ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ SAVVI MΑRINE A.E.Α.Σ.» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1

2 Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο Πεδίο εφαρµογής... 3 Άρθρο Παρεχόµενες Υπηρεσίες Εξυπηρετήσεις... 4 Χερσαίες Εγκαταστάσεις... 5 Τεχνική Υποστήριξη, Ανελκύσεις & Εναπόθεση Σκαφών... 5 Άρθρο Οργάνωση Τουριστικού Λιµένα... 9 Άρθρο Μεγέθη Κατηγορίες Σκαφών Άρθρο Επιτρεπόµενη ταχύτητα Χώροι ελλιµενισµού των σκαφών Άρθρο Δικαίωµα Ελλιµενισµού Διάθεση Θέσεων Ελλιµενισµού Άρθρο Σύστηµα Αγκυροβολίας... Error! Bookmark not defined. Διαδικασίες Προσέγγισης Παραµονής Απόπλου Κατάπλου Ά ρ θ ρ ο Μέτρα Ασφαλείας και Προστασίας των Σκαφών και των Χρηστών του Λιµένα Προστασία Περιβάλλοντος- Διαχείριση Αποβλήτων Μεθόρµιση Σκαφών Ά ρ θ ρ ο Υποχρεώσεις Πλατών Χρηστών - Επισκεπτών Συντήρηση του Τουριστικού Λιµένα Τέλη Ελλιµενισµού και Υπηρεσιών Ά ρ θ ρ ο Γνωστοποίηση Κανονισµών Λειτουργίας Σελίδα 2

3 Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1.1 Ο παρών Κανονισµός συντάχθηκε µε βάση τα προβλεπόµενα από τον Γενικό Κανονισµό Λειτουργίας Τουριστικών Λιµένων (ΚΥΑ Τ/9803-5/9/2003, ΦΕΚ Β 1323/ ) και διέπει τον τουριστικό λιµένα Πλαταµώνα που χωροθετήθηκε µε την ΥΑ Τ/16082/2004 (ΦΕΚ 33 Β/ ). Ο τουριστικός λιµένας Πλαταµώνα, περιλαµβάνει τα πάσης φύσεως έργα και εγκαταστάσεις που βρίσκονται µέσα στη χωροθετηµένη ζώνη αυτού. Η Χωροθετηµένη αυτή ζώνη ορίζεται σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης του παραρτήµατος 1, στο ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ του Λ.Τ.Π. για τον ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 22 ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ και αποτελείται από: ,14 τ.µ. Θαλάσσια Ζώνη και τ.µ. Χερσαία Ζώνη Η θαλάσσια ζώνη ορίζεται σε απόσταση πεντακοσίων (500) µέτρων από τα όρια της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιµένα προς την ανοικτή θάλασσα. Οι γεωγραφικές συντεταγµένες της εισόδου του τουριστικού λιµένα όπως έχει αποτυπωθεί στο χάρτη είναι: 39 ο Ν 22 ο Ε 1.2 Στις διατάξεις του Κανονισµού υπόκεινται όλοι όσοι βρίσκονται εντός του θαλάσσιου ή του χερσαίου χώρου του Τουριστικού Λιµένα Πλαταµώνα, ή κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και γενικά των εξυπηρετήσεων του Τουριστικού Λιµένα Πλαταµώνα. Οποιοσδήποτε κάνει χρήση των εγκαταστάσεων εντός του χώρου του Τουριστικού Λιµένα Πλαταµώνα, συµπεριλαµβανοµένων και των επισκεπτών, οφείλει να ακολουθεί τους κανόνες και τους όρους που αναφέρονται : 1. στον εκάστοτε ισχύοντα Γενικό Κανονισµό Λειτουργίας Τουριστικών Λιµένων, 2. στον εκάστοτε ισχύοντα Ειδικό Κανονισµό Λειτουργίας, 3. στη σχετική αίτηση/σύµβαση ελλιµενισµού/υπηρεσιών, που υπογράφει κατά τον ελλιµενισµό του σκάφους του στον τουριστικό λιµένα. 4. στις λοιπές γενικές και ειδικές οδηγίες που εκδίδει ο Τουριστικός Λιµένας Πλαταµώνα. Σελίδα 3

4 Άρθρο 2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες Εξυπηρετήσεις 2.1 Στον τουριστικό λιµένα Πλαταµώνα παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες εξυπηρετήσεις σύµφωνα µε το ωράριο λειτουργίας που ανακοινώνει η Διεύθυνση του Λιµένα: Ελλιµενισµός των σκαφών που καταπλέουν στον λιµένα. Μόνιµα αγκυροβόλια. Παροχή πόσιµου νερού. Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Σύνδεση στο διαδίκτυο. Υπηρεσίες Φύλαξης και Ελέγχου (Security) Σταθµός πυρασφάλειας. Δυνατότητα λήψης και αποστολής FAX. Παραλαβή αποβλήτων από τα σκάφη. Αποκοµιδή απορριµµάτων. Χώροι υγιεινής (wc και ντουζ) Σωστικά µέσα. Αντιρρυπαντικός εξοπλισµός Εξοπλισµός ασφαλείας Ανεφοδιασµός των σκαφών µε υγρά καύσιµα. Χώροι στάθµευσης οχηµάτων (20 θέσεων) Χώρος µικρού Ιατρείου για παροχή Πρώτων Βοηθειών Ανελκύσεις σκαφών 2.2 Ο τουριστικός λιµένας δεν διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους. 2.3 Ανεφοδιασµός σκάφους, µε υγρά καύσιµα, µπορεί να γίνει µόνο από τις διαθέσιµες εγκαταστάσεις παροχής καυσίµων του λιµένα και από το αρµόδιο προσωπικό. Απαιτείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών και των κανόνων λειτουργίας, ασφάλειας και αποφυγής ρύπανσης του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου όπως αυτές καθορίζονται από τους αντίστοιχους εθνικούς και διεθνείς κανονισµούς και από τη Διεύθυνση του Λιµένα. Σελίδα 4

5 Χερσαίες Εγκαταστάσεις 2.4 Η χερσαία ζώνη του τουριστικού λιµένα περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις για την πλήρη εξυπηρέτηση των επιβαινόντων στα σκάφη και των επισκεπτών. Στις χερσαίες εγκαταστάσεις αναπτύσσονται δραστηριότητες εµπορικές, τουριστικές κλπ, είτε από την Διεύθυνση του λιµένα είτε από τρίτους υποµισθωτές στους οποίους η Διεύθυνση του λιµένα δύναται να υπεκµισθώνει χώρους για την εξάσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων τους. 2.5 Οι υποµισθωτές των χερσαίων χώρων έχουν υποχρέωση να διαθέτουν όλες τις απαιτούµενες άδειες για την κατάλληλη λειτουργία και εκµετάλλευση του χώρου τους και να συµµορφώνονται απόλυτα µε όλες τις σχετικές αγορανοµικές, αστυνοµικές κλπ. διατάξεις και ιδιαίτερα σ αυτές που προβλέπουν την καθαριότητα των χώρων, την αποφυγή θορύβων, την ασφάλεια του κοινού και των εργαζοµένων κλπ. 2.6 Οι υποµισθωτές των χερσαίων χώρων έχουν υποχρέωση να λαµβάνουν την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Διεύθυνσης του λιµένα για ότι αφορά στη µεταβολή της εξωτερικής εµφάνισης του χώρου τους (αλλαγή χρωµάτων, τοποθέτηση πινακίδων, διαφηµιστικών λογοτύπων, εµβληµάτων, τεντών κλπ.). Τεχνική Υποστήριξη, Ανελκύσεις & Εναπόθεση Σκαφών 2.7 Ο τουριστικός λιµένας διαθέτει χώρους εναπόθεσης σκαφών στη ξηρά για διαχείµαση, όπου παρέχονται υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που περιλαµβάνουν επισκευές και συντηρήσεις των σκαφών και του εξοπλισµού των (συνήθως µικρής κλίµακας) καθώς επίσης και τα απαραίτητα µέσα για ανέλκυση και καθέλκυση των σκαφών. 2.8 Απαγορεύεται η ανέλκυση οιουδήποτε σκάφους, η εκτέλεση εργασιών στα σκάφη και ο καθαρισµός των υφάλων του στους χερσαίους χώρους του τουριστικού λιµένα, καθώς και η χρήση των κεκλιµένων επιπέδων για ανέλκυση ή καθέλκυση σκαφών, χωρίς την έγγραφη άδεια της Διεύθυνσης του λιµένα. 2.9 Για να πραγµατοποιηθεί ανέλκυση ή καθέλκυση σκάφους απαιτείται : 1. Η συµπλήρωση σχετικής αίτησης από τον πλοιοκτήτη, αντιπρόσωπο ή πλοίαρχο του σκάφους και η έγγραφη αποδοχή της Διεύθυνσης του τουριστικού λιµένα. 2. Η εξόφληση των τελών ανέλκυσης και παραµονής στην ξηρά. 3. Η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συµβολαίου σε ισχύ. 4. Η έκδοση Άδειας ανέλκυσης από την Λιµενική Αρχή. 5. Η ανεπιφύλακτη και χωρίς όρους αποδοχή εκ µέρους του πλοιοκτήτη του Γενικού Κανονισµού Λειτουργίας Τουριστικών Λιµένων, του Κανονισµού Λειτουργίας του Τουριστικού Λιµένα Πλαταµώνα, καθώς και των Γενικών Ειδικών Οδηγιών που εκδίδει η διεύθυνση. Σελίδα 5

6 Η ικανοποίηση των αιτήσεων για ανέλκυση και παραµονή των σκαφών στην χερσαία ζώνη, εγκρίνεται από την διεύθυνση του τουριστικού λιµένα βάσει σειράς προτεραιότητας και σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της εταιρείας και τις λειτουργικές της ανάγκες Στην αίτηση ανέλκυσης ή καθέλκυσης του σκάφους ο πλοιοκτήτης, αντιπρόσωπος ή πλοίαρχος του σκάφους δηλώνει ότι έλαβε γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών των µηχανηµάτων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού του τουριστικού λιµένα τα οποία και θεωρεί κατάλληλα για την ασφαλή προσέγγιση, ανέλκυση, µεταφορά, στήριξη, καθέλκυση του σκάφους του Απαγορεύεται ο καθαρισµός των υφάλων µε υδροβολή ή άλλους τρόπους εκτός του χωροθετηµένου, για την εργασία αυτή, χώρου. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται αποκλειστικά από το εξουσιοδοτηµένο από την εταιρεία προσωπικό Η ανέλκυση καθέλκυση των σκαφών και απόθεσή τους στη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιµένα γίνεται µόνο στις εγκαταστάσεις, µε µηχανήµατα και εξοπλισµό του λιµένα και µε το αρµόδιο προσωπικό του Για την ανέλκυση του σκάφους του ο πλοιοκτήτης υποχρεούται: 1. Να µετακινήσει το σκάφος στην νηοδόχο για την ανέλκυση και να το αποµακρύνει µετά την καθέλκυση. 2. Να εξασφαλίσει µέχρι την στιγµή της ανέλκυσης, την ασφαλή παραµονή του σκάφους του στη νηοδόχο, την πλήρη ακινησία του σκάφους και την εξασφάλιση και διατήρηση µηδενικής γωνίας του διαµήκη και του εγκάρσιου άξονα του σκάφους. 3. Να φροντίσει για την αποσύνδεση/αποµάκρυνση του εξοπλισµού του σκάφους (π.χ. πρότονος, επίτονος, καπόνια, ξάρτια, κλπ.) ο οποίος µπορεί να δυσχεράνει την ανέλκυση ή να εγκυµονεί κινδύνους για την ασφαλή ανέλκυση µετακίνηση στήριξη καθέλκυση του σκάφους. 4. Πριν την ανέλκυση να φροντίσει ώστε να προστατευθούν προεξέχοντα σηµεία του σκάφους (στα ύφαλα και στα έξαλα αυτού π.χ. καρένες, εξαγωγές, «φλαπς», όργανα, εξατµίσεις, κλπ) µε δικά του µέσα και ευθύνη, για την ασφαλή ανέλκυση µετακίνηση στήριξη καθέλκυση του σκάφους. 5. Να υποδείξει επακριβώς τα σηµεία ανάρτησης και στήριξης του σκάφους, καθώς επίσης και να αναφέρει από πριν γραπτώς στην εταιρεία κάθε άλλη πληροφορία, (τεχνικά κατασκευαστικά στοιχεία, ιδιαιτερότητες) για την ασφαλή ανέλκυση - µετακίνηση - στήριξη - καθέλκυση του σκάφους. 6. Σε περίπτωση που απαιτείται να προσλάβει, µε δικά του έξοδα και ευθύνη, δύτη ο οποίος θα τοποθετήσει τους ιµάντες ανάρτησης στα ύφαλα του σκάφους για ασφαλή ανάρτηση του. 7. Να επιθεωρήσει την στήριξη του σκάφους και να επιβεβαιώσει την ασφαλή στήριξη του αυτού. Σελίδα 6

7 2.14 Κατά την ανέλκυση καθέλκυση του σκάφους, ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να παρίσταται αυτοπροσώπως στην διαδικασία και να προβαίνει στις απαιτούµενες ενέργειες όπως αυτές αναφέρονται στον παρόντα για την ασφαλή ανέλκυση ή µετακίνηση του σκάφους. Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η ανέλκυση/καθέλκυση του σκάφους χωρίς την παρουσία του πλοιοκτήτη, αλλά µε την παρουσία εκπροσώπου του, ο οποίος διαθέτει έγγραφη εξουσιοδότησή του πλοιοκτήτη µε την οποία αναλαµβάνει όλες τις ευθύνες του. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η παρουσία του πλοιοκτήτη ή εκπροσώπου αυτού, η ανέλκυση ή η καθέλκυση ή η µετακίνηση του σκάφους εφόσον απαιτείται, πραγµατοποιείται χωρίς την παρουσία των προαναφερθέντων µε αποκλειστική όµως ευθύνη του πλοιοκτήτη Μετά την εναπόθεση του σκάφους στην ξηρά και την στερέωση αυτού στις σχάρες στερέωσης απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση του ιδιοκτήτη στον τρόπο στήριξης του σκάφους, χωρίς την άδεια του αρµόδιου προσωπικού του λιµένα Η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα καθορίζει την θέση εναπόθεσης του σκάφους στην ξηρά. Επίσης η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα έχει το δικαίωµα να µετακινήσει το σκάφος σε άλλη θέση εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Ο πλοιοκτήτης του σκάφους ή εκπρόσωπος αυτού οφείλει να παρευρίσκεται στην µετακίνηση του σκάφους, εφόσον ενηµερωθεί από την Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα. Σε περίπτωση απουσίας του πλοιοκτήτη ή εκπροσώπου αυτού, η µετακίνηση πραγµατοποιείται από το αρµόδιο προσωπικό του τουριστικού λιµένα και µε ευθύνη του πλοιοκτήτη Κατά την διάρκεια παραµονής των σκαφών στους χώρους εναπόθεσης δεν επιτρέπεται η λειτουργία κινητήρων καθώς και η χρήση ιστίων. Ειδικά στα ιστιοφόρα σκάφη ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να αφαιρεί τα ιστία πριν την ανέλκυση του σκάφους Δεν επιτρέπεται η διαµονή ή η διανυκτέρευση του πλοιοκτήτη ή του πληρώµατος επί του σκάφους, όσο αυτό παραµένει στην χερσαία ζώνη του λιµένα, άνευ έγγραφης αδειοδότησης από την Διεύθυνση του λιµένα Ο πλοιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα και ευταξία του χώρου που καταλαµβάνει το σκάφος του στην χερσαία ζώνη. Σε περίπτωση που ο πλοιοκτήτης δεν συµµορφωθεί µε τον όρο αυτό η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα αναλαµβάνει τον καθαρισµό του χώρου και καταλογίζει τα σχετικά έξοδα στον πλοιοκτήτη Δεν επιτρέπεται η επέµβαση, η επιδιόρθωση ή η βελτίωση των εγκαταστάσεων του λιµένα από άτοµα που δεν έχουν ορισθεί από την Διεύθυνση του λιµένα για την συγκεκριµένη εργασία Δεν επιτρέπεται η παραµονή σκαφών, ή µικρών βοηθητικών λέµβων ή τρέιλερ σε χερσαίους χώρους του τουριστικού λιµένα χωρίς την έγγραφη άδεια της Διεύθυνσης του λιµένα. Σελίδα 7

8 2.22 Η χρήση του κεκλιµένου επιπέδου γίνεται από σκάφη τα οποία έχουν λάβει έγγραφη έγκριση της εταιρείας και έχουν καταβάλλει τα ανάλογα τέλη. Οι κινήσεις αυτές εκτελούνται µε µέσα και ευθύνη του πλοιοκτήτη. Η χρήση χώρου χερσαίας ζώνης γίνεται επίσης µετά από έγγραφη έγκριση της εταιρείας και αφού καταβληθούν τα ανάλογα τέλη. Τα σχετικά προγράµµατα χρήσης του κεκλιµένου επιπέδου και η παραµονή µικρών και φουσκωτών σκαφών επί τρέιλερ του πλοιοκτήτη ανακοινώνονται από την εταιρεία µε τα σχετικά τιµολόγια Δεν επιτρέπεται η διέλευση ή η παραµονή αυτοκινήτων και τροχοφόρων γενικά στην χερσαία ζώνη εναπόθεσης σκαφών, παρά µόνο µετά από άδεια της εταιρείας η οποία χορηγείται µόνο σε επαγγελµατικά οχήµατα και για συγκεκριµένες κινήσεις Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραµονή στην χερσαία ζώνη εναπόθεσης σκαφών µη εξουσιοδοτηµένου προσωπικού. Το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό µπορεί να εισέρχεται και να παραµένει στην χερσαία ζώνη εναπόθεσης σκαφών µόνο κατά το ωράριο που ορίζει η Διεύθυνση του λιµένα µε ανακοίνωσή της Δεν επιτρέπονται µεγάλης κλίµακας εργασίες συντήρησης και µετασκευών στα σκάφη εκτός ειδικών περιπτώσεων κατόπιν εγκρίσεως της Διεύθυνσης. Σε κάθε περίπτωση ο πλοιοκτήτης υποχρεούται στην έκδοση κάθε προβλεπόµενης άδειας έγκρισης καθώς επίσης και στην λήψη κάθε προβλεπόµενου µέτρου για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στο σκάφος του, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής νοµοθεσίας Οι εργασίες επί των υφάλων (π.χ. τριψίµατος, καθαρισµού, χρωµατισµού κλπ.) και των εξάλων (π.χ. γυαλίσµατος) εκτελούνται στα ιδιωτικά σκάφη αποκλειστικά από εξουσιοδοτηµένο από την εταιρεία συνεργείο, εκτός εάν αυτές αναλάβει να εκτελέσει ο πλοιοκτήτης ή το πλήρωµα του πλοίου, µε ευθύνη του πλοιοκτήτη. Για οποιαδήποτε εργασία επισκευής ή συντήρησης των σκαφών απαιτείται η προηγούµενη ενηµέρωση της Διεύθυνσης του τουριστικού λιµένα και η χορήγηση της σχετικής άδειας. Από την Διεύθυνση του λιµένα, καθορίζεται το ωράριο εντός του οποίου επιτρέπονται οι εργασίες καθηµερινής καθαριότητας και µικροεπισκευών των σκαφών καθώς και η φόρτιση των συσσωρευτών τους Άτοµα, άλλα από το προσωπικό και τους συνεργάτες του τουριστικού λιµένα µπορούν να εκτελέσουν εργασίες, επισκευές ή συντηρήσεις σε σκάφη, µόνο κατόπιν σχετικής έγγραφης αδείας από την Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα. Η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα µπορεί να αρνείται την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής σε άτοµα που δεν ανήκουν στο προσωπικό του λιµένα, εφ όσον για τις εργασίες αυτές χρησιµοποιούνται χώροι και εγκαταστάσεις αυτού. Σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτείται δήλωση του ιδιοκτήτη του σκάφους ή του πλοιάρχου που θα ενηµερώνει για εκτέλεση µικρής εκτάσεως εργασιών, θα ορίζει τον εργολάβο, τον τεχνικό ασφαλείας και τη χρονική περίοδο των εργασιών, και ότι τα άτοµα που θα εργασθούν στο σκάφος του είναι ασφαλισµένα σε Δηµόσιο ασφαλιστικό οργανισµό και ότι αναλαµβάνει να αποκαταστήσει κάθε ζηµιά που τυχόν προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγµατα από τους ανωτέρω εργαζοµένους. Επιπρόσθετα ο πλοιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την πλήρη συµµόρφωση των ατόµων αυτών µε την σχετική νοµοθεσία και τους κανονισµούς υγιεινής και ασφάλειας. Σελίδα 8

9 Άρθρο 3 Οργάνωση Τουριστικού Λιμένα 3.1 Το Ελληνικό Δηµόσιο παραχώρησε, µε το σχετικό έγγραφο υπ αριθµόν 640/ την ανάπτυξη, την λειτουργία, την συντήρηση και την εκµετάλλευση του τουριστικού λιµένα στην εταιρεία ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ SAVVI MARINE Α.Ε.Α.Σ. (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ) σύµφωνα µε την υπ αριθµόν Απόφαση Λ.Τ.Π. 483/ στην οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 22 ΕΤΩΝ και καταχωρήθηκε στην εταιρεία Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ Ο. ΓΚΟΡΙΝΕΤΣ Ε.Ε. Η εταιρεία Δ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ Ο. ΓΚΟΡΙΝΕΤΣ Ε.Ε. είναι µέλος της ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ SAVVI MARINE Α.Ε.Α.Σ. η οποία έχει συσταθεί µε το υπ αριθµό 10546/12/09/2013 καταστατικό µε σκοπό την ανάπτυξη, την λειτουργία, την συντήρηση και την εκµετάλλευση του Τουριστικού Λιµένα Πλαταµώνα. Η εταιρεία διοικείται από 3µελές Διοικητικό Συµβούλιο. 3.2 Διευθύνων Σύµβουλος Ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, διευθύνει το έργο, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις µέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, των εγκεκριµένων προγραµµάτων και προϋπολογισµών και έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες, οι οποίες είναι καταστατικές και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Δ.Σ.: α. Υποβάλλει στο Δ.Σ. τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων της εταιρείας. β. Αποφασίζει για την κατάρτιση συµβάσεων αντικειµένου, µέχρι του ποσού εκείνου που θα ορίζει µε απόφασή του το Δ.Σ. γ. Αποφασίζει για θέµατα ανθρώπινου δυναµικού της εταιρείας µέσα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του και των συµβατικών υποχρεώσεων. δ. Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση και τους κανονισµούς για τη λειτουργία της εταιρείας εκτός των θεµάτων που καθορίζονται από κανονισµούς που εγκρίνονται από το Δ.Σ. ε. Εκπροσωπεί την εταιρεία για κάθε πράξη που ανήκει στη δική του διαχειριστική εξουσία και για εκείνες για τις οποίες εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ.. Ο διευθύνων σύµβουλος, απών ή κωλυόµενος, αναπληρώνεται από πρόσωπο που ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ Αρµοδιότητες Γραµµατείας Επικουρεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στην κατάρτιση της ηµερήσιας διάταξης και φροντίζει για την κοινοποίησή της σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού και του Νόµου. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και υποβάλλει αντίγραφα των λαµβανοµένων αποφάσεων στα αρµόδια µέλη της εταιρείας. Τηρεί ευρετήριο των αποφάσεων του Δ.Σ. και διεκπεραιώνει κάθε εργασία του. Σελίδα 9

10 Επίσης διατυπώνει και δακτυλογραφεί τις αποφάσεις του Διευθύνοντα Συµβούλου, και τις προωθεί στα διάφορα τµήµατα. Επίσης φροντίζει για την τήρηση των προβλεπόµενων βιβλίων, αρχείων, πρωτοκόλλων, όπως επίσης για την δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή και διακίνηση αλληλογραφίας και εγγράφων, την οργάνωση, την ταξινόµηση και την τήρηση γενικού αρχείου. Έχει την αρµοδιότητα για τα θέµατα που αφορούν στην προβολή και προώθηση της εταιρείας, στις πωλήσεις, στην εξυπηρέτηση των πελατών και των σκαφών και γενικά σε όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες συµπεριλαµβανοµένης και της φύλαξης. Πιο συγκεκριµένα: 1. Εισηγείται στην διεύθυνση, προγραµµατίζει και υλοποιεί τα προγράµµατα προβολής, προώθησης και δηµοσίων σχέσεων. 2. Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραµµάτων και ενηµερώνει τη διεύθυνση για τα αποτελέσµατα αυτών. 3. Εισηγείται το πρόγραµµα των αναγκαίων δράσεων για τις Δηµόσιες σχέσεις και επαφές της εταιρείας σε όλους τους τοµείς δραστηριότητάς της. 3.4 Τµήµα εξυπηρέτησης - Υποδοχής πελατών - Ελληµενισµού Σκαφών 1) Έχει την ευθύνη για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρείας. 2) Έχει την ευθύνη για τις πωλήσεις της εταιρείας καθώς και για την αποδοτική συνεργασία της µε εξωτερικούς συνεργάτες των οποίων τις υπηρεσίες διαχειρίζεται η εταιρεία. 3) Συνεργάζεται µε το τµήµα εξυπηρέτησης σκαφών και των τεχνικών υπηρεσιών για την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών. 4) Έχει την ευθύνη για την λειτουργία του ηλεκτρονικού προγράµµατος διαχείρισης και του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρείας. 5) Παρακολουθεί και ελέγχει την σωστή εφαρµογή των συµβολαίων µε τους πελάτες, τις ανανεώσεις, τον προγραµµατισµό των υπηρεσιών και τις εισπράξεις. 6) Την υποδοχή, την πρόσδεση, τον ελλιµενισµό και την ασφάλεια των σκαφών. 7) Την παροχή κάθε άλλης από τις προσφερόµενες προς τα σκάφη των πελατών υπηρεσίες, όπως ρευµατοδότηση, υδροδότηση, παραλαβή και αποθήκευση αποβλήτων, µετακίνηση, µεθόρµιση, ρυµούλκηση, ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών κ.α. 8) Την επιθεώρηση και ασφάλεια των σκαφών τόσο στην ζώνη ελλιµενισµού όσο και στην επισκευαστική ζώνη. 9) Την άµεση παρέµβαση σε περίπτωση που ο τρόπος πρόσδεσης ή στήριξης των σκαφών εγκυµονεί κινδύνους. 10) Την χρήση, την συντήρηση και την καθαριότητα των εγκαταστάσεων της λιµενικής και επισκευαστικής ζώνης της εταιρείας. Σελίδα 10

11 11) Τον χειρισµό, την συντήρηση και την καθαριότητα των λέµβων συνοδείας της εταιρείας. 12) Την υποδοχή και εξυπηρέτηση των πελατών στις λιµενικές εγκαταστάσεις της εταιρείας. 13) Την ενηµέρωση των πελατών για τους κανονισµούς της εταιρείας, τις υποχρεώσεις τους καθώς και για τυχόν προβλέψεις επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων. 14) Την συνεργασία µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών µε στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. 3.5 Διοικητική και Οικονοµική Διεύθυνση Τµήµα Λογιστηρίου Η Διοικητική και Οικονοµική Διεύθυνση έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 1) Τον συντονισµό των εργασιών του Οικονοµικού και Διοικητικού τοµέα. τους. 2) Την εισήγηση των περιοδικών προϋπολογισµών της εταιρείας για την κανονική τήρησή 3) Την εποπτεία του λογιστηρίου, του ταµείου και των διαδικασιών προµηθειών της εταιρείας. 4) Την σύνταξη του ισολογισµού της εταιρείας. 5) Την διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού και της διοικητικής µέριµνας 6) Την διαχείριση υλικού 7) Την τήρηση διαδικασιών απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων της εταιρείας, σύµφωνα µε το υφιστάµενο λογιστικό σχέδιο. 8) Την τήρηση των διαδικασιών έκδοσης των παραστατικών για την διενέργεια κάθε είδους εισπράξεων ή πληρωµής της εταιρείας. 9) Την διαµόρφωση και παρακολούθηση του ταµειακού προγράµµατος. 10) Την παροχή στοιχείων για την κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών της εταιρείας. 11) Την διαµόρφωση στοιχείων ισολογισµού και παροχή κάθε είδους στοιχείων για την διαµόρφωση των οικονοµικών προγραµµάτων της εταιρείας. 12) Την διενέργεια εισπράξεων και πληρωµών της εταιρείας. 13) Την εξυπηρέτηση του προσωπικού της εταιρείας και την προώθηση των αιτηµάτων του. 14) Την παρακολούθηση και εφαρµογή της νοµοθεσίας σχετικά µε το προσωπικό και τις εργασιακές σχέσεις 15) Την τήρηση των ατοµικών φακέλων και λοιπών στοιχείων του προσωπικού. 16) Την κατάρτιση των ατοµικών συµβάσεων του προσωπικού της εταιρείας και την παρακολούθηση - εφαρµογή των συµβάσεων εργασίας. 17) Την διεκπεραίωση των υποθέσεων που αφορούν στις σχέσεις εταιρείας - εργαζοµένων 18) Συγκέντρωση παραγγελιών σύµφωνα µε τις ανάγκες όλων των τµηµάτων. 19) Προγραµµατισµός διενέργειας προµηθειών σύµφωνα µε τις εγκριθείσες παραγγελίες. Σελίδα 11

12 20) Διεκπεραίωση διαδικασιών προµήθειας εξοπλισµού, εξαρτηµάτων και υλικού σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς (έρευνα αγοράς, διενέργεια διαγωνισµών, προετοιµασία σχεδίων συµβάσεων, κλπ.). 21) Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και παράδοση στο λογιστήριο για εξόφληση των αντιστοίχων τιµολογίων. 22) Τήρηση αρχείων προµηθειών και προµηθευτών. 23) Διαχείριση υλικού. 24) Του τµήµατος προΐσταται ο Οικονοµικός Διευθυντής ο οποίος εποπτεύει όλα τα τµήµατα και είναι υπεύθυνος για την λειτουργία της µαρίνας. 3.6 Τµήµα Τεχνικών εργασιών & Υπηρεσίες Ασφαλείας Το Τεχνικό τµήµα εποπτεύει όλες τις εργασίες που αφορούν τα τεχνικά θέµατα, τις παρεχόµενες τεχνικές υπηρεσίες, την συντήρηση των εγκαταστάσεων και την καθαριότητα, όπως και τον συντονισµό των τεχνικών εργασιών και υπηρεσιών της εταιρείας για την µαρίνα. Ειδικότερα: 1) Αναλαµβάνει και διεκπεραιώνει όλες τις τεχνικές υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία όπως: Ανελκύσεις-καθελκύσεις, καθαρισµοί, επισκευές, συντηρήσεις, κ.α. 2) Οργανώνει και συντονίζει όλα τα συνεργεία τα οποία συνεργάζονται µε την εταιρεία για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών στα σκάφη. 3) Έχει την ευθύνη για την καθαριότητα των χερσαίων και λιµενικών εγκαταστάσεων της εταιρείας, όπως επίσης για την φύτευση, συντήρηση και καλλωπισµό των χώρων πρασίνου και των συστηµάτων άρδευσης. 4) α) Έχει την ευθύνη για την συντήρηση και επισκευή όλων των εγκαταστάσεων της εταιρείας σε συνεργασία µε τον Τεχνικό Ασφαλείας. Ο Τεχνικός ασφαλείας έχει την ευθύνη : 1) Για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τον νόµο. 2) Την επιτήρηση ολόκληρης της ζώνης ή των ζωνών που διαχειρίζεται η εταιρεία. 3) Τον έλεγχο των χρηστών και των οχηµάτων σύµφωνα µε τους κανονισµούς της εταιρείας και των ειδικών οδηγιών που εκδίδει η διεύθυνση. 4) Την ενηµέρωση των πελατών και επισκεπτών. 5) Την χρήση και συντήρηση των συστηµάτων ασφαλείας που διαθέτει η εταιρεία. 6) Να διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους, να καταγράφει τα αποτελέσµατα των ελέγχων, να εκδίδει οδηγίες και παρατηρήσεις και να παρακολουθεί για την εφαρµογή τους. 7) Να τηρεί τα προβλεπόµενα από τον νόµο βιβλία και αρχεία. Σελίδα 12

13 3.7 Η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία του λιµένα καθ όλο το 24ωρο. Το προσωπικό του Τουριστικού λιµένα Πλαταµώνα είναι κατάλληλο, εξειδικευµένο και επαρκές σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία αυτού και η εξυπηρέτηση των χρηστών του. Η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα εφαρµόζει τους κανονισµούς της εταιρείας (Ειδικός Κανονισµός Λειτουργίας, κ.α.) οι οποίοι είναι εγκεκριµένοι από το Δ.Σ της εταιρείας και περιλαµβάνουν όλες τις οδηγίες που η διοίκηση επιθυµεί να ακολουθεί το προσωπικό και οι χρήστες. Οι οδηγίες αυτές ελέγχονται, ως προς την εφαρµογή τους και ενηµερώνονται εφ όσον παρίσταται ανάγκη. 3.8 Πίνακας προσωπικού και ωραρίου λειτουργίας ανά περίοδο. Υπηρεσία Θερινή Περίοδος Λειτουργία Αριθμός εργαζομένων Λειτουργία Χειμερινή Περίοδος Αριθμός εργαζομένων Εξυπηρέτηση σκαφών Υποδοχή πελατών Ταμείο Λουτρά- WC 24 ώρες 3 24 ώρες 1 Πρόσβαση - Επιτήρηση 2 Πύλες εισόδου 3 1 Πύλη εισόδου 2 Ανελκύσεις / καθελκύσεις σκαφών Επισκευές Δευτέρα Παρασκευή Εξωτερικοί Συνεργάτες Δευτέρα Παρασκευή 09: μμ Εξωτερικοί Συνεργάτες 09:00 17:00 Σελίδα 13

14 Άρθρο 4 Μεγέθη Κατηγορίες Σκαφών 4.1 Δυνατότητα ελλιµενισµού και χρήσης των εγκαταστάσεων του τουριστικού λιµένα έχουν σκάφη αναψυχής των οποίων το µήκος κυµαίνεται από 6 έως 20 µέτρα και το βύθισµα αυτών δεν υπερβαίνει τα 5 µέτρα. 4.2 Σκάφη τα οποία επιθυµούν να ελλιµενιστούν και είναι εκτός των ορίων των 6 ή 20 µέτρων, θα θεωρούνται ως σκάφη 6 µέτρων ή 20 µέτρων αντίστοιχα και θα τιµολογούνται βάση αυτού του µήκους. 4.3 Ο Τουριστικός Λιµένας Πλαταµώνα διαθέτει χώρο για ελλιµενισµό και πρόσδεση 96 σκαφών περίπου, σε ανάλογες θέσεις στις προβλήτες και στα κρηπιδώµατα, µε τις παρακάτω ενδεικτικές αναλογίες: Κατηγορία Μεγέθους Σκαφών Ολικό Μήκος σε Μέτρα Α έως 8 Β από 8 έως 10 Γ από 10 έως 12 Δ µεγαλύτερα από Η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης του αριθµού και του µεγέθους των ελλιµενιζόµενων σκαφών µε ανάλογη ανακατανοµή των θέσεων ανά κατηγορία µεγέθους, προκειµένου να καλύψει τις εκάστοτε ανάγκες ελλιµενισµού σκαφών. 4.5 Ο τρόπος διάθεσης των θέσεων ελλιµενισµού ανήκει αποκλειστικά στον φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιµένα. 4.6 Τα σκάφη κατηγοριοποιούνται επίσης σε ιδιωτικά αναψυχής και επαγγελµατικά. Σελίδα 14

15 Άρθρο 5 Επιτρεπόμενη Ταχύτητα Χώροι ελλιμενισμού των Σκαφών 5.1 Πριν την προσέγγιση στη θαλάσσια ζώνη του λιµένα τα σκάφη οφείλουν να επικοινωνούν µε το γραφείο του τουριστικού λιµένα τηλεφωνικώς ή µέσω VHF στον δίαυλο 12 ή/και 19, να αναµένουν την άδεια εισόδου και να ακολουθούν τις οδηγίες του αρµόδιου προσωπικού για την ασφαλή κίνηση του σκάφους τους προς και εντός του τουριστικού λιµένα. 5.2 Τα σκάφη που εισέρχονται ή εξέρχονται του τουριστικού λιµένα οφείλουν: Ø Να πλέουν ήρεµα εφόσον οι καιρικές συνθήκες και οι ιδιότητες χειρισµών του σκάφους το επιτρέπουν. Ø Να πλέουν χωρίς να δηµιουργούν απόνερα που θα ενοχλούν άλλα σκάφη του τουριστικού λιµένα, Ø Να µην υπερβαίνουν µέσα στη θαλάσσια ζώνη του τουριστικού λιµένα τους πέντε (5) κόµβους, Ø Να µην επιδίδονται σε αγώνες µε άλλα Σκάφη στο θαλάσσιο χώρο του τουριστικού λιµένα, Ø Να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις του Διεθνούς Κανονισµού Αποφυγής Συγκρούσεων, Ø Σε κάθε περίπτωση, να µην παρεµποδίζουν τους δίαυλους πλεύσης και κυκλοφορίας των σκαφών προς ή από τα αγκυροβόλια τους και να µην προσπερνούν οποιοδήποτε άλλο Σκάφος µέσα στο δίαυλο της εισόδου του τουριστικού λιµένα, Ø Να µην πλέουν κάθετα προς το νοητό άξονα της εισόδου του τουριστικού λιµένα ή και τους διαύλους προσέγγισης προς τον λιµένα. Επίσης να µην αγκυροβολούν ή παραµένουν στην είσοδο του λιµένα, όπως σε άλλη µη ορισµένη για αυτά θέση. 5.3 Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται µια ενδεικτική κατανοµή των σκαφών, βάση της κατηγορίας µεγέθους, και της θέσης στις προβλήτες όπως απεικονίζονται και στην οριζοντιογραφία (MasterPlan) του Τουριστικού Λιµένα Πλαταµώνα. Σελίδα 15

16 ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ Α Δ 18 Β1 Γ 10 Β2 Β 10 C1 Β 10 C2 Α 10 D1 Α 10 D2 Α 10 E1 Α 8 F1 Δ 4 F2 ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 6 ΣΥΝΟΛΟ Η ανωτέρω κατανοµή των σκαφών δύναται να τροποποιείται από τον Τουριστικό Λιµένα, αναλόγως της πραγµατικής ζήτησης που υπάρχει και των λειτουργικών αναγκών του. Έτσι ο µέγιστος αριθµός των ελλιµενιζόµενων σκαφών τόσο ανά προβλήτα όσο και συνολικά µπορεί να αυξοµειώνεται όπως επίσης και η κατανοµή των σκαφών ανά κατηγορία µπορεί να τροποποιείται. Σελίδα 16

17 Άρθρο 6 Δικαίωμα Ελλιμενισμού Διάθεση Θέσεων Ελλιμενισμού 6.1 Δικαίωµα ελλιµενισµού και χρήσης των εγκαταστάσεων του τουριστικού λιµένα έχουν σκάφη αναψυχής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος, ανεξαρτήτως εγγραφής τους σε ελληνικό ή αλλοδαπό νηολόγιο ή λεµβολόγιο. Τα χαρακτηριστικά των σκαφών, τα στοιχεία ιδιοκτησίας, η ναυτασφάλιση και το αξιόπλoο, αποδεικνύονται από τα ισχύοντα πρωτότυπα ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους, τα οποία ο πελάτης υποχρεούται να επιδεικνύει τόσο κατά την άφιξη του σκάφους στον τουριστικό λιµένα, όσο και σε κάθε ζήτηση από τα αρµόδια όργανα του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιµένα. 6.2 Δικαίωµα ελλιµενισµού αποκτάται µόνο µετά από σχετικό αίτηµα του ιδιοκτήτη, πλοιάρχου ή νόµιµου εκπροσώπου του σκάφους και έγγραφη αποδοχή αυτού από τον τουριστικό λιµένα. 6.3 Εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στην σύµβαση ελλιµενισµού, κάθε σύµβαση ελλιµενισµού λύεται αυτόµατα µε την πάροδο του χρόνου για τον οποίο συµφωνήθηκε, καθώς και πριν την πάροδο του χρόνου, µε καταγγελία εκ µέρους της Διεύθυνσης του τουριστικού λιµένα σε βάρος του Πελάτη, σε περίπτωση παράβασης από τον Πελάτη οποιουδήποτε όρου της σύµβασης ελλιµενισµού, του Κανονισµού του τουριστικού λιµένα Πλαταµώνα, του Γενικού Κανονισµού Λειτουργίας Τουριστικών Λιµένων, κοινοποιούµενης και προς την οικεία Λιµενική Αρχή για να λάβει γνώση και για την επιβολή όλων των υπό των κειµένων διατάξεων κυρώσεων κατά του Πελάτη. 6.4 Η σύµβαση ελλιµενισµού λύεται από την πλευρά του Πελάτη µόνο εγγράφως και σύµφωνα µε τις διατάξεις περί µισθώσεως πράγµατος. Η καταγγελία αυτή παράγει έννοµα αποτελέσµατα µόνο από τη νόµιµη επίδοση της προς την Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα και εφόσον ο Πελάτης καταβάλλει πλήρως όλες τις οφειλές του προς τον φορέα του τουριστικού λιµένα. 6.5 Ο Πελάτης οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως την Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα για την πρόθεση του να παραµείνει ή όχι το σκάφος στις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιµένα, τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου ελλιµενισµού του. Σε κάθε περίπτωση η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα διατηρεί κάθε δικαίωµα αναφορικά µε την αποδοχή ή µη της σχετικής αιτήσεως παράτασης. Τυχόν παραµονή του σκάφους, µετά τη λήξη της σύµβασης ελλιµενισµού, ακόµα και χωρίς την εναντίωση της Διεύθυνσης του τουριστικού λιµένα, κατ ουδένα τρόπο δύναται να θεµελιώσει παράταση του δικαιώµατος ελλιµενισµού. 6.6 Κατά τη λήξη του συµβατικού χρόνου ελλιµενισµού, και σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει ενηµερώσει κατά τα άνω εγγράφως τον φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιµένα για την παράταση ή όχι της παραµονής του Σκάφους, δια του παρόντος, ο Πελάτης δηλώνει ρητά ότι παρέχει προς τον φορέα διαχείρισης της Μαρίνας την ανέκκλητη εντολή να ανανεώσει µονοµερώς το συµφωνητικό, χωρίς την συγκατάθεση του, αποδεχόµενος πλήρως το εκάστοτε Τιµολόγιο υπηρεσιών για την επόµενη χρήση, παραιτούµενος ταυτόχρονα ρητώς και ανεκκλήτως από κάθε δικαίωµα προσβολής και αµφισβήτησης. Σελίδα 17

18 6.7 Τα αρµόδια όργανα της Διεύθυνσης του τουριστικού λιµένα, διατηρούν κάθε δικαίωµα να ικανοποιήσουν ή µη το αίτηµα κάθε ενδιαφεροµένου για τον ελλιµενισµό σκάφους στον τουριστικό λιµένα και έχουν το αποκλειστικό δικαίωµα να καθορίζουν κάθε φορά που καταπλέει το σκάφος στον λιµένα µια θέση πρόσδεσης κατάλληλη για τις διαστάσεις, τον τύπο και αναλόγως των λειτουργικών αναγκών του λιµένα. 6.8 H υποχρέωση παροχής θέσης της Διεύθυνσης του τουριστικού λιµένα εξαντλείται µε την παροχή οποιασδήποτε θέσης κατάλληλης για την πρόσδεση / ελλιµενισµό του σκάφους εντός του τουριστικού λιµένα. 6.9 Η κατάληψη από τα σκάφη οποιασδήποτε θέσης, άλλης από αυτήν που έχει υποδειχθεί από τα αρµόδια όργανα της Διεύθυνσης του τουριστικού λιµένα, θεωρείται αυθαίρετη και απαγορεύεται Σε περίπτωση κατά την οποία σκάφος µε µόνιµη θέση απουσιάζει από τον λιµένα, η θέση του διατίθεται για ελλιµενισµό διερχόµενου σκάφους από την Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα. Το σκάφος αυτό υποχρεούται να αποχωρήσει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν την επιστροφή του σκάφους που απουσιάζει Δεν επιτρέπεται στους Πελάτες του τουριστικού λιµένα η διάθεση των θέσεων ελλιµενισµού των σκαφών τους σε τρίτους, έστω και για προσωρινή ακόµα χρήση, όπως επίσης και η µεταξύ τους αντικατάσταση θέσεων ελλιµενισµού των σκαφών Το δικαίωµα ελλιµενισµού αφορά αποκλειστικά και µόνο στο συγκεκριµένο σκάφος για το οποίο ζητείται. Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωµα να ελλιµενίζει στην ίδια θέση περισσότερα του ενός σκάφη, των οποίων έχει την κυριότητα, νοµή, κατοχή ή χρήση καθ οιονδήποτε τρόπο Η διεύθυνση του τουριστικού λιµένα διατηρεί κάθε δικαίωµα να αρνηθεί τον ελλιµενισµό, καθώς και να διακόψει κάθε υπάρχοντα ελλιµενισµό σκάφους, ιδίως εάν το συγκεκριµένο σκάφος δεν είναι αξιόπλοο, δεν είναι µηχανοκίνητο (ή εφόσον πρόκειται για ιστιοφόρο δεν διαθέτει βοηθητικό κινητήρα πρόωσης), είναι ανασφάλιστο, έχει µεταφορική ικανότητα άνω των δεκαπέντε (15) επιβατών (πέραν των µελών του πληρώµατος), δεν διαθέτει πλήρη και σε ισχύ πιστοποιητικά της σηµαίας νηολόγησης αυτού, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στον Γενικό Κανονισµό Λειτουργίας του λιµένα, στην σύµβαση ελλιµενισµού και σε κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόµου Εφόσον ο ελλιµενισµός ενός σκάφους δεν υπερβαίνει τις εξήντα (60) πλήρεις ηµερολογιακές ηµέρες, το σκάφος αυτό θα θεωρείται ως διερχόµενο, µε ελάχιστη διάρκεια ελλιµενισµού τις έξι (6) ηµέρες. Η πρόσδεση του διερχόµενου σκάφους σε συγκεκριµένη θέση του τουριστικού λιµένα δεν δηµιουργεί δικαίωµα για την διατήρηση του σκάφους στη θέση αυτή, όπως αναλυτικότερα ορίζεται για κάθε σκάφος στο άρθρο 7.5. Σελίδα 18

19 Ά ρ θ ρ ο 7 Διαδικασίες Προσέγγισης Παραμονής Απόπλου Κατάπλου 7.1 Τα Σκάφη που ελλιµενίζονται και κινούνται στη θαλάσσια ζώνη του Τουριστικού Λιµένα Πλαταµώνα οφείλουν να τηρούν τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλούς ναυσιπλοΐας, καθώς και τις διατάξεις των Γενικών Κανονισµών Λιµένα, που ρυθµίζουν θέµατα απόπλου, κατάπλου, αγκυροβολίας, πρυµνοδέτησης ή πλαγιοδέτησης καθώς και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού που ρυθµίζει ειδικότερα τα θέµατα αυτά. 7.2 Οι Πελάτες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφαλή πρόσδεση των σκαφών τους και πρέπει να φροντίζουν ώστε τα σκάφη τους να είναι πάντοτε σωστά δεµένα στη θέση τους. Οι Πελάτες υποχρεούνται να διαθέτουν όλον τον εξοπλισµό (σχοινιά - αλυσίδες - κλειδιά και παραβλήµατα) που είναι απαραίτητος για την ασφαλή αγκυροβολία και πρόσδεση και οφείλουν να ελέγχουν την καλή κατάσταση του εξοπλισµού πρόσδεσης και να προβαίνουν σε περίπτωση φθοράς σε αντικατάσταση αυτού, ευθυνόµενοι για κάθε ζηµία, βλάβη ή απώλεια λόγω της µη τήρησης των ως άνω κανόνων. Σε κάθε περίπτωση η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα µπορεί να προβαίνει σε έλεγχο και απαίτηση αντικατάστασης, εφόσον απαιτείται, του εξοπλισµού πρόσδεσης µε οικονοµική επιβάρυνση του Πελάτη. 7.3 Η παρουσία της λέµβου υπηρεσίας καθώς και οι υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων του τουριστικού λιµένα δεν απαλλάσσουν τον κυβερνήτη του σκάφους από την ευθύνη του, τόσο για τους χειρισµούς του σκάφους εντός του τουριστικού λιµένα, όσο και για την πρόσδεση επί του µόνιµου αγκυροβολίου. 7.4 Η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα, δια των αρµοδίων οργάνων της, έχει το δικαίωµα να επιθεωρεί τον τρόπο προσδέσεως του σκάφους ή ετέρων ενεργειών αυτού και δύναται να προβαίνει σε υποδείξεις ή και ενέργειες λήψης καλύτερων µέτρων που αφορούν στην ασφαλή πρόσδεση, διακίνηση, προσέγγιση και γενικά στην οµαλή λειτουργία της Μαρίνας, και να καταλογίζει στον ιδιοκτήτη τα τυχόν δηµιουργούµενα έξοδα. 7.5 Η πρόσδεση του σκάφους σε συγκεκριµένη θέση του τουριστικού λιµένα δεν δηµιουργεί δικαίωµα στο σκάφος ή στον πλοιοκτήτη/εκπρόσωπο αυτού για την διατήρηση του σκάφους στη θέση αυτή. Η Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα δύναται να αλλάζει τις θέσεις αγκυροβολίας και παραµονής του σκάφους σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες και στο πλαίσιο εύρυθµης λειτουργίας του λιµένα. 7.6 Οι πλοιοκτήτες των σκαφών που καταπλέουν στη θαλάσσια ζώνη του τουριστικού λιµένα, οφείλουν να γνωστοποιούν µε κάθε πρόσφορο µέσο στα αρµόδια όργανα του λιµένα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του Σκάφους τους για την αναγνώριση αυτού από το προσωπικό του λιµένα και να αναµένουν οδηγίες για την άδεια εισόδου στα αγκυροβόλια - θέσεις του λιµένα. 7.7 Με την άδεια εισόδου, όλα τα σκάφη που εισέρχονται στην θαλάσσια ζώνη του τουριστικού λιµένα, οδηγούνται είτε σε προσωρινή θέση, εφόσον πρόκειται για µη ελλιµενιζόµενο σκάφος στην µαρίνα ή στην θέση που έχει ορισθεί εάν πρόκειται για ήδη ελλιµενιζόµενο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να Σελίδα 19

20 ακολουθούν τις οδηγίες που θα λαµβάνουν από τον σταθµό VHF (δίαυλος 12 ή/και 19) του λιµένα, ή από την λέµβο υπηρεσίας. 7.8 Αµέσως µετά τον κατάπλου, µη ελλιµενισµένων σκαφών, οι πλοιοκτήτες των εισπλεόντων στον τουριστικό λιµένα σκαφών οφείλουν: 1) Να συµπληρώνουν τα παραδιδόµενα σε αυτούς έντυπα 2) Να επιδεικνύουν όλα τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις πρωτότυπα ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους (ιδίως δε πιστοποιητικά αξιοπλοοίας, έγγραφο εθνικότητας, ασφαλιστήριο συµβόλαιο, πιστοποιητικό καταµέτρησης κλπ), καθώς και κάθε άλλο έγγραφο για την νοµιµοποίηση της πλοιοκτήτριας και του νοµίµου εκπροσώπου αυτής, χορηγώντας αντίγραφα αυτών στη Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα 3) Να ενηµερώνουν τη Διεύθυνση του λιµένα για τυχόν ανάγκες παράδοσης αποβλήτων 4) Και να ενηµερώνουν την Διεύθυνση του τουριστικού λιµένα για τυχόν προβλήµατα, βλάβες ή ζηµιές που έχει το σκάφος. 7.9 Ο ιδιοκτήτης-πλοιοκτήτης, εκπρόσωπος ή πλοίαρχος κάθε σκάφους πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει ισχύον ασφαλιστικό συµβόλαιο µε έγκριτο ασφαλιστικό οργανισµό το οποίο θα είναι σύµφωνο µε την ισχύουσα νοµοθεσία και θα καλύπτει κατ ελάχιστον τα εξής : 1) Αστική ευθύνη προς τρίτους (τραυµατισµός ή θάνατος) 2) Ευθύνη προς τρίτους για υλικές ζηµιές. 3) Θαλάσσιας ρύπανσης. 4) Ανέλκυση και αποµάκρυνση ναυαγίου από την θαλάσσια ζώνη του λιµένα. 5) Μερική ή ολική κλοπή του σκάφους Ο πλοίαρχος και η πλοιοκτησία αποδέχονται ότι µε την προσόρµιση του σκάφους στον λιµένα, επιτρέπεται η είσοδος σ αυτό, της Διεύθυνσης ή αρµόδιου προσωπικού ορισµένου από αυτήν, οποτεδήποτε εντός του 24ωρου, σε περίπτωση κινδύνου, έκτακτης ανάγκης ή αναγκαστικής µεθόρµισης Προ του απόπλου σκάφους που ελλιµενίζεται στον τουριστικό λιµένα, πρέπει να ενηµερώνεται η Διεύθυνση για την διάρκεια της απουσίας του σκάφους και για την προβλεπόµενη ηµεροµηνία κατάπλου του, ειδάλλως θεωρείται ότι το σκάφος αναχωρεί οριστικά και συνεπώς τερµατίζεται η συµφωνία ελλιµενισµού αυτοδίκαια χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, µε υπαιτιότητα του σκάφους. Σελίδα 20

ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ

ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ Πίνακας περιεχομένων ΑΡΘΡΟ 1 : Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής Κανονισμού Λειτουργίας Λιμένα Ρόδου 3 ΑΡΘΡΟ 2 : Φορέας Εκμετάλλευσης και Οργάνωση Τουριστικού

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση αριθ. 18. Περίληψη :<< Τροποποίηση ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Αγκυροβολίου Τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου >>

Απόφαση αριθ. 18. Περίληψη :<< Τροποποίηση ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Αγκυροβολίου Τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου >> EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Aπόσπασμα από τα πρακτικά της 1 ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εναλλακτική 1: ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Σύμφωνα με τους Όρους Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής (02.01.15) Cl.Y175 & τον Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.09.15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εναλλακτική 1: ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Σύμφωνα με τους Όρους Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής (02.01.15) Cl.Y175

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής Mare / Νομική Προστασία ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2 3 01 Ασφαλίσεις Σκαφών Ο κλάδος ασφάλισης σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αστικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΙΓΑΙΑΣ Ν.Ε» - sea SOS

«ΑΙΓΑΙΑΣ Ν.Ε» - sea SOS seasos Υπηρεσίες Θαλάσσιας Εξυπηρέτησης Ακτή Κουντουριώτη 6 195 00 Λαύριο Tηλ.: 210 92 11 545 Fax: Fax: 210 92 21 589 e-mail: info@seasos.gr www.seasos.gr «ΑΙΓΑΙΑΣ Ν.Ε» - sea SOS ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ :.. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Του ριστικού Λιμένα Κω... 1 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό των πληρωμών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ HULL, LIABILITY & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ «Αρθρογραφία» ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ Του Νίκου Κλήμη Στη χώρα μας, με τα αμέτρητα νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.)

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΣΚΥΡΟΣ : Χωροταξική οργάνωση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Λιναριάς Σκύρου 1. Σχετική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Μάρτιος 09 Σελίδα 1 από 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ; 3 ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ; 3 ΟΡΙΣΜΟΙ 3 ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2413 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 22383 Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας καταφυγίου τουριστικών σκαφών στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η Διαχειριστική Αρχή του συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ 3 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Α. ΣΚΟΠΟΙ Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. Την εκπαίδευση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 1112/22-10-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 25/05/2015 Αριθ. πρωτ.:34119 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

(Ισχύει από 01-01-2013)

(Ισχύει από 01-01-2013) Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αριθµός Σύµβασης 42/2013 Κωδικός Πελάτη 100531-00-00 " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ -

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΣΠΑΝΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Στη Ζάκυνθο σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι: ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι: ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015 από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής η Διοργανώτρια ), με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας AUDIOTEX

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ο ΡΓ ΑΝΙΣΜΟ Σ ΛΙΜΕΝΟ Σ ΒΟΛΟΥ Α Ν Ω ΝΥΜΗ Ε ΤΑΙΡΙ Α ( Ο.Λ.Β. Α.Ε.) Α ρ. Μ. Α.Ε.:49873/ 32/Β/01/ 030 ΕΔΡΑ Β ΟΛΟΣ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Προβλήτα Ταχ. Κώδικας : 382 21 ΒΟΛΟΣ E - mail : admin@port-volos.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Παράρτημα 3α ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ( 1 ) επάγγελμα, κάτοικος, οδός κάτοχος Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. δηλώνω ότι έλαβα από την ασφαλιστική εταιρία ( 2 ) για

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ : 15.6474.13. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (µε Φ.Π.Α. 23%): 500,00

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ : 15.6474.13. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (µε Φ.Π.Α. 23%): 500,00 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 51 /2014 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 59/2012 ΜΕΛΕΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ (µε Φ.Π.Α. 23%): 500,00 Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ : 15.6474.13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣ/ΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚ. Ω /ΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ρόδος 13/01/2014 Αριθµ. Πρωτ. 13 Πληροφορίες. Π. ιακαντώνη Τηλ. 22413-60543 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα