Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής"

Transcript

1 Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής 1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος, εκδίδει τις Εντολές Κατανομής με τρόπο ώστε να εφαρμόσει κατά το δυνατόν το Πρόγραμμα Κατανομής, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες λειτουργίας του Συστήματος σε πραγματικό χρόνο και τα τυχόν έκτακτα συμβάντα, έτσι ώστε να διασφαλίσει την αξιόπιστη λειτουργία του Συστήματος ιδίως σχετικά με τη συχνότητα του Συστήματος, την τάση και την ένταση σε σημαντικούς κόμβους ή στοιχεία του Συστήματος. 2. Για το σκοπό αυτό, ο Διαχειριστής του Συστήματος, πέραν του Προγράμματος Κατανομής, λαμβάνει υπόψη ιδίως: Α) Την ποσότητα της καθαρής παραγωγής ενέργειας κάθε Μονάδας, συμπεριλαμβανομένων των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, κατά τη λειτουργία του Συστήματος. Β) Την ποσότητα καθαρής και φυσικής ροής ενέργειας μέσω των Διασυνδέσεων, κατά τη λειτουργία του Συστήματος. Γ) Την ποσότητα ενέργειας που απορροφάται από το Σύστημα σε κάθε Σημείο Σύνδεσης Επιλεγόντων Πελατών και του Δικτύου με το Σύστημα, κατά τη λειτουργία του Συστήματος. Δ) Την εκτίμηση του τρέχοντος και του αναμενόμενου Φορτίου του Συστήματος κατά την Ημέρα Κατανομής. Ε) Ενδεχόμενη ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ). ΣΤ) Τη μεταβολή των παραμέτρων λειτουργίας του Συστήματος, ιδίως αναφορικά με τη συχνότητα του Συστήματος, καθώς και την τάση και την ένταση σε σημαντικούς κόμβους ή στοιχεία του Συστήματος, κατά τη λειτουργία του Συστήματος. Ζ) Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των Μονάδων όπως αυτά γίνονται γνωστά κατά τον πραγματικό χρόνο και τους περιορισμούς του Συστήματος. Η) Τα τεχνικά όρια λειτουργίας (μέγιστο, ελάχιστο) και τις απαγορευμένες ζώνες των γεννητριών των Υδροηλεκτρικών Σταθμών και των Μονάδων Συνδυασμένου Κύκλου με περισσότερους του ενός αεριοστροβίλους. Σχετικές λεπτομέρειες ρυθμίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος. Θ) Τα στοιχεία που περιλαμβάνει η Εγκριση Ειδικών Λειτουργικών Όρων για Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ και ενδεχόμενες εξαιρέσεις που έχουν εγκριθεί από τον ΑΔΜΗΕ κατόπιν σχετικής αίτησης του κατόχου άδειας παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 282.

2 Ι) Λοιπές πληροφορίες τις οποίες συλλέγει ο Διαχειριστής του Συστήματος ή υποβάλλονται σε αυτόν κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 του παρόντος Κώδικα. Β. Τροποποίηση Άρθρου 74 Άρθρο 74 Πεδίο εφαρμογής Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης 1. Στο παρόν Κεφάλαιο καθορίζονται δικαιώματα και υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Συστήματος καθώς και: (α) των κατόχων άδειας παραγωγής Μονάδων που συνδέονται στο Σύστημα, (β) των κατόχων άδειας Προμήθειας, (γ) των κατόχων άδειας Εμπορίας, (δ) των Καταναλωτών με σύμβαση Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου (ε) των Πελατών που είναι συνδεδεμένοι στο Σύστημα και (στ) του Διαχειριστή του Δικτύου, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επέρχεται Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω. 2. Οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν σύμφωνα με τις διατάξεις των επομένων άρθρων να ανταποκρίνονται χωρίς καθυστέρηση στους συναγερμούς και να συμμορφώνονται με τις εντολές που λαμβάνουν. Ειδικότερα οι Καταναλωτές με σύμβαση Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου οφείλουν να συμμορφώνονται με τις εντολές που λαμβάνουν ακόμη και αν δεν έχει ενεργοποιηθεί κάποιος συναγερμός. Γ. Τροποποίηση Άρθρου 76 Άρθρο 76 Γνωστοποίηση καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης 1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος είναι υποχρεωμένος, χωρίς να καθυστερεί τη διενέργεια των απαραίτητων χειρισμών κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, να ενημερώνει τους χρήστες που επηρεάζονται από τους χειρισμούς αυτούς, σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύνδεσης στο Σύστημα και ιδίως: Α) Να γνωστοποιεί στον Διαχειριστή του Δικτύου κάθε σημαντική περίπτωση που επηρεάζει αρνητικά την αξιόπιστη και επαρκή τροφοδοσία σε ορισμένο Σημείο Σύνδεσης του Δικτύου με το Σύστημα, ούτως ώστε ο Διαχειριστής του Δικτύου να αναζητήσει εναλλακτική τροφοδότηση του Δικτύου ή να προβεί σε άλλες ενέργειες, και Β) Να ειδοποιεί κάθε Πελάτη που είναι συνδεδεμένος στο Σύστημα περί περίπτωσης που επηρεάζει αρνητικά την αξιόπιστη και επαρκή τροφοδοσία σε ορισμένο Σημείο Σύνδεσης με το Σύστημα, ούτως ώστε ο Πελάτης να αναζητήσει εναλλακτική τροφοδότηση ή να προβεί σε άλλες ενέργειες. Γ) Να ειδοποιεί το Λειτουργό της Αγοράς και να του παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία για περιπτώσεις που μπορούν να επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία του ΗΕΠ. 2. Σε περιπτώσεις κατεπείγοντος, ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να προβαίνει σε χειρισμούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών που επηρεάζονται λειτουργικά 2

3 από αυτούς. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να τους ενημερώνει για τους χειρισμούς που έλαβαν χώρα, για την πιθανή διάρκεια της Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης και για την ενδεχόμενη λήξη της, εκτός εάν πρόκειται για προσωρινή κατάσταση που έχει αποκατασταθεί πλήρως.. 3. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης γνωστοποίησης, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού, ο Διαχειριστής του Συστήματος καθώς και οι χρήστες υποχρεούνται να διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας και να τηρούν τις διαδικασίες όπως αυτές εξειδικεύονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος. Δ. Τροποποίηση Άρθρου 82 Για το Άρθρο 82, διευκρινίζεται ότι η σειρά εφαρμογής, μεταξύ των Υπηρεσιών θα πρέπει να αποφασίζεται από τον Διαχειριστή για το ποιά ενέργεια θα προηγηθεί. Αυτό είναι αναγκαίο επειδή οι διάφορες προβλεπόμενες ενέργειες επηρεάζουν κατά διαφορετικό τρόπο το αποτέλεσμα, τόσο ως προς την οικονομικότητα όσο και ως προς την τεχνική λύση του προβλήματος. Άρθρο 82 Ενέργειες του Διαχειριστή του Συστήματος σε Περιπτώσεις Μη Κάλυψης του Φορτίου 1. Εάν ο Διαχειριστής του Συστήματος εκτιμά ότι η κάλυψη του προβλεπόμενου φορτίου του Συστήματος δεν διασφαλίζεται από τις Κατανεμόμενες Μονάδες,, ο Διαχειριστής του Συστήματος προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: Α) Εξασφαλίζει πρόσθετη ενεργό ισχύ από Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών εφόσον αυτές είναι συμβεβλημένες για παροχή Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος. Β) Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας από τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες εφόσον λειτουργούν σε κατάσταση άντλησης και εφόσον η μείωση αυτή δεν αποβαίνει σε βάρος της ικανότητάς τους να εγχέουν ενέργεια σε μεταγενέστερες Περιόδους Κατανομής κατά τις οποίες αναμένεται επίσης σημαντική αδυναμία κάλυψης του φορτίου του Συστήματος. Γ) Μεριμνά για την εξασφάλιση πρόσθετης ισχύος μέσω Έκτακτων Εισαγωγών εξαντλώντας τα περιθώρια Διαθέσιμης Ικανότητας Μεταφοράς των διασυνδέσεων. Δ) Προβαίνει στις ενέργειες Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ), Περικοπής Φορτίου καθώς και σε κάθε άλλη ενέργεια, που προβλέπεται σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης. 2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος αποφασίζει κατά περίπτωση, την ενεργοποίηση των παραπάνω μέτρων ολικώς ή μερικώς καθώς και την σειρά ενεργοποίησής τους, συνεκτιμώντας ενδεικτικά την οικονομικότητα, την ασφάλεια του Συστήματος και την εκάστοτε ιδιαιτερότητα του προβλήματος. 3. Οι ενέργειες του Διαχειριστή του Συστήματος κατά το άρθρο αυτό δεν απαλλάσσουν τους Εκπροσώπους Φορτίου από τις συνέπειες που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσής τους να προσκομίζουν επαρκείς εγγυήσεις στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος. 3

4 4. Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής ενός ή περισσοτέρων από τα μέτρα της παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου, ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να δημοσιοποιεί όλα τα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τα μέτρα αυτά, περιλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την ισχύ, τη χρονική διάρκεια και τις κατηγορίες καταναλωτών για τις οποίες ενδεχομένως διενεργούνται περικοπές φορτίου. Ε. Τροποποίηση Άρθρου 85 «Άρθρο 85» Υποχρεώσεις χρηστών σχετικά με την Περικοπή Φορτίου 1. Οι χρήστες ενημερώνονται κατά το δυνατόν ενωρίτερα για επικείμενη Περικοπή Φορτίου, καθώς και για την αναμενόμενη χρονική διάρκειά της. 2. Οι αποδέκτες εντολών Περικοπής Φορτίου υποχρεούνται να τις εκτελούν κατά τον χρόνο που ορίζεται σε αυτές. 3. Στις περιπτώσεις ενεργοποίησης της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, οι διαδικασίες Περιορισμού Ισχύος που εφαρμόζονται είναι εκείνες που καθορίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος. ΣΤ. Προσθήκη Άρθρων 175A, 175Β και 175Γ «Άρθρο 175Α» Υπολογισμός της χρέωσης, τρόπος και χρόνος είσπραξης του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού 1. Υπολογισμός Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού Σύμφωνα με το άρθρο 143 Β του Ν. 4001/2011, το Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού υπολογίζεται ως εξής: MTAEu = ΒΠΠΕ x ΣΔu x ΣΚΕu όπου: MTAEu: Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού ανά μονάδα παραγωγής ΒΠΠΕ: Βασικό Ποσοστό Παρακράτησης Εσόδων ίσο με 2% ΣΔu: Συντελεστής Διαφοροποίησης ανά κατηγορία μονάδων παραγωγής, όπως εκάστοτε ορίζεται ΣΚΕu: Συνολικά Έσοδα της Μονάδας 2. Μονάδες Παραγωγής του Μητρώου Μονάδων Τα Συνολικά Μηνιαία Έσοδα επί των οποίων υπολογίζεται η μηνιαία χρέωση από την επιβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού του άρθρου 143 Β του Ν. 4001/2011 (ΣΚΕu) για τις Μονάδες του Μητρώου Μονάδων που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος, και ειδικότερα για τις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ όσον αφορά στις χρεοπιστώσεις από την Συμπληρωματική Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και στις χρεοπιστώσεις που υπολογίζονται από τον 4

5 Διαχειριστή του Συστήματος υπολογίζονται ως το αλγεβρικό άθροισμα των παρακάτω πιστώσεων και χρεώσεων: Πιστώσεις που προκύπτουν για κάθε Μονάδα και μήνα κατά την Εκκαθάριση του ΗΕΠ σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 1 έως 4 του Άρθρου 59 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτές εξειδικεύονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Πιστώσεις ή χρεώσεις που προκύπτουν για κάθε Μονάδα και μήνα από την Εκκαθάριση Αποκλίσεων κατά το άρθρο 153 και το Κεφάλαιο 36 του παρόντος Κώδικα, μη συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων για μη επιβεβλημένες μεταβολές παραγωγής. Περιλαμβάνονται οι πιστώσεις που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 159 του παρόντος Κώδικα. Πιστώσεις που προκύπτουν για κάθε Μονάδα και μήνα για παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών και λοιπές πιστώσεις που προβλέπονται στο Τμήμα ΙΙΙ του παρόντος Κώδικα, μη συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπολογιζόμενων Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης για Επικουρικές Υπηρεσίες. Πιστώσεις στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος σύμφωνα με το Τμήμα VI του παρόντος Κώδικα, ή σχετικού μεταβατικού μηχανισμού σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Χρεώσεις Ειδικού Τέλος Λιγνίτη. Κατά τον υπολογισμό των Συνολικών Μηνιαίων Εσόδων των Μονάδων Παραγωγής δεν λαμβάνονται υπόψη οι κάθε είδους υπολογιζόμενες Χρεώσεις μη Συμμόρφωσης. Συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιβαλλόμενοι φόροι εξαιρουμένου του ΦΠΑ. Ως χρεώσεις και πιστώσεις νοούνται οι γεγενημένες υποχρεώσεις και απαιτήσεις αντίστοιχα. Ο Λειτουργός της Αγοράς αποστέλλει στο Διαχειριστή του Συστήματος, το αργότερο μέχρι την πέμπτη (5 η ) εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, ενημερωτικό σημείωμα στο οποίο περιλαμβάνονται τα Συνολικά Μηνιαία Έσοδα που προέκυψαν για κάθε Μονάδα κατά την εκτέλεση της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ για τον προηγούμενο μήνα. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει το Μεταβατικό Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού και αποστέλλει σχετικά Ενημερωτικά Σημειώματα ανά Μονάδα Παραγωγής στους Παραγωγούς μαζί με τις Καταστάσεις της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Συμμετέχων που αμφισβητεί το περιεχόμενο των Ενημερωτικών Σημειωμάτων, απευθύνει εγγράφως και εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση των Ενημερωτικών Σημειωμάτων αιτιολογημένες αντιρρήσεις στον Διαχειριστή του Συστήματος. Ο Διαχειριστής του Συστήματος αποφαίνεται αιτιολογημένα επί των αντιρρήσεων εντός προθεσμίας δέκα ημερολογιακών ημερών και εφόσον κάνει δεκτές τις αντιρρήσεις, εκδίδει νέο Ενημερωτικό Σημείωμα. Κατά τα λοιπά, ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 167 παρ. 8 του παρόντος Κώδικα. Τα σχετικά παραστατικά εκδίδονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος μέχρι την 24 η ημέρα κάθε μήνα και οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται για την Εκκαθάριση Αποκλίσεων για τον αντίστοιχο μήνα. 3. Μονάδες Παραγωγής του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ Τα Συνολικά Μηνιαία Έσοδα επί των οποίων υπολογίζεται η μηνιαία χρέωση από την επιβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού του άρθρου 143 Β του Ν. 4001/2011 για τις Μονάδες του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, καθώς και για τις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ όσον αφορά τα έσοδα τους βάσει της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει συναφθεί μεταξύ του Λειτουργού της Αγοράς και του Παραγωγού, υπολογίζονται από τον Λειτουργό της Αγοράς ως το αλγεβρικό άθροισμα των πιστώσεων και των χρεώσεων της μονάδας που προέρχονται 5

6 από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ του Λειτουργού της Αγοράς και του Παραγωγού. Οι μηνιαίες χρεώσεις από την επιβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού για τις μονάδες παραγωγής του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ υπολογίζονται από το Λειτουργό της Αγοράς και παρακρατούνται απευθείας από τους Παραγωγούς με μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ με ευθύνη του Λειτουργού της Αγοράς. Μέχρι την 20 η ημέρα κάθε μήνα ο Λειτουργός της Αγοράς αποστέλλει στον Διαχειριστή του Συστήματος σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα με τις μηνιαίες χρεώσεις από την επιβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού για τον προηγούμενο μήνα ανά κατηγορία μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, όπως αυτές έχουν οριστεί κατά τον προσδιορισμό του Συντελεστή Διαφοροποίησης στον Ν. 4001/2011. Ο Διαχειριστής του Συστήματος εκδίδει τα σχετικά παραστατικά μέχρι την 24 η ημέρα κάθε μήνα και οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται για την Εκκαθάριση Αποκλίσεων για τον αντίστοιχο μήνα, εφόσον τα αντίστοιχα ποσά έχουν παρακρατηθεί από το ΛΑΓΗΕ χωρίς υπαίτια καθυστέρησή του. 4. Ισοσκελισμός του Ειδικού Λογαριασμού Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού Μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές με τον Ειδικό Λογαριασμό Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού τιμολογήσεις για το έτος, υπολογίζεται το υπόλοιπο του εν λόγω Λογαριασμού. Στην περίπτωση που ο Ειδικός Λογαριασμός Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού είναι πλεονασματικός, ο Διαχειριστής του Συστήματος επιμερίζει το πλεόνασμα μεταξύ των δύο κατηγοριών μονάδων δηλαδή μεταξύ (α) των μονάδων του Μητρώου Μονάδων του Διαχειριστή του Συστήματος και (β) των μονάδων του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ ανάλογα με το ποσό που έχει υπολογιστεί για την κάθε κατηγορία μονάδων για το εν λόγω ημερολογιακό έτος. Όσον αφορά στις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ το ποσό που αντιστοιχεί στην Συμπληρωματική Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ανήκει στην κατηγορία (α), ενώ το υπόλοιπο στην κατηγορία (β). Το ποσό που αναλογεί στις μονάδες του Μητρώου Μονάδων που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος επιμερίζεται και αποδίδεται από το Διαχειριστή του Συστήματος σε κάθε μια από τις μονάδες του Μητρώου Μονάδων του Διαχειριστή του Συστήματος, αναλογικά με το ποσό που έχει υπολογιστεί για κάθε μονάδα. Το ποσό που αναλογεί στις μονάδες του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ επιμερίζεται και αποδίδεται με ευθύνη του Λειτουργού της Αγοράς σε κάθε μια από τις μονάδες του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ αναλογικά με το ποσό που έχει υπολογιστεί για κάθε μονάδα. Οι ανωτέρω υπολογισμοί πραγματοποιούνται και τα σχετικά Ενημερωτικά Σημειώματα αποστέλλονται το αργότερο 2 μήνες μετά την ολοκλήρωση των σχετικών με τον Ειδικό Λογαριασμό Αποθεματικού Ασφάλειας Εφοδιασμού τιμολογήσεων για το έτος και αφορούν τα εισπραχθέντα ποσά. Συμμετέχων που αμφισβητεί το περιεχόμενο των Ενημερωτικών Σημειωμάτων, απευθύνει εγγράφως και εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση των Ενημερωτικών Σημειωμάτων αιτιολογημένες αντιρρήσεις στον Διαχειριστή του Συστήματος. Ο Διαχειριστής του Συστήματος αποφαίνεται αιτιολογημένα επί των αντιρρήσεων εντός προθεσμίας δέκα ημερολογιακών ημερών και εφόσον κάνει δεκτές τις αντιρρήσεις, εκδίδει Τελικό Ενημερωτικό Σημείωμα. Τα σχετικά παραστατικά όσον αφορά στις Μονάδες του Μητρώου Μονάδων του Διαχειριστή του Συστήματος εκδίδονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος το αργότερο 10 ημέρες μετά την έκδοση του Τελικού Ενημερωτικού Σημειώματος και είναι πληρωτέα 10 ημέρες μετά την έκδοση των παραστατικών. Σχετικό παραστατικό εκδίδεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος προς τον 6

7 Λειτουργό της Αγοράς όσον αφορά στο πλεόνασμα που αναλογεί στις μονάδες του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ. Άρθρο 175Β Υπολογισμός Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης για τους Προμηθευτές σε περίπτωση έκδοσης Εντολής Περιορισμού Φορτίου Για τις Περιόδους Κατανομής κατά τις οποίες εκδόθηκε Εντολή Περιορισμού Ισχύος προς συγκεκριμένους Καταναλωτές δεν εφαρμόζονται για τους Προμηθευτές που εκπροσωπούν τους ανωτέρω Καταναλωτές οι χρεώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 για τις εν λόγω Περιόδους Κατανομής. Άρθρο 175Γ Υπολογισμός μεγέθους NCC σε περίπτωση μη τήρησης εντολής περιορισμού ισχύος Το μέγεθος NCC υπολογίζεται για κάθε περίοδο μέτρησης που είναι ίση με 15 λεπτά. Κατά τον υπολογισμό του μέγεθος NCC λαμβάνονται υπόψη μόνο οι περίοδοι μέτρησης για τις οποίες τόσο η αρχή όσο και το τέλος της περιόδου περιλαμβάνονται μέσα στην Διάρκεια Εντολής. Ζ. Τροποποίηση Άρθρου 217 του ΚΔΕΣΜΗΕ Άρθρο 217 Έλεγχοι του Διαχειριστή του Συστήματος 1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος εκτελεί τους απαραίτητους λειτουργικούς ελέγχους με σκοπό τον έλεγχο και την ανάπτυξη λειτουργικών διαδικασιών, την εκπαίδευση του προσωπικού, και τη συλλογή πληροφοριών σε σχέση με τη λειτουργία του Συστήματος σε μη κανονικές καταστάσεις. 2. Ως λειτουργικοί έλεγχοι που διενεργούνται από τον Διαχειριστή του Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου νοούνται ιδίως: Α) Έλεγχοι για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά του Συστήματος, στους οποίους περιλαμβάνεται η ελεγχόμενη επιβολή μεταβολών της συχνότητας ή/και της τάσης. Β) Έλεγχοι επαναφοράς του Συστήματος. Γ) Έλεγχοι σχετικά με τις ισχύουσες διαδικασίες σε επείγουσες καταστάσεις του Συστήματος και σε καταστάσεις συναγερμού. Δ) Έλεγχοι σχετικά με την ικανότητα και τη διαθεσιμότητα παροχής της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου. Ε) Έλεγχοι και παρακολούθηση της ποιότητας τροφοδότησης σε διάφορες καταστάσεις του Συστήματος. 7

8 3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να ειδοποιεί το Χρήστη σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τις επιπτώσεις των λειτουργικών ελέγχων, καθώς και για κάθε αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα και στη φύση των λειτουργικών ελέγχων, κατά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 του παρόντος Κώδικα. Οι Χρήστες μπορούν να ζητούν προθεσμία για τη μελέτη των επιπτώσεων των λειτουργικών ελέγχων στις εγκαταστάσεις τους. Ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να συνεργάζεται με τους Χρήστες για τη συνεκτίμηση των κινδύνων που συνεπάγονται οι έλεγχοι. Οι λειτουργικοί έλεγχοι δεν πραγματοποιούνται χωρίς τη συγκατάθεση των Χρηστών, εκτός εάν σύμφωνα με την εύλογη κρίση του Διαχειριστή του Συστήματος η άρνηση της συγκατάθεσης του Χρήστη είναι αδικαιολόγητη. 8

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.1 ως εξής: 3.1.1. Χρονοδιάγραμμα Εκκαθάρισης Αποκλίσεων (άρθρα 144,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.1 ως εξής: 3.1.1. Χρονοδιάγραμμα Εκκαθάρισης Αποκλίσεων (άρθρα 144,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 71, παρ. 4Β, του ΚΣΗΕ η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, 4.2 Προσθήκη νέας υποπαραγράφου ως εξής: «4.2.7 Μεθοδολογία Επιμερισμού του Έκτακτου Κόστους Κάλυψης στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής Ιταλία Βόρεια ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Μείωση με το συντελεστή απωλειών της αντίστοιχης ζώνης Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Σύμφωνα με τη σύμβαση Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh *****

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh ***** ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εμπορίου Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ III ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ III ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ III ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Άρθρο 61 Αντικείµενο ιαδικασίας Κατανοµής 1. Αντικείµενο της ιαδικασίας Κατανοµής είναι ο προγραµµατισµός της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙ- ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και με το δ.τ. «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», η οποία εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2.1 5 Οκτωβρίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 1.2.2012 ΡΑΕ/56/31.1.2012 (ΦΕΚ Β 104/31.1.2012)

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2.5 Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ a/a ΕΚΔΟΣΗ ΚΔΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr

- 1 - Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Σχέδιο Τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 295 Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας 1. Ο Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας (ΜΜΑΕ) τίθεται σε εφαρμογή από 1.5.2016, η δε διάρκειά του ορίζεται, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Διοργανωτές: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Frederick, Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων

Διοργανωτές: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Frederick, Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων Διοργανωτές: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Frederick, Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων 21 Μαρτίου 2018 2 Τροποποίηση του Περί Ρύθμισης της Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 1. Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 1.1 Γενικά Σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 17 & 29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ)

Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) Τελική Πρόταση του ΛΑΓΗΕ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιάς, 18 Σεπτεμβρίου 2013 Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 618/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 618/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 618/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει, (β) Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 407/2016. Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για ένα (1) νέο Η/Ζ ισχύος 0,25 MW στον ΤΣΠ Μεγίστης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 407/2016. Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για ένα (1) νέο Η/Ζ ισχύος 0,25 MW στον ΤΣΠ Μεγίστης. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 407/2016 Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για ένα (1) νέο Η/Ζ ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2. 2 8 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 1.2.2012 ΡΑΕ/56/31.1.2012 (ΦΕΚ Β 104/31.1.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8235 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 697 16 Μαρτίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 3/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 60777 21 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4546 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/32920/9181 Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου, τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει. (β) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 312/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για οχτώ (8) Η/Ζ ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς Έκδοση 3.2

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς Έκδοση 3.2 Έκδοση 3.2 Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Απρίλιος 2017 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή 1.0 12/08/2010 Τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση 1.1 17/09/2010 Αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 1. Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενεργείας 1.1 Γενικά Σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 17 & 29

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Λειτουργίας της Αγοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Λειτουργίας της Αγοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας Κώδικας Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας i ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σύμβαση Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το Άρθρο 237. -Χρονοδιάγραµµα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα 1. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο ιαχειριστής Μ Ν συνάπτει µε τους Συµµετέχοντες Παραγωγούς από

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΣΗΕ (με track changes) Άρθρο 2 Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων

Προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΣΗΕ (με track changes) Άρθρο 2 Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων Προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΣΗΕ (με track changes) Άρθρο 2 Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων 1. Το Μητρώο Συμμετεχόντων τηρείται από το Λειτουργό της Αγοράς. Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 4.3 5 Μαΐου 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 1.2.2012 ΡΑΕ/56/31.1.2012 (ΦΕΚ Β 104/31.1.2012)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, 23.12.2015 Ν. 206(I)/2015 206(I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π./ 5/ΗΛ/Β/Φ1/ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Κώδικας: 101 92 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες Αθήνα, 03 Νοεμβρίου 2017 Αριθμός Πρωτ.: 180004809 Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Σχέδιο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Προς: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132 11854 ΑΘΗΝΑ Θεσσαλονίκης, 25/10/2017 Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 28-2-2005 Προτάσεις της ΡΑΕ επιτυγχάνουν αποδεκτό Σχέδιο Κωδίκων χωρίς συµβιβασµούς στην Κοινωνική τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 10192 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-6969450 FAX: 210-6969416 Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τροποποιητική Έκδοση 4.0.2 (Έκδοση που τροποποιεί την Έκδοση 4.0.0 και 4.0.1) NOEMΒΡΙΟΣ 2017 ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΣΜΚ ΠΡΟΣ ΡΑΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚA ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Άρθρο 2...

Πίνακας Περιεχομένων ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚA ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Άρθρο 2... Πίνακας Περιεχομένων ΕΝΟΤΗΤΑ 1... 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 6 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚA ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 6 Άρθρο 1... 6 Ενδοημερήσια Αγορά... 6 Άρθρο 2... 6 Σκοπός του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ

Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς Έκδοση 3.10 Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Δεκέμβριος Σεπτέμβριος 20132 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή 1.0 12/08/2010 Τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση 1.1 17/09/2010

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 4η Αυγούστου 2016, και. Λαμβάνοντας υπ όψιν:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 4η Αυγούστου 2016, και. Λαμβάνοντας υπ όψιν: Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου»

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου» Προς ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, 11854, Αθήνα Αναμένεται μέσω e-mail στη διεύθυνση: gasconsultation@rae.gr Μαρούσι, 24 Οκτωβρίου 2017 Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσημη έκδοση Μαΐου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του (Δ5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ Β 655/17-05-2005)

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Σχέδιο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3175/2003 Αθήνα, Μάρτιος 2005 2 Πίνακας Περιεχοµένων ΤΜΗΜΑ I...19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016 Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016 Εισαγωγή Θεσμικό Πλαίσιο Συμμετέχοντες και Συμβαλλόμενοι Γενική Περιγραφή της Αγοράς Τα μέρη της Αγοράς: Προθεσμιακή και Προημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017 Τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ) (ΦΕΚ Β 3164/30.09.2016), ως ισχύει. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς Έκδοση 3.0

Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης Αγοράς Έκδοση 3.0 Έκδοση 3.0 Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Δεκέμβριος 2012 ΡΗΤΡΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κάθε είδους πληροφορία που περιλαμβάνεται στο παρόν Εγχειρίδιο, παρέχεται από τον Ανεξάρτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 10.08.2011 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1765/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1765/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1765/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27175 16 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2519 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 284/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 447/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 447/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 447/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού ελλείμματος ή πλεονάσματος του Λογαριασμού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση όλων των ΔΣΜ για την ενιαία μεθοδολογία τιμολόγησης. ενδοημερήσιας διαζωνικής δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 55

Πρόταση όλων των ΔΣΜ για την ενιαία μεθοδολογία τιμολόγησης. ενδοημερήσιας διαζωνικής δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 55 Πρόταση όλων των ΔΣΜ για την ενιαία μεθοδολογία τιμολόγησης ενδοημερήσιας διαζωνικής δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1222 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Λεπτομερής αναφορά στις αλλαγές διευκρινιστικού περιεχομένου στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης έκδοση 1.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Λεπτομερής αναφορά στις αλλαγές διευκρινιστικού περιεχομένου στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης έκδοση 1.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Λεπτομερής αναφορά στις αλλαγές διευκρινιστικού περιεχομένου στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης έκδοση 1.1 1. Στο κεφάλαιο Α 2.3.1 γίνεται αναφορά στο άρθρο 80 του Νόμου. Η αναφορά αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Λεπτομερής αναφορά στις αλλαγές διευκρινιστικού περιεχομένου στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Λεπτομερής αναφορά στις αλλαγές διευκρινιστικού περιεχομένου στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Λεπτομερής αναφορά στις αλλαγές διευκρινιστικού περιεχομένου στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης 1. Στο κεφάλαιο Α 2.13.1 αναφέρεται ότι ο Συμμετέχοντας πρέπει να ανοίξει λογαριασμό σε μια

Διαβάστε περισσότερα

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α ΕΞ 2014/ Απλουστευμένες δια

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α ΕΞ 2014/ Απλουστευμένες δια Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014/6.11.2014 Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 3120/20-11-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 461/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 461/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 461/2013 «Τροποποίηση του Κώδικα υναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ENOTHTA I... 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Αγορά Επόμενης Ημέρας...

Πίνακας Περιεχομένων ENOTHTA I... 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Αγορά Επόμενης Ημέρας... Πίνακας Περιεχομένων ENOTHTA I... 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 5 ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ... 5... 5 Αγορά Επόμενης Ημέρας... 5... 5 Σκοπός Κώδικα Αγοράς Επόμενης Ημέρας... 5 ENOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΙΔΞ-8ΝΧ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 31 η Μαρτίου 2014, και. Λαµβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 7 5 / 2 0 1 4 Σχετικά µε τις από 1.4.2014 αριθµητικές τιµές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα