L 94/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L 94/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2009"

Transcript

1 L 94/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 288/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 2009 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 103 στοιχείο στ), σε συνδυασμό με το άρθρο 4, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 13/2009 του Συμβουλίου ( 2 ), προκειμένου να προβλεφθεί η χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά που φοιτούν κανονικά σε ένα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που διαχειρίζονται ή αναγνωρίζουν οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους. (2) Για τη διασφάλιση της εύρυθμης εφαρμογής του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να εκπονήσουν προηγουμένως στρατηγική για την εφαρμογή του. Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστιθέμενη αξία των σχεδίων προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τα οποία καταρτίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη οφείλουν να εξηγήσουν στη στρατηγική τους τον τρόπο με τον οποίο θα εγγυώνται την προστιθέμενη αξία του σχεδίου τους, ιδίως όταν τα συνήθη σχολικά γεύματα καταναλώνονται ταυτόχρονα με τα προϊόντα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του σχεδίου τους για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία. Τα κράτη μέλη τα οποία επιθυμούν να εφαρμόσουν περισσότερα του ενός σχέδια, πρέπει να καταρτίσουν στρατηγική για καθένα από τα σχέδια αυτά. (3) Η στρατηγική των κρατών μελών πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 103ζα παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, δηλαδή τον προϋπολογισμό του σχεδίου του, συμπεριλαμβανομένης της κοινοτικής και εθνικής συνεισφοράς, τη διάρκειά του, την ομάδα-στόχο, τα επιλέξιμα προϊόντα και τη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερομένων μερών, όπως οι εκπαιδευτικές και υγειονομικές αρχές, ο ιδιωτικός τομέας ή οι γονείς των παιδιών. H στρατηγική των κρατών μελών πρέπει επίσης να ( 1 ) EE L 299 της , σ. 1. ( 2 ) EE L 5 της , σ. 1. περιγράφει τα συνοδευτικά μέτρα που πρέπει να θεσπιστούν για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του σχεδίου. (4) Το άρθρο 152 παράγραφος 1 της Συνθήκης προβλέπει ότι κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών της Κοινότητας εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου. Για να εξασφαλιστεί ότι τα επιλέξιμα για ενίσχυση προϊόντα παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των παιδιών και για να προωθηθούν υγιεινές διατροφικές συνήθειες, τα κράτη μέλη πρέπει να αποκλείσουν από τη στρατηγική τους προϊόντα με πρόσθετη ζάχαρη, λιπαρές ουσίες, αλάτι ή γλυκαντικές ουσίες, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη προβλέπουν στη στρατηγική τους ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του σχεδίου τους. Σε κάθε περίπτωση, ο κατάλογος των επιλέξιμων προϊόντων κάθε κράτους μέλους πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια εθνική υγειονομική αρχή. (5) Τα σχέδια προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία απαιτούν τη λήψη συνοδευτικών μέτρων για να είναι αποτελεσματικά. Είναι σκόπιμο τα συνοδευτικά μέτρα να μην περιορίζονται σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές ή εκπαιδευτικά ιδρύματα και να μην αποκλείουν ορισμένα παιδιά από το πεδίο εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά της ομάδας-στόχου του σχεδίου τους πρόσβαση σε συνοδευτικά μέτρα. (6) Για λόγους χρηστής διοικητικής πρακτικής και δημοσιονομικής διαχείρισης, τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία πρέπει να υποβάλλουν κάθε χρόνο αίτηση κοινοτικής ενίσχυσης. (7) Για λόγους διαφάνειας, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ενδεικτική κατανομή της κοινοτικής ενίσχυσης ανά κράτος μέλος, υπολογιζόμενη βάσει της κλείδας κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 103ζα παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Για να λαμβάνονται υπόψη οι δημογραφικές εξελίξεις, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί τουλάχιστον ανά τριετία εάν η εν λόγω κατανομή χρήζει επικαιροποίησης. (8) Για να μεγιστοποιηθεί το πλήρες δυναμικό των διαθέσιμων πόρων, η κοινοτική ενίσχυση που είχε χορηγηθεί ενδεικτικά σε κράτη μέλη τα οποία δεν κοινοποίησαν εγκαίρως τη στρατηγική τους στην Κοινότητα πρέπει να ανακατανεμηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών που κοινοποίησαν στην Επιτροπή την επιθυμία τους να χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερο ποσό από εκείνο της αρχικής κατανομής της κοινοτικής ενίσχυσης.

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/39 (9) Επιλέξιμες για κοινοτική ενίσχυση πρέπει να είναι όχι μόνο οι δαπάνες για την αγορά οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας, αλλά και ορισμένες συναφείς δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την εφαρμογή του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, εφόσον προβλέπεται στη στρατηγική κράτους μέλους. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του σχεδίου, μόνο ένα μικρό ποσοστό της ενίσχυσης πρέπει να διατίθεται για τις εν λόγω συναφείς δαπάνες. Για σκοπούς δημοσιονομικής διαχείρισης και ελέγχου, οι δαπάνες αυτές πρέπει να αντιπροσωπεύουν σταθερά ποσά, υπολογιζόμενα κατ αναλογία. (10) Για λόγους χρηστής διοικητικής πρακτικής, δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, είναι σκόπιμο να καθοριστούν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ενίσχυσης, την έγκριση των αιτούντων ενίσχυση και για την υποβολή έγκυρης αίτησης ενίσχυσης. Όσον αφορά την καταβολή της ενίσχυσης, θα πρέπει να καθοριστούν οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι αιτούντες, καθώς και οι κανόνες που θα διέπουν την υποβολή των αιτήσεων, τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τη διαδικασία πληρωμής. (14) Η πείρα έχει δείξει ότι οι δικαιούχοι των έργων τα οποία συγχρηματοδοτούνται με κοινοτική ενίσχυση δεν γνωρίζουν πάντοτε επαρκώς το ρόλο που διαδραματίζει η Κοινότητα στο σχετικό έργο. Ο ρόλος της Κοινότητας στο σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία θα πρέπει συνεπώς να επισημαίνεται σαφώς σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο σχέδιο. (15) Προκειμένου να έχουν τα κράτη μέλη επαρκή χρόνο να καταρτίσουν σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή να προσαρμόσουν το υφιστάμενο σχέδιό τους στις νέες διατάξεις, τα κράτη μέλη καταρτίζουν στρατηγική η οποία περιλαμβάνει μόνο τα σημαντικότερα βασικά στοιχεία για την αρχική περίοδο από την 1η Αυγούστου 2009 έως τις 31 Ιουλίου Θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να αναβάλουν την έγκριση συνοδευτικών μέτρων κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. (16) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: (11) Για την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση των παρατυπιών και των περιπτώσεων απάτης. Τα εν λόγω μέτρα ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρεις διοικητικούς ελέγχους οι οποίοι συμπληρώνονται από επιτόπιους ελέγχους. Θα πρέπει να καθοριστούν το πεδίο, το περιεχόμενο, το χρονοδιάγραμμα και οι λεπτομέρειες όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων για τα εν λόγω μέτρα ελέγχου, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη και ομοιόμορφη προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς τρόπους υλοποίησης του σχεδίου. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής και χρήση όρων 1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όσον αφορά την κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία και για ορισμένες συναφείς δαπάνες. (12) Θα πρέπει να προβλεφθεί η ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και ο καθορισμός κυρώσεων που να αποτρέπουν οποιαδήποτε δόλια συμπεριφορά και σοβαρή αμέλεια εκ μέρους των αιτούντων. (13) Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία και για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση από ομότιμους και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθούν και να αξιολογούν τακτικά την εφαρμογή του σχεδίου τους για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία και να αποστέλλουν τα αποτελέσματα και τις διαπιστώσεις τους στην Επιτροπή. Εάν τα οπωροκηπευτικά, τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά και τα προϊόντα μπανάνας δεν διανέμονται δωρεάν στην ομάδα-στόχο του σχεδίου τους, τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογήσουν την επίδραση της συνεισφοράς των γονέων στην αποτελεσματικότητα του σχεδίου τους. 2. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό έχουν την ίδια έννοια όπως όταν χρησιμοποιούνται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, εκτός αν ο παρών κανονισμός ορίζει άλλως. Άρθρο 2 Ομάδα-στόχος Η ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 103ζα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προορίζεται για τα παιδιά που φοιτούν κανονικά σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα που διαχειρίζονται ή αναγνωρίζουν οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους. Άρθρο 3 Στρατηγική 1. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να καταρτίσουν σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία χαράζουν τη στρατηγική που αναφέρεται στο άρθρο 103ζα παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

3 L 94/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η στρατηγική των κρατών μελών δεν καλύπτει προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως όταν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να εξασφαλίσει ευρύ φάσμα προϊόντων στο πλαίσιο του σχεδίου του ή να καταστήσει το σχέδιό του ελκυστικότερο, μπορεί να προβλεφθεί στο πλαίσιο στρατηγικής ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να είναι επιλέξιμα, μόνο αν οι προστιθέμενες ποσότητες των ουσιών που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα είναι περιορισμένες. 2. Τα κράτη μέλη τα οποία έχουν ήδη καταρτίσει σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή άλλα σχέδια διανομής στα σχολεία, τα οποία περιλαμβάνουν φρούτα, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, είναι επιλέξιμα για κοινοτική ενίσχυση υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 103ζα παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Κοινοποιούν τη στρατηγική τους στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές τους εγκρίνουν τον κατάλογο των προϊόντων που είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του σχεδίου τους για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία. 3. Το παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού προβλέπει ενδεικτική κατανομή της κοινοτικής ενίσχυσης ανά κράτος μέλος, υπολογιζόμενη βάσει της κλείδας κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 103ζα παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Η Επιτροπή αξιολογεί τουλάχιστον ανά τριετία εάν το παράρτημα ΙΙ εξακολουθεί να είναι σύμφωνο με την εν λόγω κλείδα κατανομής. 3. Τα κράτη μέλη εξηγούν στη στρατηγική τους τον τρόπο με τον οποίο εγγυώνται την προστιθέμενη αξία του σχεδίου τους για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, ιδίως όταν η στρατηγική τους επιτρέπει την κατανάλωση συνήθων σχολικών γευμάτων παράλληλα με τα προϊόντα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του σχεδίου τους για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία. Επίσης, περιγράφουν στη στρατηγική τους τα μέτρα ελέγχου. 4. Τα κονδύλια της κοινοτικής ενίσχυσης που προορίζονταν για κράτη μέλη τα οποία δεν κοινοποίησαν τη στρατηγική τους στην Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο αρχίζει η περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή τα οποία ζήτησαν μόνο μέρος των κονδυλίων που τους είχαν κατανεμηθεί αρχικά, ανακατανέμονται μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών τα οποία κοινοποίησαν στην Επιτροπή, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, την πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερο ποσό κοινοτικής ενίσχυσης από εκείνο που τους είχε κατανεμηθεί αρχικά. 4. Τα κράτη μέλη περιγράφουν στη στρατηγική τους τα συνοδευτικά μέτρα που πρόκειται να υιοθετήσουν για να διασφαλίσουν την επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου τους. Τα μέτρα αυτά μπορούν να εστιάζουν στη βελτίωση των γνώσεων της ομάδας-στόχου όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών ή τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες, με την ανάπτυξη δικτυακών τόπων ή τη διοργάνωση επισκέψεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή μαθημάτων κηπουρικής. 5. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν το κατάλληλο γεωγραφικό και διοικητικό επίπεδο στο οποίο επιθυμούν να εφαρμόσουν σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία. Εάν επιλέξουν να εφαρμόσουν περισσότερα του ενός σχέδια, καταρτίζουν στρατηγική για κάθε σχέδιο. Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν περισσότερα του ενός σχέδια μπορούν να θεσπίσουν πλαίσιο συντονισμού των εν λόγω σχεδίων. Η ανακατανομή της κοινοτικής ενίσχυσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο γίνεται κατ αναλογία της αρχικής κατανομής στο κράτος μέλος, υπολογιζόμενη βάσει της κλείδας κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 103ζα παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Η Επιτροπή αποφασίζει για την οριστική κατανομή της κοινοτικής ενίσχυσης στα κράτη μέλη έως τις 31 Μαρτίου του έτους κατά το οποίο αρχίζει η περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Άρθρο 5 Επιλέξιμες δαπάνες 1. Οι ακόλουθες δαπάνες είναι επιλέξιμες για την κοινοτική ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 103ζα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Άρθρο 4 Ενίσχυση για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά 1. Τα κράτη μέλη που θεσπίζουν σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 103ζα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για την περίοδο από 1ης Αυγούστου έως 31 Ιουλίου ενός ή περισσοτέρων ετών, κοινοποιώντας τη στρατηγική τους στην Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο αρχίζει η εν λόγω περίοδος. α) δαπάνες για οπωροκηπευτικά, μεταποιημένα οπωροκηπευτικά και προϊόντα μπανάνας τα οποία εμπίπτουν στο σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και παραδίδονται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. β) συναφείς δαπάνες, δηλαδή δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την εφαρμογή του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία και περιλαμβάνουν μόνο:

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/41 (i) δαπάνες για αγορά, μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, εφόσον προβλέπεται στη στρατηγική μέλους στο οποίο βρίσκεται το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο διατίθενται τα προϊόντα. (ii) δαπάνες για παρακολούθηση και αξιολόγηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 12, οι οποίες συνδέονται άμεσα με το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία 2. Το κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει αιτούντες ενίσχυση μεταξύ των ακόλουθων φορέων: α) εκπαιδευτικά ιδρύματα (iii) δαπάνες επικοινωνίας, οι οποίες περιλαμβάνουν δαπάνες για την αφίσα που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1. β) εκπαιδευτικές αρχές όσον αφορά τα προϊόντα που διανέμονται στα παιδιά στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους Όταν οι δαπάνες μεταφοράς και διανομής των προϊόντων που καλύπτονται από σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία τιμολογούνται χωριστά, οι δαπάνες αυτές δεν υπερβαίνουν το 3 % των δαπανών για τα προϊόντα. Όταν τα προϊόντα διατίθενται δωρεάν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν δεκτά τιμολόγια μεταφοράς και διανομής, με την επιφύλαξη ανώτατου ορίου που καθορίζεται στη στρατηγική του κράτους μέλους. Οι δαπάνες επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) σημείο (iii) δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται από άλλα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων. γ) προμηθευτές ή/και διανομείς των προϊόντων δ) οργανώσεις που ενεργούν για λογαριασμό ενός ή περισσότερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή εκπαιδευτικών αρχών και οι οποίες έχουν συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό ε) οποιοδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα για τη διαχείριση: (i) της διανομής οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία που έχει θεσπιστεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή έχει ευθυγραμμιστεί με αυτόν (ii) της αξιολόγησης ή/και της επικοινωνίας. 2. Το συνολικό ποσό των δαπανών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σημεία (i) και (iii) αντιπροσωπεύουν σταθερό ποσό και υπόκεινται σε ανώτατο όριο που δεν υπερβαίνει το 5 % του μεριδίου του κράτους μέλους στην κοινοτική ενίσχυση, μετά την οριστική κατανομή της κοινοτικής ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4. Άρθρο 7 Γενικοί όροι για την έγκριση των αιτήσεων ενίσχυσης Η έγκριση υπόκειται στις ακόλουθες δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει εγγράφως ο αιτών έναντι της αρμόδιας αρχής: Για το έτος κατά το οποίο πραγματοποιείται η αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 12, το συνολικό ποσό των δαπανών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σημεία (i) και (iii) δεν υπερβαίνει το 10 % του μεριδίου του κράτους μέλους στην κοινοτική ενίσχυση για το έτος κατά το οποίο πραγματοποιείται η αξιολόγηση, μετά την οριστική κατανομή της κοινοτικής ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4. Άρθρο 6 Γενικοί όροι χορήγησης της ενίσχυσης 1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ενίσχυση που προβλέπεται στο πλαίσιο της στρατηγικής τους διανέμεται στους αιτούντες ενίσχυση εφόσον οι εν λόγω αιτούντες έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση ενίσχυσης στις αρμόδιες αρχές της χώρας τους. Η αίτηση ενίσχυσης είναι έγκυρη μόνο εφόσον υποβάλλεται από αιτούντα που έχει εγκριθεί για το σκοπό αυτό από τις αρμόδιες αρχές του κράτους α) να χρησιμοποιεί τα προϊόντα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία το οποίο έχει καταρτιστεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή έχει ευθυγραμμιστεί με αυτόν για την κατανάλωση από τα παιδιά που φοιτούν στο εκπαιδευτικό ίδρυμά του ή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τα οποία ζητεί την ενίσχυση β) να επιστρέφει οποιοδήποτε ποσό ενίσχυσης έχει καταβληθεί αχρεωστήτως, για τις αντίστοιχες ποσότητες, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν διατέθηκαν στα παιδιά που προβλέπονται στο άρθρο 2 ή σε περίπτωση που η ενίσχυση καταβλήθηκε για προϊόντα που δεν είναι επιλέξιμα δυνάμει του παρόντος κανονισμού γ) σε περίπτωση απάτης ή σοβαρής αμέλειας, να καταβάλει ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ του αρχικώς καταβληθέντος ποσού και του ποσού που δικαιούται ο αιτών

5 L 94/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δ) να θέσει στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, κατόπιν αιτήσεώς τους, τα δικαιολογητικά έγγραφα ε) να υπόκειται σε κάθε έλεγχο, ιδίως έλεγχο των αρχείων του και φυσικό έλεγχο, που έχει αποφασίσει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν ως προϋπόθεση για την έγκριση, την ανάληψη από τον αιτούντα, εγγράφως, περαιτέρω δεσμεύσεων έναντι της αρμόδιας αρχής. 2. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τη συχνότητα υποβολής αιτήσεων βάσει της στρατηγικής τους, αλλά οι περίοδοι υποβολής αίτησης ενίσχυσης δεν καλύπτουν περισσότερο από 5 μήνες. Εάν το σχέδιο διαρκεί περισσότερο από 6 μήνες της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων ενίσχυσης ανά περίοδο είναι τουλάχιστον τρεις. 3. Με εξαίρεση περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι αιτήσεις ενίσχυσης, για να είναι έγκυρες, πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σωστά και να έχουν υποβληθεί το αργότερο την τελευταία ημέρα του τρίτου μηνός που έπεται της λήξης της περιόδου την οποία αφορούν. Άρθρο 8 Ειδικοί όροι για την έγκριση ορισμένων αιτούντων Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση ενίσχυσης από αιτούντα που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχεία γ) έως ε), ο αιτών αναλαμβάνει εγγράφως τη δέσμευση, πέραν των προβλεπομένων στο άρθρο 7, να τηρεί αρχεία των ονομάτων και διευθύνσεων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή, κατά περίπτωση, των εκπαιδευτικών αρχών, καθώς και των προϊόντων και των ποσοτήτων που πωλήθηκαν ή διατέθηκαν στα εν λόγω ιδρύματα ή αρχές. Άρθρο 9 Αναστολή και ανάκληση της έγκρισης Στην περίπτωση στην οποία διαπιστώνεται ότι κάποιος από τους αιτούντες ενίσχυση δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6, 7 και 8 ή κάθε άλλη υποχρέωση που προκύπτει από τον παρόντα κανονισμό, η έγκριση αναστέλλεται, για περίοδο ενός έως δώδεκα μηνών, ή ανακαλείται αναλόγως της σοβαρότητας της παρατυπίας. Τα μέτρα που αναφέρονται ανωτέρω δεν επιβάλλονται σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή εφόσον το κράτος μέλος διαπιστώσει ότι η παρατυπία δεν διεπράχθη εκ προθέσεως ή εξ αμελείας ή εφόσον είναι ήσσονος σημασίας. Σε περίπτωση ανάκλησής της, η έγκριση μπορεί να χορηγηθεί εκ νέου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, αλλά μετά από περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών. 4. Τα στην αίτηση αναφερόμενα ποσά πρέπει να αιτιολογούνται από δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών. Τα εν λόγω δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να αναφέρουν την τιμή των προϊόντων που παραδόθηκαν και εξοφλήθηκαν ή να συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής. Άρθρο 11 Καταβολή της ενίσχυσης 1. Όσον αφορά τους προμηθευτές, τις οργανώσεις ή τους φορείς που αναφέρονται στα στοιχεία γ) έως ε) του άρθρου 6 παράγραφος 2, η ενίσχυση καταβάλλεται μόνο: α) κατόπιν προσκόμισης απόδειξης πληρωμής για τις ποσότητες που πράγματι παραδόθηκαν ή β) βάσει έκθεσης ελέγχου που διενεργήθηκε από την αρμόδια αρχή πριν την οριστική καταβολή της ενίσχυσης, από την οποία συνάγεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταβολή της ή γ) εάν το κράτος μέλος το επιτρέπει, κατόπιν προσκόμισης άλλης απόδειξης πληρωμής για τις ποσότητες που παραδόθηκαν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 10 Αιτήσεις ενίσχυσης 1. Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τις ποσότητες που διανεμήθηκαν β) το όνομα και τη διεύθυνση ή τον αναγνωριστικό αριθμό του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή της εκπαιδευτικής αρχής που αφορούν οι πληροφορίες οι οποίες προβλέπονται στο στοιχείο α) και 2. Η ενίσχυση καταβάλλεται από την αρμόδια αρχή εντός τριών μηνών από την ημέρα υποβολής της ορθά συμπληρωμένης και έγκυρης αίτησης ενίσχυσης. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη μορφή και το περιεχόμενο της έγκυρης αίτησης ενίσχυσης. 3. Εφόσον η υπέρβαση της προβλεπομένης στο άρθρο 10 παράγραφος 3 προθεσμίας είναι μικρότερη των δύο μηνών, η ενίσχυση καταβάλλεται μεν, αλλά μειωμένη κατά: α) 5 % αν η υπέρβαση είναι ίση ή μικρότερη του ενός μηνός β) 10 % αν η υπέρβαση είναι μεγαλύτερη του ενός μηνός, αλλά μικρότερη των δύο μηνών. γ) τον αριθμό των παιδιών στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ομάδας-στόχου όπως καθορίζεται στη στρατηγική του κράτους μέλους. Εφόσον η υπέρβαση της προβλεπομένης στο άρθρο 10 παράγραφος 3 προθεσμίας είναι μικρότερη των δύο μηνών, η ενίσχυση μειώνεται κατά 1 % ανά επιπλέον ημέρα.

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/43 Άρθρο 12 Παρακολούθηση και αξιολόγηση 1. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την εφαρμογή του σχεδίου τους για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία σε ετήσια βάση. Η παρακολούθηση βασίζεται στα στοιχεία που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις διαχείρισης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11. Τα κράτη μέλη προβλέπουν τις κατάλληλες δομές και έντυπα για την εξασφάλιση της τακτικής παρακολούθησης της εφαρμογής του προγράμματος. α) τα αρχεία που προβλέπονται στο άρθρο 8, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών στοιχείων όπως τα τιμολόγια αγοράς και πώλησης και τα αποσπάσματα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών β) τη χρήση των επιδοτουμένων προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ιδίως στην περίπτωση όπου υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες παρατυπίας. 2. Τα κράτη μέλη αξιολογούν την εφαρμογή του σχεδίου τους για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία και αξιολογούν την αποτελεσματικότητά του. Για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2010 έως τις 31 Ιουλίου 2011, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους στην Επιτροπή έως τις 29 Φεβρουαρίου Για τις επόμενες περιόδους, τα κράτη μέλη αξιολογούν την εφαρμογή του σχεδίου τους τουλάχιστον ανά πενταετία και κοινοποιούν τα αποτελέσματά τους ανά πενταετία μετά την ημερομηνία αυτή. 3. Ο συνολικός αριθμός των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούνται κάθε περίοδο από την 1η Αυγούστου έως τις 31 Ιουλίου καλύπτει τουλάχιστον το 5 % της ενίσχυσης που έχει διανεμηθεί σε εθνικό επίπεδο και τουλάχιστον το 5 % όλων των αιτούντων που αναφέρονται στο άρθρο 6. Εάν ο αριθμός των αιτούντων σε ένα κράτος μέλος είναι μικρότερος από εκατό, οι επιτόπιοι έλεγχοι διεξάγονται στις εγκαταστάσεις πέντε αιτούντων. 3. Σε περίπτωση που κράτος μέλος δεν κοινοποιήσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του έως την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή ανά πενταετία μετά την ημερομηνία αυτή, το ποσό του στο πλαίσιο της επόμενης κατανομής μειώνεται ως εξής: Εάν ο αριθμός των αιτούντων σε ένα κράτος μέλος είναι μικρότερος από πέντε, υποβάλλεται σε έλεγχο το 100 % των αιτούντων. α) κατά 5 %, αν η καθυστέρηση είναι ίση ή μικρότερη του ενός μηνός 4. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διεξάγονται καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Αυγούστου έως τις 31 Ιουλίου και καλύπτουν τουλάχιστον την περίοδο των δώδεκα προηγούμενων μηνών. β) κατά 10 %, αν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη του ενός μηνός, αλλά μικρότερη των δύο μηνών. Εφόσον η υπέρβαση της προβλεπομένης στην παράγραφο 1 προθεσμίας είναι δύο μήνες, η ενίσχυση μειώνεται κατά 1 % ανά επιπλέον ημέρα. 5. Οι αιτούντες που πρόκειται να υποβληθούν στους επιτόπιους ελέγχους επιλέγονται από την αρμόδια αρχή ελέγχου κατά τρόπο ώστε να καλύπτονται δεόντως οι διάφορες γεωγραφικές περιοχές και βάσει ανάλυσης κινδύνου η οποία συνεκτιμά ιδίως την επαναλαμβανόμενη φύση των σφαλμάτων και τα πορίσματα των ελέγχων που διεξήχθησαν κατά τα προηγούμενα έτη. Η ανάλυση κινδύνου συνεκτιμά επίσης τα διάφορα ποσά ενίσχυσης και τις διάφορες κατηγορίες αιτούντων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2. Άρθρο 13 Έλεγχοι και κυρώσεις 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν πλήρεις διοικητικούς ελέγχους των αιτήσεων ενίσχυσης, οι οποίοι θα συμπληρώνονται από επιτόπιους ελέγχους όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως Στην περίπτωση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από αιτούντες που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχεία β) έως ε), ο επιτόπιος έλεγχος που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του αιτούντος συμπληρώνεται από επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή τουλάχιστον του 1 % των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στο μητρώο του αιτούντος, ανάλογα με ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος. 2. Οι διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται σε όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης και περιλαμβάνουν έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την παράδοση των προϊόντων. Οι διοικητικοί έλεγχοι συμπληρώνονται από επιτόπιους ελέγχους, οι οποίοι αφορούν ιδίως: 7. Είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίηση, περιορισμένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου.

7 L 94/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αρμόδια αρχή ελέγχου συντάσσει έκθεση ελέγχου για κάθε επιτόπιο έλεγχο. Στην έκθεση αυτή περιγράφονται επακριβώς τα διάφορα στοιχεία που ελέγχθηκαν. κύρια είσοδο του συμμετέχοντος εκπαιδευτικού ιδρύματος, σε σημείο τέτοιο ώστε να είναι εμφανής και ευανάγνωστη. Η έκθεση ελέγχου υποδιαιρείται στα ακόλουθα μέρη: α) ένα γενικό μέρος που περιλαμβάνει, ειδικότερα, τις ακόλουθες πληροφορίες: (i) το σχέδιο, την περίοδο αναφοράς, τις ελεγχθείσες αιτήσεις ενίσχυσης, τις ποσότητες προϊόντων που καλύπτει το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τα συμμετέχοντα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκτίμηση βασιζόμενη στα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των παιδιών για τα οποία καταβλήθηκε η ενίσχυση και τα αντίστοιχα ποσά (ii) τους υπεύθυνους που ήταν παρόντες β) ένα μέρος το οποίο περιλαμβάνει χωριστή περιγραφή των ελέγχων που διενεργήθηκαν, και ιδίως τις ακόλουθες πληροφορίες: (i) τα έγγραφα που ελέγχθηκαν (ii) το είδος και την έκταση των ελέγχων που διεξήχθησαν (iii) τις παρατηρήσεις και τις διαπιστώσεις. 9. Για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 73 παράγραφοι 1, 3, 4 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επιτροπής ( 1 ). 10. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9, σε περίπτωση απάτης ή σοβαρής αμέλειας για την οποία είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη, ο αιτών/η αιτούσα επιστρέφει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου και, επιπλέον, καταβάλλει ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ του αρχικώς καταβληθέντος ποσού και του ποσού που δικαιούται. 2. Εφόσον τα κράτη μέλη αποφασίσουν να μην χρησιμοποιήσουν την αφίσα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εξηγούν σαφώς στη στρατηγική τους τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερώσουν το κοινό σχετικά με τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο σχέδιό τους. Οι αφίσες, οι ιστότοποι ή κάθε άλλο μέσο ενημέρωσης ή διαφήμισης που αφορούν σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ενός κράτους μέλους φέρουν σε κάθε περίπτωση την ευρωπαϊκή σημαία και την ακόλουθη φράση: «Το (τύπος εκπαιδευτικού ιδρύματος) μας συμμετέχει στο σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.» 3. Οι αναφορές στη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προβάλλονται τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό με τις συνεισφορές άλλων ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων που στηρίζουν το σχέδιο κράτους μέλους. Άρθρο 15 Κοινοποιήσεις 1. Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις κοινοποιήσεις προς την Επιτροπή οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο αρχίζει η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις διαβιβάζονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση AGRI- σε μορφότυπο που καθορίζει η Επιτροπή. Από το 2010, τα κράτη μέλη κοινοποιούν κάθε χρόνο στην Επιτροπή, μετά το τέλος της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, έως τις 30 Νοεμβρίου του έτους κατά το οποίο λήγει η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1: α) τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, εφόσον προβλέπονται στο άρθρο 12 Άρθρο 14 Αφίσα του ευρωπαϊκού σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία 1. Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία γνωστοποιούν στο κοινό ότι το σχέδιο έλαβε χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν αφίσα σχεδιασμένη σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, η οποία τοποθετείται μόνιμα στην ( 1 ) ΕΕ L 141 της , σ. 18. β) τους επιτόπιους ελέγχους που διεξήχθησαν σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 16 και τις σχετικές διαπιστώσεις. 2. Η μορφή και το περιεχόμενο των κοινοποιήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται βάσει υποδειγμάτων που παρέχει η Επιτροπή στα κράτη μέλη. Τα υποδείγματα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρις ότου ενημερωθεί η διαχειριστική επιτροπή της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών.

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/45 3. Η Επιτροπή δημοσιεύει τακτικά τις στρατηγικές των κρατών μελών και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και της αξιολόγησής τους. 4. Όταν ένα κράτος μέλος τροποποιεί τη στρατηγική που αναφέρεται στο άρθρο 3, κοινοποιεί αμέσως στην Επιτροπή τη νέα στρατηγική του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο. Άρθρο 16 Μεταβατικές διατάξεις 1. Για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2009 έως τις 31 Ιουλίου 2010, τα κράτη μέλη δύνανται να καταρτίσουν στρατηγική η οποία περιλαμβάνει μόνο τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: προϋπολογισμό, ομάδα-στόχο και επιλέξιμα προϊόντα και, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 2, ο κατάλογος των επιλέξιμων προϊόντων δεν χρειάζεται να εγκριθεί από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές τους. Δύνανται επίσης να αναστείλουν την εφαρμογή των συνοδευτικών μέτρων έως το τέλος της εν λόγω περιόδου. 2. Για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, τα κράτη μέλη δύνανται να κοινοποιήσουν τη στρατηγική τους έως τις 31 Μαΐου 2009, και η Επιτροπή αποφασίζει μόνο όσον αφορά την οριστική κατανομή της κοινοτικής ενίσχυσης έως τις 31 Ιουλίου Για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 2, η ενίσχυση καταβάλλεται από την αρμόδια αρχή εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υποβολής της ορθά συμπληρωμένης και έγκυρης αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, ενώ το ποσοστό των επιτόπιων ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 καλύπτει τουλάχιστον το 10 % της ενίσχυσης και το 10 % των αιτούντων ενίσχυση. Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από τις 15 Απριλίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 7 Απριλίου Για την Επιτροπή Mariann FISCHER BOEL Μέλος της Επιτροπής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Κατάλογος προϊόντων που εξαιρούνται από σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία το οποίο συγχρηματοδοτείται με κοινοτική ενίσχυση Προϊόντα με: προσθήκη ζάχαρης προσθήκη λίπους προσθήκη αλατιού πρόσθετες γλυκαντικές ουσίες

9 L 94/46 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ενδεικτική κατανομή της κοινοτικής ενίσχυσης ανά κράτος μέλος Κράτος μέλος Ποσοστό συγχρηματοδότησης σε % Παιδιά 6-10 απόλυτοι αριθμοί Αυστρία Βέλγιο Βουλγαρία Κύπρος Τσεχική Δημοκρατία Δανία Εσθονία Φινλανδία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ουγγαρία Ιρλανδία Ιταλία Λεττονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Μάλτα Κάτω Χώρες Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβακία Σλοβενία Ισπανία Σουηδία ΗΒ ΕΕ

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/47 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Ελάχιστες απαιτήσεις για την αφίσα του ευρωπαϊκού σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία Μέγεθος της αφίσας: A3 ή μεγαλύτερο Μέγεθος χαρακτήρων: 1 cm ή μεγαλύτερο Τίτλος: «Ευρωπαϊκό σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία» Περιεχόμενο: Το κείμενο της αφίσας περιλαμβάνει τουλάχιστον την ακόλουθη ένδειξη, η οποία προσαρμόζεται ανάλογα με τον τύπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος: «Το [τύπος εκπαιδευτικού ιδρύματος (δηλ. παιδικός σταθμός/νηπιαγωγείο/σχολείο)] μας συμμετέχει στο σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.» Η αφίσα φέρει το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 46/8 23.2.2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/248 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 9064 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 9064 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15459/15 AGRI 685 AGRIORG 102 DELACT 175 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7657/14 AGRI 211 AGRIFIN 38 AGRIORG 43 DELACT 60 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R0657 EL 11.10.2011 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 657/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία 2012-2013

Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία 2012-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία 2012-2013 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου με αριθμό 1234/2007 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 13/2009

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 26.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

B8-0362/58. Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL

B8-0362/58. Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 20.5.2015 B8-0362/58 58 Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo Αιτιολογική σκέψη 4 (4) Έχει διαπιστωθεί µια τάση µείωσης της κατανάλωσης, ιδίως νωπών οπωροκηπευτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1 C 310/382 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 208/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 639/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ

L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.9.2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Αυγούστου 2006 για τον καθορισμό ενδεικτικής κατανομής, ανά κράτος μέλος, των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.7.2008 COM(2008) 442 τελικό 2008/0146 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί τροποποίησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για τη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2015 L 293/15 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1973 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11432/16 LIMITE PUBLIC POLGEN 92 JUR 361 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) 18855/2/11 REV 2. Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) PI 194 OC 106

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) 18855/2/11 REV 2. Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) PI 194 OC 106 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) 18855/2/11 REV 2 PI 194 OC 106 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2305 EL 01.01.2008 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Δεκεμβρίου 2003 για το άνοιγμα

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD) 8.6.2017 A8-0061/19 Τροπολογία 19 Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014

Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014 P7_TA(2013)0082 Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά µε τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/22 30.9.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

L 347/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 347/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2005 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2183/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2005 τροποποιητικός του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CONS 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CONS 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CONS 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7.6.2008 C 141/27 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2008 Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος: πολυετή σχέδια συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12 ΠΡΟΤΑΣΗ Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 29 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2016 COM(2016) 3 final 2016/0008 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην έβδομη σύνοδο της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις Οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/303 του διορθωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

DGD 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2014/0014 (COD) PE-CONS 75/15 AGRI 682 AGRIFIN 118 AGRIORG 100 CODEC 1759

DGD 1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2014/0014 (COD) PE-CONS 75/15 AGRI 682 AGRIFIN 118 AGRIORG 100 CODEC 1759 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2014/0014 (COD) PE-CONS 75/15 AGRI 682 AGRIFIN 118 AGRIORG 100 CODEC 1759 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όσον αφορά τις δαπάνες, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

Όσον αφορά τις δαπάνες, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 στον γενικό προϋπολογισμό του 2016: Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.5.2015 L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/840 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2015 για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1373 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1373 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6976/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 119 AGRIFIN 26 AGRIORG 28 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Λετονία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τις

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2007/2169(INI) 5.9.2007 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση τροποποίησης των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν τη σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπήςσχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού του 2016: Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 8.3.2016 EP-PE_TC1-COD(2014)0014 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 8 Μαρτίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R1145 EL 26.07.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1145/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2008 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 545 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2011)0416 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 152/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 469/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10830/2/15

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/797/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

(4) Πρέπει να καθοριστούν για το 2005 τα δημοσιονομικά. (5) Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να δημοσιευτούν τα

(4) Πρέπει να καθοριστούν για το 2005 τα δημοσιονομικά. (5) Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να δημοσιευτούν τα 27.1.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 24/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 118/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιανουαρίου 2005 για τροποποίηση του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5 ης Νοεμβρίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις για την παραγωγή μελιού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα