ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε."

Transcript

1 ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. Αθήνα,8 Απριλίου 2013 Απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις ενδιαφερομένων σχετικώς με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση μέσω πώλησης πέντε (5) Χώρων Εμπορικής Υποστήριξης (Χ.Ε.Υ.) που βρίσκονται στη λεωφόρο Ελευσίνας Σταυρού Αεροδρομίου Σπάτων και τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού. Α/Α ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Σχετικά με το συνοδευτικό έγγραφο που αφορά την εκπροσώπηση του νομικού προσώπου (σελίδα 15 της προκήρυξης β) απαιτείται απόσπασμα του πρακτικού Γ.Σ. που εκλέγει το Δ.Σ. επικυρωμένο από δικηγόρο και το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. της επικυρωμένο από δικηγόρο? Σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παραγράφου β της Πρόσκλησης, κάθε Υποψήφιος (νομικό πρόσωπο) θα πρέπει να προσκομίσει στοιχεία για την ισχύουσα εκπροσώπηση του, τα οποία θα πρέπει να φέρουν νόμιμη θεώρηση/επικύρωση από το αρμόδιο κατά την νομοθεσία που διέπει το νομικό πρόσωπο όργανο ή αρχή. Η θεώρηση/επικύρωση αυτή θα πρέπει να είναι πρόσφατη, ήτοι να έχει γίνει εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την ημέρα υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σε κάθε δε περίπτωση σύμφωνα με το εδάφιο 2 της παραγράφου β της Πρόσκλησης, εάν σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου είναι υποχρεωτική η δημοσίευση της ταυτότητας των προσώπων που το εκπροσωπούν, θα πρέπει να συνυποβληθεί επιπλέον και αντίγραφο της δημοσίευσης της (π.χ. Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Α.Ε, Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ ). Συνεπώς σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία, τα έγγραφα που αναφέρετε (ήτοι απόφαση της Γ.Σ της εταιρείας περί εκλογής ΔΣ και απόφαση ΔΣ περί συγκροτήσεως του σε σώμα και εκπροσώπησης της εταιρείας) αρκούν κατά το εδάφιο 1 της παραγράφου β της Πρόσκλησης για την απόδειξη της ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, τα οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένα/επικυρωμένα από το αρμόδιο κατά το καταστατικό του νομικού προσώπου και την ελληνική νομοθεσία όργανο. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το εδάφιο 2 της παραγράφου β της Πρόσκλησης θα πρέπει να συνυποβληθούν και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης των αποφάσεων αυτών Σελ. 1

2 2. Απαιτούνται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ή αρκεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι το νομικό πρόσωπο είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο? Σύμφωνα με τις παραγράφους και της Πρόσκλησης, δικαιούμενοι να λάβουν μέρος στην Α Φάση του Διαγωνισμού είναι μόνον οι Υποψήφιοι που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. Στην Α Φάση του Διαγωνισμού δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Αρκεί η δήλωση περί πληρώσεως των προϋποθέσεων και κριτηρίων των παραγράφων 5 και 6 της Πρόσκλησης (που αναφέρονται και στην φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα), η οποία περιλαμβάνεται στην υπεύθυνη δήλωση των Παραρτημάτων 1 και 2 της Πρόσκλησης που πρέπει να προσκομισθεί. 3. Απαιτούνται πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης, θέσης σε εκκαθάριση κλπ ή μπορούν να αντικατασταθούν από σχετική υπεύθυνη δήλωση? Αν απαιτούνται, ποια ακριβώς πιστοποιητικά επιθυμείτε να προσκομισθούν? Σύμφωνα με την παράγραφο της Πρόσκλησης, δικαιούμενοι να λάβουν μέρος στην Α Φάση του Διαγωνισμού είναι οι Υποψήφιοι που δεν έχουν τεθεί σε πτώχευση ή σε αναγκαστική διαχείριση ή σε αντίστοιχη κατάσταση, δεν έχουν λυθεί, δεν τελούν υπό εκκαθάριση, δεν έχει υποβληθεί αίτηση για τη θέση της σε πτώχευση ή για το διορισμό εκκαθαριστή, δεν έχει εκδοθεί γι της απόφαση για την έναρξη διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε έχει κατατεθεί σχετική αίτηση (βλ. Νόμο 3588/2007-Πτωχευτικός Κώδικας, ως ισχύει) για την ένταξη της διαδικασίες αυτές, δεν έχουν αναστείλει της εργασίες της, ούτε υπάρχει αίτηση ή διαδικασία που να εκκρεμεί εις βάρος της για τέτοια ζητήματα και δεν έχουν τεθεί σε ανάλογη κατάσταση που να προκύπτει από ανάλογη διαδικασία, προβλεπόμενη από τη νομοθεσία ή της κανονιστικές διατάξεις της χώρας ίδρυσης ή/και εγκατάστασης της. Στην Α Φάση του Διαγωνισμού δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών της απόδειξη των όρων και προϋποθέσεων της παραγράφου της Πρόσκλησης. Αρκεί η δήλωση περί πληρώσεως των προϋποθέσεων και κριτηρίων των παραγράφων 5 και 6 της Πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνεται στην υπεύθυνη δήλωση των Παραρτημάτων 1 και 2 της Πρόσκλησης που πρέπει να προσκομισθεί. Σελ. 2

3 4. Απαιτείται έκδοση ποινικού μητρώου για τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα σύμβουλο ή αρκεί υπεύθυνη δήλωση? Στην Α Φάση του Διαγωνισμού δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών προς απόδειξη των όρων και προϋποθέσεων των παραγράφων της Πρόσκλησης. Αρκεί η δήλωση περί πληρώσεως των προϋποθέσεων και κριτηρίων των παραγράφων 5 και 6 της Πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνεται στην υπεύθυνη δήλωση των Παραρτημάτων 1 και 2 της Πρόσκλησης που πρέπει να προσκομισθεί. 5. Με δεδομένο ότι δεν έχουν δοθεί τα τεχνικά και πολεοδομικά στοιχεία (υφιστάμενα ή και προτεινόμενα) για την πληρέστερη αξιολόγηση των ακινήτων, στην Α Φάση ο Υποψήφιος δεν είναι σε θέση να κρίνει και να αποφασίσει οριστικά για την αγορά ή μη συγκεκριμένου αριθμού ακινήτων. Υποθέτοντας λοιπόν ότι η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ενός Υποψηφίου στην Α Φάση αφορά ένα ή περισσότερα ακίνητα, τίθεται το ερώτημα εάν είναι δυνατό στη Δεσμευτική Προσφορά στη Β Φάση, ο ίδιος Υποψήφιος να τροποποιήσει - επί το μείζον ή επί το έλασσον - την αρχική του πρόταση ή ακόμη και να τροποποιήσει πλήρως την αρχική του πρόταση. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγματα προς διευκρίνηση: - Στην Α Φάση ο Υποψήφιος δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για τα ακίνητα 1 και 2. Μπορεί στη Β Φάση να υποβάλει δεσμευτική προσφορά, εκτός από τα ακίνητα 1, 2 και για ένα ακόμη ακίνητο (π.χ. το 3) εάν το κρίνει σκόπιμο; (τροποποίηση επί το μείζον) - Στην Α Φάση ο Υποψήφιος δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για τα ακίνητα 1, 3 και 4. Μπορεί στη Β Φάση να υποβάλει δεσμευτική προσφορά μόνο για τα ακίνητα 1 και 4; (τροποποίηση επί το έλασσον) - Στην Α Φάση ο Υποψήφιος δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για τα ακίνητα 1, 3 και 4. Μπορεί στη Β Φάση να υποβάλει δεσμευτική προσφορά για τελείως διαφορετικά ακίνητα (π.χ. ακίνητα 2 και 5) εάν το κρίνει σκόπιμο; (πλήρης τροποποίηση) Στη Β Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας μπορούν να συμμετέχουν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 της Πρόσκλησης. Ως εκ τούτου οι Προεπιλεγέντες Υποψήφιοι θα μπορούν σύμφωνα με την παράγραφο 4.3 της Πρόσκλησης να υποβάλλουν στη Β Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας προσφορά για το σύνολο ή μέρος των Ακινήτων, ακόμη και για μεμονωμένα Ακίνητα εξ αυτών που αναφέρονται στο Προοίμιο της Πρόσκλησης υπό την προϋπόθεση σύμφωνα με το περιεχόμενο της παραγράφου 4.2 της Πρόσκλησης ότι πληρούν ήδη κατά το στάδιο της Α Φάσης (α) τα κριτήρια της παραγράφου 5 της Πρόσκλησης (β) τα χρηματοοικονομικά κριτήρια προεπιλογής και προσωπικής κατάστασης και (γ) έχουν καταθέσει προσηκόντως και εμπροθέσμως τα έγγραφα και στοιχεία της παραγράφου 7 της Πρόσκλησης. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση οι Προεπιλεγέντες υποψήφιοι μπορούν να διαφοροποιήσουν κατά τη Β Φάση το αντικείμενο της δεσμευτικής προσφοράς τους εφόσον πάντοτε έχουν αποδείξει ήδη κατά το στάδιο της Α φάσης ότι πληρούν τα κριτήρια της Πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών κριτηρίων προεπιλογής ανά ακίνητο. Σελ. 3

4 6. Κατά την επίσημη υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Α Φάση, ο Υποψήφιος θα υποβάλει ένα (1) Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα Συνοδευτικά Έγγραφα της παραγράφου 7, ανεξαρτήτως του αριθμού των ακινήτων για τα οποία θα δηλώσει το ενδιαφέρον. Παρακαλώ επιβεβαιώστε τον ανωτέρω συλλογισμό. Κάθε Υποψήφιος θα υποβάλει ένα (1) φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον οποίο θα περιλαμβάνεται (α) Δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παραγράφου 7.1 της Πρόσκλησης και (β) Τα συνοδευτικά έγγραφα της παραγράφου 7.2 της Πρόσκλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού των ακινήτων για τα οποία θα δηλώσει το ενδιαφέρον του. Όπως όμως προκύπτει από τις παραγράφους 6.1.1, και σε συνδυασμό με τις παραγράφους και της Πρόσκλησης, κάθε υποψήφιος οφείλει να αναφέρει επακριβώς τα ακίνητα για τα οποία εκδηλώνει το ενδιαφέρον του (α) στη δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παραγράφου 7.1 της Πρόσκλησης και (β) στην απόφαση της υποπαραγράφου 7.1.1γ της Πρόσκλησης του για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Σελ. 4

5 7. Σε ποια χρονική στιγμή προβλέπεται να εκδοθούν οι ΚΥΑ με τους Όρους Δόμησης (Σ.Δ. & Σ.Κ.) και τις Χρήσεις Γης; Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητοι για την διαμόρφωση του προσφερόμενου τιμήματος. 8. Μεταξύ των επιτρεπομένων Χρήσεων (...εγκαταστάσεις εμπορικής εκμετάλλευσης) περιλαμβάνονται και οι οργανωμένοι χώροι αποθήκευσης (logistics) και με τι Όρους Δόμησης; α) Το Κεφάλαιο Β του ν. 3986/2011 (άρθρα 10 και επ.) που ρυθμίζει τα της αξιοποίησης ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και τα οποία έχουν περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ δυνάμει του άρθρου 2 του ιδίου νόμου, δεν προβλέπει την έκδοση ΚΥΑ για τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης στα υπό αξιοποίηση ακίνητα. β) Ειδικώς όσον αφορά στα προς πώληση ΧΕΥ, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 2.4 της από σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΤΑΙΠΕΔ, ο "Επενδυτής θα πρέπει να προβεί στην αξιοποίηση του Ακινήτου, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται από τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές και περιβαλλοντικές διατάξεις που ισχύουν για τα συγκεκριμένα Χ.Ε.Υ. της Αττικής Οδού". Επομένως, οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης που θα επιλεγούν από τους υποψήφιους για κάθε ακίνητο πρέπει να είναι συμβατές με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις που ισχύουν στην περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, ενώ επιπροσθέτως πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 13 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει. Το ΤΑΙΠΕΔ θα συνδράμει τον (τους) Επενδυτή (-ες) στον (-ους) οποίον (-ους) θα περιέλθουν τα ΧΕΥ στις διαδικασίες που προσδιορίζονται από το προαναφερθέν άρθρο 13 του ν. 3966/2011. Επιπροσθέτως διευκρινίζεται ότι σε εφαρμογή των όσων ορίζει το άρθρο 15 του ν.3986/2011 οι οικοδομικές άδειες για την κατασκευή των μονίμων κτιριακών εγκαταστάσεων που θα περιλαμβάνονται σε καθένα των επενδυτικών σχεδίων καθενός ΧΕΥ, θα χορηγούνται από τη Δνση Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΔΟΚΚ) του ΥΠΕΚΑ, μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή στη Δνση αυτή πλήρους σχετικού φακέλου. γ) Σημειώνεται, τέλος, ότι τα εν λόγω ΧΕΥ τα οποία προήλθαν από απαλλοτρίωση για την κατασκευή της Αττικής οδού, αναφέρονται στη σχετική σύμβαση, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2445/1996) ως Χώροι Εγκαταστάσεων Υποστήριξης (παρ και 35.3 της Σύμβασης), ενώ επιπλέον προσδιορίζονται ως Χώροι Εμπορικής Υποστήριξης στο πρώτο εδάφιο και στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 2445/1996. Με βάση τα έως σήμερα δεδομένα ως αυτά έχουν διαμορφωθεί, δεν έχει εξεταστεί η περίπτωση ένταξης της χρήσης «Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου» στο πλέγμα χρήσεων των ΧΕΥ. Σελ. 5

6 9. Στις περιπτώσεις νέο-ενταγμένων στο Σχέδιο Πόλεως με ανώτατο Σ.Δ. 0,8 σύμφωνα με τον Ν υφίστανται Πράξεις Εφαρμογής (κανονικές ή Μεμονωμένες) ώστε να έχουν άμεση οικοδομησιμότητα; 10. Οι αναφερόμενες επιφάνειες στην Πρόσκληση Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος είναι οι τελικές μετά την ένταξη στο Σχέδιο Πόλης (για τα 4 ΧΕΥ) και αποτυπώνονται σε πρόσφατα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία θα μπορούσαμε να προμηθευτούμε; Κατά τη Β Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας θα είναι διαθέσιμα στους Προεπιλεγέντες Υποψηφίους τοπογραφικά διαγράμματα καταγραφής όλων των τεχνικών δεδομένων και πολεοδομικών περιορισμών των ακινήτων. Σε όσα ακίνητα υφίστανται πράξεις εφαρμογής θα καταγραφούν και θα αποτυπωθούν στα τοπογραφικά αυτά διαγράμματα. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση πριν από την υποβολή δεσμευτικών προσφορών όλες οι τεχνικές και πολεοδομικές εκκρεμότητες των ακινήτων αρμοδιότητας του ΤΑΙΠΕΔ θα έχουν διευθετηθεί και τα διαθέσιμα στοιχεία θα έχουν γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους. Οι τελικές επιφάνειες των ακινήτων θα είναι αυτές που θα αναγράφονται στην τοπογραφική αποτύπωση των ακινήτων. Στην παρούσα φάση του διαγωνισμού το ΤΑΙΠΕΔ δεν χορηγεί τα τοπογραφικά διαγράμματα. Αυτά θα είναι προσβάσιμα στους υποψήφιους επενδυτές στην Β Φάση του διαγωνισμού. 11. Στα πλαίσια του διαγωνισμού για την αξιοποίηση των «Χώρων Εμπορικής Υποστήριξης», μεταξύ των οποίων και το ΧΕΥ ΚΑΝΤΖΑΣ ερευνήσαμε το πολεοδομικό καθεστώς του εν λόγω ακινήτου και διαπιστώσαμε ότι, δεν έχει καθορισμένους όρους δόμησης ( χρήσεις γης,σδ κλπ), με Υπουργική Απόφαση, όπως προβλέπεται στην σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού Ν. 2445/1995. Κατόπιν τούτου η αξιοποίηση του, η οποία αποτελεί την βάση για υποβολή προσφορών, δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε, σχετικά με το πως, θα αντιμετωπιστεί το εν λόγω θέμα από το ΤΑΙΠΕΔ Βλέπε ανωτέρω απάντηση Ποιο είναι το τελικό περίγραμμα του ΧΕΥ ΚΥΜΗΣ και το τελικό εμβαδόν του ακινήτου προς πώληση; Το τελικό περίγραμμα και εμβαδόν κάθε ΧΕΥ θα προκύπτει από την αναλυτική αποτύπωση και τοπογράφηση όλων των ΧΕΥ που θα είναι διαθέσιμες στους Προεπιλεγέντες Υποψηφίους κατά τη Β Φάση του Διαγωνισμού. Σελ. 6

7 13. Πώς θα αντιμετωπιστεί από το Ταµείο η ασυμφωνία ανάµεσα αφενός στην υφιστάμενη διαμορφωθείσα κατάσταση της έκτασης (εντός της οποίας υφίσταται και το ΧΕΥ ΚΥΜΗΣ) που περικλείεται από την Λεωφόρο Κύµης, την οδό Ηλέκτρας, τον κλάδο εισόδου στην Αττική Οδό και τον πεζόδρομο και αφετέρου του νοµίµου περιγράμματος του οικοδομικού τετραγώνου 995 όπως αυτό έχει καθορισθεί µε το ΦΕΚ 322/Δ/1997; Το ΤΑΙΠΕΔ σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα νομικά εργαλεία επίλυσης τέτοιων ασυμφωνιών (αν υφίστανται) και θα ενημερώσει τους Προεπιλεγέντες Υποψηφίους περί των τεχνικών και πολεοδομικών δεδομένων των ακινήτων κατά τη Β Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. 14. Με δεδομένο ότι υπάρχουν δύο πολεοδομικά διατάγματα µε τα οποία έχουν καθορισθεί χρήσεις γης (ΦΕΚ 878/Δ/1988 και ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2012) µε σοβαρούς περιορισμούς ως προς την εκμετάλλευση, προτίθεται το Ταµείο να προβεί σε νέα ειδική πολεοδομική ρύθμιση ως προς το ΧΕΥ ΚΥΜΗΣ και εάν ναι πότε εκτιμάται ότι θα έχει θεσμοθετηθεί µια τέτοια ρύθμιση; Βλέπε ανωτέρω απάντηση Από ποιο πολεοδομικό διάταγμα προκύπτει ότι το XEΥ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ είναι εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως; Το ΧΕΥ Πλακεντίας με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ. Η περί του αντιθέτου αναφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει γίνει εκ προφανούς παραδρομής. Σε κάθε περίπτωση το Πολεοδομικό Καθεστώς του ακινήτου θα οριστικοποιηθεί μέσω τοπογράφησης που θα είναι διαθέσιμη στη Β Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. 16. Εάν το ΧΕΥ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ είναι εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, προκύπτουν σοβαροί περιορισµοί εκμετάλλευσης (χαµηλοί όροι δόµησης, μεγάλες αποστάσεις απαγόρευσης δόµησης από πλαϊνά όρια, πιθανή αδυναμία έγκρισης νόµιµης κυκλοφοριακής σύνδεσης). Προτίθεται το Ταµείο να προβεί σε ειδική ρύθμιση για την άρση των περιορισμών αυτών; Βλέπε ανωτέρω απάντηση 12 και 13 Σελ. 7

8 17. Στο ΧΕΥ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ υπάρχουν περιορισµοί σε ότι αφορά την κατασκευή υπόγειων χώρων λόγω της ύπαρξης της γραμμής Μετρό και εάν ναι ποιοι είναι αυτοί; Το ΤΑΙΠΕΔ βρίσκεται σε συνεννόηση με την εταιρεία Αττικό Μετρό ΑΕ και στη B Φάση του διαγωνισμού θα κοινοποιηθούν στους Προεπιλεγέντες Υποψηφίους επενδυτές όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία. 18. Σύµφωνα µε την Μελέτη Αναθεώρησης του Γενικού Mετά την εισφορά των ακινήτων στο ΤΑΙΠΕΔ έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του ν. Πολεοδοµικού Σχεδίου του Δήµου Χαλανδρίου προτείνεται η 3986/2011. Επιπλέον βλέπε ανωτέρω απάντηση 7 χρήση του XEΥ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ είτε ως Χώρος Εξυπηρέτησης Απορριμματοφόρων ή ως Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Πώς θα διασφαλιστεί ο Επενδυτής από την έγερση αξιώσεων (προσφυγών, αιτήσεων ακυρώσεως, κλπ) του Δήµου Χαλανδρίου σε ότι αφορά τη Διαγωνιστική Διαδικασία και την απρόσκοπτη μελλοντική ανάπτυξη του ακινήτου; 19. Ποιο είναι το τελικό περίγραµµα και τελικό εμβαδόν του ΧΕΥ ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ το οποίο ευρίσκεται εντός του οικοδομικού τετραγώνου 1059 όπως έχει καθοριστεί στο ΦΕΚ 825/Δ/1996 και έχει οριστικοποιηθεί µε την Πράξη Εφαρμογής; Βλέπε ανωτέρω απάντηση Έχει γίνει κατ' ουσία παραχώρηση τµήµατος του ακινήτου (ΧΕΥ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ) για την κατασκευή κλιµακοστασίου και ανελκυστήρα πρόσβασης προς το Σταθµό ΗΣΑΠ και το ακίνητο δεν έχει πλέον πρόσωπο επί της οδού Παπανδρέου. Πώς επηρεάζει η παραχώρηση αυτή το τελικό μέγεθος και περίγραµµα του ακινήτου; Βλέπε ανωτέρω απάντηση 12 Σελ. 8

9 21. Με δεδομένο ότι υπάρχουν δύο πολεοδομικά διατάγματα µε τα οποία έχουν καθορισθεί χρήσεις γης (ΦΕΚ 825/ Δ/1996 και ΦΕΚ 151/ ΑΑΠ/2012) µε ορισμένους περιορισμούς ως προς την εκμετάλλευση, προτίθεται το Ταµείο να προβεί σε νέα ειδική πολεοδομική ρύθμιση ως προς το ΧΕΥ ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ και εάν ναι πότε εκτιμάται ότι θα έχει θεσμοθετηθεί µία τέτοια ρύθμιση; Βλέπε ανωτέρω απάντηση 7 και Με δεδομένο ότι υπάρχουν δύο πολεοδομικά διατάγματα µε τα οποία έχουν καθορισθεί χρήσεις γης (ΦΕΚ 504/Δ/1993 και ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2012) µε ορισμένους περιορισμούς ως προς την εκμετάλλευση, προτίθεται το Ταµείο να προβεί σε νέα ειδική πολεοδομική ρύθμιση ως προς το ΧΕΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ και εάν ναι πότε εκτιμάται ότι θα έχει θεσμοθετηθεί µία τέτοια ρύθμιση; Βλέπε ανωτέρω απάντηση 7 και Εντός του ΧΕΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ υπάρχει εναέρια διέλευση καλωδίων ηλεκτρικής τάσης µεγάλης ισχύος. Η διέλευση αυτή επηρεάζει την οµαλή ανάπτυξη κτιρίου στο ακίνητο. Προτίθεται το Ταµείο να ρυθμίσει το θέµα αυτό σε συνεννόηση µε την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ που είναι υπεύθυνη για το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και εάν ναι ποιο νοµικό πρόσωπο (ΤΑΙΠΕΔ, Επενδυτής, ΔΕΔΔΗΕ) θα επιβαρυνθεί µε το κόστος υλοποίησης της νέας λύσης; Ο χειρισμός του ΤΑΙΠΕΔ για συναφή θέματα προσδιορίζεται στην απάντηση 13. Σελ. 9

10 24 Στην πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για τα 5 Χ.Ε.Υ. και όσον αφορά την συμμετοχή των ενδιαφερομένων στον διαγωνισμό αναγράφεται: «6.2.2 Ο Υποψήφιος δεν πρέπει να έχει καταδικασθεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, για οποιοδήποτε έγκλημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ούτε να έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με την επαγγελματική του δραστηριότητα... Επί ανωνύμων εταιρειών, τα κριτήρια των παραγράφων 6.2.1, και αφορούν στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και στον διευθύνοντα σύμβουλο με βάση το καταστατικό ή ισοδύναμο έγγραφο του νομικού προσώπου.» Παρακαλούμε διευκρινίστε μας: αυτό σημαίνει ότι εάν ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει καταδικαστεί για αγορανομικές παραβάσεις θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό; Οι παράγραφοι και έχουν τεθεί στην Πρόσκληση καθώς ενδιαφέρει το Ταμείο να συμβληθεί για την πώληση των Ακινήτων με φερέγγυο και αξιόπιστο επενδυτή στο πλαίσιο ανάπτυξης υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισμού. Η καταδίκη σε κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου της Πρόσκλησης αποδεικνύουν de facto την αφερεγγυότητα του και την ακαταλληλότητά του να λάβει μέρος στην Διαγωνιστική Διαδικασία. Παράλληλα η καταδίκη Υποψηφίου σε κάθε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα ή η διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος συναφούς με την επαγγελματική του δραστηριότητα κατά την παράγραφο της Πρόσκλησης ενδιαφέρει μόνο εφόσον επηρεάζει τη φερεγγυότητα και την επαγγελματική αξιοπιστία του Υποψηφίου σε σχέση με το αντικείμενο του Διαγωνισμού και την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων και όχι όταν δεν συνδέονται με το αντικείμενο της αγοραπωλητηρίου συμβολαίου που θα υπογραφεί. Σε κάθε περίπτωση κατά τη Β Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, το Ταμείο επί τη βάσει συγκεκριμένων στοιχείων και εγγράφων που θα ζητήσει από τους Προεπιλεγέντες Υποψηφίους θα αξιολογήσει τις συνθήκες κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης και θα αποφασίσει είτε τον αποκλεισμό είτε την αποδοχή της προσφοράς τους με κριτήριο το εάν η ως άνω καταδίκη σε αδίκημα ή η τέλεση σοβαρού παραπτώματος σχετικού με την επαγγελματική τους δραστηριότητα επηρεάζει ή όχι τη φερεγγυότητα και οικονομική αξιοπιστία τους και συνδέεται ή όχι με το αντικείμενο του Διαγωνισμού. 25. Θα εκδοθεί ΚΥΑ για τους περιορισμούς που υπάρχουν και αφορούν τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές και περιβαλλοντικές διατάξεις που ισχύουν για τα συγκεκριμένα Χ.Ε.Υ. της Αττικής Οδού και ειδικότερα για το ακίνητο ΧΕΥ 6- ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ. Επίσης θα μπορούσαμε να στείλουμε κάποιον να παραλάβει ένα τοπογραφικό του ακινήτου Βλέπε ανωτέρω απάντηση 7 και Υπάρχει ακίνητο ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου όμορο στο ΧΕΥ ΚΥΜΗΣ ; Είναι στις προθέσεις του Ταμείου η αξιοποίηση του ακινήτου αυτού με ξεχωριστή διαγωνιστική διαδικασία ; Υπάρχει ακίνητο ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου όμορο στο ΧΕΥ ΚΥΜΗΣ, το οποίο όμως δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας Διαγωνιστικής Διαδικασίας. Σελ. 10

11 27. Υπάρχει ακίνητο ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου όμορο στο ΧΕΥ ΚΑΝΤΖΑΣ; Είναι στις προθέσεις του Ταμείου η αξιοποίηση του ακινήτου αυτού με ξεχωριστή διαγωνιστική διαδικασία Υπάρχει ακίνητο ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου όμορο στο ΧΕΥ ΚΑΝΤΖΑΣ το οποίο όμως δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας Διαγωνιστικής Διαδικασίας. 28. Με δεδομένο ότι η ευρύτερη περιοχή έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλης με βάση τις διατάξεις του Νόμου 1337/1983 με την οποία κάθε ιδιωτικό ακίνητο βαρύνεται με εισφορά σε γη και χρήμα, έχει διασφαλίσει το Ταμείο ότι μετά τη μετάβασή του ΧΕΥ ΚΥΜΗΣ σε ιδιώτη επενδυτή και προφανώς την απώλεια του κοινωφελούς χαρακτήρα του ακινήτου δεν θα εγερθεί αξίωση προς το νέο Επενδυτή από το Δήμο Αμαρουσίου για εισφορά σε γη και χρήμα; Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 προβλέπεται ότι «11. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο Ταμείο, σύμφωνα με την παράγραφο 5, καθώς και η μεταγραφή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου που προβλέπεται στην παράγραφο 6, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος για το κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει από τη δραστηριότητα του Ταμείου, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, του φόρου έναρξης δραστηριότητας, τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., Ασφαλιστικών Οργανισμών ή τρίτων, δικαιωμάτων συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και αμοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών» Επιπλέον σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 2 του νόμου 3986/2011 προβλέπεται ότι «12. Από τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. που προβλέπεται στην παράγραφο 5, το περιουσιακό στοιχείο περιέρχεται στην κυριότητα, νομή και κατοχή του Ταμείου, ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου. Για τυχόν δικαιώματα του επί του περιουσιακού στοιχείου που μεταβιβάζεται στο Ταμείο, ο τρίτος έχει αποκλειστικά δικαίωμα αποζημιώσεως, έναντι μόνον του Δημοσίου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις παραγράφους 8 και 9». Σε κάθε περίπτωση οι Προεπιλεγέντες Υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υπόψη τους όλα τα στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα από το Ταμείο στην Τράπεζα Πληροφοριών που θα λειτουργήσει κατά τη Β Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και να διεξάγουν και τη δική τους νομική και τεχνική έρευνα για θέματα που αφορούν τα προς πώληση ακίνητα πριν την κατάθεση της δεσμευτικής προσφοράς τους. Σελ. 11

12 29. Με δεδομένο ότι η ευρύτερη περιοχή έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλης με βάση τις διατάξεις του Νόμου 1337/1983 με την οποία κάθε ιδιωτικό ακίνητο βαρύνεται με εισφορά σε γη και χρήμα, έχει διασφαλίσει το Ταμείο ότι μετά τη μετάβασή του ΧΕΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ σε ιδιώτη επενδυτή και προφανώς την απώλεια του κοινωφελούς χαρακτήρα του ακινήτου δεν θα εγερθεί αξίωση προς το νέο Επενδυτή από το Δήμο Αμαρουσίου για εισφορά σε γη και χρήμα; 30. Είναι σε γνώση του Ταµείου οι σοβαροί περιορισμοί σε ότι αφορά την υφιστάμενη κυκλοφοριακή πρόσβαση προς/από το ΧΕΥ ΚΥΜΗΣ καθώς και τη δυνατότητα έγκρισης νόµιµης κυκλοφοριακής σύνδεσης; Προτίθεται το Ταµείο να προβεί σε ειδική ρύθμιση για την άρση των περιορισµών αυτών; Βλέπε ανωτέρω απάντηση 28. Βλέπε ανωτέρω απαντήσεις 12 και Το ΧΕΥ ΚΑΝΤΖΑΣ βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Ως εκ τούτου, προκύπτουν σοβαροί περιορισµοί εκμετάλλευσης (χαµηλοί όροι δόµησης, αποστάσεις απαγόρευσης δόµησης από πλαϊνά όρια) καθώς και πλήρης αδυναµία νόµιµης έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης. Τα παραπάνω καθιστούν ουσιαστικά µη αξιοποιήσιµο το ακίνητο. Προτίθεται το Ταµείο να προβεί σε ειδική ρύθμιση για την άρση των περιορισμών αυτών; Πώς θα αντιμετωπισθεί το θέµα της κυκλοφοριακής σύνδεσης του ακινήτου υπό το πρίσμα των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος µε αριθμό 118 (ΦΕΚ 163/Α/2006) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει; Βλέπε ανωτέρω απαντήσεις 12 και Άρθρο 1 (τελευταία παράγραφος): Παρακαλούμε να διευκρινισθεί σε τι στάδιο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες για τη μεταβίβαση των Ακινήτων στο Ταμείο και πότε αναμένεται να περιέλθουν σε αυτό τα Ακίνητα κατά πλήρη κυριότητα. Τα ακίνητα έχουν εισφερθεί στο Ταμείο με την 231/ απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) (ΦΕΚ β 754/ ). Όλες οι σχετικές πληροφορίες ως προς την κυριότητα του ΤΑΙΠΕΔ θα είναι διαθέσιμες στους Προεπιλεγέντες Υποψήφιους στην Τράπεζα Πληροφοριών που θα λειτουργήσει κατά τη Β Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και πριν την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς τους. Σελ. 12

13 33. Άρθρο 3.3: Παρακαλούμε να διευκρινισθεί το πολεοδομικό καθεστώς του ακινήτου Χ.Ε.Υ. Κάντζας και οι όροι δόμησης αυτού (χρήσεις γης, ΣΔ κλπ), καθώς σχετικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται ούτε στο α. 2 του Ν. 2445/1996 (Α 274) ούτε στις παρ και 35.3 της κυρωθείσας Σύμβασης Παραχώρησης. Βλέπε ανωτέρω απάντηση 11 και Άρθρο 7.1 Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ρητά ότι η Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αποτελεί ένα (1) έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις αναφερόμενες στα υπ αριθμ , και άρθρα δηλώσεις και ότι δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής. Επιβεβαιώνεται 35. Άρθρο (ε): Παρακαλούμε να διευκρινισθεί αν απαιτείται να συμπεριληφθεί κατάλογος οικονομικών, νομικών και επαγγελματικών συμβούλων στη Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε περίπτωση που οι σύμβουλοι αποτελούν μέλη του τακτικού υπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας. Αν υφίσταται τέτοια περίπτωση ο Υποψήφιος το δηλώνει κατά την παράγραφο 7.1.1(ε) της Πρόσκλησης 36. Άρθρο (δ): «Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή πληροφορία που θα στηρίξει την ισχυρή, φερέγγυα και αξιόπιστη γενική και χρηματοοικονομική επάρκεια του Υποψηφίου»: Παρακαλούμε να διευκρινιστεί το τι ακριβώς απαιτείται να προσκομιστεί περαιτέρω. Ο Υποψήφιος με βάση την παράγραφο 7.2.2(δ) προσκομίζει οποιοδήποτε έγγραφο προς στήριξη της ισχυρής, φερέγγυας κα αξιόπιστης γενικής και χρηματοοικονομικής του επάρκειας. 37. Όρος : τα αναφερόμενα στο συγκεκριμένο όρο πρέπει να προκύπτουν από αντίστοιχα πιστοποητικά; Βλέπε ανωτέρω απάντηση 3. Σελ. 13

14 38. Όρος (β): για συμμετοχή εταιρειών απαιτούνται πρακτικά επικυρωμένα ΔΣ και ΓΣ από τον Πρόεδρο της εταιρείας και ΦΕΚ; Σε περίπτωση που το ΦΕΚ δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί, τί πρέπει να προσκομισθεί; Βλέπε ανωτέρω απάντηση 1. Σε κάθε περίπτωση εάν το ΦΕΚ δημοσίευσης της οικείας απόφασης της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. δεν έχει εκδοθεί κατά την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς, ο Υποψήφιος θα πρέπει να συνυποβάλει αντίγραφο του αριθμού πρωτοκόλλου που έχει λάβει από την υπηρεσία ΓΕΜΗ του οικείου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για την κατάθεση όλων των ανωτέρω εγγράφων καθώς και φωτοτυπία του παραβόλου τελών δημοσίευσης. 39. Πότε θα γίνει το άνοιγμα των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος (ημέρα και ώρα); Ως προς την περιγραφή της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ισχύει η παράγραφος 4 της Πρόσκλησης. 40. Υπάρχει κάποιος Κανονισμός για τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου διαγωνισμού; Αν όχι, βάσει ποιών διατάξεων γίνεται; Ο Διαγωνισμός διεξάγεται με βάση τη νομοθεσία για τη λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ, τους όρους της δημοσιευθείσας Πρόσκλησης και τους όρους της Προκήρυξης που θα ακολουθήσει για τη Β Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. Σελ. 14

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, ΤΚ 10562, Αθήνα, Ελλάδα. Αθήνα, 3 Απριλίου 2013

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, ΤΚ 10562, Αθήνα, Ελλάδα. Αθήνα, 3 Απριλίου 2013 Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, ΤΚ 10562, Αθήνα, Ελλάδα Αθήνα, 3 Απριλίου 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την παραχώρηση του δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε («ΕΥΑΘ» ή «Εταιρεία»)

Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε («ΕΥΑΘ» ή «Εταιρεία») Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 7ος όροφος T.K. 105 62 Αθήνα Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.:1578 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α.Π.:1578 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 26/2/2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΙΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ.: 210 3339759 FAX: 210 3339500 Α.Π.:1578 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737 ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 4/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 4/2015 15PROC002663467 2015-03-26 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 4/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΒΟΤΩΝ-ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.:1580 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α.Π.:1580 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΙΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ.: 210 3339759 FAX: 210 3339500 Α.Π.:1580 ΠΡΟΣ: ΑΘΗΝΑ, 26/2/2014 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Π/ΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤOY 100% TOY ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤOY 100% TOY ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤOY 100% TOY ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Αθήνα, 12 Ιουλίου 2013 1 1 Εισαγωγή 1.1 Η "ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. 003/2012 ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY TAKTIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. 003/2012 ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY TAKTIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Μ.Κωστενιάν

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 05/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : -3487-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 05/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : -3487- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 05/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : -3487- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΝΑΥ ΑΓΟΣΩΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826088 2015-06-05

15PROC002826088 2015-06-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι: 02/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΟΙΚ 20297 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ B. (η «Πρόσκληση»)

ΟΜΑΔΑ B. (η «Πρόσκληση») ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΑΔΑ B (η «Πρόσκληση»)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠ: 34579/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΓΡΩΝ) ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.:16143/18-12-2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.:16143/18-12-2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΎΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.:16143/18-12-2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Συμμετοχής

Πρόσκληση Συμμετοχής Πρόσκληση Συμμετοχής Για τους διαγωνισμούς με δικαίωμα αντιπροσφορών μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr σχετικά με την σύσταση δικαιώματος επιφανείας επί ακινήτων στην περιοχή της Πλάκας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα 4-01-2013 Κεντρική Υπηρεσία Αρ.Πρ. 4111 Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα 4-01-2013 Κεντρική Υπηρεσία Αρ.Πρ. 4111 Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα 4-01-2013 Κεντρική Υπηρεσία Αρ.Πρ. 4111 Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Ακίνητης & Κινητής Περιουσίας Αρµόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 37/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 37/2012 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Γούρνες Χερσονήσου, Ηράκλειο Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Γούρνες Χερσονήσου, Ηράκλειο Κρήτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Γούρνες Χερσονήσου, Ηράκλειο Κρήτης Αθήνα, 28.08.2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΩΝ 1 Ορισμοί... 3 2 Εισαγωγή... 6 3 Επισκόπηση Διαγωνισμού...

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ 29100 Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : 2695043828 FAX : 2695026344 Male limtamza@otenet.gr.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666677 2013-10-15

13PROC001666677 2013-10-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Αριθμός Διακήρυξης: ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΑΤΤΙΚΗ/7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 & ΣΤΑΔΙΟΥ, 105 62 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 & ΣΤΑΔΙΟΥ, 105 62 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 & ΣΤΑΔΙΟΥ, 105 62 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα, 8 Δεκεµβρίου 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα