ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 27611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας καταφυγίου τουριστικών σκαφών στον Πλαταμώνα, Ν. Πιερίας. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3270/2004 (Φ.Ε.Κ. 187/Α / ) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού». 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 112/2014 (Φ.Ε.Κ. 179/Α /2014) «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α / ) περί μετονομασίας και ανασύστασης Υπουργείων. 4. Το Π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/Α / ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την Υ7/ (Φ.Ε.Κ. 2109/Β / ) «Ανά θεση Αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οι κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά». 6. Την υπ αριθ / (Φ.Ε.Κ. 704/Υ.Ο.Δ.Δ./ ) υπουργική απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμ ματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρισμού»). 7. Το ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ άρθρο 31α του ν. 2160/1993 (Φ.Ε.Κ. 118/Α / ) περί δημιουργίας και λειτουργίας τουριστικών λιμένων, όπως έχει τροποποι ηθεί και ισχύει. 9. Την υπ αριθ. Τ/9803/ (Φ.Ε.Κ. 1323/Β / ) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας περί Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουρι στικών Λιμένων. 10. Την υπ αριθ. Τ/16082/ υπουργική από φαση απόφαση χωροθέτησης παραχώρησης κατα φυγίου τουριστικών σκαφών στον Πλαταμώνα Πιερίας (Φ.Ε.Κ. 33/Β / ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 8471/ υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 941/Β / ). 11. Την υπ αριθ. πρωτ / απόφαση έγκρι σης Άδειας Λειτουργίας του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Πλαταμώνα Ν. Πιερίας. 12. Το από (αριθ. πρωτ. Υπ. Τουρισμού 10235/ ) αίτημα του Λιμενικού Ταμείου Ν. Πιε ρίας, περί έγκρισης Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Πλαταμώνα Πιερίας, όπως συμπληρώθηκε με τα υποβληθέντα με το Α.Π. 413/ στοιχεία. 13. Το υπ αριθ. πρωτ. 4907/Φ /1ΛΣ/ Πι στοποιητικό Πυροπροστασίας, το οποίο εξεδόθη από την Περ/κη Διοίκηση Π.Υ. Κ. Μακεδονίας Γραφείο Πυ ρασφάλειας. 14. Το υπ αριθ. πρωτ. 470/ υποβληθέν από το Λιμενικό Ταμείο Πιερίας στο π. Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου, Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων των πλοί ων που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Πλαταμώνα Πιερίας. 15. Το υπ αριθ. πρωτ. 154/ υποβληθέν από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Πιερίας, στο Υπολιμεναρχείο Σκάλα Κατερίνης, Σχέδιο έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θα λάσσιας Ρύπανσης του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Πλαταμώνα. 16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε Την έγκριση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του κα ταφυγίου τουριστικών σκαφών Πλαταμώνα Πιερίας, ως εξής: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1.1 Ο παρών Κανονισμός, συντάχθηκε με βάση τα προβλεπόμενα από τον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων (κοινή υπουργική απόφαση Τ/9803 5/9/2003, ΦΕΚ Β 1323/ ) και την κείμενη νομο θεσία και διέπει το καταφύγιο τουριστικών σκαφών (ή εναλλακτικά τουριστικό λιμένα) Πλαταμώνα Πιερίας που χωροθετήθηκε με την υπουργική απόφαση Τ/16082/2004 (ΦΕΚ 33 Β / ) και τροποποιήθηκε με την υπουρ γική απόφαση 8471/ Ο τουριστικός λιμένας Πλαταμώνα, περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως έργα και εγκαταστάσεις που βρίσκονται μέσα στη χωροθετη μένη ζώνη αυτού. Η Χωροθετημένη αυτή ζώνη ορίζεται σύμφωνα με την οριζοντιογραφία (αρ. σχεδ. 1) η οποία

2 27612 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) συντάχθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της χωροθέτησης, αποτελούμενη από: ,14 τ.μ. Θαλάσσια Ζώνη και τ.μ. Χερσαία Ζώνη, 96 θέσεις ελλιμενισμού Οι γεωγραφικές συντεταγ μένες της εισόδου του τουριστικού λιμένα όπως έχουν αποτυπωθεί στο χάρτη της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Π.Ν. είναι: 39ο Ν 22ο Ε 1.2 Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, υπόκεινται όλοι όσοι βρίσκονται εντός του θαλάσσιου ή του χερσαί ου χώρου του Τουριστικού Λιμένα Πλαταμώνα, ή κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και γενικά των εξυπηρετήσε ων του Τουριστικού Λιμένα Πλαταμώνα. Οποιοσδήποτε κάνει χρήση των εγκαταστάσεων εντός του χώρου του Τουριστικού Λιμένα Πλαταμώνα, συμπεριλαμβανομένων και των επισκεπτών, οφείλει να ακολουθεί τους κανόνες και τους όρους που αναφέρονται: Στον εκάστοτε ισχύοντα Γενικό Κανονισμό Λειτουρ γίας Τουριστικών Λιμένων, Στον παρόντα Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας, Στη σχετική αίτηση/σύμβαση ελλιμενισμού/υπηρεσι ών, που υπογράφει κατά τον ελλιμενισμό του σκάφους του στον τουριστικό λιμένα. Στις λοιπές γενικές και ειδικές οδηγίες του προσω πικού του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα Πλαταμώνα, για την ομαλή ασφαλή λειτουργία αυτού. Άρθρο 2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες Εξυπηρετήσεις 2.1 Στον τουριστικό λιμένα Πλαταμώνα παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες εξυπηρετήσεις σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας που ανακοινώνει η Διεύθυνση του Λιμένα: Ελλιμενισμός των σκαφών που καταπλέουν στον λιμένα Μόνιμα αγκυροβόλια Ύδρευση Ηλεκτροδότηση Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Σύνδεση στο διαδίκτυο Δυνατότητα λήψης και αποστολής FAX Υπηρεσίες Φύλαξης και Ελέγχου (Security) Σταθμός πυρασφάλειας Παραλαβή αποβλήτων από τα σκάφη Αποκομιδή απορριμμάτων Χώροι υγιεινής (wc και ντουζ) Σωστικά μέσα Αντιρρυπαντικός εξοπλισμός Εξοπλισμός ασφαλείας Ανεφοδιασμός των σκαφών με υγρά καύσιμα Χώροι στάθμευσης οχημάτων Ανελκύσεις καθελκύσεις σκαφών 2.2 Εφοδιασμός με καύσιμα σκάφους ελλιμενιζόμενου στον τουριστικό λιμένα, μπορεί να γίνει είτε από τις τυχόν διαθέσιμες εγκαταστάσεις παροχής καυσίμων του λιμένα και από το αρμόδιο προσωπικό είτε με βυ τιοφόρα οχήματα, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες και να τηρούν αυστηρά όλες τις προδιαγραφές λειτουργίας, ασφάλειας και αποφυγής ρύπανσης του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, όπως αυτές καθορίζονται από τους αντίστοιχους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και πάντα σε κατάλληλο χώρο, που καθορίζεται από τη Διεύθυνση του καταφυγίου. Χερσαίες Εγκαταστάσεις 2.3 Η χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα, περιλαμ βάνει τις απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις για την πλήρη εξυπηρέτηση των επιβαινόντων στα σκάφη και των επισκεπτών. Στις χερσαίες εγκαταστάσεις δύνανται να αναπτύσσονται δραστηριότητες εμπορικές, τουρι στικές κ.λπ., είτε από την Διεύθυνση του λιμένα είτε από τρίτους υπομισθωτές, στους οποίους η Διεύθυνση του λιμένα δύναται να υπεκμισθώνει χώρους για την εξάσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους. 2.4 Οι υπομισθωτές των χερσαίων χώρων, έχουν υπο χρέωση να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες άδειες για την κατάλληλη λειτουργία και εκμετάλλευση του χώ ρου τους και να συμμορφώνονται απόλυτα με όλες τις σχετικές αγορανομικές, αστυνομικές κ.λπ. διατάξεις και ιδιαίτερα σ' αυτές που προβλέπουν την καθαριότητα των χώρων, την αποφυγή θορύβων, την ασφάλεια του κοινού και των εργαζομένων κ.λπ. 2.5 Οι υπομισθωτές των χερσαίων χώρων, έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Διεύθυνσης του λιμένα, για ότι αφορά στη μεταβολή της εξωτερικής εμφάνισης του χώρου τους (αλλαγή χρωμάτων, τοποθέτηση πινακίδων, διαφημιστι κών λογοτύπων, εμβλημάτων, τεντών κ.λπ.). Τεχνική Υποστήριξη, Ανελκύσεις και Εναπόθεση Σκα φών. 2.6 Ο τουριστικός λιμένας διαθέτει περιορισμένο χώρο εναπόθεσης σκαφών στην ξηρά για μικρής κλίμακας ερ γασίες επισκευής και συντήρησης αυτών, καθώς επίσης και τα απαραίτητα μέσα για ανέλκυση και καθέλκυση των σκαφών. 2.7 Απαγορεύεται η ανέλκυση οιουδήποτε σκάφους, η εκτέλεση εργασιών στα σκάφη και ο καθαρισμός των υφάλων του στους χερσαίους χώρους του τουριστικού λιμένα, χωρίς την έγγραφη άδεια της Διεύθυνσης του λιμένα. 2.8 Για να πραγματοποιηθεί ανέλκυση ή καθέλκυση σκάφους απαιτείται: Η συμπλήρωση σχετικής αίτησης από τον πλοιοκτή τη, αντιπρόσωπο ή πλοίαρχο του σκάφους και η έγγρα φη αποδοχή της Διεύθυνσης του τουριστικού λιμένα. Η εξόφληση των τελών ανέλκυσης και παραμονής στην ξηρά. Η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε ισχύ. Η ανεπιφύλακτη και χωρίς όρους αποδοχή εκ μέρους του πλοιοκτήτη του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων, του Ειδικού Κανονισμού Λειτουρ γίας του Τουριστικού Λιμένα Πλαταμώνα, καθώς και των Γενικών Ειδικών Οδηγιών που εκδίδει η διεύθυνση. Η ικανοποίηση των αιτήσεων για ανέλκυση και παρα μονή των σκαφών στην χερσαία ζώνη, εγκρίνεται από την διεύθυνση του τουριστικού λιμένα βάσει σειράς προ τεραιότητας και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του φορέα διαχείρισης και τις λειτουργικές του ανάγκες. 2.9 Στην αίτηση ανέλκυσης ή καθέλκυσης του σκάφους, ο πλοιοκτήτης, αντιπρόσωπος ή πλοίαρχος του σκάφους, δηλώνει ότι έλαβε γνώση των τεχνικών χαρακτηριστι κών των σχετικών μηχανημάτων και του εξοπλισμού, τα οποία και θεωρεί κατάλληλα για την ασφαλή προ σέγγιση, ανέλκυση, μεταφορά, στήριξη, καθέλκυση του σκάφους του. Επίσης θα αναφέρει εκτός των άλλων, την φύση, το είδος, την έκταση, καθώς και τον χρόνο των απαιτούμενων εργασιών και υποχρεούται στη λήψη κάθε προβλεπόμενου μέτρου για την εκτέλεση οποιασδήποτε

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εργασίας στο σκάφος του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας Απαγορεύεται ο καθαρισμός των υφάλων με υδρο βολή ή άλλους τρόπους, εκτός του καθορισμένου για την εργασία αυτή, χώρου. Για την ανέλκυση του σκάφους του ο πλοιοκτήτης υποχρεούται: Να μετακινήσει το σκάφος στον υποδηκνυόμενο από την Δ/νση χώρο για την ανέλκυση και να το απομακρύνει μετά την καθέλκυση. Να εξασφαλίσει μέχρι την στιγμή της ανέλκυσης, την ασφαλή παραμονή του σκάφους του στο χώρο ανέλκυ σης, την πλήρη ακινησία του σκάφους και την εξασφά λιση και διατήρηση μηδενικής γωνίας του διαμήκη και του εγκάρσιου άξονα του σκάφους. Να φροντίσει για την αποσύνδεση/απομάκρυνση του εξοπλισμού του σκάφους (π.χ. πρότονος, επίτονος, καπόνια, ξάρτια, κ.λπ.) ο οποίος μπορεί να δυσχεράνει την ανέλκυση ή να εγκυμονεί κινδύνους για την ασφα λή ανέλκυση μετακίνηση στήριξη καθέλκυση του σκάφους. Να φροντίσει πριν την ανέλκυση, ώστε να προστα τευθούν προεξέχοντα σημεία του σκάφους (στα ύφαλα και στα έξαλα αυτού π.χ. καρένες, εξαγωγές, «φλαπς», όργανα, εξατμίσεις, κ.λπ.) με δικά του μέσα και ευθύνη, για την ασφαλή ανέλκυση μετακίνηση στήριξη κα θέλκυση του σκάφους. Να υποδείξει επακριβώς τα σημεία ανάρτησης και στήριξης του σκάφους, καθώς επίσης και να αναφέρει από πριν γραπτώς στο φορέα διαχείρισης κάθε άλλη πληροφορία, (τεχνικά κατασκευαστικά στοιχεία, ιδι αιτερότητες) για την ασφαλή ανέλκυση μετακίνηση στήριξη καθέλκυση του σκάφους. Να προσλάβει, σε περίπτωση που απαιτείται, με δικά του έξοδα και ευθύνη, δύτη ο οποίος θα τοποθετήσει τους ιμάντες ανάρτησης στα ύφαλα του σκάφους για ασφαλή ανάρτησή του. Να επιθεωρήσει την στήριξη του σκάφους και να επιβεβαιώσει την ασφαλή στήριξή του Κατά την ανέλκυση καθέλκυση του σκάφους, ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να παρίσταται αυτοπροσώ πως στην διαδικασία και να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες όπως αυτές αναφέρονται στον παρόντα, για την ασφαλή ανέλκυση ή μετακίνηση του σκάφους. Σε ειδικές περιπτώσεις, επιτρέπεται η ανέλκυση/καθέλκυση του σκάφους, χωρίς την παρουσία του πλοιοκτήτη, αλλά με την παρουσία εκπροσώπου του, ο οποίος διαθέτει έγγραφη εξουσιοδότηση του πλοιοκτήτη, με την οποία αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες του. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η παρουσία του πλοιοκτήτη ή εκπροσώπου αυτού, η ανέλκυση ή η καθέλκυση ή η με τακίνηση του σκάφους εφόσον απαιτείται, πραγματο ποιείται χωρίς την παρουσία των προαναφερθέντων, με αποκλειστική όμως ευθύνη του πλοιοκτήτη Μετά την εναπόθεση του σκάφους στην ξηρά και την στερέωση αυτού στις σχάρες στερέωσης, απαγορεύ εται οποιαδήποτε επέμβαση του ιδιοκτήτη στον τρόπο στήριξης του σκάφους, χωρίς την άδεια του αρμόδιου προσωπικού του λιμένα Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα καθορίζει την θέση εναπόθεσης του σκάφους στην ξηρά. Επίσης η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα έχει το δικαίωμα να μετακινήσει το σκάφος σε άλλη θέση, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Ο πλοιοκτήτης του σκάφους ή εκπρόσωπος αυτού, οφείλει να παρευρίσκεται στην μετακίνηση του σκάφους, εφόσον ενημερωθεί από την Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα. Σε περίπτωση απουσίας του πλοι οκτήτη ή εκπροσώπου αυτού, η μετακίνηση πραγματο ποιείται από το αρμόδιο προσωπικό του τουριστικού λιμένα και με ευθύνη του πλοιοκτήτη Κατά την διάρκεια παραμονής των σκαφών στους χώρους εναπόθεσης, δεν επιτρέπεται η λειτουργία κι νητήρων καθώς και η χρήση ιστίων Δεν επιτρέπεται η διαμονή ή η διανυκτέρευση του πλοιοκτήτη ή του πληρώματος επί του σκάφους, όσο αυτό παραμένει στην χερσαία ζώνη του λιμένα, άνευ έγγραφης αδειοδότησης από την Διεύθυνση του λιμένα Ο πλοιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την καθαριότη τα και ευταξία του χώρου που καταλαμβάνει το σκάφος του στην χερσαία ζώνη. Σε περίπτωση που ο πλοιοκτή της δεν συμμορφωθεί με τον όρο αυτό, η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα αναλαμβάνει τον καθαρισμό του χώ ρου και καταλογίζει τα σχετικά έξοδα στον πλοιοκτήτη Δεν επιτρέπεται η παραμονή σκαφών, ή μικρών βοηθητικών λέμβων ή τρέιλερ σε χερσαίους χώρους του τουριστικού λιμένα χωρίς την έγγραφη άδεια της Διεύθυνσης του λιμένα Δεν επιτρέπονται μεγάλης κλίμακας εργασίες συ ντήρησης και μετασκευών στα σκάφη εκτός ειδικών πε ριπτώσεων κατόπιν εγκρίσεως της Διεύθυνσης. Σε κάθε περίπτωση ο πλοιοκτήτης υποχρεούται στην έκδοση κάθε προβλεπόμενης άδειας έγκρισης, καθώς επίσης και στην λήψη κάθε προβλεπόμενου μέτρου για την εκτέ λεση οποιασδήποτε εργασίας στο σκάφος του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας Για οποιαδήποτε εργασία επισκευής ή συντήρησης των σκαφών, απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωση της Διεύθυνσης του τουριστικού λιμένα και η χορήγηση της σχετικής άδειας. Από την Διεύθυνση του λιμένα, καθορί ζεται το ωράριο εντός του οποίου επιτρέπονται οι εργα σίες καθημερινής καθαριότητας και μικροεπισκευών των σκαφών, καθώς και η φόρτιση των συσσωρευτών τους Άτομα, άλλα από το προσωπικό και τους συνερ γάτες του τουριστικού λιμένα μπορούν να εκτελέσουν εργασίες, επισκευές ή συντηρήσεις σε σκάφη, μόνο κα τόπιν σχετικής έγγραφης αδείας από την Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα. Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα, μπορεί να αρνείται την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής σε άτομα που δεν ανήκουν στο προσωπικό του λιμένα, εφ όσον για τις εργασίες αυτές χρησιμοποι ούνται χώροι και εγκαταστάσεις αυτού. Σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτείται δήλωση του ιδιοκτήτη του σκά φους ή του πλοιάρχου, που θα ενημερώνει για εκτέλεση μικρής εκτάσεως εργασιών, θα ορίζει τον εργολάβο, τον τεχνικό ασφαλείας και τη χρονική περίοδο των εργασι ών, και ότι τα άτομα που θα εργασθούν στο σκάφος του είναι ασφαλισμένα σε Δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό και ότι αναλαμβάνει να αποκαταστήσει κάθε ζημιά που τυχόν προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγματα από τους ανωτέρω εργαζομένους. Επιπρόσθετα ο πλοιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την πλήρη συμμόρφωση των ατόμων αυτών με την σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας Από την Δ/νση του λιμένα, καθορίζεται το ωράριο εντός του οποίου επιτρέπονται οι εργασίες καθημερι νής καθαριότητας, μικροεπισκευών και συντήρησης των σκαφών, καθώς και η φόρτιση των συσσωρευτών τους Δεν επιτρέπεται η παραμονή ή διέλευση τροχο φόρων στο χώρο εναπόθεσης σκαφών, παρά μόνο μετά από άδεια της Δ/νσης.

4 27614 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 Οργάνωση Τουριστικού Λιμένα. 3.1 Φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα Πλα ταμώνα, είναι το Λιμενικό Ταμείο Πιερίας. 3.2 Η Διοίκηση του τουριστικού λιμένα ασκείται από την Γενική Διεύθυνση και τα ακόλουθα Τμήματα: Τιμή μα Διαχείρισης Λιμένα Τμήμα Οικονομικής Εκμετάλλευσης Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 3.3 Η Διεύθυνση έχει όλες τις αρμοδιότητες διοίκησης και εποπτείας του τουριστικού λιμένα, όπως αυτές κα θορίζονται με γενικές ή ειδικές αποφάσεις της. 3.4 Το Τμήμα Διαχείρισης είναι αρμόδιο ιδίως για: Την παραχώρηση δικαιώματος ελλιμενισμού σε σκά φη και εν γένει για κάθε θέμα που έχει σχέση με τον θαλάσσιο χώρο, τα κρηπιδώματα και τις προβλήτες του τουριστικού λιμένα. Την παραχώρηση και εκμίσθωση τμημάτων της χερ σαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα. Την παροχή βοήθειας κατά τον είσπλου, έκπλου και παραμονή των ελλιμενιζομένων σκαφών στον θαλάσσιο χώρο του τουριστικού λιμένα και την εν γένει συνδρομή και εξυπηρέτηση αυτών καθ όλη τη διάρκεια του ελλι μενισμού τους. Κάθε θέμα που αφορά στην ασφάλεια, ευταξία, κα θαριότητα και προστασία τόσο της θαλάσσιας, όσο και της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα. 3.5 Το Τμήμα Οικονομικής Εκμετάλλευσης, είναι αρ μόδιο ιδίως για την εν γένει οικονομική διαχείριση του τουριστικού λιμένα, τη λογιστική απεικόνιση των πρά ξεων, όπως την τήρηση βιβλίων και στοιχείων, έκδοση τιμολογίων και άλλων παραστατικών, είσπραξη δικαιω μάτων και καταβολή πληρωμών. Επίσης είναι αρμόδιο για θέματα που αφορούν στις σχέσεις του προσωπικού με τον φορέα διαχείρισης, τους εν γένει ασφαλιστικούς οργανισμούς, τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου καθώς και οργανισμούς, όπως π.χ. τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 3.6 Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, είναι αρμόδιο ιδίως για θέματα που αφορούν εργασίες συντήρησης και επισκευής τόσο των κτιριακών και ηλεκτρομηχανο λογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και μηχανημάτων του τουριστικού λιμένα, όσο και των εν γένει παροχών και συνδέσεων αυτού. Αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει όλες τις τεχνικές υπηρεσίες που παρέχει ο λιμένας όπως: ανελκύσεις καθελκύσεις, καθαρισμούς, επισκευές, συ ντηρήσεις κ.α. Επίσης οργανώνει και συντονίζει όλα τα συνεργεία τα οποία συνεργάζονται με την Δ/νση, για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών στα σκάφη. 3.7 Κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος, η Διεύθυν ση του τουριστικού λιμένα διαθέτει έξι (6) άτομα, από τα οποία τέσσερα (4) στο Τμήμα Διαχείρισης, ένα (1) στο Τμήμα Οικονομικής Εκμετάλλευσης και ένα (1) στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Το προσωπικό του τουριστικού λιμένα, είναι κατάλληλο, εξειδικευμένο και επαρκές ανά λογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του τουριστικού λιμένα, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία αυτού και η εξυπηρέτηση των χρηστών του λιμένα καθ όλο το 24ωρο. Ο αριθμός των απασχολουμένων, αυξομειούται αναλόγως των εποχιακών ή άλλων αναγκών του του ριστικού λιμένα. 3.8 Ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα δύνα ται να αναθέτει με απόφαση του, σύμφωνα με τις ισχύ ουσες διατάξεις, σε εξωτερικούς εξειδικευμένους συ νεργάτες την εκτέλεση υπηρεσιών και λειτουργιών του τουριστικού λιμένα (εν όλω ή εν μέρει) όπως ενδεικτικώς τη φύλαξη, καθαρισμό, συντήρηση ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων ή και κάθε άλλη υπηρεσία. Άρθρο 4 Μεγέθη Κατηγορίες Σκαφών 4.1 Δυνατότητα ελλιμενισμού και χρήσης των εγκατα στάσεων του τουριστικού λιμένα έχουν σκάφη αναψυχής των οποίων το μήκος κυμαίνεται από 6 έως 35 μέτρα και το βύθισμα αυτών δεν υπερβαίνει τα 4,5 μέτρα. 4.2 Σκάφη τα οποία επιθυμούν να ελλιμενιστούν και εί ναι μικρότερα των 6, θα θεωρούνται ως σκάφη 6 μέτρων και θα τιμολογούνται βάση αυτού του μήκους. 4.3 Ο Τουριστικός Λιμένας Πλαταμώνα διαθέτει χώρο για ελλιμενισμό και πρόσδεση 96 σκαφών, σε ανάλογες θέσεις στις προβλήτες και στα κρηπιδώματα, με τις πα ρακάτω ενδεικτικές αναλογίες: Κατηγορία Μεγέθους Σκαφών Ολικό Μήκος σε Μέτρα Α έως 8 Β από 8 έως 10 Γ από 10 έως 12 Δ από 12 έως Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης του αριθμού και του μεγέθους των ελλιμενιζόμενων σκαφών, με ανάλογη ανακατανο μή των θέσεων ανά κατηγορία μεγέθους, προκειμένου να καλύψει τις εκάστοτε ανάγκες ελλιμενισμού σκαφών. 4.5 Ο τρόπος διάθεσης των θέσεων ελλιμενισμού, ανή κει αποκλειστικά στη Δ/νση του τουριστικού λιμένα. Άρθρο 5 Επιτρεπόμενη Ταχύτητα Χώροι ελλιμενισμού των Σκαφών 5.1 Πριν την προσέγγιση στη θαλάσσια ζώνη του λιμέ να, τα σκάφη οφείλουν να επικοινωνούν με το γραφείο του τουριστικού λιμένα τηλεφωνικώς ή μέσω VHF στον δίαυλο 9, να αναμένουν την άδεια εισόδου και να ακο λουθούν τις οδηγίες του αρμόδιου προσωπικού για την ασφαλή κίνηση του σκάφους τους προς και εντός του τουριστικού λιμένα. 5.2 Τα σκάφη που εισέρχονται ή εξέρχονται του του ριστικού λιμένα οφείλουν: Να πλέουν ήρεμα εφόσον οι καιρικές συνθήκες και οι ιδιότητες χειρισμών του σκάφους το επιτρέπουν. Να πλέουν χωρίς να δημιουργούν απόνερα που θα ενοχλούν άλλα σκάφη του τουριστικού λιμένα. Να μην υπερβαίνουν μέσα στη θαλάσσια ζώνη του τουριστικού λιμένα τους πέντε (5) κόμβους. Να μην επιδίδονται σε αγώνες με άλλα Σκάφη στο θαλάσσιο χώρο του τουριστικού λιμένα. Να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις του Διεθνούς Κανονισμού Αποφυγής Συγκρούσεων. Σε κάθε περίπτωση, να μην παρεμποδίζουν τους δίαυλους πλεύσης και κυκλοφορίας των σκαφών προς ή από τα αγκυροβόλια τους και να μην προσπερνούν οποιοδήποτε άλλο Σκάφος μέσα στο δίαυλο της εισόδου του τουριστικού λιμένα.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Να μην πλέουν κάθετα προς το νοητό άξονα της εισόδου του τουριστικού λιμένα ή και τους διαύλους προσέγγισης προς τον λιμένα. Να μην αγκυροβολούν ή παραμένουν στην είσοδο του λιμένα, όπως σε άλλη μη ορισμένη για αυτά θέση. 5.3 Σε όλες τις περιπτώσεις, τα σκάφη προσδένουν σε ασφαλή σημεία και σε θέσεις που τους υποδεικνύονται από τα αρμόδια όργανα του τουριστικού λιμένα. Δεν επιτρέπεται η κατάληψη κατά βούληση οποιασδήποτε θέσης ελλιμενισμού, άλλως αυτή θεωρείται αυθαίρετη. 5.4 Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται μια ενδεικτική κατανομή των σκαφών, βάσει της κατηγορίας του μεγέθους, και της θέσης των στις προβλήτες, όπως απεικονίζονται και στην οριζοντιογραφία (MasterPlan) του Τουριστικού Λιμένα Πλαταμώνα. ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ A Δ 14 Bl Γ 10 B2 Β 11 CI Β 11 C2 Α 11 Dl Α 11 D2 Α 10 El Α 8 Fl Δ 4 F2 Β 6 ΣΥΝΟΛΟ Η ανωτέρω κατανομή των σκαφών δύναται να τροποποιείται από την Δ/νση του Τουριστικού Λιμένα, αναλόγως της πραγματικής ζήτησης που υπάρχει και των λειτουργικών αναγκών του. Έτσι ο μέγιστος αριθ μός και το μήκος των ελλιμενιζόμενων σκαφών ανά προβλήτα μπορεί να αυξομειώνεται, όπως επίσης και η επιμέρους κατανομή των σκαφών ανά κατηγορία, μπο ρεί να τροποποιείται. Άρθρο 6 Δικαίωμα Ελλιμενισμού Διάθεση Θέσεων Ελλιμενισμού 6.1 Δικαίωμα ελλιμενισμού και χρήσης των εγκατα στάσεων του τουριστικού λιμένα έχουν σκάφη αναψυ χής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος, ανεξαρτήτως εγγραφής τους σε ελληνικό ή αλλοδαπό νηολόγιο ή λεμβολόγιο. Τα χαρακτηριστικά των σκα φών, τα στοιχεία ιδιοκτησίας, η ναυτασφάλιση και το αξιόπλοο, αποδεικνύονται από τα ισχύοντα πρωτότυπα ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους, τα οποία ο πελάτης υποχρεούται να επιδεικνύει τόσο κατά την άφιξη του σκάφους στον τουριστικό λιμένα, όσο και σε κάθε ζή τηση από τα αρμόδια όργανα του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα. 6.2 Το δικαίωμα ελλιμενισμού σκάφους στον τουριστικό λιμένα είναι πάντα ορισμένου χρόνου. Αποκτάται μόνο μετά από σχετικό αίτημα του ιδιοκτήτη, πλοιάρχου ή νομίμου εκπροσώπου του σκάφους, την έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης/αίτησης ελλιμενισμού και του παρόντος Κανονισμού, καθώς και την υπογραφή αυτής, η οποία αποτελεί συστατικό τύπο. 6.3 Εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στην σύμβαση ελλιμενισμού, κάθε σύμβαση ελλιμενισμού λύεται αυ τόματα με την πάροδο του χρόνου για τον οποίο συμ φωνήθηκε, καθώς και πριν την πάροδο του χρόνου, με καταγγελία εκ μέρους της Διεύθυνσης του τουριστικού λιμένα σε βάρος του Πελάτη, σε περίπτωση παράβα σης από τον Πελάτη οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ελλιμενισμού, του Κανονισμού του τουριστικού λιμένα Πλαταμώνα, του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Του ριστικών Λιμένων, κοινοποιούμενης και προς την οικεία Λιμενική Αρχή για να λάβει γνώση και για την επιβολή όλων των υπό των κειμένων διατάξεων κυρώσεων κατά του Πελάτη. 6.4 Ο Κύριος ή/πελάτης/χρήστης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής στη συγκεκριμέ νη θέση ελλιμενισμού του σκάφους, ούτε δικαιούται να παραχωρεί έστω και προσωρινά τη χρήση της ή να την εκμεταλλεύεται έναντι τρίτων, με ή χωρίς αντάλλαγμα. Το δικαίωμα ελλιμενισμού δεν είναι προσωπικό αλλά αφορά αποκλειστικά και μόνο το συγκεκριμένο σκάφος για το οποίο ζητείται ο ελλιμενισμός. Ο Πελάτης δεν

6 27616 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έχει δικαίωμα να ελλιμενίζει στην ίδια θέση περισσότερα του ενός σκάφη, των οποίων έχει την κυριότητα, νομή, κατοχή ή χρήση καθ οιονδήποτε τρόπο. 6.5 Η σύμβαση ελλιμενισμού λύεται από την πλευρά του Πελάτη μόνο εγγράφως και σύμφωνα με τις διατάξεις περί μισθώσεως πράγματος. Η καταγγελία αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα μόνο από τη νόμιμη επίδοση της προς την Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα και εφόσον ο Πελάτης καταβάλλει πλήρως όλες τις οφειλές του προς τον φορέα του τουριστικού λιμένα. 6.6 Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα για την πρόθεση του να παραμείνει ή όχι το σκάφος στις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου ελλιμενισμού του. Σε κάθε περίπτωση η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα διατηρεί κάθε δικαίωμα αναφορικά με την αποδοχή ή μη της σχετικής αιτήσεως παράτασης. Τυχόν παραμονή του σκάφους, μετά τη λήξη της σύμβασης ελλιμενισμού, ακόμα και χωρίς την εναντίωση της Διεύθυνσης του τουριστικού λιμένα, κατ' ουδένα τρόπο δύναται να θε μελιώσει παράταση του δικαιώματος ελλιμενισμού. 6.7 Κατά τη λήξη του συμβατικού χρόνου ελλιμενισμού, και σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει ενημερώσει κατά τα άνω εγγράφως τον φορέα διαχείρισης του του ριστικού λιμένα για την παράταση ή όχι της παραμονής του Σκάφους, δια του παρόντος, ο Πελάτης δηλώνει ρητά ότι παρέχει προς την Δ/νση του λιμένα την ανέκκλητη εντολή να ανανεώσει μονομερώς το συμφωνητικό, εάν το επιθυμεί, χωρίς την συγκατάθεση του, αποδεχόμε νος πλήρως το εκάστοτε Τιμολόγιο υπηρεσιών για την επόμενη χρήση, παραιτούμενος ταυτόχρονα ρητώς και ανεκκλήτως από κάθε δικαίωμα προσβολής και αμφι σβήτησης. 6.8 Σε περίπτωση οριστικής αναχώρησης σκάφους από το λιμένα, οι Πελάτες ή οι πλοιοκτήτες, πλοίαρχοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι των σκαφών, υποχρεούνται να ενημερώσουν έγκαιρα, τη Διεύθυνση για την ημερομηνία αναχώρησης και να δηλώσουν εγγράφως ότι δεν επιθυ μούν πλέον να ελλιμενίζονται στον τουριστικό λιμένα. 6.9 Τα αρμόδια όργανα της Διεύθυνσης του τουριστι κού λιμένα, διατηρούν κάθε δικαίωμα να ικανοποιήσουν ή μη το αίτημα κάθε ενδιαφερομένου για τον ελλιμενισμό σκάφους στον τουριστικό λιμένα και έχουν το αποκλει στικό δικαίωμα να καθορίζουν κάθε φορά που καταπλέει το σκάφος στον λιμένα μια θέση πρόσδεσης κατάλληλη για τις διαστάσεις και τον τύπο αυτού, σε συνάρτηση των λειτουργικών αναγκών του λιμένα Η υποχρέωση παροχής θέσης ελλιμενισμού από τη Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα, εξαντλείται με την παροχή οποιασδήποτε θέσης κατάλληλης για την πρόσδεση/ελλιμενισμό του σκάφους εντός του τουρι στικού λιμένα Η κατάληψη από τα σκάφη οποιασδήποτε θέσης, άλλης από αυτήν που έχει υποδειχθεί από τα αρμόδια όργανα της Διεύθυνσης του τουριστικού λιμένα, θεω ρείται αυθαίρετη και απαγορεύεται Σε περίπτωση κατά την οποία σκάφος με μακριάς διάρκειας σύμβαση ελλιμενισμού, απουσιάζει από τον λι μένα, η θέση του διατίθεται για ελλιμενισμό διερχόμενου σκάφους από την Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα. Το σκάφος αυτό υποχρεούται να αποχωρήσει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν την επιστροφή του σκάφους που απουσιάζει Η διεύθυνση του τουριστικού λιμένα διατηρεί κάθε δικαίωμα να αρνηθεί τον ελλιμενισμό, καθώς και να δια κόψει κάθε υφιστάμενο ελλιμενισμό σκάφους, ιδίως εάν το συγκεκριμένο σκάφος δεν είναι αξιόπλοο, δεν είναι μηχανοκίνητο (ή εφόσον πρόκειται για ιστιοφόρο δεν διαθέτει βοηθητικό κινητήρα πρόωσης), είναι ανασφά λιστο, έχει μεταφορική ικανότητα άνω των δεκαπέντε (15) επιβατών (πέραν των μελών του πληρώματος), δεν διαθέτει πλήρη και σε ισχύ πιστοποιητικά της σημαίας νηολόγησης αυτού, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στον Γενικό ή Ειδικό Κανονισμό Λει τουργίας του λιμένα, στην σύμβαση ελλιμενισμού και σε κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου Εφόσον η σύμβαση ελλιμενισμού ενός σκάφους δεν υπερβαίνει τις εξήντα (60) πλήρεις ημερολογιακές ημέρες, το σκάφος αυτό θα θεωρείται ως διερχόμενο, με ελάχιστη διάρκεια ελλιμενισμού τις έξι (6) ημέρες. Η πρόσδεση του διερχόμενου σκάφους σε συγκεκριμένη θέση του τουριστικού λιμένα δεν δημιουργεί δικαίωμα για την διατήρηση του σκάφους στη θέση αυτή, όπως αναλυτικότερα ορίζεται για κάθε σκάφος στο άρθρο 7.6. Αλλαγή πλοιοκτήτη Αντικατάσταση Σκάφους 6.15 Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη σκάφους που ελλιμενίζεται στον τουρι στικό λιμένα, ο νέος ιδιοκτήτης εφόσον επιθυμεί την παραμονή του σκάφους, είναι υποχρεωμένος να ζητήσει εκ νέου την προς τούτο αποδοχή έγκριση της Διεύ θυνσης του λιμένα, το πολύ εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την οποιαδήποτε μεταβολή της ιδιοκτησίας. Εφόσον η Δ/νση του λιμένα απορρίψει την αίτηση εγ γράφως, το σκάφος υποχρεούται να αποπλεύσει εντός 48 ωρών, άλλως τεκμαίρεται ότι καταλαμβάνει το χώρο ελλιμενισμού αυθαίρετα, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Στην περίπτωση αποδοχής και έγκρισης της αίτησης ελλιμενισμού του νέου πλοιοκτήτη από την Δ/νση του τουριστικού λιμένα, τότε συνάπτεται νέα σύμβαση ελ λιμενισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα. Σε περίπτωση που ο πελάτης προβεί σε αντικα τάσταση σκάφους που ελλιμενίζεται στον τουριστικό λιμένα με άλλο, δεν διατηρεί το υπάρχον δικαίωμα ελ λιμενισμού, αλλά απαιτείται νέα συμφωνία με την Δ/νση του λιμένα, η οποία διατηρεί κάθε δικαίωμα για τη σύνα ψη ή μη νέας σύμβασης ελλιμενισμού του νέου σκάφους Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος ιδιοκτήτης, έχουν την υποχρέωση να ενη μερώσουν την Δ/νση του λιμένα, για την αλλαγή στους τίτλους ιδιοκτησίας του σκάφους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών, προσκο μίζοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η αλλαγή στην πλοιοκτησία ή στην μετοχική ή στην εταιρική συμμετοχή του σε αυτήν. Σε διαφορε τική περίπτωση, την ευθύνη φέρει ο νέος ιδιοκτήτης, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει όλα τα οφειλόμενα δικαιώματα ελλιμενισμού Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία πώλησης του ελλιμενιζόμενου σκάφους, ο πωλητής έχει ανεξόφλη τες οφειλές προς τον τουριστικό λιμένα, ο αγοραστής καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεος προς αυτόν για το οφειλόμενο ποσό. Άρθρο 7 Διαδικασίες Προσέγγισης Παραμονής Απόπλου Κατάπλου 7.1 Τα Σκάφη που ελλιμενίζονται και κινούνται στη θα λάσσια ζώνη του Τουριστικού Λιμένα Πλαταμώνα οφεί

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λουν να τηρούν τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλούς ναυσιπλοΐας, καθώς και τις διατάξεις των Γενικών Κα νονισμών Λιμένα, που ρυθμίζουν θέματα απόπλου, κατά πλου, αγκυροβολιάς, πρυμνοδέτησης ή πλαγιοδέτησης καθώς και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού που ρυθμίζει ειδικότερα τα θέματα αυτά. 7.2 Οι Πελάτες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφαλή πρόσδεση των σκαφών τους και πρέπει να φροντίζουν ώστε τα σκάφη τους να είναι πάντοτε σωστά δεμένα στη θέση τους. Οι Πελάτες υποχρεούνται να διαθέτουν όλον τον εξοπλισμό (σχοινιά αλυσίδες κλειδιά και παραβλήματα) που είναι απαραίτητος για την ασφαλή αγκυροβολιά και πρόσδεση και οφείλουν να ελέγχουν την καλή κατάσταση του εξοπλισμού πρόσδε σης και να προβαίνουν σε περίπτωση φθοράς σε αντι κατάσταση αυτού, ευθυνόμενοι για κάθε ζημία, βλάβη ή απώλεια λόγω της μη τήρησης των ως άνω κανόνων. Σε κάθε περίπτωση η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα μπορεί να προβαίνει σε έλεγχο και απαίτηση αντικατά στασης, εφόσον απαιτείται, του εξοπλισμού πρόσδεσης με οικονομική επιβάρυνση του Πελάτη. 7.3 Ο πλοιοκτήτης, πλοίαρχος ή νόμιμος εκπρόσωπος, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τους χειρισμούς που ενεργεί εντός του θαλάσσιου χώρου του λιμένα, ευθυ νόμενος ακόμα και για ελαφρά αμέλεια. 7.4 Η παρουσία της λέμβου υπηρεσίας καθώς και οι υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων του τουριστικού λι μένα δεν απαλλάσσουν τον κυβερνήτη του σκάφους από την ευθύνη του, τόσο για τους χειρισμούς του σκάφους εντός του τουριστικού λιμένα, όσο και για την πρόσδεση επί του μόνιμου αγκυροβολίου. 7.5 Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα, δια των αρ μοδίων οργάνων της, έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τον τρόπο προσδέσεως του σκάφους ή ετέρων ενεργειών αυτού και δύναται να προβαίνει σε υποδείξεις ή και ενέργειες λήψης καλύτερων μέτρων που αφορούν στην ασφαλή πρόσδεση, διακίνηση, προσέγγιση και γενικά στην ομαλή λειτουργία του καταφυγίου, και να κατα λογίζει στον ιδιοκτήτη τα τυχόν δημιουργούμενα έξοδα. 7.6 Η πρόσδεση του σκάφους σε συγκεκριμένη θέση του τουριστικού λιμένα δεν δημιουργεί δικαίωμα στο σκάφος ή στον πλοιοκτήτη/εκπρόσωπο αυτού, για την διατήρηση του σκάφους στη θέση αυτή. Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα, δύναται να αλλάζει τις θέσεις αγκυροβολιάς και παραμονής του σκάφους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και στο πλαίσιο εύρυθμης λει τουργίας του λιμένα. 7.7 Οι πλοιοκτήτες των σκαφών που καταπλέουν στη θαλάσσια ζώνη του τουριστικού λιμένα, οφείλουν να γνωστοποιούν με κάθε πρόσφορο μέσο στα αρμόδια όργανα του λιμένα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του σκά φους τους για την αναγνώριση αυτού από το προσωπικό του λιμένα και να αναμένουν οδηγίες για την άδεια εισόδου στα αγκυροβόλια θέσεις του λιμένα. 7.8 Με την άδεια εισόδου, όλα τα σκάφη που εισέρχο νται στην θαλάσσια ζώνη του τουριστικού λιμένα, οδη γούνται είτε σε προσωρινή θέση, εφόσον πρόκειται για μη ελλιμενιζόμενο στο καταφύγιο σκάφος ή στη θέση που έχει ορισθεί εάν πρόκειται για ήδη ελλιμενιζόμενο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούν τις οδη γίες που θα λαμβάνουν από τον σταθμό VHF (δίαυλος 9) του λιμένα, ή από την λέμβο υπηρεσίας. 7.9 Αμέσως μετά τον κατάπλου, μη ελλιμενιζόμενων σκαφών, οι πλοιοκτήτες των εισπλεόντων στον τουρι στικό λιμένα σκαφών οφείλουν: Να συμπληρώνουν τα παραδιδόμενα σε αυτούς έντυπα. Να επιδεικνύουν όλα τα προβλεπόμενα από τις κεί μενες διατάξεις πρωτότυπα ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους (ιδίως δε πιστοποιητικά αξιοπλοΐας, έγγραφο εθνικότητας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πιστοποιητικό καταμέτρησης κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο έγγραφο για την νομιμοποίηση της πλοιοκτήτριας και του νομίμου εκπροσώπου αυτής, χορηγώντας αντίγραφα αυτών στη Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα. Να ενημερώνουν τη Διεύθυνση του λιμένα για τυχόν ανάγκες παράδοσης αποβλήτων. Να ενημερώνουν τη Διεύθυνση του τουριστικού λι μένα για τυχόν προβλήματα, βλάβες ή ζημιές που έχει το σκάφος Ο ιδιοκτήτης πλοιοκτήτης, εκπρόσωπος ή πλοίαρ χος κάθε σκάφους πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει ισχύον ασφαλιστικό συμβόλαιο με έγκριτο ασφαλιστικό οργανισμό το οποίο θα είναι σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία και θα καλύπτει κατ ελάχιστον τα εξής: Αστική ευθύνη προς τρίτους (τραυματισμός ή θά νατος). Ευθύνη προς τρίτους για υλικές ζημιές. Θαλάσσια ρύπανση. Ανέλκυση και απομάκρυνση ναυαγίου από τη θαλάσ σια ζώνη του λιμένα Ο πλοίαρχος και η πλοιοκτησία αποδέχονται ότι με την προσόρμιση του σκάφους στον λιμένα, επιτρέ πεται η είσοδος σ' αυτό, της Διεύθυνσης ή αρμόδιου προσωπικού ορισμένου από αυτήν, οποτεδήποτε εντός του 24ωρου, σε περίπτωση κινδύνου, έκτακτης ανάγκης ή αναγκαστικής μεθόρμισης Για εξυπηρέτηση της εύρυθμης λειτουργίας του τουριστικού λιμένα, οι Πελάτες/χρήστες ή οι πλοιοκτή τες, πλοίαρχοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι των σκαφών, οφεί λουν να ενημερώνουν εγκαίρως και σε εύλογο χρονικό διάστημα τη Διεύθυνση του καταφυγίου για τον επι κείμενο απόπλου του σκάφους τους, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα και την προβλεπόμενη ημέρα επιστροφής τους στον τουριστικό λιμένα και πάντως σε χρονικό διάστημα όχι λιγότερο των 48 ωρών προ του κατάπλου του σκάφους. Οι τυχόν ημέρες απουσίας σκάφους από τον τουριστικό λιμένα συνυπολογίζονται κανονικά στη χρέωση του συμβατικού χρόνου ελλιμενισμού αυτού. Σε διαφορετική περίπτωση, θεωρείται ότι το σκάφος ανα χωρεί οριστικά και συνεπώς τερματίζεται η συμφωνία ελλιμενισμού αυτοδίκαια χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, με υπαιτιότητα του σκάφους Η πόντιση άγκυρας στο θαλάσσιο χώρο του κα ταφυγίου, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και μετά από έγκριση της Διεύθυνσης. Άρθρο 8 Μέτρα Ασφαλείας και Προστασίας των Σκαφών και των Χρηστών του Λιμένα. 8.1 Ο τουριστικός λιμένας, διαθέτει όλα τα μέσα και λαμβάνει όλα τα προσήκοντα προληπτικά μέτρα φύλα ξης και προστασίας των σκαφών και των εγκαταστάσε ων του λιμένα που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις για την πρόληψη, αποτροπή, και αντιμετώπιση πυρκαγιών και ατυχημάτων καθώς και διάσωση ατόμων και υλικών

8 27618 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αγαθών που βρίσκονται και κινούνται στη χερσαία και θαλάσσια ζώνη του. 8.2 Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα, διαθέτει σχέ διο αντιμετώπισης καταστάσεων ανάγκης και εκτάκτων περιστατικών στο οποίο περιγράφονται ο τρόπος αντί δρασης του προσωπικού και τα μέτρα που λαμβάνονται για να προληφθούν τέτοιες καταστάσεις. Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα εξασφαλίζει ότι το προσωπικό της είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο ώστε να εκτελέσει τα καθήκοντα του ορθά και αποτελεσματικά. 8.3 Για την αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης και για να συντονίζει ενέργειες που απαιτούνται να εκτελεσθούν γρήγορα και ορθά, η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα έχει δημιουργήσει την Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστά σεων Ανάγκης η οποία ενεργοποιείται αμέσως μόλις συμβεί μία κατάσταση ανάγκης ανεξαρτήτως ημέρας και ώρας. 8.4 Όποιος αντιλαμβάνεται συμβάν, ενέργεια ή κατά σταση που είναι ή μπορεί να εξελιχθεί σε κίνδυνο για έκρηξη πυρκαγιάς, απειλή για την ασφάλεια προσώ πων, ή αιτία καταστροφής σκάφους ή εξοπλισμού, σε οποιαδήποτε χώρο του τουριστικού λιμένα είναι υπο χρεωμένος: Αμέσως και με οποιοδήποτε τρόπο να ειδοποιήσει το Λιμεναρχείο και την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αμέσως να ειδοποιήσει και να αναφέρει το γεγονός στην Διεύθυνση του λιμένα. Να πάρει κάθε δυνατό μέτρο και να κάνει χρήση των πυροσβεστικών μέσων του λιμένα ή οποιουδήποτε σκάφους. 8.5 Σε περίπτωση που σκάφος βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση λόγω έκρηξης, φωτιάς, διαρροής κ.λπ. και επίκειται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια προσώ πων, άλλων σκαφών ή των εγκαταστάσεων του λιμένα, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς λιμένων διατάξεις περί λήψης έκτακτων μέτρων. 8.6 Το προσωπικό του τουριστικού λιμένα καλεί σε βοήθεια την πλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία, κι νητοποιεί την Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστάσεων Ανά γκης του τουριστικού λιμένα και συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης με τα διατιθέμενα μέσα του λιμένα. Πιο συγκεκριμένα, για την αντιμετώπιση καταστάσε ων πυρκαγιάς, ο Τουριστικός Λιμένας διαθέτει εγκατε στημένο δίκτυο πυρόσβεσης κατά μήκος των πλωτών προβλητών και κρηπιδωμάτων, αντλητικό συγκρότημα, πυροσβεστήρες και λοιπό εξοπλισμό, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, (αρ. πρωτ Φ /1ΛΣ/ Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) 8.7 Σε περίπτωση που λόγω κινδύνου ή έκτακτης ανά γκης διαταχθεί από την Λιμενική Αρχή ή την Διεύθυνση του λιμένα, επείγουσα μεθόρμιση σκαφών, οι πλοίαρχοι υποχρεούνται όπως συμμορφωθούν άμεσα με την δο θείσα εντολή. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Διεύ θυνση του Λιμένα διατηρεί το δικαίωμα της μεθόρμισης ενώ τα δημιουργηθέντα έξοδα βαρύνουν το σκάφος. 8.8 Ο χώρος του τουριστικού λιμένα επιτηρείται σε 24ωρη βάση από το προσωπικό του λιμένα ή/και από ιδιωτική εταιρεία στην οποία μπορεί να ανατεθεί το έργο αυτό από την Διεύθυνση του λιμένα. Για την ασφάλεια της έκτασης του λιμένα δύναται να τοποθετηθεί περί φραξη σε όλη την περίμετρο του λιμένα, ηλεκτρονικό σύ στημα επιτήρησης και φυλάκια στις εισόδους, με χειροκί νητο ή ηλεκτρονικό σύστημα ελεγχόμενης διέλευσης με μπάρες, για τον έλεγχο των εισερχομένων αυτοκινήτων και πεζών. Για λόγους αποτελεσματικότερης επιτήρησης, τις βραδινές ώρες ή κατά την διάρκεια περιόδων μειωμέ νης κίνησης, η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των εισόδων σε λειτουργία. Το σύστημα και οι διαδικασίες ασφάλειας βελτιώνονται και εξελίσσονται στα πλαίσια των γενικότερων απαιτήσεων ασφάλειας των τουριστικών λιμένων (π.χ. ISPS code). 8.9 Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της εισόδου τροχοφόρων στο χώρο του τουριστικού λιμένα, ο λιμέ νας διαθέτει υπηρεσία φύλαξης και ελέγχου (SECURITY) στις χερσαίες εισόδους, καθ όλο το 24ωρο Δεν επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του αρμόδι ου προσωπικού του τουριστικού λιμένα, η προσέγγιση στους χώρους που εκτελούνται κινήσεις ανυψωτικών μηχανημάτων. Οι μη έχοντες συγκεκριμένη εργασία δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν (πεζοί ή με οχήματα) τους χώρους αυτούς κατά την διάρκεια ανελκύσεων ή καθελκύσεων Η σύνδεση ή η διακοπή των παροχών προς τα σκά φη, γίνεται μόνον μετά από ενημέρωση του τουριστικού λιμένα και μόνο από το αρμόδιο προσωπικό αυτού Η πόντιση άγκυρας στο θαλάσσιο χώρο του του ριστικού λιμένα επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις έκτα κτης ανάγκης και μετά από έγκριση της Διεύθυνσης του τουριστικού λιμένα Δεν επιτρέπεται η χρήση βεγγαλικών, φωτοβολί δων και άλλων πυροτεχνημάτων εντός του χερσαίου ή θαλάσσιου χώρου του τουριστικού λιμένα. Προστασία Περιβάλλοντος Διαχείριση Αποβλήτων Οι Πελάτες Χρήστες του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου του τουριστικού λιμένα έχουν υποχρέωση να τηρούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα να μεριμνούν για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών από πετρέλαιο, πετρελαιοειδή μείγματα, επιβλαβείς ουσίες, ή μείγματα αυτών, και πάσης φύσεως απόβλητα, λύματα και απορρίμματα Ο τουριστικός λιμένας διαθέτει σχέδιο έκτακτης ανάγκης και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης το οποίο έχει σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον σε περίπτωση που για οποιο δήποτε λόγο προκληθεί θαλάσσια ρύπανση. Επίσης, ο λιμένας διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό καταπολέ μησης θαλάσσιας ρύπανσης (πλωτό φράγμα, απορρο φητικά υλικά κ.λπ.), τα οποία χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο Η παραλαβή και διαχείριση των πάσης φύσε ως αποβλήτων και απορριμμάτων, γίνεται με βάση το έγκυρο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο αφορά στα οικιακά και μη απορρίμματα, στα βιολογικά και ελαιώδη κατάλοιπα των σκαφών και στα απόβλητα του τουριστικού λιμένα Απαγορεύεται στα σκάφη, που δεν διαθέτουν δε ξαμενές συγκράτησης λυμάτων, η λειτουργία μέσα στον τουριστικό λιμένα συσκευών που απολήγουν απευθείας στην θάλασσα, όπως π.χ. (τουαλετών, αποχετεύσεων, πλυντηρίων, ντουζ κ.λπ.) Απαγορεύεται η απόρριψη στον θαλάσσιο και χερσαίο χώρο του τουριστικού λιμένα αντικειμένων και υγρών που μπορούν να προκαλέσουν πάσης φύσεως ρύπανση ή μόλυνση, όπως π.χ. έρμα, πετρελαιοειδή, απορρίμματα, απόβλητα, αποχετεύσεις πλυντηρίων, απορρυπαντικά κ.λπ.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο τουριστικός λιμένας, διαθέτει εγκατεστημένο σύστημα αναρρόφησης πετρελαιοειδών και βιολογικών καταλοίπων, η χρησιμοποίηση του οποίου γίνεται μετά από συνεννόηση με την διεύθυνση του λιμένα. Η χρέωση για την υπηρεσία αυτή γίνεται ανάλογα με τον όγκο των καταλοίπων και σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Τα σκάφη τα οποία καταπλέουν, και εν γένει ελ λιμενίζονται στον τουριστικό λιμένα, υποχρεούνται να ενημερώνουν τα αρμόδια όργανα του τουριστικού λιμένα για την ύπαρξη αποβλήτων και απορριμμάτων και την ανάγκη αποκομιδής αυτών Κατά την διάρκεια ελλιμενισμού τους τα σκάφη, πρέπει να έχουν τα απορρίμματα τους εντός των δο χείων απορριμμάτων ερμητικά κλεισμένων, ή σε σάκους από συνθετικό υλικό καλά ασφαλισμένους. Η απόθεση των απορριμμάτων στο χερσαίο χώρο του τουριστικού λιμένα επιτρέπεται μόνο κατά τις ώρες που καθορίζονται από την Διεύθυνση του λιμένα Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα μεριμνά για την τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων, καθώς επίσης και για την καθημερινή καθαριότητα των χερσαίων χώ ρων, των λιμενικών εγκαταστάσεων και της θαλάσσιας ζώνης του λιμένα Η με οποιοδήποτε τρόπο πρόκληση ρύπανσης στον τουριστικό λιμένα, συνεπάγεται την άνευ όρων υποχρέωση κάλυψης των εξόδων απορρύπανσης (απο ζημίωσης) από μέρους του υπαιτίου της ρύπανσης Κατά τον εφοδιασμό των σκαφών με καύσιμα, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας και αποφυγής ρύπανσης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, όπως αυτές καθορίζονται από τους αντίστοιχους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και από τον φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς καυσίμων, το οποίο στερείται των προβλε πομένων προδιαγραφών ασφαλείας, να εισέρχεται στις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα. Μεθόρμιση σκαφών Ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, εκτός των λοιπών κυρώσεων, έχει το δικαίωμα να μεθορ μίσει μεταφέρει οποιοδήποτε σκάφος σε άλλο σημείο, εντός ή εκτός λιμένα, στον θαλάσσιο ή τον χερσαίο χώρο του τουριστικού λιμένα. Αυτό δύναται να συμβεί σε περιπτώσεις κατά τις οποίες: Παρακωλύεται εκ της παραμονής του σκάφους στον τουριστικό λιμένα, η λειτουργία (π.χ. ασφαλής κατάπλους και απόπλους σκάφους) και η εκμετάλλευση αυτού, Πιθανολογείται κίνδυνος ναυαγίου ή πρόκληση ζη μίας σε άλλο ή σε άλλα σκάφη ή κίνδυνος ρύπανσης, Έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στο σκάφος αυτό ή σε πα ρακείμενο, Υπάρχει αυθαίρετη κατάληψη θέσης ελλιμενισμού, Υπάρχουν οφειλές εκ μισθωμάτων της θέσης ελλι μενισμού ή από παρεχόμενες υπηρεσίες, 8.27 Για την συνδρομή μίας ή περισσοτέρων περιπτώ σεων των ανωτέρω, πέραν των περιπτώσεων εκτάκτων αναγκών, ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα συντάσσει πρακτικό, που κοινοποιείται στην οικεία Λι μενική Αρχή και σε όλους τους εμπλεκόμενους, με το οποίο ορίζεται για τη μεθόρμιση του σκάφους πενθή μερη προθεσμία από της κοινοποιήσεως του πρακτικού Ειδικά για την περίπτωση δύο (2) της παραπάνω παραγράφου ορίζεται για τη μεθόρμιση του σκάφους τριήμερη προθεσμία από της κοινοποιήσεως για την μεθόρμιση μεταφορά του σκάφους Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιείται με μέρι μνα του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα με απόδειξη παραλαβής στον πλοιοκτήτη ή στον νόμιμο εκπρόσωπο του σκάφους, στην δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας τους. Εάν δεν βρίσκεται κανείς από τους πα ραπάνω, το πρακτικό επικολλάται σε εμφανές σημείο τους σκάφους Εφόσον διαταχθεί, από τον φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, η μεθόρμιση μεταφορά του σκά φους, ο πλοιοκτήτης του, υποχρεούται να συμμορφωθεί το ταχύτερο με αυτήν την εντολή, ενώ η Λιμενική Αρχή της περιοχής, στην οποία ανήκει διοικητικά ο τουριστι κός λιμένας, ενεργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις Εάν η προθεσμία που τάσσεται στο πρακτικό πα ρέλθει άπρακτη ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα προχωρεί στην ανέλκυση ή μεθόρμιση του σκά φους Σε περίπτωση προβολής άρνησης για οποιονδή ποτε λόγο και με οποιονδήποτε τρόπο, ζητείται και η συνδρομή της Λιμενικής Αρχής Τα έξοδα ανέλκυσης μεθόρμισης βαρύνουν απο κλειστικά τον πλοιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του σκάφους. Σε περίπτωση άρνησης αυτών να καταβάλλουν τα σχετικά ποσά, αυτά καταβάλλονται από τον φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα και αναζητούνται εις ολόκληρο Ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα ουδεμία ευθύνη φέρει για τη φύλαξη του σκάφους που μεταφέρθηκε μεθορμίστηκε αναγκαστικά, καθώς και ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία επήλθε στο σκάφος, στον πλοιοκτήτη, στον πλοίαρχο και στα μέλη του πληρώματος λόγω της μεταφοράς μεθόρμισης αυτού ή λόγω της παραμονής του σε άλλο χώρο, εντός ή εκτός του τουριστικού λιμένα Σε περίπτωση που το Σκάφος βρίσκεται σε επι κίνδυνη κατάσταση λόγω έκρηξης, φωτιάς, διαρροής κ.λπ. και επίκειται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των προσώπων, άλλων σκαφών ή εγκαταστάσεων του καταφυγίου εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς λιμένων διατάξεις περί λήψης εκτάκτων μέτρων και οι διατάξεις του παρόντος Ο τουριστικός λιμένας δεν φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση από οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί στα ελλιμενισμένα ή ευρισκόμενα στην ξηρά σκάφη εξ' αιτίας απρόβλεπτων και τυχαίων γεγονότων όπως και εξ' αιτίας απρόβλεπτων φυσικών και καιρικών φαινομένων. Επίσης ο τουριστικός λιμένας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, κλοπή, βλάβη, μερική ή ολική καταστροφή, οιουδήποτε σκάφους το οποίο βρίσκεται εντός της χερσαίας ή της θαλάσσιας ζώνης του λιμένα ή αντικειμένου που ανήκει σε σκάφος ή στον πλοιοκτήτη ως και τυχόν τραυματισμό μέλους του πληρώματος ή των επιβαινόντων. Υπεύθυνος για τα ανωτέρω είναι ο πλοιοκτήτης ή κατά περίπτωση ο κυβερνήτης του σκάφους, οι παρεχόμενες δε ευκολί ες και υπηρεσίες στο σκάφος από το προσωπικό του λιμένα, δεν απαλλάσσουν τούτους από τις παραπάνω ευθύνες τους Σε περίπτωση διάπραξης αδικήματος ή αν συμβεί ατύχημα, πυρκαγιά, ρύπανση, σύγκρουση, πρόσκρουση, με ή χωρίς υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες, εντός του θαλάσσιου ή χερσαίου χώρου του τουριστικού λιμένα,

10 27620 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έχουν πλήρη εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις περί λειτουργίας των, με ταυτόχρονη απαγόρευση του από πλου των εμπλεκόμενων σκαφών και προσώπων, μέχρι την ολοκλήρωση των νόμιμων διατυπώσεων. Εκτός από τις ανωτέρω κυρώσεις, ο τουριστικός λιμένας διατηρεί αξίωση αποζημίωσης για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά που υπέστη και που συνδέεται με τις προαναφερθείσες πράξεις. Άρθρο 9 Υποχρεώσεις Πελατών Χρηστών Επισκεπτών. 9.1 Οι καθ οιονδήποτε τρόπο συναλλασσόμενοι ή κυκλοφορούντες στους χώρους (ζώνες) του τουριστι κού λιμένα, συμπεριλαμβανομένων και των επισκεπτών, οφείλουν να συμμορφώνονται απροφάσιστα, προς τις οδηγίες ή εντολές των αρμόδιων οργάνων και του προ σωπικού του τουριστικού λιμένα. 9.2 Οι πλοιοκτήτες κάθε σκάφους είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε υλική ή σωματική βλάβη προκληθεί από το σκάφος ή με υπαιτιότητα του σκάφους, συμπερι λαμβανομένης και της αμέλειας στις εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και προσωπικό του τουριστικού λιμένα καθώς και σε πρόσωπα ή πράγματα τρίτων. Επίσης υποχρεού νται κατά το χρόνο έναρξης του ελλιμενισμού, αλλά και καθ όλη τη διάρκεια του ελλιμενισμού, να διατηρούν τα σκάφη πάντοτε αξιόπλοα. 9.3 Όσοι ελλιμενίζουν σκάφος στον τουριστικό λιμένα και δεν κατοικούν μονίμως στην Ελλάδα (είτε ημεδαποί είτε αλλοδαποί) έχουν την υποχρέωση να διορίζουν και να γνωστοποιούν εγγράφως στα αρμόδια όργανα του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, το νόμιμο εκ πρόσωπο τους στην Ελλάδα, υποβάλλοντας συγχρόνως την έγγραφη αποδοχή αυτού, με τα πλήρη στοιχεία του, τη διεύθυνση αλληλογραφίας και το Α.Φ.Μ. του. Επίσης έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν για κάθε αλλαγή των παραπάνω στοιχείων. Σκάφη που δεν φέρουν την Ελληνική σημαία μπορούν να διορίσουν αντιπρόσωπο, υπεύθυνο για το σκάφος έναντι του λιμένα, που έχει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα. Αν δεν διορισθεί αντι πρόσωπος, η αντίστοιχη Προξενική Αρχή είναι αυτόματα διορισμένη ως αντιπρόσωπος. 9.4 Οι πλοιοκτήτες υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως την Δ/νση του τουριστικού λιμένα για την τυχόν τοποθέτηση φύλακα επάνω στο σκάφος, μαζί με τα πλήρη στοιχεία αυτού, ο οποίος δεν αποτελεί μέλος του πληρώματος. 9.5 Οι Πελάτες, οι χρήστες και οι επισκέπτες υποχρε ούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα ώστε να τηρούνται αυστηρά οι ώρες κοινής ησυ χίας, να αποφεύγεται η ηχορύπανση του καταφυγίου, καθώς και η αποφυγή διατάραξης της ησυχίας των επι βαινόντων στα Σκάφη που είναι ελλιμενισμένα σε αυτό. 9.6 Σε περίπτωση κατά την οποία σκάφος προξενήσει, κατά την προσόρμιση, την πρόσδεση, τον κατάπλου, τον απόπλου ή ακόμη και κατά τον ελλιμενισμό του ζημιές στις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα ή στα παρα κείμενα σκάφη ή στα αγκυροβόλια της θέσης πρόσδε σης στην οποία ελλιμενίζεται προσωρινά ή μόνιμα, είναι υποχρεωμένο να αποκαταστήσει τις ζημιές ή φθορές. 9.7 Δεν επιτρέπεται η τοιχοκόλληση, η επικόλληση διαφημιστικών, η ανάρτηση πινακίδων, σημειωμάτων ή άλλων ειδοποιητηρίων, η τοποθέτηση τεντών ή σημαι ών στις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα χωρίς την έγγραφη άδεια της Διεύθυνσης του τουριστικού λιμένα. 9.8 Δεν επιτρέπεται η κολύμβηση, το ψάρεμα, οι κατα δύσεις η χρήση jetski, καθώς και η διεξαγωγή, θαλάσσιων σπορ όπως waterski, banana κτλ. μέσα στην θαλάσσια ζώνη του τουριστικού λιμένα. 9.9 Κατοικίδια ζώα, που συνοδεύουν τους επισκέπτες, τους χρήστες και τους πελάτες του καταφυγίου θα πρέπει να βρίσκονται πάντοτε υπό τον έλεγχο τους, να μεταφέρονται σε ειδικά κυτία μεταφοράς, να μην προκαλούν θόρυβο, να μην ρυπαίνουν τους χώρους του καταφυγίου και να παραμένουν μόνο επάνω στα σκά φη των κατόχων τους. Τα αρμόδια όργανα του φορέα διαχείρισης του καταφυγίου διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε από τους κατόχους κατοικίδιων ζώων να τα απομακρύνουν από αυτό, ιδίως για λόγους υγιεινής και ενόχλησης των υπολοίπων πελατών, χρη στών και επισκεπτών Η φόρτιση των συσσωρευτών με τη χρήση των μηχανών καθώς και οι εργασίες συντήρησης και μικρο επισκευών αυτών δεν επιτρέπεται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας Δεν επιτρέπεται η εκπομπή ραντάρ, ραδιοτηλεφω νικών και ραδιοτηλεγραφιών σημάτων από τα ελλιμένιζα μένα σκάφη Δεν επιτρέπεται από τον Πελάτη και τους υπ' αυ τού προστεθέντες, τους χρήστες και τους επισκέπτες η οποιαδήποτε χρήση, εναπόθεση ή έκθεση εντός του Χώρου του Τουριστικού Λιμένα αντικειμένων, υλών και υλικών που είναι επικίνδυνα ή εύφλεκτα Δεν επιτρέπεται η επέμβαση, επιδιόρθωση, βελτί ωση ή καθ οιονδήποτε τρόπο παρέμβαση και μεταβολή των εγκαταστάσεων του τουριστικού λιμένα, από άτομα που δεν έχουν ειδική άδεια έγκριση από την Διεύθυν ση του τουριστικού λιμένα, ιδίως δε η χρησιμοποίηση βυσμάτων ή πρόχειρων συνδεσμολογιών για την λήψη ηλεκτρικού ρεύματος από τους κολονίσκους παροχών (pillars) Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπονται οποιουδήπο τε είδους ιδιοκατασκευές επί των κρηπιδωμάτων, προ βλητών ή άλλων χώρων του τουριστικού λιμένα από τους Πελάτες, τους πλοιάρχους ή τα πληρώματα των ελλιμενιζομένων σκαφών, ιδίως δε αποθήκες μικροα ντικειμένων, ναυτικών εργαλείων, σχοινιών ή αλυσίδων, κεραίες δορυφορικής λήψης κ.λπ Δεν επιτρέπεται το πλύσιμο τροχοφόρων σε χώ ρους του τουριστικού λιμένα, παρά μόνο σε συγκεκρι μένους για τη χρήση αυτή, χώρους του καταφυγίου, εφόσον αυτό προβλέπεται Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή μικρο πωλητών και λοιπών ασκούντων πάσης φύσεως εμπορι κές δραστηριότητες, χωρίς τη συναίνεση της Διεύθυνσης του τουριστικού λιμένα Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων δικύκλων επί των πλωτών προβλητών και εν γένει σε όλους του χώρους του λιμένα με την ανάλογη σήμανση, πλην των υπηρεσιακών του τουριστικού λιμένα Δεν επιτρέπεται πάσα χρήση πυρός, για παρα σκευή γευμάτων ή άλλων χρήσεων με ανάλογες συσκευ ές, είτε επί των σκαφών είτε στους χερσαίους χώρους ευθύνης, χωρίς την άδεια του λιμένα Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη στους χώρους του τουριστικού λιμένα, ειδών εξοπλισμού των σκαφών, όπως λ.χ. σχοινιών ή αλυσίδων ή άλλου εξοπλισμού, καλωδί ων, συσκευών ή άλλων εξαρτημάτων παροχών, τρέιλερ,

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εργαλείων, βοηθητικών λέμβων, άρμενων, ελαστικών σω λήνων, καλωδίων, ιστίων κ.λπ.. Ο τουριστικός λιμένας ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απώλεια ή φθορά των ανωτέρω ειδών. Ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με τυχόν έξοδα φύλαξης, ή απομάκρυνσης αυτών Σε περίπτωση οριστικής αναχώρησης του σκά φους, ο πλοιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, υποχρεούται να το δηλώσει εγγράφως και εγκαίρως στη Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα και να καταβά λει τα οφειλόμενα δικαιώματα ελλιμενισμού και λοιπών παρεχομένων υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων, αλλιώς ο τουριστικός λιμένας δεν φέρει ευθύνη για τη χρέωση του σκάφους μέχρι να ενημερωθεί εγγράφως για την οριστική αναχώρηση αυτού. Συντήρηση του τουριστικού λιμένα Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα, μεριμνά για την τακτική και έκτακτη συντήρηση των εγκαταστάσεων του λιμένα. Προς τούτο εφαρμόζει ένα σύστημα ελέγχου καλής λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, ώστε ο λιμένας να τηρείται πάντοτε σε κατάσταση πλήρους και άρτιας λειτουργίας Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής εκτε λούνται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί την ενόχληση των χρηστών του λιμένα και πάντοτε με την καθοδήγηση και την επίβλεψη Τεχνικού ασφαλείας Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα μεριμνά για την κατά το δυνατόν συντομότερη αποκατάσταση βλαβών ή δυσλειτουργιών των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του λιμένα. Χώρος Στάθμευσης Οχημάτων Η κίνηση και η στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων και εν γένει οχημάτων επιτρέπεται μόνο εντός των χώ ρων που έχουν ειδικά καθοριστεί από τα αρμόδια όργα να του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα. Στους οδηγούς των οχημάτων τα οποία σταθμεύουν εκτός του καθορισμένου κατά τα ανωτέρω χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων ή δεν συμμορφώνονται προς τα σήματα κίνησης και τις εντολές του προσωπικού των αρμοδίων οργάνων της Διεύθυνσης του τουριστικού λιμένα, επι βάλλονται οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα, δύναται να μην επιτρέπει την είσοδο ή στάθμευση στον τουρι στικό λιμένα οχήματος, αν κρίνει ότι διαταράσσεται η τάξη, η ασφάλεια και η ομαλή λειτουργία του. Επίσης η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα δύναται να μην επιτρέπει την είσοδο στον τουριστικό λιμένα οχημάτων, όταν είναι πλήρεις οι χώροι στάθμευσης Φορτηγά, τροχόσπιτα, τρέιλερ, επιβατηγά αυτο κίνητα, δίκυκλα ως και λοιπά τροχοφόρα δεν επιτρέ πεται να παραμένουν εις τα κρηπιδώματα και λοιπούς παραλιακούς χώρους πέραν του απολύτως αναγκαίου χρόνου, προς αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών ή φορ τοεκφόρτωση εφοδίων και αποσκευών Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα διατηρεί το δικαίωμα μετακίνησης/απομάκρυνσης σταθμευμένου οχήματος όταν επηρεάζεται η ασφαλής και ομαλή λει τουργία του λιμένα, μη φέρουσα ευθύνη για τυχόν ζημία που θα προκληθεί κατά τη μεταφορά του. Δικαιώματα Ελλιμενισμού Υπηρεσιών 9.27 Για τις παρεχόμενες ευκολίες και εξυπηρετήσεις προς τα ελλιμενιζόμενα σκάφη, η Διεύθυνση του τουρι στικού λιμένα εισπράττει από τους υπόχρεους τα ανά λογα δικαιώματα ελλιμενισμού. Βοηθητικά σκάφη και λέμβοι (tenders, φουσκωτά, πάκτωνες κ.λπ.) των ελλιμε νιζομένων σκαφών εφόσον ευρίσκονται στον θαλάσσιο ή τον χερσαίο χώρο του λιμένα επιβαρύνονται με τα ανάλογα δικαιώματα ελλιμενισμού Τα σκάφη που ελλιμενίζονται στη θαλάσσια ζώνη του τουριστικού λιμένα Πλαταμώνα, όπως αυτή καθο ρίζεται στο άρθρο 1.1 του παρόντος, υποχρεούνται να καταβάλλουν προσηκόντως και εγκαίρως, τα αναλογού ντα δικαιώματα ελλιμενισμού και λοιπών παρεχομένων υπηρεσιών Δικαιώματα ελλιμενισμού είναι αυτά του εκάστοτε ισχύοντος Τιμοκαταλόγου Ελλιμενισμού Για άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες (ανελκύσεις/ καθελκύσεις, παροχής ύδατος, ρεύματος, τηλεφώνου, συλλογής λυμάτων, θέσης στάθμευσης, χρήσης απο θηκών κ.λπ.) οι χρήστες υποχρεούνται να καταβάλουν τα αναλογούντα δικαιώματα σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο Πλαγιοδέτηση σκάφους, πραγματοποιείται μόνο μετά από έγκριση της Διεύθυνσης του τουριστικού λι μένα Σκάφη με περισσότερες της μίας γάστρας (MULTI HULLS) ή άλλης παρεμφερούς τεχνολογίας που αλλάζει τις συμβατικές σχέσεις μήκους πλάτους, καταβάλλουν δικαιώματα ελλιμενισμού με επιβάρυνση σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο μη συμβατικών σκαφών Υπόχρεος για την καταβολή των ανωτέρω τελών και δικαιωμάτων είναι ο πλοιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρό σωπος ή ο χρήστης του σκάφους ο οποίος ευθύνεται και εις ολόκληρο με τον πλοιοκτήτη ως πρωτοφειλέτης Ημέρες απουσίας των σκαφών από τον λιμένα περιλαμβάνονται στη συμφωνηθείσα χρέωση αυτών για τον αντίστοιχο χρόνο παραμονής, προκειμένου τα σκάφη να διατηρούν το δικαίωμα ελλιμενισμού στο λιμένα. Η χρέωση των σκαφών αυτών διακόπτεται μόνο στη πε ρίπτωση που ειδοποιηθεί εγγράφως η Διεύθυνση του λιμένα από τον ιδιοκτήτη ή τον κυβερνήτη του σκάφους ότι δεν επιθυμούν τη διατήρηση του δικαιώματος ελλι μενισμού και από την ημέρα υποβολής της πιο πάνω έγγραφης ειδοποίησης και μετά. Σε αυτή την περίπτωση τα δικαιώματα ελλιμενισμού αναπροσαρμόζονται σύμ φωνα με το χρονικό διάστημα ισχύος του συμβολαίου ελλιμενισμού και της εκάστοτε τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας Σκάφη που αποπλέουν έστω και προσωρινά από τον τουριστικό λιμένα θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει όλες τις οφειλές απέναντι στον λιμένα τουλάχιστον μέ χρι την ημέρα απόπλου τους διαφορετικά η μη εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών συνεπάγεται αυτοδικαίως την απώλεια κάθε δικαιώματος περαιτέρω ελλιμενισμού του σκάφους Τα καταφεύγοντα στον λιμένα σκάφη, λόγω κακο καιρίας, απαλλάσσονται της καταβολής των δικαιωμά των ελλιμενισμού μέχρι της άρσης του απαγορευτικού, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής Για την παραμονή οιουδήποτε σκάφους στον λι μένα απαιτείται άδεια του Τμήματος Ελλιμενισμού του λιμένα καθώς και η καταβολή αναλόγου δικαιώματος ελλιμενισμού Σκάφη που καταπλέουν στον τουριστικό λιμένα για ολιγόωρη παραμονή προκειμένου να αποβιβάσουν ή να επιβιβάσουν επιβάτες, ή να διεκπεραιώσουν είσοδο έξοδο από τη χώρα ή κάνουν χρήση των εγκαταστάσε ων του λιμένα, υποχρεούνται στην καταβολή ημερήσιου δικαιώματος ελλιμενισμού.

12 27622 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9.39 Για την ασφαλή τήρηση των όρων του Γενικού Κανονισμού του Τουριστικού Λιμένα παρέχεται η δυνα τότητα καταβολής εγγύησης, η οποία παραμένει στη Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα και επιστρέφεται άτοκα με την λήξη της σύμβαση ελλιμενισμού εφόσον έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι αυτής ή η δέσμευση του αντίστοιχου χρηματικού ποσού μέσω πιστωτικής κάρτας. Η εγγύηση σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζεται με οφειλόμενα δικαιώματα ελλιμενισμού Τα ελλιμένιζα μένα σκάφη οφείλουν να εξοφλούν τα δικαιώματα για παρεχόμενες υπηρεσίες και εξυπηρε τήσεις εμπρόθεσμα και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, στην σύμβαση ελλιμενισμού και στο εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο, άλλως επιβαρύνονται με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας και επιβάλλονται οι κυρώσεις οι οποίες προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία Η καθυστέρηση πέραν των 2 μηνών καταβολής δικαιωμάτων ελλιμενισμού ή άλλων υποχρεώσεων από παρασχεθείσες υπηρεσίες, θεμελιώνει λόγο καταγγελίας της σύμβασης ελλιμενισμού σε βάρος του ελλιμενιζόμε νου σκάφους και παρέχει το δικαίωμα στην Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα: Να απομακρύνει αυτό από τις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα, ή/και να κατασχέσει το σκάφος με όλον τον εξο πλισμό του και τις μηχανές και βοηθητικά μηχανήματα, τηρούμενης της διαδικασίας που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, μέχρις ότου εξοφληθούν τα οφειλόμενα ποσά, ή/και να κατάσχει και να εκποιήσει το σκάφος ή και όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τον εξοπλισμό του ή τμήμα αυτών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, για να καλύψει με το εκπλειστηρίασμα, τα οφειλόμενα ποσά, καθώς και τα έξοδα αυτών των δι αδικασιών, ή/και να απαγορεύσει τον απόπλου του σκάφους ή των σκαφών του οφειλέτη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις Οφειλόμενα χρηματικά ποσά προς τον φορέα δι αχείρισης του τουριστικού λιμένα, συμπεριλαμβάνουν το ποσό για τον ελλιμενισμό του σκάφους και όποια άλλα δικαιώματα, από την ημερομηνία λήξης των συμβάσε ων ελλιμενισμού μέχρι την ημερομηνία απομάκρυνσης ή πώλησης του σκάφους, υπολογιζόμενα με βάση τα ισχύοντα τιμολόγια του τουριστικού λιμένα κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο Η καθυστέρηση ή μη καταβολή υπό των υπόχρεων των δικαιωμάτων ελλιμενισμού και εξυπηρετήσεων του τουριστικού λιμένα, ως ανωτέρω, όπως επίσης και πάσα σοβαρή παράβαση ή παραβάσεις κατ εξακολούθηση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας του τουριστικού λιμένα και των παραρτημάτων αυτού, συνεπάγεται την λύση της σύμβασης ελλιμενισμού σε βάρος του Πελάτη, ο οποίος υποχρεούται σε απομάκρυνση του σκάφους από τον τουριστικό λιμένα και την επιβολή των προ βλεπομένων κυρώσεων κατά τις κείμενες διατάξεις σε συνδυασμό με το άρθρο 157 του ΚΔΝΔ Σε περίπτωση που ο παραβάτης δεν συμμορφώ νεται με την διαταγή μεθορμίσεως εκτός ή εντός λιμένα του σκάφους ή των σκαφών του, εκτός της επιβολής προστίμου υπό των Λιμενικών Αρχών κινείται η συνοπτι κή διαδικασία της αναγκαστικής μεθορμίσεως σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε συνδυασμό με το άρθρο 157 του ΚΔΝΔ ή παράλληλα η Δ/νση του τουριστικού λιμένα, κατόπιν συνεννοήσεως με την Λιμενική Αρχή, * * προβαίνει στην αναγκαστική μεθόρμιση του σκάφους με αποκλειστική ευθύνη των πλοιοκτητών, πλοιάρχων, πρακτόρων ή άλλου αντιπροσώπου του. Τα έξοδα της αναγκαστικής μεθορμίσεως βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τους οφειλέτες, μη αποκλειόμενης και κάθε αξί ωσης για αποκατάσταση κάθε ζημίας που θα υποστεί ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα Για κάθε ημέρα αυθαίρετης παραμονής του σκά φους στο χώρο του τουριστικού λιμένα, ιδίως δε πέραν της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης ελλιμενισμού χω ρίς να υπάρχει ανανέωση αυτής, ο ιδιοκτήτης/κυβερ νήτης του σκάφους, οφείλει αποζημίωση στον φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, η οποία ορίζεται ίση με το τριπλάσιο της αξίας του εκάστοτε ισχύοντος ημερήσιου τιμολογίου Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος όρος ή διάταξη που περιλαμβάνεται στον παρόντα Ειδικό Κανο νισμό κριθεί στο μέλλον άκυρη ή ανίσχυρη, η ακυρότητα αυτή δεν επιδρά στους λοιπούς όρους και διατάξεις, οι οποίες παραμένουν ισχυρές και δεσμευτικές για τους πελάτες χρήστες του τουριστικού λιμένα. Άρθρο 10 Γνωστοποίηση Κανονισμών Λειτουργίας Εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη χρήστη, με μέ ριμνα της Διεύθυνσης, παραδίδονται στον πλοιοκτήτη ή πλοίαρχο ή νόμιμο εκπρόσωπο κάθε ελλιμενιζόμενου σκάφους, αντίγραφο του παρόντος Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας στην Ελληνική ή στην Αγγλική Ο ελλιμενισμός, η μίσθωση χώρων ξηράς και η χρήση των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων του λι μένα από τα σκάφη, τα πληρώματα αυτών ή και τρί τους, προϋποθέτει την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος Κανονισμού, των γενικών και ειδικών Οδηγιών που εκδίδει η εταιρεία και του Γενικού Κανονισμού Τουριστικών Λιμένων από τους πλοιοκτήτες και τους πλοιάρχους των πλοίων και τους χρήστες των χώρων και υπηρεσιών του Λιμένα, οι οποίοι αποδέχονται και εγγυώνται την τήρηση αυτών, ευθυνόμενοι άλλως πλήρως έναντι του τουριστικού λι μένα και κάθε τρίτου Ο παρόν Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα Πλαταμώνα Πιερίας αναιρεί κάθε προηγούμενη έκδοση του, και δύναται να τροποποιηθεί μελλοντικά σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες Επαναλαμβάνεται, συμπληρωματικά στο άρθρο 1.2 του παρόντος, πως πέρα από τις οδηγίες και κανό νες που αναφέρονται στον ειδικό αυτόν κανονισμό, θα πρέπει να τηρούνται και τα οριζόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα Γενικό Κανονισμό λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων, τα οριζόμενα στην σχετική αίτηση/σύμβαση που υπογράφεται για την παροχή των υπηρεσιών του λιμένα, και τα οριζόμενα στις λοιπές γενικές και ειδικές οδηγίες που εκδίδει ο Τουριστικός Λιμένας Πλαταμώνα Οποιεσδήποτε διαφορές που αφορούν την ερ μηνεία ή την εφαρμογή των κανόνων ή των όρων που τίθενται στις εκάστοτε συμβάσεις, επιλύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο στα αρμόδια Δικαστήρια. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ SAVVI MΑRINE A.E.Α.Σ.» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1... 3 Πεδίο εφαρµογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 01/2017 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση αριθ. 18. Περίληψη :<< Τροποποίηση ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Αγκυροβολίου Τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου >>

Απόφαση αριθ. 18. Περίληψη :<< Τροποποίηση ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Αγκυροβολίου Τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου >> EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Aπόσπασμα από τα πρακτικά της 1 ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Του ριστικού Λιμένα Κω... 1 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό των πληρωμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47/2016 από το πρακτικό της 6 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47/2016 από το πρακτικό της 6 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς Σελίδα 1 από 10 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αριθμός Απόφασης : 112/2016 Αριθμός πρωτοκόλλου: 1416/1.11.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΟΣ) Δεκέμβριος 2016 EΟΣ-1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εναλλακτική 1: ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Σύμφωνα με τους Όρους Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής (02.01.15) Cl.Y175 & τον Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

- ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) Β.ΠΙΕΡΙΑΣ

- ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) Β.ΠΙΕΡΙΑΣ - ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) Β.ΠΙΕΡΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα.. ημέρα στα γραφεία του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ

ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ Πίνακας περιεχομένων ΑΡΘΡΟ 1 : Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής Κανονισμού Λειτουργίας Λιμένα Ρόδου 3 ΑΡΘΡΟ 2 : Φορέας Εκμετάλλευσης και Οργάνωση Τουριστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.09.15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εναλλακτική 1: ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Σύμφωνα με τους Όρους Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής (02.01.15) Cl.Y175

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με Υπ. Τουρισμού Αρ. Πρωτ. 15732/13.11.2012 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16869 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1414 19 Μαΐου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 4/3/15 04 2016 Έγκριση ειδικού κανονισμού λειτουργίας πλωτών εγκα ταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ HULL, LIABILITY & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ «Αρθρογραφία» ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ Του Νίκου Κλήμη Στη χώρα μας, με τα αμέτρητα νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής Mare / Νομική Προστασία ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2 3 01 Ασφαλίσεις Σκαφών Ο κλάδος ασφάλισης σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΙΓΑΙΑΣ Ν.Ε» - sea SOS

«ΑΙΓΑΙΑΣ Ν.Ε» - sea SOS seasos Υπηρεσίες Θαλάσσιας Εξυπηρέτησης Ακτή Κουντουριώτη 6 195 00 Λαύριο Tηλ.: 210 92 11 545 Fax: Fax: 210 92 21 589 e-mail: info@seasos.gr www.seasos.gr «ΑΙΓΑΙΑΣ Ν.Ε» - sea SOS ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ :.. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Μάρτιος 09 Σελίδα 1 από 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ; 3 ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ; 3 ΟΡΙΣΜΟΙ 3 ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών

Διεύθυνση Προμηθειών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών ΤΜΗΜΑ:ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τηλ.: 210 4550192 Fax: 210 4550187 Πειραιάς 23 Μαρτίου 2009 Διακήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την ναύλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών νόμος εφαρμόζεται (α) στα δρομολογημένα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 07/09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Στη Θήρα και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ελ. Βενιζέλου Ταχ. Κώδικας: 567 28 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Παράρτημα 3α ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ( 1 ) επάγγελμα, κάτοικος, οδός κάτοχος Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. δηλώνω ότι έλαβα από την ασφαλιστική εταιρία ( 2 ) για

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

(Ισχύει από 01-01-2013)

(Ισχύει από 01-01-2013) Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αριθµός Σύµβασης 42/2013 Κωδικός Πελάτη 100531-00-00 " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ.

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 25-06-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 36226 14SYMV002126169 2014-06-25 ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο Το αντικείμενο είναι η παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου. Έναρξη και διάρκεια Η ημερομηνία έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ο ΡΓ ΑΝΙΣΜΟ Σ ΛΙΜΕΝΟ Σ ΒΟΛΟΥ Α Ν Ω ΝΥΜΗ Ε ΤΑΙΡΙ Α ( Ο.Λ.Β. Α.Ε.) Α ρ. Μ. Α.Ε.:49873/ 32/Β/01/ 030 ΕΔΡΑ Β ΟΛΟΣ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Προβλήτα Ταχ. Κώδικας : 382 21 ΒΟΛΟΣ E - mail : admin@port-volos.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Πληροφορίες: 210 4146435 Πειραιάς, 07-02-2007 Αρ. Πρωτ.8220/07/07 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περί κανονισμού λειτουργίας Μαρινών, (λιμένων για θαλαμηγά πλοία και πλοιάρια αναψυχής). (ΦΕΚ 256/Β/11-5-81)

Περί κανονισμού λειτουργίας Μαρινών, (λιμένων για θαλαμηγά πλοία και πλοιάρια αναψυχής). (ΦΕΚ 256/Β/11-5-81) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 515316/81 Περί κανονισμού λειτουργίας Μαρινών, (λιμένων για θαλαμηγά πλοία και πλοιάρια αναψυχής). (ΦΕΚ 256/Β/11-5-81) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 11322/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1224Β Αριθμ. 11322/09 (ΦΕΚ 1224 Β/22-6-2009) : Τροποποίηση της υπ αριθμ. 514170/Ειδ. υπ αριθμ. 64/ 26.4.1995 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Φ.Ε.Κ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 21 / 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.966,55 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Κ.Α. 35.6142.28 CPV 77312000-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Έργο: Επάνδρωση ναυαγοσωστικών πύργων Δήμου Αποκορώνου Προϋπολογισμός: 96.194,00 (+Φ.Π.Α.) Πόροι: Ο.Τ.Α. Χρήση: 2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ.Α ΣΧΙΣΤΟΥ 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ.Α ΣΧΙΣΤΟΥ 1. Εισερχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της τήρησης του διπλογραφικού συστήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις Αθήνα, 25/7/2013 Α.Π. : Φ2-1675 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81, Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλ.: 210-3893256 Fax: 210 3301789

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Στη Ζάκυνθο σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB)

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 14/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΣ I Αρ. Μελ. 14/2014 ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΝΠΑ 3 - ΔΟΣ 3 - ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ Αρ. Πρωτ.:3139.Α.7 Αρ. Σχεδίου: 415 Ταχ. Δ/νση: Ακτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 88 /2016 ΕΡΓΑΣΙΑ: «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας έτους 2017» ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002600935 2015-02-26

15REQ002600935 2015-02-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία 16/2/2015 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΡΙ ΑΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Πλατεία Αγγελή Γάτσου ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: 58400 Αριδαία ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23840-21339 FAX: 23840-21526 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α )

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα