ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Του ριστικού Λιμένα Κω... 1 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό των πληρωμών παραγωγών για τις Επικουρικές Υπηρεσίες... 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τουρι στικού Λιμένα Κω. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ Α 187) «Αρμο διότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού». 2. Τις διατάξεις του Κεφ. Γ του ν. 2160/1993 και ειδι κότερα το άρθ. 31α περί Κανονισμών Λειτουργίας Του ριστικών Λιμένων το οποίο προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθ.38 του Ν.3105/ Την υπ αριθμ.τ/9803/ κοινή υπουργική από φαση περί Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων. 4. Τις διατάξεις του π.δ. 149/ (ΦΕΚ Α 211) περί Οργανισμού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. 5. Τις διατάξεις του π.δ. 33/2006 (ΦΕΚ Α 35) «Διορι σμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών». 6. Την υπ αριθμ. 2864/ (ΦΕΚ Γ 65 και Γ 79) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Του ριστικής Ανάπτυξης περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. 7. Την υπ αριθμ.6454/ υπουργική απόφαση περί τροποποίησης της Επιτροπής Τουριστικών Λιμέ νων. 8. Το υπ αριθμ. 70/ έγγραφο του Δήμου Κω με το οποίο διαβιβάστηκε Σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα Κω και αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας «ΚΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.» του Δήμου Κω. 9. Το υπ αριθμ. 188/ Πρακτικό της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων. ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα Κω, ως εξής: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Ειδικός Κανονισμός συντάχθηκε με βάση τα προβλεπόμενα από τον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων (ΥΑ Τ/9803, ΦΕΚ Β 1323/ ) και διέπει τον τουριστικό λιμένα Κω που χωροθετήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 αρθρ. 30 και αρθρ. 41 πα ράρτημα ΙΙ του ν. 2160/1993. Ο τουριστικός λιμένας Κω, περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως έργα και εγκαταστάσεις που βρίσκονται μέσα στη χωροθετημένη ζώνη αυτού, η οποία, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του παραρτήματος ΙΙ του ν. 2160/1993, αποτελείται από: τ.μ. θαλάσσια ζώνη και τ.μ. χερσαία ζώνη Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της εισόδου του τουριστικού λιμένα όπως έχει αποτυπωθεί στο χάρτη είναι: Βόρειο Πλάτος 36 ο Ανατολικό Μήκος 27 ο Στις διατάξεις του Κανονισμού υπόκεινται όλοι όσοι βρίσκονται εντός του θαλάσσιου ή του χερσαίου χώ ρου του τουριστικού λιμένα Κω, ή κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και γενικά των εξυπηρετήσεων του εν λόγω τουριστικού λιμένα. Οποιοσδήποτε κάνει χρήση των εγκαταστάσεων εντός του χώρου του Τουριστικού Λιμένα Κω οφείλει να ακολουθεί τους κανόνες και τους όρους που ανα φέρονται: α) στο Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων, β) στον παρόντα Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας, γ) στη σχετική αίτηση σύμβαση ελλιμενισμού υπηρε σιών, που υπογράφει κατά τον ελλιμενισμό του σκάφους του στον τουριστικό λιμένα. δ) στους λοιπούς κανονισμούς και οδηγίες που εκδί δονται από τον Τουριστικό Λιμένα Κω στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων.

2 25002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες Εξυπηρετήσεις 2.1 Στον τουριστικό λιμένα Κω παρέχονται οι παρακά τω υπηρεσίες εξυπηρετήσεις σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας που ανακοινώνει η Διεύθυνση του Λιμένα: Ελλιμενισμός των σκαφών που καταπλέουν στον λιμένα. Μόνιμα αγκυροβόλια (ρεμέτζα). Παροχή νερού. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Τηλεφωνική σύνδεση. Σύνδεση στο διαδίκτυο. Φόρτιση συσσωρευτών 12 VDC και 24 VDC. Τηλέφωνα για το κοινό με διεθνή σύνδεση. Δυνατότητα λήψης και αποστολής FAX. Δυνατότητα παράδοσης και παραλαβής ταχυδρομείου. Επικοινωνία VHF. Πλυντήρια. Παραλαβή πετρελαιοειδών αποβλήτων από τα σκάφη. Παραλαβή βιολογικών αποβλήτων από τα σκάφη. Παραλαβή χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων. Αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων. Κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής (WC και ντους). Πυρασφάλεια. Σωστικά μέσα. Αντιρρυπαντικός εξοπλισμός. Εξοπλισμός ασφαλείας. Εφοδιασμός των σκαφών με καύσιμα σε προκαθορι σμένη θέση, όπου τα μέτρα πρόληψης ρύπανσης και πυρασφάλειας είναι αυξημένα. Χώροι αποθήκευσης. Χώροι στάθμευσης οχημάτων. Χώρος Ιατρείου για παροχή Πρώτων Βοηθειών. Ανελκύσεις σκαφών. Επισκευές Συντηρήσεις σκαφών. 2.2 Ο τουριστικός λιμένας διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους, η χρήση των οποίων γίνεται μετά από συ νεννόηση με τη Διεύθυνση του λιμένα. Γίνονται δεκτά προς αποθήκευση μόνο αντικείμενα που δεν αλλοιώνο νται, κατάλληλα συσκευασμένα σε ξύλινα ή μεταλλικά κιβώτια ή άλλη κατάλληλη και ειδική συσκευασία, μη εύφλεκτα και γενικότερα υλικά που δεν είναι επικίνδυνα για την δημόσια υγεία και ασφάλεια. 2.3 Εφοδιασμός με καύσιμα σκάφους, μπορεί να γί νει μόνο από τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παροχής καυσίμων του λιμένα και από το αρμόδιο προσωπικό. Απαιτείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών και των κανόνων λειτουργίας, ασφάλειας και αποφυγής ρύπαν σης του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου όπως αυτές κα θορίζονται από τους αντίστοιχους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και από τη Διεύθυνση του Λιμένα. Χερσαίες Εγκαταστάσεις 2.4 Η χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα περιλαμβά νει όλες τις απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις για την πλήρη εξυπηρέτηση των επιβαινόντων στα σκάφη και των επισκεπτών. Στις χερσαίες εγκαταστάσεις αναπτύσσονται διά φορες δραστηριότητες (εμπορικές, τουριστικές κλπ), είτε από την Διεύθυνση του λιμένα είτε από τρίτους υπομισθωτές στους οποίους η Διεύθυνση του λιμένα δύναται να υπεκμισθώνει χώρους για την εξάσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους. Αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων υποβάλλονται στο Υπουργείο Του ριστικής Ανάπτυξης (Δ/νση Τουριστικών Λιμένων). 2.5 Οι υπομισθωτές των χερσαίων χώρων έχουν υπο χρέωση να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες άδειες για την κατάλληλη λειτουργία και εκμετάλλευση του χώρου τους και να συμμορφώνονται απόλυτα με όλες τις σχετικές αγορανομικές, αστυνομικές, υγειονομικές, περιβαλλοντικές κ.λ.π. διατάξεις και ιδιαίτερα αυτές που προβλέπουν την καθαριότητα των χώρων, την αποφυγή θορύβων, την ασφάλεια του κοινού και των εργαζομέ νων κ.λ.π. 2.6 Οι υπομισθωτές των χερσαίων χώρων έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Διεύθυνσης του λιμένα για ότι αφορά στη μεταβολή της εξωτερικής εμφάνισης του χώρου τους (αλλαγή χρωμάτων, τοποθέτηση πινακίδων, διαφημιστι κών σημάτων, σημαιών, τεντών κ.λ.π.). Τεχνική Υποστήριξη, Ανελκύσεις & Εναπόθεση Σκα φών 2.7 Ο τουριστικός λιμένας διαθέτει χώρους εναπόθε σης σκαφών στη ξηρά για διαχείμαση, όπου παρέχονται υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που περιλαμβάνουν επισκευές και συντηρήσεις των σκαφών και του εξο πλισμού των (συνήθως μικρής κλίμακας) καθώς επίσης και τα απαραίτητα μέσα για ανέλκυση και καθέλκυση των σκαφών. 2.8 Δεν επιτρέπεται η ανέλκυση οιουδήποτε σκάφους, η εκτέλεση εργασιών στα σκάφη και ο καθαρισμός των υφάλων, στους χερσαίους χώρους του τουριστικού λι μένα, καθώς και η χρήση των κεκλιμένων επιπέδων για ανέλκυση ή καθέλκυση σκαφών, χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης του λιμένα. 2.9 Για να πραγματοποιηθεί ανέλκυση ή καθέλκυση σκάφους απαιτείται: α. Η συμπλήρωση σχετικής αίτησης από τον πλοιοκτή τη, αντιπρόσωπο ή πλοίαρχο του σκάφους και η έγγρα φη αποδοχή της Διεύθυνσης του τουριστικού λιμένα. β. Η εξόφληση των τελών ανέλκυσης και παραμονής στην ξηρά. γ. Η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε ισχύ. δ. Η έκδοση Άδειας ανέλκυσης από τη Λιμενική Αρχή. ε. Η ανεπιφύλακτη και χωρίς όρους αποδοχή εκ μέ ρους του πλοιοκτήτη, των διατάξεων του Γενικού Κα νονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων, του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα Κω, καθώς και των Γενικών και Ειδικών Οδηγιών που εκ δίδονται από τη Διεύθυνση, στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων. Οι αιτήσεις για ανέλκυση και παραμονή των σκαφών στην χερσαία ζώνη, εγκρίνονται από τη Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα βάσει σειράς προτεραιότητας και σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρείας και τις λειτουργικές της ανάγκες Στην αίτηση ανέλκυσης ή καθέλκυσης του σκά φους ο πλοιοκτήτης, αντιπρόσωπος ή πλοίαρχος του σκάφους δηλώνει ότι έλαβε γνώση των τεχνικών χα ρακτηριστικών των μηχανημάτων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του τουριστικού λιμένα, τα οποία και θεωρεί κατάλληλα για την ασφαλή προσέγγιση, ανέλκυση, μεταφορά, στήριξη και καθέλκυση του σκά φους του.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός των υφάλων με υδροβολή ή άλλους τρόπους, εκτός του χωροθητημέ νου για την εργασία αυτή χώρου. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται αποκλειστικά από το εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία προσωπικό Η ανέλκυση καθέλκυση των σκαφών και η από θεσή τους στη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα, γίνεται μόνο στις εγκαταστάσεις με τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό του λιμένα και με το αρμόδιο προ σωπικό του Για την ανέλκυση του σκάφους του ο πλοιοκτήτης υποχρεούται: α. Να μετακινήσει το σκάφος στην νηοδόχο για την ανέλκυση και να το απομακρύνει μετά την καθέλκυση. β. Να εξασφαλίσει μέχρι την στιγμή της ανέλκυσης την ασφαλή παραμονή του σκάφους του στη νηοδόχο, την πλήρη ακινησία του σκάφους και την εξασφάλιση και διατήρηση μηδενικής γωνίας του διαμήκη και του εγκάρσιου άξονα του σκάφους γ. Να φροντίσει για την αποσύνδεση / απομάκρυνση του εξοπλισμού του σκάφους (π.χ. πρότονος, επίτονος, καπόνια, ξάρτια, κ.λ.π.) ο οποίος μπορεί να δυσχεράνει την ανέλκυση ή να εγκυμονεί κινδύνους για την ασφαλή ανέλ κυση μετακίνηση στήριξη καθέλκυση του σκάφους. δ. Πριν την ανέλκυση να φροντίσει ώστε να προστα τευθούν προεξέχοντα σημεία του σκάφους στα ύφαλα και στα έξαλα αυτού π.χ. καρένες, εξαγωγές, φλαπς, όργανα, εξατμίσεις, κ.λ.π. με δικά του μέσα και ευθύνη, για την ασφαλή ανέλκυση μετακίνηση στήριξη κα θέλκυση του σκάφους. ε. Να υποδείξει επακριβώς τα σημεία ανάρτησης και στήριξης του σκάφους, καθώς επίσης να αναφέρει από πριν γραπτώς στην εταιρεία κάθε άλλη πληροφορία π.χ τεχνικά κατασκευαστικά στοιχεία, ιδιαιτερότητες κ.λ.π. για την ασφαλή ανέλκυση μετακίνηση στήριξη καθέλκυση του σκάφους. στ. Σε περίπτωση που απαιτείται, να προσλάβει με δικά του έξοδα και ευθύνη δύτη ο οποίος θα τοποθε τήσει τους ιμάντες ανάρτησης στα ύφαλα του σκάφους για ασφαλή στήριξη. ι. Να επιθεωρήσει την στήριξη του σκάφους και να επιβεβαιώσει την ασφαλή στήριξη αυτού Κατά την ανέλκυση καθέλκυση σκάφους, ο πλοιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του υποχρεού ται να παρίσταται αυτοπροσώπως στην διαδικασία και να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες όπως αυτές αναφέρονται στον παρόντα Ειδικό Κανονισμό για την ασφαλή ανέλκυση ή μετακίνηση του σκάφους. Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η ανέλκυση / καθέλκυση του σκάφους χωρίς την παρουσία του πλοιοκτήτη, αλλά με την παρουσία εκπροσώπου του ο οποίος διαθέτει εξου σιοδότηση του πλοιοκτήτη, με την οποία αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες του. Σε περίπτωση που δεν καθίστα ται δυνατή η παρουσία του πλοιοκτήτη ή εκπροσώπου του, η ανέλκυση ή η καθέλκυση ή η μετακίνηση του σκάφους εφόσον απαιτείται, πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία των προαναφερθέντων, με αποκλειστική όμως ευθύνη του πλοιοκτήτη Μετά την εναπόθεση του σκάφους στην ξηρά και την στερέωση αυτού στις σχάρες στερέωσης δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση του ιδιοκτήτη στον τρόπο στήριξης του σκάφους, χωρίς την άδεια του αρ μόδιου προσωπικού του λιμένα Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα καθορίζει την θέση εναπόθεσης του σκάφους στην ξηρά. Επίσης η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα έχει το δικαίωμα να μετακινήσει το σκάφος σε άλλη θέση εφόσον το κρίνει αναγκαίο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων. Ο πλοιο κτήτης του σκάφους ή εκπρόσωπος αυτού οφείλει να παρευρίσκεται στην μετακίνηση του σκάφους, αφού ενημερωθεί από την Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα. Σε περίπτωση απουσίας του πλοιοκτήτη ή εκπροσώπου αυτού, η μετακίνηση πραγματοποιείται από το αρμό διο προσωπικό του τουριστικού λιμένα με ευθύνη του πλοιοκτήτη Κατά τη διάρκεια παραμονής των σκαφών στους χώρους εναπόθεσης δεν επιτρέπεται η λειτουργία κινη τήρων καθώς και η χρήση ιστίων. Ειδικά στα ιστιοφόρα σκάφη ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να αφαιρεί τα ιστία πριν την ανέλκυση του σκάφους Δεν επιτρέπεται η διαμονή ή διανυκτέρευση του πλοιοκτήτη ή του πληρώματος επί του σκάφους κα θόσον αυτό παραμένει στην χερσαία ζώνη του λιμένα, παρά μόνον μετά την έγγραφη έγκριση της Δ/νσης του λιμένα Ο πλοιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την καθα ριότητα και ευταξία του χώρου που καταλαμβάνει το σκάφος του στην χερσαία ζώνη. Σε περίπτωση που ο πλοιοκτήτης δεν συμμορφωθεί με τον όρο αυτό η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα αναλαμβάνει τον κα θαρισμό του χώρου και καταλογίζει τα σχετικά έξοδα στον πλοιοκτήτη Δεν επιτρέπεται η επέμβαση, επιδιόρθωση ή βελ τίωση των εγκαταστάσεων του λιμένα από άτομα που δεν έχουν ορισθεί από την Διεύθυνση του λιμένα για τη συγκεκριμένη εργασία Δεν επιτρέπεται η παραμονή σκαφών, ή μικρών βοηθητικών λέμβων ή τρέηλερ σε χερσαίους χώρους του τουριστικού λιμένα χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης του λιμένα Η χρήση του κεκλιμένου επιπέδου γίνεται από σκάφη τα οποία έχουν λάβει γραπτώς έγκριση της Δ/ νσης και έχουν καταβάλλει τα ανάλογα τέλη. Οι κινήσεις αυτές εκτελούνται με μέσα και ευθύνη του πλοιοκτήτη. Η χρήση χώρου χερσαίας ζώνης γίνεται επίσης μετά από γραπτή έγκριση της Δ/νσης και αφού καταβληθούν τα ανάλογα τέλη. Τα σχετικά προγράμματα χρήσης του κεκλιμένου επιπέδου και η παραμονή μικρών και φουσκωτών σκαφών επί τρέηλερ του πλοιοκτήτη ανα κοινώνονται από τη Δ/νση με τα σχετικά τιμολόγια Δεν επιτρέπεται η διέλευση ή παραμονή αυτο κινήτων και τροχοφόρων γενικά στην χερσαία ζώνη εναπόθεσης σκαφών, παρά μόνο μετά από άδεια της Δ/νσης η οποία χορηγείται σε επαγγελματικά οχήματα και για συγκεκριμένες κινήσεις Δεν επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή στην χερσαία ζώνη εναπόθεσης σκαφών μη εξουσιοδοτημέ νου προσωπικού. Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπο ρεί να εισέρχεται και να παραμένει στη χερσαία ζώνη εναπόθεσης σκαφών μόνο κατά το ωράριο που ορίζει η Δ/νση με ανακοίνωσή της Δεν επιτρέπονται μεγάλης κλίμακας εργασίες συντήρησης και μετασκευών στα σκάφη εκτός ειδικών περιπτώσεων κατόπιν εγκρίσεως της Διεύθυνσης. Σε κάθε περίπτωση ο πλοιοκτήτης υποχρεούται στην έκ

4 25004 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δοση κάθε προβλεπόμενης σχετικής άδειας έγκρισης καθώς επίσης και στην λήψη κάθε προβλεπόμενου μέ τρου για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στο σκάφος του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας Οι εργασίες τριψίματος και χρωματισμού των υφάλων και γυαλίσματος των εξάλων εκτελούνται, στα ιδιωτικά σκάφη, αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτη μένο από τη Δ/νση συνεργείο, εκτός εάν αναλάβει να τις εκτελέσει ο πλοιοκτήτης ή το πλήρωμα του πλοίου, με ευθύνη του πλοιοκτήτη Για οποιαδήποτε εργασία επισκευής ή συντήρη σης των σκαφών απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωση της Διεύθυνσης του τουριστικού λιμένα και η χορήγηση σχετικής άδειας. Από την Διεύθυνση του λιμένα, καθορί ζεται το ωράριο εντός του οποίου επιτρέπονται οι ερ γασίες καθημερινής καθαριότητας και μικρο επισκευών των σκαφών καθώς και η φόρτιση των συσσωρευτών τους Άτομα, άλλα από το προσωπικό και τους συνερ γάτες του τουριστικού λιμένα μπορούν να εκτελέσουν εργασίες, επισκευές ή συντηρήσεις σε σκάφη, μόνο κατόπιν σχετικής έγγραφης άδειας από την Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα. Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα μπορεί να αρνείται την εκτέλεση εργασιών συ ντήρησης και επισκευής σε άτομα που δεν ανήκουν στο προσωπικό του λιμένα, εφόσον για τις εργασίες αυτές χρησιμοποιούνται χώροι και εγκαταστάσεις αυ τού. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, απαιτείται δήλωση του ιδιοκτήτη του σκάφους, του νόμιμου εκπροσώπου του ή του πλοιάρχου που θα ενημερώνει για εκτέλεση μικρής εκτάσεως εργασιών, θα ορίζει τον εργολάβο, τον Τεχνικό ασφαλείας και τη χρονική περίοδο των εργασιών. Επίσης πρέπει να δηλώνεται ότι τα άτομα που θα εργασθούν στο σκάφος του είναι ασφαλισμένα σε Δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό και ότι αναλαμβάνει να αποκαταστήσει κάθε ζημιά που τυχόν προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγματα από τους ανωτέρω εργαζο μένους. Επιπρόσθετα ο πλοιοκτήτης είναι υπεύθυνος για τη πλήρη συμμόρφωση των ατόμων αυτών με την σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας. Άρθρο 3 Οργάνωση Τουριστικού Λιμένα 3.1 Το Ελληνικό Δημόσιο παραχώρησε, με την υπ αριθ μόν 12530/ Σύμβαση, την κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του τουριστικού λιμένα στον Δήμο της Κω. Σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 116/1999 και 117/1999 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, ο Δήμος της Κω, που είναι ο Φορέας Διαχείρισης του Τουριστικού Λιμένα, έχει αναθέσει την διαχείρισή του στην αμιγώς Δημοτική Επιχείρηση με την Επωνυμία «ΚΩΣ Επενδυτική ΑΕ», δυνάμει του από 19/02/2001 μι σθωτηρίου συμβολαίου και σύμφωνα με την υπ αριθμ. 12/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω. Η εταιρεία διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο. 3.2 Οργανωτική διάρθρωση της επιχείρησης: Η επιχείρηση συγκροτείται από τις πιο κάτω Δ/ νσεις: Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νομικός Σύμβουλος Τμήμα Οργάνωσης Συντονισμού και Ανάπτυξης Γραφείο Γραμματείας Β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προβολής, Προώθησης & Δημοσίων Σχέσε ων Τμήμα Εξυπηρέτησης Υποδοχής Πελατών Τμήμα Εξυπηρέτησης Σκαφών (Αγκυροβολίας). Τμήμα Ασφαλείας Γ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τμήμα Λογιστηρίου Τμήμα Προσωπικού Τμήμα Διαχείρισης Υλικού Δ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Τεχνικός Ασφαλείας Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Συντηρήσεων Τμήμα Καθαριότητας 3.3 Τα διαδοχικά διοικητικά επίπεδα της οργανωτικής διάρθρωσης της επιχείρησης είναι: Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Τμήμα Γραφείο ή Συνεργείο. Οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι των παραπάνω διοικητικών επιπέδων είναι: Γενικός Διευθυντής Διευθυντής Υπεύθυνος Τμήματος Υπεύθυνος Γραφείου ή Συνεργείου. 3.4 Διευθύνων Σύμβουλος Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας (επιχείρισης), προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, οι οποίες είναι κατα στατικές καθώς και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιου (Δ.Σ): α. Υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων της εταιρείας. β. Αποφασίζει για την κατάρτιση συμβάσεων μέχρι του ποσού εκείνου που ορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. γ. Αποφασίζει για θέματα ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και των συμβατικών υποχρεώσεων. δ. Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση και τους κανονισμούς για τη λειτουργία της εταιρείας εκτός των θεμάτων που καθορίζονται από κανονισμούς που εγκρί νονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. ε. Εκπροσωπεί την εταιρεία για κάθε πράξη που ανή κει στη δική του διαχειριστική εξουσία και για εκείνες για τις οποίες εξουσιοδοτείται από το διοικητικό συμ βούλιο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, απών ή κωλυόμενος, ανα πληρώνεται από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 3.5 Γενική Διεύθυνση. Γενικός Διευθυντής. Ο Γενικός Διευθυντής επικουρεί στο έργο του τον

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διευθύνοντα Σύμβουλο, με τον συντονισμό και την εποπτεία της ομαλής λειτουργίας των Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων και Συνεργείων. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του ο Γενικός Διευθυντής: α) Μεριμνά για την τήρηση του προγραμματισμού καθώς και την υλοποίηση των στόχων και των κατευθύνσεων που έχουν τεθεί από το Δ.Σ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Προς το σκοπό αυτό ο Γενικός Διευθυντής παρακολουθεί τις εργασίες των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων, συντονίζει και ελέγχει τη δραστηριότητά τους. β) Κατανέμει τις εργασίες μεταξύ των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων που υπάγονται σε αυτόν. γ. Εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο προγράμματα δράσης της επιχείρησης και γενικά τη λήψη αποφάσεων που είναι στις αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Δ.Σ. δ. Μεριμνά για την εκτέλεση με αποδοτικό τρόπο των κάθε φύσης αποφάσεων του Δ.Σ και του Διευθύνοντα Συμβούλου, παρακολουθώντας και συντονίζοντας τις ερ γασίες του συνόλου των υπηρεσιών της επιχείρησης. ε. Ενημερώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την πορεία των εγκεκριμένων προγραμμάτων δράσης της επιχείρησης και γενικά για την εκτέλεση των αποφά σεών του. στ. Εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο την τρο ποποίηση των προγραμμάτων δράσης της επιχείρησης, όταν το θεωρεί απαραίτητο, ανάλογα με την εξέλιξή τους ή και με βάση τις μεταβολές των αντικειμενικών συνθηκών. Με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να ανατίθεται στο Γενικό Διευθυντή εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας για θέματα αρμοδιότητας του Διευθύνοντα Συμβούλου. Ο Γενικός Διευθυντής, απών ή κωλυόμενος, αναπλη ρώνεται από έναν εκ των Διευθυντών τον οποίο ορίζει με απόφασή του ο Διευθύνων Σύμβουλος. 3.6 Αρμοδιότητες του Νομικού Συμβούλου. Ο Νομικός Σύμβουλος έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Γνωμοδότηση και παροχή νομικών συμβουλών προς την Διεύθυνση ή τις Υπηρεσίες της επιχείρησης. β. Ενημέρωση των υπηρεσιών της επιχείρησης επί των διατάξεων της νομοθεσίας και νομολογίας σε θέματα που τις αφορούν. γ. Νομική υποστήριξη κατά την κατάρτιση των κάθε είδους συμβάσεων, ειδικών συμφωνητικών και διακηρύ ξεων (προμήθειες, προαγγελίες, εργολαβίες, μισθώσεις, κ.λ.π.). δ. Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων και διαφορών της επιχείρησης με τρίτους και υπεράσπιση των δικαιωμά των και συμφερόντων της επιχείρησης. 3.7 Τμήμα Οργάνωσης Συντονισμού και Ανάπτυξης α. Το εν λόγω τμήμα αποτελεί το κέντρο συντονισμού της εταιρείας. Έχει ως στόχο την διευκόλυνση της συ νεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των διευθύνσεων της εταιρείας με την εφαρμογή σχετικών σχεδίων που εκπονεί. β. Επικουρεί στο έργο τους το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Γενικό Διευθυντή και το Νομικό Σύμβουλο. γ. Συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που σχε τίζονται με τα αποτελέσματα της εταιρείας και την επίτευξη των στόχων της και εισηγείται προς το Γενι κό Διευθυντή προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της. δ. Προβαίνει σε συνεχή έρευνα αγοράς, επεξεργάζεται στοιχεία της λειτουργίας της εταιρείας και εισηγείται προγράμματα ανάπτυξής της. ε. Εκπονεί και εφαρμόζει σχέδια διασφάλισης της ποιότητας και φροντίζει για την εξασφάλιση σχετικών πιστοποιητικών ποιότητας μέσω των εφαρμοζομένων διαδικασιών των αναγνωρισμένων φορέων πιστοποί ησης. στ. Φροντίζει σε συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο για την έγκαιρη ενημέρωση της Διεύθυνσης σε θέματα που αφορούν το νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας και τις τυχόν μεταβολές του με σχετικές εισηγήσεις. ζ. Διερευνά για τυχόν εφαρμογή προγραμμάτων εθνι κών ή Ευρωπαϊκών που αφορούν στη λειτουργία και την ανάπτυξη της εταιρείας και εισηγείται στη Διεύθυνση την συμμετοχή της εταιρείας σε αυτά αφού συνταχθεί η σχετική πρόταση. Του τμήματος προΐσταται ο Υπεύθυνος Οργάνωσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του και ο οποίος αναφέρεται στο Γενικό Διευθυντή. 3.8 Αρμοδιότητες Γραμματείας Επικουρεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και φροντίζει για την κοινοποίησή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ και υποβάλλει αντίγραφα των λαμβανομένων αποφάσεων στην αρμόδια προς έγκριση Διοικητική αρχή και στις αρμόδιες Διευθύνσεις και τμήματα της επιχείρησης. Τηρεί ευρετήριο των αποφάσεων του Δ.Σ και διεκπε ραιώνει κάθε εργασία του. Επίσης διατυπώνει και δακτυλογραφεί τις αποφάσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου, και του Γενικού Διευθυντή και τις προωθεί στις Διευθύνσεις και τα τμήματα. Επίσης φροντίζει για την τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων, αρχείων, πρωτοκόλλων, όπως επίσης για την δακτυλο γράφηση, αναπαραγωγή και διακίνηση αλληλογραφίας και εγγράφων, την Οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση γενικού αρχείου. 3.9 Διεύθυνση Υπηρεσιών Η Διεύθυνση Υπηρεσιών έχει την αρμοδιότητα για τα θέματα που αφορούν στην προβολή και προώθηση της εταιρείας, στις πωλήσεις, στην εξυπηρέτηση των πελα τών και των σκαφών και γενικά σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης και της φύλαξης. Της Διεύθυνσης προΐσταται ο Διευθυντής Λιμένος ο οποίος εποπτεύει όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης και αναφέρεται στη Γενική Διεύθυνση Αρμοδιότητες Τμήματος Προβολής, Προώθησης και Δημοσίων σχέσεων. α) Εισηγείται στη Διεύθυνση, προγραμματίζει και υλοποιεί τα προγράμματα προβολής, προώθησης και δημοσίων σχέσεων. β) Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραμμάτων και ενημερώνει τη διεύθυνση για τα αποτελέσματα αυτών. γ) Εισηγείται το πρόγραμμα των αναγκαίων δράσεων για τις Διεθνείς σχέσεις και επαφές της επιχείρησης σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της. Του τμήματος προΐσταται ο Υπεύθυνος Προβολής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του και αναφέρεται στον αρμόδιο Διευθυντή.

6 25006 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3.11 Τμήμα Εξυπηρέτησης Υποδοχής πελατών. α) Έχει την ευθύνη για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρείας. β) Έχει την ευθύνη για τις πωλήσεις της εταιρείας καθώς και για την αποδοτική συνεργασία της με εξω τερικούς συνεργάτες των οποίων τις υπηρεσίες διαχει ρίζεται η εταιρεία. γ) Συνεργάζεται με το τμήμα εξυπηρέτησης σκαφών και τεχνικών υπηρεσιών για την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών. δ) Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του ηλεκτρο νικού προγράμματος διαχείρισης και του τηλεφωνικού κέντρου της εταιρείας. ε) Παρακολουθεί και ελέγχει την σωστή εφαρμογή των συμβολαίων με τους πελάτες, τις ανανεώσεις, τον προγραμματισμό των υπηρεσιών και τις εισπράξεις. Του τμήματος προΐσταται ο Υπεύθυνος Υποδοχής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του και αναφέρεται στον αρμόδιο Διευθυντή Τμήμα Εξυπηρέτησης Σκαφών (Αγκυροβολίας). Έχει την ευθύνη για: α) Την υποδοχή, την πρόσδεση, τον ελλιμενισμό, και την ασφάλεια των σκαφών. β) Την παροχή κάθε άλλης από τις προσφερόμενες προς τα σκάφη υπηρεσίες, όπως σύνδεση για την ρευ ματοδότηση, υδροδότηση, άντληση λυμάτων, παραλαβή και αποθήκευση αποβλήτων, μετακίνηση, μεθόρμιση, ρυμούλκηση, ανέλκυση καθέλκυση σκαφών, κ.λ.π. γ) Την επιθεώρηση και ασφάλεια των σκαφών τόσο στην ζώνη ελλιμενισμού όσο και στην επισκευαστική ζώνη. δ) Την άμεση παρέμβαση σε περίπτωση που ο τρόπος πρόσδεσης ή στήριξης των σκαφών εγκυμονεί κινδύνους. ε) Την χρήση, συντήρηση και καθαριότητα των εγκα ταστάσεων της λιμενικής και επισκευαστικής ζώνης της επιχείρησης. στ) Τον χειρισμό, συντήρηση και καθαριότητα των λέμβων συνοδείας της εταιρείας. ζ) Την υποδοχή και εξυπηρέτηση των πελατών στις λιμενικές εγκαταστάσεις της εταιρείας. η) Την ενημέρωση των πελατών για τους κανονισμούς της εταιρείας, τις υποχρεώσεις τους καθώς και για τυ χόν προβλέψεις επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. θ) Την συνεργασία με το τμήμα εξυπηρέτησης πε λατών με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επι πέδου. Του τμήματος προΐσταται ο Υπεύθυνος Ελλιμενισμού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του και ο οποίος αναφέρεται στον Διευθυντή Λιμένος Τμήμα ασφαλείας. Έχει την ευθύνη για: α) Την επιτήρηση ολόκληρης της ζώνης που διαχει ρίζεται η εταιρεία. β) Τον έλεγχο των χρηστών και των οχημάτων σύμ φωνα με τους κανονισμούς της εταιρείας και τις ειδικές οδηγίες που εκδίδει η Διεύθυνση. γ) Την ενημέρωση των πελατών και επισκεπτών. δ) Την χρήση και συντήρηση των συστημάτων ασφα λείας που διαθέτει η εταιρεία. Του τμήματος προΐσταται ο Υπεύθυνος Ασφαλείας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του και ο οποίος αναφέρεται στον αρμόδιο Διευθυντή Διεύθυνση Διοικητική και Οικονομική Η Διοικητική και Οικονομική Διεύθυνση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Τον συντονισμό των εργασιών του οικονομικού και διοικητικού τομέα. β) Την εισήγηση των περιοδικών προϋπολογισμών της επιχείρησης για την κανονική τήρησή τους. γ) Την εποπτεία του λογιστηρίου, του ταμείου και των διαδικασιών προμηθειών της επιχείρησης. δ) Τη σύνταξη του ισολογισμού της επιχείρησης. ε) Τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και της διοικητικής μέριμνας. στ) Τη διαχείριση υλικού. Της Διεύθυνσης προΐσταται ο Οικονομικός Διευθυντής ο οποίος εποπτεύει όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης και αναφέρεται στην Γενική Διεύθυνση Τμήμα Λογιστηρίου Μεριμνά για: α) Την τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των οι κονομικών πράξεων της επιχείρησης, σύμφωνα με το υφιστάμενο λογιστικό σχέδιο. β) Την τήρηση των διαδικασιών έκδοσης των παρα στατικών για τη διενέργεια κάθε είδους εισπράξεων ή πληρωμής της επιχείρησης. γ) Τη διαμόρφωση και παρακολούθηση ταμειακού προγράμματος. δ) Την παροχή στοιχείων για την κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης. ε) Τη διαμόρφωση στοιχείων ισολογισμού και παροχή κάθε είδους στοιχείων για την διαμόρφωση των οικο νομικών προγραμμάτων της επιχείρησης. στ) Τη διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών της επι χείρησης Τμήμα προσωπικού Ασχολείται με: α) Την εξυπηρέτηση του προσωπικού της εταιρείας και την προώθηση των αιτημάτων του. β) Την παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με το προσωπικό και τις εργασιακές σχέσεις. γ) Την τήρηση των ατομικών φακέλων και λοιπών στοιχείων του προσωπικού. δ) Την κατάρτιση των ατομικών συμβάσεων του προσωπικού της επιχείρησης και την παρακολούθηση εφαρμογή των συμβάσεων εργασίας. ε) Την διεκπεραίωση των υποθέσεων που αφορούν στις σχέσεις εταιρείας εργαζομένων 3.17 Τμήμα Διαχείρισης Υλικού Αρμοδιότητες: α) Συγκέντρωση παραγγελιών σύμφωνα με τις ανάγκες όλων των τμημάτων. β) Προγραμματισμός διενέργειας προμηθειών σύμφωνα με τις εγκριθείσες παραγγελίες. γ) Διεκπεραίωση διαδικασιών προμήθειας εξοπλισμού, εξαρτημάτων και υλικού σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (έρευνα αγοράς, διενέργεια διαγωνισμών, προετοιμασία σχεδίων συμβάσεων, κ.λ.π). δ) Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και παράδοση στο λογιστήριο για εξόφληση των αντιστοίχων τιμολογίων. ε) Τήρηση αρχείων προμηθειών και προμηθευτών. Στ) Διαχείριση υλικού και τήρηση προγράμματος απο θήκης.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Του τμήματος προΐσταται ο Υπεύθυνος Υλικού, ο οποί ος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του και αναφέρε ται στον Οικονομικό Διευθυντή Διεύθυνση Τεχνική Η Τεχνική Διεύθυνση εποπτεύει όλες τις εργασίες που αφορούν τα τεχνικά θέματα, τις παρεχόμενες τεχνικές υπηρεσίες, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και την καθαριότητα Ο Τεχνικός Διευθυντής έχει την ευθύνη έναντι του γενικού Διευθυντή για το συντονισμό των εργασιών των Τεχνικών υπηρεσιών της επιχείρησης Τεχνικός ασφαλείας α) Έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των εγκαταστά σεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. β) Αναφέρεται στον Τεχνικό Διευθυντή για θέματα της αρμοδιότητάς του. γ) Διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους, καταγρά φει τα αποτελέσματα των ελέγχων, εκδίδει οδηγίες και παρατηρήσεις και παρακολουθεί για την εφαρμογή των. δ) Τηρεί τα εκ του νόμου προβλεπόμενα βιβλία και αρχεία Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών α) Αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει όλες τις τεχνικές υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία όπως: Ανελκύσεις καθελκύσεις, καθαρισμοί, επισκευές, συ ντηρήσεις, κ.λ.π. β) Οργανώνει και συντονίζει όλα τα συνεργεία τα οποία συνεργάζονται με την εταιρεία για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών στα σκάφη. Του τμήματος προΐσταται ο Υπεύθυνος Τεχνικού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του και ανα φέρεται στον Τεχνικό Διευθυντή 3.22 Τμήμα συντηρήσεων α) Έχει την ευθύνη για την συντήρηση και επισκευή όλων των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. β) Συνεργάζεται με τον Τεχνικό Ασφαλείας για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων Τμήμα καθαριότητας Έχει την ευθύνη για την καθαριότητα των χερσαίων και λιμενικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, όπως επίσης για τη φύτευση, συντήρηση και καλλωπισμό των χώρων πρασίνου και των συστημάτων άρδευσης Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουρ γία του λιμένα καθ όλο το 24ωρο. To προσωπικό του τουριστικού λιμένα Κω είναι κατάλληλο, εξειδικευμένο και επαρκές σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία αυτού και η εξυ πηρέτηση των χρηστών. Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα, το προσωπικό και οι χρήστες εφαρμόζουν τους ισχύοντες κανονισμούς (Εσωτερικός Κανονισμός Λει τουργίας, Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας, κ.ά.)

8 25008 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 4 Μεγέθη κατηγορίες σκαφών 4.1 Δυνατότητα ελλιμενισμού και χρήσης των εγκα ταστάσεων του τουριστικού λιμένα έχουν σκάφη ανα ψυχής επαγγελματικά ή ιδιωτικά των οποίων το μήκος κυμαίνεται από 3 έως 70 μέτρα και το βύθισμα αυτών δεν υπερβαίνει τα 5 μέτρα. 4.2 Ο Τουριστικός Λιμένας Κω διαθέτει χώρο για ελ λιμενισμό και πρόσδεση 250 σκαφών περίπου, σε ανά λογες θέσεις στους προβλήτες και κρηπιδώματα: Κατηγορίες σκαφών Ολικό μήκος σε μέτρα Ενδεικτικός αριθμός σκαφών Α έως Β από 10 έως Γ από 12 έως Δ από 15 έως Ε από 20 έως Ζ άνω των ΣΥΝΟΛΟ Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης του αριθμού των ελλιμενιζομέ νων σκαφών με ανάλογη ανακατανομή των θέσεων ανά κατηγορία μήκους, προκειμένου να καλύψει τις εκάστο τε ανάγκες ελλιμενισμού σκαφών. 4.4 Ο τρόπος διάθεσης των θέσεων ελλιμενισμού ανήκει αποκλειστικά στον φορέα διαχείρισης του του ριστικού λιμένα. Άρθρο 5 Επιτρεπόμενη ταχύτητα Χώροι ελλιμενισμού των σκαφών 5.1 Πριν την προσέγγιση στη θαλάσσια ζώνη του λιμέ να τα σκάφη οφείλουν να επικοινωνούν με το γραφείο του τουριστικού λιμένα τηλεφωνικώς ή μέσω VHF (δίαυλος 77), να αναμένουν την άδεια εισόδου και να ακολουθούν τις οδηγίες του αρμόδιου προσωπικού για την ασφαλή κίνηση του σκάφους τους στον του ριστικό λιμένα. 5.2 Τα σκάφη που εισέρχονται ή εξέρχονται του του ριστικού λιμένα οφείλουν: Να πλέουν ήρεμα εφόσον οι καιρικές συνθήκες και οι ιδιότητες χειρισμών του σκάφους το επιτρέπουν, Να πλέουν χωρίς να δημιουργούν απόνερα που θα ενοχλούν τα άλλα σκάφη του τουριστικού λιμένα. Να μην υπερβαίνουν μέσα στη θαλάσσια ζώνη του τουριστικού λιμένα την ταχύτητα των 5 (πέντε) κόμ βων. Να μην επιδίδονται σε αγώνες με άλλα σκάφη στο θαλάσσιο χώρο του τουριστικού λιμένα. Να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις του Διεθνούς Κανονισμού Αποφυγής Συγκρούσεων. Σε κάθε περίπτωση, να μην παρεμποδίζουν τους δίαυλους πλεύσης και κυκλοφορίας των σκαφών προς ή από τα αγκυροβόλιά τους και να μην προσπερνούν οποιοδήποτε άλλο σκάφος μέσα στο δίαυλο της εισό δου του τουριστικού λιμένα. Να μην πλέουν κάθετα, προς το νοητό άξονα της εισόδου του τουριστικού λιμένα ή και τους διαύλους προσέγγισης προς τον λιμένα καθώς επίσης να μην αγκυροβολούν ή παραμένουν στην είσοδο του λιμένα. 5.3 Στον Πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται μια εν δεικτική κατανομή των σκαφών βάση της κατηγορίας μήκους στους προβλήτες του τουριστικού λιμένα Κω. ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ Α Α 21 Β Ι Α, Β 21 Β ΙΙ Β, Γ 18 C Ι Γ, Δ, E 16 C II Γ, Δ, Ε 19 D I Β, Γ 21 D II Β, Γ, Δ 18 E I Α, Β, Γ 25 E II Α, Β 32 F I Α, Β, Γ 45 G Ζ 12 H Ζ 2 ΣΥΝΟΛΟ 250 Κατηγορίες σκαφών Ολικό μήκος σε μέτρα Α έως 10 Β από 10 έως 12 Γ από 12 έως 15 Δ από 15 έως 20 Ε από 20 έως 25 Ζ άνω των Η ανωτέρω κατανομή των σκαφών δύναται να τροποποιείται από τον τουριστικό λιμένα, αναλόγως της πραγματικής ζήτησης που υπάρχει και των λειτουργικών αναγκών του. Έτσι ο μέγιστος αριθμός των ελλιμενιζο μένων σκαφών τόσο ανά προβλήτα όσο και συνολικά μπορεί να αυξομειώνεται όπως επίσης και η κατανομή των σκαφών ανά κατηγορία μπορεί να τροποποιείται. Άρθρο 6 Δικαίωμα Ελλιμενισμού Διάθεση Θέσεων Ελλιμενισμού 6.1 Δικαίωμα ελλιμενισμού και χρήσης των εγκατα στάσεων του τουριστικού λιμένα έχουν σκάφη αναψυ χής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4.1 του παρόντος, ανεξαρτήτως εγγραφής τους σε ελληνικό ή αλλοδαπό νηολόγιο ή λεμβολόγιο. Τα χαρακτηριστικά των σκα φών, τα στοιχεία ιδιοκτησίας, η ναυτασφάλιση και το αξιόπλoο, αποδεικνύονται από τα ισχύοντα πρωτότυπα ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους, τα οποία ο χρήστης υποχρεούται να επιδεικνύει τόσο κατά την άφιξη του

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σκάφους στον τουριστικό λιμένα, όσο και σε κάθε ζή τηση από τα αρμόδια όργανα του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα. 6.2 Δικαίωμα ελλιμενισμού αποκτάται μόνο μετά από σχετικό αίτημα του ιδιοκτήτη, πλοιάρχου ή νόμιμου εκπροσώπου του σκάφους και έγγραφη αποδοχή αυτού από τον τουριστικό λιμένα. 6.3 Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται διαφορετικά στην σύμβαση ελλιμενισμού, κάθε σύμβαση ελλιμενι σμού λύεται αυτόματα με την πάροδο του χρόνου για τον οποίο συμφωνήθηκε, καθώς και πριν την πάροδο του χρόνου, με καταγγελία εκ μέρους της Διεύθυνσης του τουριστικού λιμένα, σε περίπτωση παράβασης από τον χρήστη πελάτη οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ελλιμενισμού, του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του τουριστικού λιμένα Κω και του Γενικού Κανονισμού Λει τουργίας Τουριστικών Λιμένων, με κοινοποίηση, εφόσον απαιτείται και προς την οικεία Λιμενική Αρχή για να λάβει γνώση και να επιβάλει τυχόν προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 6.4 Η σύμβαση ελλιμενισμού λύεται από την πλευρά του πελάτη χρήστη μόνο εγγράφως και σύμφωνα με τις διατάξεις περί μισθώσεως πράγματος καθώς και σε περίπτωση παράβασης από τον φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, οποιουδήποτε όρου της σύμβα σης ελλιμενισμού, του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του τουριστικού λιμένα Κω και του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων. Η καταγγελία αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα μόνο από τη νόμιμη επί δοσή της προς τη Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα και εφόσον ο πελάτης καταβάλλει πλήρως όλες τις οφειλές του προς το φορέα του τουριστικού λιμένα. 6.5 Ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα για την πρόθεσή του να παραμείνει ή όχι το σκάφος στις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα, τουλάχιστον 30 ήμερες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου ελλιμενισμού του. Σε κάθε περίπτωση η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα διατηρεί κάθε δικαίωμα αναφορικά με την αποδοχή ή μη της σχετικής αιτήσεως παράτασης. Τυχόν παραμονή του σκάφους, μετά τη λήξη της σύμβασης ελλιμενισμού, ακόμα και χωρίς την εναντίωση της Διεύθυνσης του τουριστικού λιμένα, κατ ουδένα τρόπο δύναται να θε μελιώσει παράταση του δικαιώματος ελλιμενισμού. 6.6 Κατά τη λήξη του συμβατικού χρόνου ελλιμενισμού, και σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει ενημερώσει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, εγγράφως τον φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, για την παράταση ή όχι της παραμονής του σκάφους, δια του παρόντος, ο πελάτης δηλώνει ρητά ότι παρέχει προς τον φο ρέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα την εντολή να ανανεώσει μονομερώς το συμφωνητικό, αποδεχόμενος πλήρως το εκάστοτε Τιμολόγιο υπηρεσιών για την επό μενη χρήση. 6.7 Τα αρμόδια όργανα της Διεύθυνσης του τουριστι κού λιμένα, διατηρούν κάθε δικαίωμα να ικανοποιήσουν ή μη το αίτημα κάθε ενδιαφερομένου για τον ελλιμε νισμό σκάφους στον τουριστικό λιμένα και έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζουν κάθε φορά που καταπλέει το σκάφος στον λιμένα, μια θέση πρόσδεσης κατάλληλη για τις διαστάσεις και τον τύπο του, αναλό γως των λειτουργικών αναγκών του λιμένα. 6.8 H υποχρέωση παροχής θέσης της Διεύθυνσης του τουριστικού λιμένα, εξαντλείται με την παροχή οποιασ δήποτε θέσης κατάλληλης για την πρόσδεση / ελλιμε νισμό του σκάφους εντός του τουριστικού λιμένα. 6.9 Η κατάληψη από τα σκάφη οποιασδήποτε θέσης, άλλης από αυτήν που έχει υποδειχθεί από τα αρμόδια όργανα της Διεύθυνσης του τουριστικού λιμένα, θεω ρείται αυθαίρετη και δεν επιτρέπεται Σε περίπτωση κατά την οποία σκάφος με μόνιμη θέση απουσιάζει από τον λιμένα, η θέση του δύνα ται να διατεθεί για ελλιμενισμό διερχόμενου σκάφους, από την Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα. Το σκά φος αυτό υποχρεούται να αποχωρήσει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν την επιστροφή του σκάφους που απουσιάζει Δεν επιτρέπεται στους πελάτες χρήστες του του ριστικού λιμένα η διάθεση των θέσεων ελλιμενισμού των σκαφών τους σε τρίτους, έστω και για προσωρινή ακόμα χρήση, όπως επίσης και η μεταξύ τους αντικατάσταση θέσεων ελλιμενισμού των σκαφών Το δικαίωμα ελλιμενισμού, αφορά αποκλειστικά και μόνο στο συγκεκριμένο σκάφος για το οποίο ζητεί ται. Ο πελάτης χρήστης δεν έχει δικαίωμα να ελλιμε νίζει στην ίδια θέση περισσότερα του ενός σκάφη, των οποίων έχει την κυριότητα, νομή, κατοχή ή χρήση καθ οιονδήποτε τρόπο Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τον ελλιμενισμό, καθώς και να διακόψει τον ελλιμενισμό σκάφους, ιδίως εφόσον το συγκεκριμένο σκάφος δεν είναι αξιόπλοο, δεν είναι μηχανοκίνητο ή, εφόσον πρόκειται για ιστιοφόρο, δε διαθέτει βοηθητικό κινητήρα πρόωσης, είναι ανασφάλι στο, έχει μεταφορική ικανότητα άνω των σαράντα εννέα (49) επιβατών (πέραν των μελών του πληρώματος), δεν διαθέτει πλήρη και σε ισχύ πιστοποιητικά της σημαίας νηολόγησης αυτού, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτω ση, που προβλέπεται στον Γενικό και Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του λιμένα, στην σύμβαση ελλιμενισμού και σε κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου. Άρθρο 7 Σύστημα Αγκυροβολίας Διαδικασίες Προσέγγισης Παραμονής Απόπλου 7.1 Τα σκάφη που ελλιμενίζονται και κινούνται στη θαλάσσια ζώνη του τουριστικού λιμένα Κω οφείλουν να τηρούν τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλούς ναυσι πλοΐας, καθώς και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας των Τουριστικών Λιμένων, που ρυθμίζουν θέματα απόπλου, κατάπλου, αγκυροβολίας, πρυμνοδέ τησης ή πλαγιοδέτησης καθώς και τις διατάξεις του παρόντος Ειδικού Κανονισμού που ρυθμίζει ειδικότερα τα θέματα αυτά. 7.2 Οι πελάτες χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευ θύνη για την ασφαλή πρόσδεση των σκαφών τους και πρέπει να φροντίζουν ώστε τα σκάφη τους να είναι πά ντοτε σωστά δεμένα στη θέση τους. Οι πελάτες χρήστες υποχρεούνται να διαθέτουν όλον τον εξοπλισμό (π.χ. σχοινιά, αλυσίδες, κλειδιά και παραβλήματα), που είναι απαραίτητος για την ασφαλή αγκυροβολία και πρόσ δεση και οφείλουν να ελέγχουν την καλή κατάσταση του εξοπλισμού πρόσδεσης και να προβαίνουν σε περί πτωση φθοράς σε αντικατάσταση αυτού, ευθυνόμενοι για κάθε ζημία, βλάβη ή απώλεια λόγω της μη τήρησης

10 25010 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των προαναφερομένων κανόνων. Σε κάθε περίπτωση, η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα μπορεί να προβαίνει σε έλεγχο και εφόσον είναι αναγκαίο σε αντικατάσταση του εξοπλισμού πρόσδεσης με έξοδα του πελάτη. 7.3 Η παρουσία της λέμβου υπηρεσίας καθώς και οι υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων του τουριστικού λι μένα δεν απαλλάσσουν τον κυβερνήτη του σκάφους από την ευθύνη του, τόσο για τους χειρισμούς του σκάφους εντός του τουριστικού λιμένα, όσο και για την πρόσδεση επί του μόνιμου αγκυροβολίου. 7.4 Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα, δια των αρ μοδίων οργάνων της, έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τον τρόπο πρόσδεσης του σκάφους ή ετέρων ενεργειών αυτού και δύναται να προβαίνει σε υποδείξεις ή και ενέργειες λήψης προσφορότερων μέτρων που αφορούν στην ασφαλή πρόσδεση, διακίνηση, προσέγγιση και γε νικά λειτουργία του τουριστικού λιμένα καταλογίζοντας στον ιδιοκτήτη τα τυχόν δημιουργούμενα έξοδα. 7.5 Η πρόσδεση του σκάφους σε συγκεκριμένη θέση του τουριστικού λιμένα δεν δημιουργεί δικαίωμα στο σκάφος ή στον πλοιοκτήτη/εκπρόσωπο αυτού, για τη διατήρηση του σκάφους στη θέση αυτή. Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα δύναται να αλλάζει τις θέσεις αγκυροβολίας και παραμονής του σκάφους σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του λιμένα. 7.6 Οι πλοιοκτήτες/πλοίαρχοι/κυβερνήτες των σκαφών που καταπλέουν στη θαλάσσια ζώνη του τουριστικού λιμένα, οφείλουν να γνωστοποιούν με κάθε πρόσφορο μέσο στα αρμόδια όργανα του λιμένα τα χαρακτηρι στικά στοιχεία του σκάφους τους, για την αναγνώριση αυτού από το προσωπικό του λιμένα και να αναμένουν οδηγίες για την άδεια εισόδου στα αγκυροβόλια θέ σεις του λιμένα. 7.7 Με την άδεια εισόδου, όλα τα σκάφη που εισέρ χονται στην θαλάσσια ζώνη του τουριστικού λιμένα, οδηγούνται στην ανάλογη θέση είτε με την παρουσία ή βοήθεια της λέμβου υπηρεσίας, είτε λαμβάνοντας οδηγίες από τον σταθμό VHF του λιμένα. 7.8 Αμέσως μετά τον κατάπλου οι πλοιοκτήτες/πλοί αρχοι/κυβερνήτες των εισπλεόντων στον τουριστικό λιμένα σκαφών οφείλουν: α) Να συμπληρώνουν τα παραδιδόμενα σε αυτούς έντυπα. β) Να επιδεικνύουν όλα τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις πρωτότυπα ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους (όπως πιστοποιητικά αξιοπλοϊας, έγγραφο εθνικότητας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πιστοποιητικό καταμέτρησης κ.λ.π.), καθώς και κάθε άλλο έγγραφο για την νομιμοποίηση της πλοιοκτήτριας και του νομίμου εκπροσώπου αυτής, χορηγώντας αντίγραφα αυτών στη Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα. γ) Να ενημερώνουν τη Διεύθυνση του λιμένα για τυχόν ανάγκες παράδοσης αποβλήτων. δ) Να ενημερώνουν την Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα για τυχόν προβλήματα, βλάβες ή ζημιές που έχει το σκάφος. 7.9 Ο ιδιοκτήτης πλοιοκτήτης, εκπρόσωπος ή πλοίαρ χος κάθε σκάφους πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει ισχύον ασφαλιστικό συμβόλαιο από νόμιμη και αναγνω ρισμένη ασφαλιστική εταιρεία, το οποίο θα καλύπτει τους ασφαλιστικούς κινδύνους, που απαιτείται να κα λύπτονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Ο πλοίαρχος και ο ιδιοκτήτης του σκάφους, αποδέ χονται ότι με την προσόρμιση του σκάφους επιτρέπεται η είσοδος σ αυτό της Διεύθυνσης του τουριστικού λιμένα οποτεδήποτε εντός του 24ωρου, σε περίπτωση κινδύνου, έκτακτης ανάγκης ή αναγκαστικής μεθόρμισης Προ του απόπλου σκάφους που ελλιμενίζεται στον τουριστικό λιμένα, πρέπει να ενημερώνεται η Διεύθυνση για την διάρκεια της απουσίας του σκάφους και για την προβλεπόμενη ημερομηνία κατάπλου του, ειδάλ λως θεωρείται ότι το σκάφος αναχωρεί οριστικά και συνεπώς λήγει η συμφωνία ελλιμενισμού αυτοδίκαια χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, με υπαιτιότητα του πε λάτη χρήστη. Άρθρο 8 Μέτρα Ασφαλείας και Προστασίας των Σκαφών και των Χρηστών του Λιμένα Προστασία Περιβάλλοντος Διαχείριση Αποβλήτων Μεθόρμιση των Σκαφών 8.1 Ο τουριστικός λιμένας διαθέτει όλα τα μέσα και λαμβάνει όλα τα προληπτικά μέτρα φύλαξης και προ στασίας των σκαφών και των εγκαταστάσεων του λι μένα, που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις για την πρόληψη, αποτροπή, και αντιμετώπιση πυρκαγιών και ατυχημάτων καθώς και διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται και κινούνται στη χερσαία και θαλάσσια ζώνη του. 8.2 Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα διαθέτει σχέ διο αντιμετώπισης καταστάσεων ανάγκης και εκτάκτων περιστατικών στο οποίο περιγράφονται ο τρόπος αντί δρασης του προσωπικού και τα μέτρα που λαμβάνονται για να προληφθούν τέτοιες καταστάσεις. Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα εξασφαλίζει ότι το προσωπικό της είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο ώστε να εκτελέσει τα καθήκοντά του ορθά και αποτελεσματικά. 8.3 Για την αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης και για να συντονίζει ενέργειες που απαιτούνται να εκτελε σθούν γρήγορα και ορθά, η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα έχει δημιουργήσει την Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστάσεων Ανάγκης η οποία ενεργοποιείται αμέ σως μόλις προκύψει κατάσταση ανάγκης ανεξάρτητα ημέρας και ώρας. 8.4 Όποιος αντιλαμβάνεται συμβάν, ενέργεια ή κατά σταση που είναι ή μπορεί να εξελιχθεί σε κίνδυνο για έκρηξη πυρκαϊάς, απειλή για την ασφάλεια ανθρώπων, ή αιτία καταστροφής σκάφους ή εξοπλισμού, σε οποι αδήποτε χώρο του τουριστικού λιμένα είναι υποχρε ωμένος: α. Να ειδοποιήσει άμεσα και με οποιοδήποτε τρόπο το Λιμεναρχείο και την Πυροσβεστική Υπηρεσία. β. Να ειδοποιήσει αμέσως και να αναφέρει το γεγονός στην Διεύθυνση του λιμένα. γ. Να κάνει χρήση των συστημάτων συναγερμού που ο ίδιος ή ο λιμένας διαθέτει. δ. Να πάρει κάθε δυνατό μέτρο και να κάνει χρήση των πυροσβεστικών μέσων του λιμένα ή οποιουδήποτε σκάφους. 8.5 Σε περίπτωση που σκάφος βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση λόγω έκρηξης, φωτιάς, διαρροής κ.λ.π. και επίκειται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των προ σώπων, άλλων σκαφών ή των εγκαταστάσεων του λιμέ να, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στους κανονισμούς λιμένων διατάξεις περί λήψης έκτακτων μέτρων.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το προσωπικό του τουριστικού λιμένα καλεί σε βοήθεια την πλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία, κι νητοποιεί την Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστάσεων Ανά γκης του τουριστικού λιμένα και συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης με τα διατιθέμενα μέσα του λιμένα. Πιο συγκεκριμένα, για την αντιμετώπιση καταστάσεων πυρ καγιάς, ο τουριστικός λιμένας διαθέτει εγκατεστημένο δίκτυο πυρκαγιάς κατά μήκος των πλωτών προβλητών και κρηπιδωμάτων με συνολικό αριθμό τριανταπέντε (35) πυροσβεστικών φωλεών, δώδεκα πυροσβεστικά ερμάρια, αντλητικό συγκρότημα, πυροσβεστήρες και λοιπό εξοπλισμό σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας (αριθμ έγκριση Πυρο σβεστικής Υπηρεσίας Κω). 8.7 Σε περίπτωση που απαιτηθεί μεθόρμιση σκάφους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 περ. 5 του Γε νικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων. 8.8 Σε εμφανή σημεία του τουριστικού λιμένα υπάρ χουν πινακίδες στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, με οδηγίες σε ότι αφορά στις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. 8.9 Ο χώρος του τουριστικού λιμένα επιτηρείται σε 24ωρη βάση από το προσωπικό του λιμένα ή/και από ιδιωτική εταιρεία στην οποία δύναται να ανατεθεί το έργο αυτό από την Διεύθυνση του λιμένα. Για την ασφά λεια της έκτασης του λιμένα υπάρχει περίφραξη σε όλη την περίμετρο του λιμένα, ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης και φυλάκια στις εισόδους για τον έλεγχο των εισερχομένων αυτοκινήτων και πεζών. Για λόγους αποτελεσματικότερης επιτήρησης, τις βραδινές ώρες ή κατά την διάρκεια περιόδων μειωμένης κίνησης, η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των εισόδων σε λειτουργία. Το σύστημα και οι διαδικασίες ασφάλειας βελτιώνονται και εξελίσσονται στα πλαίσια των γενικότερων απαιτήσεων ασφάλειας των τουριστικών λιμένων Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της εισό δου τροχοφόρων στο χώρο του τουριστικού λιμένα, ο λιμένας διαθέτει στις χερσαίες εισόδους, ηλεκτρικό σύστημα ελεγχόμενης διέλευσης με μπάρες, το οποίο είναι ενεργοποιημένο καθ όλο το 24ωρο Για την αντιμετώπιση περιπτώσεων πτώσης αν θρώπου στη θάλασσα ο τουριστικός λιμένας διαθέτει σωστικά μέσα, στα οποία περιλαμβάνονται μηχανοκί νητη λέμβος, κάθετες σκάλες και σωσίβια με σχοινί σε ειδικές θήκες κατά μήκος των κρηπιδωμάτων Δεν επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του αρμόδιου προσωπικού του τουριστικού λιμένα, η προσέγγιση στους χώρους που εκτελούνται κινήσεις ανυψωτικών μηχανημά των. Οι μη έχοντες συγκεκριμένη εργασία δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν (πεζοί ή με οχήματα) τους χώρους αυτούς κατά την διάρκεια ανελκύσεων ή καθελκύσεων Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα μεριμνά ώστε να τηρούνται από το αρμόδιο προσωπικό που εκτελεί κινήσεις με τα ανυψωτικά μηχανήματα, όλες οι προ βλεπόμενες διατάξεις ασφάλειας όπως η λειτουργία των προειδοποιητικών σημάνσεων και ηχητικών σημά των των μηχανημάτων, η κατάλληλη ενδυμασία του προσωπικού και η τοποθέτηση των σχετικών για τον αποκλεισμό της περιοχής σημάνσεων Η σύνδεση ή διακοπή των παροχών προς τα σκά φη γίνεται μόνον μετά από ενημέρωση του τουριστικού λιμένα και μόνο από το αρμόδιο προσωπικό αυτού Η πόντιση άγκυρας στο θαλάσσιο χώρο του του ριστικού λιμένα επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις έκτα κτης ανάγκης και μετά από έγκριση της Διεύθυνσης του τουριστικού λιμένα Δεν επιτρέπεται η χρήση βεγγαλικών, φωτοβολί δων και άλλων πυροτεχνημάτων εντός του χερσαίου ή θαλασσίου χώρου του τουριστικού λιμένα. Προστασία Περιβάλλοντος Διαχείριση Αποβλήτων 8.17 Οι πελάτες χρήστες του θαλασσίου και χερσαίου χώρου του τουριστικού λιμένα έχουν υποχρέωση να τηρούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα να μεριμνούν για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών από πετρέλαιο, πετρελαιοειδή μείγματα, επιβλαβείς ουσίες ή μείγματα αυτών και πάσης φύσεως απόβλητα, λύματα και απορρίμματα Ο τουριστικός λιμένας διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας (πλωτό φράγμα, απορροφητικά υλικά κ.λπ.) Η παραλαβή και διαχείριση των πάσης φύσεως αποβλήτων και απορριμμάτων γίνεται με βάση το ισχύον σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο αφορά στα οικιακά και μη απορρίμματα, στα βιολογικά και ελαιώδη κατάλοιπα των σκαφών και στα απόβλητα του τουριστικού λιμένα Δεν επιτρέπεται στα σκάφη, που δεν διαθέτουν δεξαμενές συγκράτησης λυμάτων, η χρήση και λειτουρ γία μέσα στον τουριστικό λιμένα των τουαλετών, απο χετεύσεων, πλυντηρίων ρούχων και πιάτων, το πλύσιμο στις κουζίνες, τα ντους και λουτρά Ο τουριστικός λιμένας διαθέτει εγκατεστημένο σύστημα αναρρόφησης πετρελαιοειδών και βιολογι κών καταλοίπων από τα σκάφη, η χρησιμοποίηση του οποίου γίνεται μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του λιμένα. Η χρέωση για την υπηρεσία αυτή γίνεται ανάλογα με τον όγκο των καταλοίπων Δεν επιτρέπεται η απόρριψη στον θαλάσσιο και χερσαίο χώρο του τουριστικού λιμένα αντικειμένων και υγρών που μπορούν να προκαλέσουν πάσης φύσεως ρύπανση ή μόλυνση όπως π.χ. έρμα, πετρελαιοειδή, απορρίμματα, απόβλητα, αποχετεύσεις πλυντηρίων, απορρυπαντικά κ.λπ Τα σκάφη τα οποία καταπλέουν στον τουριστικό λιμένα υποχρεούνται να ενημερώνουν τα αρμόδια όρ γανα του τουριστικού λιμένα για την ύπαρξη αποβλή των και απορριμμάτων και για την ανάγκη αποκομιδής αυτών Κατά την διάρκεια ελλιμενισμού τους, τα σκάφη πρέπει να έχουν τα απορρίμματά τους εντός των δο χείων απορριμμάτων ερμητικά κλεισμένων, ή σε σάκους από συνθετική ύλη καλά ασφαλισμένους. Η απόθεση των απορριμμάτων στο χερσαίο χώρο του τουριστικού λιμένα επιτρέπεται μόνο κατά τις ώρες που καθορίζο νται από τη Διεύθυνση του λιμένα Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα μεριμνά για την τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων καθώς επί σης και για την καθημερινή καθαριότητα των χερσαίων χώρων, των λιμενικών εγκαταστάσεων και της θαλάσ σιας ζώνης του λιμένα Η με οποιοδήποτε τρόπο πρόκληση ρύπανσης στον τουριστικό λιμένα συνεπάγεται την υποχρέωση κάλυψης (αποζημίωσης) των εξόδων απορρύπανσης από μέρους εκείνου που προκάλεσε την ρύπανση.

12 25012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατά τον εφοδιασμό των σκαφών με καύσιμα θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας και αποφυγής ρύπανσης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, όπως αυτές καθορίζονται από τους αντίστοιχους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και από τον φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα. Μεθόρμιση σκαφών 8.27 Σε περίπτωση που ο φοοέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να απαι τήσει τη μεθόρμιση μεταφορά οποιουδήποτε σκάφους σε άλλο σημείο εντός ή εκτός του λιμένα. Η μεθόρμιση ή μεταφορά σε χερσαίο χώρο κρίνεται αναγκαία αν: α) Παρακωλύεται από την παραμονή του σκάφους στον τουριστικό λιμένα η λειτουργία (λ.χ. ασφαλής είσπλους και έκπλους σκαφών) και η εκμετάλλευση αυτού. β) Πιθανολογείται κίνδυνος ναυαγίου ή πρόκληση ζη μίας σε άλλο ή σε άλλα σκάφη ή κίνδυνος ρύπανσης. γ) Υπάρχει αυθαίρετη κατάληψη θέσης ελλιμενι σμού. Για τη συνδρομή μιας ή περισσότερων από τις προα ναφερόμενες προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό από τον φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, με το οποίο ορίζεται πενθήμερη προθεσμία από της κοινοποι ήσεως, για τη μεθόρμιση μεταφορά του σκάφους. Εφόσον συντρέχει η περίπτωση (β) της παρούσας παραγράφου, ορίζεται τριήμερος προθεσμία. Με μέριμνα του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, το πρακτικό κοινοποιείται με απόδειξη στον πλοίαρχο του σκάφους ή στον πλοιοκτήτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή στον ορισθέντα στη σχετική δήλωση εκπρόσωπο ή αντίκλητο, στην δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας των, εφόσον τα στοιχεία αυτά έχουν δηλωθεί στο φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα. Αν τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι γνωστά στο φορέα δια χείρισης, το πρακτικό επικολλάται σε εμφανές σημείο του σκάφους. Αν η ταχθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτος, ο φο ρέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα προχωρεί στην ανέλκυση ή μεθόρμιση του σκάφους. Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη ή τον εκπρόσωπο του σκάφους.σε περίπτωση άρνησης αυτών να κατα βάλλουν τα σχετικά ποσά, αυτά καταβάλλονται από το φορέα διαχείρισης και αναζητούνται από τους ανωτέρω οι οποίοι ευθύνονται εις ολόκληρον Ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα ουδεμία ευθύνη φέρει για τη φύλαξη του σκάφους που μεταφέρθηκε μεθορμίστηκε αναγκαστικά ή για τυχόν ζημία που επήλθε σε αυτό κατά την μεταφορά μεθόρ μιση ή την παραμονή του σε άλλο χώρο εντός ή εκτός τουριστικού λιμένα Σε περίπτωση που σκάφος βρίσκεται σε επικίνδυ νη κατάσταση λόγω έκρηξης, φωτιάς, διαρροής κ.λ.π. και επίκειται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των προ σώπων, άλλων σκαφών ή των εγκαταστάσεων του λιμέ να, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στους κανονισμούς λιμένων διατάξεις περί λήψης εκτάκτων μέτρων Σε περίπτωση διάπραξης αδικήματος ή αν συμβεί ατύχημα, πυρκαγιά, ρύπανση, σύγκρουση, πρόσκρουση, με ή χωρίς υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες, εντός του θαλάσσιου ή χερσαίου χώρου του τουριστικού λιμένα, έχουν πλήρη εφαρμογή οι περί λειτουργίας των λιμένων ισχύουσες διατάξεις. Ο τουριστικός λιμένας διατηρεί αξίωση αποζημίωσης για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά που υπέστη και προκλήθηκε από τις προαναφερθείσες πράξεις. Άρθρο 9 Υποχρεώσεις πελατών χρηστών, Τέλη ελλιμενισμού Υπηρεσιών, Συντήρηση του λιμένα και λοιπά θέματα 9.1 Οι καθ οιονδήποτε τρόπο συναλασσόμενοι ή κυ κλοφορούντες στους χώρους (ζώνες) του τουριστικού λιμένα, οφείλουν να συμμορφώνονται απροφάσιστα, προς τις οδηγίες ή εντολές των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του τουριστικού λιμένα. 9.2 Ο ελλιμενισμός, η μίσθωση χώρων ξηράς και η χρήση των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων του λι μένα από τα σκάφη, τα πληρώματα αυτών ή και τρίτους προϋποθέτει την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη απο δοχή των όρων του Γενικού Κανονισμού Τουριστικών Λιμένων του παρόντος Ειδικού Κανονισμού, των γενικών και ειδικών Οδηγιών που εκδίδει ο φορέας διαχείρισης στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων εταιρεία από τους πλοιοκτήτες, τους πλοιάρχους των πλοίων και τους χρήστες των χώρων και υπηρεσιών του τουριστικού λιμένα, οι οποίοι αποδέχονται και εγγυώνται την τή ρηση αυτών, ευθυνόμενοι άλλως πλήρως έναντι του τουριστικού λιμένα και κάθε τρίτου. 9.3 Οι πλοιοκτήτες/πλοίαρχοι/κυβερνήτες κάθε σκά φους είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε υλική ή σωματική βλάβη προκληθεί από το σκάφος ή με υπαιτιότητα του σκάφους, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας στις εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και προσωπικό του τουριστι κού λιμένα καθώς και σε πρόσωπα ή πράγματα τρίτων. Επίσης υποχρεούνται κατά το χρόνο έναρξης του ελλι μενισμού, αλλά και καθ όλη τη διάρκεια του ελλιμενι σμού, να διατηρούν τα σκάφη πάντοτε αξιόπλοα. 9.4 Όσοι ελλιμενίζουν σκάφος στον τουριστικό λιμένα και δεν κατοικούν μονίμως στην Ελλάδα (είτε ημεδαποί είτε αλλοδαποί) έχουν την υποχρέωση να διορίζουν και να γνωστοποιούν εγγράφως στα αρμόδια όργα να του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, τον νόμιμο εκπρόσωπό τους στην Ελλάδα, υποβάλλοντας συγχρόνως την έγγραφη αποδοχή αυτού, με τα πλήρη στοιχεία του. Επίσης έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν για κάθε αλλαγή των παραπάνω στοιχείων. Σκάφη που δεν φέρουν την Ελληνική σημαία μπορούν να διορίσουν αντιπρόσωπο, υπεύθυνο για το σκάφος έναντι του λιμέ να, άτομο που έχει μόνιμη κατοικία στην Κω. 9.5 Οι πλοιοκτήτες/πλοίαρχοι/κυβερνήτες υποχρεού νται να ενημερώνουν εγγράφως τον φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα για την τυχόν τοποθέτηση φύ λακα του σκάφους, ο οποίος δεν αποτελεί μέλος του πληρώματος, με τα πλήρη στοιχεία αυτού,. 9.6 Οι πελάτες χρήστες υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα ώστε να τη ρούνται αυστηρά οι ώρες κοινής ησυχίας, να αποφεύ γεται η ηχορύπανση του τουριστικού λιμένα, καθώς και η διατάραξη της ησυχίας των επιβαινόντων στα ελλιμενισμένα σκάφη. 9.7 Σε περίπτωση κατά την οποία σκάφος προξενή σει κατά την πρόσδεση, τον κατάπλου, τον απόπλου ή κατά τον ελλιμενισμό του, ζημιές στα αγκυροβόλια της θέσης πρόσδεσης στην οποία ελλιμενίζεται, στις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα ή στα παρακεί μενα σκάφη, είναι υποχρεωμένο να αποκαταστήσει τις ζημιές ή φθορές.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δεν επιτρέπεται η τοιχοκόλληση, η επικόλληση διαφημιστικών, η ανάρτηση πινακίδων, σημειωμάτων ή άλλων ειδοποιητηρίων, η τοποθέτηση τεντών ή σημαιών στις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα χωρίς την έγγραφη άδεια της Διεύθυνσης του τουριστικού λιμένα. 9.9 Δεν επιτρέπεται η κολύμβηση, το ψάρεμα, οι κα ταδύσεις η χρήση jet ski, καθώς και η διεξαγωγή, θα λάσσιων σπορ όπως water ski, banana κτλ. μέσα στην θαλάσσια ζώνη του τουριστικού λιμένα Κατοικίδια ζώα, που συνοδεύουν τους πελάτες κατά την παραμονή τους επί των ελλιμενιζομένων σκα φών πρέπει να βρίσκονται πάντοτε υπό τον έλεγχο αυτών δεμένα, να μην προκαλούν θόρυβο, να μην ρυ παίνουν τους χώρους του τουριστικού λιμένα και να παραμένουν μόνο επάνω στα σκάφη των κατόχων τους. Τα αρμόδια όργανα του φορέα διαχείρισης του του ριστικού λιμένα, διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε από τους κατόχους κατοικίδιων ζώων να απομακρύνουν αυτά από τον λιμένα, ιδίως για λόγους υγιεινής και ενόχλησης των υπολοίπων πελατών του λιμένα Η φόρτιση συσσωρευτών με τη λειτουργία των μηχανών των σκαφών καθώς και οι εργασίες συντήρη σης και μικροεπισκευών αυτών, δεν επιτρέπονται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας Δεν επιτρέπεται η εκπομπή ραδιοτηλεφωνικών και ραδιοτηλεγραφικών σημάτων καθώς και η χρήση ραντάρ από τα ελλιμενιζόμενα σκάφη Δεν επιτρέπεται από τον πελάτη χρήστη και τους υπ αυτού προστηθέντες η οποιαδήποτε χρήση, εναπό θεση ή έκθεση εντός της ζώνης του τουριστικού λιμένα αντικείμενων, υλών και υλικών που είναι επικίνδυνα ή εύφλεκτα Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση βυσμάτων ή πρόχειρων συνδεσμολογιών για τη λήψη ηλεκτρικού ρεύματος από τους πυργίσκους παροχών (pillars). Για οποιοδήποτε πρόβλημα δεν πρέπει να επιχειρείται επέμβαση στους πυργίσκους παροχών από άτομα μη εξουσιοδοτημένα. Επίσης δεν επιτρέπεται η εναπόθεση σε αυτούς διαφόρων αντικειμένων (π.χ ρούχων, ποδη λάτων κ.λ.π) Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων δι κύκλων πλην των υπηρεσιακών του τουριστικού λιμένα. επί των πλωτών προβλητών και σε όλους του χώρους με την ανάλογη σήμανση. Δεν επιτρέπεται η παρασκευή φαγητών σε εξωτερικές εστίες φωτιάς (μπάρμπεκιου), είτε επί των σκαφών είτε στους χερσαίους χώρους του τουριστικού λιμένα, χωρίς την άδεια από τη Δ/νση του λιμένα Σε περίπτωση οριστικής αναχώρησης του σκά φους, ο πλοιοκτήτης / πλοίαρχος / κυβερνήτης ή νό μιμος εκπρόσωπος αυτού, υποχρεούται να το δηλώσει εγγράφως και εγκαίρως στη Διεύθυνση του τουριστι κού λιμένα και να καταβάλει τα οφειλόμενα δικαιώματα ελλιμενισμού και λοιπών παρεχομένων υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων, άλλως ο τουριστικός λιμένας δεν φέρει ευθύνη για τη χρέωση του σκάφους μέχρι να ενημερω θεί εγγράφως για την οριστική αναχώρηση αυτού. Συντήρηση του τουριστικού λιμένα 9.16 Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα μεριμνά για την τακτική και έκτακτη συντήρηση των εγκαταστάσεων του λιμένα. Προς τούτο εφαρμόζει ένα σύστημα ελέγχου καλής λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, ώστε ο λιμένας να τηρείται πάντοτε σε κατάσταση πλήρους και άρτιας λειτουργίας Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί την ενόχληση των χρηστών του λιμένα και πάντοτε με την καθοδήγηση και την επίβλεψη Τεχνικού ασφαλείας Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα μεριμνά για την κατά το δυνατόν συντομότερη αποκατάσταση βλαβών ή δυσλειτουργιών των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του τουριστικού λιμένα. Χώρος Στάθμευσης Αυτοκινήτων 9.19 Η κίνηση και η στάθμευση αυτοκινήτων, δικύ κλων και εν γένει τροχοφόρων οχημάτων επιτρέπεται μόνο εντός των χώρων που έχουν ειδικά καθοριστεί από τα αρμόδια όργανα του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα. Στους οδηγούς των οχημάτων τα οποία σταθμεύουν εκτός του καθορισμένου κατά τα ανωτέρω χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων ή δεν συμ μορφώνονται προς τα σήματα κίνησης και τις εντολές του προσωπικού των αρμοδίων οργάνων του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, επιβάλλονται κυρώ σεις από την αρμόδια Λιμενική Αρχή. Η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα μπορεί να μην επιτρέπει την είσοδο ή στάθμευση στον τουριστικό λιμένα τροχοφόρου οχή ματος, αν κρίνει ότι διαταράσσεται η τάξη, η ασφάλεια και η ομαλή λειτουργία του. Επίσης η Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα μπορεί να μην επιτρέπει την είσοδο στον τουριστικό λιμένα οχημάτων, όταν είναι πλήρεις οι χώροι στάθμευσης Φορτηγά και επιβατηγά αυτοκίνητα, δίκυκλα ως και λοιπά τροχοφόρα δεν επιτρέπεται να παραμένουν στα κρηπιδώματα και λοιπούς παραλιακούς χώρους πέραν του απολύτως αναγκαίου χρόνου προς από επιβίβαση επιβατών ή φορτοεκφόρτωση εφοδίων και αποσκευών. Τέλη Ελλιμενισμού Υπηρεσιών Για τις παρεχόμενες ευκολίες και εξυπηρετήσεις προς τα ελλιμενιζόμενα σκάφη, η Διεύθυνση του τουρι στικού λιμένα εισπράττει από τους υπόχρεους τα ανά λογα τέλη ελλιμενισμού και άλλα δικαιώματα. Βοηθητικά σκάφη και λέμβοι (tenders, φουσκωτά, πάκτωνες κλπ) των ελλιμενιζομένων σκαφών εφόσον ευρίσκονται στον θαλάσσιο ή τον χερσαίο χώρο του λιμένα επιβαρύνονται με τα ανάλογα τέλη ελλιμενισμού Υπόχρεος για την καταβολή των ανωτέρω τελών και δικαιωμάτων είναι ο πλοιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρό σωπος ή ο χρήστης του σκάφους ο οποίος ευθύνεται εις ολόκληρο με τον πλοιοκτήτη ως πρωτοφειλέτης Ημέρες απουσίας των σκαφών από τον λιμένα περιλαμβάνονται στη συμφωνηθείσα χρέωση αυτών για τον αντίστοιχο χρόνο παραμονής, προκειμένου τα σκάφη να διατηρούν το δικαίωμα ελλιμενισμού στον τουριστικό λιμένα. Η χρέωση των σκαφών αυτών διακό πτεται μόνο στη περίπτωση που ειδοποιηθεί εγγράφως η Διεύθυνση του λιμένα από τον ιδιοκτήτη ή τον κυβερ νήτη του σκάφους ότι δεν επιθυμούν τη διατήρηση του δικαιώματος ελλιμενισμού και από την ημέρα υποβο λής της προαναφερόμενης έγγραφης ειδοποίησης και εφεξής. Σε αυτή την περίπτωση τα τέλη ελλιμενισμού αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το χρονικό διάστημα

14 25014 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ισχύος του συμβολαίου ελλιμενισμού και της εκάστοτε τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας Σκάφη που αποπλέουν έστω και προσωρινά από τον τουριστικό λιμένα θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει όλες τις οφειλές απέναντι στον λιμένα τουλάχιστον μέχρι την ημέρα απόπλου τους διαφορετικά η μη εξό φληση των πάσης φύσεως οφειλών συνεπάγεται αυ τοδικαίως την απώλεια κάθε δικαιώματος περαιτέρω ελλιμενισμού του σκάφους Τα καταφεύγοντα στον λιμένα σκάφη, λόγω κακο καιρίας, απαλλάσσονται της καταβολής των τελών ελλι μενισμού μέχρι της άρσης του απαγορευτικού, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Τα καταφεύγοντα στον λιμένα σκάφη, λόγω μηχανικής βλά βης που έχει αναφερθεί στην τοπική Λιμενική αρχή, εφ όσον συνεχίζουν να ελλιμενίζονται πέραν των 48 ωρών, υποχρεούνται στην καταβολή τελών ελλιμενισμού Για την παραμονή οιουδήποτε σκάφους στον λιμέ να απαιτείται άδεια του Τμήματος Εξυπηρέτησης Σκα φών (Αγκυροβολίας) του λιμένα καθώς και η καταβολή αναλόγου τέλους ελλιμενισμού. Για χρονικό διάστημα μέχρι δύο ώρες η καταβολή τέλους ελλιμενισμού ενα πόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διεύθυνσης του Λιμένα. Αν το σκάφος κατά το διάστημα αυτό κάνει χρήση των παροχών του λιμένα (π.χ. κατανάλωση ηλε κτρικού ρεύματος ή νερού, απόθεση απορριμμάτων κλπ) θα πρέπει να καταβάλλει τα αντίστοιχα τέλη κάφη που καταπλέουν στον τουριστικό λιμένα για ολιγόωρη παραμονή προκειμένου να αποβιβάσουν ή να επιβιβάσουν επιβάτες, ή να διεκπεραιώσουν είσοδο έξο δο από τη χώρα ή κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του λιμένα, υποχρεούνται στην καταβολή ημερήσιου τέλους ελλιμενισμού Για την ασφαλή τήρηση των όρων του Γενικού και Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα παρέχεται η δυνατότητα καταβολής εγγύησης, η οποία παραμένει στη Διεύθυνση του τουριστικού λι μένα και επιστρέφεται άτοκα με την λήξη της σύμβαση ελλιμενισμού εφόσον έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι αυτής. Η εγγύηση σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζεται με οφειλόμενα τέλη Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τε λών ελλιμενισμού ένα σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ένα σκάφος της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του ΥΠΟΙΟ Τα ελλιμενιζόμενα σκάφη οφείλουν να εξοφλούν τα δικαιώματα για παρεχόμενες υπηρεσίες και εξυπηρε τήσεις εμπρόθεσμα και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους Ειδικό Κανονισμό, στην σύμβαση ελλιμενισμού και στις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις έγκρισης τι μολογίων, άλλως επιβαρύνονται τόσο με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας όσο και με τις προβλεπόμενες στον παρόντα Κανονισμό κυρώσεις Η καθυστέρηση πέραν των δύο μηνών καταβο λής δικαιωμάτων ελλιμενισμού ή άλλων υποχρεώσεων από παρασχεθείσες υπηρεσίες, θεμελιώνει λόγω κα ταγγελίας της σύμβασης ελλιμενισμού σε βάρος του ελλιμενιζόμενου σκάφους και εκτός από τη λήψη των προβλεπομένων νόμιμων μέτρων παρέχει το δικαίωμα στην Διεύθυνση του τουριστικού λιμένα να απομακρύνει το σκάφος από τις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμέ να. Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τους οφειλέτες, μη αποκλειόμενης και κάθε αξίωσης για αποκατάσταση κάθε ζημίας που θα υποστεί ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα Οφειλόμενα χρηματικά ποσά προς τον φορέα δι αχείρισης του τουριστικού λιμένα, συμπεριλαμβάνουν το ποσό για τον ελλιμενισμό του σκάφους και όποια άλλα δικαιώματα, από την ημερομηνία λήξης των συμβάσε ων ελλιμενισμού μέχρι την ημερομηνία απομάκρυνσης ή πώλησης του σκάφους, υπολογιζόμενα με βάση τα ισχύοντα τιμολόγια του τουριστικού λιμένα κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο Η καθυστέρηση ή μη καταβολή υπό των υπόχρεων των δικαιωμάτων ελλιμενισμού και εξυπηρετήσεων του τουριστικού λιμένα, ως ανωτέρω, όπως επίσης και κάθε σοβαρή παράβαση ή παραβάσεις κατ εξακολούθηση του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λι μένων ή του παρόντος Ειδικού Κανονισμού Λειτουργί ας του τουριστικού λιμένα, συνεπάγεται την λύση της σύμβασης ελλιμενισμού σε βάρος του πελάτη χρήστη, ο οποίος υποχρεούται σε απομάκρυνση του σκάφους από τον τουριστικό λιμένα και την επιβολή των προ βλεπομένων κυρώσεων κατά τις κείμενες διατάξεις σε συνδυασμό με το άρθρο 157 του Κ.Δ.Ν.Δ. Άρθρο 10 Γνωστοποίηση Κανονισμών Λειτουργίας 10.1 Στους πλοιοκτήτες / κυβερνήτες ή χρήστες των ελλιμενιζόμενων στον τουριστικό λιμένα Κω σκαφών, επιδίδονται με μέριμνα του φορέα διαχείρισης αντί γραφα: του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων του παρόντος Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας των ειδικών και γενικών οδηγιών που εκδίδει ο φορέ ας διαχείρισης στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων. Σε περίπτωση που το πρόσωπο της επίδοσης είναι αλλοδαπός οι ως άνω Κανονισμοί και οδηγίες επιδίδο νται μεταφρασμένοι στην Αγγλική. Επίσης οι χρήστες ενημερώνονται από τον Πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Εξυπηρέτησης Υποδοχής Πελατών με ανακοινώσεις και δελτία τύπου που εκδίδει ο φορέας διαχείρισης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2006 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ F Αριθμ. 287 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό των πλη ρωμών παραγωγών για τις Επικουρικές Υπηρεσίες. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 30η Νοεμβρίου 2006 και λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 2773/1999 όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήμα τος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν Δ5 ΗΛ/Β/οικ./8311 (ΦΕΚ Β 655/ ), όπως ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 328 του Κώδικα.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 623/2001) και ειδικότερα τις διατάξεις κατά τα άρθρα 56 και 57 του ΚΣΗΕ οι οποίες, δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 320 του ΚΔΣ & ΣΗΕ, εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται μέχρι την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς του ΚΔΣ & ΣΗΕ. 4. Τα υπ αριθμ. 5827/ (ΡΑΕ/Ι 41677/ ) και 7700/ (ΡΑΕ/Ι 33752/ ) έγγραφα του Διαχειριστή του Συστήματος με θέμα «Εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας». 5. Την υπ αριθμ. 249/2006 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής των μεταβατικών διατάξε ων ΚΔΣ & ΣΗΕ για την παροχή και την αμοιβή των Επικουρικών Υπηρεσιών». 6. Την υπ αριθμ. 323/2006 γνωμοδότηση ΡΑΕ με θέμα «Καθορισμός Μηνιαίου Ποσού Χρέωσης Λογαριασμού Προσαυξήσεων Λόγω Επικουρικών Υπηρεσιών». 7. Το από έγγραφο της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑ ΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. με αριθμ. TPA/92 (ΡΑΕ/Ι 42985/ ) με θέμα «Παροχή και Αμοιβή των Επικουρικών Υπηρε σιών». 8. Το από έγγραφο του ΔΕΣΜΗΕ με αρ. πρωτ (ΡΑΕ/Ι 43137/ ) με θέμα «Πληρωμή Επικουρι κών Υπηρεσιών στην ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. για το διάστημα έως ». 9. Την υπ αριθμ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ1/1014/16477/ από φαση Υπουργού Ανάπτυξης (ΡΑΕ/Ι 21439/ ) με θέμα «Έγκριση των Χρεώσεων του Λογαριασμού Προ σαυξήσεων για το έτος 2004» 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, σκέφτηκε ως εξής: 1. Επειδή κατά τις διατάξεις του άρθρου 328 του ΚΔΣ & ΣΗΕ, από την 1η Οκτωβρίου 2005 (Πρώτη Ημέρα Ανα φοράς) προβλέπεται χρέωση του Λογαριασμού Προσαυ ξήσεων μηνιαίως με ποσό που αντιστοιχεί στην εκτι μώμενη δαπάνη για παροχή των αναγκαίων ποσοτήτων Επικουρικών Υπηρεσιών (Μηνιαίο Ποσό Χρέωσης Λόγω Επικουρικών Υπηρεσιών) και διαδικασία επιμερισμού του ποσού αυτού, το οποίο συγκεντρώνει ο ΔΕΣΜΗΕ με χρέωση των Εκπροσώπων Φορτίου, μεταξύ Παρα γωγών σε αναλογία προς τις ποσότητες Επικουρικών Υπηρεσιών που παρείχαν μηνιαίως. 2. Επειδή για την εφαρμογή των διατάξεων του Άρ θρου 328 απαιτείται να καθορίζονται τα ακόλουθα: α) το Μηνιαίο Ποσό Χρέωσης Λόγω Επικουρικών Υπηρεσιών, το οποίο καθορίζεται με απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης κατόπιν γνώμης της ΡΑΕ και β) οι αριθμητικές τιμές παραμέτρων που απαιτούνται για τον επιμερισμό του ποσού αυτού μεταξύ των αμειβόμενων Επικουρικών Υπη ρεσιών και μεταξύ των Παραγωγών που τις παρέχουν. Με την υπ αριθμόν 249/2006 απόφαση ΡΑΕ καθορίστη καν οι ανωτέρω υπό στοιχείο (β) αριθμητικές τιμές για την περίοδο έως και εγκρίθηκε η εισήγηση του ΔΕΣΜΗΕ για τον τρόπο υλοποίησης της μεθοδολογίας μέτρησης και υπολογισμού των παρεχό μενων ποσοτήτων Επικουρικών Υπηρεσιών που ορίζεται στον ΚΔΣ & ΣΗΕ. 3. Επειδή για την περίοδο ο Δια χειριστής του Συστήματος, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και λαμβάνοντας υπόψη την υπ αριθμόν Δ5 ΗΛ/Β/Φ1/1014/16477/ απόφαση Υπουργού Ανά πτυξης, συνέχισε να χρεώνει κατά την περίοδο αυτή το δευτεροβάθμιο Λογαριασμό Προσαυξήσεων για τις Επικουρικές Υπηρεσίες με το ποσό των 0, 35 ανά MWh εκκαθαριζόμενης ενέργειας στο Σύστημα Μεταφοράς, ως δαπάνη για την προμήθεια Επικουρικών Υπηρεσι ών την οποία ανέκτησε με χρέωση των Εκπροσώπων Φορτίου. 4. Επειδή κατά την ανωτέρω περίοδο, εκτός από τη ΔΕΗ παρείχαν Επικουρικές Υπηρεσίες και άλλοι παρα γωγοί από μονάδες τους. Ωστόσο στον ΚΣΗΕ (άρθρο 56, παράγραφος 1) δεν προβλέπεται διαδικασία πληρωμής παραγωγών για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών παρά μόνο στο πλαίσιο σχετικών συμβάσεων και περαι τέρω δεν καθορίζεται μεθοδολογία για τον υπολογισμό των παρεχόμενων ποσοτήτων Επικουρικών Υπηρεσιών, επομένως δεν θεσπίζονται κανόνες επιμερισμού του ποσού που συγκεντρώνει ο ΔΕΣΜΗΕ μέσω της χρέωσης που επιβάλει σε Εκπροσώπους Φορτίου για τις Επικου ρικές Υπηρεσίες μεταξύ των παραγωγών που παρέχουν Επικουρικές Υπηρεσίες. 5. Επειδή λόγω των ανωτέρω το ποσό που συγκέντρω σε ο ΔΕΣΜΗΕ για τις Επικουρικές Υπηρεσίες την περί οδο έως και πιστώθηκε στο σύνολό του στη ΔΕΗ ως παραγωγό, ενώ μέρος του πρέπει να αποδοθεί σε παραγωγούς εκτός της ΔΕΗ σε αναλογία προς τις ποσότητες επικουρικών υπηρεσιών που οι πα ραγωγοί αυτοί παρείχαν από τις μονάδες τους. 6. Επειδή οι μεταβατικές διατάξεις του ΚΔΣ & ΣΗΕ για τις Επικουρικές Υπηρεσίες (Άρθρο 328), οι οποίες ισχύουν και εφαρμόζονται από την , δύνανται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά ως προς τις δια τάξεις του ΚΣΗΕ προκειμένου να καθορίζεται τρόπος επιμερισμού του ποσού χρέωσης του Λογαριασμού Προ σαυξήσεων για τις Επικουρικές Υπηρεσίες μεταξύ των παραγωγών που παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές κατά την περίοδο έως και να υπολογί ζονται οι πληρωμές των παραγωγών για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών από τις μονάδες τους (Άρθρο 56 του ΚΣΗΕ). 7. Επειδή η υπ αριθμόν 249/2006 απόφαση ΡΑΕ δύνα ται να εφαρμοστεί χωρίς τροποποίηση για την περίοδο από έως , προκειμένου να δύναται ο ΔΕΣΜΗΕ να εφαρμόσει τις διαδικασίες του Άρθρου 328 για τον επιμερισμό των πληρωμών για Επικουρικές Υπηρεσίες μεταξύ των παραγωγών, καθώς: α. Η αριθμητική τιμή της κλείδας επιμερισμού του Μηνιαίου Ποσού Χρέωσης Λόγω Επικουρικών Υπηρεσι ών καθορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μεταξύ των ποσοτήτων Επικουρικών Υπηρεσιών τις οποίες ο ΔΕΣΜΗΕ εκτιμά ότι θα απαιτηθούν την περίοδο έως , και η σχέση αυτή δεν έχει μεταβληθεί σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2006, όπως προ κύπτει από το υπ αριθμ. 7700/ έγγραφο του ΔΕΣΜΗΕ. β. Οι αριθμητικές τιμές του αναμενόμενου ρυθμού μεταβολής υπό ΑΡΠ για τις διάφορες τεχνολογίες πα ραγωγής καθορίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία σχετικά με τις δυνατότητες των διαφόρων τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι δυνατότητες αυτές σχετίζονται με εγγενή χαρακτη ριστικά κάθε τεχνολογίας, επομένως δεν δύνανται να μεταβάλλονται από έτος σε έτος.

16 25016 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ. Ο ΔΕΣΜΗΕ, κατά δήλωση του (έγγραφο από ), δύναται να εφαρμόσει τον τρόπο μέτρησης και υπολογισμού των παρεχόμενων ποσοτήτων Επι κουρικών Υπηρεσιών που εγκρίθηκε με την εν λόγω απόφαση. 8. Επειδή το σκεπτικό της υπ αριθμόν 249/2006 από φασης ΡΑΕ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού προσαύξησης του μεταβλητού κόστους μονάδων που εντάσσονται στο πρόγραμμα ΗΕΠ ή κατά τη Διαδικασία Κατανομής αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών εφε δρειών, βάσει του οποίου προσδιορίζεται η τιμή στην οποία αμείβονται οι μονάδες αυτές για την ενέργεια που εγχύουν στο Σύστημα κατά την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών, ισχύει και κατά την περίοδο έως , αποφασίζει: 1. Για κάθε μήνα της περιόδου έως κατά τον οποίο παρασχέθηκαν Επικουρικές Υπηρεσίες από μονάδες παραγωγής εκτός των μονάδων της ΔΕΗ, ο Διαχειριστής του Συστήματος, κατά τον υπολογισμό των πληρωμών των κατόχων άδειας παραγωγής των μονάδων αυτών για τις Επικουρικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 328 του ΚΔΣ & ΣΗΕ: α. Εφαρμόζει τις αριθμητικές τιμές της κλείδας επιμε ρισμού του Μηνιαίου Ποσού Χρέωσης Λόγω Επικουρι κών Υπηρεσιών, του Αναμενόμενου Ρυθμού Μεταβολής Παραγωγής υπό ΑΡΠ για τις διάφορες τεχνολογίες μο νάδων και τις διαδικασίες μέτρησης και υπολογισμού των παρεχόμενων ποσοτήτων Επικουρικών Υπηρεσιών, οι οποίες καθορίζονται στην υπ αριθμ. 249/2006 από φαση ΡΑΕ. β. Υπολογίζει τη συνολική μηνιαία αμοιβή για κάθε παρεχόμενη Επικουρική Υπηρεσία με εφαρμογή της κλείδας επιμερισμού στο ποσό χρέωσης του Λογαρια σμού Προσαυξήσεων για τις Επικουρικές Υπηρεσίες για τον εν λόγω μήνα. 2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος πιστώνει τους λογαριασμούς των κατόχων αδειών παραγωγής για τους οποίους προκύπτουν πληρωμές λόγω παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών από τις μονάδες τους κατά την περίοδο έως και και χρεώνει το λογαριασμό της ΔΕΗ ως παραγωγού με το συνολικό ποσό των πληρωμών αυτών. 3. Για μονάδες παραγωγής οι οποίες εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΗΕΠ ή κατά τη Διαδικασία Κατανομής για την κάλυψη αναγκών εφεδρειών κατά την περίοδο από έως , ο Διαχειριστής του Συστήματος, κατά τον υπολογισμό της αμοιβής των κατόχων αδειών παραγωγής των μονάδων αυτών για την ενέργεια που ενέχυσαν στο Σύστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 328 παράγραφος 4, λαμβάνει υπόψη την αριθ μητική τιμή του ποσοστού προσαύξησης του μεταβλη τού κόστους που καθορίζεται στην υπ αριθμ. 249/2006 απόφαση ΡΑΕ. 4. Ο Διαχειριστής του Συστήματος προβαίνει στις αναγκαίες εκκαθαριστικές πιστώσεις και χρεώσεις των λογαριασμών των κατόχων αδειών παραγωγής των μο νάδων αυτών και του Λογαριασμού Προσαυξήσεων για τις Επικουρικές Υπηρεσίες. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2006 Ο Πρόεδρος Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ SAVVI MΑRINE A.E.Α.Σ.» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1... 3 Πεδίο εφαρµογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ

ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ Πίνακας περιεχομένων ΑΡΘΡΟ 1 : Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής Κανονισμού Λειτουργίας Λιμένα Ρόδου 3 ΑΡΘΡΟ 2 : Φορέας Εκμετάλλευσης και Οργάνωση Τουριστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2413 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 22383 Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας καταφυγίου τουριστικών σκαφών στον

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΟΣ) Δεκέμβριος 2016 EΟΣ-1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση αριθ. 18. Περίληψη :<< Τροποποίηση ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Αγκυροβολίου Τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου >>

Απόφαση αριθ. 18. Περίληψη :<< Τροποποίηση ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Αγκυροβολίου Τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου >> EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Aπόσπασμα από τα πρακτικά της 1 ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αριθμός Απόφασης : 112/2016 Αριθμός πρωτοκόλλου: 1416/1.11.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 31/12/2015 Αριθ. πρωτ.: 92389 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α )

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.)

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΣΚΥΡΟΣ : Χωροταξική οργάνωση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Λιναριάς Σκύρου 1. Σχετική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 01/2017 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εναλλακτική 1: ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Σύμφωνα με τους Όρους Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής (02.01.15) Cl.Y175 & τον Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ: 101125 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 30, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ελ. Βενιζέλου Ταχ. Κώδικας: 567 28 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο Το αντικείμενο είναι η παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου. Έναρξη και διάρκεια Η ημερομηνία έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η Διαχειριστική Αρχή του συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ 3 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Α. ΣΚΟΠΟΙ Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. Την εκπαίδευση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΟΛ. 1239 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΟΛ. 1239 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Πληροφορίες: 210 4146435 Πειραιάς, 07-02-2007 Αρ. Πρωτ.8220/07/07 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΙΓΑΙΑΣ Ν.Ε» - sea SOS

«ΑΙΓΑΙΑΣ Ν.Ε» - sea SOS seasos Υπηρεσίες Θαλάσσιας Εξυπηρέτησης Ακτή Κουντουριώτη 6 195 00 Λαύριο Tηλ.: 210 92 11 545 Fax: Fax: 210 92 21 589 e-mail: info@seasos.gr www.seasos.gr «ΑΙΓΑΙΑΣ Ν.Ε» - sea SOS ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ :.. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά;

Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά; Χρήσιμες Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά; Ζημιά σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους, ήτοι οποιαδήποτε ζημία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / ) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / ) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / 29-04-2010) «Καθιέρωση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων και κατάργηση των υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16REQ004090912 2016-03-29 Αριθ. Μελέτης ΔΛΤΤΑ: 08/2016 Αρ. Πρωτ :485/24-3-2016 Cpv: 63723000-3 Μελέτη: Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη Λιμενικών τελών Ν. Άνδρου βάσει της ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 136/11-12- 2013 ΕΚΑΒ Σερρών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Εργασίες καθαριότητας για το κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ο ΡΓ ΑΝΙΣΜΟ Σ ΛΙΜΕΝΟ Σ ΒΟΛΟΥ Α Ν Ω ΝΥΜΗ Ε ΤΑΙΡΙ Α ( Ο.Λ.Β. Α.Ε.) Α ρ. Μ. Α.Ε.:49873/ 32/Β/01/ 030 ΕΔΡΑ Β ΟΛΟΣ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Προβλήτα Ταχ. Κώδικας : 382 21 ΒΟΛΟΣ E - mail : admin@port-volos.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΥΠΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΟΥ ΣΤΟ ΛΑΎΡΙΟ ΑΤΤΙΚΉΣ ΚΈΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΎΓΩΝ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΥΠΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΟΥ ΣΤΟ ΛΑΎΡΙΟ ΑΤΤΙΚΉΣ ΚΈΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΎΓΩΝ Π.Δ. 266/1999 Διοικητική υπαγωγή και λειτουργία του υφισταμένου στο Λαύριο Αττικής Κέντρου Προσφύγων και κοινωνική προστασία των αναγνωρισμένων προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των παραμενόντων για ανθρωπιστικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 169/ 10-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.180,00 ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

-Την αριθ.264/2012 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς που αφορά καθορισμό όρων λειτουργίας εμποροπανήγυρις στην Μεσοποταμία

-Την αριθ.264/2012 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς που αφορά καθορισμό όρων λειτουργίας εμποροπανήγυρις στην Μεσοποταμία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο συμπλήρωσης-τροποποίησης αριθ.264/2012 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας εμποροπανήγυρις

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής Mare / Νομική Προστασία ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2 3 01 Ασφαλίσεις Σκαφών Ο κλάδος ασφάλισης σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμου ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 8η του μηνός Ιουλίου τους έτους 2016 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του στην Αθήνα (Ακαδημίας 22), εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 63746 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κέρκυρας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (όπως ισχύει με την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (OPERATION MANUAL) Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου θα πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ -

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΣΠΑΝΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47/2016 από το πρακτικό της 6 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47/2016 από το πρακτικό της 6 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς Σελίδα 1 από 10 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων Η Συντάξας Πουλερέ Σοφία 1 Τεχνική Περιγραφή Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Αθήνα, 10.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.09.15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εναλλακτική 1: ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Σύμφωνα με τους Όρους Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής (02.01.15) Cl.Y175

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της 3 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 26/2015 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ICTS SECURITY SOLUTIONS ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Νάξο σήμερα την Πέμπτη 12/03/2015 οι παρακάτω Συμβαλλόμενοι, ήτοι αφ ενός μεν: Η εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα