ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009"

Transcript

1 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΜΑΡΤΙΟΣ

2 Περιεχόμενα 1. Ενδιάμεσα Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ενδιάμεση Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ) Ενδιάμεσα Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ) Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία και τον όμιλο Βάση Παρουσίασης Βασικές λογιστικές αρχές Δομή του Ομίλου Πληροφόρηση κατά τομέα Κεφαλαιουχικές Δαπάνες Συμμετοχές χρεόγραφα Φόροι εισοδήματος Κύκλος εργασιών Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους Μακροπρόθεσμος και Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός Κέρδη ανά μετοχή Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις Μετοχικό Κεφάλαιο Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Συνδεδεμένα μέρη Ενδεχόμενες Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις Γεγονότα μετά τον Ισολογισμό Στοιχειά Και Πληροφορίες

3 1. Ενδιάμεσα Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις Τριμήνου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε Ευρώ) Ομίλου Εταιρίας ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση Σύνολο Ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο Αποθεματικά κεφάλαια Αποθεματικά από αποτίμηση ακινήτων σε τρέχουσες αξίες Χρεωστική υπεραξία από εξαγορά θυγατρικής Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) Δικαιώματα μειοψηφίας (β) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες Φορολογικές υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρέωσεων Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (γ)

4 2. Ενδιάμεση Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ) ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις Τριμήνου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά σε Ευρώ) Ομίλου Εταιρίας Σημ Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων Μικτά κέρδη/(ζημίες) Λοιπά έσοδα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Λοιπά έξοδα Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρημ/κων και επενδυτικών αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) Επενδυτικά αποτελέσματα Έσοδα από μερίσματα Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων Μείον: φόροι Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α) Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β) Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες (α)+(β) Ιδιοκτήτες Μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Αντιστάθμιση κινδύνου διακύμανσης επιτοκίου (swap) Αναβαλλόμενη φορολογία κατ. Διευρ εισοδ Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους Συγκεντρωτικα συνολικά έσοδα μετά από φόρους Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα Μειοψηφίας Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-σε ευρώ 16-0,5997 0,2869-0,4481 0,2556 Αποσβέσεις Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)

5 3. Ενδιάμεσα Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά σε ευρώ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις Τριμήνου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009 Ομιλος ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικά κεφάλαια Αποθεματικά από αποτίμηση παγίων σε τρέχουσες αξίες Χρεωστική υπεραξία από εξαγορά συγγενούς εταιρείας Αποτελέσματ α εις νέον Σύνολο Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα Μεταβολές καθαρής θέσης Διανεμηθέντα μερίσματα Προσαρμογές καθαρής θέσης εκτός αποτελεσμάτων 0 Αποτίμηση SWAP για αντιστάθμιση κινδύνων (με αναβαλλόμενη φορολογία) Συναλλαγματικές διαφορές ενσωμάτωσης συγγενών εταιριών εξωτερικού Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) Λοιπές προσαρμογές Κ.Θ. εκτός αποτελεσμάτων Μεταφορά φορολογηθέντος αποθεματικού Ν.3220/ Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους Υπόλοιπα ,000 0,000 0,000 0, , ,000 0 Υπόλοιπα Μεταβολές καθαρής θέσης Διανεμηθέντα μερίσματα Προσαρμογές καθαρής θέσης εκτός αποτελεσμάτων Αποτίμηση SWAP για αντιστάθμιση κινδύνων (με αναβαλλόμενη φορολογία) Συναλλαγματικές διαφορές ενσωμάτωσης συγγενών εταιριών εξωτερικού Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) Λοιπές προσαρμογές Κ.Θ. εκτός αποτελεσμάτων Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους Υπόλοιπα ,

6 ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις Τριμήνου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά σε ευρώ Εταιρεία Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπα Μεταβολές καθαρής θέσης Διανεμηθέντα μερίσματα Αμοιβές Διευθυντικού προσωπικού πληρωθείσες Προσαρμογές καθαρής θέσης εκτός αποτελεσμάτων Αποτίμηση SWAP για αντιστάθμιση κινδύνων (με αναβαλλόμενη φορολογία) Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) Λοιπές προσαρμογές Κ.Θ. εκτός αποτελεσμάτων Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους Υπόλοιπα ,000 0,000 0,000 Υπόλοιπα Μεταβολές καθαρής θέσης Διανεμηθέντα μερίσματα Αμοιβές Διευθυντικού προσωπικού πληρωθείσες Προσαρμογές καθαρής θέσης εκτός αποτελεσμάτων 0 Αποτίμηση SWAP για αντιστάθμιση κινδύνων (με αναβαλλόμενη φορολογία) Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) Λοιπές προσαρμογές Κ.Θ. εκτός αποτελεσμάτων Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους Υπόλοιπα

7 4. Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ) ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις Τριμήνου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Συναλλαγματικές διαφορές Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας Άλλα μη ταμειακά έσοδα/έξοδα Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/μείον προσαρμ. για μεταβ. λ/σμών κεφ. κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργ. δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον: 0 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα Καταβεβλημένοι φόροι Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/κές μισθώσεις (χρεολύσια) Καταβολή μερισμάτων και αμοιβών Διευθ. Προσωπικού Εισπράξεις από επιχορηγήσεις Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

8 5. Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία και τον όμιλο Η μητρική Εταιρία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δραστηριοποιείται στην κατεργασία και το εμπόριο του Σιδήρου (Χάλυβα). Η Εταιρία έχει την μορφή της Ανωνύμου Εταιρίας με έδρα το Χαλάνδρι (Βασ. Γεωργίου 30, Τ.Κ ) και κεντρικά γραφεία διοίκησης στα Οινόφυτα Βοιωτίας στο 54ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Τ.Κ , η διεύθυνση του διαδικτύου της είναι και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (κλάδος Βασικά Μέταλλα). Στις Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις του α τριμήνου 2009, εκτός από την εταιρεία ΣΙΔΜΑ Α.Ε. περιλαμβάνονται και οι κάτωθι εταιρίες: Η κατά 80% θυγατρική «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή υλικών επικάλυψης και πετασμάτων, η έδρα της οποίας είναι Χαλάνδρι (Βασ. Γεωργίου 30, Τ.Κ ) με κεντρικά γραφεία διοίκησης, στα Οινόφυτα Βοιωτίας στο 54 ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Η κατά 100% θυγατρική Εταιρία συμμετοχών (holding) "SIDMA WORLDWIDE LIMITED" με έδρα την Κύπρο η οποία ιδρύθηκε τη χρήση Οι κατά 100% θυγατρικές Εταιρίες "SIDMA ROMANIA SRL" (πρώην: SID-PAC Steel & Construction Products SRL) με έδρα τη Ρουμανία και "SIDΜΑ BULGARIA S.A" (πρώην: SID-PAC BULGARIA S.A.) με έδρα τη Βουλγαρία, με ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με τη μητρική εταιρεία μέσω της Κυπριακής Εταιρίας Συμμετοχών "SIDMA WORLDWIDE LIMITED". Οι ανωτέρω Εταιρίες (εφεξής όμιλος) ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης όπως και τον Δεκέμβριο του Βάση Παρουσίασης Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου εταιριών «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αφορούν το α τρίμηνο της χρήσεως Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τo ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και αποτελούν τμήμα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009, οι οποίες θα συνταχθούν την , σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. 7. Βασικές λογιστικές αρχές Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του πρώτου τριμήνου 2009, είναι σύμφωνες με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων των προηγούμενων χρήσεων καθώς και όλων των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων που είχαν συνταχθεί κατά την πρώτη εφαρμογή των Δ.Λ.Π., με εξαίρεση τις επιπτώσεις από την υιοθέτηση των προτύπων και διερμηνειών που περιγράφονται παρακάτω. Δ.Π.Χ.Α. 8, Λειτουργικοί τομείς Το Δ.Π.Χ.Α. 8 ισχύει για ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά την και έχει υιοθετηθεί από τον Όμιλο από την εν λόγω ημερομηνία. Το Δ.Π.Χ.Α. 8, απαιτεί από τον Όμιλο να εντοπίσει τους λειτουργικούς τομείς με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται και γνωστοποιούνται στην Διοίκηση του Ομίλου κατά την κατανομή των πόρων και την αξιολόγηση των επιδόσεων του λειτουργικού τομέα. Για την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 8, ως Διοίκηση του Ομίλου νοείται ο διευθύνων σύμβουλος. Κατά συνέπεια οι λειτουργικοί τομείς ενοποιούνται και αναφέρονται ως τομείς, 8

9 εφόσον εμφανίζουν παρόμοιες μακροπρόθεσμες οικονομικές επιδόσεις και έχουν παρόμοια οικονομικά χαρακτηριστικά. Ο Όμιλος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα δημιουργεί αναφορές για τους εξής δύο λειτουργικούς τομείς: «ΧΑΛΥΒΑΣ» και «ΠΑΝΕΛΑ». Η Διοίκηση του Ομίλου αξιολογεί την απόδοση του Ομίλου κατά τομείς με μια σειρά από δείκτες, εκ των οποίων τα λειτουργικά κέρδη αντιπροσωπεύουν το σημαντικότερο. Πωλήσεις μεταξύ τομέων εκτελούνται με τους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις που θα μπορούσαν επίσης να εκτελεσθούν προς ανεξάρτητους τρίτους. Ο Όμιλος δεν εξαρτάται από τον κάθε επιμέρους σημαντικό πελάτη και κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν σημαντικοί πελάτες για τους οποίους το συνολικό ύψος των εσόδων υπερβαίνει το 10% των εσόδων του Ομίλου. ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων - Το αναθεωρημένο πρότυπο ισχύει για ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά την και παρουσιάζει μια σειρά από αλλαγές στην ορολογία. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρότυπο, ο Όμιλος επέλεξε να παρουσιάσει μια κατάσταση συνολικού εισοδήματος ( comprehensive income ) που συνδυάζει σε μια ενιαία κατάσταση τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης, εσόδων και εξόδων. Όπως απαιτείται από το αναθεωρημένο Πρότυπο, ο Όμιλος πλέον παρουσιάζει μια κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια ως κύρια δήλωση και επαναδιατύπωσε τις οικονομικές καταστάσεις του ισολογισμού ως Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρότυπο έγινε ανακατανομή ποσών στα αποτελέσματα και στον πίνακα Ιδίων Κεφαλαίων για το α τρίμηνο του 2008 για συγκριτικούς λόγους. Επιπλέον, ο Όμιλος έχει υιοθετήσει τις ακόλουθες αναθεωρημένες ή νέες διερμηνείες, που τέθηκαν σε ισχύ από την , οι οποίες δεν είχαν καμία, ή μόνο αμελητέες επιπτώσεις, στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου: Διερμηνεία 13, «Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών» (Customer Loyalty Programmes). Διερμηνεία 15 «Συμβόλαια για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας». Διερμηνεία 16, «Αντισταθμίσεις κινδύνου επένδυσης στο εξωτερικό». Οι τροποποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης» και το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις». Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2, «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών». Τροποποίηση του ΔΛΠ 23, «Κόστος Δανεισμού». Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1, «Μεταβιβαζόμενα Χρηματοοικονομικά μέσα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν κατά τη ρευστοποίηση». ΔΛΠ 39, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» - Αντικείμενα κατάλληλα προς αντιστάθμιση. 8. Δομή του Ομίλου Οι θυγατρικές και οι συγγενείς εταιρείες που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση, μαζί με τα ποσοστά συμμετοχής, τη μέθοδο ενοποίησης και τη χώρα εγκατάστασης κατά την 31 η Μαρτίου 2009, είχαν ως εξής: 9

10 Άμεσο Ποσοστό Έμμεσο Ποσοστό Συνολικό Ποσοστό Επωνυμία ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. Συμμετοχής Μητρική Συμμετοχής - Συμμετοχής Μητρική Εγκατάστασης Ελλάδα Μέθοδος Ενοποίησης Ολική ενοποίηση Τομέας Δραστηριότητας ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. 80% 0% 80% Ελλάδα Ολική ενοποίηση Παραγωγή Πανέλων SIDMA WORLDWIDE LIMITED 100% 0% 100% Κύπρος Ολική ενοποίηση Συμμετοχική SIDMA ROMANIA SRL 0% 100% 100% Ρουμανία Ολική ενοποίηση Κέντρο Επεξεργασίας Χάλυβα SIDMA BULGARIA S.A 0% 100% 100% Βουλγαρία Ολική ενοποίηση Κέντρο Επεξεργασίας Χάλυβα Κατά τη διάρκεια του α τριμήνου 2009, δεν υπήρξε καμία μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής των παραπάνω εταιρειών σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου «ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου "ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Μεσογείων 2-4. Το ποσοστό με το οποίο ενοποιούνται οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο ανέρχεται σε 24,18%. Χώρα 9. Πληροφόρηση κατά τομέα Ο Όμιλος, με αφετηρία τη χρήση 2009, εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τομείς» το οποίο αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 «Οικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα Δραστηριότητας». Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 8, ο καθορισμός των λειτουργικών τομέων βασίζεται στην «διοικητική προσέγγιση». Η προσέγγιση αυτή επιβάλλει η πληροφόρηση που θα γνωστοποιείται εξωτερικά για τους λειτουργικούς τομείς να είναι αυτή που βασίζεται στις εσωτερικές οργανωτικές και διοικητικές δομές του Ομίλου και στα κυριότερα κονδύλια των εσωτερικών οικονομικών αναφορών που δίνονται στον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων ο οποίος, στην περίπτωση της ΣΙΔΜΑ, θεωρείται ότι είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος που είναι υπεύθυνος για την επιμέτρηση της επιχειρηματικής απόδοσης των λειτουργικών τομέων. Για διοικητικούς σκοπούς ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε κέντρα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικές μονάδες που βασίζονται στη φύση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η ΣΙΔΜΑ έχει δύο λειτουργικούς τομείς τον τομέα χάλυβα και τον τομέα των πανέλων. Ο Τομέας χάλυβα απαρτίζεται από τις δραστηριότητες εμπορίας και μεταποίησης της Μητρικής ΣΙΔΜΑ ΑΕ καθώς και των Θυγατρικών στα Βαλκάνια SIDMA BULGARIA S.A. και SIDMA ROMANIA S.R.L. στη Βουλγαρία και Ρουμανία αντίστοιχα. Ο Τομέας πανέλων απαρτίζεται από τη δραστηριότητα κατασκευής και εμπορίας πανέλων, της Θυγατρικής εταιρίας ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.. 10

11 Τομέας Χάλυβα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Περίοδος από έως Τομέας Πανέλων Απαλοιφή ενδοεταιρικών Σύνολο Τομέας Χάλυβα Περίοδος από έως Τομέας Πανέλων Απαλοιφή ενδοεταιρικών Σύνολο Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) Πωλήσεις σε τρίτους Διατομεακές Σύνολο πωλήσεων τομέα Λειτουργικά κέρδη Κέρδος προ φόρων Κέρδος μετά φόρων Τομέας Χάλυβα Τομέας Πανέλων Απαλοιφή ενδοεταιρικών Σύνολο Τομέας Χάλυβα Τομέας Πανέλων Απαλοιφή ενδοεταιρικών Σύνολο Ισολογισμός Ενεργητικό Πάγιο και κυκλοφορούν ενεργητικό τομέα Στοιχεία ενεργητικού συνδεδεμένων επιχ/σεων Σύνολο ενεργητικού Παθητικό (υποχρεώσεις) Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τομέα Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχ/σεις Σύνολο υποχρεώσεων Επιπλέον παρακάτω φαίνεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών ως προς τη γεωγραφική δραστηριοποίηση του ομίλου, εντός της Ελλάδος και στο εξωτερικό καθώς επίσης και η ανάλυση κατά λειτουργικό τομέα. Ποσά σε ευρώ Περίοδος Περίοδος Εταιρία Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολα Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολα ΣΙΔΜΑ Α.Ε ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΕ SIDMA BULGARIA SA SIDMA ROMANIA SRL Σύνολο Ομίλου Κεφαλαιουχικές Δαπάνες Για τις τρίμηνες περιόδους που έληξαν την 31η Μαρτίου 2009 και 2008, ο Όμιλος και η Εταιρία πραγματοποίησαν κεφαλαιουχικές δαπάνες που φαίνονται παρακάτω: Ποσά σε Ευρώ ΣΙΔΜΑ ΠΑΝΕΛΚΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Σύνολο

12 Όμιλος Εταιρία Ποσά σε Ευρώ Κεφαλαιουχικές Δαπάνες Συμμετοχές χρεόγραφα Κατά την τρέχουσα περίοδο δεν πραγματοποιήθηκε καμία μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής ούτε στη σύνθεση των μετοχικών κεφαλαίων των θυγατρικών και συγγενών εταιριών. 12. Φόροι εισοδήματος Στην τρέχουσα περίοδο δεν υπολογίσθηκε φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη της περιόδου καθώς η εταιρία παρουσίασε ζημιογόνο αποτέλεσμα. Ο αναβαλλόμενος φόρος για τις προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης υπολογίστηκε με συντελεστή 23%. 13. Κύκλος εργασιών Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία ΣΤΑΚΩΔ 03 για το διάστημα έως και την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως, είναι η κάτωθι: ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Ομίλου Εταιρείας Ομίλου Εταιρείας Κωδ Κωδ Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων Κωδ Κωδ Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων Κωδ Κωδ Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών Κωδ Κωδ Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων Κωδ Κωδ Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων , Σύνολο Εκτός των ανωτέρω πωλήσεων η μητρική εταιρεία πραγματοποίησε το α τρίμηνο του 2009 και πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων (αντιπροσωπεία) ποσού ευρώ έναντι ευρώ της αντίστοιχης προηγουμένης περιόδου. 14. Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους Η ανάλυση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους για το διάστημα έως και την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως, είναι η κάτωθι: Ομίλου Εταιρίας Ποσά σε ευρώ Αντιστάθμιση κινδύνου διακύμανσης επιτοκίου (swap) Συναλλαγματικές διαφορές Αναβαλλόμενη φορολογία κατ. Διευρυμένου εισοδήματος Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

13 15. Μακροπρόθεσμος και Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός Ο Μακροπρόθεσμος δανεισμός αναφέρεται κυρίως σε ομολογιακά δάνεια που έχει εκδώσει η εταιρεία και ο όμιλος τα οποία είναι απλά μη μετατρέψιμα και διαιρούνται σε απλές ανώνυμες ομολογίες, παρέχουν στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου, είναι διάρκειας τριών (3) έως πέντε (5) ετών πληρωτέα στη λήξη τους. Κανένα από τα μακροπρόθεσμα δάνεια δεν λήγει μέσα στο Κατά την περίοδο από έως ο Όμιλος προέβη σε μεμονωμένες λήψεις και αποπληρωμές βραχυπρόθεσμου δανεισμού προκειμένου να καλύψει στιγμιαίες ανάγκες του όπως τη συμπλήρωση του κεφαλαίου κίνησης καθώς επίσης και την κάλυψη μέρους των επενδυτικών του αναγκών. Την ο Όμιλος έχει συνολικό δανεισμό χιλ. Eυρώ με μέσο σταθμικό επιτόκιο 6,1% ενώ η εταιρεία έχει συνολικό δανεισμό χιλ. Eυρώ με μέσο σταθμικό επιτόκιο 3,9%. Επί των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρίας δεν υφίστανται βάρη πέρα από προσημειώσεις υποθηκών συνολικού ποσού 4,5 εκ. που έχουν εγγραφεί επί των ακινήτων της θυγατρικής εταιρείας SIDMA Romania S.R.L. και μεταχρονολογημένες επιταγές πελατείας ύψους 10. εκ. που έχουν δοθεί για εξασφάλιση ομολογιακού δανείου ποσού 8 εκ. της εταιρεία. 16. Κέρδη ανά μετοχή Ομίλου Εταιρίας Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών Kέρδη άνά μετοχή (Ευρώ/μετοχή) -0,5997 0,2869-0,4481 0,2556 Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής, με το σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου. 17. Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση Για τη θυγατρική ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε., έχει ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος μέχρι και τη χρήση Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (συμπεριλαμβανομένου και του α τριμήνου 2009), τα αποτελέσματα της εταιρίας και του ομίλου, έχουν επιβαρυνθεί με προβλέψεις για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ποσού και αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου: η «SIDMA WORLDWIDE CYPRUS» έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007, η «SIDMA Romania SRL» μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2008 ενώ η «SIDMA Bulgaria SA» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 και 2008 και λόγω ζημιογόνων αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται να προκύψουν πρόσθετοι φόροι. 13

14 18. Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,35. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα στην λήψη μερισμάτων και στην αποπληρωμή κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν μία ψήφο στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Δεν υπήρξε καμία μεταβολή κατά τη διάρκεια της περιόδου 19. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Όμιλος Εταιρία Άτομα Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Συνδεδεμένα μέρη Οι διεταιρικές συναλλαγές με τις θυγατρικές και τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 είναι οι ακόλουθες: 1. Από πωλήσεις και αγορές αγαθών, υπηρεσιών και παγίων: Ποσά σε ευρώ. Όμιλος Εταιρία Ποσά σε ευρώ. Όμιλος Εταιρία Πωλήσεις αγαθών Αγορές Αγαθών Θυγατρικές Θυγατρικές Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Σύνολα Σύνολα Ποσά σε ευρώ. Όμιλος Εταιρία Ποσά σε ευρώ. Όμιλος Εταιρία Λοιπά έσοδα Λοιπά έξοδα Θυγατρικές Θυγατρικές 0 0 Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Σύνολα Σύνολα Υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων Ποσά σε ευρώ. Όμιλος Εταιρία Ποσά σε ευρώ. Όμιλος Εταιρία Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη Θυγατρικές Θυγατρικές Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Λοιπά συνδεδεμένα μέρη Σύνολα Σύνολα Παροχές προς την Διοίκηση Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και των βασικών διοικητικών στελεχών για τον όμιλο και την εταιρεία κατά την και την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως είναι οι ακόλουθες. 14

15 Όμιλος Εταιρία Ποσά σε ευρώ Αμοιβές διευθυντικών στελεχών Αμοιβές μελών Δ.Σ Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών σε επίπεδο ομίλου παρουσιάζονται αυξημένες διότι η θυγατρική εταιρεία SID-PAC ROMANIA το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008 ενοποιούνταν με Καθαρή Θέση και όχι με ολική ενοποίηση. Εκτός αυτών δεν υπήρχαν άλλου είδους συναλλαγές, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις προς τα μέλη του Δ.Σ. ή τα διευθυντικά στελέχη. 21. Ενδεχόμενες Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία αποφάσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου. 22. Γεγονότα μετά τον Ισολογισμό Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την και μέχρι την σύνταξη των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων, που θα δικαιολογούσαν την τροποποίηση ή την προσαρμογή τους. 15

16 23. Στοιχειά Και Πληροφορίες 16

17 Χαλάνδρι 27 η Μαΐου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΜΑΡΣΕΛ Λ. ΑΜΑΡΙΛΙΟ ΜΕΝΕΛΑΟΣ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΝΙΗΛ Δ. ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΣΑΜΩΝΑΣ ΠΑΡΙΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 17

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.

ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Page Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου...5 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...10 Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34)

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Περιεχόμενα. COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Περιεχόμενα COCA-COLA 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2014. Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 - ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ AΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. ΙNTERPESCA A.E. IXΘΥΟΦΑΡΜΑ Ε.Π.Ε. Αθήνα, Αύγουστος 2001 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα