ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των ήµων Αµαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Βριλησσίων» εντάσσεται στην δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρµοσµένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας: «ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», και ειδικότερα στη «ιευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού », το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: Άνεργους/ες όλων των κατηγοριών, εγγεγραµµένους στα Μητρώα του ΟΑΕ Νέους Επιστήµονες (ιατροί, κτηνίατροι, φαρµακοποιοί, δικηγόροι, µηχανικοί που είναι απόφοιτοι των Πανεπιστηµιακών, Πολυτεχνικών σχολών) οι οποίοι είναι κάτοικοι των ήµων Αµαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Βριλησσίων και ΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν αιτήσεις συµµετοχής. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ H Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας» αποτελεί µια ολοκληρωµένη παρέµβαση ενεργειών και δράσεων, η οποία στοχεύει στην ένταξη των ανέργων στην τοπική αγορά εργασίας και στην ενίσχυση των Νέων Επιστηµόνων για την επέκταση της υπάρχουσας επιχείρησης ή για την ενδυνάµωση της κύριας δραστηριότητας τους. ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Το Σχέδιο ράσης απευθύνεται συνολικά σε 78 συνολικά ωφελούµενους από τους ήµους Αµαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Βριλησσίων. Πιο συγκεκριµένα αφορά 66 Ανέργους και 12 Νέους Επιστήµονες. Τα βασικά χαρακτηριστικά των Νέων Επιστηµόνων στο προτεινόµενο Σχέδιο ράσης είναι τα ακόλουθα: Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύµατος (στην αρµόδια Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την και µετά.

2 Να µην έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας τους, µεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Να έχουν ηλικία µέχρι 34 ετών, (έως την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστηµόνων, µητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που µπορούν να έχουν ηλικία µέχρι 42 ετών. Στο εκκαθαριστικό τους σηµείωµα από την οικεία ΟΥ για το οικονοµικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατοµικό εισόδηµά τους να µην υπερβαίνει το ποσό των Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή είναι οµογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας και είναι νόµιµοι κάτοικοι αυτής. Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) και οι άντρες να έχουν εκπληρώσει ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Από το σύνολο των ωφελουµένων της οµάδας στόχου Άνεργοι (66 άτοµα) προβλέπεται: 10 άτοµα θα προωθηθούν στην απασχόληση σε υφιστάµενες επιχειρήσεις σε προγράµµατα όπως (Νέες Θέσεις Εργασίας, Σύµβαση Εργασιακής Εµπειρίας, Επιταγή Επανένταξης) 10 άτοµα θα υποστηριχθούν για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων (αξιοποίηση προγραµµάτων κρατικών ενισχύσεων / επιχορηγήσεων ΕΠΑΝ II, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αποθεµατικό Απρόβλεπτων κ.ά) 46 άτοµα θα κατευθυνθούν στην ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων ή θα απασχοληθούν σε αυτές (σύµφωνα µε τον Ν. 4019/2011 Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις). Για το σύνολο των ωφελουµένων της οµάδας Νέοι Επιστήµονες (12 άτοµα) προβλέπεται: Η ενίσχυση και εκσυγχρονισµό των δραστηριοτήτων τους προκειµένου να καταστούν βιώσιµοι και ανταγωνιστικοί. ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΑΞΗ Το προτεινόµενο σχέδιο δράσης αποτελεί µια ολοκληρωµένη δέσµη ενεργειών που αφορούν στην δικτύωση τόσο µεταξύ των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, των τοπικών παραγωγικών και οικονοµικών φορέων, όσο και µεταξύ των Αναπτυξιακών Συµπράξεων, µε σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάδειξη καλών πρακτικών. Στο σχέδιο δράσης εντάσσονται ενέργειες κατάρτισης και συµβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουµένων για την διευκόλυνση της επαγγελµατικής τους ενσωµάτωσης στην τοπική αγορά εργασίας, αλλά και επιχειρηµατικής συµβουλευτικής για την ενεργοποίηση, ευαισθητοποίηση των εργοδοτών σε θέµατα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και την υποστήριξη τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων τους, µέσα από την πρόσβαση στους διαθέσιµους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς και εργαλεία. Το σχέδιο διέπεται από δράσεις ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας και αποτελεί µια-δυναµική παρέµβαση για τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέµβασης. Τέλος, επιδιώκεται να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας (ενίσχυση επιχειρηµατικών σχεδίων υφιστάµενων επιχειρήσεων, να στηριχθούν οι επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες ανέργων (start-up)) και δίνεται και η δυνατότητα στους Νέους Επιστήµονες της

3 περιοχής να επεκτείνουν ή να ενισχύσουν τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες. Στον τοµέα Κατάρτιση Επιµόρφωση οι δράσεις αφορούν στοχευµένα προγράµµατα κατάρτισης για τους ωφελούµενους του σχεδίου στα εξής αντικείµενα: Τίτλος Προγράµµατος Κατάρτισης Ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων Ίδρυση Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων Οργάνωση ιοίκηση Επιχειρήσεων και Προώθηση Πωλήσεων µε τη χρήση εργαλείων και τεχνικών Social Media Marketing ιάρκεια σε ώρες Θεωρίας & Πρακτικής 125 (75 ώρες Θεωρίας +50 ώρες Πρακτικής) 125 (75 ώρες Θεωρίας +50 ώρες Πρακτικής) 125 (75 ώρες Θεωρίας +50 ώρες Πρακτικής) Εκπαιδευτικό Επίδοµα ανά ώρα 5,00 µικτά 5,00 µικτά 5,00 µικτά ΩΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Μερικά από τα οφέλη από τη συµµετοχή στο πρόγραµµα είναι: Απόκτηση κατάλληλων γνώσεων που καθιστούν κάθε ωφελούµενο ανταγωνιστικό στην αγορά εργασίας. ωρεάν πρόσβαση στην παροχή Συµβουλευτικής Επιχειρηµατικότητας. ωρεάν εκπόνηση Επιχειρηµατικού Σχεδίου για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων (ατοµικής ή κοινωνικής συνεταιριστικής). Επιδοτούµενη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση από πιστοποιηµένους εκπαιδευτές του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού. Απόκτηση έντυπου εκπαιδευτικού υλικού, σχετικού µε το αντικείµενο της κατάρτισης. Βεβαίωση παρακολούθησης µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος κατάρτισης Εξασφάλιση θέσεων εργασίας σε άτοµα κατάλληλα εκπαιδευµένα στο αντικείµενο της επιχείρησης ωρεάν παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε νέους επιστήµονες µε στόχο την αποτελεσµατικότερη διοίκηση και οργάνωση της επιχείρησής τους ωρεάν συµβουλευτική καθοδήγηση κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας των νεοιδρυθέντων επιχειρήσεων ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Οι Φορείς Εταίροι που υλοποιούν το σχέδιο δράσης είναι οι παρακάτω: Καινοτόµα Επιχειρηµατικά ίκτυα Ανάπτυξης ΕΠΕ (ΙΝΝΟΛΑΝΤ): Συντονιστής εταίρος ήµος Αγίας Παρασκευής Αναπτυξιακή ήµου Αµαρουσίου - Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ ήµος Βριλησσίων ΚΕΚ Ευρωεργασιακή ΑΕ ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ Στρατηγικής & Επικοινωνίας B & F Σύµβουλοι Επιχειρήσεων ΕΠΕ Κέντρο Ανάπτυξης & Επιχειρηµατικότητας (ΚΕ.Α.ΕΠ.) Οι εταίροι που συµµετέχουν στο συγκεκριµένο έργο θα υλοποιήσουν δράσεις αντίστοιχες µε τη φύση των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες αλληλοσυµπληρώνονται µέσω της δικτύωσης και της άµεσης συνεργασίας τους, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και των αναµενόµενων αποτελεσµάτων.

4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα συµµετοχής στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύµπραξης και στα γραφεία των παρακάτω φορέων τις ώρες 09:00-14:00: ηµαρχείο Αµαρουσίου [Βας. Σοφίας 9 & ηµ. Μόσχα, Μαρούσι 15124] Αναπτυξιακή ήµου Αµαρούσιου, 2 ος όροφος, τηλ ηµαρχείο Αγίας Παρασκευής [Μεσογείων , Αγία Παρασκευή ΤΚ 15343] Γραφείο ιαµεσολάβησης, Ισόγειο, τηλ ηµαρχείο Βριλησσίων [ ηµ. Βερναρδου 23, Βριλήσσια ] Γραφείο ηµάρχου, 2ος όροφος, τηλ Για περισσότερες πληροφορίες, ερωτήµατα & διευκρινήσεις, µπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα & Υπεύθυνη κα Σοφία Καρακώστα. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Όσοι/ες επιθυµούν να συµµετάσχουν στην Πράξη µπορούν, αυτοπροσώπως ή µέσω άλλου εξουσιοδοτηµένου προσώπου - εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δηµόσια αρχή - να προσέρχονται στα παραπάνω σηµεία και να καταθέτουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά συµµετοχής καθηµερινές, από ευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-14:00 έως τη ευτέρα, 15/09/2014. Εναλλακτικά οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς στις παραπάνω διευθύνσεις ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟ ΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ Α. ικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες 1. Συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη αίτηση συµµετοχής 2. Επικυρωµένο αντίγραφο διπλής όψεως ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή Ταυτότητας Παλιννοστούντος, ή Άδειας Παραµονής σε ισχύ ή λοιπού εγγράφου αναγνώρισης προσφυγικής ιδιότητας 3. Έγγραφο πιστοποίησης του τόπου διαµονής ή Υπεύθυνη δήλωση µόνιµης κατοικίας επικυρωµένη από ηµόσια Αρχή. 4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 5. Εκκαθαριστικό Οικονοµικού Έτους Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόµενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαµηλού εισοδήµατος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι νοµίµως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση. 7. Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 σχετικά µε την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη καθώς και ότι ο/η ωφελούµενος/η δεν συµµετέχει την ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα (παρέχεται στα γραφεία των 2 φορέων). 8. Αντίγραφο απόφασης αρµοδίου οργάνου ΙΚΑ µε την οποία να πιστοποιείται ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω (εφόσον απαιτείται). 9. Αντίγραφα νοµιµοποιητικών εγγράφων για όσους δηλώνουν µονογονεϊκή οικογενειακή κατάσταση (εφόσον απαιτείται). 10. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης: ξένης γλώσσας, χρήσης Υπολογιστών (εφόσον υπάρχουν).

5 Β. Ειδικά ικαιολογητικά µόνο για Ανέργους - Επικυρωµένο αντίγραφο διπλής όψεως της κάρτας ανεργίας ΟΑΕ (Τελευταία κάρτα σε ισχύ στην οποία φαίνεται η ηµεροµηνία εγγραφής του ανέργου και επόµενης ανανέωσης). - Πρόσφατη βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕ που να πιστοποιεί τους µήνες ανεργίας του/της ενδιαφερόµενου/νης. - Βεβαίωση από τον ΟΑΕ εάν ο αιτών είναι εγγεγραµµένος σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕ, εκτός µητρώου ανεργίας (εφόσον απαιτείται). Γ. Ειδικά ικαιολογητικά µόνο για Νέους Επιστήµονες - Επικυρωµένα αντίγραφα Τίτλων Σπουδών (Πτυχίο, µεταπτυχιακό πτυχίου κ.ά) όπου θα φαίνεται η ηµεροµηνία κτήσης ή απόκτησης της ειδικότητας - Επικυρωµένα αντίγραφα αναγνώρισης τίτλου/ων από το ΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλο/ους εξωτερικού - Επικυρωµένο αντίγραφο έναρξης επιτηδεύµατος (στην αρµόδια.ο.υ.) υποχρεωτικά από την και µετά. - Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος για το οικονοµικό έτος έναρξης επιτηδεύµατος - Πιστοποιητικό Τύπου Α περί εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή έγγραφο νόµιµης απαλλαγής στράτευσης (για τους άνδρες υποψήφιους). - Βεβαίωση µεταβολής εργασιών από την αρµόδια.ο.υ. για όσους δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραµµα και έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύµατος από την 01/01/2010 και µετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους και έχουν προβεί σε µεταβολή της έδρας από την 02/01/2011 και µετά. - Υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση από την ΟΥ στην οποία ανήκετε ότι δεν έχετε ιδρύσει τις κάτωθι µορφές εταιρειών: 1. Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.) 2 Αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες και δεν είχατε άλλη επιχείρηση πριν από την έναρξη επιτηδεύµατος στη.ο.υ. (να αναγράφεται και η ΟΥ στην οποία ανήκετε) - Επικυρωµένο αντίγραφο άδειας ιατρικής ειδικότητας [ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ] - Υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση από την ΟΥ στην οποία ανήκετε ότι ασκούσατε ατοµικό επάγγελµα ή συµµετείχατε σε επιχείρηση ως ιατρός άνευ ειδικότητας πριν την έναρξη επιτηδεύµατος, για χρόνο που δεν ξεπερνούσε τους 12 µήνες [ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ] Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν µαζί τους ώστε να το αναγράψουν στην αίτηση: - Το ΑΦΜ και την αρµόδια.ο.υ που ανήκουν. - Τον Αριθµό Μητρώου Ασφαλισµένου (ΑΜΑ) του ΙΚΑ και το ΑΜΚΑ. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Η επιλογή των ωφελουµένων θα γίνει από Τετραµελή Επιτροπή Επιλογής Ωφελουµένων µε την εξής διαδικασία: Υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουµένων σε επιλεγµένα σηµεία - στις έδρες των δύο δήµων Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών της αίτησης συµµετοχής του ωφελούµενου, ως προς τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης Επικοινωνία µε τους υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης για δροµολόγηση ατοµικής συνέντευξης

6 Συνέντευξη υποψήφιων ωφελουµένων που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής στην Πράξη. Η µοριοδότηση των ωφελουµένων γίνεται βάσει σταθµισµένων κριτηρίων επιλογής και λαµβάνοντας υπόψη την ατοµική αίτηση και τη συνέντευξη του κάθε υποψηφίου. Ο έλεγχος καταλόγου µοριοδότησης και η τελική επιλογή ωφελουµένων & αναπληρωµατικών δικαιούχων γίνεται από την Τετραµελή Επιτροπή Επιλογής Ωφελουµένων. Τα κριτήρια επιλογής ωφελουµένων και για τις δυο γενικές κατηγορίες είναι τα εξής: Α. Ποσοτικά Κριτήρια Επιλογής, τα οποία αφορούν το 70% των βαθµών του υποψηφίου. Χρόνος Ανεργίας Εκπαίδευση Επαγγελµατική εµπειρία Οικογενειακό εισόδηµα Οικογενειακή κατάσταση Β. Ποιοτικά Κριτήρια Επιλογής, τα οποία αφορούν το 30% των βαθµών του υποψηφίου. Ενδιαφέρον συµµετοχής στο έργο βάσει συνέντευξης H Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας» δεσµεύεται ότι θα τηρήσει τις σχετικές διατάξεις του ΕΣ ΕΚ για µη δηµοσιοποίηση των ονοµάτων των ωφελουµένων στις ενέργειες που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, και γι αυτό θα προβεί σε κωδικοποίηση της δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων επιλογής, όπου αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη µέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, µε τη χρήση του αριθµού πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονοµατεπώνυµου εκάστου ωφελουµένου. Επίσης, θα υπάρξει πλήρης εφαρµογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδοµένων κάθε υποψήφιου ωφελούµενου. Πληροφορίες για όλα τα ΤΟΠ.Σ.Α. Περιφέρειας Αττικής, µπορείτε να βρείτε στο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ " ΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ-ΚΑΛΑΘΙ" ιεύθυνση: Λεωφ. Χαϊνα 93, Χαλκίδα, ΤΚ 34100 Πληροφορίες: Λυσαίος Ευάγγελος Τηλ. : 2221026626,89706 Fax: 2221077747,36040 E-mail: info@anevia.gr Χαλκίδα, 21/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπραξη. Αναπτυξιακή. Ν. Κόσμος. 2 η. Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο. λόγω Πράξη: αντικείμενο

Σύμπραξη. Αναπτυξιακή. Ν. Κόσμος. 2 η. Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο. λόγω Πράξη: αντικείμενο η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2 η Η «Αναπτυξιακή Επισκευαστών Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης για τον κλάδο των Επισκευαστών Αυτοκινήτου» το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

4.500 22-64 2009» . 1075/10/03-03-09 603/ /02-04-09)

4.500 22-64 2009» . 1075/10/03-03-09 603/ /02-04-09) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4.500 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64 ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1075/10/03-03-09 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 Πώς θα βρουν δουλειά 239.691+74.000 άνεργοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΟΤΑ ουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων νια την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών Με Κοινή Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Αρ. Πρωτ.: 10962 Αθήνα, 31-07-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» Στη σήμερα. 2012 μεταξύ των: 1.. 2.. 3.. 4.. που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι, και που δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΚΕΚ/ΚΨΥ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΚΕΚ/ΚΨΥ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ε ΡΑ: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 166, 104 45 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 59 11 498-210 59 11 851. Fax: 210 53 19 409 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΠΑΠΑΦΗ 36 546 39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΗΛ: 2310-835 990, 836 785, 889 650 www.kek-cmh.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα