ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΕΤΑΙΡEΙΑ) ΤΟΥ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η ΩΡΩΠΟΥ 156 ΓΑΛΑΤΣΙ

2 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2014 Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνει : α) τις Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου β) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου γ) τις Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από έως δ) την Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ε) τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου έως Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Εταιρίας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.» την και είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 1

3 Περιεχόμενα 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3 2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4 3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 17 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 18 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 19 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 20 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 21 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 22 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑ) ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑ) ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ & ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (ΟΜΙΛΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΑ) «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π» ΝΠΔΔ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 37 2

4 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του ν.3556/2007) Οι 1. Αντώνιος Βαρθολομαίος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, 2. Ιωάννης Χονδρόγιαννος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 3. Λάμπρος Ζωγράφος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά προς τούτο ορισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.3556/2007 δηλώνουμε εξ όσων γνωρίζουμε, ότι: α. Οι Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις για τη περίοδο έως της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και β. Η Εξαμηνιαία Ενοποιημένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος του Δ.Σ Το Μέλος του Δ.Σ Αντώνιος Βαρθολομαίος Α.Δ.Τ. ΑΚ Ιωάννης Χονδρόγιαννος Α.Δ.Τ. ΑΙ Λάμπρος Ζωγράφος Α.Δ.Τ. ΑΒ

5 2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε την Εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την για την περίοδο από 01/01/2014 έως 30/06/2014 η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 3556/2007 καθώς και των κατ εξουσιοδότηση του ίδιου Νόμου αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρίας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε., με τον διακριτικό τίτλο ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Εταιρία» ή «ΕΥΔΑΠ») και του Ομίλου, γίνεται αναφορά των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 και την επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο του 2014 και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Ι. Επισκόπηση Δραστηριοτήτων Εξέλιξη κατανάλωσης νερού και εσόδων πώλησης νερού & χρήσης υπονόμων Το Α εξάμηνο του έτους 2014 η τιμολογημένη κατανάλωση διαμορφώθηκε σε m3, έναντι τιμολογημένης κατανάλωσης m3 το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,8%. Επίσης, το Α εξάμηνο του έτους 2014 η συνολική κατανάλωση νερού (τιμολογημένου και μη τιμολογημένου) διαμορφώθηκε σε m3, έναντι συνολικής κατανάλωσης νερού m3 το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,6% Η μη τιμολογημένη κατανάλωση το Α εξάμηνο του έτους 2014 διαμορφώθηκε σε m3, έναντι μη τιμολογημένης κατανάλωσης m3 το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,2%. Ως εκ τούτου, μειώθηκε το ποσοστό ατιμολόγητης κατανάλωσης στη συνολική κατανάλωση, το οποίο διαμορφώθηκε στο 25,9% το Α εξάμηνο του έτους 2014, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,8% ποσοστιαίες μονάδες έναντι του Α εξαμήνου του έτους Αναλυτικά, η εξέλιξη της κατανάλωσης που περιγράφηκε παραπάνω αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα 1 : 1. Ανάλυση Κατανάλωσης Νερού Κατηγορίες Κατανάλωσης Μεταβολή % Μεταβολής Τιμολογημένη Κατανάλωση (m3 Δεν περιλαμβάνεται η υποχρεωτική κατανάλωση) ,8% Δωρεάν Κατανάλωση (m3) ,4% Μη Τιμολογημένη Κατανάλωση (m3) ,2% Συνολική Κατανάλωση (m3) ,6% Ποσοστό Ατιμολόγητης Κατανάλωσης στη Συνολική Κατανάλωση (%) 25,9% 29,7% 3,8% Υποχρεωτική Κατανάλωση (Γενικού και Βιομηχανικού/Επαγγελματικού Τιμολογίου) (m3) ,3% Αναφορικά με τις βασικές κατηγορίες καταναλωτών, η κατανάλωση γενικού τιμολογίου, δηλαδή η κατανάλωση των κοινών καταναλωτών που αντιπροσωπεύει και τη μεγαλύτερη κατηγορία πελατών, το Α εξάμηνο του έτους 2014 παρουσίασε οριακή αύξηση κατά 0,4 %, σε σχέση με το Α εξάμηνο του έτους Πιο συγκεκριμένα, η κατανάλωση γενικού τιμολογίου το Α εξάμηνο του έτους 2014 διαμορφώθηκε σε m3, έναντι κατανάλωσης γενικού τιμολογίου m3, το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. 4

6 Η κατανάλωση για ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ και χορήγηση νερού προς τα νησιά του Αιγαίου, που αντιπροσωπεύει και τη δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία πελατών, παρουσίασε μείωση 2,1% το Α εξάμηνο του έτους 2014, σε σχέση με το Α εξάμηνο του έτους Ειδικότερα, η κατανάλωση νερού για ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ και χορήγηση νερού προς τα νησιά του Αιγαίου το Α εξάμηνο του έτους 2014 διαμορφώθηκε σε m3, έναντι κατανάλωσης νερού για ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ και χορήγηση νερού προς τα νησιά του Αιγαίου m3, το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Η κατανάλωση των βιομηχανικών πελατών το Α εξάμηνο του έτους 2014 παρουσίασε μείωση 3,2% σε σχέση με το Α εξάμηνο του έτους Επίσης, η κατανάλωση των πελατών Δημοσίου ΟΤΑ το Α εξάμηνο του έτους 2014 παρουσίασε μείωση κατά 10,3%, σε σχέση με το Α εξάμηνο του έτους Αναλυτικά, η κατανάλωση κάθε τιμολογίου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα 2 : 2. Τιμολογημένη Κατανάλωση κατά τιμολόγιο πώλησης νερού (σε m3 Δεν περιλαμβάνεται η υποχρεωτική κατανάλωση) Τιμολόγιο πώλησης νερού Μεταβολή (m3) % Μεταβολής Γενικό ,4% Βιομηχανικό Επαγγελματικό ,2% Ενίσχυση Δικτύου ,1% Δημοσίου ΟΤΑ ,3% Λοιπά τιμολόγια ,3% Συνολική Κατανάλωση Νερού ,8% Στον πίνακα 3 που ακολουθεί αποτυπώνονται τα έσοδα πώλησης νερού του Α εξάμηνου των ετών 2013 και 2014, για τα κυριότερα τιμολόγια : 3. Έσοδα Πώλησης Νερού Α Εξαμήνου, κατά τιμολόγιο πώλησης Νερού (ποσά σε Περιλαμβάνονται τα Έσοδα που αντιστοιχούν στην υποχρεωτική κατανάλωση) Τιμολόγιο πώλησης νερού Μεταβολή ( ) % Μεταβολής Γενικό ,7% Βιομηχανικό Επαγγελματικό ,1% Ενίσχυση Δικτύου ,2% Δημοσίου ΟΤΑ ,4% Λοιπά τιμολόγια ,8% Συνολική Κατανάλωση Νερού ,0% Στη συνέχεια, στον πίνακα 4 που ακολουθεί απεικονίζονται τα έσοδα από τη χρήση υπονόμων του Α εξάμηνου των ετών 2013 και 2014, για τα κυριότερα τιμολόγια : 5

7 4. Έσοδα Χρήσης Υπονόμων Α Εξαμήνου κατά τιμολόγιο πώλησης Νερού ( Περιλαμβάνονται τα Έσοδα που αντιστοιχούν στην υποχρεωτική κατανάλωση) Τιμολόγιο πώλησης νερού Μεταβολή ( ) % Μεταβολής Γενικό Βιομηχανικό Επαγγελματικό Ενίσχυση Δικτύου Δημοσίου ΟΤΑ Λοιπά τιμολόγια Συνολική Κατανάλωση Νερού ,9% ,8% ,8% ,7% ,7% Από τη σύνθεση των πινάκων 3 και 4 προκύπτει ο πίνακας 5, ο οποίος περιέχει τα συνολικά έσοδα από πώληση νερού και χρήση υπονόμων του Α εξάμηνου των ετών 2013 και 2014, για τα κυριότερα τιμολόγια: 5. Συνολικά Έσοδα Πώλησης Νερού και Χρήσης Υπονόμων Α Εξαμήνου κατά τιμολόγιο πώλησης Νερού ( Περιλαμβάνονται τα Έσοδα που αντιστοιχούν στην υποχρεωτική κατανάλωση) Τιμολόγιο πώλησης νερού Μεταβολή ( ) % Μεταβολής Γενικό Βιομηχανικό Επαγγελματικό Ενίσχυση Δικτύου Δημοσίου ΟΤΑ Λοιπά τιμολόγια Συνολική Κατανάλωση Νερού ,4% ,2% ,2% ,7% ,9% ,9% Τέλος, στον παρακάτω πίνακα 6 απεικονίζεται το μέσο έσοδο ανά κυβικό μέτρο τιμολογημένης κατανάλωσης του Α εξαμήνου των ετών 2013 και 2014, που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα κυριότερα τιμολόγια, χωριστά για την πώληση νερού και το σύνολο πώλησης νερού και χρήσης υπονόμων : 6. Μέσο Έσοδο Πώλησης Νερού και Χρήσης Υπονόμων ανά κυβικό μέτρο, κατά τιμολόγιο πώλησης Νερού (ποσά σε Στα Έσοδα περιλαμβάνονται τα Έσοδα που αντιστοιχούν στην υποχρεωτική κατανάλωση ενώ στην Τιμολογημένη Κατανάλωση Νερού δεν περιλαμβάνεται η υποχρεωτική κατανάλωση) Τιμολόγιο Πώλησης Νερού Πώληση Νερού Μεταβολή Μεταβολή (%) Πώληση Νερού & Χρήση Υπονόμων Πώληση Νερού Πώληση Νερού & Χρήση Υπονόμων Πώληση Νερού Πώληση Νερού & Χρήση Υπονόμων Πώληση Νερού Πώληση Νερού & Χρήση Υπονόμων Γενικό 0,75 1,18 0,75 1,20 0,00 0,02 0,3% 1,8% Βιομηχανικό Επαγγελματικό 0,81 1,12 0,99 1,31 0,18 0,19 18,5% 14,4% Ενίσχυση Δικτύου 0,49 0,49 0,49 0,49 0,00 0,00 0,1% 0,1% Δημοσίου ΟΤΑ 1,01 1,44 1,02 1,41 0,01 0,03 1,2% 1,8% Λοιπά τιμολόγια 0,24 0,24 0,39 0,40 0,15 0,16 38,7% 39,6% Σύνολο 0,68 0,99 0,72 1,06 0,04 0,07 5,6% 6,4% Όπως βλέπουμε, το μέσο έσοδο από τη πώληση νερού παρουσίασε μείωση κατά 5,6% το έτος 2014 σε σχέση με το έτος Συγκεκριμένα, από 0,72 το έτος 2013 διαμορφώθηκε σε 0,68 ανά κ.μ. το έτος

8 Επίσης, μείωση παρουσίασε το μέσο έσοδο από τη πώληση νερού και χρήση υπονόμων κατά 6,4% το έτος 2014 σε σχέση με το έτος Συγκεκριμένα, από 1,06 το έτος 2013 διαμορφώθηκε σε 0,99 ανά κ.μ. το έτος ΙΙ. Παρουσίαση βασικών οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας Λόγω της αμελητέας επίδρασης της θυγατρικής (ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΕ) και της συγγενούς εταιρίας (ΕΑΠ ΑΕ, η οποία περιλαμβανόταν την αντίστοιχη προηγούμενη οικονομική περίοδο αλλά πλέον δεν περιλαμβάνεται λόγω λύσης αυτής) στα οικονομικά στοιχεία του ομίλου, η ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων αναφέρεται στα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας. Ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκε στα 151,8 εκατ. από 161 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013 παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,7% ( 9,2 εκατ. ). Η μείωση αυτή προέκυψε κατά κύριο λόγο από την υποχώρηση κατά 5,8 εκατ. των εσόδων από παροχή νερού και σχετιζομένων εργασιών ( 5,4%). Επίσης πτωτικά κινήθηκαν και τα έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης κατά 3,7 εκατ. ( 7,0%) ενώ αυξητικά κινήθηκαν τα έσοδα από κατασκευές έργων για λογαριασμό τρίτων κατά 165 χιλιάδες (+32%), όσο και τα έσοδα από πώληση ηλεκτρικού ρεύματος (+18% ή +148 χιλιάδες ). Σε ότι αφορά τα έσοδα από παροχή νερού και σχετιζόμενες υπηρεσίες, παρουσιάστηκε μείωση κατά 5,4 εκατ. ( 5,2%) στα έσοδα από κατανάλωση νερού, ενώ συνεχίστηκε η μείωση στα έσοδα από νέες παροχές νερού κατά 305 χιλιάδες ( 24,5%). Πτώση παρουσίασαν και τα έσοδα από εργασίες αποκατάστασης κατά 346 χιλιάδες ( 56,3%) ενώ αύξηση παρουσίασαν μόνο τα λοιπά έσοδα (κυρίως από επανασυνδέσεις) κατά 303 χιλιάδες ή +35,8%. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το έσοδο από κατανάλωση νερού (όπως και το έσοδο από δικαίωμα χρήσης υπονόμων) περιλαμβάνει πλέον του τιμολογημένου εσόδου που απεικονίζεται στους εκδοθέντες λογαριασμούς ύδρευσης και την πρόβλεψη αυτού σε δεδουλευμένη βάση. Για το πρώτο εξάμηνο του 2014 τα ποσά αυτά ήταν χιλιάδες και 233 χιλιάδες αντίστοιχα. Σε χιλιάδες 1Η Η Η 2014 Έσοδα από κατανάλωση νερού Νέες παροχές νερού Δικαίωμα σύνδεσης & εισφορές Εργασίες αποκατάστασης Λοιπά Έσοδα από παροχή νερού και σχετιζομένων υπηρεσιών Τα έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης κινήθηκαν πτωτικά με μειώσεις σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες τους. Σε χιλιάδες 1Η Η Η 2014 Έσοδα χρήσης υπονόμων Δικαιώματα σύνδεσης Τέλη λυμάτων Εργασίες αποχέτευσης Έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης Η κυριότερη κατηγορία των εσόδων αποχέτευσης που είναι αυτή των εσόδων από χρήση υπονόμων σημείωσε μείωση κατά 3,9 εκατ. ( 7,7%) ενώ αύξηση κατά 309 χιλιάδες (+94%) εμφάνισαν τα δικαιώματα σύνδεσης. Τα τιμολογημένα έσοδα χρήσης υπονόμων ανήλθαν σε χιλιάδες, ενώ τα προϋπολογισμένα αντίστοιχα έσοδα σε χιλιάδες. Σε ότι αφορά το λειτουργικό κόστος αυτό διαμορφώθηκε στα 137,9 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,2% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του Ειδικότερα το κόστος πωληθέντων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 μειώθηκε κατά 6,1 εκατ. ( 6,3%) και διαμορφώθηκε στα 91,6 εκατ. από 97,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του Αντίθετα αυξητικά κινήθηκαν 7

9 τόσο τα έξοδα διοίκησης που παρουσίασαν αύξηση κατά 4,9 εκατ. ή +19,5% όσο και τα έξοδα διάθεσης που παρουσίασαν αύξηση κατά 2,9 εκατ. (+21,7%). Το αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων ήταν να μειωθεί το Μικτό Περιθώριο Κέρδους κατά 3 εκατ. ( 4,8%) και να διαμορφωθεί στα 60,2 εκατ. από 63,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του Το μικτό περιθώριο κέρδους ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε στο 39,7% από 39,3% κατά το πρώτο εξάμηνο του Το μικτό υπόλοιπο πελατών το πρώτο εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκε στα 232 εκατ. έναντι 358,6 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013 παρουσιάζοντας μείωση κατά 35,3%. Η εταιρεία μείωσε το υπόλοιπο των επισφαλών πελατών κατά 65% στα 31,1 εκατ. από 88,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του σε χιλιάδες Υπόλοιπο Επισφαλών Πελατών Υπόλοιπο Πελατών προ Πρόβλεψης Επισφαλειών Μερίδιο (1) (2) (3)=(1)/(2) , ,179 10% , ,183 11% , ,043 10% , ,831 11% , ,748 11% , ,800 11% , ,939 14% % % % 1Η % 1Η % 1Η % 1Η % Η πρόβλεψη επισφαλών πελατών για το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθε στα 5,4 εκατ. έναντι πρόβλεψης 3,1 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του Ιστορικά το ποσοστό επισφαλών πελατών έναντι του μικτού υπολοίπου πελατών κατά τα έτη 2004 έως και 2010 κινήθηκε μεταξύ του 10 22% ενώ κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου έφθασε στο 13%. Συνολικά οι προβλέψεις κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2014 παρουσίασαν μείωση κατά 7,2 εκατ. ( 60%) σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνου του 2013 και διαμορφώθηκαν στα 4,8 εκατ. έναντι 12 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του Οι προβλέψεις αυτές περιλαμβάνουν κυρίως τις προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες και τις προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις. σε χιλιάδες Προβλέψεις Χρήσης Επισφαλών Πελατών Προβλέψεις Χρήσης Επίδικων Υποθέσεων Η ,475 1Η ,760 1Η Η Οι προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις καλύπτουν το 21% του συνολικού ύψους των αγωγών. Σε ότι αφορά τις εργατικές υποθέσεις το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται στο 14% (έναντι ποσοστού κάλυψης το πρώτο εξάμηνο του 2013, 72%) ενώ στις αστικές στο 22% (24% το αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης το πρώτο εξάμηνο του 2013). 8

10 Ποσοστό πρόβλεψης επίδικων υποθέσεων επί του συνολικού ύψους των αγωγών Εργατικές Υποθέσεις Αστικές Υποθέσεις Σύνολο Υποθέσεων % 44% 63% % 35% 57% % 27% 47% % 23% 41% % 17% 37% % 22% 42% % 22% 44% % 27% 47% % 23% 22% 1Η % 23% 45% 1Η % 22% 43% 1Η % 24% 45% 1Η % 22% 21% Μείωση κατά 16,6% ή 6,5 εκατ. παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία διαμορφώθηκαν στα 32,6 εκατ. από 39,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013, ενώ το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο 21,5% από 24,3%. Υποχώρηση παρουσιάστηκε και στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) τα οποία διαμορφώθηκαν στα 13,6 από 22,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 8,9% από 14,1%. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν μείωση 95% και έφθασαν τα 0,3 εκατ. από 5,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013 ενώ τα χρηματοοικονομικά έσοδα είχαν αύξηση της τάξης των 4,6 εκατ. και έφθασαν στα 9,4 εκατ. από 4,7 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός στις 30/06/2014 μηδενίστηκε από 123,7 εκατ. στις 30/06/2013. Η μείωση αυτή έγινε δυνατή λόγω της ρύθμισης των απαιτήσεων της εταιρείας από το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ κατά το Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 22,6 εκατ. από 21,6 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013 σημειώνοντας αύξηση κατά 4,9%. Τα μετά από φόρους κέρδη περιορίστηκαν στα 15,6 εκατ. από 33,4 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 53%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το 2013, η αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% είχε σαν συνέπεια την σημαντική αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης κατά 22,6 εκατ. και σε συνδυασμό με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος περιόδου ύψους 10,6 εκατ. οδήγησε σε φόρο εισοδήματος 11,8 εκατ. δηλαδή σε φορολογική ωφέλεια. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 10,3% από 20,7% το πρώτο εξάμηνο του Οι Λειτουργικές Ταμιακές Ροές ανήλθαν σε 68,6 εκατ. από 80,9 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του Τα μεγέθη αυτά επηρεάστηκαν σε ότι αφορά το 2014 από τη διευθέτηση των δικαστικών υποθέσεων των εργαζομένων και συνταξιούχων της εταιρείας με βάση την απόφαση 18275/ του Δ.Σ. και σε ότι αφορά με το 2013 με την είσπραξη μεγάλου μέρους οφειλών από Ελληνικό Δημόσιο και ΟΤΑ. Οι Επενδυτικές Ταμιακές Ροές παρουσίασαν υποχώρηση στα 1,7 εκατ. από 1,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013 ενώ οι χρηματοοικονομικές υποχώρησαν στα 39 εκατ. από 61 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2013, με τις πρώτες να αφορούν την καταβολή του μερίσματος της χρήσης του 2013 και τις δεύτερες την σημαντική αρχική μείωση του δανεισμού κατά το

11 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συμβιβασμού Δικαστικών υποθέσεων Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ξεκίνησε από το τέλος του 2013 την προσπάθεια συμβιβασμού των δικαστικών υποθέσεων που εκκρεμούσαν επί πολλά χρόνια και υποχρέωναν την Εταιρία να διαμορφώνει προβλέψεις για μεγάλα χρηματικά ποσά για την κάλυψη των εν λόγω υποθέσεων. Στις 16 Ιανουαρίου 2014 υπογράφτηκε Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συμβιβασμού, σύμφωνα με το οποίο, οι από πολλών ετών κατηγορίες αγωγών εργαζομένων και συνταξιούχων περί τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί ευνοϊκές υπέρ αυτών αποφάσεις των δικαστηρίων, πολλές από τις οποίες έχουν καταστεί τελεσίδικες και αμετάκλητες, συνολικού ύψους 134 εκατ. Ευρώ, συμβιβάστηκαν τελικώς στο ποσό των 64 εκατ. Ευρώ. Η Εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη την αξίας 73 εκατ. περίπου από το οποίο 9 εκατ. περίπου αφορά παρεπόμενες επιβαρύνσεις. Από το προαναφερθέν ποσό των 73 εκατ., έχουν ήδη υλοποιηθεί 66 εκατ. και συνεπώς στις 30/6/2014 η υποχρέωση ανέρχεται στα 7 εκατ.. ΟΤΑ Η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ανάπτυξης Σχέσεων με Ο.Τ.Α., επέμεινε στην αυστηρή εφαρμογή της Απόφασης του Δ.Σ. υπ αριθμ / , με την οποία επικαιροποίησε το πλαίσιο ενεργειών για την αποτελεσματικότερη είσπραξη των απαιτήσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. από τους Ο.Τ.Α., καταφέρνοντας να επιτύχει το υψηλότερο ποσοστό εισπραξιμότητας των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ο.Τ.Α., τουλάχιστον από το 1999, μέσω αποστολής εξώδικων προσκλήσεων, κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, άρνησης ικανοποίησης αιτημάτων των Ο.Τ.Α. για χορήγηση νέων παροχών και υπογραφή συμβάσεων ρύθμισης των οφειλών τους. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου και Προγράμματος Επενδύσεων Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακήρυξε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με την υπ αρ Διακήρυξη Δημοπρασίας, την Γενική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ από κοινού με τη δικηγορική εταιρεία «ΜΠΑΧΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ» και την τεχνική εταιρεία «BATTUS ASSOCIATES LIMITED» ως Επιχειρησιακό Στρατηγικό Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., που θα υποστηρίζει την εταιρεία κατά τη λήψη διαφόρων σύνθετων, σημαντικών ή/και στρατηγικών αποφάσεων. Ο Επιχειρησιακός Στρατηγικός Σύμβουλος διαθέτει μεγάλη και διαφοροποιημένη εμπειρία σε χρηματοοικονομικά, τεχνικά και νομικά θέματα και έχει αναλάβει ήδη από τις 6 Μαΐου 2014 τη συμβουλευτική υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου επί επιχειρηματικών, τεχνικών και εξειδικευμένων ρυθμιστικών, νομικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων. Κατά προτεραιότητα και σε πρώτη φάση ο Σύμβουλος ασχολείται με θέματα που άπτονται της στρατηγικής, των επενδύσεων και του καθορισμού της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας. Σε αυτά τα πλαίσια, κατά τους 4 πρώτους μήνες του έργου έχει αναλάβει μεταξύ άλλων: i. της ανάπτυξη του Προγράμματος Επενδύσεων της Εταιρείας (Investment Master Plan). ii. Τη σύνταξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Ε.ΥΔ.ΑΠ. (Business Plan) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Η 31η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας στις 30 Απριλίου Μεταξύ άλλων ενέκρινε την διανομή μερίσματος στους μετόχους για την χρήση του 2013, ίση με το 50% των καθαρών κερδών του 2013, ποσού 38 εκατ. ευρώ (0,36 ευρώ ανά μετοχή μεικτά) καθώς και τη διανομή αποθεματικού από αφορολόγητα έσοδα, ποσού 2 εκατ. ευρώ (0,02 ευρώ ανά μετοχή). Το συνολικό διανεμόμενο ποσό προς τους μετόχους της Εταιρίας ανέρχεται σε 40,5 εκατ. ευρώ (0,38 ευρώ ανά μετοχή μεικτά). Μεταβολές Δικαιωμάτων Ψήφου Η Τράπεζα Πειραιώς γνωστοποίησε στην ΕΥΔΑΠ, στις 02/05/2014, ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Τράπεζα στην Εταιρεία στις 30/04/2014 διαμορφώθηκε κάτω του ελαχίστου ορίου ενώ, στις 29 Απριλίου 2014 το ποσοστό άμεσων και έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου ανερχόταν σε 9,9989% και 0,0368% αντίστοιχα. Επίσης στις 6/05/2014 η Paulson & Co. Inc., γνωστοποίησε στην ΕΥΔΑΠ ότι από τις η τελευταία κατέχει (έμμεσα) δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (9.99% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), ενώ την ίδια ημερομηνία και ο John Paulson γνωστοποίησε στην ΕΥΔΑΠ ότι από 10

12 τις ο τελευταίος κατέχει (έμμεσα) δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (9.99% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας). Ο John Paulson ελέγχει την Paulson & Co. Inc., η οποία είναι εταιρεία διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων. Υπό την ιδιότητα της αυτή ασκεί τα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία. Όλες οι μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας γνωστοποίησης κατέχονται από τα επενδυτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Paulson & Co. Inc. Στις 23 Μαΐου 2014 δημοσιεύθηκε η υπ' αριθ. 1906/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης της απόφασης της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων 206/ (ΦΕΚ Β 1363/ ) κατά το μέρος της με το οποίο μεταβιβάστηκαν μετοχές της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ποσοστό 34,033% του μετοχικού της κεφαλαίου) από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. («ΤΑΙΠΕΔ»). Το ΤΑΙΠΕΔ, γνωστοποίησε στις 24/6/2014 στην ΕΥΔΑΠ, ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στην Εταιρεία, διαμορφώθηκε στις 23/6/2014 σε 27,3% ( άμεσα δικαιώματα ψήφου) από 61,333% ( άμεσα δικαιώματα ψήφου). Η εν λόγω μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου, επήλθε κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, άνευ ανταλλάγματος. ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε. Σκοπός της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης και συλλογής ομβρίων υδάτων καθώς και ένα πλήθος δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα παραπάνω, στη νησιωτική Ελληνική Επικράτεια. Η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. βρίσκεται στην τελική φάση ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου ανάπτυξης της, που αφορά την αναλυτική έρευνα και τον καθορισμό των αναγκών της αγοράς, στην οποία θα δραστηριοποιηθεί και στη διερεύνηση και τον καθορισμό των λύσεων που θα προτείνει στους πελάτης της. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις στις οποίες έχει δραστηριοποιηθεί η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. το πρώτο εξάμηνο του 2014 : Νήσος ΜΗΛΟΣ Αποστολή ειδικού συνεργείου προκειμένου να προβεί στο καθαρισμό και τηλεοπτικό έλεγχο δικτύου ακαθάρτων συνολικού μήκους μέτρων με βυτιοφόρο ανακύκλωσης Super 2000 και καθαρισμός τριών (3) δεξαμενών αντλιοστασίων αποχέτευσης. Νήσος ΧΙΟΣ Αποστολή συνεργείου για τηλεοπτικό έλεγχο των αγωγών ομβρίων στην περιοχή του λιμανιού της Πόλης Χίου, καθαρισμό πέντε (5) δεξαμενών αντλιοστασίων αποχέτευσης με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό και υπογραφή σύμβασης για εκπόνηση μελέτης δημιουργίας ζωνών πίεσης στο αμφιθεατρικό κομμάτι της πόλης της Χίου. Επίσης έχουν ήδη γίνει επαφές με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης των νησιών Κέας, Νάξου, Μυκόνου, Άνδρου και Β. Κυνουρίας για την επίλυση των προβλημάτων ύδρευσης αποχέτευσης που αντιμετωπίζουν οι περιοχές. Στις 29 Ιανουαρίου 2014, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., μετά από την υπ αριθμ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενέκρινε την καταβολή μετρητών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ» Α.Ε. κατά ,00 ευρώ, η οποία και επικυρώθηκε στην ψηφοφορία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της «ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ» Α.Ε., στις 7 Φεβρουαρίου Επίσης στην προαναφερόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αντικαταστάθηκε το μέλος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της «ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ» Α.Ε. κ. Λεωνίδας Καϊρης από τον κ. Πέτρο Ματσούκη. ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 Η ΕΥΔΑΠ, έχοντας το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών προμήθειας και διανομής νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης στην περιοχή της Αττικής, εξυπηρετεί το 40% του πληθυσμού της ελληνικής επικράτειας. Η φυσική προσφορά του νερού στην Ελλάδα είναι πολύ πλούσια και τα υπάρχοντα έργα υποδομής, που συλλέγουν και τροφοδοτούν την περιφέρεια της Αττικής με υψηλής ποιότητας νερό, διασφαλίζουν την υπερκάλυψη των αναγκών του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Επιπρόσθετα, η υψηλή τεχνογνωσία της ΕΥΔΑΠ στην ολοκληρωμένη διαχείριση του κύκλου του νερού, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες δυνατότητες επέκτασης τόσο με γεωγραφική ανάπτυξη (νησιωτική Ελλάδα και γειτονικές περιοχές της περιφέρειας) όσο και με είσοδο σε νέες αγορές και συμπληρωματικές δραστηριότητες (διαχείριση 11

13 υγρών αποβλήτων, περιβαλλοντική ανάκτηση υπόγειων υδροφορέων μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης προβληματικών υδατικών συστημάτων κ.ά.) μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά οφέλη για την ανάπτυξη της Εταιρίας και για την αειφορία και ενίσχυση του υδρολογικού κύκλου. Παραμένοντας προσηλωμένη στη βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών της, διατηρώντας την άριστη ποιότητα του νερού που προσφέρει και παρέχοντας υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες, η ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται επιπλέον για τη συνεχή ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. Η υψηλή ταμειακή ρευστότητα της ΕΥΔΑΠ, αποτέλεσμα της διευθέτησης οικονομικών εκκρεμοτήτων και της είσπραξης ληξιπροθέσμων απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ το 2013, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές επιλογές της για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία, για αξιοποίηση της τεχνολογίας, της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό μέσω εφαρμογής καινοτόμων και νέων δραστηριοτήτων, εξασφαλίζει στην Εταιρία την προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξής της και θέτει τις βάσεις για περαιτέρω μεγέθυνση και κερδοφορία, με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων τόσο των μετόχων όσο και των πελατών της. Μέσα στο Β Εξάμηνο του 2014 αναμένεται να περατωθεί το επιχειρηματικό και επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας, στο οποίο θα βασιστούν οι περαιτέρω κινήσεις της Διοίκησης. Επίσης αναμένεται να συνεχιστεί η εφαρμογή αυστηρών πλαισίων συνεργασίας με τους ΟΤΑ, με στόχο να αυξηθεί ή και να μείνει σταθερό το ποσοστό εισπραξιμότητας των απαιτήσεων από τους ΟΤΑ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 Λόγω των δραστηριοτήτων της, η Εταιρία δεν εκτίθεται σε ιδιαίτερους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς). Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας εστιάζεται στο να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρίας αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική Οικονομική Υπηρεσία της Εταιρίας, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. (α) Πιστωτικός κίνδυνος Η έκθεση της Εταιρίας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η Εταιρία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα (κωδικοί τιμολογίων) και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. Το ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα δεν ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο, επειδή αφορούν καταθέσεις σε Τράπεζες με επαρκή πιστοληπτική αξιολόγηση. Στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται απαιτήσεις από ιδιώτες πελάτες, οι οποίες έχουν ελάχιστο βαθμό κινδύνου απωλειών κυρίως λόγω της ευρείας διασποράς των απαιτήσεων, ενώ για τις απαιτήσεις από Ο.Τ.Α., η Εταιρία εξετάζει την δυνατότητα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω κατάρτισης συμβάσεων (διαχείρισης δικτύων ή διακανονισμούς). Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν έχει εξασφαλιστεί με υποθήκη ή άλλη μορφή πιστωτικής εξασφάλισης. Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους η οποία είναι η χρηματιστηριακή τους αξία και συνεπώς κατατάσσονται σε επίπεδο 1, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 7,παρ.27Β. (β) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με τη διατήρηση ικανών ρευστών διαθεσίμων και την εξασφάλιση τραπεζικών πιστώσεων προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς την Εταιρία, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων. 12

14 (γ) Σχέσεις με Ελληνικό Δημόσιο Εκκρεμεί από τη χρήση 2004 η σύναψη έγγραφης συμφωνίας όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της από σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας η οποία θα καθορίζει τη τιμή του αποληφθέντος ακατέργαστου ύδατος από προς το ΝΠΔΔ «Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ». Ελλείψει γραπτής συμφωνίας, η Εταιρεία συνεχίζει από και μετά να συμψηφίζει το τίμημα του αδιύλιστου ύδατος που αντλεί με τις υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας που προσφέρει για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο ΝΠΔΔ «Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ» επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της. Αναλυτικότερα με κοινή υπουργική απόφαση της που εκδόθηκε βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων ορίστηκε ότι οι οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εταιρία από επιχορηγούμενες δαπάνες επενδυτικού προγράμματος για τη δεκαετία που απορρέουν από την σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την Εταιρία ύψους ευρώ 294 περίπου αποσβένονται με μη φορολογικές οφειλές ισόποσης αξίας της Εταιρίας προς το Ελληνικό Δημόσιο, μέχρι τις οι οποίες αφορούν το κόστος του διατεθέντος σε αυτήν αδιύλιστου νερού περιόδου Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 27 η Δεκεμβρίου 2013 έγινε αποδεκτή η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Δεν υπάρχουν αλλαγές στη φύση των συναλλαγών των συνδεδεμένων μερών σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Α) Συναλλαγές και υπόλοιπα με Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ποσά σε χιλ. Ευρώ Αμοιβές (Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου και Εκτελεστικών Συμβούλων) Αμοιβές & έξοδα παράστασης μελών Δ.Σ Σύνολο Β) Συναλλαγές και υπόλοιπα με Ελληνικό Δημόσιο και ΟΤΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Ποσά σε χιλ. Ευρώ ) Συναλλαγές Έσοδα Κόστος πωληθέντων (κόστος κατασκευής έργων) (641) (485) (641) (485) Διάφορες Προβλέψεις (2.558) (2.558) 2) Υπόλοιπα Απαιτήσεις (Έργα για λογαριασμό τρίτων) Απαιτήσεις από Πελάτες (ΟΤΑ, Ελληνικό Δημόσιο) Οι συναλλαγές με το Ελληνικό Δημόσιο και ΟΤΑ αφορούν έσοδα υδροληψίας τιμολογημένα και δεδουλευμένα, καθώς επίσης και δεδουλευμένα έσοδα από το κόστος κατασκευής έργων για λογαριασμό του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων και του Ν.Π.Δ.Δ «Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π». 13

15 Γαλάτσι, 27 Αυγούστου 2014 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ονοματεπώνυμο Αντώνης Βαρθολομαίος Ευάγγελος Παλαιολόγος Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος Ιωάννης Χονδρόγιαννος Λάμπρος Ζωγράφος Ελευθερία Καραχάλιου Παντελεήμων Καμάς Αναστάσιος Κούρτης Επαμεινώνδας Σκλαβενίτης Παναγιώτης Σκουλαρίκης Χρήστος Μιστριώτης Εμμανουήλ Αγγελάκης Ευάγγελος Μουτάφης Ιδιότητα Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Ακριβές Αντίγραφο εκ του υπ αριθμ Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της 27 ης Αυγούστου 2014 Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Αντώνιος Βαρθολομαίος 14

16 3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΙΑ) ΕΔΡΑ: ΩΡΩΠΟΥ 156 ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε.44724/06/Β/99/52 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η

17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία Ενδιάμεση Κατάσταση Λογαριασμού αποτελεσμάτων της περιόδου που έληξε την 30 η Ιουνίου 2014 & 2013 Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της περιόδου που έληξε την 30 η Ιουνίου 2014 & 2013 Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30 ης Ιουνίου 2014 & 31 ης Δεκεμβρίου 2013 Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 30 ης Ιουνίου 2014 & 2013 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Ταμειακών Ροών της 30 ης Ιουνίου 2014 & 2013 Σημειώσεις επί των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2014 Οι παρούσες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, σελ. 15 έως 35 εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας την 27 Αυγούστου Υπογράφηκαν κατ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου από τους κάτωθι: Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014 Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Η Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου Βαρθολομαίος Αντώνιος Α.Δ.Τ. ΑΚ Χονδρόγιαννος Ιωάννης Α.Δ.Τ. ΑΙ Σπυροπούλου Ελένη Α.Δ.Τ. ΑΙ Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/22806 Σκυλάκη Λεμονιά Α.Δ.Τ. Ξ Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/

18 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Επωνυμία Εταιρίας: Διακριτικός Τίτλος Έδρα: Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. Ωρωπού 156 Γαλάτσι Ημερομηνία Σύστασης: Διάρκεια Εταιρίας: Κύρια Δραστηριότητα: 100 έτη Ύδρευση Αποχέτευση Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η: Αρμόδια Νομαρχία: Αθηνών Αρ. Φορολογικού Μητρώου: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Αντ. Βαρθολομαίος, Ευάγγ. Παλαιολόγος, Ελευθ. Καραχάλιου, Γρηγ. Ζαφειρόπουλος, Λάμπρος Ζωγράφος, Παντελεήμων Καμάς, Αναστ. Κούρτης, Ιωάννης Χονδρόγιαννος, Επαμ. Σκλαβενίτης, Παναγ. Σκουλαρίκης, Χρηστ. Μηστριώτης, Εμμαν. Αγγελάκης, Ευάγγ. Μουτάφης Ημερομηνία Λήξης της Τρέχουσας Περιόδου: 30 Ιουνίου 2014 Διάρκεια: 6 μήνες Τύπος των Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): Συνοπτικές Α Εξαμήνου Ημερομηνία Έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 27 Αυγούστου 2014 Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές: Μιχάλης Χατζηπαύλου ΑΜ ΣΟΕΛ Νικόλαος Παπαδημητρίου ΑΜ ΣΟΕΛ Ελεγκτική Εταιρία: ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ δ.τ. DELOITTE Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων: Με Σύμφωνη Γνώμη Θέμα Έμφασης Διεύθυνση διαδικτύου όπου έχουν καταχωρηθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις: 17

19 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΣ Ποσά σε χιλ. ευρώ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κύκλος εργασιών Κόστος πωληθέντων 5 (91.600) (97.733) (45.253) (55.243) Μικτά Αποτελέσματα Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5 (30.218) (25.289) (16.014) (11.785) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 5 (16.072) (13.210) (8.640) (6.712) Κέρδη Εκμεταλλεύσεως Λοιπά έξοδα (1.308) (2.945) (838) (1.644) Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα (299) (5.816) (141) (2.727) Κέρδη περιόδου προ Φόρων Φόρος εισοδήματος 6 (7.024) (3.377) (5.228) Καθαρά Κέρδη περιόδου Αριθμός Μετοχών Κέρδη περιόδου ανά μετοχή (σε Ευρώ) 7 0,15 0,32 0,09 0,08 ΕΤΑΙΡΙΑ Ποσά σε χιλ. ευρώ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κύκλος εργασιών Κόστος πωληθέντων 5 (91.600) (97.733) (45.253) (55.243) Μικτά Αποτελέσματα Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5 (30.200) (25.280) (16.005) (11.779) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 5 (16.072) (13.210) (8.640) (6.712) Κέρδη Εκμεταλλεύσεως Λοιπά έξοδα (1.308) (3.434) (837) (2.133) Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα (299) (5.816) (141) (2.727) Κέρδη περιόδου προ Φόρων Φόρος εισοδήματος 6 (7.024) (3.377) (5.228) Καθαρά Κέρδη περιόδου Αριθμός Μετοχών

20 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ποσά σε χιλ. Ευρώ Καθαρά κέρδη περιόδου Αποτίμηση μετοχών χαρτοφυλακίου διαθέσιμες προς πώληση Λοιπά εισοδήματα που μεταφέρονται στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους (164) (79) (185) 175 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ΕΤΑΙΡΙΑ Ποσά σε χιλ. Ευρώ Καθαρά κέρδη περιόδου Αποτίμηση μετοχών χαρτοφυλακίου διαθέσιμες προς πώληση Λοιπά εισοδήματα που μεταφέρονται στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους (164) (79) (185) 175 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ) ΤΗΣ 31 Ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ) ΤΗΣ 31 Ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ) ΤΗΣ 31 Ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23191/06/Β/90/37 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 1188801000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39 - ΑΘΗΝΑ Η ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 IOYNIOY 2014 (1/1 30/6/2014)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 IOYNIOY 2014 (1/1 30/6/2014) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 IOYNIOY 2014 (1/1 30/6/2014) ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ»

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και 30 η Ιουνίου 2014 Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014

Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094004914 -.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16 Α.Φ. 100065 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 Περιεχόµενα Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ Α.Φ.Μ 999146843 Δ.Ο.Υ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ Α.Φ.Μ 999146843 Δ.Ο.Υ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ Α.Φ.Μ 999146843 Δ.Ο.Υ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα (ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2 Περιεχόμενα Σελίδα Κατάσταση συνολικού εισοδήματος...4 Ισολογισμός...5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων...6 Κατάσταση ταμειακών ροών...8

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23571/06/Β/91/13 ΑΡ.ΓΕΜΗ 001253201000 Πλ. Αγ. Θεοδώρων 2, 105-61 ΑΘΗΝΑ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΥΣΤΟΣ»

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΥΣΤΟΣ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΥΣΤΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Οι που παρατίθενται στις σελίδες 11 έως 61 έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Kαταστάσεις. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Kαταστάσεις. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Αρ.Μητρώου Ανωνύμων εταιρειών: 62218/01/B/07/30 Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 007308101000 Έδρα: ΒΗΛΑΡΑ 2, ΑΘΗΝΑ 10437 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ

ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Α. Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΔΙΟΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας

ΦΩΤΟΔΙΟΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας ΦΩΤΟΔΙΟΔΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΔΡΑ: Λ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ 095779001000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Μαρτίου 2015

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Μαρτίου 2015 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 4918/06/Β/86/64

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (Δ.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς DFK ACCOUNTING CONSULTING AND TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη περιοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη περιοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ENVITEC A.E. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη περιοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αρ. Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 32332/01ΑΤ/Β/94/2571 Έδρα: Αγίου Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 2 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης... 5 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Χρήσης... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2013 (περίοδος 1.1.2013 30.6.2013) σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL Α.Ε.

HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL Α.Ε. Hospital Affiliates International Οργάνωση & Διοίκηση Νοσοκομείων HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) Εξαμηνιαία Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2013 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Coral Products and Trading ΑΕ

Coral Products and Trading ΑΕ CORAL PRODUCTS AND TRADING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ- ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2009 Περίοδος: 1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Καλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. 6511/172/06 (ΦΕΚ Β 237/23-2-2006) : Δημοσιευόμενα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία των Εταιρειών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ GREEN INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΠΕΙΡΑΙΩΣ GREEN INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΠΕΙΡΑΙΩΣ GREEN INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Βεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013

Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 ENVITEC A.E. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Αρ. Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 32332/01ΑΤ/Β/94/2571 Έδρα: Αγίου Ιωάννη 12-14,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. I. Στοιχεία Επιχείρησης 3 II. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

EΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014. (Ν 3556/2007, άρθρο 4)

EΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014. (Ν 3556/2007, άρθρο 4) EΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (Ν 3556/2007, άρθρο 4) ΠINAKAΣ ΠEPIEXOMENΩN 1. Ελεγμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 1.1 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου 1.2 Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2013 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Εθνικής Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιώς Factoring Α.Ε.

Πειραιώς Factoring Α.Ε. Πειραιώς Factoring Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: Λ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ 122650007000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

NEW EVOLUTION ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

NEW EVOLUTION ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. NEW EVOLUTION ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚ» την 24 η Μαρτίου 2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 3. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014 4

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 3. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 3 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΖΙΒΕΝΟ Ι ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΖΙΒΕΝΟ Ι ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2013 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα