ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 4ο μάθημα: γλώσσα περιγραφής υλικού Verilog

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 4ο μάθημα: γλώσσα περιγραφής υλικού Verilog"

Transcript

1 ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 4ο μάθημα: γλώσσα περιγραφής υλικού Verilog Αρης Ευθυμίου

2 Τι είναι η γλώσσα Verilog Γλώσσα περιγραφής υλικού (hardware descripjon language) Επιτρέπει τη περιγραφή (μοντελοποίηση) ψηφιακών συστημάτων Γιατί όχι διαγράμματα κυκλωμάτων, πίνακες αλήθειας, χάρτες Karnaugh,... ; Ταχύτητα ανάπτυξης μοντέλου Δυνατότητα απευθείας προσομοίωσης Δυνατότητα «σύνθεσης» υλικού: μετάφρασης σε «δίκτυο» λογικών πυλών και βελτιστοποίησης (βλ. χάρτες Karnaugh κτλ) ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

3 Τι είναι (2) Είναι γλώσσα προγραμματισμού; Ναι όταν χρησιμοποιείται για έλεγχο/οδήγηση προσομοίωσης ενός συστήματος (test- bench): παροχή εισόδου, έλεγχος εξόδου Οχι όταν περιγράφει πραγματικό υλικό Τρία επίπεδα περιγραφής: Επίπεδο διαρθρωτικό (structural): περιγράφει τις συνδέσεις μεταξύ λογικών πυλών ή άλλων μονάδων Υποσύνολο συνθέσιμης περιγραφής «συμπεριφοράς» (synthesizable behavioural) Υποσύνολο μή- συνθέσιμης περιγραφής «συμπεριφοράς» (non- synthesizable behavioural) για test- benches, αρχικά μοντέλα συστημάτων ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

4 Τυπική χρήση SYNTHESIZABLE VERILOG (DESIGN) BEHAVIOURAL VERILOG (TEST-BENCH) LOGIC SYNTHESIS TOOL SIMULATOR GATE-LEVEL VERILOG (THE NETLIST) ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

5 Τιμές Βασικό δομικό κομμάτι είναι το bit με 4 «λογικές» τιμές: 0, 1 προφανώς! x δεν ξέρουμε την τιμή (ή δεν μας ενδιαφέρει) z δεν οδηγείται (τρι- κατάστατη οδήγηση) Οι τιμές μεταδίδονται μέσω καλωδίων nets Κρατούνται σε καταχωρητές registers Συνδιάζονται με τελεστές δημιουργώντας λογικές εκφράσεις Οι εκφράσεις μπορούν να εκχωριθούν (assign) σε καλώδια ή καταχωρητές ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

6 Καλώδια Τα καλώδια αναπαριστούν συνδέσεις μονάδων Υπάρχουν διάφοροι τύποι, αλλά το πιο κοινό είδος ονομάζεται wire Δεν κρατούν τιμές απλά τις μεταφέρουν wire z; assign z = x & y; Αναθέσεις τιμών σε καλώδια γίνονται μόνο μία φορά Οποιαδήποτε αλλαγή στα x,y εμφανίζεται αμέσως στο z ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

7 Καταχωρητές (reg) Ενας reg κρατάει μια τιμή που του εκχωρείται μέχρι την επόμενη εκχώριση όπως μια μεταβλητή σε γλώσσα προγραμματισμού Χρησιμοποιείται για να περιγράψει στοιχεία αποθήκευσης flip- flops, μανταλωτές (latches), μνήμες, Χρησιμοποιείται και για συνδιαστική λογική, γιατί είναι πιο βολικός από το τύπο net αλλά θέλει προσοχή στη χρήση/σύνταξη για να μην υπονοήσει (infer) στοιχείο αποθήκευσης ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

8 Διανύσματα Ενα bit δεν μπορεί να κάνει πολλά! Συνήθως χρειαζόμαστε μια ομάδα από bits, όπου η θέση καθενός έχει σημασία (π.χ. αναπαράσταση ενός αριθμού) λέγονται διανύσματα (vectors) υπάρχουν και σε reg και σε wire Περιγραφή διανύσματος: [ upper : lower ] Καλύτερα upper >= lower lower μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθμός (όχι υποχρεωτικά 0) Η Verilog συμπληρώνει με 0 στα αριστερά ότι bit λείπουν κατά την ανάθεση Νεώτερες εκδόσεις της γλώσσας προσθέτουν προσημασμένους τύπους reg, wire ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

9 Διανύσματα - παράδειγμα wire [31:0] data; reg [31:16] upper_half; reg [15:0] lower_half; begin lower_half = data[15:0]; upper_half = data[31:0]; end `define WORD_RANGE 31:0 `define LO_RANGE 15:0 `define HI_RANGE 31:16 wire [`WORD_RANGE] data; reg [`HI_RANGE] upper_half; reg [`LO_RANGE] lower_half; // this is a comment ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

10 Oδηγίες (direcjves) μεταφραστή Ορισμοί σταθερών και macro Ενσωμάτωση αρχείων Μετάφραση υπό συνθήκη Οδηγία κλίμακας χρόνου `define INCLUDE 1 `ifdef INCLUDE `include my_header.v `endif `timescale 1ns / 10ps // reference time unit 1ns, precision 10ps // values must be 1, 10 or 100 ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

11 Σταθερές - literals Οι σταθερές συνήθως έχουν δηλωμένο μέγεθος και ξεκινούν με size base size σε bits, b binary, o octal, h hexadecimal, d decimal Το x ή z θέτει 1 bit για b, 3 bit για o, 4 bit για h Αν το πιο σημαντικό bit είναι 0, x or z, επεκτείνεται αυτόματα μέχρι το αριστερό άκρο wire [31:0] data1, [15:0] data2; wire enable; tri [31:0] bus; // tri declares a tri-state wire, i.e. can be [0,1,z] assign enable = 1 b0; // b = binary assign data1 = 32 h0000_0000; // h = hex (underscore is ignored, helps visually) assign data2 = 16 d256; // d = decimal assign bus = 32 bz; // assigns z to all 32 bits of the bus assign data2 = 16 b0101 // assigns to data2 ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

12 Συνένωση διανυσμάτων Για συνένωση διανυσμάτων, χρησιμοποιούμε: { vector1, vector2,..., vectorn } Για συνένωση n φορές του ίδιου διανύσματος, χρησιμοποιούμε: { n { vector } } Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο αριστερό μέρος μιας ανάθεσης wire [31:0] data1, [15:0] data2, [3:0] data3; wire a, b, c, d; assign data3 = 4 b0011; assign data2 = {4{data3}}; // assigns to data2 assign data1 = {16 d0, data2}; // assigns to data1 assign {a,b,c,d} = data3; ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

13 Τελεστές ArithmeJc: + - * / % Logical: &&! Bitwise: & ^ ~ ~^ Comparison: ==!= > < >= <= ReducJon: & ~& ~ ^ ~^ Shi : << >> ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

14 Αριθμητικές πράξεις wire [3:0] x, y, sum, diff, prod, div, mod; assign x = 4 b1100; // 12 assign y = 4 b0011; // 3 assign sum = x + y; // sum gets 15 assign prod = x * y; // prod gets lower 4 bits of 8 b10_0100, i.e. 4 b0100 assign div = x / y; // div gets 4 assign mod = x % y; // mod gets 0 Αν οποιοδήποτε bit τελεστέου έχει x ή z, όλα τα bit του αποτελέσματος είναι x Αν το αποτέλεσμα έχει μεγαλύτερο μήκος σε bits, μόνο τα λιγότερο σημαντικά bits εκχωρούνται αν γίνει υπερχείλιση,... wire [3:0] x, y, sum, carry; assign x = 4 b1100; // 12 assign y = 4 b0100; // 4 assign sum = x + y; // 4 b0000 assign {carry, sum} = x + y; // 5 b1_0000 ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

15 Συγκρίσεις, λογικές πράξεις Συγκρίσεις υποθέτουν ότι οι τελεστέοι είναι προσημασμένοι ακέραιοι Οι λογικές πράξεις υποθέτουν ότι οι τελεστέοι είναι 1 bit (boolean) υπάρχουν ειδικοί τελεστές για δυαδικές πράξεις wire [3:0] x, y, z; assign x = 4 b1100; // 12 assign y = 4 b0011; // 3 assign z = (((x == 4 d0) && (y > x))!(y < 4 d10)) ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

16 Δυαδικές (λογικές) πράξεις Bitwise AND Bitwise OR Bitwise XOR Bitwise NOT & ^ ~ wire[3:0] a, b, z1, z2, z3, z4; assign a = 4 b1100; // 12 assign b = 4 b0111; // 7 assign z1 = a & b; // z1 gets 0100 assign z2 = a b; // z2 gets 1111 assign z3 = a ^ b; // z3 gets 1011 assign z4 = ~a; // z4 gets 0011 ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

17 Τελεστές αναγωγής (reducjon) Αναγωγική AND / NAND Αναγωγική OR / NOR Αναγωγική XOR / XNOR &expr ~&expr expr ~ expr ^expr ~^expr Κάνει τη λογική πράξη σε όλα τα bit ενός διανύσματος, μεταξύ τους wire[3:0] a, b; wire z1, z2, z3, z4, z5; assign a = 4 b1100; assign b = 4 b0111; assign z1 = &a; // z1 gets (1 & 1 & 0 & 0) = 0 assign z2 = &a[3:2]; // z2 gets (1 & 1) = 1 assign z3 = b; // z3 gets ( ) = 1 assign z4 = ^a; // z4 gets (1 ^ 1 ^ 0 ^ 0) = 0 assign z5 = ~^b; // z5 gets ~(0 ^ 1 ^ 1 ^ 1) = ~(1) = 0 ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

18 Τελεστές ολίσθησης Αριστερή ολίσθηση << Δεξιά ολίσθηση >> Συμπληρώνονται με 0 wire [3:0] a, b, z1, z2, z3, z4; assign a = 4 b1100; assign b = 4 b0111; assign z1 = a << 1; // z1 gets 1000 assign z2 = a >> 2; // z2 gets 0011 assign z3 = a >> 5; // z3 gets 0000 assign z4 = a << 5; // z4 gets 0000 ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

19 Ενότητες (modules) Η ενότητα είναι το δομικό στοιχείο κατασκευής ιεραρχικών κυκλωμάτων μοιάζουν με κλάσεις σε ΟΟ γλώσσες προγραμματισμού Αφού οριστεί, μια ενότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές ως συστατικό άλλων ενοτήτων υπόσταση - instance Για παράδειγμα μια λογική πύλη AND αποτελεί μια ενότητα Η υψηλότερου επιπέδου (top level) ενότητα αποτελεί το (συνολικό) κύκλωμα δέν υπάρχουν instances της ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

20 Επικοινωνία ενοτήτων Οι υποστάσεις ενοτήτων επικοινωνούν μέσω θυρών (port) Κάθε θύρα είναι ένα ονομαζόμενο σήμα ή διάνυσμα σημάτων Θύρες εισόδου πρέπει να συνδεθούν με (οδηγηθούν από) regs ή wires Θύρες εξόδου οδηγούν wires της (υπερ)ενότητας στην οποία τοποθετείται μια υπόσταση της ενότητας ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

21 Δηλώσεις ορισμάτων/θυρών Τρία είδη: Σήματα/διανύσματα εισόδου εξόδου αμφίδρομα (bidirecjonal) module foo (x, y, z); input wire [6:0] x; // vector of input wires output wire [13:0] y; // vector of output wires inout tri z; // tri-state input/output assign y = {x, {7{z}}; assign z = y[0]? 1 bz : x[0]; // drive z with x[0] if y[0] is true endmodule // P.S. Can you see a problem with the circuit above? ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

22 Υποστάσεις instances module foo (x, y); input wire x; output wire y; assign y = ~x; endmodule module bar (a, b); input wire a; output wire b; Instance name module foo (x, y); input wire x; output wire y; assign y = ~x; endmodule module bar (a, b); input wire a; output wire b; foo u_foo(a, b); // positional args endmodule foo u_foo(.x(a),.y(b) ); // named args endmodule Η υπόσταση χρειάζεται ένα όνομα Οι πόρτες συνδέονται είτε με τη σειρά ορισμού, είτε, καλύτερα, με τα ονόματα θυρών ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

23 Διεργασίες Τα κυκλώματα δεν «υπολογίζουν» σειριακά όπως τα προγράμματα όλα τα τμήματα λειτουργούν ταυτόχρονα Τα συνδιαστικά κυκλώματα ανταποκρίνονται σε κάθε αλλαγή εισόδου, ξανα- υπολογίζοντας την έξοδό τους Τα ακολουθιακά κυκλώματα ανταποκρίνονται στις μεταβολές του σήματος ρολογιού Η Verilog παρέχει δομές διεργασιών για να χειριζόμαστε αυτές τις δύο κατηγορίες κυκλωμάτων ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

24 Διεργασίες Κάθε διεργασία έχει επικεφαλίδα (header) και κύριο σώμα (body) Η επικεφαλίδα ορίζει μια λίστα από σήματα τα οποία η διεργασία πρέπει να παρακολουθεί για αλλαγές τιμών (sensijvity list) Το κύριο σώμα ορίζει τί πρέπει να γίνει όταν ένα σήμα εισόδου αλλάξει σε απλές περιπτώσεις είναι ένα σύνολο εντολών που υπολογίζει το σήμα εξόδου Εκχωρίσεις τιμών επιτρέπονται μόνο σε reg μέσα σε διεργασίες ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

25 Συνδιαστικές διεργασίες module NAND (x, y, z); input wire x, y; output reg z; or y) z = ~(x & y); endmodule module mux(a, b, c, q); input a,b,c; output q; reg q; a or b or c ) if (c == 1 b1) q = a; else q = b; endmodule module decode_2_to_4 (x, z); input wire [1:0] x; output reg [3:0] z; begin : decode_proc z[0] = (x == 2 b00); z[1] = (x == 2 b01); z[2] = (x == 2 b10); z[3] = (x == 2 b11); end endmodule // If items are missing from // the sensitivity list, the // logic will not simulate // correctly. z = ~(x & y); ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

26 Ακολουθιακές διεργασίες module D_LATCH (d, ck, q); input d, ck; output q; reg q; d or ck ) if (ck == 1 b1) q = d; endmodule module D_FF(d, ck, q); input d, ck; output q; reg q; posedge ck ) q <= d; endmodule Η επικεφαλίδα περιέχει μια ακμή ρολογιού, ή έναν αριθμό από σήματα, αλλά δεν εκχωρούνται τιμές σε όλες τις περιπτώσεις υπονοείται μανταλωτής (latch) συχνό λάθος. ο χρήστης ήθελε συνδιαστική διεργασία ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

27 Αναθέσεις τιμών Τρία είδη ανάθεσης τιμών: Συνεχόμενη (conjnuous): εντολή assign η έξοδος ξανα- υπολογίζεται αυτόματα όταν αλλάζει μία από τις εισόδους μόνο για καλώδια: wire, tri, αναθέσεις σε καλώδια μόνο με assign ή ως έξοδοι modules Φραγής (blocking): με τον τελεστή = όπως σε γλώσσες προγραμματισμού: η σειρά εκτέλεσης έχει σημασία π.χ. a = #5 b; Μή- φραγής (non- blocking): με τον τελεστή <= η σειρά δεν έχει σημασία π.χ. a <= #5 b; καθυστέρηση ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

28 Φραγή και αναθέσεις Στις αναθέσεις φραγής, η επόμενη εντολή εκτελείται αφού γίνει η ανάθεση (και περάσει η καθυστέρηση, #.. αν υπάρχει) Αντίθετα στις αναθέσεις μή- φραγής, η επόμενη εντολή εκτελείται «ταυτόχρονα» με την ανάθεση Παράδειγμα (έστω a = 0, b=1) a = b; c = a + 1; a <= b; c <= a + 1; Αποτέλεσμα: a = 1, c = 2 Αποτέλεσμα: a = 1, c = 1 ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

29 Αναθέσεις τιμών - κανόνες Σε ακολουθιακές διεργασίες δεν χρησιμοποιούμε αναθέσεις φραγής Πρέπει να υπάρχει μία μόνο διεργασία που εκχωρεί τιμή σε ένα reg Σε συνδιαστικές διεργασίες χρησιμοποιούμε αναθέσεις φραγής posedge ck or posedge rst) if (rst == 1 b1) q <= 1 b0; else q <= d; or y) begin : logic_proc z = (x == 2 b00); if (y == 1 b1) z = x[0]; end ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

30 Εντολές ελέγχου Υπάρχουν εντολές ελέγχου if- then- else, case, και επαναλήψεων: while, for, forever Χρησιμοποιούμε begin end για περισσότερες από μία εντολή οι περιπτώσεις της case, δεν χρειάζονται break σαν την C και αν χρειάζονται περισσότερες εντολές πρέπει να περικλείονται σε begin end. reg [N-1:0] out; begin case (sel) 0: out <= #(`MUX_D) in0; 1: out <= #(`MUX_D) in1; endcase end ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

31 Τμήματα inijal Εκτός από τα τμήματα always, υπάρχει ένας άλλος τρόπος για περιγραφή διεργασιών με την εντολή inijal Αυτές οι διεργασίες δεν χρησιμοποιούνται για σύνθεση κυκλωμάτων αλλά μόνο για μοντελοποίηση υψηλού επιπέδου και οδήγηση προσομοίωσης (test- bench) Χρήσεις: αρχικοποίηση reg σημάτων καλύτερα να χρησιμοποιεί κανείς ένα σήμα reset παραγωγή σημάτων εισόδου για έλεγχο κυκλώματος ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

32 Πίνακες - μνήμες Πίνακες από reg, ενός ή πολλών bit (διανύσματα) Χρήσιμοι για μοντέλα μνήμης, αλλά δεν μπορούν να συνθέσουν κυκλώματα Προσοχή δεν μπορεί κανείς να γράψει/διαβάσει μεμονομένα bits απευθείας χρειάζεται ανάθεση σε προσωρινή μεταβλητή reg [7:0] memory [0:1024]; reg [9:0] addr; reg [7:0] dout; reg [7:0] din; or addr); begin dout = memory[addr]; end clk) begin if (write_enable == 1 b1) memory[addr] <= din; end // 1K bytes of memory // read from memory at address addr // write only if the enable signal is set // write to memory at address addr ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

33 Παράδειγμα Παραμετροποιημένος ακμοπυροδότητος καταχωρητής με ασύνχρονο μηδενισμό και έλεγχο φόρτωσης module dff_le_r (q, d, lden, reset, clk); parameter N = 1; output reg [N-1:0] q; input clk; input reset; input lden; input [N-1:0] d; clk or negedge reset) begin if (!reset) q <= 'h0; else if (lden) begin q <= #`DFF_D d; end end endmodule dff_le_r #32 pc(.q(pc_r),.d(nextpc),.lden(1'b1),.clk(clk),.reset(reset) ); ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

34 Συναρτήσεις συστήματος $finish τέλος προσομοίωσης $display εμφάνιση κειμένου στην οθόνη $display("r[%2d] = 0x%h", i, rf.rf[i]); // $readmemb( <filename>, memory_name); // $readmemb( <filename>, memory_name [, start [, end]]); reg [7:0] memory [0:1023]; integer addr; initial begin $readmemb( memory.dat, memory); $display( Contents of memory ); for (addr = 0; addr < 1024; addr = addr + 1) $displayb(memory[addr]); end ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

35 Προσομοιωτής Icarus Χρειάζεται μετάφραση πρίν την προσομοίωση Μετάφραση: iverilog - o test file1.v file2.v Προσομοίωση: vvp test Για να δούμε τα αποτελέσματα γενικά χρησιμοποιούμε έναν απεικονιστή σημάτων (waveform viewer) gtkwave Επίδειξη ΠΛΕ 027 Μικροεπεξεργαστές

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA

ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ VHDL Η γλώσσα περιγραφής υλικού (harware description language) VHDL είναι μια γλώσσα με την οποία μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΙΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι Μικροεπεξεργαστής 8085, Εργαστηριακές Ασκήσεις Δρ. Τοπάλης Ευάγγελος (Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών) Δρ.Κεραμίδας Γεώργιος (Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Υπολογιστές Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2007-08 Εισαγωγή στους Υπολογιστές (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014 1 1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα Φεβρουάριος 2014 2 Εισαγωγή Με αυτό το σεμιναρίο φιλοδοξούμε να μάθουμε ο ένας στον άλλο βασικές αρχές και εφαρμογές που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Επιβλέπων: Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας Καθηγητής Δημήτριος Νικολός Λαουδιάς Χρήστος Α.Μ. 2142

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης Φόρτωσης Καταχωρητές

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Pascal

Σημειώσεις για την Pascal Σημειώσεις για την Pascal 10 Νοεμβρίου 2013 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Πολυμέσα (Multimedia) Ο υπολογιστής πολυμέσων (multimedia

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές ασκήσεις στη συμβολική γλώσσα του ARM Cortex M4 για Μικροελεγκτές Kinetis K70

Εκπαιδευτικές ασκήσεις στη συμβολική γλώσσα του ARM Cortex M4 για Μικροελεγκτές Kinetis K70 ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΦΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εκπαιδευτικές ασκήσεις στη συμβολική γλώσσα του ARM Cortex M4 για Μικροελεγκτές Kinetis K7 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Καραπλής

Διαβάστε περισσότερα

Λογική Σχεδίαση. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr)

Λογική Σχεδίαση. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Λογική Σχεδίαση Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Μέρος Ι Εισαγωγή Ψηφιακά Συστήματα και Ψηφιακοί Υπολογιστές Οι ψηφιακοί υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εργασία στα Πλαίσια του μαθήματος: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εργασία στα Πλαίσια του μαθήματος: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργασία στα Πλαίσια του μαθήματος: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος: 2009 2010 Μπεχτσούδης Ανέστης Επικοινωνία Spartan 3AN FPGA

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική-ΙΙ Μέρος 2 ο

Αρχιτεκτονική-ΙΙ Μέρος 2 ο Αρχιτεκτονική-ΙΙ Μέρος 2 ο Μικροεπεξεργαστής 8086 (Υλικό) Ι. Ν. ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΙΙ 2 8086 Επεξεργαστής των 16 bits/2 bytes (Ρ1) Εμφάνιση το 1978. Χαρακτηριστικά 8086 DIP-40 pins Τροφοδοσία 5V. Ρολόϊ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία Κατασκευή PLC με μικροελεγκτή AVR

Διπλωματική εργασία Κατασκευή PLC με μικροελεγκτή AVR Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Yπολογιστών Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Διπλωματική εργασία Κατασκευή PLC με μικροελεγκτή AVR των φοιτητών Χιονίδη Ιωάννη Παραστατίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών OrCAD - PSPICE Το Αναλογικό Περιβάλλον Σχεδίασης και Προσομοίωσης Κυκλωμάτων Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Ενότητα 3 Κλάσεις και αντικείμενα Πεδία Μέθοδοι Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας 1.0.0 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις παράλληλες θύρες

Εισαγωγή στις παράλληλες θύρες Εισαγωγή στις παράλληλες θύρες Η παράλληλη θύρα είναι η συνηθέστερα χρησιμοποιημένη θύρα για τι διασύνδεση απλών εφαρμογών. Αυτή η θύρα θα επιτρέπει την εισαγωγή μέχρι 9 μπιτ ή την εξαγωγή 12 μπιτ σε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Website: www.dap-papei.gr E-mail: dap.papei@yahoo.gr Facebook: https://www.facebook.com/dap.papei Twitter: https://twitter.com/dap_papei

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture)

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράμματος 2.4 Αριθμητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία με άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα