ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 547 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 547 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΨΡΞ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 547 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 19/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΛ που αφορά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού Π.Γ.Ν.Λ. της ΔΗΚΕΛ. Στην Λάρισα σήμερα την 8 Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράπκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ζωγράφος Βασίλειος, 10) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κέλλας Χρήστος, 16) Κλεισιάρης Βασίλειος, 17) Κοτάκου Μαρία, 18) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 19) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 20) Λαμπρούλης Γεώργιος, 21) Λέτσιος Ιωάννης, 22) Λέτσιος Κλεάνθης, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μάντζαρη Δέσποινα, 25) Μίχος Χρήστος, 26) Μπανιός Μάρκος, 27) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 28) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 29) Μπατζηλιώτης Βασίλειος. 30) Μπεκύρης Μιχαήλ, 31) Ντάβαρη Ευαγγελία, 32) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 33) Οικονόμου Ιωάννης, 34) Ούντρια Ευαγγελή, 35) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 36) Πράπας Αντώνιος, 37) Πρασσάς Αναστάσιος, 38) Σαμουρέλης Κων/νος, 39) Σάπκας Ιωάννης, 40) Σούλτης Γεώργιος, 41) Τερζούδης Χρήστος, 42) Τσακίρης Μιχαήλ, 43) Τσιαούσης Κων/νος και 44) Φακής Γεώργιος. και δεν προσήλθε η Δ.Σ. κ. Σουλούκου Ασπασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 44, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 12

2 Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. Λαμπρούλης Γεώργιος, Καλογιάννης Απόστολος και Αλεξούλης Ιωάννης. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με την υπ αριθμ. 19/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΛ που αφορά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού Π.Γ.Ν.Λ. της ΔΗΚΕΛ και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 257 του Ν. 3463/ Την με αρ. 19/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΛ που αφορά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού Π.Γ.Ν.Λ. της ΔΗΚΕΛ, η οποία επισυνάπτεται παρακάτω. 3. Την διαφωνία των Δ.Σ. κ.κ. Ζωγράφου Βασίλειου & Ούντρια Ευαγγελής. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού Π.Γ.Ν.Λ. της ΔΗΚΕΛ, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην με αρ. 19/2011 απόφαση του Δ.Σ. της παραπάνω Επιχείρησης. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 2 από 12

3 ΑΔΑ: 4ΑΧΑΟΛ5Ξ-Τ3Μ Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε Λ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗ.Κ.Ε.Λ. Φ.Ε.Κ. 611 / Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ ΙΘ Μ. ( 19 / 2011 ) Α Π Ο Τ Ο ΥΠ Α Ρ Ι Θ Μ. 3 ο - 31 /8 / 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Στη Λάρισα σήμερα την 31 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα μ.μ. και στα γραφεία της Επιχείρησης Λευκίππου & Γαριτσίου (Ροδοπούλειο), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. Μπεκύρη Μιχαήλ, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 240 παρ.2 του Ν.3463/2006 <<Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων >>. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΤΑΝ: 1. Μπεκύρης Μιχαήλ(Πρόεδρος), 2. Βαϊούλης Χρήστος(Αντιπρόεδρος), 3. Οικονόμου Σωτήριος, 4. Αστερίου Νικόλαος, 5. Παπαγεωργίου Ναυσικά, 6. Καλογήρου Λίτσα, 7. Καφφές Θεόδωρος, 8. Αγκαρίτσι Ροξάνα, 9. Μπαρμπαρούσης Παντελής. ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Δημότσιου Αγγέλα, 2. Δημητρίου Χάρης. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία αφού παρευρίσκονται τα εννέα (9) από τα έντεκα (11) μέλη του, που αποτελούν την πλειοψηφία αυτού.. Ο Πρόεδρος κ. Μπεκύρης Μιχαήλ, εισηγούμενος το 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει: Με την παρ 1 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06 ορίστηκε ότι «Το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης συντάσσει υποχρεωτικά τους ακόλουθους κανονισμούς: α. Εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών, με τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της επιχείρησης, οι θέσεις του προσωπικού κατά ειδικότητα, καθώς και το ανώτατο όριο αυτού. β. Κανονισμό προσωπικού, ο οποίος καθορίζει την υπηρεσιακή κατάσταση αυτού, τα προσόντα πρόσληψης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, καθώς και τις πειθαρχικές του ευθύνες. γ. Κανονισμό οικονομικής διαχείρισης. Σελίδα 3 από 12

4 Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης μπορεί να συντάσσονται και άλλοι κανονισμοί, οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία αυτής». Προτείνω προς κατάρτιση και ψήφιση τον Κανονισμό ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Με την παρ 1 περιπτ. ζ του άρθρου 256 του Ν. 3463/06 ορίζεται ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης εγκρίνονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, αν αυτές αφορούν την έγκριση των κανονισμών του άρθρου 257 του ιδίου νόμου. Θέτω ενώπιον σας σχέδιο κανονισμού προκειμένου να προβούμε στη ψήφισή του. Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο, είδε το σχέδιο κανονισμού ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ έλαβε υπόψη του: την παρ 1 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06 την παρ 1 περιπτ. ζ του άρθρου 256 του Ν. 3463/06 τις διατάξεις του Ν. 3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Καταρτίζει και ψηφίζει τον «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ως έχει: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΪΜΟΙΟ Ο βρεφονηπιακός σταθμός είναι Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μονάδα Φ.Π.Α.Δ.), είναι η μονάδα που φροντίζει βρέφη ή /και νήπια μέχρι την ηλικία εισαγωγής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, παρέχοντάς τους συγκεκριμένες υπηρεσίες. Η σύσταση και την λειτουργία της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ είναι σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση αριθ. Π2β/Γ.Π οικ.2808 /1997 (ΦΕΚ 645/τ Β/ ), η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Γ2β/ΓΠοικ. 1570/1999 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 749/ τ Β/ ) η οποία τροποποιήθηκε όπως συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ Π1β/Γ.Π.οικ /2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2724/ τ Β/ ) και ισχύει. Άρθρο 1 ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Κανονισμός αυτός αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας του ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ή όποιον περαιτέρω βρεφονηπιακό σταθμό δημιουργηθεί από την Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας. Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΣ Ο βρεφονηπιακός Σταθμός αποτελεί Παιδαγωγικό Κέντρο που παρέχει αγωγή στα παιδιά της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας μέσα από τη διαλεκτική παιδιού-παιδαγωγού-περιβάλλοντος. Σκοπός λειτουργίας είναι να προσφέρουν: Προσχολική αγωγή που ακολουθεί τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές ανάγκες της κάθε ηλικίας για την ολόπλευρη και σφαιρική νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών. Σελίδα 4 από 12

5 Την καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση & ψυχαγωγία των βρεφών και των νηπίων, που εξαιτίας της εργασίας και των δύο γονέων ή άλλης κοινωνικής αιτίας δεν την έχουν. Ειδικά παιδαγωγικά προγράμματα περιβαλλοντικής, κυκλοφορίας, μουσειακής αγωγής κ.τ.λ., καθώς επίσης και επαφή με την κοινότητα, που προσφέρουν στο παιδί ευκαιρίες για απόκτηση ειδικών γνώσεων, ανάπτυξης της προσωπικότητας του και κοινωνικοποίηση. Κατάλληλη προετοιμασία για τα παιδιά της νηπιακής ηλικίας για την απρόσκοπτη είσοδό τους στο Νηπιαγωγείο, μέσα από προγράμματα ανάλογα της νοητικής και ψυχοκινητικής τους εξέλιξης. Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και προβληματισμό των γονέων σε θέματα αγωγής, ψυχολογίας και σχέσεων με τα παιδιά τους. Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής. Άρθρο 3 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ Ανώτατο όργανο διοίκησης του βρεφονηπιακού σταθμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας / ΔΗ.Κ.Ε.Λ. Για τα επιμέρους, καθημερινά θέματα λειτουργίας του βρεφονηπιακού σταθμού και την επιλογή των παιδιών ορίζεται τριμελής επιτροπή από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, στην οποία συμμετέχουν δύο μέλη του Δ.Σ. και ένας εκπρόσωπος των γονέων. Ένας από τα μέλη της επιτροπής ορίζεται Πρόεδρος αυτής. Στην ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές τους. Σε κάθε συνεδρίαση της επιτροπής συμμετέχει με δικαίωμα λόγου και το παιδαγωγικό προσωπικό. Τα θέματα που απασχολούν κάθε φορά την επιτροπή, συγκεντρώνονται και κοινοποιούνται από τον Πρόεδρο της επιτροπής, στο Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη σχετικών αποφάσεων. Άρθρο 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, για την λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού είναι οι ίδιες που ισχύουν στους λοιπούς κανονισμούς της επιχείρησης (εσωτερικών υπηρεσιών, διαχείρισης και προσωπικού), εκτός εάν ορίζεται κάποια διαφορετική ή συμπληρωματική παράμετρος στον παρόντα κανονισμό ειδικά για τη λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού Άρθρο 5 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Δ. Σ. Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο και εισηγείται τα θέματα που είναι για συζήτηση. Παρακολουθεί και κατευθύνει τη λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις κατευθύνσεις του ΟΤΑ που έχει συστήσει τη δημοτική επιχείρηση Προΐσταται των υπηρεσιών της δημοτικής επιχείρησης και εκδίδει τις πράξεις που αφορούν το προσωπικό της και είναι πειθαρχικά Προϊστάμενος αυτής. Εγκρίνει την ενέργεια δαπανών που έχουν αποφασισθεί από το Δ.Σ. και εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών της δημοτικής επιχείρησης Εκπροσωπεί τη δημοτική επιχείρηση σε κάθε δικαστήριο και δημόσια αρχή. Υπογράφει τα έγγραφα και τις συμβάσεις της δημοτικής επιχείρησης. Αποφασίζει για τη λήψη εκτάκτων μέτρων και υποβάλλει τις σχετικές αποφάσεις για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Τον Πρόεδρο εφόσον κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αρθρο 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ Σελίδα 5 από 12

6 1. Δικαίωμα εγγραφής στον βρεφονηπιακό σταθμό έχουν τα παιδιά που είναι σωματικά, πνευματικά και ψυχικά υγιή, καθώς και αρτιμελή, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα ή όπως κάθε φορά ορίζεται από τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις ή δεν είναι αρτιμελή, εγγράφονται στο Σταθμό εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ειδικού γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας ιδιαιτέρων προβλημάτων στην λειτουργία του Σταθμού. Η ηλικία εγγραφής στον βρεφονηπιακό σταθμό είναι από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στο Νηπιαγωγείο. 2. Τα εγγραφόμενα στον Σταθμό παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του ΟΤΑ που συνιστά αυτόν, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορη περιοχή και η εγγραφή είναι εφικτή λόγω της ύπαρξης κενής θέσης ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζομένων γονέων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια (όπως π.χ. παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, παιδιά αγάμων μητέρων, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από γονείς με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κλπ). Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να εξειδικεύει τα κριτήρια αυτά καθιερώνοντας τη μοριοποίησή τους. Για την διακρίβωση των κοινωνικών παραμέτρων εγγραφής, η επιχείρηση δια των υπηρεσιών της μπορεί να διενεργεί κοινωνική έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο πριν τη λήψη της απόφασης για εγγραφή παιδιών. 4. Για την εγγραφή των παιδιών στον βρεφονηπιακό Σταθμό απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά : α. Αίτηση της μητέρας ή του κηδεμόνα του παιδιού. β. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού. γ. Βεβαίωση της μητέρας ότι εργάζεται ή κηδεμόνα δ.βεβαίωση του Κέντρου Υγείας ότι το παιδί έχει εμβολιαστεί ε. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού. στ. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικούς έτους ή φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος. ζ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης η. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο. Για τους αλλοδαπούς: Άδεια παραμονής των γονέων & του παιδιού Βεβαίωση του Κέντρου Υγείας ότι το παιδί έχει εμβολιαστεί Παρατήρηση: Δε θεωρούνται αλλοδαποί οι Βορειοηπειρώτες, οι Ελληνοπόντιοι κ.τ.λ., εφ όσον προκύπτει από το Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού η Ελληνική του ιθαγένεια. Σε κάθε τμήμα φιλοξενούνται μέχρι δύο (2) παιδιά αλλοδαπών. 5. Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 20 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους (ή όπως κάθε φορά ορίζεται από τις Προσκλήσεις Συμμετοχής,) και σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα Ιουλίου συνέρχεται η επιτροπή του βρεφονηπιακού σταθμού (στην οποία μετέχει και το παιδαγωγικό προσωπικό) και αφού προβεί σε καταρχήν εξέταση των αιτήσεων και αφού πραγματοποιήσει και κοινωνική έρευνα, όπου κατά την κρίση της αυτό απαιτείται, συντάσσει έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο σε ειδική συνεδρίασή, αποφασίζει για την επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών, η οποία αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα. 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της δημοτικής επιχείρησης μπορεί να εγγράφει παιδιά και πέρα από τη δυναμικότητα του λειτουργούντος βρεφονηπιακού Σταθμού και μέχρι ποσοστού 10% επ' αυτής εφόσον υπηρετεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις προσωπικό και υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι. Σελίδα 6 από 12

7 7. Τα κριτήρια επιλογής - εγγραφής των επιχορηγούμενων τέκνων, προσαρμόζονται κάθε φορά στο εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο: Της τροποποίησης και κωδικοποίησης της με αριθμό /3.1434/ (ΦΕΚ 556/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο ». ή όπως τροποποιηθεί και ισχύσει. Άρθρο 7 ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 1. Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τον βρεφονηπιακό Σταθμό της δημοτικής επιχείρησης ενεργείται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω περιπτώσεις : Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών. Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς. Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή (στα μη επιχορηγούμενα παιδιά από τους φορείς χρηματοδότησης) εφόσον αυτή προβλέπεται, για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος και αφού πρώτα ειδοποιηθούν αυτοί να καταβάλουν το οφειλόμενο ποσό. Όταν κατ' εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις στους γονείς, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Σταθμού. Όταν απουσιάζει το παιδί αδικαιολόγητα πέραν του μηνός, ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση των γονέων από τη διεύθυνση του παιδικού σταθμού. Όταν συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στο σχολείο(στο τέλος της σχολικής χρονιάς). Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι προϊσταμένες τμήματος των παιδικών σταθμών οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης ο οποίος εισηγείται τη διαγραφή των παιδιών. Στις περιπτώσεις διαγραφής η θέση συμπληρώνεται από το παιδί που η αίτηση του έχει προτεραιότητα σε κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Άρθρο 8 ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο της δημοτικής επιχείρησης, μετά από πλήρως τεκμηριωμένη σύμφωνη γνώμη του οικείου Ο.Τ.Α., και η οποία θα είναι σύμφωνη με τον κοινωνικό χαρακτήρα των παρεχομένων υπηρεσιών, μπορεί να επιβάλλει μηνιαία οικονομική εισφορά (τροφεία) στις οικογένειες των μη επιλέξιμων φιλοξενουμένων παιδιών. Στην περίπτωση επιβολής οικονομικής εισφοράς, αυτή πρέπει να γνωστοποιείται με ανάρτηση πριν την έναρξη του χρονικού διαστήματος υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή. Με την ίδια απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις περιπτώσεις των οικογενειών που μπορούν να απαλλαγούν από την καταβολή της οικονομικής εισφοράς ή που θα καταβάλουν αυτή μειωμένη. Η οικονομική εισφορά των γονέων καταβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, ανεξαρτήτως παρουσιών. Η εισφορά είναι υποχρεωτική για κάθε γονέα από της εγγραφής του παιδιού και μέχρι τη λήξη λειτουργίας του σταθμού. Με την εισφορά του Σεπτεμβρίου προκαταβάλλεται και η εισφορά του Ιουλίου. Σε καμία περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά. Άρθρο 9 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ Σελίδα 7 από 12

8 1. Σε περίπτωση που μεταφέρονται παιδιά στον Σταθμό με μεταφορικό μέσο που αυτός διαθέτει, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πιστή τήρηση των προδιαγραφών ασφαλούς μεταφοράς. 2. Το κόστος μεταφοράς των παιδιών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και μπορεί να καλυφθεί με πρόσθετη εισφορά των γονέων και είναι ανεξάρτητο από την οικονομική εισφορά του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού. Άρθρο 10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 1. Η λειτουργία του σταθμού αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή. 2. Σε περίπτωση που η απασχόληση των εργαζομένων μητέρων των φροντιζόμενων τέκνων του σταθμού το επιτρέπει, μπορεί τον μήνα Αύγουστο να διακόπτει την λειτουργία του ο σταθμός συνολικά έως ένα μήνα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. 3. Ο Σταθμός διακόπτει την λειτουργία του επίσης κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και του Πολιούχου του Δήμου ή του Δ/Δ που λειτουργεί ο Σταθμός ή του εορτασμού Εθνικού Τοπικού γεγονότος. 4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρατείνεται, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, σε ειδική ανάγκη για δύο (2) ώρες επιπλέον το ωράριο λειτουργίας του Σταθμού εφόσον υπηρετεί σ' αυτόν το προσωπικό που απαιτείται και με την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης σ' αυτό ή σε περίπτωση αδυναμίας ανάπαυση σε άλλη ημέρα. Το ωράριο λειτουργίας του Σταθμού αρχίζει από την 7:00 ώρα π.μ. κατά το χειμερινό ωράριο και από 6:45 ώρα π.μ. κατά το θερινό ωράριο και λήγει, σε κάθε περίπτωση την 16:00ώρα. Άρθρο 11 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 1. Ο βρεφονηπιακός Σταθμός συγκροτείται : Από τμήματα βρεφών 8 μηνών 1,5 ετών Από τμήματα βρεφών 1,5 ετών 2,5 ετών Από τμήματα νηπίων 2,5 ετών - 3,5 ετών Από τμήματα νηπίων 3,5 ετών - έως την εισαγωγή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Άρθρο 12 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 1. Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, αποτελεί παράλληλη υποχρέωση, προς την αντίστοιχη οικογενειακή, της δημοτικής επιχείρησης και ενεργείται από παιδίατρο εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος επισκέπτεται αυτόν μια φορά το δεκαπενθήμερο ή συχνότερα εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους ουσιαστικής άσκησης του ιατρικού ελέγχου. 2. Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας που ενημερώνεται από το Γιατρό, ή τη προϊσταμένη τμήματος του σταθμού με τη βοήθεια του γιατρού. 3. Σε τακτά χρονικά διαστήματα καλούνται οι γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις σχετικά με θέματα υγιεινής των παιδιών. 4. Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί επίσης υποχρέωση και του λοιπού προσωπικού του Σταθμού, το οποίο εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε αμέλεια ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών. Το προσωπικό του Σταθμού υποβάλλεται τακτικά σε προληπτικό ιατρικό έλεγχο, εφοδιάζεται δε με ειδικό ατομικό βιβλιάριο υγείας που θεωρείται από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία. 5. Όταν το παιδί αρρωστήσει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του παιδικού σταθμού, ειδοποιούνται έγκαιρα οι γονείς του και το παραλαμβάνουν. Το παιδί παραμένει εκτός παιδικού σταθμού έως την πλήρη ανάρρωσή του. 6. Η επιστροφή πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του θεράποντος Παιδιάτρου στην οποία αναφέρεται: Η νόσος από την οποία έπασχε το παιδί Σελίδα 8 από 12

9 Η αποκατάσταση της υγείας του 7. Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν αμέσως τον παιδικό σταθμό. 8. Η χρήση απλής φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να χορηγηθεί από το παιδαγωγικό προσωπικό του παιδικού σταθμού. 9. Σε περίπτωση σοβαρού έκτακτου περιστατικού όπως π.χ. ατύχημα, τραυματισμός, ειδοποιείται ο παιδίατρος του Ιδρύματος, η διεύθυνση του βρεφονηπιακού σταθμού και οι γονείς του παιδιού. Εάν δεν είναι εφικτή η άμεση τηλεφωνική επικοινωνία το παιδί μεταφέρεται στο πλησιέστερο Νοσοκομείο με παιδιατρική κλινική. 10. Σε καμιά περίπτωση τα παιδιά δε μεταφέρονται με ιδιωτικά αυτοκίνητα του προσωπικού αλλά καλείται το Ε.Κ.Α.Β. 11. Σε περίπτωση εμφανίσεως ψειρών το παιδί παραμένει για ένα διήμερο στο σπίτι προκειμένου να αποψειριασθεί εντελώς. 12. Στους παιδικούς σταθμούς τηρείται ιατρικό αρχείο στο οποίο αναγράφεται από τις παιδαγωγούς κάθε σοβαρό περιστατικό ( π.χ. ατύχημα, ασθένεια που συμβαίνει κατά την παραμονή του παιδιού στον παιδικό σταθμό κ.τ.λ.) Άρθρο 13 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 1. Στον Σταθμό εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοπνευματική ανάπτυξη. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, τα παιδιά προσεγγίζοντας με μέσο τη στοργή, το διάλογο, την επεξήγηση και την εμπιστοσύνη. Ρητά απαγορεύεται στο προσωπικό του Σταθμού η καταναγκαστική επιβολή απόψεων ή η επιβολή σωματικής τιμωρίας, παραβίαση δε της απαγόρευσης αυτής αποτελεί σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωμα. Βάση του ημερήσιου προγράμματος απασχόλησης είναι η κοινωνικοποίηση και ομαλή συναναστροφή των παιδιών μεταξύ τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και ασφάλειας. 2. Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι ευέλικτο, τηρούνται όμως ορισμένα βασικά χρονικά σημεία αυτού όπως προσέλευση, αναχώρηση των παιδιών, ώρες φαγητού, διαλείμματος, ανάπαυσης. Το Δ.Σ. της επιχείρησης, έπειτα από σχετική έκθεση της αρμόδιας επιτροπής και του παιδαγωγικού προσωπικού, καταρτίζει αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα, το οποίο αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του σταθμού και κοινοποιείται εγγράφως στους γονείς. Άρθρο 14 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ Στα βρέφη και στα νήπια του σταθμού παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό κάθε μέρα). Για τους παιδικούς σταθμούς που έχουν παρατεταμένο ωράριο λειτουργίας, λαμβάνεται μέριμνα για την επιπρόσθετη διατροφή των παιδιών. Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών, ως βάση για το ποσοτολόγιο τροφίμων και του διαιτολογίου λαμβάνεται η υπ αριθμ. Γ2 Α/ΟΙΚ4108 / 1998 απόφαση του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας. Το πρόγραμμα διατροφής αναρτάται σε εμφανές σημείο του σταθμού και ενημερώνονται σχετικά οι γονείς. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη χορήγηση στα παιδιά νωπών φρούτων και λαχανικών, νωπού κρέατος και ψαριών, γαλακτοκομικών προϊόντων κ.τ.λ. σε επαρκείς για τις ανάγκες τους, ποσότητες όπως επίσης και η μη χορήγηση ειδών διατροφής που περιέχουν συντηρητικές χρωστικές τεχνητά γλυκαντικές και λοιπές ουσίες. Άρθρο 15 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Τα ειδικότερα τυπικά προσόντα διορισμού του προσωπικού του Βρεφονηπιακού Σταθμού της δημοτικής επιχείρησης είναι τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Σελίδα 9 από 12

10 Άρθρο 16 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Το προσωπικό του Σταθμού είναι υποχρεωμένο να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις του στην εύρυθμη λειτουργία τους, να καλλιεργεί και να αναπτύσσει περαιτέρω τις γνώσεις τους παρακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις, να υποστηρίζει τις οικογένειες των φιλοξενουμένων παιδιών και να αφιερώνει στα καθήκοντα που του αναθέτουν όλες τις δραστηριότητες εξυπηρετώντας αυτά ευσυνείδητα. 2. Να γνωρίζει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 3. Να υπηρετεί ευσυνείδητα τα συμφέροντα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και να συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις και τις γνώσεις του για τη σωστότερη λειτουργία του. 4. Η συνεργασία και ο διάλογος είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών της Δημοτικής Επιχείρησης. 5. Το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τρίτους, κυρίως γονείς και κηδεμόνες, προμηθευτές, μέλη Δ.Σ. κ.τ.λ., οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια, κατανόηση, καλοσύνη, καταδεικτικότητα και να τους ενημερώνει και εξυπηρετεί πρόθυμα. 6. Ιδιαίτερα το παιδαγωγικό προσωπικό οφείλει να καλλιεργεί τις γνώσεις του, σχετικά με τις αρχές της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας του παιδιού. Έχοντας δε υπόψη του τη σοβαρότητα της δουλειάς του και τη μεγάλη ευθύνη, πρέπει να φροντίζει για την επιμόρφωση του πάνω σε θέματα αγωγής με τη συμπαράσταση και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης. Άρθρο 17 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το νηπιακό τμήμα περιλαμβάνει νήπια ηλικίας 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην Υποχρεωτική εκπαίδευση και το απασχολούμενο προσωπικό θα είναι προσαρμοσμένο στις διατάξεις του άρθρου 2 της ΚΥΑ αριθ. Γ2β/οικ. 1570/1999 (ΦΕΚ 749/τ. Β), τροποποίηση άρθρο 7, της ΚΥΑ αριθ. Π2β/οικ. 2808/97 (ΦΕΚ 645/τ. Β). Παιδαγωγικό Προσωπικό : Σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ.γ2β/ οικ. 1570/1999 (ΦΕΚ 749/τ. Β, άρθρο 2, παρ. 1, περιπτ. Α, Β, α) Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών με εξατομίκευση του ημερήσιου προγράμματος ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες τους. Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης. β) Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασμού των αιθουσών για την εφαρμογή του προγράμματος με είδη (παιχνίδια, είδη καθαριότητας κλπ.) γ) Βοηθά τα φιλοξενούμενα παιδιά για την ικανοποίηση των ατομικών τους αναγκών. Παρακολουθεί την διατροφή και καθαριότητά τους, ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους. δ) Ενημερώνει τους αρμοδίους και τον Παιδίατρο για κάθε ύποπτο σχετικά με την υγεία τους περιστατικό. ε) Τηρεί βιβλίο παρουσίας των παιδιών και ενημερώνει αρμοδίως για τις καθυστερήσεις παιδιών στην προσέλευσή τους είτε στις απουσίες τους. στ) Λόγω της άμεσης επαφής του με τα παιδιά προσφέρει σ' αυτά με υπομονή και στοργή όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους επιδιώκοντας συνεχώς να δημιουργήσουν σ' αυτά ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας, εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η κακή μεταχείριση των παιδιών (εκφοβισμός, σωματική ποινή). Βοηθός Νηπιαγωγού Σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ.γ2β/ οικ. 1570/1999 (ΦΕΚ 749/τ. Β, άρθρο 2, παρ. 1, περιπτ. Γ. Βοηθάει το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου σε όλα τα καθήκοντά του και εκτελεί τις οδηγίες που παίρνει από αυτό. Στην περίπτωση απουσίας του προσωπικού της προηγουμένης παραγράφου, αντικαθιστά αυτό απευθυνόμενη στον Υπεύθυνο του Σταθμού για βοήθεια και υποστήριξη. 3. Ο Διευθυντής /ντρια του βρεφονηπιακού σταθμού ένα από τα μέλη του παιδαγωγικού προσωπικού [σύμφωνα με το ΦΕΚ 749 /Β / , αριθ Γ2β / οικ. 1570, αρθρο 2, παρ. 1 περιπτ, Α ]που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης, πέρα από το παιδαγωγικό του έργο : α. Είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και τον έγκαιρο εφοδιασμό του Σταθμού με τα αναγκαία και λοιπά υλικά, για την καλή φύλαξη, συντήρηση και διάθεσή τους καθώς και για την λοιπή εν γένει περιουσία του Σταθμού, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Σελίδα 10 από 12

11 β. Συντάσσει τις μισθολογικές καταστάσεις του προσωπικού του Σταθμού και υπολογίζει με βάση τις ισχύουσες διατάξεις τυχόν πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες κλπ) που προκύπτουν, σε συνεργασία με το λογιστή της επιχείρησης. γ. Τηρεί όλα τα βιβλία διαχείρισης στα οποία καταχωρεί όλες τις από το νόμο απαιτούμενες εγγραφές. δ. Πραγματοποιεί τις εισπράξεις (τροφεία) της δημοτικής επιχείρησης., μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. ε. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση γενικά των λογαριασμών της δημοτικής επιχείρησης τη συγκέντρωση των παραστατικών στοιχείων της διαχείρισης και την φύλαξη και ταξινόμηση, όλων των δικαιολογητικών εισπράξεων (τροφεία) ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος της διαχείρισης σε οποιοδήποτε χρόνο. στ. Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο της δημοτικής επιχείρησης για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του Βρεφονηπιακού Σταθμού, της Δημοτικής Επιχείρησης εισηγούμενος εγκαίρως τυχόν αναμόρφωσή του. ζ. Εκτελεί κάθε άλλη εργασία διοίκησης και διαχείρισης που του ανατίθεται. 4. Η Μαγείρισσα ή Μάγειρας εφόσον υπηρετεί: α. Είναι υπεύθυνη/ος για το μαγειρείο και την επιμελημένη και έγκαιρη παρασκευή του φαγητού, σύμφωνα με το διαιτολόγιο. Επιμελείται ιδιαιτέρως για την τήρηση όλων των όρων υγιεινής στους χώρους παρασκευής φαγητού, εισηγούμενη κάθε σχετικό μέτρο. β. Παραλαμβάνει καθημερινά από το Διαχειριστή βάσει υπηρεσιακού σημειώματος την αναγκαία ποσότητα υλικών για το ημερήσιο φαγητό με βάση το διαιτολόγιο και υπογράφει το σχετικό δελτίο. γ. Τακτοποιεί τα μαγειρικά σκεύη και είδη εστιάσεως και φροντίζει για την καλή κατάστασή τους ευθυνόμενη/ος για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή. δ. Προτείνει την λήψη κάθε μέτρου που θεωρεί απαραίτητο για την καλή λειτουργία του μαγειρείου. 6. Η Βοηθός Μαγείρου ή Μαγείρισσας ή Τραπεζοκόμος φροντίζει τη διανομή του φαγητού, στα παιδιά και φροντίζει για τη συγκέντρωση των ειδών εστίασης μετά το τέλος του. Επίσης βοηθά τον μάγειρα ή την μαγείρισσα στην προετοιμασία του φαγητού. 5. Το προσωπικό καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών, εξωτερικών χώρων καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον υπεύθυνο του Κέντρου. 6. Ο παιδίατρος (εφόσον υφίσταται) έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις : α. Εξετάζει κατά διαστήματα και κατ' ελάχιστο όριο μια φορά ανά δεκαπέντε ημέρες όλα τα παιδιά του Σταθμού της δημοτικής επιχείρησης, και παρακολουθεί την ανάπτυξή τους, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις του στην ατομική καρτέλα κάθε παιδιού. β. Εισηγείται για την δυνατότητα επιστροφής στον Σταθμό παιδιού που απουσίασε από σοβαρή ασθένεια με βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκομίζεται από τους γονείς και την προσωπική του εξέταση. γ. Υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και για την υγειονομική κατάσταση του Σταθμού. Διατηρεί στο Σταθμό πρόχειρο φαρμακείο και για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πρέπει να σπεύδει για την παροχή των υπηρεσιών του. 7. Ο Οδηγός (εφόσον υπηρετεί) επιλαμβάνεται για την ασφαλή μεταφορά των φιλοξενούμενων παιδιών προς και από τον Σταθμό, είναι υπεύθυνος για την καλή συντήρηση και καθαριότητα του αυτοκινήτου του Σταθμού και οφείλει να τηρεί σχολαστικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τους όρους ασφαλούς μεταφοράς παιδιών. Εκτελεί εξωτερικές εργασίες του νομικού προσώπου στο μεσοδιάστημα των μεταφορών. Άρθρο 18 Ειδικοί κανόνες για το προσωπικό 1. Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού του Βρεφονηπιακού Σταθμού της δημοτικής επιχείρησης καθορίζονται στον Κανονισμό του Βρεφονηπιακού Σταθμού 2. Απαγορεύεται η απομάκρυνση του προσωπικού από το Σταθμό κατά τις εργάσιμες ώρες. Σελίδα 11 από 12

12 Εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί προσωπικοί ή υπηρεσιακοί λόγοι, επιτρέπεται ολιγόωρη απομάκρυνση του υπαλλήλου, μετά από ειδική άδεια του Προϊσταμένου. 3. Το προσωπικό δικαιούται διατροφής από το ίδιο φαγητό που παρασκευάζεται για τα φιλοξενούμενα παιδιά. Η διατροφή αυτή δεν θεωρείται έμμεση μισθολογική παροχή του προσωπικού, αλλά αποβλέπει στην εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του Σταθμού. Κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η χορήγηση στο προσωπικό, φαγητού σε χρήμα ή σε είδος ή η χωριστή παρασκευή φαγητού για το προσωπικό. 4. Στο βοηθητικό προσωπικό του Σταθμού όπως και στο προσωπικό κουζίνας χορηγούνται τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία είδη ιματισμού. Άρθρο 19 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΡΓΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ Ισχύουν τα σχετικά του κανονισμού διαχείρισης της επιχείρησης Άρθρο 20 ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία του Βρεφονηπιακού σταθμού και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης. Ο παρόν κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 1.1 Το κείμενο το κανονισμού θα φέρει την υπογραφή του προέδρου και των μελών του Δ.Σ. στην τελευταία σελίδα και μονογραφή του Προέδρου σε κάθε σελίδα του. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 19 / 2011 Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗ.Κ.Ε.Λ ΜΠΕΚΥΡΗΣ ΑΘ. ΜΙΧΑΗΛ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Βαϊούλης Χρήστος 2. Οικονόμου Σωτήριος 3. Αστερίου Νικόλαος 4. Παπαγεωργίου Ναυσικά 5. Καλογήρου Λίτσα 6. Καφφές Θεόδωρος 7. Αγκαρίτσι Ροξάνα 8. Μπαρμπαρούσης Παντελής Ακριβές Αντίγραφο Λάρισα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΕΚΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Σελίδα 12 από 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Φεβρουάριος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρο 1 : Έκταση εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Αριθ. 16065/02 (ΦΕΚ Β 497/22-4-02) : Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας Δηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών. OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή τρίτη (23η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Τ52 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞ3-Ρ6Σ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 25/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞ3-Ρ6Σ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 25/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 25/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 320/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 202/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17629/16-12-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 202/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17629/16-12-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. 201/2015 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 406

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 406 Ορθή Επανάληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 11/9/2015 με αριθμ. 20 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 406

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Λαµβάνοντας υπόψιν ως πλαίσιο τον Κανονισµό Λειτουργίας ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου Παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Έκταση εφαρμογής κανονισμού... 4 Άρθρο 2: Σκοπός των Παιδικών Σταθμών...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΧΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩ10-4ΓΓ. Αριθµ. Απόφασης: 238 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩ10-4ΓΓ. Αριθµ. Απόφασης: 238 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 02-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 238 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ' αριθµ. 60/2014 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 2/ απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Ψ99 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

-1- Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

-1- Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ -1- ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ/3β Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, NΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΤΥΠΟΓΡ. ΕΛΛΗΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 548 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 548 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Ξ28 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 548 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Η Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου συγκροτείται σε Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΛΞ-49Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Περί Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΞΕ-ΕΛΘ. Απόσπασμα Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΞΕ-ΕΛΘ. Απόσπασμα Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Απόφασης 315 Απόσπασμα Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Περίληψη Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 285 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 285 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 285 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 456ΜΩΛΞ-407 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» λειτουργούν σε δύο τμήματα :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» λειτουργούν σε δύο τμήματα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αρ. Πρωτοκ. : οικ. 642 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 03-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 775 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟY ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α.Φ.Μ.: 997887336 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 18 τ.κ.

Διαβάστε περισσότερα