ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ " Development "

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ " Development ""

Transcript

1 Χαλκίδα, 21/11/2013 Αρ. Πρ.: 5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ " Development " Στο πλαίσιο ένταξης της πράξης µε τίτλο «Τοπική ράση προώθησης Απασχόλησης στην Εύβοια» στο Θεµατικό Άξονα Προτεραιότητας 3: «ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού», κατηγορία παρέµβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», ράση 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», επίκειται η υλοποίηση σχεδίου δράσης προϋπολογισµού Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείου (ΕΚΤ), έχει δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύµπραξη " Development " και περιοχή εφαρµογής των δράσεων της την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Συντονιστής της Αναπτυξιακής Σύµπραξης είναι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε και οι Εταίροι που συµµετέχουν στην ΑΣ είναι: FORMAT CONSULTANTS Α.Ε ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΕΚ ΠΛΕΓΜΑ. ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΕΚ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ "Η ΜΕ ΟΥΣΑ". ΚΕΑΕΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο Στόχος της παρέµβασης είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων ενσωµάτωσης στην τοπική αγορά εργασίας των Ανέργων εγγεγραµµένων στα Μητρώα του ΟΑΕ και η εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηµατικής κοινότητας µε την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των Νέων Επιστηµόνων της Περιοχής παρέµβασης αλλά και των Αγροτών προκειµένου να αναδειχθούν νέα πεδία βιώσιµης επιχειρηµατικότητας ή να ενισχυθούν οι υπάρχουσες δραστηριότητές τους. Από την υλοποίηση των δράσεων της παρέµβασης θα ωφεληθούν 120 άτοµα εκ των οποίων 90 άνεργοι, 20 αγρότες και 10 Νέοι Επιστήµονες.

2 Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ " Development " Καλεί Τους ενδιαφερόµενους/ες που διαµένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις για υποβολή αιτήσεων προκειµένου να συµµετάσχουν στην υλοποίηση της πράξης «Τοπική ράση προώθησης Απασχόλησης στην Εύβοια»: Α) Άνεργοι, εγγεγραµµένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ και µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, Β) Νέοι Επιστήµονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρµακοποιοί, δικηγόροι, µηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστηµιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ακολούθως στην ενότητα I. Γ) Ασφαλισµένοι στον Ο.Γ.Α, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ακολούθως στην ενότητα I. I) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Β ΚΑΙ Γ. Β) Νέοι Επιστήµονες 1. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύµατος (στην αρµόδια.ο.υ.) υποχρεωτικά από την και µετά. 2. ύνανται να ενταχθούν στο πρόγραµµα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύµατος από την 01/01/2010 και µετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, µε την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και µετά, έχουν προβεί σε πρώτη µεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελµατικό χώρο. Ως ηµεροµηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη µεταβολή. 3. Να µην έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας τους, µεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστηµα των έξι (6) ετών περιλαµβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου µεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθµιση δεν αφορά στους ιατρούς. 4. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστηµα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΟΑΤΑΠ. 5. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΟΑΤΑΠ το διάστηµα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου. 6. Να έχουν ηλικία µέχρι 34 ετών, (έως την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστηµόνων, µητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που µπορούν να έχουν ηλικία µέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, µέχρι τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστηµα που αφορά στις µεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισµό

3 της ηλικίας του ωφελούµενου θα λαµβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη εκεµβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι µεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαµβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΟΑΤΑΠ. 7. Στο εκκαθαριστικό τους σηµείωµα από την οικεία ΟΥ για το οικονοµικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατοµικό εισόδηµά τους να µην υπερβαίνει το ποσό των ,00. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστηµόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλµατος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αµοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδηµα προκειµένου να ενταχθούν στο πρόγραµµα. 8. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή είναι οµογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας και είναι νόµιµοι κάτοικοι αυτής. 9. Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) και 10. Να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι). Στους ωφελούµενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι µορφές εταιρειών: Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.), Αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες, όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύµατος στη.ο.υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καµία περίπτωση, τους δώδεκα (12) µήνες. Γ) Ασφαλισµένοι στον Ο.Γ.Α Το ατοµικό εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες δεν υπερβαίνει τις για το οικονοµικό έτος 2011, το δε ατοµικό πραγµατικό, ή αντικειµενικό εισόδηµά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00. Επισηµαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήµατος. II) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής, θα πρέπει να καταθέσουν µαζί µε την αίτησή τους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Α) Υποχρεωτικά ικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες: Α1: Συµπληρωµένη Αίτηση συµµετοχής Α2: Πρόσφατη φωτογραφία Α3:Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαµονής ή Υπεύθυνη δήλωση µόνιµης κατοικίας µε επισύναψη αντίγραφου µισθωτηρίου κατοικίας αν υπάρχει. Α4: Αντίγραφο ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο ιαβατηρίου Α5:Εκκαθαριστικό Οικονοµικού Έτους 2012 (Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόµενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαµηλού εισοδήµατος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη από την αρµόδια.ο.υ., ότι νοµίµως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση) Α6: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Α7: Βεβαιώσεις Επαγγελµατικής Εµπειρίας (αν υπάρχουν) Α8: Πιστοποιητικά χρήσης Υπολογιστών και γνώσης ξένης γλώσσας (αν υπάρχουν) Α9: Αντίγραφα τίτλων σπουδών (αν υπάρχουν)

4 Β) Επιπλέον για τους άνεργους: Β1: Επικυρωµένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕ. Γ) Επιπλέον για του Νέους Επιστήµονες: Γ1: Έναρξη Επιτηδεύµατος Γ2:Βεβαίωση Μεταβολής Έδρας (εάν απαιτείται) Γ3: Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκούσατε ατοµικό επάγγελµα και δεν συµµετείχατε σε επιχείρηση πριν την έναρξη επιτηδεύµατος µε θεώρηση από την ΟΥ (να αναγράφεται και η ΟΥ στην οποία ανήκετε) Γ4: Υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που ασκούσατε ατοµικό επάγγελµα ή συµµετείχατε σε επιχείρηση ως Ιατρός άνευ ειδικότητας πριν την έναρξη επιτηδεύµατος, για χρόνο που δεν ξεπερνούσε τους 12 µήνες, µε θεώρηση από την ΟΥ (να αναγράφετε και η ΟΥ στην οποία ανήκετε) Γ5: Εκκαθαριστικό Οικονοµικού Έτους που έγινε η έναρξη δραστηριότητας Γ6: Αντίγραφα τίτλων σπουδών (µε αναγνώριση από το ΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται). Γ7: Αντίγραφο της άδειας Ιατρικής ειδικότητας Γ8: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (εάν υπάρχει) Γ9: Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α (για τους άνδρες) ) Επιπλέον για του Ασφαλισµένους στον ΟΓΑ 1: Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ 2: Εκκαθαριστικό Οικονοµικού Έτους (Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόµενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαµηλού εισοδήµατος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη από την αρµόδια.ο.υ., ότι νοµίµως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση) III) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πρόκειται να επιλεγούν εκατό (120) ωφελούµενοι για συµµετοχή στις δράσεις του Σχεδίου Παρέµβασης. Στο πρώτο στάδιο θα ελεγχθούν τα τυπικά προσόντα και τα άτοµα που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις θα ενηµερωθούν τηλεφωνικά προκειµένου να παραστούν στο στάδιο διεξαγωγής της συνέντευξης που θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Επιλογής. Στο δεύτερο στάδιο θα πραγµατοποιηθεί η τελική επιλογή των ωφελουµένων. Θα καταρτιστούν κατάλογοι µε τους τελικώς επιλεγέντες καθώς και συµπληρωµατικός µε επιλαχόντες. IV) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ Το προτεινόµενο σχέδιο δράσης αποτελεί µια ολοκληρωµένη δέσµη ενεργειών που αφορούν στην δικτύωση τόσο µεταξύ των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, των τοπικών παραγωγικών και οικονοµικών φορέων όσο και µεταξύ των Αναπτυξιακών Συµπράξεων, µε σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάδειξη καλών πρακτικών. Στο σχέδιο δράσης εντάσσονται ενέργειες κατάρτισης και συµβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουµένων για την διευκόλυνση της επαγγελµατικής τους ενσωµάτωσης στην τοπική αγορά εργασίας αλλά και επιχειρηµατικής συµβουλευτικής για την ενεργοποίηση, ευαισθητοποίηση των εργοδοτών σε θέµατα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και την υποστήριξη τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων τους, µέσα από την πρόσβαση στους διαθέσιµους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς και εργαλεία. Το σχέδιο διέπεται από δράσεις ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας και αποτελεί µια-δυναµική παρέµβαση για τη σύσταση Κοιν.Σ.ΕΠ µε γεωργικό και τουριστικό προσανατολισµό για την αξιοποίηση των ειδικών µορφών τουρισµού

5 στην ευρύτερη περιοχή παρέµβασης. Τέλος, µέσα από την αξιοποίηση των χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων του ΕΣΠΑ και πιο ειδικά του Τοπικού Προγράµµατος Leader επιδιώκεται να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας (ενίσχυση επιχειρηµατικών σχεδίων υφιστάµενων επιχειρήσεων, να στηριχθούν οι επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες ανέργων (start-up) και δίνεται και η δυνατότητα στους ωφελούµενους Αγρότες και Νέους Επιστήµονες να επεκτείνουν ή να ενισχύσουν τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες. που το επιθυµούν να δηµιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό οι δράσεις που περιλαµβάνει η πράξη είναι οι ακόλουθες: ΜΕΛΕΤΕΣ (319) ΡΑΣΗ 1 : Μελέτη αποτύπωσης των βασικών χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας και των προοπτικών ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. ΡΑΣΗ 2 Μελέτη/Έρευνα δηµιουργίας τοπικών εφοδιαστικών αλυσίδων αγροτικών προϊόντων ώστε να εξασφαλίζεται µεγαλύτερη ευχέρεια στη διασύνδεση προσφοράς και ζήτησης, προσαρµοστικότητα και µεγάλη κοινωνική αποδοχή της τοπικής παραγωγής ΙΚΤΥΩΣΗ (320) ΡΑΣΗ 3: ικτύωση της ΑΣ µε τους τοπικούς και παραγωγικούς φορείς καθώς και µε άλλες ΑΣ ΡΑΣΗ 4: Οργάνωση κύκλου ηµερών καριέρας µε τίτλο business start-up opportunities. ΡΑΣΗ 5: Ηλεκτρονική ικτύωση της ΑΣ. ΡΑΣΗ 6: Αποστολή ωφελουµένων σε εκθέσεις προώθησης αγροτικών προϊόντων, υιοθέτησης νέων καλλιεργητικών µεθόδων και παρουσίαση σύγχρονων τεχνολογιών παραγωγής και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (327) ΡΑΣΗ 7: ηµιουργία Ιστοσελίδας / ιαχείριση ιστοσελίδας, ηλεκτρονικό υλικό ΡΑΣΗ 8: Πληροφόρησης Ενηµερωτικά ελτία/περιοδικά, Εκδόσεις έντυπου υλικού ενηµέρωσης (π.χ. περιοδικές εκδόσεις - Newsletters, αφίσες, φυλλάδια, επιστολές κλπ) ΡΑΣΗ 9: ηµοσιότητα και προβολή στα ΜΜΕ -ραδιοτηλεοπτικά σποτς ΡΑΣΗ 10: ηµοσιότητα και προβολή στα ΜΜΕ - Αφιερώµατα-αρθρογραφίασυνεντεύξεις, Έκδοση δελτίων τύπου ΡΑΣΗ 11: Ευαισθητοποίηση- Ενηµέρωση - Ηµερίδες/ εκδηλώσεις ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ (348) ΡΑΣΗ 12: Συντονισµός και ιαχείριση Πράξης. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (349) ΡΑΣΗ 13: Παραγωγή, τυποποίηση και εµπορία Αρωµατικών- Φαρµακευτικών Φυτών (Ιπποφαές, Αρωνία κ.ά) (80 ώρες και 15 ωφελούµενοι) ΡΑΣΗ 14: Καλλιέργεια και εµπορία Μανιταριών και Τρούφας (80 ώρες και 15 ωφελούµενοι ) ΡΑΣΗ 15: Μελισσοκοµία - Σύγχρονες µέθοδοι εντατικής εκµετάλλευσης και

6 εµπορίας µελιού. (80 ώρες και 15 ωφελούµενοι ) ΡΑΣΗ 16: Ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού στην Περιφερειακή ενότητα της Εύβοιας (80 ώρες και 15 ωφελούµενοι) ΡΑΣΗ 17: Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (80 ώρες και 15 ωφελούµενοι) ΡΑΣΗ 18: Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας µικροµεσαίας επιχείρησης» (80 ώρες και 15 ωφελούµενοι) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (351): ΡΑΣΗ 19: Υποστηρικτικές ενέργειες για την Προσέγγιση Ενηµέρωση Ευαισθητοποίηση Ενεργοποίηση των Ωφελούµενων-Σχεδιασµός και παραγωγή εντύπων ΡΑΣΗ 20: Υποστηρικτικές ενέργειες για την Προσέγγιση Ενηµέρωση Ευαισθητοποίηση Ενεργοποίηση των Ωφελούµενων (ραδιοφωνικά µηνύµατα) ΡΑΣΗ 21: Υποστηρικτικές ενέργειες για την Προσέγγιση Ενηµέρωση Ευαισθητοποίηση Ενεργοποίηση των Ωφελούµενων (µονάδα κινητής ενηµέρωσης - λειτουργία info-desk) ΡΑΣΗ 22: Συλλογή αιτήσεων, συνεντεύξεις, αξιολόγηση αιτήσεων και τελική επιλογή ωφελουµένων του Σ της ΑΣ. ΡΑΣΗ 23: Συµβουλευτική σε ζητήµατα σχεδιασµού καριέρας ή επαναπροσδιορισµού των επαγγελµατικών επιλογών ΡΑΣΗ 24: Συµβουλευτική υποστήριξη των ωφελουµένων κατά τους 3 πρώτους µήνες τοποθέτησής τους σε θέση εργασίας ΡΑΣΗ 25: ιοργάνωση Εκδήλωσης µε θέµα «υνατότητες Χρηµατοδοτικής Υποστήριξης για την Ίδρυση νέων Επιχειρήσεων» ΡΑΣΗ 26: Συµβουλευτική Επιχειρηµατικότητας Επιχειρηµατικός σχεδιασµός - εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδίων για τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων ΡΑΣΗ 27: Συµβουλευτική Επιχειρηµατικότητας Επιχειρηµατικός σχεδιασµός - ιοργάνωση 2 workshop µε τη συµµετοχή 10 Αγροτών το καθένα και διάρκειας 3 ωρών για την αντικατάσταση των υφιστάµενων καλλιεργειών αγροτών µε πιο προσοδοφόρες ΡΑΣΗ 28: Συµβουλευτική Επιχειρηµατικότητας-Επιχειρηµατικός σχεδιασµός - Business Coaching των νέων Επιχειρηµατιών Επιστηµόνων της Περιοχής εφαρµογής του Σχεδίου ράσης ΡΑΣΗ 29: Συµβουλευτική Επιχειρηµατικότητας-Επιχειρηµατικός σχεδιασµός - ιοργάνωση 1 workshop (µε τη συµµετοχή 10 ατόµων στο καθένα και διάρκειας 3 ωρών το καθένα) µε θέµα τη διαδικτυακή προβολή των επιχειρήσεων της περιοχής ΡΑΣΗ 30: Συµβουλευτική Επιχειρηµατικότητας-Επιχειρηµατικός σχεδιασµός - ιοργάνωση 1 Workshop από 10 άτοµα και διάρκειας 3 ωρών για την τεχνική υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα δηµιουργηθούν( συµβουλές και υποστήριξη για θέµατα λειτουργίας και οργάνωσης της νέας επιχείρησης) ΡΑΣΗ 31: Συµβουλευτική Επιχειρηµατικότητας-Επιχειρηµατικός σχεδιασµός - Εκπόνηση 14 επιχειρηµατικών σχεδίων τα οποία θα αφορούν στην ίδρυση 5 νέων επιχειρήσεων από ανέργους, 8 επιχειρηµατικών σχεδίων για την επέκταση των δραστηριοτήτων των Αγροτών και 2 επιχειρηµατικά σχέδια για υπαγωγή σε προγράµµατα χρηµατοδότησης για νέους επιστήµονες. ΡΑΣΗ 32: Συµβουλευτική Επιχειρηµατικότητας-Επιχειρηµατικός σχεδιασµός - Εκπόνηση 14 επιχειρηµατικών σχεδίων τα οποία θα αφορούν στην ίδρυση 5 νέων επιχειρήσεων από ανέργους, 8 επιχειρηµατικών σχεδίων για την επέκταση των δραστηριοτήτων των Αγροτών και 2 επιχειρηµατικά σχέδια για υπαγωγή σε προγράµµατα χρηµατοδότησης για νέους επιστήµονες. ΡΑΣΗ 33: Συµβουλευτική Επιχειρηµατικότητας-Επιχειρηµατικός σχεδιασµός -

7 Εκπόνηση 14 επιχειρηµατικών σχεδίων τα οποία θα αφορούν στην ίδρυση 5 νέων επιχειρήσεων από ανέργους, 8 επιχειρηµατικών σχεδίων για την επέκταση των δραστηριοτήτων των Αγροτών και 2 επιχειρηµατικά σχέδια για υπαγωγή σε προγράµµατα χρηµατοδότησης για νέους επιστήµονες. ΡΑΣΗ 34: Συµβουλευτική Επιχειρηµατικότητας-Επιχειρηµατικός σχεδιασµός - Εκπόνηση 14 επιχειρηµατικών σχεδίων τα οποία θα αφορούν στην ίδρυση 5 νέων επιχειρήσεων από ανέργους, 8 επιχειρηµατικών σχεδίων για την επέκταση των δραστηριοτήτων των Αγροτών και 2 επιχειρηµατικά σχέδια για υπαγωγή σε προγράµµατα χρηµατοδότησης για νέους επιστήµονες. ΡΑΣΗ 35: Ειδικές υπηρεσίες συµβουλευτικής προς τους Εργοδότες- 2 workshops ( ιάρκεια 3 ώρες και συµµετέχοντες 10) - Στα συγκεκριµένα θεµατικά εργαστήρια θα παρουσιαστούν τα δύο πρότυπα: του ISO (µη διαπιστεύσιµο) και του SA8000. ΡΑΣΗ 36: Ειδικές υπηρεσίες συµβουλευτικής προς τους Εργοδότες- 2 workshops ( ιάρκεια 3 ώρες και συµµετέχοντες 10) - Στα συγκεκριµένα θεµατικά εργαστήρια θα παρουσιαστούν τα δύο πρότυπα: του ISO (µη διαπιστεύσιµο) και του SA8000. ΡΑΣΗ 37: Ειδικές υπηρεσίες συµβουλευτικής προς τους Εργοδότες -2workshops ( ιάρκεια 3 ώρες και συµµετέχοντες 10) µε θέµα µε θέµα «υνατότητες χρηµατοδοτικών ενισχύσεων των τοπικών επιχειρήσεων µε αξιοποίηση πόρων από το ΕΣΠΑ» Παρέχεται στους ωφελούµενους κάθε δυνατή υποστήριξη: I. Για την ένταξη αυτών που το επιθυµούν στην τοπική αγορά εργασίας. II. Για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων µέσα από τις προσφερόµενες υπηρεσίες επιχειρηµατικής συµβουλευτικής (ενηµέρωση για τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία και σύνταξη οικονοµοτεχνικών µελετών) και υποστήριξη κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων που θα δηµιουργηθούν. III. Για την ενίσχυση της βιωσιµότητας των νεοσύστατων επιχειρήσεων των νέων επιστηµόνων της περιοχής παρέµβασης κύρια διαµέσου της επέκτασής τους και σε δευτερεύουσες δυναµικές δραστηριότητες, της πρόσβασης στα πλέον σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία και της υιοθέτησης πρακτικών αναδιοργάνωσης και επιχειρηµατικής ανάπτυξης. IV. Για τη δηµιουργία προϋποθέσεων αύξησης του γεωργικού εισοδήµατος µε την ενασχόληση και µε εξωγεωργικές δραστηριότητες όπως είναι ο αγροτουρισµός ή µε την εφαρµογή εναλλακτικών καλλιεργειών και κατ επέκταση η ενδυνάµωση της τοπικής οικονοµικής δραστηριότητας µε σηµαντικές θετικές επιπτώσεις και στο κοινωνικό πεδίο. V. Για την ίδρυση των κοινωνικών επιχειρήσεων, παρέχονται Συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα κοινωνικής οικονοµίας και κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. Οι ενενήντα (90) άνεργοι που θα επιλεγούν από όλες τις κατηγορίες θα συµµετέχουν σε έξι (6) προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών το καθένα σε οµάδες των δεκαπέντε (15) ατόµων ανά πρόγραµµα. Ο κάθε ωφελούµενος θα πάρει εκπαιδευτικό επίδοµα το οποίο είναι 5 (µικτά) ανά ώρα. Μετά την λήξη του προγράµµατος κατάρτισης ο ωφελούµενος παραλαµβάνει βεβαίωση παρακολούθησης προγράµµατος κατάρτισης.

8 V) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται στο help desk του Συντονιστή Φορέα - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ τηλ: / Ώρες:9:00 πµ µµ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τις αιτήσεις από την ιστοσελίδα VI) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 21/11/2013 µέχρι και 16/12/2013 στα γραφεία: ΧΑΛΚΙ Α: στα γραφεία της ΑΣ «Development» στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ κατά τις εργάσιµες µέρες στην Ταχ. /νση Λεωφόρος Χαϊνά 93, Τ.Κ , Τηλ & , FAX: / , υπεύθυνος επικοινωνίας κο Λυσαίος Ευάγγελος. ΧΑΛΚΙ Α: στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ στο Βασιλικό Χαλκίδας/ Λευκαντίου1 & Ασκληπιού,τηλ τκ 34002,, υπεύθυνος επικοινωνίας κο Παραράς Τζανής ΑΛΙΒΕΡΙ: - στα γραφεία του ΚΕΚ ΠΛΕΓΜΑ στο Αλιβέρι/ Ταµυναίων 63 Αλιβέρι, Τηλ. & FAX: 22230/25109, υπεύθυνος επικοινωνίας κο Καλαφάτης Αριστοτελής ΜΑΝΤΟΥ Ι: - στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Κε ιβιμ2) στην Κήρινθο/Τηλ. & FAX: 22270/29005, υπεύθυνη επικοινωνίας κα Παπαγεωργίου Βασιλική Ο Πρόεδρος του.σ. της Α.Σ. «Development» Καπελέρης Σταµάτης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ " A.R.T.A. (Business start-up) Activities Revitalizing The Area "

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ  A.R.T.A. (Business start-up) Activities Revitalizing The Area 1 Άρτα, 20/01/2014 Αρ. Πρ.: 118 ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ " A.R.T.A. (Business start-up) Activities Στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Σελίδα1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» η οποία εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των ήµων Αµαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Βριλησσίων» εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου. Αγιος Νικόλαος, 24-1-2014 Αρ. πρωτ: 2 4 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις της παραπάνω πράξης.

να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις της παραπάνω πράξης. Αρχάνες, 16/07/2013 Αρ. Πρωτ: 129 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» Από το Δικαιούχο / Α.Σ. «ΠΡΟΟΔΟΣ»

ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» Από το Δικαιούχο / Α.Σ. «ΠΡΟΟΔΟΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» Από το Δικαιούχο / Α.Σ. «ΠΡΟΟΔΟΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι δυνητικά ωφελούμενοι θα πρέπει να διαμένουν σε έναν από τους Δήμους:

Οι δυνητικά ωφελούμενοι θα πρέπει να διαμένουν σε έναν από τους Δήμους: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Υποψηφίους για συμμετοχή στα Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας ( ΤΟΠΣΑ ) Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ " ΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ-ΚΑΛΑΘΙ" ιεύθυνση: Λεωφ. Χαϊνα 93, Χαλκίδα, ΤΚ 34100 Πληροφορίες: Λυσαίος Ευάγγελος Τηλ. : 2221026626,89706 Fax: 2221077747,36040 E-mail: info@anevia.gr Χαλκίδα, 21/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Σ. ΣΥΝΕΡΓΩ http://synergo-topsa.gr/ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΕ.Α.ΕΠ. Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8250419 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Υπεύθυνη επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03 «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax: 28410 91120 Ε-mail: anoiktoiorizontes@anlas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης»

1 ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ» Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ» Α.Σ. «TEXNHMA» Ιστοσελίδα: http://tehnima.omegatechnology.gr/ ΕΤΑΙΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΚΕ.Α.ΕΠ. (ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) Ταχ. Δν/ση : Κυψέλης 16, 113 62, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8210419

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Ελληνικό, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ. 48

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Ελληνικό, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ. 48 Ελληνικό, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ. 48 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομάδες Στόχου Η Πράξη απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχου: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Δικαιούχος: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση: Δημαρχείο Διδυμοτείχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ» Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 81, Τ.Κ. 593 00, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Τηλ: (23330) 28010 Fax: (23330) 53060 www.alexandrinigi.gr, e-mail: alexandria@kaele.gr (Εταίροι: Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΣΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" Διεύθυνση: Ηροδότου 33 Μαρούσι Αττικής Τ.Κ. 15122 Τηλ. : 2106122334-2221090677 Fax: 2221062267 E-mail: kekepim@otenet.gr Μαρούσι, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ Αρ. Πρωτ.: 87 / 03-09-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ Η Α.Σ. «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Ενδυνάμωση της Επιχειρηματικής Γεωργίας στην περιοχή της Θεσσαλίας», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ALTER TOURISM & EMPLOYMENT

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ALTER TOURISM & EMPLOYMENT Καλαμπάκα, 21/02/2014 Αρ. Πρωτ. 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό - Alter Tourism & Employment» με εταίρους: Αναπτυξιακή Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομάδες Στόχου Η Πράξη απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχου: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» Έργο ΤΟΠΣΑ: «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ» Συντονισμός Διαχείριση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. Βενιζέλου 1, 42100 Τρίκαλα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ως τις 19/07/2013

2 Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ως τις 19/07/2013 Θεσσαλονίκη, 30-05-2013 Α.Π.: 39 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 14, ΕΔΕΣΣΑ Τ.Κ.: 58200 Τηλέφωνο: 2381024858 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σε ΑΝΕΡΓΟΥΣ & ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σε ΑΝΕΡΓΟΥΣ & ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σε ΑΝΕΡΓΟΥΣ & ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της

Διαβάστε περισσότερα