ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε."

Transcript

1 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 ου Εννεαμήνου 2008 (1η Ιανουαρίου 30η Σεπτεμβρίου 2008) ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίς Α. Βεβαίωση Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου...3 Β. Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης...4 Γ. Εννεαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου Ενδιάμεσος ισολογισμός Ενδιάμεση κατάσταση αποτελεσμάτων Ενδιάμεση κατάσταση μεταβολών Καθαρής Θέσης Ομίλου Ενδιάμεση κατάσταση μεταβολών Καθαρής Θέσης Μητρικής Ενδιάμεση κατάσταση ταμειακών ροών...10 Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Γενικές Πληροφορίες Πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο Μητρική Εταιρεία Θυγατρικές που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση (πλήρης ενοποίηση) Συγγενείς επιχειρήσεις που ενοποιήθηκαν (μέθοδος καθαρής θέσης) Βασικές λογιστικές αρχές - Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως Αναλύσεις Λογαριασμών Ισολογισμού Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα και άϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε Θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) Λοιπές απαιτήσεις μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Αποθέματα Πελάτες Λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά

3 7.11 Ζημίες εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας επί των ιδίων κεφαλαίων Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Αναλύσεις Λογαριασμών Κατάστασης Αποτελεσμάτων Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Αποτελέσματα κατά δραστηριότητα Άλλα έσοδα Άλλα έξοδα Χρηματοοικονομικό Κόστος (καθαρό) Φόρος Εισοδήματος Δικαιώματα μειοψηφίας στα αποτελέσματα Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες...29 Σελίς 11. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

4 Α. Βεβαίωση Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» την 27η Νοεμβρίου 2008 και έχουν δημοσιοποιηθεί μέσω του τύπου και της ανάρτησής τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. ΘΑΛΕΙΑ ΒΡΥΩΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 3

5 Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε» Εισαγωγή Επισκοπήσαμε το συνημμένο ενδιάμεσο ισολογισμό της εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε» (η Εταιρεία), καθώς και τον ενδιάμεσο ισολογισμό της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο Όμιλος), της 30ης Σεπτεμβρίου 2008, τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εννεάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση («ΔΛΠ 34»). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος της εργασίας επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας» στο οποίο παραπέμπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και επομένως, δεν μας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουμε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. Βάση για συμπέρασμα με εξαίρεση α) Για τη συμμετοχή της Μητρικής στις ενοποιηθείσες θυγατρικές εταιρίες «ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ» (50%), «ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΕ» (95%), και «ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΝΕ» (95%) συνολικού ποσού ευρώ ,00 που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό «Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις» και αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως δεν τέθηκαν υπόψη μας πρόσφατες εκθέσεις εκτίμησης της αξίας των. Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα και η εν γένει οικονομική κατάσταση των εταιριών αυτών από την εξαγορά τους μέχρι σήμερα υπολείπονται σημαντικά των προβλεπομένων στην αρχική έκθεση εκτίμησης, αδυνατούμε να εκφράσουμε γνώμη για το εύλογο της αξίας των συμμετοχών αυτών και συνεπώς ενδέχεται να συντρέχει και περίπτωση απομείωσης της εξ ευρώ ,91 αντίστοιχης υπεραξίας στον Ενοποιημένο Ισολογισμό. β) Δεν τέθηκαν υπόψη μας οικονομικά στοιχεία και σχετική έκθεση εκτίμησης, της σε ποσοστό 49% συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της μη ενοποιηθείσης ναυτικής εταιρίας του εξωτερικού «LEON SEA SA», συνολικού τιμήματος αγοράς ευρώ ,00, που περιλαμβάνεται στο λογαριασμό «Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις» και συνεπώς αδυνατούμε να εκφράσουμε γνώμη για το εύλογο της αξίας της συμμετοχής αυτής. Ομοίως δεν τέθηκαν υπόψη μας πρόσφατα οικονομικά στοιχεία για την εμφανιζόμενη στον ενοποιημένο Ισολογισμό συμμετοχή στη συγγενή εταιρία «MEGA GRAFICA AE» ποσού ευρώ ,49 και συνεπώς αδυνατούμε να εκφράσουμε γνώμη για το εύλογο της αξίας και της συμμετοχής αυτής. γ) Δεν επιβεβαιώθηκε με επιστολή τραπέζης (παρά μόνο τέθηκε υπόψη μας αντίγραφο της κίνησης του αντίστοιχου λογαριασμού extrait), η εξ ευρώ ,00 προθεσμιακή κατάθεση εξωτερικού που περιλαμβάνεται στο λογαριασμό «λοιπές απαιτήσεις» και η οποία είναι δεσμευμένη ( blocked ) λόγω εγγυήσεως υπέρ φυσικού προσώπου συγγενούς πρώτου βαθμού με μέλος του Διοικητικού 4

6 Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω χορηγηθείσα εγγύηση απαγορεύεται από τις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Συμπέρασμα Επισκόπησης Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση και με εξαίρεση τα θέματα που περιγράφονται στην παραπάνω παράγραφο, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα της επισκόπησής μας, εφιστούμε την προσοχή σας: α) Στη σημείωση υπ αρ που παρατίθεται στο προσάρτημα, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις της μητρικής δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές. Οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση αναφέρονται στην προαναφερόμενη σημείωση. Συνεπώς υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που οι φορολογικές δηλώσεις θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. β) Στο γεγονός ότι, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις υπ αρ. α και β του ελέγχου και υπάρξει περίπτωση απομείωσης της αξίας των συμμετοχών, ενδέχεται τα ίδια κεφάλαια της Μητρικής Εταιρίας να είναι μικρότερα του ενός δευτέρου (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου και συνεπώς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κ.ν.2190/1920. Ομοίως επειδή τα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΔΗΜ Α.Ε.». την 30/9/2008 είναι μικρότερα του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού τους κεφαλαίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του κ.ν.2190/1920 και συνεπώς επιβάλλεται να ληφθούν τα προσήκοντα μέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων αυτών. Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2008 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Λουκάς Σ. Χρυσαφίνης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 5

7 Γ. Οικονομικές καταστάσεις Εννεαμήνου της 30 ης Σεπτεμβρίου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 Ενσώ ματα Πάγια , , , ,81 Επενδύσεις σε ακίνητα , , , ,04 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7.1 0,01 0,01 0,01 0,01 Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις , , , ,00 Υπεραξία Επιχειρήσεως , ,56 0,00 0,00 Λοιπές απαιτήσεις , ,03 0,00 0, , , , ,86 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα , , , ,41 Πελάτες , , , ,35 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,34 Τ αμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , , , , , ,95 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , , ,81 ΙΔΙΑ ΚΕΦ ΑΛΑΙΑ Μετόχων της μητρικής: Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,00 Διαφορά υπέρ το άρτιο , , , ,89 Λοιπά Αποθεματικά , , , ,34 Ζημίες εις νέον , , , , , , , ,78 Δικαιώ ματα Μειοψηφίας , ,91 0,00 0,00 Σύνολο Καθαρής Θέσης , , , ,78 ΥΠΟ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σημεί ωση Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις , , , ,28 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώ σεις , , , ,12 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους , , , , , , , ,46 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.16 Ο ΜΙΛΟ Σ Ποσά σε Ευρώ ( ) Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , , , ,79 Τ ρέχω ν Φόρος εισοδήματος , ,53 0, , , , , ,57 Σύνολο υποχρεώσεων , , , ,03 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων , , , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ.11-30) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 6

8 2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2008 Σημείωσ η 1/1-30/9/08 1/1-30/9/07 1/7-30/9/08 1/7-30/9/07 Ποσά σε Ευρώ ( ) Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) , , , ,28 Κόστος πωλήσεων , , , ,61 Μικτά κέρδη , , , ,67 Άλλα έσοδα , , , ,53 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , , , ,59 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , , , ,11 Άλλα έξοδα , , , ,50 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδ., και επενδ. Αποτ/των , , , ,00 Χρηματοοικονομικό κόστος (Καθαρό) , , , ,51 Κέρδη (-ζημίες) προ φόρου , , , ,51 Φόρος εισοδήματος , , , ,39 Καθαρά κέρδη (-ζημίες) μετά από φόρους , , , ,12 Αποδιδόμενο σε: Μετόχους μητρικής , , , ,10 Δικαιώματα μειοψηφίας , , , , , , , ,12 Κέρδη (-ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-σε 8.8 0, , , , Αποσβέσεις , , , ,36 Κέρδη (-ζημίες) προ φόρων, χρηματοδ., επενδ. Αποτ/των και αποσβέσεων , , ,66-879,64 1/1-30/9/08 1/1-30/9/07 1/7-30/9/08 1/7-30/9/07 Σημείωσ η Ποσά σε Ευρώ ( ) Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) , , , ,00 Κόστος πωλήσεων , , , ,13 Μικτά κέρδη , , ,16 994,87 Άλλα έσοδα , , , ,87 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , , , ,03 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , , , ,06 Άλλα έξοδα , , , ,20 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδ., και επενδ. Αποτ/των , , , ,45 Χρηματοοικονομικό κόστος (Καθαρό) , , , ,13 Κέρδη (-ζημίες) προ φόρου , , , ,68 Φόρος εισοδήματος , , , ,38 Καθαρά κέρδη (-ζημίες) μετά από φόρους , , , ,30 Κέρδη (-ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-σε 8.8 0, , , , Αποσβέσεις , , , ,81 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδ., επενδ. Αποτ/των και αποσβέσεων , , , ,26 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ.11-30) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 7

9 3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Ποσά σε Ευρώ ( ) Μετο χικ ό Κεφ άλαιο Δ ιαφ ο ρ ά από έκδ ο ση μ ε το χώ ν υπέρ τ ο άρτ ιο Τακτικό Αποθ εματικ ό Ειδικά - Έκτ ακτ α Α πο θε μ ατ ικά Α φ ο ρο λ όγ η τ α Α ποθ εμ ατικά Α πο τελέσματα ει ς νέο ν Κ αθαρή Θ έση Μ ετό χων Δι καιώ ματα μειο ψ ηφ ίας Σ ύνο λο Καθα ρής Θέσης Υ πόλοιπο την 1 /1/ , , , , , , , , ,46 Μ ετ α βο λή υπ εραξία ς σ υμ μετ ο χώ ν ( αλλ αγή % συμμετο χής) 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0, , ,8 0 0, ,8 0 Μ ετ α φο ρά υπ οχρεώ σ εω ν σ ε με τ όχο υς ( θυγα τ ρικώ ν) στα ΙΚ 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0, , , , ,8 4 Μ είω ση α ξίας κ τ ήσ εω ς συμμετο χώ ν 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0, , ,0 0 0, ,0 0 Λοιπές τακτοποιήσεις δικαιωμάτων τρίτων 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0, , , ,65 0,0 0 Κ αθα ρό κ έρδος π εριό δου 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0, , , , ,84 Υ πόλοιπο την 3 0/9 / , , , , , , , , ,34 Υ πόλοιπο την 1 /1/ , , , , , , , , ,88 Κ αθα ρό κ έρδος π εριό δου 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0, , , , ,88 Υ πόλοιπο την 3 0/9 / , , , , , , , , ,76 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ.11-30) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 8

10 4. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ Ποσά σε Ευρώ ( ) Μητρική Εταιρία Μ ετοχικό Κεφάλαιο Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο Ειδικά - Έκτακτα Τακτικό Αποθεματικ Αποθεματικό ά Αφορολόγητα Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Καθαρή Θέση Μ ετόχων Υπόλοιπο την 1/1/ , , , , , , ,42 Προσαρμογή καθαρής θέσης εκτός αποτ/των 0,00 0,00 0,00 0,00 Καθαρό κέρδος περιόδου 0,00 0, , ,82 Υπόλοιπο την 30/9/ , , , , , , ,24 Υπόλοιπο την 1/1/ , , , , , , ,78 Καθαρό κέρδος περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 Υπόλοιπο την 30/9/ , , , , , , ,59 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ.11-30) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 9

11 5. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2008 Ποσά σε Ευρώ ( ) Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-30/9/2008 1/1-30/9/2007 1/1-30/9/2008 1/1-30/9/2007 Κέρδη προ φόρων , , , ,47 Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις , , , ,08 Προβλέψεις , , , ,33 Συναλλαγματικές διαφορές , ,50 0,00 0,00 Άλλα μη ταμειακά έσοδα / έξοδα , , , ,39 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτ. δραστηριότητας , , , ,00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , ,78 Πλέον/μείον προσαρμογές για: , , , ,27 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων , , , ,28 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων , , , ,39 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων , , , ,09 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα , , , ,00 Καταβεβλημένοι φόροι , , , ,33 Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργ. δραστ. (α) , , , ,92 Επενδυτικές δραστηριότητες Είσπραξη από πώληση μετοχών , ,00 0, ,00 Πληρωμές για αγορά θυγατρικών 0, ,00 0, ,00 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων -380, ,00 0,00 0,00 Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων 300,00 0,00 300,00 0,00 Τόκοι εισπραχθέντες , , , ,25 Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδ. δραστ. (β) , , , ,75 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Ο Η ΕΤΑΙΡΙΑ Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια για αγορά παγίων ) , , , ,59 Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματ. Δραστ. (γ) , , , ,59 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) , , , ,58 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως , , , ,64 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως , , , ,22 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ.11-30) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεω 10

12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2008 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» 6. Γενικές Πληροφορίες 6.1 Πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όμιλο Μητρική Εταιρία Η μητρική εταιρία «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» δραστηριοποιείται στην Εμπορία Εκτυπώσεων. Ιδρύθηκε στις 4 Απριλίου 1979, έχει την μορφή της Ανωνύμου Εταιρίας και είναι εγκατεστημένη στη διεύθυνση Α. Φραντζή 2 Αθήνα τ.κ Το site είναι και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας «Διαρκή Οικιακά Προϊόντα» (Durable Household Products). Εποπτεύουσα Αρχή: Νομαρχία Αθηνών Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών: 7887/06/Β/86/31 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: Ελεγκτές: ΛΟΥΚΑΣ Σ. ΧΡΥΣΑΦΙΝΗΣ ΣΟΛ ΑΕΟΕ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μητρικής Εταιρίας «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», όπως συγκροτήθηκε σε σώμα την 6 η Δεκεμβρίου 2006, έχει ως ακολούθως: * Βρυώνη Θάλεια, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος * Σακαλακτσιόγλου Πρόδρομος, Αντιπρόεδρος * Τσάμης Θεόδωρος, Εκτελεστικό Μέλος * Γκιουγκής Ευάγγελος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος * Δρελιώση Κοντέα Παναγιώτα, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής και λήγει την 6 η Δεκεμβρίου Θυγατρικές που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση (Πλήρης ενοποίηση) Οι συνημμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΑΕΒΕ» καθώς και των θυγατρικών της εταιριών στις οποίες ασκεί έλεγχο. Ο έλεγχος υφίσταται όταν η μητρική μέσω άμεσης ή έμμεσης κατοχής διατηρεί την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο των θυγατρικών εταιριών. Οι θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται από την ημερομηνία που ο ουσιαστικός έλεγχος μεταφέρεται στον όμιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ημέρα κατά την οποία ο έλεγχος παύει να υφίσταται. Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα έχουν απαλειφθεί στις συνημμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι θυγατρικές εταιρίες που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 11

13 Εταιρία Ποσοστό Συμμετοχής Έδρα Χώρα επιχειρηματικής δραστηριότητας ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ 50,00% Αθήνα Ελλάδα Δραστηριότητα Εμπορία Εκτυπώσεων και εκτυπωτικές δραστηριότητες ΑΛ ΠΕΤΡΟΪΛ ΑΕΠ 95,00% Πειραιάς Ελλάδα Εφοδιασμός πλοίων με καύσιμα ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΕ 95,00% Πειραιάς Ελλάδα Εφοδιασμός πλοίων με καύσιμα ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΝΕ 95,00% Πειραιάς Ελλάδα Εφοδιασμός πλοίων με καύσιμα Συγγενείς επιχειρήσεις που ενοποιήθηκαν (Μέθοδος καθαρής θέσης) Οι συμμετοχές του ομίλου στις συγγενείς εταιρίες λογίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Συγγενείς είναι οι εταιρίες στις οποίες ο όμιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή και δεν είναι θυγατρικές αλλά ούτε και κοινοπραξίες. Οι συμμετοχές στις συγγενείς εταιρίες καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης και η λογιστική τους αξία αυξάνεται ή μειώνεται για να απεικονίσει το μερίδιο του επενδυτή στα κέρδη ή τις ζημίες της εκδότριας μετά την ημερομηνία απόκτησης. Τα μερίσματα που ο επενδυτής λαμβάνει από συγγενή εταιρία μειώνουν τη λογιστική αξία της συμμετοχής στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συγγενείς εταιρίες που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Εταιρία UNION ΥΠΑΙΘΡ ΙΟΙ Ποσοστό Συμμετοχής Ομίλου Έδρα Χώρα επιχειρηματικής δραστηριότητας ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ A.E. 12,50% Αθήνα Ελλάδα MEGA GRAFICA A.E 25,00% Θεσσαλονίκη Ελλάδα Δραστηριότητα Εκμετάλλευση διαφημιστικών επιγραφών Εμπορία Εκτυπώσεων και εκτυπωτικές δραστηριότητες Τα τελευταία ληφθέντα οικονομικά στοιχεία βάσει των οποίων ενοποιήθηκε η MEGA GRAFICA AE αναφέρονται στις 31/12/2005 και έχουν απεικονιστεί στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα μέχρι την 31/12/2006. Η εταιρία αυτή βρίσκεται σε αδράνεια. Τα αποτελέσματα α εξαμήνου 2007 και α εξαμήνου 2008 δεν έχουν επηρεαστεί από τη μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων της συγγενούς αυτής εταιρίας λόγω έλλειψης οικονομικών στοιχείων. Αντίστοιχα τα τελευταία ληφθέντα οικονομικά στοιχεία βάσει των οποίων ενοποιήθηκε η «UNION ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ A.E.» αναφέρονται στις 31/12/2007 και τα αποτελέσματα α εννεαμήνου 2008 δεν έχουν επηρεαστεί από τη μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων της συγγενούς αυτής εταιρίας λόγω έλλειψης οικονομικών στοιχείων. Εκτιμάται ότι η έλλειψη των ανωτέρω στοιχείων δεν έχει σημαντική επίδραση επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου. 12

14 6.2 Βασικές Λογιστικές Αρχές Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Οι ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου εταιριών «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» που αφορούν το Α Εννεάμηνο της χρήσης 2008 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τo ΔΠΧΠ 34 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση. Οι ενδιάμεσες αυτές οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και τις διερμηνείες που είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία σύνταξής των. Οι βασικές λογιστικές αρχές με βάση τις οποίες καταρτίστηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις Α Εννεαμήνου 2008 είναι ίδιες με τις λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι δημοσιευθείσες, σύμφωνα με το νόμο, ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2007, όπου καταγράφονται αναλυτικά και στις οποίες πρέπει να ανατρέξει ο αναγνώστης για να έχει ολοκληρωμένη και επαρκή πληροφόρηση. Σημειώνεται ότι στις οικονομικές καταστάσεις Α Εννεαμήνου 2008 (και στα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη της χρήσεως 2007) έχουν περιληφθεί στην ενοποίηση ως θυγατρικές (πλήρης ενοποίηση) οι εταιρίες «ΔΙΑΔΗΜ Α.Ε.» «ΑΛ ΠΕΤΡΟΪΛ ΑΕΠ», «ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΕ» και «ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΝΕ». Οι εταιρίες «ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΕ» και «ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΝΕ» έχουν συσταθεί ως Ναυτικές Εταιρίες βάσει του Ν.959/1979 και τηρούν βιβλία «Εσόδων Εξόδων». Οι εταιρίες αυτές περιλήφθηκαν στην ενοποίηση βάσει εξολογιστικών στοιχείων λόγω μη τήρησης από αυτές του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Το γεγονός αυτό δεν έχει σημαντική επίδραση στην ακρίβεια των αναγραφομένων στον ενοποιημένο ισολογισμό υπολοίπων του Ομίλου. Στην ενοποίηση περιλήφθηκαν και οι συγγενείς εταιρίες «MEGA GRAFICA AE» και «UNION ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ AE» με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Όπως αναφέρεται και στη παράγραφο τα τελευταία ληφθέντα οικονομικά στοιχεία βάσει των οποίων ενοποιήθηκε η «MEGA GRAFICA AE» αναφέρονται την 31/12/2005. Αντίστοιχα τα τελευταία ληφθέντα οικονομικά στοιχεία βάσει των οποίων ενοποιήθηκε η «UNION ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ AE» αναφέρονται την 31/12/ Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου: (α) Πιστωτικός κίνδυνος: Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών. (β) Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. (γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων: Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. Ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων θα επιβάρυνε με χρηματοοικονομικά έξοδα κυρίως τη μητρική εταιρία λόγω αύξησης των μισθωμάτων Leasing. 13

15 6.4 Λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. 7. Αναλύσεις Λογαριασμών Ισολογισμού 7.1 Ενσώματα πάγια - επενδύσεις σε ακίνητα και άυλα περιουσιακά στοιχεία Πίνακας Μεταβολών Παγίων και Επενδύσεων σε Ακίνητα Ομίλου Αξία κτήσεως 31/12/2007 Αγορές 1/1 - Μειώσεις 1/1 Αξία κτήσεως 30/9/ /9/ /9/2008 Αποσβεσθέντα 31/12/2007 Αποσβέσεις 1/1-30/9/2008 Μειώσεις 1/1-30/9/2008 Αποσβεσθέντα 30/9/2007 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2007 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/9/2008 Ενσώματα Πάγια Κτήρια και Τεχνικά Έργα ,74 0,00 0, , , , , , ,17 Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ/σεις - Λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός ,12 0,00 0, , , , , , ,54 Μηχανήματα LEASING ,00 0,00 0, , , , , , ,00 Μεταφορικά Μέσα ,85 0, , , , , , , , ,02 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός ,97 380,82 0, , , , , , , ,68 380, , , , , , , , ,46 Επενδύσεις σε ακίνητα Οικόπεδο Ακινήτου Τσαλαβούτα 9 (Leasing) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Κτίρια Ακινήτου Τσαλαβούτα 9 (Leasing) ,00 0,00 0, , , ,92 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,92 0, , , ,12 Σύνολο Ενσώματων Παγίων ,68 380, , , , , , , , ,58 Άυλα περιουσιακά στοιχεία ,50 0, , ,49 0,00 0, ,49 0,01 0,01 Σύνολο ,18 380, , , , , , , , ,59 Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν σε εκμισθωμένο ακίνητο της μητρικής εταιρίας επί της οδού Τσαλαβούτα 9 στο Περιστέρι Αττικής. Στις 28/7/2006 διενεργήθηκε πώληση του ανωτέρω ακινήτου, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», έναντι τιμήματος ,00. Ταυτόχρονα και για το ίδιο ακίνητο υπεγράφη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ( Sale and Lease Back ). Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις επί των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων των εταιριών του Ομίλου. 14

16 Πίνακας Μεταβολών Παγίων - Επενδύσεων σε Ακίνητα και άϋλα περιουσιακά στοιχεία Μητρικής Αξία κτήσεως 31/12/2007 Αγορές 1/1-30/9/2008 Πωλήσεις 1/1-30/9/2008 Αξία κτήσεως 30/9/2008 Αποσβεσθέντα 31/12/2007 Αποσβέσεις 1/1-30/9/2008 Μειώσεις 1/1-30/9/2008 Αποσβεσθέντα 30/9/2007 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2007 Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/9/2008 Ενσώματα Πάγια Κτήρια και Τεχνικά Έργα ,72 0, , , , , ,64 386,62 Μηχ/τα - Τεχν. Εγκ/σεις - Λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός ,49 0, , ,25 0, ,25 0,24 0,24 Μεταφορικά Μέσα ,85 0, , , ,82 0, , ,72 0,03 0,02 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός ,41 0, , ,51 320, , , , ,47 0, , , , , , , , ,12 Επενδύσεις σε ακίνητα Οικόπεδο Ακινήτου Τσαλαβούτα 9 (Leasing) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Κτίρια Ακινήτου Τσαλαβούτα 9 (Leasing) ,00 0, , , ,92 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,92 0, , , ,12 Σύνολο Ενσώματων Παγίων ,47 0, , , , , , , , ,24 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 8.804,00 0, , ,99 0,00 0, ,99 0,01 0,01 Σύνολο ,47 0, , , , , , , , ,25 Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις επί των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας της Μητρικής Εταιρίας. 15

17 7.2 Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις Συμμετοχή Ομίλου 30/9/ /12/ /6/ /12/ /6/ /12/2007 Ενοποιηθείσες με ολική ενοποίηση εταιρίες ΔΙΑΔΗΜ Α.Ε. (Αξία κτήσεως) 50,00% 50,00% 0,00 0, , ,00 ΑΛ ΠΕΤΡΟΪΛ ΑΕΠ (Αξία κτήσεως) 95,00% 95,00% 0,00 0, , ,00 ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΕ (Αξία κτήσεως) 95.00% 95.00% 0,00 0, , ,00 ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΝΕ (Αξία κτήσεως) 95.00% 95.00% 0,00 0, , ,00 Ενοποιηθείσες με καθαρή θέση εταιρίες MEGA GRAFICA AE (Αξία κτήσεως) 25,00% 25,00% , ,00 0,00 0,00 MEGA GRAFICA AE (Προσαρμογή Αξίας κτήσεως) , ,49 0,00 0,00 UNION ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ A.E. (Αξία κτήσεως) 12,50% 12,50% , ,14 0,00 0,00 UNION ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ A.E. (Προσαρμογή Αξίας κτήσεως) , ,62 0,00 0,00 Μη ενοποιηθείσες συγγενείς εταιρίες LEON SEA SA 49,00% 49,00% , , , ,00 Σύνολο , , , ,00 Ο έλεγχος της εταιρίας «ΔΙΑΔΗΜ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» στην οποία η Μητρική συμμετέχει με ποσοστό 50% στο Μετοχικό Κεφάλαιό της ασκείται μέσω της πλειοψηφίας των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Για την αξία κτήσεως της συμμετοχής στην εταιρία αυτή εκτιμάται ότι δεν συντρέχει περίπτωση απομείωσης της αξίας της. Η εξ ευρώ ,49 αύξηση της αξίας κτήσεως της συμμετοχής στη MEGA GRAFICA AE αφορά την προσαρμογή που έγινε με βάση την αναλογούσα λογιστική αξία αυτής την 31/12/2005. Αντίστοιχα η εξ ευρώ 2.470,62 μείωση της αξίας κτήσεως της συμμετοχής στη UNION ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ A.E. αφορά την προσαρμογή που έγινε με βάση την αναλογούσα λογιστική αξία αυτής την 31/12/2007. Τα νεότερα οικονομικά στοιχεία των ανωτέρω εταιριών, όταν οριστικοποιηθούν, θα περιληφθούν στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου της επόμενης περιόδου. Στις 27/3/2007 οριστικοποιήθηκε από τη μητρική εταιρία η εξαγορά του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «LEON SEA SA» έναντι συνολικού τιμήματος ευρώ ,00. Η εταιρία αυτή έχει στην κυριότητά της ένα οχηματαγωγό πλοίο (RO-RO PASSENGERS) με το όνομα «MARINOS D» χωρητικότητος 8.552,00 τόννων μήκους 136,30 μέτρων και ιπποδύναμης 9.416KW. 7.3 Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) Το εξ ευρώ ,56 υπόλοιπο του λογαριασμού «Υπεραξία Επιχειρήσεως» που εμφανίζεται στο ενεργητικό του ενοποιημένου Ισολογισμού αφορά στη διαφορά μεταξύ συνολικού τιμήματος και λογιστικής αξίας (που αναλογεί) τριών περιλαμβανομένων στην ενοποίηση εταιριών ως κατωτέρω: 16

18 Λογιστική Αξία (κατά την εξαγορά) Υπόλοιπα 30/9/2008 Τίμημα Εξαγοράς Υπεραξία (Goodwill) Λογιστική Αξία (κατά την εξαγορά) Υπόλοιπα 31/12/2007 Τίμημα Εξαγοράς Υπεραξία (Goodwill) ΑΛ ΠΕΤΡΟΪΛ ΑΕΠ , , , , , ,65 ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΕ , , , , , ,69 ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΝΕ , , , , , ,22 Σύνολο , , , , , ,56 Η καθαρή θέση βάσει της οποίας έγινε η εγγραφή αρχικού συμψηφισμού και υπολογίστηκαν οι υπεραξίες αγοράς των ανωτέρω εταιριών ήταν της 31/3/2005, όπως προσαρμόσθηκε την 31/3/2007 βάσει των οριστικών συμφωνητικών μεταβίβασης του 100% των ανωτέρω τριών εταιριών και την εντός του α τριμήνου 2007 πραγματοποιηθείσα πώληση του 5% των συμμετοχών των τριών αυτών εταιριών. Η συμφωνία εξαγοράς των ανωτέρω εταιριών υπεγράφη τον Απρίλιο Η ολοκλήρωση της εξαγοράς και η οριστική μεταβίβαση των μετοχών της «ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΕ» και «ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΝΕ» έγινε στις 13/2/2007, ενώ της «ΑΛ ΠΕΤΡΟΪΛ ΑΕΠ» έγινε στις 27/3/2007. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς και απόκτησης του 100% των μετοχών των ανωτέρω εταιριών η μητρική εταιρία προέβη στις 29/3/2007 σε πώληση του 5% του μετοχικού κεφαλαίου και των τριών θυγατρικών, έναντι συνολικού τιμήματος ποσού ευρώ ,00. Διευρινίζεται ότι η εξ ευρώ ,57 υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά, στη χρήση 2002, του 50% της «ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ» περιλαμβάνεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων στον Ενοποιημένο Ισολογισμό. 7.4 Λοιπές Απαιτήσεις μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 Δοθείσες εγγυήσεις σε Τελωνείο , ,48 0,00 0,00 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (εγγυήσεις μισθώσεων, ΔΕΗ κλπ) 7.221, ,55 0,00 0,00 Σύνολο , ,03 0,00 0, Αποθέματα 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 Εμπορεύματα , , , ,44 Πρώτες και βοηθητ. ύλες - Αναλώσιμα υλικά , ,22 0,00 0,00 Πρόβλεψη για υποτίμηση αποθεμάτων ,00 0,00 0,00 0,00 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων , , , ,97 Σύνολο , , , ,41 17

19 7.6 Πελάτες 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 Πελάτες , ,12 0,00 0,00 Απαιτήσεις από συνδεμένες επιχειρήσεις (Πελάτες) 0, , , , , , , ,35 Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς Πελάτες , , ,33 0, , , , , Λοιπές απαιτήσεις 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 Επισφαλείς απαιτήσεις , , , ,86 Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη , , , ,45 Απαιτήσεις από πώληση μετοχών , , , ,00 Επιταγές εισπρακτέες , ,48 0,00 0,00 Απαιτήσεις είσπραξης μισθωμάτων ενοικίων ακινήτων , , , ,20 Χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ προς επιστροφή , ,05 0,00 0,00 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,03 Λογ/σμοί διαχειρ. προκαταβολών και πιστώσεων 703,26 703,26 0,00 0,00 Έξοδα επομένων χρήσεων 1.855, , , ,08 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , , , , , , , ,93 Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις , , , , , , , ,34 Δεσμευμένη προθεσμιακή κατάθεση εξωτερικού , , , ,00 Σύνολο απαιτήσεων , , , ,34 Η εξ ,00 ανωτέρω κατάθεση σε τράπεζα του εξωτερικού είναι δεσμευμένη υπέρ φυσικού προσώπου συγγενούς πρώτου βαθμού με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρίας. Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω φυσικό πρόσωπο έχει εγγυηθεί υπέρ της μητρικής εταιρίας για την καλή εκτέλεση όρων σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης το υπόλοιπο της οποίας την 30/9/2008 ανερχόταν σε ,09. Τα ανωτέρω εγκρίθηκαν ομοφώνως από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της μητρικής εταιρίας την 6 η Δεκεμβρίου Για τις ανείσπρακτες από προηγούμενες χρήσεις απαιτήσεις, που προέκυψαν από πώληση μετοχών ποσού ευρώ ,00 επίκειται σχετική συμφωνία ρύθμισης για την είσπραξη των απαιτήσεων αυτών και αναμένεται να υπογραφεί πρόσθετη σύμβαση που θα προβλέπει τις δόσεις και το χρόνο είσπραξης αυτών μέχρι τη πλήρη εξόφλησή τους. Εκτιμάται ότι το σύνολο των απαιτήσεων αυτών θα εισπραχθεί και συνεπώς δεν συντρέχει λόγος σχηματισμού πρόσθετης πρόβλεψης για το ενδεχόμενο μη είσπραξης των απαιτήσεων αυτών. 18

20 7.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 Ταμείο , , , ,27 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , , ,58 Σύνολο , , , , Μετοχικό κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής εταιρίας διαιρείται σε : κοινές μετά δικαιώματος ψήφου ονομαστικές μετοχές και, προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου ονομαστικές μετοχές. Ολες οι ως άνω μετοχές έχουν ονομαστική αξία 0,40 εκάστη και είναι στο σύνολό τους ονομαστικές. Ανάλυση του λογαριασμού του Μετοχικού Κεφαλαίου της Μητρικής Εταιρίας παρατίθεται στη συνέχεια: 30/9/ /12/2007 Κοινές ονομαστικές , ,80 Προνομιούχες ονομαστικές , ,20 Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου , ,00 Οι μέτοχοι με ποσοστό μεγαλύτερο του 2%, την 30/9/2008, παρατίθενται στη συνέχεια: Μέτοχοι κοινών μετοχών Αριθμός μετοχών Ποσοστό (%) Βρυώνης Φίλιππος Αναστάσιος ,404% Εγνατία Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία ,169% Κουτσουλιέρης Διονύσιος Γρηγόριος ,247% Γκούμας Χρήστος Πολύβιος ,753% Καρακίτσος Νικόλαος Γεώργιος ,634% Αστέρας Εμπορική ΑΕ ,141% Λοιποί ,653% Μέτοχοι προνομιούχων μετοχών Σύνολο % Union Συμμετοχών Α.Ε ,556% Γκίλας Νικόλαος του Γεωργίου ,792% Γκίλας Γεώργιος Νικόλαος ,138% Μπατσούλης Θεόδωρος Δημήτριος ,382% Κυριακίδου Χαρίκλεια ,674% Golden Shipping and Investment Enterprises SA ,242% Λοιποί ,216% Σύνολο % Γενικό Σύνολο Μετοχών

21 7.10 Λοιπά Aποθεματικά 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 Τακτικό Αποθεματικό , , , ,03 Ειδικά Αποθεματικά 6.696, , , ,00 Εκτακτα Αποθεματικά , , , ,46 Αφορολόγητο αποθεματικό φορολογικών κερδών από πώληση και επαναγορά ακινήτου (Sale and Leaseback) , , , ,01 Αφορολόγητα Αποθεματικά , , , ,84 Σύνολο , , , , Ζημίες εις νέον (μετόχων μητρικής) Υπόλοιπο 30/9/2008 ΜΗΤΡΙΚΗ Αποτελέσματα (κέρδη -ζημίες) 31/12/2007 εις νέο , ,45 Αποτελέσματα (κέρδη) Α' Εννεαμήνου 2008 εις νέο , ,81 Σύνολο , , Δικαιώματα μειοψηφίας επί των ιδίων κεφαλαίων 30/9/ /12/2007 Αναλογία τρίτων στη καθαρή θέση της θυγατρικής "ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ" 0,00 0,00 Αναλογία τρίτων στη καθαρή θέση της θυγατρικής "ΑΛ ΠΕΤΡΟΪΛ ΑΕΠ" ,46 0,00 Αναλογία τρίτων στη καθαρή θέση της θυγατρικής "ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΕ" 0, ,89 Αναλογία τρίτων στη καθαρή θέση της θυγατρικής "ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΝΕ" , ,02 Σύνολο , ,91 20

22 7.13 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και υπολογίζονται επί των διαφορών μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Ανάλυση αυτών παρατίθεται κατωτέρω: 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 Αναβαλλ. Φορολ. απαιτήσεις από διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης σε: Έπιπλα 0,00 0,00 0,00 0,00 Έξοδα εγκαταστάσεως 2.544, ,45 1,58 143,82 Προβλέψεις , , , ,27 Μεταβατικοί Ενεργητικού 0, ,05 0, ,05 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,28 Ζημίες αναγνωριζόμενες φορολογικά (για συμψηφισμό στις επόμενες χρήσεις) ,11 0, ,00 0, , , , ,42 Αναβαλλ. Φορολ. υποχρεώσεις από διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης σε: Γήπεδα - Οικόπεδα , , , ,19 Κτήρια και τεχνικά έργα , , , ,51 Μηχανήματα , ,00 0,00 0,00 Αποθεματικό κερδών από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου , , , , , , , ,70 Γενικό σύνολο (υποχρέωση) , , , , Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (ληφθείσες εγγυήσεις) , , , ,00 Κέρδη επομένων χρήσεων (από πώληση ακινήτου με επαναμίσθωση - Sale and Lease Back) , , , ,29 Υποχρεώσεις Προμηθευτών από Leasing , , , ,83 Σύνολο , , , ,12 21

23 7.15 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους κατά την έξοδο από την υπηρεσία , , , ,06 H εξ ευρώ ,06 σχηματισθείσα από προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη αποζημίωσης του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία της μητρικής εταιρίας σχηματίστηκε σε προηγούμενες χρήσεις και υπερκαλύπτει το προβλεπόμενο από την αναλογιστική μελέτη ποσό. Ο σχηματισμός της αντιστοίχου πρόβλεψης της θυγατρικής «ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ», που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση, έγινε με βάση σχετική αναλογιστική μελέτη. Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι ίδιες με αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2007 και παρατίθενται στη συνέχεια: 1) Μέση ετήσια μακροχρόνια ωρίμανση μισθολογίου για αποζημίωση Ν. 2112: 5,8% 2) Προεξοφλητικό επιτόκιο: 4,0421%. 3) Απόδοση επενδύσεων, ως προεξοφλητικό επιτόκιο: 4,0421% 4) Περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση: μηδέν (0). Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού στο Α εννεάμηνο του 2008 ανερχόταν για τις περιλαμβανόμενες στον ενοποιημένο, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, εταιρίες και για την Μητρική εταιρία σε 41 και 4 εργαζομένους αντίστοιχα. 22

24 7.16 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 30/9/ /12/ /9/ /12/2007 Προμηθευτές , , , ,38 Υποχρεώσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις , ,90 0,00 0,00 Γραμμάτια πληρωτέα , , , ,45 Επιταγές πληρωτέες , , ,34 0,00 Προκαταβολές πελατών , ,62 0,00 0,00 Φόροι πλην τρέχοντος φόρου εισοδήματος , , , ,75 Ληξιπρόθεσμες οφειλές φόρων , , , ,25 Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου και προσαυξήσεις ληξιπροθέσμων οφειλών φόρων , , , ,00 Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , , ,48 Ληξιπρόθεσμες οφειλές ασφαλιστικών οργανισμών , ,31 0,00 0,00 Πρόβλεψη για προσαυξήσεις ληξιπροθέσμων οφειλών σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς , ,00 0,00 0,00 Μερίσματα πληρωτέα , , , ,22 Οφειλόμενες δόσεις αγοράς συμμετοχών , , , ,00 Υποχρεώσεις σε μετόχους και ιδρυτές , ,06 0,00 Πιστωτές διάφοροι , , , ,26 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα , ,53 0,00 0, , , , ,79 Υποχρεώσεις τρέχοντος φόρου εισοδήματος , ,53 0, ,78 Σύνολο Βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων , , , ,57 Στο εξ ,34 υπόλοιπο του λογαριασμού «Επιταγές πληρωτέες» περιλαμβάνονται ποσό ,00 που αφορά σε επιταγές πληρωτέες της Θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΔΗΜ Α.Ε.» υπέρ της προμηθεύτριας εταιρίας «ΤΥΠΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.». Κατά του προμηθευτή «ΤΥΠΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.» υπάρχει επίδικη απαίτηση ποσού ποσού ,00 που απεικονίζεται την 30/9/2008 στις επισφαλείς απαιτήσεις στο λογαριασμό «Λοιπές απαιτήσεις». Η θυγατρική εταιρία «ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ», μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης και την εκπλήρωση των ληφθεισών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων από τον προμηθευτή, δεν προτίθεται να πληρώσει τις εξ ευρώ ,00 ανωτέρω επιταγές, για τις οποίες έχει υπάρξει και σχετική δικαστική απόφαση περί επιστροφής αυτών στον εκδότη. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των περιλαμβανομένων στην ενοποίηση επιχειρήσεων παρατίθενται στη συνέχεια: Εταιρία Ανέλεγκτες Χρήσεις ΕΜΠΟΡΙΚΟ Σ ΔΕΣΜΟΣ ΑΕΒΕ Χρήσεις ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ Χρήσεις ΑΛ ΠΕΤΡΟΪΛ Α.Ε.Π. Χρήσεις ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χρήσεις ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χρήσεις UNION ΥΠΑΙΘΡΙΟ Ι ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ A.E. Χρήσεις MEGA GRAFICA A.E. Χρήσεις

25 Για τις διαφορές και προσαυξήσεις φόρων που ενδέχεται να προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη, αφού δεν δύναται να γίνει σχετική εκτίμηση αυτών. Για τις προσαυξήσεις ληξιπροθέσμων οφειλών από φόρους και εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς (αφορούν κυρίως τη Θυγατρική εταιρία «ΔΙΑΔΗΜ Α.Ε.»), έχει σχηματιστεί σχετική σε βάρος των αποτελεσμάτων πρόβλεψη. Η Διοίκηση της Εταιρίας προτίθεται να προχωρήσει σε σχετική ρύθμιση εξόφλησης των ανωτέρω ληξιπροθέσμων οφειλών. 8. Αναλύσεις Λογαριασμών Κατάστασης Αποτελεσμάτων 8.1 Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία ΣΤΑΚΩΔ 03 είναι: 30/9/ /9/ /9/ /9/ Εμπορία Εκτυπώσεων-Λοιπό Χονδρικό Εμπόριο , , , , Εκτυπωτικές Δραστηριότητες , ,28 0,00 0, Χονδρικό εμπόριο καυσίμων (πλοίων) , ,73 0,00 0,00 Σύνολο , , , , Αποτελέσματα κατά δραστηριότητα Μικτά αποτελέσματα κατά δραστηριότητα 30/9/ /9/ /9/ /9/2007 Πωλήσεις κλάδου εκτυπώσεων , , , ,20 Κόστος πωλήσεων κλάδου εκτυπώσεων , , , ,09 Μικτό αποτέλεσμα (κέρδος) κλάδου εκτυπώσεων , , , ,11 Πωλήσεις κλάδου καυσίμων , ,73 0,00 0,00 Κόστος πωλήσεων κλάδου καυσίμων , ,81 0,00 0,00 Μικτό αποτέλεσμα (κέρδος) κλάδου καυσίμων , ,92 0,00 0,00 Σύνολο Μικτών αποτελεσμάτων , , , ,11 24

26 Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης κατά δραστηριότητα 30/9/ /9/ /9/ /9/2007 Έξοδα Διοίκησης κλάδου εκτυπώσεων , , , ,64 Έξοδα Διάθεσης κλάδου εκτυπώσεων , , , ,93 Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης κλάδου εκτυπώσεων , , , ,57 Έξοδα Διοίκησης κλάδου καυσίμων , ,52 0,00 0,00 Έξοδα Διάθεσης κλάδου καυσίμων , ,20 0,00 0,00 Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης κλάδου καυσίμων , ,72 0,00 0,00 Σύνολο εξόδων Διοίκησης και Διάθεσης , , , ,57 Οι δαπάνες κατ είδος Α Εννεαμήνου 2008 και η κατανομή αυτών στις επιμέρους λειτουργίες για τον Όμιλο και τη Μητρική Εταιρία παρατίθενται στη συνέχεια: Όμιλος Διοίκηση Διάθεση Κόστος Χρημ/κό κόστος Άλλα Έξοδα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,57 0, ,50 0,00 0,00 Αμοιβές και έξοδα τρίτων , , , ,32 0,00 0,00 Παροχές τρίτων , , , ,03 0,00 0,00 Φόροι - τέλη , , , ,84 0, ,33 Διάφορα έξοδα , , , ,13 0,00 0,00 Τόκοι και συναφή έξοδα ,95 0,00 0,00 0, ,95 0,00 Αποσβέσεις ,42 617, , ,00 0, ,92 Αναλώσεις αποθεμάτων ,41 0,00 0, ,41 0,00 0,00 Ενδοεταιρικές συναλλαγές ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Μητρική Εταιρία Σύνολο δαπάνης Μερισμός Δαπανών , , , , , ,25 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,10 0, ,80 0,00 0,00 Αμοιβές και έξοδα τρίτων , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Παροχές τρίτων 7.709, , ,65 0,00 0,00 0,00 Φόροι - τέλη , , ,98 0,00 0, ,33 Διάφορα έξοδα , , , ,02 0,00 0,00 Τόκοι και συναφή έξοδα ,45 0,00 0,00 0, ,45 0,00 Αποσβέσεις ,60 320, ,02 0,00 0, ,92 Αναλώσεις αποθεμάτων ,91 0,00 0, ,91 0,00 0, , , , , , ,25 Αντίστοιχα oι δαπάνες κατ είδος Α Εννεαμήνου 2007 και η κατανομή αυτών στις επιμέρους λειτουργίες για τον Όμιλο και τη Μητρική Εταιρία παρατίθενται στη συνέχεια: 25

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύει μετά την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2013 (περίοδος 1.1.2013 30.6.2013) σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Τ Σ Α Γ Κ Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ - Φ Ω Τ Η Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Ω Ν Ψ Ι Λ Ι Κ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν Ε Ι Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ι Α Κ Ω Ν Σ Υ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ: 170/78/62/B/88/88

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ»)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2007 ΕΩΣ 30/06/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2007-30/06/2007

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 1/6

ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 1/6 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31 Δεκεμβρίου 2013 της "ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ" AΡ.Μ.Α.Ε. 32295/26/Β/94/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 014735245000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ. ΜΑ.Ε. 17458/01/B/88/387 (Βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) Πρακτικό Δ.Σ. 1. ΣΥΝΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. πως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. πως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ CAROIL ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ «Caroil Α.Ε.» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, ό- πως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡ ΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΑΡ ΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡ ΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΓΕΜΗ 126750128000 1. Σύννομη κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤRINITY ADV ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 61080/01ΑΤ/Β/06/276 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

«ΤRINITY ADV ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 61080/01ΑΤ/Β/06/276 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α «ΤRINITY ADV ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 61080/01ΑΤ/Β/06/276 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλα Τ.Κ. 640-07 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλα Τ.Κ. 640-07 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλα Τ.Κ. 640-07 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. GREEN LINE ENERGY A.E. ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΟΥ A.E. ΑΡ. ΓΕΜΗ:116202501000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ατομικές και Ενοποιημένες περιόδου (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα