ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 46923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ Συμπληρωματικές Διατάξεις για μονάδες Συμπαραγω γής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτι κότητας, τύπος και περιεχόμενο Συμπληρωματικών Συμβάσεων Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κα τανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ και Τεχνικό Προσάρ τημα Μονάδων ΣΗΘΥΑ του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98). 2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α 154), σε συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουρ γείων Τουρισμού Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 19), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 85) και σε συνδυ ασμό με το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γε νικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α 213), το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221) και το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουρ γείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α 56). 3. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141/ ). 4. Την υπ αριθμ / απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., «Καθορισμός αρμο διοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου (ΦΕΚ Β 2101/ ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση (ΦΕΚ Β 2166/ ). 5. Tο ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 129), όπως ισχύει και ειδικά το άρθρο 12 παρ. 3 αυτού. 6. Tο ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσο χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 8), όπως ισχύει και ειδικά το άρθρο 6, παρ. 4β αυτού. 7. Tο ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρι κής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Tο ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργει ας, ρύθμιση θεμάτων της ανωνύμου εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Tην υπ αριθμ. Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15606/2009 (ΦΕΚ Β 1420) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία καθορίζονται εναρμονισμένες τιμές αναφοράς των βαθ μών απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. 10. Tην υπ αριθμ. Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/2009 (ΦΕΚ Β 1420) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία καθορίζονται λεπτομέρειες της μεθόδου υπολογισμού της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή και της αποδοτικότητας συμπαραγωγής, όπως ισχύει. 11. Tην υπ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.8786/2010 (ΦΕΚ Β 646) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την Εφαρμογή του Συστήμα τος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισμού Διασφάλισής του. 12. Tο ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α 85), όπως ισχύει. 13. Tην υπ αριθμ. Α.Υ./Φ1/οικ.17149/2010 (ΦΕΚ Β 1497) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και

2 46924 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κλιματικής Αλλαγής με την οποία καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρι κής ενέργειας που παράγεται με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και στο Δίκτυο των Μη Δι ασυνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.3 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει, πλην ηλιοθερμικών και υβριδικών σταθμών. 14. Tο ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 179), όπως ισχύει. 15. Tην απόφαση ΡΑΕ 56 (ΦΕΚ Β 104/ ) για την έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 16. Tην απόφαση ΡΑΕ 57 (ΦΕΚ Β 103/ ) για την έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστή ματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 17. Την απόφαση ΡΑΕ 1599 (ΦΕΚ Β 179/ ) για την οριστική έγκριση του τεύχους «Προδιαγραφές Με τρητών και Μετρήσεις Μεγεθών σε απαίτηση της υπ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ. 8786/ Υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και μηχανι σμού διασφάλισής του». 18. Την υπ αριθμ. Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/749 (ΦΕΚ Β 889/ ) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ γειας από συμπαραγωγή και συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας και την συμμετοχή τους στην αγορά ηλεκτρισμού. 19. Το ν. 4062/2012 «Για την αξιοποίηση του πρώην αε ροδρομίου Ελληνικού Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κρι τήρια αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών» (ΦΕΚ Α 70/ ), όπως ισχύει. 20. Την εισήγηση της ΛΑΓΗΕ ΑΕ με ΑΠ ΑΡ./ΗΜ./ ΛΑΓΗΕ5657/ (ΑΠ Γρ Γενικού Γραμματέα 8040/ ) και το Έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ με ΑΠ ΓρΔ/3001/ (ΑΠ ΥΠΕΚΑ 22633/ ). 21. Τη Γνώμη της ΡΑΕ 8/2012, η οποία διαβιβάστηκε με το Ο 52652/ Διαβιβαστικό Έγγραφο της Αρχής (ΑΠ Γρ. Γενικού Γραμματέα 8191/ ). 22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και της Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ (ΦΕΚ Β 1420/ ), όπως ισχύ ει, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια: «Φορέας Πιστοποίησης»: Κάθε νομικό πρόσωπο Δημο σίου ή Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Αναφέρεται επίσης ως «Φορέας Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης» ή «Πιστοποιημένος Φορέας». «Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.»: Το Μητρώο των Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης που τηρεί η ΛΑΓΗΕ ΑΕ στα πλαίσια εφαρμογής της παρούσας. «Ηλεκτρική Ενέργεια στο Σημείο Σύνδεσης Κατα νεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ με το Σύστημα (MQ D )»: η ηλεκτρική ενέργεια που εγχέεται από Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Σύστημα απομειωμένη κατά την ενδεχόμενη απομάστευση ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα για την εξυπηρέτηση εσωτερικών φορτίων της Μονάδας. «Ηλεκτρική Ενέργεια στο Σημείο Σύνδεσης Μονάδας του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ με το Σύ στημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή το Δίκτυο μη Δια συνδεδεμένων Νησιών (MQ R )»: η ηλεκτρική ενέργεια που εγχέεται από Μονάδα ΣΗΘΥΑ του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ στο Σύστημα ή στο Διασυνδεδε μένο Δίκτυο ή στο Δίκτυο μη Διασυνδεδεμένων Νησιων. «Τελικός Δείκτης Αξιοπιστίας (Re)»: η δυαδική κατά σταση που προσδιορίζει την αξιοπιστία των τιμών των μεγεθών που αποτελούν δεδομένα εισόδου στο λογισμι κό ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και κατά συνέπεια την αξιοπιστία όλων των υπολογισμών. Όταν η κατάσταση αυτή έχει τιμή Re=1 τότε οι υπολογισμοί θεωρούνται αποδεκτοί, ενώ όταν η κατάσταση έχει τιμή Re=0 τότε οι υπολογισμοί θεωρούνται μη αποδεκτοί. «Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ (Ε CHP,D )»: η ηλεκτρι κή ενέργεια από συμπαραγωγή (Ε CHP ) Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ, εφόσον αυτή είναι ΣΗΘΥΑ και ο αντί στοιχος Τελικός Δείκτης Αξιοπιστίας έχει τιμή Re=1, ανηγμένη στο σημείο σύνδεσης της Μονάδας με το Σύστημα και απομειωμένη κατά το τμήμα της (Ε CHP,UN ) που αντιστοιχεί σε ενδεχόμενη «Μη Επιβεβλημένη Με ταβολή Παραγωγής», (UNINSTQ), όπως αυτή ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. «Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ Μονάδας του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ (Ε CHP,R )»: η ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή (Ε CHP ) Μονάδας του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, εφόσον είναι ΣΗΘΥΑ και ο αντίστοιχος Τελικός Δείκτης Αξιοπιστίας έχει τιμή Re=1, ανηγμένη στο σημείο σύνδε σης της Μονάδας με το Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή το Δίκτυο μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. «Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας μη ΣΗ ΘΥΑ, Μονάδας του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ ΣΗΘΥΑ (Ε non )»: η Ηλεκτρική Ενέργεια στο Σημείο Σύν δεσης Μονάδας ΣΗΘΥΑ του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ με το Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή το Δίκτυο μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (MQ R ), απομειωμένη κατά τη Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ Μονάδας του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ (Ε CHP,R ). «Μέση Μηνιαία Τιμή»: είναι η μέση Οριακή Τιμή Συστή ματος σταθμισμένη ως προς τη συνολική παραγωγή του αντίστοιχου μήνα, όπως τα μεγέθη αυτά ορίζονται στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό. Άρθρο 2 Αρμοδιότητες Για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 12 της παρούσας απόφασης για τις Μονάδες ΣΗΘΥΑ του Μητρώου Μονά δων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ που συνδέονται στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) ή στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) αρμόδιος φορέας είναι η ΛΑΓΗΕ Α.Ε., ενώ για

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τις Μονάδες ΣΗΘΥΑ του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ που συνδέονται στο Δίκτυο Μη Διασυνδε δεμένων Νησιών αρμόδιος φορέας είναι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Άρθρο 3 Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. τηρεί Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης. Για την εγγραφή Νομι κού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου στο Μη τρώο Φορέων Πιστοποίησης Επαλήθευσης και Επιθεώ ρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. υποβάλλεται στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. από το Νομικό Πρόσωπο αίτηση εγγραφής. Με την αίτηση συνυποβάλλονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δι καιολογητικά έτσι ώστε να τεκμαίρεται στην ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ότι το Νομικό Πρόσωπο πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσας για την εγγραφή του στο εν λόγω Μητρώο. Εντός χρονικού διαστήματος εικοσιπέντε εργάσιμων ημερών η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με απόφαση Διευθύνοντος Συμ βούλου μετά από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών της αποφασίζει για την εγγραφή ή όχι του Νομικού Προσώπου στο Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης Επαλή θευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και κοινοποιεί την απόφαση στο Νομικό Πρόσωπο και στη ΡΑΕ. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η ΛΑΓΗΕ ΑΕ, αναρ τά στην ιστοσελίδα της πρόσκληση για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο Μητρώο. Άρθρο 4 Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης Επαλήθευσης και Επιθεώρησης 1. Ο Φορέας Πιστοποίησης είναι Νομικό Πρόσωπο Δη μοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, που εδρεύει εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας, και το οποίο μπορεί να δι ασφαλίσει με αμεροληψία, εγκυρότητα και αξιοπιστία την πιστοποίηση, τον έλεγχο και την επιβεβαίωση των μετρούμενων και υπολογιζόμενων μεγεθών σχετικά με τον προσδιορισμό της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας (MWh) από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότη τας Υψηλής Αποδοτικότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 2. Ο Φορέας Πιστοποίησης διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό ή/και στη λειτουργία μονάδων συμπαραγωγής, καθώς και στη διεξαγωγή και πιστο ποίηση μετρήσεων μεγεθών που αφορούν καύσιμα ή/ και ηλεκτρική και θερμική ενέργεια σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 3. Ο Φορέας Πιστοποίησης διαθέτει στο ανθρώπι νο δυναμικό του ικανό αριθμό έμπειρων επιθεωρητών και τεχνικών εμπειρογνωμόνων σε θέματα σχετικά με εγκαταστάσεις παραγωγής θερμικής, μηχανικής και ηλε κτρικής ενέργειας, οι οποίοι θα εγγυώνται τη διενέρ γεια επιθεωρήσεων και την παροχή σχετικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. 4. Ο Φορέας Πιστοποίησης διαθέτει την απαιτούμενη διαχειριστική και οργανωτική επάρκεια για την εκτέλεση του σκοπού του, η οποία τεκμηριώνεται με τις αναγκαίες διαπιστεύσεις. 5. Ο Φορέας Πιστοποίησης διαθέτει διαπίστευση από φορέα διαπίστευσης, μέλος της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης των φορέων διαπίστευσης. Η διαπίστευ ση είναι άμεσα σχετιζόμενη με τις ως άνω απαιτήσεις εμπειρίας του Φορέα Πιστοποίησης και αφορά τον τομέα μηχανικής/θερμικής ενέργειας ή/και ηλεκτρικής ενέργειας βιομηχανικών εγκαταστάσεων, και ακολουθεί τα πρότυπα ανάλογα αυτών κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC ή/και ΕΝ Άρθρο 5 Συλλογή Μεγεθών των Εγκαταστάσεων ΣΗΘΥΑ από το Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ ΑΕ και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. 1. Οι Παραγωγοί που διαθέτουν Κατανεμόμενη Μονά δα ΣΗΘΥΑ ή Μονάδα ΣΗΘΥΑ του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ εγκαθιστούν με ευθύνη τους στις εγκαταστάσεις τους «Τοπική Ψηφιακή Μονάδα Συλλο γής και Επεξεργασίας Μετρήσεων, Σημάνσεων και των αντίστοιχων Δεικτών Αξιοπιστίας», εφεξής «Τοπικός Επεξεργαστής». 2. Ο Τοπικός Επεξεργαστής συγκεντρώνει όλα τα ωρι αία Πρωτογενή Μεγέθη (Μετρήσεις Σημάνσεις και τους αντίστοιχους Δείκτες Αξιοπιστίας) από τους Μετρητές ή/ και τους Συγκεντρωτές και δημιουργεί, μετά την κατάλ ληλη επεξεργασία τους, τα ωριαία Δευτερογενή Μεγέθη. 3. Ο Τοπικός Επεξεργαστής δημιουργεί ηλεκτρονικό αρχείο με τα ωριαία Δευτερογενή Μεγέθη του εκάστοτε ημερολογιακού μήνα λαμβάνοντας υπόψη την κατώτε ρη θερμογόνο ικανότητα του καυσίμου, η οποία, στην περίπτωση του Φυσικού Αερίου, καθορίζεται για κάθε Μονάδα ΣΗΘΥΑ σε ωριαία βάση από το Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα με το μετρητή έκαστης Μονάδας. Η μορφή των ηλεκτρονικών αρχείων αποστολής και ο τύπος γραμμογράφησής τους καθορίζεται και κοινοποιείται στον Παραγωγό από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. 4. Το ηλεκτρονικό αρχείο αποστέλλεται αυτόματα έως την 8η ημέρα του ημερολογιακού μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα αναφοράς των Δευτερογενών Με γεθών, στο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τον υπολογισμό της εκάστο τε Συμβατικής Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΣΗΘΥΑ, με σκοπό την αποζημίωση του Παραγωγού και την έκδοση των αντίστοιχων Εγγυήσεων Προέλευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ ΑΕ ή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επιστρέφει ηλεκτρονικό αρχείο επιβεβαίωσης ορθής λήψης στον Τοπικό Επεξεργαστή της Μονάδας ΣΗΘΥΑ. 5. Η συλλογή Δευτερογενών Μεγεθών μέσω του ηλε κτρονικού αρχείου για την Εκκαθάριση της εκάστοτε Συμβατικής Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΣΗ ΘΥΑ και την έκδοση Εγγυήσεων Προέλευσης από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υποκαθιστά κάθε υπο χρέωση του Παραγωγού για αυτοτελή τηλεμετάδοση κάθε μέτρησης εντός των ορίων της εγκατάστασής του προς τα συστήματα της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 6. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αποστέλλει στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. όλα τα απαραίτητα μεγέθη, έτσι ώστε η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. να εκπλη ρώσει τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα, όπως εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 6 Υπολογισμός Συμβατικής Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ, Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ Η Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ, Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ, υπολογίζεται σε ωρι αία βάση ως εξής:

4 46926 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε κάθε περίπτωση, η Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρι κής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ, για το σύνολο των μετρήσεων κατά τη μηνιαία εκκαθάριση, δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά μέσο όρο την ηλεκτρική ενέργεια ΣΗΘΥΑ που υπολογίζεται με βάση την ανά ώρα μέγιστη παραγόμενη χρήσιμη θερμότητα H CHP, όπως αυτή υποβάλλεται από τον παραγωγό και εγκρίνεται με την απόφαση Έγκρισης Ειδικών Λειτουργικών Όρων για Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ της ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΥΑ Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ (ΦΕΚ Β 1420/ ). Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. αποστέλλει στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. όλα τα ανωτέρω απαραίτητα μεγέθη, έτσι ώστε η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορ ρέουν από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διαχεί ρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 7 Υπολογισμός Συμβατικών Ποσοτήτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Μονάδας ΣΗΘΥΑ του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 1. Η Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗ ΘΥΑ, Μονάδας του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ ΣΗΘΥΑ, υπολογίζεται σε ωριαία βάση ως εξής: 2. Η Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας μη ΣΗΘΥΑ, Μονάδας του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ ΣΗΘΥΑ, υπολογίζεται σε ωριαία βάση ως εξής: Άρθρο 8 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου Συμπληρωματικών Συμβάσεων Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ Η Συμπληρωματική Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνάπτεται μεταξύ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και του Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ, είναι συμπληρωματική ως προς την Σύμβαση Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προ γραμματισμού και αναφέρεται πάντοτε στην Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ, Κατανεμόμε νης Μονάδας ΣΗΘΥΑ, (Ε CHP,D ), όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 1 και υπολογίζεται στο Άρθρο 6 της παρούσης. Η εν λόγω σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τον ακό λουθο τύπο: «,.. «..»,, ,., , '.,. ( ),.,..., ( )..,.., ,....,..., (. ) [.. (), ( )],

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) που έλαβαν υπόψη: α) το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλε κτρικής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολι τικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει, β) το ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργει ας, ρύθμιση θεμάτων της ανωνύμου εταιρείας Ελληνι κά Ναυπηγεία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) την από υπογραφείσα Σύμβαση Παραχώρη σης Ελέγχου του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ του ΔΕΣΜΗΕ και του Κυρίου του Συ στήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.8219/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, δ) το ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 129), όπως ισχύει, ε) την υπ αριθμ. Α.Υ Δ6/Φ1/οικ (ΦΕΚ Β 1442/ ) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία εγκρίθηκε η πρότυπη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατ εξουσι οδότηση του άρθρου 12 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, στ) το ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθ μιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 8), όπως ισχύει, ζ) την υπ αριθμ. Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15606/2009 (ΦΕΚ Β 1420) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία καθορίζονται εναρμονισμένες τιμές αναφοράς των βαθ μών απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, όπως ισχύει, η) την υπ αριθμ. Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/2009 (ΦΕΚ Β 1420) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία καθορίζονται λεπτομέρειες της μεθόδου υπολογισμού της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή και της αποδοτικότητας συμπαραγωγής, όπως ισχύει, θ) την υπ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.8786/2010 (ΦΕΚ Β 646) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την Εφαρμογή του Συστήμα τος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισμού Διασφάλισής του, ι) το ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α 85), όπως ισχύει, ια) το ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 179) όπως ισχύει, ιβ) την απόφαση ΡΑΕ 56 (ΦΕΚ Β 104/ ) για την έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ισχύει, ιγ) την απόφαση ΡΑΕ 57 (ΦΕΚ Β 103/ ) για την έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστή ματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ισχύει, ιδ) απόφαση ΡΑΕ 1599 (ΦΕΚ Β 179/ ) για την ορι στική έγκριση του τεύχους «Προδιαγραφές Μετρητών και Μετρήσεις Μεγεθών σε απαίτηση της υπ αριθμ. Δ6/ Φ1/οικ. 8786/ Υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και μηχανισμού δια σφάλισής του». ιε) την υπ αριθμ. Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/749 (ΦΕΚ Β 889/ ) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ γειας από συμπαραγωγή και συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας και την συμμετοχή τους στην αγορά ηλεκτρισμού, ιστ) το ν. 4062/2012 «Για την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ Προώ θηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κριτήρια αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών», (ΦΕΚ Α 70/ ) ιζ) την με αριθμ....άδεια Παραγωγής ιη) την με αριθμ....άδεια Εγκατάστασης ιθ) την από...σύμβαση Σύνδεσης, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο Πρώτο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί συμπληρωματικό μέ ρος της Σύμβασης Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) που έχει συνάψει ο Παραγωγός με τον Λειτουργό της Αγοράς, ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για την Κα τανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ του Παραγωγού που είναι εγκατεστημένη στη θέση «..», του Δή μου (ή της Κοινότητας).., του Νομού... και η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, εφεξής ΚΣΗΕ, όπως εκάστοτε ισχύει. Η ενεργοποίηση της Σύμβασης Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού επέρχεται δια της εγγραφής του Παραγωγού στο Μη τρώο Συμμετεχόντων. Δια της εγγραφής του Παραγω γού στο Μητρώο Συμμετεχόντων επέρχεται επίσης και η ενεργοποίηση της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που συ νάπτει ο Παραγωγός με τον Διαχειριστή του Συστήματος, ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, εφεξής ΚΔΣ, όπως εκάστοτε ισχύει. 2. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τηρεί Μητρώο Κατανεμόμενων Μο νάδων ΣΗΘΥΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΔΣ. 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύναψη της παρού σας Σύμβασης είναι ο Παραγωγός να είναι εγγεγραμ μένος στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. 4. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, να διενεργεί συμπληρωματικές πιστώσεις ή χρεώσεις προς τον Παραγωγό για την «Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ Κατανεμόμε νης Μονάδας ΣΗΘΥΑ» ), όπως αυτή ορίζεται στην (Ε CHP,D κείμενη νομοθεσία. 5. Ο Παραγωγός σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω δια τάξεις και όρους συμφωνεί και αποδέχεται τις ως άνω συμπληρωματικές πιστώσεις ή χρεώσεις από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει την ως άνω ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ). Η ποσό (Ε CHP,D τητα αυτή αποτελεί μέρος της συνολικά παραγόμενης

6 46928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ηλεκτρικής ενέργειας από την Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ του Παραγωγού. 6. Ως ημερομηνία έναρξης συμπληρωματικών πιστώ σεων ή χρεώσεων από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προς τον Παρα γωγό σύμφωνα με το Πέμπτο Άρθρο της παρούσας, συμφωνείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και από τα δύο μέρη, υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης των όρων του Τρίτου Άρθρου της παρούσας. Άρθρο Δεύτερο Συμμόρφωση με τους Κώδικες και τη Σχετική Νομοθεσία 1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΣΗΕ και του ΚΔΣ, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, καθώς επίσης και με το σύνολο του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 2. Κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται ρητά από την παρούσα Σύμβαση διέπεται από τον ΚΣΗΕ και τον ΚΔΣ, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, καθώς επίσης και με το σύνολο του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Άρθρο Τρίτο Προϋποθέσεις εφαρμογής 1. Προϋποθέσεις για την έναρξη συμπληρωματικών πιστώσεων ή χρεώσεων από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προς τον Παραγωγό σύμφωνα με το Πέμπτο Άρθρο της παρούσας Σύμβασης, είναι: Η κατοχή εκ μέρους του Παραγωγού της απαιτού μενης Άδειας Λειτουργίας. Η κατοχή εκ μέρους του Παραγωγού Τεχνικού Προ σαρτήματος εγκεκριμένου από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με το Έβδομο Άρθρο της παρούσας (εφεξής Εγκεκρι μένο Τεχνικό Προσάρτημα). 2. Στη περίπτωση που η έκδοση Εγκεκριμένου Τε χνικού Προσαρτήματος έχει προηγηθεί της έκδοσης Άδειας Λειτουργίας, οι συμπληρωματικές πιστώσεις ή χρεώσεις για την Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ που εγχύθηκε στο Σύστημα μετά την έκδοση Εγκεκριμένου Τεχνικού Προσαρτήματος και πριν από την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας, ήτοι της αντί στοιχης περιόδου της δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού, διενεργούνται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προς τον κάτοχο της Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ μετά την έκδοση της Αδείας Λειτουργίας. Άρθρο Τέταρτο Διάρκεια Σύμβασης 1. Η παρούσα Σύμβαση, με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων αυτής και της κείμενης νομοθεσίας, ισχύει από την υπογραφή της και η διάρκειά της είναι είκοσι (20) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία έκδοσης της Άδειας Λειτουργίας. 2. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης λήγει αυτοδίκαια σε περίπτωση α) λήξης της ισχύος της Άδειας Παραγω γής ή της Άδειας Λειτουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί στο όνομα του Παραγωγού, β) ανάκλησης με πράξη της Διοίκησης ή ακύρωσης με δικαστική απόφαση, γ) ακύρωσης Εγκεκριμένου Τεχνικού Προσαρτήματος μετά από ανεπιτυχή Επιθεώρηση, και δ) διαγραφής του Πα ραγωγού από το Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστή ματος ΗΕΠ. Άρθρο Πέμπτο Τιμολόγηση Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Ο Παραγωγός, ο σταθμός του οποίου συνδέεται στο Σύστημα, και συμμετέχει στο Σύστημα Συναλλα γών ΗΕΠ και στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος, πιστώνεται ή χρεώνεται, στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, για την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ), συμπληρωματικά με την πίστωση του (Ε CHP,D Παραγωγού από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. βάσει της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ σύμφωνα με τον ΚΣΗΕ και την πίστωση του Παραγωγού από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. βάσει της Εκκαθάρι σης των Αποκλίσεων Παραγωγής Ζήτησης σύμφωνα με τον ΚΔΣ, με το αντίστοιχο χρηματικό ποσό έτσι ώστε η ανωτέρω ποσότητα, ήτοι η «Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ Κατανεμόμενης Μονά δας ΣΗΘΥΑ»,, να αποζημιωθεί τελικά με την τιμή Ε CHP,D πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ όπως αυτή καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, υπό την προϋ πόθεση ότι ο σταθμός συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του ΚΣΗΕ και του ΚΔΣ, υποβάλλει εγκαίρως όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και διαθέτει Εγκεκριμένο Τεχνικό Προσάρτημα. 2. Η συμπληρωματική πίστωση ή χρέωση υπολογίζεται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε λαμβάνοντας υπόψη την πίστωση του Παραγωγού από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. που υπολογίζεται κατά την Εκκαθάριση του ΗΕΠ σύμφωνα με τον ΚΣΗΕ και αντιστοιχεί στην ένταξη του συνόλου ή τμήματος της Ποσότητας στον ΗΕΠ, και την πίστωση του Ε CHP,D Παραγωγού από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που υπολογίζεται κατά την Εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής Ζήτησης σύμφωνα με τον ΚΔΣ και αντιστοιχεί στη συμμετοχή του συνόλου ή τμήματος της Ποσότητας στην Ε CHP,D Εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής Ζήτησης. 3. Διευκρινίζεται ότι ενδεχόμενες χρεώσεις που προ κύπτουν από τη μη πλήρη συμμόρφωση του Παραγωγού με τις διατάξεις του ΚΣΗΕ και του ΚΔΣ δεν λαμβάνονται υπόψη από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. κατά τον υπολογισμό της συμπληρωματικής πίστωσης ή χρέωσης. Άρθρο Έκτο Μετρήσεις 1. Για τις μετρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας στα όρια του Συστήματος ισχύουν τα αναφερόμενα στον ΚΔΣ. 2. Πλέον των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος Άρθρου ισχύουν τα κάτωθι: α. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εγκαθιστά στο όριο Συστήματος με δαπάνη του Παραγωγού τις αναγκαίες μετρητικές διατάξεις, μέτρησης δεκαπενταλέπτου (15 min) για τον προσδιορισμό τόσο της εισερχόμενης όσο και της εξερ χόμενης από το Σύστημα ενεργού και άεργου ηλεκτρι κής ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση τα όρια των εγκα ταστάσεων του Παραγωγού ορίζονται στις Συμβάσεις Σύνδεσης με το Σύστημα. β. Σε περίπτωση που για λόγους επαλήθευσης απαι τείται η τοποθέτηση εναλλακτικού μετρητή σε άλλη θέση, το κόστος βαρύνει τον Παραγωγό. γ. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διενεργεί έκτακτους ελέγχους των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας στα όρια του Συστήμα τος, όταν αυτό ζητηθεί από τον Παραγωγό. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τον Παραγωγό εφόσον ο μετρη τής αποδειχθεί ακριβής ή εμφανίσει σφάλμα εντός των προκαθορισμένων ορίων σφάλματος των μετρητικών

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διατάξεων που ορίζει ο ΚΔΣ για το αντίστοιχο ονομα στικό φορτίο του Παραγωγού. δ. Για τη διασφάλιση της τηλεμετάδοσης των μετρή σεων από τους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας στα όρια του Συστήματος εγκαθίστανται με δαπάνη του Παραγωγού μία ή περισσότερες αποκλειστικές τηλε πικοινωνιακές συνδέσεις. 3. Για τις μετρήσεις από Διατάξεις Μέτρησης εντός των ορίων της εγκατάστασης του Παραγωγού που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της Συμβατικής Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ ισχύουν τα αναφερόμενα στο Πρότυπο Τεχνικό Προσάρτημα όπως αυτό ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και αποτελεί Παράρτημα της Παρούσας. 4. Πλέον των αναφερομένων στις παρ. 1&2 του παρό ντος Άρθρου ισχύουν τα κάτωθι: α. Ο Παραγωγός θα τοποθετήσει με δαπάνες του, εντός των εγκαταστάσεων του σταθμού, στα σημεία που προβλέπονται στην ΥΑ Δ5 ΗΛ /Γ/Φ1/οικ (ΦΕΚ Β 1420/ ) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Άρθρου 4 της ΥΑ Δ6/Φ1/οικ.8786 (ΦΕΚ 646/ ) και της απόφασης ΡΑΕ 1599/2011 (ΦΕΚ Β 179/ ), τις απαραίτητες μετρητικές διατάξεις για την ωριαία μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στους ακροδέκτες της γεννήτριας, της χρήσιμης θερμικής ενέργειας, της ενέργειας καυσίμου και κάθε άλλη απαραίτητη μετρη τική διάταξη σύμφωνα με το Τεύχος Μελέτης του Τε χνικού Προσαρτήματος. β. Όλες οι Μετρητικές Διατάξεις εντός των ορίων της εγκατάστασης του Παραγωγού που χρησιμοποι ούνται για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ πρέπει να σφραγίζονται με συγκεκριμένη διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Εγκεκριμένο Τεχνικό Προσάρτημα. γ. Ο Παραγωγός υποχρεούται να μεριμνά για τη διε νέργεια Ετήσιας Τακτικής Επιθεώρησης όλων των Με τρητικών Διατάξεων που βρίσκονται εντός των εγκα ταστάσεών του και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ. Η Ετήσια Τακτική Επιθεώρηση, διενεργείται από Φορέα Πιστοποίησης επιλογής του Παραγωγού και ο Παραγωγός υποχρεούται να υποβάλει στην ΛΑΓΗΕ Α.Ε. αντίστοιχη Έκθεση Πιστοποίησης σύμ φωνα με το Εγκεκριμένο Τεχνικό Προσάρτημα. Σε κάθε περίπτωση η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. δύναται να διενεργεί Έκτακτη Επιθεώρηση όλων των εγκαταστάσεων που συσχετί ζονται με τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ με Φορέα Πιστοποίησης δικής της επιλο γής και συνεπώς ο Παραγωγός οφείλει να επιτρέπει οποτεδήποτε την πρόσβαση των αρμοδίων προσώπων στις εγκαταστάσεις του. Οι δαπάνες τόσο της Ετήσιας Τακτικής Επιθεώρησης όσο και της Έκτακτης Επιθεώ ρησης βαρύνουν αποκλειστικά τον Παραγωγό. δ. Μέχρι την όγδοη ημέρα του επόμενου μήνα, ο Παραγωγός αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στο Πλη ροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για τον υπολογισμό της Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΣΗΘΥΑ. Το αρχείο αυτό παράγεται αυτόματα από τον Τοπικό Επεξεργαστή που έχει εγκαταστήσει ο Παραγωγός και περιλαμβάνει τα ωριαία Δευτερογενή Μεγέθη του προηγούμενου μήνα. Άρθρο Έβδομο Διαδικασία Έγκρισης Τεχνικού Προσαρτήματος 1. Ο Παραγωγός μετά την υπογραφή της παρούσας και την ολοκλήρωση στις εγκαταστάσεις του των απα ραίτητων Μετρητικών Διατάξεων και Συστημάτων για τον υπολογισμό της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ υποβάλει στην ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προς έγκριση το Τεχνικό Προσάρτημα του σταθμού του όπως αυτό πρότυπα προσδιορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας. 2. Το υποβληθέν Τεχνικό Προσάρτημα πρέπει να εί ναι υπογεγραμμένο από τον Παραγωγό, όπως αυτός νομίμως εκπροσωπείται, και από Φορέα Πιστοποίησης επιλογής του Παραγωγού εγγεγραμμένου στο Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 3. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. υποχρεούται εντός τριάντα ημερών να ολοκληρώσει τον έλεγχο του Τεχνικού Προσαρτήματος και να εκδώσει απόφαση σχετικά. Σε περίπτωση άπρα κτης παρέλευσης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, χωρίς να υπάρχει καμία όχληση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προς τον Παραγωγό για την υποβολή συμπληρω ματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, τεκμαίρεται σιω πηρή θετική απόφαση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.. Στη περίπτωση θετικής απόφασης η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. υποχρεούται εντός σαράντα πέντε ημερών να υλοποιήσει και να εντάξει την αντίστοιχη ρουτίνα λογισμικού του σταθμού του Παραγωγού στο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σύγκλιση μεταξύ των στοιχείων της απόφασης και εκείνων που προκύπτουν κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδά φιο, η απόφαση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. θεωρείται οριστική. Σε αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ανακαλεί την απόφαση. Άρθρο Όγδοο Δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Παραγωγού Ο Παραγωγός οφείλει να επιτρέπει οποτεδήποτε στην ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του. Κάθε επέμβαση, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια των μετρήσε ων, ιδίως δε επέμβαση στις σφραγισμένες Μετρητικές Διατάξεις απαγορεύεται, αποτελεί λόγο καταγγελίας της παρούσας από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Για κάθε αναγκαία αποσφράγιση απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Άρθρο Ένατο Παροχή στοιχείων Παραγωγού Ο Παραγωγός οφείλει να παρέχει στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. κα τόπιν αιτήματός της ιστορικά καταγεγραμμένα στοιχεία λειτουργίας των εγκαταστάσεών του. Τέτοια στοιχεία περιλαμβάνουν ενδεικτικά καταγραφές ενέργειας και ισχύος, θερμικής ενέργειας, κατανάλωσης καυσίμου, διαθεσιμότητας επιμέρους μονάδων του σταθμού, κα ταγραφικά κ.λπ. Άρθρο Δέκατο Λογαριασμοί, Πιστώσεις και Χρεώσεις 1. Ο υπολογισμός συμπληρωματικών πιστώσεων και χρεώσεων γίνεται από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με το Πέμπτο Άρθρο της παρούσας Σύμβασης. Προς τούτο αποστέλλεται στον Παραγωγό σχετικό «Μηνιαίο Σημεί

8 46930 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ωμα Συμπληρωματικής Εκκαθάρισης Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ» στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά και σε ωριαία βάση οι σχετικοί υπολογισμοί. Στο ίδιο Ση μείωμα αναφέρονται τυχόν απαιτήσεις της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. από τον Παραγωγό. Με βάση τις αντίστοιχες πιστώσεις και χρεώσεις του πιο πάνω Σημειώματος ο Παραγωγός και η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. εκδίδουν τα αντίστοιχα τιμολόγια. Τα τιμολόγια που εκδίδει ο Παραγωγός αποστέλλονται στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για εξόφληση και είναι πληρωτέα μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την κατάθεσή τους στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 2. Η εξόφληση των τιμολογίων του Παραγωγού γίνεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, ακόμη και αν υπάρχουν αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη όσον αφορά την ακρίβεια του λογαριασμού. Το Συμβαλλόμενο Μέρος που έχει αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις τις γνωστοποιεί αμελλητί στο άλλο μέρος. Σε περίπτωση που τελικά διαπιστωθεί σφάλμα, το Συμβαλλόμενο Μέρος σε βάρος του οποίου προκύπτει διαφορά, οφείλει να την επιστρέ φει στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Άρθρο Ενδέκατο Ανωτέρα βία 1. Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων που προκύ πτουν από την παρούσα Σύμβαση αναστέλλονται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται ιδίως η πλημ μύρα, ο κεραυνός, ο σεισμός, η πυρκαϊά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, καθώς και κάθε απρόβλεπτο παρόμοιο γεγονός εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθμού υπαιτιότητας των μερών. 2. Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστα τικά, το Συμβαλλόμενο Μέρος που αδυνατεί να εκπλη ρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, δηλώνει εγγράφως την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος εντός δύο (2) ημερών από τη στιγμή που έλαβε χώρα το γεγονός ανωτέρας βίας, περιγράφοντας το γεγονός της ανωτέρας βίας, ποιές από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω του γεγονότος αυτού, την πιθανολογούμενη διάρκεια, και οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την άρση των συνεπειών της ανωτέρας βίας. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία και δεν αφορά υπο χρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη φύση του γεγονότος της ανωτέρας βίας. 3. Το Συμβαλλόμενο Μέρος που εξαιτίας της ανωτέ ρας βίας δεν εκτελεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του, υποχρεούται να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς το Αντισυμβαλλόμενο Μέρος, καθώς και να κα ταβάλλει κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών της (ανωτέρας βίας). 4. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μό νον ως λόγος καθυστέρησης και σε καμία περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζημίωσης οποιουδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Άρθρο Δωδέκατο Καταγγελία Σύμβασης 1. Κάθε Συμβαλλόμενος, δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης εξ αυτής απορρεουσών υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα σ' αυτήν. 2. Απαραίτητη προϋπόθεση της άσκησης του δικαιώ ματος της καταγγελίας ορίζεται η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας των δέκα πέντε (15) ημερών, η οποία τάσσεται με έγγραφο που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στο μέρος που εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, προκειμένου το τελευταίο να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του (προθεσμία αποκατάστασης). 3. Το δικαίωμα καταγγελίας ασκείται με ιδιαίτερο έγγραφο που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας άρχονται μετά την πα ρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση του εγγράφου αυτού. Άρθρο Δέκατο Τρίτο Εκχώρηση 1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 δεν επιτρέπεται η από τον Παραγωγό οποιαδήποτε εκχώρηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγού μενη έγγραφη συναίνεση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., τη σχετική ενημέρωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της ΡΑΕ. Η παράβαση του παρόντος Άρθρου θεμελιώνει δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 2. Επιτρέπεται η εκχώρηση και μεταβίβαση των χρη ματικών απαιτήσεων του Παραγωγού που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση: α) προς μία ή περισσότερες Τράπεζες Ελληνικές ή της αλλοδαπής νομίμως εγκατεστημένες και λειτουργούσες σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και προς μια ή περισσότερες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), που θα χρηματοδοτήσουν την κατασκευή και λειτουργία του σταθμού. Στην περίπτωση αυτή η πράξη εκχώρησης και μεταβίβασης κοινοποιείται στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και την ΡΑΕ και β) προς οποιαδήποτε συνδεδεμένη με τον Παρα γωγό εταιρεία κατά την έννοια του Άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 που σκοπό έχει την κατασκευή και λει τουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την προϋπόθεση της γνωστοποίησης της γενομένης υποκατάστασης, στην ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και την ΡΑΕ. Πράξη εκχώρησης και μεταβίβασης που διενεργείται κατά τρόπο διάφορο που προβλέπεται ανωτέρω είναι απολύτως άκυρη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και της ΡΑΕ. 3. Στην περίπτωση της εκχώρησης και μεταβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω, ισχύουν οι διατάξεις του Αστι κού Κώδικα περί εκχωρήσεως, άρθρα 455 επόμενα, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εκχωρητή, του εκδοχέα και του οφειλέτη. 4. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβα σης, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την άσκησή της, σύμφωνα με το Ενδέκατο Άρθρο της παρούσας, το Συμ βαλλόμενο Μέρος που προτίθεται να την καταγγείλει, υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του αυτή στα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 2 του παρόντος Άρθρου. 5. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα του σταθμού σύμφω να με τις σχετικές κείμενες διατάξεις, ο νέος κύριος υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του Παραγωγού σύμφωνα με το Άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3468/ Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. συμφωνεί ότι καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, εφόσον λάβει από τον Παραγωγό έγγραφη αίτηση, να παρέχει έγγραφη δήλωση σ' αυτόν ότι η παρούσα σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει πλήρως (ή ότι έχει τροποποιηθεί). Άρθρο Δέκατο Τέταρτο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και άλλοι φόροι/επιβαρύνσεις Οι συμπληρωματικές πιστώσεις και χρεώσεις σύμ φωνα με το Πέμπτο Άρθρο της παρούσας Σύμβασης και όπως αυτές αναγράφονται στο αντίστοιχο Μηνιαίο Σημείωμα Συμπληρωματικής Εκκαθάρισης ΣΗΘΥΑ δεν περιλαμβάνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Ο φόρος αυτός θα αναγράφεται στα τιμολόγια ξεχωριστά και θα πληρώνεται από τον υπόχρεο Συμβαλλόμενο. Άρθρο Δέκατο Πέμπτο Αποζημιώσεις συμβαλλομένων από προκληθείσες ζημίες 1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα απέχει από οποια δήποτε ζημιογόνα πράξη και θα αποζημιώνει το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για τις άμεσες θετικές ζημιές που θα υποστεί και στο βαθμό που οι ζημιές αυτές προκλή θηκαν από ενέργειες ή παραλείψεις του υπόχρεου σε αποζημίωση (περιλαμβανομένου και του προσωπικού του) από δόλο ή βαρεία αμέλειά του. 2. Η ευθύνη του υπόχρεου σε αποζημίωση κατά την προηγούμενη παράγραφο μειώνεται αναλογικά στο βαθμό που η ενέργεια ή παράλειψη του δικαιούχου σε αποζημίωση έχει συνεισφέρει στην πρόκληση της ζημί ας, τον τραυματισμό ή την περιουσιακή ζημία. Κανένα μέρος δεν δικαιούται αποζημίωσης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος για ζημία, αστική ευθύνη, τραυ ματισμό και καταστροφή που προέκυψε μόνο από δική του αμέλεια ή δόλο. Άρθρο Δέκατο Έκτο Επίλυση Διαφορών 1. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και ο Παραγωγός συμφωνούν ότι καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης θα συνεργάζονται αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης, έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης. 2. Με την επιφύλαξη κάθε αντίθετης διάταξης του ΚΣΗΕ και του ΚΔΣ, για την επίλυση οποιασδήποτε δια φοράς που τυχόν ανακύψει κατά την εκτέλεση ή ερμη νεία της παρούσας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ρητά να επιδιώξουν την επίλυση της διαφωνίας τους με φιλικές διαπραγματεύσεις. Στην περίπτωση αυτή συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Διαφοράς, αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους και έναν εκπρόσωπο της ΡΑΕ. Το αποτέλεσμα των φιλικών διαπραγματεύσεων δια τυπώνεται σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα Μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ρητά συμφωνούν ότι για την επίλυση διαφορών επί τεχνικών θεμάτων, έστω και αν αυτές συνεπάγονται οικονομικές συνέπειες ή επιμερισμό υπαιτιότητας, υποχρεούνται να προσφύγουν σε διαδι κασία Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης της ΡΑΕ, η οποία διεξάγεται κατ' αναλογική εφαρμογή των οριζομένων στο Άρθρο 24 του "Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργί ας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας" (π.δ.139/2001, ΦΕΚ Α 121/2001). Το πόρισμα της Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης, όσον αφορά το τεχνικό αντικεί μενο της διαφοράς, είναι υποχρεωτικό για τα Μέρη. Για τεχνικά θέματα με οικονομικές συνέπειες ή επιμερισμό της υπαιτιότητας και σε περίπτωση μη αποδοχής του οικονομικού μέρους ή του επιμερισμού της υπαιτιότητας του πορίσματος της Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης, το θιγόμενο Μέρος δικαιούται να ζητήσει την επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος Άρθρου. 4. Σε περίπτωση αδυναμίας φιλικής επίλυσης της δια φοράς μέσω της Επιτροπής που προβλέπεται στην πα ράγραφο 2 ή μέσω της Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης που προβλέπεται στην παράγραφο 3, συμφωνείται ότι τα μέρη δύνανται να υπαγάγουν με έγγραφη συμφωνία τους τη διάγνωση της διαφοράς σε Διαιτησία της ΡΑΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας" (π.δ.139/2001), άλλως ως αρμόδια για την επίλυση αυτής συμφωνούνται τα πολιτικά Δικαστήρια του Πειραιά. 5. Ρητά ορίζεται ότι δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης εκ του γεγονότος ότι τα Συμβαλ λόμενα Μέρη έχουν ζητήσει την επίλυση της διαφοράς δια της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφοράς, ή της διεξαγωγής Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης που προ βλέπεται στην παράγραφο 3, ή έχουν προσφύγει σε Διαιτησία ή στα Δικαστήρια. Άρθρο Δέκατο Έβδομο Τροποποιήσεις Η παρούσα σύμβαση τροποποιείται μόνο με έγγρα φη και ρητή συμφωνία μεταξύ των μερών ιδίως για την εναρμόνισή της με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό καθεστώς. Άρθρο Δέκατο Όγδοο Γνωστοποιήσεις και Επικοινωνία 1. Επίσημη γλώσσα της παρούσας είναι η ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδε χομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών. Η μεταξύ των Συμβαλ λόμενων Μερών αλληλογραφία θα γίνεται στην ελλη νική γλώσσα και όλα τα έγγραφα, σημειώματα, σχέδια, επιστολές κ.λπ. θα συντάσσονται στην ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών. 2. Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου μεταξύ των συμβαλ λομένων, που αφορά στη Σύμβαση, απευθύνεται στη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου που ορίζεται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ως αποδέκτης αυτών. Ρητά διευκρινίζεται ότι: α) Έγγραφο που αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία, θεωρείται ότι περιήλθε στον αποδέκτη την ημέρα της αποστολής του, εάν το σύστημα τηλεομοιοτυπίας του αποδέκτη γνωστοποιήσει την παραλαβή αυτού πριν από την 15η ώρα. Διαφορετικά θεωρείται ότι περιήλθε την επόμενη της αποστολής ημέρα.

10 46932 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Υπό τον όρο ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφώνη σαν εγγράφως τον τρόπο τον οποίο θεωρούν ως απο δεικτικό αποστολής εγγράφου με ηλεκτρονικό ταχυδρο μείο, τότε έγγραφο που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θεωρείται ότι περιήλθε στον αποδέκτη την ημέρα της αποστολής του, εάν το σύστημα ηλε κτρονικού ταχυδρομείου του αποδέκτη κατέγραψε την παραλαβή αυτού πριν την 15η ώρα. Διαφορετικά θεω ρείται ότι περιήλθε την επόμενη της αποστολής ημέρα. Άρθρο Δέκατο Ένατο Εφαρμοζόμενο Δίκαιο 1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 2. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Πα ραγωγός πρέπει να γνωστοποιήσει στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. εγγράφως ορισμένο πρόσωπο ως Εκπρόσωπό του, ο οποίος θα καλείται Κύριος Εκπρόσωπος. Το εν λόγω πρόσωπο θα είναι επίσης και αντίκλητος του Παραγω γού, θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον εκπρο σωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης και θα προβαίνει εξ ονόματός του στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως αναφύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας. 3. Εάν ο Παραγωγός δεν έχει την έδρα του στην Ελλάδα, οφείλει να διορίσει αντίκλητο που κατοικεί στην Ελλάδα. Άρθρο Εικοστό Ερμηνευτικές διατάξεις 1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα σύμβαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο ν. 2773/1999, στο ν. 3426/2005, στο ν. 3468/2006, στο ν.3734/2009, στο ν. 3851/2010, στο ν.4001/2011, στον Κώ δικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ή ΚΣΗΕ, στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Με ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή ΚΔΣ, καθώς και στη λοιπή κείμενη νομοθεσία. 2. Οι επικεφαλίδες έχουν προστεθεί μόνο για λόγους διευκολύνσεως της αναφοράς και δεν λαμβάνονται υπό ψη κατά την ερμηνεία της παρούσας. 3. Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. 4. Η ακυρότητα ορισμένης διάταξης της παρούσας σύμβασης δεν επιφέρει συνολική ακυρότητα αυτής. Οι Συμβαλλόμενοι Για τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ Για τον Παραγωγό : : :,

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : : : : 1. ( ). 2. & (, / /). 3. :,, - : : E CHP PESR CHP : :

12 46934 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). ( - ) : [F 1,F 2,..F i ] : [ 1, 2, i ], (,,,,... ) : [ H 1,H 2, H i ], ( max, ),. : ( - ). : F C = f 1 (F 1,F 2, F i ), E C = f 2 ( 1, 2, j ), H CHP = f 3 (H 1,H 2, H k ),

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) E MAX = f 4 (x 1, x 2,, x m ),.. : kwh. / : X = f 5 (y 1, y 2,., y n ), Y = f 6 (z 1, z 2,., z o ), Z = f 7 (w 1, w 2,., w p ),.... : 1. n er 2. n hr E CHP PESR CHP E CHP. IV.,,,, : : ) ).

14 46936 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) //1/749 ( 889/ ). ( ) / E CHP PESR CHP,. (overwrite). ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ι

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 46937, //1/749 ( 889/ ). ( ): &.. 24.

16 46938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) :,.,,.., : / ( ), /. 5.,.. 6., (E CHP ), PESR CHP,. 1.,.. / /.. /..

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : : F... i. : X i j..,.,,.5-//1/ / ,... 5-// 1/ / ,, 6/1/ / / / ,. 3. & / / ,,,,,,,.,

18 46940 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) //1/ / //1/ / / ( ). / ( ), /, / //1/ / / //1/ / ,,,... (, )....,,. 6.,.,..

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) o. 7...,, / 5-//1/ / 1420/ ,... / E CHP, PESR CHP, Re ( ).

20 46942 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : i : i_1 : : MWh / / / / : : /.

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (, ) : i_2 4 : : MPERE / / / / / / : : /.

22 46944 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (, ) : i_5 7 : : VOLT / / / / / / : : /.

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 9 Προϋποθέσεις για την αποζημίωση της Συμβατικής Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ, Μονάδων ΣΗΘΥΑ του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 1. Ο Παραγωγός Μονάδας ΣΗΘΥΑ, του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., ή του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ που τηρεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Μη Διασυνδεδεμέ νων Νησιών, ο οποίος διαθέτει την αντίστοιχη Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει συμφωνήσει και έχει την υποχρέωση να πωλεί στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που παραδίδει στο Σύστημα ή στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή στο Δίκτυο μη Δια συνδεδεμένων Νησιών, ήτοι την «Ηλεκτρική Ενέργεια στο Σημείο Σύνδεσης Μονάδας του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ με το Σύστημα ή το Διασυνδεδε μένο Δίκτυο ή το Δίκτυο μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (MQ R )», και αντίστοιχα η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχουν την υποχρέωση να την αγοράζουν σύμφωνα με τους όρους των σχετικών συμβάσεων και την κείμενη νομοθεσία. 2. Η ποσότητα MQ R αποτελείται από δύο μέρη και συγκεκριμένα α) τη Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ, και β) τη Συμβατική Ποσότητα Ε CHP,R Ηλεκτρικής Ενέργειας μη ΣΗΘΥΑ, όπως τα μέρη Ε non αυτά προσδιορίζονται στο Άρθρο 7 της παρούσας. 3. Τα μέρη αυτά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αποζημιώνονται με διαφορετικά τιμήματα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον προσδιορισμό της Συμβατικής Πο σότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ, από τη Ε CHP,R ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε και συνεπώς την αποζη μίωσή της είναι ο Παραγωγός να διαθέτει Εγκεκριμένο Τεχνικό Προσάρτημα όπως αυτό πρότυπα προσδιορί ζεται στο άρθρο 10 της παρούσας. Άλλως η ποσότητα MQ R θεωρείται στο σύνολό της ως Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας μη ΣΗΘΥΑ,. Ε non 4. Για την απόκτηση Εγκεκριμένου Τεχνικού Προσαρ τήματος από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ο Πα ραγωγός απαιτείται να ολοκληρώσει την εγκατάσταση των απαραίτητων Μετρητικών Διατάξεων και Συστημά των στην Μονάδα του για τον υπολογισμό της ποσότη τας ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ και να υποβάλει στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς έγκριση το Τεχνικό Προσάρτημα της Μονάδας του. 5. Το υποβληθέν Τεχνικό Προσάρτημα πρέπει να εί ναι υπογεγραμμένο από τον Παραγωγό, όπως αυτός νομίμως εκπροσωπείται, και από Φορέα Πιστοποίησης επιλογής του Παραγωγού εγγεγραμμένου στο Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 6. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υποχρεούται εντός τριάντα ημερών να ολοκληρώσουν τον έλεγχο του Τεχνικού Προσαρτήματος και να εκδώσουν θετική ή αρνητική απόφαση σχετικά. Στην περίπτωση θετικής απόφασης οφείλουν εντός σαράντα πέντε ημερών να υλοποιήσουν και να εντάξουν την αντίστοιχη ρουτίνα λογισμικού του σταθμού του Παραγωγού στα Πληροφο ριακά τους Συστήματα ΣΗΘΥΑ και να εγκρίνουν τελικά το Τεχνικό Προσάρτημα. 7. Ο Παραγωγός θα τοποθετήσει με δαπάνες του, εντός των εγκαταστάσεων του σταθμού, στα σημεία που προβλέπονται στην ΥΑ Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ (ΦΕΚ Β 1420/ ) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Άρθρου 4 της ΥΑ Δ6/Φ1/οικ.8786 (ΦΕΚ 646/ ) και της απόφασης ΡΑΕ 1599/2011 (ΦΕΚ Β 179/ ), τις απαραίτητες μετρητικές διατάξεις για την ωριαία μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στους ακροδέκτες της γεννήτριας, της χρήσιμης θερμικής ενέργειας, της ενέργειας καυσίμου και κάθε άλλη απαραίτητη μετρη τική διάταξη σύμφωνα με το Τεύχος Μελέτης του Τε χνικού Προσαρτήματος. 8. Όλες οι Μετρητικές Διατάξεις εντός των ορίων της εγκατάστασης του Παραγωγού που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗ ΘΥΑ πρέπει να σφραγίζονται με συγκεκριμένη διαδι κασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εγκεκριμένο από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Τεχνικό Προσάρτημα. 9. Ο Παραγωγός υποχρεούται να μεριμνά για τη διε νέργεια Ετήσιας Τακτικής Επιθεώρησης όλων των Με τρητικών Διατάξεων που βρίσκονται εντός των εγκα ταστάσεών του και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ. Η Ετήσια Τακτική Επιθεώρηση, διενεργείται από Φορέα Πιστοποίησης επιλογής του Παραγωγού και ο Παραγωγός υποχρεούται να υποβάλει στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αντίστοιχη Έκθεση Πιστοποίησης σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Τεχνικό Προ σάρτημα. Σε κάθε περίπτωση η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δύναται να διενεργεί Έκτακτη Επιθεώρηση όλων των εγκαταστάσεων που συσχετίζονται με τον υπολο γισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ με Φορέα Πιστοποίησης δικής της επιλογής. Οι δαπάνες τόσο της Ετήσιας Τακτικής Επιθεώρησης όσο και της Έκτακτης Επιθεώρησης βαρύνουν αποκλειστικά τον Παραγωγό. 10. Μέχρι την όγδοη ημέρα του επόμενου μήνα, ο Παραγωγός αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στο πληρο φοριακό σύστημα ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τον υπολογισμό της Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΣΗΘΥΑ. Το αρχείο αυτό παράγεται αυτόματα από τον Τοπικό Επεξεργαστή που έχει εγκαταστήσει ο Παραγω γός και περιλαμβάνει τα ωριαία Δευτερογενή Μεγέθη του προηγούμενου μήνα. 11. Ο Παραγωγός οφείλει να επιτρέπει οποτεδήποτε στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και σε εξουσιοδο τημένο εκπρόσωπό της πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του. Κάθε επέμβαση, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια των μετρήσεων, ιδίως δε επέμβαση στις σφρα γισμένες Μετρητικές Διατάξεις απαγορεύεται, αποτελεί λόγο καταγγελίας της παρούσας από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Για κάθε αναγκαία αποσφράγιση απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 12. Οι Αυτοπαραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας με Μο νάδα ΣΗΘΥΑ του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗ ΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., εξαιρουμένου του υφιστάμενου σταθμού κυριότητας του Διαχειρι στή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε., στη νήσο Ρεβυθούσα, έχουν δυνατότητα της αντίστοιχης αποζημίωσης με τα ανωτέρω, για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτουν στο Σύστημα ή στο Διασυνδεμένο Δίκτυο ή στο Δίκτυο μη Διασυνδεμένων Νησιών, το οποίο μπορεί να ανέλθει μέχρι ποσοστό 20% της συνολικά παραγόμενης από τους σταθμούς αυτούς ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθμ. Δ5ΗΛ/ Γ/ Φ1/οικ. 23278/23.11.2012 Συμπληρωματικές Διατάξεις για μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας, τύπος και περιεχόμενο Συμπληρωματικών Συμβάσεων Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα.. την 201, ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ ΕΣΣΗΘ ΗΜΕΡΙ Α 25 Απριλίου 2012 ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 1 Ηµερίδα ΛΑΓΗΕ / ΕΣΣΗΘ 25 Απριλίου 2012 Μονάδες ΣΗΘ και Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Μ. Φιλίππου Επιχειρησιακός Διευθυντής Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1497 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθυ. Α.Υ/Φ1/ΟΙΚ.17149 Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. Στον Πειραιά, σήμερα xx.xx.20xx ΜΕΤΑΞΥ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Σ.Τ. Στον Πειραιά, σήμερα. ΜΕΤΑΞΥ

Σ.Ε.Σ.Τ. Στον Πειραιά, σήμερα. ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Σ.Τ. Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής της Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο Στον Πειραιά, σήμερα. ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (για αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (για αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (για αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό) Στ, σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 596/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40195 19 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4068 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ΟΙΚ. 187701 Τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1557 22 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ «Στ (τόπος), σήμερα, την.., ημέρα, αφενός μεν ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την επωνυμία και έδρα, νομίμως εκπροσωπούμενος σύμφωνα με,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 435/2014 Ανάκληση της υπ αριθμ. ΡΑΕ 1454/2010 (ΑΔ-01748) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ

Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 260/2015 Ανάκληση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-03303 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΤ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 100 kw p )

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΤ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 100 kw p ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΤ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 100 kw p ) Οι εξής συμβαλλόμενοι : η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ως Διαχειριστής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Άρθρο 1. Το άρθρο 21 της υπ' αριθµ. 6/Φ1/2000/ υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Άρθρο 1. Το άρθρο 21 της υπ' αριθµ. 6/Φ1/2000/ υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως Υπουργική Απόφαση 6/Φ1/οικ.18359 «Τύπος και περιεχόµενο συµβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστηµα και το ιασυνδεδεµένο ίκτυο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 3468/2006»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28257 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2000 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 366/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ γειας (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θέμα: Μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και άλλες διατάξεις για την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1546/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΕ (ΑΙΟΛΙΚΟΥ Ή ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ) ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΕ (ΑΙΟΛΙΚΟΥ Ή ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ) ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΕ (ΑΙΟΛΙΚΟΥ Ή ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ) ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την... ΜΕΤΑΞΥ Της εταιρείας Διαχειριστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 71, παρ. 4Β, του ΚΣΗΕ η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 1 ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 1 ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 1 ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την.... ΜΕΤΑΞΥ Της εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2014 Ανάκληση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 6/Φ17.447/20908/29.11.2005 (αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934/9.8.2012 Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Δ6/13280/ Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις

Αριθ. Δ6/13280/ Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις Αριθ. Δ6/13280/7.6.2011 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Σύσταση και λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις.

ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Σύσταση και λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις. ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Σύσταση και λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 24/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 24/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 24/2016 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 .Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4564 27.4.2012 Αριθμός 155 1033 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Κ.Δ.Π. 155/2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L343 23.12.2011 σ.0091-0096.

Διαβάστε περισσότερα