ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: , ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: X. Παπαναστασίου Τηλέφωνο: Fax: Α Α: Αθήνα, 25/07/2013 Αρ. πρωτ.: 4330/92095 ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Θέµα: «Λεπτοµέρειες εφαρµογής της αριθ. 3832/75322/ Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών & ικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [άρθρο 103ιζ Καν. (ΕΚ) 1234/2007]» Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/79 Περί οργανώσεως των ιοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρµογήν της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθµίσεως συναφών θεσµικών και οργανωτικών θεµάτων (Α 280). 2. To άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που τέθηκε σε ισχύ µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Α 98). 3. Την αριθµ. 3832/75322/ Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών & ικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [άρθρο 103ιζ Καν. (ΕΚ) 1234/2007]» (Β 1554/ ) και ιδίως το άρθρο 6 αυτής. 4. Την αριθµ. Υ44/ Απόφαση του Πρωθυπουργού Α. Σαµαρά «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Χαρακόπουλο Μάξιµο» (ΦΕΚ Β 2094). 5. Την µε αριθ / εισήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 6. Την εισήγηση της /νσης ΠΑΠ ενδροκηπευτικής. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του προγράµµατος αναδιάρθρωσης και µετατροπής, τα δικαιολογητικά, το ύψος των οικονοµικών ενισχύσεων των προβλεποµένων µέτρων, η διαδικασία καταβολής των οικονοµικών ενισχύσεων στους δικαιούχους, 1

2 η διαδικασία των ελέγχων και των ενστάσεων, σε εφαρµογή της αριθµ. 3832/75322/ Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών & ικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [άρθρο 103ιζ Καν. (ΕΚ) 1234/2007]» ΑΡΘΡΟ 2 ιαδικασία ένταξης στο πρόγραµµα 1. Υποβολή αίτησης ένταξης. Οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί υποβάλλουν, από την 1 Μαρτίου έως τις 15 Μαΐου εκάστου έτους, Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο πρόγραµµα, στις κατά τόπους ιευθύνσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, στο αµπελουργικό µητρώο των οποίων είναι εγγεγραµµένοι. Σε περίπτωση τροποποίησης του Εθνικού Προγράµµατος Στήριξης λόγω αύξησης των κονδυλίων που διατίθενται για το εν λόγω πρόγραµµα, µπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση ένταξης από την 1 Μαρτίου έως τις 31 Μαρτίου του έτους της τρέχουσας αµπελοοινικής περιόδου πληρωµής, νέοι ενδιαφερόµενοι ή επιλέξιµοι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί που υπέβαλαν αίτηση την προηγούµενη αµπελοοινική περίοδο και δεν έτυχαν οικονοµικής ενίσχυσης λόγω σειράς - κατάταξης προτεραιότητας. 2. ιοικητικός επιτόπιος έλεγχος επαλήθευσης των όρων επιλεξιµότητας των αιτήσεων. 2.1 Ο ιοικητικός έλεγχος επαλήθευσης των όρων επιλεξιµότητας των αιτήσεων είναι καθολικός και λεπτοµερής, πραγµατοποιείται στο 100% των υποβληθεισών αιτήσεων και ολοκληρώνονται έως τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους. Στη συνέχεια συντάσσεται µηχανογραφηµένη κατάσταση όλων των αιτήσεων, κατά κριτήριο και κατά σειρά µεγέθους των αµπελουργικών εκτάσεων, µε φθίνουσα σειρά, η οποία δηµοσιοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. ανάρτηση σε κοινόχρηστους χώρους κ.τ.λ.). Οι διαφωνούντες µε τα στοιχεία της κατάστασης, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για διόρθωση των στοιχείων αυτής στην οικεία /νση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσιοποίησή της, προσκοµίζοντας οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο κρίνουν απαραίτητο. Ακολούθως οι ιευθύνσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας καταρτίζουν προτάσεις Σχεδίων σύµφωνα µε το άρθρο 6 της µε αριθ. 3832/75322/ ΚΥΑ, υπό ενιαία µορφή και τις υποβάλλουν µέχρι τις 31 Ιουλίου έκαστου έτους στη /νση ΠΑΠ ενδρ/κής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στην αντίστοιχη Περιφέρεια. 2.2 Σε περίπτωση τροποποίησης του Εθνικού Προγράµµατος Στήριξης, ο διοικητικός και ο επιτόπιος έλεγχος των όρων επιλεξιµότητας των αιτήσεων, η σύνταξη µηχανογραφηµένων καταστάσεων σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.1 και 2.4 του ιδίου άρθρου, καθώς και η διαδικασία των ενστάσεων και οι προτάσεις των Σχεδίων ολοκληρώνονται και αποστέλλεται στη /νση ΠΑΠ ενδρ/κής έως τις 15 Μαΐου του έτους της τρέχουσας αµπελοοινικής περιόδου πληρωµής. 2.3 Οι επιτόπιοι έλεγχοι ολοκληρώνονται έως τις 31 Οκτωβρίου έκαστου έτους. Oι ιευθύνσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας ειδοποιούν τους παραγωγούς κατόχους των επιλέξιµων εκτάσεων που προκύπτουν σύµφωνα µε τη µηχανογραφηµένη κατάσταση κατά κριτήριο και σειρά µεγέθους σε συνδυασµό µε τα διαθέσιµα κονδύλια κατά Π.Ε., για το χρόνο πραγµατοποίησης των επιτόπιων ελέγχων στα αµπελοτεµάχιά τους. 2.4 Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, συντάσσεται µηχανογραφηµένη Κατάσταση η οποία περιλαµβάνει: Ηµεροµηνία και τον αριθµό 2

3 πρωτοκόλλου της αίτησης, το ήµο/ ηµοτικό διαµέρισµα που βρίσκεται το αµπελοτεµάχιο, τον κωδικό αριθµό του αµπελοτεµαχίου, ονοµατεπώνυµο και όνοµα πατρός του αιτούντος ή την επωνυµία εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, τον Α.Φ.Μ. και τον κωδικό µητρώου νέου γεωργού όπου απαιτείται, το µέτρο/ α που εµφαίνονται στην αίτηση και το οικονοµικό έτος υλοποίησής τους, την έκταση αµπελοτεµαχίου όπως εµφαίνεται στην αίτηση, την έκταση αµπελοτεµαχίου µετά τον έλεγχο(στοιχεία αµπελουργικού µητρώου και επιτόπιας επιµέτρησης), την ποικιλία πριν και µετά την αναδιάρθρωση και µετατροπή. Η ανωτέρω µηχανογραφηµένη Κατάσταση αναρτάται στην ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, ώστε οι διαφωνούντες µε τα στοιχεία της Κατάστασης να υποβάλλουν ένσταση για διόρθωση των στοιχείων της εντός 10 ηµερών από την ανάρτησή της, προσκοµίζοντας οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο κρίνουν απαραίτητο, για την υποστήριξη της ένστασης. 2.5 Η οριστική κατάσταση των επιλέξιµων αιτήσεων αποστέλλεται στην ιεύθυνση ΠΑΠ ενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων έως τις 15 Νοεµβρίου εκάστου έτους. 3. Έγκριση σχεδίων αναδιάρθρωσης και µετατροπής αµπελώνων - Κατανοµή κονδυλίων. Η ιεύθυνση ΠΑΠ ενδροκηπευτικής εξετάζει και αξιολογεί την πληρότητα καθώς και την εγκυρότητα των στοιχείων των υποβληθέντων Σχεδίων σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 6 της µε αριθ. 3832/75322/ ΚΥΑ και εγκρίνει τα Σχέδια αναδιάρθρωσης, κατανέµοντας µε Υπουργική απόφαση τα διαθέσιµα κονδύλια ανά Περιφερειακή Ενότητα και Περιφέρεια έως τις 15 Σεπτεµβρίου εκάστου έτους. 4. Έκδοση απόφασης έγκρισης. Οι ιευθύνσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας µετά τον έλεγχο των αιτήσεων και των εκτάσεων, προβαίνουν στην έκδοση αποφάσεων έγκρισης (Υπόδειγµα 3) για κάθε αποδεκτή αίτηση που περιλαµβάνεται στην οριστική κατάσταση, τις οποίες σε µορφή συγκεντρωτικής κατάστασης κοινοποιούν στην ιεύθυνση ΠΑΠ ενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 5. Χρόνος υλοποίησης µέτρων/δράσεων ΑΔΑ: ΒΛΩΗΒ-ΚΨΘ 5.1. Οι δικαιούχοι των µέτρων: i) «Εκρίζωση και προετοιµασία εδάφους - Αναφύτευση» οι οποίοι έχουν αιτηθεί την αναφύτευση του αµπελώνα στην ίδια ή άλλη θέση και ii) «Φύτευση αµπελώνων» πριν την παραλαβή της απόφασης έγκρισης υποχρεούνται να προσκοµίσουν πιστοποιητικό εξέτασης εδάφους για προσδιορισµό πιθανής ύπαρξης νηµατωδών, από επίσηµα αναγνωρισµένα εργαστήρια. Η εξέταση αυτή πραγµατοποιείται στην περίπτωση i) πριν την εκρίζωση του αµπελοτεµαχίου και στην περίπτωση ii) πριν την φύτευση Στην περίπτωση που: α) η εξέταση επιβεβαιώσει ότι το αγροτεµάχιο είναι απαλλαγµένο από νηµατώδεις ο παραγωγός µπορεί να προχωρήσει κανονικά στην εκτέλεση των ανωτέρω µέτρων µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. β) η εξέταση επιβεβαιώσει ότι το αγροτεµάχιο είναι προσβεβληµένο από νηµατώδεις, τότε ο παραγωγός υποχρεούται είτε να εκτελέσει τις δράσεις που έχει αιτηθεί σε άλλο απαλλαγµένο από νηµατώδεις αγροτεµάχιο είτε να αποχωρήσει από το πρόγραµµα Οι δικαιούχοι των µέτρων: i) «Εκρίζωση και προετοιµασία εδάφους - Αναφύτευση» οι οποίοι έχουν αιτηθεί την αναφύτευση του αµπελώνα στην ίδια ή άλλη θέση και ii) «Φύτευση αµπελώνων» 3

4 οι οποίοι προτίθενται να ενταχθούν στο πρόγραµµα µε σύσταση εγγυητικής επιστολής, υποχρεούνται να προσκοµίσουν πιστοποιητικό εξέτασης εδάφους για προσδιορισµό πιθανής ύπαρξης νηµατωδών πριν τη σύσταση της εγγυητικής επιστολής. Ανάλογα µε τα ευρήµατα της εξέτασης οµοίως οι παραγωγοί ακολουθούν τις διαδικασίες που προβλέπονται στις ανωτέρω παραγράφους α) και β) 5.3 Από την υποχρέωση εξέτασης εδάφους για τον προσδιορισµό πιθανής ύπαρξης νηµατωδών εξαιρούνται αγροτεµάχια των περιπτώσεων που περιγράφονται στις παραγράφους 5.1 και 5.2 και τα οποία είναι σε αγρανάπαυση ή έχουν καλλιεργηθεί µε άλλες καλλιέργειες πλην αµπελιού και συκιάς τουλάχιστον τα 4 τελευταία χρόνια Η δειγµατοληψία εξέτασης εδάφους για τον προσδιορισµό πιθανής ύπαρξης νηµατωδών γίνεται από Γεωπόνο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και το πρακτικό δειγµατοληψίας φέρει την υπογραφή του. 5.4 Οι δικαιούχοι του µέτρου «Εκρίζωση και προετοιµασία εδάφους - Αναφύτευση» µετά την παραλαβή της απόφασης έγκρισης, και χωρίς άλλη ειδοποίηση από την ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας προβαίνουν σταδιακά στην εκρίζωση των αµπελοτεµαχίων τους το αργότερο µέχρι τις 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους. Η ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας ενηµερώνεται εγγράφως (Υπόδειγµα 2) από τον δικαιούχο παραγωγό, για την πραγµατοποίηση της εκρίζωσης, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο πιστοποίησής της. Στην συνέχεια η ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας προβαίνει στη χορήγηση δικαιώµατος αναφύτευσης σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η αριθ / ΚΥΑ «υναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου» όπως κάθε φορά ισχύει και στην χορήγηση Άδειας εγκατάστασης αµπελώνα και προµήθειας πολλαπλασιαστικού υλικού. Για το σκοπό αυτό απαιτείται χηµική ανάλυση εδάφους (περιεκτικότητα του εδάφους σε CaCO 3 και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά). Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται οπωσδήποτε πριν από την φύτευση του αµπελώνα 5.5. Τα λοιπά πλην της εκρίζωσης µέτρα / δράσεις µπορούν να πραγµατοποιούνται από τους δικαιούχους το αργότερο έως και τις 10 Ιουνίου του οικονοµικού έτους πληρωµής, προκειµένου η οικονοµική ενίσχυση να καταβληθεί άπαξ χωρίς την σύσταση εγγυητικής επιστολής. Η πιστοποίηση των µέτρων αυτών βεβαιώνεται µε επιτόπιο έλεγχο και τη σύνταξη σχετικών πρακτικών ελέγχου Εάν το µέτρο / δράση εκτελεστεί µετά τις 10 Ιουνίου του οικονοµικού έτους πληρωµής, η ενίσχυση καταβάλλεται προκαταβολικά, εφόσον έχει ξεκινήσει η υλοποίησή του και έχει συσταθεί από τον δικαιούχο παραγωγό εγγύηση για ποσό ύψους 120% της ενίσχυσης Στην περίπτωση επανεµβολιασµού και προκειµένου να καταβληθεί η οικονοµική ενίσχυση, η πιστοποίηση γίνεται µε επιτόπιο έλεγχο µετά την έκπτυξη των οφθαλµών και το ποσοστό επιτυχίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 80%,. Εάν διαπιστωθεί ότι το ποσοστό επιτυχίας έκπτυξης οφθαλµών είναι µικρότερο από 80%, τότε ο δικαιούχος υποχρεούται να συµπληρώσει τα κενά την επόµενη αµπελοοινική περίοδο χωρίς οικονοµικές επιπτώσεις. 6. ιαδικασία χορήγησης της οικονοµικής ενίσχυσης. Οι αρµόδιες ιευθύνσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας µετά την υποβολή των δικαιολογητικών και το πέρας των προβλεπόµενων ελέγχων, προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης συντάσσοντας και αποστέλλοντας τους σχετικούς φακέλους πληρωµής στο αρµόδιο τµήµα του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) το αργότερο µέχρι τις 10 Ιουλίου εκάστου έτους (ηµεροµηνία πρωτοκόλλου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Εάν µετά την υποβολή των φακέλων πληρωµής των δικαιούχων παραµένουν προς διάθεση επιπλέον επιλέξιµες εκτάσεις των ήδη εγκεκριµένων, αυτές δύνανται να κατανέµονται σε δικαιούχους µε την ίδια διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή η ηµεροµηνία υποβολής των 4

5 φακέλων πληρωµής στον ΟΠΕΚΕΠΕ παρατείνεται µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου έκαστου έτους. 7. Η οικονοµική ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ απευθείας στον τραπεζικό λογαριασµό των δικαιούχων, το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους. ΑΡΘΡΟ 3 ικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραµµα και οικονοµικής ενίσχυσης Για την ένταξή στο πρόγραµµα ο ενδιαφερόµενος παραγωγός ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του, υποβάλλει Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 1, στις κατά τόπους αρµόδιες /νσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, αίτηση δύναται να υποβάλει κάθε συνιδιοκτήτης για το µερίδιο που του αναλογεί µε την έγγραφη συγκατάθεση των λοιπών συνιδιοκτητών και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. Απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο αρχείο του αρµόδιου τµήµατος της ιεύθυνσης Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, µε σκοπό να είναι διαθέσιµα σε κάθε εθνικό ή κοινοτικό έλεγχο και να αποτελούν το φάκελο κάθε παραγωγού δικαιούχου, καθορίζονται τα ακόλουθα: 1. Αίτηση Yπεύθυνη δήλωση στο πρόγραµµα (Υπόδειγµα 1). 2. ήλωση αµπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αµπελουργικό µητρώο. 3. ηλώσεις συγκοµιδής σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής για τις δύο (2) τουλάχιστον αµπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραµµα για όλα τα υφιστάµενα αµπελοτεµάχια του παραγωγού. 4. ήλωση εκµετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραµµα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόµενα οκτώ (8) έτη. Στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιµα αµπελοτεµάχια της οµάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιµης ποικιλίας και ως παράλληλη δράση «Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και µετατροπής αµπελώνων» (µε τους κωδικούς όπως κάθε φορά ισχύουν π.χ. κωδικός 0602 για το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης αµπελώνων). 5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. 6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου - παραγωγού. 7. Φωτοτυπία της 1 ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, µε τον αριθµό τραπεζικού λογαριασµού ταµιευτηρίου. 8. Φωτοαντίγραφο τίτλων νοµής και κατοχής, και σε περίπτωση έγκρισης ένταξής του στο Πρόγραµµα επικυρωµένο φωτοαντίγραφο τίτλων νοµής και κατοχής. Ειδικότερα: α. Για τα ιδιόκτητα αγροτεµάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωµένοι να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας / κυριότητας ως εξής: Συµβόλαια αγοράς νοµίµως µεταγραµµένα, Αποδοχή κληρονοµιάς, Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων, Κτήση µε προσκύρωση, Με δικαστική απόφαση απονοµή κυριότητας, Κληρονοµητήριο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναµία προσκόµισης από τον ιδιοκτήτη οποιουδήποτε από τους παραπάνω τίτλους κυριότητας, τότε αυτός µπορεί να προσκοµίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης, από το αντίτυπο που φέρει τη 5

6 σήµανση παραλαβής του υπαλλήλου της αρµόδιας.ο.υ., στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωµένο το συγκεκριµένο τεµάχιο, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι το παραπάνω αντίγραφο είναι ακριβές και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σ αυτό είναι αληθή. Η αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, µπορεί να ζητήσει για έλεγχο και ο γεωργός είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει, το πρωτότυπο αντίτυπο του Ε9 µε τη σήµανση παραλαβής του υπαλλήλου της αρµόδιας.ο.υ. Εάν το Ε9 έχει κατατεθεί ταχυδροµικά, θα προσκοµίζεται και αντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού ταχυδροµικής υποβολής του. β. Για τα µη ιδιόκτητα αγροτεµάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωµένοι να διαθέτουν συµβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια, τα οποία πρέπει να: αναγράφουν υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. τόσο του ιδιοκτήτη, όσο και του ενοικιαστή, αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεµαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιµος, κλπ) και τη χρονική περίοδο της µίσθωσης, έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυµβαλλόµενων µερών (αφορά τα ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης που δε θεωρούνται από την αρµόδια.ο.υ. και τα χρησιδάνεια). i) Κατά την υποβολή της Αίτησης ήλωσης για ένταξη στο πρόγραµµα γίνεται δεκτό ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο, η διάρκεια µίσθωσης του οποίου µπορεί να είναι µέχρι και εννέα (9) έτη. Μετά την έγκριση ένταξης του παραγωγού στο πρόγραµµα θα πρέπει να προσκοµίζεται ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο, η διάρκεια µίσθωσης του οποίου θα πρέπει να είναι άνω των εννέα (9) ετών. Στις περιπτώσεις αυτές, υποβάλλεται συµβολαιογραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό µεταγραφής του µισθωτηρίου. Τα µισθωτήρια έγγραφα πρέπει να είναι θεωρηµένα από την αρµόδια.ο.υ., σύµφωνα µε το άρθρο 77 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ 151/Β/1994) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος». Μισθωτήρια που δε θεωρούνται από τη.ο.υ. για συγκεκριµένους λόγους (µίσθωµα µικρότερο από ορισµένη αξία κλπ), θα γίνονται δεκτά µε την προϋπόθεση ότι η αρµόδια.ο.υ. βεβαιώνει ότι δεν θεωρεί ενοικιαστήρια για τους συγκεκριµένους αυτούς λόγους. Παραστατικά κατοχής για µη ιδιόκτητα αγροτεµάχια, τα οποία υπεγράφησαν σε παρελθόντα χρόνο γίνονται δεκτά, εφόσον η διάρκεια νόµιµης κατοχής που αναγράφουν σε σχέση µε την ηµεροµηνία υπογραφής τους, καλύπτει και το ανωτέρω χρονικό διάστηµα των άνω των εννέα (9) ετών. 9. Απόφαση έγκρισης ένταξης του δικαιούχου παραγωγού στο πρόγραµµα (Υπόδειγµα 3). 10. Πρακτικό πρωτοβάθµιου διοικητικού ελέγχου (Υπόδειγµα 5). 11. Αίτηση γνωστοποίησης υλοποίησης του µέτρου/ δράσης, ή και καταβολής οικονοµικής ενίσχυσης από τον παραγωγό (Υπόδειγµα 2). 12. Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου ή πιστοποίησης ολοκλήρωσης του µέτρου/ δράσης (Υπόδειγµα 4 α ). 13. Προεκτυπωµένο πρακτικό επιτόπιου ελέγχου δήλωσης αµπελοκαλλιέργειας της αίτησης, ή και πιστοποίησης ολοκλήρωσης του µέτρου/ δράσης (Υπόδειγµα 4 β ). 14. Αίτηση χορήγησης δικαιωµάτων αναφύτευσης (Υπόδειγµα 2). 15. ικαίωµα φύτευσης (από το αποθεµατικό) ή αναφύτευσης (που κατέχουν ήδη οι παραγωγοί) 16. Το πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ΚΥΑ / «Τεχνικός κανονισµός ελέγχου και πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασµού της αµπέλου» (ΦΕΚ 1517/Β /2003) όπως κάθε φορά ισχύει και όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την ΚΥΑ / (ΦΕΚ 1412/Β /2006), σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 68/193/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί εµπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασµού της αµπέλου. 17. Άδεια εγκατάστασης αµπελώνα και προµήθειας αντιφυλλοξηρικών µοσχευµάτων αµπέλου (Υπόδειγµα 6). 6

7 18. Φωτοαντίγραφο εγγυητικής επιστολής, σε περιπτώσεις προκαταβολής οικονοµικής ενίσχυσης. 19. Αίτηση αποδέσµευσης εγγυητικής επιστολής, σε περιπτώσεις προκαταβολής οικονοµικής ενίσχυσης (Υπόδειγµα 2). Επιπλέον των προαναφεροµένων δικαιολογητικών, σε περίπτωση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, θα πρέπει να προστεθούν τα εξής: 20. Έγγραφη ειδοποίηση παραγωγού οφειλέτη (Υπόδειγµα 16). 21. Αποδεικτικό κατάθεσης οφειλόµενου ποσού. 22. Έκθεση ελέγχου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Υπόδειγµα17). 23. Εισηγητική έκθεση για Αντιπεριφερειάρχη (Υπόδειγµα18). 24. Απόφαση καταλογισµού (Υπόδειγµα19). Σε περίπτωση µη καταβολής του απαιτούµενου ποσού βεβαιώνεται στην αρµόδια για την φορολογία εισοδήµατος.ο.υ. του υπόχρεου: 25. Τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης επιστροφής οικονοµικής ενίσχυσης επιδοτήσεων υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. (Υπόδειγµα 20). 26. Χρηµατικός κατάλογος επιστροφής οικονοµικών ενισχύσεων επιδοτήσεων (Υπόδειγµα 21). ΑΡΘΡΟ 4 Πρωτοβάθµιοι Έλεγχοι 1. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των αιτήσεων και των δικαιολογητικών καθώς και για τους επιτόπιους ελέγχους µε απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ορίζεται, τριµελής επιτροπή (αµπελοοινικού τοµέα) αποτελούµενη από ένα γεωπόνο ΠΕ ή τεχνολόγο ΤΕ από ένα τοπογράφο ΠΕ ή τεχνολόγο ΤΕ και ένα εξειδικευµένο υπάλληλο που διαθέτει την γνώση και εµπειρία για διενέργεια ελέγχων. Σε περίπτωση αδυναµίας ορισµού τοπογράφου, ορίζεται γεωπόνος, ο οποίος διαθέτει γνώσεις ελέγχου χαρτογραφικών στοιχείων. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο αρµόδιος για τα αµπελοοινικά θέµατα γεωπόνος ΠΕ ή ΤΕ της /νσης Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας. 2. Οι διοικητικοί έλεγχοι διακρίνονται σε ελέγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιµότητας και σε ελέγχους πολλαπλής συµµόρφωσης Οι διοικητικοί έλεγχοι επαλήθευσης των όρων επιλεξιµότητας των αιτήσεων είναι καθολικοί και λεπτοµερείς και καταχωρίζονται στο αντίστοιχο πρόγραµµα που υποστηρίζεται από το αµπελουργικό µητρώο, προκειµένου να αποκλειστεί η διπλή χορήγηση ενισχύσεων. Πραγµατοποιείται οπτικός χειρόγραφος έλεγχος σε επίπεδο αίτησης στο 100% των υποβληθέντων αιτήσεων και στοχεύουν στον εντοπισµό τυχόν παρατυπιών σε σχέση µε τα δηλούµενα στοιχεία των αιτήσεων ενίσχυσης, που υποβάλλονται από τους παραγωγούς. Ελέγχονται οι αιτήσεις εάν είναι πλήρως συµπληρωµένες χωρίς κενά και παραλείψεις και εάν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν είναι πλήρως συµπληρωµένη ή έχει υποβληθεί χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα απορρίπτεται. Σε περίπτωση τυχόν διόρθωσης των στοιχείων θα πρέπει να γίνεται διαγραφή του λάθους, καταχώρηση του ορθού, να µονογράφεται η τυχόν αλλαγή και να αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του διορθωτή και η ηµεροµηνία. Κατά τον οπτικό διοικητικό έλεγχο, ελέγχονται τα δικαιολογητικά που οφείλουν να έχουν καταθέσει οι παραγωγοί, σε σχέση µε τις αιτούµενες ενισχύσεις και τα δηλωθέντα στοιχεία, καθώς και εάν αυτά είναι νοµότυπα υπογεγραµµένα και έχουν εκδοθεί και υποβληθεί µέσα στις νόµιµες προθεσµίες. Ελέγχεται επίσης η υπογραφή σε κάθε αίτηση, δεδοµένου ότι η απουσία της καθιστά την αίτηση µη αποδεκτή. Κατά την διενέργεια του διοικητικού ελέγχου κρίνονται απαραίτητα: α) η διασταύρωση των προσωπικών στοιχείων του παραγωγού (π.χ. έλεγχος Α.Φ.Μ, λογαριασµού τραπέζης, κ.λ.π.) µε το αρχείο της Α.Τ.Ε. για το καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης. β) η διασταύρωση των στοιχείων των υποβληθέντων αιτήσεων µε τα αντίστοιχα στο Αµπελουργικό Μητρώο για την ύπαρξη των αγροτεµαχίων και τη νοµιµότητα φύτευσης όλων 7

8 των αγροτεµαχίων που έχει στην κατοχή του ο παραγωγός. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός κατέχει αµπελοτεµάχιο φυτεµένο παράνοµα η αίτησή του απορρίπτεται. γ) η προσκόµιση της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του παραγωγού για την διασταύρωση των στοιχείων της καλλιεργητικής κατάστασης των τεµαχίων του, µε τα αντίστοιχα στοιχεία των τεµαχίων στην καρτέλα του στο Αµπελουργικό Μητρώο. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου, συντάσσεται σχετικό πρακτικό σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 5 και ο αιτών ενηµερώνεται γραπτώς για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής του Οι ιοικητικοί έλεγχοι της πολλαπλής συµµόρφωσης αφορούν τον έλεγχο των δεσµεύσεων και υποχρεώσεων των παραγωγών που έχουν επιλεγεί στο δείγµα και πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες οδηγίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. 3. Επιτόπιοι έλεγχοι Οι επιτόπιοι έλεγχοι διακρίνονται σε ελέγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιµότητας της έκτασης της αίτησης, της πιστοποίησης ολοκλήρωσης του µέτρου/ δράσης και της πολλαπλής συµµόρφωσης. Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγµατοποιούνται αιφνιδιαστικά. Εντούτοις, είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίηση του κατόχου της εκµετάλλευσης, περιορισµένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστηµα, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να γίνει, κατ' ανώτατο όριο, 48 ώρες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία ελέγχου, µε εξαίρεση δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, προκειµένου ο ίδιος να παρίσταται κατά τον έλεγχο Επιτόπιος έλεγχος όρων επιλεξιµότητας της έκτασης της αίτησης και της πιστοποίησης µέτρου/δράσης α. Για την επαλήθευση των όρων επιλεξιµότητας, οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται σε ποσοστό 100% των εκτάσεων όλων των αιτήσεων του προγράµµατος, παρουσία του ενδιαφερόµενου αµπελοκαλλιεργητή σύµφωνα µε τις οδηγίες της ιεύθυνσης ιαχείρισης µητρώων. Ο παραγωγός αναλαµβάνει την υποχρέωση να υποδείξει τα αγροτεµάχιά του καθώς και τα ακριβή όρια αυτών. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζουν τον έλεγχο της θέσης και του εµβαδού των τεµαχίων που ελέγχονται σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση της έκτασης των αµπελοτεµαχίων στο πλαίσιο των κανονισµών (ΕΚ) 1234/2007 του Συµβουλίου και 555/2008 της Επιτροπής και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (JRC). Μετά το τέλος του ελέγχου συντάσσονται σχετικά πρακτικά επιτόπιου ελέγχου σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 4α «Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου αίτησης ή πιστοποίησης µέτρου/ ων» και το προεκτυπωµένο Υπόδειγµα 4β «Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου δήλωσης Αµπελοκαλλιέργειας» για κάθε ένα από τα προς έλεγχο αγροτεµάχια τεµάχια προκειµένου να είναι δυνατή η εισαγωγή των ευρηµάτων του επιτόπιου ελέγχου στο Αµπελουργικό Μητρώο. Σε περίπτωση που το αγροτεµάχιο δεν είναι δηλωµένο στη βάση του Αµπελουργικού Μητρώου, προεκτυπώνεται κενό πρακτικό 4β. Σε περίπτωση που υπάρχουν αγροτεµάχια δηλωµένα µε ελλιπή στοιχεία στην βάση, θα πρέπει να γίνεται εκτύπωση αντίστοιχων πρακτικών για να συµπληρωθούν κατά τον επιτόπιο έλεγχο. Ο επιτόπιος έλεγχος ολοκληρώνεται µε την εισαγωγή των αποτελεσµάτων του στο σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών της εφαρµογής τήρησης του Μητρώου. β. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται στο σύνολο των προς αναδιάρθρωση εκτάσεων, πριν την πραγµατοποίηση των µέτρων/ δράσεων του προγράµµατος και µετά την ολοκλήρωση κάθε µέτρου/ δράσης αυτών. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο: i. Επαληθεύονται οι όροι επιλεξιµότητας, όπου διαπιστώνεται η νόµιµη κατοχή, η χρήση (καλλιέργεια) κτλ.. 8

9 ii. Επιβεβαιώνονται τα γενικά, γεωπονικά και χαρτογραφικά χαρακτηριστικά της δήλωσης αµπελοκαλλιέργειας και συµπληρώνονται τα αντίστοιχα πρακτικά επιτόπιου ελέγχου για κάθε ένα από τα προς έλεγχο τεµάχια (κωδικός τεµαχίου, έκταση κτλ). γ. Ο γεωγραφικός εντοπισµός της θέσης και των συντεταγµένων των κορυφών κάθε αµπελοτεµαχίου περιφερειακά στα υποδειχθέντα από τον παραγωγό όρια του αµπελοτεµαχίου, και η µέτρηση της έκτασης του (µε το σύστηµα ΕΓΣΑ 87), γίνεται µε το µηχάνηµα του συστήµατος προσδιορισµού θέσης µε τη βοήθεια δορυφόρου - Global Positioning System (GPS). Αυτές οι συντεταγµένες σηµειώνονται στο προεκτυπωµένο πρακτικό επιτόπιου ελέγχου του ελεγχόµενου τεµαχίου (ή στο προεκτυπωµένο κενό πρακτικό). δ. Σε κάθε περίπτωση ο επιτόπιος έλεγχος του τεµαχίου ολοκληρώνεται µετά την εισαγωγή των αποτελεσµάτων του στο ΣΓΠ-ΕΤ & ΑΜ. Κατά την διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου στο προεκτυπωµένο πρακτικό καταγράφεται η µετρηθείσα έκταση του αµπελοτεµαχίου επιτόπου ενώ η αποδεκτή έκταση του αµπελοτεµαχίου προκύπτει µετα την εισαγωγή των αποτελεσµάτων και µε την ολοκλήρωση της παραπάνω διααδικασίας. Η συνολική έκταση ενός αγροτεµαχίου µπορεί να λαµβάνεται υπόψη, υπό τον όρο ότι χρησιµοποιείται πλήρως. Κατά κανόνα, οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εντός του αµπελοτεµαχίου (π.χ. δρόµος, κτήριο, λεκάνη ύδατος, συστοιχίες δέντρων) καθώς και οι εκτάσεις εντός του αγροτεµαχίου χωρίς φυτά αµπέλου, άνω των 100 µ 2 πρέπει να εξαιρούνται από την έκταση. Ειδικότερα, η έκταση των εσωτερικών δρόµων που χρησιµοποιούνται από τα τρακτέρ για την καλλιέργεια και η οποία βρίσκεται εκτός της φυτεµένης έκτασης, καθώς και οι µόνιµες κατασκευές, πρέπει πάντα να αφαιρούνται από την επιλέξιµη έκταση. Τα µεµονωµένα δέντρα θα µπορούσαν να υπολογίζονται ως έκταση αµπελώνα υπό την προϋπόθεση ότι (1) δεν επιδοτούνται, (2) επιτρέπουν την παραγωγή όπως σε αγροτεµάχιο χωρίς δέντρα και (3) δεν υπερβαίνουν σε πυκνότητα τα 40 δέντρα ανά εκτάριο. ε. Οι τυχόν διορθώσεις οι οποίες θα προκύψουν από τον έλεγχο, θα πρέπει να καταγράφονται επί του πρακτικού ελέγχου µε τρόπο ευδιάκριτο, σαφή και ολοκληρωµένο, ώστε τα νέα στοιχεία να µπορούν να αξιοποιηθούν και να ενσωµατωθούν στη βάση του αµπελουργικού µητρώου. στ. Κατά την εισαγωγή των αποτελεσµάτων του επιτόπιου ελέγχου στο Αµπελουργικό Μητρώο, γίνεται αυτόµατα ο υπολογισµός της αποδεκτής έκτασης του τεµαχίου, από το σύστηµα, λαµβανοµένων υπόψη των ορίων ανοχής. Εάν η διαφορά είναι µικρότερη από το τεχνικό όριο ανοχής, η αποδεκτή έκταση ταυτίζεται µε τη δηλωθείσα. Εάν η διαφορά είναι µεγαλύτερη από το όριο ανοχής, διατηρείται η τιµή της µετρηθείσας έκτασης ως αποδεκτή και πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση της δηλωθείσας έκτασης. ζ. Για την περίπτωση που επηρεάζονται άλλα τεµάχια από την εισαγωγή του ελέγχου, θα πρέπει να ειδοποιηθούν οι παραγωγοί των οποίων τα τεµάχια επηρεάζονται, ώστε να παρίστανται υποχρεωτικά προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, παρουσία του παραγωγού του οποίου το τεµάχιο πρόκειται να εισαχθεί στην βάση, και να προβούν στις ενέργειες που απαιτούνται προκειµένου να επιλυθεί το πρόβληµα που παρουσιάζεται (σύµπτωση των ορίων των τεµαχίων, επικάλυψη κλπ), ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή του τεµαχίου που ελέγχθηκε ή αυτών που προκύπτουν από τον έλεγχο. η. Μετά την ολοκλήρωση του µέτρου / δράσης ο δικαιούχος παραγωγός υποβάλει, στην αρµόδια ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής, /Οικονοµίας αίτηση έγκρισης πληρωµής ή αποδέσµευσης εγγυητικής επιστολής, µε ταυτόχρονη γνωστοποίηση υλοποίησης του µέτρου, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 2 της παρούσας Επιτόπιος έλεγχος πολλαπλής συµµόρφωσης Στα πλαίσια της πολλαπλής συµµόρφωσης, εξάγεται δείγµα επιτόπιου ελέγχου από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ελέγχεται η συµµόρφωση των γεωργών προς τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις προβλεπόµενες οδηγίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπως κάθε φορά ισχύουν και συντάσσεται σχετικό 9

10 πρακτικό ελέγχου, στοιχείο το οποίο λαµβάνεται υπόψη για την κανονικότητα / νοµιµότητα της πληρωµής ή εφόσον έχει καταβληθεί η ενίσχυση και υπάρχουν ευρήµατα από τα οποία προκύπτει επιστροφή της ενίσχυσης τότε εφαρµόζεται η διαδικασία αχρεωστήτως καταβληθέντα ή συµψηφισµός από τυχόν άλλες ενισχύσεις που θα καταβάλλονταν στους παραγωγούς. ΑΡΘΡΟ 5 Πρακτικά και εκθέσεις πρωτοβάθµιων ελέγχων 1.Πρακτικά ελέγχου Μετά το πέρας του διοικητικού και επιτόπιου έλεγχου, συντάσσονται από την Επιτροπή Ελέγχου ανά παραγωγό τα σχετικά πρακτικά, για το διοικητικό έλεγχο, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 5 και για τον επιτόπιο σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα 4 α και 4β. Πρέπει να δίνεται προσοχή στη σύνταξη των σχετικών πρακτικών, ώστε αυτά να είναι πλήρη και να περιγράφουν αναλυτικά τους ελέγχους που έγιναν και τα αποτελέσµατά τους, ενώ στη συνέχεια τα πορίσµατα των πρακτικών εισάγονται και καταχωρούνται στη βάση του ΣΓΠ-ΕΤ & ΑΜ µε την εφαρµογή τήρησης των µητρώων. Τα πρακτικά επιτόπιου ελέγχου αµέσως µετά την λήξη του ελέγχου υπογράφονται από τους αρµόδιους ελεγκτές και τον ελεγχόµενο παραγωγό, ο οποίος πρέπει να δηλώσει τη σύµφωνη ή µη γνώµη του και εφόσον επιθυµεί να προσθέσει τις παρατηρήσεις του, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του φακέλου του παραγωγού. Συντάσσονται σε δύο αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα διαβιβάζεται στον ελεγχόµενο παραγωγό και το άλλο παραµένει στην οικεία ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας. Σε περιπτώσεις που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνονται λάθη εντοπισµού ή προκύπτουν αλλαγές στα όρια του αµπελοτεµαχίου ως προς τα στοιχεία του Αµπελουργικού µητρώου, τότε προσδιορίζονται µε το GPS οι γεωγραφικές συντεταγµένες των κορυφών του αµπελοτεµαχίου, σχεδιάζεται επιτόπου το σκαρίφηµα στο πρακτικό ελέγχου και µετράται η έκτασή του. Στην συνέχεια ενηµερώνεται και επικαιροποιείται η βάση του Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών του Αµπελουργικού Μητρώου και του συστήµατος Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων (LPIS) της ενιαίας αίτησης, σύµφωνα µε την σχετική διαδικασία. Σε περιπτώσεις που προκύπτουν αλλαγές σε όµορα τεµάχια, ειδοποιούνται οι εµπλεκόµενοι παραγωγοί για την εξακρίβωση της κατάστασης και ακολουθείται η ως άνω διαδικασία, για καθένα εξ αυτών. Εκτυπώνεται η νέα καρτέλα των στοιχείων του Αµπελουργικού µητρώου του παραγωγού σε δύο αντίγραφα. Το ένα παραµένει στην οικεία /νση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας και το άλλο διαβιβάζεται στον ελεγχόµενο για να χρησιµοποιηθεί σε οποιαδήποτε δήλωσή του. 2. Έκθεση πρωτοβάθµιου ελέγχου Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων συντάσσεται από τους ελεγκτές της ιεύθυνσης Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας µηχανογραφηµένη έκθεση ελέγχου, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 7, στην οποία καταγράφονται τα αποτελέσµατα των διενεργηθέντων ελέγχων. 10

11 ΑΡΘΡΟ 6 ευτεροβάθµιοι - Ειδικοί Έλεγχοι 1. ευτεροβάθµιοι Έλεγχοι Οι δευτεροβάθµιοι έλεγχοι πραγµατοποιούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., µε σκοπό την επίτευξη βελτίωσης της αξιοπιστίας των πρωτοβάθµιων ελέγχων και την ορθή διαχείριση του προγράµµατος, ως εξής: α. ιοικητικός έλεγχος των δικαιολογητικών διενεργείται σε ποσοστό 100% στους φακέλους πληρωµής της οικονοµικής ενίσχυσης από το αρµόδιο τµήµα της Κεντρικής υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. β. ιοικητικοί, επιτόπιοι και έλεγχοι πολλαπλής συµµόρφωσης διενεργούνται από τις Περιφερειακές ιευθύνσεις και Γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε δικαιούχους του προγράµµατος και ειδικότερα: Κατά τους διοικητικούς, επιτόπιους ελέγχους εξετάζεται και αξιολογείται η διαχείριση του προγράµµατος από την ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, ελέγχοντας δειγµατοληπτικά τις αιτήσεις δικαιούχων, στους οποίους έχει ήδη διενεργηθεί πρωτοβάθµιος διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος από την ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας. Το ποσοστό του ελεγχόµενου δείγµατος καθορίζεται ετησίως σε 5% επί του συνόλου των πρωτοβαθµίων επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν οι /νσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, από την ιεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατόπιν εισήγησης του αρµοδίου τµήµατος της Κεντρικής υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., µε βάσει ανάλυση κινδύνου στην οποία συνεκτιµώνται τουλάχιστον: ποσό ενίσχυσης, αριθµός και η έκταση των αµπελοτεµαχίων, οι δηλώσεις συγκοµιδής και παραγωγής, τα πορίσµατα των πρωτοβαθµίων ελέγχων, και άλλοι παράγοντες σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά οδηγίες Το δείγµα εξάγεται µηχανογραφικά µε βάση τα στοιχεία της ανάλυσης κινδύνου και αντιπροσωπευτικότητας των υποβληθέντων δηλώσεων - αιτήσεων. ιεξάγονται επιτόπιοι έλεγχοι πολλαπλής συµµόρφωσης. Το δείγµα ελέγχου εξάγεται από την ιεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων, Τµήµα Οργάνωσης Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. γ. Έλεγχοι εποπτείας για την αξιοπιστία των αρµοδίων ελεγκτικών αρχών ( /νσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας) και την διαχείριση του προγράµµατος. Οι δευτεροβάθµιοι έλεγχοι διενεργούνται µε τις ίδιες προδιαγραφές και διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τη διεξαγωγή των πρωτοβάθµιων ελέγχων από τις /νσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας (πρακτικά ελέγχου, µέθοδοι µέτρησης κ.λ.π.), για τη διαπίστωση και εξακρίβωση των στοιχείων και της επιλεξιµότητας των αιτήσεων. Για τους παραπάνω ελέγχους συντάσσονται πρακτικά. Στο πρακτικό επιτόπιου ελέγχου πρέπει να καταγράφονται αναλυτικά και λεπτοµερώς τα πορίσµατα του ελέγχου, µε πλήρη αιτιολόγηση στις περιπτώσεις απόκλισης από τα αποτελέσµατα του πρωτοβάθµιου ελέγχου και καταχωρούνται στο Αµπελουργικό Μητρώο για την οριστικοποίηση του ελέγχου. 2.Ειδικοί έλεγχοι Σε ειδικές περιπτώσεις (καταγγελίες, παρατυπίες), όπου επιβάλλεται η διενέργεια επιπλέον επιτόπιων ελέγχων, η οικεία ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας και ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., από κοινού, ή µεµονωµένα µε αµοιβαία ενηµέρωση, δύνανται να προβαίνουν σε επιπλέον επιτόπιους ελέγχους, ανεξάρτητα αν οι εν λόγω περιπτώσεις περιλαµβάνονται στο εξαγχθέν µηχανογραφηµένο δείγµα ελέγχου. 11

12 ΑΡΘΡΟ 7 Οικονοµικές ενισχύσεις 1. Τα µέτρα στα οποία χορηγούνται οικονοµικές ενισχύσεις από το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης και µετατροπής αµπελώνων είναι αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 της µε αριθ. 3832/75322/ ΚΥΑ. 2. Αποζηµιώνεται η απώλεια εισοδήµατος των αµπελουργικών εκτάσεων λόγω : i. εκρίζωσης και προετοιµασίας εδάφους ή ii. επανεµβολιασµού 3. Καθορισµός των οικονοµικών ενισχύσεων: Οι οικονοµικές ενισχύσεις που αφορούν την αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελώνων καθορίζονται κατ αποκοπή ανά µέτρο, σε Ευρώ/στρέµµα, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 8, ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 (ΚΑΝ.1083/2006) ( /στρ.) (χρηµατοδότηση ΕΕ 75%) Ορεινές, Μειονεκτικές &Νησιώτικες περιοχές Λοιπές περιοχές ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ( /στρ.) (χρηµατοδότηση ΕΕ 50%) Ορεινές, µειονεκτικές &Νησιώτικες περιοχές Λοιπές περιοχές α.εκρίζωση και προετοιµασία εδάφους-αναφύτευση (σύνολο) (συµπεριλαµβάνεται και η απώλεια εισοδήµατος) i. εκρίζωση και προετοιµασία εδάφους (συµπεριλαµβάνεται και η απώλεια εισοδήµατος) ii. αναφύτευση β.φύτευση αµπελώνων γ.επανεµβολιασµός (συµπεριλαµβάνεται και η απώλεια εισοδήµατος) δ.βελτίωση τεχνικών διαχείρισης Η οικονοµική αποζηµίωση των παραγωγών για την απώλεια εισοδήµατος λόγω εφαρµογής των µέτρων συµπεριλαµβάνεται στα µέτρα «Εκρίζωση και προετοιµασία εδάφους-αναφύτευση» και «Επανεµβολιασµός». O διαχωρισµός των περιοχών σε Ορεινές, Μειονεκτικές &Νησιώτικες περιοχές/λοιπές περιοχές για τις ανάγκες εφαρµογής του προγράµµατος αναδιάρθρωσης και µετατροπής αµπελώνων, γίνεται µόνο µε τη χρήση γεωγραφικών κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται στην εθνική νοµοθεσία τη σχετική µε το πρόγραµµα οικονοµικών ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζηµίωση), όπως κάθε φορά ισχύει. 12

13 ΑΡΘΡΟ 8 Καταβολή οικονοµικής ενίσχυσης χωρίς προκαταβολή 1. Οι αρµόδιες /νσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας µετά την υποβολή των δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των προβλεποµένων ελέγχων, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της µε αριθ. 3832/75322/ ΚΥΑ, προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης, µε την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι υποχρεωτικά έχουν ολοκληρώσει όλα τα µέτρα στο σύνολο της αιτηθείσας εκµετάλλευσης, συντάσσοντας µηχανογραφηµένες: α). Συγκεντρωτικές καταστάσεις πληρωµής των δικαιούχων ανά ήµο ή. ιαµέρισµα σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 8 της παρούσας. β). Αναλυτικές καταστάσεις πληρωµής των δικαιούχων ανά ήµο ή. ιαµέρισµα σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 9 της παρούσας. 2. Οι ανωτέρω µηχανογραφηµένες καταστάσεις θα πρέπει να είναι δεόντως θεωρηµένες και σφραγισµένες από τους αρµοδίους υπαλλήλους των ιευθύνσεων Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας (ελεγκτής, τµηµατάρχης, διευθυντής κατά περίπτωση) συνοδευόµενες υποχρεωτικά από: α) Θεωρηµένη και σφραγισµένη αίτηση της ιεύθυνσης Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας απευθυνόµενη προς την ιεύθυνση Άµεσων Ενισχύσεων & Αγοράς, Τµήµα Προγραµµάτων Φορέων και ιεύθυνση Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων, Τµήµα Λογιστηρίου Πληρωµών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 10 της παρούσας. β) Θεωρηµένη και σφραγισµένη Έκθεση Ελέγχων ανά σύνολο µέτρων, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 7 της παρούσας. γ) Φύλλο ελέγχου (Check list) του συνόλου των δικαιολογητικών και των ελέγχων, δεόντως θεωρηµένο και σφραγισµένο από τον αρµόδιο ελεγκτή υπάλληλο και του ιευθυντή της ιεύθυνσης Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 11 της παρούσας. δ) Βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη, στην οποία αναγράφονται οι αντίστοιχοι αριθµοί εκτυπώσεων των καταστάσεων πληρωµής και βεβαιώνεται ότι διενεργήθηκαν όλοι οι προβλεπόµενοι έλεγχοι από την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 12 της παρούσας. 3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις, αίτηση, φύλλο ελέγχων, βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη και εκθέσεις ελέγχων) διαβιβάζονται µε φάκελο εις διπλούν, στο Τµήµα Προγραµµάτων Φορέων της ιεύθυνσης Άµεσων Ενισχύσεων & Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε το αργότερο µέχρι και τις 10 Ιουλίου εκάστου έτους (ηµεροµηνία πρωτοκόλλου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), για διοικητικό έλεγχο και ακολούθως έγκριση της δαπάνης. Εν συνεχεία συντάσσεται φύλλο ελέγχου από το αρµόδιο τµήµα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το οποίο συνοδεύει το φάκελο πληρωµής που αποστέλλεται στο λογιστήριο για την έκδοση εντολής πληρωµής. Το Τµήµα Λογιστηρίου Πληρωµών της ιεύθυνσης Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων εκδίδει τις αντίστοιχες εντολές πληρωµής ανά ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας και ανά αριθµό µηχανογραφηµένης εκτύπωσης. 4. Μετά την ολοκλήρωση των πληρωµών στους δικαιούχους, η Tράπεζα αποστέλλει υποχρεωτικά ηλεκτρονικό απαντητικό αρχείο καταβολής των ενισχύσεων στο τµήµα Λογιστηρίου Πληρωµών της ιεύθυνσης Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στη ιεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, έτσι ώστε να επαληθεύεται η καταβολή των ενισχύσεων. ΑΡΘΡΟ 9 Καταβολή οικονοµικής ενίσχυσης µε προκαταβολή 1. Η χορήγηση της οικονοµικής ενίσχυσης για το πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και µετατροπής αµπελουργικών εκτάσεων δύναται να πραγµατοποιηθεί προκαταβολικά στους παραγωγούς, αν ένα µέτρο/δράση εκτελεστεί µετά τις 10 Ιουνίου της αµπελουργικής περιόδου ένταξης στο πρόγραµµα, µε τις προϋποθέσεις ότι έχει: 13

14 α) υποβάλλει σχετική αίτηση προκαταβολής, σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 2 της παρούσας αναγράφοντας το ποσό προκαταβολής των ενισχύσεων που αιτείται, β). αρχίσει η υλοποίηση του µέτρου, γ). συσταθεί εγγύηση από τον παραγωγό για ποσό ύψους 120% της ενίσχυσης (σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 13). Η καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ορίζεται από τον Υπουργό Α.Α.& Τ. στην Απόφαση Κατανοµής ανά Π.Ε. κονδυλίων και εκταρίων του προγράµµατος αναδιάρθρωσης και µπορεί να τροποποιείται ανάλογα µε την πορεία του προγράµµατος και µε γνώµονα την µέγιστη δυνατή απορρόφηση των κονδυλίων. 2. Οι αρµόδιες /νσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης και αποστέλλουν σχετικό φάκελο πληρωµής στην ιεύθυνση Άµεσων Ενισχύσεων & Αγοράς, Τµήµα Προγραµµάτων Φορέων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., το αργότερο µέχρι και τις 10Ιουλίου εκάστου έτους (ηµεροµηνία πρωτοκόλλου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), για διοικητικό έλεγχο και ακολούθως έγκριση της δαπάνης. Ο φάκελος περιλαµβάνει όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά [συγκεντρωτικές (Υπόδειγµα 8) και αναλυτικές (Υπόδειγµα 9) καταστάσεις, αίτηση(υπόδειγµα 10), φύλλο ελέγχου (Υπόδειγµα 11), βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη (Υπόδειγµα 12) και έκθεση ελέγχων (Υπόδειγµα 7)] εις διπλούν και επιπρόσθετα τα πρωτότυπα σώµατα των εγγυητικών επιστολών και εις απλούν αντίστοιχα φωτοαντίγραφα αυτών. Η κύρωση που αφορά στο διπλάσιο της διαφοράς δεν πρέπει να υπολογίζεται προκαταβολικά, αλλά µε την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του µέτρου, ήτοι κατά την διαδικασία αποδέσµευσης της εγγυητικής επιστολής. ΑΡΘΡΟ 10 Αποδέσµευση εγγυητικών επιστολών 1. Η αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής ύψους 120% της οικονοµικής ενίσχυσης που έχει καταθέσει ο δικαιούχος, πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση του/ των µέτρου/ ων σε ποσοστό 100% εντός των καθορισθέντων προθεσµιών και κατόπιν διενέργειας επιτόπιου ελέγχου από τους αρµόδιους ελεγκτές. Στην περίπτωση αυτή η αρµόδια ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας προβαίνει στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης µε µηδενικό υπόλοιπο, δεδοµένου των αντίστοιχων καταστάσεων προκαταβολής, συντάσσοντας µηχανογραφηµένες: α) Συγκεντρωτικές καταστάσεις εξόφλησης της πληρωµής ανά ήµο ή Κοινότητα, σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 14 της παρούσας. β) Αναλυτικές καταστάσεις εξόφλησης της πληρωµής των δικαιούχων ανά ήµο ή Κοινότητα, σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 15 της παρούσας. 2. Οι ανωτέρω µηχανογραφικές καταστάσεις θα πρέπει να είναι δεόντως θεωρηµένες και σφραγισµένες από τους αρµοδίους υπαλλήλους των ιευθύνσεων Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας (ελεγκτής, τµηµατάρχης, διευθυντής κατά περίπτωση) συνοδευόµενες υποχρεωτικά από: α) θεωρηµένη και σφραγισµένη αίτηση της ιεύθυνσης Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας απευθυνόµενη προς την ιεύθυνση Άµεσων Ενισχύσεων & Αγοράς, Τµήµα Προγραµµάτων Φορέων και ιεύθυνση Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων, Τµήµα Λογιστηρίου Πληρωµών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 10. β). θεωρηµένη και σφραγισµένη Έκθεση Ελέγχου ανά σύνολο µέτρων, σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 7 της παρούσας. γ) Φύλλο ελέγχου (Check list) του συνόλου των δικαιολογητικών και των ελέγχων, δεόντως θεωρηµένο και σφραγισµένο από τον αρµόδιο ελεγκτή υπάλληλο και ιευθυντή της ιεύθυνσης Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 11 της παρούσας. 14

15 δ) Βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη στην οποία αναγράφονται οι αντίστοιχοι αριθµοί εκτυπώσεων των καταστάσεων εξόφλησης και βεβαιώνεται ότι πραγµατοποιήθηκαν όλοι οι προβλεπόµενοι έλεγχοι από την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 12 της παρούσας. Τα ως άνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, διαβιβάζονται εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εις διπλούν µε φάκελο, στην ιεύθυνση Άµεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, Τµήµα Προγραµµάτων Φορέων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για διοικητικό έλεγχο και ακολούθως αποδέσµευση των εγγυητικών επιστολών µέχρι το διάστηµα των 5 µηνών από την ολοκλήρωση του µέτρου. 3. Στην περίπτωση που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί ότι το µέτρο δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως, αλλά υλοποιήθηκε από τον δικαιούχο παραγωγό σε ποσοστό πάνω από 80% της έκτασης -η οποία υπολογίζεται για κάθε ενταγµένο αγροτεµάχιο ξεχωριστά- (σύµφωνα µε τα πρακτικά ελέγχου από τους αρµοδίους ελεγκτές), οι ανάλογες στήλες «διπλάσιο της διαφοράς» και «επιστροφή µερικώς της προκαταβολής» των συγκεντρωτικών και αναλυτικών καταστάσεων θα πρέπει να συµπληρώνονται και να επιβάλλονται αναλόγως οι κυρώσεις του άρθρου 11 της αριθ. 3832/75322/ ΚΥΑ. 4. Στην περίπτωση που ο παραγωγός παραιτείται από την προκαταβολή εντός προθεσµίας 10 ηµερών αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής στην αρµόδια ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, τότε θα πρέπει εφόσον έχει καταβληθεί προκαταβολή της οικονοµικής ενίσχυσης και το ποσό της εκρίζωσης, να επιβάλλονται αναλόγως οι κυρώσεις του άρθρου 11 της αριθ. 3832/75322/ ΚΥΑ, και να συµπληρώνονται στις συγκεντρωτικές και αναλυτικές καταστάσεις οι ανάλογες στήλες «επιστροφή του ποσού της εκρίζωσης», «επιστροφή του ποσού της προκαταβολής» και «επιπλέον 5% ποινή επί του ποσού της συσταθείσας εγγύησης». 5. Στην περίπτωση που ο παραγωγός παραιτείται, κατόπιν αιτήσεως του, από την εκτέλεση του µέτρου, ή δεν έχει εκτελέσει τα προβλεπόµενα µέτρα ή έχει εκτελέσει τα µέτρα της αίτησης σε ποσοστό κάτω του 80% της έκτασης -η οποία υπολογίζεται για κάθε ενταγµένο αγροτεµάχιο ξεχωριστά-, εντός προθεσµίας δύο ετών που έπονται της χορήγησης της προκαταβολής, τότε επιβάλλονται αναλόγως οι κυρώσεις του άρθρου 11 της αριθ. 3832/75322/ ΚΥΑ και θα πρέπει να συµπληρώνονται οι ανάλογες στήλες στις συγκεντρωτικές και αναλυτικές καταστάσεις, ήτοι «η επιστροφή του συνολικού ποσού της προκαταβολής», «η επιστροφή του ποσού της εκρίζωσης», και «επιπλέον 10% ποινή επί του ποσού της συσταθείσας εγγύησης». 6. Επιπλέον των ως άνω δικαιολογητικών φακέλων των παραγράφων 3-5, η αρµόδια ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας προσκοµίζει και φωτοαντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης του οφειλόµενου ποσού και των τυχόν κυρώσεων. Το δε πρωτότυπο αποδεικτικό κατάθεσης διαβιβάζεται στη ιεύθυνση Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων, Τµήµα Παρακολούθησης Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύµφωνα µε την διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 11 της παρούσας. 7. Όταν ο παραγωγός διαπιστωθεί ότι είτε δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξή του στο εν λόγω πρόγραµµα εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών και δεν επιστρέψει την καταβληθείσα ενίσχυση ή και τις τυχόν κυρώσεις, σύµφωνα µε την διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 11 της παρούσας, είτε έχει υλοποιήσει το εν λόγω πρόγραµµα κάτω του 80% της έκτασης -η οποία υπολογίζεται για κάθε ενταγµένο αγροτεµάχιο ξεχωριστά-, χωρίς να έχει υποβάλλει παραίτηση, τότε οι αντίστοιχες κατά περίπτωση εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν στο σύνολό τους υπέρ του Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Στην περίπτωση αυτή, ο σχετικός φάκελος που υποβάλλεται περιλαµβάνει επιπλέον των προαναφερόµενων δικαιολογητικών, και έγγραφη ειδοποίηση στον παραγωγό δικαιούχο σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 16 για ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. ιευκρινίζεται ότι η ανάλογη στήλη «κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής» συµπληρώνεται και στην συγκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση µε το ποσό της εγγυητικής επιστολής. 15

16 Άρθρο 11 Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 1. Στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο πρόγραµµα, η ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, αρµόδια για την εκκαθάριση θα πρέπει να προβεί στην διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Νόµου 2520/97(Φ.Ε.Κ. 173/τΑ /1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η αρµόδια ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας που κάνει την εκκαθάριση, καλεί µε έγγραφη πρόσκληση (Υπόδειγµα 16) τον οφειλέτη παραγωγό να διατυπώσει µέσα σε 30 ηµέρες από την ηµέρα επίδοσης τις έγγραφες παρατηρήσεις του και να προσκοµίσει συµπληρωµατικά στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό εφαρµόζεται διαδικασία προηγούµενης ακρόασης του υπόχρεου, όπως ορίζεται από το Σύνταγµα. Η πρόσκληση επιδίδεται στον υπόχρεο σύµφωνα µε τον κώδικα φορολογικής δικονοµίας στην κατοικία ή την επαγγελµατική εγκατάσταση ή σε οποιοδήποτε τόπο βρεθεί ο υπόχρεος και για την επίδοση συντάσσεται αποδεικτικό. Στην περίπτωση που ο υπόχρεος αποδεχτεί τα αποτελέσµατα ελέγχου, επιστρέφει µέσα στο χρονικό διάστηµα που τίθεται από την Υπηρεσία το οφειλόµενο ποσό στον τηρούµενο λογαριασµό στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και προσκοµίζει το αποδεικτικό πληρωµής στην Υπηρεσία. Στην αντίθετη περίπτωση, ο υπόχρεος διατυπώνει τις έγγραφες παρατηρήσεις του, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. 2. Η αρµόδια ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας συντάσσει έκθεση ελέγχου (Υπόδειγµα 17) για τη νοµιµότητα ή µη της πληρωµής, µέσα σε προθεσµία δυο µηνών, αφού εξετάσει τις έγγραφες παρατηρήσεις και τα προσκοµισθέντα στοιχεία. Στην έκθεση πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι του αδικαιολόγητου ή µη της διενεργηθείσας δαπάνης, το ύψος του ποσού που πρέπει να επιστραφεί και ο τρόπος υπολογισµού του. Στην συνέχεια συντάσσει εισηγητική έκθεση (Υπόδειγµα 18) και σχέδιο απόφασης καταλογισµού (Υπόδειγµα 19), στο οποίο υπολογίζονται και οι τόκοι, µε βάσει το επιτόκιο εντόκων γραµµατίων ηµοσίου ετήσιας διάρκειας που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της απόφασης για τον καταλογισµό. Μετά την επίδοση της απόφασης ο υπόχρεος οφείλει να καταθέσει εντός προθεσµίας τριάντα ηµερών το ποσό στον αντίστοιχο τηρούµενο λογαριασµό υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. 3. Σε περίπτωση που έχει αποδεσµευτεί η αναλογούσα εγγύηση και προκύπτει αχρεωστήτως επιστροφή ποσού και ο παραγωγός δεν επιστρέψει τα οφειλόµενα ποσά, τότε εφαρµόζεται η διαδικασία βεβαίωσης του απαιτούµενου ποσού (Υποδείγµατα 20, 21) στην αρµόδια για την φορολογία εισοδήµατος.ο.υ. του υπόχρεου, εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων και αποδίδεται στον Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. Ένα αντίγραφο και από τα δύο Υποδείγµατα 20 και 21 µετά την βεβαίωση στην αρµόδια.ο.υ. θα πρέπει να αποστέλλεται άµεσα και στο Τµήµα Παρακολούθησης Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών, της ιεύθυνσης Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Επίσης σε περίπτωση που ο παραγωγός προσφύγει δικαστικά, να αναφέρεται και να αποστέλλεται στο προαναφερόµενο Τµήµα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο αριθµός κατάθεσης δικογράφου και ηµεροµηνία στο αρµόδιο ιοικητικό Πρωτοδικείο- Εφετείο. 4. Τα ποσά που αφορούν στις προκαταβολές και στις ενισχύσεις, κατατίθενται στο λογαριασµό υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. Ν ο , ενώ τα ποσά που αφορούν στις εγγυήσεις κατατίθενται στο λογαριασµό υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. Ν ο Άρθρο 12 ιαδικασία Πληρωµής 1. O Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και η ιεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αποστέλλουν την εντολή πληρωµής και το µαγνητικό αρχείο αντίστοιχα µε τα στοιχεία των δικαιούχων, για την πίστωση των λογαριασµών τους στην Τράπεζα, η οποία στη συνέχεια πιστώνει τους λογαριασµούς των δικαιούχων εντός τριών ηµερών από την παραλαβή 16

17 της εντολής. Η εντολή πληρωµής εκδίδεται ανά ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας και ανά αριθµό εκτύπωσης. Κατά τη διαδικασία αυτή, πιστώνονται οι λογαριασµοί των δικαιούχων εκτός των περιπτώσεων όπου κάποιοι λογαριασµοί δεν πιστώνονται λόγω λαθών στα στοιχεία των δικαιούχων. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται ένα αρχείο απορρίψεων. Μετά την πίστωση των λογαριασµών των δικαιούχων, η Τράπεζα αποστέλλει άµεσα µε ηλεκτρονικό αρχείο επιβεβαίωση για την πίστωση ή µη των λογαριασµών των δικαιούχων, στη ιεύθυνση Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων, Τµήµα Λογιστηρίου Πληρωµών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και ιεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 2. Το ποσό το οποίο δεν πιστώθηκε στους λογαριασµούς των δικαιούχων κατατίθεται σε ενδιάµεσο λογαριασµό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που τηρείται στη Τράπεζα και αποστέλλεται εκ νέου διορθωµένο αρχείο, προκειµένου να πιστωθούν οι λογαριασµοί των δικαιούχων. Το αρχείο των απορρίψεων διορθώνεται από το αρµόδιο τµήµα της ιεύθυνσης Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας και τη ιεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Το αρµόδιο τµήµα της ιεύθυνσης Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας αποστέλλει έγγραφο στο Τµήµα Λογιστηρίου της ιεύθυνσης Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων µε τα στοιχεία του διορθωµένου αρχείου καθώς και τα ποσά προς πληρωµή. Η ιεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αποστέλλει ηλεκτρονικά στη Τράπεζα το διορθωµένο αρχείο για να πραγµατοποιηθεί η πίστωση του λογαριασµού των δικαιούχων. Η διαδικασία της διόρθωσης των λαθών των τραπεζικών λογαριασµών επαναλαµβάνεται από την ιεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µέχρις ότου πιστωθούν όλοι οι λογαριασµοί. Η Τράπεζα οφείλει µετά το πέρας της διαδικασίας αυτής να επιστρέψει τα απορριφθέντα ποσά των µη πιστωθέντων λογαριασµών, στο λογαριασµό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατόπιν εγγράφου του Τµήµατος Λογιστηρίου της ιεύθυνσης Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων. Άρθρο 13 Ενστάσεις κατά τον έλεγχο των αιτήσεων και των εκτάσεων 1. Ο ενδιαφερόµενος για ένταξη στο πρόγραµµα, δύναται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσιοποίηση της Κατάστασης της παρ. 2.4 του άρθρου 2 της παρούσας, κατά της εν λόγω Κατάστασης, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 22α, στην οικεία ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, για τη διόρθωση των στοιχείων αυτής, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 2. Για την εξέταση των ενστάσεων της παραγράφου 1, των ενστάσεων κατά των πρωτοβάθµιων επιτόπιων ελέγχων υλοποίησης των µέτρων καθώς και περιπτώσεων ανωτέρας βίας, συνίσταται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα µε απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, τριµελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους της /νσης Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας εξαιρουµένων των ελεγκτών που διεξήγαγαν τον πρωτοβάθµιο έλεγχο στην συγκεκριµένη περίπτωση και εκ των οποίων ένας τουλάχιστον είναι γεωπόνος. Η επιτροπή αποφαίνεται εντός 20 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της προσβαλλόµενης κατάστασης. Για κάθε απόφαση συντάσσεται πρακτικό µε πλήρη αιτιολόγηση της αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι ανέγκλητες και κοινοποιούνται µε απόδειξη στον ενδιαφερόµενο. 3. Στη συνέχεια η /νση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας εκδίδει απόφαση έγκρισης για κάθε αποδεκτή αίτηση. 17

18 Άρθρο 14 Ενστάσεις κατά των πρωτοβάθµιων επιτόπιων ελέγχων υλοποίησης των µέτρων 1. Μετά την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων των αµπελοτεµαχίων σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 2 της παρούσας, η οικεία ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας συντάσσει και δηµοσιοποιεί µε κάθε πρόσφορο µέσο την κατάσταση µε τους δικαιούχους, στους οποίους διαπιστώθηκαν αποκλίσεις στην έκταση. 2. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσιοποίηση της κατάστασης της παραγράφου 1, κατά των πορισµάτων των ελέγχων ή της κατάστασης αντίστοιχα, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 22α, στην οικεία ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 3. Οι ενστάσεις εξετάζονται και ολοκληρώνονται µέσα σε 20 ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της κατάστασης από την τριµελή επιτροπή που έχει συσταθεί µε απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 13. Στο τέλος της εκδίκασης κάθε ένστασης συντάσσεται πρακτικό από τα µέλη της Επιτροπής, στο οποίο αναγράφονται η ηµέρα συνεδρίασής της Επιτροπής, τα µέλη που ήταν παρόντα καθώς και πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση της Επιτροπής, µε την οποία γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται η ένσταση. 4. Τα αποτελέσµατα ελέγχου της εν λόγω επιτροπής είναι οριστικά και προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια. Άρθρο 15 Ενστάσεις κατά των αποτελεσµάτων των ελέγχων πολλαπλής συµµόρφωσης Οι λεπτοµέρειες των ελέγχων καθορίζονται από τις διατάξεις όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν και αφορούν στους ελέγχους στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης. Άρθρο 16 Ενστάσεις κατά των δευτεροβάθµιων ελέγχων και των ελέγχων εποπτείας 1. Μετά την ολοκλήρωση των δευτεροβάθµιων ελέγχων (διοικητικών - επιτόπιων) εποπτείας που διενεργεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ενηµερώνονται οι παραγωγοί στις αιτήσεις των οποίων διαπιστώθηκε παρατυπία, η οποία οδηγεί στην διόρθωση ή την απόρριψη των αιτήσεών τους, µε επίδοση αντιγράφου του πρακτικού ελέγχου. 2. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους δικαιούχους - παραγωγούς, κατά των αποτελεσµάτων των δευτεροβαθµίων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 22β, στις αρµόδιες Περιφερειακές ιευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, εντός δέκα (10) ηµερών από την δηµοσίευση των αποτελεσµάτων. 3. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριµελή Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων που συστήνεται µε Απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε από υπαλλήλους των Περιφερειακών ιευθύνσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που δεν συµµετείχαν στο δευτεροβάθµιο έλεγχο. 4. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η εξέταση των εν λόγω ενστάσεων, η σύνταξη πρακτικών εξέτασης αυτών, η έκδοση απόφασης επί αυτών και η εισήγηση στα αρµόδια όργανα, στις περιπτώσεις που απαιτείται, για την επιβολή ή µη των προβλεπόµενων κυρώσεων. Η Επιτροπή αυτή εκδικάζει τις ενστάσεις εντός µηνός από την ηµεροµηνία υποβολής τους στην Υπηρεσία. Η ως άνω προθεσµία µπορεί να παραταθεί εφόσον απαιτούνται επιπλέον στοιχεία. 5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι οριστικές και κοινοποιούνται µε απόδειξη στους ενδιαφερόµενους. Υποβολή δεύτερης ένστασης για το ίδιο θέµα δεν επιτρέπεται. 18

19 ΑΡΘΡΟ 17 Υποδείγµατα Για την εφαρµογή της παρούσας παρατίθενται έντυπα Υποδειγµάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και τα οποία έχουν ως εξής: Αίτηση-Υπεύθυνη ήλωση ένταξης (Υπόδειγµα 1) Αίτηση για την καταβολή οικονοµικής ενίσχυσης ή τη γνωστοποίηση υλοποίησης µέτρου/ων ή την αποδέσµευση εγγυητικής επιστολής (Υπόδειγµα 2) Απόφαση Έγκριση ένταξης στο πρόγραµµα (Υπόδειγµα 3) Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου αίτησης ή πιστοποίησης µέτρου/ων (Υπόδειγµα 4α) Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου δήλωσης Αµπελοκαλλιέργειας (Υπόδειγµα 4β) Πρακτικό πρωτοβάθµιου διοικητικού ελέγχου αίτησης (Υπόδειγµα 5) Άδεια εγκατάστασης αµπελοφυτείας και προµήθειας αντιφυλλοξηρικών µοσχευµάτων αµπέλου (Υπόδειγµα 6) Έκθεση ελέγχων (Υπόδειγµα 7) Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωµής δικαιούχων ενίσχυσης (Υπόδειγµα 8) Αναλυτική κατάσταση πληρωµής δικαιούχων ενίσχυσης (Υπόδειγµα 9) Αίτηση της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής/Οικονοµίας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για καταβολή οικονοµικής ενίσχυσης µε ή χωρίς προκαταβολή ή αποδέσµευση/κατάπτωση εγγυητικών επιστολών (Υπόδειγµα 10) Φύλλο ελέγχου (check list) δικαιολογητικών (Υπόδειγµα 11) Βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη (Υπόδειγµα 12) Εγγυητική επιστολή αορίστου χρόνου (Υπόδειγµα 13) Συγκεντρωτική κατάσταση εξόφλησης πληρωµής (αποδέσµευση ή κατάπτωση εγγυητικών επιστολών) (Υπόδειγµα 14) Αναλυτική κατάσταση εξόφλησης πληρωµής (αποδέσµευση ή κατάπτωση εγγυητικών επιστολών) (Υπόδειγµα 15) Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών(υπόδειγµα 16) Έκθεση Ελέγχου προς Αντιπεριφερειάρχη που αφορά την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τον/ την παραγωγό(υπόδειγµα 17) Εισηγητική έκθεση προς Αντιπεριφερειάρχη για έκδοση απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από τον/την παραγωγό(υπόδειγµα 18) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη για είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηµατικού ποσού (Υπόδειγµα 19) Περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης επιστροφής οικ. ενισχύσεων επιδοτήσεων υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. (Υπόδειγµα 20) Χρηµατικός κατάλογος επιστροφής οικονοµικών ενισχύσεων επιδοτήσεων (Υπόδειγµα 21) Υπόδειγµα ένστασης προς τις /νσεις Αγροτικής Oικονοµίας & Κτηνιατρικής/Οικονοµίας (Υπόδειγµα 22α) Υπόδειγµα ένστασης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ (Υπόδειγµα 22β) ΑΔΑ: ΒΛΩΗΒ-ΚΨΘ 19

20 ΑΡΘΡΟ 18 Μεταβατικές διατάξεις Για την αµπελουργική περίοδο και µόνο, για λόγους οµαλής µετάβασης από την παρελθούσα νοµοθεσία, οι καταληκτικές ηµεροµηνίες για: α) Τη σύσταση Ελεγκτικών Επιτροπών/ολοκλήρωση των ιοικητικών Ελέγχων, β) Την ολοκλήρωση της διαδικασίας των Ενστάσεων και γ) Την υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ των τελικών Σχεδίων σε ενιαία µορφή, παρατείνονται ως εξής: -Σύσταση Ελεγκτικών Επιτροπών/ολοκλήρωση των ιοικητικών ελέγχων/ ηµοσιοποίηση αιτήσεων για ενστάσεις µέχρι 20 Ιουλίου Υποβολή ενστάσεων από τους παραγωγούς µέχρι 30 Ιουλίου Εξέταση ενστάσεων και υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ των τελικών Σχεδίων σε ενιαία µορφή µέχρι 20 Αυγούστου Οι επιτροπές οι οποίες συστάθηκαν από τις /νσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας για την διεξαγωγή των ιοικητικών ελέγχων σύµφωνα µε την αριθµ / Υ.Α. παραµένουν εν ισχύ. H σύσταση των επιτροπών σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση καθίσταται υποχρεωτική από την διαδικασία των επιτοπίων ελέγχων και εντεύθεν. Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αµεροληψία των ελέγχων. ΑΡΘΡΟ 19 Καταργούµενες διατάξεις Από τη δηµοσίευση της παρούσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται η µε αριθ / (ΦΕΚ Β 1972/ ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, «Λεπτοµέρειες εφαρµογής της αριθ / Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα». Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μ. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 20

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ).

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ). Αθήνα 23 /1 /2014 Α.Π.: 312/9978 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 17-5-2004 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aρ. Πρωτ: 255982 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ. /νση: Aχαρνών 2 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μέτρου 1.2.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μέτρου 1.2.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μέτρου 1.2.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 ΕΝΤΥΠΟ Ε_1 Προς: Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 10/10/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 100012 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΑΑ 2007-2013 (Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ) Ιστορικότητα Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 04/07/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Αρ. Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1931 9 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4330/92095 Λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθ. 3832/75322/18 06 2013 απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 2-3-2005 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Aθήνα, 2-3-2005 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aθήνα, 2-3-2005 Αποφαση Νο. 256312: «Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης της δράσης Αντικατάσταση κυψελών, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΠΒ-11Ρ. Αθήνα, 07-12 - 2012. Αρ. πρωτ.: 3346/124548. ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Έδρες τους

ΑΔΑ: Β4ΜΠΒ-11Ρ. Αθήνα, 07-12 - 2012. Αρ. πρωτ.: 3346/124548. ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Έδρες τους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ EΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 Πληροφορίες: Ασημάκης Ταξιάρχης Αρ. Πρωτ. 39723 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.».

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.». Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/61 Βαθμός Προτ/τας Ε Γ Κ Υ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α /2012) και Ν. 3919/2011, άρθρο 3 (ΦΕΚ 32 Α /2011) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 30-01-2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-1- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3190 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: Μ. Φώτη Τηλέφωνο : 213.1519.233-213.1519.303

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 23.01.2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: 1. ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:13786

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4 - 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 35235 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ: Π.Α.Π ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ως Π.. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προς: Ως Π.. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Β4 Ταχ. /νση: Λ. Αθηνών 58 Τ.Κ. : 10441 Αθήνα Πληροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ. 2/5099/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α'/23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α'/23.07.2013). ΠΟΛ.1011/2.1.2014 Καθορισµός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχοµένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούµενου φόρου στα εισοδήµατα από µερίσµατα, τόκους και δικαιώµατα µε βάση τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6048/165487 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6050/165491 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6055/165510 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα.

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 27 Ιουλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 28894 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997).

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1659/A.A.718 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών»

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιος είναι ο τίτλος της δράσης Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός του Προγράµµατος αυτού; Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής ράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1. απάνες κτιριακών επεµβάσεων Τιµολόγια, ελτία αποστολής (και στις

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6057/165528 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α190-Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α

ΑΔΑ: 4Α190-Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15-3- 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ. Πρ. 12833 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Τηλέφωνα : 213.1519.233, 303, 214 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Πληροφορίες : Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληρ : Γ. Βλέτσης Τηλ : 210 38.93.329 FAX : 210 38.17.151

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19.

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 12/06/2013 /ΝΣΗ 15 ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα