Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1457 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 έως 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1457 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 έως 8."

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7641/14 ADD 1 AGRI 203 AGRISTR 14 AGRIORG 38 AGRIFIN 32 DELEG 3 DELACT 64 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 11 Μαρτίου 2014 κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: C(2014) 1457 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 έως 8 Θέμα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /..ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις δαπάνες για τη δημόσια παρέμβαση Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1457 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 έως 8. συνημμ.: C(2014) 1457 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 έως /14 ADD 1 γπ DG B 2A EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2014) 1457 final ANNEXES 1 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /..ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις δαπάνες για τη δημόσια παρέμβαση EL EL

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ [Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α)] I. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ 1. Για τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών εξόδων, με τα οποία επιβαρύνεται το ΕΓΤΕ για τα κεφάλαια που διέθεσαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της αγοράς προϊόντων στην παρέμβαση, καθορίζεται από την Επιτροπή ενιαίο επιτόκιο για την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 στην αρχή κάθε λογιστικής χρήσης. Αυτό το ενιαίο επιτόκιο αντιστοιχεί στον μέσο όρο των προθεσμιακών επιτοκίων Euribor, 3 και 12 μηνών, που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς 6 μηνών η οποία πρόκειται καθοριστεί από την Επιτροπή, με αντίστοιχη στάθμισή τους κατά ένα τρίτο και κατά δύο τρίτα. 2. Για τον προσδιορισμό των εφαρμοστέων επιτοκίων για δεδομένη λογιστική χρήση, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, μετά από αίτησή της, το μέσο επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνθηκαν πραγματικά στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς που αναφέρεται στο σημείο 1, το αργότερο εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην εν λόγω αίτηση. Η κοινοποίηση πραγματοποιείται με χρήση του εντύπου που διατίθεται στα κράτη μέλη από την Επιτροπή. Ελλείψει κοινοποίησης από ένα κράτος μέλος υπό τη μορφή και εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνεται το εν λόγω κράτος μέλος θεωρείται ότι είναι 0 %. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δηλώσει ότι δεν είχε επιβαρυνθεί με δαπάνες για τόκους, διότι δεν είχε γεωργικά προϊόντα σε δημόσια αποθεματοποίηση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, η Επιτροπή καθορίζει το εν λόγω επιτόκιο με βάση τον μέσο όρο των επιτοκίων αναφοράς στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος σημείου, προσαυξημένο κατά μία εκατοστιαία μονάδα. Τα εν λόγω επιτόκια αναφοράς είναι: α) Για τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα είναι το ευρώ, το προσφερόμενο διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού σε ευρώ τριμήνου (EURIBOR) β) Για τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, το προσφερόμενο διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού τριμήνου που ισχύει σε κάθε κράτος μέλος (IBOR). Εάν τα επιτόκια αναφοράς ή τα επιτόκια Euribor που αναφέρονται στο στοιχείο α) δεν είναι όλα διαθέσιμα για όλη την περίοδο αναφοράς, χρησιμοποιούνται τα διαθέσιμα στη διάρκεια της περιόδου αυτής επιτόκια. 3. Για κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το επιτόκιο που προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του στοιχείου β) συγκρίνεται με το ενιαίο επιτόκιο που καθορίζεται με EL 2 EL

4 βάση τις διατάξεις του στοιχείου α). Το επιτόκιο που εφαρμόζεται για κάθε κράτος μέλος είναι το χαμηλότερο από τα δύο αυτά επιτόκια. Τα επιτόκια τα οποία καθορίζονται με τον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής που εκδίδεται βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 για κάθε λογιστική χρήση στρογγυλοποιούνται στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο. II. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 1. Ο υπολογισμός των χρηματοοικονομικών εξόδων υποδιαιρείται σύμφωνα με τις περιόδους ισχύος των επιτοκίων που καθορίστηκαν από την Επιτροπή σύμφωνα με το μέρος Ι. 2. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) υπολογίζονται με εφαρμογή του επιτοκίου του κράτους μέλους στη μέση αξία ανά τόνο προϊόντος που αποτέλεσε το αντικείμενο παρέμβασης, πολλαπλασιάζοντας στη συνέχεια το λαμβανόμενο αποτέλεσμα επί το μέσο απόθεμα της λογιστικής χρήσης. H μέση αξία ανά τόνο προϊόντος υπολογίζεται διαιρώντας το άθροισμα των αξιών των αποθεματοποιημένων προϊόντων κατά την πρώτη ημέρα της λογιστικής χρήσης και των προϊόντων που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, με το άθροισμα των ποσοτήτων αποθεματοποιημένων προϊόντων την πρώτη ημέρα της λογιστικής χρήσης και των προϊόντων που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής Το μέσο απόθεμα της χρήσης υπολογίζεται διαιρώντας το άθροισμα των αποθεμάτων στην αρχή κάθε μηνός και των αποθεμάτων στο τέλος κάθε μηνός, με το διπλάσιο του αριθμού των μηνών της λογιστικής χρήσης. 3. Στην περίπτωση προϊόντος για το οποίο έχει καθοριστεί συντελεστής απαξίωσης σύμφωνα με το παράρτημα V σημείο 1, η αξία των προϊόντων που αγοράστηκαν στη διάρκεια της λογιστικής χρήσης υπολογίζεται αφαιρώντας από την τιμή αγοράς το ποσό της απαξίωσης που προκύπτει από την εφαρμογή του εν λόγω συντελεστή. 4. Στην περίπτωση προϊόντος για το οποίο έχει προσδιοριστεί δεύτερη απαξίωση σύμφωνα με το παράρτημα V σημείο 3 δεύτερο εδάφιο, ο υπολογισμός του μέσου αποθέματος αποφασίζεται πριν από την ημερομηνία εφαρμογής κάθε απαξίωσης που λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση της μέσης αξίας. 5. Στην περίπτωση που, στους κανόνες που διέπουν τις κοινές οργανώσεις αγοράς, προβλέπεται ότι η πληρωμή του προϊόντος που αγόρασε ο οργανισμός πληρωμών είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μόνο μετά τη λήξη ελάχιστης προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία ανάληψής του στην παρέμβαση, το υπολογιζόμενο μέσο απόθεμα μειώνεται στους λογαριασμούς κατά την ποσότητα που προκύπτει από τον εξής υπολογισμό: Q x N 12 EL 3 EL

5 όπου Q = ποσότητες που αγοράσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης, N = αριθμός μηνών της ελάχιστης προθεσμίας για την πληρωμή. Για τον υπολογισμό αυτό, η αναφερόμενη στους κανόνες ελάχιστη προθεσμία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως προθεσμία πληρωμής. Ένας μήνας θεωρείται ότι αποτελείται από 30 ημέρες. Κάθε τμήμα του μήνα ανώτερο των 15 ημερών θεωρείται ως ολόκληρος μήνας. Κάθε άλλο τμήμα ίσο ή κατώτερο των 15 ημερών δεν προσμετράται στον υπολογισμό αυτόν. Στην περίπτωση που, αφού έχει πραγματοποιηθεί η μείωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, από τον υπολογισμό του μέσου αποθέματος προκύπτει, στο τέλος της λογιστικής χρήσης, αρνητικό αποτέλεσμα, το αρνητικό υπόλοιπο αφαιρείται από το υπολογιζόμενο για την επόμενη λογιστική χρήση μέσο απόθεμα. III. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1. Στην περίπτωση που, για την πώληση προϊόντος από τον οργανισμό πληρωμών, προβλέπεται, στους κανόνες που διέπουν τις κοινές οργανώσεις αγοράς ή στις διακηρύξεις δημοπρασιών βάσει προσφορών, ότι μπορεί να χορηγηθεί προθεσμία στον αγοραστή για την παραλαβή του προϊόντος μετά την πληρωμή του και, στην περίπτωση που η προθεσμία αυτή είναι ανώτερη των 30 ημερών, τα υπολογισθέντα σύμφωνα με τις διατάξεις του μέρους II χρηματοοικονομικά έξοδα μειώνονται στους λογαριασμούς των οργανισμών πληρωμών κατά το ποσό που προκύπτει από τον εξής υπολογισμό: όπου V = ποσό που κατέβαλε ο αγοραστής, V x J x i 365 J = αριθμός ημερών που μεσολαβούν μεταξύ της καταβολής του ποσού και της παραλαβής του προϊόντος, μείον 30, i = το ισχύον για τη λογιστική χρήση επιτόκιο. 2. Στην περίπτωση των πωλήσεων γεωργικών προϊόντων από τους οργανισμούς πληρωμών εάν, κατ εφαρμογή ειδικών ενωσιακών κανονισμών, η πραγματική προθεσμία πληρωμής μετά την παραλαβή αυτών των προϊόντων υπερβαίνει τις 30 ημέρες, τα υπολογιζόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του μέρους ΙΙ χρηματοοικονομικά έξοδα προσαυξάνονται στους λογαριασμούς των οργανισμών πληρωμών κατά το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του εξής τύπου: M x D x i EL 4 EL

6 365 όπου M = ποσό που οφείλει ο αγοραστής, D = αριθμός των ημερών που διέρρευσαν μεταξύ της παραλαβής του προϊόντος και της καταβολής του ποσού, μείον 30, i = το ισχύον για τη λογιστική χρήση επιτόκιο. 3. Στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης, τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 χρηματοοικονομικά έξοδα καταχωρίζονται στους λογαριασμούς του εν λόγω γεωργικού οικονομικού έτους για τον αριθμό των ημερών που προσμετρούνται μέχρι την ημερομηνία αυτή και, το εναπομένον μέρος τους καταχωρίζεται στους λογαριασμούς της επόμενης χρήσης. EL 5 EL

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΥΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΑ [Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β)] ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ I. ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ α) Διακίνηση των σιτηρών από το μέσο μεταφοράς μέχρι την κυψέλη αποθήκευσης (σιλό ή αποθηκευτικός θάλαμος) πρώτη μεταφόρτωση β) ζύγιση γ) δειγματοληψία/αναλύσεις/διαπίστωση της ποιότητας. II. ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ α) Προβλεπόμενο στη σύμβαση μίσθωμα των κτιριακών εγκαταστάσεων β) έξοδα ασφάλισης [εκτός αν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α)] γ) έξοδα καταπολέμησης των παρασίτων που διασφαλίζουν την αρχική ποιότητα του προϊόντος στην αποθήκη [εκτός αν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α)] δ) ετήσια απογραφή [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)] ε) ενδεχόμενος εξαερισμός [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)]. III. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ α) Ζύγιση των σιτηρών β) δειγματοληψία/αναλύσεις (εφόσον βαρύνουν την παρέμβαση) γ) φυσική έξοδος από τα αποθέματα και φόρτωση των σιτηρών στο πρώτο μέσο μεταφοράς. ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ I. ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ (ΚΡΕΑΣ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ) α) Έλεγχος της ποιότητας του κρέατος με οστά β) ζύγιση του κρέατος με οστά EL 6 EL

8 γ) εργασίες διακίνησης του προϊόντος δ) κόστος του συμβολαίου για την αφαίρεση των οστών, που συμπεριλαμβάνει: i) την αρχική ψύξη, ii) iii) iv) τη μεταφορά από την αποθήκη παρέμβασης προς το εργαστήριο τεμαχισμού (εκτός αν ο πωλητής παραδίδει το εμπόρευμα στο εργαστήριο τεμαχισμού), την αφαίρεση των οστών, ξάκρισμα, ζύγιση, συσκευασία και ταχεία κατάψυξη, την προσωρινή αποθεματοποίηση των τεμαχίων φόρτωση, μεταφορά και εκ νέου ανάληψη του προϊόντος στην ψυκτική αποθήκη παρέμβασης, v) τα έξοδα υλικού συσκευασίας: σάκοι πολυαιθυλενίου, χαρτοκιβώτια, βαμβακερά περικαλύμματα (stockinettes), vi) την αξία των οστών, των τεμαχίων λίπους και άλλων καταλοίπων ξακρίσματος που έχουν αφεθεί στο εργαστήριο τεμαχισμού (έσοδα αφαιρούμενα από τις δαπάνες). II. ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ α) Προβλεπόμενο στη σύμβαση μίσθωμα των κτιριακών εγκαταστάσεων β) έξοδα ασφάλισης [εκτός αν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α)] γ) έλεγχος της θερμοκρασίας [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)] δ) ετήσια απογραφή [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)]. III. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ α) Ζύγιση β) έλεγχος της ποιότητας (εφόσον βαρύνει την παρέμβαση) γ) διακίνηση του βοείου κρέατος από την ψυκτική αποθήκη μέχρι την αποβάθρα της αποθήκης αποθεματοποίησης. ΒΟΥΤΥΡΟ I. ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ α) Διακίνηση του βουτύρου από το μέσο μεταφοράς μέχρι την είσοδο της κυψέλης αποθήκευσης β) ζύγιση και ταυτοποίηση των δεμάτων EL 7 EL

9 γ) δειγματοληψία/έλεγχος της ποιότητας δ) εναπόθεση στην ψυκτική αποθήκη και κατάψυξη ε) δεύτερη δειγματοληψία/έλεγχος της ποιότητας στη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου. II. ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ α) Προβλεπόμενο στη σύμβαση μίσθωμα των κτιριακών εγκαταστάσεων β) έξοδα ασφάλισης [εκτός αν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α)] γ) έλεγχος της θερμοκρασίας [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)] δ) ετήσια απογραφή [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)]. III. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ α) Ζύγιση και ταυτοποίηση των δεμάτων β) διακίνηση του βουτύρου από το ψυγείο μέχρι την αποβάθρα της αποθήκης εάν το μέσο μεταφοράς είναι εμπορευματοκιβώτιο, ή φορτωμένο στην αποβάθρα της αποθήκης εάν το μέσο μεταφοράς είναι φορτηγό αυτοκίνητο ή σιδηροδρομικό βαγόνι. IV. ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ Ή ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Εφόσον η σήμανση αυτή είναι υποχρεωτική βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τη διάθεση των προϊόντων. ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ I. ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ α) Διακίνηση του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη από το μέσο μεταφοράς μέχρι τον θάλαμο αποθήκευσης β) ζύγιση γ) δειγματοληψία/έλεγχος της ποιότητας δ) έλεγχος της σήμανσης και της συσκευασίας. II. ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ α) Προβλεπόμενο στη σύμβαση μίσθωμα των κτιριακών εγκαταστάσεων β) έξοδα ασφάλισης [εκτός αν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α)] EL 8 EL

10 γ) έλεγχος της θερμοκρασίας [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)] δ) ετήσια απογραφή [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)]. III. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ α) Ζύγιση β) δειγματοληψία/έλεγχος του εμπορεύματος (εάν βαρύνει την παρέμβαση) γ) διακίνηση του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη μέχρι την αποβάθρα της αποθήκης και φόρτωσή του, εξαιρουμένης της τακτοποίησης του φορτίου (στοιβασία), στο μεταφορικό μέσο, εφόσον πρόκειται για φορτηγό αυτοκίνητο ή για σιδηροδρομικό βαγόνι διακίνηση του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη μέχρι την αποβάθρα της αποθήκης, εφόσον πρόκειται για άλλο μέσο μεταφοράς, ιδίως εμπορευματοκιβώτιο. IV. ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ Ή ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Εφόσον η σήμανση αυτή είναι υποχρεωτική βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τη διάθεση των προϊόντων. EL 9 EL

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ [Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β)] I. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΑ 1. Τα ενιαία για την Ένωση κατ αποκοπή ποσά καθορίζονται ανά προϊόν με βάση τις χαμηλότερες δαπάνες που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς η οποία αρχίζει την 1η Οκτωβρίου του έτους Ν και λήγει στις 30 Απριλίου του επόμενου έτους. 2. Ως «διαπιστωθείσες δαπάνες» νοούνται τα έξοδα διενέργειας των υλικών ενεργειών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς με βάση είτε την έκδοση χωριστών τιμολογίων για τις ενέργειες αυτές είτε την κατάρτιση σχετικής συμβάσεως που τις καλύπτει. Εάν, για δεδομένο προϊόν, υφίσταται απόθεμα κατά την περίοδο αναφοράς, αλλά δεν έχουν υπάρξει είτε είσοδοι είτε έξοδοι από αυτό, μπορούν εξίσου να χρησιμοποιηθούν οι δαπάνες αναφοράς που αναγράφονται στις συμβάσεις αποθεματοποίησης του προϊόντος αυτού. Οι δαπάνες για ανάληψη του προϊόντος και εναποθήκευση (Ι) και για την έξοδο από τα αποθέματα (ΙΙΙ) δηλώνονται ανά τόνο προϊόντος για κάθε μεμονωμένη ενέργεια (α, β, γ,...), όπως ορίζεται στο παράρτημα II. Οι δαπάνες αποθεματοποίησης (ΙΙ) δηλώνονται ανά μήνα για κάθε τόνο που αποθεματοποιείται και για κάθε μεμονωμένη ενέργεια (α, β, γ), όπως ορίζεται στο παράρτημα II. 3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 10 Μαΐου, τις δαπάνες που αναφέρονται στο σημείο 2 σχετικά με τις αναφερόμενες στο παράρτημα ΙΙ ενέργειες, οι οποίες διενεργήθηκαν στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Τα αναφερόμενα στο σημείο 1 κατ αποκοπή ποσά προσδιορίζονται σε ευρώ, με βάση το σταθμισμένο μέσο όρο των εν λόγω δαπανών που έχουν διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς σε τέσσερα τουλάχιστον κράτη μέλη με τις χαμηλότερες δαπάνες για δεδομένη υλική ενέργεια, εφόσον τα κράτη αυτά αντιπροσωπεύουν το 33 % τουλάχιστον του συνολικού μέσου αποθέματος του εν λόγω προϊόντος κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση, συμπεριλαμβάνονται στη στάθμιση οι δαπάνες άλλων κρατών μελών, μέχρις ότου επιτευχθεί το ποσοστό του 33 % των αποθεματοποιημένων ποσοτήτων. 4. Εάν για δεδομένο προϊόν ο αριθμός των κρατών μελών που προβαίνουν σε δημόσια αποθεματοποίηση είναι κατώτερος των τεσσάρων, τα κατ αποκοπή ποσά για το προϊόν αυτό προσδιορίζονται με βάση τις διαπιστωθείσες στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δαπάνες. Ωστόσο, το τελικό κατ αποκοπή ποσό για το εν λόγω προϊόν δεν μπορεί να διαφέρει από το ποσό που καθορίστηκε για το προηγούμενο έτος κατά περισσότερο από 2%. EL 10 EL

12 5. Εάν, για δεδομένο προϊόν ευρισκόμενο σε απόθεμα, οι δηλωθείσες από ορισμένο κράτος μέλος δαπάνες, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό που αναφέρεται στα σημεία 3 και 4, υπερβαίνουν το διπλάσιο του αριθμητικού μέσου των δαπανών που δηλώθηκαν για τον εν λόγω υπολογισμό από τα άλλα κράτη μέλη, οι δαπάνες αυτές ανάγονται στο επίπεδο του αριθμητικού μέσου. 6. Οι δαπάνες που χρησιμοποιούνται για τον προαναφερόμενο στα σημεία 3 και 4 υπολογισμό, σταθμίζονται σε συνάρτηση με τις αποθεματοποιημένες ποσότητες στα κράτη μέλη οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό. 7. Για τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, οι δηλωθείσες δαπάνες τους μετατρέπονται σε ευρώ, με βάση τη μέση ισοτιμία του νομίσματός τους κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο σημείο 1. II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Οι κατ αποκοπή δαπάνες εξόδου από τα αποθέματα είναι δυνατόν να προσαυξηθούν κατά ένα ποσό που υπολογίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, υπό τον όρο ότι το κράτος μέλος δηλώνει, για τη συνολική διάρκεια της λογιστικής χρήσης και για όλο το απόθεμα ενός προϊόντος, ότι παραιτείται από την εφαρμογή του ορίου ανοχής που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [HZDel] και ότι εγγυάται την ποιότητα. Η δήλωση αυτή απευθύνεται στην Επιτροπή και πρέπει να της περιέλθει πριν από την παραλαβή της πρώτης μηνιαίας δήλωσης των δαπανών της οικείας λογιστικής χρήσης, ή, στην περίπτωση που το προϊόν δεν ευρίσκεται στο απόθεμα παρέμβασης στην αρχή της χρήσης, το αργότερο εντός του μηνός που ακολουθεί την πρώτη είσοδο του προϊόντος αυτού στο απόθεμα. Η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο προσαύξηση υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του ορίου αναφοράς του σχετικού προϊόντος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, επί το όριο ανοχής που καθορίζεται για το προϊόν αυτό στο παράρτημα IV του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [HZDel]. 2. Για όλα τα προϊόντα σε απόθεμα, με εξαίρεση το βόειο κρέας, τα κατ αποκοπή ποσά που έχουν καθοριστεί για τις δαπάνες εισόδου και εξόδου από τις αποθήκες μειώνονται κατά τους ακόλουθους συντελεστές στην περίπτωση που δεν υπήρξε καμία διακίνηση των σχετικών ποσοτήτων. Προϊόν Είσοδος στο απόθεμα Έξοδος από το απόθεμα Σιτηρά 36,50% 22,80% Ρύζι 17,50% 20,30% Βούτυρο 25,90% 22,20 % Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη 21,00% 35,10 % EL 11 EL

13 3. Η Επιτροπή δύναται να διατηρήσει τα ήδη καθορισθέντα για ορισμένο προϊόν κατ αποκοπή ποσά, εάν δεν υπήρξε ή δεν πρόκειται να υπάρξει δημόσια αποθεματοποίηση εντός της τρέχουσας λογιστικής χρήσης. EL 12 EL

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ [Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] Για την εφαρμογή των διατάξεων του παραρτήματος VI και του παραρτήματος VII σημείο 2 στοιχεία α) και γ), η τιμή βάσης που λαμβάνεται υπόψη για το βόειο κρέας χωρίς οστά είναι το όριο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, επί τον συντελεστή 1,47. EL 13 EL

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ [Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε)] 1. Εάν, για δεδομένο προϊόν, οι προβλέψεις σχετικά με την τιμή πώλησης των αποθεματοποιημένων στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης προϊόντων είναι κατώτερες από την τιμή αγοράς τους, εφαρμόζεται, κατά την αγορά τους, ένα ποσοστό απαξίωσης, ονομαζόμενο «συντελεστής k». Το εκατοστιαίο αυτό ποσοστό καθορίζεται, για κάθε προϊόν, στην αρχή κάθε λογιστικής χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/ Το ποσοστό απαξίωσης αντιστοιχεί, κατ ανώτατο όριο, προς τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της δυνάμενης να προβλεφθεί τιμής διάθεσης του συγκεκριμένου προϊόντος. 3. Η Επιτροπή δύναται κατά τον χρόνο αγοράς να περιορίσει την απαξίωση σε ένα κλάσμα του εκατοστιαίου ποσοστού που υπολογίζεται σύμφωνα με το σημείο 2. Το κλάσμα αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 70 % της απαξίωσης που αποφασίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 1. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή προβαίνει στον προσδιορισμό δεύτερης απαξίωσης στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης, σύμφωνα με την εκτιθέμενη στο σημείο 5 μέθοδο. 4. Στην περίπτωση των απαξιώσεων που αναφέρονται στο σημείο 3 δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή καθορίζει τα συνολικά ποσά απαξίωσης ανά προϊόν και ανά κράτος μέλος, πριν από την έναρξη της επόμενης λογιστικής χρήσης. Προς τον σκοπό αυτό, η εκτιμώμενη τιμή πώλησης των προϊόντων σε απόθεμα συγκρίνεται με την εκτιμώμενη ανά προϊόν και ανά κράτος μέλος αξία εκ μεταφοράς. Οι διαφορές μεταξύ των εκτιμώμενων αξιών εκ μεταφοράς και των προβλεπόμενων τιμών πώλησης επί τις εκτιμώμενες στο τέλος της λογιστικής χρήσης ποσότητες σε απόθεμα, παράγουν τα συνολικά ποσά απαξίωσης ανά προϊόν και ανά ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. 5. Η εκτίμηση των ποσοτήτων σε δημόσια αποθεματοποίηση και οι αξίες εκ μεταφοράς ανά προϊόν και ανά κράτος μέλος βασίζονται σε κοινοποίηση των κρατών μελών, αποστελλόμενη στην Επιτροπή το αργότερο στις 7 Σεπτεμβρίου του έτους Ν+1 σχετικά με τα τηρούμενα σε απόθεμα προϊόντα στις 30 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, με μνεία των ακόλουθων στοιχείων: ποσότητες που αγοράστηκαν στη διάρκεια της περιόδου από 1ης Οκτωβρίου του έτους Ν έως 31ης Αυγούστου του έτους Ν+1 υπάρχουσες στο απόθεμα ποσότητες στις 31 Αυγούστου του έτους Ν+1 αξία, σε ευρώ, των προϊόντων σε απόθεμα στις 31 Αυγούστου του έτους Ν+1 EL 14 EL

16 προβλέψεις για τις ποσότητες που θα υπάρχουν σε απόθεμα στις 30 Σεπτεμβρίου του έτους Ν+1 εκτιμήσεις για τις ποσότητες που θα αγοραστούν μεταξύ 1ης και 30ής Σεπτεμβρίου του έτους Ν+1 εκτιμώμενη αξία, σε ευρώ, των αγορών μεταξύ 1ης και 30ής Σεπτεμβρίου του έτους Ν Οι αξίες σε εθνικά νομίσματα, κοινοποιούμενες από τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, προκειμένου να υπολογιστεί η απαξίωση στο τέλος μιας λογιστικής χρήσης, μετατρέπονται σε ευρώ, εφαρμόζοντας τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά τον χρόνο υπολογισμού των συνολικών ποσών της απαξίωσης στο τέλος της εν λόγω λογιστικής χρήσης. 7. Η Επιτροπή κοινοποιεί τα συνολικά ποσά της ανά προϊόν απαξίωσης σε κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ώστε να τους παράσχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν τα ποσά αυτά στην τελευταία μηνιαία δήλωση των δαπανών τους προς το ΕΓΤΕ για την οικεία λογιστική χρήση. EL 15 EL

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΠΟΥΣΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ [Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)] Τηρουμένων των ειδικών διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτημα IV, η αξία των ελλειπουσών ποσοτήτων υπολογίζεται ως εξής: α) Στις περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων ανοχής, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [HZDel], όσον αφορά την αποθεματοποίηση ή τη μεταποίηση των προϊόντων, ή όταν μετά από κλοπές ή άλλες αναγνωρίσιμες αιτίες διαπιστώνεται ότι λείπουν ορισμένες ποσότητες, η αξία των ελλειπουσών ποσοτήτων υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τις ποσότητες αυτές επί το όριο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, το οποίο ισχύει για κάθε προϊόν, ανάλογα με τον ποιοτικό τύπο, την πρώτη ημέρα της λογιστικής χρήσης κατά την οποία σημειώνεται υπέρβαση των ορίων ανοχής ή διαπιστώνεται ότι λείπουν ορισμένες ποσότητες, προσαυξημένο κατά 5 %. β) Στην περίπτωση που, την ημέρα που διαπιστώθηκαν οι ελλείπουσες ποσότητες, η μέση αγοραία τιμή για τον ποιοτικό τύπο στο κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται η αποθεματοποίηση είναι υψηλότερη του 105% του βασικού ορίου αναφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, οι αντισυμβαλλόμενοι επιστρέφουν στους οργανισμούς παρέμβασης την αγοραία τιμή που διαπιστώθηκε από το κράτος μέλος, προσαυξημένη κατά 5 %. Τη μέση αγοραία τιμή προσδιορίζει το κράτος μέλος βασιζόμενο στα πληροφοριακά στοιχεία που κοινοποιεί τακτικά στην Επιτροπή. Οι διαφορές μεταξύ των ποσών που εισπράχθηκαν βάσει της εφαρμογής της αγοραίας τιμής και των ποσών που καταχωρίστηκαν στη λογιστική του ΕΓΤΕ με την εφαρμογή του ορίου αναφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, πιστώνονται στο ΕΓΤΕ στο τέλος της λογιστικής χρήσης, μαζί με τα λοιπά πιστωτικά στοιχεία. γ) Στην περίπτωση που οι ελλείπουσες ποσότητες διαπιστώνονται μετά τη μετακίνηση ή μεταφορά των προϊόντων από μια αποθήκη παρέμβασης ή ένα σημείο αποθεματοποίησης που έχει ορίσει ο οργανισμός πληρωμών προς ένα άλλο σημείο, και εφόσον δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη αξία από την ενωσιακή νομοθεσία του οικείου τομέα, η αξία αυτών των ελλειπουσών ποσοτήτων προσδιορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο α). EL 16 EL

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΙ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ [Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)] 1. Τηρουμένων των ειδικών διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας, ένα προϊόν θεωρείται ότι έχει υποβαθμιστεί όταν παύει να πληροί τους ποιοτικούς όρους που ίσχυαν κατά την αγορά του. 2. Η αξία των ποσοτήτων προϊόντων που έχουν υποβαθμιστεί ή καταστραφεί υπολογίζεται, ανάλογα με τη φύση των αιτιών, ως εξής: α) σε περίπτωση τυχαίων ζημιογόνων γεγονότων και εφόσον ειδικές διατάξεις του παραρτήματος IV δεν ορίζουν άλλως, η αξία των προϊόντων υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό των σχετικών ποσοτήτων επί το βασικό όριο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, το οποίο ισχύει για τον ποιοτικό τύπο την πρώτη ημέρα της τρέχουσας λογιστικής χρήσης, μειωμένο κατά 5 % β) σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, η αξία των σχετικών ποσοτήτων καθορίζεται με εκτελεστική πράξη της Επιτροπής, εκδιδόμενη σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο γ) στην περίπτωση κακών συνθηκών διατήρησης των προϊόντων, ιδίως λόγω ακατάλληλων μεθόδων αποθεματοποίησής τους, η αξία του προϊόντος καταχωρίζεται λογιστικά σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) του παραρτήματος VI δ) στην περίπτωση υπερβολικά μακροχρόνιας αποθεματοποίησης, η λογιστική αξία του προϊόντος προσδιορίζεται κατά την προσφορά του προς πώληση με βάση την τιμή πώλησης, με εκτελεστική πράξη της Επιτροπής, εκδιδόμενη σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο. Η απόφαση για την πώληση του προϊόντος λαμβάνεται σύμφωνα με την γεωργική νομοθεσία που εφαρμόζεται για το σχετικό προϊόν. Τα έσοδα από την πώληση εγγράφονται σε λογαριασμό και καταλογίζονται στο μήνα εξόδου του προϊόντος. EL 17 EL

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΜΩΣ Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ [Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] 1. Τηρουμένων των ειδικών διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας, τα έξοδα εισόδου, παραμονής, αποθεματοποίησης και χρηματοδότησης, που έχουν ήδη καταχωριστεί λογιστικά για καθεμιά από τις απορριφθείσες ποσότητες, αφαιρούνται και εγγράφονται σε χωριστό λογαριασμό, σύμφωνα με τα παρακάτω: α) οι προς αφαίρεση δαπάνες εισόδου και εξόδου υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τις απορριφθείσες ποσότητες επί το άθροισμα των αντίστοιχων κατ αποκοπή ποσών που ισχύουν το μήνα της εξόδου β) οι προς αφαίρεση δαπάνες αποθεματοποίησης υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τις απορριφθείσες ποσότητες επί τον αριθμό των μηνών που διέρρευσαν μεταξύ της εισόδου και της εξόδου και επί το κατ αποκοπή ποσό που ισχύει τον μήνα της εξόδου γ) τα προς αφαίρεση χρηματοοικονομικά έξοδα υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τις απορριφθείσες ποσότητες επί τον αριθμό μηνών που διέρρευσαν μεταξύ της εισόδου και της εξόδου, αφαιρουμένου του αριθμού μηνών της προθεσμίας πληρωμής που ίσχυε κατά την είσοδο, επί το επιτόκιο χρηματοδότησης που ίσχυε τον μήνα της εξόδου, διαιρούμενο δια του δώδεκα, και επί τη μέση λογιστική αξία εκ μεταφοράς που ίσχυε στην αρχή της λογιστικής χρήσης ή επί τη μέση λογιστική αξία που ίσχυε τον πρώτο μήνα της δήλωσης, στην περίπτωση που δεν υπάρχει μέση λογιστική αξία εκ μεταφοράς. 2. Τα προβλεπόμενα στο σημείο 1 έξοδα καταχωρίζονται ως υλικές ενέργειες του μήνα εξόδου των προϊόντων. EL 18 EL

Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1457 final. ANNEXES 1 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον

Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1457 final. ANNEXES 1 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1457 final ANNEXES 1 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /..ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 906/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 6853/14 ADD 1 MI 207 ENT 62 COMPET 132 DACT 39 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5511/17 EF 9 ECOFIN 33 DELACT 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 389 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 389 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0183 (NLE) 10365/16 ACP 92 FIN 377 PTOM 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0118 (NLE) 8544/15 FISC 40 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0006 (NLE) 5208/17 FISC 7 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7873/14 EF 92 ECOFIN 278 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 487 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 5-7/2016 EL

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7654/14 AGRI 209 AGRIFIN 36 AGRIORG 41 DELACT 59 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0105 (COD) 7676/16 ADD 1 FRONT 166 VISA 92 CODEC 392 COMIX 269 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

L 255/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.8.2014

L 255/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.8.2014 L 255/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.8.2014 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 907/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 538 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 538 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13560/15 FISC 143 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

7183/13 ADD 1 ΣΠΚ/μκρ 1 DG B 1B

7183/13 ADD 1 ΣΠΚ/μκρ 1 DG B 1B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2013 (15.03) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0280 (COD) 7183/13 ADD 1 ΑGRI 145 AGRIFIN 45 CODEC 506 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της: Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15465/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Δεκεμβρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.4.2016 COM(2016) 240 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 1-4/2016

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0226 (COD) 11703/16 STATIS 58 TRANS 323 CODEC 1163 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1565 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 16847/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 16847/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 16847/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) RESPR 15 FIN 881 CADREFIN 132 POLGEN 191 ΠΡΟΤΑΣΗ Της: Επιτροπής Με ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.10.2016 COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1370/2013 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5275/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: EF 5 MI 29 COMPET 20 ECOFIN 17 ENFOPOL 24 Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 29.12.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/1 V (Πράξεις εκδιδόμενες, από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Μαρτίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1030387/180/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ. ΠΟΛ 1056 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 24 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 24 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5469/17 FISC 20 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Αρμόδια Εθνική Αρχή)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Αρμόδια Εθνική Αρχή) «ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Η υπογράφουσα... (Επωνυμία και διεύθυνση της τράπεζας), με την παρούσα σας βεβαιώνουμε ότι εγγυώμεθα άνευ όρων και εις ολόκληρον, έναντι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για αόριστο χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 10 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 10 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0009 (COD) 5112/15 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: ECOFIN 11 CODEC 19 POLGEN

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 208/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 2 PART 1/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση της Επιτροπής της XXX σχετικά με τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για στρώματα κρεβατιών

Απόφαση της Επιτροπής της XXX σχετικά με τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για στρώματα κρεβατιών ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2014 (OR. en) 5282/14 ENV 25 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 9 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 5176 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 5176 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2015 (OR. en) 11498/15 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: ECOFIN 672 SOC 489 CODEC 1118 EMPL 319 POLGEN 127

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6307/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0341 (NLE) 15830/14 PECHE 549 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0402 (COD) 5283/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COMPET 23 MI

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final - Annex 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final - Annex 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.1.2015 L 11/37 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/62 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 22 Αυγούστου 2012 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 761 final - Παράρτημα.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 761 final - Παράρτημα. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0376 (COD) 15091/16 ADD 1 ENER 413 ENV 754 TRANS 473 ECOFIN 1149 RECH 340 IA 124 CODEC 1789 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5 ης Νοεμβρίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις για την παραγωγή μελιού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 89/647/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την αναγνώριση από τις εποπτικές αρχές των συµβάσεων ανανέωσης οφειλής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.1 Η λειτουργία των λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0258 (NLE) 12042/16 ADD 1 TRANS 335 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2014 (OR. el) 5493/14 ADD 1 ENV 45

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2014 (OR. el) 5493/14 ADD 1 ENV 45 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2014 (OR. el) 5493/14 ADD 1 ENV 45 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: 20 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 31/

Συνεδρίαση 31/ Συνεδρίαση 31/9.5.2016 Θέμα 1: Καθορισμός κανόνων υπολογισμού των τακτικών εκ των προτέρων εισφορών που καταβάλλουν τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών, σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 98 του άρθρου 2 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7374/16 DENLEG 23 AGRI 154 SAN 104 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Μαρτίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - Μόνο τα λευκά πεδία κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13896/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27 Οκτωβρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.10.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 945/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0826 EL 22.02.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 826/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Αυγούστου 2008 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Από 1-1-2014 και σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν,4172/2013 αλλάζει ο υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en) 8681/16 DENLEG 41 AGRI 240 SAN 173 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D032552/01 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D032552/01 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2014 (OR. en) 12141/14 ADD 1 ENV 689 STATIS 80 RECH 333 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα