Δύο τιµητικές επιγραφές υπέρ ρωµαίων ἀξιωµατούχων από την Αθήνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δύο τιµητικές επιγραφές υπέρ ρωµαίων ἀξιωµατούχων από την Αθήνα"

Transcript

1 ! Δύο τιµητικές επιγραφές υπέρ ρωµαίων ἀξιωµατούχων από την Αθήνα ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ 1 (2012) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΖΑΡΚΑΔΑΣ Δύο τιµητικές επιγραφές υπέρ ρωµαίων ἀξιωµατούχων από την Αθήνα ΠΛ Τριταινιωτό ενεπίγραφο επιστύλιο από λευκό («πεντελικό») µάρµαρο, θραυσµένο στην αριστερή πλευρά. Η άνω πλευρά έχει λαξευθεί σε ύψος 0,03-0,05 µ. περίπου, ενώ σε β χρήση φαίνεται να έχει λαξευθεί και η πίσω όψη. Επιφάνεια διαβρωµένη µε ιζήµατα και ασβεστοκονίαµα. Ανακαλύφθηκε τον Μάρτιο του 2001 στο ακίνητο της οδού Ποικίλης 6 (ιδιοκτησίας Υπουργείου Πολιτισµού), στην Πλάκα σήµ ερα φυλάσσεται στην αποθήκη αρχαιοτήτων της Α Ε.Π.Κ.Α. στην οδό Άρεως. Εἰκ. 1. Διαστάσεις: ύψ. 0,29 µ., µήκ. (µέγ.) 1,47 µ., πάχ. 0,19 µ. Ύψ. γραµµ. 0,055 (Ο)-0,060 µ. 1ος αι. µ.χ.- αρχές 2ου αι. µ.χ. [- - - εὐ]ε ργ έ τ ην vac.? [ ]ο ν Ῥοῦφον τὸν ἑαυ [τῶν? - - -] [ ]ο ις vac. 1 Τα γράµµατα σώζονται κατά τα 2/3 περίπου του αρχικού ύψους τους. Παρά την έντονη διάβρωση του λίθου, ο χώρος αµέσως µετά το Ν φαίνεται ότι είχε αφεθεί κενός. 2 Διακρίνεται µικρό τµήµα του υπεστιγµένου Ο του υπεστιγµένου Υ!λείπει η κάθετος. 3 Σώζεται µόνο το δεξιό τµήµα του Ο. Αν και το µνηµείο θα ήταν αρχικώς µεγάλο, η πολύ µέτρια κατάσταση διατήρησής του δυσχεραίνει την ιστορική του αποτίµηση. Tριταινιωτά ενεπίγραφα επιστύλια συναντούµε ήδη στα χρόνια του Αυγούστου -λ.χ. στο πρόστυλο του Ασκληπιείου της νότιας κλιτύος της Ακρόπολης (IG IΙ ) 1 - και εξακολουθούν να εµφανίζονται σποραδικά καθόλην την Για την άδεια δηµοσίευσης των δύο επιγραφών είµαι ευγνώµων στον αρχαιολόγο της Α E.Π.Κ.Α. κ. Δ. Σούρλα, και στους πρώην διευθυντές της ίδιας Εφορείας κ. Άλκηστη Σπετσιέρη - Χωρέµη και κ. Αλέξανδρο Μάντη. Τον φίλο Δηµήτρη Σούρλα ευχαριστώ επίσης για την βοήθεια που προσέφερε σε θέµατα αρχαιολογίας των ρωµαϊκών Αθηνών και άλλα πλείστα παρεµφερή ζητήµατα. Τέλος για τις πολύτιµες επιγραφικές και υφολογικές συµβουλές τους είµαι ευγνώµων στις εκδότριες του Γραµµατείου κκ. Ανδρονίκη Μακρή και Γεωργία Μαλούχου και κυρίως στους καθηγητές Ηλία Καπετανόπουλο καὶ Ron Stroud. 1. Βλ. Paola Baldassarri, ΣΕΒΑΣΤΩΙ ΣΩΤΗΡΙ. Edilizia monumentale ad Atene durante il Saeculum Augustum, Roma 1998, Τριταινιωτό είναι, ως γνωστόν, και το περίπου σύγχρονο επιστύλιο του ναού της Ρώµης και του Αυγούστου (βλ. J. Travlos, Pictorial Dictionary of Athens, London 1971, , και πιο αναλυτικά Baldassarri, ό.π., 45-63), αλλά το οικοδόµηµα είναι κυκλικό και η αναθηµατική επιγραφή (IG II ) καταλαµβάνει 5 στίχους. Τέλος, των αρχών του 1ου µ.χ. αιώνα είναι, σύµφωνα! 17!

2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΖΑΡΚΑΔΑΣ διάρκεια του 1ου µεταχριστιανικού αιώνα. 2 Το επιστύλιο από το ιερό της Ἀγριππίνας στην Ελευσίνα είναι ένα παρόµοιο παράδειγµα, αν και διαφέρει σε κάποιες σηµαντικές λεπτοµέρειες από το ΠΛ Περισσότερες οµοιότητες παρουσιάζει η ανάθεση της ιέρειας Κλεοῦς IG IΙ , από την Ελευσίνα επίσης, που τοποθετείται στους χρόνους ανάµεσα στο 25 και 65 µ.χ. 4 Όπως είναι φυσικό, λόγω κόστους ανάλογα αναθήµατα ή τιµητικά µνηµεία ανεγέρθηκαν ελάχιστα συγκρινόµενα προς ενεπίγραφες βάσεις αγαλµάτων ή ερµές. 5 Η ανέγερσή τους µπορεί βάσιµα να αποδοθεί σε πλούσιους πάτρωνες ή στα πολιτειακά σώµατα της Αθήνας. Η προτεινόµενη χρονολόγηση στηρίζεται στην ως άνω τυπολογική ανάλυση του µνηµείου και στον τύπο των γραµµάτων µε τους χαρακτηριστικούς ακρ εµόνες. 6 Το αρκετά διαδεδοµένο εξελληνισµένο cognomen Ροῦφος φαίνεται να µην επιτρέπει ασφαλή προσωπογραφική ταύτιση. Δύο περιπτώσεις ωστόσο χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Η πρώτη είναι αυτή του ανθύπατου Μετειλίου Ῥούφου, η δράση του οποίου στην Αθήνα είναι ε µµέσως γνωστή από τιµητικές επιγραφές υπέρ του πατρός του Μετειλίου και της συζύγου του Ποµπωνίας αντιστοίχως. 7 Ο συγκεκριµένος Ῥοῦφος συνήθως θεωρείται ότι διετέλεσε proconsul της Αχαΐας προς το τέλος της βασιλείας του Αυγούστου αν και προσφάτως διατυπώθηκε η υπόθεση ότι η ανάθεση IG II πρέπει να χρονολογηθεί στα µε τον Kirchner ad loc., το ενεπίγραφο επιστύλιο IG II ([ἡ βου]λὴ ἡ ἐξ Ἀρείου Πάγου [καὶ ὁ] δῆμος Νικόδημον [...κ]λέους Φλυέα) το οποίο βρέθηκε στην οικία Λουίζης Ψωµά, στην βόρεια κλιτύ της Ακροπόλεως και µάλλον προέρχεται από το υστερορρωµαϊκό τείχος βλ. Ἀρχεῖον τ ῶν Μνηµείων τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς Ἀττικῆς 3, Ἀθῆναι 1998, Mέρος Β. «Ἐπιγραφαὶ ἀνέκδοτοι» , «Πρακτικὰ τῆς ἐπὶ τοῦ Ἐρεχθείου ἐπιτροπῆς» (1853), «Ἐπιγραφαὶ Ἑλληνικαί» (1860). Εὑρετήριο συνταχθὲν ὑπὸ Οὐρανίας Βιζυηνού, 294, καὶ πρβλ , καὶ 276 (την συγκεκριµένη βιβλιογραφική παραποµπή οφείλω στην φίλη Γεωργία Μαλούχου). 2. Το πλέον ύστερο παράδειγµα φαίνεται να είναι το ενεπίγραφο ιωνικό επιστύλιο ανάθεσης της Πλατείας (ὁδοῦ) από τον δήµο των Αθηναίων (βλ. την editio princeps του T. L. Shear Jr., The Athenian Agora: Excavations of 1972, Hesperia 42 (1973) , ο οποίος και χρονολογεί το µνηµείο στις αρχές του 2ου µ.χ. αιώνα), το οποίο διαφέρει ωστόσο αρκετά τόσο τυπολογικά όσο και µορφολογικά από το εδώ δηµοσιευόµενο µνηµείο. 3. Βλ. K. Clinton, Eleusis and the Romans. Late Republic to Marcus Aurelius, στο (eds.) M. C. Hoff S. I. Rotroff, The Romanization of Athens. Proceedings of an International Conference held at Lincoln, Nebraska (April 1996), Oxford 1997, , εικ. 2 (SEG 47, 221). Το κείµενο δηµοσιεύεται πλέον στο corpus των ελευσινιακών επιγραφών του K. Clinton, Eleusis The Inscriptions on Stone. Documents of the Sanctuary of the Two Goddesses and Public Documents of the Deme. Vol. IA: Text & Vol. IB: Plates, Athens 2005, αρ. 354, πίν. 165, όπου χρονολογείται στην 6η δεκαετία του 1ου αιώνα µ.χ. 4. Βλ. την πρόσφατη επαναδηµοσίευση από τον Clinton 2005, ό.π. (σηµ. 3), αρ. 341, πίν Ο κατάλογος, λ.χ., δηµοσίων αναθέσεων αυτοκρατορικών χρόνων που είχε συντάξει ο D. J. Geagan, The Athenian Constitution after Sulla, Hesperia Suppl. 12 (1967) , περιείχε µόνο τρία παραδείγµατα ενεπίγραφων επιστυλίων σε σύνολο εκατοντάδων. 6. Τα γράµµατα είναι όµοια αλλά και κάπως πιο εξελιγµένα από αυτά της προαναφερθείσης ιδρυτικής επιγραφής IG II (βλ. σηµ. 1). Σηµαντικό θεωρώ το γεγονός ότι το Φ δεν είναι ραδινό, µε την κάθετο εκτεταµένη, όπως συµβαίνει από τον 2ο µεταχριστιανικό αιώνα και µετά. 7. IG II : [ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆ ]μος [- - - Μετ]είλιον [Μετειλίου Ῥ]ούφου [ἀνθυπάτου] πατέρα πρβλ. G. C. R. Schmalz, Augustan and Julio-Claudian Athens, Mnemosyne Suppl. 302 (2009) 179, αρ. 227, ο οποίος ωστόσο λανθασµένα αποκαλεί τον τιµώµενο υιό του ανθύπατου) IG II : [ὁ δῆ]μο[ς Π]ομπων[ίαν] Μετειλίου Ῥούφ[ου ἀ]νθυπά[του] γυναῖκ[α] οφείλω την συγκεκριµένη υπόδειξη προσωπογραφικού συσχετισµού στον καθηγητή Ηλία Καπετανόπουλο.! 18!

3 Δύο τιµητικές επιγραφές υπέρ ρωµαίων ἀξιωµατούχων από την Αθήνα χρόνια του Κλαυδίου. 8 Σε κάθε περίπτωση η συµπλήρωση [Μετείλι]ο ν Ῥοῦφον στον στ. 2 είναι τόσο επιγραφικώς όσο και ιστορικώς δυνατή. Ο δεύτερος Ροῦφος που απήλαυσε ιδιαιτέρων τιµών στη Ρωµαϊκή Αθήνα και πρέπει ως εκ τούτου να αναφερθεί στο σηµείο αυτό είναι ο καταγόµενος από την µακρινή Tolosa (σηµερινή Toulouze) Κόιντος Τρεβέλλιος Ροῦφος Λαµπτρεύς. Πολιτογραφηµένος Αθηναίος, επώνυµος άρχων το 91/2 µ.χ., και κάτοχος πολλών ακόµη αξιωµάτων, ο Quintus Trebellius Rufus, όπως ήταν το όνοµά του στην λατινική, τιµήθηκε σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις από τον δήµο και τη βουλή των Αθηναίων καθώς και από τον Άρειο Πάγο. 9 Η ταύτιση του Ρούφου της νέας επιγραφής µε τον ως άνω συνονόµατο µπορεί να σταθεί επιγραφικώς, αν και δεν µπορεί να επαληθευθεί. Σηµειώνουµε π άντως ότι σύµφωνα µε τρεις επιγραφικές µαρτυρίες οι Αθηναίοι είχαν αναλάβει να τιµήσουν δαψιλώς τον Ροῦφον διά ἀναθέσεως ἀνδριάντων καὶ εἰκόνων ἐν παντὶ ναῷ καὶ ἐπισήµῳ τῆς πόλεως τόπῳ. 10 Στο τέλος του 2ου στίχου ίσως να πρέπει να συµπληρωθεί όχι η αιτιατική [εὐεργέτην], αλλά κάποιος άλλος τίτλος ή και αξίωµα, λ.χ. τὸν ἑαυ [τῶν ἄρχοντα]. 11 Πάντως και στις δύο περιπτώσεις προβληµατίζει η ακριβής σύνδεση των συνεχόµενων αιτιατικών των δύο πρώτων στίχων: µήπως τελικώς είτε οι τιµώντες είτε οι τιµώµενοι ήταν τουλάχιστον δύο ; Στην τελευταία περίπτωση ο άγνωστος εὐεργέτης του 1ου στίχου θα µπορούσε να είναι ο πατέρας του ανθύπατου, όπως στην IG II , ή εναλλακτικώς, εφόσον δεχθούµε ταύτιση του Ῥούφου µε τον εκ Γαλατίας ρωµαίο αξιωµατούχο, ο δεύτερος τιµώµενος θα µπορούσε να είναι ο υιός του Τρεβέλλιος Ῥοῦφος Μάξιµος, ο οποίος αναφέρεται στην π ροαναφερθείσα τιµητική βάση Agora 18, H398, πιθανώς ως αποδέκτης τιµών εκ µέρους των Αθηναίων. 12 Αβέβαιος είναι επίσης ο γραµµατικός τύπος της αυτοπαθούς αντωνυµίας του 2ου στίχου και δεν πρέπει να αποκλειστούν οι συµπληρώσεις ἑαυ [τοῦ - - -] ή ἑαυ [τῆς - - -]. 13 Στον 3ο στίχο η κατάληξη δοτικής πληθυντικού κάνει ελκυστική τη συµπλήρωση [θε]ο ῖς.14 Τέλος 8. Βλ. G. C. R. Schmalz, ό.π. (σηµ. 7) 206 αρ. 270, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 9. Βλ. την διεξοδική µελέτη του D. Fishwick, Our First High Priest: A Gallic Knight at Athens, Epigraphica 60 (1998) , και την σύνοψη της σταδιοδροµίας του Rufus από τον S. G. Byrne, Roman Citizens of Athens, Studia Hellenistica 40, Leuven 2003, IG II a και 4193b D. J. Geagan, Agora XVIII: Inscriptions: The Dedicatory Monuments, Princeton 2011, , H398 (editio princeps από τον J. H. Oliver, Greek Inscriptions, Hesperia 10 (1941) 72-77, αρ. 32). 11. Πρβλ. λ.χ. IG II : οἱ συνάρχοντες αἰτησάμενοι παρὰ τῆς ἐξ Ἀρείου πάγου βουλῆ[ς] τὸν [ἑ]αυτῶν ἄρχοντ[α] ἀνέθεσαν. Φυσικά σε ιδιωτικά αναθήµατα συναντούµε άλλους συνδυασµούς, όπως τὸν ἑαυτῆς ἄνδρα, τὸν ἑαυτοῦ πατέρα κ.τ.ο. Θεωρώ ωστόσο ότι η µορφή και το µέγεθος του µνηµείου καθώς και τα σωζόµενα του πρώτου στίχου υποδηλώνουν τον δηµόσιο χαρακτήρα του. 12. Πρβλ. το σχόλιο των J. και L. Robert, Βull. Épigr. 1944, 82:... les Athéniens honoraient aussi sa femme (ou sa fille)... et son fils. 13. Πρβλ. IG II (ὁ δῆμος βασιλέα Ἀριοβαρζάνην Εὐσεβῆ Φιλο ρωμαῖον τὸν ἐκ βασιλέως Ἀριοβαρζά νου Φιλοπάτορος καὶ βασιλίσσης Ἀθη ναΐδος Φιλοστόργου τὸν ἑαυτοῦ εὐ εργέτην ἀνέθηκεν) και IG II (... ἡ πόλις σύνπασα τὸν ἑαυτῆς εὐεργέτην τειμῶσα ἀνέστησεν) αντιστοίχως. 14. Πρβλ. το ανάθηµα του 1ου µεταχριστιανικού αιώνα από την Τανάγρα IG VII 570: ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμ [ος] Μ ᾶρκον Κοκ κ [ήϊον] Νέροα, τὸν ἑαυτῶν κτίστην καὶ εὐεργέτην καὶ σωτῆρα, θεοῖς. Στην περιοχή της Αθήνας σηµειώνουµε την IG II (2ος αι. µ. Χ.), στ. 7-10: [εἰκόν ἀ]νέθηκε λαίνην Φιλή μονος [πόλις στρ]ατηγοῦ τήνδε κἄρ χοντος θεοῖς. Των αυτοκρατορικών χρόνων είναι και η ανάθεση IG II : ἐπη κόοις [θ]εοῖς.! 19!

4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΖΑΡΚΑΔΑΣ αδυνατώ να αποφανθώ αν το νέο επιστύλιο ανήκε σε ναό, ναϊσκόσχηµο κτίσµα, ή στοά. Λόγω µεγέθους δεν θα µεταφέρθηκε στο σηµείο εύρεσης από πολύ µακρυά. Εἰκ. 1: ΠΛ 2022 (φωτογραφία της Ε. Μπαρδάνη, Α Ε.Π.Κ.Α.) ΠΛ 2001: Τµήµα ενεπίγραφου βάθρου από λευκό µάρµαρο, σπασµένο πανταχόθεν πλην της αριστερής πλευράς. Αποτοιχίστηκε από νεότερο τοίχο του ακινήτου ιδιοκτησίας Λύρα, στην γωνία των οδών Ταξιαρχών και Δεξίππου στην Πλάκα συγκεκριµένα βρέθηκε το 2001 κατά τη διάρκεια σωστικής έρευνας. Σήµερα είναι τοποθετηµένο έµπροσθεν της αποθήκης φύλαξης αρχαιοτήτων της Α Ε.Π.Κ.Α. στην οδό Άρεως. Εἰκ. 2. Διαστάσεις: ύψ. (µέγ.) 0,38 µ., πλάτ. (µέγ.) 0,445 µ., πάχ. (µέγ.) 0,36 µ. Ύψ. γραµµ. 0,030-0,035 µ µ.χ [- - - c ]Κ[ ] [ λε]γ ιῶνος Ι [- - c ] ἐ πίτροπον θεο[ῦ Ἁδρια]- 4 νοῦ, ἐπίτροπον α [ὐτοκρά]- τορος Ἀντωνίνου [Σεβα]- στοῦ Εὐσεβοῦ ς vacat? 2 Σώζεται το κάτω ήµισυ της καθέτου του υπόστικτου Γ. Το τελευταίο γράµµα, είτε ιώτα είτε κάππα, είναι αριθµητικό. 3 Τα δύο πρώτα γράµµατα του στίχου εξίτηλα. 4 Σώζεται η απόληξη της αριστερής κεραίας του Α. 5 Διακρίνεται τµήµα της αριστερής κεραίας του Υ. 6 Μετά τα δύο υπόστικτα γράµµατα, που διαβάζονται µε δυσκολία λόγω έντονης διάβρωσης του λίθου, δεν φαίνεται να ακολουθεί άλλη λέξη.! 20!

5 Δύο τιµητικές επιγραφές υπέρ ρωµαίων ἀξιωµατούχων από την Αθήνα Το δηµοσιευόµενο µνηµείο είναι µάλλον βάση αγάλµατος. Πάνω του θα είχε σ τηθεί εικονιστικός ανδριάντας του τιµωµένου από τους Αθηναίους ανδρός, ο οποίος είναι οπωσδήποτε ο αναφεροµένος σε αιτιατική πτώση ἐπίτροπος. Το ενδιαφέρον στοιχείο της παραπάνω επιγραφής είναι εποµένως η µαρτυρία του συγκεκριµένου τίτλου που αποτελεί απόδοση του λατινικού όρου procurator. 15 Ο πρωτεϊκός χαρακτήρας τόσο του λατινικού όρου όσο και της ελληνικής αντιστοιχίας του αποτελεί συχνά πρόσκοµµα στη διερεύνηση του ακριβούς περιεχοµένου τους, αλλά εδώ πρόκειται πιθανότατα για αυτοκρατορικό ἐπίτροπον. Αν και το όνοµα του αξιωµατούχου δεν σώζεται στον λίθο ο εν λόγῳ Ρωµαίος ρητώς φέρεται να διετέλεσε ἐπίτροπος τόσο του Αδριανού όσο και του διαδόχου του Αντωνίνου Ευσεβούς. Ο θάνατος του πρώτου, η διαδοχή του αλλά και η θεοποίησή του από τον Αντωνίνο (βλ. στ. 3-4: θεο[ῦ Ἁδρια] νοῦ), µε άλλα λόγια το έτος 138 µ.χ., αποτελεί το αδιαµφισβήτητο terminus post quem. 16 Επειδή ο τιµώµενος είχε προλάβει να διατελέσει ἐπίτροπος επί Αδριανού είναι εύλογο να υποθέσουµε ότι η δεύτερη θητεία του ανήκει σε σχετικά πρώιµη φάση της εξουσίας του Αντωνίνου, αν και φυσικά δεν µπορεί να αποκλειστεί κατηγορηµατικώς υστερότερη χρονολόγηση. Από γλωσσικής άποψης, ο τύπος λεγιών, αντί του λεγεών, είναι συνήθης στην Αττική. 17 Το µερικώς σωζόµενο Ι ή Κ παραπέµπει σε αριθµητικό λεγεώνας µεγαλύτερο του 10 ή του 20 αντιστοίχως. 18 Προβληµατίζει κάπως το γεγονός ότι τα ονόµατα λεγεώνων που θα µπορούσαν να συµπληρωθούν φαίνεται να απαιτούν µεγαλύτερο χώρο από ό,τι υποδεικνύει το υπολογιζόµενο µήκος των υπόλοιπων συµπληρούµενων στίχων. Ίσως το όνοµα της στρατιωτικής µονάδας να ήταν συντοµογραφηµένο. 19 Σε κάθε περίπτωση, ο συνδυασµός στρατιωτικού αξιώµατος και επιτροπείας δεν είναι άγνωστος. Λόγου χάριν, σε τ ιµητική επιγραφή από την Κόρινθο της εποχής του Τραϊανού διαβάζουµε: [χι]λίαρχον [λεγεῶν]ος ι β Κεραυνοφόρ[ου, ἐπί]τροπον [Α]ὐτοκράτορος Νέρβ[α Τ]ραϊανοῦ [Κα]ίσαρος Σεβαστοῦ Γερμα[νικοῦ] Δακικοῦ [το]ῦ ἐν Ἀλεξανδρεία(ι) φ[ίσκο]υ καὶ [ἐπαρ]χείας 15. Βλ. H. J. Maison, Greek Terms for Roman Institutions, American Studies in Papyrology 13, Toronto 1974, V. I. Anastasiadis και G. A. Souris, An Index to Roman Imperial Constitutions from Greek Inscriptions and Papyri: 27 BC to 284 AD, Berlin & New York 2000, 140. Η προτεινόµενη από τον D. J. Geagan, The Athenian Elite: Romanization, Resistance, and the Exercise of Power, στο M. C. Hoff S. I. Rotroff (eds.), The Romanization of Athens. Proceedings of an International Conference held at Lincoln, Nebraska (April 1996), Oxford 1997, 27, αντιστοίχιση των τίτλων ἐπιμελητὴς τ ῆς πόλεως! και procurator, αν και ενδιαφέρουσα, είναι έωλη και εν πάσει περιπτώσει στηρίζεται σε υλικό των µέσων του 1ου µ.χ. αι. Δεν την έχω λάβει εποµένως υπόψιν µου στην παρακάτω συζήτηση. 16. Η συµπλήρωση ἐ πίτροπον θεο[ῦ! κτλ.]! µου φαίνεται ασφαλής παρόλο που απουσιάζουν ακριβή παράλληλα όσον αφορά, λ.χ., στην επιγραφή I.Ephesos (ἐ [πίτροπον θεοῦ] Τραιαν[οῦ κτλ.]), οι εκδότες δικαιολογηµένα προειδοποιούν: Die Ergänzung der Zeile 4 ist sehr unsicher. 17. L. Threatte, The Grammar of Attic Inscriptions. I: Phonology, Berlin & New York 1980, Το Ι ή Κ αναγνωρίζεται µετά βεβαιότητας ως δηλωτικό αριθµού λόγω της άνωθεν παύλας (αριθµητική υπεργράµµιση). Ο καθηγητής Η. Καπετανόπουλος µου υπέδειξε, per epistulam, την πιθανότητα το αριθµητικό να είναι Γ. Θεωρώ ωστόσο ότι στο σηµείο αυτό το κατά τα άλλα εξίτηλο γράµµα σώζεται σε ικανό βαθµό ώστε να είναι σχεδόν βέβαιο ότι η οριζόντια κεραία του γάµµα, εάν επρόκειτο για γάµµα, θα ήταν ορατή. 19. Βλ. λ.χ. IG II : στρατιώτῃ λεγιῶνος ἑνδεκάτης Κλα(υδίας) A. D. Rizakis, Achaïe II: la cité de Patras: épigraphie et histoire, Αθήνα 1998, αρ. 364, στ. 6: ἡγεμόνα λεγιῶνος β Αὐγ(ούστας) SEG 6, :!ἡγεμόνα λεγεῶ νο ς α Ἰτ (αλικῆς), ὑπ<α>τικό(ν).! 21!

6 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΖΑΡΚΑΔΑΣ Ἀχαΐας, καὶ δικα[ιο]δότην Αἰγύπτου. 20 Της αυτής λογικής είναι και η σύγχρονη ανάθεση SEG 43, 953 από την Σαλάγασσο της Πισιδίας : Μ(ᾶρκον) Ἰ(ούλιον) Σάνκτον Μαξιμῖνον, ἔπαρ(χον) σπείρης, χειλί(αρχον) λεγ(εῶνος) κβ v Δηιοτεριανῆς, ἔπαρ(χον) ἄλης Γαιτουλῶν, ἐπίτρ(οπον) Σεβ(αστοῦ). Και στις δύο περιπτώσεις καταγράφεται το cursus των τιµωµένων. Βάσει αυτών των παραδειγµάτων και άλλων παροµοίων και λαµβάνοντας υπόψιν ότι ο χαράκτης ακολούθησε την αρχή της συλλαβικής διαίρεσης είναι δυνατόν να συµπληρώσουµε τους στίχους 1-2 ως [χιλίαρ χον λε]γιῶνος. Ο άγνωστος ἐπίτροπος θα ανήκε µάλλον στην τάξη των ἱππέων, αν και δεν µπορεί να αποκλειστεί κατηγορηµατικά η πιθανότητα να ήταν αυτοκρατορικός ἀπελεύθερος. 21 Γιατί τιµάται όµως από τους Αθηναίους στην νέα επιγραφή; 22 Η εύκολη απάντηση, και πιθανώς η ορθή, είναι ότι θα είχε συνδράµει στην εκτέλεση κάποιου δηµόσιου έργου, από τα δεκάδες µε τα οποία κοσµήθηκε η Αθήνα, κυρίως κατά την περίοδο του Αδριανού. 23 Αξίζει εδώ να αναψηλαφήσουµε τις λίγες περί ἐπιτρόπων πληροφορίες που αφορούν στην Αθήνα. Στο πρόσφατο µετά θάνατον εκδοθέν έργο του για τις αναθηµατικές επιγραφές της Αγοράς ο Geagan δηµοσίευσε πολύ αποσπασµατικά σωζόµενο βάθρο για άγνωστο ἐπίτροπον της ρωµαϊκής επαρχίας της Ἀχαΐας, 24 ο οποίος τόσο για χρονολογικούς όσο και για ουσιαστικούς λόγους δεν σχετίζεται µε τον αυτοκρατορικό ἐπίτροπον της δηµοσιευόµενης επιγραφής. Ίσως πλέον γνωστή είναι η περίπτωση του Λουκιλίου Πάνσα Πρισκιλλιανοῦ, το τιµητικό βάθρο του οποίου έχει πολλάκις α πασχολήσει την έρευνα. 25 Δυστυχώς, πέραν της βεβαιότητας ότι ο συγκεκριµένος αξιωµατούχος είχε υπηρετήσει ως ἐπίτροπος σε διάφορες επαρχίες, άγνωστη παραµένει η θεσµική του σχέση µε τον αυτοκράτορα, µάλλον τον Σεπτίµιο Σεβήρο. Το ενεπίγραφο βάθρο του Πρισκιλλιανοῦ ενδιαφέρει πάντως και για έναν επιπλέον λόγο: τα γράµµατά του είναι φαινοµενικώς τόσο όµοια µε αυτά της ΠΛ 2001 που διερωτάται κανείς αν πρόκειται για ένα και το αυτό µνηµείο. Προσεκτικότερη ωστόσο 20. Corinth VIII Κορινθιακές είναι και οι επιγραφικές µαρτυρίες για έναν αρκετά διάσηµο αυτοκρατορικό ἐπίτροπον του 2ου µ.χ. αιώνα, τον Γναῖον Κορνήλιον Ποῦλχρον (Corinth VIII : ἐπίτροπον Αὐτοκράτορος Καίσαρος [Τραϊανοῦ Ἁδρια]νοῦ Σεβαστοῦ, [Πανελληνίου ἱερέα, ἐπι]μελη [τὴν εὐθηνίας]). 21. Για ἐπιτρόπους προερχόµενους από την ordo equester βλ. H. G. Pflaum, Les procurateurs équestres sous le haut-empire romain, Paris 1950, και idem, Les carrières procuratoriennes équestres sous le haut-empire romain, 4 vols, Paris για ἐπιτρόπους από τις τάξεις των liberti βλ. P. R. C. Weaver, Familia Caesaris. A Social Study of the Emperor s Freedmen and Slaves, Cambridge 1972, ιδίως , και (idem), Two Freedman Careers, Antichthon 14 (1980) Ο F. Millar, Some Evidence on the Meaning of Tacitus Annals XII.60, Historia 13 (1964) , παρέχει περιεκτική συζήτηση των διαφόρων κατηγοριών ἐπιτρόπων, των καθηκόντων τους και της καταγωγής τους πολύ χρήσιµο είναι και το άρθρο του P. A. Brunt, Procuratorial Jurisdiction, στο (idem), Roman Imperial Themes, Oxford 1990, Κατά τον καθηγητή Η. Καπετανόπουλο η επιγραφή θα άρχιζε περίπου ως εξής: [ἡ ἐξ Ἀρείου Πάγου βουλὴ καὶ ἡ βουλὴ τῶν Φ καὶ ὁ δῆμος φιλίας ἕνεκεν καὶ εὐεργεσίας τὸν δεῖνα] κτλ. 23. Βλ. S. Follet, Athénes au IIe et au IIIe siècle. Études chronologiques et prosopographiques, Paris 1976, D. J. Geagan, Agora XVIII: Inscriptions: The Dedicatory Monuments, Princeton 2011, , αρ. H441, ο οποίος χρονολογεί το µνηµείο είτε στα χρόνια του Μάρκου Αυρηλίου είτε σε αυτά του Ελαγαβάλου. 25. Editio princeps από τον A. E. Raubitschek, Greek Inscriptions, Hesperia 11 (1943) 81-87, αρ. 25. Οι κατά καιρούς συµπληρώσεις και αποκαταστάσεις παρουσιάζονται κατά ευσύνοπτο τρόπο στο SEG 41, 156 από τον R. Stroud βλ. πλέον και την έκδοση του D. J. Geagan, ό.π. (σηµ. 24) , αρ. H442.! 22!

7 Δύο τιµητικές επιγραφές υπέρ ρωµαίων ἀξιωµατούχων από την Αθήνα παλαιογραφική ανάλυση και πρωτίστως λόγοι ιστορικού περιεχοµένου καθιστούν αυτόν τον συσχετισµό αδύνατο. 26 Ελάχιστα βοηθητική είναι και η περίπτωση του ἐπιτροπεύοντος Αἰλίου Ὀµούλλου, τον οποίον άλλωστε ο Geagan θεωρούσε επιµελητή δηµ oσίων έργων και όχι αυτοκρατορικό απεσταλµένο. 27 Τέλος άγνωστο είναι και το πεδίο δράσης του αυτοκρατορικού ἐπιτρόπου της SEG 30, 89 (στ. 8). Ο Graindor θεωρούσε την επιγραφή αττικό ψήφισµα προς τιµήν του Αδριανού, αλλά οι περισσότεροι µελετητές αποδέχονται τη γνώµη του Robert ότι πρόκειται για ψήφισµα της πόλεως των Συννάδων που στήθηκε στο Πανελλήνιον της Αθήνας και εποµένως η σχετική µαρτυρία δεν αφορά στη συζήτησή µας. 28 Ἐπίτροποι µε δράση στην Αθήνα είναι γνωστοί από αυτοκρατορικές επιστολές των Μάρκου Αυρηλίου και Κοµµόδου που µελετήθηκαν διεξοδικώς από τον Oliver πρ ο πολλών ετών. 29 Σύµφωνα λοιπόν µε τον αµερικανό ιστορικό, οι ἐπίτροποι (procuratores) λειτουργούσαν ως διαµεσολαβητές µεταξύ αυτοκράτορος και Ἱερᾶς Γερουσίας. Ο ίδιος µάλιστα θεωρούσε ότι σε θέµατα, όπως η διοργάνωση θρησκευτικών εορτών, οι ἐπίτροποι είχαν διευρυµένες οικονοµικές αρµοδιότητες. Εντέλει ο Oliver ερµήνευσε την σπουδή του αυτοκρατορικού ἐπιτρόπου για την Αθήνα ως απορρέουσα από την προνοµιακή θέση της πόλης ως civitas libera στο µέσον της υπατικής επαρχίας της Αχαΐας. Αν τα παραπάνω ισχύουν, τότε είναι πιθανόν πως ο τιµώµενος ἐπίτροπος της νέας επιγραφής είναι ο ίδιος αυτός επίσηµος που καθ υπόδειξιν του κυρίου του προσέφερε χρήµατα στην Αθήνα για την τέλεση εορτών. Άλλωστε, τα Πανελλήνια, τα Ἐλευσίνια και τα Παναθήναια ήταν εορτές που στηρίχθηκαν ενθέρµως απο τον φιλαθήναιο αυτοκράτορα. Όλα αυτά πάντως έχουν περιορισµένη αξία ως απλές υποθέσεις εργασίας. 30 Η άλλη περίπτωση είναι η προαναφερθείσα της κατασκευής δηµόσιου έργου. Από τα πάµπολλα µε τα οποία κοσµήθηκε η Αθήνα περί το 2ο τέταρτο του 2ου µεταχριστιανικού αιώνα ενδιαφέρει εδώ το περίφηµο αδριάνειο Υδραγωγείο και τούτο για τον εξής λόγο: όπως δηλώνεται ρητώς στην περίφηµη λατινική αναθηµατική επιγραφή του Υδραγωγείου, το έργο 26. Τα Θ του βάθρου του Πρισκιλλιανού έχουν οριζόντια κεραία που εφάπτεται στον κύκλο του γράµµατος. Αντιθέτως στο ένα σωζόµενο Θ της νέας επιγραφής η οριζόντια κεραία δεν εφάπτεται στον κύκλο. Φυσικά δεν είναι πιθανό ότι ἐπίτροπος που είχε υπηρετήσει επί των αυτοκρατόρων Αδριανού καί Αντωνίνου θα δρούσε και επί Σεπτιµίου Σεβήρου. Σε τελική ανάλυση τα γράµµατα της ΠΛ 2001 είναι τυπικά των µέσων του 2ου µ.χ. αιώνα: βλ., λόγου χάριν, Clinton 2005, ό.π. (σηµ. 3), αρ. 454 (πίν. 199), αρ. 455 (πίν. 200). 27. IG II : ἐπεσκευάσθη ἐκ τ ῶν δημοσίων χρημάτων ἐπιτροπεύοντος Α ἰλίου Ὀμούλλου. Πρβλ. Geagan, ό.π. (σηµ. 5) 122 ο µοίως ο Byrne, ό.π. (σηµ. 9) 41 τον αποκαλεί epimeletes of construction of a building. 28. Βλ. P. Graindor, Études épigraphiques sur Athènes a l époque imperiale, REG 31 (1918) idem, Athènes sous Hadrien, Cairo 1934, Η άποψη του Robert έχει διατυπωθεί στα Βull. Épigr. 1951, 2, Βull. Épigr. 1966, 144, και έχει γίνει αποδεκτή από τον D. J. Geagan, Hadrian and the Athenian Donysiac Technitai, TAPhA 103 (1972) J. H. Oliver, The Sacred Gerusia, Hesperia Suppl. 6 (1941) , αρ. 24 βλ. και τις πρόσφατες παρατηρήσεις του Ν. Γιαννακόπουλου, Ο θεσµός της Γερουσίας των ελληνικών πόλεων κατά τους ρωµαϊκούς χρόνους, Θεσσαλονίκη 2008, Oliver, ό.π. (σηµ. 29) 4, πρβλ. Geagan, ό.π. (σηµ. 5) Δεν είναι απολύτως σαφές εάν επιτρέπεται να αναγάγουµε τα παραπάνω συµπεράσµατα στην περίοδο του Αδριανού και του Αντωνίνου, προ δηλαδή της ίδρυσης Ἱερᾶς Γερουσίας στην Αθήνα. Δυστυχώς, η υπόθεση του Oliver ότι ο Αδριανός διά του ἐπιτρόπου του διοχέτευσε έσοδα από τα αυτοκρατορικά κτήµατα σε θρησκευτικά δρώµενα στηριζόταν εν πολλοίς στην ερµηνεία της SEG 30, 89 ως ψηφίσµατος υπέρ Αδριανού, ερµηνεία που όπως προαναφέρθηκε δεν γίνεται αποδεκτή σήµερα.! 23!

8 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΖΑΡΚΑΔΑΣ ξεκίνησε µεν από τον Αδριανό, αλλά ολοκληρώθηκε από τον δ ιάδοχό του Αντωνίνο. 31 Πρόκειται δηλαδή για την µοναδική µαρτυρηµένη περίπτωση σύζευξης των δύο αυτοκρατόρων όσον αφορά στη Αθήνα. 32 Άλλωστε, η χρήση της λατινικής αντί της ελληνικής γλώσσας στην CIL 549, που από παλιά έχει προβληµατίσει τους ερευνητές, ίσως να οφείλεται στην ισχυρή ανάµειξη µη-αθηναίων, ήτοι Ρωµαίων, αξιωµατούχων στην κατασκευή του Υδραγωγείου. 33 Η σύνδεση εποµένως του ἐπιτρόπου της νέας επιγραφής µε το συγκεκριµένο έργο θα πρέπει να θεωρηθεί θελκτική, αν και οπωσδήποτε όχι βεβαία. 34 Εάν ισχύει πάντως η παραπάνω υπόθεση, και δεδοµένης της θέσης εύρεσης της ΠΛ 2001, το βάθρο θα µπορούσε να είχε στηθεί κοντά στο Νυµφαίο της Αγοράς, εάν φυσικά το τελευταίο ανήκει στην περίοδο του Υδραγωγείου, 35 ή κοντά σε κάποιο παρόµοιο έργο, όπως στην προσφάτως ανακαλυφθείσα διακοσµητική δεξαµενή πλησίον της Βιβλιοθήκης του Αδριανού. 36 Τέλος, ελλείψει στοιχείων, οιοσδήποτε προσωπογραφικός συσχετισµός είναι καταδικασµένος σε αποτυχία. 37 Μόνο τυχόν µελλοντική ανακάλυψη άλλων τµηµάτων του βάθρου θα µπορέσει να προσκοµίσει πιο στέρεα ιστορικά στοιχεία. 31. CIL III 549. Για το υδραγωγείο βλ. την (δυστυχώς αδηµοσίευτη) διατριβή της Shawna Leigh, The Aqueduct of Hadrian and the Water Supply of Roman Athens, PhD dissertation, University of Pennsylvania Mary T. Boatwright, Hadrian and the Cities of the Roman Empire, Princeton 2000, και κυρίως την πρόσφατη µελέτη του A. Borlenghi, La Dexameni dell acquedotto romano di Atene: elementi e riflessioni per una nuova indagine, ASAAtene 84 (2006) [2008 ] , όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία. 32. Ως γνωστόν ο Αντωνίνος, εν αντιθέσει προς τον προκάτοχό του, ελάχιστα ασχολήθηκε µε την Αθήνα πρβλ. J. H. Oliver, Roman Emperors and Athens, Historia 30 (1981) 419: Reference to Antoninus Pius would not have kept us long.... Σώζεται πάντως τµήµα επιστολής του Αντωνίνου προς τους Αθηναίους, αγνώστου δυστυχώς περιεχοµένου: J. H. Oliver, Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri, Memoirs of the American Philosophical Society no. 178, Philadelphia 1989, , αρ Leigh, ό.π. (σηµ. 31) Σηµειώνω και την σχετικά πρόσφατη επιγραφή SEG 54, 601 από την Απολλωνία της Μακεδονίας, όπου τιµάται ἐπίτροπος Σεβαστοῦ (µάλλον του Αδριανού) ως επιµεληθείς τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ ὕδατος (στ. 12) πρόκειται για τη δεύτερη σχετική µαρτυρία, όπως σηµειώνει µε νόηµα ο Χατζόπουλος στο Βull. Épigr. 2006, 254, πιθανότατα υπονοώντας οργανική σχέση µεταξύ αξιώµατος και καθηκόντων υδροδότησης. Δεν παραγνωρίζω φυσικά ότι οι συνθήκες ανάµεσα στην ρωµαϊκή επαρχία της Μακεδονίας και στην civitias libera των Αθηνών ήταν αρκετά διαφορετικές. 35. Για τα σχετικά προβλήµατα βλ. Leigh, ό.π. (σηµ. 31) Η συγκεκριµένη κατασκευή έχει η µικυκλικές απολήξεις και σχεδόν εφάπτεται του βορείου πτερώµατος της πρόσοψης της Βιβλιοθήκης, φαίνεται δε να ανήκει στην εποχή του Αδριανού ή µάλλον του Αντωνίνου, βλ. Άλκηστη Σπετσιέρη - Χωρέµη και Ι. Τιγγινάγκα, Η Βιβλιοθήκη του Αδριανού στην Αθήνα. Τα ανασκαφικά δεδοµένα, στο Σ. Βλίζος (επ.), Η Αθήνα κατά τη ρωµαϊκή εποχή. Πρόσφατες ανακαλύψεις, νέες έρευνες, Μουσείο Μπενάκη, 4ο παράρτηµα, Αθήνα 2008, 123, εικ Επισηµαίνω ωστόσο παλαιά µελέτη του J. H. Oliver, Philosophers and Procurators, Relatives of the Aemilius Juncus of Vita Commodi 4,11, Hesperia 36 (1967) 42-56, αφορώσα στην οικογένεια των Ἰούγκων, οι οποίοι έδρασαν καθόλη σχεδόν τη διάρκεια του 2ου αιώνα και, προερχόµενοι από την τάξη των ιππέων, διετέλεσαν υπατικοί, επίτροποι κτλ., έχοντας ιδιαιτέρως ενεργό ανάµειξη στην αθηναϊκή πολιτική ζωή.! 24!

9 Δύο τιµητικές επιγραφές υπέρ ρωµαίων ἀξιωµατούχων από την Αθήνα!! Εἰκ. 2: ΠΛ 2001 (φωτογραφία της Ε. Μπαρδάνη, Α Ε.Π.Κ.Α.)! 25!

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού για την Αθήνα του 2 ου αιώνα μ.χ Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο Ελεύθερη πρόσβαση Ώρες λειτουργίας του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός. ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ Πρόκειται για τα απομεινάρια ενός από τους μεγαλύτερους ναούς του αρχαίου κόσμου, του ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΠΕΝΑΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Σάββατο 9 Ιανουαρίου, ώρα 10.30 π.μ. ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΙΟΛΟΥ Σημείο συγκέντρωσης: Ιερός Ναός Αγ. Ειρήνης, επί της οδού Αιόλου ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΠΕΝΑΚΗ Σημείο συγκέντρωσης: Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στο Ιερό του Ολυμπίου Διός και τα Παριλίσσια Ιερά

Ακολούθησέ με... στο Ιερό του Ολυμπίου Διός και τα Παριλίσσια Ιερά Ακολούθησέ με... στο Ιερό του Ολυμπίου Διός και τα Παριλίσσια Ιερά Ακολούθησέ με... στο Ιερό του Ολυμπίου Διός και τα Παριλίσσια Ιερά ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΠΠΕΙΟ 2 ΙΕΡΟΟΛΥΜΠΙΟΥΔΙΟΣΚΑΤΒΑΛΑΝΕΙΟΤΡΟΛΥΜΠΙΑΓΗΤΟΖΠΥΛΗΑΔΡΙΑΝΟΥΜΠΕΠΙΔΕΛΦΙΝΙΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΒΕΑΤΟΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑΣΥΖΠΥΡΡΑΠΟΡΘΗΣΕΑΣΧΡΥΣΕΛΕΦΑΝΤΙΝΟΑΓΑΛΜΑΙΛΙΣΣΟΣΟΡΑΣΤΥΠΟΚΕΚΙΟΝΕΣΙΡΙΚΕΤΗΡΙΑΚΛΑΔΟΣΥΒΟΤΕΜΕΝΟΣΑΝΤΑΨΙΔΑΜΕΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΩΚΕΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣΓΑΔΕΛΦΙΝΙΟΣΑΠΟΛΛΩΝΑΣΜοτΕιΝΟΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣΤΥΡΚΡΟΝΟΣΗΡΕΑΠΥΡΝΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ: Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες

Διαβάστε περισσότερα

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διάρκεια Έκθεσης: 17. 12.2008-20. 03. 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Το αρχειακό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ

ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟΝ Ἐριχθονίου δὲ ἀποθανόντος καὶ ταφέντος ἐν τῷ αὐτῷ τεµένει τῆς Ἀθηνᾶς Πανδίων ἐβασίλευσεν, ἐφ οὗ ηµήτηρ καὶ ιόνυσος εἰς τὴν Ἀττικὴν ἦλθον. ἀλλὰ ήµητρα µὲν Κελεὸς [εἰς τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ.

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ. Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ,,^ -^,;-,..:..,, : χ λ κ«:! «e.«?s"'h. ΗΗΗΜΗΗΒ ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙΜΑΡΑ Τα καινούρια προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 1. Πτωχοπρόδρομος - Το κείμενο έχει πολλές διαφορετικές γραφές στα χειρόγραφα που διασώζεται, λόγω του σχετικά δημώδους αλλά και σκωπτικού του χαρακτήρα. Δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Σύγχρονο περιεχόμενο Α Πρόταση: Ø Διεπιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση προσαρμοσμένη στο είδος και τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας www.nrso.ntua.gr/roadsafety2015 roadsafety2015@gmail.com Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Όνοµα Επίθετο 1, 1 Οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΠΗΓΕΣ ΜΝΗΜΗΣ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους

αρχεία ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΠΗΓΕΣ ΜΝΗΜΗΣ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους αρχεία ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΠΗΓΕΣ ΜΝΗΜΗΣ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς 6 και κλασικούς χρόνους Γραφή και αρχείο: βίοι παράλληλοι Ο ι απαρχές της τήρησης αρχείων στις ελληνικές πόλεις-κράτη έχουν άμεση σχέση με τη

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων»

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» ΤΑ ΝΕΑ, 24/01/2007 ΤΖΟΑΝ ΜΠΡΕΤΟΝ ΚΟΝΕΛΙ «Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» Πρόδροµοι της ισότητας των φύλων ήσαν οι ιέρειες στην αρχαία Ελλάδα, αποδεικνύει η καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Project ΑΝΝΑ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΑΒΙΘΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΤΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΝΟΤΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Η νότια πλαγιά της Ακρόπολης

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα αρχεία της αθηναϊκής πολιτείας στην Αρχαία Αγορά

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα αρχεία της αθηναϊκής πολιτείας στην Αρχαία Αγορά αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα αρχεία της αθηναϊκής πολιτείας 7 στην Αρχαία Αγορά Ηαθηναϊκή πολιτεία διατηρούσε πολλών ειδών αρχεία: αρχεία των καταγεγραμμένων νόμων, δημοτολόγια, φορολογικούς καταλόγους,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο

Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο Παναγιώτης Καπλάνης Διδάσκων: Ανδρέας Βλαχόπουλος Σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

Τα αρχαία της Κατοχής

Τα αρχαία της Κατοχής Τα αρχαία της Κατοχής Σπερχειάδα 7 Απριλίου 2016 Σαράντος Θεοδωρόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΚΑΗΣ Ο ΠΟΘΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥΣ 1939 Ο Δρ. Γκαίμπελς επισκέπτεται την Αρχαιότητες στην Αθήνα 1940 ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΑΕΤ ΣΓΤΚΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΑΕΤ ΣΓΤΚΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΑΕΤ ΣΓΤΚΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ ΟΨΙΑΝΟΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΠΥΡΙΤΟΛΙΘΟΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΓΛΥΠΤΑ ΕΡΜΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 3 η Μπέσσας Γιάννης Μπινιάρη Εβελίνα Ντασιώτης Φάνης

Ομάδα 3 η Μπέσσας Γιάννης Μπινιάρη Εβελίνα Ντασιώτης Φάνης Ομάδα 3 η Μπέσσας Γιάννης Μπινιάρη Εβελίνα Ντασιώτης Φάνης Μετά την τελική επικράτησή τους στους Περσικούς πολέμους οι Έλληνες έκαναν πολλά και ποικίλα αναθήματα σε διάφορα ιερά. Στους Δελφούς αφιέρωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές: Πράξεις Αποστόλων. Πρωτοπαύλειες επιστολές. Ρωμαϊκές αρχαιότητες της εποχής του αποστόλου Παύλου και των περιοχών που έδρασε

Πηγές: Πράξεις Αποστόλων. Πρωτοπαύλειες επιστολές. Ρωμαϊκές αρχαιότητες της εποχής του αποστόλου Παύλου και των περιοχών που έδρασε Πηγές: Πράξεις Αποστόλων Πρωτοπαύλειες επιστολές Ρωμαϊκές αρχαιότητες της εποχής του αποστόλου Παύλου και των περιοχών που έδρασε Η στιγμή αυτή σημειώνεται στην ιστορία της Εκκλησίας ως η έλευση του ευαγγελικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. Α.ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Β. ΑΠΟΤΗΡΩΜΗΣΤΟΒΥΖΑΝΤΙΟ 1 Τα ελληνιστικά βασίλεια Ελληνιστικός : από το ρήµα ελληνίζω, δηλ. µιµούµαι τους Έλληνες Ήταν τα βασίλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΛΙΝΑΣ ΜΕΝΔΩΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΛΙΝΑΣ ΜΕΝΔΩΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΛΙΝΑΣ ΜΕΝΔΩΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER s) 1. Η διπλωµατική διατριβή εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΕΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΑΚΑ ΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η αγαπημένη συνήθεια των Αθηναίων, οι δωρεάν ξεναγήσεις είναι εδώ!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η αγαπημένη συνήθεια των Αθηναίων, οι δωρεάν ξεναγήσεις είναι εδώ! Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2016 Γραφείο Τύπου Τηλ.: 210 5284885 886 e-mail: press@opanda.gr press1.opanda@gmail.com web: www.opanda.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η αγαπημένη συνήθεια των Αθηναίων, οι δωρεάν ξεναγήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αµφίπολη: Βρέθηκε σκελετός σε τάφο κάτω από τον τρίτο θάλαµο

Αµφίπολη: Βρέθηκε σκελετός σε τάφο κάτω από τον τρίτο θάλαµο Νοέµβριος 12 2014 13:20 Αµφίπολη: Βρέθηκε σκελετός σε τάφο κάτω από τον τρίτο θάλαµο Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισµού για τις ανασκαφικές εργασίες στον τάφο της Αµφίπολης. Τι έδειξαν οι ανασκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 26η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Χριστιανούπολη, Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Σημαντικό οικοδομικό συγκρότημα του 11ου- 12ου αιώνα, που αποτελείται από τον οκταγωνικού τύπου ναό και το επισκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «παιδιά, έφηβοι, νέοι»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «παιδιά, έφηβοι, νέοι» Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «παιδιά, έφηβοι, νέοι» Υλικό για προαιρετική ενασχόληση των μαθητών πριν και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης. Κατά την επίσκεψη της σχολικής σας ομάδας στο Μουσείο Ακρόπολης,

Διαβάστε περισσότερα

Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας. Φοίβος Αργυρόπουλος

Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας. Φοίβος Αργυρόπουλος Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας Φοίβος Αργυρόπουλος ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πανίερο έγινε το Θριάσιο πεδίο από τη στιγμή που η θεά Δήμητρα θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Στο ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας στη Κρήτη, έχουν εντοπιστεί από τους αρχαιολόγους τέσσερις θεατρικοί χώροι διαφορετικών εποχών.

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναλύσετε το ρόλο που έπαιξαν οι Αµφικτυονίες ως θρησκευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί των αρχαίων Ελλήνων.

1. Να αναλύσετε το ρόλο που έπαιξαν οι Αµφικτυονίες ως θρησκευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί των αρχαίων Ελλήνων. 2.1.2. Κοινοί εσµοί των Αρχαίων Ελλήνων - Παιδεία Eρωτήσεις ανάπτυξης 1. Να αναλύσετε το ρόλο που έπαιξαν οι Αµφικτυονίες ως θρησκευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί των αρχαίων Ελλήνων. 2. Να αναλύσετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινες Ιστορίες. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης:

Χάρτινες Ιστορίες. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: Χάρτινες Ιστορίες Ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές και µαθήτριες του γυµνασίου µε αφορµή την έκθεση «...ανέφερα εγγράφως...» «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αναζητώντας τα τεκμήρια στο Επιγραφικό Μουσείο

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αναζητώντας τα τεκμήρια στο Επιγραφικό Μουσείο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αναζητώντας τα τεκμήρια 4 στο Επιγραφικό Μουσείο Η «λίθινη βιβλιοθήκη» του Επιγραφικού Μουσείου Είναι το ιδανικό μέρος για να μελετήσει κανείς την ιστορία των αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 13-17 Νοεμβρίου 2008 Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», Μπουμπουλίνας 30, Τ.Κ. 10682, Αθήνα www.diazoma.gr / info@diazoma.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΑΣ ΠΛΕΥΡΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Aγορά. Aθήνας. H Aρχαία. της. Οδηγός του Μουσείου. Laura Gawlinski. Craig A. Mauzy. 2014 American School of Classical Studies at Athens.

Aγορά. Aθήνας. H Aρχαία. της. Οδηγός του Μουσείου. Laura Gawlinski. Craig A. Mauzy. 2014 American School of Classical Studies at Athens. H Aρχαία Aγορά της Aθήνας Οδηγός του Μουσείου ΠΕΜΠΤΗ Έκδοση Laura Gawlinski Φωτογραφίες Craig A. Mauzy H Aρχαία Aγορά της Aθήνας Οδηγός του Μουσείου H Aρχαία Aγορά της Aθήνας Οδηγός του Μουσείου ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Εκδοχές ίδρυσης Σύμφωνα με την παράδοση από τον Ρωμύλο, γιο του Αινεία (γύρω στο 735 π.x.) Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου...

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... Ας ξεκινήσουμε με το Ωδείο... Το ρωμαϊκό Ωδείο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας 5 Αρχείον ήταν Σ την εποχή μας ένα τεκμήριο χαρακτηρίζεται ως αρχειακό υλικό όταν πάψει πια να είναι λειτουργικό και εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Βογιατζόπουλος Σταμάτης Ιστορικό - Αρχαιολογικό Ιωαννίνων Ζ' Εξάμηνο Υπ.Καθ : Αν. Βλαχόπουλος, Μάθημα: Κρητομυκηναϊκή Θρησκεία Δεκέμβριος 2013 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Καθ. Θ. Σκουλίδης, Χηµικός Μηχανικός ρ. Κ. Κουζέλη, Χηµικός, Ινστιτούτο Λίθου ρ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ Δ/νση Μουσείων Εκθέσεων & Εκπαιδευτικών προγραμμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ Δ/νση Μουσείων Εκθέσεων & Εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ Δ/νση Μουσείων Εκθέσεων & Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας διαθέτει με δανεισμό σειρά εκπαιδευτικών φακέλων και εντύπων σε σχολεία όλης

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol. Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.gr Αθήνα 4/2/2015 Προς τον Πρόεδρο τους µη κερδοσκοπικού σωµατείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ. Περιεχόµενα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ. Περιεχόµενα Ο ΗΓΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Περιεχόµενα 1. Πτυχιακή/Μεταπτυχιακή Εργασία, ιδακτορική ιατριβή 2. Βιβλίο, Σύγγραµµα 3. Working Paper 4. Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις 5. Γενικές οδηγίες χρήσης της γλώσσας 6. ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΘΕΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΘΕΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΕΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΘΕΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 24 Απριλίου 2010 Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», Μπουμπουλίνας 30, Τ.Κ. 10682, Αθήνα www.diazoma.gr / info@diazoma.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8. Πανελλήνια Ιερά. Δελφοί και Ολυμπία Τα Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

Βικελαία Βιβλιοθήκη. Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής)

Βικελαία Βιβλιοθήκη. Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής) ΕΞΟΦΥΛΛΟ 2 Βικελαία Βιβλιοθήκη Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής) ΓΕΝΙΚΑ Η λειτουργία της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης χρονολογείται από το 1908 που έγινε δεκτή η δωρεά Βικέλα. Στην αρχή στεγαζόταν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ E. N. Τσιγαρίδας, 'Ερευνες στους ναούς της Καστοριάς 379 ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Στη διάρκεια των υπηρεσιακών μεταβάσεών μου στην Καστοριά, την περίοδο κυρίως 1970-1975 και συμπληρωματικά την

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Αγώνες: δράση και θέαμα»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Αγώνες: δράση και θέαμα» Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Αγώνες: δράση και θέαμα» Υλικό για προαιρετική ενασχόληση των μαθητών πριν και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης. Κατά την επίσκεψη της σχολικής σας ομάδας στο Μουσείο Ακρόπολης,

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος δευτερο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Ασκήσεις επί λίθου

Τευχος δευτερο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Ασκήσεις επί λίθου Τευχος δευτερο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους Ασκήσεις επί λίθου Άσκηση 1η Οι θησαυροί του ιερού Οι ιερείς της Βραυρωνίας Αρτέμιδος κάνουν απογραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου

Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου Ειδική Λειτουργική Επιστήµων Β Πρόγραµµα «Ελληνικός Κόσµος και Ανατολή» Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Τοµέας Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητος Τηλ. +30 210-7273681 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1 το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 2 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 3 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ αντίγραφο από πρωτότυπο του 3ου π.χ. αι. της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Εισαγωγή - Η πιο παραμελημένη περίοδος της ιστορίας της Ελληνικής είναι η μεσαιωνική. Για λόγους καθαρά ιδεολογικούς και πολιτικούς, το

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της κ. Όλγας Λέκου

Ομιλία της κ. Όλγας Λέκου Ομιλία της κ. Όλγας Λέκου Στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Φιλοθέης σώζονται αρχαία υδραγωγεία που χρονολογούνται από τον 2ο μ.χ. και μετά. Πρόκειται για το γνωστό Αδριάνειο Υδραγωγείο, το οποίο είναι όλο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους.

ΘΕΜΑ : Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-7-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αρ. Πρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο.

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο. Ομιλία του προέδρου της ΕΣΜΑ, Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ Χαράλαμπου Μπούρα στην παρουσίαση της απόδοσης του έργου αποκατάστασης του Ερεχθείου 1979-1987. Μουσείο Ακρόπολης, 10.04.2013. Η Αποκατάσταση του Ερεχθείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ Χτισμένες στη Νεκρόπολη της Γκίζας, μία ανάσα από την πρωτεύουσα της Αιγύπτου, το Κάιρο, αποτελούν το αρχαιότερο

Διαβάστε περισσότερα

IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ

IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Τ.Θ. 1308 Τ.Κ. 380 01 ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ 21/04/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΝΗΕΣ Στο φύλλο της 21 ης Απριλίου 2010 της εφημερίδας η «Θεσσαλία» δημοσιεύονται αποσπάσματα της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αρχιτεκτονική μελέτη: Βασιλεία Μανιδάκη αρχιτέκτων ΥΠΠΟΤ-ΥΣΜΑ Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Η ύδρευση της Θεσσαλονίκης σε ταχυδρομικά δελτάρια του 20 ου αι.

Η ύδρευση της Θεσσαλονίκης σε ταχυδρομικά δελτάρια του 20 ου αι. Η ύδρευση της Θεσσαλονίκης σε ταχυδρομικά δελτάρια του 20 ου αι. Η Θεσσαλονίκη υδρευόταν κυρίως από τις πηγές στο Χορτιάτη, το Ρετζίκι και τη Σταυρούπολη. Μέσα στην πόλη υπήρχαν επίσης πηγάδια, δεξαμενές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Α. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Τηλέφωνο : 2103307622 Fax

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης ΠΡΟΤΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΙΩΝΙ ΕΙΟΥ ΙΩΝΙ ΕΙΟΥΣΧΟΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ: Πάµε Μουσείο ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: : 2013-14 14 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παραράς Ι. ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: Καπιζιώνη Σπυριδούλα Χατζηφούντα Μαριάννα Χιώτη

Διαβάστε περισσότερα

16 ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΜΕΣΘΑΝΕΩΣ

16 ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΜΕΣΘΑΝΕΩΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με χαρά αποδέχθηκα την πρόταση της κυρίας Μεσθανέως να προλογίσω τον τόµο αυτό, ο οποίος, σε πολύ επεξεργασµένη µορφή, θέτει υπόψη της επιστηµονικής κοινότητας τα αποτελέσµατα της πολυετούς έρευνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 3028/2002 ΦΕΚ: Α 153/28.06.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Στην προστασία που παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αναζητώντας τα τεκμήρια στο Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αναζητώντας τα τεκμήρια στο Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Αναζητώντας τα τεκμήρια 8 στο Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς Ψήφισμα της εκκλησίας του δήμου Πρόκειται για μαρμάρινη στήλη όπου αναγράφεται ψήφισμα της εκκλησίας του δήμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ40Γ-ΔΛ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ40Γ-ΔΛ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Λαμπρινή Μπλουγούρα Τηλέφωνο : 2103307618 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 15 Γ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα διεξήχθησαν κατά τα έτη 20002010 συνολικά 298 σωστικές ανασκαφές σε οικόπεδα ιδιωτών ή σε δημόσια έργα (ΜΕΤΡΟ) και πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτο µέρος. Η συνέχεια από το προηγούµενο

Πέµπτο µέρος. Η συνέχεια από το προηγούµενο 1 Πέµπτο µέρος Η συνέχεια από το προηγούµενο Στην αρχική αραβική περίοδο, τώρα, οι αστρολόγοι έµοιαζαν όντως να προσκολλώνται σ αυτήν τη διάκριση, αλλά σε κάποιο σηµείο στην πορεία, κατά το τέλος της αραβικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Αδαμαντίου Κοραή De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura Κωνσταντίνος Ηροδότου (Συντονιστής, Δρ. Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Paris VIII) Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνη την εποχή όμως κανείς δεν χρησιμοποιούσε τον όρο rinascità ως δηλωτικό μιας συνολικής αναγέννησης ή αναβίωσης όλων των όψεων της κοινωνίας.

Εκείνη την εποχή όμως κανείς δεν χρησιμοποιούσε τον όρο rinascità ως δηλωτικό μιας συνολικής αναγέννησης ή αναβίωσης όλων των όψεων της κοινωνίας. Rinascità Αναβίωση Στα έργα των Φλωρεντινών της εποχής διαπιστώνεται έντονη αίσθηση ζωντάνιας και ενθουσιασμού. Συχνά χρησιμοποιούν τη λέξη rinascità. Η ιδέα της rinascità συνδεόταν για τους φλωρεντινούς

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Σελίδα 1 από 8 Μάθηµα: «Ιστορία Ενδυµασίας Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα