ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε."

Transcript

1 ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. Αθήνα,8 Απριλίου 2013 Απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις ενδιαφερομένων σχετικώς με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση μέσω πώλησης πέντε (5) Χώρων Εμπορικής Υποστήριξης (Χ.Ε.Υ.) που βρίσκονται στη λεωφόρο Ελευσίνας Σταυρού Αεροδρομίου Σπάτων και τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού. Α/Α ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Σχετικά με το συνοδευτικό έγγραφο που αφορά την εκπροσώπηση του νομικού προσώπου (σελίδα 15 της προκήρυξης β) απαιτείται απόσπασμα του πρακτικού Γ.Σ. που εκλέγει το Δ.Σ. επικυρωμένο από δικηγόρο και το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. της επικυρωμένο από δικηγόρο? Σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παραγράφου β της Πρόσκλησης, κάθε Υποψήφιος (νομικό πρόσωπο) θα πρέπει να προσκομίσει στοιχεία για την ισχύουσα εκπροσώπηση του, τα οποία θα πρέπει να φέρουν νόμιμη θεώρηση/επικύρωση από το αρμόδιο κατά την νομοθεσία που διέπει το νομικό πρόσωπο όργανο ή αρχή. Η θεώρηση/επικύρωση αυτή θα πρέπει να είναι πρόσφατη, ήτοι να έχει γίνει εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την ημέρα υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σε κάθε δε περίπτωση σύμφωνα με το εδάφιο 2 της παραγράφου β της Πρόσκλησης, εάν σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου είναι υποχρεωτική η δημοσίευση της ταυτότητας των προσώπων που το εκπροσωπούν, θα πρέπει να συνυποβληθεί επιπλέον και αντίγραφο της δημοσίευσης της (π.χ. Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Α.Ε, Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ ). Συνεπώς σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία, τα έγγραφα που αναφέρετε (ήτοι απόφαση της Γ.Σ της εταιρείας περί εκλογής ΔΣ και απόφαση ΔΣ περί συγκροτήσεως του σε σώμα και εκπροσώπησης της εταιρείας) αρκούν κατά το εδάφιο 1 της παραγράφου β της Πρόσκλησης για την απόδειξη της ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, τα οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένα/επικυρωμένα από το αρμόδιο κατά το καταστατικό του νομικού προσώπου και την ελληνική νομοθεσία όργανο. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το εδάφιο 2 της παραγράφου β της Πρόσκλησης θα πρέπει να συνυποβληθούν και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης των αποφάσεων αυτών Σελ. 1

2 2. Απαιτούνται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ή αρκεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι το νομικό πρόσωπο είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο? Σύμφωνα με τις παραγράφους και της Πρόσκλησης, δικαιούμενοι να λάβουν μέρος στην Α Φάση του Διαγωνισμού είναι μόνον οι Υποψήφιοι που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. Στην Α Φάση του Διαγωνισμού δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Αρκεί η δήλωση περί πληρώσεως των προϋποθέσεων και κριτηρίων των παραγράφων 5 και 6 της Πρόσκλησης (που αναφέρονται και στην φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα), η οποία περιλαμβάνεται στην υπεύθυνη δήλωση των Παραρτημάτων 1 και 2 της Πρόσκλησης που πρέπει να προσκομισθεί. 3. Απαιτούνται πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης, θέσης σε εκκαθάριση κλπ ή μπορούν να αντικατασταθούν από σχετική υπεύθυνη δήλωση? Αν απαιτούνται, ποια ακριβώς πιστοποιητικά επιθυμείτε να προσκομισθούν? Σύμφωνα με την παράγραφο της Πρόσκλησης, δικαιούμενοι να λάβουν μέρος στην Α Φάση του Διαγωνισμού είναι οι Υποψήφιοι που δεν έχουν τεθεί σε πτώχευση ή σε αναγκαστική διαχείριση ή σε αντίστοιχη κατάσταση, δεν έχουν λυθεί, δεν τελούν υπό εκκαθάριση, δεν έχει υποβληθεί αίτηση για τη θέση της σε πτώχευση ή για το διορισμό εκκαθαριστή, δεν έχει εκδοθεί γι της απόφαση για την έναρξη διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε έχει κατατεθεί σχετική αίτηση (βλ. Νόμο 3588/2007-Πτωχευτικός Κώδικας, ως ισχύει) για την ένταξη της διαδικασίες αυτές, δεν έχουν αναστείλει της εργασίες της, ούτε υπάρχει αίτηση ή διαδικασία που να εκκρεμεί εις βάρος της για τέτοια ζητήματα και δεν έχουν τεθεί σε ανάλογη κατάσταση που να προκύπτει από ανάλογη διαδικασία, προβλεπόμενη από τη νομοθεσία ή της κανονιστικές διατάξεις της χώρας ίδρυσης ή/και εγκατάστασης της. Στην Α Φάση του Διαγωνισμού δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών της απόδειξη των όρων και προϋποθέσεων της παραγράφου της Πρόσκλησης. Αρκεί η δήλωση περί πληρώσεως των προϋποθέσεων και κριτηρίων των παραγράφων 5 και 6 της Πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνεται στην υπεύθυνη δήλωση των Παραρτημάτων 1 και 2 της Πρόσκλησης που πρέπει να προσκομισθεί. Σελ. 2

3 4. Απαιτείται έκδοση ποινικού μητρώου για τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα σύμβουλο ή αρκεί υπεύθυνη δήλωση? Στην Α Φάση του Διαγωνισμού δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών προς απόδειξη των όρων και προϋποθέσεων των παραγράφων της Πρόσκλησης. Αρκεί η δήλωση περί πληρώσεως των προϋποθέσεων και κριτηρίων των παραγράφων 5 και 6 της Πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνεται στην υπεύθυνη δήλωση των Παραρτημάτων 1 και 2 της Πρόσκλησης που πρέπει να προσκομισθεί. 5. Με δεδομένο ότι δεν έχουν δοθεί τα τεχνικά και πολεοδομικά στοιχεία (υφιστάμενα ή και προτεινόμενα) για την πληρέστερη αξιολόγηση των ακινήτων, στην Α Φάση ο Υποψήφιος δεν είναι σε θέση να κρίνει και να αποφασίσει οριστικά για την αγορά ή μη συγκεκριμένου αριθμού ακινήτων. Υποθέτοντας λοιπόν ότι η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ενός Υποψηφίου στην Α Φάση αφορά ένα ή περισσότερα ακίνητα, τίθεται το ερώτημα εάν είναι δυνατό στη Δεσμευτική Προσφορά στη Β Φάση, ο ίδιος Υποψήφιος να τροποποιήσει - επί το μείζον ή επί το έλασσον - την αρχική του πρόταση ή ακόμη και να τροποποιήσει πλήρως την αρχική του πρόταση. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγματα προς διευκρίνηση: - Στην Α Φάση ο Υποψήφιος δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για τα ακίνητα 1 και 2. Μπορεί στη Β Φάση να υποβάλει δεσμευτική προσφορά, εκτός από τα ακίνητα 1, 2 και για ένα ακόμη ακίνητο (π.χ. το 3) εάν το κρίνει σκόπιμο; (τροποποίηση επί το μείζον) - Στην Α Φάση ο Υποψήφιος δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για τα ακίνητα 1, 3 και 4. Μπορεί στη Β Φάση να υποβάλει δεσμευτική προσφορά μόνο για τα ακίνητα 1 και 4; (τροποποίηση επί το έλασσον) - Στην Α Φάση ο Υποψήφιος δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για τα ακίνητα 1, 3 και 4. Μπορεί στη Β Φάση να υποβάλει δεσμευτική προσφορά για τελείως διαφορετικά ακίνητα (π.χ. ακίνητα 2 και 5) εάν το κρίνει σκόπιμο; (πλήρης τροποποίηση) Στη Β Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας μπορούν να συμμετέχουν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 της Πρόσκλησης. Ως εκ τούτου οι Προεπιλεγέντες Υποψήφιοι θα μπορούν σύμφωνα με την παράγραφο 4.3 της Πρόσκλησης να υποβάλλουν στη Β Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας προσφορά για το σύνολο ή μέρος των Ακινήτων, ακόμη και για μεμονωμένα Ακίνητα εξ αυτών που αναφέρονται στο Προοίμιο της Πρόσκλησης υπό την προϋπόθεση σύμφωνα με το περιεχόμενο της παραγράφου 4.2 της Πρόσκλησης ότι πληρούν ήδη κατά το στάδιο της Α Φάσης (α) τα κριτήρια της παραγράφου 5 της Πρόσκλησης (β) τα χρηματοοικονομικά κριτήρια προεπιλογής και προσωπικής κατάστασης και (γ) έχουν καταθέσει προσηκόντως και εμπροθέσμως τα έγγραφα και στοιχεία της παραγράφου 7 της Πρόσκλησης. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση οι Προεπιλεγέντες υποψήφιοι μπορούν να διαφοροποιήσουν κατά τη Β Φάση το αντικείμενο της δεσμευτικής προσφοράς τους εφόσον πάντοτε έχουν αποδείξει ήδη κατά το στάδιο της Α φάσης ότι πληρούν τα κριτήρια της Πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών κριτηρίων προεπιλογής ανά ακίνητο. Σελ. 3

4 6. Κατά την επίσημη υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Α Φάση, ο Υποψήφιος θα υποβάλει ένα (1) Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα Συνοδευτικά Έγγραφα της παραγράφου 7, ανεξαρτήτως του αριθμού των ακινήτων για τα οποία θα δηλώσει το ενδιαφέρον. Παρακαλώ επιβεβαιώστε τον ανωτέρω συλλογισμό. Κάθε Υποψήφιος θα υποβάλει ένα (1) φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον οποίο θα περιλαμβάνεται (α) Δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παραγράφου 7.1 της Πρόσκλησης και (β) Τα συνοδευτικά έγγραφα της παραγράφου 7.2 της Πρόσκλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού των ακινήτων για τα οποία θα δηλώσει το ενδιαφέρον του. Όπως όμως προκύπτει από τις παραγράφους 6.1.1, και σε συνδυασμό με τις παραγράφους και της Πρόσκλησης, κάθε υποψήφιος οφείλει να αναφέρει επακριβώς τα ακίνητα για τα οποία εκδηλώνει το ενδιαφέρον του (α) στη δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παραγράφου 7.1 της Πρόσκλησης και (β) στην απόφαση της υποπαραγράφου 7.1.1γ της Πρόσκλησης του για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Σελ. 4

5 7. Σε ποια χρονική στιγμή προβλέπεται να εκδοθούν οι ΚΥΑ με τους Όρους Δόμησης (Σ.Δ. & Σ.Κ.) και τις Χρήσεις Γης; Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητοι για την διαμόρφωση του προσφερόμενου τιμήματος. 8. Μεταξύ των επιτρεπομένων Χρήσεων (...εγκαταστάσεις εμπορικής εκμετάλλευσης) περιλαμβάνονται και οι οργανωμένοι χώροι αποθήκευσης (logistics) και με τι Όρους Δόμησης; α) Το Κεφάλαιο Β του ν. 3986/2011 (άρθρα 10 και επ.) που ρυθμίζει τα της αξιοποίησης ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και τα οποία έχουν περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ δυνάμει του άρθρου 2 του ιδίου νόμου, δεν προβλέπει την έκδοση ΚΥΑ για τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης στα υπό αξιοποίηση ακίνητα. β) Ειδικώς όσον αφορά στα προς πώληση ΧΕΥ, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 2.4 της από σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΤΑΙΠΕΔ, ο "Επενδυτής θα πρέπει να προβεί στην αξιοποίηση του Ακινήτου, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται από τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές και περιβαλλοντικές διατάξεις που ισχύουν για τα συγκεκριμένα Χ.Ε.Υ. της Αττικής Οδού". Επομένως, οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης που θα επιλεγούν από τους υποψήφιους για κάθε ακίνητο πρέπει να είναι συμβατές με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις που ισχύουν στην περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, ενώ επιπροσθέτως πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 13 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει. Το ΤΑΙΠΕΔ θα συνδράμει τον (τους) Επενδυτή (-ες) στον (-ους) οποίον (-ους) θα περιέλθουν τα ΧΕΥ στις διαδικασίες που προσδιορίζονται από το προαναφερθέν άρθρο 13 του ν. 3966/2011. Επιπροσθέτως διευκρινίζεται ότι σε εφαρμογή των όσων ορίζει το άρθρο 15 του ν.3986/2011 οι οικοδομικές άδειες για την κατασκευή των μονίμων κτιριακών εγκαταστάσεων που θα περιλαμβάνονται σε καθένα των επενδυτικών σχεδίων καθενός ΧΕΥ, θα χορηγούνται από τη Δνση Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΔΟΚΚ) του ΥΠΕΚΑ, μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή στη Δνση αυτή πλήρους σχετικού φακέλου. γ) Σημειώνεται, τέλος, ότι τα εν λόγω ΧΕΥ τα οποία προήλθαν από απαλλοτρίωση για την κατασκευή της Αττικής οδού, αναφέρονται στη σχετική σύμβαση, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2445/1996) ως Χώροι Εγκαταστάσεων Υποστήριξης (παρ και 35.3 της Σύμβασης), ενώ επιπλέον προσδιορίζονται ως Χώροι Εμπορικής Υποστήριξης στο πρώτο εδάφιο και στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 2445/1996. Με βάση τα έως σήμερα δεδομένα ως αυτά έχουν διαμορφωθεί, δεν έχει εξεταστεί η περίπτωση ένταξης της χρήσης «Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου» στο πλέγμα χρήσεων των ΧΕΥ. Σελ. 5

6 9. Στις περιπτώσεις νέο-ενταγμένων στο Σχέδιο Πόλεως με ανώτατο Σ.Δ. 0,8 σύμφωνα με τον Ν υφίστανται Πράξεις Εφαρμογής (κανονικές ή Μεμονωμένες) ώστε να έχουν άμεση οικοδομησιμότητα; 10. Οι αναφερόμενες επιφάνειες στην Πρόσκληση Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος είναι οι τελικές μετά την ένταξη στο Σχέδιο Πόλης (για τα 4 ΧΕΥ) και αποτυπώνονται σε πρόσφατα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία θα μπορούσαμε να προμηθευτούμε; Κατά τη Β Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας θα είναι διαθέσιμα στους Προεπιλεγέντες Υποψηφίους τοπογραφικά διαγράμματα καταγραφής όλων των τεχνικών δεδομένων και πολεοδομικών περιορισμών των ακινήτων. Σε όσα ακίνητα υφίστανται πράξεις εφαρμογής θα καταγραφούν και θα αποτυπωθούν στα τοπογραφικά αυτά διαγράμματα. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση πριν από την υποβολή δεσμευτικών προσφορών όλες οι τεχνικές και πολεοδομικές εκκρεμότητες των ακινήτων αρμοδιότητας του ΤΑΙΠΕΔ θα έχουν διευθετηθεί και τα διαθέσιμα στοιχεία θα έχουν γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους. Οι τελικές επιφάνειες των ακινήτων θα είναι αυτές που θα αναγράφονται στην τοπογραφική αποτύπωση των ακινήτων. Στην παρούσα φάση του διαγωνισμού το ΤΑΙΠΕΔ δεν χορηγεί τα τοπογραφικά διαγράμματα. Αυτά θα είναι προσβάσιμα στους υποψήφιους επενδυτές στην Β Φάση του διαγωνισμού. 11. Στα πλαίσια του διαγωνισμού για την αξιοποίηση των «Χώρων Εμπορικής Υποστήριξης», μεταξύ των οποίων και το ΧΕΥ ΚΑΝΤΖΑΣ ερευνήσαμε το πολεοδομικό καθεστώς του εν λόγω ακινήτου και διαπιστώσαμε ότι, δεν έχει καθορισμένους όρους δόμησης ( χρήσεις γης,σδ κλπ), με Υπουργική Απόφαση, όπως προβλέπεται στην σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού Ν. 2445/1995. Κατόπιν τούτου η αξιοποίηση του, η οποία αποτελεί την βάση για υποβολή προσφορών, δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε, σχετικά με το πως, θα αντιμετωπιστεί το εν λόγω θέμα από το ΤΑΙΠΕΔ Βλέπε ανωτέρω απάντηση Ποιο είναι το τελικό περίγραμμα του ΧΕΥ ΚΥΜΗΣ και το τελικό εμβαδόν του ακινήτου προς πώληση; Το τελικό περίγραμμα και εμβαδόν κάθε ΧΕΥ θα προκύπτει από την αναλυτική αποτύπωση και τοπογράφηση όλων των ΧΕΥ που θα είναι διαθέσιμες στους Προεπιλεγέντες Υποψηφίους κατά τη Β Φάση του Διαγωνισμού. Σελ. 6

7 13. Πώς θα αντιμετωπιστεί από το Ταµείο η ασυμφωνία ανάµεσα αφενός στην υφιστάμενη διαμορφωθείσα κατάσταση της έκτασης (εντός της οποίας υφίσταται και το ΧΕΥ ΚΥΜΗΣ) που περικλείεται από την Λεωφόρο Κύµης, την οδό Ηλέκτρας, τον κλάδο εισόδου στην Αττική Οδό και τον πεζόδρομο και αφετέρου του νοµίµου περιγράμματος του οικοδομικού τετραγώνου 995 όπως αυτό έχει καθορισθεί µε το ΦΕΚ 322/Δ/1997; Το ΤΑΙΠΕΔ σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα νομικά εργαλεία επίλυσης τέτοιων ασυμφωνιών (αν υφίστανται) και θα ενημερώσει τους Προεπιλεγέντες Υποψηφίους περί των τεχνικών και πολεοδομικών δεδομένων των ακινήτων κατά τη Β Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. 14. Με δεδομένο ότι υπάρχουν δύο πολεοδομικά διατάγματα µε τα οποία έχουν καθορισθεί χρήσεις γης (ΦΕΚ 878/Δ/1988 και ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2012) µε σοβαρούς περιορισμούς ως προς την εκμετάλλευση, προτίθεται το Ταµείο να προβεί σε νέα ειδική πολεοδομική ρύθμιση ως προς το ΧΕΥ ΚΥΜΗΣ και εάν ναι πότε εκτιμάται ότι θα έχει θεσμοθετηθεί µια τέτοια ρύθμιση; Βλέπε ανωτέρω απάντηση Από ποιο πολεοδομικό διάταγμα προκύπτει ότι το XEΥ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ είναι εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως; Το ΧΕΥ Πλακεντίας με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ. Η περί του αντιθέτου αναφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει γίνει εκ προφανούς παραδρομής. Σε κάθε περίπτωση το Πολεοδομικό Καθεστώς του ακινήτου θα οριστικοποιηθεί μέσω τοπογράφησης που θα είναι διαθέσιμη στη Β Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. 16. Εάν το ΧΕΥ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ είναι εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, προκύπτουν σοβαροί περιορισµοί εκμετάλλευσης (χαµηλοί όροι δόµησης, μεγάλες αποστάσεις απαγόρευσης δόµησης από πλαϊνά όρια, πιθανή αδυναμία έγκρισης νόµιµης κυκλοφοριακής σύνδεσης). Προτίθεται το Ταµείο να προβεί σε ειδική ρύθμιση για την άρση των περιορισμών αυτών; Βλέπε ανωτέρω απάντηση 12 και 13 Σελ. 7

8 17. Στο ΧΕΥ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ υπάρχουν περιορισµοί σε ότι αφορά την κατασκευή υπόγειων χώρων λόγω της ύπαρξης της γραμμής Μετρό και εάν ναι ποιοι είναι αυτοί; Το ΤΑΙΠΕΔ βρίσκεται σε συνεννόηση με την εταιρεία Αττικό Μετρό ΑΕ και στη B Φάση του διαγωνισμού θα κοινοποιηθούν στους Προεπιλεγέντες Υποψηφίους επενδυτές όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία. 18. Σύµφωνα µε την Μελέτη Αναθεώρησης του Γενικού Mετά την εισφορά των ακινήτων στο ΤΑΙΠΕΔ έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του ν. Πολεοδοµικού Σχεδίου του Δήµου Χαλανδρίου προτείνεται η 3986/2011. Επιπλέον βλέπε ανωτέρω απάντηση 7 χρήση του XEΥ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ είτε ως Χώρος Εξυπηρέτησης Απορριμματοφόρων ή ως Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Πώς θα διασφαλιστεί ο Επενδυτής από την έγερση αξιώσεων (προσφυγών, αιτήσεων ακυρώσεως, κλπ) του Δήµου Χαλανδρίου σε ότι αφορά τη Διαγωνιστική Διαδικασία και την απρόσκοπτη μελλοντική ανάπτυξη του ακινήτου; 19. Ποιο είναι το τελικό περίγραµµα και τελικό εμβαδόν του ΧΕΥ ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ το οποίο ευρίσκεται εντός του οικοδομικού τετραγώνου 1059 όπως έχει καθοριστεί στο ΦΕΚ 825/Δ/1996 και έχει οριστικοποιηθεί µε την Πράξη Εφαρμογής; Βλέπε ανωτέρω απάντηση Έχει γίνει κατ' ουσία παραχώρηση τµήµατος του ακινήτου (ΧΕΥ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ) για την κατασκευή κλιµακοστασίου και ανελκυστήρα πρόσβασης προς το Σταθµό ΗΣΑΠ και το ακίνητο δεν έχει πλέον πρόσωπο επί της οδού Παπανδρέου. Πώς επηρεάζει η παραχώρηση αυτή το τελικό μέγεθος και περίγραµµα του ακινήτου; Βλέπε ανωτέρω απάντηση 12 Σελ. 8

9 21. Με δεδομένο ότι υπάρχουν δύο πολεοδομικά διατάγματα µε τα οποία έχουν καθορισθεί χρήσεις γης (ΦΕΚ 825/ Δ/1996 και ΦΕΚ 151/ ΑΑΠ/2012) µε ορισμένους περιορισμούς ως προς την εκμετάλλευση, προτίθεται το Ταµείο να προβεί σε νέα ειδική πολεοδομική ρύθμιση ως προς το ΧΕΥ ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ και εάν ναι πότε εκτιμάται ότι θα έχει θεσμοθετηθεί µία τέτοια ρύθμιση; Βλέπε ανωτέρω απάντηση 7 και Με δεδομένο ότι υπάρχουν δύο πολεοδομικά διατάγματα µε τα οποία έχουν καθορισθεί χρήσεις γης (ΦΕΚ 504/Δ/1993 και ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2012) µε ορισμένους περιορισμούς ως προς την εκμετάλλευση, προτίθεται το Ταµείο να προβεί σε νέα ειδική πολεοδομική ρύθμιση ως προς το ΧΕΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ και εάν ναι πότε εκτιμάται ότι θα έχει θεσμοθετηθεί µία τέτοια ρύθμιση; Βλέπε ανωτέρω απάντηση 7 και Εντός του ΧΕΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ υπάρχει εναέρια διέλευση καλωδίων ηλεκτρικής τάσης µεγάλης ισχύος. Η διέλευση αυτή επηρεάζει την οµαλή ανάπτυξη κτιρίου στο ακίνητο. Προτίθεται το Ταµείο να ρυθμίσει το θέµα αυτό σε συνεννόηση µε την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ που είναι υπεύθυνη για το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και εάν ναι ποιο νοµικό πρόσωπο (ΤΑΙΠΕΔ, Επενδυτής, ΔΕΔΔΗΕ) θα επιβαρυνθεί µε το κόστος υλοποίησης της νέας λύσης; Ο χειρισμός του ΤΑΙΠΕΔ για συναφή θέματα προσδιορίζεται στην απάντηση 13. Σελ. 9

10 24 Στην πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για τα 5 Χ.Ε.Υ. και όσον αφορά την συμμετοχή των ενδιαφερομένων στον διαγωνισμό αναγράφεται: «6.2.2 Ο Υποψήφιος δεν πρέπει να έχει καταδικασθεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, για οποιοδήποτε έγκλημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ούτε να έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με την επαγγελματική του δραστηριότητα... Επί ανωνύμων εταιρειών, τα κριτήρια των παραγράφων 6.2.1, και αφορούν στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και στον διευθύνοντα σύμβουλο με βάση το καταστατικό ή ισοδύναμο έγγραφο του νομικού προσώπου.» Παρακαλούμε διευκρινίστε μας: αυτό σημαίνει ότι εάν ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει καταδικαστεί για αγορανομικές παραβάσεις θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό; Οι παράγραφοι και έχουν τεθεί στην Πρόσκληση καθώς ενδιαφέρει το Ταμείο να συμβληθεί για την πώληση των Ακινήτων με φερέγγυο και αξιόπιστο επενδυτή στο πλαίσιο ανάπτυξης υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισμού. Η καταδίκη σε κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου της Πρόσκλησης αποδεικνύουν de facto την αφερεγγυότητα του και την ακαταλληλότητά του να λάβει μέρος στην Διαγωνιστική Διαδικασία. Παράλληλα η καταδίκη Υποψηφίου σε κάθε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα ή η διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος συναφούς με την επαγγελματική του δραστηριότητα κατά την παράγραφο της Πρόσκλησης ενδιαφέρει μόνο εφόσον επηρεάζει τη φερεγγυότητα και την επαγγελματική αξιοπιστία του Υποψηφίου σε σχέση με το αντικείμενο του Διαγωνισμού και την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων και όχι όταν δεν συνδέονται με το αντικείμενο της αγοραπωλητηρίου συμβολαίου που θα υπογραφεί. Σε κάθε περίπτωση κατά τη Β Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, το Ταμείο επί τη βάσει συγκεκριμένων στοιχείων και εγγράφων που θα ζητήσει από τους Προεπιλεγέντες Υποψηφίους θα αξιολογήσει τις συνθήκες κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης και θα αποφασίσει είτε τον αποκλεισμό είτε την αποδοχή της προσφοράς τους με κριτήριο το εάν η ως άνω καταδίκη σε αδίκημα ή η τέλεση σοβαρού παραπτώματος σχετικού με την επαγγελματική τους δραστηριότητα επηρεάζει ή όχι τη φερεγγυότητα και οικονομική αξιοπιστία τους και συνδέεται ή όχι με το αντικείμενο του Διαγωνισμού. 25. Θα εκδοθεί ΚΥΑ για τους περιορισμούς που υπάρχουν και αφορούν τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές και περιβαλλοντικές διατάξεις που ισχύουν για τα συγκεκριμένα Χ.Ε.Υ. της Αττικής Οδού και ειδικότερα για το ακίνητο ΧΕΥ 6- ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ. Επίσης θα μπορούσαμε να στείλουμε κάποιον να παραλάβει ένα τοπογραφικό του ακινήτου Βλέπε ανωτέρω απάντηση 7 και Υπάρχει ακίνητο ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου όμορο στο ΧΕΥ ΚΥΜΗΣ ; Είναι στις προθέσεις του Ταμείου η αξιοποίηση του ακινήτου αυτού με ξεχωριστή διαγωνιστική διαδικασία ; Υπάρχει ακίνητο ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου όμορο στο ΧΕΥ ΚΥΜΗΣ, το οποίο όμως δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας Διαγωνιστικής Διαδικασίας. Σελ. 10

11 27. Υπάρχει ακίνητο ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου όμορο στο ΧΕΥ ΚΑΝΤΖΑΣ; Είναι στις προθέσεις του Ταμείου η αξιοποίηση του ακινήτου αυτού με ξεχωριστή διαγωνιστική διαδικασία Υπάρχει ακίνητο ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου όμορο στο ΧΕΥ ΚΑΝΤΖΑΣ το οποίο όμως δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας Διαγωνιστικής Διαδικασίας. 28. Με δεδομένο ότι η ευρύτερη περιοχή έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλης με βάση τις διατάξεις του Νόμου 1337/1983 με την οποία κάθε ιδιωτικό ακίνητο βαρύνεται με εισφορά σε γη και χρήμα, έχει διασφαλίσει το Ταμείο ότι μετά τη μετάβασή του ΧΕΥ ΚΥΜΗΣ σε ιδιώτη επενδυτή και προφανώς την απώλεια του κοινωφελούς χαρακτήρα του ακινήτου δεν θα εγερθεί αξίωση προς το νέο Επενδυτή από το Δήμο Αμαρουσίου για εισφορά σε γη και χρήμα; Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 προβλέπεται ότι «11. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στο Ταμείο, σύμφωνα με την παράγραφο 5, καθώς και η μεταγραφή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου που προβλέπεται στην παράγραφο 6, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος για το κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει από τη δραστηριότητα του Ταμείου, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, του φόρου έναρξης δραστηριότητας, τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., Ασφαλιστικών Οργανισμών ή τρίτων, δικαιωμάτων συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και αμοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων και πάσης φύσης ανταποδοτικών τελών» Επιπλέον σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 2 του νόμου 3986/2011 προβλέπεται ότι «12. Από τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. που προβλέπεται στην παράγραφο 5, το περιουσιακό στοιχείο περιέρχεται στην κυριότητα, νομή και κατοχή του Ταμείου, ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου. Για τυχόν δικαιώματα του επί του περιουσιακού στοιχείου που μεταβιβάζεται στο Ταμείο, ο τρίτος έχει αποκλειστικά δικαίωμα αποζημιώσεως, έναντι μόνον του Δημοσίου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις παραγράφους 8 και 9». Σε κάθε περίπτωση οι Προεπιλεγέντες Υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υπόψη τους όλα τα στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα από το Ταμείο στην Τράπεζα Πληροφοριών που θα λειτουργήσει κατά τη Β Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και να διεξάγουν και τη δική τους νομική και τεχνική έρευνα για θέματα που αφορούν τα προς πώληση ακίνητα πριν την κατάθεση της δεσμευτικής προσφοράς τους. Σελ. 11

12 29. Με δεδομένο ότι η ευρύτερη περιοχή έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλης με βάση τις διατάξεις του Νόμου 1337/1983 με την οποία κάθε ιδιωτικό ακίνητο βαρύνεται με εισφορά σε γη και χρήμα, έχει διασφαλίσει το Ταμείο ότι μετά τη μετάβασή του ΧΕΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ σε ιδιώτη επενδυτή και προφανώς την απώλεια του κοινωφελούς χαρακτήρα του ακινήτου δεν θα εγερθεί αξίωση προς το νέο Επενδυτή από το Δήμο Αμαρουσίου για εισφορά σε γη και χρήμα; 30. Είναι σε γνώση του Ταµείου οι σοβαροί περιορισμοί σε ότι αφορά την υφιστάμενη κυκλοφοριακή πρόσβαση προς/από το ΧΕΥ ΚΥΜΗΣ καθώς και τη δυνατότητα έγκρισης νόµιµης κυκλοφοριακής σύνδεσης; Προτίθεται το Ταµείο να προβεί σε ειδική ρύθμιση για την άρση των περιορισµών αυτών; Βλέπε ανωτέρω απάντηση 28. Βλέπε ανωτέρω απαντήσεις 12 και Το ΧΕΥ ΚΑΝΤΖΑΣ βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Ως εκ τούτου, προκύπτουν σοβαροί περιορισµοί εκμετάλλευσης (χαµηλοί όροι δόµησης, αποστάσεις απαγόρευσης δόµησης από πλαϊνά όρια) καθώς και πλήρης αδυναµία νόµιµης έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης. Τα παραπάνω καθιστούν ουσιαστικά µη αξιοποιήσιµο το ακίνητο. Προτίθεται το Ταµείο να προβεί σε ειδική ρύθμιση για την άρση των περιορισμών αυτών; Πώς θα αντιμετωπισθεί το θέµα της κυκλοφοριακής σύνδεσης του ακινήτου υπό το πρίσμα των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος µε αριθμό 118 (ΦΕΚ 163/Α/2006) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει; Βλέπε ανωτέρω απαντήσεις 12 και Άρθρο 1 (τελευταία παράγραφος): Παρακαλούμε να διευκρινισθεί σε τι στάδιο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες για τη μεταβίβαση των Ακινήτων στο Ταμείο και πότε αναμένεται να περιέλθουν σε αυτό τα Ακίνητα κατά πλήρη κυριότητα. Τα ακίνητα έχουν εισφερθεί στο Ταμείο με την 231/ απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) (ΦΕΚ β 754/ ). Όλες οι σχετικές πληροφορίες ως προς την κυριότητα του ΤΑΙΠΕΔ θα είναι διαθέσιμες στους Προεπιλεγέντες Υποψήφιους στην Τράπεζα Πληροφοριών που θα λειτουργήσει κατά τη Β Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και πριν την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς τους. Σελ. 12

13 33. Άρθρο 3.3: Παρακαλούμε να διευκρινισθεί το πολεοδομικό καθεστώς του ακινήτου Χ.Ε.Υ. Κάντζας και οι όροι δόμησης αυτού (χρήσεις γης, ΣΔ κλπ), καθώς σχετικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται ούτε στο α. 2 του Ν. 2445/1996 (Α 274) ούτε στις παρ και 35.3 της κυρωθείσας Σύμβασης Παραχώρησης. Βλέπε ανωτέρω απάντηση 11 και Άρθρο 7.1 Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ρητά ότι η Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αποτελεί ένα (1) έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις αναφερόμενες στα υπ αριθμ , και άρθρα δηλώσεις και ότι δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής. Επιβεβαιώνεται 35. Άρθρο (ε): Παρακαλούμε να διευκρινισθεί αν απαιτείται να συμπεριληφθεί κατάλογος οικονομικών, νομικών και επαγγελματικών συμβούλων στη Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε περίπτωση που οι σύμβουλοι αποτελούν μέλη του τακτικού υπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας. Αν υφίσταται τέτοια περίπτωση ο Υποψήφιος το δηλώνει κατά την παράγραφο 7.1.1(ε) της Πρόσκλησης 36. Άρθρο (δ): «Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή πληροφορία που θα στηρίξει την ισχυρή, φερέγγυα και αξιόπιστη γενική και χρηματοοικονομική επάρκεια του Υποψηφίου»: Παρακαλούμε να διευκρινιστεί το τι ακριβώς απαιτείται να προσκομιστεί περαιτέρω. Ο Υποψήφιος με βάση την παράγραφο 7.2.2(δ) προσκομίζει οποιοδήποτε έγγραφο προς στήριξη της ισχυρής, φερέγγυας κα αξιόπιστης γενικής και χρηματοοικονομικής του επάρκειας. 37. Όρος : τα αναφερόμενα στο συγκεκριμένο όρο πρέπει να προκύπτουν από αντίστοιχα πιστοποητικά; Βλέπε ανωτέρω απάντηση 3. Σελ. 13

14 38. Όρος (β): για συμμετοχή εταιρειών απαιτούνται πρακτικά επικυρωμένα ΔΣ και ΓΣ από τον Πρόεδρο της εταιρείας και ΦΕΚ; Σε περίπτωση που το ΦΕΚ δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί, τί πρέπει να προσκομισθεί; Βλέπε ανωτέρω απάντηση 1. Σε κάθε περίπτωση εάν το ΦΕΚ δημοσίευσης της οικείας απόφασης της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. δεν έχει εκδοθεί κατά την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς, ο Υποψήφιος θα πρέπει να συνυποβάλει αντίγραφο του αριθμού πρωτοκόλλου που έχει λάβει από την υπηρεσία ΓΕΜΗ του οικείου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για την κατάθεση όλων των ανωτέρω εγγράφων καθώς και φωτοτυπία του παραβόλου τελών δημοσίευσης. 39. Πότε θα γίνει το άνοιγμα των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος (ημέρα και ώρα); Ως προς την περιγραφή της Διαγωνιστικής Διαδικασίας ισχύει η παράγραφος 4 της Πρόσκλησης. 40. Υπάρχει κάποιος Κανονισμός για τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου διαγωνισμού; Αν όχι, βάσει ποιών διατάξεων γίνεται; Ο Διαγωνισμός διεξάγεται με βάση τη νομοθεσία για τη λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ, τους όρους της δημοσιευθείσας Πρόσκλησης και τους όρους της Προκήρυξης που θα ακολουθήσει για τη Β Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. Σελ. 14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις 1 ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 1338/14.10.2013 ΕΑΤΑ ΑΕ Στον πίνακα όπου αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα) Ημ/ νία (ΗΜ/Μ/ΕΤΟΣ): / / ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. Όνομα: 2. Επώνυμο: 3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 4.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων

της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων Ε. Μετά την είσοδό μου στον ιστότοπο ως Μέλος και κατά την προσπάθεια ηλεκτρονικής υποβολής της σχετικής "Αίτησης Συμμετοχής στον Διαγωνισμό", εμφανίσθηκε στην Φόρμα Αποστολής ως μέλος ο εκπρόσωπός και

Διαβάστε περισσότερα

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)».

Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN), ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.e-publicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 04/2013 για την αγορά κτιρίου/ων προς στέγαση των εκπαιδευτικών ερευνητικών αναγκών και δραστηριοτήτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002548787 2015-01-29

15PROC002548787 2015-01-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ερμούπολη 06-02 - 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ.Πρωτ.:Οικ.19721/1355 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ Ημερομηνία Έκθεσης: 28.3.2014 Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο πλήρους κυριότητας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος. ΕΡ: Σχετικά με την επιλεξιμότητα των κλάδων που αφορούν τις δράσεις L312-1, L312-2 και L312-3 έχετε αναρτήσει ενδεικτικό πίνακα επιλέξιμων κλάδων. Ήθελα να ρωτήσω αν αποτελεί επιλέξιμο ΚΑΔ το 20.59.59.01

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ να διευκρινιστεί στη σελ 16 παρ. 12.13 εάν έχει αναγραφεί εκ παραδρομής ο όρος «παραδεκτές» αντί του «απαράδεκτες».

Παρακαλώ να διευκρινιστεί στη σελ 16 παρ. 12.13 εάν έχει αναγραφεί εκ παραδρομής ο όρος «παραδεκτές» αντί του «απαράδεκτες». ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, 11-11-2013 Α.Π.: 10133 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΠΟΛΥΤΟΣ ΤΗΛ.: 210 3339582 FAX: 210 3339590 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK Άρθρο 1 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να συμψηφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ, 30 / 07 / 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Για τον «Ορισμό ορκωτού ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S02/012014

Κωδικός Πρόσκλησης: S02/012014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση :Αρχ. Μακαρίου ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ταχ. Κωδ. : 712 02 Πληροφορίες : Ε. Μανδαλενάκη Τηλ. : 2813 410537 FAX.

Ταχ. Δ/νση :Αρχ. Μακαρίου ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ταχ. Κωδ. : 712 02 Πληροφορίες : Ε. Μανδαλενάκη Τηλ. : 2813 410537 FAX. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 22 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 3389 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη.

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδια: Ε. Ξενάκη Δ/νση: Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5, 210 42.23.364

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.10.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 07.12.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.11.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Γεωγραφική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Τεχνικής Υποστήριξης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Τεχνικής Υποστήριξης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: INFO@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Οι διαδικασίες σύστασης μίας Ανώνυμης Εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.epublicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άννα Αδάμ Κόλλια Προϊσταμένη τμήματος ΦΜΑΠ Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ 1-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983952 2015-08-21

15PROC002983952 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (Μέτρων 123a, 311,312, 313-5, 313-6, 313-8):

Α. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (Μέτρων 123a, 311,312, 313-5, 313-6, 313-8): Α. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (Μέτρων 123a, 311,312, 313-5, 313-6, 313-8): Τα δικαιολογητικά της ομάδας αυτής αποτελούν τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και η έλλειψή τους από το φάκελο υποψηφιότητας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΓΕΕ) ΠΡΟΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΓΕΕ) ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΓΕΕ) ΠΡΟΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003127802 2015-10-06

15PROC003127802 2015-10-06 Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Koλοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 210-9282153

Διαβάστε περισσότερα

Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα.

Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα. Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα.. 1.4: Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (για πολύ μικρές επιχειρήσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα) Ημ/ νία (ΗΜ/Μ/ΕΤΟΣ): / / ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ 1. Όνομα: 2. Επώνυμο: 3. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 1. Απαιτείται εμπειρία αποκλειστικά σε 1 κτίριο γραφείων μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 689/31.01.2013 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ.

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 27/07/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/92/94533 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. A. Αιτιολογική Έκθεση

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. A. Αιτιολογική Έκθεση ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.09.2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:8 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΕΦ. Α Ν.4161/2013-ΦΕΚ 143 Α / 14.6.2013) Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Όνομα μητρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη): Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

Α) µαζί µε τους τίτλους ιδιοκτησίας

Α) µαζί µε τους τίτλους ιδιοκτησίας ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) ιευκρινήσεις ------------------------------------------------------------------------------ σας ενηµερώνουµε ότι όπως πληροφορηθήκαµε από Οµάδες άλλων περιοχών στις οποίες έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α. Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. διακηρύττει τα παρακάτω έργα: Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210

Διαβάστε περισσότερα