εργαζοµένων στη σκόνη που προέρχεται από τον αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν αµίαντο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εργαζοµένων στη σκόνη που προέρχεται από τον αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν αµίαντο"

Transcript

1 Οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Σεπτεµβρίου 1983 για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αµίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ) Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Σεπτεµβρίου 1983 για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αµίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ) (83/477/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιµώντας: ότι το ψήφισµα του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1978 περί προγράµµατος δράσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε θέµατα υγείας και ασφάλειας στον τόπο εργασίας (4) προβλέπει την εκπόνηση ειδικών εναρµονισµένων µέτρων σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τον αµίαντο ότι η οδηγία 80/1107/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 1980 περί προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε χηµικά, φυσικά ή βιολογικά µέσα (5), θέσπιζε ορισµένες διατάξεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εξασφάλιση της προστασίας αυτής ότι η οδηγία αυτή προβλέπει τον καθορισµό, µε ειδικές οδηγίες, οριακών τιµών και ειδικών προδιαγραφών για τα µέσα που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι, µεταξύ των οποίων είναι ο αµίαντος ότι ο αµίαντος είναι τοξικός παράγων, που βρίσκεται σε µεγάλο αριθµό καταστάσεων εργασίας και ότι, συνεπώς, πολλοί εργαζόµενοι είναι εκτεθειµένοι σε ενδεχόµενο κίνδυνο της υγείας τους ότι ο κροκιδόλιθος θεωρείται σαν ένα είδος αµιάντου ιδιαιτέρως επικίνδυνου ότι οι επιστηµονικές γνώσεις που είναι σήµερα διαθέσιµες δεν επιτρέπουν τον ορισµό επιπέδου κάτω από το οποίο οι κίνδυνοι για την υγεία δεν θα υπάρχουν πια, αλλά ελαττώνοντας την έκθεση στον αµίαντο θα ελαττωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης ασθενειών που σχετίζονται µε τον αµίαντο ότι η παρούσα οδηγία περιλαµβάνει τις ελάχιστες προδιαγραφές που θα επανεξεταστούν βάσει της εµπειρίας που αποκτήθηκε και της εξέλιξης της τεχνικής στον τοµέα αυτό ότι η οπτική µικροσκοπία, αν και δεν επιτρέπει τη µέτρηση των µικροτέρων ινών που είναι βλαπτικές για την υγεία, είναι η µέθοδος που χρησιµοποιείται περισσότερο για την κανονική µέτρηση του αµιάντου ότι, έτσι, τα προληπτικά µέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο και η προβλεπόµενη υποχρέωση για τα Κράτη µέλη στο θέµα της παρακολούθησης της υγείας των εργαζοµένων αυτών έχουν µεγάλη σηµασία, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία, η οποία αποτελεί τη δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ, έχει ως αντικείµενο την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους για την υγεία τους, περιλαµβανοµένης και της πρόληψης των κινδύνων αυτών, που προέρχονται ή µπορούν να προέλθουν από την έκθεση, κατά τη διάρκεια της εργασίας, στον αµίαντο. Η οδηγία θεσπίζει οριακές τιµές και άλλες ειδικές διατάξεις. 2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται: - στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, - στην αεροπλοΐα.

2 3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ευχέρεια των Κρατών µελών να εφαρµόζουν ή να εισάγουν νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν ισχυρότερη προστασία των εργαζοµένων, ιδίως όσον αφορά την αντικατάσταση του αµιάντου από υποκατάστατα λιγότερο επικίνδυνα. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ο όρος αµίαντος υποδηλώνει τα εξής ινώδη πυριτικά άλατα: - τον ακτινόλιθο αριθ (*) του CAS (1), - το γρουνερίτη αµίαντο (αµοσίτη) αριθ (*) του CAS (1), - τον ανθοφυλλίτη αριθ (*) του CAS (1), - τον χρυσότιλο αριθ του CAS (1), - τον κροκιδόλιθο αριθ του CAS (1), - τον τρεµόλιθο αριθ (*) του CAS (1). Άρθρο 3 1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις δραστηριότητες κατά τις οποίες οι εργαζόµενοι εκτίθενται ή µπορεί να εκτεθούν κατά την εργασία τους στη σκόνη που προέρχεται από τον αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν αµίαντο. 2. Για κάθε δραστηριότητα που µπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο έκθεσης στη σκόνη που προέρχεται από τον αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν αµίαντο, ο κίνδυνος αυτός πρέπει να εκτιµάται µε τρόπο που θα επιτρέπει να προσδιοριστεί η φύση και ο βαθµός της έκθεσης των εργαζοµένων στη σκόνη που πρέρχεται από τον αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν αµίαντο. 3. Αν από την εκτίµηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 προκύπτει ότι η συγκέντρωση ινών αµιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας βρίσκεται χωρίς να υπάρχει καθόλου ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός, κατ' εκλογή των Κρατών µελών, σε ένα επίπεδο που υπολογίζεται ή µετράται σε σχέση µε περίοδο αναφοράς 8 ωρών, - χαµηλότερο από 0,25 ίνες ανά cm3, ή/και - χαµηλότερο από µια συνολική δόση 15,00 ινοηµερών ανά cm3 επί 3 µήνες, τα άρθρα 4, 7 και 13, το άρθρο 14 παράγραφος 2 καθώς και τα άρθρα 15 και 16 δεν εφαρµόζονται. 4. Η εκτίµηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 αποτελεί το αντικείµενο διαβούλευσης µε τους εργαζόµενους ή/και µε τους εκπροσώπους τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση και αναθεωρείται όταν υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι δεν είναι σωστή ή όταν µεσολαβεί ουσιαστική µεταβολή στην εργασία. Άρθρο 4 Με επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3, λαµβάνονται τα εξής µέτρα: 1. Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πρέπει να καλύπτονται από ένα σύστηµα κοινοποιήσεως το οποίο θα διαχειρίζεται η υπεύθυνη αρχή του Κράτους µέλους. 2. Η κοινοποίηση πρέπει να γίνεται από τον εργοδότη προς την υπεύθυνη αρχή του Κράτους µέλους, σύµφωνα µε τις εθνικές νοµικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις. Η κοινοποίηση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει, το λιγότερο, µια συνοπτική περιγραφή: - των χρησιµοποιούµενων τύπων και ποσοτήτων αµιάντου, - των δραστηριοτήτων και των µεθόδων που εφαρµόζονται, - των παραγόµενων προϊόντων. 3. Οι εργαζόµενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση έχουν πρόσβαση στο έγγραφο που αποτελεί το αντικείµενο της κοινοποίησης που αφορά την επιχείρησή τους ή την εγκατάσταση σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. 4. Κάθε φορά που επέρχεται µια σηµαντική µετατροπή στη χρησιµοποίηση του αµιάντου ή των υλικών που περιέχουν αµίαντο, πρέπει να γίνεται νέα κοινοποίηση. Άρθρο 5 Πρέπει να απαγορεύεται η εφαρµογή του αµιάντου µε τη µέθοδο του ψεκασµού. Άρθρο 6 Για κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η έκθεση των εργαζοµένων στη σκόνη που προέρχεται από τον αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν αµίαντο στο χώρο εργασίας πρέπει να ελαττωθεί στο χαµηλότερο επίπεδο που είναι εύλογα δυνατό,

3 οπωσδήποτε δε σε επίπεδο κατώτερο από τις οριακές τιµές που ορίζονται στο άρθρο 8, ιδίως µε τη λήψη των ακόλουθων µέτρων, όταν τούτο κρίνεται κατάλληλο: 1. Η ποσότητα αµιάντου που χρησιµοποιείται σε κάθε περίπτωση πρέπει να περιορίζεται στην ελάχιστη εύλογα δυνατή ποσότητα. 2. Ο αριθµός των εργαζοµένων, που εκτίθενται ή είναι δυνατό να εκτεθούν στη σκόνη που προέρχεται από τον αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν αµίαντο, πρέπει να περιορίζεται στο µικρότερο δυνατό. 3. Κατ' αρχήν πρέπει να επινοούνται διαδικασίες εργασίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην απελευθερώνεται σκόνη αµιάντου στην ατµόσφαιρα. Αν αυτό δεν είναι εύλογα δυνατό να επιτευχθεί, η σκόνη πρέπει να εξαλείφεται όσο το δυνατό πλησιέστερα στο σηµείο εκποµπής της. 4. Όλα τα κτίρια ή/και οι εγκαταστάσεις και εξοπλισµοί που χρησιµεύουν για τη µεταποίηση ή την επεξεργασία του αµιάντου πρέπει να µπορούν να καθαρίζονται και να συντηρούνται αποτελεσµατικά και τακτικά. 5. Ο ακατέργαστος αµίαντος πρέπει να αποθηκεύεται και να µεταφέρεται σε κατάλληλες κλειστές συσκευασίες. 6. Τα απόβλητα των εργασιών πρέπει να συλλέγονται και να αποµακρύνονται από το χώρο εργασίας το συντοµότερο δυνατό µέσα σε κατάλληλες κλειστές συσκευασίες οι οποίες να φέρουν ειδική ετικέτα που να αναφέρει ότι περιέχουν αµίαντο. Το µέτρο αυτό δεν εφαρµόζεται στις εξορυκτικές δραστηριότητες. Τα απόβλητα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει στη συνέχεια να υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία σύµφωνα µε την οδηγία 78/319/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής Μαρτίου 1978 περί των τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων (1). Άρθρο 7 Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3, λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα: 1. Για να εξασφαλίζεται η τήρηση των οριακών τιµών που ορίζονται στο άρθρο 8, η µέτρηση της περιεκτικότητας του αέρα σε αµίαντο στο χώρο της εργασίας πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη µέθοδο αναφοράς που περιγράφεται στο παράρτηµα Ι ή κάθε άλλη µέθοδο που δίνει ισοδύναµα αποτελέσµατα. Η µέτρηση αυτή πρέπει να προγραµµατίζεται και να πραγµατοποιείται τακτικά και η δειγµατοληψία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική όσον αφορά την προσωπική έκθεση του εργαζόµενου στη σκόνη που προέρχεται από αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν αµίαντο. Για τη µέτρηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο λαµβάνονται υπόψη µόνο ορισµένες ίνες οι οποίες παρουσιάζουν µήκος τουλάχιστον 5 µm και πλάτος το πολύ 3 µm και των οποίων ο λόγος µήκους προς πλάτος είναι µεγαλύτερος του 3 : 1. Το Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις προόδους που σηµειώθηκαν εν τω µεταξύ στις επιστηµονικές γνώσεις και στην τεχνολογία και την εµπειρία που αποκτήθηκε κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, επανεξετάζει τις διατάξεις της πρώτης φράσης του πρώτου εδαφίου, µέσα σε προθεσµία πέντε ετών από την έκδοση της παρούσας οδηγίας, προκειµένου να καθοριστεί µια µοναδική µέθοδος για τη µέτρηση της περιεκτικότητας του αέρα σε αµίαντο σε κοινοτικό επίπεδο. 2. Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιούνται αφού ζητηθεί η γνώµη των εργαζοµένων ή/και των εκπροσώπων τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση. 3. Η συλλογή δειγµάτων πρέπει να διεξάγεται από προσωπικό που έχει τα απαιτούµενα προσόντα. Στη συνέχεια τα δείγµατα αναλύονται σε εργαστήρια τα οποία έχουν τον κατάλληλο εξοπλισµό για να τα αναλύσουν και τις αναγκαίες γνώσεις για την εφαρµογή των απαραιτήτων τεχνικών προσδιορισµού. 4. Η περιεκτικότητα του αέρα σε αµίαντο µετράται κατά γενικό κανόνα τουλάχιστον κάθε τρεις µήνες και πάντως κάθε φορά που γίνεται κάποια τεχνική µετατροπή. Η συχνότητα των µετρήσεων µπορεί να µειώνεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο σηµείο Η συχνότητα των µετρήσεων µπορεί να µειώνεται µέχρι µία φορά το χρόνο αν: - δεν υπάρχει καµιά σηµαντική αλλαγή στις συνθήκες του χώρου εργασίας και - τα αποτελέσµατα των δύο προηγουµένων µετρήσεων δεν υπερβαίνουν το µισό των οριακών τιµών που ορίζονται στο άρθρο 8. Όταν υπάρχουν οµάδες εργαζοµένων που εκτελούν ίδιες ή ανάλογες εργασίες στον ίδιο χώρο

4 και των οποίων η υγεία για το λόγο αυτό διατρέχει τον ίδιο κίνδυνο, η δειγµατοληψία µπορεί να διενεργείται κατά οµάδα. 6. Η διάρκεια των δειγµατοληψιών είναι τόση, ώστε, είτε µε µέτρηση είτε µε υπολογισµό χρονικώς σταθµισµένο, να είναι δυνατό να προσδιοριστεί η αντιπροσωπευτική έκθεση για µια περίοδο αναφοράς 8 ωρών (µια βάρδια). Η διάρκεια των διαφόρων δειγµατοληψιών καθορίζεται επίσης σύµφωνα µε το σηµείο 6 του παραρτήµατος Ι. Άρθρο 8 Ισχύουν οι ακόλουθες οριακές τιµές: α) συγκέντρωση ινών αµιάντων εκτός από τον κροκιδόλιθο στον αέρα στο χώρο εργασίας: 1,00 ίνες ανά cm3 που µετράται ή υπολογίζεται σε σχέση µε περίοδο αναφοράς οκτώ ωρών β) συγκέντρωση ινών κροκιδόλιθου στον αέρα στον χώρο εργασίας: 0,50 ίνες ανά cm3 που µετράται ή υπολογίζεται σε σχέση µε περίοδο αναφοράς οκτώ ωρών γ) συγκέντρωση ινών αµιάντου στον αέρα στον χώρο εργασίας, στην περίπτωση µίγµατος κροκιδόλιθου και άλλων ινών αµιάντου. Η οριακή τιµή βρίσκεται σε επίπεδο που υπολογίζεται µε βάση τις οριακές τιµές που προβλέπονται στα σηµεία α) και β) λαµβάνοντας υπόψη την αναλογία του κροκιδόλιθου και των άλλων τύπων αµιάντου στο µίγµα. Άρθρο 9 Το Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις προόδους που έγιναν στις επιστηµονικές γνώσεις και την τεχνολογία και την εµπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, επανεξετάζει τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 κα στο άρθρο 8 πριν από την 1η Ιανουαρίου Άρθρο Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιµών που ορίζονται στο άρθρο 8 πρέπει να προσδιορίζεται η αιτία της υπέρβασης αυτής και να λαµβάνονται το συντοµότερο δυνατό τα κατάλληλα µέτρα για τη θεραπεία της κατάστασης. Η εργασία στη µολυσµένη περιοχή µπορεί να συνεχιστεί µόνο αν ληφθούν κατάλληλα µέτρα για την προστασία των εκεί εργαζοµένων. 2. Αµέσως µετά γίνεται νέος προσδιορισµός της περιεκτικότητας του αέρα σε αµίαντο, ώστε να εξακριβώνεται η αποτελεσµατικότητα των µέτρων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου Στην περίπτωση που η έκθεση δεν µπορεί εύλογα να περιορισθεί µε άλλα µέσα και είναι απαραίτητη η χρήση ατοµικής προστατευτικής αναπνευστικής συσκευής, η χρήση της συσκευής αυτής δεν επιτρέπεται να είναι µόνιµη και πρέπει να περιορίζεται, για κάθε εργαζόµενο, στον απολύτως αναγκαίο ελάχιστο χρόνο. Άρθρο Για ορισµένες δραστηριότητες κατά τις οποίες προβλέπεται υπέρβαση των οριακών τιµών που ορίζονται στο άρθρο 8 και για τις οποίες δεν είναι εύλογα εφικτό να ληφθούν προληπτικά τεχνικά µέτρα για να περιορισθεί η περιεκτικότητα του αέρα σε αµίαντο, ο εργοδότης ορίζει τα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων κατά τις δραστηριότητες αυτές, και ιδίως: α) οι εργαζόµενοι λαµβάνουν έναν κατάλληλο αναπνευστικό εξοπλισµό και άλλους ατοµικούς προστατευτικούς εξοπλισµούς τους οποίους οφείλουν να φέρουν β) τοποθετούνται πινακίδες προειδοποίησης που επισηµαίνουν ότι προβλέπεται η υπέρβαση των οριακών τιµών που ορίζονται στο άρθρο Πριν από τις δραστηριότητες αυτές, ζητείται η γνώµη των εργαζόµενων ή/και των εκπροσώπων τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση για τα µέτρα αυτά. Άρθρο Πριν αρχίσουν οι εργασίες για την κατεδάφιση ή για την αποµάκρυνση του αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές και εγκαταστάσεις, καθώς και από πλοία, καταρτίζεται σχέδιο εργασίας. 2. Το σχέδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να προβλέπει τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων στον χώρο εργασίας. Το σχέδιο πρέπει ιδίως να προβλέπει: - ότι ο αµίαντος ή/και τα υλικά που περιέχουν αµίαντο θα αποµακρύνονται στο µέτρο που είναι λογικό πριν από την εφαρµογή των τεχνικών κατεδάφισης,

5 - ότι θα χορηγείται ο ατοµικός εξοπλισµός προστασίας που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 σηµείο α) εφόσον είναι αναγκαίο. Άρθρο Για κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, και µε επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 3, λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα ώστε: α) οι χώροι όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες αυτές: i) να είναι σαφώς οριοθετηµένοι και να έχουν εµφανή σήµανση µε πινακίδες προειδοποίησης, ii) να µην είναι προσιτοί σε άλλους εργαζόµενους εκτός από εκείνους οι οποίοι πρέπει να µπαίνουν στους χώρους αυτούς, λόγω της εργασίας τους ή των καθηκόντων τους, iii) να αποτελούν χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισµα β) να διευθετούνται κατάλληλοι χώροι όπου οι εργαζόµενοι µπορούν να τρώγουν και να πίνουν χωρίς κίνδυνο να µολυνθούν από τη σκόνη αµιάντου γ) i) να τίθενται στη διάθεση των εργαζοµένων κατάλληλα ενδύµατα εργασίας ή προστασίας, ii) αυτά τα ενδύµατα εργασίας ή προστασίας να παραµένουν στο χώρο της επιχείρησης. Να είναι όµως δυνατό να δίνονται για καθάρισµα σε πλυντήρια που διαθέτουν τον απαιτούµενο για το σκοπό αυτό εξοπλισµό και βρίσκονται έξω από την επιχείρηση, εφόσον η επιχείρηση δεν προβαίνει η ίδια στον καθαρισµό στην περίπτωση αυτή, η µεταφορά των ενδυµάτων εκτελείται σε κλειστά κιβώτια, iii) να παρέχονται ξεχωριστοί χώροι φύλαξης για τα ενδύµατα εργασίας ή προστασίας αφενός και για τα κοινά ενδύµατα αφετέρου, iv) να τίθενται στη διάθεση των εργαζοµένων κατάλληλες και επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, οι οποίες πρέπει να περιλαµβάνουν και ντους στην περίπτωση εργασιών που παράγουν σκόνη, v) ο προστατευτικός εξοπλισµός να τοποθετείται σε καθορισµένο σηµείο, να ελέγχεται και να καθαρίζεται µετά από κάθε χρήση και να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα ώστε ο ελαττωµατικός εξοπλισµός να επιδιορθώνεται ή να αντικαθίσταται πριν ξαναχρησιµοποιηθεί. 2. Το κόστος των µέτρων που λαµβάνονται κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 δεν είναι δυνατό να βαρύνει τους εργαζοµένους. Άρθρο Για κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα ώστε, τόσο οι εργαζόµενοι όσο και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση, να πληροφορούνται ικανοποιητικά: - τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία που συνεπάγεται η έκθεση στη σκόνη που προέρχεται από τον αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν αµίαντο, - την ύπαρξη κανονιστικών οριακών τιµών και την ανάγκη για έλεγχο της ατµόσφαιρας, - τις επιταγές των µέτρων υγιεινής, στις οποίες περιλαµβάνεται και η απαγόρευση του καπνίσµατος, - τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται όσον αφορά τη χρήση προστατευτικού εξοπλισµού και ενδυµάτων, - τις ειδικές προφυλάξεις που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της έκθεσης στον αµίαντο. 2. Εκτός από τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και µε την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3, λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα ώστε: α) οι εργαζόµενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση να µπορούν να λαµβάνουν γνώση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων της περιεκτικότητας του αέρα σε αµίαντο και να τους δίνονται εξηγήσεις σχετικά µε τη σηµασία των αποτελεσµάτων αυτών β) αν τα αποτελέσµατα υπερβαίνουν τις οριακές τιµές που ορίζονται στο άρθρο 8, οι ενδιαφερόµενοι εργαζόµενοι καθώς και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση να πληροφορούνται το συντοµότερο δυνατό τις υπερβάσεις αυτές και τις αιτίες τους και να ζητείται η γνώµη των εργαζοµένων ή/και των εκπροσώπων τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν, ή, αν η κατάσταση είναι επείγουσα, να πληροφορούνται τα µέτρα που ελήφθησαν. Άρθρο 15 Με επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3, λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα: 1. Για κάθε εργαζόµενο πρέπει να υπάρχει διαθέσιµη εκτίµηση της κατάστασης της υγείας του πριν να αρχίσει να εκτίθεται στη σκόνη που προέρχεται από αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν αµίαντο.

6 Η εκτίµηση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει ειδική εξέταση του θώρακα. Στο παράρτηµα ΙΙ δίνονται επί πλέον συστάσεις πρακτικού χαρακτήρα στις οποίες µπορούν να αναφέρονται τα Κράτη µέλη για την κλινική παρακολούθηση των εργαζοµένων. Οι συστάσεις αυτές προσαρµόζονται στην τεχνική πρόοδο σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ. Πρέπει να διατίθεται νέα εκτίµηση µια τουλάχιστον φορά κάθε τρία έτη για όσο διάστηµα διαρκεί η έκθεση στον αµίαντο. Για κάθε εργαζόµενο καταρτίζεται ατοµικός ιατρικός φάκελος σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτική. 2. Με βάση την κλινική παρακολούθηση που αναφέρεται στο σηµείο 1, ο γιατρός ή η αρχή που είναι υπεύθυνη για την ιατρική παρακολούθηση των εργαζοµένων πρέπει σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες να συµβουλεύει ή να προσδιορίζει τα τυχόν ατοµικά προστατευτικά ή προληπτικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν. Τα µέτρα αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν, ανάλογα µε την περίπτωση, την απαγόρευση της έκθεσης του ενδιαφεροµένου εργαζοµένου στη σκόνη που προέρχεται από τον αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν αµίαντο. 3. Στους εργαζοµένους πρέπει να παρέχονται πληροφορίες και συµβουλές όσον αφορά την εκτίµηση της υγείας τους, η οποία µπορεί να γίνεται µετά το πέρας της έκθεσής τους στον αµίαντο. 4. Ο ενδιαφερόµενος εργαζόµενος ή ο εργοδότης µπορούν να ζητήσουν την αναθεώρηση των εκτιµήσεων που αναφέρονται στο σηµείο 2, σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες. Άρθρο 16 Με επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3, λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα: 1. Ο εργοδότης οφείλει να εγγράφει τους εργαζοµένους που καλούνται να ασκήσουν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σε µητρώο, αναφέροντας τη φύση και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους καθώς και την έκθεση στον αµίαντο την οποία έχουν υποστεί. Ο ιατρός ή/και η υπεύθυνη για την ιατρική παρακολούθηση αρχή έχουν πρόσβαση στο µητρώο αυτό. Οι εργαζόµενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση έχουν πρόσβαση στα συλλογικά και ανώνυµα στοιχεία που περιέχει το µητρώο αυτό. 2. Τα µητρώα που αναφέρονται στο σηµείο 1 και οι ατοµικοί ιατρικοί φάκελοι που αναφέρονται στο άρθρο 15 σηµείο 1 πρέπει να φυλάσσονται για τριάντα τουλάχιστον έτη µετά το πέρας της έκθεσης στον αµίαντο, σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες. Άρθρο 17 Τα Κράτη µέλη τηρούν µητρώο των αναγνωρισµένων κρουσµάτων αµιάντωσης και µεσοθηλιώµατος. Άρθρο Τα Κράτη µέλη εκδίδουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1987 και πληροφορούν σχετικά αµέσως την Επιτροπή. Πάντως η ηµεροµηνία 1 Ιανουαρίου 1987 µετατίθεται για την 1η Ιανουαρίου 1990, όσον αφορά τις εξορυκτικές δραστηριότητες του αµιάντου. 2. Τα Κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις διατάξεις εσωτερικού δικαίου που εκδίδουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 19 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 19 Σεπτεµβρίου Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος G. VARFIS (1) ΕΕ αριθ. C 262 της , σ. 7 και ΕΕ αριθ. C 301 της , σ. 6. (2) ΕΕ αριθ. C 310 της , σ. 43. (3) ΕΕ αριθ. C 125 της , σ (4) ΕΕ αριθ. C 165 της , σ. 1. (5) ΕΕ αριθ. L 327 της , σ. 8. (1) Αριθµός µητρώου του Chemical Abstract Service (CAS).

7 (1) ΕΕ αριθ. L 84 της , σ. 43. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Μέθοδος αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 7 σηµείο 1 για τη µέτρηση της περιεκτικότητας του αέρα σε αµίαντο στο χώρο εργασίας 1. Τα δείγµατα λαµβάνονται στη ζώνη εισπνοής κάθε εργαζόµενου, δηλαδή µέσα σε ένα ηµισφαίριο ακτίνας 300 mm που καλύπτει το χώρο εµπρός από το πρόσωπο και έχει κέντρο το µέσο µιας γραµµής που ενώνει τα δύο αυτιά. 2. Χρησιµοποιούνται φίλτρα από µεµβράνη (µίγµα εστέρων κυτταρίνης ή νιτροκυτταρίνης), µε πόρους διαστάσεων 0,8-1,2 µ m µε τυπωµένα τετραγωνίδια και διάµετρο 25 mm. 3. Χρησιµοποιείται ανοικτό στήριγµα του φίλτρου µε προεξέχοντα κύλινδρο ο οποίος σχηµατίζει, εµπρός από το φίλτρο, προεξοχή πλάτους mm αφήνοντας εκτεθειµένη κυκλική ζώνη διαµέτρου τουλάχιστον 20 mm. Όταν χρησιµοποιείται, ο κύλινδρος είναι στραµµένος προς τα κάτω. 4. Χρησιµοποιείται φορητή αντλία µε ηλεκτρικές στήλες, την οποία φέρει ο εργαζόµενος στη ζώνη ή στην τσέπη του. Η παροχή της αντλίας, που πρέπει να είναι κανονική, ρυθµίζεται αρχικά στην τιµή 1 lit/min, ± 5 %. Κατά τη δειγµατοληψία, η παροχή αυτή διατηρείται στην περιοχή του ± 10 % της αρχικής τιµής. 5. Η παραδεκτή ανοχή κατά τη µέτρηση του χρόνου δειγµατοληψίας είναι 2 %. 6. Η άριστη φόρτιση των φίλτρων µε ίνες κυµαίνεται µεταξύ 100 και 400 ινών ανά mm2 7. Το φίλτρο τοποθετείται κατά προτίµηση ολόκληρο, σε αντικειµενοφόρο µικροσκοπίου και διαφανοποιείται µε τη µέθοδο ακετόνης-τριοξικής γλυκερίνης (τριακετίνης). Στη συνέχεια το φίλτρο καλύπτεται µε καλυπτρίδα γυάλινη. 8. Για τη µέτρηση χρησιµοποιείται διοπτρικό µικροσκόπιο µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - φωτισµός Koehler, - η διάταξη που βρίσκεται κάτω από την τράπεζα του µικροσκοπίου περιλαµβάνει ένα συµπυκνωτή του Abbe ή έναν αχρωµατικό συµπυκνωτή αντίθετης φάσης ενσωµατωµένο µέσα σε µια διάταξη εστίασης και κέντρωσης. Η κεντροθέτηση της αντίθετης φάσης ρυθµίζεται ανεξάρτητα από την κεντροθέτηση του συµπυκνωτή, - ισοεστιακό αχρωµατικό αντικειµενικό φακό θετικής αντίθεσης φάσης µε µεγέθυνση 40x, µε αριθµητικό άνοιγµα µεταξύ 0,65 και 0,70 και δακτυλιακή απορρόφηση φάσης µεταξύ 65 και 85 %, - αντισταθµιστικούς προσοφθάλµιους µε µεγέθυνση 12,5x τουλάχιστον ένας από τους φακούς αυτούς πρέπει να δέχεται δίκτυο σταυρονηµάτων και να είναι δυνατό να εστιάζεται, - κυκλικό δίκτυο σταυρονηµάτων τύπου Walton-Beckett για προσοφθάλµιο, µε φαινόµενη διάµετρο 100 µm ± 2 µm στο επίπεδο του αντικειµένου, όταν χρησιµοποιούνται ο αντικειµενικός και ο προσοφθάλµιος που προδιαγράφονται. Η φαινόµενη αυτή διάµετρος ελέγχεται µε τη βοήθεια µικροµέτρου που βρίσκεται στην τράπεζα του µικροσκοπίου. 9. Η εγκατάσταση του µικροσκοπίου γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και το όριο ανίχνευσης ελέγχεται µε µια «πρότυπη αντικειµενοφόρο αντίθεσης φάσης». Αν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή, πρέπει να είναι ορατή περιοχή µέχρι τον κωδικό αριθµό 5 στις πρότυπες αντικειµενοφόρους ΑΙΑ ή µέχρι το τετραγωνίδιο 5 στις πρότυπες αντικειµενοφόρους HSE/MPL Mark 2. Ο προσδιορισµός αυτός πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε ηµέρας χρήσης. 10. Η µέτρηση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους ακόλουθους κανόνες: - ως απαριθµήσιµη ίνα νοείται κάθε ίνα που αναφέρεται στο άρθρο 7 σηµείο 1 δεύτερο εδάφιο η οποία δεν εφάπτεται µε αντικείµενο του οποίου η µεγαλύτερη διάµετρος να υπερβαίνει τα 3µm, - κάθε απαριθµήσιµη ίνα της οποίας και τα δύο άκρα βρίσκονται µέσα στην επιφάνεια του δικτύου σταυρονηµάτων υπολογίζεται ως µια ίνα κάθε ίνα της οποίας µόνο το ένα άκρο βρίσκεται µέσα στο δίκτυο υπολογίζεται ως µισή ίνα, - τα τετραγωνίδα του δικτύου σταυρονηµάτων που χρησιµοποιούνται για την καταµέτρηση επιλέγονται τυχαία στην εκτεθειµένη επιφάνεια του φίλτρου, - κάθε σωρός ινών που σε ένα ή περισσότερα σηµεία του µήκους του φαίνεται συµπαγής και αδιαίρετος αλλά σε άλλα σηµεία διασπάται σε χωριστά κοµµάτια (σχισµένη ίνα) θεωρείται ως µια ίνα αν ανταποκρίνεται στο άρθρο 7 σηµείο 1 δεύτερο εδάφιο και στην πρώτη

8 περίπτωση του παρόντος σηµείου. Η διάµετρος που µετράται είναι η διάµετρος του συµπαγούς τµήµατος και όχι η διάµετρος του σχισµένου τµήµατος, Π σε κάθε άλλο σωρό ινών όπου µεµονωµένες ίνες εφάπτονται µε άλλες ή διασταυρώνονται µεταξύ τους (δέσµη), η καθεµιά από τις ίνες αυτές υπολογίζεται χωριστά, αν διακρίνεται αρκετά ώστε να είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται στο άρθρο 7 σηµείο 1 δεύτερο εδάφιο και στην πρώτη περίπτωση του παρόντος σηµείου. Αν δεν διακρίνονται µεµονωµένες ίνες που ανταποκρίνονται στις διατάξεις αυτές, η δέσµη θεωρείται ως µια απαριθµήσιµη ίνα αν, ως σύνολο, ανταποκρίνεται στο άρθρο 7 σηµείο 1 δεύτερο εδάφιο και στην πρώτη περίπτωση του παρόντος σηµείου, - αν περισσότερο από ένα όγδοο του δικτύου σταυρονηµάτων καλύπτεται από σωρό ινών και/ή σωµατιδίων, το πεδίο αυτό απορρίπτεται και πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένα άλλο πεδίο για µέτρηση, - πρέπει να µετρηθούν 100 ίνες σε 20 τουλάχιστον περιοχές του δικτύου ή πρέπει να εξεταστούν 100 περιοχές του δικτύου. 11. Ο µέσος αριθµός ινών ανά δίκτυο υπολογίζεται διαιρώντας τον αριθµό των ινών που µετρήθηκαν µε τον αριθµό των περιοχών δικτύου που εξετάστηκαν. Η επίδραση στιγµάτων του φίλτρου ή ρύπανσης στην καταµέτρηση των ινών πρέπει να µην υπερβαίνει τις 3 ίνες/100 τετραγωνίδια δικτύου. Ο αριθµός αυτός ελέγχεται µε χρήση παρθένων φίλτρων. Συγκέντρωση στον αέρα = (αριθµός ανά τετραγωνίδιο δικτύου x εκτεθειµένη επιφάνεια φίλτρου) / (επιφάνεια τετραγωνιδίου δικτύου x όγκο του ατµοσφαιρικού αέρα που συλλέχθηκε). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πρακτικές συστάσεις για την κλινική παρακολούθηση των εργαζοµένων η οποία αναφέρεται στο άρθρο 15 σηµείο 1 1. Σύµφωνα µε τις σηµερινές γνώσεις µας, η έκθεση σε ίνες αµιάντου µπορεί να προκαλέσει τις ακόλουθες παθήσεις: - αµιάντωση, - µεσοθηλίωµα, - καρκίνο του πνεύµονα, - γαστρεντερικό καρκίνωµα. 2. Ο ιατρός και/ή η αρχή που είναι υπεύθυνη για την ιατρική παρακολούθηση των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο πρέπει να γνωρίζει τις συνθήκες και τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες πραγµατοποιήθηκε η έκθεση κάθε εργαζοµένου. 3. Η κλινική παρακολούθηση των εργαζοµένων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις αρχές και την πρακτική της ιατρικής της εργασίας. Πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα µέτρα: - κατάρτιση του ιατρικού και επαγγελµατικού φακέλου του εργαζόµενου, - προσωπική συνέντευξη, - κλινική εξέταση του θώρακα, - εξέταση της αναπνευστικής λειτουργίας. Είναι επιθυµητή η διενέργεια και άλλων εξετάσεων, στις οποίες περιλαµβάνονται ακτινογραφία θώρακα συνήθων διαστάσεων, καθώς και εργαστηριακές αναλύσεις, όπως η κυτταρολογική εξέταση των πτυέλων. Οι εξετάσεις αυτές πρέπει να αποφασίζονται για κάθε εργαζόµενο που παρακολουθείται ιατρικά και σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες γνώσεις που αποκτώνται στον τοµέα της ιατρικής της εργασίας.

Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 16 εκεµβρίου 1988. Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 1 ) ΕΕ αριθ.

Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 16 εκεµβρίου 1988. Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 1 ) ΕΕ αριθ. Οδηγία 88/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1988 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ περί προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς τους κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠPOE PIKO IATAΓMA 175/1997 "Tροποποίηση π.δ. 70α/88 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο κατά την εργασία» (31/A) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 91/382/EOK" (Φ.E.K. 150/A/15-7-1997) Ο ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α)

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Έλεγχος εφαρμογής του κανονισμού REACH ασφάλεια και υγεία στην εργασία υποχρεώσεις εργοδοτών Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Δρ. Χημικός Μηχανικός Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 8243/1113/91 Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Σελίδα Νοµοθετήµατα Θεµατική Κατάταξη Χρονολογική Κατάταξη Κοινοτικές Οδηγίες> Εκδόσεις Υπηρεσίες

Κεντρική Σελίδα Νοµοθετήµατα Θεµατική Κατάταξη Χρονολογική Κατάταξη Κοινοτικές Οδηγίες> Εκδόσεις Υπηρεσίες Κεντρική Σελίδα Νοµοθετήµατα Θεµατική Κατάταξη Χρονολογική Κατάταξη Κοινοτικές Οδηγίες> Εκδόσεις Υπηρεσίες AP.O HΓIAΣ ΤΙΤΛΟΣ ENAPMONIΣH ΥΠΟ ΕΚ ΟΣΗ ΥΠΟ ΕΚ ΟΣΗ 2002/44/ΕΚ 2 η Tροποποίηση της οδηγίας 83/477/EOK

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0500 EL 20.05.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

AMIANTOΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

AMIANTOΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ AMIANTOΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Πυριτικό ορυκτό σε ινώδη μορφή ΕΙΔΗ ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΤΙΛΟΣ (λευκός αμίαντος) ΑΜΦΙΒΟΛΟΙ ΑΜΟΣΙΤΗΣ (καφέ αμίαντος) ΚΡΟΚΙΔΟΛΙΘΟΣ (κυανός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 85/91 Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 38/Α/18-3-1991) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα ασφάλειας και υγείας σε εργασίες καθαίρεσης αποµάκρυνσης αµιαντούχων υλικών

Μέτρα ασφάλειας και υγείας σε εργασίες καθαίρεσης αποµάκρυνσης αµιαντούχων υλικών ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Φράγκων 14 Θεσσαλονίκη Μέτρα ασφάλειας και υγείας σε εργασίες καθαίρεσης αποµάκρυνσης αµιαντούχων υλικών Μαρία Σ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες από ΑΜΙΑΝΤΟ. Aµίαντος είναι η συλλογική

Ασθένειες από ΑΜΙΑΝΤΟ. Aµίαντος είναι η συλλογική Ασθένειες από ΑΜΙΑΝΤΟ Σπύρος ρίβας - Ειδικός Ιατρός Εργασίας Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Τι είναι ο αµίαντος; Aµίαντος είναι η συλλογική ονοµασία ορισµένων ορυκτών ινώδους µορφής.

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 20.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2003 L 285/33 Ο ΗΓΙΑ 2003/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2003 για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ανεπιθύµητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 77/1993 "Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 77/1993 Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 77/1993 "Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 307/86 (135/Α) σε συµµόρφωση προς την οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι

Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι Κυρίες/Κύριοι, Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 12/12/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) 1384 Ν. 131(Ι)/2006 Αρ. 4092, 20.10.2006 Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία.

Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία. Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία. 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στην παρασκευή, την εμπορία και την εισαγωγή τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006)

Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006) Π.Δ 149/2006 (Α 159/28.07.2006) «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» Ονοµατεπώνυµο...ΑΜ...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» Ονοµατεπώνυµο...ΑΜ... ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» ΑΣΚΗΣΗ 2 η Μετρήσεις µε το µικροσκόπιο Κ. Φασσέας. Ονοµατεπώνυµο...ΑΜ... Σκοπός της άσκησης είναι: Να µάθουµε πώς γίνεται η

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Εφημερίδα της Ε.Ε.: L. 269, 21.10.2000,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης. για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης. για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 94/87 "Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον µεταλλικό µόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία" (Φ.Ε.Κ. 54/Α/22-4-1987) (όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του Π..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Τι είναι καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD)C7-0133/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της [...] για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ 31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2009 για τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση π.δ.399/94 Άρθρο 2 Ορισµοί

Άρθρο 2 Τροποποίηση π.δ.399/94 Άρθρο 2 Ορισµοί ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 127/00 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.. 399/94 «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή 1989L0398 EL 20.11.2003 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 93/104/ΕΚ του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου 1993 σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

Οδηγία 93/104/ΕΚ του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου 1993 σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας Οδηγία 93/104/ΕΚ του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου 1993 σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα