εργαζοµένων στη σκόνη που προέρχεται από τον αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν αµίαντο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εργαζοµένων στη σκόνη που προέρχεται από τον αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν αµίαντο"

Transcript

1 Οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Σεπτεµβρίου 1983 για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αµίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ) Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Σεπτεµβρίου 1983 για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αµίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ) (83/477/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2), τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), Εκτιµώντας: ότι το ψήφισµα του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1978 περί προγράµµατος δράσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε θέµατα υγείας και ασφάλειας στον τόπο εργασίας (4) προβλέπει την εκπόνηση ειδικών εναρµονισµένων µέτρων σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τον αµίαντο ότι η οδηγία 80/1107/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 1980 περί προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε χηµικά, φυσικά ή βιολογικά µέσα (5), θέσπιζε ορισµένες διατάξεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εξασφάλιση της προστασίας αυτής ότι η οδηγία αυτή προβλέπει τον καθορισµό, µε ειδικές οδηγίες, οριακών τιµών και ειδικών προδιαγραφών για τα µέσα που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι, µεταξύ των οποίων είναι ο αµίαντος ότι ο αµίαντος είναι τοξικός παράγων, που βρίσκεται σε µεγάλο αριθµό καταστάσεων εργασίας και ότι, συνεπώς, πολλοί εργαζόµενοι είναι εκτεθειµένοι σε ενδεχόµενο κίνδυνο της υγείας τους ότι ο κροκιδόλιθος θεωρείται σαν ένα είδος αµιάντου ιδιαιτέρως επικίνδυνου ότι οι επιστηµονικές γνώσεις που είναι σήµερα διαθέσιµες δεν επιτρέπουν τον ορισµό επιπέδου κάτω από το οποίο οι κίνδυνοι για την υγεία δεν θα υπάρχουν πια, αλλά ελαττώνοντας την έκθεση στον αµίαντο θα ελαττωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης ασθενειών που σχετίζονται µε τον αµίαντο ότι η παρούσα οδηγία περιλαµβάνει τις ελάχιστες προδιαγραφές που θα επανεξεταστούν βάσει της εµπειρίας που αποκτήθηκε και της εξέλιξης της τεχνικής στον τοµέα αυτό ότι η οπτική µικροσκοπία, αν και δεν επιτρέπει τη µέτρηση των µικροτέρων ινών που είναι βλαπτικές για την υγεία, είναι η µέθοδος που χρησιµοποιείται περισσότερο για την κανονική µέτρηση του αµιάντου ότι, έτσι, τα προληπτικά µέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο και η προβλεπόµενη υποχρέωση για τα Κράτη µέλη στο θέµα της παρακολούθησης της υγείας των εργαζοµένων αυτών έχουν µεγάλη σηµασία, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία, η οποία αποτελεί τη δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ, έχει ως αντικείµενο την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους για την υγεία τους, περιλαµβανοµένης και της πρόληψης των κινδύνων αυτών, που προέρχονται ή µπορούν να προέλθουν από την έκθεση, κατά τη διάρκεια της εργασίας, στον αµίαντο. Η οδηγία θεσπίζει οριακές τιµές και άλλες ειδικές διατάξεις. 2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται: - στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, - στην αεροπλοΐα.

2 3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ευχέρεια των Κρατών µελών να εφαρµόζουν ή να εισάγουν νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν ισχυρότερη προστασία των εργαζοµένων, ιδίως όσον αφορά την αντικατάσταση του αµιάντου από υποκατάστατα λιγότερο επικίνδυνα. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ο όρος αµίαντος υποδηλώνει τα εξής ινώδη πυριτικά άλατα: - τον ακτινόλιθο αριθ (*) του CAS (1), - το γρουνερίτη αµίαντο (αµοσίτη) αριθ (*) του CAS (1), - τον ανθοφυλλίτη αριθ (*) του CAS (1), - τον χρυσότιλο αριθ του CAS (1), - τον κροκιδόλιθο αριθ του CAS (1), - τον τρεµόλιθο αριθ (*) του CAS (1). Άρθρο 3 1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις δραστηριότητες κατά τις οποίες οι εργαζόµενοι εκτίθενται ή µπορεί να εκτεθούν κατά την εργασία τους στη σκόνη που προέρχεται από τον αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν αµίαντο. 2. Για κάθε δραστηριότητα που µπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο έκθεσης στη σκόνη που προέρχεται από τον αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν αµίαντο, ο κίνδυνος αυτός πρέπει να εκτιµάται µε τρόπο που θα επιτρέπει να προσδιοριστεί η φύση και ο βαθµός της έκθεσης των εργαζοµένων στη σκόνη που πρέρχεται από τον αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν αµίαντο. 3. Αν από την εκτίµηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 προκύπτει ότι η συγκέντρωση ινών αµιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας βρίσκεται χωρίς να υπάρχει καθόλου ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός, κατ' εκλογή των Κρατών µελών, σε ένα επίπεδο που υπολογίζεται ή µετράται σε σχέση µε περίοδο αναφοράς 8 ωρών, - χαµηλότερο από 0,25 ίνες ανά cm3, ή/και - χαµηλότερο από µια συνολική δόση 15,00 ινοηµερών ανά cm3 επί 3 µήνες, τα άρθρα 4, 7 και 13, το άρθρο 14 παράγραφος 2 καθώς και τα άρθρα 15 και 16 δεν εφαρµόζονται. 4. Η εκτίµηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 αποτελεί το αντικείµενο διαβούλευσης µε τους εργαζόµενους ή/και µε τους εκπροσώπους τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση και αναθεωρείται όταν υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι δεν είναι σωστή ή όταν µεσολαβεί ουσιαστική µεταβολή στην εργασία. Άρθρο 4 Με επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3, λαµβάνονται τα εξής µέτρα: 1. Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 πρέπει να καλύπτονται από ένα σύστηµα κοινοποιήσεως το οποίο θα διαχειρίζεται η υπεύθυνη αρχή του Κράτους µέλους. 2. Η κοινοποίηση πρέπει να γίνεται από τον εργοδότη προς την υπεύθυνη αρχή του Κράτους µέλους, σύµφωνα µε τις εθνικές νοµικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις. Η κοινοποίηση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει, το λιγότερο, µια συνοπτική περιγραφή: - των χρησιµοποιούµενων τύπων και ποσοτήτων αµιάντου, - των δραστηριοτήτων και των µεθόδων που εφαρµόζονται, - των παραγόµενων προϊόντων. 3. Οι εργαζόµενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση έχουν πρόσβαση στο έγγραφο που αποτελεί το αντικείµενο της κοινοποίησης που αφορά την επιχείρησή τους ή την εγκατάσταση σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. 4. Κάθε φορά που επέρχεται µια σηµαντική µετατροπή στη χρησιµοποίηση του αµιάντου ή των υλικών που περιέχουν αµίαντο, πρέπει να γίνεται νέα κοινοποίηση. Άρθρο 5 Πρέπει να απαγορεύεται η εφαρµογή του αµιάντου µε τη µέθοδο του ψεκασµού. Άρθρο 6 Για κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η έκθεση των εργαζοµένων στη σκόνη που προέρχεται από τον αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν αµίαντο στο χώρο εργασίας πρέπει να ελαττωθεί στο χαµηλότερο επίπεδο που είναι εύλογα δυνατό,

3 οπωσδήποτε δε σε επίπεδο κατώτερο από τις οριακές τιµές που ορίζονται στο άρθρο 8, ιδίως µε τη λήψη των ακόλουθων µέτρων, όταν τούτο κρίνεται κατάλληλο: 1. Η ποσότητα αµιάντου που χρησιµοποιείται σε κάθε περίπτωση πρέπει να περιορίζεται στην ελάχιστη εύλογα δυνατή ποσότητα. 2. Ο αριθµός των εργαζοµένων, που εκτίθενται ή είναι δυνατό να εκτεθούν στη σκόνη που προέρχεται από τον αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν αµίαντο, πρέπει να περιορίζεται στο µικρότερο δυνατό. 3. Κατ' αρχήν πρέπει να επινοούνται διαδικασίες εργασίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην απελευθερώνεται σκόνη αµιάντου στην ατµόσφαιρα. Αν αυτό δεν είναι εύλογα δυνατό να επιτευχθεί, η σκόνη πρέπει να εξαλείφεται όσο το δυνατό πλησιέστερα στο σηµείο εκποµπής της. 4. Όλα τα κτίρια ή/και οι εγκαταστάσεις και εξοπλισµοί που χρησιµεύουν για τη µεταποίηση ή την επεξεργασία του αµιάντου πρέπει να µπορούν να καθαρίζονται και να συντηρούνται αποτελεσµατικά και τακτικά. 5. Ο ακατέργαστος αµίαντος πρέπει να αποθηκεύεται και να µεταφέρεται σε κατάλληλες κλειστές συσκευασίες. 6. Τα απόβλητα των εργασιών πρέπει να συλλέγονται και να αποµακρύνονται από το χώρο εργασίας το συντοµότερο δυνατό µέσα σε κατάλληλες κλειστές συσκευασίες οι οποίες να φέρουν ειδική ετικέτα που να αναφέρει ότι περιέχουν αµίαντο. Το µέτρο αυτό δεν εφαρµόζεται στις εξορυκτικές δραστηριότητες. Τα απόβλητα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει στη συνέχεια να υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία σύµφωνα µε την οδηγία 78/319/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής Μαρτίου 1978 περί των τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων (1). Άρθρο 7 Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3, λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα: 1. Για να εξασφαλίζεται η τήρηση των οριακών τιµών που ορίζονται στο άρθρο 8, η µέτρηση της περιεκτικότητας του αέρα σε αµίαντο στο χώρο της εργασίας πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη µέθοδο αναφοράς που περιγράφεται στο παράρτηµα Ι ή κάθε άλλη µέθοδο που δίνει ισοδύναµα αποτελέσµατα. Η µέτρηση αυτή πρέπει να προγραµµατίζεται και να πραγµατοποιείται τακτικά και η δειγµατοληψία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική όσον αφορά την προσωπική έκθεση του εργαζόµενου στη σκόνη που προέρχεται από αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν αµίαντο. Για τη µέτρηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο λαµβάνονται υπόψη µόνο ορισµένες ίνες οι οποίες παρουσιάζουν µήκος τουλάχιστον 5 µm και πλάτος το πολύ 3 µm και των οποίων ο λόγος µήκους προς πλάτος είναι µεγαλύτερος του 3 : 1. Το Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις προόδους που σηµειώθηκαν εν τω µεταξύ στις επιστηµονικές γνώσεις και στην τεχνολογία και την εµπειρία που αποκτήθηκε κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, επανεξετάζει τις διατάξεις της πρώτης φράσης του πρώτου εδαφίου, µέσα σε προθεσµία πέντε ετών από την έκδοση της παρούσας οδηγίας, προκειµένου να καθοριστεί µια µοναδική µέθοδος για τη µέτρηση της περιεκτικότητας του αέρα σε αµίαντο σε κοινοτικό επίπεδο. 2. Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιούνται αφού ζητηθεί η γνώµη των εργαζοµένων ή/και των εκπροσώπων τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση. 3. Η συλλογή δειγµάτων πρέπει να διεξάγεται από προσωπικό που έχει τα απαιτούµενα προσόντα. Στη συνέχεια τα δείγµατα αναλύονται σε εργαστήρια τα οποία έχουν τον κατάλληλο εξοπλισµό για να τα αναλύσουν και τις αναγκαίες γνώσεις για την εφαρµογή των απαραιτήτων τεχνικών προσδιορισµού. 4. Η περιεκτικότητα του αέρα σε αµίαντο µετράται κατά γενικό κανόνα τουλάχιστον κάθε τρεις µήνες και πάντως κάθε φορά που γίνεται κάποια τεχνική µετατροπή. Η συχνότητα των µετρήσεων µπορεί να µειώνεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο σηµείο Η συχνότητα των µετρήσεων µπορεί να µειώνεται µέχρι µία φορά το χρόνο αν: - δεν υπάρχει καµιά σηµαντική αλλαγή στις συνθήκες του χώρου εργασίας και - τα αποτελέσµατα των δύο προηγουµένων µετρήσεων δεν υπερβαίνουν το µισό των οριακών τιµών που ορίζονται στο άρθρο 8. Όταν υπάρχουν οµάδες εργαζοµένων που εκτελούν ίδιες ή ανάλογες εργασίες στον ίδιο χώρο

4 και των οποίων η υγεία για το λόγο αυτό διατρέχει τον ίδιο κίνδυνο, η δειγµατοληψία µπορεί να διενεργείται κατά οµάδα. 6. Η διάρκεια των δειγµατοληψιών είναι τόση, ώστε, είτε µε µέτρηση είτε µε υπολογισµό χρονικώς σταθµισµένο, να είναι δυνατό να προσδιοριστεί η αντιπροσωπευτική έκθεση για µια περίοδο αναφοράς 8 ωρών (µια βάρδια). Η διάρκεια των διαφόρων δειγµατοληψιών καθορίζεται επίσης σύµφωνα µε το σηµείο 6 του παραρτήµατος Ι. Άρθρο 8 Ισχύουν οι ακόλουθες οριακές τιµές: α) συγκέντρωση ινών αµιάντων εκτός από τον κροκιδόλιθο στον αέρα στο χώρο εργασίας: 1,00 ίνες ανά cm3 που µετράται ή υπολογίζεται σε σχέση µε περίοδο αναφοράς οκτώ ωρών β) συγκέντρωση ινών κροκιδόλιθου στον αέρα στον χώρο εργασίας: 0,50 ίνες ανά cm3 που µετράται ή υπολογίζεται σε σχέση µε περίοδο αναφοράς οκτώ ωρών γ) συγκέντρωση ινών αµιάντου στον αέρα στον χώρο εργασίας, στην περίπτωση µίγµατος κροκιδόλιθου και άλλων ινών αµιάντου. Η οριακή τιµή βρίσκεται σε επίπεδο που υπολογίζεται µε βάση τις οριακές τιµές που προβλέπονται στα σηµεία α) και β) λαµβάνοντας υπόψη την αναλογία του κροκιδόλιθου και των άλλων τύπων αµιάντου στο µίγµα. Άρθρο 9 Το Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις προόδους που έγιναν στις επιστηµονικές γνώσεις και την τεχνολογία και την εµπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, επανεξετάζει τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 κα στο άρθρο 8 πριν από την 1η Ιανουαρίου Άρθρο Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιµών που ορίζονται στο άρθρο 8 πρέπει να προσδιορίζεται η αιτία της υπέρβασης αυτής και να λαµβάνονται το συντοµότερο δυνατό τα κατάλληλα µέτρα για τη θεραπεία της κατάστασης. Η εργασία στη µολυσµένη περιοχή µπορεί να συνεχιστεί µόνο αν ληφθούν κατάλληλα µέτρα για την προστασία των εκεί εργαζοµένων. 2. Αµέσως µετά γίνεται νέος προσδιορισµός της περιεκτικότητας του αέρα σε αµίαντο, ώστε να εξακριβώνεται η αποτελεσµατικότητα των µέτρων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου Στην περίπτωση που η έκθεση δεν µπορεί εύλογα να περιορισθεί µε άλλα µέσα και είναι απαραίτητη η χρήση ατοµικής προστατευτικής αναπνευστικής συσκευής, η χρήση της συσκευής αυτής δεν επιτρέπεται να είναι µόνιµη και πρέπει να περιορίζεται, για κάθε εργαζόµενο, στον απολύτως αναγκαίο ελάχιστο χρόνο. Άρθρο Για ορισµένες δραστηριότητες κατά τις οποίες προβλέπεται υπέρβαση των οριακών τιµών που ορίζονται στο άρθρο 8 και για τις οποίες δεν είναι εύλογα εφικτό να ληφθούν προληπτικά τεχνικά µέτρα για να περιορισθεί η περιεκτικότητα του αέρα σε αµίαντο, ο εργοδότης ορίζει τα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων κατά τις δραστηριότητες αυτές, και ιδίως: α) οι εργαζόµενοι λαµβάνουν έναν κατάλληλο αναπνευστικό εξοπλισµό και άλλους ατοµικούς προστατευτικούς εξοπλισµούς τους οποίους οφείλουν να φέρουν β) τοποθετούνται πινακίδες προειδοποίησης που επισηµαίνουν ότι προβλέπεται η υπέρβαση των οριακών τιµών που ορίζονται στο άρθρο Πριν από τις δραστηριότητες αυτές, ζητείται η γνώµη των εργαζόµενων ή/και των εκπροσώπων τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση για τα µέτρα αυτά. Άρθρο Πριν αρχίσουν οι εργασίες για την κατεδάφιση ή για την αποµάκρυνση του αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές και εγκαταστάσεις, καθώς και από πλοία, καταρτίζεται σχέδιο εργασίας. 2. Το σχέδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να προβλέπει τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων στον χώρο εργασίας. Το σχέδιο πρέπει ιδίως να προβλέπει: - ότι ο αµίαντος ή/και τα υλικά που περιέχουν αµίαντο θα αποµακρύνονται στο µέτρο που είναι λογικό πριν από την εφαρµογή των τεχνικών κατεδάφισης,

5 - ότι θα χορηγείται ο ατοµικός εξοπλισµός προστασίας που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 σηµείο α) εφόσον είναι αναγκαίο. Άρθρο Για κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, και µε επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 3, λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα ώστε: α) οι χώροι όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες αυτές: i) να είναι σαφώς οριοθετηµένοι και να έχουν εµφανή σήµανση µε πινακίδες προειδοποίησης, ii) να µην είναι προσιτοί σε άλλους εργαζόµενους εκτός από εκείνους οι οποίοι πρέπει να µπαίνουν στους χώρους αυτούς, λόγω της εργασίας τους ή των καθηκόντων τους, iii) να αποτελούν χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισµα β) να διευθετούνται κατάλληλοι χώροι όπου οι εργαζόµενοι µπορούν να τρώγουν και να πίνουν χωρίς κίνδυνο να µολυνθούν από τη σκόνη αµιάντου γ) i) να τίθενται στη διάθεση των εργαζοµένων κατάλληλα ενδύµατα εργασίας ή προστασίας, ii) αυτά τα ενδύµατα εργασίας ή προστασίας να παραµένουν στο χώρο της επιχείρησης. Να είναι όµως δυνατό να δίνονται για καθάρισµα σε πλυντήρια που διαθέτουν τον απαιτούµενο για το σκοπό αυτό εξοπλισµό και βρίσκονται έξω από την επιχείρηση, εφόσον η επιχείρηση δεν προβαίνει η ίδια στον καθαρισµό στην περίπτωση αυτή, η µεταφορά των ενδυµάτων εκτελείται σε κλειστά κιβώτια, iii) να παρέχονται ξεχωριστοί χώροι φύλαξης για τα ενδύµατα εργασίας ή προστασίας αφενός και για τα κοινά ενδύµατα αφετέρου, iv) να τίθενται στη διάθεση των εργαζοµένων κατάλληλες και επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, οι οποίες πρέπει να περιλαµβάνουν και ντους στην περίπτωση εργασιών που παράγουν σκόνη, v) ο προστατευτικός εξοπλισµός να τοποθετείται σε καθορισµένο σηµείο, να ελέγχεται και να καθαρίζεται µετά από κάθε χρήση και να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα ώστε ο ελαττωµατικός εξοπλισµός να επιδιορθώνεται ή να αντικαθίσταται πριν ξαναχρησιµοποιηθεί. 2. Το κόστος των µέτρων που λαµβάνονται κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 δεν είναι δυνατό να βαρύνει τους εργαζοµένους. Άρθρο Για κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα ώστε, τόσο οι εργαζόµενοι όσο και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση, να πληροφορούνται ικανοποιητικά: - τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία που συνεπάγεται η έκθεση στη σκόνη που προέρχεται από τον αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν αµίαντο, - την ύπαρξη κανονιστικών οριακών τιµών και την ανάγκη για έλεγχο της ατµόσφαιρας, - τις επιταγές των µέτρων υγιεινής, στις οποίες περιλαµβάνεται και η απαγόρευση του καπνίσµατος, - τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται όσον αφορά τη χρήση προστατευτικού εξοπλισµού και ενδυµάτων, - τις ειδικές προφυλάξεις που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της έκθεσης στον αµίαντο. 2. Εκτός από τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και µε την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3, λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα ώστε: α) οι εργαζόµενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση να µπορούν να λαµβάνουν γνώση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων της περιεκτικότητας του αέρα σε αµίαντο και να τους δίνονται εξηγήσεις σχετικά µε τη σηµασία των αποτελεσµάτων αυτών β) αν τα αποτελέσµατα υπερβαίνουν τις οριακές τιµές που ορίζονται στο άρθρο 8, οι ενδιαφερόµενοι εργαζόµενοι καθώς και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση να πληροφορούνται το συντοµότερο δυνατό τις υπερβάσεις αυτές και τις αιτίες τους και να ζητείται η γνώµη των εργαζοµένων ή/και των εκπροσώπων τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν, ή, αν η κατάσταση είναι επείγουσα, να πληροφορούνται τα µέτρα που ελήφθησαν. Άρθρο 15 Με επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3, λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα: 1. Για κάθε εργαζόµενο πρέπει να υπάρχει διαθέσιµη εκτίµηση της κατάστασης της υγείας του πριν να αρχίσει να εκτίθεται στη σκόνη που προέρχεται από αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν αµίαντο.

6 Η εκτίµηση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει ειδική εξέταση του θώρακα. Στο παράρτηµα ΙΙ δίνονται επί πλέον συστάσεις πρακτικού χαρακτήρα στις οποίες µπορούν να αναφέρονται τα Κράτη µέλη για την κλινική παρακολούθηση των εργαζοµένων. Οι συστάσεις αυτές προσαρµόζονται στην τεχνική πρόοδο σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ. Πρέπει να διατίθεται νέα εκτίµηση µια τουλάχιστον φορά κάθε τρία έτη για όσο διάστηµα διαρκεί η έκθεση στον αµίαντο. Για κάθε εργαζόµενο καταρτίζεται ατοµικός ιατρικός φάκελος σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτική. 2. Με βάση την κλινική παρακολούθηση που αναφέρεται στο σηµείο 1, ο γιατρός ή η αρχή που είναι υπεύθυνη για την ιατρική παρακολούθηση των εργαζοµένων πρέπει σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες να συµβουλεύει ή να προσδιορίζει τα τυχόν ατοµικά προστατευτικά ή προληπτικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν. Τα µέτρα αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν, ανάλογα µε την περίπτωση, την απαγόρευση της έκθεσης του ενδιαφεροµένου εργαζοµένου στη σκόνη που προέρχεται από τον αµίαντο ή από υλικά που περιέχουν αµίαντο. 3. Στους εργαζοµένους πρέπει να παρέχονται πληροφορίες και συµβουλές όσον αφορά την εκτίµηση της υγείας τους, η οποία µπορεί να γίνεται µετά το πέρας της έκθεσής τους στον αµίαντο. 4. Ο ενδιαφερόµενος εργαζόµενος ή ο εργοδότης µπορούν να ζητήσουν την αναθεώρηση των εκτιµήσεων που αναφέρονται στο σηµείο 2, σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες. Άρθρο 16 Με επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3, λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα: 1. Ο εργοδότης οφείλει να εγγράφει τους εργαζοµένους που καλούνται να ασκήσουν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σε µητρώο, αναφέροντας τη φύση και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους καθώς και την έκθεση στον αµίαντο την οποία έχουν υποστεί. Ο ιατρός ή/και η υπεύθυνη για την ιατρική παρακολούθηση αρχή έχουν πρόσβαση στο µητρώο αυτό. Οι εργαζόµενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση έχουν πρόσβαση στα συλλογικά και ανώνυµα στοιχεία που περιέχει το µητρώο αυτό. 2. Τα µητρώα που αναφέρονται στο σηµείο 1 και οι ατοµικοί ιατρικοί φάκελοι που αναφέρονται στο άρθρο 15 σηµείο 1 πρέπει να φυλάσσονται για τριάντα τουλάχιστον έτη µετά το πέρας της έκθεσης στον αµίαντο, σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες. Άρθρο 17 Τα Κράτη µέλη τηρούν µητρώο των αναγνωρισµένων κρουσµάτων αµιάντωσης και µεσοθηλιώµατος. Άρθρο Τα Κράτη µέλη εκδίδουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1987 και πληροφορούν σχετικά αµέσως την Επιτροπή. Πάντως η ηµεροµηνία 1 Ιανουαρίου 1987 µετατίθεται για την 1η Ιανουαρίου 1990, όσον αφορά τις εξορυκτικές δραστηριότητες του αµιάντου. 2. Τα Κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις διατάξεις εσωτερικού δικαίου που εκδίδουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 19 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 19 Σεπτεµβρίου Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος G. VARFIS (1) ΕΕ αριθ. C 262 της , σ. 7 και ΕΕ αριθ. C 301 της , σ. 6. (2) ΕΕ αριθ. C 310 της , σ. 43. (3) ΕΕ αριθ. C 125 της , σ (4) ΕΕ αριθ. C 165 της , σ. 1. (5) ΕΕ αριθ. L 327 της , σ. 8. (1) Αριθµός µητρώου του Chemical Abstract Service (CAS).

7 (1) ΕΕ αριθ. L 84 της , σ. 43. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Μέθοδος αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 7 σηµείο 1 για τη µέτρηση της περιεκτικότητας του αέρα σε αµίαντο στο χώρο εργασίας 1. Τα δείγµατα λαµβάνονται στη ζώνη εισπνοής κάθε εργαζόµενου, δηλαδή µέσα σε ένα ηµισφαίριο ακτίνας 300 mm που καλύπτει το χώρο εµπρός από το πρόσωπο και έχει κέντρο το µέσο µιας γραµµής που ενώνει τα δύο αυτιά. 2. Χρησιµοποιούνται φίλτρα από µεµβράνη (µίγµα εστέρων κυτταρίνης ή νιτροκυτταρίνης), µε πόρους διαστάσεων 0,8-1,2 µ m µε τυπωµένα τετραγωνίδια και διάµετρο 25 mm. 3. Χρησιµοποιείται ανοικτό στήριγµα του φίλτρου µε προεξέχοντα κύλινδρο ο οποίος σχηµατίζει, εµπρός από το φίλτρο, προεξοχή πλάτους mm αφήνοντας εκτεθειµένη κυκλική ζώνη διαµέτρου τουλάχιστον 20 mm. Όταν χρησιµοποιείται, ο κύλινδρος είναι στραµµένος προς τα κάτω. 4. Χρησιµοποιείται φορητή αντλία µε ηλεκτρικές στήλες, την οποία φέρει ο εργαζόµενος στη ζώνη ή στην τσέπη του. Η παροχή της αντλίας, που πρέπει να είναι κανονική, ρυθµίζεται αρχικά στην τιµή 1 lit/min, ± 5 %. Κατά τη δειγµατοληψία, η παροχή αυτή διατηρείται στην περιοχή του ± 10 % της αρχικής τιµής. 5. Η παραδεκτή ανοχή κατά τη µέτρηση του χρόνου δειγµατοληψίας είναι 2 %. 6. Η άριστη φόρτιση των φίλτρων µε ίνες κυµαίνεται µεταξύ 100 και 400 ινών ανά mm2 7. Το φίλτρο τοποθετείται κατά προτίµηση ολόκληρο, σε αντικειµενοφόρο µικροσκοπίου και διαφανοποιείται µε τη µέθοδο ακετόνης-τριοξικής γλυκερίνης (τριακετίνης). Στη συνέχεια το φίλτρο καλύπτεται µε καλυπτρίδα γυάλινη. 8. Για τη µέτρηση χρησιµοποιείται διοπτρικό µικροσκόπιο µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - φωτισµός Koehler, - η διάταξη που βρίσκεται κάτω από την τράπεζα του µικροσκοπίου περιλαµβάνει ένα συµπυκνωτή του Abbe ή έναν αχρωµατικό συµπυκνωτή αντίθετης φάσης ενσωµατωµένο µέσα σε µια διάταξη εστίασης και κέντρωσης. Η κεντροθέτηση της αντίθετης φάσης ρυθµίζεται ανεξάρτητα από την κεντροθέτηση του συµπυκνωτή, - ισοεστιακό αχρωµατικό αντικειµενικό φακό θετικής αντίθεσης φάσης µε µεγέθυνση 40x, µε αριθµητικό άνοιγµα µεταξύ 0,65 και 0,70 και δακτυλιακή απορρόφηση φάσης µεταξύ 65 και 85 %, - αντισταθµιστικούς προσοφθάλµιους µε µεγέθυνση 12,5x τουλάχιστον ένας από τους φακούς αυτούς πρέπει να δέχεται δίκτυο σταυρονηµάτων και να είναι δυνατό να εστιάζεται, - κυκλικό δίκτυο σταυρονηµάτων τύπου Walton-Beckett για προσοφθάλµιο, µε φαινόµενη διάµετρο 100 µm ± 2 µm στο επίπεδο του αντικειµένου, όταν χρησιµοποιούνται ο αντικειµενικός και ο προσοφθάλµιος που προδιαγράφονται. Η φαινόµενη αυτή διάµετρος ελέγχεται µε τη βοήθεια µικροµέτρου που βρίσκεται στην τράπεζα του µικροσκοπίου. 9. Η εγκατάσταση του µικροσκοπίου γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και το όριο ανίχνευσης ελέγχεται µε µια «πρότυπη αντικειµενοφόρο αντίθεσης φάσης». Αν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή, πρέπει να είναι ορατή περιοχή µέχρι τον κωδικό αριθµό 5 στις πρότυπες αντικειµενοφόρους ΑΙΑ ή µέχρι το τετραγωνίδιο 5 στις πρότυπες αντικειµενοφόρους HSE/MPL Mark 2. Ο προσδιορισµός αυτός πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε ηµέρας χρήσης. 10. Η µέτρηση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους ακόλουθους κανόνες: - ως απαριθµήσιµη ίνα νοείται κάθε ίνα που αναφέρεται στο άρθρο 7 σηµείο 1 δεύτερο εδάφιο η οποία δεν εφάπτεται µε αντικείµενο του οποίου η µεγαλύτερη διάµετρος να υπερβαίνει τα 3µm, - κάθε απαριθµήσιµη ίνα της οποίας και τα δύο άκρα βρίσκονται µέσα στην επιφάνεια του δικτύου σταυρονηµάτων υπολογίζεται ως µια ίνα κάθε ίνα της οποίας µόνο το ένα άκρο βρίσκεται µέσα στο δίκτυο υπολογίζεται ως µισή ίνα, - τα τετραγωνίδα του δικτύου σταυρονηµάτων που χρησιµοποιούνται για την καταµέτρηση επιλέγονται τυχαία στην εκτεθειµένη επιφάνεια του φίλτρου, - κάθε σωρός ινών που σε ένα ή περισσότερα σηµεία του µήκους του φαίνεται συµπαγής και αδιαίρετος αλλά σε άλλα σηµεία διασπάται σε χωριστά κοµµάτια (σχισµένη ίνα) θεωρείται ως µια ίνα αν ανταποκρίνεται στο άρθρο 7 σηµείο 1 δεύτερο εδάφιο και στην πρώτη

8 περίπτωση του παρόντος σηµείου. Η διάµετρος που µετράται είναι η διάµετρος του συµπαγούς τµήµατος και όχι η διάµετρος του σχισµένου τµήµατος, Π σε κάθε άλλο σωρό ινών όπου µεµονωµένες ίνες εφάπτονται µε άλλες ή διασταυρώνονται µεταξύ τους (δέσµη), η καθεµιά από τις ίνες αυτές υπολογίζεται χωριστά, αν διακρίνεται αρκετά ώστε να είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται στο άρθρο 7 σηµείο 1 δεύτερο εδάφιο και στην πρώτη περίπτωση του παρόντος σηµείου. Αν δεν διακρίνονται µεµονωµένες ίνες που ανταποκρίνονται στις διατάξεις αυτές, η δέσµη θεωρείται ως µια απαριθµήσιµη ίνα αν, ως σύνολο, ανταποκρίνεται στο άρθρο 7 σηµείο 1 δεύτερο εδάφιο και στην πρώτη περίπτωση του παρόντος σηµείου, - αν περισσότερο από ένα όγδοο του δικτύου σταυρονηµάτων καλύπτεται από σωρό ινών και/ή σωµατιδίων, το πεδίο αυτό απορρίπτεται και πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένα άλλο πεδίο για µέτρηση, - πρέπει να µετρηθούν 100 ίνες σε 20 τουλάχιστον περιοχές του δικτύου ή πρέπει να εξεταστούν 100 περιοχές του δικτύου. 11. Ο µέσος αριθµός ινών ανά δίκτυο υπολογίζεται διαιρώντας τον αριθµό των ινών που µετρήθηκαν µε τον αριθµό των περιοχών δικτύου που εξετάστηκαν. Η επίδραση στιγµάτων του φίλτρου ή ρύπανσης στην καταµέτρηση των ινών πρέπει να µην υπερβαίνει τις 3 ίνες/100 τετραγωνίδια δικτύου. Ο αριθµός αυτός ελέγχεται µε χρήση παρθένων φίλτρων. Συγκέντρωση στον αέρα = (αριθµός ανά τετραγωνίδιο δικτύου x εκτεθειµένη επιφάνεια φίλτρου) / (επιφάνεια τετραγωνιδίου δικτύου x όγκο του ατµοσφαιρικού αέρα που συλλέχθηκε). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πρακτικές συστάσεις για την κλινική παρακολούθηση των εργαζοµένων η οποία αναφέρεται στο άρθρο 15 σηµείο 1 1. Σύµφωνα µε τις σηµερινές γνώσεις µας, η έκθεση σε ίνες αµιάντου µπορεί να προκαλέσει τις ακόλουθες παθήσεις: - αµιάντωση, - µεσοθηλίωµα, - καρκίνο του πνεύµονα, - γαστρεντερικό καρκίνωµα. 2. Ο ιατρός και/ή η αρχή που είναι υπεύθυνη για την ιατρική παρακολούθηση των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο πρέπει να γνωρίζει τις συνθήκες και τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες πραγµατοποιήθηκε η έκθεση κάθε εργαζοµένου. 3. Η κλινική παρακολούθηση των εργαζοµένων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις αρχές και την πρακτική της ιατρικής της εργασίας. Πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα µέτρα: - κατάρτιση του ιατρικού και επαγγελµατικού φακέλου του εργαζόµενου, - προσωπική συνέντευξη, - κλινική εξέταση του θώρακα, - εξέταση της αναπνευστικής λειτουργίας. Είναι επιθυµητή η διενέργεια και άλλων εξετάσεων, στις οποίες περιλαµβάνονται ακτινογραφία θώρακα συνήθων διαστάσεων, καθώς και εργαστηριακές αναλύσεις, όπως η κυτταρολογική εξέταση των πτυέλων. Οι εξετάσεις αυτές πρέπει να αποφασίζονται για κάθε εργαζόµενο που παρακολουθείται ιατρικά και σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες γνώσεις που αποκτώνται στον τοµέα της ιατρικής της εργασίας.

446 Κ.Δ.Π. 104/2000 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΙΑΝΤΟΥ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΚΑΙ 2000

446 Κ.Δ.Π. 104/2000 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΙΑΝΤΟΥ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΚΑΙ 2000 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3403, 21.4.2000 446 Κ.Δ.Π. 104/2000 Αριθμός 104 Οι περί Αμιάντου (Ασφάλεια και Υγεία Προσώπων στην Εργασία) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/148/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/148/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 330/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/148/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 70α/1988 "Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία" (Φ.Ε.Κ. 31/Α/ )

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 70α/1988 Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία (Φ.Ε.Κ. 31/Α/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 70α/1988 "Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία" (Φ.Ε.Κ. 31/Α/17-2-1988) (όπως διορθώθηκε µε το ΦΕΚ 150/Α/88) [σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.2.2009 COM(2009) 71 τελικό 2009/0021 (COD) C7-0206/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μέλος της Μόνιµης Επιτροπής του ΤΕΕ για τα θέµατα Ασφάλειας και Υγιεινής στους Εργασιακούς Χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 212/A 212/

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 212/A 212/ - 1 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 212/A 212/9.10.06 Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως αυτή

Διαβάστε περισσότερα

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από Οδηγία του Συµβουλίου της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον (91/692/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

του 1993 και 2000 και των σχετικών Κανονισμών. 47(Ι) του 200α

του 1993 και 2000 και των σχετικών Κανονισμών. 47(Ι) του 200α Ε.Ε. Παρ. III(I) 5603 ΚΑ.Π. 515/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 515 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Πρόληψη και Μείωση της Ρύπανσης των Νερών από Αμίαντο) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 16 εκεµβρίου 1988. Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 1 ) ΕΕ αριθ.

Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 16 εκεµβρίου 1988. Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 1 ) ΕΕ αριθ. Οδηγία 88/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1988 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ περί προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς τους κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία, που είναι η τρίτη ειδική οδηγία κατά την έννοια της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ, έχει σαν στόχο την προστασία των εργαζοµένων

Άρθρο 1 1. Η παρούσα οδηγία, που είναι η τρίτη ειδική οδηγία κατά την έννοια της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ, έχει σαν στόχο την προστασία των εργαζοµένων Οδηγία 86/188/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης Μαΐου 1986 σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. 23(1) του (1) του Αδειοδοτοϋμενες. εγκαταστάσεις. Χορήγηση άδειας εκπομπής. Οριακές τιμές.

Εφαρμογή. 23(1) του (1) του Αδειοδοτοϋμενες. εγκαταστάσεις. Χορήγηση άδειας εκπομπής. Οριακές τιμές. Ε.Ε. Παρ. III(I) 5655 Κ.Δ.Π. 528/2002 Αρ. 3650,1.11.2002 Αριθμός 528 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Πρόληψη και Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από Αμίαντο) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠPOE PIKO IATAΓMA 175/1997 "Tροποποίηση π.δ. 70α/88 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο κατά την εργασία» (31/A) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 91/382/EOK" (Φ.E.K. 150/A/15-7-1997) Ο ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 5 εκεµβρίου 2001 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0165(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη ακουστικής ισχύος των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 97/48 Ο ΗΓΙΑ 2003/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Μαρτίου 2003 για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Παράρτημα II. Παράρτημα III.

Παράρτημα Ι. Παράρτημα II. Παράρτημα III. 2683 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Κ.Δ.Π. 316/2006 Αρ. 4124, 28.7.2006 Αριθμός 316 Φ ΠΕ^Γ:ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2006 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

η οδηγία 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 7ης Ιουνίου 1988 περί προσεγγίσεως των

η οδηγία 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 7ης Ιουνίου 1988 περί προσεγγίσεως των Οδηγία του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα

Με την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία έχει απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών από την 1 η Ιανουαρίου 2005.

Με την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία έχει απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών από την 1 η Ιανουαρίου 2005. ΓΡΗΓ. ΠΕΛΩΡΙΑ ΗΣ Π.Μ. Μ.Μ.Μ. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) /νση Προγραµµατισµού & Συντονισµού Τεχνικής & Υγειονοµικής Επιθεώρησης Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Στόχος

ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Στόχος Οδηγία 90/679/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 1990 για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (έβδομη ειδική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 25.11.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1119/2007, του Norbert Höfs, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την απόσυρση φαρμακευτικών προϊόντων που

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α)

Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Π.Δ 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α) Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της Οδηγία 93/18/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 1993 για την τρίτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Έλεγχος εφαρμογής του κανονισμού REACH ασφάλεια και υγεία στην εργασία υποχρεώσεις εργοδοτών Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Δρ. Χημικός Μηχανικός Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4211, 3/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ. Κοινότητας:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4211, 3/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ. Κοινότητας: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 190, 12.07.2006, σ. 1. "Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους

σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους 29.6.2004 L 229/23 ιορθωτικό στην οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1983L0183 28/11/1989 Αριθµός σελίδων: 7 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0156 EL 23.12.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαρτίου 1984 για τις οριακές τιµές και τους ποιοτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Σελίδα Νοµοθετήµατα Θεµατική Κατάταξη Χρονολογική Κατάταξη Κοινοτικές Οδηγίες> Εκδόσεις Υπηρεσίες

Κεντρική Σελίδα Νοµοθετήµατα Θεµατική Κατάταξη Χρονολογική Κατάταξη Κοινοτικές Οδηγίες> Εκδόσεις Υπηρεσίες Κεντρική Σελίδα Νοµοθετήµατα Θεµατική Κατάταξη Χρονολογική Κατάταξη Κοινοτικές Οδηγίες> Εκδόσεις Υπηρεσίες AP.O HΓIAΣ ΤΙΤΛΟΣ ENAPMONIΣH ΥΠΟ ΕΚ ΟΣΗ ΥΠΟ ΕΚ ΟΣΗ 2002/44/ΕΚ 2 η Tροποποίηση της οδηγίας 83/477/EOK

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

5585 ' ' Κ.Δ.Π. 511/2002

5585 ' ' Κ.Δ.Π. 511/2002 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 5584 Κ.Δ.Π. 511/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 511 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Υδραργύρου από Τομείς Εκτός του Βιομηχανικού Τομέα της Ηλεκτρόλυσης των Χλωριούχων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο2. 1. Κάθε Μέλος µπορεί, αφού

Άρθρο2. 1. Κάθε Μέλος µπορεί, αφού ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 148 "Για την προστασία των εργαζοµένων από τους επαγγελµατικούς κινδύνους που οφείλονται στη µόλυνση τους αέρα, στο θόρυβο και στους κραδασµούς µέσα στους χώρους εργασίας" Η Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 8243/1113/91 Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα ασφάλειας και υγείας σε εργασίες καθαίρεσης αποµάκρυνσης αµιαντούχων υλικών

Μέτρα ασφάλειας και υγείας σε εργασίες καθαίρεσης αποµάκρυνσης αµιαντούχων υλικών ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Φράγκων 14 Θεσσαλονίκη Μέτρα ασφάλειας και υγείας σε εργασίες καθαίρεσης αποµάκρυνσης αµιαντούχων υλικών Μαρία Σ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1984 σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

- έκθεση σε συγκέντρωση µολύβδου στον αέρα µεγαλύτερη από 75 µg/m3, υπολογιζόµενη. σαν µέση χρονικά σταθµισµένη τιµή για περίοδο 40 ωρών την εβδοµάδα,

- έκθεση σε συγκέντρωση µολύβδου στον αέρα µεγαλύτερη από 75 µg/m3, υπολογιζόµενη. σαν µέση χρονικά σταθµισµένη τιµή για περίοδο 40 ωρών την εβδοµάδα, Οδηγία 82/605/EOK του Συµβουλίου της 28ης Ιουλίου 1982 για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία της εκθέσεώς τους στο µεταλλικό µόλυβδο και στις ενώσεις ιόντων του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0278 EL 05.06.2003 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 1986 σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Νομοθεσία για την περίοδο για Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργασιακό Περιβάλλον σε συμμόρφωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Νομοθεσία για την περίοδο για Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργασιακό Περιβάλλον σε συμμόρφωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 106 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Νομοθεσία για την περίοδο 1997-99 για Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργασιακό Περιβάλλον σε συμμόρφωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΙΝΥΑΕ. Σαραφόπουλος Ν, Μπανούτσος Η, επιμέλεια. Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής Οδηγία 92/3/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συµβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992 για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων µεταξύ κρατών µελών καθώς και προς και από την Κοινότητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4478 Κ.Δ.Π. 497/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 497 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες από ΑΜΙΑΝΤΟ. Aµίαντος είναι η συλλογική

Ασθένειες από ΑΜΙΑΝΤΟ. Aµίαντος είναι η συλλογική Ασθένειες από ΑΜΙΑΝΤΟ Σπύρος ρίβας - Ειδικός Ιατρός Εργασίας Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Τι είναι ο αµίαντος; Aµίαντος είναι η συλλογική ονοµασία ορισµένων ορυκτών ινώδους µορφής.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(206)0260 Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 200 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 77/1993 "Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 77/1993 Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 77/1993 "Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 307/86 (135/Α) σε συµµόρφωση προς την οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2011 COM(2011) 710 τελικό 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ /* COM/94/78 Τελικό - CNS 94/0026 */

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ /* COM/94/78 Τελικό - CNS 94/0026 */ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ /* COM/94/78 Τελικό - CNS 94/0026 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 106 της 14/04/1994 σ. 0022 Πρόταση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1982L0176 EL 23.12.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαρτίου 1982 περί των οριακών τιµών και των ποιοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 42/38 Ο ΗΓΙΑ 2003/10/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 25 Ιανουαρίου 2002 PE 305.762/9-31 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 9-31 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 305.762) Helle Thorning-Schmidt

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ι~} ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ι~} ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 332/2005 ι~} ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ Αρ. 4015 της 22ας ΙΟΥ ΑΙ ΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 332 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1984L0500 EL 20.05.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 20.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες με Αμίαντο ή / και Αμιαντούχα Υλικά Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι και Έντυπο Ειδοποίησης για Εργασίες με Αμίαντο

Εργασίες με Αμίαντο ή / και Αμιαντούχα Υλικά Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι και Έντυπο Ειδοποίησης για Εργασίες με Αμίαντο Λευκωσία, 17 Φεβρουαρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εργασίες με Αμίαντο ή / και Αμιαντούχα Υλικά Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 25/1988 Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του αζώτου και τροποποίηση των µε αριθµ. 98 και99/10.7.87 Πράξεων του Υπουργικού Συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

AMIANTOΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

AMIANTOΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ AMIANTOΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Πυριτικό ορυκτό σε ινώδη μορφή ΕΙΔΗ ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΤΙΛΟΣ (λευκός αμίαντος) ΑΜΦΙΒΟΛΟΙ ΑΜΟΣΙΤΗΣ (καφέ αμίαντος) ΚΡΟΚΙΔΟΛΙΘΟΣ (κυανός

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2003 L 285/33 Ο ΗΓΙΑ 2003/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2003 για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ανεπιθύµητες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΤΖΙΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι

Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι Κυρίες/Κύριοι, Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (CPV )

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (CPV ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. Κηφισιά Αριθ.πρωτ.:197/08-01-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Τι είναι καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα