ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων"

Transcript

1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών σχετικά με τις Αποκλίσεις Παραγωγής Ζήτησης, τις Επικουρικές Υπηρεσίες,τους Λογαριασμούς Προσαυξήσεων, το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων, τις Υπηρεσίες Δημοσίου Συμφέροντος, και την Χρέωση Χρήσης Συστήματος και τις χρεοπιστώσεις που προβλεπονται στο άρθρο 159 του παρόντος Κώδικα. Για το σκοπό αυτό, κατά τη διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων υπολογίζονται: Α) Η ποσότητα ενέργειας των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης και των Επιβεβλημένων καθώς και των Μη Επιβεβλημένων Μεταβολών Παραγωγής (σε MWh), οι οποίες στη συνέχεια αντιστοιχίζονται σε κάθε Συμμετέχοντα για κάθε Περίοδο Κατανομής. Β) Το χρηματικό ποσό χρέωσης ή πίστωσης που αντιστοιχεί σε Αποκλίσεις Παραγωγής-Ζήτησης και σε κάθε Συμμετέχοντα για μία Ημέρα Κατανομής, καθώς και οι συμπληρωματικές χρεώσεις ή πιστώσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε Επιβεβλημένες και Μη Επιβεβλημένες Μεταβολές Παραγωγής και σε κάθε Συμμετέχοντα για την ίδια Ημέρα Κατανομής. Γ) Το χρηματικό ποσό πίστωσης κάθε Συμμετέχοντα για την παροχή των Επικουρικών Υπηρεσιών, τη Διαθεσιμότητα Παροχής Συμπληρωματικής Ενέργειας και στο πλαίσιο των Συμβάσεων Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών, μέσω του Λογαριασμού Προσαυξήσεων του Διαχειριστή του Συστήματος. Δ) Οι χρεώσεις και πιστώσεις για το Λογαριασμό Προσαυξήσεων, το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων, τις Υπηρεσίες Δημοσίου Συμφέροντος, και τη Χρέωση Χρήσης Συστήματος και τις χρεοπιστώσεις που προβλεπονται στο άρθρο 159 του παρόντος Κώδικα. 1

2 Άρθρο 161 Διαδικασία Ημερησίων Πληρωμών και Χρεώσεων και Ενημέρωση Συμμετεχόντων 1. Οι εντολές πιστώσεων και χρεώσεων εκδίδονται κατά την Ημέρα Υπολογισμού και καταγράφονται σε Κατάσταση Αρχικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, η οποία κοινοποιείται σε κάθε Συμμετέχοντα κατά το μέρος που τον αφορά. 2. Η Κατάσταση Αρχικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων περιλαμβάνει ιδίως: Α) Τις χρεώσεις και πιστώσεις κάθε Συμμετέχοντα για κάθε Περίοδο Κατανομής και για κάθε μία από τις δραστηριότητές του αναλυτικά. Β) Το συνολικό χρηματικό ποσό που τελικά προκύπτει ως χρέωση ή πίστωση για κάθε Συμμετέχοντα. Γ) Τα δεδομένα μετρήσεων για κάθε Περίοδο Κατανομής τόσο για κάθε Μετρητή όσο και ανά Κατηγορία Μετρητών που εκπροσωπεί κάθε Συμμετέχων. Δ) Τις Εντολές Κατανομής που σχετίζονται με τον υπολογισμό των παραπάνω χρεώσεων και πιστώσεων. Ε) Άλλα στοιχεία που κατά την κρίση του Διαχειριστή του Συστήματος που επεξηγούν την Κατάσταση Αρχικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, εφόσον αυτά δεν είναι εμπιστευτικά. 3. Συμμετέχων που αμφισβητεί το περιεχόμενο της Κατάστασης Αρχικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, απευθύνει εγγράφως και εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της Κατάστασης Αρχικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων αιτιολογημένες αντιρρήσεις στον Διαχειριστή του Συστήματος. 4. Ο Διαχειριστής του Συστήματος αποφαίνεται αιτιολογημένα επί των αντιρρήσεων και εκδίδει την Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Τυχόν διαφορά μεταξύ των μερών επιλύεται κατά τη διαδικασία που καθορίζεται στο Error! Reference source not found. του παρόντος Κώδικα. 5. Τη δέκατη τέταρτη (14) ημερολογιακή ημέρα από την Ημέρα Κατανομής, ο Διαχειριστής του Συστήματος κοινοποιεί σε κάθε Συμμετέχοντα την Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων που τον αφορά και αποστέλλει σε κάθε Συμμετέχοντα τα σχετικά παραστατικά και προβαίνει στην έκδοση των σχετικών τραπεζικών εντολών. 6. Η Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων εκδίδεται κατά τον τύπο και το περιεχόμενο της Κατάστασης Αρχικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. 7. Σε κάθε περίπτωση, ο Συμμετέχων προς τον οποίο κοινοποιείται Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων οφείλει να εξοφλεί τις χρεώσεις και να λαμβάνει τις πιστώσεις που αναφέρονται σε αυτή κατά την Ημέρα Πληρωμής. Η παραπάνω υποχρέωση είναι ανεξάρτητη τυχόν ενστάσεων του 2

3 Συμμετέχοντος και η μη συμμόρφωση προς αυτήν επάγεται συνέπειες κατά το Error! Reference source not found. του παρόντος Κώδικα. 8. Ο Συμμετέχων που συνεργάζεται με τον Διαχειριστή του Συστήματος για την επίλυση της διαφωνίας που προέκυψε σε σχέση με ορισμένη Κατάσταση Αρχικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις τυχόν δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται ο Διαχειριστής του Συστήματος για την πραγματοποίηση επαναληπτικών υπολογισμών εκκαθάρισης. Τα ποσά αυτά επιστρέφονται στον Συμμετέχοντα, εάν από τη διενέργεια επαναληπτικών υπολογισμών προκύψει ότι η Κατάσταση Αρχικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ήταν λανθασμένη. Οι δαπάνες αυτές εγγράφονται στην Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. 9. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της Κατάστασης Αρχικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, της Κατάστασης Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων και των σχετικών παραστατικών και τραπεζικών πράξεων καθώς και σχετικά με τον τρόπο και το περιεχόμενο της επικοινωνίας μεταξύ των Συμμετεχόντων και του Διαχειριστή του Συστήματος στα πλαίσια της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων καθορίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος. 10. Κατά την εξόφληση των τιμολογίων στο τέλος κάθε μήνα επιτρέπεται ο συμψηφισμός μεταξύ των χρεώσεων και των πιστώσεων που βρίσκονται στην ίδια γραμμή του παρακάτω πίνακα και αφορούν τον ίδιο Συμμετέχοντα. Επίσης, επιτρέπεται ο συμψηφισμός μεταξύ όμοιων χρεοπιστώσεων για διαφορετικές δραστηριότητες (παραγωγή, προμήθεια, εισαγωγές, εξαγωγές) που αφορούν τον ίδιο Συμμετέχοντα. Τέλος, επιτρέπεται ο συμψηφισμός των χρεώσεων και πιστώσεων που πραγματοποιούνται μεταξύ του Διαχειριστή του Συστήματος και του Λειτουργού της Αγοράς. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Επικουρικές Υπηρεσίες Ανάκτηση Μεταβλητού Κόστους Μονάδων Παραγωγής Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο Φυσικό Αέριο ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Λογαριασμός Προσαυξήσεων 3 - Επικουρικές Υπηρεσίες Λογαριασμός Προσαυξήσεων 3 - Ανάκτηση Μεταβλητού Κόστους Μονάδων Παραγωγής Λογαριασμός Προσαυξήσεων 3 - Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο Φυσικό Αέριο Αποκλίσεις Λογαριασμός Προσαυξήσεων 2 3

4 Άρθρο 169 Λογιστικές Πράξεις Λογαριασμού Προσαυξήσεων 1. Οι λογιστικοί λογαριασμοί Λ-ΑΓ έως και Λ-ΙΓ περιλαμβάνουν όλες τις λογιστικές πράξεις, και ιδίως πράξεις χρέωσης και πίστωσης Συμμετεχόντων, όπως αυτές προβλέπονται με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Περιλαμβάνουν επίσης κατά περίπτωση χρεώσεις των Λογαριασμών που αντιστοιχούν σε πληρωμή δικαιούχων, κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, όπως ιδίως ο Κύριος του Συστήματος για το κόστος χρήσης του Συστήματος και ο Διαχειριστής του Συστήματος για τις διοικητικές του δαπάνες. 2. Οι λογιστικές πράξεις για το Λογαριασμό Προσαυξήσεων αφορούν αποκλειστικά σε χρεώσεις ή επιστροφές προηγούμενων πληρωμών Συμμετεχόντων οι οποίες είναι αναγκαίες προκειμένου να ισοσκελίζονται οι αντίστοιχοι λογιστικοί λογαριασμοί. 3. Ο παρών Κώδικας καθορίζει χωριστά για κάθε δευτεροβάθμιο Λογαριασμό Προσαυξήσεων τον τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων ή επιστροφών πληρωμών Συμμετεχόντων καθώς και τον τρόπο επιμερισμού του ελλείμματος ή του πλεονάσματος του αντίστοιχου λογιστικού λογαριασμού. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις λογιστικές πράξεις του παρόντος Κεφαλαίου καθορίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. 4

5 Άρθρο 291 Τίμημα Συμβάσεων Συμμετοχής στον Μηχανισμό Διασφάλισης Ισχύος 4. Το Μοναδιαίο Τίμημα Πληρωμής Ισχύος καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, και ισχύει για την περίοδο ισχύος των μεταβατικών διατάξεων σχετικά με τη διασφάλιση επαρκούς ισχύος. 5. Για τον καθορισμό του Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύος λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι δαπάνες για την εγκατάσταση Μονάδων και η διατήρηση της μέγιστης διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας αυτών, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια εγκατεστημένης ισχύος και η ασφαλής λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνει το Σύστημα Μεταφοράς και τις Μονάδες Παραγωγής. 6. Ο Συντελεστής Επάρκειας Ισχύος προσδιορίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος σε ωριαία βάση. Ο Συντελεστής Επάρκειας Ισχύος υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής ως ο λόγος του αθροίσματος των Υποχρεώσεων Επάρκειας Ισχύος του συνόλου των Εκπροσώπων Φορτίου, όπως προσδιορίζονται κατά το Error! Reference source not found. του παρόντος Κώδικα, και οι οποίες δεν εκπληρώνονται μέσω της καταχώρησης Συμβάσεων Διαθεσιμότητας Ισχύος στο Μητρώο ΣΔΙ και της συνολικής Πραγματικά Διαθέσιμης Ισχύος που προσδιορίζει ο Διαχειριστής του Συστήματος για το σύνολο των ΑΔΙ τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο ειδικό τμήμα του Μητρώου ΑΔΙ κατά το Error! Reference source not found. του παρόντος Κώδικα και τα οποία δεν τελούν σε αναστολή. 7. Εντός πέντε (5) ημερών από το τέλος κάθε μήνα του Έτους Αξιοπιστίας, ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει το τίμημα που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου, αναλόγως της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος τους, κοινοποιεί σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου κατάσταση χρεώσεων του Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τις χρεώσεις για κάθε Μετρητή και ανά Κατηγορία Μετρητών που εκπροσωπούσε ο Εκπρόσωπος Φορτίου κατά τις Ημέρες Κατανομής του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα και τις συνολικές χρεώσεις. 8. Εκπρόσωπος Φορτίου ο οποίος αμφισβητεί το περιεχόμενο της κατάστασης χρεώσεων του Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος απευθύνει εγγράφως και εντός προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της κατάστασης χρεώσεων του Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος αιτιολογημένες αντιρρήσεις στον Διαχειριστή του Συστήματος. Ο Διαχειριστής του Συστήματος αποφαίνεται αιτιολογημένα επί των αντιρρήσεων και εκδίδει τελική κατάστασης χρεώσεων του Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος και αποστέλλει στον Εκπρόσωπο Φορτίου τα σχετικά παραστατικά και προβαίνει στην έκδοση των σχετικών τραπεζικών εντολών. Τυχόν διαφορά μεταξύ των μερών επιλύεται κατά τη διαδικασία που καθορίζεται κατά το Error! Reference 5

6 source not found. του παρόντος Κώδικα. Σε περίπτωση υπερημερίας του Εκπροσώπου Φορτίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του του παρόντος Κώδικα κατά το Error! Reference source not found. και το Error! Reference source not found.. 9. Επιτρέπεται ο συμψηφισμός χρεώσεων και πιστώσεων για τον ίδιο Συμμετέχοντα όσο αφορά στις χρεοπιστώσεις του Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος. 6

7 Άρθρο 293 Μεταβατικές διατάξεις με ισχύ μετά την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς 8. Η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (2) του Άρθρου 159 του παρόντος Κώδικα υπόκειται στις προβλέψεις περί Προσωρινής Εκκαθάρισης όπως αυτές ο-ρίζονται στο παρόν Άρθρο. 9. Για τους υπολογισμούς των Κεφαλαίων 33 έως και 35 του παρόντος Κώδικα, πλην του υπολογισμού της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης, οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών απωλειών λαμβάνονται ίσες με τη μονάδα (1), ήτοι δεν λαμβάνονται υπόψη οι απώλειες 10. Η ισχύς της παραγράφου (6) του Άρθρου 33 και της παραγράφου (3) του Άρθρου 66 του παρόντος Κώδικα άρχεται μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος και Απόφαση της ΡΑΕ. 11. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων (5) και (6) του παρόντος άρθρου παύει όταν οριστούν από τον Λειτουργό της Αγοράς οι Φορείς Εκκαθάρισης ΗΕΠ και Κάλυψης ΗΕΠ. Μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος και απόφαση της ΡΑΕ η ισχύς των σχετικών διατάξεων δύναται να παύσει νωρίτερα, εφόσον ο Διαχειριστής του Συστήματος ολοκληρώσει εγκαίρως το απαραίτητο λογισμικό για την εφαρμογή των αντιστοίχων μονίμων διατάξεων του παρόντος Κώδικα. 12. Οι Καταστάσεις της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων κατά το Άρθρο 160 του παρόντος Κώδικα δύναται να εκδίδονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος με τον χαρακτηρισμό «Προσωρινή Εκκαθάριση» μέχρι την ολοκλήρωση του απαραίτητου λογισμικού για την εφαρμογή των αντιστοίχων μονίμων διατάξεων του παρόντος Κώδικα. 13. Οι διατάξεις του Άρθρου 161 παράγραφος (5) του παρόντος Κώδικα ισχύουν ως ακολούθως: «Δέκα ημερολογιακές εργάσιμες ημέρες μετά την τελευταία Ημέρα Κατανομής του μήνα στον οποίο αναφέρεται η Εκκαθάριση, ο Διαχειριστής του Συστήματος κοινοποιεί σε κάθε Συμμετέχοντα την Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων που τον αφορά για όλες τις Ημέρες Κατανομής του ιδίου μήνα και αποστέλλει σε κάθε Συμμετέχοντα τα σχετικά παραστατικά και προβαίνει στην έκδοση των σχετικών τραπεζικών εντολών.». 14. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου (8) του παρόντος Άρθρου παύει μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος και απόφαση της ΡΑΕ, όπου διαπιστώνεται ότι το ζήτημα που περιγράφεται στην εν λόγω παράγραφο έχει επιλυθεί από τον Διαχειριστή του Συστήματος. 15. Ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των βλαβών που παρατηρούνται στον μετρητικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, και οι οποίες καθυστερούν 7

8 την συλλογή των μετρήσεων. Για το σκοπό αυτό ενημερώνει στις αρχές κάθε ημερολογιακού μήνα τη ΡΑΕ για τα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα στον σχετικό εξοπλισμό και για την εξέλιξη των πρωτοβουλιών που έχει λάβει για την επίλυση αυτών. Έως την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος οι διατάξεις του Άρθρου 146 παράγραφος (1) του παρόντος Κώδικα ισχύουν ως ακολούθως: «Μετά την παρέλευση κάθε Ημέρας Κατανομής ο Διαχειριστής του Συστήματος ενεργοποιεί τη Διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, η οποία ολοκληρώνεται κατά μέγιστο εντός χρονικού διαστήματος είκοσι ημερολογιακών ημερών, με τον περιορισμό της μη υπέρβασης του ορίου των πέντε ημερολογιακών ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων της τελευταίας Ημέρας Κατανομής του μήνα στον οποίο αναφέρεται η Εκκαθάριση (Περίοδος Υπολογισμού Αποκλίσεων). Ως Ημέρα Υπολογισμού ορίζεται η τελευταία ημέρα της Περιόδου Υπολογισμού Αποκλίσεων. Η διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών που σχετίζονται με τους Λογαριασμούς Προσαυξήσεων, τις Επικουρικές Υπηρεσίες, τη Συμπληρωματική Ενέργεια και την Εφεδρεία Εκτάκτων Αναγκών ενός ημερολογιακού μήνα ολοκληρώνεται μέχρι τη 10η μέρα του επόμενου μήνα.». 16. Εγγυητικές επιστολές που έχουν παραδοθεί από τους Συμμετέχοντες προς τον ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. πριν την απόσχιση του Κλάδου Μεταφοράς προς τον Διαχειριστή του Συστήματος και αφορούν σε υποχρεώσεις εκτός ΗΕΠ των Συμμετεχόντων, ισχύουν αυτοδικαίως υπέρ του Διαχειριστή του Συστήματος.,ο οποίος δυνάμει του άρθρου 99 του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ179/ ) υποκαθίσταται στα δικαιώματα του ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ ως καθολικός διάδοχος αυτού. 17. Οι πραγματοποιούμενες εισπράξεις από τους Εκπροσώπους Φορτίων για τα χρηματικά ποσά των χρεώσεων που αντιστοιχούν στους Πελάτες τους ή στις ιδιοκαταναλώσεις τους και αφορούν τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), τις Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος και τις χρεώσεις στα πλαίσια του Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, αποδίδονται στο Διαχειριστή του Συστήματος εντός του δεύτερου μήνα από τη λήξη του μήνα στον οποίο λογιστικώς ανήκουν οι λογαριασμοί. Οι Προμηθευτές μπορούν να παρέχουν στον Διαχειριστή του Συστήματος χρηματικές προκαταβολές έναντι των προς απόδοση εισπραττόμενων ποσών. Τα σχετικά ποσά που συγκεντρώνονται από το Διαχειριστή του Συστήματος αποδίδονται ανά μήνα στους αντίστοιχους δικαιούχους, οι οποίοι εκδίδουν τιμολόγια με ανάλογο πιστωτικό περιθώριο προς τον Διαχειριστή του Συστήματος. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου παύει μετά από απόφαση της ΡΑΕ, εν συνεχεία κατάλληλης τροποποίησης και συμπλήρωσης του Εγχειριδίου του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, όπου θα περιγράφονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω. 10. Ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των βλαβών που παρατηρούνται στον μετρητικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, και οι οποίες καθυστερούν τη συλλογή των μετρήσεων. Για το σκοπό αυτό δημοσιεύει, στις αρχές κάθε 8

9 ημερολογιακού μήνα, πληροφορίες για τα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα στη συλλογή των μετρήσεων και για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για την διόρθωση ή εκτίμηση αυτών σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 135 του παρόντος Κώδικα. 11. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 3 έως 9 του παρόντος άρθρου παύει μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος και απόφαση της ΡΑΕ, όπου διαπιστώνεται ότι (α) το ζήτημα που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου έχει επιλυθεί, (β) ο Διαχειριστής του Συστήματος έχει ολοκληρώσει το απαραίτητο λογισμικό για την εφαρμογή των αντιστοίχων μονίμων διατάξεων και (γ) είναι δυνατή η έκδοση των σχετικών τραπεζικών εντολών σε ημερήσια βάση. 12. Δεν ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 144 και οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 και 8 έως 9 του άρθρου 161 του παρόντος Κώδικα. Ο Διαχειριστής του Συστήματος ενεργοποιεί τη Διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 143 του παρόντος Κώδικα σε μηνιαία βάση. Η Διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ολοκληρώνεται μέχρι τη 10η εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα. Μέχρι την επόμενη ημέρα ο Διαχειριστής του Συστήματος κοινοποιεί σε κάθε Συμμετέχοντα την Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων που τον αφορά για όλες τις Ημέρες Κατανομής του μήνα και αποστέλλει σε κάθε Συμμετέχοντα ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με τις συναλλαγές του για τον προηγούμενο μήνα. Οι Καταστάσεις της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων κατά το Άρθρο 161 του παρόντος Κώδικα δύναται να εκδίδονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος με τον χαρακτηρισμό «Προσωρινή Εκκαθάριση». Η Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων περιλαμβάνει ιδίως: Α) Τις χρεώσεις και πιστώσεις κάθε Συμμετέχοντα για κάθε Περίοδο Κατανομής και για κάθε μία από τις δραστηριότητές του αναλυτικά. Β) Το συνολικό χρηματικό ποσό που τελικά προκύπτει ως χρέωση ή πίστωση για κάθε Συμμετέχοντα. Γ) Τα δεδομένα μετρήσεων για κάθε Περίοδο Κατανομής τόσο για κάθε Μετρητή όσο και ανά Κατηγορία Μετρητών που εκπροσωπεί κάθε Συμμετέχων. Δ) Τις Εντολές Κατανομής που σχετίζονται με τον υπολογισμό των παραπάνω χρεώσεων και πιστώσεων. Ε) Άλλα στοιχεία που κατά την κρίση του Διαχειριστή του Συστήματος που επεξηγούν την Κατάσταση Αρχικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, εφόσον αυτά δεν είναι εμπιστευτικά. 13. Τα σχετικά παραστατικά για τη δραστηριότητα κάθε μήνα εκδίδονται μέχρι την 20 η ημέρα του επόμενου μήνα. Τα σχετικά παραστατικά καθίστανται ληξιπρόθεσμα την 27 η ημέρα του μήνα έκδοσης του τιμολογίου για τους Συμμετέχοντες και την 29 η ημέρα του μήνα έκδοσης του τιμολογίου για τον Διαχειριστή του Συστήματος, με εξαίρεση τις χρεώσεις της παραγράφου 5 του 9

10 παρόντος άρθρου. Εάν οι ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω είναι αργίες τότε οι αντίστοιχες ενέργειες πραγματοποιούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 14. Οι χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου που αντιστοιχούν στους Πελάτες τους ή στις ιδιοκαταναλώσεις τους και αφορούν το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, τις Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος και τις χρεώσεις στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, καθίστανται ληξιπρόθεσμες και αποδίδονται στο Διαχειριστή του Συστήματος στο τέλος του δεύτερου μήνα από το μήνα που εκδόθηκαν τα αντίστοιχα τιμολόγια. Οι Προμηθευτές μπορούν να παρέχουν στον Διαχειριστή του Συστήματος χρηματικές προκαταβολές έναντι των προς απόδοση εισπραττόμενων ποσών. Τα σχετικά ποσά που συγκεντρώνονται από το Διαχειριστή του Συστήματος αποδίδονται ανά μήνα στους αντίστοιχους δικαιούχους, οι οποίοι εκδίδουν τιμολόγια με ανάλογο πιστωτικό περιθώριο προς τον Διαχειριστή του Συστήματος. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου παύει μετά από απόφαση της ΡΑΕ, εν συνεχεία κατάλληλης τροποποίησης και συμπλήρωσης του Εγχειριδίου του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, όπου θα περιγράφονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω. 15. Συμμετέχων που αμφισβητεί το περιεχόμενο της Κατάστασης Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, απευθύνει εγγράφως και εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της Κατάστασης Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων αιτιολογημένες αντιρρήσεις στον Διαχειριστή του Συστήματος. Ο Διαχειριστής του Συστήματος αποφαίνεται αιτιολογημένα επί των αντιρρήσεων και αν απαιτείται εκδίδει νέα Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων και προβαίνει σε διορθωτικές χρεοπιστώσεις το συντομότερο δυνατό. Ο Συμμετέχων που συνεργάζεται με τον Διαχειριστή του Συστήματος για την επίλυση της διαφωνίας που προέκυψε σε σχέση με ορισμένη Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις τυχόν δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται ο Διαχειριστής του Συστήματος για την πραγματοποίηση επαναληπτικών υπολογισμών εκκαθάρισης. Τα ποσά αυτά επιστρέφονται στον Συμμετέχοντα, εάν από τη διενέργεια επαναληπτικών υπολογισμών προκύψει ότι οι αρχικοί υπολογισμοί ήταν λανθασμένοι. Οι δαπάνες αυτές εγγράφονται στη νέα Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Τυχόν διαφορά μεταξύ των μερών επιλύεται κατά τη διαδικασία που καθορίζεται στο Άρθρο 10 του παρόντος Κώδικα. 16. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της Κατάστασης Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων και των σχετικών παραστατικών και τραπεζικών πράξεων καθώς και σχετικά με τον τρόπο και το περιεχόμενο της επικοινωνίας μεταξύ των Συμμετεχόντων και του Διαχειριστή του Συστήματος στα πλαίσια της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων καθορίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος. 17. Τυχόν αδυναμία καταβολής των χρεώσεων που προβλέπονται στη Κατάσταση Τελικής Εκκαθάρισης Αποκλίσεων δεν αναστέλλει ούτε εμποδίζει την εξέλιξη της διαδικασίας Εκκαθάρισης και την πραγματοποίηση των σχετικών 10

11 τραπεζικών πράξεων. Οι πιστώσεις και χρεώσεις εξοφλούνται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας κατά τους όρους του παρόντος Κώδικα ανεξαρτήτως ενστάσεων ή υπαγωγής σε εξώδικη ή δικαστική διαδικασία επίλυσης διαφορών, με εξαίρεση τη λήψη προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης από τα αρμόδια δικαστήρια. 18. Τυχόν Έλλειμμα Συναλλαγών που προκύπτει κατά την εφαρμογή των Μεταβατικών Διατάξεων για ένα συγκεκριμένο λογαριασμό, μέχρι την οριστική διευθέτησή του, επηρεάζει τις πληρωμές προς τους Συμμετέχοντες αναλογικά προς τις πιστώσεις που έχουν υπολογιστεί για αυτούς και αφορούν το συγκεκριμένο λογαριασμό και τη χρονική περίοδο κατά την οποία αυτό προέκυψε. Λεπτομέρειες της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ελλείμματος Συναλλαγών και υπολογισμού των χρεοπιστώσεων (Ποσό Επιμερισμού Ελλείμματος Συναλλαγών) μεταξύ των Συμμετεχόντων καθορίζονται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. Οι χρεοπιστώσεις που προκύπτουν διεκπεραιώνονται με πράξεις μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών των Συμμετεχόντων, χωρίς την διαμεσολάβηση του Διαχειριστή του Συστήματος, βάσει Ενημερωτικών Σημειωμάτων που αποστέλλονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος. Στα Ενημερωτικά Σημειώματα αναφέρεται το ύψος τυχόν Ελλείμματος Συναλλαγών, ο λογαριασμός τον οποίο αφορά, η χρονική περίοδος στην οποία προέκυψε, το Ποσό Επιμερισμού Ελλείμματος Συναλλαγών και οι χρεοπιστώσεις μεταξύ των Συμμετεχόντων. Οι Συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν άμεσα τον Διαχειριστή του Συστήματος για τις τραπεζικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ τους βάσει των παραπάνω Ενημερωτικών Σημειωμάτων υποβάλλοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Όταν ο Συμμετέχων που προκάλεσε το έλλειμμα του λογαριασμού εξοφλήσει μερικώς ή ολικώς τις ληξιπρόθεσμες χρεώσεις ή το έλλειμμα του λογαριασμού καλυφθεί μερικώς ή ολικώς με άλλο τρόπο τότε οι Συμμετέχοντες εισπράττουν το ποσό που τους αναλογεί, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. 19. Η ισχύς της παραγράφου (6) του Άρθρου 33 και της παραγράφου (3) του Άρθρου 66 του παρόντος Κώδικα άρχεται μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος και Απόφαση της ΡΑΕ Μέχρι τον καθορισμό και την έγκριση της μεθοδολογίας του Άρθρου 44 παράγραφος (5) του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, το στοιχείο (γ) της παραγράφου (2) του Άρθρου 13 του παρόντος Κώδικα λαμβάνεται ως «γ) οικολογικής παροχής και αποφυγής υπερχείλισης». 19. Οι προδιαγραφές που καθορίζονται με την απόφαση που περιγράφεται στο Άρθρο 264 παράγραφος (2) ισχύουν και για τους Καταχωρημένους Μετρητές Πελατών Δικτύου ΜΤ μέχρι την Έβδομη Ημέρα Αναφοράς. 11

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.1 ως εξής: 3.1.1. Χρονοδιάγραμμα Εκκαθάρισης Αποκλίσεων (άρθρα 144,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α. Τροποποίηση της παραγράφου 3.1.1 ως εξής: 3.1.1. Χρονοδιάγραμμα Εκκαθάρισης Αποκλίσεων (άρθρα 144,

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr

- 1 - Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Σχέδιο Τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 447/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 447/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 447/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού ελλείμματος ή πλεονάσματος του Λογαριασμού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΣΗΕ (με track changes) Άρθρο 2 Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων

Προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΣΗΕ (με track changes) Άρθρο 2 Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων Προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΣΗΕ (με track changes) Άρθρο 2 Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων 1. Το Μητρώο Συμμετεχόντων τηρείται από το Λειτουργό της Αγοράς. Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΣΗΕ (με track changes) Άρθρο 2 Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων

Προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΣΗΕ (με track changes) Άρθρο 2 Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων Προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΣΗΕ (με track changes) Άρθρο 2 Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων 1. Το Μητρώο Συμμετεχόντων τηρείται από το Λειτουργό της Αγοράς. Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 461/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 461/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 461/2013 «Τροποποίηση του Κώδικα υναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 167 Ορισµοί 1. Ως Απόκλιση Παραγωγής-Ζήτησης ορίζεται κατά Συµµετέχοντα και κατά Περίοδο Κατανοµής: Α) Η διαφορά µεταξύ της ποσότητας ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 1. Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενεργείας 1.1 Γενικά Σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 17 & 29

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, 4.2 Προσθήκη νέας υποπαραγράφου ως εξής: «4.2.7 Μεθοδολογία Επιμερισμού του Έκτακτου Κόστους Κάλυψης στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 1. Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 1.1 Γενικά Σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 17 & 29

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ)

Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) Τελική Πρόταση του ΛΑΓΗΕ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιάς, 18 Σεπτεμβρίου 2013 Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) Πειραιάς, 30 Ιουλίου 2013

Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) Πειραιάς, 30 Ιουλίου 2013 Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) Πειραιάς, 30 Ιουλίου 2013 Σημαντική Επισήμανση Η έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 10.08.2011 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας!

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής Ιταλία Βόρεια ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Μείωση με το συντελεστή απωλειών της αντίστοιχης ζώνης Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Σύμφωνα με τη σύμβαση Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh *****

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh ***** ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εμπορίου Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες Αθήνα, 03 Νοεμβρίου 2017 Αριθμός Πρωτ.: 180004809 Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Τι αφορούν οι ΥΚΩ 1. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2.5 Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ a/a ΕΚΔΟΣΗ ΚΔΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το Άρθρο 237. -Χρονοδιάγραµµα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα 1. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο ιαχειριστής Μ Ν συνάπτει µε τους Συµµετέχοντες Παραγωγούς από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013 Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει. (β) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (ΤΕΛΙΚΗΣ) ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (ΤΕΛΙΚΗΣ) ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (ΤΕΛΙΚΗΣ) ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ επί των θέσεων και προτάσεων της ΡΑΕ αναφορικά με την επανεξέταση των βασικών ρυθμιστικών μέτρων και κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της χονδρεμπορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 295 Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας 1. Ο Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας (ΜΜΑΕ) τίθεται σε εφαρμογή από 1.5.2016, η δε διάρκειά του ορίζεται, κατά

Διαβάστε περισσότερα

- οφειλές που αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών

- οφειλές που αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών 1. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση Στη ρύθμιση, υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 71, παρ. 4Β, του ΚΣΗΕ η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 01/11/2015 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Ισχύς από 1 η Νοεμβρίου 2015 1. Πρόγραμμα Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 28-2-2005 Προτάσεις της ΡΑΕ επιτυγχάνουν αποδεκτό Σχέδιο Κωδίκων χωρίς συµβιβασµούς στην Κοινωνική τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 134/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 134/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 134/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα ηµόσιας ιαβούλευσης της ΡΑΕ

Αποτελέσµατα ηµόσιας ιαβούλευσης της ΡΑΕ Αποτελέσµατα ηµόσιας ιαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά µε την πρόταση της για µη συνυπολογισµό του ΕΦΚ για το φυσικό αέριο στο κόστος λειτουργίας των µονάδων παραγωγής µε καύσιµο το φυσικό αέριο Αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙ- ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και με το δ.τ. «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», η οποία εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 58/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 58/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 58/2013 Απόφαση επί της µε αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-157483/07.06.2012 καταγγελίας - αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου»

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου» Προς ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, 11854, Αθήνα Αναμένεται μέσω e-mail στη διεύθυνση: gasconsultation@rae.gr Μαρούσι, 24 Οκτωβρίου 2017 Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ /

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 3 3 4 / 2 0 1 6 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 3175/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας ΣΥΜΒΑΣΗ για την για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων μεταξύ της εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. και της εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Προς: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132 11854 ΑΘΗΝΑ Θεσσαλονίκης, 25/10/2017 Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24.05.2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ιωάννης Καναβός Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ρυθμίσεων & Εμπορικών Θεμάτων 16 Ιουνίου 2011 Υποχρέωση Υποβολής Εγγυήσεων Στις παραγράφους 17 & 29 του Άρθρου 335 του ΚΔΣ&ΣΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης. Επαρκούς Ισχύος

Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης. Επαρκούς Ισχύος Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος Έκδοση 3 Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Νοέμβριος 2012 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή 1.0 11/03/2010 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΚΣΗΕ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΚΣΗΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΚΣΗΕ Προστίθεται νέα παράγραφος 2.5 στο τέλος του Κεφαλαίου 2 ως εξής: «2.5 Διαδικασία υπολογισμού και κατάθεσης εγγυήσεων στο πλαίσιο της Εκκαθάρισης του Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 504/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 504/2009 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 504/2009 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και...

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλη η απόφαση για τις κατασχέσεις σε βάρος οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης. Διεύθυνση Πωλήσεων 2/10/2017

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης. Διεύθυνση Πωλήσεων 2/10/2017 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 2/10/2017 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ισχύς από 2 η Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ «Στ (τόπος), σήμερα, την.., ημέρα, αφενός μεν ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την επωνυμία και έδρα, νομίμως εκπροσωπούμενος σύμφωνα με,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 618/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 618/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 618/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει, (β) Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Λεπτομερής αναφορά στις αλλαγές διευκρινιστικού περιεχομένου στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Λεπτομερής αναφορά στις αλλαγές διευκρινιστικού περιεχομένου στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Λεπτομερής αναφορά στις αλλαγές διευκρινιστικού περιεχομένου στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης 1. Στο κεφάλαιο Α 2.13.1 αναφέρεται ότι ο Συμμετέχοντας πρέπει να ανοίξει λογαριασμό σε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2.1 5 Οκτωβρίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 1.2.2012 ΡΑΕ/56/31.1.2012 (ΦΕΚ Β 104/31.1.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Οικιακούς Πελάτες

Γενικοί Όροι Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Οικιακούς Πελάτες Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ) Για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος για την παροχή ενιαίου τιμολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Επιχειρησιακούς Πελάτες Χαμηλής Τάσης

Γενικοί Όροι Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Επιχειρησιακούς Πελάτες Χαμηλής Τάσης Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1250/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1250/2010. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1250/2010 «Η θέση της ΡΑΕ αναφορικά με την επανεξέταση των βασικών ρυθμιστικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΦΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης. Επαρκούς Ισχύος

Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης. Επαρκούς Ισχύος Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος Έκδοση 3 Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Νοέμβριος 2012 ΡΗΤΡΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κάθε είδους πληροφορία που περιλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33077 3 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3169 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 334/2016 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. 1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. 1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α' 167). Αριθ. Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013 Διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) Αριθ. Φ.80000/οικ.25379/312

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017 Τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ) (ΦΕΚ Β 3164/30.09.2016), ως ισχύει. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

εσαη Προς ΡΑΕ Πειραιώς Αθήνα Υπόψη: κ. Προέδρου, Δρ. Ν. Μ πουλαξή

εσαη Προς ΡΑΕ Πειραιώς Αθήνα Υπόψη: κ. Προέδρου, Δρ. Ν. Μ πουλαξή Ελληνικό! Σύνδεσμο! Ανεξάρτητων Εταιριώ ν Η λ ε κ τρ ικ ή! Ενέργειο! Προς ΡΑΕ Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Υπόψη: κ. Προέδρου, Δρ. Ν. Μ πουλαξή ΘΕΜ Α: Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της τροποποίησης του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Σχέδιο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 20/05/04 Κωδικός: Ο-6713 Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Σχέδιο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3175/2003 Αθήνα, Μάρτιος 2005 2 Πίνακας Περιεχοµένων ΤΜΗΜΑ I...19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα