ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡ. 2δ, ΤΟΥ Ν. 3401/2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡ. 2δ, ΤΟΥ Ν. 3401/2005"

Transcript

1 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡ. 2δ, ΤΟΥ Ν. 3401/2005 Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. λόγω της Συγχώνευσης µε Απορρόφηση µε την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. Σύµφωνα µε την απόφαση της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. της Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενηµερώθηκε για το περιεχόµενο του παρόντος Εγγράφου του Άρθρου 4, παρ. 2δ, του Ν. 3401/ Νοεµβρίου 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 809/ ικαστικές και ιαιτητικές ιαδικασίες Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Ανάλυση των παρατηρήσεων και σηµειώσεων που παραπέµπουν τα πιστοποιητικά των τακτικών ορκωτών ελεγκτών των χρήσεων Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Ά εξαµήνου Έγγραφα σε Παραποµπή Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Φορολογικός Έλεγχος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ιστορικό και Ανάπτυξη της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αντικείµενο ραστηριότητας Σηµαντικές Συµβάσεις ίκτυο Καταστηµάτων ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Γήπεδα - Κτίρια ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε., (Λεωφ. Συγγρού 87, Αθήνα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Εξέλιξη Εργασιών - Αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ισολογισµών Ανάλυση Πληροφοριών Σηµαντικών Στοιχείων Ενοποιηµένου Ισολογισµού Επενδύσεις Περιόδου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Οµίλου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης των Χρήσεων Σελίδα 2

3 3.9 Περίληψη των διαφορών µεταξύ των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) και των Ελληνικών Λογιστικών Αρχών (Ε.Λ.Α.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων περιόδου Εξέλιξη Εργασιών - Αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένης Λογιστικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Μεταβολών της Καθαρής Θέσης και Κεφαλαιακή ιάρθρωση και Υποχρεώσεις Επενδύσεις περιόδου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών Πληροφορίες για τα κεφάλαια του Οµίλου Πληροφορίες για τις τάσεις και τις Προοπτικές της Εταιρίας για τη χρήση ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη χρήσεων Αµοιβές Μελών ιοικητικού Συµβουλίου ιεταιρικές Συναλλαγές Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη χρήσης 2004 και περιόδου Συναλλαγές µε µέλη του.σ. και ιοίκησης ιεταιρικές Συναλλαγές ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Συνοπτική περιγραφή διατάξεων του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας για τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Τράπεζας ιοικητικό Συµβούλιο ιεύθυνση Εργασιών Όργανα ιεύθυνσης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ηλώσεις Μελών ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων καθώς και Ανώτερων ιοικητικών Στελεχών Αµοιβές και Οφέλη Συµµετοχές των Μελών του.σ., Ανώτερων ιοικητικών Στελεχών και Μελών ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και των Μετόχων στη ιοίκηση ή/και στο Κεφάλαιο άλλων εταιριών ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Προγράµµατα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου Σελίδα 3

4 3.19 ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Βασικοί Νόµοι ιατάξεις Κανονισµός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Τράπεζας Πειραιώς ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Γενικά Στοιχεία του Τραπεζικού Κλάδου Ανταγωνισµός και Προοπτικές της Ελληνικής Τραπεζικής Αγοράς Θέση της Τράπεζας Πειραιώς στον κλάδο - Ανταγωνισµός ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Προσαρµογή Τιµής Μετοχής Γενικά Στοιχεία Συγχώνευσης Όροι της Συγχώνευσης Λόγοι της Συγχώνευσης Παύση ιαπραγµάτευσης των µετοχών της εταιρίας «Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε.» Χρονοδιάγραµµα Έξοδα της Έκδοσης Μείωση της ιασποράς (DILUTION) ικαιώµατα Μετόχων Γενικά ικαιώµατα Μειοψηφίας ικαίωµα Προτίµησης Παλαιών Μετόχων Γενική Συνέλευση Φορολογία Μερισµάτων Σελίδα 4

5 1 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Το παρόν Έγγραφο του άρθρου 4, παρ. 2δ, του Ν. 3401/2005 (εφεξής το «Έγγραφο») αφορά την συγχώνευση δια απορροφήσεως της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. (στο εξής η «ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ.» ή η «Απορροφώµενη») από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα» ή «Τράπεζα Πειραιώς» ή η «Εταιρία» ή η «Απορροφώσα»), έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, λαµβανοµένων υπόψη των απαιτήσεων της κοινοτικής νοµοθεσίας όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η συγχώνευση των δυο εταιριών διενεργείται µε ενοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού των συγχωνευόµενων εταιριών, όπως αυτά εµφανίζονται στους Ισολογισµούς µετασχηµατισµού της και τα στοιχεία της Απορροφώµενης εταιρίας µεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισµού της Απορροφώσας. Εφεξής, για αποφυγή συγχύσεων, το νοµικό πρόσωπο που προκύπτει µετά τη συγχώνευση θα αναφέρεται ως η «νέα» Τράπεζα Πειραιώς. Το παρόν κεφάλαιο περιλαµβάνει τα συνοπτικά στοιχεία της παρούσας συγχώνευσης δια απορροφήσεως της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. από την Τράπεζα Πειραιώς. Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί εισαγωγή του Εγγράφου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Εγγράφου ως συνόλου. 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Η «νέα» Τράπεζα Πειραιώς είναι αποτέλεσµα της συγχώνευσης της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και της Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε. Η συγχώνευση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69 έως και 77 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του Ν. 2166/1993, του άρθρου 16 παρ. 18 του Ν. 2515/1997 και του άρθρου 9 του Ν. 2992/2002, όπως ισχύουν, στους όρους, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και ευεργετήµατα των οποίων υποβάλλεται. Μέτοχοι της «νέας» Τράπεζας Πειραιώς θα είναι όλοι οι µέτοχοι των υπό συγχώνευση εταιριών. Προκειµένου να διαπιστωθεί εάν η προταθείσα από το ιοικητικό Συµβούλιο της συγχωνευόµενης εταιρίας, σχέση ανταλλαγής των µετοχών είναι εύλογη και δίκαιη, ανατέθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της Απορροφώσας η εκτίµηση της συνολικής αξίας και η συγκριτική αποτίµηση της Απορροφώµενης εταιρίας, µε την εφαρµογή διεθνώς παραδεκτών µεθόδων αποτίµησης, στον ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. Οµοίως, το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. ανέθεσε το έργο στον ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. Ειδικότερα, η διαπίστωση της εύλογης και δίκαιης σχέσης ανταλλαγής, διενεργήθηκε για την Τράπεζα Πειραιώς από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, κ. Κωνσταντίνο Σπ. Κουφό (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε., Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ , για Σελίδα 5

6 λογαριασµό δε της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ., διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, κ. Μιχάλη Χατζηπαύλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε., Λεωφ. Κηφισίας 250-4, , Χαλάνδρι, τηλ Ο ελεγκτικός οίκος ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. εφάρµοσε τις εξής µεθόδους αποτίµησης: α) Χρηµατιστηριακή Αξία (Κεφαλαιοποίηση), β) είκτες Κεφαλαιαγοράς, γ) Αναµορφωµένη Καθαρή Θέση, δ) Προεξόφληση Μελλοντικών Ροών - Μερισµάτων και ε) Συγκρίσιµες Συναλλαγές. Με βάση τις ανωτέρω µεθόδους αποτίµησης, το τελικό εύρος σχέσης αξιών που προέκυψε µεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. είναι 5,66:1 έως 6,91:1. (Η έκθεση αποτίµησης του ελεγκτικού οίκου ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς βλ. Ο ελεγκτικός οίκος Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. εφάρµοσε τις εξής µεθόδους αποτίµησης: α) Χρηµατιστηριακή Αξία (Κεφαλαιοποίηση), β) Προεξόφληση Μελλοντικών Ταµειακών Ροών, γ) Αναµορφωµένη Καθαρή Θέση, δ) είκτες Κεφαλαιαγοράς και ε) Συγκρίσιµες Συναλλαγές. Με βάση τις ανωτέρω µεθόδους αποτίµησης προέκυψε ένα εύρος σχέσης αξιών µεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. από 5,675:1 έως 6,793:1 (Για πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά µε την έκθεση αποτίµησης του ελεγκτικού οίκου Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. βλ. Η προτεινόµενη από τα ιοικητικά Συµβούλια των Εταιριών σχέση ανταλλαγής µετοχών 4,82:1 η οποία υποδηλώνει σχέση αξιών 6,242:1, εµπίπτει στο εύρος της σχέσης αξιών που προέκυψε από τις ανωτέρω αποτιµήσεις. Ο ακριβής αριθµός των µετοχών που θα αποκτήσει ο κάθε µέτοχος προκύπτει από τη σχέση ανταλλαγής η οποία εγκρίθηκε από την Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας Πειραιώς της και από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. της Η σχέση ανταλλαγής µετοχών µεταξύ της Απορροφώσας Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και της Απορροφώµενης Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε. καθορίστηκε σε 4,82 µετοχές της Απορροφώµενης προς 1 µετοχή της Απορροφώσας. Με βάση την ανωτέρω σχέση αξιών και τον αριθµό των µετοχών, η σχέση ανταλλαγής των νέων µετοχών της «νέας» Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. µε τις παλιές (προ της συγχώνευσης) µετοχές της Τράπεζας Πειραιώς και της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ., που κρίθηκε ως δίκαιη και λογική, είναι η ακόλουθη: α) Κάθε µέτοχος της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. θα ανταλλάσει µια (1) ονοµαστική µε ψήφο µετοχή ονοµαστικής αξίας 4,15 που κατέχει µε µια (1) ονοµαστική µε ψήφο µετοχή της «νέας» Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ονοµαστικής αξίας 4,77 η κάθε µια, που θα εκδοθούν µετά τη συγχώνευση. β) Κάθε µέτοχος της Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε. θα ανταλλάσει µια (1) κοινή ανώνυµη µετοχή ονοµαστικής αξίας 2,50 που κατέχει µε 0, ονοµαστική µε ψήφο µετοχή της «νέας» Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ονοµαστικής αξίας 4,77 η κάθε µια, που θα εκδοθούν µετά τη συγχώνευση. Ειδικότερα, επί συνόλου µετοχών της «νέας» Τράπεζας Πειραιώς ονοµαστικής αξίας 4,77 η κάθε µια, οι µέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς θα συµµετέχουν µε ονοµαστικές µε ψήφο µετοχές και οι µέτοχοι της Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε. θα συµµετέχουν µε ονοµαστικές µε ψήφο µετοχές. Σελίδα 6

7 Το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και της Απορροφώµενης Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε. πριν τη συγχώνευση, καθώς και το µετοχικό κεφάλαιο της «νέας» Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. όπως διαµορφώνεται µετά τη συγχώνευση παρουσιάζονται ακολούθως: Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία Μετοχικό Κεφάλαιο Πριν τη συγχώνευση Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε , ,90 Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε , ,50 Παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Μετοχικό Κεφάλαιο Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε , ,50 Μείον: Συµµετοχή της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στο Μετοχικό Κεφάλαιο της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ , ,00 Μείον: Συµµετοχή της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε , ,55 Πλέον: Κεφαλαιοποίηση Αποθεµατικών Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε ,33 Σύνολο Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Απορροφώσας ,28 Μετά τη συγχώνευση «Νέα» Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε , ,18 Νέες Μετοχές που δικαιούνται οι Παλαιοί Μέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε , ,93 Νέες Μετοχές που δικαιούνται οι µέτοχοι της Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε , ,25 Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν όλες οι µετοχές των συγχωνευόµενων εταιριών και για το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου θα εκδοθούν νέες µετοχές, σύµφωνα µε τη σχέση ανταλλαγής που έχει προσδιοριστεί. Όλες οι µετοχές που θα προκύψουν από τη συγχώνευση θα είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Η διαφορά µεταξύ του αθροίσµατος των µετοχικών κεφαλαίων των δυο εταιριών πριν τη συγχώνευση και του µετοχικού κεφαλαίου µετά τη συγχώνευση οφείλεται στο γεγονός ότι µε τη συγχώνευση δεν θα αυξηθεί το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις µετοχές της Απορροφώµενης που κατέχει η Απορροφώσα, δεδοµένου ότι τα µετοχικά της δικαιώµατα θα αποσβεστούν δια συγχύσεως. Επίσης το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας δεν θα αυξηθεί και για το ποσό που αντιστοιχεί στις µετοχές της Απορροφώσας που κατέχει η Απορροφώµενη λόγω νόµιµης υποχρέωσης άµεσης ακύρωσής τους. Η µετοχική σύνθεση των συγχωνευόµενων εταιριών πριν από τη συγχώνευση, καθώς και η µετοχική σύνθεση της «νέας» Τράπεζας Πειραιώς, όπως θα διαµορφωθεί µετά τη συγχώνευση, παρουσιάζεται στους κάτωθι πίνακες: Σελίδα 7

8 Μετοχική Σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς (σύµφωνα µε την Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της ) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΗΝ ΜΕΤΟΧΟΙ Αριθµός Αριθµός ικ. % Ποσοστό Μετοχών Ψήφου % Ποσοστό Όµιλος ING * ,17% ,23% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ,48% ,53% ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Α.Ε ,67% ,70% MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL LTD ,05% ,08% Λοιποί Μέτοχοι <2% ,63% ** ,46% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% * Το ποσοστό του Οµίλου ING, πριν την παρούσα αύξηση, αναλύεται ως εξής: ING ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 0,42% και ING ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 3,76%. **Στον αριθµό δικαιωµάτων ψήφου των Λοιπών Μετόχων δεν περιλαµβάνονται οι ίδιες µετοχές που κατείχε στις η Τράπεζα Πειραιώς. Η µετοχική σύνθεση που παρουσιάζεται παραπάνω είναι σύµφωνη µε τις ανακοινώσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί βάσει του Π 51/92. Στους Λοιπούς Μετόχους περιλαµβάνονται ίδιες µετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες δεν έχουν δικαίωµα ψήφου. Το πλήθος των φυσικών και νοµικών προσώπων που κατέχουν ποσοστό κάτω του 2% ανέρχεται σε κατά την ηµεροµηνία της προαναφερθείσας Γ.Σ. Μετοχική Σύνθεση της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. σύµφωνα µε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ονοµατεπώνυµο Αριθµός Μετοχών % ικαιώµατα ψήφου ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,09% Ταµείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ ,63% Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ ,22% Τ.Σ.Α.Υ ,14% Ταµείο Επικ. Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ,06% QVT FUND LP ,67% Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ηµοσίων Υπαλλήλων ,06% Λοιποί Μέτοχοι ,13% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. την , η Τράπεζα Πειραιώς συµµετείχε µε ποσοστό 48,09%. Η Τράπεζα Πειραιώς ενοποιούσε την ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Σελίδα 8

9 Μετοχική Σύνθεση Τράπεζας Πειραιώς µετά τη Συγχώνευση ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ» ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.* ΜΕΤΟΧΟΙ Αριθµός Μετοχών Αριθµός ικ. Ψήφου % Ποσοστό Όµιλος ING ,89% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ,24% ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Α.Ε ,49% MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL LTD ,91% Λοιποί Μέτοχοι < ή = 2% ,47% ΣΥΝΟΛΟ ,00% * Οι µετοχές της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. είναι ανώνυµες. Ως εκ τούτου για την παρουσίαση του εν λόγω πίνακα έχουν χρησιµοποιηθεί στοιχεία από τον πίνακα των µετόχων της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ., που κατέθεσαν µετοχές (εµπρόθεσµα και εκπρόθεσµα) για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. της και οι οποίες δύναται να διαφέρουν από τον πραγµατικό αριθµό µετοχών που κατέχουν οι µέτοχοι της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. Η επαρκής διασπορά των µετοχών της Τράπεζας Πειραιώς διατηρείται και µετά τη συγχώνευση δεδοµένου ότι ποσοστό άνω του 25% του συνόλου των µετοχών της θα είναι κατανεµηµένο στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Το συνολικό ποσοστό συµµετοχής των µετόχων των δυο συγχωνευµένων εταιριών στο µετοχικό κεφάλαιο της «νέας» Τράπεζας Πειραιώς µετά τη συγχώνευση παρατίθεται ακολούθως: Μέτοχοι Μετοχές πριν τη συγχώνευση Σχέση Ανταλλαγής Μετοχές µετά τη συγχώνευση Ποσοστό συµµετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο µετά τη Συγχώνευση Παλαιοί Μέτοχοι Τράπεζας Πειραιώς (1) 1: ,25% Μέτοχοι ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. (πλην Τράπεζας Πειραιώς) , : ,75% ΣΥΝΟΛΟ ,00% (1). Μετά την ακύρωση των µετοχών της Απορροφώσας που κατέχει η Απορροφώµενη. Σελίδα 9

10 2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Η επένδυση στη µετοχή της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. υπόκειται σε µία σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Έγγραφο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει, πριν επενδύσουν, να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν σε αυτές τις µετοχές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Τράπεζα, η χρηµατοοικονοµική θέση της ή τα αποτελέσµατά της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην τιµή. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η Τράπεζα. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Τράπεζας. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις Πολιτικές και Οικονοµικές Εξελίξεις Οι σηµαντικότερες προκλήσεις για την Τράπεζα προέρχονται από την απελευθέρωση του πιστωτικού συστήµατος και τη λειτουργία στο πλαίσιο του ενιαίου περιβάλλοντος της ευρωζώνης και την εντατικοποίηση του ανταγωνισµού. Επιπλέον, σηµαντικό ρόλο παίζει και η πορεία των χρηµατιστηρίων στην Ελλάδα και διεθνώς στο βαθµό που επηρεάζει τις προσπάθειες των τραπεζών για διαφοροποίηση και διεύρυνση των πηγών εσόδων τους µε στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Πέραν τούτων, η απόκλιση των επίσηµων προβλέψεων για την πορεία των ρυθµών ανάπτυξης βασικών µεγεθών και βασικών µακροοικονοµικών δεικτών της Ελληνικής Οικονοµίας, όπως ο πληθωρισµός και η ανεργία, δύνανται να δηµιουργήσουν αρνητικό κλίµα και στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Τέλος, πιθανές σηµαντικές αρνητικές πολιτικές εξελίξεις (σε διεθνές ή εθνικό επίπεδο), αλλά και έκτακτα δυσµενή γεγονότα, είναι δυνατόν να επηρεάσουν την οικονοµία και την κεφαλαιαγορά και κατ επέκταση τις οικονοµικές µονάδες και τις τράπεζες. Απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας µε βάση την Βασιλεία ΙΙ. Οι κατευθυντήριες γραµµές της Βασιλείας σκοπεύουν να ενδυναµώσουν την σταθερότητα του διεθνούς τραπεζικού συστήµατος και να µειώσουν τις ανισότητες µεταξύ των διεθνών τραπεζών εναρµονίζοντας τον ορισµό των ιδίων κεφαλαίων και των σταθµισµένων σε κινδύνους στοιχείων ενεργητικού προκειµένου να υπολογιστεί ο συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων. Οι προτάσεις της Βασιλείας ΙΙ επί του παρόντος περιλαµβάνουν διαφοροποιηµένες µεθοδολογίες για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων αναφορικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο και τον λειτουργικό κίνδυνο. Έργο προτεραιότητας αποτελεί για την Τράπεζα Πειραιώς η εφαρµογή των διατάξεων του νέου εποπτικού πλαισίου κεφαλαιακών απαιτήσεων της Επιτροπής Βασιλείας (Basel II) που θα εφαρµοστεί στο τέλος του Από τις αρχές του 2003 έχει οριστεί αντίστοιχη Επιτροπή για την ανάπτυξη των κατάλληλων υποδοµών και την προετοιµασία του Οµίλου. Το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης κινδύνων υποστηρίζει ήδη λειτουργίες υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων σύµφωνα µε το πλαίσιο αυτών των διατάξεων, ενώ ταυτόχρονα, αναπτύσσονται ιστορικές βάσεις συµπεριφοράς δανείων και συστήµατα παρακολούθησης εξασφαλίσεων, παρακολούθησης πιστωτικών ορίων και αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας οφειλετών που αποτελούν συνιστώσες υποδοµών απαραίτητες για την εφαρµογή του νέου πλαισίου. Σελίδα 10

11 Από την εφαρµογή των διατάξεων της Βασιλείας ΙΙ και µε βάση τις παρούσες συνθήκες δεν αναµένεται να επηρεαστεί ουσιωδώς η χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Τράπεζας Πειραιώς. Σελίδα 11

12 3 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς των χρήσεων , οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές της Τράπεζας (βλ. ενότητα «3.1.3 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές»). ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ποσά σε εκατ. ) Καθαρά Έσοδα από Τόκους 355,09 391,19 446,62 Έσοδα από Τίτλους 18,75 19,79 20,13 Έσοδα Προµηθειών 88,94 110,06 133,62 Αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικών Πράξεων 32,24 57,65 82,16 Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 21,78 16,51 13,77 Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης 516,80 595,20 696,31 Λειτουργικά Κέρδη 219,15 273,77 340,25 % επί των Μικτών Αποτελεσµάτων Εκµετάλλευσης 42,4% 46,0% 48,9% Καθαρά Κέρδη προ Αποσβέσεων, Προβλέψεων & Φόρων (1) 213,88 269,63 334,56 Ολικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 85,38 151,08 199,87 Κέρδη προ Φόρων 115,10 165,04 217,02 % επί των Μικτών Αποτελεσµάτων Εκµετάλλευσης 22,3% 27,7% 31,2% Κέρδη µετά από Φόρους 80,84 123,72 179,15 Μείον: Αναλογία Μετόχων Μειοψηφίας στα µετά από Φόρους Κέρδη 14,64 22,24 36,69 Κέρδη Μετόχων Τράπεζας µετά από Φόρους 66,20 101,48 142,46 Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ραστηριότητες (557,03) (157,03) (784,40) Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες (550,26) (22,99) (187,81) Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες (106,67) 336, ,14 Συνολικό Μέρισµα (2) 49,01 59,27 80,10 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ (ποσά σε εκατ. )* ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµείο & διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 592,75 785, ,95 Κρατικά & άλλα Αξιόγραφα δεκτά από την Κεντρική Τράπεζα για Επαναχρηµατοδότηση 90,78 117,71 145,45 Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων 253,24 219,95 278,24 Απαιτήσεις κατά Πελατών 8.758, , ,63 Οµολογίες και Άλλοι Τίτλοι Σταθερής Αποδόσεως 3.517, , ,93 Μετοχές και Άλλοι Τίτλοι Μεταβλητής Αποδόσεως 454,80 533,14 562,14 Συµµετοχές σε Μη Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 89,56 73,49 54,75 Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 250,88 390,94 332,92 Άυλα Πάγια Στοιχεία 56,24 43,25 32,66 Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία 323,12 150,33 189,34 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 238,18 204,91 314,39 Προπληρωµένα Έξοδα και Έσοδα εισπρακτέα 99,48 79,57 85,54 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,94 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σύνολο Υποχρεώσεων , , ,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Τράπεζας Πειραιώς 608, ,92 957,17 ικαιώµατα Μειοψηφίας στα Ίδια Κεφάλαια 726,30 326,28 257,76 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου 1.334, , ,93 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,94 Λογαριασµοί Τάξεως Παθητικού , , ,99 Σελίδα 12

13 *Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 1. Οι αποσβέσεις για τις χρήσεις 2002, 2003 και 2004 διαµορφώθηκαν στο ποσό των 55,95 εκατ., 50,04 εκατ. και 46,37 εκατ. αντίστοιχα. 2. Με την από απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς, αποφασίστηκε η καταβολή καθαρού µερίσµατος 0,40 ανά µετοχή για τη χρήση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αναλυτική παράθεση της εξέλιξης των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών µεγεθών της Τράπεζας Πειραιώς για την περίοδο παρατίθεται στην ενότητα «3.8 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ». Οι ακόλουθες µη ελεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί από την Τράπεζα Πειραιώς και αφορούν στοιχεία ανά µετοχή των χρήσεων 2002, 2003 και Στο τέλος της Χρήσης Μέσος Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης Στοιχεία ανά µετοχή (1) Κέρδη προ Φόρων (2) 0,54 0,82 0,90 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας 0,40 0,61 0,72 Μέρισµα ανά Μετοχή (3) 0,29 0,30 0,40 Μέρισµα ανά Μετοχή (4) 0,29 0,35 0,41 Λογιστική αξία µετοχής (5)(3) 3,64 5,14 4,78 1. Με βάση τον µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών. 2. Με βάση τα κέρδη που αναλογούν στους Μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς. 3. Με βάση τον αριθµό των µετοχών τέλους χρήσης. 4. Με βάση τον µέσο σταθµισµένο αριθµό των µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης. 5. Με βάση τα ίδια κεφάλαια Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς. Σελίδα 13

14 3.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Στο παρόν Έγγραφο περιέχονται και παρουσιάζονται µε εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειµένου οι επενδυτές να µπορούν µε εµπεριστατωµένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, την χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις κοινές ονοµαστικές µετοχές της. Το παρόν Έγγραφο αποτελείται από: α) το έγγραφο αναφοράς και β) το σηµείωµα µετοχικού τίτλου. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία: Στα γραφεία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ιεύθυνση Κεφαλαιαγοράς και Επενδυτικών Υπηρεσιών, Λ. Αµαλίας 20 & Σουρή 5 (Αρµόδιος: κ. Ι. Ανδρεαδάκης τηλ ). Στα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. (Αρµόδιοι: κ.κ. Κληµεντίνη Παπαγεωργακοπούλου, ιευθύντρια Επενδύσεων - Εργασιών τηλ και Ιωάννης Λέτσιος, /ντής Οικονοµικών Υπηρεσιών τηλ ). Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Εγγράφου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενηµερώθηκε για το περιεχόµενο του παρόντος Εγγράφου. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν µε το περιεχόµενο του παρόντος Εγγράφου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για την σύνταξη του, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του, υπό την έννοια ότι, το παρόν Έγγραφο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την Τράπεζα Πειραιώς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς δηλώνει ότι οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν Έγγραφο, που έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 2δ του Ν. 3401/2005, είναι ισοδύναµες µε αυτές που θα περιλαµβάνονταν σε Ενηµερωτικό ελτίο, υπό την έννοια ότι το παρόν έγγραφο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την Τράπεζα Πειραιώς. Η Εταιρία και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της είναι υπεύθυνοι για το Έγγραφο και για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων. Τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Εγγράφου είναι τα εξής: Ο κ. Κωνσταντίνος Λιάπης, /ντής /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (τηλ.: ). Η κα. Κληµεντίνη Παπαγεωργακοπούλου, ιευθύντρια Επενδύσεων - Εργασιών (τηλ ) για την ενότητα που αφορά στην παρουσίαση της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ., καθώς και για την παράγραφο που αφορά στους προϋπάρχοντες δεσµούς µεταξύ της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Σελίδα 14

15 3.1.1 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 809/2004 Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς εφάρµοσε για πρώτη φορά τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) την και ακολούθησε τις διατάξεις του.π.χ.π Οι πλήρεις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα.π.χ.π. για την περίοδο που έληξε την , τα συγκριτικά στοιχεία, καθώς και ο ισολογισµός µετάβασης της επισκοπήθηκαν από τους ορκωτούς ελεγκτές της Τράπεζας, το πιστοποιητικό των οποίων δε φέρει εξαιρέσεις ή επιφυλάξεις. Με βάση τις προβλεπόµενες διατάξεις του.π.χ.π. - 1, οι δηµοσιοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιλαµβάνουν τις ακόλουθες αναλυτικές συµφωνίες των επιδράσεων µετάβασης στα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, καθώς και επεξηγήσεις επί των σηµαντικότερων προσαρµογών µεταξύ Ελληνικών Λογιστικών Αρχών και.π.χ.π.: Συµφωνία Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου (την και ). Συµφωνία Στοιχείων Ισολογισµού Συµφωνία Στοιχείων Ισολογισµού Συµφωνία Στοιχείων Ισολογισµού Συµφωνία Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Περιόδου Συµφωνία Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων χρήσης Οι ανωτέρω συµφωνίες και επεξηγήσεις διασφαλίζουν τη συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων, όπως αναφέρεται στις οδηγίες της CESR (παρ. 57), και παρατίθενται στο κεφάλαιο «3.9 Περίληψη των διαφορών µεταξύ των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) και των Ελληνικών Λογιστικών Αρχών (Ε.Λ.Α.)» του παρόντος Εγγράφου. Επιπρόσθετα, παρατίθενται στο παρόν Έγγραφο οι οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων (χωρίς αναµορφώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ.4, το άρθρο 35 και το παράρτηµα Ι σηµείο του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004, τον Κανονισµό (ΕΚ) 1606/2002, καθώς και τις κείµενες διατάξεις του ελληνικού δικαίου) οι οποίες συντάχθηκαν κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920 περί πραγµατικής εικόνας της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων χρήσης. Για την πληρέστερη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, στο κεφάλαιο «Ανάλυση των παρατηρήσεων και σηµειώσεων που παραπέµπουν τα πιστοποιητικά των τακτικών ορκωτών ελεγκτών των χρήσεων », παρατίθενται στην πλήρη έκτασή τους τα πιστοποιητικά των ορκωτών ελεγκτών για την τριετία και οι σηµειώσεις στις οποίες παραπέµπουν, όπως προβλέπει το άρθρο του παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 809/2004, σε συνδυασµό µε τις απόψεις της Τράπεζας. Οι αναφερόµενες στο παρόν Έγγραφο χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες είναι οι κατάλληλες για την ορθή εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του Οµίλου, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 809/2004 και τις οδηγίες της CESR ικαστικές και ιαιτητικές ιαδικασίες Σηµειώνεται ότι δεν εκκρεµούν αγωγές κατά του Οµίλου την που θα επηρέαζαν την οικονοµική του κατάσταση. Σελίδα 15

16 3.1.3 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Η Τράπεζα Πειραιώς ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τον έλεγχο της χρήσης 2002 διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές κ. Γεώργιος Μοσκοφίδης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.», Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα και κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας «ΠραϊςγουωτερχαουςΚουπερς Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία Ορκωτοί Ελεγκτές» («PriceWaterhouseCoopers»), Κηφισίας 268, Χαλάνδρι. Τον έλεγχο των χρήσεων διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές κ. Κωνσταντίνος Καρανάσιος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.», Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα και κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας «ΠραϊςγουωτερχαουςΚουπερς Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία Ορκωτοί Ελεγκτές» («PriceWaterhouseCoopers»), Κηφισίας 268, Χαλάνδρι. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς για τη χρήση 2002 έχουν ελεγχθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. Γεώργιο Μοσκοφίδη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.», Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα και Κωνσταντίνο Μιχαλάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας «PriceWaterhouseCoopers», Κηφισίας 268, Χαλάνδρι. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς για τις χρήσεις έχουν ελεγχθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. Κωνσταντίνο Καρανάσιο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.», Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα και Κωνσταντίνο Μιχαλάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας «ΠραϊςγουωτερχαουςΚουπερς Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία Ορκωτοί Ελεγκτές» («PriceWaterhouseCoopers»), Κηφισίας 268, Χαλάνδρι. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς της επανεξέλεξε τον κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας «ΠραϊςγουωτερχαουςΚουπερς Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία Ορκωτοί Ελεγκτές» («PriceWaterhouseCoopers»), Κηφισίας 268, Χαλάνδρι ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση Οι οικονοµικές καταστάσεις (ατοµικές και ενοποιηµένες) της Τράπεζας Πειραιώς της περιόδου συντάχθηκαν βάσει των.π.χ.π. και έχουν επισκοπηθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας «ΠραϊςγουωτερχαουςΚουπερς Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία Ορκωτοί Ελεγκτές» («PriceWaterhouseCoopers»), Κηφισίας 268, Χαλάνδρι. Τα πιστοποιητικά ελέγχου των παραπάνω Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ µαζί µε τις αντίστοιχες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις κάθε χρήσης περιλαµβάνονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και ειδικότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ανάλυση των παρατηρήσεων και σηµειώσεων που παραπέµπουν τα πιστοποιητικά των τακτικών ορκωτών ελεγκτών των χρήσεων Στη συνέχεια παρατίθενται τα πιστοποιητικά των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της Τράπεζας Πειραιώς για τις χρήσεις , οι σηµειώσεις στις οποίες παραπέµπουν, καθώς και σχολιασµός των παρατηρήσεων και σηµειώσεων, στις οποίες προέβησαν οι ορκωτοί ελεγκτές, έτσι ώστε Σελίδα 16

17 να καταδειχθεί η άποψη της ιοίκησης της Τράπεζας (µε πλάγιους χαρακτήρες) ότι οι οικονοµικές καταστάσεις, όπως καταρτίσθηκαν αρχικώς και εγκρίθηκαν από τις αντίστοιχες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, παρουσιάζουν τη δίκαιη και πραγµατική εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Οµίλου της Τράπεζας, σύµφωνα και µε το άρθρο 42 α του Ν. 2190/20. Χρήση 2002 Σηµειώσεις Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων στις οποίες παραπέµπουν οι ορκωτοί ελεγκτές στο πιστοποιητικό τους: 1. Σηµειώσεις 3 και 9 (Σηµείωση 3) Η Τράπεζα και ορισµένες από τις ενοποιούµενες θυγατρικές της απεικόνισαν την 31η εκεµβρίου 2002, όπως έγινε και την 31η εκεµβρίου 2001, την αρνητική διαφορά που προέκυψε από την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου των χρεογράφων (κυρίως εισηγµένων), αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων. Έτσι τα Ενοποιηµένα Ίδια Κεφάλαια µειώθηκαν κατά το ποσό 159,4 εκατ., από το οποίο ποσό 68,9 εκατ. περιλαµβάνεται στο λογαριασµό ικαιώµατα Μειοψηφίας. Εφαρµόσθηκε ο Ν. 2992/2002, ο οποίος επέτρεψε την παρέκκλιση από τον Ν.2190/1920. (Σηµείωση 9) Η εµφανιζόµενη στον Ισολογισµό αξία των µετοχών και συµµετοχών είναι µεγαλύτερη της τρέχουσας αξίας τους, σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920, κατά 172 εκατ. περίπου. Το ανωτέρω ποσό αφορά θυγατρικές εταιρίες που δεν ανήκουν στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα, οι οποίες θα ενοποιηθούν µε την εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.F.R.S.) την , καθώς και µη εισηγµένες µετοχές των οποίων η πραγµατική αξία, σύµφωνα µε υπάρχουσες αξιολογήσεις ιεθνών Ελεγκτικών Οίκων, υπερκαλύπτει την ανωτέρω διαφορά. Για το χαρτοφυλάκιο αυτό αξίας 457 εκατ., η Τράπεζα είχε στη διάθεσή της αποτιµήσεις από διεθνείς οίκους για συγκεκριµένες εταιρίες (κυρίως εταιριών διαχείρισης ακινήτων και θυγατρικών της ING, οι οποίες το 2004 ανταλλάχθηκαν µε εισηγµένες µετοχές της µητρικής ING και δεν προέκυψε οποιαδήποτε ζηµιά στο αποτέλεσµα), των χαρτοφυλακίων αυτών, µε βάση τις οποίες υπερκαλυπτόταν η ανωτέρω διαφορά, καθώς η τρέχουσα αξία ( 285 εκατ.) όπως αυτή οριζόταν από τον Ν. 2190/1920 δεν αντιπροσώπευε την πραγµατική αξία ( 473 εκατ.) των εταιριών αυτών. Συνεπώς, το χαρτοφυλάκιο µετοχών και συµµετοχών εµφανίστηκε στην αξία κτήσης του κατ εφαρµογή του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/ Σηµειώσεις 5 και 6 (Σηµείωση 5) Στο λογαριασµό «Αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικών Πράξεων» περιλαµβάνεται ποσό 25,5 εκατ. περίπου (στη µειοψηφία αντιστοιχεί ποσό 10,7 εκατ. περίπου), το οποίο αφορά µη απαλειφθέντα κέρδη από πωλήσεις οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου, επειδή οι πωλήσεις αυτές έγιναν από θυγατρική τράπεζα του Οµίλου µέσω της δευτερογενούς αγοράς τίτλων σε αγοραίες τιµές, πράγµα το οποίο θα µπορούσε να είχε πραγµατοποιηθεί και µε τρίτους, στις ίδιες τιµές και µε το ίδιο αποτέλεσµα. Έτσι δεν τίθεται θέµα απαλοιφής. (Σηµείωση 6) Στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα περιλαµβάνονται και κέρδη 5,6 εκατ. (εκ των οποίων τα 3 εκατ. αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας), τα οποία προέκυψαν από συναλλαγές της Τράπεζας µε εταιρίες που δεν ενοποιούνται µε πλήρη ενοποίηση παρά µόνο µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Σελίδα 17

18 Οι συναλλαγές που περιγράφονται στις σηµειώσεις αυτές έγιναν σε όρους αγοράς και δεν υπήρχε κανένας λόγος για αλλαγή των αποτελεσµάτων του Οµίλου. Εξάλλου, τα συγκεκριµένα στοιχεία ενεργητικού διατέθηκαν τελικά σε τρίτους, χωρίς καµία ουσιαστική επίδραση επί των αποτελεσµάτων. 3. Σηµείωση 7 Στη χρήση 2002, πραγµατοποιήθηκε ανταλλαγή µετοχών θυγατρικών εταιριών του Χ.Α.Α. αξίας κτήσης 1,2 εκατ. µε µετοχές Ε.Χ.Α.Ε. αξίας 5 εκατ. Από την ανταλλαγή αυτή προέκυψε στην Τράπεζα Πειραιώς θετική διαφορά από αναπροσαρµογή αξίας 3,8 εκατ., η οποία εµφανίζεται στο λογαριασµό «Αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικών Πράξεων». Η συναλλαγή ουσιαστικά αποτελεί κέρδος από εκκαθάριση εταιριών που εκκαθαρίζονται. 4. Σηµείωση 8 Η Τράπεζα Πειραιώς και οι σηµαντικότερες θυγατρικές της, κατά πάγια τακτική, σχηµατίζουν πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, µε βάση την υπ αριθµ. 205/1988 Γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της ιοικήσεως και το άρθρο 10 του Ν. 2065/1992. Εάν σχηµατιζόταν πρόβλεψη για τις πιθανές υποχρεώσεις για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, το σωρευµένο ύψος της κατά την 31η εκεµβρίου 2002 θα ανερχόταν στο ποσό των 20,5 εκατ. περίπου, εκ των οποίων ποσό 1,4 εκατ. αφορά τη χρήση του Στη µειοψηφία αναλογεί ποσό 56 χιλ. Η Τράπεζα εφάρµοσε την υπ αριθµ. 205/1988 Γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της ιοικήσεως και το άρθρο 10 του Ν. 2065/1992, σύµφωνα µε τα οποία δεν απαιτείται ο σχηµατισµός πρόβλεψης αποζηµίωσης για το σύνολο του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Η επίδραση επί των ιδίων κεφαλαίων αφορά κυρίως χρήσεις προγενέστερες της χρήσης 2002, η δε επίδραση επί των Ιδίων Κεφαλαίων και των Αποτελεσµάτων είναι ασήµαντη. Πιστοποιητικό Τακτικών Ορκωτών - Λογιστών (Παρατήρηση 1) Στο λογαριασµό Ενεργητικού 9γ «Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία», περιλαµβάνεται, πλην των άλλων, αναπόσβεστο υπόλοιπο 15,2 εκατ. περίπου, το οποίο αφορά αποζηµιώσεις οι οποίες καταβλήθηκαν στο προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς, στα πλαίσια του προγράµµατος εθελουσίας αποχώρησης που η Τράπεζα εφάρµοσε στη χρήση Το σχετικό κονδύλι δεν επιβάρυνε εξ ολοκλήρου τα αποτελέσµατα της χρήσης, αλλά αποσβένεται τµηµατικά και ισόποσα, σαν έξοδο αναδιοργάνωσης, σε µια πενταετία. Το πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου πληρούσε τα κριτήρια κεφαλαιοποίησης, όπως αυτά ορίζονταν από τις ελληνικές λογιστικές αρχές, αφού ήταν απαραίτητο για την εύρυθµη λειτουργία της νέας οργανωτικής δοµής, µετά τις απορροφήσεις των τραπεζών Μακεδονίας-Θράκης και Χίου από την Τράπεζα Πειραιώς. (Παρατήρηση 2) Στο λογαριασµό Παθητικού 10 «Τακτικό αποθεµατικό (από αποτίµηση χρεογράφων)» περιλαµβάνεται ποσό 64,8 εκατ. περίπου, που προέκυψε από αποτίµηση χρεογράφων µε απευθείας χρέωση των Ιδίων Κεφαλαίων, τα οποία χρεόγραφα πωλήθηκαν στην παρούσα χρήση. Η Τράπεζα στη συγκεκριµένη περίπτωση εφάρµοσε το Ν. 2992/2002 στον οποίο προβλέπεται συµψηφισµός του αρνητικού αποθεµατικού µε µελλοντικά αποθεµατικά από χρεόγραφα χωρίς να υποχρεώνει την κατ είδος αντιµετώπιση του αποθεµατικού. Σελίδα 18

19 Η αναφορά των ορκωτών ελεγκτών σε ποσό το οποίο περιλαµβάνεται στο τακτικό αποθεµατικό από αποτίµηση χρεογράφων και αφορά χρεόγραφα που πουλήθηκαν στην παρούσα χρήση, προέρχεται από την εφαρµογή του Ν. 2992/2002 κυρίως σε προηγούµενες χρήσεις και ως εκ τούτου δεν µεταβάλει, κατ εφαρµογή των διατάξεων του Ν και του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/1920, τα ίδια κεφάλαια ή την κερδοφορία του Οµίλου της τρέχουσας χρήσης. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τις Οικονοµικές Καταστάσεις των ενοποιούµενων εταιριών και των σχετικών στοιχείων που παρέδωσαν, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας καθώς και οι σηµειώσεις υπ άριθ 3, 5, 6, 7, 8, και 9 επί του Ισολογισµού, απεικονίζουν, µαζί µε το Ενοποιηµένο Προσάρτηµα, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση του Οµίλου εταιριών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της Τράπεζας κατά την 31 εκεµβρίου 2002 καθώς και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η Τράπεζα εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση». Χρήση 2003 Σηµειώσεις Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων στις οποίες παραπέµπουν οι ορκωτοί ελεγκτές στο πιστοποιητικό τους: 1. Σηµείωση 3 Η Τράπεζα και ορισµένες από τις ενοποιούµενες θυγατρικές της αποτίµησαν το χαρτοφυλάκιο χρεογράφων µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2992/2002. Η προκύπτουσα θετική διαφορά ύψους 37,9 εκατ. καταχωρήθηκε προσθετικά των Ιδίων Κεφαλαίων. Το χαρτοφυλάκιο λοιπών µετοχών και συµµετοχών, συνολικής αξίας ποσού 563,3 εκατ., αποτιµήθηκε στην αξία κτήσης τους. Η αντίστοιχη τρέχουσα αξία, µε βάση τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ανέρχεται σε 372,4 εκατ. περίπου. Εφαρµόσθηκε ο Ν. 2992/2002, ο οποίος επέτρεψε την παρέκκλιση από τον Ν.2190/1920. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα είχε στη διάθεσή της αποτιµήσεις από διεθνείς οίκους για συγκεκριµένες εταιρίες (κυρίως εταιριών διαχείρισης ακινήτων και θυγατρικών της ING, οι οποίες το 2004 ανταλλάχθηκαν µε εισηγµένες µετοχές της µητρικής ING και δεν προέκυψε οποιαδήποτε ζηµιά στο αποτέλεσµα) των χαρτοφυλακίων αυτών, µε βάση τις οποίες υπερκαλυπτόταν η ανωτέρω διαφορά, καθώς η τρέχουσα αξία ( 372,4 εκατ.) όπως αυτή οριζόταν από τον Ν. 2190/1920 δεν αντιπροσώπευε την πραγµατική αξία των εταιριών αυτών ( 602,5 εκατ.). Συνεπώς, το χαρτοφυλάκιο λοιπών µετοχών και συµµετοχών εµφανίστηκε στην αξία κτήσης του κατ εφαρµογή του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/ Σηµείωση 8 Η Τράπεζα Πειραιώς και οι σηµαντικότερες θυγατρικές της, κατά πάγια τακτική, σχηµατίζουν πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, µε βάση την υπ αριθµ. 205/1988 Γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της ιοικήσεως και το άρθρο 10 του Ν. 2065/1992. Εάν σχηµατιζόταν πρόβλεψη για τις πιθανές υποχρεώσεις για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, το σωρευµένο ύψος της κατά την 31η εκεµβρίου 2003 θα ανερχόταν στο ποσό των 27,2 εκατ., εκ των οποίων ποσό 2,8 εκατ. αφορά τη χρήση του Η σχηµατισµένη πρόβλεψη κατά την ανέρχεται σε 12,1 εκατ. Σελίδα 19

20 Η Τράπεζα εφάρµοσε την υπ αριθµ. 205/1988 Γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της ιοικήσεως και το άρθρο 10 του Ν. 2065/1992, σύµφωνα µε τα οποία δεν απαιτείται ο σχηµατισµός πρόβλεψης αποζηµίωσης για το σύνολο του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Η επίδραση επί των ιδίων κεφαλαίων αφορά κυρίως χρήσεις προγενέστερες της χρήσης 2002, η δε επίδραση επί των Ιδίων Κεφαλαίων και των Αποτελεσµάτων είναι ασήµαντη. 3. Σηµείωση 11 Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1997 και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε. µέχρι και τη χρήση Ορισµένες από τις ενοποιούµενες εταιρίες δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Η Τράπεζα σήµερα (Νοέµβριος 2005) έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση του Για τις ανέλεγκτες χρήσεις υπάρχουν επαρκείς προβλέψεις στις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα.π.χ.π., η δε επίδρασή τους είναι ασήµαντη. Πιστοποιητικό Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: (Παρατήρηση 1) Στο λογαριασµό Ενεργητικού 9γ Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία, περιλαµβάνεται, πλην των άλλων, αναπόσβεστο υπόλοιπο 14,0 εκατ. περίπου, το οποίο αφορά αποζηµιώσεις οι οποίες καταβλήθηκαν στο προσωπικό της Τράπεζας, στα πλαίσια του προγράµµατος εθελουσίας αποχώρησης που η Τράπεζα εφάρµοσε στις χρήσεις 2002 και Από το σύνολο του ποσού, 11,4 εκατ. αφορά τη χρήση 2002, ενώ ποσό 2,6 εκατ. αφορά την παρούσα χρήση. Τα σχετικά κονδύλια δεν επιβάρυναν εξ ολοκλήρου τα αποτελέσµατα των χρήσεων τις οποίες αφορούν, αλλά αποσβένονται τµηµατικά και ισόποσα, σαν έξοδο αναδιοργάνωσης, σε µια πενταετία. Η επίδραση επί των αποτελεσµάτων του 2003 είναι ασήµαντη. Το µεγαλύτερο µέρος του προγράµµατος εθελουσίας εξόδου εφαρµόσθηκε το 2002 και πληρούσε τα κριτήρια κεφαλαιοποίησης, όπως αυτά ορίζονταν από τις ελληνικές λογιστικές αρχές, αφού ήταν απαραίτητο για την εύρυθµη λειτουργία της νέας οργανωτικής δοµής, µετά τις απορροφήσεις των τραπεζών Μακεδονίας-Θράκης και Χίου από την Τράπεζα Πειραιώς. (Παρατήρηση 2) Στο λογαριασµό Παθητικού 10 Τακτικό αποθεµατικό (από αποτίµηση χρεογράφων) περιλαµβάνεται ποσό 68,6 εκατ. τουλάχιστον, που προέκυψε από αποτίµηση χρεογράφων µε απευθείας χρέωση των Ιδίων Κεφαλαίων κυρίως σε προηγούµενες χρήσεις, τα οποία χρεόγραφα πωλήθηκαν στην παρούσα χρήση. Η Τράπεζα στη συγκεκριµένη περίπτωση εφάρµοσε το Ν. 2992/2002, στον οποίο προβλέπεται συµψηφισµός του αρνητικού αποθεµατικού µε µελλοντικά αποθεµατικά από χρεόγραφα, χωρίς να υποχρεώνει την κατ είδος αντιµετώπιση του αποθεµατικού. Η αναφορά των ορκωτών ελεγκτών σε ποσό το οποίο περιλαµβάνεται στο τακτικό αποθεµατικό από αποτίµηση χρεογράφων και αφορά χρεόγραφα που πουλήθηκαν στην παρούσα χρήση, προέρχεται από την εφαρµογή του Ν. 2992/2002 κυρίως σε προηγούµενες χρήσεις και ως εκ τούτου δεν µεταβάλει, κατ εφαρµογή των διατάξεων του Ν και του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/1920, τα ίδια κεφάλαια ή την κερδοφορία του Οµίλου της τρέχουσας χρήσης. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τις Οικονοµικές Καταστάσεις των ενοποιούµενων εταιριών και των σχετικών στοιχείων που παρέδωσαν, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, καθώς και οι σηµειώσεις 3, 8 και 11 επί του Ισολογισµού, απεικονίζουν, µαζί µε το Ενοποιηµένο Προσάρτηµα, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση του Οµίλου εταιριών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της Τράπεζας κατά την 31η εκεµβρίου Σελίδα 20

21 2003, καθώς και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η Τράπεζα εφάρµοσε στην προηγουµένη χρήση». Χρήση 2004 Σηµειώσεις Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων στις οποίες παραπέµπουν οι ορκωτοί ελεγκτές στο πιστοποιητικό τους: 1. Σηµείωση 3 Η Τράπεζα και ορισµένες από τις ενοποιούµενες θυγατρικές της αποτίµησαν το χαρτοφυλάκιο χρεογράφων µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2992/2002. Η προκύπτουσα αρνητική διαφορά ύψους 0,3 εκατ. εµφανίστηκε στα ίδια κεφάλαια. Το χαρτοφυλάκιο λοιπών µετοχών και συµµετοχών που δεν ενοποιούνται, συνολικής αξίας ποσού 503,2 εκατ., εµφανίζεται στον Ισολογισµό στην αξία κτήσης του. Η τρέχουσα αξία, µε βάση τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ανέρχεται σε 425,5 εκατ. περίπου, διαφορά η οποία δεν θα υφίσταται κατά την εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Εφαρµόσθηκε ο Ν. 2992/2002, ο οποίος επέτρεψε την παρέκκλιση από τον Ν.2190/1920. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα είχε στη διάθεσή της αποτιµήσεις από διεθνείς οίκους για συγκεκριµένες εταιρίες (κυρίως εταιριών διαχείρισης ακινήτων) των χαρτοφυλακίων αυτών, µε βάση τις οποίες υπερκαλυπτόταν η ανωτέρω διαφορά, καθώς η τρέχουσα αξία ( 425,5 εκατ.) όπως αυτή οριζόταν από τον Ν. 2190/1920 δεν αντιπροσώπευε την πραγµατική αξία των εταιριών αυτών, η οποία ανερχόταν σε 528,3 εκατ.). Συνεπώς, το χαρτοφυλάκιο λοιπών µετοχών και συµµετοχών εµφανίστηκε στην αξία κτήσης του κατ εφαρµογή του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς η ανωτέρω διαφορά όπως ρητά αναφέρεται στη σηµείωση δεν υφίσταται µε την εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης). 2. Σηµείωση 5 Στη χρήση 2004, πραγµατοποιήθηκε µε βάση το άρθρο 15 του Ν.3229/2004 αναπροσαρµογή της αξίας ακινήτων στην εύλογη αξία τους. Η καθαρή υπεραξία που προέκυψε ύψους 38,1 εκατ. συµψηφίστηκε εξ ολοκλήρου µε υποαξίες αποτίµησης µετοχών, οµολογιών και λοιπών χρεογράφων που εµφανίζονται στο «Τακτικό αποθεµατικό από αποτίµηση χρεογράφων». Επίσης, υποαξία ποσού 3,8 εκατ. συµψηφίστηκε µε αντίστοιχες σχηµατισµένες προβλέψεις. Οι ενοποιούµενες θυγατρικές Σίγµα Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Πειραιώς Leasing, κατ εφαρµογή των διατάξεων των Ν. 2065/1992 και Ν. 3229/2004 αντίστοιχα, οδήγησαν τις προκύπτουσες υπεραξίες ύψους 0,26 εκατ. και 0,47 εκατ. στο Αποθεµατικό Αναπροσαρµογής. Η αναφορά των ορκωτών στην εν λόγω σηµείωση είναι περισσότερο πληροφοριακή και αφορά κυρίως την αλλαγή της µεθόδου αποτίµησης των ακινήτων σε σχέση µε προηγούµενες χρήσεις, αλλαγή που προέκυψε από την υιοθέτηση του χειρισµού του Ν. 3229/2004 και προσαρµόζει τα ακίνητα σύµφωνα µε το.λ.π. 16 στην εύλογη αξία τους κατ εφαρµογή δε και του άρθρου 42 α του ΚΝ 2190/ Σηµείωση 6 Με βάση το άρθρο 39 του Ν.3259/2004 περί ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών, διαγράφηκαν χορηγήσεις ποσού 41,1 εκατ. και σχηµατισµένες προβλέψεις ποσού 3,9 Σελίδα 21

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 Κύριοι Μέτοχοι, Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να συγχωνευθούν οι ανώνυµες εταιρείες «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε» («Απορροφώσα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο του Κανονισµού του Χ.Α. του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, παρ.2δ, του Ν. 3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Για το σκοπό της συγχώνευσης µε απορρόφηση της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε

ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΙΟΙ Χ.ΚΑΤΣΕΛΗ A.Β.Ε.E. (ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ) ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες:

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες: Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι 20 Σεπτεμβρίου 2011 Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.221

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

(1.100.280.894,40+2.177.670.507,94=3.277.951.402,34)

(1.100.280.894,40+2.177.670.507,94=3.277.951.402,34) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ΕRGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 σχετικά µε τη συγχώνευση µε απορρόφηση της Τράπεζας EFG

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙ Α: 1/229

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.577.664.968,00.- ευρώ και διαιρείται σε 286.848.176 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ η κάθε μία. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωµοδότηση σχετικά µε την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΕΤΕΜ ΑΕ από την ΕΛΒΑΛ ΑΕ 2 Οκτωβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2013 (περίοδος 1.1.2013 30.6.2013) σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ TELEFAX : 2103842642

ΑΠΟΦΑΣΗ TELEFAX : 2103842642 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Β Αθήνα 16-12 - 2008 Αριθµ. πρωτ. : Κ2-11365 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012)

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ.4 Ν.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ.4 Ν. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΤΕΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡ.4 Ν. 2190/1920. Ο Πρόεδρος του. Συµβουλίου υποβάλλει

Διαβάστε περισσότερα