Μεγιστοποίηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο αρδευτικό φράγµα Νεστορίου Καστοριάς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεγιστοποίηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο αρδευτικό φράγµα Νεστορίου Καστοριάς"

Transcript

1 Μεγιστοποίηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο αρδευτικό φράγµα Νεστορίου Καστοριάς Ε.Ε. Ράµπιας Πολιτικός µηχανικός, Υποψήφιος διδάκτορας ΕΜΠ Σ.Κ. Κωτσάκος Πολιτικός µηχανικός Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός µηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Λέξεις κλειδιά: φράγµα, µικρός υδροηλεκτρικός σταθµός, ενεργειακή παραγωγή, αναρρυθµιστική δεξαµενή, µεγιστοποίηση ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το φράγµα Νεστορίου βρίσκεται στο Νοµό Καστοριάς στην Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας πάνω στον κύριο ρου του π. Αλιάκµονα. Κύριος σκοπός του δηµιουργούµενου ταµιευτήρα είναι η ικανοποίηση των αναγκών άρδευσης και ύδρευσης. Φέρει µικρό υδροηλεκτρικό σταθµό στον οποίο γίνεται µεγιστοποίηση της παραγωγής ενέργειας µε τη δηµιουργία αναρρυθµιστικής δεξαµενής όγκου 8 m 3 κατάντη του φράγµατος. Με την αναρρυθµιστική δεξαµενή επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση του βαθµού απόδοσης του σταθµού παραγωγής, ο οποίος µπορεί να λειτουργεί λιγότερες ώρες αλλά µε τη βέλτιστη παροχή, ενώ η οικολογική παροχή να εξασφαλίζεται από τον όγκο της αναρρυθµιστικής δεξαµενής. Παράλληλα αποδεσµεύεται η οποιαδήποτε εµπλοκή της ενεργειακής λειτουργίας µε την ύδρευση και την άρδευση. Εξετάζεται επίσης η επιρροή της στάθµης του ταµιευτήρα στην παραγωγή ενέργειας. Τέλος, γίνεται η επιλογή της βέλτιστης ισχύος µε βάση οικονοµοτεχνικές διερευνήσεις. 1 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΦΡΑΓΜΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.1 Γενικά στοιχεία Το φράγµα Νεστορίου (Σχ. 1 στο τέλος της παρούσας εργασίας) βρίσκεται στο Ν. Καστοριάς στην Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας. Τοποθετείται πάνω στον ποταµό Αλιάκµονα, στον άνω ρου ανάντη της συµβολής µε τον κλάδο Κοροµηλιάς. Η λεκάνη απορροής του π. Αλιάκµονα στη θέση του φράγµατος ανέρχεται στα 2.3 km 2 και η µέση ετήσια απορροή του στα hm 3 {1}. Το φράγµα είναι συνδυασµός χωµάτινου και λιθόρριπτου µε κεντρικό αδιαπέρατο πυρήνα µε ανάντη και κατάντη βαθµίδες. Το ονοµαστικό υψόµετρο στέψης του είναι στο +868., το πλάτος στη στέψη 12. m και το µήκος περίπου 27. m. Το ύψος του φράγµατος είναι 72. m (από τη θεµελίωση) και ο όγκος του περίπου 2 m 3 {1}. Ο ταµιευτήρας που δηµιουργείται έχει µέγιστη στάθµη λειτουργίας (ΜΣΛ) +862., ελάχιστη (ΕΣΛ) +833., συνολικό όγκο hm 3 (ωφέλιµο όγκο 1.3 hm 3 ) και επιφάνεια (στη ΜΣΛ) 823 m 2. Η µέγιστη στάθµη πληµµύρας (ΜΣΠ) είναι {1}. Η πληµµύρα σχεδιασµού του φράγµατος (υπερχειλιστή) είναι η µέγιστη πιθανή πληµµύρα (ΜΠΠ), η οποία αντιστοιχεί σε 127. m 3 /s. Ο υπερχειλιστής είναι πλευρικός ελεύθερης υπερχείλισης µε στέψη στο υψόµετρο Βρίσκεται στο αριστερό (κατά τη ροή) αντέρεισµα του φράγµατος και έχει µήκος στέψης συλλέκτη. m. Στο πέρας της διώρυγας του υπερχειλιστή υπάρχει έργο εκτίναξης της φλέβας του νερού (κάδος εκτίναξης) και λεκάνη αποτόνωσης {1}.

2 Σκοπός του φράγµατος είναι η ικανοποίηση των αναγκών ύδρευσης (23 κάτοικοι) και άρδευσης (7 km 2 ). Με δεδοµένα τα παραπάνω έγινε προσαρµογή µικρού υδροηλεκτρικού σταθµού και µεγιστοποίηση της παραγόµενης ενέργειας. Η ενέργεια που παράγεται είναι περίπου 18. GWh το έτος ενώ η ισχύς του σταθµού παραγωγής είναι 7 31 ΜW ώστε να εξασφαλίζεται βελτιστοποίηση της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας {2}. 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 2.1 ιαθέσιµο υδάτινο δυναµικό ιαθέσιµες προς επεξεργασία υπήρχαν οι µέσες µηνιαίες παροχές του π. Αλιάκµονα στη θέση Σιάτιστα για την περίοδο {3}, ενώ στη θέση Νεστόριο από το 1982 και µετά, όπου και γίνονται συστηµατικές υδροµετρήσεις από τη ΕΗ. Η χρονοσειρά του Νεστορίου από το 1982 έως το 24 προκύπτει από τις υδροµετρήσεις στη θέση Νεστόριο και συµπληρώνεται για την περίοδο µε συσχέτιση λεκανών απορροής από τις µέσες µηνιαίες τιµές στη θέση Σιάτιστα. Για τον αξιόπιστο σχεδιασµό µικρών υδροηλεκτρικών έργων απαραίτητη είναι η διαθεσιµότητα µέσων ηµερησίων παροχών ποταµού για µια σειρά ετών. Για τη µελέτη χρησιµοποιήθηκε η χρονοσειρά µέσων ηµερησίων παροχών στη θέση Νεστόριο, η οποία προέκυψε από την επεξεργασία των υδροµετρήσεων στη ίδια θέση για την περίοδο και των αντίστοιχων ηµερησίων καταγραφών της στάθµης του ποταµού. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν είναι η µέση ετήσια απορροή στα 4.8 m 3 /s περίπου και ο ετήσιος όγκος απορροής στα hm 3 {4}. Στο Γράφηµα 1 δίδεται η καµπύλη διαρκείας των µέσων ηµερησίων παροχών για την περίοδο , ενώ στον Πίνακα 1 δίδονται οι µέσες µηνιαίες παροχές της ίδιας περιόδου {4}. 6 Ηµερήσια παροχή ποταµού (m 3 /s) Ποσοστό χρόνου (%) Γράφηµα 1: Καµπύλη διαρκείας των µέσων ηµερησίων παροχών του π. Αλιάκµονα στο Νεστόριο (

3 Πίνακας 1. Μέσες µηνιαίες παροχές του π. Αλιάκµονα στο Νεστόριο (m 3 /s) Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ: ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΗ ΕΚΤΑΣΗ: 24.6 km 2 Υδρολογικό έτος ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΕΤΟΣ M.O Ποσοστό εκµετάλλευσης του διαθέσιµου υδάτινου δυναµικού Ο ταµιευτήρας του έργου έχει ωφέλιµο όγκο περίπου 1.3 hm 3, χωρητικότητα που θεωρείται ικανή για µια στοιχειώδη τουλάχιστον αναρρύθµιση των φυσικών παροχών. Λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για αρδευτικό φράγµα, δηλαδή η κύρια λειτουργία του είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών άρδευσης (και ύδρευσης) της περιοχής, το σύνολο του όγκου του νερού που χρειάζεται η άρδευση πρέπει να είναι διαθέσιµο. εν µπορεί να υπάρχει νερό που να χρησιµοποιείται π.χ. το καλοκαίρι για παραγωγή ενέργειας και να µη διατίθεται για άρδευση. Εποµένως πρέπει η κύρια λειτουργία του έργου να είναι ανεξάρτητη από την ενεργειακή του λειτουργία. Εξετάστηκε έτσι ως προς την ενεργειακή του λειτουργία σαν έργο µηδενικής αναρρύθµισης, ώστε να µην υπάρχει καµία εµπλοκή και αλληλεπίδραση µεταξύ ενεργειακής και αρδευτικής λειτουργίας. Με την κατασκευή δεξαµενής αναρρύθµισης κατάντη του φράγµατος, χωρητικότητας τέτοιας ώστε να είναι ικανή να εξυπηρετήσει τις ανάγκες οικολογικής παροχής, άρδευσης (και ύδρευσης) για κάποιες ώρες (µικρό χρονικό διάστηµα) στην ουσία επιλύεται το πρόβληµα αφού αποδεσµεύονται τα νερά από τον περιορισµό της λειτουργίας του σταθµού κάθε στιγµή και ανάγονται, βεβαίως, στον περιορισµό της διαθεσιµότητας του νερού για κάποιες ώρες που όµως καθορίζεται πλήρως από τη χωρητικότητα της δεξαµενής αναρρύθµισης. Μεταφέρεται έτσι η φυσική συνιστώσα υπό τον έλεγχο του ανθρώπινου παράγοντα. Το ποσοστό εκµετάλλευσης του διαθέσιµου υδάτινου δυναµικού καθορίζεται λοιπόν, από το µέγεθος της συνολικής ισχύος του σταθµού παραγωγής και το µέγεθος της µικρότερης µονάδος, ενώ προσδιορίζεται µε τη χρήση της καµπύλης διαρκείας, γεγονός που βελτιστοποιεί το βαθµό απόδοσης του σταθµού παραγωγής. Το ποσοστό εκµετάλλευσης για τη συγκεκριµένη καµπύλη διαρκείας είναι ιδιαίτερα υψηλό και µεγαλύτερο του 9.% για παροχές σταθµού µεγαλύτερες των 13. m 3 /s. Πρέπει να τονιστεί ότι το όριο του 7.% που απαιτείται από τη ΡΑΕ (Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας) για την αδειοδότηση, επιτυγχάνεται για παροχή σταθµού µεγαλύτερη των 7.2 m 3 /s.

4 Στο Γράφηµα 2 απεικονίζονται γραφικά τα αποτελέσµατα των δυνατοτήτων ενεργειακής εκµετάλλευσης του έργου συναρτήσει του µεγέθους του σταθµού παραγωγής {4} Ηµερήσια παροχή ποταµού (m 3 /s) 1 Μέσες ηµερήσιες παροχές ποταµού ( ) Ποσοστό εκµετάλλευσης 1 Μέγιστη παροχή σταθµού (m 3 /s) Ποσοστό χρόνου και ποσοστό εκµετάλλευσης (%) Γράφηµα 2: Μέσες ηµερήσιες παροχές π. Αλιάκµονα και ποσοστό εκµετάλλευσης για παραγωγή ενέργειας 2.3 εξαµενή αναρρύθµισης Η δεξαµενή αναρρύθµισης προβλέπεται αµέσως κατάντη του φράγµατος µε σκοπό τόσο να αξιοποιήσει την οικολογική παροχή που διαφορετικά θα χανόταν (ενεργειακά) όσο για να εξασφαλίσει την καλύτερη λειτουργία του σταθµού παραγωγής. Επιτυγχάνεται µε αυτό τον τρόπο η µη αλληλεπίδραση της ενεργειακής λειτουργίας του έργου µε τις κύριες λειτουργίες του, που είναι η ύδρευση και η άρδευση, ενώ παράλληλα τα νερά που χρησιµοποιούνται για τις τελευταίες (ύδρευση & άρδευση) να µπορούν αρχικά να χρησιµοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας και ακολούθως να συγκεντρώνονται στη δεξαµενή αναρρύθµισης από όπου µεταφέρονται προς τις κύριες χρήσεις τους Αξιοποίηση της οικολογικής παροχής για την παραγωγή ενέργειας Η οικολογική παροχή στη θέση του φράγµατος ανέρχεται σε.64 m 3 /s (2.18 hm 3 / έτος). Η δεξαµενή αναρρύθµισης των εκροών του σταθµού παραγωγής δηµιουργείται µε την κατασκευή ρουφράκτη σε απόσταση περίπου 2. m κατάντη του σταθµού παραγωγής. Η ροή στο ρουφράκτη ελέγχεται από τοξωτό θυρόφραγµα (άνοιγµα 4. m, κατώφλι στο για την άρδευση και την εκκένωση της δεξαµενής). Η ελάχιστη στάθµη λειτουργίας (ΕΣΛ) της δεξαµενής είναι στο και η µέγιστη (ΜΣΛ) στο +83. (υψόµετρο στέψης ρουφράκτη). Το υψόµετρο της ελάχιστης στάθµης της διώρυγας φυγής για τη λειτουργία του σταθµού παραγωγής είναι στο Ο ωφέλιµος όγκος της δεξαµενής αυτής είναι περί τα 8 m 3, δηλ. µπορεί να εξασφαλίσει την οικολογική παροχή προς τα κατάντη για χρονικό διάστηµα 3 h συνεχώς χωρίς να υπάρχει ανάγκη παράλληλης λειτουργίας του σταθµού παραγωγής. Η

5 οικολογική παροχή αφήνεται προς τα κατάντη µέσω αγωγού (µε δύο εξόδους), η ελάχιστη παροχετευτικότητα του οποίου είναι µεγαλύτερη των.64 m 3 /s {4} Τεχνικά ελάχιστη παροχή µικρότερης µονάδος σταθµού παραγωγής Η δεξαµενή αναρρύθµισης σε συνδυασµό µε την αποθηκευτική ικανότητα ηµερήσιας αναρρύθµισης που έχει ο ταµιευτήρας του έργου, ιδιαίτερα τους µήνες χαµηλών εισροών, δίνει τη δυνατότητα αποδέσµευσης του σταθµού παραγωγής από την ανάγκη λειτουργίας και µε πολύ χαµηλές παροχές, ανάγκη που δηµιουργεί στα µικρά υδροηλεκτρικά έργα, µία πρόσθετη απώλεια υδάτινου δυναµικού για την παραγωγή ενέργειας, λόγω των τεχνικών ελαχίστων ορίων λειτουργίας της µικρότερης µονάδας του σταθµού παραγωγής. Αποτέλεσµα είναι ότι οι εισροές του ποταµού που είναι µικρότερες της τεχνικά ελάχιστης παροχής της µικρότερης µονάδας, αποθηκεύονται για λίγες ώρες στον κύριο ταµιευτήρα του έργου, συνεπώς οι µονάδες του σταθµού µπορούν να λειτουργούν µερικές ώρες µόνο το 24ωρο µε πλήρες φορτίο και όχι συνεχώς, βελτιώνοντας έτσι το βαθµό απόδοσής τους. 2.4 Επιρροή της διακύµανσης της στάθµης του ταµιευτήρα στην παραγωγή ενέργειας Εξετάζοντας τη µεταβολή του αποθηκευµένου ωφέλιµου όγκου (Γραφήµατα 3 & 4), όπως προκύπτει από τη µήνα προς µήνα διαµόρφωση του υδατικού ισοζυγίου, µε τη χρήση των µέσων µηνιαίων παροχών, για την ικανοποίηση του συνόλου των αναγκών σε νερό που καλύπτονται από τον ταµιευτήρα του Νεστορίου, διαπιστώνεται ότι ο ωφέλιµος όγκος και κατά συνέπεια και η στάθµη του ταµιευτήρα, παραµένει πρακτικά αµετάβλητη και σταθερή στο υψόµετρο της µέγιστης στάθµης λειτουργίας (+862.) για το χρονικό διάστηµα από αρχές εκεµβρίου έως τέλος Μαΐου (6 µήνες), για τα 16 από τα 19 υδρολογικά έτη της χρονοσειράς των διαθέσιµων υδρολογικών στοιχείων, ενώ τον Ιούνιο και το Νοέµβριο επίσης η στάθµη παραµένει συνήθως πολύ κοντά στη µέγιστη. Συνεπώς, συµπεραίνεται ότι την περίοδο των αυξηµένων φυσικών εισροών στον ταµιευτήρα, περίοδο που και η παραγωγή ενέργειας είναι αυξηµένη και η λειτουργία του σταθµού παραγωγής είναι σχεδόν συνεχής, ο ταµιευτήρας είναι γεµάτος και το ύψος πτώσεως που είναι διαθέσιµο για την παραγωγή ενέργειας είναι το µέγιστο. Βεβαίως, η συµβολή του ταµιευτήρα, την περίοδο αυτή, στην αποθήκευση τµήµατος των µεγάλων εισροών είναι µικρή. Από την εξοµοίωση της λειτουργίας του ταµιευτήρα ανά ηµέρα για όλα τα διαθέσιµα υδρολογικά έτη, µε χρήση των µέσων ηµερησίων παροχών προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσµατα. Στο Γράφηµα δίδεται η διακύµανση της στάθµης του ταµιευτήρα από την 1 η Οκτωβρίου έως την 3 η Σεπτεµβρίου και για τα 19 υδρολογικά έτη που διατίθενται στοιχεία παροχών. Η εικόνα είναι ανάλογη αυτής του Γραφήµατος 3 µε τα υδρολογικά έτη 21-2 και 22-3 να είναι το πλέον δυσµενές (ξηρό) και το πλέον ευµενές (υγρό) αντίστοιχα. Στο Γράφηµα 6 δίδεται η µέση ετήσια στάθµη του ταµιευτήρα, η οποία υπολογίστηκε ως ο αριθµητικός µέσος όρος των ηµερησίων σταθµών του ταµιευτήρα. Επίσης, δίδεται και η σταθµισµένη µέση ετήσια στάθµη, η οποία υπολογίστηκε λαµβάνοντας υπόψη και την επιρροή της ποσότητας ενέργειας που παρήχθη σε κάθε ηµερήσια στάθµη. Από το διάγραµµα αυτό προκύπτει ότι η σταθµισµένη µέση ετήσια στάθµη είναι σηµαντικά µεγαλύτερη της αριθµητικής µέσης (κατά 2. έως 8. m). Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, ότι η στάθµη του ταµιευτήρα παραµένει σε υψηλά υψόµετρα κατά το µέγιστο χρονικό διάστηµα του έτους. Από τα παραπάνω αποτελέσµατα προσδιορίστηκε ότι η υπερετήσια σταθµισµένη µέση στάθµη του ταµιευτήρα είναι στο υψόµετρο +89. (για την ακρίβεια στο ), δηλαδή κατά 2. m χαµηλότερα της µέγιστης στάθµης λειτουργίας (ΜΣΛ) του ταµιευτήρα. Η στάθµη αυτή ελήφθη υπόψη σε όλους τους ενεργειακούς υπολογισµούς, ιδιαίτερα βέβαια στους υπολογισµούς που γίνονται µε τη χρήση της καµπύλης διαρκείας, όπου απαιτείται η υιοθέτηση µιας µέσης στάθµης ταµιευτήρα.

6 Στα Γραφήµατα 7 & 8 δίδεται η λεπτοµερής ηµέρα την ηµέρα λειτουργία του ταµιευτήρα (παροχή ποταµού, παροχή στροβίλων και στάθµη) για τα δύο ακραία υδρολογικά έτη, το πλέον δυσµενές 21-2 (ξηρό) και το πλέον ευµενές (υγρό) 22-3 {4} Αποθηκευµένος όγκος (στο τέλος του µήνα - hm³) Ο Ν Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Μήνες Γράφηµα 3: Αποθηκευµένος όγκος νερού µε βάση τις µέσες µηνιαίες παροχές (ανά υδρολογικό έτος)

7 16 14 Αποθηκευµένος όγκος (στο τέλος του µήνα - hm³) Οκτ Οκτ Οκτ Οκτ.-198 Οκτ Οκτ Οκτ Οκτ Οκτ.-199 Οκτ Οκτ.-199 Οκτ Οκτ Οκτ Οκτ Οκτ.-2 Οκτ.-21 Οκτ.-22 Οκτ.-23 Οκτ.-24 Μήνες Γράφηµα 4: Μεταβολή του αποθηκευµένου όγκου νερού Στάθµη ταµιευτήρα (m) Οκτ 1-Νοε 1- εκ 1-Ιαν 1-Φεβ 1-Μαρ 1-Απρ 1-Μαϊ 1-Ιουν 1-Ιουλ 1-Αυγ 1-Σεπ Ηµεροµηνία Γράφηµα : Λειτουργία ταµιευτήρα ηµερήσια µεταβολή στάθµης

8 Στάθµη ταµιευτήρα (m) Σταθµισµένη µέση ετήσια στάθµη Αριθµητική µέση ετήσια στάθµη Υδρολογικό έτος Γράφηµα 6: Αριθµητική & σταθµισµένη µέση ετήσια στάθµη ταµιευτήρα Παροχή (m 3 /s) Παροχή ποταµού Παροχή στροβίλων Στάθµη ταµιευτήρα Στάθµη ταµιευτήρα (m) 1//21 1/11/21 1/12/21 1/1/22 1/2/22 1/3/22 1/4/22 1//22 Ηµεροµηνία 1/6/22 1/7/22 1/8/22 1/9/22 Γράφηµα 7: Λειτουργία ταµιευτήρα για το πλέον ξηρό έτος Μέγιστη παροχή στροβίλων Q t max = 14 m 3 /s

9 Παροχή (m 3 /s) Παροχή ποταµού Παροχή στροβίλων Στάθµη ταµιευτήρα Στάθµη Ταµιευτήρα (m) //22 1/11/22 1/12/22 1/1/23 1/2/23 1/3/23 1/4/23 1//23 Ηµεροµηνία 1/6/23 1/7/23 1/8/23 1/9/23 Γράφηµα 8: Λειτουργία ταµιευτήρα για το πλέον υγρό έτος Μέγιστη παροχή στροβίλων Q t max = 14 m 3 /s 2. Επιλογή της µέγιστης ισχύος του σταθµού παραγωγής Από την ανάλυση των δεδοµένων προκύπτει ότι η συνολική µέγιστη παροχή του σταθµού παραγωγής δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 7.2 m 3 /s, καθώς το ποσοστό εκµετάλλευσης είναι µικρότερο του 7.% που είναι το ελάχιστο απαιτούµενο από τη ΡΑΕ, αλλά ούτε µεγαλύτερη των 14. m 3 /s (ποσοστό εκµετάλλευσης 91.7% και το ποσοστό εµφάνισης περί το.8% του χρόνου µόνο). Για τον ακριβέστερο προσδιορισµό, κυρίως του άνω ορίου της ισχύος για το σταθµό παραγωγής, έγινε πρόβλεψη των ετησίων ακαθάριστων λειτουργικών κερδών από την παραγωγή ενέργειας, για 18 τιµές της συνολικής µέγιστης παροχής του σταθµού παραγωγής από. έως 2. m 3 /s, όπως αναλυτικά εµφανίζονται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί. Από το Γράφηµα 9, όπου τα ετήσια ακαθάριστα λειτουργικά κέρδη παρουσιάζονται ως συνάρτηση της συνολικής παροχής του σταθµού παραγωγής, προκύπτει ότι αύξηση της παροχής του σταθµού παραγωγής πέραν των 14. m 3 /s δεν αποφέρει ουσιαστική αύξηση κερδών (αύξηση ετησίων ακαθάριστων λειτουργικών κερδών κατά µόνο για αύξηση παροχής σταθµού κατά 2. m 3 /s). Επίσης, σηµειώνεται από τις τιµές του Πίνακα 2 ότι η αύξηση των εσόδων που προκύπτει από αύξηση της παροχής του σταθµού κατά 2. m 3 /s, από τα 9. στα 11. m 3 /s ( ), είναι σχεδόν ίση µε την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από αύξηση της παροχής, κατά 3. m 3 /s, από τα 11. στα 14. m 3 /s ( ). Πίνακας 2. Ετήσια ακαθάριστα λειτουργικά κέρδη από την παραγωγή ενέργειες

10 Παροχή σταθµού παραγωγής Μέγιστη στάθµη λειτουργίας ταµιευτήρα Ελάχιστη στάθµη διώρυγας φυγής Ελάχιστη στάθµη λειτουργίας ταµιευτήρα Μέση στάθµη διώρυγας φυγής σταθµού παραγωγής Μέγιστο γεωµετρικό ύψος πτώσης Μήκος αγωγού προσαγωγής Υδραυλικές απώλειες Υδραυλικές απώλειες Μέγιστο καθαρό ύψος πτώσης Ετήσια παραγωγή ενέργειας Ετήσια έσοδα ισχύος Ετήσια έσοδα ενέργειας Ετήσια λειτουργικά έξοδα Ετήσια ακαθάριστα λειτουργικά κέρδη m 3 /s m m m m m m m % m GWh Παροχή σταθµού (m 3 /s) Ισχύς σταθµού (στο δίκτυο) MW Ετήσια ακαθάριστα λειτουργικά κέρδη (εκατ. ) Γράφηµα 9: Ετήσια ακαθάριστα λειτουργικά κέρδη από την παραγωγή ενέργειας

11 2.6 Επιλογή της βέλτιστης ισχύος του σταθµού παραγωγής Για την επιλογή της βέλτιστης ισχύος του σταθµού παραγωγής έγινε λεπτοµερής οικονοµική αξιολόγηση για το σύνολο των έργων παραγωγής ενέργειας. Η ανάλυση έγινε για 6 τιµές της παροχής του σταθµού παραγωγής από 7. έως 17. m 3 /s. Τα αποτελέσµατα δίδονται στο Γράφηµα που ακολουθεί. Η οικονοµική αξιολόγηση γίνεται για περίπτωση χωρίς επιδότηση του κόστους των έργων παραγωγής ενέργειας και για χρόνους εξόφλησης n = 2, 3, 4 και έτη. Από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων της παραπάνω ανάλυσης προκύπτει ότι η εξόφληση σε αντί για 2 έτη ευνοεί την επιλογή µεγαλύτερης ισχύος. Το βέλτιστο δείχνει να κυµαίνεται µεταξύ 9. και 13. m 3 /s, ανάλογα µε την παραδοχή για τα έτη εξόφλησης. Λαµβάνοντας όµως υπόψη ότι η επιδότηση του κόστους των έργων παραγωγής ενέργειας ευνοεί σηµαντικά την επιλογή µεγαλύτερης ισχύος, καθώς και τη διαπίστωση ότι το χειµώνα ο ταµιευτήρας είναι σχεδόν πάντα γεµάτος, η επιλογή της µέγιστης παροχής του σταθµού παραγωγής στα 14. m 3 /s φαίνεται ότι είναι η ορθότερη λύση. Η επιλογή αυτή ικανοποιεί οριακά και την απαίτηση του κριτηρίου της ΡΑΕ για το βαθµό αξιοποίησης του σταθµού παραγωγής (Capacity factor.3). 6 Καθαρή παρούσα αξία (εκατ. ) έτη 3 έτη 4 έτη έτη Μέγιστη παροχή λειτουργίας σταθµού παραγωγής (m 3 /s) Γράφηµα : Μεταβολή καθαρής παρούσας αξίας 3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα της µελέτης, συµπεραίνεται ότι µε την κατασκευή µικρού όγκου αναρρυθµιστικής δεξαµενής κατάντη του φράγµατος δίνεται η δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης των νερών του ποταµού για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, αποδεσµεύοντας τη λειτουργία του σταθµού από τις άλλες κύριες χρήσεις.

12 Εξασφαλίζεται παράλληλα µια σηµαντική συνεχής οικολογική παροχή προς τα κατάντη.64 m 3 /s, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες όπου υπάρχει και ιδιαίτερη οικολογική ευαισθησία λόγω των καθιερωµένων δραστηριοτήτων (River Party) που λαµβάνουν χώρα στο ποτάµι σε θέση αµέσως κατάντη των έργων και αποτελούν πόλο έλξης στην περιοχή. Τα κύρια λειτουργικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά του έργου είναι: Μέγιστη παροχή σταθµού παραγωγής 14. m 3 /s. Μέση παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας 18. GWh / έτος. Εξασφάλιση της βέλτιστης παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας µε ισχύ σταθµού παραγωγής 7.31 MW. Επιτυγχάνεται η εξασφάλιση των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης χωρίς να υπάρχει καµία εµπλοκή µε την ενεργειακή λειτουργία. Καµία σταγόνα νερού δεν πάει χαµένη (ενεργειακά). Ενεργειακή αξιοποίηση, µε το βέλτιστο βαθµό απόδοσης, του συνόλου της ποσότητας του νερού που χρησιµοποιείται για ύδρευση, άρδευση καθώς και για την οικολογική παροχή του ποταµού. Ακαθάριστα ετήσια λειτουργικά κέρδη από την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας περίπου ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Υ ΡΕΤΜΕ Ε.Ε. 28. Μελέτη κατασκευής φράγµατος Νεστορίου Ν. Καστοριάς, Οριστική µελέτη, Αθήνα. 2. Υ ΡΕΤΜΕ Ε.Ε. 28. Φυλλάδιο & παρουσίαση της οριστικής µελέτης του φράγµατος Νεστορίου Ν. Καστοριάς, Αθήνα. 3. ΕΗ 198. Σχέδιο αξιοποίησης µέσου και άνω Αλιάκµονα, Αθήνα. 4. Υ ΡΕΤΜΕ Ε.Ε. 2. Μελέτη κατασκευής φράγµατος Νεστορίου Ν. Καστοριάς, Προµελέτη, Αθήνα. Σχέδιο 1. Γενική διάταξη φράγµατος Νεστορίου Καστοριάς

13 Maximization of hydroelectric production at the Nestorio irrigation dam - municipality of Kastoria E.E. Rampias Civil Engineer, Dipl. NTUA, MSc, PhD student at NTUA S.K. Kotsakos Civil Engineer J.P. Stefanakos Civil Engineer, Dipl. NTUA, MSc, DIC, MSc, MBA, PhD, Lecturer at NTUA ABSTRACT: Nestorio dam site is located in the municipality of Kastoria (prefecture of Western Macedonia) right on the main stream of Aliakmon river. The primary purpose of the project is irrigation and water supply of the major area. With a small hydroelectric power station (SHPS) and a reregulating reservoir to be constructed immediately downstream of the dam, optimization of hydroelectric production is achieved. The flow reregulating reservoir allows the SHPS to operate at its optimum capacity, while the environmental discharge is provided from the reregulating reservoir storage. The effect of the water surface fluctuation of the main reservoir on the power production is also studied. Conclusively the selection of the optimum SHPS install capacity is made based on financial and technical parameters and studies.

υνατότητες και εφαρµογές στην Ελλάδα

υνατότητες και εφαρµογές στην Ελλάδα FUSEGATES: Θυροφράγµατα Ασφαλείας Σύστηµα αντιµετώπισης των αιχµών των πληµµυρών, µε παράλληλη αύξηση της χωρητικότητας ή ταπείνωση της ανώτατης στάθµης πληµµύρας του ταµιευτήρα υνατότητες και εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα Ηµερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου «ιερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίµνης Πλαστήρα» Καρδίτσα 30 Μαρτίου 2002 Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα Ηµερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου «ιερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίµνης Πλαστήρα» Καρδίτσα 30 Μαρτίου 2002 Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Πραγµατικές περιβαλλοντικές ανησυχίες και προβληµατισµοί ή αφορµές για καθολική αντίθεση στα µεγάλα φράγµατα;

Πραγµατικές περιβαλλοντικές ανησυχίες και προβληµατισµοί ή αφορµές για καθολική αντίθεση στα µεγάλα φράγµατα; Πραγµατικές περιβαλλοντικές ανησυχίες και προβληµατισµοί ή αφορµές για καθολική αντίθεση στα µεγάλα φράγµατα; Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Ν.Ι. Μουτάφης ρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Α Αναλυτικά αποτελέσματα βελτιστοποίησης

Παράρτημα Α Αναλυτικά αποτελέσματα βελτιστοποίησης - 152 - Παράρτημα Α Αναλυτικά αποτελέσματα βελτιστοποίησης Το Παράρτημα Α περιέχει τα τελικά αποτελέσματα βελτιστοποίησης των κυριότερων σεναρίων μελέτης Α1 (έργα κάτω Αχελώου), Α2 (έργα κάτω Αχελώου με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η αξιοποίηση της υδραυλικής ενέργειας ήταν γνωστή από την αρχαιότητα μέσω των υδρόμυλων. Αυτού του τύπου μικρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΚΕΜΕΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Θανόπουλος. ντης ΚΕΨΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ι. Θανόπουλος. ντης ΚΕΨΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΥΗΕ Ι. Θανόπουλος ΕΗ Α.Ε.. / νση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων ντης ΚΕΨΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τυπική διάταξη ενός Μικρού ΥΗΕ EUROPEAN SMALL HYDROPOWER ASSOCIATION Belgium Υπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Π. Στεφανάκος Δρ. Πολιτικός μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ. N.Η. Κυριακόπουλος Πολιτικός μηχανικός

Ι.Π. Στεφανάκος Δρ. Πολιτικός μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ. N.Η. Κυριακόπουλος Πολιτικός μηχανικός Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο Δαφνοζωνάρα-Σανίδι στον π. Αχελώο. Υπόδειγμα μικρού ΥΗΕ στον κύριο ρου μεγάλου ποταμού. Περιβαλλοντικές και ενεργειακές παράμετροι Ι.Π. Στεφανάκος Δρ. Πολιτικός μηχανικός, Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα;

ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα; ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα; Ορόλοςτουςστοενεργειακό σύστηµα τηςχώρας Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός µηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Ιωάννινα, 2009 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΕ, 20-21 Μαρτίου 1 Ιωάννινα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 3: ΠΟΛΥΚΡΙΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ 3: ΠΟΛΥΚΡΙΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 3: ΠΟΛΥΚΡΙΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση λειτουργίας ταµιευτήρα Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση λειτουργίας ταµιευτήρα Πλαστήρα ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Παρουσίαση στα πλαίσια του µαθήµατος: «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Έργα» Υδρολογική διερεύνηση λειτουργίας ταµιευτήρα Πλαστήρα Ανδρέας Ευστρατιάδης,

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης

Υδροηλεκτρικά Έργα. 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ταμιευτήρες. Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Υδροσύστηµα Αώου. Επίσκεψη στα πλαίσια του ΜΠΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ

Υδροσύστηµα Αώου. Επίσκεψη στα πλαίσια του ΜΠΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ Υδροσύστηµα Αώου Επίσκεψη στα πλαίσια του ΜΠΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ Ιούνιος 2014 Θέση Υδροσυστήµατος Πηγή:ΛεονταρίτηςΑ.., Υδρολογική Ανάλυση και ιερεύνηση Υδροσυστήµατος Αώου- Βοϊδοµάτη Υδροσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Case studies

Πλημμύρες Case studies Πλημμύρες Case studies Υδροσύστημα Εδεσσαίου Υδροσύστημα Αράχθου Υδοσύστημα Αχελώου Ρέμα Πικροδάφνης Πλημμύρες Ολλανδίας Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 214 Υδροσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Διημερίδα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη λίμνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας 26-27 Ιανουαρίου 21 Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των δυνατοτήτων κατασκευής νέων μονάδων αντλησιοταμίευσης στην Ελλάδα

ιερεύνηση των δυνατοτήτων κατασκευής νέων μονάδων αντλησιοταμίευσης στην Ελλάδα ΕΜΠ: Ερευνητικό Έργο 62/2423 ( υνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας) Χρηματοδότης: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ιερεύνηση των δυνατοτήτων κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά Έργα της ΕΗ ΑΕ στον ποταµό Αλιάκµονα

Υδροηλεκτρικά Έργα της ΕΗ ΑΕ στον ποταµό Αλιάκµονα Υδροηλεκτρικά Έργα της ΕΗ ΑΕ στον ποταµό Αλιάκµονα A.Π. Καραγιαννίδης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Τοµέας Λειτουργίας & ιαχείρισης Υδατικών Πόρων. Συγκρότηµα Αλιάκµονα- ΕΗ. Ε.Α. Παπαϊωάννου Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Μ.Σ.: «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μάθημα: Διαχείριση Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΟΙΤΗΣ Π. ΠΗΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ - ΜΕΡΟΣ Β ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΟΙΤΗΣ Π. ΠΗΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ - ΜΕΡΟΣ Β ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΟΙΤΗΣ Π. ΠΗΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ - ΜΕΡΟΣ Β ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...1 2 Μεθοδολογία κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας»

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» «Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» ΤΕΕ/ΚΔΘ Δεκέμβριος 2012 1 Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 08 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι και έργα αξιοποίησης

Υδατικοί πόροι και έργα αξιοποίησης Σημειώσεις στο πλαίσιο του μαθήματος «Διαχείριση Υδατικών Πόρων» Υδατικοί πόροι και έργα αξιοποίησης Ανδρέας Ευστρατιάδης & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ. Αγγελίδης Π., Αναπλ.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ. Αγγελίδης Π., Αναπλ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Αγγελίδης Π., Αναπλ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΕ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αντλησιοταμιεύσεις: Έργα με

Αντλησιοταμιεύσεις: Έργα με Αντλησιοταμιεύσεις: Έργα με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία Ο ρόλος των Αντλησιοταμιεύσεων & των Μεγάλων Υδροηλεκτρικών Έργων στο ενεργειακό σύστημα της χώρας Ι.Π. Στεφανάκος Δρ. Πολ. Μηχανικός, τ. Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά έργα. Εφαρμογές Σχεδιασμού Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων

Υδροηλεκτρικά έργα. Εφαρμογές Σχεδιασμού Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων Υδροηλεκτρικά έργα Εφαρμογές Σχεδιασμού Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης και Δ. Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2016 Αριθμητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ Εισαγωγή Το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας βρίσκεται στον άνω ρου του ποταμού Αχελώου, κοντά στο χωριό Μεσοχώρα, και αποτελεί την πρώτη βαθμίδα αξιοποιήσεώς του. Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ. Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ. Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ Χαρακτηριστικά και τύποι ταμιευτήρων Ταμιευτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ιαχείριση πληµµυρών

Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ιαχείριση πληµµυρών Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ιαχείριση πληµµυρών Νίκος Μαµάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Τοµέας Υδατικών Πόρων Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας

Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας ΕΜΠ: Ερευνητικό Έργο 62/2423 Χρηματοδότης: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας Ι.Π. Στεφανάκος Δρ. Πολιτικός μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Case studies Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Φράγμα (ρουφράκτης) Γυρτώνης

Φράγμα (ρουφράκτης) Γυρτώνης Φράγμα (ρουφράκτης) Γυρτώνης Ν. Π. Μαυρονικολάου Πολιτικός Μηχανικός, ΥΔΡΕΤΜΕ 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων Εισαγωγικά Τοποθεσία Το φράγμα τοποθετείται στον π. Πηνειό παρά τον ομώνυμο οικισμό

Διαβάστε περισσότερα

Γενική διάταξη Υ/Η έργων

Γενική διάταξη Υ/Η έργων Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Γενική διάταξη Υ/Η έργων Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Β Διδάσκων : Ν. Ι. Μουτάφης Αιθιοπία Θέσεις εγκατάστασης υπερχειλιστών Εγκάρσια

Διαβάστε περισσότερα

Φράγματα: Ταξινόμηση κατασκευαστικές απαιτήσεις. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Φράγματα: Ταξινόμηση κατασκευαστικές απαιτήσεις. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Φράγματα: Ταξινόμηση κατασκευαστικές απαιτήσεις Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός 2 Ταξινόμηση ανάλογα με το σκοπό 3 Ταξινόμηση ανάλογα με τη χρήση Υδροηλεκτρικά (Ενεργειακά)

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου ηµήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Υδροηλεκτρικά έργα. Γενική διάταξη Υ/Η έργων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Υδροηλεκτρικά έργα. Γενική διάταξη Υ/Η έργων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδροηλεκτρικά έργα Γενική διάταξη Υ/Η έργων Ανδρέας Ευστρατιάδης, ΕΔΙΠ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ταµιευτήρες είναι υδραυλικά έργα που κατασκευάζονται µε σκοπό τον έλεγχο και την ρύθµιση της παροχής των υδατορρευµάτων. Ανάλογα µε το µέγεθός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Κείμενο 2 η Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων

Εισαγωγικό Κείμενο 2 η Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων Εισαγωγικό Κείμενο 2 η Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ελάχιστου Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44, παρ. 5 του ΚΣΗΕ, ο ΛΑΓΗΕ υπέβαλε στη ΡΑΕ στις

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου ηµήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Γεωφραγμάτων

Τεχνολογία Γεωφραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολογία Γεωφραγμάτων Φώτης Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά Έργα και Μικρή ΔΕΗ

Υδροηλεκτρικά Έργα και Μικρή ΔΕΗ Υδροηλεκτρικά Έργα και Μικρή ΔΕΗ Του Ι.Π. Στεφανάκου Σύμφωνα με το νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα για τη λεγόμενη μικρή ΔΕΗ, συνολικά έξι (6) μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα της εταιρείας συνολικής ισχύος περί

Διαβάστε περισσότερα

Από το μεμονωμένο υδραυλικό έργο στο υδροσύστημα: Το παράδειγμα του υδρολογικού σχεδιασμού των έργων Ευήνου

Από το μεμονωμένο υδραυλικό έργο στο υδροσύστημα: Το παράδειγμα του υδρολογικού σχεδιασμού των έργων Ευήνου Από το μεμονωμένο υδραυλικό έργο στο υδροσύστημα: Το παράδειγμα του υδρολογικού σχεδιασμού των έργων Ευήνου Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Διευθυντής Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αιανή 50004, Κοζάνη. 1 Ταμιευτήρας Elati basin Ιλαρίωνα Φραγμα

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταμιευτήρα Πλαστήρα

Υδρολογική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταμιευτήρα Πλαστήρα ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Παρουσίαση στα πλαίσια του μαθήματος: Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Εργα Υδρολογική και ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Από το μεμονωμένο υδραυλικό έργο στο υδροσύστημα: Το παράδειγμα του υδρολογικού σχεδιασμού των έργων Ευήνου

Από το μεμονωμένο υδραυλικό έργο στο υδροσύστημα: Το παράδειγμα του υδρολογικού σχεδιασμού των έργων Ευήνου Από το μεμονωμένο υδραυλικό έργο στο υδροσύστημα: Το παράδειγμα του υδρολογικού σχεδιασμού των έργων Ευήνου Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΧΕΛΩΟΥ

Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΧΕΛΩΟΥ Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΧΕΛΩΟΥ Ι. ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Τον Ιούνιο του 1984 η ΔΕΗ υποβάλλει μελέτη για το έργο, σύμφωνα με την οποία σχηματοποιείται σε γενικές γραμμές η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Τ.Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα µόνο ή και Μεγάλα;

Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα µόνο ή και Μεγάλα; Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα µόνο ή και Μεγάλα; Ορόλοςτουςστοενεργειακό σύστηµα τηςχώρας Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός µηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Νοέµβριος 2011 Μικρά ΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα; 1 Νοέµβριος 2011 Μικρά

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποίηση των οικονοµικών µεγεθών που συνδέονται µε τη λειτουργία των έργων εκτροπής Αχελώου

Επικαιροποίηση των οικονοµικών µεγεθών που συνδέονται µε τη λειτουργία των έργων εκτροπής Αχελώου Επικαιροποίηση των οικονοµικών µεγεθών που συνδέονται µε τη λειτουργία των έργων εκτροπής Αχελώου. Κουτσογιάννης, ρ. Μηχανικός, Επ. Καθηγ. Τοµέας Υδατικών Πόρων Ε.Μ.Πολυτεχνείου Εισαγωγή - Παραδοχές Η

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα

Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα Νίκος Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης και Δ. Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2015 Ορισμός-Κατηγορίες Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εργασία 3: Πολυκριτηριακή ανάλυση ταμιευτήρα Πλαστήρα

Μάθημα: Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εργασία 3: Πολυκριτηριακή ανάλυση ταμιευτήρα Πλαστήρα Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Μ.Σ.: «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μάθημα: Διαχείριση Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΠ χρησιμοποιώντας πολύκριτηριακές μεθόδους

ΔΥΠ χρησιμοποιώντας πολύκριτηριακές μεθόδους Διαχείριση Ταμιευτήρα ΔΥΠ χρησιμοποιώντας πολύκριτηριακές μεθόδους Διαχείριση Ταμιευτήρα Προσομοίωση VS Βελτιστοποίηση(?) Προσομοίωση, διάφορα δάφ «τρεξίματα» για την επιλογή της βέλτιστης τιμής, ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Υδροϊσχύς λέγεται η ισχύς που παράγεται κατά την πτώση νερού ορισμένης παροχής από ορισμένο ύψος. Το φαινόμενο αυτό λέγεται υδατόπτωση. Η ισχύς μιας υδατόπτωσης δίνεται από τη σχέση:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση E9: Εκτίµηση παροχών εξόδου κόµβων, υπολογισµός ελάχιστης κατώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Νικολόπουλος

Διονύσης Νικολόπουλος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διονύσης Νικολόπουλος Επιβλέπων: Δ. Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Συνεπιβλέπων: Α. Ευστρατιάδης, ΕΔΙΠ Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Γεωργία σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα σημεία: Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα Ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΙΩΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Συντάκτρια: Ιώ Χατζησάββα, Πολ. Μηχ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Συντάκτρια: Ιώ Χατζησάββα, Πολ. Μηχ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτρια: Ιώ Χατζησάββα, Πολ. Μηχ. Εισαγωγή Μικρό υδροηλεκτρικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι το έργο που η ισχύς του δεν υπερβαίνει τα 15 MW. Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητα 2: Υδροηλεκτρικοί σταθμοί Χατζηαθανασίου Βασίλειος Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Αγγελίδης Π., Αναπλ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Α & Β ΦΑΣΗ) ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α. - ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. ΥΕΤΟΣ Μελετητική Εταιρία - Πλ. Ναυαρίνου 3 ΤΚ 546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310250601-2 - Fax 2310230428 - Email: yetos@otenet.gr ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K.

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Νερό και Ενέργεια

Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Νερό και Ενέργεια ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Παρουσίαση: Αλέξανδρος Θ. Γκιόκας Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ e-mail: al.gkiokas@gmail.com Διάρθρωση ρ παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα επαναληπτικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013 ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. ΕΚΘΕΣΗ Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας έτους 2013 Ιανουάριος 2014 Αγ. Γερμανός, Πρέσπα Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση ανασκόπησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος.

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος. 1. Η µέση υπερετήσια τιµή δείγµατος µέσων ετήσιων παροχών Q (m3/s) που ακολουθούν κατανοµή Gauss, ξεπερνιέται κατά µέσο όρο κάθε: 1/0. = 2 έτη. 1/1 = 1 έτος. 0./1 = 0. έτος. 2. Έστω δείγµα 20 ετών µέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων

Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση Έργων Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 Ο Υ Ρ Α Υ Λ Ι Κ Α Φ Ρ Α Γ Μ Α Τ Α - Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ Υ Π Ο Ο Μ Ε Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι Α Σ Α Ν Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

Νερό και ενέργεια τον 21 ο αιώνα Πτυχές της υδροηλεκτρικής παραγωγής

Νερό και ενέργεια τον 21 ο αιώνα Πτυχές της υδροηλεκτρικής παραγωγής Ημερίδα Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού 21 Μαρτίου 2016, Περισσός Νερό και ενέργεια τον 21 ο αιώνα Πτυχές της υδροηλεκτρικής παραγωγής Νίκος Μαμάσης και Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Α Ν.Ι.Μουτάφης, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Yδρολογικός κύκλος. Κατηγορίες ΥΗΕ. Υδροδαμική (υδροηλεκτρική) ενέργεια: Η ενέργεια που προέρχεται από την πτώση του νερού από κάποιο ύψος

Yδρολογικός κύκλος. Κατηγορίες ΥΗΕ. Υδροδαμική (υδροηλεκτρική) ενέργεια: Η ενέργεια που προέρχεται από την πτώση του νερού από κάποιο ύψος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υδροδαμική (υδροηλεκτρική) ενέργεια: Η ενέργεια που προέρχεται από την πτώση του νερού από κάποιο ύψος Πηγή της ενέργειας: η βαρύτητα Καθώς πέφτει το νερό από κάποιο ύψος Η,

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Ημερίδα της ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού Αθήνα, 22 Μαρτίου 2001 Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα

Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα Νίκος Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης και Δ. Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2016 Ορισμός-Κατηγορίες Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείριση στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. το έτος 2012

ΕΚΘΕΣΗ. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείριση στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. το έτος 2012 ΕΚΘΕΣΗ Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείριση στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας το έτος 2012 Ιανουάριος 2013 Αυτή η αναφορά προορίζεται για χρήση στην 6 η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 44, παρ. 5, του ΚΣΗΕ.

Μεθοδολογία υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 44, παρ. 5, του ΚΣΗΕ. Μεθοδολογία υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων κατά τις διατάξεις του Άρθρου 44 παρ. 5 του ΚΣΗΕ. 1. Εισαγωγή Σε αντίθεση με τους Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς των οποίων το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση παρουσίασης

Διάρθρωση παρουσίασης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Βέλτιστη Διαχείριση Συστημάτων Ταμιευτήρων Εφαρμογή στο Σύστημα Αχελώου - Θεσσαλίας Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Γενική διάταξη υδρευτικών έργων

Κεφάλαιο 6: Γενική διάταξη υδρευτικών έργων Κεφάλαιο 6: Γενική διάταξη υδρευτικών έργων Γενικές παρατηρήσεις Σκοπός των έργων ύδρευσης είναι η εξασφάλιση του απαιτούμενου νερού, σε επαρκή ποσότητα και κατάλληλη ποιότητα, και η μεταφορά και διανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MIKE BASIN

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MIKE BASIN ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MIKE BASIN ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΥΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη λειτουργίας των ταµιευτήρων Περιεχόµενα

Μελέτη λειτουργίας των ταµιευτήρων Περιεχόµενα Μελέτη λειτουργίας των ταµιευτήρων Περιεχόµενα 1. Αντικείµενο... 1 2. Περιοχή µελέτης και έργα... 2 3. Υδρολογία... 5 3.1 Υδρολογικές λεκάνες µελέτης... 6 3.2 Ιστορική περίοδος µελέτης και υποπερίοδοι...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2011-2012 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Πρόγραµµα επίσκεψης Μόρνος (Φράγµα, Υδροληψία, Έξοδος σήραγγας Ευήνου) Σάββατο 16:00-19:00

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα

Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα Υδροηλεκτρικά έργα Μικρά υδροηλεκτρικά έργα Νίκος Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης και Δ. Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2017 Ορισμός-Κατηγορίες Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές ιαµόρφωση Υδροηλεκτρικών Έργων Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Αρχέςαξιοποίησηςυδραυλικής ενέργειας Ένα Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) είναι ένα σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Ημερίδα της ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού Αθήνα, 22 Μαρτίου 2001 Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Διδάσκων : Ν. Ι. Μουτάφης Λέσβος-Σκαμνιά-Παναγιά Γοργόνα Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π - Πλημμύρες

Διαβάστε περισσότερα