ΤΕΙ Πειραιά ΣΤΕΦ. Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ SMART T-SHIRT: «Τηλεματικές Εφαρμογές με χρήση Έξυπνων Ινών και. Υφασμάτων» Εισηγητής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ Πειραιά ΣΤΕΦ. Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ SMART T-SHIRT: «Τηλεματικές Εφαρμογές με χρήση Έξυπνων Ινών και. Υφασμάτων» Εισηγητής:"

Transcript

1 ΤΕΙ Πειραιά ΣΤΕΦ Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ SMART T-SHIRT: «Τηλεματικές Εφαρμογές με χρήση Έξυπνων Ινών και Υφασμάτων», Εισηγητής: Καθηγητής Δημήτριος Τσελές Μιρέλλα Βαξεβανίδη Α.Μ.:31728 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙ Α

2 Ευχαριστίες Αρχικά θα 1Ίθελα να ευχαριστ~iσω θερμά τον εισηγητ~i της πτυχιακ1ίς μου, Καθηγητ~i κύριο Δημ1Ίτριο Τσελέ, για την ευκαιρ ία που μου έδωσε να παρευρεθώ στο παν επιστήμιο της Γάνδης στο Βέλγιο, για την αρχικ1ί έρευνα τη ς πτυχιακ1ίς μου εργασία ς, πραγματοποιώντας τ11ν κατασκευή τη ς μπλούζας στο τμήμα κλωστοϋφαντουργίας του πανεπιστημίου. Τον Επ. Καθηγητ~i κύριο Γεώργιο Πρινιωτάκη που μ ε τις συστάσεις του με βοήθησ ε να προσαρμοστώ στο παν επιστήμιο τ11ς Γάνδης και εργάστηκα μ ε την ερευνητική ομάδα εκεί. Τους ευχα ριστώ και του ς δύο που μου ε μπιστεύτηκαν το συγκεκριμένο θέμα. Θα 1Ίθ ελα επίσης να αποδώσω ευχαριστίες και στον επιβλέποντα καθηγητή κατά τη διάρκεια της παραμον1ίς μου στο Βέλγιο, Dl'. Pl1ilippe We s tbιόek και την ομάδα του για την υποδοχ1i και τη βοήθεια τους το διάστημα που βρισκόμουν εκε ί. Επίσης θα 1Ίθ ελα να αποδώσω τις θερμές μου ευχα ριστίες στον καθηγητ~i μου κί)ριο Αναστάσιο Τζεράχογλου για τ11ν πολύτιμη βο1ίθ εια του, την υπομον1ί του και την επίβλεψη της πτυχιάκης μου. Τέλος να ευχαριστ~ίσω την οικογένεια μου και τους φίλους μου για την υπομον1ί τους. ΒΙ!3ΛΙΟΘΗ Υ. Η J {., r Λ Τ Ε 1 n Ε ' -~ ~-- - -

3 Περίληψη Στην συγκεκριμένη πτυχιακ1ί εργασία παρουσιάζετα ι μια καινοτομία στο τομέα τη ς τηλεματικής - τηλεϊατρικ~ίς, έξυπνων ινών και υφασμάτων. Πρόκειται για ένα έξυπνο ένδυμα το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση και την παρακο λούθηση βιολογικών λειτουργιών του ατόμου που το φορά και να αποδ ε ιχτε ί πολύτιμο ε ργαλε ίο στο χώρο της ιατρικ~ίς και του αθλητισμού. Η εργασία αυτ1ί απαρτίζεται από τέσσ ε ρα κεφάλαια: Αρχικά στο Κεφάλαιο 1 επεξηγούνται οι έννοιες της τηλεματικής, της τηλεϊατρικής, των φορετών συστημάτων και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται. Επίσης παρατίθ ενται σχετικές εφαρμογές τους έως τώρα. Στο Κεφάλαιο 2 αναλύονται οι έννοιες των έξυπνων ινών και υφασμάτων, ο τρόπο ς λειτουργίας τους και ο τρόπος σύνδεσης τους. Εξηγείται το πως μια ίνα 11 ένα κομμάτι ύφασμα μπορούν να είναι αγώγιμα ώστε να συνδεθούν με ένα σύστημα και να μας δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες (τεχνολογία έξυπνων ινών και υφασμάτων). Στο Κεφάλαιο 3 βλέπουμε το τρόπο κατασκευής του συγκεκρ ιμένου ενδίjματο ς, τα. υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και το τρόπο σύνδεσης του ς. Τέλος, στο Κεφάλαιο 4 βλέπουμε τις προοπτικές εξέλιξης του συγκεκριμένου ενδύματος, καθώς και τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επεκτ είνουμε τις λειτουργίες του έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί μεγαλύτερο φάσμα ασθενό.)ν και αθ λητών. Έτσι στην εργασία αυτ~ί θα δούμε τις δυνατότητες που μπορ εί να έχε ι ένα έξυπνο ένδυμα συνδυάζοντας την τηλεματικ~ί και τις έξυπνες ίνες.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡ ΙΣΤΙ ΕΣ ΠΕΡ ΙΛ J-!Ψ/ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΉ& ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ l.ε!σαγωγη ΡΙ ΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ 'ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑ ΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓ ΕΣ ΤΗΣ ΤΙ-ΙΛ ΕΜΑΤΙΚΗ Σ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ Γε νικές πληροφορίες / Αρ χιτεκτονικη ' τη λ ε ιατρικη.. ' ς Τηλεκαρδιολογία ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GSM GPRS Bluetooth ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΞΥΠΝΕΣ ΙΝΕΣ & ΥΦΑΣΜΑΤ Α Γ ΕΝ!ΚΑ Έξυ πνο σύστημα Φορ ετή τεχνολογία Τρόπος σύνδ ε ση ς ΈΞΥΠΝ ΕΣ Ι ΝΕΣ Ίνες που περιέχουν αγώγιμα μέτα λλα Ίνες με αγώγιμα πολυμ ερ ή Ίνες από νανοσωλήνες άνθρακα ΑΓΩΓΙΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥ ΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΥ ΠΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΊΉΛ ΕΜ ΑΤΙΚΗ Σ ΣΕ ΕΞΥΠΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ Υπάρχουσες τεχνολογίες έξυπνων ενδ υμάτων / Υπό έρευνα τεχνολογίες έξυπνων ενδυμάτων /5 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Υ ΛΙΚΑ & ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΕΝΔ ΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΗ ΜΠΛΟΥΖΑΣ

5 ΤΕ Ι Π ε ιραιά - Τμ ιίμ α Αυτο ματισμού S ιn ar t T-shirt: «Τ η λε ματικ ές Εφαρ μ ογές μ ε χρ 1i σ1 1 Έξυπνων Ι ν61ν κα ι Υφασ μ άτων» Βαξεβαν!δ η Μιρ έλλα Υλικά που χρη σιμ οποιήθηκαν :./ Τοποθέτηση υλ ικών Ο ΥΦΑΝΤΙΚ ΕΣ ΑΓΩΓΙΜΕΣ Ι ΝΕΣ (CONDUCTIV E FIBER) Γε νικές πλ ηρ οφορίας Υφαντικά ηλεκτρόδια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚ ΕΣ ΕΞΕΛ ΙΞΗ Σ Γενικές πλ ηροφορίες Προ διαγραφές εξέλ ι ξη ς και λύσεις Προοπτικές επέκτασης και βιοαισθητι7ρ ες ΣΥΜΠ Ε Ρ ΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

6 ΊΈΙ Πειραιά - Τμ1\ μα Αυτοματισμού S ιnarι T-sl1irt: «Τ η λε μ ατικέ ς Εφαρμογές μ ε χρi1 σ11 Έξυπνων Ιν~Jν και Υφασμάτων» Βαξεβανtδη Μιρ έλλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΩΝ Σχ1Ίμα 1.3. l. Εικονοτηλέφωνο και δίκτυο ISDN Σχ1Ίμα Τηλεεξυπηρέτηση Σχ1Ίμα l.3.3. Τηλεεκπαίδευση Σχ1Ίμα Τηλεδιάσκεψη Σχή μα ΑρχιτεκτονιΚ11 συστημάτων τηλεϊατρικ1ίς Σχήμα l. Εξο πλισμό ς τηλεκαρδιολογ ίας Σχήμα Caι-dioexpι-ess Σχ1Ίμα Τρόπος λειτουργίας Epimedics Σχ1Ίμα Vitapl1one 3300 ΒΤ Σχήμα Vitaphone 100 IR Σχήμα l. Lifesl1iι-t Σχήμα Vivo Respondeι Σχ1Ίμα Biotex Σχήμα Το smaι-t T-sl1iΓt εσωτερικά Σχήμα Condnctiνe fibeι- (ηλεκτρόδια) Σχ1Ίμα Pelti eγ στοιχε ία Σχήμα Μεταλλικά κουμπιά Σχήμα Κύκλωμα ενίσχυση ς ECG παραδοσιακών ιατρικών ηλεκτροδίων Σχ1Ίμα Σχέδιο αναπτυγμένου υφαντικού ηλεκτροδίου Σχ1Ίμα (a) Σήματα ECG που λαμβάνονται με παραδοσιακά ιατρικά η λεκτρόδ ια, (b) και υφαντικά ηλε κτρό δ ια

7 ΤΕΙ Π ειραιά - Τμιίμα Αυτο ματισμ οi> Sιnart T-sl1irt: «Τ η λε μ αηκ ές Εφαρ μογ ές μ ε χρήση ' Ε ξυπνων Ιν ~)\' και Υφασμάτων» Βαξε βανί δ η Μιρ έλλα ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο τομέας των φορετών συστημάτων αναπτύσσεται μ ε πολύ γοργού ς ρυομού ς. Ακολουθώντας τους ρυθμού ς αυτούς υλοποιήθηκ ε έρευ να με συμμετοχ11 του Παν επιστημίου της Γάνδης στο Β έλγ ιο και του Τεχνολογικού Εκπαιδ ευτικού l δρύ ματο ς Πειραιά στην Ελλάδα. Το γεγονός ύπαρξης της ε ρευνητικίί ς συν ε ργασίας αυτ~ίς έκαν ε ε φικτ1ί την μετακίνηση μου μέσω του προγράμματο ς Ει asιηυs στο Παν επιστ~ίμιο τη ς Γάνδης, στο οποίο και υλοποίησα την συγκεκριμέ νη πτυχιακίί ε ργασία. Ο σκοπός της εργασίας αυτ~)ς ήταν η κατασκευ1ί μιας μπλού ζας ε ιδικά σχεδιασμένης για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους τομείς τ~1ς υγείας, του αθλητισμού καθώς επίση ς της άμυνας και της ασφάλειας. Μέσα από έρευνα, χρησιμοποιώντας απλά υλικά μεν, αλλά και εξελιγμένα συστ~)ματα δε, δημιουργ11θηκε ένα έξυπνο φορ ετό σύστημα ενδ ε ικτικό προϊόντων που πρόκειται να δούμε στο μέλλον. Πρόκειται για ένα ένδυμα (μπλούζα) στο οποίο ενσωματώθηκαν ε ιδικοί αισθητήρ ες/υφαντικά ηλεκτρόδια κατασκευασμένα από αγώγιμο ύφασμα (co ndιι c ti νe fabl'ic), θερμικές αντιστάσ ε ις (θερμίστορ), στοιχε ία peltieγ, καθώς και αγώγιμε ς ίν ε ς. Το σύνολο αυτό συνιστά σύστ~1μα για την μέτρηση παραμέτρων λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος. Οι στόχοι της εργασίας αυτής ήταν οι εξής: η υλοποίηση αισθητηρίων επί του υφάσματος η υλοποίηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων σε επίπεδο υφάνσιμων ινών η υλοποίηση συστήματος για τη μέτρηση της θ ε ρμοκρασίας του σάψατος καθc!j ς και συστ~)ματος για την θέρμανση 11 τον δροσισμό του. η προετοιμασία του ευφυούς ενδύματος για μελλοντικ1ί σύνδ ε ση σ ε δίκτυο δεδομένων και δυνατότητα εξ 'αποστάσεως ελέγχου των κρίσιμων σωματικών λειτουργιών και της αξιοποίηση βιοϊατρικών δεδομένων μέσω τηλε μετρίας - 7 -

8 ΤΕΙ Πcφαιιi - Τμ1jμα Α υτοματισμού S ιηart T-sl1irt: «Τ11λε μ ατικ ές Εφ α ρμ ογές μ ε χ ρ i1σ11 Έξυπνων Ιν ~>ν κ αι Υφ ασ μάτων)) Β αξc β αν ί δ η Μ ιρ έλλα Με βάση της παραπάνω λειτουργίες του έξυπνου ενδύματο ς αλλά και την πρ ο σο1ί κ η επιπλέον αισθητήρων και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων θα μπορ ε ί να γίνεται παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των βιολογικών λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού για έλεγχο της κατάστασ1ίς του. Επίσης θα είναι εφικτό να γίν εται έλεγχο ς τη ς θερμοκρασίας σώματος σε συνδυασμό με εξωτ ε ρικές συνθήκες πε ριβάλλοντο ς, καο ώς και η έγκαιρη ειδοποίηση μέσω αποστολής δεδομένων σε απομακρυσμένου ς σταομού ς ελέγχου

9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΉ & ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

11 Τ Ε Ι Π ε ιραι ά - Τ μlιμ α Α υτ ο μ ατισμού S ι ηη r! T -s\1i rt: «Τηλεματικές Εφαρ μογές με χρ 1i σ η Έξυπνων \ νιί1ν κω Υφασμάτι ι1ν >> Βαξε βαv ί δ η Μφ έλλα 1.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται ο ι όροι τη ς τηλε ματική ς κα ι τη ς τη λεϊατρι κή ς καθ ώς και οι εφ α ρμογ ές αυτών. Η δημιουργία έξυπν ου εν δύ ματ ο ς συγκε κρ ιμ ένη ς τεχνο λογίας δίν ε ι τη δυνατότητα υλοπο ίηση ς συστ~ίματος τηλεϊατρική ς γ ια τ~1 ν απομακρυσμένη λήψη μετρήσεων των σημάτω ν του σώ ματο ς κα ι πα ρ οχ1ί β ο 1Ί θ ε ια ς σ ε π ε ρίπτωση που χρ ε ιαστ ε ί ο εκάστοτ ε χρήστη ς του ενδύμα τ ος Ορισμός της τηλεματικής Ο όρ ο ς Τηλεματική (Telell1atics) καλύπτει εννοιο λογ ικά το δ ια ρκώς δ ιευ ρυ ν ό μ ενο κο ινό τόπο που δημιουργ1ίθηκε από τη σύγκλιση κα ι με ρικ1ί ο λο κλ1ίρ ωση των τ ε χνολογ ιά> ν τη ς Πληροφορικ~Ίς και των Τηλεπικοινωνιών, η οποία έγιν ε δυνατ~ί λόγ ω των πρ οόδων τη ς μικροηλε κτρονική ς και της ψηφιακ1ίς τ εχνο λογίας. Συν ώ νυμο ς του ό ρου 'Τηλε ματι κ1ί θ εωρ ε ίται ο όρος Τηλεπληροφορικ~Ί (Tel e ιn a tic s = Teleinfonnatics = Te l ec oιnιηυni ca ti o n + Infoπnatics). Με απλά λόγια τ~1λε ματική 11 Τηλεπληροφορικ1Ί ε ίναι ο " συνδυ ασ μός.. τω ν το μέων των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικ~Ίς, με απο τ έλεσμα την δ ημιουργία ενό ς ενοποιημένου τομέ α και π ε ριγράφει τη χρ11ση τω ν αντίστοιχων τ εχν ολογ ιώ ν πρ ος τη δ ημιουργία ν έ ων υπηρ ε σιών σ ε ποικίλα πε δία ε φαρμογών. Δη λαδ 1Ί κάθε αν ταλλαγ 1Ί δ εδ ομένων μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων πο υ συν δέο ντ α ι μ ετ α ξύ τ ου ς με τηλεπικοινωνιακέ ς γραμμές. Τηλ επικοινωνιακές γραμμές είναι όλ ες οι μορφ ές των γραμμών τη ς τηλεφ ω νι κ~ί ς σύνδ ε σης. Περιλαμβάν ε ι, συνεπώς, τις ακόλουθ ες : απλές τ~1λεφωνικ έ ς γραμμές (που συνδ έ ουν τα τηλέ φ ωνα μ ετ αξύ του ς) δ η λαδ 1Ί το επιλεγόμ ενο τηλε φωνικό δίκτυο (dial-υp) που δ ι έ ρχεται από όλων των μο ρφ ώ ν (αναλογικά 1Ί ψηφιακά) τηλ εφωνικά κ έντρα τις ενοικιασμέν ες γραμμέ ς δηλαδ1ί τις αφόρτιστες γραμμ ές (που δεν δ ιέ ρ χο ντα ι από τηλε φωνικά κέντρα, συνδ έοντας δύο άκρα, στα όρια των τη λεφ ω νικών συ ν δέσεων του ίδιου δημόσιου ή ιδιωτικού τ~1λε φ ωνικού κέντρ ου), 11 φορτισμέν ες ( πο υ συνδ έ ουν δύο άκρα που βρίσκονται σε διαφ ο ρ ετικά τηλεφ ωνικά κέντρ α κα ι, εξαιτίας τ~1ς απόστασης μεταξύ του ς, το η λε κτρικό ρ εύμα που δ ιέ ρχετ α ι χρ ε ιάζετα ι ενίσχυση εξαιτίας της αντίσταση ς των ηλε κτρικώ ν καλωδ ίων

12 ΤΕΙ Π c ιραιά - Τμ1\μα Α υτοματισμού S ιnarι T-sl1in: «Τηλε ματι κές Εφαρ μ ογές μ ε χρ 1j σ 11 Έ ξυπνων Ινών κα ι Υ φασ μ άτων» Βαξε βανί δ η Μιρέλλ α τις μοιρασμένες γραμμές δηλαδή χρησιμοποιώντας μ έ ρο ς των συχνοηίτω ν που διέρχονται από ένα σύστημα τηλεφωνικών συνδ έσεων, ώστ ε από το ίδιο καλιj)διο να συνδέονται και άλλοι χρήστες, είτε για φωνητικίi τηλ ε φωνία ε ίτε για ψηφιακ1ί ανταλλαγή δεδομένων. τις μικροκυματικές συνδέσεις δηλαδή με τη χρήση μικροκυμάτων αντί καλωδ ίων. Οι παραβολικές κεραίες που βλέπουμε στα κτίρια του ΟΊ.13 και τα βουνά γν ω στά σαν "πιάτα". Φωνητικ1Ί ή ψηφιακή επικοινωνία μετατρ έπεται σε μικροκύματα που μεταφέρονται από τη μια παραβολικί1 κεραία στην άλλη, με τρόπο ώστ ε να μη διαχέονται στο περιβάλλον αλλά να κατευθύνονται από τη μια κε ραία στην άλλη μέσα από μια νοητ~1 ευθεία τις δορυφορικές γραμμές επειδή είναι απαραίτητη η οπτικ11 επαφ11 ( κάο ε φπόδ ιο σταματά τη ρο11 των μικροκυμάτων από τη μια παραβολικί1 κε ραία στην άλλη), χρησιμοποιούνται σαν "ανακλαστ11ρες" διάφοροι δορυφόροι (αντί να τοποθετούνται κεραίες στα βουνά, που κάνουν την ίδια δουλε ιά) τις ραδιοφωνικές ζεύξεις που είναι γνωστές και ώς Radio Links, που είναι το ίδιο πράγμα με τα μικροκύματα, σε μικρότερες αποστάσεις, χαμηλότερε ς συχνότητες και όχι τόσο μεγάλη ακρίβεια στην κατεύθυνση κάθε άλλη μορφ1ί απομακρυσμένης σύνδεσης 1Ίχου ή ψηφιακών δ εδομένων. Οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση φων1ί ς και δεδομένων, οι αόρατες γραμμές του τηλεοπτικού σήματος, ραδιοφωνικιχ κύματα (κυρίως βραχέα), υπέρυθρες ακτίνες (αυτές που χρησιμοποιούνται στα τηλεκοντρόλ), ακτίνες Lasel", κα. Ως δεδομένο θεωρείται κάθε είδους μεταβολ11 που έχει καταγραφεί. Ε ίναι προφαν ές ότι περιλαμβάνει και κάθε καταγραφή που δεν αντιπροσωπεύει πραγματικί1 μεταβολ1i, όπω ς δεν περιλαμβάνει τις μεταβολές που δεν έχουν ήδη καταγραφεί. Με άλλα λόγια δεδομένο είναι οτιδήποτε έχει ήδη καταγραφεί, ανεξάρτητα αν είναι ψευδές 11 αληθές. Αυτ~1 η ευρεία έννοια των δεδομένων, στην περίπτωση των υπολογιστικών συστημάτων προσδιορίζεται στην ψηφιακή καταγραφή σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Σαν ψηφιακ11 καταγραφ11 εννοείται κάθε μεταβολ11 στα ψηφία που σε δυαδικί1 μορφ11 αποτελούν το πληροφορικό σύστημα. Ως πληροφορικό σύστημα εννοείται ένα οργανωμένο σύνολο από ηλε κτρονικ ές, ηλεκτρομαγνητικές 11 και οπτικές διατάξεις (Hat"dWaΓe), όπως αποκαλε ίται και προγραμμάτων (γνωστό ως Softwaie ή Λογισμικό). [1) - t 2 -

13 ΤΕΙ Πειραιά - Τμiηια Αυτοματισμοi> S ιη a rι T-sl1irt: «Τηλε ματι κές Εφα ρμ ογ ές μ ε χ ρ11ση Ί2ξυπνων Ινu) ν κ αι Υφασ μ άτων» Βαξε β ανίδ 11 Μιρ έλλα 1.3. Έννοια της τηλεματικής Ως έννοια η τηλε ματική προσδιορίζεται από την σύγκλιση και τον συνδυασμό των τομ έ ων των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικ~ίς. Η αρχική χρήση των τηλεπικοινωνιών για τη σύνδεση υπολογιστικών συστημάτων ι: ίχι: οικονομικά αίτια και όχι την ανάγκη της τηλεπικοινωνίας, η οποία έτσι 11 αλλιώ ς 1Ίταν 1Ίδη δεδομένη από την ανάπτυξη του τηλεφώνου. Η οικονομικ~ί αυτ1ί αρχ1ί, δηλαδ11 τη ς χρησιμοποίησης υπολογιστικών πόρων (ha!'dwaγe και sof1wciι-e) που 1Ίταν αδύνατο να έ χι: ι ο κάθε χρήστης στην κατοχή του, οδήγησε στη σύνδ ε ση του χρήστη μ ι: τ ο κεντρικό σύστημα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η χρήση του συστήματο ς από πολλο ύ ς ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα τη διαίρεση του κόστους. Προκειμένου να μην εγκατασταθούν νέες καλωδιώσεις, και πάλι για λόγους κόστους, χρησιμοποι1ίθηκαν τα 1Ίδη απλωμένα καλώδια, δηλαδή οι τηλεφωνικές γραμμές. Η τηλεματικ~ί δεν ταυτίζεται με τη δικτύωση. Είναι δυνατό να υπάρχουν τηλεματικι:ς δικτυακές διατάξεις, όμως υπάρχει σαφ1ίς διάκριση της δικτύωσης από την τηλεματική. Αυτή η πρώτη ανάγκη απομακρυσμένης σύνδεσης υπολογιστικών συστημάτων εξι:λίχθηκ ε σε δυο κατευθύνσεις. Από τη μια η ανάπτυξη οδηγείται σε ολοένα π ε ρισσότ ε ρ ο πολύπλοκα συστήματα, με πορεία προς την ολοκληρωμένη επικοινωνία, και από την ά λλη στην απλούστευση, τη σύνδεση δηλαδ1ί πολύ απλών συστημάτων. Ως πολυπλοκότητα θεωρούμε τη συνεργασία πολλών και ετερογενών συστημάτων, ενώ ως απλούστ ευση τη σύνδεση ομοιογενών συστημάτων. Και στις δύο περιπτώσεις η ανάγκη που τείν ε ι να ικανοποιηθεί είναι η ανάγκ~1 της τηλεκατεύθυνσης και του τηλεχειρισμού. Αυτό και πά λ ι έχει οικονομική βάση, αυτή της εξοικονόμησης ανθρώπινων και άλλων πόρων για την επίτευξη του ίδιου ή μεγαλύτερου όγκου παραγωγ1ίς αγαθών και υπηρεσιών. Έτσι στην έννοια της τηλεματικής περιλαμβάνεται και η ενεργοποίηση μιας ηλι:κτρικ~ί ς συσκευ1ίς στο εξοχικό σπίτι, χρησιμοποιώντας μια ηχητική συσκευ1ί που δίνει εντολ1ί από την τηλεφωνική συσκευή, όπως ακριβώς περιλαμβάνεται και η τηλε διάσκεψη. Η επιστημονική μεθοδολογία της Κυβερνητικής βασίζεται στην ανάλυση της επικοινωνίας με βασικό μέλημα την πιστότητά της. Για την Κυβερνητική η ανάλυση της επικοινωνίας γίνεται μεταξύ δύο διατάξεων (συστημάτων) που μεταβιβάζουν πληροφορία η μια στην άλλη. Αυτ~Ί που στέλνει 111ν πληροφορία ονομάζεται πομπός και αυτή που δ έχε ται την

14 ΊΈ Ι Π ε ιραιά - Τμl\μα Αυτο ματισμο ύ S ιη ar t T-sl1irt: «Τηλε ματικές Εφαρ μ ογές μ ε χριi ση Έξυπνων Ι νύ1ν κα ι Υφασμάτων» Βαξεβανίδ η Μιρ έλλα πληροφορία, δέκτης. Η πληροφορία περιέχεται στο μ~ίνυμα, το οποίο Θ ε ωρείτα ι ω ς μεταβίβαση ενέ ργ ε ιας από τον πομπό στο δέκτη. Η ενέργεια αυτ~ί Θ εωρ ε ίται μ~ίνυμα όταν περιέχει κωδικοποιημένη πληροφορία, την οποία ο δέκτης μπορ ε ί να αντιληφο ε ί μ6νο αν αποκωδικοποηίσει το μήνυμα. Πληροφορία, όμως, ε ίναι η ενέργεια που προκαλε ί μεταβο λ1ί στο δtκτη. Μ ι:τα β ολή στ η Θέση 11 τις ιδιόη1τες του δέκηι όπως την εννο ε ί ο πομπός, αποτελεί πληροφορία. Ε ίναι προφαν ές ότι για τη μεταβίβαση της εν έργε ιας είναι απαραίτητη η σύν δεση του πομπού με το δέκτη με το κατάλληλο μέσο. Για παράδ ε ιγμα η σύνδ ε ση δύο συστημό.των με το νερό ω ς μέσο, ε ίναι σε Θέση να μεταβιβάσ ε ι Θερμικ1Ί εν έ ργεια, αν ό μως ε ίναι απεσταγμένο, δεν μπορ ε ί να μεταφέρει ηλεκτρικ~ί εν έ ργ ε ια. Επειδ1Ί πρόκε ιται για μεταβίβαση κυματικ1ίς ενέργειας, που έχει τέτοια μορφή για να μπορ ε ί να μεταφέρει κωδικοποιημένες σύνθετες πληροφορί ες, μέσα στον πραγματικό κόσμο, που το μέ σο δεν ε ίναι παντ ελώς απομονωμένο, ο δέκτης λα μβ άνει εν έ ργ ε ια όμο ια ς κυματικής μορφ1ίς από το περιβάλλον, με αποτέλεσμα η αποκωδικοποίηση να μη ν ε ίναι εύκολη υπόθ εση. Θόρυβος και παράσιτα αλλοιώνουν την πε ριεχόμενη πληρ οφορία. Παράσιτα, που μπορεί να εννοηθούν σαν μεταβίβαση όμοιας μορφή ς κυματικ~ίς εν έ ργ ε ιας από άλλους πομπούς σε άλλους δέκτες. Και Θόρυβος, που αποτελείται από κυματικές μορφές ενέργειας που παράγονται χωρίς πρόθ εση από τη λε ιτουργία και μόνο κάποιων συστ~1μάτων. Η δομή της επικοινωνίας, είτε φυσικ1ίς είτε αναλογικ1ίς, εκτός από τις επιδ ρ άσε ις του Θορύβου και των παρασίτων, υπόκειται στις επιταγές του συγχρονισμού. Ο Αριστοτελικό ς ορισμός του χρόνου (κατά τον Αριστοτέλη ο χρόνος ε ίναι "αριθμό ς κιν1ίσ εω ν κατά το πρότε ρον και ύστερον), που φαίνεται αξ επέραστο ς, μοιάζε ι να έχε ι εφαρμογ 1i και στην πε ρίπτωση της επικοινωνίας. Μερικά εξωπραγματικά παραδ ε ίγματα μπορούν ν α εξηγ1ίσουν καλύτερα την έννοια του χρόνου και τη δραστική του συμμετοχ1ί στην επικοινωνία. Στην ψηφιακή επικοινωνία, - σύμφωνα με τ~1 θεωρία του Πλάτωνα ότι όλα απαρτίζονται από δύο μόνο αριθμούς - τα δυαδικά ψηφία με τα οποία λειτουργ ε ί ο υπο λογιστ~i ς μετατρέπονται σ ε ήχους, οξύς και βαρείς που καθορίζουν την αξία των ψηφίων (Ο και 1 ). Δυό διαδοχικά ίδια ψηφία (Ο ή 1) που έχουν μετατραπεί σε ήχους, δηλαδ1ί συχνότητες (κινήσεις), αν δεν υπάρχει ένα χρονικό σύστημα μέτρηση ς τη ς διάρκε ιάς του ς δεν θα ~Ίταν δυνατό να ξεχωρίσει κανείς αν πρόκειται για ένα 11 δύο ψηφία

15 Ι Ιl r. ψ ι1 ι l1 - Τμ if ΗΙ Αυτο ιι u τιιτ ιω ύ S ι ηηrι Ί' - s l 1ί rι : «Τ η λε μ ατικ ές Ι:;φα ρμ ογ tς μ ε χpi1 σ 11 'Εξυπνων Ι ν~)ν κuι Υφαq~ι άτ υ ι \Ι» 13 αξε β ανl δη Μφ έλλ α Το ζήτημα περιπλέκεται περισσότε ρο όταν τα δύο υπολογιστικ('χ. συστ~ίματα ανταλλάσσουν ζωντανό 1iχο ή ζωνταν1i εικόνα. Στη μεν ζωνταν1i ε ικόνα το πρόβλημα του υντονι μ ύ λύν ετ αι uύκολα μc ι ' ν ντας τ ρυομ ' ν αλλαγ1ί ς τ ν ι ύ ν ) ν, οπότι.; φαίνεται μεν η καθυστέρηση στην άφιξή του ς δεν επηρ εάζε ι όμω ς τ~1ν ποιότητα τη ς επικοινωνίας, στο δε ζω ντανό 1iχο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, που μ έχρ ι σ~i μερα δ ι:ν tχι: ι λυθεί οριστικά. Ενώ η ε ικόνα καταγράφ εται, όπω ς Οα μπορούσ ε να καταγρ αφ ε ι σ το χα ρτί ο λόγος ή η μουσικ~i, και διαβάζεται στη συνέχεια, ο 1iχο ς, όταν αφορά αμφίδρομη επικοινωνία απαιτ ε ί σχε δόν απόλυτο συντονισμό. Τεράστια ποσά δαπανώνται για την έρευνα, προκειμένου να λυθούν τα ζητήματα του συγχρονισμού των επικοινωνιών και κατά καιρούς προτείνονται διάφορες λύσ ε ις, όλcς όμως έχουν σαν όριο (το οποίο όταν ε μφ ανίζονται οι προτ ε ινόμεν ες λύσ ε ις δι;ν ε ίν αι σαφές) της χωρητικότητας των γραμμών που υπάρχουν. Έχε ι παρατηρηθεί ότι όσο αποτελεσματικότερη ε ίναι μια λύση τόσο περισσότεροι Οα τη χρησιμοποιήσουν, οπότε, καταναλώνοντας τη διαθέσιμη χωρητικότητα των γραμμών, Οα καταστήσουν και τη λύση αυτ1ί αναποτελεσματικ1ί. Η επίτευ ξη τηλεματικ~ίς επικοινωνίας απαιτεί: Υλισμικό (HaΓdwaΓe) Λογισμικό (SoftwaΓe) Γραμμές επικο ινωνίας Δέκτ ες και πομπούς ( 1] - ι s -

16 ΊΈΙ Π ε ιραιά - Τμ1jμα Αυ τοματισμού S ιη a rι T- s l1irι : «Τηλε μ ατικές Εφαρ μογές μ ε χρ1iσ 11 Έξυπνων Ι νύjν κα ι Υφασμάτων» Βαξε βανίδ η Μιρ έλλα 1.4. Γενικές εφαρμογές της τηλεματικής Ο συνδυασμός μιας 11 περισσότερων υπηρεσιών τηλεματικής καλύπτε ι τις σύγχρον ες πληροφοριακές και επικοινωνιακές ανάγκες. Με τον όρο τηλε ματικές εφαρμογές εννοούμε όλες εκε ίν ες τις υπηρ εσ ίες που μας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικ~ίς κα ι των τηλεπικοινωνιών, μ έσω των οποίων μπορούμε να στείλουμε και να λάβουμε κάθε φύσης πληροφορίες. Οι πληρ οφορίες μπορ εί να είναι ακουστικές, οτικές, ε ικόνας 11 κειμένου κα ι μεταδίδο νται μ έσω υπολογιστών 1Ί άλλων ε ιδικών συσκευών. Οι τηλεματικές εφαρμογές κε ρδίζουν συν tχε ια έδαφος στο σύγχρονο κόσμο αλλάζοντας ριζικά τους τρόπου ς επικοινωνίας και μετά δοση ς πληροφοριών. Οι υπηρ εσίες τηλεματικής κάνουν χρί1ση πολλώ ν διακριτών μέχρι πρόσφατα τεχνολογιών και διάφορων τεχνολογικών μέσων. Ας περάσουμε όμως σε ορισμένα παραδ είγ ματα τηλε ματικών εφαρμογών που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας όπως η τηλεγραφία (telex), η τηλε ομοιοτυπία (telafax), τηλεκε ιμενογραφία (teletext), τηλε ε ικονογρ αφία (νideo tcx t ), τηλεηχοπληροφόρηση (audiotext), τηλεειδοποίηση (paging), ε ικονοτη λέφωνο (νideophone), τηλέφωνο inteιηet, τηλεεξυπηρέτηση (teleseι-νice), τραπεζ ικές τηλεσυναλλαγές, τηλε εκπαίδευση (teleleaι-ning), τηλεεργασία (telewo ι'kin g 11 telecomιηuting), τηλεμετάδοση, κινητ1ί τηλεφωνία (ιηobil e conυηunication), κ ινη τ1ί τηλεφωνία Θάλασσας (autolink RT), νοήμον δίκτυο (intellίgent n e twoι k), υπηρ εσ ία περιαγωγ1ίς inteient (inteιηet ωan1ing), ηλεκτονικό ταχυδρομε ίο ( ), τηλεδιάσκr.ψη (νideo confeience), χρηματιστήριο οη line, ομάδες ε ιδ1ίσεων, ηλεκτρονικό r.μπόριο (ElecttΌnic Data Inteichange-EDI) και η τηλειατρικίί με την οποία και θα ασχοληθούμε σε αυτό το κεφάλαιο λόγω της συσχέτισης της με το έξυπνο μπλου ζάκ ι. Τηλεγραφία (telex): Είναι το κοινό τηλεγράφημα και η συσκευ1ί που χρησιμοποιε ίται σήμερα από τον Ο.Τ.Ε. για την αποστολή και τη λ11ψη του είναι το γνωστό telex. Τηλεομοιοτυπία (telefax): Πρόκειται για την αποστολή και λ11ψη εγγράφων με κείμr.να 11 γραφικά σ ε χαρτί μέσω των συσκευών fax. Τηλεκειμενογραφία (teletext): Πρόκε ιται για τη γνωστ1ί υπηρεσία που μ εταδίδ εται από τη τηλεόραση με δεδομένα κειμένου και αφορά πάρα πολλούς τομείς, ακόμα και τη ς καθημεριν1ίς ζωής. Χρησιμοποιεί το τηλε οπτικό δίκτυο για να εκπέμπει ταυτόχρονα με τις τηλεοπτικές εκπομπές τις υπηρεσίες που προσφ έρε ι. Οι πληροφορίε ς που προσφ έ ρ ε ι η

17 ΊΈΙ Π εφαιά - Τμι\μα Αυτοματισμού S ιη arι T-sl1irt: «Τηλε ματικές Εφα ρμογ ές μ ε χρι'1 ση Έ ξυπνων Ι ν6>ν κα ι Υφασμάτων» Βαξε βανίδη Μιρέλλα τηλεκε ιμεν ογραφία είναι οργανωμένες ανά θέμα και σελίδα. Η ύπαρ ξη ι: νό ς ανακυκλωηί επιτρέπει στις σελίδες να εναλλάσσονται κυκλικά. Η μόνη επέμβαση του χρήστη ε ίναι η επιλογή της σελίδας που τον ενδιαφέρει χωρίς να μπορεί να επέ μβ ε ι στην ύλη τη ς εκπομπ1ίς. Τηλε-εικονογραφία (videotext): Τα απαραίτητα εξαρηίματα αυηίς τη ς υπηρ ε σίας ι: ίναι τα ειδικά τερματικά νideotext 11 ένας υπολογιστ1ίς με ΩΊοd e ιη που με τη βο1ίθ ε ια ειδικού προγράμματος προσομοίωσης τερματικού λειτουργεί σαν τερματικ1ί μονάδα του υπερυπολογιστ1ί ( eιnιιlatoι-). Ο συνδρομητής της υπηρεσίας αυτής επιλέγει με το τηλέφωνο του μια βάση δεδομένων από την οποία ζητά τις πληροφορίες που επιουμε ί. Στην τηλεεικονογραφία ο χρ11στης δεν επιλέγει μόνο την πληροφορία που θέλει να δει στην οθόνη, αλλά επεμβαίνει στο σύστημα στέλνοντας και τις δικές του πληρ οφορίcς (inteι-actiνe νideotext). Αυτό άλλωστε είναι και το χαρακτηριστικό που δίνει προβάδ ισμα στην τηλεεικονογραφία έναντι της τηλεκειμενογραφίας. Τηλεηχοπληροφόρηση (audiotext): Η υπηρεσία αυηί προσφέρει στους π ελάτες της τη δυνατότητα να επικοινωνούν μέσω του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου όλο το 24ω ρο, μ ι: τράπεζες πληροφοριών και να λαμβάνουν χρήσιμες και εξειδικευμένες πληροφορί ι:ς μαγνητοφωνημένες ή ζωντανές. Οι υπηρεσίες που μπορούν να αναπτυχθούν με βάση τις τεχνικές του aιιdiotext είναι πάρα πολλές. Ενδεικτικά αναφέρω τις εξής: πρόγνωση καιρού, δρομολόγια, προγνωστικά, διαγωνισμοί, τηλεγνωριμίες, μουσικές επ ιλογ~:ς, χρηματιστηριακές πληροφορίες, φορολογικά, μικρές αγγελίες κ.λ.π. Οποιαδ1Ίποτ ε σταθερ11 τηλεφωνική συσκευ1ί επιτρέπει πρόσβαση στις υπηρεσίες aυdiotext. Σ~Ίμερα οι υπηρcσίc ς aιιdiotext (090) είναι προσβάσιμες μόνο από σταθερά τηλέφωνα, αλλά αναμένεται σύντομα να επιτραπεί η χρήση τους και μέσω κινητών τηλεφώνων. Τηλε-ειδοποίηση (paging): Πρόκειται για μια οικονομικά λύση κινητή ς ασύρματης επικοινωνίας. Χρησιμοποιούνται από ανθρώπους που λόγω των δραση1ριοτ1ίτων του ς είναι αναγκασμένοι να κάνουν συχνές μετακιν1ίσεις. Η συσκευή ειδοποίησης είναι ένας δέκτης ηχητικού σίίματος πολύ μικρών διαστάσεων (μέγεθος αναπτ1ίρα τσ έπης) με αρκι:τά διαφορετικά σήματα που προγραμματίζονται για να καταλαβαίνουμε ποιο ς μας καλεί. Εικονοτηλέφωνο (videophone): Είναι η υπηρεσία που υποση1ρίζεται από τα δίκτυα του Ο.Τ.Ε. και μας δίνει τη δυνατότητα να συνομιλούμε με το τηλέφωνο έχοντας ταυτόχρονα και οπτική επαφή. Η υπηρεσία απαιτεί υψηλές ταχύη1τες μετάδοσης και λειτουργεί με το γνωστό δίκτυο ISDN

18 η;: ι Π r. ιραιά - Τμ1\μα Αυτοματισμο ύ S ιηarι T - s lιir ι : «1Ί1λ ε μ ατικ ές Εφαρ μ ογές μ ε χp ι\ σ η Έξυπνω ν Ι ν~1ν κα ι Υφασμ άτων» Βαξεβανίδ η Μφ έλλα - - Τ<'ηη\,,,1 1,\ι l. φ\~ ι 1 - 'L ι ~Ι '! -~~- ~-~ [ ;~ : Γ 11 : - --!;l l O ' "" /, ι Σχ1)μα Ε ικονοτηλέ φωνο και δ ίκτυ ο ISDN Τηλέφωνο internet: Κυκλοφόρησαν στην αγορά τηλέφωνα που συνδ έο νται στη Ούρα USB του υπολογιστή μας (π.χ. το της Net2Pl1one) και πραγματοποιούν τις τηλεφωνικές μας κλήσεις (αστικές και υπ ε ραστικές) μέσω inteι-n e t και κατάλλη λου software που παρέχεται από τη κατασκευάστρια εταιρεία. Η κάρτα διαθ έτει accoυ nt nuιnbeι και ΡΙΝ που πρέπει να εισαγάγει οχρήστης στην αντίστοιχη ε φαρμογ1ί. και η ανανέωση του χρόνου γίνεται από το site της κατασκευάστριας ετα ιρ ε ίας. 11 ποιότητα ομιλίας ε ίναι πολύ καλ11, εξαρτώμενη βέβαια και από τη κάρτα ήχου που δ ιαθέτει ο χρήστης. Τηλε-εξυπηρέτηση (teleservice): Στη κατηγορία αυτή υπάγονται οι υπηρ ε σίες που παρ έχονται από απόσταση και προέρχονται από κρατικούς (π.χ. έκδ οση φορολογική ς ενημερότητας χωρίς τη παρουσία του πολίτη στην εφορία) 11 ιδιωτικού ς φορ ε ίς και εταιρείες., ),,...,,), ' Ί ' r

19 ΤΕΙ Π ε ιραιά - Τμ1jμα Αυ τοματισμού S ιη a rt T-sl1irt: «Τηλεματικές Εφα ρμογ ές μ ε χρ 1i σ η Έξυπνων Ινών κα ι Υφ ασ μ ά τ ων» Βαξε βανί δ η Μιρ έλλα Σχ1Ίμα Τηλεεξυπηρέτηση Τραπεζικές τηλεσυναλλαγές: Πρόκειται για τα γνωστά μηχαν1ίματα ΑΤΜ, το E-banking καθώς και το ιnobile banking που έχουν όλες οι τράπεζες και επιτρ έ πουν την ανάληψη κα ι κατάθεση χρημάτων ή επιταγών, ενημέρωση κινήσεων, ε ρώτηση υπο λο ίπου, εκκαθαριστικό δανείου και άλλες υπηρ εσίες. Τηλε-εκπαίδευση (telelearning): Μία από τις σύγχρον ες τηλε ματικές εφαρμογ ές που έχε ι σαν στόχο την εκπαίδευση από απόσταση σε εκπαιδ ευτικά ιδρύματα, επ ιχε ιρήσ ε ις, άτο μα με ειδικές ανάγκες, γεωγραφικές πε ριοχές δύσκολα προσβάσιμες κ.λ.π. Έ τσι εκπαιδευ τ~ί ς και εκπαιδ ευόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν ε κπαιδευτικές και μαθησιακές λc ιτουργίες αντίστοιχα, ενώ βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο. Η παρεχόμενη εκπαίδευση ε ίν α ι παράγοντας καθοριστικ~ίς σημασίας για την οικονομικ1ί και την κοινωνικ1ί πρόοδο, καθώ ς και για την ισότητα των ευκα ιριών μέσα στη κοινωνία μας. Ο παρ άγο ντας αυτό ς καθίσταται όλο και πιο σπουδαίος στην ψηφιακή εποχή. Τελευταία με την ανάπτυ ξη του inteι-net ο όρος τείνει να σημαίνει σχεδόν αποκλειστικά τη χρησιμοποίηση του δ ια δ ικτύ ου για την οργάνωση και διαχείριση των ε κπαιδευτικών δραστηριοηίτων. Υπάρχουν δύο μορφές αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ του εκπαιδευηί και του εκπαιδευόμενου : ο σύγχρονος και ο ασύγχρονος. Κατά τον σύγχρονο τρόπο ε κπαιδευτές και εκπ α ιδευό με νοι αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα μέσω του βίντεο, του ήχου, του κειμένου, εν ώ υπάρχε ι η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από τη πλευρά των εκπαιδευόμενων. Στο μοντέλο τη ς ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι προσπελαύ νουν η λεκτρονικό υλικό (που μπορεί να είναι συνδυασμός βίντεο, 1Ίχου, γραφικών και κειμένου) τη χρονικ1ί στιγμ11 που αυτοί επιθυμούν και με το δικό τους ρυθμό Σχήμα Τηλεεκπαίδευση

20 ΤΕΙ Π ε ιραιά - Τμ1ίμα Α υτοματισμού S ιη η η T-s\1irt: «Τηλε μ ατι κές Εφ α ρ μ ογ ές μ ε χρi1ση Έξυπνων Ιν ιί>ν κα ι Υφ ασ μ άτ ων» Βαξε β ανίδ η Μιρ έλλα Τηλε-εργασία (teleworking ή telecommuting): Παρ έχε ι τη δυνατότητα σ ε άτομα που βρίσκονται σε διαφορετικά σημε ία εργασίας να συν ε ργάζονται και να αποδίδουν σαν να βρίσκονταν στον ίδιο χώρο. Μπορεί να επιφέρει αποσυμφόρηση στο κυκλοφοριακό των μεγαλουπόλεων και κέρδος από τη μεταφορά στο χώρο ε ργασία ς. Επ ιπλέον πιστεύ εται ότ ι η ε ργασία από το σπίτι είναι πιο αποδοτικίί επειδή ο ε ργαζόμενο ς ε ργάζετα ι σ ε 1Ίρ εμο περιβάλλον χωρίς τους εκνευρισμούς και το άγχος των μετακιν1ίσ εω ν. Οι Σκανδ ιναβικές χώρ ες την χρησιμοποιούν εδώ και αρκετά χρόνια στην εκπαίδευση, λόγω συχνών αποκλεισμών περιοχών εξαιτίας των κλιματολογικών συνθηκών. Τηλεμετάδοση: Η μετάδοση video μέσω του δικτύου ε φαρμόζεται σίίμε ρα κάτω από αρκετές μορφές (πιλοτικές, δοκιμαστικές, ερασιτεχνικές, επαγγελματικ ές). Στο τομέα αυτό σημαντικό ρόλο έχει παίξει η χρήση των τηλεπικοινωνιακών γ ραμμών ISDN. Εφαρμόζεται σε ιδιωτικούς χώρους φύλαξης από απόσταση, σ ε πο λυσύ χναστα σημ ε ία και δρόμους από τη τροχαία κ.α. Μία από τις εφαρμογές τηλε μετάδοσης σ ε πραγματικό χρ6νο είναι οι συνεδριάσεις της βουλής. Κινητή τηλεφωνία (mobile communication): Η υπηρεσία αυηί αναπτύχθηκε στη χώρα μας από τις Telestet και Panafon με το πρότυπο GSM900 (Global Syste1η t'οι Mobile Co111111unications) και τελευταία από τη Cos111ote με το πρότυπο DCS 1800 (Di gital Cellulaι- Syste111). Τα συστήματα αυτά έχουν πανευρωπαϊκό ΙΌaιηίη g και δυ νατότητα μετάδοσης δεδομένων (fax, e-ιηail κ.λ.π.). Επιλέχτηκε η τ εχνική ΤDΜΛ με 8 χρονοσχισμές ανά δίαυλο. Κάθε χρήστης εκπέμπει περιοδικά κάθ ε όγδοη χρονοσχισμή (διάρκειας 0.57ιnsec) και λαμβάνει σε μία αντίστοιχη. Ο χρήστη ς έχε ι πρόσβαση σ' ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχει το δίκτυο κινητών επικοινωνιών, μ ε τη χρ1ίση τη ς κάρτα ς Siιn (Subscι-ibeι- Identity Modιιle). Η κάρτα SIM εισάγεται στο κινητό τ ε ρματικό και περιέχει τα στοιχεία του χρ11στη και τις παραμέτρους που είναι απαραίτητες για την επικοινωνία με το δίκτυο. Η κινητή τηλεφωνία αναπτύσσεται συν εχώ ς παρ έχοντας στον χρήστη πλέον κινητά τηλέφωνα τα οποία λειτουργούν ώς μικροί φορητοί υπολογιστ ές κάνοντας χρήση η1ς τεχνολογίας Java, AndJΌid κ.α. παρέχοντας και την δυνατότητα χρήσης inteι-net. Κινητή τηλεφωνία θάλασσας (autolink RT): Το autolink RT που εγκατέστησε ο 0.Τ.[. στη χώρα μας είναι ένα αυτόματο ψηφιακό σύστ~1μα κινητ1ίς τη λε φωνία ς θάλασσας μ ε κατεύθυνση από το πλοίο προς τη ξηρά. Συνδέοντας το στο VHl~ του πλοίου μα ς παρtχc ι τη δυνατότητα αυτόματης ασφαλούς επικοινωνίας (γιατί διαθέτει κωδικοποιητ1ί φ ο.)v11 ς scγableι-) από το πλοίο με όλα τα η1λέφωνα της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και

21 ΤΕΙ Πειpαιά - Τμ1ίμα Αυτοματισμού S111art T-sl1irt: «Τηλε ματικ ές Εφαρμ ογ ές μ ε χ ρ11 ση Έξυπνων Ιν ~Jν και Υφασ μ άτω ν» Βαξε βανίδη Μφ έλλα επικοινωνίες fax,data εφ' όσον στο πλοίο υπάρχει ο κατάλληλος εξ οπλισμό ς. Για να επικοινωνήσετε : Νοήμον δίκτυο (intelligent network): Το νοήμον δίκτυο, ε ίναι ένα σύστημα ( s otί:waγe και l1ardwaι-e) μέσω του οποίου με εύκολο γρ1ίγορο και οικονομικό τρόπο σχε διάζονται και αναπτύσσονται νέες υπηρεσίες που είναι σε θέση να καλύπτουν τις σύγχρον ες ανάγκες της τηλεπικοινωνιακ1ίς αγοράς. Οι κλ1ίσεις μπορούν να δρομολογηθούν στο προορισμό τους ανάλογα με τις παραμέτρους που θα καθορίσ ετε (ημερομηνία, ώρα, ημέ ρ ες αργιών κ.λ.π.) Μπορείτε να καθορίσετε περιορισμούς για τη διαχείριση των κλ1ίσ ε ων (φραγ ές μερικών κλίίσεων κ.λ.π. ), καθώς και σε ποιον θα γίνεται η χρέωση. Σημαντικό είναι ότι για τις παροχές αυτές δεν απαιτείται από το πελάτη πρόσθετος εξοπλισμός. Υπηρεσία περιαγωγής internet (internet roaming): Με την υπηρ ε σία αυτ~ί μπορ ε ίτε να συνδεθείτε στο inteωet από κάθε πόλη του κόσμου, εξακολουθώντας να χρησιμοποιε ίτ ε τον www bιόwseγ και τον e-ιnail client της επιλογής σας. Έτσι αυτοί που μετακινούνται στο εξωτερικό δεν χρειάζεται να κάνουν υπεραστικ~ί κλήση για να έχουν πρόσβαση στο προσωπικό τους λογαριασμό ή να διατηρούν πολλαπλούς λογαριασμού ς σ ε διαφορετικού ς παροχείς υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ): Μας δίνει τη δυνατότητα αποστολ1ί ς μηνύματο ς κειμένου και με συνημμένο τρόπο αρχείου οποιασδήποτε μορφ1ίς. Στην υπηρεσία αυτή μπορούμε να συμπεριλάβουμε από τα απλά μηνύματα μεταξύ χρηστών ενό ς τοπικού δικτύου, μέχρι τα μηνύματα που στέλνονται μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου. Στη δεύτερη περίπτωση τη δρομολόγηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναλαμβάνουν οι ιnail-seι-veι-s. Τηλεδιάσκεψη (video conference): Η τηλεδιάσκεψη είναι η οπτική και ηχητικ1ί επικοινωνία πραγματικού χρόνου μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σ ε διαφορ ετικές τοποθεσίες. Χρησιμοποιείται από ομάδες που επικοινωνούν μεταξύ τους για ανταλλαγή ιδεών, απόκτηση πληροφοριών, σύγχρονη εκπαίδευση και διαχείριση οργανισμών. Οι λειτουργίες που μπορούν να υποστηριχτούν είναι: οπτικοακουστική επικοινωνία μεταξύ των συμμετέχοντων (π.χ. συνομιλία, υποβολή γραπτών ερωτ~ίσεων) διαμοιρασμός δεδομένων και εφαρμογών (π.χ. κοιν1ί χρ1ίση εγγράφου του Woι-d, χρί1ση wl1iteboaγd, μεταφορά αρχείων) ΒΙΒΛΙΟ ΘΗ ΊΙ ΤΕΙ Π Ε \f--αι

22 ΤΕ:\ Π ε ιραιά - ΤμΙηια Αυτοματισμού S ιη arι T-sl1irt: «Τ η λεματι κές Εφαρ μ ογές μ ε χρ i1ση Έξυπνων Ι νιίjν και Υφασμάτων )) Βαξε β αν ί δ η Μιρ έλλα Α Θήμα 101 Ο χργpτηc; Α t<ύνι:ι l Ι 'ΊV ο i 1η01 για,.,.υ.,ι:δ16m<ι: Ψ1 σrο ι: 1 δ1..ό nα-ρο ι.,jα 1φα 11~σs:ων, στό s ι ιο1 b\\ ρ; llt! s.ι r nl r"p,!hsss ι ςb ςιr fmφ1f.ιι d1 111ι \ Βήμα 201 Η οl'ττ')οι"'ί ι:yιφhιr;το ι, Θήμα )<Ρήστηc; Α δημ ι οι.pγι:i l l"'fj τη.)\ι:δ1άφ.11:ιμ-ι σ1οv ι;ξunrριrτηή tν'cu, -... Dήι.ιο'\ο: Ο )(Ρι\CΙ"ΤΙ)c; Λ κιολι:.ιτcι..ι c; uι,όλοι ι~uc; )CJ)r\στr;c; στrιν 11)λι:διάCΜC:Ψ1, ο Εξun11p ε τηη)ς M CU Σχ1Ίμα Τηλεδ ιάσκε ψη Χρηματιστήριο οη line: Πριν λίγα χρόνια το χρηματιστήριο 1Ίταν ασχολία με ρικών μό νο ανθρώπων. Πλέον μέσω του Intel'net μπορούμε να βλέπουμε το χρηματιστ1ίριο on-line. Υπάρχουν βέβαια και sites τα οποία μας επιτρέπουν να βλέπουμε σ ε πραγματικό χρόνο χωρίς χρέωση, τη κίνηση του χαρτοφυλακίου μας που αποτελείται όμω ς από ορ ισμ tνο αριθμό μετοχών. Τέλος μπορούμε να κάνουμε τις χρηματιστηριακές συναλλαγές μα ς κα ι μέσω του inteωet σε πραγματικό χρόνο με ειδικό λογ ισμικό. Ηλεκτρονικό ε μπόριο (Electronic Data Interchange-EDI): Ο πρωταγ ωνιστ ικός ρ όλος του διαδικτύου αποδεικνύεται από τη μεγάλη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού ε μπορίου, δηλαδή των αγοραπωλησιών προϊόντων και υπηρ ε σιών μέσω του δ ια δ ικτύ ου. Πολυάριθμες είναι οι ανακοινώσεις κορυφαίων ιδιωτικών εταιρειών, τραπεζών, ε ταιριών μεταφορών, και αυτοκινητοβιομηχανιών για τη σύναψη συμμαχιών με φορ είς παροχ1ί ς διαδικτυακών υπηρεσιών και την ανάπτυξη του ς στον χώρο του διαδικτύου. Το χρηματιστήριο επιβ εβαιώνει τα οφέλη των στρατηγικών ηλε κτρονικού ε μπορ ίου, αφού έχει παρατηρηθεί αύξηση της αξίας της μετοχ11ς των επιχε ιρ1ίσ εω ν, όταν αυτ ές υιοθ ετα\)v στρατηγικ1ί για το διαδίκτυο. Ομάδες ειδήσεων: Μια ενδιαφέρουσα υπηρεσία του διαδικτύου είναι η υπηρ ε σία των ομάδων ειδήσεων (newsgωups). Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους ε ίναι ότι οι χρ~)στ ες ενδιαφέρονται για κάποιο κοινό θέμα και επιδιώκουν καθολική ενημέ ρωση. Τα Ο έ ματα αυτά είναι πολλά και ποικίλα π.χ. ανταλλαγ11 απόψεων, διεξαγωγ11 συζητήσ εων, περιήγηση στο κόσμο του κινηματογράφου κ.λ.π. Η ιδέα ξε κίνησ ε από τον γνωστό σc

23 ΤΕΙ 1 Ι r. ιραιά - Τιι i ιι α Λιtτο ιι ιιτισμού SιιΗιrι Γ- s l11n «Τηλι: μ ατικ tς Γφιιρμογ t.ς ιι r. χρ ι '1ση Εξuπνων Ι1 ιί1 ν και Υφιισιιάτων» Η ιιξ φανil\η Μφ έ λλα όλους πίνακα ανακο ινcοσ εων. Β έβα ια στην η λε κτρ ν ικίί έ κδοση δεν υπάrχι υ χ<.φτιά και καρφίτσες αλλά ο ι υπολογιστές. Τηλεϊατρική: Η τηλεϊατpικ11 είνα ι και η μια από τις ε φαρμογ ές τηλεματ ικίί ς που εί αι απαραίτητη για την λε ιτουργία του έξυπνου ενδύ ματο ς μα ς ( n1arι T-s l1iγt ). ναλυτικά στην πα ρακάτω ενό τητα. [2]

24 ΤΕιn ε ιραιά - Τμ1ίμα Αυτοματισμού S ιnart T-s l1 irt «Ti λε. 1 ματι κές Εφαρμογες μ ε χ ριjση Έξυπνων Ινώ ν κα ι Υ φασ μ άτων» θαξε β ανίδ η Μ ιρ έλλα 1.5. Τηλεϊατρική l.s.1. Γενικές πληροφορίες Ο όρος τηλεϊατρική αναφέρεται στη χρ1)ση των μεθόδων και δομών που προτε ίν ε ι η τηλεματική, ώστε να διευκολύνεται η παροχή υπηρεσιών υγε ία ς όπως επίση ς κα ι η εκπαίδευση στον τομέα της υγε ίας. ΤηλεϊατριΚ1) λοιπόν ε ίναι η παροχ1) ιατρικώ ν υπηρεσιών ακόμα και σε περιπτώσεις όπου παρεμβάλλ εται μεταξύ ασθ ε νού ς, ιατρού και άλλων ε ξειδικευμένων πληροφοριών και γνώσεων. Με δύο λόγια τη λεϊατρικ1ί ι.: ίναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών εξ' αποστάσεως με τη χρ1)ση τηλε πικοινωνιών. Βασικά στοιχεία της Τηλεϊατρικής είναι η άμεση διαθεσιμότητα του ιστορικού του ασθ ε νή και η τηλεμετρία ιατρικών παραμέτρων, η οποία απευθύν εται στου ς ασθ ε ν ε ί ς και του ς ιατρούς τους. Η τηλειατρική μπορεί να εφαρμοστεί από πολύ μικρές αποστάσε ις έ ω ς και υπερατλαντικές. Οι κύριοι στόχοι της Τηλεϊατρικής είναι οι κάτωθι: Μεταφορά της πληροφορίας και όχι του ασθ ενή Καλύτερη πληροφορία στους ασθενείς Ιατρική εμπειρογνωμοσύνη, διαθέσιμη σε όλους, ανε ξ άρτητα από τη τοποθ ε σία του ασθεν1ί Μεγαλύτε ρη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα των υπηρ ε σιών ιατρικ1ί ς περίθαλψης Γρηγορότερες και ασφαλέστερες αποφάσεις για θεραπεία χάρη στην μ ε ταφορά ιατρικών εικόνων [3] Χάρη στην ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας, η τηλεϊατρική εφαρμόζε ται σ~)με ρα στου ς περισσότερους τομείς τις ιατρικής, όπως: τηλεραδιολογία, τηλεπαθολογία, τηλεδερματολογία, τηλεοφθαλμολογία, τηλε διάγνωση, τηλεσυμβουλευτική,

25 ΤΕΙ Πειραιά - Τμιίμα Αυτοματισμού S ιηaη T-sl1irt: «Τηλεματικές Εφαρμογές μ ε χρ ι] ση 'Εξυπνων Ινών και Υφ ασ μάτων» Βαξε βανί δ η Μφ έλλα τηλεοφθαλμολογία, τηλεεκπαίδευση, τηλεχειρουργική, κατ' οίκον περίθαλψη, λαπαροενδοσκοπική χειρουργική κ. α. [3] Η πιό δημοφιλής εφαρμογ1) της τηλεϊατρικής είναι η τηλε μ ε τάδοση του ηλεκτροκαρδιογραφ1)ματος. Στην περίπτωση μας είναι αρκετά σημαντικό να εφαρ μοσπ ί αυτή η μέθοδος. Ετσι ώστε όταν ο ασθεν1)ς ή ο αθλητής φοράει την έξυπνη μπλο ύ ζα να μπορεί να ελέγχεται από κάποιον ιατρό, και στην περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια ανωμαλία να του παρέχεται άμεση ιατρική βοήθεια. Στο τεχνικό κομμάτι για την υλοποίηση της τηλεϊατρικής απαιτείται και ο απαραίτητο ς εξοπλισμός. Πρέπει καταρχήν να υπάρχει ένας σταθμός υποσηίριξη ς μ ε τον γιατρό 11 του ς γιατρούς που έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, καθώ ς επίσης και ένας σταθμός που εξυπηρετείται από κάποιον επιβλέποντα του ασθενή με λιγότερες γνώσε ις. Για μια εφαρμογή τηλεϊατρικ~)ς χρειάζεται δικτυακ1ί υποδομ11 καθώς και τε χνικό πε ριβάλλον. δηλαδή τερματικός εξοπλισμός και ιατρικός εξοπλισμός. Κατά συνέπεια στην τηλεϊατρική και ειδικότερα στην περίπτωση μας μ ε το Sn1ai-t T-sl1ir t υπάρχουν οι εξής δυνατότητες : Για τον ασθενή: Άμεση επαφή με τον γιατρό ακόμη και αν βρίσκεται χιλιόμε τρα μακριά Άμεση εξυπηρέτηση καθώς και πιο ποιοτική περίθαλψη Αποφυγ1 1 Για τον Ιατρό : μετακινήσεων, κατά συνέπεια και με ίωση του κόστους πε ρίθαλψη ς Άμεση ενημέρωση και πρόληψη σε περίπτωση επιδημιών Εξ' αποστάσεως ιατρικ1ί διάγνωση Κατά συνέπεια και μείωση του χρόνου διάγνωσης Άμεση επικοινωνία με συναδέλφους για μια δεύτερη γνώμη Άμεση πληροφόρηση και ενημέρωση [3] Αρχιτεκτονική τηλεϊατρικής ἐ Με τις προόδους που έχουν γίνει στην ασύρματη επικοινωνία και τους αισθηηίρες δ 'τητα της ανάπτυξης μικροσκοπικών αισθητήρων που επικοινωνούν ιι ε χουμε την υνατο r

26 lέj Π ε ιραιά - Τμιjμα Αυτοματισμοiι Sιηarι T-sl1irt: «Τηλ ε ματικές Εφαρμογ ές με χ ριjση Έ ξυπνων Ινών κ αι Υφ ασ μ άτων ιι Βαξε βανί δ η Μιρ έλλα ένα προσωπικό κεντρικό υπολογιστή και μετέπειτα μέσω του διαδικτύου με μια μακριν1ί βάση έκτακτων αναγκών, προβλέψεων λη με ένα ιατρικό κεντρικό υπολογισηί βάσε ων δεδομένων που χρησιμοποιεί ιατρικ1ί βάση δεδομένων, αισθηη1ρ ες και πε ριβα λλοντικ ές πληροφορίες ή ακόμα και αλγόριθμους που μπορούν να οδηγ1ίσουν στην γνωμάτευση τη ς κατάστασης του ασθενούς και την ιατρική πληροφόρηση τους. Έτσι με την χρ11ση ε νό ς κινητού τηλεφώνου ή προσωπικού υπολογισηί μπορούμε να επικοινωνούμε με τον μακρινό κεντρικό υπολογιστή παρ έχοντας μας την διεπαφ11 ανθρώπου-υπολογισηί. u ~ Weatl1er Forecast Sp02 & 1 ~l otio n sensor ECG & 1 Tilt sensor Body Area Network Motion scnsors ZιίJ IJec i.'1}))) '. /; ~ ---.ι.s~naι/g r ~s... Server... [] \~ ' En1erge 11cy ~ 1.. 1, ~.. 1 ~ Careglver Network coorclinator & te ιnp ~ra ture/ humldily sensor Medical Serνer ~ ~ Ph sician "'\...,. Σχήμα Ι Αρχιτεκτονικι1 συστημάτων τηλεϊατpικι)ς Στο παραπάνω σχίίμα παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική της η1λεϊατρικίίς όπου το χαμηλότερο επίπεδο καλύπτει ένα σύνολο ευφυείς αισθητήρες. Το δεύτερο επίπε δο ε ίναι 0 προσωπικός κεντρικός υπολογιστής και το τρίτο επίπεδο καλύπτει το δίκτυο τη ς υγειονομικής περίθαλψης, κεντρικοί υπολογιστές και σχετικές υπηρ ε σίες. μακρινή ς Τηλεκαρδιολογία Αφού είδαμε κάποιες γενικές πληροφορίες για την τηλεϊατρικίί και τις εφαρμογ ές τη ς, ας ειδικεύσουμε στο κομμάτι της καρδιολογίας και όσον αφορά στην τηλεϊατρικ1ί, τη ς λ δ λ, 0 οποίο είναι και το πιο σημαντικό στην κατασκευή η~ς έ ξυπνη ς τη εκαρ ιο ογιας, τ μπλούζας. Όπως έχουμε αναφερθεί και παραπάνω ο πιο βασικός σκοπό ς τη ς έξυπνη ς

27 ΤΕΙ Πειραιά - Τμ tίμα Αυτοματισμού Sιηart T-sl1irt: «Τη λε ματικές Ε φαρμογ ές μ ε χ ρ ιi ση Έξυπνων Ινών κα ι Υφ ασ μ άτω ν» Βαξε β α νίδ η Μιρ έ λλα μπλούζας είναι η παρακολούθηση της υγείας αθλητών και ανθρώπων μ ε προβλήμματα υγείας και πιο συγκεκριμένα προβλ1ίμματα καρδιάς. Με το μπλουζάκι έ χουμε την δυνατότητα να κάνουμε σφυγμομέτρηση, έλεγχο της θερμοκρασίας του σώματο ς και διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος σε φυσιολογικά επίπεδα. Για να υπάρ ξε ι όμω ς ο απαιτούμενος έλεγχος από κάποιο κέντρο πρόληψης θα πρέπει να υπάρχε ι και ο κατάλληλος εξοπλισμός είτε προσαρμοσμένος στην μπλούζα, είτε έ να ς συλλ έ κτη ς πληροφοριών ο οποίος θα κάνει τηλεμετάδοση των στοιχείων σε κάποια ε νδιάμε ση βά. ση. Ας δούμε όμως πώς χρησιμοποιείται η τηλεκαρδιολογία έως τώρα και με τι εξοπλισμό. ι 1 πιο διαδεδομένη μέθοδος στο τομέα της τηλεκαρδιολογίας ε ίναι ο τηλεέ λεγχο ς τη ς καρδιάς με το γνωστό καρδιογράφημα και πιο συγκεκριμένα ηλεκτροκαρδιογράφημα. Ο εξοπλισμός που απαιτείται είναι ένας ψηφιακός καρδιογράφος, ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και ένας υπολογιστικός σταθμός για απε ι κόνιση του ηλεκτροκαρδιογραφ11ματο ς. Μέχρι τώρα υπάρχουν αρκετές συσκευές συλλογ1ίς δεδομένων ενός καρδιογραφ11ματο ς. Θα δούμε λοιπόν παρακάτω μερικές από αυτές και τι λειτουργίες έχουν, ώστε να έ χουμ ε μια γενικ1ί ιδέα του τι υπάρχει στην αγορά και να μπορούμε να καταλ1ίξουμε παρακιiτω στο ποιά τεχνολογία είναι η καλύτερη στην δικ11 μας περίπτωση. [3] ο 81 Sy11. NIBP mmhg Οlι ιι. ΝΙΟΡ mmbg ΡΟ S ιt. " Tcmp. C llcιήaιte bpm Σχήμα \ Εξοπλισμός τηλεκαρδιολογίας 1) Ca!"dioexpress: Η συγκεκριμένη εταιρεία χρησιμοποιεί ένα σύστημα παρακολούθησης της καρδιάς 24 ώρες το 24ωρο. Το σύστημα αυτό διαβιβά ζε ι ηχητικά το ηλεκτροκαρδιογράφημα μέσω σταθερού, κινητού ή ραδιοτηλ εφώνου στο, ελέγχου της εταιρείας και είναι σχεδιασμένο για μια επιτόπου κεντρο διάγνωση. Είναι μια μικρή σε μέγεθος συσκευή, δεν χρειάζεται ε ιδικ1ί

28 ΊΈΙ Π ε ιραιά - Τμιjιια Αυτοματισμού S ιn art T-sl1irt: «Τηλ ε ματι κές Εφαρ μ ογές μ ε χρ ιj σ η ' Εξυπνων Ινών και ΥφασμιχτrιJV» Βαξε βανίδη Μφ έλλα εγ κατάσταση, συνδέεται ασύρματα, λειτουργεί μ ε απλ1ί μπαταρία και ε ίναι πολύ απλή στην χρήση της. '.> Σχ1Ίμα Ca.-dioexp.-ess 2) Epimedics: Είναι ένα ευφηές κινητό σύστημα για έγκα ιρη ανίχνευση και ερ μην εία καρδιολογικών συνδρόμων. Είναι μια προσωπι1c11 συσκευ 1Ί πα ρακολούθηση ς γ ια την έγκαιρη διαπίστωση και διαχείριση καρδιακών επεισοδίων. Ε ίναι μικρ 1 1, οικονομική, εύκολη στη χρήση, και ρυθμίζε ται στο να αποστέλλει τα καταγεγραμένα σήματα του ηλεκτροκαρδιογραφ11ματος μέσω μηνυμάτων ειδοποίησης, σε υγειονομικά κέντρα περίθαλψης. Αυτό γίνεται μέσω ασύρματη ς επικοινωνίας, όπου μεταδίδονται αυτόματα τα στοιχεία στο κοντινότε ρο κέντρο επειγόντων κλείσεων μέσω της τεχνολογίας GSM ή GPRS. Αν το συμβάν είνα ι μετρίας σημασίας και όχι υψηλής, τότε αποθηκεύονται προσωρινά σε έ ναν εξυπηρετητή και ειδοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι με γραπτό μήνυμα. i.ι: Ι , ' ι ι ο 1'\ "''... ιι.., \rn l~ r J,,11, ι "1 l οι' ιιι', Ι), ι ~ , \ t~ :n f ι~,)f ~ ι :.11.- ~J,.., ' Ί ', \ 1.1\ Σχ1Ίμα J Τρόπος λειτουργίας E piιηedic s

29 ΤΕΙ Π ε ιραιά - Τμιίμα Αυτοματισμού S ιn ar t T-slιirt : «Τ η λε ματι κές Εφαρμογές μ ε χρ ι;ση Έξυπνων Ιν61ν και Υφασμάτων» Βαξε βανί δ η Μφέλλ α 3) Vitaphone 3300 ΒΤ, Loop Γecorder 3 καναλιών: Αυτόματη ανίχνευση ταχυκαρδία ς βραδυκαρδίας, κολπικής μαρμαρυγης και καρδιακ1ίς πάυση ς. Καταγράφ ε ι αυτόματα το περιστατικό και με ταδίδει το ηλεκτροκαρδιογράφημα μέσω ασύρματης σύνδεσης Bluetootl1 κινητού τηλεφώνου. Ο seι νeγ του Vitapl1011e αποστέλλει το ηλεκτροκαρδιογράφημα μέσω fax 11 e-111ail στο θεράποντα ιατρό. Η συσκευή έχει ευκρινή οθόνη και ηχητικ~ί ειδοποίηση. Ι Σχήμα Vitapl1011e 3300 ΒΤ 4) Vitaphone Ι 00 IR, ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ): Είναι ένα σύστημα επ ίβ λεψ η ς το οποίο είναι ιδανικό για τις περιπτώσεις της καρδιακής αρρυθμίας. Όταν 0 χρήστης παρατηρεί κάποια μη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς του, μπορεί να το ενεργοποι~ίσει και αφού καταγραφεί το συμβάν αποστέλλει μέσω υπερύθρων το ηλεκτροκαρδιογράφημα ακριβώς όπως και στην περίπτωση (3 ). Η συγκε κριμένη συσκευ~ί είναι ικανή να ανιχvέυσει και τον βηματοδότη. \ '.. \ Σχ1 )μα Ι Vitapl1one 100 IR

30 ΤΕΙ Πειραιά - Τμ1jμα Αυτοματισμού S ιηart T-sl1irt: «Τηλε ματι κές Εφα ρμ ογές μ ε χp i]ση Έξυπνων Ιν~Ν και Υφασμάτων» Βαξε βανί δ η Μιρ έλλα 5) HygeiaNet: Το HygeiaNet περιλαμβάνε ι την οργάνωση και την λειτουργία κέντρων τηλεκαρδιολογίας. Οταν ένα νέο περιστατικό φτάν ε ι σε έ να κέ ντρο τηλεκαρδιολογίας, δημιουργείται κοινός ηλεκτρονικός φάκελο ς τηλεσυμβού λευση ς και ειδοποιείται ο ειδικός καρδιολόγος που εφημερεύει, ο οποίος εξετάζε ι τα στοιχεία του φακέλου δηλαδή την αίτηση και το ψηφιακό καρδιογράφημα και στην πορεία έχει την δυανατότητα να συσκεφθεί με τον αιτούντα σε πραγματικό χρόνο είτε με τηλεδιάσκεψη, είτε τηλεφωνικά. Αν θ εωρηθ ε ί απαραίτητο του ζητά ε ι και άλλες εξετάσεις και έτσι προχωράει στην γνωμάτευση. 6) Ε-Ηρόφιλος : Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ώς σκοπό την δ ιασφάλ ιση της ποιότητα και της αξιοπιστίας της τηλεκαρδιολογίας, προκε ιμέ νου ν α εξυπηρετηθεί η ποιότητα και η χρήση της με σκοπό να β ε λτιωθ ε ί η διάγνωση σε απομακρυνσμένες περιοχές της χώρας. 7) Το πρόγραμμα MyHeaΓt αυτό έχει ως στόχο τη στ~1ριξη των πο λ ιτών για την καταπολέμηση των καρδιαγγειακών παθήσε ων. Οι καρδιαγγειακές παθήσ ε ις αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου στο σύγχρονο και ε ιδικά στο δυτικό κόσμο, και είναι κοινώς αποδεκτό ότι ένα σύστημα που θα μπορ ε ί ν α παρέχει συνεχ~) παρακολούθηση και έγκαιρη διάγνωση του κινδύνου ε ίναι απαραίτητο. Το My Heart σκοπεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων, εξατομικευμένων εύκολων στη χρήση λύσεων και εργαλείων - συσκευών. Οι βασικές τε χνικές προκλήσεις 1 στόχοι του My Heart είναι η συνεχ11ς παρακολούθηση, η συν εχή ς εξατομικευμένη διάγνωση, η συνεχής θεραπεία, η ανάδραση προς το χρ1ίστη και η πρόσβαση από επαγγελματίες υγείας από απόσταση. 8) Άλλες μέθοδοι είναι το Hearts, το Healthn1ate και άλλα

31 ΤΕΙ Π ε ιραιά - Τμιjμα Αυτοματισμο1ι S ιη a rι T-s l1iι-t «Tii λ, Ε..., ε μ ατικ ες φαρ μ υγ ες μ ε χρ η ση Ε ξυπνων Ινων και Υφασ μ άτων ι> Βα ξε βανίδη Μιρ έ λλα 1.6. Τρόποι μεταφοράς δεδομένων Ένα έξυπνο ένδυμα για να χρησιμοποι1ίσει τις πληροφορίες που θα λάβει από του ς αισθητήρες, θα πρ έπει να διαθέτε ι κάποια συσκευ1ί συλλογ1ίς και αποστολ1) ς δεδομένων. Οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να αποστείλει τα δεδομένα στο αρμόδιο ιατρικό κέ ντρο ελέγχου είναι διάφοροι και εξελίσσονται συν εχώ ς. Κάποιοι από αυτού ς ε ίναι η ασύρματη επικοινωνία μέσω bjιιetooth, με την τεχνολογία GPRS, και φυσικά μέσω των δικτύων κινητ1ίς τηλεφωνίας GSM. Παρακάτω θα δούμε πε ριγραφικά την λε ιτουργία καθ ενός από αυτά. [ 4] GSM Η μετάδοση των δεδομένων από το χώρο του χρήστη - ασθεν1ί προ ς τον κε ντρικό υπολογιστή που μπορεί να βρίσκεται σε ένα νοσοκομείο, ιατρείο, κέντρο υγ είας κλπ. μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τα δίκτυα κινητών τηλεπικοινωνιών GSM, τα οποία λειτουργούν επιτυχώς και με πλ11ρη σχεδόν κάλυψη του πληθυσμού, εδά) και αρκετά χρόνια. Το GSM είναι ένα κυψελοειδές ψηφιακό σύστημα κινητή ς τη λεφωνίας το οποίο κάν ε ι χρήση ηλεκτρομαγνητικών σημάτων χρησιμοποιώντας την τεχνική πολλαπλ1)ς πρόσβασης με διαχωρισμό του διαθέσιμου φάσματος συχνοηίτων σ ε έναν αρ ιθμό καναλιών και τη διαίρεση αυτών σε χρονοθηρίδες για τη μετάδοση σημάτων. [4] GPRS Με την υπηρεσία GPRS είναι δυνατή η αποστολή και λψιιη δεδομένων μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας GSM. Έτσι, χρησιμοποιώντας η1ν τεχνολογία αυτή όπω ς στα Κινητά τηλέφωνα, ένα ευφυές φορετό βιοϊατρικό σύστημα μπορ ε ί να αποστέ λλε ι ασύρματα τα δεδομένα που συγκεντρώνουν οι διάφοροι αισθηηίρ ες μέσω των δ ικτί> ων κινηη)ς τηλεφωνίας. Η μεταφορά των πληροφοριών μπορ ε ί να γίνει ( θεω ρητικά ) με ταχύτητα έως και l 7 l,2kb/sec. Η λε ιτουργία του GPRS μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά ως εξ 1Ίς: 1. Η πληροφορία κατακερματίζεται σε πακέτα δεδομένων. 2. Τα πακέτα μεταδίδονται στον προορισμό τους. J. Τέλος, συνδυάζονται για να δημιουργ1ίσουν ένα ακριβές αντίγραφο της αρχικής πληροφορίας όπως ( και το ΙΡ )

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Τηλεματική 1.1 Κεφάλαιο 2 Δίκτυα Τηλεματικής 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Κεφάλαιο 3 Υπηρεσίες Τηλεματικής 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Τηλεματική 1.1 Κεφάλαιο 2 Δίκτυα Τηλεματικής 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Κεφάλαιο 3 Υπηρεσίες Τηλεματικής 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Τηλεματική 1.1 Έννοια Τηλεματικής Κεφάλαιο 2 Δίκτυα Τηλεματικής 2.1 Δίκτυο Χ.25 2.2 Δίκτυο HellasPac 2.3 Δίκτυο HellasCom 2.4 Δίκτυο ΑΤΜ 2.5 Δίκτυο ISDN Κεφάλαιο 3 Υπηρεσίες Τηλεματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΚΤΥΑ HELLASPAC ΚΑΙ HELLASCOM» ΑΡΤΑ 2006 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή τ ε χνολογιών πληροφοριών. παροχής υπηρεσιών και ε ιδικότ ε ρα στις. Ασφαλιστικ ές Εταιρ ε ί ε ς

Η Εφαρμογή τ ε χνολογιών πληροφοριών. παροχής υπηρεσιών και ε ιδικότ ε ρα στις. Ασφαλιστικ ές Εταιρ ε ί ε ς i~ Δ.1 ΤΕΧΝΟΛΟ Γ Ι ΚΟ ΕΚΠΑ ΙΔΕΥ Τ Ι ΚΟ Ι ΔΡγΜΑ ΠΕΙΡΑ ΙΑ Η Εφαρμογή τ ε χνολογιών πληροφοριών και ε πικοινωνιων σ ε ι ε πιχ ε ιρησ ε ις ι παροχής υπηρεσιών και ε ιδικότ ε ρα στις Ασφαλιστικ ές Εταιρ ε ί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Μ.: 34185 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Μ.: 34185 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Πτυχιακή εργασία Θέμα : Σύστημα συναγερμού-εντοπισμού-ελέγχου οχήματος με κύκλωμα 3G,GSM & GPS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφροντίδα μέσω έξυπνων συσκευών. Μια νέα οπτική γωνία της κατ οίκον νοσηλείας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τηλεφροντίδα μέσω έξυπνων συσκευών. Μια νέα οπτική γωνία της κατ οίκον νοσηλείας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Τηλεφροντίδα μέσω έξυπνων συσκευών. Μια νέα οπτική γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ : ΓΚΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΤΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΕΤΟ:ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗ ΟΝΟΜΑ:ΕΛΕΝΗ ΑΡΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΑ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αρκουλάκη Ευτυχία Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΉ ΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΉ ΥΓΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΉ ΥΓΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΤΗΛΕΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΛΕΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΤYXIAKH ΕΡΓΑΣΙΑ:ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ Άρτα Οκτώβριος 2006 2 ΤΗΛΕΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΤYXIAKH ΕΡΓΑΣΙΑ:ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΒΑΣΙΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο όρος Tηλεµατική (Télématique) δηµιουργήθηκε από τους Γάλλους Simon Nora και Alain Minc το 1976 και υπονοεί τη σύζευξη των τηλεπικοινωνιών (télécommunications) και της Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αυτοματισμού. ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ

Τμήμα Αυτοματισμού. ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστής: Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παπακώστας Αλέξανδρος Επιβλέπων καθηγητής : ρ. Κουριδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» «ANALYSIS OF MODERN APPLICATIONS OF TELEMETRY METHOD IN MEDICINE»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» «ANALYSIS OF MODERN APPLICATIONS OF TELEMETRY METHOD IN MEDICINE» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» «ANALYSIS OF MODERN APPLICATIONS OF TELEMETRY METHOD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τ.Ε.Ι. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

--~ΟΘ Ι-Ι!< Η ι ~ Ι Ι ΠΕΙ Ρ ΑΙΑ

--~ΟΘ Ι-Ι!< Η ι ~ Ι Ι ΠΕΙ Ρ ΑΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ «Μελέτη και περιγραφή διαδικασίας εγκατάστασης συστήματος υ γραεριοκίνησης σε κινητήρα βενζίνης» Υπεύθυνος σπουδαστής : Παναγιώτης Παρασκευόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Θέμα: «Διαδικασίες αποκρατικοποίησης και ιδιοκτησιακής και διοικητικής αναδιοργάνωσης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή και μελέτη της μηχανής

Περιγραφή και μελέτη της μηχανής Περιγραφή και μελέτη της μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας του, αιματος Υπεύθυνοι σπου δ αστές ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Στέλλα - Α.Μ. 36434 ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ Ελένη - Α.Μ. 37763 Υπεύθυνος καθητητής ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία

Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή Εργασία «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» Συγγραφέας: Σαρουσαββίδης Μιχαήλ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ. του. Βασίλη Χ.

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ. του. Βασίλη Χ. Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ του Βασίλη Χ. Μπενέκου Πτυχιακή εργασία που υποβάλλεται προς μερική εκπλήρωση των απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Αθανασία Κουσουρή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Αθανασία Κουσουρή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αθανασία Κουσουρή Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ Οκτώβριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ

ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εποχή της τηλεργασίας ξεκίνησε κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 80. Τόσο οι πρώτες εργασίες όσο και τα πρώτα πειράματα βασισμένα στην τηλεργασία εκτελέστηκαν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΜ0702) ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΖΛΑΤΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: Ηλεκτρονικό εμπόριο και εφοδιαστική. αλυσίδα, εργαλεία για την ανάπτυξη του e logistics των επιχειρήσεων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: Ηλεκτρονικό εμπόριο και εφοδιαστική. αλυσίδα, εργαλεία για την ανάπτυξη του e logistics των επιχειρήσεων ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Ηλεκτρονικό εμπόριο και εφοδιαστική αλυσίδα, εργαλεία για την ανάπτυξη του e logistics των επιχειρήσεων ΤΣΙΦΙΝΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Πρόλογος

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Πρόλογος ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:: ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΓΗΤΗΣ: : ΑΝΤΩΝΙΙΑΔΗΣ ΝΙΙΚΟΛΑΟΣ 2 Πρόλογος Στις απαρχές του 21 ου αιώνα το αίτημα για γρήγορη άμεση και κυρίως αποτελεσματική υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα