Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1457 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 έως 8.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1457 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 έως 8."

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7641/14 ADD 1 AGRI 203 AGRISTR 14 AGRIORG 38 AGRIFIN 32 DELEG 3 DELACT 64 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 11 Μαρτίου 2014 κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: C(2014) 1457 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 έως 8 Θέμα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /..ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις δαπάνες για τη δημόσια παρέμβαση Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1457 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 έως 8. συνημμ.: C(2014) 1457 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 έως /14 ADD 1 γπ DG B 2A EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2014) 1457 final ANNEXES 1 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /..ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις δαπάνες για τη δημόσια παρέμβαση EL EL

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ [Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α)] I. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ 1. Για τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών εξόδων, με τα οποία επιβαρύνεται το ΕΓΤΕ για τα κεφάλαια που διέθεσαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της αγοράς προϊόντων στην παρέμβαση, καθορίζεται από την Επιτροπή ενιαίο επιτόκιο για την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 στην αρχή κάθε λογιστικής χρήσης. Αυτό το ενιαίο επιτόκιο αντιστοιχεί στον μέσο όρο των προθεσμιακών επιτοκίων Euribor, 3 και 12 μηνών, που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς 6 μηνών η οποία πρόκειται καθοριστεί από την Επιτροπή, με αντίστοιχη στάθμισή τους κατά ένα τρίτο και κατά δύο τρίτα. 2. Για τον προσδιορισμό των εφαρμοστέων επιτοκίων για δεδομένη λογιστική χρήση, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, μετά από αίτησή της, το μέσο επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνθηκαν πραγματικά στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς που αναφέρεται στο σημείο 1, το αργότερο εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην εν λόγω αίτηση. Η κοινοποίηση πραγματοποιείται με χρήση του εντύπου που διατίθεται στα κράτη μέλη από την Επιτροπή. Ελλείψει κοινοποίησης από ένα κράτος μέλος υπό τη μορφή και εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνεται το εν λόγω κράτος μέλος θεωρείται ότι είναι 0 %. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δηλώσει ότι δεν είχε επιβαρυνθεί με δαπάνες για τόκους, διότι δεν είχε γεωργικά προϊόντα σε δημόσια αποθεματοποίηση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, η Επιτροπή καθορίζει το εν λόγω επιτόκιο με βάση τον μέσο όρο των επιτοκίων αναφοράς στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος σημείου, προσαυξημένο κατά μία εκατοστιαία μονάδα. Τα εν λόγω επιτόκια αναφοράς είναι: α) Για τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα είναι το ευρώ, το προσφερόμενο διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού σε ευρώ τριμήνου (EURIBOR) β) Για τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, το προσφερόμενο διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού τριμήνου που ισχύει σε κάθε κράτος μέλος (IBOR). Εάν τα επιτόκια αναφοράς ή τα επιτόκια Euribor που αναφέρονται στο στοιχείο α) δεν είναι όλα διαθέσιμα για όλη την περίοδο αναφοράς, χρησιμοποιούνται τα διαθέσιμα στη διάρκεια της περιόδου αυτής επιτόκια. 3. Για κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το επιτόκιο που προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του στοιχείου β) συγκρίνεται με το ενιαίο επιτόκιο που καθορίζεται με EL 2 EL

4 βάση τις διατάξεις του στοιχείου α). Το επιτόκιο που εφαρμόζεται για κάθε κράτος μέλος είναι το χαμηλότερο από τα δύο αυτά επιτόκια. Τα επιτόκια τα οποία καθορίζονται με τον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής που εκδίδεται βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 για κάθε λογιστική χρήση στρογγυλοποιούνται στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο. II. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 1. Ο υπολογισμός των χρηματοοικονομικών εξόδων υποδιαιρείται σύμφωνα με τις περιόδους ισχύος των επιτοκίων που καθορίστηκαν από την Επιτροπή σύμφωνα με το μέρος Ι. 2. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) υπολογίζονται με εφαρμογή του επιτοκίου του κράτους μέλους στη μέση αξία ανά τόνο προϊόντος που αποτέλεσε το αντικείμενο παρέμβασης, πολλαπλασιάζοντας στη συνέχεια το λαμβανόμενο αποτέλεσμα επί το μέσο απόθεμα της λογιστικής χρήσης. H μέση αξία ανά τόνο προϊόντος υπολογίζεται διαιρώντας το άθροισμα των αξιών των αποθεματοποιημένων προϊόντων κατά την πρώτη ημέρα της λογιστικής χρήσης και των προϊόντων που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, με το άθροισμα των ποσοτήτων αποθεματοποιημένων προϊόντων την πρώτη ημέρα της λογιστικής χρήσης και των προϊόντων που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής Το μέσο απόθεμα της χρήσης υπολογίζεται διαιρώντας το άθροισμα των αποθεμάτων στην αρχή κάθε μηνός και των αποθεμάτων στο τέλος κάθε μηνός, με το διπλάσιο του αριθμού των μηνών της λογιστικής χρήσης. 3. Στην περίπτωση προϊόντος για το οποίο έχει καθοριστεί συντελεστής απαξίωσης σύμφωνα με το παράρτημα V σημείο 1, η αξία των προϊόντων που αγοράστηκαν στη διάρκεια της λογιστικής χρήσης υπολογίζεται αφαιρώντας από την τιμή αγοράς το ποσό της απαξίωσης που προκύπτει από την εφαρμογή του εν λόγω συντελεστή. 4. Στην περίπτωση προϊόντος για το οποίο έχει προσδιοριστεί δεύτερη απαξίωση σύμφωνα με το παράρτημα V σημείο 3 δεύτερο εδάφιο, ο υπολογισμός του μέσου αποθέματος αποφασίζεται πριν από την ημερομηνία εφαρμογής κάθε απαξίωσης που λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση της μέσης αξίας. 5. Στην περίπτωση που, στους κανόνες που διέπουν τις κοινές οργανώσεις αγοράς, προβλέπεται ότι η πληρωμή του προϊόντος που αγόρασε ο οργανισμός πληρωμών είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μόνο μετά τη λήξη ελάχιστης προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία ανάληψής του στην παρέμβαση, το υπολογιζόμενο μέσο απόθεμα μειώνεται στους λογαριασμούς κατά την ποσότητα που προκύπτει από τον εξής υπολογισμό: Q x N 12 EL 3 EL

5 όπου Q = ποσότητες που αγοράσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης, N = αριθμός μηνών της ελάχιστης προθεσμίας για την πληρωμή. Για τον υπολογισμό αυτό, η αναφερόμενη στους κανόνες ελάχιστη προθεσμία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως προθεσμία πληρωμής. Ένας μήνας θεωρείται ότι αποτελείται από 30 ημέρες. Κάθε τμήμα του μήνα ανώτερο των 15 ημερών θεωρείται ως ολόκληρος μήνας. Κάθε άλλο τμήμα ίσο ή κατώτερο των 15 ημερών δεν προσμετράται στον υπολογισμό αυτόν. Στην περίπτωση που, αφού έχει πραγματοποιηθεί η μείωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, από τον υπολογισμό του μέσου αποθέματος προκύπτει, στο τέλος της λογιστικής χρήσης, αρνητικό αποτέλεσμα, το αρνητικό υπόλοιπο αφαιρείται από το υπολογιζόμενο για την επόμενη λογιστική χρήση μέσο απόθεμα. III. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1. Στην περίπτωση που, για την πώληση προϊόντος από τον οργανισμό πληρωμών, προβλέπεται, στους κανόνες που διέπουν τις κοινές οργανώσεις αγοράς ή στις διακηρύξεις δημοπρασιών βάσει προσφορών, ότι μπορεί να χορηγηθεί προθεσμία στον αγοραστή για την παραλαβή του προϊόντος μετά την πληρωμή του και, στην περίπτωση που η προθεσμία αυτή είναι ανώτερη των 30 ημερών, τα υπολογισθέντα σύμφωνα με τις διατάξεις του μέρους II χρηματοοικονομικά έξοδα μειώνονται στους λογαριασμούς των οργανισμών πληρωμών κατά το ποσό που προκύπτει από τον εξής υπολογισμό: όπου V = ποσό που κατέβαλε ο αγοραστής, V x J x i 365 J = αριθμός ημερών που μεσολαβούν μεταξύ της καταβολής του ποσού και της παραλαβής του προϊόντος, μείον 30, i = το ισχύον για τη λογιστική χρήση επιτόκιο. 2. Στην περίπτωση των πωλήσεων γεωργικών προϊόντων από τους οργανισμούς πληρωμών εάν, κατ εφαρμογή ειδικών ενωσιακών κανονισμών, η πραγματική προθεσμία πληρωμής μετά την παραλαβή αυτών των προϊόντων υπερβαίνει τις 30 ημέρες, τα υπολογιζόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του μέρους ΙΙ χρηματοοικονομικά έξοδα προσαυξάνονται στους λογαριασμούς των οργανισμών πληρωμών κατά το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του εξής τύπου: M x D x i EL 4 EL

6 365 όπου M = ποσό που οφείλει ο αγοραστής, D = αριθμός των ημερών που διέρρευσαν μεταξύ της παραλαβής του προϊόντος και της καταβολής του ποσού, μείον 30, i = το ισχύον για τη λογιστική χρήση επιτόκιο. 3. Στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης, τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 χρηματοοικονομικά έξοδα καταχωρίζονται στους λογαριασμούς του εν λόγω γεωργικού οικονομικού έτους για τον αριθμό των ημερών που προσμετρούνται μέχρι την ημερομηνία αυτή και, το εναπομένον μέρος τους καταχωρίζεται στους λογαριασμούς της επόμενης χρήσης. EL 5 EL

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΥΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΑ [Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β)] ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ I. ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ α) Διακίνηση των σιτηρών από το μέσο μεταφοράς μέχρι την κυψέλη αποθήκευσης (σιλό ή αποθηκευτικός θάλαμος) πρώτη μεταφόρτωση β) ζύγιση γ) δειγματοληψία/αναλύσεις/διαπίστωση της ποιότητας. II. ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ α) Προβλεπόμενο στη σύμβαση μίσθωμα των κτιριακών εγκαταστάσεων β) έξοδα ασφάλισης [εκτός αν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α)] γ) έξοδα καταπολέμησης των παρασίτων που διασφαλίζουν την αρχική ποιότητα του προϊόντος στην αποθήκη [εκτός αν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α)] δ) ετήσια απογραφή [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)] ε) ενδεχόμενος εξαερισμός [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)]. III. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ α) Ζύγιση των σιτηρών β) δειγματοληψία/αναλύσεις (εφόσον βαρύνουν την παρέμβαση) γ) φυσική έξοδος από τα αποθέματα και φόρτωση των σιτηρών στο πρώτο μέσο μεταφοράς. ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ I. ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ (ΚΡΕΑΣ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ) α) Έλεγχος της ποιότητας του κρέατος με οστά β) ζύγιση του κρέατος με οστά EL 6 EL

8 γ) εργασίες διακίνησης του προϊόντος δ) κόστος του συμβολαίου για την αφαίρεση των οστών, που συμπεριλαμβάνει: i) την αρχική ψύξη, ii) iii) iv) τη μεταφορά από την αποθήκη παρέμβασης προς το εργαστήριο τεμαχισμού (εκτός αν ο πωλητής παραδίδει το εμπόρευμα στο εργαστήριο τεμαχισμού), την αφαίρεση των οστών, ξάκρισμα, ζύγιση, συσκευασία και ταχεία κατάψυξη, την προσωρινή αποθεματοποίηση των τεμαχίων φόρτωση, μεταφορά και εκ νέου ανάληψη του προϊόντος στην ψυκτική αποθήκη παρέμβασης, v) τα έξοδα υλικού συσκευασίας: σάκοι πολυαιθυλενίου, χαρτοκιβώτια, βαμβακερά περικαλύμματα (stockinettes), vi) την αξία των οστών, των τεμαχίων λίπους και άλλων καταλοίπων ξακρίσματος που έχουν αφεθεί στο εργαστήριο τεμαχισμού (έσοδα αφαιρούμενα από τις δαπάνες). II. ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ α) Προβλεπόμενο στη σύμβαση μίσθωμα των κτιριακών εγκαταστάσεων β) έξοδα ασφάλισης [εκτός αν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α)] γ) έλεγχος της θερμοκρασίας [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)] δ) ετήσια απογραφή [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)]. III. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ α) Ζύγιση β) έλεγχος της ποιότητας (εφόσον βαρύνει την παρέμβαση) γ) διακίνηση του βοείου κρέατος από την ψυκτική αποθήκη μέχρι την αποβάθρα της αποθήκης αποθεματοποίησης. ΒΟΥΤΥΡΟ I. ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ α) Διακίνηση του βουτύρου από το μέσο μεταφοράς μέχρι την είσοδο της κυψέλης αποθήκευσης β) ζύγιση και ταυτοποίηση των δεμάτων EL 7 EL

9 γ) δειγματοληψία/έλεγχος της ποιότητας δ) εναπόθεση στην ψυκτική αποθήκη και κατάψυξη ε) δεύτερη δειγματοληψία/έλεγχος της ποιότητας στη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου. II. ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ α) Προβλεπόμενο στη σύμβαση μίσθωμα των κτιριακών εγκαταστάσεων β) έξοδα ασφάλισης [εκτός αν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α)] γ) έλεγχος της θερμοκρασίας [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)] δ) ετήσια απογραφή [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)]. III. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ α) Ζύγιση και ταυτοποίηση των δεμάτων β) διακίνηση του βουτύρου από το ψυγείο μέχρι την αποβάθρα της αποθήκης εάν το μέσο μεταφοράς είναι εμπορευματοκιβώτιο, ή φορτωμένο στην αποβάθρα της αποθήκης εάν το μέσο μεταφοράς είναι φορτηγό αυτοκίνητο ή σιδηροδρομικό βαγόνι. IV. ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ Ή ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Εφόσον η σήμανση αυτή είναι υποχρεωτική βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τη διάθεση των προϊόντων. ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ I. ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ α) Διακίνηση του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη από το μέσο μεταφοράς μέχρι τον θάλαμο αποθήκευσης β) ζύγιση γ) δειγματοληψία/έλεγχος της ποιότητας δ) έλεγχος της σήμανσης και της συσκευασίας. II. ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ α) Προβλεπόμενο στη σύμβαση μίσθωμα των κτιριακών εγκαταστάσεων β) έξοδα ασφάλισης [εκτός αν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α)] EL 8 EL

10 γ) έλεγχος της θερμοκρασίας [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)] δ) ετήσια απογραφή [εκτός αν περιλαμβάνεται στο στοιχείο α)]. III. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ α) Ζύγιση β) δειγματοληψία/έλεγχος του εμπορεύματος (εάν βαρύνει την παρέμβαση) γ) διακίνηση του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη μέχρι την αποβάθρα της αποθήκης και φόρτωσή του, εξαιρουμένης της τακτοποίησης του φορτίου (στοιβασία), στο μεταφορικό μέσο, εφόσον πρόκειται για φορτηγό αυτοκίνητο ή για σιδηροδρομικό βαγόνι διακίνηση του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη μέχρι την αποβάθρα της αποθήκης, εφόσον πρόκειται για άλλο μέσο μεταφοράς, ιδίως εμπορευματοκιβώτιο. IV. ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ Ή ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Εφόσον η σήμανση αυτή είναι υποχρεωτική βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τη διάθεση των προϊόντων. EL 9 EL

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ [Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β)] I. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΑ 1. Τα ενιαία για την Ένωση κατ αποκοπή ποσά καθορίζονται ανά προϊόν με βάση τις χαμηλότερες δαπάνες που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς η οποία αρχίζει την 1η Οκτωβρίου του έτους Ν και λήγει στις 30 Απριλίου του επόμενου έτους. 2. Ως «διαπιστωθείσες δαπάνες» νοούνται τα έξοδα διενέργειας των υλικών ενεργειών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς με βάση είτε την έκδοση χωριστών τιμολογίων για τις ενέργειες αυτές είτε την κατάρτιση σχετικής συμβάσεως που τις καλύπτει. Εάν, για δεδομένο προϊόν, υφίσταται απόθεμα κατά την περίοδο αναφοράς, αλλά δεν έχουν υπάρξει είτε είσοδοι είτε έξοδοι από αυτό, μπορούν εξίσου να χρησιμοποιηθούν οι δαπάνες αναφοράς που αναγράφονται στις συμβάσεις αποθεματοποίησης του προϊόντος αυτού. Οι δαπάνες για ανάληψη του προϊόντος και εναποθήκευση (Ι) και για την έξοδο από τα αποθέματα (ΙΙΙ) δηλώνονται ανά τόνο προϊόντος για κάθε μεμονωμένη ενέργεια (α, β, γ,...), όπως ορίζεται στο παράρτημα II. Οι δαπάνες αποθεματοποίησης (ΙΙ) δηλώνονται ανά μήνα για κάθε τόνο που αποθεματοποιείται και για κάθε μεμονωμένη ενέργεια (α, β, γ), όπως ορίζεται στο παράρτημα II. 3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 10 Μαΐου, τις δαπάνες που αναφέρονται στο σημείο 2 σχετικά με τις αναφερόμενες στο παράρτημα ΙΙ ενέργειες, οι οποίες διενεργήθηκαν στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Τα αναφερόμενα στο σημείο 1 κατ αποκοπή ποσά προσδιορίζονται σε ευρώ, με βάση το σταθμισμένο μέσο όρο των εν λόγω δαπανών που έχουν διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς σε τέσσερα τουλάχιστον κράτη μέλη με τις χαμηλότερες δαπάνες για δεδομένη υλική ενέργεια, εφόσον τα κράτη αυτά αντιπροσωπεύουν το 33 % τουλάχιστον του συνολικού μέσου αποθέματος του εν λόγω προϊόντος κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση, συμπεριλαμβάνονται στη στάθμιση οι δαπάνες άλλων κρατών μελών, μέχρις ότου επιτευχθεί το ποσοστό του 33 % των αποθεματοποιημένων ποσοτήτων. 4. Εάν για δεδομένο προϊόν ο αριθμός των κρατών μελών που προβαίνουν σε δημόσια αποθεματοποίηση είναι κατώτερος των τεσσάρων, τα κατ αποκοπή ποσά για το προϊόν αυτό προσδιορίζονται με βάση τις διαπιστωθείσες στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δαπάνες. Ωστόσο, το τελικό κατ αποκοπή ποσό για το εν λόγω προϊόν δεν μπορεί να διαφέρει από το ποσό που καθορίστηκε για το προηγούμενο έτος κατά περισσότερο από 2%. EL 10 EL

12 5. Εάν, για δεδομένο προϊόν ευρισκόμενο σε απόθεμα, οι δηλωθείσες από ορισμένο κράτος μέλος δαπάνες, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό που αναφέρεται στα σημεία 3 και 4, υπερβαίνουν το διπλάσιο του αριθμητικού μέσου των δαπανών που δηλώθηκαν για τον εν λόγω υπολογισμό από τα άλλα κράτη μέλη, οι δαπάνες αυτές ανάγονται στο επίπεδο του αριθμητικού μέσου. 6. Οι δαπάνες που χρησιμοποιούνται για τον προαναφερόμενο στα σημεία 3 και 4 υπολογισμό, σταθμίζονται σε συνάρτηση με τις αποθεματοποιημένες ποσότητες στα κράτη μέλη οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό. 7. Για τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, οι δηλωθείσες δαπάνες τους μετατρέπονται σε ευρώ, με βάση τη μέση ισοτιμία του νομίσματός τους κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο σημείο 1. II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Οι κατ αποκοπή δαπάνες εξόδου από τα αποθέματα είναι δυνατόν να προσαυξηθούν κατά ένα ποσό που υπολογίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, υπό τον όρο ότι το κράτος μέλος δηλώνει, για τη συνολική διάρκεια της λογιστικής χρήσης και για όλο το απόθεμα ενός προϊόντος, ότι παραιτείται από την εφαρμογή του ορίου ανοχής που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [HZDel] και ότι εγγυάται την ποιότητα. Η δήλωση αυτή απευθύνεται στην Επιτροπή και πρέπει να της περιέλθει πριν από την παραλαβή της πρώτης μηνιαίας δήλωσης των δαπανών της οικείας λογιστικής χρήσης, ή, στην περίπτωση που το προϊόν δεν ευρίσκεται στο απόθεμα παρέμβασης στην αρχή της χρήσης, το αργότερο εντός του μηνός που ακολουθεί την πρώτη είσοδο του προϊόντος αυτού στο απόθεμα. Η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο προσαύξηση υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του ορίου αναφοράς του σχετικού προϊόντος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, επί το όριο ανοχής που καθορίζεται για το προϊόν αυτό στο παράρτημα IV του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [HZDel]. 2. Για όλα τα προϊόντα σε απόθεμα, με εξαίρεση το βόειο κρέας, τα κατ αποκοπή ποσά που έχουν καθοριστεί για τις δαπάνες εισόδου και εξόδου από τις αποθήκες μειώνονται κατά τους ακόλουθους συντελεστές στην περίπτωση που δεν υπήρξε καμία διακίνηση των σχετικών ποσοτήτων. Προϊόν Είσοδος στο απόθεμα Έξοδος από το απόθεμα Σιτηρά 36,50% 22,80% Ρύζι 17,50% 20,30% Βούτυρο 25,90% 22,20 % Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη 21,00% 35,10 % EL 11 EL

13 3. Η Επιτροπή δύναται να διατηρήσει τα ήδη καθορισθέντα για ορισμένο προϊόν κατ αποκοπή ποσά, εάν δεν υπήρξε ή δεν πρόκειται να υπάρξει δημόσια αποθεματοποίηση εντός της τρέχουσας λογιστικής χρήσης. EL 12 EL

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ [Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] Για την εφαρμογή των διατάξεων του παραρτήματος VI και του παραρτήματος VII σημείο 2 στοιχεία α) και γ), η τιμή βάσης που λαμβάνεται υπόψη για το βόειο κρέας χωρίς οστά είναι το όριο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, επί τον συντελεστή 1,47. EL 13 EL

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ [Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε)] 1. Εάν, για δεδομένο προϊόν, οι προβλέψεις σχετικά με την τιμή πώλησης των αποθεματοποιημένων στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης προϊόντων είναι κατώτερες από την τιμή αγοράς τους, εφαρμόζεται, κατά την αγορά τους, ένα ποσοστό απαξίωσης, ονομαζόμενο «συντελεστής k». Το εκατοστιαίο αυτό ποσοστό καθορίζεται, για κάθε προϊόν, στην αρχή κάθε λογιστικής χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/ Το ποσοστό απαξίωσης αντιστοιχεί, κατ ανώτατο όριο, προς τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της δυνάμενης να προβλεφθεί τιμής διάθεσης του συγκεκριμένου προϊόντος. 3. Η Επιτροπή δύναται κατά τον χρόνο αγοράς να περιορίσει την απαξίωση σε ένα κλάσμα του εκατοστιαίου ποσοστού που υπολογίζεται σύμφωνα με το σημείο 2. Το κλάσμα αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 70 % της απαξίωσης που αποφασίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 1. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή προβαίνει στον προσδιορισμό δεύτερης απαξίωσης στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης, σύμφωνα με την εκτιθέμενη στο σημείο 5 μέθοδο. 4. Στην περίπτωση των απαξιώσεων που αναφέρονται στο σημείο 3 δεύτερο εδάφιο, η Επιτροπή καθορίζει τα συνολικά ποσά απαξίωσης ανά προϊόν και ανά κράτος μέλος, πριν από την έναρξη της επόμενης λογιστικής χρήσης. Προς τον σκοπό αυτό, η εκτιμώμενη τιμή πώλησης των προϊόντων σε απόθεμα συγκρίνεται με την εκτιμώμενη ανά προϊόν και ανά κράτος μέλος αξία εκ μεταφοράς. Οι διαφορές μεταξύ των εκτιμώμενων αξιών εκ μεταφοράς και των προβλεπόμενων τιμών πώλησης επί τις εκτιμώμενες στο τέλος της λογιστικής χρήσης ποσότητες σε απόθεμα, παράγουν τα συνολικά ποσά απαξίωσης ανά προϊόν και ανά ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. 5. Η εκτίμηση των ποσοτήτων σε δημόσια αποθεματοποίηση και οι αξίες εκ μεταφοράς ανά προϊόν και ανά κράτος μέλος βασίζονται σε κοινοποίηση των κρατών μελών, αποστελλόμενη στην Επιτροπή το αργότερο στις 7 Σεπτεμβρίου του έτους Ν+1 σχετικά με τα τηρούμενα σε απόθεμα προϊόντα στις 30 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, με μνεία των ακόλουθων στοιχείων: ποσότητες που αγοράστηκαν στη διάρκεια της περιόδου από 1ης Οκτωβρίου του έτους Ν έως 31ης Αυγούστου του έτους Ν+1 υπάρχουσες στο απόθεμα ποσότητες στις 31 Αυγούστου του έτους Ν+1 αξία, σε ευρώ, των προϊόντων σε απόθεμα στις 31 Αυγούστου του έτους Ν+1 EL 14 EL

16 προβλέψεις για τις ποσότητες που θα υπάρχουν σε απόθεμα στις 30 Σεπτεμβρίου του έτους Ν+1 εκτιμήσεις για τις ποσότητες που θα αγοραστούν μεταξύ 1ης και 30ής Σεπτεμβρίου του έτους Ν+1 εκτιμώμενη αξία, σε ευρώ, των αγορών μεταξύ 1ης και 30ής Σεπτεμβρίου του έτους Ν Οι αξίες σε εθνικά νομίσματα, κοινοποιούμενες από τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, προκειμένου να υπολογιστεί η απαξίωση στο τέλος μιας λογιστικής χρήσης, μετατρέπονται σε ευρώ, εφαρμόζοντας τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά τον χρόνο υπολογισμού των συνολικών ποσών της απαξίωσης στο τέλος της εν λόγω λογιστικής χρήσης. 7. Η Επιτροπή κοινοποιεί τα συνολικά ποσά της ανά προϊόν απαξίωσης σε κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ώστε να τους παράσχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν τα ποσά αυτά στην τελευταία μηνιαία δήλωση των δαπανών τους προς το ΕΓΤΕ για την οικεία λογιστική χρήση. EL 15 EL

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΠΟΥΣΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ [Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)] Τηρουμένων των ειδικών διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτημα IV, η αξία των ελλειπουσών ποσοτήτων υπολογίζεται ως εξής: α) Στις περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων ανοχής, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [HZDel], όσον αφορά την αποθεματοποίηση ή τη μεταποίηση των προϊόντων, ή όταν μετά από κλοπές ή άλλες αναγνωρίσιμες αιτίες διαπιστώνεται ότι λείπουν ορισμένες ποσότητες, η αξία των ελλειπουσών ποσοτήτων υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τις ποσότητες αυτές επί το όριο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, το οποίο ισχύει για κάθε προϊόν, ανάλογα με τον ποιοτικό τύπο, την πρώτη ημέρα της λογιστικής χρήσης κατά την οποία σημειώνεται υπέρβαση των ορίων ανοχής ή διαπιστώνεται ότι λείπουν ορισμένες ποσότητες, προσαυξημένο κατά 5 %. β) Στην περίπτωση που, την ημέρα που διαπιστώθηκαν οι ελλείπουσες ποσότητες, η μέση αγοραία τιμή για τον ποιοτικό τύπο στο κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται η αποθεματοποίηση είναι υψηλότερη του 105% του βασικού ορίου αναφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, οι αντισυμβαλλόμενοι επιστρέφουν στους οργανισμούς παρέμβασης την αγοραία τιμή που διαπιστώθηκε από το κράτος μέλος, προσαυξημένη κατά 5 %. Τη μέση αγοραία τιμή προσδιορίζει το κράτος μέλος βασιζόμενο στα πληροφοριακά στοιχεία που κοινοποιεί τακτικά στην Επιτροπή. Οι διαφορές μεταξύ των ποσών που εισπράχθηκαν βάσει της εφαρμογής της αγοραίας τιμής και των ποσών που καταχωρίστηκαν στη λογιστική του ΕΓΤΕ με την εφαρμογή του ορίου αναφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, πιστώνονται στο ΕΓΤΕ στο τέλος της λογιστικής χρήσης, μαζί με τα λοιπά πιστωτικά στοιχεία. γ) Στην περίπτωση που οι ελλείπουσες ποσότητες διαπιστώνονται μετά τη μετακίνηση ή μεταφορά των προϊόντων από μια αποθήκη παρέμβασης ή ένα σημείο αποθεματοποίησης που έχει ορίσει ο οργανισμός πληρωμών προς ένα άλλο σημείο, και εφόσον δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη αξία από την ενωσιακή νομοθεσία του οικείου τομέα, η αξία αυτών των ελλειπουσών ποσοτήτων προσδιορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο α). EL 16 EL

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΙ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ [Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)] 1. Τηρουμένων των ειδικών διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας, ένα προϊόν θεωρείται ότι έχει υποβαθμιστεί όταν παύει να πληροί τους ποιοτικούς όρους που ίσχυαν κατά την αγορά του. 2. Η αξία των ποσοτήτων προϊόντων που έχουν υποβαθμιστεί ή καταστραφεί υπολογίζεται, ανάλογα με τη φύση των αιτιών, ως εξής: α) σε περίπτωση τυχαίων ζημιογόνων γεγονότων και εφόσον ειδικές διατάξεις του παραρτήματος IV δεν ορίζουν άλλως, η αξία των προϊόντων υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό των σχετικών ποσοτήτων επί το βασικό όριο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, το οποίο ισχύει για τον ποιοτικό τύπο την πρώτη ημέρα της τρέχουσας λογιστικής χρήσης, μειωμένο κατά 5 % β) σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, η αξία των σχετικών ποσοτήτων καθορίζεται με εκτελεστική πράξη της Επιτροπής, εκδιδόμενη σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο γ) στην περίπτωση κακών συνθηκών διατήρησης των προϊόντων, ιδίως λόγω ακατάλληλων μεθόδων αποθεματοποίησής τους, η αξία του προϊόντος καταχωρίζεται λογιστικά σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) του παραρτήματος VI δ) στην περίπτωση υπερβολικά μακροχρόνιας αποθεματοποίησης, η λογιστική αξία του προϊόντος προσδιορίζεται κατά την προσφορά του προς πώληση με βάση την τιμή πώλησης, με εκτελεστική πράξη της Επιτροπής, εκδιδόμενη σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο. Η απόφαση για την πώληση του προϊόντος λαμβάνεται σύμφωνα με την γεωργική νομοθεσία που εφαρμόζεται για το σχετικό προϊόν. Τα έσοδα από την πώληση εγγράφονται σε λογαριασμό και καταλογίζονται στο μήνα εξόδου του προϊόντος. EL 17 EL

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΜΩΣ Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ [Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] 1. Τηρουμένων των ειδικών διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας, τα έξοδα εισόδου, παραμονής, αποθεματοποίησης και χρηματοδότησης, που έχουν ήδη καταχωριστεί λογιστικά για καθεμιά από τις απορριφθείσες ποσότητες, αφαιρούνται και εγγράφονται σε χωριστό λογαριασμό, σύμφωνα με τα παρακάτω: α) οι προς αφαίρεση δαπάνες εισόδου και εξόδου υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τις απορριφθείσες ποσότητες επί το άθροισμα των αντίστοιχων κατ αποκοπή ποσών που ισχύουν το μήνα της εξόδου β) οι προς αφαίρεση δαπάνες αποθεματοποίησης υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τις απορριφθείσες ποσότητες επί τον αριθμό των μηνών που διέρρευσαν μεταξύ της εισόδου και της εξόδου και επί το κατ αποκοπή ποσό που ισχύει τον μήνα της εξόδου γ) τα προς αφαίρεση χρηματοοικονομικά έξοδα υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τις απορριφθείσες ποσότητες επί τον αριθμό μηνών που διέρρευσαν μεταξύ της εισόδου και της εξόδου, αφαιρουμένου του αριθμού μηνών της προθεσμίας πληρωμής που ίσχυε κατά την είσοδο, επί το επιτόκιο χρηματοδότησης που ίσχυε τον μήνα της εξόδου, διαιρούμενο δια του δώδεκα, και επί τη μέση λογιστική αξία εκ μεταφοράς που ίσχυε στην αρχή της λογιστικής χρήσης ή επί τη μέση λογιστική αξία που ίσχυε τον πρώτο μήνα της δήλωσης, στην περίπτωση που δεν υπάρχει μέση λογιστική αξία εκ μεταφοράς. 2. Τα προβλεπόμενα στο σημείο 1 έξοδα καταχωρίζονται ως υλικές ενέργειες του μήνα εξόδου των προϊόντων. EL 18 EL

Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1457 final. ANNEXES 1 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον

Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1457 final. ANNEXES 1 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1457 final ANNEXES 1 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /..ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 906/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7654/14 AGRI 209 AGRIFIN 36 AGRIORG 41 DELACT 59 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

L 255/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.8.2014

L 255/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.8.2014 L 255/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.8.2014 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 907/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1565 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5 ης Νοεμβρίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις για την παραγωγή μελιού

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Από 1-1-2014 και σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν,4172/2013 αλλάζει ο υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 12-12-2003 Αρ.Πρωτ.874 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: «Συμπλήρωση-τροποποίηση απόφασης Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Δανεισμού ΔΛΠ 23

Κόστος Δανεισμού ΔΛΠ 23 Κόστος Δανεισμού ΔΛΠ 23 (αναθεωρημένο το 2007) Borrowing Costs IAS 23 Σκοπός ΔΛΠ 23 Σκοπός & Εφαρμογή Ο λογιστικός χειρισμός (ορισμός και λογιστική παρακολούθηση αναγνώριση, αποτίμηση) του κόστους δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011

L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011 L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1189/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 908/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

(7) Πρέπει να εφαρμόζεται καθεστώς ενίσχυσης για την ιδιωτική. (8) Η εφαρμογή καθεστώτος ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση

(7) Πρέπει να εφαρμόζεται καθεστώς ενίσχυσης για την ιδιωτική. (8) Η εφαρμογή καθεστώτος ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση 21.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 223/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 826/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Αυγούστου 2008 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Αθήνα, 14.4.2014 ΠΟΛ: 1107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0883 EL 09.11.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 883/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τις λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 2 ο 1. Αν επιλέξουμε τη μέθοδο της μείωσης της αξίας του παγίου τότε το μηχάνημα θα εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης με μειωμένη την αξία του κατά το ποσό της επιχορήγησης (40.000) δηλαδή με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ. Παράδειγμα 1 ο Δ. 16 Παράδειγμα Λογιστικής Αντιμετώπισης Εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ. και Συναλλαγή : Αγορά Ακινήτου συνολικής ς 400.000,00 ευρώ Στο συμβόλαιο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 9-1-2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Ι. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Φορτοεκφορτωτικές εργασίες επί γενικών εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα πώλησης μεταχειρισμένων αντικειμένων του HMC απευθύνεται σε πελάτες του HMC και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο που

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Μετασχηματιστές ισχύος 2015/S 028-047856. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Μετασχηματιστές ισχύος 2015/S 028-047856. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47856-2015:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Μετασχηματιστές ισχύος 2015/S 028-047856 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

83 ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ Πόλη: ΛΕΜΕΣΟΣ Ταχ. κώδικας: 4181. Σημείο(α) επαφής: ΔΗΜΟΣ ΥΨΩΝΑ Τηλέφωνο: +357 25390643/+357 99454049

83 ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ Πόλη: ΛΕΜΕΣΟΣ Ταχ. κώδικας: 4181. Σημείο(α) επαφής: ΔΗΜΟΣ ΥΨΩΝΑ Τηλέφωνο: +357 25390643/+357 99454049 1/ 6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - EL ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ.: 1148. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ.: 1148. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1837 Β /11-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΤΜΗΜΑ: Α Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ»)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») Τη συμφωνία αυτή διαπραγματεύθηκαν και ενέκριναν οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΛ-9Κ4 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΛ-9Κ4 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΗΤΡΩΟ Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων, πλην των ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων, και εξαιρουμένων του χειρισμού μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/22 30.9.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 Α. ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα,εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα