ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε."

Transcript

1 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 ου Εννεαμήνου 2008 (1η Ιανουαρίου 30η Σεπτεμβρίου 2008) ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίς Α. Βεβαίωση Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου...3 Β. Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης...4 Γ. Εννεαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου Ενδιάμεσος ισολογισμός Ενδιάμεση κατάσταση αποτελεσμάτων Ενδιάμεση κατάσταση μεταβολών Καθαρής Θέσης Ομίλου Ενδιάμεση κατάσταση μεταβολών Καθαρής Θέσης Μητρικής Ενδιάμεση κατάσταση ταμειακών ροών...10 Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Γενικές Πληροφορίες Πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο Μητρική Εταιρεία Θυγατρικές που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση (πλήρης ενοποίηση) Συγγενείς επιχειρήσεις που ενοποιήθηκαν (μέθοδος καθαρής θέσης) Βασικές λογιστικές αρχές - Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως Αναλύσεις Λογαριασμών Ισολογισμού Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα και άϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε Θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) Λοιπές απαιτήσεις μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Αποθέματα Πελάτες Λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά

3 7.11 Ζημίες εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας επί των ιδίων κεφαλαίων Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Αναλύσεις Λογαριασμών Κατάστασης Αποτελεσμάτων Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Αποτελέσματα κατά δραστηριότητα Άλλα έσοδα Άλλα έξοδα Χρηματοοικονομικό Κόστος (καθαρό) Φόρος Εισοδήματος Δικαιώματα μειοψηφίας στα αποτελέσματα Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες...29 Σελίς 11. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

4 Α. Βεβαίωση Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» την 27η Νοεμβρίου 2008 και έχουν δημοσιοποιηθεί μέσω του τύπου και της ανάρτησής τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. ΘΑΛΕΙΑ ΒΡΥΩΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 3

5 Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε» Εισαγωγή Επισκοπήσαμε το συνημμένο ενδιάμεσο ισολογισμό της εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε» (η Εταιρεία), καθώς και τον ενδιάμεσο ισολογισμό της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο Όμιλος), της 30ης Σεπτεμβρίου 2008, τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εννεάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση («ΔΛΠ 34»). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος της εργασίας επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας» στο οποίο παραπέμπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και επομένως, δεν μας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουμε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. Βάση για συμπέρασμα με εξαίρεση α) Για τη συμμετοχή της Μητρικής στις ενοποιηθείσες θυγατρικές εταιρίες «ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ» (50%), «ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΕ» (95%), και «ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΝΕ» (95%) συνολικού ποσού ευρώ ,00 που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό «Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις» και αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως δεν τέθηκαν υπόψη μας πρόσφατες εκθέσεις εκτίμησης της αξίας των. Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα και η εν γένει οικονομική κατάσταση των εταιριών αυτών από την εξαγορά τους μέχρι σήμερα υπολείπονται σημαντικά των προβλεπομένων στην αρχική έκθεση εκτίμησης, αδυνατούμε να εκφράσουμε γνώμη για το εύλογο της αξίας των συμμετοχών αυτών και συνεπώς ενδέχεται να συντρέχει και περίπτωση απομείωσης της εξ ευρώ ,91 αντίστοιχης υπεραξίας στον Ενοποιημένο Ισολογισμό. β) Δεν τέθηκαν υπόψη μας οικονομικά στοιχεία και σχετική έκθεση εκτίμησης, της σε ποσοστό 49% συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της μη ενοποιηθείσης ναυτικής εταιρίας του εξωτερικού «LEON SEA SA», συνολικού τιμήματος αγοράς ευρώ ,00, που περιλαμβάνεται στο λογαριασμό «Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις» και συνεπώς αδυνατούμε να εκφράσουμε γνώμη για το εύλογο της αξίας της συμμετοχής αυτής. Ομοίως δεν τέθηκαν υπόψη μας πρόσφατα οικονομικά στοιχεία για την εμφανιζόμενη στον ενοποιημένο Ισολογισμό συμμετοχή στη συγγενή εταιρία «MEGA GRAFICA AE» ποσού ευρώ ,49 και συνεπώς αδυνατούμε να εκφράσουμε γνώμη για το εύλογο της αξίας και της συμμετοχής αυτής. γ) Δεν επιβεβαιώθηκε με επιστολή τραπέζης (παρά μόνο τέθηκε υπόψη μας αντίγραφο της κίνησης του αντίστοιχου λογαριασμού extrait), η εξ ευρώ ,00 προθεσμιακή κατάθεση εξωτερικού που περιλαμβάνεται στο λογαριασμό «λοιπές απαιτήσεις» και η οποία είναι δεσμευμένη ( blocked ) λόγω εγγυήσεως υπέρ φυσικού προσώπου συγγενούς πρώτου βαθμού με μέλος του Διοικητικού 4

6 Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω χορηγηθείσα εγγύηση απαγορεύεται από τις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Συμπέρασμα Επισκόπησης Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση και με εξαίρεση τα θέματα που περιγράφονται στην παραπάνω παράγραφο, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα της επισκόπησής μας, εφιστούμε την προσοχή σας: α) Στη σημείωση υπ αρ που παρατίθεται στο προσάρτημα, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις της μητρικής δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές. Οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση αναφέρονται στην προαναφερόμενη σημείωση. Συνεπώς υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που οι φορολογικές δηλώσεις θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. β) Στο γεγονός ότι, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις υπ αρ. α και β του ελέγχου και υπάρξει περίπτωση απομείωσης της αξίας των συμμετοχών, ενδέχεται τα ίδια κεφάλαια της Μητρικής Εταιρίας να είναι μικρότερα του ενός δευτέρου (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου και συνεπώς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κ.ν.2190/1920. Ομοίως επειδή τα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΔΗΜ Α.Ε.». την 30/9/2008 είναι μικρότερα του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού τους κεφαλαίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του κ.ν.2190/1920 και συνεπώς επιβάλλεται να ληφθούν τα προσήκοντα μέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων αυτών. Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2008 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Λουκάς Σ. Χρυσαφίνης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 5

7 Γ. Οικονομικές καταστάσεις Εννεαμήνου της 30 ης Σεπτεμβρίου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 Ενσώ ματα Πάγια , , , ,81 Επενδύσεις σε ακίνητα , , , ,04 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7.1 0,01 0,01 0,01 0,01 Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις , , , ,00 Υπεραξία Επιχειρήσεως , ,56 0,00 0,00 Λοιπές απαιτήσεις , ,03 0,00 0, , , , ,86 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα , , , ,41 Πελάτες , , , ,35 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,34 Τ αμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , , , , , ,95 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , , ,81 ΙΔΙΑ ΚΕΦ ΑΛΑΙΑ Μετόχων της μητρικής: Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,00 Διαφορά υπέρ το άρτιο , , , ,89 Λοιπά Αποθεματικά , , , ,34 Ζημίες εις νέον , , , , , , , ,78 Δικαιώ ματα Μειοψηφίας , ,91 0,00 0,00 Σύνολο Καθαρής Θέσης , , , ,78 ΥΠΟ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σημεί ωση Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις , , , ,28 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώ σεις , , , ,12 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους , , , , , , , ,46 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.16 Ο ΜΙΛΟ Σ Ποσά σε Ευρώ ( ) Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , , , ,79 Τ ρέχω ν Φόρος εισοδήματος , ,53 0, , , , , ,57 Σύνολο υποχρεώσεων , , , ,03 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων , , , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ.11-30) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 6

8 2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2008 Σημείωσ η 1/1-30/9/08 1/1-30/9/07 1/7-30/9/08 1/7-30/9/07 Ποσά σε Ευρώ ( ) Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) , , , ,28 Κόστος πωλήσεων , , , ,61 Μικτά κέρδη , , , ,67 Άλλα έσοδα , , , ,53 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , , , ,59 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , , , ,11 Άλλα έξοδα , , , ,50 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδ., και επενδ. Αποτ/των , , , ,00 Χρηματοοικονομικό κόστος (Καθαρό) , , , ,51 Κέρδη (-ζημίες) προ φόρου , , , ,51 Φόρος εισοδήματος , , , ,39 Καθαρά κέρδη (-ζημίες) μετά από φόρους , , , ,12 Αποδιδόμενο σε: Μετόχους μητρικής , , , ,10 Δικαιώματα μειοψηφίας , , , , , , , ,12 Κέρδη (-ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-σε 8.8 0, , , , Αποσβέσεις , , , ,36 Κέρδη (-ζημίες) προ φόρων, χρηματοδ., επενδ. Αποτ/των και αποσβέσεων , , ,66-879,64 1/1-30/9/08 1/1-30/9/07 1/7-30/9/08 1/7-30/9/07 Σημείωσ η Ποσά σε Ευρώ ( ) Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) , , , ,00 Κόστος πωλήσεων , , , ,13 Μικτά κέρδη , , ,16 994,87 Άλλα έσοδα , , , ,87 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , , , ,03 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , , , ,06 Άλλα έξοδα , , , ,20 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδ., και επενδ. Αποτ/των , , , ,45 Χρηματοοικονομικό κόστος (Καθαρό) , , , ,13 Κέρδη (-ζημίες) προ φόρου , , , ,68 Φόρος εισοδήματος , , , ,38 Καθαρά κέρδη (-ζημίες) μετά από φόρους , , , ,30 Κέρδη (-ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-σε 8.8 0, , , , Αποσβέσεις , , , ,81 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδ., επενδ. Αποτ/των και αποσβέσεων , , , ,26 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ.11-30) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 7

9 3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Ποσά σε Ευρώ ( ) Μετο χικ ό Κεφ άλαιο Δ ιαφ ο ρ ά από έκδ ο ση μ ε το χώ ν υπέρ τ ο άρτ ιο Τακτικό Αποθ εματικ ό Ειδικά - Έκτ ακτ α Α πο θε μ ατ ικά Α φ ο ρο λ όγ η τ α Α ποθ εμ ατικά Α πο τελέσματα ει ς νέο ν Κ αθαρή Θ έση Μ ετό χων Δι καιώ ματα μειο ψ ηφ ίας Σ ύνο λο Καθα ρής Θέσης Υ πόλοιπο την 1 /1/ , , , , , , , , ,46 Μ ετ α βο λή υπ εραξία ς σ υμ μετ ο χώ ν ( αλλ αγή % συμμετο χής) 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0, , ,8 0 0, ,8 0 Μ ετ α φο ρά υπ οχρεώ σ εω ν σ ε με τ όχο υς ( θυγα τ ρικώ ν) στα ΙΚ 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0, , , , ,8 4 Μ είω ση α ξίας κ τ ήσ εω ς συμμετο χώ ν 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0, , ,0 0 0, ,0 0 Λοιπές τακτοποιήσεις δικαιωμάτων τρίτων 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0, , , ,65 0,0 0 Κ αθα ρό κ έρδος π εριό δου 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0, , , , ,84 Υ πόλοιπο την 3 0/9 / , , , , , , , , ,34 Υ πόλοιπο την 1 /1/ , , , , , , , , ,88 Κ αθα ρό κ έρδος π εριό δου 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0, , , , ,88 Υ πόλοιπο την 3 0/9 / , , , , , , , , ,76 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ.11-30) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 8

10 4. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ Ποσά σε Ευρώ ( ) Μητρική Εταιρία Μ ετοχικό Κεφάλαιο Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο Ειδικά - Έκτακτα Τακτικό Αποθεματικ Αποθεματικό ά Αφορολόγητα Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Καθαρή Θέση Μ ετόχων Υπόλοιπο την 1/1/ , , , , , , ,42 Προσαρμογή καθαρής θέσης εκτός αποτ/των 0,00 0,00 0,00 0,00 Καθαρό κέρδος περιόδου 0,00 0, , ,82 Υπόλοιπο την 30/9/ , , , , , , ,24 Υπόλοιπο την 1/1/ , , , , , , ,78 Καθαρό κέρδος περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 Υπόλοιπο την 30/9/ , , , , , , ,59 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ.11-30) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 9

11 5. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2008 Ποσά σε Ευρώ ( ) Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-30/9/2008 1/1-30/9/2007 1/1-30/9/2008 1/1-30/9/2007 Κέρδη προ φόρων , , , ,47 Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις , , , ,08 Προβλέψεις , , , ,33 Συναλλαγματικές διαφορές , ,50 0,00 0,00 Άλλα μη ταμειακά έσοδα / έξοδα , , , ,39 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτ. δραστηριότητας , , , ,00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , ,78 Πλέον/μείον προσαρμογές για: , , , ,27 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων , , , ,28 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων , , , ,39 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων , , , ,09 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα , , , ,00 Καταβεβλημένοι φόροι , , , ,33 Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργ. δραστ. (α) , , , ,92 Επενδυτικές δραστηριότητες Είσπραξη από πώληση μετοχών , ,00 0, ,00 Πληρωμές για αγορά θυγατρικών 0, ,00 0, ,00 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων -380, ,00 0,00 0,00 Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων 300,00 0,00 300,00 0,00 Τόκοι εισπραχθέντες , , , ,25 Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδ. δραστ. (β) , , , ,75 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Ο Η ΕΤΑΙΡΙΑ Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια για αγορά παγίων ) , , , ,59 Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματ. Δραστ. (γ) , , , ,59 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) , , , ,58 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως , , , ,64 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως , , , ,22 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ.11-30) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεω 10

12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2008 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» 6. Γενικές Πληροφορίες 6.1 Πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όμιλο Μητρική Εταιρία Η μητρική εταιρία «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» δραστηριοποιείται στην Εμπορία Εκτυπώσεων. Ιδρύθηκε στις 4 Απριλίου 1979, έχει την μορφή της Ανωνύμου Εταιρίας και είναι εγκατεστημένη στη διεύθυνση Α. Φραντζή 2 Αθήνα τ.κ Το site είναι και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας «Διαρκή Οικιακά Προϊόντα» (Durable Household Products). Εποπτεύουσα Αρχή: Νομαρχία Αθηνών Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών: 7887/06/Β/86/31 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: Ελεγκτές: ΛΟΥΚΑΣ Σ. ΧΡΥΣΑΦΙΝΗΣ ΣΟΛ ΑΕΟΕ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μητρικής Εταιρίας «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», όπως συγκροτήθηκε σε σώμα την 6 η Δεκεμβρίου 2006, έχει ως ακολούθως: * Βρυώνη Θάλεια, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος * Σακαλακτσιόγλου Πρόδρομος, Αντιπρόεδρος * Τσάμης Θεόδωρος, Εκτελεστικό Μέλος * Γκιουγκής Ευάγγελος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος * Δρελιώση Κοντέα Παναγιώτα, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής και λήγει την 6 η Δεκεμβρίου Θυγατρικές που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση (Πλήρης ενοποίηση) Οι συνημμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΑΕΒΕ» καθώς και των θυγατρικών της εταιριών στις οποίες ασκεί έλεγχο. Ο έλεγχος υφίσταται όταν η μητρική μέσω άμεσης ή έμμεσης κατοχής διατηρεί την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο των θυγατρικών εταιριών. Οι θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται από την ημερομηνία που ο ουσιαστικός έλεγχος μεταφέρεται στον όμιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ημέρα κατά την οποία ο έλεγχος παύει να υφίσταται. Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί στις συνημμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι θυγατρικές εταιρίες που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 11

13 Εταιρία Ποσοστό Συμμετοχής Έδρα Χώρα επιχειρηματικής δραστηριότητας ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ 50,00% Αθήνα Ελλάδα Δραστηριότητα Εμπορία Εκτυπώσεων και εκτυπωτικές δραστηριότητες ΑΛ ΠΕΤΡΟΪΛ ΑΕΠ 95,00% Πειραιάς Ελλάδα Εφοδιασμός πλοίων με καύσιμα ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΕ 95,00% Πειραιάς Ελλάδα Εφοδιασμός πλοίων με καύσιμα ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΝΕ 95,00% Πειραιάς Ελλάδα Εφοδιασμός πλοίων με καύσιμα Συγγενείς επιχειρήσεις που ενοποιήθηκαν (Μέθοδος καθαρής θέσης) Οι συμμετοχές του ομίλου στις συγγενείς εταιρίες λογίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Συγγενείς είναι οι εταιρίες στις οποίες ο όμιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή και δεν είναι θυγατρικές αλλά ούτε και κοινοπραξίες. Οι συμμετοχές στις συγγενείς εταιρίες καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης και η λογιστική τους αξία αυξάνεται ή μειώνεται για να απεικονίσει το μερίδιο του επενδυτή στα κέρδη ή τις ζημίες της εκδότριας μετά την ημερομηνία απόκτησης. Τα μερίσματα που ο επενδυτής λαμβάνει από συγγενή εταιρία μειώνουν τη λογιστική αξία της συμμετοχής στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συγγενείς εταιρίες που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Εταιρία UNION ΥΠΑΙΘΡ ΙΟΙ Ποσοστό Συμμετοχής Ομίλου Έδρα Χώρα επιχειρηματικής δραστηριότητας ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ A.E. 12,50% Αθήνα Ελλάδα MEGA GRAFICA A.E 25,00% Θεσσαλονίκη Ελλάδα Δραστηριότητα Εκμετάλλευση διαφημιστικών επιγραφών Εμπορία Εκτυπώσεων και εκτυπωτικές δραστηριότητες Τα τελευταία ληφθέντα οικονομικά στοιχεία βάσει των οποίων ενοποιήθηκε η MEGA GRAFICA AE αναφέρονται στις 31/12/2005 και έχουν απεικονιστεί στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα μέχρι την 31/12/2006. Η εταιρία αυτή βρίσκεται σε αδράνεια. Τα αποτελέσματα α εξαμήνου 2007 και α εξαμήνου 2008 δεν έχουν επηρεαστεί από τη μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων της συγγενούς αυτής εταιρίας λόγω έλλειψης οικονομικών στοιχείων. Αντίστοιχα τα τελευταία ληφθέντα οικονομικά στοιχεία βάσει των οποίων ενοποιήθηκε η «UNION ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ A.E.» αναφέρονται στις 31/12/2007 και τα αποτελέσματα α εννεαμήνου 2008 δεν έχουν επηρεαστεί από τη μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων της συγγενούς αυτής εταιρίας λόγω έλλειψης οικονομικών στοιχείων. Εκτιμάται ότι η έλλειψη των ανωτέρω στοιχείων δεν έχει σημαντική επίδραση επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου. 12

14 6.2 Βασικές Λογιστικές Αρχές Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Οι ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου εταιριών «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» που αφορούν το Α Εννεάμηνο της χρήσης 2008 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τo ΔΠΧΠ 34 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση. Οι ενδιάμεσες αυτές οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και τις διερμηνείες που είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία σύνταξής των. Οι βασικές λογιστικές αρχές με βάση τις οποίες καταρτίστηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις Α Εννεαμήνου 2008 είναι ίδιες με τις λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι δημοσιευθείσες, σύμφωνα με το νόμο, ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2007, όπου καταγράφονται αναλυτικά και στις οποίες πρέπει να ανατρέξει ο αναγνώστης για να έχει ολοκληρωμένη και επαρκή πληροφόρηση. Σημειώνεται ότι στις οικονομικές καταστάσεις Α Εννεαμήνου 2008 (και στα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη της χρήσεως 2007) έχουν περιληφθεί στην ενοποίηση ως θυγατρικές (πλήρης ενοποίηση) οι εταιρίες «ΔΙΑΔΗΜ Α.Ε.» «ΑΛ ΠΕΤΡΟΪΛ ΑΕΠ», «ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΕ» και «ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΝΕ». Οι εταιρίες «ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΕ» και «ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΝΕ» έχουν συσταθεί ως Ναυτικές Εταιρίες βάσει του Ν.959/1979 και τηρούν βιβλία «Εσόδων Εξόδων». Οι εταιρίες αυτές περιλήφθηκαν στην ενοποίηση βάσει εξολογιστικών στοιχείων λόγω μη τήρησης από αυτές του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Το γεγονός αυτό δεν έχει σημαντική επίδραση στην ακρίβεια των αναγραφομένων στον ενοποιημένο ισολογισμό υπολοίπων του Ομίλου. Στην ενοποίηση περιλήφθηκαν και οι συγγενείς εταιρίες «MEGA GRAFICA AE» και «UNION ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ AE» με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Όπως αναφέρεται και στη παράγραφο τα τελευταία ληφθέντα οικονομικά στοιχεία βάσει των οποίων ενοποιήθηκε η «MEGA GRAFICA AE» αναφέρονται την 31/12/2005. Αντίστοιχα τα τελευταία ληφθέντα οικονομικά στοιχεία βάσει των οποίων ενοποιήθηκε η «UNION ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ AE» αναφέρονται την 31/12/ Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου: (α) Πιστωτικός κίνδυνος: Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών. (β) Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. (γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων: Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. Ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων θα επιβάρυνε με χρηματοοικονομικά έξοδα κυρίως τη μητρική εταιρία λόγω αύξησης των μισθωμάτων Leasing. 13

15 6.4 Λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. 7. Αναλύσεις Λογαριασμών Ισολογισμού 7.1 Ενσώματα πάγια - επενδύσεις σε ακίνητα και άυλα περιουσιακά στοιχεία Πίνακας Μεταβολών Παγίων και Επενδύσεων σε Ακίνητα Ομίλου Αξία κτήσεως 31/12/2007 Αγορές 1/1 - Μειώσεις 1/1 Αξία κτήσεως 30/9/ /9/ /9/2008 Αποσβεσθέντα 31/12/2007 Αποσβέσεις 1/1-30/9/2008 Μειώσεις 1/1-30/9/2008 Αποσβεσθέντα 30/9/2007 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2007 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/9/2008 Ενσώματα Πάγια Κτήρια και Τεχνικά Έργα ,74 0,00 0, , , , , , ,17 Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ/σεις - Λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός ,12 0,00 0, , , , , , ,54 Μηχανήματα LEASING ,00 0,00 0, , , , , , ,00 Μεταφορικά Μέσα ,85 0, , , , , , , , ,02 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός ,97 380,82 0, , , , , , , ,68 380, , , , , , , , ,46 Επενδύσεις σε ακίνητα Οικόπεδο Ακινήτου Τσαλαβούτα 9 (Leasing) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Κτίρια Ακινήτου Τσαλαβούτα 9 (Leasing) ,00 0,00 0, , , ,92 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,92 0, , , ,12 Σύνολο Ενσώματων Παγίων ,68 380, , , , , , , , ,58 Άυλα περιουσιακά στοιχεία ,50 0, , ,49 0,00 0, ,49 0,01 0,01 Σύνολο ,18 380, , , , , , , , ,59 Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν σε εκμισθωμένο ακίνητο της μητρικής εταιρίας επί της οδού Τσαλαβούτα 9 στο Περιστέρι Αττικής. Στις 28/7/2006 διενεργήθηκε πώληση του ανωτέρω ακινήτου, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», έναντι τιμήματος ,00. Ταυτόχρονα και για το ίδιο ακίνητο υπεγράφη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ( Sale and Lease Back ). Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις επί των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων των εταιριών του Ομίλου. 14

16 Πίνακας Μεταβολών Παγίων - Επενδύσεων σε Ακίνητα και άϋλα περιουσιακά στοιχεία Μητρικής Αξία κτήσεως 31/12/2007 Αγορές 1/1-30/9/2008 Πωλήσεις 1/1-30/9/2008 Αξία κτήσεως 30/9/2008 Αποσβεσθέντα 31/12/2007 Αποσβέσεις 1/1-30/9/2008 Μειώσεις 1/1-30/9/2008 Αποσβεσθέντα 30/9/2007 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2007 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/9/2008 Ενσώματα Πάγια Κτήρια και Τεχνικά Έργα ,72 0, , , , , ,64 386,62 Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ/σεις - Λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός ,49 0, , ,25 0, ,25 0,24 0,24 Μεταφορικά Μέσα ,85 0, , , ,82 0, , ,72 0,03 0,02 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός ,41 0, , ,51 320, , , , ,47 0, , , , , , , , ,12 Επενδύσεις σε ακίνητα Οικόπεδο Ακινήτου Τσαλαβούτα 9 (Leasing) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Κτίρια Ακινήτου Τσαλαβούτα 9 (Leasing) ,00 0, , , ,92 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,92 0, , , ,12 Σύνολο Ενσώματων Παγίων ,47 0, , , , , , , , ,24 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 8.804,00 0, , ,99 0,00 0, ,99 0,01 0,01 Σύνολο ,47 0, , , , , , , , ,25 Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις επί των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας της Μητρικής Εταιρίας. 15

17 7.2 Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις Συμμετοχή Ομίλου 30/9/ /12/ /6/ /12/ /6/ /12/2007 Ενοποιηθείσες με ολική ενοποίηση εταιρίες ΔΙΑΔΗΜ Α.Ε. (Αξία κτήσεως) 50,00% 50,00% 0,00 0, , ,00 ΑΛ ΠΕΤΡΟΪΛ ΑΕΠ (Αξία κτήσεως) 95,00% 95,00% 0,00 0, , ,00 ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΕ (Αξία κτήσεως) 95.00% 95.00% 0,00 0, , ,00 ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΝΕ (Αξία κτήσεως) 95.00% 95.00% 0,00 0, , ,00 Ενοποιηθείσες με καθαρή θέση εταιρίες MEGA GRAFICA AE (Αξία κτήσεως) 25,00% 25,00% , ,00 0,00 0,00 MEGA GRAFICA AE (Προσαρμογή Αξίας κτήσεως) , ,49 0,00 0,00 UNION ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ A.E. (Αξία κτήσεως) 12,50% 12,50% , ,14 0,00 0,00 UNION ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ A.E. (Προσαρμογή Αξίας κτήσεως) , ,62 0,00 0,00 Μη ενοποιηθείσες συγγενείς εταιρίες LEON SEA SA 49,00% 49,00% , , , ,00 Σύνολο , , , ,00 Ο έλεγχος της εταιρίας «ΔΙΑΔΗΜ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» στην οποία η Μητρική συμμετέχει με ποσοστό 50% στο Μετοχικό Κεφάλαιό της ασκείται μέσω της πλειοψηφίας των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Για την αξία κτήσεως της συμμετοχής στην εταιρία αυτή εκτιμάται ότι δεν συντρέχει περίπτωση απομείωσης της αξίας της. Η εξ ευρώ ,49 αύξηση της αξίας κτήσεως της συμμετοχής στη MEGA GRAFICA AE αφορά την προσαρμογή που έγινε με βάση την αναλογούσα λογιστική αξία αυτής την 31/12/2005. Αντίστοιχα η εξ ευρώ 2.470,62 μείωση της αξίας κτήσεως της συμμετοχής στη UNION ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ A.E. αφορά την προσαρμογή που έγινε με βάση την αναλογούσα λογιστική αξία αυτής την 31/12/2007. Τα νεότερα οικονομικά στοιχεία των ανωτέρω εταιριών, όταν οριστικοποιηθούν, θα περιληφθούν στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου της επόμενης περιόδου. Στις 27/3/2007 οριστικοποιήθηκε από τη μητρική εταιρία η εξαγορά του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «LEON SEA SA» έναντι συνολικού τιμήματος ευρώ ,00. Η εταιρία αυτή έχει στην κυριότητά της ένα οχηματαγωγό πλοίο (RO-RO PASSENGERS) με το όνομα «MARINOS D» χωρητικότητος 8.552,00 τόννων μήκους 136,30 μέτρων και ιπποδύναμης 9.416KW. 7.3 Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) Το εξ ευρώ ,56 υπόλοιπο του λογαριασμού «Υπεραξία Επιχειρήσεως» που εμφανίζεται στο ενεργητικό του ενοποιημένου Ισολογισμού αφορά στη διαφορά μεταξύ συνολικού τιμήματος και λογιστικής αξίας (που αναλογεί) τριών περιλαμβανομένων στην ενοποίηση εταιριών ως κατωτέρω: 16

18 Λογιστική Αξία (κατά την εξαγορά) Υπόλοιπα 30/9/2008 Τίμημα Εξαγοράς Υπεραξία (Goodwill) Λογιστική Αξία (κατά την εξαγορά) Υπόλοιπα 31/12/2007 Τίμημα Εξαγοράς Υπεραξία (Goodwill) ΑΛ ΠΕΤΡΟΪΛ ΑΕΠ , , , , , ,65 ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΕ , , , , , ,69 ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΝΕ , , , , , ,22 Σύνολο , , , , , ,56 Η καθαρή θέση βάσει της οποίας έγινε η εγγραφή αρχικού συμψηφισμού και υπολογίστηκαν οι υπεραξίες αγοράς των ανωτέρω εταιριών ήταν της 31/3/2005, όπως προσαρμόσθηκε την 31/3/2007 βάσει των οριστικών συμφωνητικών μεταβίβασης του 100% των ανωτέρω τριών εταιριών και την εντός του α τριμήνου 2007 πραγματοποιηθείσα πώληση του 5% των συμμετοχών των τριών αυτών εταιριών. Η συμφωνία εξαγοράς των ανωτέρω εταιριών υπεγράφη τον Απρίλιο Η ολοκλήρωση της εξαγοράς και η οριστική μεταβίβαση των μετοχών της «ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΕ» και «ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΝΕ» έγινε στις 13/2/2007, ενώ της «ΑΛ ΠΕΤΡΟΪΛ ΑΕΠ» έγινε στις 27/3/2007. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς και απόκτησης του 100% των μετοχών των ανωτέρω εταιριών η μητρική εταιρία προέβη στις 29/3/2007 σε πώληση του 5% του μετοχικού κεφαλαίου και των τριών θυγατρικών, έναντι συνολικού τιμήματος ποσού ευρώ ,00. Διευρινίζεται ότι η εξ ευρώ ,57 υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά, στη χρήση 2002, του 50% της «ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ» περιλαμβάνεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων στον Ενοποιημένο Ισολογισμό. 7.4 Λοιπές Απαιτήσεις μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 Δοθείσες εγγυήσεις σε Τελωνείο , ,48 0,00 0,00 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (εγγυήσεις μισθώσεων, ΔΕΗ κλπ) 7.221, ,55 0,00 0,00 Σύνολο , ,03 0,00 0, Αποθέματα 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 Εμπορεύματα , , , ,44 Πρώτες και βοηθητ. ύλες - Αναλώσιμα υλικά , ,22 0,00 0,00 Πρόβλεψη για υποτίμηση αποθεμάτων ,00 0,00 0,00 0,00 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων , , , ,97 Σύνολο , , , ,41 17

19 7.6 Πελάτες 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 Πελάτες , ,12 0,00 0,00 Απαιτήσεις από συνδεμένες επιχειρήσεις (Πελάτες) 0, , , , , , , ,35 Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς Πελάτες , , ,33 0, , , , , Λοιπές απαιτήσεις 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 Επισφαλείς απαιτήσεις , , , ,86 Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη , , , ,45 Απαιτήσεις από πώληση μετοχών , , , ,00 Επιταγές εισπρακτέες , ,48 0,00 0,00 Απαιτήσεις είσπραξης μισθωμάτων ενοικίων ακινήτων , , , ,20 Χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ προς επιστροφή , ,05 0,00 0,00 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,03 Λογ/σμοί διαχειρ. προκαταβολών και πιστώσεων 703,26 703,26 0,00 0,00 Έξοδα επομένων χρήσεων 1.855, , , ,08 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , , , , , , , ,93 Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις , , , , , , , ,34 Δεσμευμένη προθεσμιακή κατάθεση εξωτερικού , , , ,00 Σύνολο απαιτήσεων , , , ,34 Η εξ ,00 ανωτέρω κατάθεση σε τράπεζα του εξωτερικού είναι δεσμευμένη υπέρ φυσικού προσώπου συγγενούς πρώτου βαθμού με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρίας. Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω φυσικό πρόσωπο έχει εγγυηθεί υπέρ της μητρικής εταιρίας για την καλή εκτέλεση όρων σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης το υπόλοιπο της οποίας την 30/9/2008 ανερχόταν σε ,09. Τα ανωτέρω εγκρίθηκαν ομοφώνως από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της μητρικής εταιρίας την 6 η Δεκεμβρίου Για τις ανείσπρακτες από προηγούμενες χρήσεις απαιτήσεις, που προέκυψαν από πώληση μετοχών ποσού ευρώ ,00 επίκειται σχετική συμφωνία ρύθμισης για την είσπραξη των απαιτήσεων αυτών και αναμένεται να υπογραφεί πρόσθετη σύμβαση που θα προβλέπει τις δόσεις και το χρόνο είσπραξης αυτών μέχρι τη πλήρη εξόφλησή τους. Εκτιμάται ότι το σύνολο των απαιτήσεων αυτών θα εισπραχθεί και συνεπώς δεν συντρέχει λόγος σχηματισμού πρόσθετης πρόβλεψης για το ενδεχόμενο μη είσπραξης των απαιτήσεων αυτών. 18

20 7.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 Ταμείο , , , ,27 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , , ,58 Σύνολο , , , , Μετοχικό κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής εταιρίας διαιρείται σε : κοινές μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικές μετοχές και, προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου ονομαστικές μετοχές. Ολες οι ως άνω μετοχές έχουν ονομαστική αξία 0,40 εκάστη και είναι στο σύνολό τους ονομαστικές. Ανάλυση του λογαριασμού του Μετοχικού Κεφαλαίου της Μητρικής Εταιρίας παρατίθεται στη συνέχεια: 30/9/ /12/2007 Κοινές ονομαστικές , ,80 Προνομιούχες ονομαστικές , ,20 Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου , ,00 Οι μέτοχοι με ποσοστό μεγαλύτερο του 2%, την 30/9/2008, παρατίθενται στη συνέχεια: Μέτοχοι κοινών μετοχών Αριθμός μετοχών Ποσοστό (%) Βρυώνης Φίλιππος Αναστάσιος ,404% Εγνατία Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία ,169% Κουτσουλιέρης Διονύσιος Γρηγόριος ,247% Γκούμας Χρήστος Πολύβιος ,753% Καρακίτσος Νικόλαος Γεώργιος ,634% Αστέρας Εμπορική ΑΕ ,141% Λοιποί ,653% Μέτοχοι προνομιούχων μετοχών Σύνολο % Union Συμμετοχών Α.Ε ,556% Γκίλας Νικόλαος του Γεωργίου ,792% Γκίλας Γεώργιος Νικόλαος ,138% Μπατσούλης Θεόδωρος Δημήτριος ,382% Κυριακίδου Χαρίκλεια ,674% Golden Shipping and Investment Enterprises SA ,242% Λοιποί ,216% Σύνολο % Γενικό Σύνολο Μετοχών

21 7.10 Λοιπά Aποθεματικά 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 Τακτικό Αποθεματικό , , , ,03 Ειδικά Αποθεματικά 6.696, , , ,00 Εκτακτα Αποθεματικά , , , ,46 Αφορολόγητο αποθεματικό φορολογικών κερδών από πώληση και επαναγορά ακινήτου (Sale and Leaseback) , , , ,01 Αφορολόγητα Αποθεματικά , , , ,84 Σύνολο , , , , Ζημίες εις νέον (μετόχων μητρικής) Υπόλοιπο 30/9/2008 ΜΗΤΡΙΚΗ Αποτελέσματα (κέρδη -ζημίες) 31/12/2007 εις νέο , ,45 Αποτελέσματα (κέρδη) Α' Εννεαμήνου 2008 εις νέο , ,81 Σύνολο , , Δικαιώματα μειοψηφίας επί των ιδίων κεφαλαίων 30/9/ /12/2007 Αναλογία τρίτων στη καθαρή θέση της θυγατρικής "ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ" 0,00 0,00 Αναλογία τρίτων στη καθαρή θέση της θυγατρικής "ΑΛ ΠΕΤΡΟΪΛ ΑΕΠ" ,46 0,00 Αναλογία τρίτων στη καθαρή θέση της θυγατρικής "ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΕ" 0, ,89 Αναλογία τρίτων στη καθαρή θέση της θυγατρικής "ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΝΕ" , ,02 Σύνολο , ,91 20

22 7.13 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και υπολογίζονται επί των διαφορών μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Ανάλυση αυτών παρατίθεται κατωτέρω: 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 Αναβαλλ. Φορολ. απαιτήσεις από διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης σε: Έπιπλα 0,00 0,00 0,00 0,00 Έξοδα εγκαταστάσεως 2.544, ,45 1,58 143,82 Προβλέψεις , , , ,27 Μεταβατικοί Ενεργητικού 0, ,05 0, ,05 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,28 Ζημίες αναγνωριζόμενες φορολογικά (για συμψηφισμό στις επόμενες χρήσεις) ,11 0, ,00 0, , , , ,42 Αναβαλλ. Φορολ. υποχρεώσεις από διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης σε: Γήπεδα - Οικόπεδα , , , ,19 Κτήρια και τεχνικά έργα , , , ,51 Μηχανήματα , ,00 0,00 0,00 Αποθεματικό κερδών από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου , , , , , , , ,70 Γενικό σύνολο (υποχρέωση) , , , , Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (ληφθείσες εγγυήσεις) , , , ,00 Κέρδη επομένων χρήσεων (από πώληση ακινήτου με επαναμίσθωση - Sale and Lease Back) , , , ,29 Υποχρεώσεις Προμηθευτών από Leasing , , , ,83 Σύνολο , , , ,12 21

23 7.15 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους κατά την έξοδο από την υπηρεσία , , , ,06 H εξ ευρώ ,06 σχηματισθείσα από προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη αποζημίωσης του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία της μητρικής εταιρίας σχηματίστηκε σε προηγούμενες χρήσεις και υπερκαλύπτει το προβλεπόμενο από την αναλογιστική μελέτη ποσό. Ο σχηματισμός της αντιστοίχου πρόβλεψης της θυγατρικής «ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ», που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση, έγινε με βάση σχετική αναλογιστική μελέτη. Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι ίδιες με αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2007 και παρατίθενται στη συνέχεια: 1) Μέση ετήσια μακροχρόνια ωρίμανση μισθολογίου για αποζημίωση Ν. 2112: 5,8% 2) Προεξοφλητικό επιτόκιο: 4,0421%. 3) Απόδοση επενδύσεων, ως προεξοφλητικό επιτόκιο: 4,0421% 4) Περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση: μηδέν (0). Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού στο Α εννεάμηνο του 2008 ανερχόταν για τις περιλαμβανόμενες στον ενοποιημένο, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, εταιρίες και για την Μητρική εταιρία σε 41 και 4 εργαζομένους αντίστοιχα. 22

24 7.16 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 Προμηθευτές , , , ,38 Υποχρεώσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις , ,90 0,00 0,00 Γραμμάτια πληρωτέα , , , ,45 Επιταγές πληρωτέες , , ,34 0,00 Προκαταβολές πελατών , ,62 0,00 0,00 Φόροι πλην τρέχοντος φόρου εισοδήματος , , , ,75 Ληξιπρόθεσμες οφειλές φόρων , , , ,25 Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου και προσαυξήσεις ληξιπροθέσμων οφειλών φόρων , , , ,00 Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , , ,48 Ληξιπρόθεσμες οφειλές ασφαλιστικών οργανισμών , ,31 0,00 0,00 Πρόβλεψη για προσαυξήσεις ληξιπροθέσμων οφειλών σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς , ,00 0,00 0,00 Μερίσματα πληρωτέα , , , ,22 Οφειλόμενες δόσεις αγοράς συμμετοχών , , , ,00 Υποχρεώσεις σε μετόχους και ιδρυτές , ,06 0,00 Πιστωτές διάφοροι , , , ,26 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα , ,53 0,00 0, , , , ,79 Υποχρεώσεις τρέχοντος φόρου εισοδήματος , ,53 0, ,78 Σύνολο Βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων , , , ,57 Στο εξ ,34 υπόλοιπο του λογαριασμού «Επιταγές πληρωτέες» περιλαμβάνονται ποσό ,00 που αφορά σε επιταγές πληρωτέες της Θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΔΗΜ Α.Ε.» υπέρ της προμηθεύτριας εταιρίας «ΤΥΠΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.». Κατά του προμηθευτή «ΤΥΠΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.» υπάρχει επίδικη απαίτηση ποσού ποσού ,00 που απεικονίζεται την 30/9/2008 στις επισφαλείς απαιτήσεις στο λογαριασμό «Λοιπές απαιτήσεις». Η θυγατρική εταιρία «ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ», μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης και την εκπλήρωση των ληφθεισών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων από τον προμηθευτή, δεν προτίθεται να πληρώσει τις εξ ευρώ ,00 ανωτέρω επιταγές, για τις οποίες έχει υπάρξει και σχετική δικαστική απόφαση περί επιστροφής αυτών στον εκδότη. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των περιλαμβανομένων στην ενοποίηση επιχειρήσεων παρατίθενται στη συνέχεια: Εταιρία Ανέλεγκτες Χρήσεις ΕΜΠΟΡΙΚΟ Σ ΔΕΣΜΟΣ ΑΕΒΕ Χρήσεις ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ Χρήσεις ΑΛ ΠΕΤΡΟΪΛ Α.Ε.Π. Χρήσεις ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χρήσεις ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χρήσεις UNION ΥΠΑΙΘΡΙΟ Ι ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ A.E. Χρήσεις MEGA GRAFICA A.E. Χρήσεις

25 Για τις διαφορές και προσαυξήσεις φόρων που ενδέχεται να προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη, αφού δεν δύναται να γίνει σχετική εκτίμηση αυτών. Για τις προσαυξήσεις ληξιπροθέσμων οφειλών από φόρους και εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς (αφορούν κυρίως τη Θυγατρική εταιρία «ΔΙΑΔΗΜ Α.Ε.»), έχει σχηματιστεί σχετική σε βάρος των αποτελεσμάτων πρόβλεψη. Η Διοίκηση της Εταιρίας προτίθεται να προχωρήσει σε σχετική ρύθμιση εξόφλησης των ανωτέρω ληξιπροθέσμων οφειλών. 8. Αναλύσεις Λογαριασμών Κατάστασης Αποτελεσμάτων 8.1 Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία ΣΤΑΚΩΔ 03 είναι: 30/9/ /9/ /9/ /9/ Εμπορία Εκτυπώσεων-Λοιπό Χονδρικό Εμπόριο , , , , Εκτυπωτικές Δραστηριότητες , ,28 0,00 0, Χονδρικό εμπόριο καυσίμων (πλοίων) , ,73 0,00 0,00 Σύνολο , , , , Αποτελέσματα κατά δραστηριότητα Μικτά αποτελέσματα κατά δραστηριότητα 30/9/ /9/ /9/ /9/2007 Πωλήσεις κλάδου εκτυπώσεων , , , ,20 Κόστος πωλήσεων κλάδου εκτυπώσεων , , , ,09 Μικτό αποτέλεσμα (κέρδος) κλάδου εκτυπώσεων , , , ,11 Πωλήσεις κλάδου καυσίμων , ,73 0,00 0,00 Κόστος πωλήσεων κλάδου καυσίμων , ,81 0,00 0,00 Μικτό αποτέλεσμα (κέρδος) κλάδου καυσίμων , ,92 0,00 0,00 Σύνολο Μικτών αποτελεσμάτων , , , ,11 24

26 Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης κατά δραστηριότητα 30/9/ /9/ /9/ /9/2007 Έξοδα Διοίκησης κλάδου εκτυπώσεων , , , ,64 Έξοδα Διάθεσης κλάδου εκτυπώσεων , , , ,93 Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης κλάδου εκτυπώσεων , , , ,57 Έξοδα Διοίκησης κλάδου καυσίμων , ,52 0,00 0,00 Έξοδα Διάθεσης κλάδου καυσίμων , ,20 0,00 0,00 Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης κλάδου καυσίμων , ,72 0,00 0,00 Σύνολο εξόδων Διοίκησης και Διάθεσης , , , ,57 Οι δαπάνες κατ είδος Α Εννεαμήνου 2008 και η κατανομή αυτών στις επιμέρους λειτουργίες για τον Όμιλο και τη Μητρική Εταιρία παρατίθενται στη συνέχεια: Όμιλος Διοίκηση Διάθεση Κόστος Χρημ/κό κόστος Άλλα Έξοδα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,57 0, ,50 0,00 0,00 Αμοιβές και έξοδα τρίτων , , , ,32 0,00 0,00 Παροχές τρίτων , , , ,03 0,00 0,00 Φόροι - τέλη , , , ,84 0, ,33 Διάφορα έξοδα , , , ,13 0,00 0,00 Τόκοι και συναφή έξοδα ,95 0,00 0,00 0, ,95 0,00 Αποσβέσεις ,42 617, , ,00 0, ,92 Αναλώσεις αποθεμάτων ,41 0,00 0, ,41 0,00 0,00 Ενδοεταιρικές συναλλαγές ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Μητρική Εταιρία Σύνολο δαπάνης Μερισμός Δαπανών , , , , , ,25 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,10 0, ,80 0,00 0,00 Αμοιβές και έξοδα τρίτων , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Παροχές τρίτων 7.709, , ,65 0,00 0,00 0,00 Φόροι - τέλη , , ,98 0,00 0, ,33 Διάφορα έξοδα , , , ,02 0,00 0,00 Τόκοι και συναφή έξοδα ,45 0,00 0,00 0, ,45 0,00 Αποσβέσεις ,60 320, ,02 0,00 0, ,92 Αναλώσεις αποθεμάτων ,91 0,00 0, ,91 0,00 0, , , , , , ,25 Αντίστοιχα oι δαπάνες κατ είδος Α Εννεαμήνου 2007 και η κατανομή αυτών στις επιμέρους λειτουργίες για τον Όμιλο και τη Μητρική Εταιρία παρατίθενται στη συνέχεια: 25

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύει μετά την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλα Τ.Κ. 640-07 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλα Τ.Κ. 640-07 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλα Τ.Κ. 640-07 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΔΠΧΠ»)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΔΠΧΠ») ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Π. Ράλλη 39 Ταύρος 17778 Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΔΠΧΠ») ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

ENΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ENΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Καταναλωτικών Αγαθών Αρ. Μητρώου Α.Ε. 13108/06/Β/86/89 71ο ΧΛΜ Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος, 34100 Χαλκίδα Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ης IOYNIOY 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) Στοιχεία και πληροφορίες της τριμηνιαίας περιόδου από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ»

«CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ» «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ» ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το Α Εξάμηνο 2006 (από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 30 ης Σεπτεμβρίου 2007

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου της δωδεκάμηνης περιόδου από

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2012 30.9.2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007)

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007) FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 1 (1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5150819000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή Δράμας Τ.Κ. 661 00 Κ Τ Η Μ Α Κ Ω Σ Τ Α Λ Α Ζ Α Ρ Ι Δ Η Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2012 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 5 η Οκτωβρίου 2010 έως 31 η Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Οι Συνημμένες Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΜΕΧΡΙ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

AQUA BIOTECH HELLENIC A.E.

AQUA BIOTECH HELLENIC A.E. AQUA BIOTECH HELLENIC Α.Ε Αρ.Μ.Α.51827/70/Β/02/40 AQUA BIOTECH HELLENIC A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 (περίοδος 1.1.2007 31.12.2007) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 31η Δεκεμβρίου 2005 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα