ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΕΤΑΙΡEΙΑ) ΤΟΥ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η ΩΡΩΠΟΥ 156 ΓΑΛΑΤΣΙ

2 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2014 Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνει : α) τις Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου β) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου γ) τις Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από έως δ) την Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ε) τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου έως Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Εταιρίας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.» την και είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 1

3 Περιεχόμενα 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3 2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4 3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 17 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 18 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 19 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 20 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 21 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 22 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑ) ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑ) ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ & ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑ) «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π» ΝΠΔΔ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 37 2

4 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του ν.3556/2007) Οι 1. Αντώνιος Βαρθολομαίος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, 2. Ιωάννης Χονδρόγιαννος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 3. Λάμπρος Ζωγράφος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά προς τούτο ορισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.3556/2007 δηλώνουμε εξ όσων γνωρίζουμε, ότι: α. Οι Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις για τη περίοδο έως της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και β. Η Εξαμηνιαία Ενοποιημένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος του Δ.Σ Το Μέλος του Δ.Σ Αντώνιος Βαρθολομαίος Α.Δ.Τ. ΑΚ Ιωάννης Χονδρόγιαννος Α.Δ.Τ. ΑΙ Λάμπρος Ζωγράφος Α.Δ.Τ. ΑΒ

5 2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε την Εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την για την περίοδο από 01/01/2014 έως 30/06/2014 η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 3556/2007 καθώς και των κατ εξουσιοδότηση του ίδιου Νόμου αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρίας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε., με τον διακριτικό τίτλο ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Εταιρία» ή «ΕΥΔΑΠ») και του Ομίλου, γίνεται αναφορά των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 και την επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο του 2014 και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Ι. Επισκόπηση Δραστηριοτήτων Εξέλιξη κατανάλωσης νερού και εσόδων πώλησης νερού & χρήσης υπονόμων Το Α εξάμηνο του έτους 2014 η τιμολογημένη κατανάλωση διαμορφώθηκε σε m3, έναντι τιμολογημένης κατανάλωσης m3 το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,8%. Επίσης, το Α εξάμηνο του έτους 2014 η συνολική κατανάλωση νερού (τιμολογημένου και μη τιμολογημένου) διαμορφώθηκε σε m3, έναντι συνολικής κατανάλωσης νερού m3 το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,6% Η μη τιμολογημένη κατανάλωση το Α εξάμηνο του έτους 2014 διαμορφώθηκε σε m3, έναντι μη τιμολογημένης κατανάλωσης m3 το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,2%. Ως εκ τούτου, μειώθηκε το ποσοστό ατιμολόγητης κατανάλωσης στη συνολική κατανάλωση, το οποίο διαμορφώθηκε στο 25,9% το Α εξάμηνο του έτους 2014, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,8% ποσοστιαίες μονάδες έναντι του Α εξαμήνου του έτους Αναλυτικά, η εξέλιξη της κατανάλωσης που περιγράφηκε παραπάνω αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα 1 : 1. Ανάλυση Κατανάλωσης Νερού Κατηγορίες Κατανάλωσης Μεταβολή % Μεταβολής Τιμολογημένη Κατανάλωση (m3 Δεν περιλαμβάνεται η υποχρεωτική κατανάλωση) ,8% Δωρεάν Κατανάλωση (m3) ,4% Μη Τιμολογημένη Κατανάλωση (m3) ,2% Συνολική Κατανάλωση (m3) ,6% Ποσοστό Ατιμολόγητης Κατανάλωσης στη Συνολική Κατανάλωση (%) 25,9% 29,7% 3,8% Υποχρεωτική Κατανάλωση (Γενικού και Βιομηχανικού/Επαγγελματικού Τιμολογίου) (m3) ,3% Αναφορικά με τις βασικές κατηγορίες καταναλωτών, η κατανάλωση γενικού τιμολογίου, δηλαδή η κατανάλωση των κοινών καταναλωτών που αντιπροσωπεύει και τη μεγαλύτερη κατηγορία πελατών, το Α εξάμηνο του έτους 2014 παρουσίασε οριακή αύξηση κατά 0,4 %, σε σχέση με το Α εξάμηνο του έτους Πιο συγκεκριμένα, η κατανάλωση γενικού τιμολογίου το Α εξάμηνο του έτους 2014 διαμορφώθηκε σε m3, έναντι κατανάλωσης γενικού τιμολογίου m3, το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. 4

6 Η κατανάλωση για ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ και χορήγηση νερού προς τα νησιά του Αιγαίου, που αντιπροσωπεύει και τη δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία πελατών, παρουσίασε μείωση 2,1% το Α εξάμηνο του έτους 2014, σε σχέση με το Α εξάμηνο του έτους Ειδικότερα, η κατανάλωση νερού για ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ και χορήγηση νερού προς τα νησιά του Αιγαίου το Α εξάμηνο του έτους 2014 διαμορφώθηκε σε m3, έναντι κατανάλωσης νερού για ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ και χορήγηση νερού προς τα νησιά του Αιγαίου m3, το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Η κατανάλωση των βιομηχανικών πελατών το Α εξάμηνο του έτους 2014 παρουσίασε μείωση 3,2% σε σχέση με το Α εξάμηνο του έτους Επίσης, η κατανάλωση των πελατών Δημοσίου ΟΤΑ το Α εξάμηνο του έτους 2014 παρουσίασε μείωση κατά 10,3%, σε σχέση με το Α εξάμηνο του έτους Αναλυτικά, η κατανάλωση κάθε τιμολογίου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα 2 : 2. Τιμολογημένη Κατανάλωση κατά τιμολόγιο πώλησης νερού (σε m3 Δεν περιλαμβάνεται η υποχρεωτική κατανάλωση) Τιμολόγιο πώλησης νερού Μεταβολή (m3) % Μεταβολής Γενικό ,4% Βιομηχανικό Επαγγελματικό ,2% Ενίσχυση Δικτύου ,1% Δημοσίου ΟΤΑ ,3% Λοιπά τιμολόγια ,3% Συνολική Κατανάλωση Νερού ,8% Στον πίνακα 3 που ακολουθεί αποτυπώνονται τα έσοδα πώλησης νερού του Α εξάμηνου των ετών 2013 και 2014, για τα κυριότερα τιμολόγια : 3. Έσοδα Πώλησης Νερού Α Εξαμήνου, κατά τιμολόγιο πώλησης Νερού (ποσά σε Περιλαμβάνονται τα Έσοδα που αντιστοιχούν στην υποχρεωτική κατανάλωση) Τιμολόγιο πώλησης νερού Μεταβολή ( ) % Μεταβολής Γενικό ,7% Βιομηχανικό Επαγγελματικό ,1% Ενίσχυση Δικτύου ,2% Δημοσίου ΟΤΑ ,4% Λοιπά τιμολόγια ,8% Συνολική Κατανάλωση Νερού ,0% Στη συνέχεια, στον πίνακα 4 που ακολουθεί απεικονίζονται τα έσοδα από τη χρήση υπονόμων του Α εξάμηνου των ετών 2013 και 2014, για τα κυριότερα τιμολόγια : 5

7 4. Έσοδα Χρήσης Υπονόμων Α Εξαμήνου κατά τιμολόγιο πώλησης Νερού ( Περιλαμβάνονται τα Έσοδα που αντιστοιχούν στην υποχρεωτική κατανάλωση) Τιμολόγιο πώλησης νερού Μεταβολή ( ) % Μεταβολής Γενικό Βιομηχανικό Επαγγελματικό Ενίσχυση Δικτύου Δημοσίου ΟΤΑ Λοιπά τιμολόγια Συνολική Κατανάλωση Νερού ,9% ,8% ,8% ,7% ,7% Από τη σύνθεση των πινάκων 3 και 4 προκύπτει ο πίνακας 5, ο οποίος περιέχει τα συνολικά έσοδα από πώληση νερού και χρήση υπονόμων του Α εξάμηνου των ετών 2013 και 2014, για τα κυριότερα τιμολόγια: 5. Συνολικά Έσοδα Πώλησης Νερού και Χρήσης Υπονόμων Α Εξαμήνου κατά τιμολόγιο πώλησης Νερού ( Περιλαμβάνονται τα Έσοδα που αντιστοιχούν στην υποχρεωτική κατανάλωση) Τιμολόγιο πώλησης νερού Μεταβολή ( ) % Μεταβολής Γενικό Βιομηχανικό Επαγγελματικό Ενίσχυση Δικτύου Δημοσίου ΟΤΑ Λοιπά τιμολόγια Συνολική Κατανάλωση Νερού ,4% ,2% ,2% ,7% ,9% ,9% Τέλος, στον παρακάτω πίνακα 6 απεικονίζεται το μέσο έσοδο ανά κυβικό μέτρο τιμολογημένης κατανάλωσης του Α εξαμήνου των ετών 2013 και 2014, που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα κυριότερα τιμολόγια, χωριστά για την πώληση νερού και το σύνολο πώλησης νερού και χρήσης υπονόμων : 6. Μέσο Έσοδο Πώλησης Νερού και Χρήσης Υπονόμων ανά κυβικό μέτρο, κατά τιμολόγιο πώλησης Νερού (ποσά σε Στα Έσοδα περιλαμβάνονται τα Έσοδα που αντιστοιχούν στην υποχρεωτική κατανάλωση ενώ στην Τιμολογημένη Κατανάλωση Νερού δεν περιλαμβάνεται η υποχρεωτική κατανάλωση) Τιμολόγιο Πώλησης Νερού Πώληση Νερού Μεταβολή Μεταβολή (%) Πώληση Νερού & Χρήση Υπονόμων Πώληση Νερού Πώληση Νερού & Χρήση Υπονόμων Πώληση Νερού Πώληση Νερού & Χρήση Υπονόμων Πώληση Νερού Πώληση Νερού & Χρήση Υπονόμων Γενικό 0,75 1,18 0,75 1,20 0,00 0,02 0,3% 1,8% Βιομηχανικό Επαγγελματικό 0,81 1,12 0,99 1,31 0,18 0,19 18,5% 14,4% Ενίσχυση Δικτύου 0,49 0,49 0,49 0,49 0,00 0,00 0,1% 0,1% Δημοσίου ΟΤΑ 1,01 1,44 1,02 1,41 0,01 0,03 1,2% 1,8% Λοιπά τιμολόγια 0,24 0,24 0,39 0,40 0,15 0,16 38,7% 39,6% Σύνολο 0,68 0,99 0,72 1,06 0,04 0,07 5,6% 6,4% Όπως βλέπουμε, το μέσο έσοδο από τη πώληση νερού παρουσίασε μείωση κατά 5,6% το έτος 2014 σε σχέση με το έτος Συγκεκριμένα, από 0,72 το έτος 2013 διαμορφώθηκε σε 0,68 ανά κ.μ. το έτος

8 Επίσης, μείωση παρουσίασε το μέσο έσοδο από τη πώληση νερού και χρήση υπονόμων κατά 6,4% το έτος 2014 σε σχέση με το έτος Συγκεκριμένα, από 1,06 το έτος 2013 διαμορφώθηκε σε 0,99 ανά κ.μ. το έτος ΙΙ. Παρουσίαση βασικών οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας Λόγω της αμελητέας επίδρασης της θυγατρικής (ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΕ) και της συγγενούς εταιρίας (ΕΑΠ ΑΕ, η οποία περιλαμβανόταν την αντίστοιχη προηγούμενη οικονομική περίοδο αλλά πλέον δεν περιλαμβάνεται λόγω λύσης αυτής) στα οικονομικά στοιχεία του ομίλου, η ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων αναφέρεται στα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας. Ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκε στα 151,8 εκατ. από 161 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013 παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,7% ( 9,2 εκατ. ). Η μείωση αυτή προέκυψε κατά κύριο λόγο από την υποχώρηση κατά 5,8 εκατ. των εσόδων από παροχή νερού και σχετιζομένων εργασιών ( 5,4%). Επίσης πτωτικά κινήθηκαν και τα έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης κατά 3,7 εκατ. ( 7,0%) ενώ αυξητικά κινήθηκαν τα έσοδα από κατασκευές έργων για λογαριασμό τρίτων κατά 165 χιλιάδες (+32%), όσο και τα έσοδα από πώληση ηλεκτρικού ρεύματος (+18% ή +148 χιλιάδες ). Σε ότι αφορά τα έσοδα από παροχή νερού και σχετιζόμενες υπηρεσίες, παρουσιάστηκε μείωση κατά 5,4 εκατ. ( 5,2%) στα έσοδα από κατανάλωση νερού, ενώ συνεχίστηκε η μείωση στα έσοδα από νέες παροχές νερού κατά 305 χιλιάδες ( 24,5%). Πτώση παρουσίασαν και τα έσοδα από εργασίες αποκατάστασης κατά 346 χιλιάδες ( 56,3%) ενώ αύξηση παρουσίασαν μόνο τα λοιπά έσοδα (κυρίως από επανασυνδέσεις) κατά 303 χιλιάδες ή +35,8%. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το έσοδο από κατανάλωση νερού (όπως και το έσοδο από δικαίωμα χρήσης υπονόμων) περιλαμβάνει πλέον του τιμολογημένου εσόδου που απεικονίζεται στους εκδοθέντες λογαριασμούς ύδρευσης και την πρόβλεψη αυτού σε δεδουλευμένη βάση. Για το πρώτο εξάμηνο του 2014 τα ποσά αυτά ήταν χιλιάδες και 233 χιλιάδες αντίστοιχα. Σε χιλιάδες 1Η Η Η 2014 Έσοδα από κατανάλωση νερού Νέες παροχές νερού Δικαίωμα σύνδεσης & εισφορές Εργασίες αποκατάστασης Λοιπά Έσοδα από παροχή νερού και σχετιζομένων υπηρεσιών Τα έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης κινήθηκαν πτωτικά με μειώσεις σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες τους. Σε χιλιάδες 1Η Η Η 2014 Έσοδα χρήσης υπονόμων Δικαιώματα σύνδεσης Τέλη λυμάτων Εργασίες αποχέτευσης Έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης Η κυριότερη κατηγορία των εσόδων αποχέτευσης που είναι αυτή των εσόδων από χρήση υπονόμων σημείωσε μείωση κατά 3,9 εκατ. ( 7,7%) ενώ αύξηση κατά 309 χιλιάδες (+94%) εμφάνισαν τα δικαιώματα σύνδεσης. Τα τιμολογημένα έσοδα χρήσης υπονόμων ανήλθαν σε χιλιάδες, ενώ τα προϋπολογισμένα αντίστοιχα έσοδα σε χιλιάδες. Σε ότι αφορά το λειτουργικό κόστος αυτό διαμορφώθηκε στα 137,9 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,2% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του Ειδικότερα το κόστος πωληθέντων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 μειώθηκε κατά 6,1 εκατ. ( 6,3%) και διαμορφώθηκε στα 91,6 εκατ. από 97,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του Αντίθετα αυξητικά κινήθηκαν 7

9 τόσο τα έξοδα διοίκησης που παρουσίασαν αύξηση κατά 4,9 εκατ. ή +19,5% όσο και τα έξοδα διάθεσης που παρουσίασαν αύξηση κατά 2,9 εκατ. (+21,7%). Το αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων ήταν να μειωθεί το Μικτό Περιθώριο Κέρδους κατά 3 εκατ. ( 4,8%) και να διαμορφωθεί στα 60,2 εκατ. από 63,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του Το μικτό περιθώριο κέρδους ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε στο 39,7% από 39,3% κατά το πρώτο εξάμηνο του Το μικτό υπόλοιπο πελατών το πρώτο εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκε στα 232 εκατ. έναντι 358,6 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013 παρουσιάζοντας μείωση κατά 35,3%. Η εταιρεία μείωσε το υπόλοιπο των επισφαλών πελατών κατά 65% στα 31,1 εκατ. από 88,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του σε χιλιάδες Υπόλοιπο Επισφαλών Πελατών Υπόλοιπο Πελατών προ Πρόβλεψης Επισφαλειών Μερίδιο (1) (2) (3)=(1)/(2) , ,179 10% , ,183 11% , ,043 10% , ,831 11% , ,748 11% , ,800 11% , ,939 14% % % % 1Η % 1Η % 1Η % 1Η % Η πρόβλεψη επισφαλών πελατών για το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθε στα 5,4 εκατ. έναντι πρόβλεψης 3,1 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του Ιστορικά το ποσοστό επισφαλών πελατών έναντι του μικτού υπολοίπου πελατών κατά τα έτη 2004 έως και 2010 κινήθηκε μεταξύ του 10 22% ενώ κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου έφθασε στο 13%. Συνολικά οι προβλέψεις κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2014 παρουσίασαν μείωση κατά 7,2 εκατ. ( 60%) σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνου του 2013 και διαμορφώθηκαν στα 4,8 εκατ. έναντι 12 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του Οι προβλέψεις αυτές περιλαμβάνουν κυρίως τις προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες και τις προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις. σε χιλιάδες Προβλέψεις Χρήσης Επισφαλών Πελατών Προβλέψεις Χρήσης Επίδικων Υποθέσεων Η ,475 1Η ,760 1Η Η Οι προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις καλύπτουν το 21% του συνολικού ύψους των αγωγών. Σε ότι αφορά τις εργατικές υποθέσεις το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται στο 14% (έναντι ποσοστού κάλυψης το πρώτο εξάμηνο του 2013, 72%) ενώ στις αστικές στο 22% (24% το αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης το πρώτο εξάμηνο του 2013). 8

10 Ποσοστό πρόβλεψης επίδικων υποθέσεων επί του συνολικού ύψους των αγωγών Εργατικές Υποθέσεις Αστικές Υποθέσεις Σύνολο Υποθέσεων % 44% 63% % 35% 57% % 27% 47% % 23% 41% % 17% 37% % 22% 42% % 22% 44% % 27% 47% % 23% 22% 1Η % 23% 45% 1Η % 22% 43% 1Η % 24% 45% 1Η % 22% 21% Μείωση κατά 16,6% ή 6,5 εκατ. παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία διαμορφώθηκαν στα 32,6 εκατ. από 39,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013, ενώ το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο 21,5% από 24,3%. Υποχώρηση παρουσιάστηκε και στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) τα οποία διαμορφώθηκαν στα 13,6 από 22,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 8,9% από 14,1%. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν μείωση 95% και έφθασαν τα 0,3 εκατ. από 5,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013 ενώ τα χρηματοοικονομικά έσοδα είχαν αύξηση της τάξης των 4,6 εκατ. και έφθασαν στα 9,4 εκατ. από 4,7 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός στις 30/06/2014 μηδενίστηκε από 123,7 εκατ. στις 30/06/2013. Η μείωση αυτή έγινε δυνατή λόγω της ρύθμισης των απαιτήσεων της εταιρείας από το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ κατά το Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 22,6 εκατ. από 21,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013 σημειώνοντας αύξηση κατά 4,9%. Τα μετά από φόρους κέρδη περιορίστηκαν στα 15,6 εκατ. από 33,4 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 53%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το 2013, η αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% είχε σαν συνέπεια την σημαντική αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης κατά 22,6 εκατ. και σε συνδυασμό με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος περιόδου ύψους 10,6 εκατ. οδήγησε σε φόρο εισοδήματος 11,8 εκατ. δηλαδή σε φορολογική ωφέλεια. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 10,3% από 20,7% το πρώτο εξάμηνο του Οι Λειτουργικές Ταμιακές Ροές ανήλθαν σε 68,6 εκατ. από 80,9 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του Τα μεγέθη αυτά επηρεάστηκαν σε ότι αφορά το 2014 από τη διευθέτηση των δικαστικών υποθέσεων των εργαζομένων και συνταξιούχων της εταιρείας με βάση την απόφαση 18275/ του Δ.Σ. και σε ότι αφορά με το 2013 με την είσπραξη μεγάλου μέρους οφειλών από Ελληνικό Δημόσιο και ΟΤΑ. Οι Επενδυτικές Ταμιακές Ροές παρουσίασαν υποχώρηση στα 1,7 εκατ. από 1,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013 ενώ οι χρηματοοικονομικές υποχώρησαν στα 39 εκατ. από 61 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013, με τις πρώτες να αφορούν την καταβολή του μερίσματος της χρήσης του 2013 και τις δεύτερες την σημαντική αρχική μείωση του δανεισμού κατά το

11 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συμβιβασμού Δικαστικών υποθέσεων Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ξεκίνησε από το τέλος του 2013 την προσπάθεια συμβιβασμού των δικαστικών υποθέσεων που εκκρεμούσαν επί πολλά χρόνια και υποχρέωναν την Εταιρία να διαμορφώνει προβλέψεις για μεγάλα χρηματικά ποσά για την κάλυψη των εν λόγω υποθέσεων. Στις 16 Ιανουαρίου 2014 υπογράφτηκε Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συμβιβασμού, σύμφωνα με το οποίο, οι από πολλών ετών κατηγορίες αγωγών εργαζομένων και συνταξιούχων περί τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί ευνοϊκές υπέρ αυτών αποφάσεις των δικαστηρίων, πολλές από τις οποίες έχουν καταστεί τελεσίδικες και αμετάκλητες, συνολικού ύψους 134 εκατ. Ευρώ, συμβιβάστηκαν τελικώς στο ποσό των 64 εκατ. Ευρώ. Η Εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη την αξίας 73 εκατ. περίπου από το οποίο 9 εκατ. περίπου αφορά παρεπόμενες επιβαρύνσεις. Από το προαναφερθέν ποσό των 73 εκατ., έχουν ήδη υλοποιηθεί 66 εκατ. και συνεπώς στις 30/6/2014 η υποχρέωση ανέρχεται στα 7 εκατ.. ΟΤΑ Η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ανάπτυξης Σχέσεων με Ο.Τ.Α., επέμεινε στην αυστηρή εφαρμογή της Απόφασης του Δ.Σ. υπ αριθμ / , με την οποία επικαιροποίησε το πλαίσιο ενεργειών για την αποτελεσματικότερη είσπραξη των απαιτήσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. από τους Ο.Τ.Α., καταφέρνοντας να επιτύχει το υψηλότερο ποσοστό εισπραξιμότητας των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ο.Τ.Α., τουλάχιστον από το 1999, μέσω αποστολής εξώδικων προσκλήσεων, κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, άρνησης ικανοποίησης αιτημάτων των Ο.Τ.Α. για χορήγηση νέων παροχών και υπογραφή συμβάσεων ρύθμισης των οφειλών τους. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου και Προγράμματος Επενδύσεων Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακήρυξε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με την υπ αρ Διακήρυξη Δημοπρασίας, την Γενική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ από κοινού με τη δικηγορική εταιρεία «ΜΠΑΧΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ» και την τεχνική εταιρεία «BATTUS ASSOCIATES LIMITED» ως Επιχειρησιακό Στρατηγικό Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., που θα υποστηρίζει την εταιρεία κατά τη λήψη διαφόρων σύνθετων, σημαντικών ή/και στρατηγικών αποφάσεων. Ο Επιχειρησιακός Στρατηγικός Σύμβουλος διαθέτει μεγάλη και διαφοροποιημένη εμπειρία σε χρηματοοικονομικά, τεχνικά και νομικά θέματα και έχει αναλάβει ήδη από τις 6 Μαΐου 2014 τη συμβουλευτική υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου επί επιχειρηματικών, τεχνικών και εξειδικευμένων ρυθμιστικών, νομικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων. Κατά προτεραιότητα και σε πρώτη φάση ο Σύμβουλος ασχολείται με θέματα που άπτονται της στρατηγικής, των επενδύσεων και του καθορισμού της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας. Σε αυτά τα πλαίσια, κατά τους 4 πρώτους μήνες του έργου έχει αναλάβει μεταξύ άλλων: i. της ανάπτυξη του Προγράμματος Επενδύσεων της Εταιρείας (Investment Master Plan). ii. Τη σύνταξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Ε.ΥΔ.ΑΠ. (Business Plan) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Η 31η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας στις 30 Απριλίου Μεταξύ άλλων ενέκρινε την διανομή μερίσματος στους μετόχους για την χρήση του 2013, ίση με το 50% των καθαρών κερδών του 2013, ποσού 38 εκατ. ευρώ (0,36 ευρώ ανά μετοχή μεικτά) καθώς και τη διανομή αποθεματικού από αφορολόγητα έσοδα, ποσού 2 εκατ. ευρώ (0,02 ευρώ ανά μετοχή). Το συνολικό διανεμόμενο ποσό προς τους μετόχους της Εταιρίας ανέρχεται σε 40,5 εκατ. ευρώ (0,38 ευρώ ανά μετοχή μεικτά). Μεταβολές Δικαιωμάτων Ψήφου Η Τράπεζα Πειραιώς γνωστοποίησε στην ΕΥΔΑΠ, στις 02/05/2014, ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Τράπεζα στην Εταιρεία στις 30/04/2014 διαμορφώθηκε κάτω του ελαχίστου ορίου ενώ, στις 29 Απριλίου 2014 το ποσοστό άμεσων και έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου ανερχόταν σε 9,9989% και 0,0368% αντίστοιχα. Επίσης στις 6/05/2014 η Paulson & Co. Inc., γνωστοποίησε στην ΕΥΔΑΠ ότι από τις η τελευταία κατέχει (έμμεσα) δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (9.99% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), ενώ την ίδια ημερομηνία και ο John Paulson γνωστοποίησε στην ΕΥΔΑΠ ότι από 10

12 τις ο τελευταίος κατέχει (έμμεσα) δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (9.99% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας). Ο John Paulson ελέγχει την Paulson & Co. Inc., η οποία είναι εταιρεία διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων. Υπό την ιδιότητα της αυτή ασκεί τα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία. Όλες οι μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας γνωστοποίησης κατέχονται από τα επενδυτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Paulson & Co. Inc. Στις 23 Μαΐου 2014 δημοσιεύθηκε η υπ' αριθ. 1906/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης της απόφασης της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων 206/ (ΦΕΚ Β 1363/ ) κατά το μέρος της με το οποίο μεταβιβάστηκαν μετοχές της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ποσοστό 34,033% του μετοχικού της κεφαλαίου) από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. («ΤΑΙΠΕΔ»). Το ΤΑΙΠΕΔ, γνωστοποίησε στις 24/6/2014 στην ΕΥΔΑΠ, ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στην Εταιρεία, διαμορφώθηκε στις 23/6/2014 σε 27,3% ( άμεσα δικαιώματα ψήφου) από 61,333% ( άμεσα δικαιώματα ψήφου). Η εν λόγω μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου, επήλθε κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, άνευ ανταλλάγματος. ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε. Σκοπός της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης και συλλογής ομβρίων υδάτων καθώς και ένα πλήθος δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα παραπάνω, στη νησιωτική Ελληνική Επικράτεια. Η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. βρίσκεται στην τελική φάση ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου ανάπτυξης της, που αφορά την αναλυτική έρευνα και τον καθορισμό των αναγκών της αγοράς, στην οποία θα δραστηριοποιηθεί και στη διερεύνηση και τον καθορισμό των λύσεων που θα προτείνει στους πελάτης της. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις στις οποίες έχει δραστηριοποιηθεί η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. το πρώτο εξάμηνο του 2014 : Νήσος ΜΗΛΟΣ Αποστολή ειδικού συνεργείου προκειμένου να προβεί στο καθαρισμό και τηλεοπτικό έλεγχο δικτύου ακαθάρτων συνολικού μήκους μέτρων με βυτιοφόρο ανακύκλωσης Super 2000 και καθαρισμός τριών (3) δεξαμενών αντλιοστασίων αποχέτευσης. Νήσος ΧΙΟΣ Αποστολή συνεργείου για τηλεοπτικό έλεγχο των αγωγών ομβρίων στην περιοχή του λιμανιού της Πόλης Χίου, καθαρισμό πέντε (5) δεξαμενών αντλιοστασίων αποχέτευσης με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό και υπογραφή σύμβασης για εκπόνηση μελέτης δημιουργίας ζωνών πίεσης στο αμφιθεατρικό κομμάτι της πόλης της Χίου. Επίσης έχουν ήδη γίνει επαφές με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης των νησιών Κέας, Νάξου, Μυκόνου, Άνδρου και Β. Κυνουρίας για την επίλυση των προβλημάτων ύδρευσης αποχέτευσης που αντιμετωπίζουν οι περιοχές. Στις 29 Ιανουαρίου 2014, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., μετά από την υπ αριθμ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενέκρινε την καταβολή μετρητών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ» Α.Ε. κατά ,00 ευρώ, η οποία και επικυρώθηκε στην ψηφοφορία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της «ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ» Α.Ε., στις 7 Φεβρουαρίου Επίσης στην προαναφερόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αντικαταστάθηκε το μέλος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της «ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ» Α.Ε. κ. Λεωνίδας Καϊρης από τον κ. Πέτρο Ματσούκη. ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 Η ΕΥΔΑΠ, έχοντας το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών προμήθειας και διανομής νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης στην περιοχή της Αττικής, εξυπηρετεί το 40% του πληθυσμού της ελληνικής επικράτειας. Η φυσική προσφορά του νερού στην Ελλάδα είναι πολύ πλούσια και τα υπάρχοντα έργα υποδομής, που συλλέγουν και τροφοδοτούν την περιφέρεια της Αττικής με υψηλής ποιότητας νερό, διασφαλίζουν την υπερκάλυψη των αναγκών του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Επιπρόσθετα, η υψηλή τεχνογνωσία της ΕΥΔΑΠ στην ολοκληρωμένη διαχείριση του κύκλου του νερού, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες δυνατότητες επέκτασης τόσο με γεωγραφική ανάπτυξη (νησιωτική Ελλάδα και γειτονικές περιοχές της περιφέρειας) όσο και με είσοδο σε νέες αγορές και συμπληρωματικές δραστηριότητες (διαχείριση 11

13 υγρών αποβλήτων, περιβαλλοντική ανάκτηση υπόγειων υδροφορέων μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης προβληματικών υδατικών συστημάτων κ.ά.) μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά οφέλη για την ανάπτυξη της Εταιρίας και για την αειφορία και ενίσχυση του υδρολογικού κύκλου. Παραμένοντας προσηλωμένη στη βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών της, διατηρώντας την άριστη ποιότητα του νερού που προσφέρει και παρέχοντας υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες, η ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται επιπλέον για τη συνεχή ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. Η υψηλή ταμειακή ρευστότητα της ΕΥΔΑΠ, αποτέλεσμα της διευθέτησης οικονομικών εκκρεμοτήτων και της είσπραξης ληξιπροθέσμων απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ το 2013, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές επιλογές της για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία, για αξιοποίηση της τεχνολογίας, της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό μέσω εφαρμογής καινοτόμων και νέων δραστηριοτήτων, εξασφαλίζει στην Εταιρία την προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξής της και θέτει τις βάσεις για περαιτέρω μεγέθυνση και κερδοφορία, με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων τόσο των μετόχων όσο και των πελατών της. Μέσα στο Β Εξάμηνο του 2014 αναμένεται να περατωθεί το επιχειρηματικό και επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας, στο οποίο θα βασιστούν οι περαιτέρω κινήσεις της Διοίκησης. Επίσης αναμένεται να συνεχιστεί η εφαρμογή αυστηρών πλαισίων συνεργασίας με τους ΟΤΑ, με στόχο να αυξηθεί ή και να μείνει σταθερό το ποσοστό εισπραξιμότητας των απαιτήσεων από τους ΟΤΑ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 Λόγω των δραστηριοτήτων της, η Εταιρία δεν εκτίθεται σε ιδιαίτερους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς). Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας εστιάζεται στο να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρίας αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική Οικονομική Υπηρεσία της Εταιρίας, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. (α) Πιστωτικός κίνδυνος Η έκθεση της Εταιρίας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η Εταιρία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα (κωδικοί τιμολογίων) και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα δεν ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο, επειδή αφορούν καταθέσεις σε Τράπεζες με επαρκή πιστοληπτική αξιολόγηση. Στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται απαιτήσεις από ιδιώτες πελάτες, οι οποίες έχουν ελάχιστο βαθμό κινδύνου απωλειών κυρίως λόγω της ευρείας διασποράς των απαιτήσεων, ενώ για τις απαιτήσεις από Ο.Τ.Α., η Εταιρία εξετάζει την δυνατότητα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω κατάρτισης συμβάσεων (διαχείρισης δικτύων ή διακανονισμούς). Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν έχει εξασφαλιστεί με υποθήκη ή άλλη μορφή πιστωτικής εξασφάλισης. Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους η οποία είναι η χρηματιστηριακή τους αξία και συνεπώς κατατάσσονται σε επίπεδο 1, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 7,παρ.27Β. (β) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με τη διατήρηση ικανών ρευστών διαθεσίμων και την εξασφάλιση τραπεζικών πιστώσεων προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς την Εταιρία, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων. 12

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. I. Στοιχεία Επιχείρησης 3 II. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 51584/42/Β/02/0013 Α.Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017

Διαβάστε περισσότερα

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3 Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ.Ε.ΜΗ. 272801000 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ

ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ποσά σε Ευρώ Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τη Χρήση που έληξε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λ. Συγγρού 209 211, Ν. Σµύρνη 171 21 www.erbbrokers.gr, Τηλ. 210 9303850 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26892/01ΝΤ/Β/92/160(08)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα