ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΥΜΡΑΞΗ) ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΛΗΟΦΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ Θζμα διπλωματικισ εργαςίασ: Ψθφιακι Αφιγθςθ, διαγενεακι μάκθςθ και επικοινωνία μζςω κεατρικοφ παιχνιδιοφ ςτθν Αϋ τάξθ Δθμοτικοφ με αφορμι τα επαγγζλματα ςτο μάκθμα τθσ Μελζτθσ του Ρεριβάλλοντοσ Φοιτιτρια: Μουχτάρθ Ευκαλία (ΑΜ 5312) Δαςκάλα Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ΡΕ70 Επιβλζπων κακθγθτισ: Μεϊμάρθσ Μιχάλθσ, Κακθγθτισ Τμιματοσ Επικοινωνίασ και Μ.Μ.Ε., Ε.Κ.Ρ.Α. ΑΘΗΝΑ 2012

2 «Πταν θ φανταςία απελευκερϊνει, όταν θ ευαιςκθτοποίθςθ αυξθκεί, όταν το μυαλό και θ καρδιά ανοίξουν, αυτι θ παρόρμθςθ μετατρζπεται ςε δθμιουργία.» Λάκθσ Κουρετηισ Οι εικόνεσ που φιλοτεχνοφν τθν διπλωματικι εργαςία είναι από το βιβλίο τθσ Σοφίασ Χατηθκοκολάκθ και εικονογράφθςθ τθσ Βιολζτασ Διαμαντι Μελετίου.

3 Ευχαριςτίεσ Σε αυτό το ςθμείο κα ικελα να ευχαριςτιςω αυτοφσ που με βοικθςαν για να φζρω εισ πζρασ αυτι τθν διπλωματικι εργαςία. Η εργαςία πραγματοποιικθκε υπό τθν επίβλεψθ του κακθγθτι Μιχάλθ Μεϊμάρθ και με τθ βοικεια επίκουρου κακθγθτι Δθμιτρθ Γκοφςκου, τουσ οποίουσ ευχαριςτϊ γιατί βρικαν ενδιαφζρουςα τθν ιδζα μου και για κακοδιγθςι τουσ όπωσ και το τρίτο μζλοσ τθσ επιτροπισ, τθν επίκουρθ κακθγιτρια Μαρία Σφυροζρα. Συνεχίηοντασ κα ικελα να ευχαριςτιςω τθν πρϊθν διευκφντρια του ςχολείου μου τθν κυρία Άννα Αλεξανδράτου και τθν φετινι διευκφντρια του ςχολείου, κυρία Κατερίνα Γερακοφδθ για τθν ςυναίνεςθ τουσ ςτθν διδακτικι παρζμβαςθ που πραγματοποίθςα. Καταλυτικι ςτθν πορεία τθσ παρζμβαςθσ ιταν και θ βοικεια των ςυναδζρφων Αντωνίασ Φιλίππου, Αντιγόνθσ Τςιοφμα, Σπφρου Βαςιλείου, Αλεξάνδρασ Λαμπαδαρίου και Κατερίνασ Χατηθγιαννοφλθ. Η βοικεια και θ ςυναίνεςθ των γονζων των παιδιϊν για όλθ τθν διαδικαςία ιταν ουςιαςτικι για τθν ομαλι πορεία τθσ. Ιδιαίτερα κα ικελα να ευχαριςτιςω τθν Άννα Μαρία Δθμοποφλου, τθν Ελευκερία Βαγιοποφλου, τθν Αλίνα Γαβρίσ, τθν Ραναγιϊτα Καλμοφκου και Αναςταςία Αλεξανδράτου, γονείσ των μακθτϊν και τον μακθτριϊν τθσ τάξθσ μου. Ξεκινϊντασ από το 1 ο ΚΑΡΗ ζντθ - Νίκαιασ, εκτιμιςαμε τθν βοικεια που μασ προςζφεραν τα μζλθ του, θ κυρία Άννα Γιακουμάτου και θ κυρία Αμαλία Μαςτρογιάννθ για το πρϊτο μζροσ τθσ εργαςίασ μασ. Θα ικελα να εκφράςω και ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςτον κφριο Μάκθ Μουτςόπουλο και ςτον κφριο Βαςίλθ Μουτςόπουλο, μζλθ τθσ Θεατρικισ Ομάδασ ζντθ Νίκαιασ «ενδία Λζξισ» που αποτζλεςαν τθν ομάδα των ενθλίκων ςτθν διδακτικι παρζμβαςθ. Θα ικελα να ευχαριςτιςω τουσ Θραςφβουλο Μουχτάρθ και Τάκθ Κολοκυκά για τθν παροχι του εξοπλιςμοφ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ και τουσ Ανδρζα Κριτςελι, Κωνςταντίνο Ντεκϊ και Γιάννθ Σοφγιαννθ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ ςε όλθ τθ διάρκεια του πονιματοσ. Ραράλλθλα κα ικελα να ευχαριςτιςω τουσ ςυμφοιτθτζσ μου Αλεξάνδρα Νάκου, Λουκά Κοφτςικο, Νίκο Σεμερτηόγλου και Ευγενία Τροφλλου για τθν θκικι υποςτιριξθ που μου προςζφεραν και για το επιςτθμονικό υλικό που μου διζκεςαν και τον Μανϊλθ Σπανουδάκθ για τθν 3 θ τεχνικι ανάπτυξθ τθσ Μθλιάσ και τθν βοικειά του. Τζλοσ κα ικελα να ευχαριςτιςω τθν οικογζνεια μου, για τθν αμζριςτθ ςυμπαράςταςι τθσ ςε όλθ τθν μζχρι τϊρα πορεία μου.

4 Ευχαριςτίεσ Περιεχόμενα Θεωρθτικό Μζροσ 1. Ειςαγωγι Ο Πολιτιςμόσ τθσ Εκπαίδευςθσ Εκπαιδευτικι Σεχνολογία 4 2. ΔΕΠΠΣ Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγράμματοσ πουδϊν ςτο μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςε ςχζςθ με τθν Αφιγθςθ Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγράμματοσ πουδϊν ςτο μάκθμα τθσ Μελζτθσ του Περιβάλλοντοσ ςε ςχζςθ με τα Επαγγζλματα Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγράμματοσ πουδϊν ςτο Θεατρικό Παιχνίδι Ειδικοί ςκοποί ΔΕΠΠ για τθ Θεατρικι Αγωγι Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγράμματοσ πουδϊν ςτο μάκθμα τθσ Μουςικισ και των Εικαςτικϊν ςε ςχζςθ με τα Επαγγζλματα Θεωρίεσ μάκθςθσ Δικαιολόγθςθ για τθν χριςθ Τεχνολογίασ ςτθν Εκπαίδευςθ Ενιςχφοντασ τθν μάκθςθ με βίντεο και ιχο Πρώτοσ Άξονασ: Ψθφιακι Αφιγθςθ Σι είναι Αφιγθςθ (Storytelling) Αφιγθςθ ςτον Κινθματογράφο Σι είναι Ψθφιακι Αφιγθςθ Γιατί digital storytelling; Γιατί ςτθν τάξθ; Είδθ Ψθφιακισ αφιγθςθσ Digital storytelling και μικροί μακθτζσ και μακιτριεσ Ψθφιακι Δθμιουργία Φάςεισ Δεφτεροσ Άξονασ: Διαγεννεακι Μάκθςθ και Επικοινωνία Η κοινωνία που ηοφμε ςιμερα Προβλθματιςμοί για τθν αλλθλεπίδραςθ και το χάςμα των δφο γενεϊν Διαγενεακι Μάκθςθ και Επικοινωνία Γιατί Διαγενεακι Μάκθςθ και Επικοινωνία Σι κάνει επιτυχζσ ζνα διαγενεακό πρόγραμμα Η δράςθ του τμιματοσ πάνω ςτθ διαγενεακι μάκθςθ και επικοινωνία Τρίτοσ Άξονασ: Θεατρικό Παιχνίδι 57

5 7.1 Θεατρικι αγωγι Θεατρικό παιχνίδι Φάςεισ τθσ κεατρικισ αγωγισ κεατρικοφ παιχνιδιοφ Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ εμψυχωτι Σεχνικζσ ανάπτυξθσ και επεξεργαςίασ Θζατρο και Θεατρικό Παιχνίδι 67 Πρακτικό Μζροσ 1. Ειςαγωγι Μεκοδολογία Διδακτικισ Παρζμβαςθσ Ερωτιματα Παρζμβαςθσ κοπόσ τθσ Παρζμβαςθσ τόχοι τθσ Παρζμβαςθσ Διδακτικόσ Άξονασ Παρζμβαςθσ Προπαραςκευι Διδακτικισ Παρζμβαςθσ Προγράμματα που χρθςιμοποιικθκαν Μζςα Διδακτικισ Παρζμβαςθσ Αξιολογικά Εργαλεία Στάδια Εργαςίασ υμμετζχοντεσ Σόποσ τθσ Παρζμβαςθσ Διδακτικι Παρζμβαςθ Φάςεισ Παρζμβαςθσ Αϋ Φάςθ: Προπαραςκευαςτικζσ Δραςτθριότθτεσ Βϋ Φάςθ: Πρϊτθ Ψθφιακι Επαφι Γϋ Φάςθ: Δθμιουργία Θεατρικοφ Δρϊμενου Δϋ Φάςθ: Σελικζσ Δραςτθριότθτεσ Αξιολόγθςθ Συμπεράςματα Αξιολόγθςθ Αποτελζςματα Νατουραλιςτικισ Παρατιρθςθσ Αποτελζςματα Άτυπων υνεντεφξεων των Παιδιϊν Αποτελζςματα Ερωτθματολογίων Μακθτϊν / Μακθτριϊν Αποτελζςματα υνεντεφξεων Ενθλίκων Αποτελζςματα Ρουμπρίκασ υμπεράςματα Συηιτθςθ Επίλογοσ 168 Βιβλιογραφία 171 Παράρτθμα 180 Φφλλο Εργαςίασ 1 Ερωτθματολόγιο Ρουμπρίκα για Βίντεο

6 υνεντεφξεισ Ενθλίκων Ομαδικζσ Ζωγραφιζσ των παιδιϊν Επιςτολι προσ γονείσ και κθδεμόνεσ Άδεια για τθν Μθλιά Ενότθτεσ από το βιβλίο τθσ Μελζτθσ του Περιβάλλοντοσ που χρθςιμοποιιςαμε Ενότθτα από τθ Νεοελλθνικι Γλϊςςα που χρθςιμοποιιςαμε Πρόγραμμα Μουςείου Μπενάκθ Φωτογραφίεσ από τθν Διδακτικι Παρζμβαςθ

7 ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ

8 ΔΡΜΣ «Τεχνολογίεσ τθσ Επικοινωνίασ και Ρλθροφορίασ για τθν Εκπαίδευςθ» 1. Ειςαγωγι 1.1 Ο Πολιτιςμόσ τθσ Εκπαίδευςθσ Τα τελευταία χρόνια ο διάλογοσ για τθν εκπαίδευςθ επικεντρϊνεται ςτισ αρχζσ τθσ διδακτικισ πράξθσ, με ςυνζπεια τα μζςα με τα οποία οι δάςκαλοι αλλά και οι μακθτζσ επιτελοφν το ζργο τουσ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ τθσ ςχολικισ τάξθσ να παραμελοφνται (Bruner J., 2007). Θ ιδζα τθσ αυτενζργειασ, δθλαδι να αποκτάσ μεγαλφτερο ζλεγχο τθσ νοθτικισ ςου δραςτθριότθτασ, θ ιδζα του αναςτοχαςμοφ, δθλαδι να μθν μακαίνεισ αμάςθτεσ γνϊςεισ αλλά να κατζχεισ το νόθμα αυτϊν που μακαίνεισ, θ ιδζα τθσ ςυνεργαςίασ, δθλαδι να μοιράηεςαι τισ πθγζσ γνϊςθσ οι οποίεσ προζρχονται από το ςφνολο των ανκρϊπων που εμπλζκονται ςτθ διδακτικι διαδικαςία και ςτθ μάκθςθ και θ ιδζα του πολιτιςμοφ, δθλαδι ο τρόποσ ηωισ και ςκζψθσ τον οποίο οικοδομοφμε, διαπραγματευόμαςτε, κεςμοποιοφμε και τελικά καταλιγουμε να ονομάςουμε πραγματικότθτα για να διευκολυνκοφμε είναι τζςςερισ ςθμαντικζσ ιδζεσ από τθν ζρευνα που διεξιχκθ από τθν Ann Brown και τον Joseph Campione. Οι κοινωνικζσ ςπουδζσ, ςφμφωνα με τον επίςθμο οριςμό του Εκνικοφ Συμβουλίου για τισ Κοινωνικζσ Σπουδζσ (National Council for the Social Studies) 1, είναι θ ολοκλθρωμζνθ μελζτθ των κοινωνικϊν και ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν για τθν προϊκθςθ τθσ ικανότθτασ του πολίτθ. Ο κφριοσ ςτόχοσ των κοινωνικϊν ςπουδϊν είναι να βοθκιςουν τουσ νζουσ ανκρϊπουσ να αναπτφξουν τθν ικανότθτα να λαμβάνουν τεκμθριωμζνεσ και αιτιολογθμζνεσ αποφάςεισ για το κοινό καλό, ωσ πολίτεσ μιασ πολιτιςμικά πολφμορφθσ, δθμοκρατικισ κοινωνίασ ςε ζναν αλλθλοεξαρτϊμενο κόςμο. Στθ γλϊςςα του ςχολείου ωσ κοινωνικζσ ςπουδζσ, αναφζρονται θ ιςτορία και θ λογοτεχνία. Δθλαδι το ανκρϊπινο Ραρελκόν, το Ραρόν και το Ρικανό (Bruner J., 2007). Σε αυτό το κομμάτι εντάςςονται και τα επαγγζλματα του παρελκόντοσ που τείνουν να εξαφανιςτοφν. Θ εξζλιξθ του ανκρϊπου, των μθχανϊν και τθσ τεχνολογίασ ςυνδράμουν ςτθν εξάλειψθ κάποιων επαγγελμάτων. Λαμβάνοντασ υπόψθ μασ τθν ιδζα του αναςτοχαςμοφ είναι κεμιτό να αναπτφςςει το παιδί τθν μεταγνωςτικι ικανότθτά του και να μεταβάλλει αυτά που ζχει ιδθ μάκει από απλι ενθμζρωςθ ακόμα και να ςτοχάηεται για τθν ςκζψθ του. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, είναι αποτζλεςμα αυςτθρϊσ προκακοριςμζνο από 1 Εκεί υπάρχει ο επίςθμοσ οριςμόσ για τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ. 1

9 «Ψθφιακι Αφιγθςθ, διαγενεακι μάκθςθ και επικοινωνία μζςω κεατρικοφ παιχνιδιοφ ςτθν Ά τάξθ Δθμοτικοφ με αφορμι τα επαγγζλματα ςτο μάκθμα τθσ Μελζτθσ του Ρεριβάλλοντοσ» κεωρίεσ, πράξεισ, πεποικιςεισ και επικυμίεσ των ανκρϊπων. Οι ιςτορίεσ που αξίηει να τισ αφθγθκοφμε και να τισ ερμθνεφςουμε τυπικά αναδφονται μζςα από προβλιματα. Θ ηωι δεν είναι απλϊσ μια διαδοχι αυτοτελϊν ιςτοριϊν που κακεμία ζχει τθ δικι τθσ αφθγθματικι βάςθ. Θ πλοκι, τα πρόςωπα, το ςκθνικό, όλα φαίνονται ςαν να ςυνεχίηουν, ςα να προεκτείνονται (Bruner J., 2007). Το ςχολείο είναι το ίδιο ζνασ πολιτιςμόσ, όχι απλϊσ μια προετοιμαςία για τον πολιτιςμό και ο πολιτιςμόσ, ςφμφωνα με κάποιουσ ανκρωπολόγουσ, είναι μια εργαλειοκικθ τεχνικϊν και διαδικαςιϊν για τθν διαχείριςθ του κόςμου μασ (Bruner J., 2007). Οι ςτοιχειϊδεισ διαδικαςίεσ κατανόθςθσ κεματικϊν πλαιςίων και εννοιϊν των μακθτϊν μποροφν να επαυξθκοφν με τισ νζεσ τεχνολογίεσ που ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ για να ενιςχφςουμε το ερμθνευτικό ζργο που πρζπει να κάνουν τζλεια. Το ηιτθμα όμωσ δεν είναι θ προςκετικι τεχνολογία, παρόλο που ζχει αποφαςιςτικι ςθμαςία ς αυτό που είναι ο πολιτιςμόσ. Το ηιτθμα είναι θ διαδικαςία τθσ αναηιτθςθσ, τθσ χριςθσ του νου, που ζχει κεντρικι ςθμαςία ςτθ διατιρθςθ ενόσ δθμοκρατικοφ πολιτιςμοφ. (Bruner J., 2007). Θ μελζτθ του πολιτιςμοφ προετοιμάηει τουσ μακθτζσ να απαντιςουν ςε ερωτιματα όπωσ ποια είναι τα κοινά χαρακτθριςτικά διαφορετικϊν πολιτιςμϊν ι πϊσ τα ςυςτιματα πεποικιςεων, όπωσ θ κρθςκεία, επθρεάηουν άλλα τμιματα του πολιτιςμοφ. Οι άνκρωποί προςπακοφν να αντιλθφκοφν τισ ιςτορικζσ τουσ ρίηεσ και να εντοπίςουν τουσ εαυτοφσ τουσ ςτον χρόνο. Θ γνϊςθ του τρόπου ανάγνωςθσ και αναδθμιουργίασ παρελκοντικϊν καταςτάςεων επιτρζπει ςτον άνκρωπο να δθμιουργιςει μια ιςτορικι προοπτικι και να απαντάει ςε ερωτιματα τφπου ποιοσ είμαι, τι ςυνζβθ ςτο παρελκόν, πϊσ ςυνδζομαι με το παρελκόν και πϊσ αυτό άλλαξε (Roblyer M.D., 2006). Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ χρειάηονται τθ γνϊςθ, τισ δεξιότθτεσ και τθν κατανόθςθ για να απαντοφν ςε τζτοιου τφπου ερωτιματα. Ασ μθν μασ περνάει αδιάφορο εξάλλου, ότι θ προςωπικι ταυτότθτα του ανκρϊπου διαμορφϊνεται από τισ επιρροζσ του πολιτιςμοφ των ομάδων και των κεςμϊν τθσ εκάςτοτε χϊρασ που διαμζνει. Θ λογοτεχνία και το κζατρο παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτον πολιτιςμό και ιδιαίτερα ςτθν εκπαίδευςθ. Οι αφθγιςεισ παρά τα βαςικά τουσ ςενάρια για τθ ηωι, αφινουν χϊρο για ριξεισ και τισ παραβιάςεισ που δθμιουργοφν αυτό που οι ϊςοι φορμαλιςτζσ ονομάηουν ostronenyie, το να κάνουμε δθλαδι αυτό που είναι εξαιρετικά οικείο και πάλι ξζνο. Οι ςπουδαίεσ ιςτορίεσ εκκζτουν ξανά τθν πραγματικότθτα ςε νζεσ διερευνιςεισ. Γι αυτό άλλωςτε οι τφραννοι ςτθν αρχαία ελλθνικι ιςτορία ζβαηαν πρϊτουσ ςτθν φυλακι τουσ 2

10 ΔΡΜΣ «Τεχνολογίεσ τθσ Επικοινωνίασ και Ρλθροφορίασ για τθν Εκπαίδευςθ» μυκιςτοριογράφουσ και τουσ ποιθτζσ (Bruner J., 2007). Μζςω τθσ γλϊςςασ και τθσ λογοτεχνικισ εφευρετικότθτασ, θ αφιγθςθ επιδιϊκει να κρατιςει τθν προςοχι του ακροατθρίου τθσ. Ο δθμιουργόσ των αφθγθματικϊν πραγματικοτιτων αποκτά εξαιρετικά μεγάλθ πολιτιςμικι ιςχφ, μασ ςυνδζει με τισ αποδεκτζσ πραγματικότθτεσ με αποτζλεςμα να μασ κάνει να ςκεφτοφμε εκ νζου αυτό που προθγουμζνωσ κεωροφςαμε δεδομζνο (Bruner J., 2007). Θ ςφγχρονθ παιδαγωγικι ςτρζφεται όλο και περιςςότερο ςτθ άποψθ ότι το παιδί κα πρζπει να ζχει επίγνωςθ των διαδικαςιϊν τθσ ςκζψθσ του κακϊσ και ότι είναι αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ για τον κεωρθτικό παιδαγωγό όςο και για τον δάςκαλο να το βοθκιςουν να γίνει πιο μεταγνωςτικό, δθλαδι να αποκτιςει επίγνωςθ του τρόπου με τον οποίο επιδίδεται ςτθ μάκθςθ και ςτθ ςκζψθ του, όπωσ και να ζχει επίγνωςθ του αντικειμζνου που μελετά. Θ απόκτθςθ δεξιοτιτων και θ ςυςςϊρευςθ γνϊςεων δεν αρκοφν. Ο μακθτισ μπορεί να βοθκθκεί να αποκτιςει πλιρθ κυριαρχία τθσ γνϊςθσ του ςτοχαηόμενοσ τον τρόπο με τον οποίο επιτελεί το ζργο του αλλά, επιπλζον, και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιϊςει τθν προςζγγιςι του. Εφοδιάηοντασ τον με μια καλι κεωρία για τθ νοθτικι λειτουργία του προςφζρουμε κάποια βοικεια για να το επιτφχει (Bruner J., 2007). Θ εκπαίδευςθ, ςε όποιον πολιτιςμό και αν εφαρμόηεται, πάντοτε ζχει ςυνζπειεσ ςτθ μελλοντικι ηωι των εκπαιδευόμενων. Βζβαια, διαφορετικοί πολιτιςμοί δίνουν διαφορετικι ζμφαςθ ςτθ δεξιότθτα να χρθςιμοποιοφν διαφορετικοφσ τφπουσ ςκζψθσ και διαφορετικοφσ κανόνεσ. Γενικά θ εκπαίδευςθ, παρζχει δεξιότθτεσ, τρόπουσ ςκζψθσ, αίςκθςθσ και λόγου, τισ οποίεσ μποροφμε αργότερα να τισ εκμεταλλευτοφμε για να διακρικοφμε ςε μία κοινωνία. Ζτςι λοιπόν θ εκπαίδευςθ ποτζ δεν είναι ουδζτερθ και πάντα ζχει κοινωνικζσ και οικονομικζσ επιπτϊςεισ (Bruner J., 2007). Τα παιδιά μακαίνουν να χρθςιμοποιοφν το μυαλό τουσ, βοθκοφμενα από διάφορουσ ενιςχυτικοφσ τρόπουσ, ςυμπεριλαμβανόμενθσ και τθσ χριςθσ Νζων Τεχνολογιϊν, ϊςτε να διευρφνουν τισ ικανότθτζσ τουσ. Θ εξερεφνθςθ πολιτιςμϊν, όταν οι μακθτζσ διαδικτυακά περιθγοφνται ςε ολόκλθρο τον κόςμο για να ςυλλζξουν κάποια ςτοιχεία και να τα ςυγκρίνουν με το δικό τουσ πολιτιςμό είναι ζνασ τζτοιοσ τρόποσ. Θ απομακρυςμζνθ ςυνεργαςία με ανκρϊπουσ από άλλουσ πολιτιςμοφσ, θ ανάκλθςθ μουςικισ ι εικόνων από τθν δικι τουσ λαϊκι κουλτοφρα, θ αντανάκλαςθ του πολιτιςμοφ ςε ζργα τζχνθσ μασ υπογραμμίηουν τθν ουςιαςτικι χριςθ του υπολογιςτι ςτθν εκπαίδευςθ και τθν τεχνολογικι ενθμερότθτα ωσ μια υποχρεωτικι δεξιότθτα του μακθτι και τθσ μακιτριασ τθσ εποχισ μασ. 3

11 «Ψθφιακι Αφιγθςθ, διαγενεακι μάκθςθ και επικοινωνία μζςω κεατρικοφ παιχνιδιοφ ςτθν Ά τάξθ Δθμοτικοφ με αφορμι τα επαγγζλματα ςτο μάκθμα τθσ Μελζτθσ του Ρεριβάλλοντοσ» 1.2 Εκπαιδευτικι Τεχνολογία Οι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ ζχουν ειςβάλει ςτθ ςφγχρονθ ηωι ςε τζτοιο βακμό, ποφ είναι αδφνατο να ςκεφτεί κανείσ ότι εμφανίςτθκαν για πρϊτθ φορά μόλισ 60 χρόνια πριν, κατά τθ διάρκεια του Β Ραγκοςμίου Ρολζμου, για τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ τθσ βαλλιςτικισ. Ο ENIAC, ο πρϊτοσ υπολογιςτισ που χρθςιμοποιικθκε άρχιςε να λειτουργεί μόλισ το 1947 (Van de Wale, 2005). Σιμερα, θ τεχνολογία τθν εκπαίδευςθ δεν είναι κάτι νζο και δεν περιορίηεται μόνο ςτθν χριςθ πολυμεςικοφ εξοπλιςμοφ ςτα ςχολεία μασ. Πςον αφορά ςτθν εκπαιδευτικι τεχνολογία, είναι ςθμαντικό να επιςθμανκοφν οι τζςςερισ διαφορετικζσ ιςτορικζσ αντιλιψεισ όπωσ προκφπτουν από τθν ςφνοψθ τθσ M. D. Roblyer (2006): 1. Θ τεχνολογία ςτθν εκπαίδευςθ ωσ μζςα και οπτικοακουςτικζσ επικοινωνίεσ. Αυτι θ οπτικι αναπτφχκθκε μζςα από το οπτικοακουςτικό κίνθμα, δθλαδι τρόποι μετάδοςθσ των πλθροφοριϊν που χρθςιμοποιικθκαν ωσ εναλλακτικοί των διαλζξεων και των βιβλίων. Από τθ δεκαετία του 1930, εκπαιδευτικοί ανϊτερων βακμίδων, κζλοντασ να κάνουν πιο χειροπιαςτζσ τισ πλθροφορίεσ που ικελαν να μεταδϊςουν ςτουσ ςπουδαςτζσ τουσ άλλα και πιο κατανοθτζσ, ξεκίνθςαν να χρθςιμοποιοφν ςλάιντ και φιλμ. Θ Ζνωςθ για τισ Εκπαιδευτικζσ Επικοινωνίεσ και τθν Τεχνολογία, ΕΕΕΤ (Association for Educational Communications and Technology, AECT) τείνει να αντιπροςωπεφει αυτι τθν οπτικι τθσ τεχνολογίασ ωσ μζςα και ςυςτιματα επικοινωνίασ. 2. Θ τεχνολογία ςτθν εκπαίδευςθ ωσ διδακτικά ςυςτιματα. Τθν δεκαετία του 1960 και του 1970, το κίνθμα του διδακτικοφ ςχεδιαςμοφ πιρε μορφι. Οι προςεγγίςεισ των ςυςτθμάτων για επίλυςθ εκπαιδευτικϊν προβλθμάτων προιλκαν από τθ ςτρατιωτικι και βιομθχανικι κατάρτιςθ. Στισ ςχολικζσ μονάδεσ ςτθρίχκθκαν ςτθν πεποίκθςθ ότι τόςο οι ανκρϊπινοι πόροι όςο και τα μζςα μποροφν να αποτελζςουν μζρθ ενόσ ςυςτιματοσ για τθν αντιμετϊπιςθ μιασ διδακτικισ ανάγκθσ. Ρρζπει να ςθμειϊςουμε ότι οι εφαρμογζσ ςτθ διδαςκαλία των προςεγγίςεων ςυςτθμάτων, επθρεάςτθκαν και ςχθματίςτθκαν από τισ κεωρίεσ μάκθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ ψυχολογίασ, που δζςποηαν εκείνθ τθν εποχι εντονότερα. Θ Διεκνισ Κοινωνία για τθν Βελτίωςθ τθσ Επίδοςθσ, ΔΚΒΕ, (International Society for Performance Improvement, ISPI) είναι ο οργανιςμόσ που προζκυψε από αυτι τθ ςκοπιά τθσ εκπαιδευτικισ τεχνολογίασ. 4

12 ΔΡΜΣ «Τεχνολογίεσ τθσ Επικοινωνίασ και Ρλθροφορίασ για τθν Εκπαίδευςθ» 3. Θ τεχνολογία ςτθν εκπαίδευςθ ωσ εργαλεία επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Στθν δεκαετία του 1980, άνκρωποσ παρουςιάηει τθν ανάγκθ να εκπαιδευτεί ςε ςυγκεκριμζνεσ εργαςιακζσ δεξιότθτεσ. Ζτςι οι βιομθχανικοί εκπαιδευτζσ, προςεγγίηουν τουσ εκπαιδευόμενουσ μζςω τθσ τεχνολογίασ. Επομζνωσ, οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ πρζπει να γνωρίηουν και να χρθςιμοποιοφν τθν τεχνολογία για τον χϊρο εργαςίασ ςτον οποίο κα ενταχκοφν μετά τθν αποφοίτθςι τουσ. Ο οργανιςμόσ που αςπάηεται αυτι τθν οπτικι είναι θ Διεκνισ Ζνωςθ Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ, ΔΕΤΕ, (International Technology Education Association, ITEA) 4. Θ τεχνολογία ςτθν εκπαίδευςθ ωσ υπολογιςτζσ και ςυςτιματα βαςιςμζνα ςτουσ υπολογιςτζσ. Οι εκπαιδευτζσ ςτισ επιχειριςεισ, ςτο ςτρατό αλλά και οι εκπαιδευτικοί ςτα ςχολεία αναγνϊριςαν τθ διδακτικι δφναμθ των υπολογιςτϊν. Μάλιςτα προζβλεψαν ότι κα γίνει ζνα πολφ ςθμαντικό ςυςτατικό ςτθν εκπαίδευςθ. Θ Ρλθροφορικι ςτθν εκπαίδευςθ, θ οποία περίκλειε διδακτικζσ και υποςτθρικτικζσ εφαρμογζσ των υπολογιςτϊν μετά το 1990 αντιμετωπίςτθκε ωσ τμιμα ενόσ ςυνδυαςμοφ τεχνολογικϊν πόρων που περιελάμβανε τα μζςα, τα διδακτικά ςυςτιματα και τα βαςιςμζνα ςτουσ υπολογιςτζσ ςυςτιματα υποςτιριξθσ. Ζτςι θ μζχρι πρότινοσ πλθροφορικι ςτθν εκπαίδευςθ ζγινε γνωςτι ωσ εκπαιδευτικι τεχνολογία. Ο οργανιςμόσ που αντιπροςωπεφει αυτι τθν οπτικι τθσ τεχνολογίασ ςτθν εκπαίδευςθ είναι θ Διεκνισ Κοινωνία για τθν Τεχνολογία ςτθν Εκπαίδευςθ ΔΚΤΕ (International Society for Technology in Education ISTE). 5

13 «Ψθφιακι Αφιγθςθ, διαγενεακι μάκθςθ και επικοινωνία μζςω κεατρικοφ παιχνιδιοφ ςτθν Ά τάξθ Δθμοτικοφ με αφορμι τα επαγγζλματα ςτο μάκθμα τθσ Μελζτθσ του Ρεριβάλλοντοσ» 2. ΔΕΠΠΣ 2.1 Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγράμματοσ Σπουδϊν ςτο μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςε ςχζςθ με τθν Αφιγθςθ Το project που εκπονικθκε πζραςε ςε διακεματικό επίπεδο ςε διάφορα μακιματα, τα οποία πραγματεφεται το νζο ςχολείο. Αυτά είναι θ Νεοελλθνικι Γλϊςςα, θ Μελζτθ του Ρεριβάλλοντοσ, θ Μουςικι, τα Εικαςτικά. Ορμϊμενοι από το βαςικό μάκθμα τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που αποτελεί το εφαλτιριο για τθν δόκιμθ ςχολικι πραγματικότθτα των μακθτϊν και των μακθτριϊν κα ξεκινιςουμε με τθ Νεοελλθνικι Γλϊςςα. Θ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ Γλϊςςασ ςτο δθμοτικό ςχολείο ςφμφωνα με το ΔΕΡΡΣ αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των μακθτϊν και των μακθτριϊν να χειρίηονται µε επάρκεια και αυτοπεποίκθςθ, ςυνειδθτά, υπεφκυνα, αποτελεςματικά και δθμιουργικά το γραπτό και τον προφορικό λόγο, ϊςτε να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ ςχολικι και τθν ευρφτερθ κοινωνία τουσ. Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ δεν υιοκετείται µία οριςμζνθ κεωρία τθσ γλϊςςασ, αλλά επιχειρείται µία επιλεκτικι και ςυνδυαςτικι εφαρμογι κεωριϊν, µε γνϊμονα τισ ανάγκεσ τθσ διδακτικισ. Κατά ςυνζπεια, θ γλϊςςα αντιμετωπίηεται ςτθ φυςικι τθσ πολυπλοκότθτα, ςτο μζτρο που αφορά ςτο παιδί και υπαγορεφει το περιεχόμενο τθσ γλωςςικισ παιδείασ. Ζπειτα, ο χειριςμόσ τθσ γλϊςςασ ακολουκεί τθν ευρφτερα αποδεκτι άποψθ ότι πρόκειται για µζςο προαγωγισ τθσ διανόθςθσ και, ειδικά, τθσ δθμιουργικισ και κριτικισ ςκζψθσ. Ειδικότερα, θ αντιμετϊπιςθ τθσ γλϊςςασ ωσ εργαλείου μάκθςθσ ςτον ςχολικό και εξωςχολικό χϊρο αλλά και διεξαγωγισ του μακιματοσ ςυνυπάρχει µε τθ κεϊρθςι τθσ ωσ αξίασ και ωσ φορζα πολιτιςμοφ. Διερευνϊντασ εκτενζςτερα διαπιςτϊνουμε ότι µε τθ λογοτεχνία θ γλϊςςα γίνεται όχθμα και αποτζλεςμα τζχνθσ και αιςκθτικισ καλλιζργειασ. Επίςθσ τα λογοτεχνικά κείμενα, παρζχουν διάφορεσ οπτικζσ και ερμθνείεσ του κόςμου, εμπλουτίηουν τθν αντίλθψθ των μακθτϊν και των μακθτριϊν για τον κόςμο και διευρφνουν τον ορίηοντα των εμπειριϊν τουσ. Θ πολυεπιςτθμονικι κεϊρθςθ τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ, ζτςι όπωσ πραγματϊνεται ςτο Νζο Ρρόγραμμα, ζχει επίκεντρο τθ Γλωςςολογία. Ριο ςυγκεκριμζνα, μασ ενδιαφζρει να εςτιάςουμε ςτθν αφθγθματικι παράμετρο. Σε προφορικό επίπεδο ςτισ πρϊτεσ δφο 6

14 ΔΡΜΣ «Τεχνολογίεσ τθσ Επικοινωνίασ και Ρλθροφορίασ για τθν Εκπαίδευςθ» ςχολικζσ τάξεισ του δθμοτικοφ ο ςκοπόσ που τίκεται από το αναλυτικό πρόγραμμα είναι θ λογικι οργάνωςθ του προφορικοφ λόγου του μακθτι και τθσ μακιτριασ, θ ορκι χριςθ απλϊν δομϊν και απλοφ λεξιλογίου. Το παιδί αςκείται βακμιαία ϊςτε να είναι ςε κζςθ να κζτει ςε λειτουργία μθχανιςμοφσ ακουςτικισ και απαντθτικισ ετοιμότθτασ. Δφναται να παρακολουκεί διάφορεσ μορφζσ του προφορικοφ λόγου και ςυμμετζχει αναλόγωσ. Ρρζπει να του καταςτεί δυνατι θ διιγθςθ πραγματικϊν ι φανταςτικϊν γεγονότων. Συνεχίηοντασ είναι κεμιτό να περιγράφει πρόςωπα, πράγματα και καταςτάςεισ, να εκφράηει εντυπϊςεισ, ςκζψεισ, επικυμίεσ και αιςκιματα. Αναγνωρίηοντασ και περιγράφοντασ διακζςεισ, προκζςεισ και ςυναιςκιματα, μπορεί να αφθγείται ιςτορίεσ τοποκετϊντασ χρονικά τα γεγονότα, δθλαδι αφιγθςθ ιςτοριϊν µε διάκριςθ του προτζρου και του υςτζρου. Ζτςι το παιδί αποκτά τθ γνϊςθ του αναφορικοφ λόγου, δθλαδι τθν περιγραφι και τθν αφιγθςθ που αποτελοφν ζνα βαςικό είδοσ του προφορικοφ λόγου. Σε αυτό βοθκά θ βιωματικι εμπλοκι των μακθτϊν και των μακθτριϊν ςε ποικίλεσ μορφζσ λεκτικισ επικοινωνίασ, όπωσ οι αναδιθγιςεισ, ο ελεφκεροσ διάλογοσ, οι ςυηθτιςεισ, οι δραματοποιιςεισ, το κεατρικό παιχνίδι, το παιχνίδι ρόλων, τα τραγοφδια, τα ποιιματα και ενεργθτικι ςυμμετοχι τουσ ςτισ εκδθλϊςεισ τθσ ςχολικισ ηωισ (Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ, Εικαςτικά και Μουςικι Αγωγι). Ραράλλθλα βοθκοφν αςκιςεισ περιγραφισ προςϊπων, καταςτάςεων και ςυναιςκθμάτων µε αφορμι μια εμπειρία που ζηθςαν ι μία ιςτορία που άκουςαν. Ακόμα και εντυπϊςεισ από επίςκεψθ ςε διάφορουσ χϊρουσ, λόγου χάρθ κάποιο μουςείο που επιςκζφτθκαν. Με τθν κατάκτθςθ των βαςικϊν δεξιοτιτων ανάγνωςθσ προσ το τζλοσ τθσ χρονιάσ και κατανόθςθσ γραπτϊν κειμζνων κακϊσ και θ κατανόθςθ και χριςθ τθσ πλθροφορίασ βοθκοφν τα παιδιά ξεφυλλίηοντασ ζνα βιβλίο να ςυνδζςουν εικόνεσ με τθν αναπαράςταςι τουσ, δθλαδι ςτθ γραπτι απόδοςι τθσ εικόνασ µε λζξθ. Επίςθσ, να μάκουν κάποια εφκολα ζμμετρα ποιιματα ερχόμενα ςε επαφι με τον γραπτό λόγο για μικροφσ ρόλουσ ι για δραματοποίθςθ, να αςκθκοφν ςτθν επιςιμανςθ του ςυγγραφζα και του τίτλου του διδαχκζντοσ κειμζνου και να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςφνδεςθ τθσ προφορικισ και γραπτισ γλϊςςασ. Ζτςι, διαβάηουν και κατανοοφν κάποιο μικρό κείμενο 2, για να αντλιςουν πλθροφορίεσ ι να εκτελζςουν οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ που κα τουσ ηθτθκοφν. Ραράλλθλα ακοφν και κατανοοφν κείμενα που διαβάηει μεγαλόφωνα κάποιοσ άλλοσ, διατυπϊνοντασ άποψθ για αυτό. Το ςθμαντικό μζροσ που εκπορεφεται από αυτι τθ 2 Πλεσ αυτζσ οι λεπτομζρειεσ που προβάλλονται, ςυγκεκριμζνα, από το ΔΕΡΡΣ ζρχονται ςε ςφμπνοια με το πρακτικό κομμάτι τθσ μελζτθσ που διεξιχκθ και εμπεριζχονται ςε δραςτθριότθτεσ που εκπονικθκαν ςτθ διαδικαςία περάτωςισ του. 7

15 «Ψθφιακι Αφιγθςθ, διαγενεακι μάκθςθ και επικοινωνία μζςω κεατρικοφ παιχνιδιοφ ςτθν Ά τάξθ Δθμοτικοφ με αφορμι τα επαγγζλματα ςτο μάκθμα τθσ Μελζτθσ του Ρεριβάλλοντοσ» διαδοχι δραςτθριοτιτων είναι ότι το παιδί αντιλαμβάνεται τθ ςτενι ςχζςθ ακρόαςθσ, ομιλίασ, ανάγνωςθσ και γραφισ, δθλαδι, επικοινωνίασ. Σε επίπεδο λογοτεχνίασ είναι κεμιτό να ζρκουν οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ςε επαφι με ευρφ φάςμα κατάλλθλων λογοτεχνικϊν κειμζνων που κατζχουν κεντρικι κζςθ ςτθν λογοτεχνικι μασ κλθρονομιά. Συμπεραςματικά, ςφμφωνα με τθ φιλοςοφία του Ρρογράμματοσ, κρίνεται ςκόπιμθ θ μερικι αποςφνδεςθ τθσ διδαςκαλίασ των λογοτεχνικϊν κειμζνων από τθ διδαςκαλία του γλωςςικοφ μακιματοσ, γιατί θ λογοτεχνία παίηει ζνα ςθμαντικό ρόλο ςτθ γλωςςικι και γενικότερα ςτθν αιςκθτικι καλλιζργεια του ατόμου, ςτθν ευαιςκθτοποίθςι του απζναντι ςτα προβλιματα τθσ ηωισ. Ραράλλθλά λειτουργεί και ωσ μζςο ενίςχυςθσ τθσ αναγνωςτικισ του δεξιότθτασ και φιλαναγνωςίασ. Θ επαφι του παιδιοφ με καταξιωμζνο από άποψθ αιςκθτικισ ποίθμα τθσ ελλθνικισ λογοτεχνίασ το ενκαρρφνει να αναπτφξει τθ δθμιουργικι του φανταςία. Σφμφωνα με το ΔΕΡΡΣ, ςτο βακμό που θ λογοτεχνία προςφζρεται ωσ υλικό τθσ γλωςςικισ διδαςκαλίασ, αξιοποιείται για τθν εναργζςτερθ προβολι τθσ δομισ, τθσ λειτουργίασ και των ορίων τθσ γλϊςςασ, ειδικότερα όταν προςεγγίηονται ακραίεσ ποιθτικζσ, φραςτικζσ επιλογζσ. Θ ανάγνωςθ τθσ λογοτεχνίασ είναι μια πράξθ επικοινωνίασ που απαιτεί παρόλα αυτά, τθν ιδιωτικότθτα και τθ ςιωπι. Ππωσ γράφει ο Daniel Pennac: «Αυτό που διαβάηουμε το αποςιωποφμε. Τισ περιςςότερεσ φορζσ, τθν απόλαυςθ ενόσ βιβλίου που διαβάςαμε, τθν κρατάμε ηθλότυπα κρυφι. Είτε γιατί κεωροφμε ότι δεν υπάρχει τίποτα να ςυηθτιςουμε, είτε γιατί, πριν μπορζςουμε να το ςυηθτιςουμε, πρζπει να αφιςουμε το χρόνο να το αποςτραγγίςει. Θ ςιωπι αυτι είναι θ εγγφθςθ τθσ προςωπικισ μασ ηωισ ( ) Διαβάςαμε και ςιωποφμε. Σιωποφμε επειδι διαβάςαμε. Φαντάςου να μασ τθν είχε ςτθμζνθ κάποιοσ ςτθ ςτροφι τθσ ανάγνωςισ μασ, για να μασ ρωτιςει: Λοιπόν; Ωραίο ιταν; Το κατάλαβεσ; Εργαςία γριγορααα.» ( Pennnac, 1996, ςελ. 77). Γι αυτό το λόγο λοιπόν, ο ςκοπόσ όλων των δραςτθριοτιτων ιταν να αναπτφξουν τθν αιςκθτικι τουσ καλλιζργεια τα παιδιά με παιγνιϊδθ τρόπο, χωρίσ να νιϊςουν αίςκθμα κοφραςθσ και παραίτθςθσ. Τζλοσ, καλό κα ιταν να επιςθμάνουμε ότι θ διαχείριςθ και θ αποκωδικοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ είναι κάτι ςτο οποίο εςτιάςαμε. 8

16 ΔΡΜΣ «Τεχνολογίεσ τθσ Επικοινωνίασ και Ρλθροφορίασ για τθν Εκπαίδευςθ» 2.2 Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγράμματοσ Σπουδϊν ςτο μάκθμα τθσ Μελζτθσ του Περιβάλλοντοσ ςε ςχζςθ με τα Επαγγζλματα Το ΔΕΡΡΣ μασ αναφζρει ότι γενικόσ ςκοπόσ τθσ Μελζτθσ του Ρεριβάλλοντοσ είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων και θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων, αξιϊν και ςτάςεων, που επιτρζπουν ςτο παιδί να παρατθρεί, να περιγράφει, να ερμθνεφει και ςε κάποιο βακμό να προβλζπει τθ λειτουργία, τουσ ςυςχετιςμοφσ και τισ αλλθλεπιδράςεισ του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ μζςα ςτο οποίο αναπτφςςεται θ ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα ςτο χϊρο και ςτο χρόνο, µε τρόπο ϊςτε να οδθγείται ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ των πλεονεκτθμάτων και τθσ ανάγκθσ για αειφόρο ανάπτυξθ του πλανιτθ. Θ διαδικαςία αυτι αποςκοπεί ςτθ δθμιουργία μιασ ςφαιρικισ αντίλθψθσ για τθ ηωι που ςυνιςτά κυρίωσ τθν ανάπτυξθ γνωςτικϊν διαςυνδζςεων και αλλθλεπιδράςεων μεταξφ διαφορετικϊν αντικειμζνων, ςτισ οποίεσ θ ζμφαςθ δίνεται ςτθν αντιμετϊπιςθ του μακθτι και τθσ μακιτριασ ωσ ερευνθτι. 3 Στθν πρϊτθ τάξθ του δθμοτικοφ, όπωσ και ςε όλεσ τισ τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου διαμορφϊνονται άξονεσ γνωςτικοφ περιεχομζνου ςτουσ οποίουσ αποδίδονται γενικοί ςτόχοι και κεμελιϊδεισ ζννοιεσ διακεματικισ προςζγγιςθσ. Πςο αφορά ςτα επαγγζλματα, πάνω ςτα οποία οργανϊςαμε τθν ζρευνά μασ ωσ πρϊτοσ γνωςτικόσ άξονασ κα μποροφςε να τεκεί «Η γειτονία μου». Μετά τθ διδαςκαλία αυτισ τθσ ενότθτασ τα παιδιά κα πρζπει να αποκτιςουν περιςςότερθ εξοικείωςθ µε τον ευρφτερο χϊρο τθσ γειτονιάσ και τουσ ανκρϊπουσ που ηουν και εργάηονται εκεί. Με το δίπολο τθσ ζννοιασ «Ομοιότθτα Διαφορά» μποροφν να αλλθλεπιδράςουν, κατανοϊντασ. Δεφτεροσ άξονασ κα μποροφςε να είναι θ ενότθτα «Ο τόποσ που ηω τοπικι ιςτορία», με ςτόχο να αναγνωρίςουν τθ ςθμαςία τθσ ιςτορίασ και του πολιτιςμοφ του τόπου που ηουν. Οι ζννοιεσ «Χϊροσ Χρόνοσ» μασ βοθκοφν να ςυνδζςουμε το ςιμερα με το χκεσ και γενικότερα τα επαγγζλματα του ςιμερα πωσ προζκυψαν από τα επαγγζλματα του χκεσ. Ραράλλθλα μασ βοθκάει να γίνει κατανοθτό ότι λόγω του παράγοντα χϊροσ αλλά και χρόνοσ, προκφπτουν μεταβολζσ. Κάτι που υπιρχε ςταματά να υφίςταται και δθμιουργείται κάτι άλλο για να το αντικαταςτιςει ζςτω ίςωσ και κάτι βιομθχανοποιθμζνο. Συνεχίηοντασ ςτο ίδιο μοτίβο θ ενότθτα «Οι ανάγκεσ του ανκρϊπου» βάηει ςτθ διαδικαςία τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ να ςυνδζςουν κάποια επαγγζλματα µε τθν ικανοποίθςθ 3 Αναφζρεται αυτολεξεί ςτο ΔΕΡΡΣ 9

17 «Ψθφιακι Αφιγθςθ, διαγενεακι μάκθςθ και επικοινωνία μζςω κεατρικοφ παιχνιδιοφ ςτθν Ά τάξθ Δθμοτικοφ με αφορμι τα επαγγζλματα ςτο μάκθμα τθσ Μελζτθσ του Ρεριβάλλοντοσ» ςυγκεκριμζνων αναγκϊν ενϊ θ ενότθτα «Πολιτιςμόσ του τόπου μασ» ζχει ωσ ςτόχο να προςεγγίςουν και να αναπτφξουν ενδιαφζροντα για τουσ πολιτιςτικοφσ χϊρουσ και τισ λαϊκζσ παραδόςεισ του τόπου ςτον οποίο ηουν. Επίςθσ κεμιτό είναι να αποκτιςουν µια αρχικι εξοικείωςθ µε λεξιλόγιο ςχετικό µε πολιτιςμικά ςτοιχεία του τόπου τουσ. Το μάκθμα τθσ Μελζτθσ του Ρεριβάλλοντοσ, το οποίο διδάςκεται ςτισ τζςςερισ πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ ςχολείου και ςυγκεντρϊνει ςτοιχεία από εκείνα τα μακιματα, που δε διδάςκονται ςτισ τάξεισ αυτζσ, ςυνιςτά ζναν ενιαίο τομζα μάκθςθσ µε διεπιςτθμονικό χαρακτιρα, ςτον οποίο ενςωματϊνονται ςτοιχεία από το φυςικό, το κοινωνικό, το κρθςκευτικό, το πολιτιςμικό, το ιςτορικό και το οικονομικό περιβάλλον. Συγκεκριμζνα επιτρζπει τθν εξοικείωςθ του μακθτι και τθσ μακιτριασ µε τθν πολφπλοκθ, τθν πολυδιάςτατθ και τθ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενθ πραγματικότθτα. Θ προςζγγιςθ των κεμελιωδϊν εννοιϊν δεν περιορίηεται ςτθν απλι εξζταςθ του ερωτιματοσ «τι είναι», χαρακτθριςτικοφ τθσ αναλυτικισ ςκζψθσ, αλλά, ςφμφωνα µε τθ ςυςτθµικι ςκζψθ, επεκτείνεται και εςτιάηει το ενδιαφζρον ςτθ διερεφνθςθ του «τι κάνει». Το ΔΕΡΡΣ προτείνει διακεµατικά ςχζδια εργαςίασ. Ζνα από αυτά ζχει ωσ κζμα «Τα Επαγγζλματα». Ράνω ςε αυτό προτείνει τισ εξισ μακθτικζσ δραςτθριότθτεσ: Οµαδοςυνεργατικι εργαςία Να επιλζξουν και να αναπαραςτιςουν ωσ ομαδικό δρϊμενο ζνα επάγγελμα, το οποίο καλοφνται οι άλλοι μακθτζσ να μαντζψουν (γράφοντάσ το και ςτον πίνακα) και να το ςχολιάςουν. Οι κεμελιϊδεισ διακεµατικζσ ζννοιεσ που πραγματεφονται είναι: Ομοιότθτα - Διαφορά, αλλθλεπίδραςθ κ.λπ. Ρροεκτάςεισ μποροφν να υπάρξουν ςτα Εικαςτικά, ςτθ Γλϊςςα, ςτα Μακθματικά. Ζνα επόμενο προτεινόμενο κζμα από το ΔΕΡΡΣ που μασ κζντριςε τθν προςοχι ιταν με τίτλο «Ρολιτιςμόσ» (επίςκεψθ ςε χϊρουσ πολιτιςμικισ αναφοράσ). Σε αυτό προτείνει: Οι μακθτζσ να ςχεδιάηουν, να οργανϊνουν και να υλοποιοφν πολιτιςτικι διαδρομι ςε τρία ςτάδια: προετοιμαςία πριν τθν επίςκεψθ, ενζργειεσ κατά τθν επίςκεψθ, εργαςία ςτο πεδίο, επεξεργαςία και διαχείριςθ του υλικοφ μετά τθν επίςκεψθ. 10

18 ΔΡΜΣ «Τεχνολογίεσ τθσ Επικοινωνίασ και Ρλθροφορίασ για τθν Εκπαίδευςθ» Οι κεμελιϊδεισ διακεµατικζσ ζννοιεσ που διαφαίνονται εδϊ είναι: Ρολιτιςμόσ, επικοινωνία, Ομοιότθτα Διαφορά, αλλθλεπίδραςθ κ.λπ. Ρροτείνονται προεκτάςεισ ςτα Εικαςτικά, ςτθ Γλϊςςα, ςτα Μακθματικά. Συγκεράηοντασ αυτά τα δφο προτεινόμενα κζματα δθμιουργιςαμε το δικό μασ project με το οποίο αςχολθκικαμε ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ ζρευνασ. 2.3 Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγράμματοσ Σπουδϊν ςτο Θεατρικό Παιχνίδι Σφμφωνα με το ΔΕΡΡΣ 4 γενικόσ ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ του Θεάτρου ςτο Δθμοτικό είναι να ενκαρρυνκοφν μακθτζσ ϊςτε να αναπτφξουν ικανότθτεσ και κλίςεισ για να μπορζςουν να λειτουργιςουν αρμονικά τόςο ωσ αυτόνομεσ προςωπικότθτεσ όςο και μζςα ςτθν ομάδα. Ειδικότερα επιδιϊκεται θ ενκάρρυνςθ τθσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ, θ γνωριμία του παιδιοφ µε τον εαυτό του, θ ςυνεργαςία και θ αρμονικι ζνταξι του ςτθν ομάδα, θ ανάπτυξθ των φυςικϊν και διανοθτικϊν ικανοτιτων και θ καλλιζργεια του ψυχικοφ κόςμου. Ραράλλθλα επιδιϊκεται θ διαμόρφωςθ τθσ αιςκθτικισ - καλλιτεχνικισ αντίλθψθσ και κριτθρίου και θ παραγωγι καλλιτεχνικοφ προϊόντοσ εφόςον οι μακθτζσ αντιμετωπίηονται ωσ δζκτεσ και δθμιουργοί, θ γνωριμία µε άμεςο τρόπο µε καλλιτεχνικά - πολιτιςτικά επιτεφγματα τόςο τθσ πατρίδασ του όςο και των άλλων πολιτιςμϊν, θ απόκτθςθ ςυγκεκριμζνων γνϊςεων για το κζατρο και τισ άλλεσ τζχνεσ, κακϊσ και για τθ ςχζςθ τουσ µε τον πολιτιςμό και τθν κοινωνία. Θ δθμιουργικι ανάπτυξθ των εκφραςτικϊν δεξιοτιτων του μζςα από το λόγο και τθ γλϊςςα όπωσ και θ δθμιουργικι πρωτότυπθ παραγωγι δραματικϊν κειμζνων αποτελοφν μια εξίςου ςθμαίνουςα επιδίωξθ του Διακεματικοφ Ενιαίου Ρλαιςίου Ρρογράμματοσ Σπουδϊν. Θ γνωριμία τθσ ιςτορίασ των ιδεϊν και ρευμάτων ςτο χϊρο τθσ Θεατρικισ Τζχνθσ, που ςυνζβαλαν ςτθν εξζλιξθ του ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ και θ κατανόθςθ τθσ αξίασ τθσ διαπολιτιςμικισ και πολυπολιτιςμικισ αγωγισ και ταυτόχρονα θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ζννοιασ του ρόλου, θ ςυλλογικι καλλιτεχνικι δθμιουργία δθλαδι θ κεατρικι παράςταςθ, θ άμεςθ ενεργοποίθςθ, θ ςυμμετοχι και θ παρζμβαςθ του μακθτι 4 11

19 «Ψθφιακι Αφιγθςθ, διαγενεακι μάκθςθ και επικοινωνία μζςω κεατρικοφ παιχνιδιοφ ςτθν Ά τάξθ Δθμοτικοφ με αφορμι τα επαγγζλματα ςτο μάκθμα τθσ Μελζτθσ του Ρεριβάλλοντοσ» ςτθ διδακτικι διαδικαςία, θ παραγωγικι διαςφνδεςθ των γνωςτικϊν αντικειμζνων μζςα από τισ εφαρμογζσ του δράματοσ κακϊσ και θ ςφνδεςθ τθσ κεωρίασ µε τθν πράξθ αποτελοφν ςτόχουσ τθσ διδαςκαλίασ του κεάτρου. Το μάκθμα τθσ Θεατρικισ Αγωγισ εντάςςεται ςτο πλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων κακϊσ και ςτο πλαίςιο τθσ εκπόνθςθσ διακεµατικϊν ςχεδίων εργαςίασ γενικά και ειδικότερα ςτθν Ευζλικτθ Ηϊνθ. Οι άξονεσ του γνωςτικοφ περιεχομζνου περιλαμβάνουν για τισ πρϊτεσ δφο τάξεισ του δθμοτικοφ τθ ςωματικι και κινθςιολογικι ανάπτυξθ του παιδιοφ ςε ςχζςθ µε το χϊρο, τθ ςκθνι, τθν ομάδα, τον παρτενζρ του. Με αυτό τον τρόπο γίνεται ςαφισ θ κατανόθςθ δομϊν χϊρου και χρόνου. Ζτςι, αναγνωρίηει το ςϊμα του, τον εαυτό του και τουσ άλλουσ. Εξερευνεί και αναγνωρίηει τισ δυνατότθτεσ που του δίνει το ςϊμα του, κακϊσ και τα όρια που του κζτει. Με αςκιςεισ κίνθςθσ, χορό, ρυκμικά και πρϊτα μουςικά ακοφςματα ενδζχεται το παιδί να ξεκινιςει και τισ πρϊτεσ ομαδικζσ αςκιςεισ. Τοιουτοτρόπωσ, επιδιϊκεται ο μακθτισ και θ μακιτρια να ενταχκεί ςτθν ομάδα και να αντιλθφτεί το ωφζλιμο του να ςυνεργάηεται αρμονικά. Το ελεφκερο παιχνίδι, ο οργανωμζνοσ αυτοςχεδιαςμόσ και θ παντομίμα προςφζρουν ψυχοςωματικι ζκφραςθ. Το κεατρικό παιχνίδι ςυναινεί ς αυτό και μπορεί να ςυνδεκεί παράλλθλα με τισ εικαςτικζσ τζχνεσ, ενεργοποιϊντασ τα παιδιά με μουςικά ερεκίςματα. Το παιδί αναπτφςςει τισ δυνατότθτεσ επικοινωνίασ και ιδιαίτερα τθ µθ λεκτικι επικοινωνία. Ζρχεται ςε επαφι µε τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ ςκζψθσ και ζκφραςθσ των άλλων με αποτζλεςμα να αναπτφξει τισ ικανότθτζσ του για δθμιουργικι ζκφραςθ. Ο τελευταίοσ άξονασ που πραγματεφεται το ΔΕΡΡΣ είναι θ δραματοποίθςθ, μζςω τθσ οποίασ προάγεται θ ανάπτυξθ τθσ γλωςςικισ και εκφραςτικισ ικανότθτασ µζςω του αυτοςχζδιου διαλόγου και τθσ επεξεργαςίασ λογοτεχνικϊν κειμζνων και θ ανάπτυξθ του προφορικοφ λόγου με επίκεντρο ςτισ αφθγθματικζσ τεχνικζσ. Ο μακθτισ και θ μακιτρια αναπτφςςει τισ γλωςςικζσ και εκφραςτικζσ του δυνατότθτεσ: αφιγθςθ, περιγραφι, ακρίβεια και βελτίωςθ τθσ ζκφραςθσ, διάλογοσ, ςυηιτθςθ, δθμιουργία ζντεχνων μορφϊν προφορικοφ λόγου. Επζρχεται ςυνεπϊσ καλλιζργεια τθσ αιςκθτικισ ζκφραςθσ και αντίλθψθσ. Το παιδί λειτουργεί κατά το δυνατόν επαρκϊσ τόςο ωσ κεατισ όςο και ωσ δθμιουργόσ καλλιτεχνικοφ προϊόντοσ. Μζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργοφνται 12

20 ΔΡΜΣ «Τεχνολογίεσ τθσ Επικοινωνίασ και Ρλθροφορίασ για τθν Εκπαίδευςθ» πολλαπλισ φφςθσ καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ που το βοθκοφν να ζλκει ςε επαφι µε όλεσ τισ τζχνεσ, µε τα καλλιτεχνικά και πολιτιςτικά επιτεφγματα τόςο τθσ πατρίδασ του όςο και άλλων πολιτιςμϊν. Ρροςεγγίηονται μζςω τθσ κεατρικισ αγωγισ οι κεμελιϊδεισ ζννοιεσ τθσ Διακεματικισ προςζγγιςθσ όπωσ θ ςυλλογικότθτα, θ ςυνεργαςία, ο χϊροσ, θ κίνθςθ, θ επικοινωνία και θ αλλθλεπίδραςθ, θ εξάρτθςθ, θ μορφι, θ οργάνωςθ, ο πολιτιςμόσ και θ παράδοςθ, ο χρόνοσ, θ ζννοια τθσ μεταβολισ, θ εξζλιξθ, θ ομοιότθτα και θ διαφορά. Αναπτφςςονται δεξιότθτεσ και διάκεςθ για ςυνεργαςία, κοινωνικι ςυμμετοχι, αυτονομία και ελευκερία Ειδικοί ςκοποί ΔΕΠΠΣ για τθ Θεατρικι Αγωγι Σε επόμενο επίπεδο, παρουςιάηονται οι ειδικοί ςκοποί που τίκενται από το Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογράμματοσ Σπουδϊν για τθ κεατρικι αγωγι. Το θλικιακό εφροσ που εκτείνεται το δθμοτικό ςχολείο είναι µια περίοδοσ ηωισ ςτθ διάρκεια τθσ οποίασ μπορεί να κεμελιωκεί θ αγάπθ του παιδιοφ για κάκε μορφι τζχνθσ επομζνωσ και για το κζατρο. Το μάκθμα πρζπει να ςυνδυάηει ιςόρροπα τθ γνϊςθ, τθ δθμιουργία και τθν ζκφραςθ και να διαμορφωκεί θ αιςκθτικι - καλλιτεχνικι αντίλθψθ του παιδιοφ. Θ ανάγκθ ειςαγωγισ του μακιματοσ ςτθν προςχολικι και ςτθν πρϊτθ ςχολικι φάςθ τθσ εκπαίδευςθσ προκφπτει από το αδιαμφιςβιτθτο γεγονόσ ότι θ κεατρικι αγωγι ςυμβάλλει ωσ δραςτθριότθτα και ωσ διδακτικι μεκοδολογία ςτθν πλθρζςτερθ προετοιμαςία των παιδιϊν για τθν ζνταξι τουσ ςτο παιδαγωγικό ςφςτθμα και ςτθν απόκτθςθ καλφτερων ςχζςεων µε τον εαυτό τουσ και µε τουσ άλλουσ. Θ κεατρικι αγωγι ςτο δθμοτικό οφείλει να ενκαρρφνει τθ δθμιουργικι ζκφραςθ του παιδιοφ, να ςυντείνει ςτθν ψυχικι καλλιζργειά του και να ςυμβάλλει ςτθ γνωριμία του µε τθν ομάδα. Ζτςι γίνεται για το παιδί µζςο γνϊςθσ, ψυχαγωγίασ και αιςκθτικισ καλλιζργειασ. Ειδικότερα επιδιϊκεται θ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ, θ αιςκθτικι καλλιζργεια, θ ελευκερία τθσ ζκφραςθσ, θ αυτογνωςία και ο αλλθλοςεβαςμόσ των μακθτϊν μζςα ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ ομάδασ. Θ απόκτθςθ από τουσ μακθτζσ εκείνων των γνϊςεων που κα τουσ βοθκοφν να κατανοοφν, να προςλαβαίνουν και να αξιολογοφν το κεατρικό γεγονόσ, και να μεταςχθματίηουν γόνιμα τθ γνϊςθ και τθν εμπειρία τουσ. 13

21 «Ψθφιακι Αφιγθςθ, διαγενεακι μάκθςθ και επικοινωνία μζςω κεατρικοφ παιχνιδιοφ ςτθν Ά τάξθ Δθμοτικοφ με αφορμι τα επαγγζλματα ςτο μάκθμα τθσ Μελζτθσ του Ρεριβάλλοντοσ» Θ δθμιουργικι επαφι των παιδιϊν µε τθν τζχνθ του κεάτρου τόςο μζςα από τα δραματουργικά κείμενα όςο και μζςα από τθ ςκθνικι ζκφραςι τουσ, µε τελικό ςτόχο τθ διεφρυνςθ των ςπουδϊν τουσ ωσ προσ το πολιτιςμικό πεδίο, οδθγεί ςτον εμπλουτιςμό των μεκόδων διδαςκαλίασ µε τισ αρχζσ και τισ τεχνικζσ του κεάτρου και ςυνεπϊσ ςτθ βελτίωςθ του προγράμματοσ διδαςκαλίασ ςυνολικά. Το ΔΕΡΡΣ ςυνεχίηει αναλφοντασ τισ γενικότερεσ παιδαγωγικζσ ωφζλειεσ που αναμζνεται να προκφψουν από το μάκθμα λαμβάνοντασ υπόψθ τον επικοινωνιακό, τον δθμιουργικό, τον ςυλλογικό και τον καλλιτεχνικό ρόλο του κεάτρου όπωσ αναφζρονται ςυνοπτικά παρακάτω: Ωσ επικοινωνιακι δραςτθριότθτα, βοθκά τα παιδιά να κατανοιςουν το πλζγμα των κοινωνικϊν ςχζςεων μζςα ςτο οποίο καλοφνται και οι ίδιοι να ςυμβιϊςουν. Τουσ βοθκά ακόμα να κοινωνικοποιθκοφν και να ενταχκοφν οργανικά ςτο ευρφτερο ςφνολο, ςτο οποίο κάκε φορά ανικουν (ςχολείο, κοινωνία κτλ.). Ωσ δθμιουργικι δραςτθριότθτα, καλλιεργεί ςτουσ μακθτζσ τθν ζφεςθ για ζρευνα, για γνϊςθ και για απόκτθςθ δεξιοτιτων μζςα από τθν ανάδειξθ των καλλιτεχνικϊν κλίςεϊν τουσ. Ωσ ςυλλογικι δραςτθριότθτα, προςφζρει ςτουσ μακθτζσ ίςεσ ευκαιρίεσ ζκφραςθσ, ςυνεργαςίασ και ςυμμετοχισ ςε κοινι προςπάκεια, αξίεσ που αποτελοφν τθ βάςθ τθσ δθμοκρατίασ. Ωσ καλλιτεχνικι δραςτθριότθτα, ςυμβάλλει ςτθν αιςκθτικι ανάπτυξθ των μακθτϊν και ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ άφκαρτθσ αξίασ του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ. Σφμφωνα με το ΔΕΡΡΣ ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ για κάκε ενότθτα του προγράμματοσ ςπουδϊν δεν εξαντλείται απαραιτιτωσ ςε µία διδακτικι ϊρα. Ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθν ευχζρεια να διαπλζξει τθν διδαςκαλία ςυγκεκριμζνων ενοτιτων µε κζματα από άλλα γνωςτικά αντικείμενα, ςτο πλαίςιο διακεµατικϊν προςεγγίςεων. Ραράλλθλα ζχει τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςει ςυνδυαςτικά τισ επιμζρουσ ενότθτεσ του προγράμματοσ ςπουδϊν, χωρίσ να δεςμεφεται από µια ευκφγραμμθ πορεία ανάπτυξθσ του μακιματοσ. Επειδι το μάκθμα από τθ φφςθ του ζχει γνωςιοκεωρθτικό και αιςκθτικό καλλιτεχνικό χαρακτιρα, κα πρζπει αντίςτοιχα να δοκεί από τον εκπαιδευτικό ζμφαςθ και ςτισ δφο αυτζσ διαςτάςεισ. Σε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να ςυρρικνωκεί θ Θεατρικι Αγωγι ςε 14

22 ΔΡΜΣ «Τεχνολογίεσ τθσ Επικοινωνίασ και Ρλθροφορίασ για τθν Εκπαίδευςθ» «ςτεγνό» μάκθμα, αλλά είναι ανάγκθ να διατθριςει και να αναπτφξει όλθ τθ δυναμικι που θ τζχνθ του κεάτρου διακζτει. Οι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ δεν απαιτοφν εξαντλθτικι προςζγγιςθ µε παρατακτικι διάταξθ, αλλά ζχουν ενδεικτικό χαρακτιρα και παρζχουν ςτον εκπαιδευτικό δυνατότθτα επιλογισ. Ασ ςθμειωκεί ότι θ δυνατότθτα επιλογισ αποτελεί τθν κεντρικι φιλοςοφία του νζου παιδαγωγικοφ ςυςτιματοσ, που φιλοδοξεί να δθμιουργιςει ζνα ςφγχρονο ςχολείο, ανοικτό ςτθν ζρευνα και τθ γνϊςθ. Οι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τον εμπλουτιςμό τθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ όλων των γνωςτικϊν αντικειμζνων. Αφορμζσ και περιεχόμενο των δραςτθριοτιτων μποροφν να αποτελζςουν κζματα από όλα τα γνωςτικά αντικείμενα. Ζνα από τα προτεινόμενα διακεµατικά ςχζδια εργαςίασ το οποίο μασ ϊκθςε ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι τα παραδοςιακά δρϊμενα τθσ περιοχισ. Τα παιδιά δφναται να εκπονιςουν ςυνκετικζσ, ομαδικζσ εργαςίεσ µε καταγραφι εκίμων, εικαςτικι αποτφπωςθ, καταςκευζσ, ςυλλογζσ φωτογραφιϊν και εικόνων, ςφνκεςθ κειμζνων ανάλογα με τθν θλικιακι τουσ ωρίμανςθ, αναπαράςταςθ και παρουςίαςθ ςε ανοιχτι εκδιλωςθ και άλλα. Ζτςι οι κεμελιϊδεισ διακεµατικζσ ζννοιεσ που είναι υπό πραγμάτευςθ είναι ο πολιτιςμόσ, θ παράδοςθ και θ εξζλιξθ του ανκρϊπου. Σε αμιγϊσ διδακτικό επίπεδο ζχει προεκτάςεισ ςτθ Γλϊςςα, ςτθ Λογοτεχνία, ςτα Εικαςτικά, ςτθ Μουςικι ακόμα και ςτθν Ιςτορία. 2.4 Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγράμματοσ Σπουδϊν ςτο μάκθμα τθσ Μουςικισ και των Εικαςτικϊν ςε ςχζςθ με τα Επαγγζλματα Ξεκινϊντασ από τα Εικαςτικά αναφζρουμε ότι γενικόσ ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ τουσ, ςτο Δθμοτικό ςχολείο όπωσ αναφζρεται ςτο ΔΔΕΡΡΣ είναι να γνωρίςει ο μακθτισ και θ μακιτρια τισ Εικαςτικζσ Τζχνεσ, να εμβακφνει ς αυτζσ και να τισ απολαφςει μζςα από ιςόρροπεσ δραςτθριότθτεσ ζρευνασ και δθμιουργίασ ζργων, αλλά και μζςα από τθ γνϊςθ και τθν κατανόθςθ του φαινομζνου τθσ τζχνθσ, ϊςτε να καλλιεργθκεί ωσ δθμιουργόσ και ωσ φιλότεχνοσ κεατισ. Ειδικότερα µε το μάκθμα των Εικαςτικϊν επιδιϊκεται να καλλιεργθκεί: 15

23 «Ψθφιακι Αφιγθςθ, διαγενεακι μάκθςθ και επικοινωνία μζςω κεατρικοφ παιχνιδιοφ ςτθν Ά τάξθ Δθμοτικοφ με αφορμι τα επαγγζλματα ςτο μάκθμα τθσ Μελζτθσ του Ρεριβάλλοντοσ» Θ δθμιουργικότθτα του μακθτι και τθσ μακιτριασ, θ παραγωγι καλλιτεχνικοφ ζργου, θ ςυμμετοχι τουσ ςτισ εικαςτικζσ τζχνεσ. Θ γνϊςθ και θ χριςθ των υλικϊν, των μζςων, των εργαλείων και των πθγϊν ςε ποικίλεσ εικαςτικζσ μορφζσ. Θ ευαίςκθτθ ανταπόκριςθ, θ κατανόθςθ, θ κριτικι προςζγγιςθ και θ ανάλυςθ του εικαςτικοφ ζργου αλλά και του φαινομζνου τθσ Τζχνθσ γενικότερα. Θ κατανόθςθ τθσ πολιτιςτικισ διάςταςθσ και θ ςυμβολι των τεχνϊν ςτον πολιτιςμό διαχρονικά και ςυγχρονικά. Πλα αυτά αναφζρονται για να τεκμθριωκοφν οι άξονεσ που χρθςιμοποιικθκαν ςε διδακτικό επίπεδο ςτθν ζρευνα μασ και να γίνει κατανοθτό ότι προςπακιςαμε να ςυμπλεφςουμε με το ΔΕΡΡΣ όπωσ ζχει διαμορφωκεί προσ το παρόν ςτθν ελλθνικι ςχολικι πραγματικότθτα. Ριο ςυγκεκριμζνα εςτιάςαμε ςτο επίπεδο που κεωροφμε ότι εξαςκικθκε ςτθν εν προκειμζνω ζρευνα και τα παρακζτουμε παρακάτω. Σε πρϊτο επίπεδο επιδιϊκονται κάποιοι γενικοί ςτόχοι 5 για τουσ ςυγκεκριμζνουσ άξονεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα ο μακθτισ και θ μακιτρια επιδιϊκεται: Να ερευνά και να πειραματίηεται µε διάφορα υλικά δθμιουργϊντασ εικαςτικά ζργα. Να εκφράηει ιδζεσ, εμπειρίεσ και ςυναιςκιματα μζςα από τα ζργα του. Να αποκτά γνϊςεισ και πλθροφορίεσ για τισ εικαςτικζσ τζχνεσ. Να ανακαλφπτει ότι θ τζχνθ είναι ςπουδαίοσ τρόποσ ζκφραςθσ. Να χρθςιμοποιεί ορολογία, για να εκφράςει τισ ςκζψεισ, τισ απόψεισ και τα ςυναιςκιματα του για τα ζργα τθσ τζχνθσ. Να χρθςιμοποιεί τθν τζχνθ, για να ςυμπλθρϊνει άλλα μακιματα. Να αναπτφςςει εκτίμθςθ και ενδιαφζρον για τθν Τζχνθ και επικυμία να ςυμμετζχει ςε καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ. 5 Σφμφωνα με το ιςχφων ΔΕΡΡΣ 16

24 ΔΡΜΣ «Τεχνολογίεσ τθσ Επικοινωνίασ και Ρλθροφορίασ για τθν Εκπαίδευςθ» Να αναγνωρίηει βαςικά εικαςτικά επαγγζλματα. Στισ πρϊτεσ δφο ςχολικζσ τάξεισ οι άξονεσ οι οποίοι κζτονται προσ αξιοποίθςθ είναι οι εξισ: 1 οσ άξονασ: «Εξοικείωςθ με απλά υλικά, μζςα, τεχνικζσ» 2 οσ άξονασ: «Απλά μορφικά ςτοιχεία» 3 οσ άξονασ: «Θζμα» 4 οσ άξονασ: «Μορφζσ εικαςτικϊν τεχνϊν» 5 οσ άξονασ: «Ζργα τζχνθσ» 6 οσ άξονασ: «Ειςαγωγι ςτθν καλαιςκθςία» Σε αυτό το ςθμείο αξίηει να αναφερκοφν επιγραμματικά οι ενδεικτικζσ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ διακεματικισ προςζγγιςθσ ςτα Εικαςτικά. Αυτζσ είναι θ φλθ, το χρϊμα, θ μορφι, θ ιςορροπία, θ ιδζα, ο πολιτιςμόσ, θ παράδοςθ, ο χϊροσ, ο χρόνοσ, θ επικοινωνία και το δίπολο ομοιότθτασ διαφοράσ. Τα ςτοιχεία που κελιςαμε να εξαςκιςουμε ςτθν παροφςα ζρευνα ιταν από τον τρίτο και από τον τζταρτο άξονα γνωςτικοφ περιεχομζνου. Στον τρίτο άξονα με τίτλο «Θζμα» οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ επιδιϊκεται να παρατθροφν το φυςικό και το δομθμζνο περιβάλλον και να τα ερμθνεφουν µε απλά ςτερεότυπα ςτα ζργα τουσ, αργότερα µε αυξάνουςεσ λεπτομζρειεσ και περιγραφικι ακρίβεια. Τα κζματα μποροφν να αντλθκοφν από παρατιρθςθ, από τθ μνιμθ, από φανταςία ι με γνϊμονα τα ςυναιςκιματα, από το περιβάλλον, από τα ηϊα, από τα φυτά, από τθν οικογζνεια, από τισ γιορτζσ, από τισ εποχζσ και τζλοσ από τα επαγγζλματα. Κάκε κζμα που προκαλεί το ενδιαφζρον του παιδιοφ και μπορεί να αποδοκεί µε τισ ςχεδιαςτικζσ του ικανότθτεσ κεωρείται κατάλλθλο. Στον τζταρτο άξονα με τίτλο «Μορφζσ εικαςτικϊν τεχνϊν» τα παιδιά δφναται να ςχεδιάηουν ςυγκεντρωμζνα µε αυξανομζνθ χρονικι διάρκεια απαςχόλθςθσ νοθματικά ςχζδια. Επιδιϊκεται να ςχεδιάηουν µε περιγράμματα ανκρϊπουσ, ηϊα, φυτά, ςπίτια και άλλα και αργότερα να προςκζτουν µε ςτακερι γραφι ουρανό, ζδαφοσ και περιβάλλον ςε διςδιάςτατο χϊρο. Τα παιδιά κα πρζπει να χρωματίηουν µε κακαρότθτα, αυξανομζνθ προςοχι και ακρίβεια επίπεδεσ επιφάνειεσ, να ηωγραφίηουν µε παραςτατικότθτα και αφθγθματικότθτα πλάκοντασ απλζσ μορφζσ. Οι επιδιϊξεισ αυτζσ προςεγγίηονται από το ςχζδιο και τθ ηωγραφικι. Σθμαντικό για τα παιδιά είναι να ενκαρρφνεται θ ελεφκερθ 17

25 «Ψθφιακι Αφιγθςθ, διαγενεακι μάκθςθ και επικοινωνία μζςω κεατρικοφ παιχνιδιοφ ςτθν Ά τάξθ Δθμοτικοφ με αφορμι τα επαγγζλματα ςτο μάκθμα τθσ Μελζτθσ του Ρεριβάλλοντοσ» ζκφραςθ και να υπάρχει αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ ςτα ζργα τουσ, ςε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Πςον αφορά ςτο μάκθμα τθσ Μουςικισ ςφμφωνα με το ΔΕΡΡΣ ςκοπόσ τθσ μουςικισ αγωγισ είναι πρωταρχικά θ ανάπτυξθ και καλλιζργεια τθσ ικανότθτασ για αιςκθτικι απόλαυςθ κατά τθν ακρόαςθ, εκτζλεςθ και δθμιουργία μουςικισ ωσ μιασ από τισ εκδθλϊςεισ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ και δθμιουργικότθτασ του ανκρϊπου. Μζςω αυτοφ του ςκοποφ και παράλλθλα προσ αυτόν, θ μουςικι αγωγι αποβλζπει ςτθ γενικότερθ καλλιζργεια τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν, μζςα από τθν ενεργθτικι ακρόαςθ, τισ δραςτθριότθτεσ μουςικισ δθμιουργίασ και εκτζλεςθσ. Οι άξονεσ γνωςτικοφ περιεχομζνου που μασ προζτρεψαν να αςχολθκοφμε και με τθν μουςικι ιταν ο ζλεγχοσ ιχων μζςω δεξιοτιτων. Δθλαδι, οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ κζλαμε να αναπτφξουν κετικι ςτάςθ και αγάπθ προσ τθ μουςικι. Ζτςι κα είναι ςε κζςθ να αναγνωρίςουν και να ταυτίςουν µε εικόνεσ ιχουσ τθσ φφςθσ και του αςτικοφ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ. Ορίηοντασ ωσ άξονα τισ δεξιότθτεσ αξιολόγθςθσ, τα παιδιά επιδιϊκεται να ακοφν προςεκτικά διάφορα είδθ μουςικισ και να αναγνωρίηουν τα βαςικά τουσ ςτοιχεία. Ο τελευταίοσ άξονασ που εντοπίςτθκε ςτθν ζρευνά μασ ιταν θ ακρόαςθ και θ εφαρμογι γνϊςθσ. Σφμφωνα με αυτόν, οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ κα πρζπει να ακοφν µε ςυγκζντρωςθ, να εςωτερικεφουν και να ανακαλοφν ιχουσ. Ραράλλθλα κεμιτό είναι να οργανϊνουν και να χρθςιμοποιοφν εκφραςτικά ςτοιχεία ςε απλζσ δομζσ του τονικοφ φψουσ, διάρκειασ, δυναμικισ, ρυκμικισ αγωγισ (τζμπο). Οι ενδεικτικζσ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ διακεματικισ προςζγγιςθσ που εντοπίηονται ςτθ μουςικι και ςτισ δραςτθριότθτεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι ο ιχοσ, ο χρόνοσ, θ περιοδικότθτα, ο ςυμβολιςμόσ, θ επικοινωνία, θ αλλθλεπίδραςθ, θ παράδοςθ και ο πολιτιςμόσ, θ εξζλιξθ και θ ςυνεργαςία. Ειδικότεροι ςκοποί που προάγονται με τθ χριςθ τθσ μουςικισ ςτθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ είναι : Να αναπτφξουν τα παιδιά τθν ακουςτικι ικανότθτά τουσ. Να αναπτφξουν τθν ικανότθτα να εκτιμοφν και να ανταποκρίνονται ςε αιςκθτικά ςτοιχεία τθσ μουςικισ. Να ζλκουν ςε επαφι µε τισ παλαιότερεσ ςυνιςτϊςεσ τθσ νεοελλθνικισ εκνικισ μουςικισ παράδοςθσ (το δθμοτικό και το λαϊκό τραγοφδι) και να εκτιμιςουν τθν αξία τουσ. 18

26 ΔΡΜΣ «Τεχνολογίεσ τθσ Επικοινωνίασ και Ρλθροφορίασ για τθν Εκπαίδευςθ» Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςχζςθ τθσ μουςικισ µε τισ άλλεσ Τζχνεσ και τα γνωςτικά αντικείμενα που διδάςκονται ςτο ςχολείο. Να αναπτφξουν, µζςω τθσ Μουςικισ, πνεφμα ςυνεργαςίασ, υπευκυνότθτασ, πεικαρχίασ και επικοινωνίασ, ςτοιχείων απαραίτθτων για τθν κοινωνικοποίθςι τουσ. Από τθν θλικία των ζξι ετϊν, θ μουςικι είναι ςυχνά µια δραςτθριότθτα τθσ κακθμερινισ εμπειρίασ των παιδιϊν. Σ αυτό το επίπεδο, δίνεται ζμφαςθ εκτόσ από το να τραγουδοφν απλζσ μελωδίεσ, να εξερευνοφν διάφορουσ ιχουσ από ποικιλία πθγϊν, χρθςιμοποιϊντασ όλα αυτά κακθμερινά ςτθν τάξθ και ςτον περίγυρό τουσ. Ζτςι, τα παιδιά ζχουν τθ δυνατότθτα να αναπτφξουν και να εκλεπτφνουν τισ ακουςτικζσ τουσ ικανότθτεσ, να εμπλουτίςουν τισ εμπειρίεσ τουσ ςτο τραγοφδι και να ενςωματϊςουν τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ ςτον αυτοςχεδιαςμό και τθ ςφνκεςθ δθμιουργία. Μακαίνουν να ανταποκρίνονται ςτα μουςικά ςτοιχεία και να ξεχωρίηουν διαφορζσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μελωδίασ. Αν ακοφν µια ποικιλία ειδϊν μουςικισ από διάφορα ςτυλ και κουλτοφρεσ του παρελκόντοσ και του παρόντοσ, κα είναι ςε κζςθ να αναγνωρίηουν τα χαρακτθριςτικά και ξεχωριςτά τουσ ςτοιχεία. 19

27 «Ψθφιακι Αφιγθςθ, διαγενεακι μάκθςθ και επικοινωνία μζςω κεατρικοφ παιχνιδιοφ ςτθν Ά τάξθ Δθμοτικοφ με αφορμι τα επαγγζλματα ςτο μάκθμα τθσ Μελζτθσ του Ρεριβάλλοντοσ» 3. Θεωρίεσ μάκθςθσ Θ αφξθςθ του αρικμοφ υπολογιςτϊν και διακζςιμων τεχνολογικϊν πόρων ςτθ εκπαίδευςθ αλλά και οι ςυνεχείσ αλλαγζσ ςτο Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογράμματοσ Σπουδϊν είναι δφο τάςεισ που επθρζαςαν τθν πορεία τθσ εκπαιδευτικισ τεχνολογίασ. Οι εκπαιδευτικοί πιςτεφουν ότι πρζπει να επζλκουν αλλαγζσ ςτθν εκπαίδευςθ παρόλο που οι κεωρθτικοί του είδουσ διαφωνοφν για τισ ςτρατθγικζσ που πρζπει να εφαρμοςτοφν για να επιτευχκοφν καλφτερα οι ςθμερινοί εκπαιδευτικοί ςτόχοι. Οι δφο απόψεισ που προκφπτουν είναι θ κακοδθγθτικι διδαςκαλία, θ οποία βαςίηεται κυρίωσ ςτθ κεωρία μάκθςθσ των ςυμπεριφοριςτϊν και ςτον κλάδο επεξεργαςίασ τθσ πλθροφορίασ των γνωςτικϊν κεωριϊν μάκθςθσ και θ εποικοδομθτικι, θ οποία εξελίχκθκε από άλλουσ κλάδουσ τθσ γνωςτικισ κεωρίασ μάκθςθσ. Τα κακοδθγθτικά διδακτικά μοντζλα μάκθςθσ τείνουν να εςτιάηουν ςτθ διδαςκαλία ακολουκιϊν δεξιοτιτων που ξεκινοφν από τισ χαμθλότερου επιπζδου δεξιότθτεσ και αναπτφςςονται μζχρι εκείνεσ του υψθλότερου επιπζδου. Ο Skinner όπωσ και άλλοι ςυμπεριφοριςτζσ είδαν τθ δουλειά του εκπαιδευτικοφ ωσ κάτι που τροποποιεί τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν μζςω τθσ δθμιουργίασ καταςτάςεων ενίςχυςθσ των μακθτϊν και των μακθτριϊν όταν επιδεικνφουν επικυμθτζσ αντιδράςεισ, διδάςκοντάσ τουσ με αυτόν τον τρόπο να ζχουν τθν ίδια αντίδραςθ ςε όλεσ τισ παρόμοιεσ καταςτάςεισ. εικόνα 1 20

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ Ελεύθερος Χρόνος - Ψυχαγωγία Οριςμόσ Ελεφκεροσ χρόνοσ είναι ο χρόνοσ που διακζτει ο άνκρωποσ για τον εαυτό του, για να τον αξιοποιιςει ςφμφωνα με τισ προςωπικζσ του επιλογζσ, και αντιδιαςτζλλεται προσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011

Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο. Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ο Σρόποσ που Μαθαίνουμε Άςκηςη / Ερωτηματολόγιο Χαρίκλεια Σςαλαπάτα 11/10/2011 Ερωτηματολόγιο Δεξιοτήτων Εκμάθηςησ Εμπειρία Πειραματιςμόσ Παρατιρθςθ Αφαιρετιςμόσ Ρόλοι Μέςα ςε μια Ομάδα Χαρίκλεια Σςαλαπάτα

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου Υπουργείο Υγείασ o Δρ. Όλγα Καλακοφτα

Διαβάστε περισσότερα

ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012

ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012 ΕΛΛΘΝΟΑΜΕΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012 Διευκυντισ : ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΡΟΥΛΟΣ Αναπλθρωτισ Διευκυντισ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κυνηγός Χ., Ψυχάρης Γ., Γαβρίλης Κ. & Κεΐσογλου Στ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Ευάγγελοσ Σιϊκασ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Νικόλαοσ Κανζλλοσ, Υποψ.

Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Ευάγγελοσ Σιϊκασ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Νικόλαοσ Κανζλλοσ, Υποψ. Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Ευάγγελοσ Σιϊκασ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Νικόλαοσ Κανζλλοσ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Τα Σεμινάρια τθσ Ερμοφπολθσ 2010, 9-11/7 Τα χαρακτθριςτικά τθσ διδαςκαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Σίτλοσ Μαθήματοσ: «Επικοινωνία ςτην ανάπτυξη των εκπαιδευτικϊν μονάδων και ψηφιακή αφήγηςή τησ» (Ε3)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Σίτλοσ Μαθήματοσ: «Επικοινωνία ςτην ανάπτυξη των εκπαιδευτικϊν μονάδων και ψηφιακή αφήγηςή τησ» (Ε3) ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΕΛΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σίτλοσ Μαθήματοσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ Θ ΙΔΕΑ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ: Ο Κριμαϊκόσ πόλεμοσ παρόλο που δεν εκτυλίχτθκε ςε ελλθνικό ζδαφοσ επθρζαςε

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. Διδακτικι Ενότθτα: ΡΑΣΙΜΟ ΠΡΟ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ

ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. Διδακτικι Ενότθτα: ΡΑΣΙΜΟ ΠΡΟ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΜΑΘΗΜΑ: Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα ΣΑΞΗ: ΒϋΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΩΡΕ: 1 (45 λεπτά) ΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Διδακτικι Ενότθτα: ΡΑΣΙΜΟ ΠΡΟ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ Μορφι Διδαςκαλίασ: Διαλογικι ομαδικι ςυμμετοχικι Μζκοδοσ Διδαςκαλίασ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά Η ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτθ διαςπορά ζχει πάνω από 100 χρόνια ιςτορία. Η παράδοςθ αυτι είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν διαχρονικι παρουςία και προςφορά τθσ ελλθνικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Με η α η π ο πήρ η ων Σ σ ο λ ι κ ών Εγ κ α η α ζ η ά ζ ε ων Αγ ί ο ς Ι ωά ν ν η Πι η ζ ι λ ι ά ρ ζε Κο ι ν ο η ι κ ο ύ ρ Χώπ ο ς ρ Φι λ ο ξ ε ν ί α ρ Κέ ν η π ο Πλ η π ο θό π η ζ η ρ γ ι α η η ν Ες π

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση

Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΤΜΘΜΑ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΘ ΘΛΙΚΙΑ Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση Διδακτορικι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα