ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Γλώσσα περιγραφής υλικού: Verilog

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Γλώσσα περιγραφής υλικού: Verilog"

Transcript

1 ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Γλώσσα περιγραφής υλικού: Verilog Αρης Ευθυμίου

2 Το σημερινό μάθημα! Η γλώσσα περιγραφής υλικού Verilog Περίληψη των αντίστοιχων μαθημάτων Ψηφιακής σχεδίασης έμφαση σε πρακτική χρήση, όχι ολοκληρωμένη παρουσίαση! Σκοπός: Στα επόμενα 3 εργαστήρια θα χρησιμοποιήσετε Verilog Κυρίως μικρές αλλαγές σε έτοιμο κώδικα Σημαντικότερο να κατανοείτε τον υπάρχοντα κώδικα παρά να γράφετε δικό σας Επίσης βοηθά στην περιγραφή τμημάτων του επεξεργαστή 2

3 Τι είναι η γλώσσα Verilog! Γλώσσα περιγραφής υλικού (hardware descripdon language)! Επιτρέπει τη περιγραφή (μοντελοποίηση) ψηφιακών συστημάτων! Γιατί όχι διαγράμματα κυκλωμάτων, πίνακες αλήθειας, χάρτες Karnaugh,... ; Ταχύτητα ανάπτυξης μοντέλου Δυνατότητα απευθείας προσομοίωσης Δυνατότητα «σύνθεσης» υλικού: μετάφρασης σε «δίκτυο» λογικών πυλών (netlist) και βελτιστοποίησης (βλ. χάρτες Karnaugh κτλ) 3

4 Τι είναι (2)! Είναι γλώσσα προγραμματισμού; Ναι όταν χρησιμοποιείται για έλεγχο/οδήγηση προσομοίωσης ενός συστήματος (test- bench): παροχή εισόδου, έλεγχος εξόδου Οχι όταν περιγράφει πραγματικό υλικό! Τρία επίπεδα περιγραφής: Επίπεδο διαρθρωτικό (structural): περιγράφει τις συνδέσεις μεταξύ λογικών πυλών ή άλλων μονάδων Υποσύνολο συνθέσιμης περιγραφής «συμπεριφοράς» (synthesizable behavioural) Υποσύνολο μή- συνθέσιμης περιγραφής «συμπεριφοράς» (non- synthesizable behavioural)! για test- benches, αρχικά μοντέλα συστημάτων 4

5 Τυπική χρήση SYNTHESIZABLE VERILOG (DESIGN) LOGIC SYNTHESIS TOOL BEHAVIOURAL VERILOG (TEST-BENCH) SIMULATOR GATE-LEVEL VERILOG (THE NETLIST) 5

6 Τιμές! Βασικό δομικό κομμάτι είναι το bit με 4 «λογικές» τιμές: 0, 1 προφανώς! x δεν ξέρουμε την τιμή (ή δεν μας ενδιαφέρει) z δεν οδηγείται (τρι- κατάστατη οδήγηση)! Συμβουλή: αποφεύγετε ονόματα μεταβλητών x, z αν και χρησιμοποιούνται συχνά ως ονόματα εισόδων εξόδων! Οι τιμές μεταδίδονται μέσω καλωδίων nets! Κρατούνται σε καταχωρητές registers! Συνδιάζονται με τελεστές δημιουργώντας λογικές εκφράσεις! Οι εκφράσεις μπορούν να εκχωριθούν () σε καλώδια ή καταχωρητές 6

7 Καλώδια! Τα καλώδια αναπαριστούν συνδέσεις μονάδων! Υπάρχουν διάφοροι τύποι, αλλά το πιο κοινό είδος ονομάζεται wire! Δεν κρατούν τιμές απλά τις μεταφέρουν wire w; w a & b; Αναθέσεις τιμών σε καλώδια γίνονται μόνο μία φορά! Οποιαδήποτε αλλαγή στα a,b εμφανίζεται αμέσως στο w 7

8 Καταχωρητές (reg)! Ενας reg κρατάει μια τιμή που του εκχωρείται μέχρι την επόμενη εκχώριση όπως μια μεταβλητή σε γλώσσα προγραμματισμού! Χρησιμοποιείται για να περιγράψει στοιχεία αποθήκευσης flip- flops, μανταλωτές (latches), μνήμες,! Χρησιμοποιείται και για συνδιαστική λογική, γιατί είναι πιο βολικός από το τύπο net αλλά θέλει προσοχή στη χρήση/σύνταξη για να μην υπονοηθεί (infer) στοιχείο αποθήκευσης 8

9 Διανύσματα (vector)! Ενα bit δεν μπορεί να κάνει πολλά!! Συνήθως χρειαζόμαστε μια ομάδα από bits, όπου η θέση καθενός έχει σημασία (π.χ. αναπαράσταση ενός αριθμού) λέγονται διανύσματα (vectors) υπάρχουν και σε reg και σε wire! Περιγραφή διανύσματος: [ upper : lower ] Καλύτερα upper > lower lower μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθμός (όχι υποχρεωτικά 0)! Η Verilog συμπληρώνει με 0 στα αριστερά ό,τι bit λείπουν κατά την ανάθεση Νεότερες εκδόσεις της γλώσσας προσθέτουν προσημασμένους τύπους reg, wire 9

10 Διανύσματα - παράδειγμα wire [31:0] data; reg [31:16] upper_half; reg [15:0] lower_half; begin lower_half upper_half lower_half upper_half end data[15:0]; data[31:0]; 0; data; extended with 0s 16 LSBs only. 10

11 Σταθερές - literals! Οι σταθερές συνήθως έχουν δηλωμένο μέγεθος και ξεκινούν με size base size σε bits, b binary, o octal, h hexadecimal, d decimal! Το x ή z θέτει 1 bit για b, 3 bit για o, 4 bit για h! Αν το πιο σημαντικό bit είναι 0, x or z, επεκτείνεται αυτόματα μέχρι το αριστερό άκρο wire [31:0] data1, [15:0] data2; wire enable; tri [31:0] bus; tri declares a tri-state wire, i.e. can be [0,1,z] enable data1 data2 bus data2 1 b0; 32 h0000_0000; 16 d256; 32 bz; 16 b0101 b binary h hex (underscore is ignored, helps visually) d decimal s z to all 32 bits of the bus s to data2 11

12 Συνένωση διανυσμάτων! Για συνένωση (concatenadon) διανυσμάτων χρησιμοποιούμε: { vector1, vector2,..., vectorn }! Για συνένωση n φορές του ίδιου διανύσματος, χρησιμοποιούμε: { n { vector } }! Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο αριστερό μέρος μιας ανάθεσης wire [31:0] data1, [15:0] data2, [3:0] data3; wire a, b, c, d; data3 4 b0011; data2 {4{data3}}; data1 {16 d0, data2}; s to data1 s to data2 {a,b,c,d} data3; 12

13 Τελεστές!!!!!! Arithmedc: + - * / % Logical: &&! Bitwise: & ^ ~ ~^ Comparison:! > < > < Reducdon: & ~& ~ ^ ~^ Shi : << >> 13

14 Αριθμητικές πράξεις wire [3:0] x, y, sum, diff, prod, div, mod; x 4 b1100; 12 y 4 b0011; 3 sum prod div mod x x x x + * / % y; y; y; y; sum gets 15 prod gets lower 4 bits of 8 b10_0100, i.e. 4 b0100 div gets 4 mod gets 0! Αν οποιοδήποτε bit τελεστέου έχει x ή z, όλα τα bit του αποτελέσματος είναι x! Αν το αποτέλεσμα έχει μεγαλύτερο μήκος σε bits, μόνο τα λιγότερο σημαντικά bits εκχωρούνται αν γίνει υπερχείλιση,... wire [3:0] x, y, sum, carry; x 4 b1100; 12 y 4 b0100; 4 sum x + y; 4 b0000 {carry, sum} x + y; 5 b1_

15 Συγκρίσεις, λογικές πράξεις! Οι συγκρίσεις (<,>,...) θέλουν προσοχή για αρνητικούς αριθμούς κανονικά οι συγκρίσεις ακολουθούν τη δήλωση των reg, wire απρόσημοι με όσα είπαμε εδω! Οι λογικές πράξεις υποθέτουν ότι οι τελεστέοι είναι 1 bit (boolean) υπάρχουν ειδικοί τελεστές για δυαδικές πράξεις wire [3:0] x, y, z; x 4 b1100; y 4 b0011; 12 3 z (((x 4 d0) && (y > x))!(y < 4 d10)) 15

16 Δυαδικές (λογικές) πράξεις!!!! Bitwise AND & Bitwise OR Bitwise XOR ^ Bitwise NOT ~ wire[3:0] a, b, z1, z2, z3, z4; a 4 b1100; b 4 b0111; 12 7 z1 z2 z3 z4 a & b; a b; a ^ b; ~a; z1 z2 z3 z4 gets gets gets gets

17 Τελεστές αναγωγής (reducdon)!!!! Αναγωγική AND / NAND &expr ~&expr Αναγωγική OR / NOR expr ~ expr Αναγωγική XOR / XNOR ^expr ~^expr Κάνει τη λογική πράξη σε όλα τα bit ενός διανύσματος, μεταξύ τους wire[3:0] a, b; wire z1, z2, z3, z4, z5; a 4 b1100; b 4 b0111; z1 z2 z3 z4 z5 &a; &a[3:2]; b; ^a; ~^b; z1 z2 z3 z4 z5 gets gets gets gets gets (1 & 1 & 0 & 0) 0 (1 & 1) 1 ( ) 1 (1 ^ 1 ^ 0 ^ 0) 0 ~(0 ^ 1 ^ 1 ^ 1) ~(1) 0 17

18 Τελεστές ολίσθησης! Αριστερή ολίσθηση <<! Δεξιά ολίσθηση >> Συμπληρώνονται με 0 wire [3:0] a, b, z1, z2, z3, z4; a 4 b1100; b 4 b0111; z1 z2 z3 z4 a a a a << >> >> << 1; 2; 5; 5; z1 z2 z3 z4 gets gets gets gets

19 Ενότητες (modules)! Η ενότητα είναι το δομικό στοιχείο κατασκευής ιεραρχικών κυκλωμάτων μοιάζουν με κλάσεις σε ΟΟ γλώσσες προγραμματισμού Καλή πρακτική: κάθε module σε ξεχωριστό αρχείο με όνομα ίδιο με αυτό του module! Αφού οριστεί/δηλωθεί, μια ενότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές ως συστατικό άλλων ενοτήτων υπόσταση/στιγμιότυπο - instance! Για παράδειγμα μια λογική πύλη AND αποτελεί μια ενότητα αλλά υπάρχει σε πολλά σημεία σε ένα κύκλωμα δηλ. έχει πολλά instances! Η υψηλότερου επιπέδου (top level) ενότητα αποτελεί το (συνολικό) κύκλωμα Αν και δέν υπάρχουν instances της, η δήλωση θεωρείται και instance 19

20 Επικοινωνία ενοτήτων! Οι υποστάσεις ενοτήτων επικοινωνούν μέσω θυρών (port)! Κάθε θύρα είναι ένα ονομαζόμενο σήμα ή διάνυσμα σημάτων! Θύρες εισόδου πρέπει να συνδεθούν με (οδηγηθούν από) regs ή wires εσωτερικά είναι πάντα wire! Θύρες εξόδου οδηγούν wires της (υπερ)ενότητας στην οποία τοποθετείται μια υπόσταση της ενότητας εσωτερικά μπορούν να είναι reg ή wire 20

21 Δηλώσεις ορισμάτων/θυρών Τρία είδη:! Σήματα/διανύσματα εισόδου! εξόδου! αμφίδρομα (bidirecdonal) module foo (a, b, c); input wire [6:0] a; output wire [13:0] b; inout tri c; vector of input wires vector of output wires tri-state input/output b {a, {7{c}}; c b[0]? 1 bz : a[0]; drive out with a[0] if b[0] is true endmodule P.S. Can you see a problem with the circuit above? 21

22 Υποστάσεις instances module foo (one, two); input wire one; output wire two; module foo (one, two); input wire one; output wire two; two ~one; two ~one; endmodule module bar (a, b); input wire a; output wire b; foo u_foo(a, b); endmodule Instance name positional args endmodule module bar (a, b); input wire a; output wire b; foo u_foo(.one(a),.two(b) ); named args endmodule Η υπόσταση χρειάζεται ένα όνομα Οι πόρτες συνδέονται είτε με τη σειρά ορισμού, είτε, καλύτερα, με τα ονόματα θυρών 22

23 Διεργασίες 1/2! Τα κυκλώματα δεν «υπολογίζουν» σειριακά όπως τα προγράμματα όλα τα τμήματα λειτουργούν ταυτόχρονα! Τα συνδιαστικά κυκλώματα ανταποκρίνονται σε κάθε αλλαγή εισόδου, ξανα- υπολογίζοντας την έξοδό τους! Τα (σύγχρονα) ακολουθιακά κυκλώματα ανταποκρίνονται στις μεταβολές του σήματος ρολογιού! Η Verilog παρέχει δομές διεργασιών για να χειριζόμαστε αυτές τις δύο κατηγορίες κυκλωμάτων 23

24 Διεργασίες 2/2! Κάθε διεργασία έχει επικεφαλίδα (header) και κύριο σώμα (body)! Η επικεφαλίδα ορίζει μια λίστα από σήματα τα οποία η διεργασία πρέπει να παρακολουθεί για αλλαγές τιμών (sensi[vity list)! Το κύριο σώμα ορίζει τί πρέπει να γίνει όταν ένα σήμα εισόδου αλλάξει σε απλές περιπτώσεις είναι ένα σύνολο εντολών που υπολογίζει το σήμα εξόδου Εκχωρίσεις τιμών επιτρέπονται μόνο σε reg μέσα σε διεργασίες 24

25 Συνδιαστικές διεργασίες module decode_2_to_4 (x, z); input wire [1:0] x; output reg [3:0] z; module NAND (x, y, z); input wire x, y; output reg z; begin : decode_proc z[0] (x 2 b00); z[1] (x 2 b01); z[2] (x 2 b10); z[3] (x 2 b11); end or y) z ~(x & y); endmodule module mux(a, b, c, q); endmodule input a,b,c; output q; reg q; a or b or c ) if (c 1 b1) q a; else q b; endmodule If items are missing from the sensitivity list, the logic will not simulate correctly. z ~(x & y); 25

26 Ακολουθιακές διεργασίες module D_LATCH (d, ck, q); module D_FF(d, ck, q); input d, ck; output q; input d, ck; output q; reg q; reg q; d or ck ) if (ck 1 b1) q d; endmodule posedge ck ) q < d; endmodule! Η επικεφαλίδα περιέχει μια ακμή ρολογιού, ή! έναν αριθμό από σήματα, αλλά δεν εκχωρούνται τιμές σε όλες τις περιπτώσεις υπονοείται (infer) μανταλωτής (latch) συχνό λάθος. ο χρήστης ήθελε συνδιαστική διεργασία 26

27 Αναθέσεις τιμών Τρία είδη ανάθεσης τιμών:! Συνεχόμενη (condnuous): εντολή η έξοδος ξανα- υπολογίζεται αυτόματα όταν αλλάζει μία από τις εισόδους μόνο για καλώδια: wire, tri, αναθέσεις σε καλώδια μόνο με ή ως έξοδοι modules! Φραγής (blocking): με τον τελεστή όπως σε γλώσσες προγραμματισμού: η σειρά εκτέλεσης έχει σημασία π.χ. a #5 b;! Μή- φραγής (non- blocking): με τον τελεστή < η σειρά δεν έχει σημασία π.χ. a < #5 b; καθυστέρηση 27

28 Φραγή και αναθέσεις! Στις αναθέσεις φραγής, η επόμενη εντολή εκτελείται αφού γίνει η ανάθεση (και περάσει η καθυστέρηση, #.. αν υπάρχει)! Αντίθετα στις αναθέσεις μή- φραγής, η επόμενη εντολή εκτελείται «ταυτόχρονα» με την ανάθεση! Παράδειγμα (έστω a 0, b1) a b; a < b; c a + 1; c < a + 1; Αποτέλεσμα: a 1, c 2 Αποτέλεσμα: a 1, c 1 28

29 Αναθέσεις τιμών - κανόνες! Σε ακολουθιακές διεργασίες δεν χρησιμοποιούμε αναθέσεις φραγής! Πρέπει να υπάρχει μία μόνο διεργασία που εκχωρεί τιμή σε ένα reg! Σε συνδιαστικές διεργασίες χρησιμοποιούμε μόνο αναθέσεις φραγής! Σε μία διεργασία έχουμε μόνο ένα είδος ανάθεσης posedge ck or posedge rst) if (rst 1 b1) q < 1 b0; else q < d; or y) begin : logic_proc z (x 2 b00); if (y 1 b1) z x[0]; end 29

30 Εντολές ελέγχου! Υπάρχουν εντολές ελέγχου if- then- else, case, και επαναλήψεων: while, for, forever! Χρησιμοποιούμε begin end για περισσότερες από μία εντολή οι περιπτώσεις της case, δεν χρειάζονται break σαν την C (Java?) και αν χρειάζονται περισσότερες εντολές πρέπει να περικλείονται σε begin end. reg [N-1:0] out; begin case (sel) 0: out < #(`MUX_D) in0; 1: out < #(`MUX_D) in1; endcase end 30

31 Διεργασίες inidal! Εκτός από τις always, υπάρχει ένας άλλος τρόπος για περιγραφή διεργασιών με την δεσμευμένη λέξη inidal! Αυτές οι διεργασίες δεν χρησιμοποιούνται για σύνθεση κυκλωμάτων αλλά μόνο για μοντελοποίηση υψηλού επιπέδου και οδήγηση προσομοίωσης (test- bench)! Χρήσεις: αρχικοποίηση reg σημάτων καλύτερα να χρησιμοποιεί κανείς ένα σήμα reset παραγωγή σημάτων εισόδου για έλεγχο κυκλώματος 31

32 Test benches! Περιγράφουν το περιβάλον μέσα στο οποίο θα τοποθετηθεί το κύκλωμα υπό σχεδίαση! Δεν κατασκευάζεται μπορεί να χρησιμοποιήσει μή- συνθέσιμες δομές Verilog! Παράγει εισόδους, σήματα χρονισμού (ρολόι)! Ελέγχει τις εξόδους για λάθη! Παραπέμπω στις διαφάνειες της Ψηφιακή σχεδίασης για λεπτομέρειες 32

33 Αρχικοποίηση καταχωρητών module dff_le_r (q, d, lden, reset, clk); output reg [31:0] q; input clk; input reset; input lden; input [31:0] d; clk or negedge reset) begin if (!reset) dff_le_r pc( q < 'h0;.q(pc_r), else if (lden) begin.d(nextpc), q < #`DFF_D d;.lden(1'b1), end.clk(clk), end.reset(reset) endmodule ); 33

34 Επόμενο μάθημα Σχεδίαση επεξεργαστή 1ο μέρος: δίαυλος δεδομένων 34

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 4ο μάθημα: γλώσσα περιγραφής υλικού Verilog

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 4ο μάθημα: γλώσσα περιγραφής υλικού Verilog ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 4ο μάθημα: γλώσσα περιγραφής υλικού Verilog Αρης Ευθυμίου Τι είναι η γλώσσα Verilog Γλώσσα περιγραφής υλικού (hardware descripjon language) Επιτρέπει τη περιγραφή (μοντελοποίηση)

Διαβάστε περισσότερα

VHDL Introduction. Subtitle

VHDL Introduction. Subtitle VHDL Introduction Subtitle Getting Started VHDL means Very Hard Difficult Language That s a lie!!! τα αρχικά VHDL είναι συντομογραφία του VHSIC Hardware Description Language, ενώ το VHSIC αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Εργαστηριακές Ασκήσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι Εργαστηριακές Ασκήσεις Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα Άσκηση 1: LED Decoder...

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ CAD

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ CAD ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ CAD ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Επιβλέπων: ρ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΙΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Πληροφορικής - Πανεπιστήμιο Πειραιώς i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Στόχος αυτού του Κεφαλαίου είναι η γνωριμία με τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι πράξεις στο εσωτερικό του Υπολογιστή. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η Κεντρική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 1 of 10 ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2007 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 17-20 Δεκεμβρίου 2007 Στο τελευταίο αυτό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA

ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ VHDL Η γλώσσα περιγραφής υλικού (harware description language) VHDL είναι μια γλώσσα με την οποία μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ Μικροεπεξεργαστής AVR, Εργαστηριακές Ασκήσεις Δρ. Τοπάλης Ευάγγελος (Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Επιβλέπων: Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας Καθηγητής Δημήτριος Νικολός Λαουδιάς Χρήστος Α.Μ. 2142

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (2 η Έκδοση) Παναγιώτης Ε. Φουληράς Διδάκτωρ Πληροφορικής Παν/μίου Λονδίνου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1996 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις Δρ. Τοπάλης Ευάγγελος (Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών) Δρ.Κεραμίδας Γεώργιος (Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python > > > p r i n t ( ' H e l l o, W o r l d! ') ii Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python Ν ι κ ό λ α ο ς Α. Α γ γ ε λ ι δ ά κ η ς Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Πολυμέσα (Multimedia) Ο υπολογιστής πολυμέσων (multimedia

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αυτόματης Σχεδίασης VHDL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αυτόματης Σχεδίασης VHDL ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αυτόματης Σχεδίασης VHDL Ντουμπάκης Ιωάννης Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Συστήματος Ελέγχου Στάθμης Δεξαμενών Ελεγχόμενο από PLC ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διονύσης Δ. Μαρίνος

Κατασκευή Συστήματος Ελέγχου Στάθμης Δεξαμενών Ελεγχόμενο από PLC ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διονύσης Δ. Μαρίνος Κατασκευή Συστήματος Ελέγχου Στάθμης Δεξαμενών Ελεγχόμενο από PLC ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διονύσης Δ. Μαρίνος Επιβλέπων : Μαρία Γ. Ιωαννίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Αθήνα, Ιούλιος 2011 2 Κατασκευή Συστήματος Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-225. Verilog HDL. Τα βασικά...

ΗΥ-225. Verilog HDL. Τα βασικά... ΗΥ-225 Verilog HDL. Τα βασικά... Βασική Ροή Σχεδίασης Requirements RTL Model Simulate Synthesize Gate-level Model Simulate Test Bench ASIC or FPGA Place & Route Timing Model Simulate ΗΥ-225 Ιάκωβος Μαυροειδής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Υπολογιστές Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2007-08 Εισαγωγή στους Υπολογιστές (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Στο περιβάλλον επιφάνειας εργασίας μας ανοίγουμε μία κονσόλα και δίνουμε την εντολή:

Στο περιβάλλον επιφάνειας εργασίας μας ανοίγουμε μία κονσόλα και δίνουμε την εντολή: Κεφάλαιο ΙI: Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C. 2.1 Η γλώσσα C. Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Βραχνός Ε., Κουρέτας Ι., Μακρυγιάννης Π., Παραδείση Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες 1.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Ένα αριθμητικό σύστημα ορίζει ένα σύνολο τιμών που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση μίας ποσότητας. Ποσοτικοποιώντας τιμές και αντικείμενα και

Διαβάστε περισσότερα