ETHΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ETHΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"

Transcript

1 ETHΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Η σύμβαση για την προμήθεια Ιατρικών αερίων στο Νοσοκομείο περιλαμβάνει : Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ιατρικών αερίων στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα. ΑΡΘΡΟ 2 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) χρόνο. Το Νοσοκομείο, διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα, για τρίμηνη (3 μήνες) παράταση της τρέχουσας σύμβασης, με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον συντηρητή με τους ίδιους όρους. ΑΡΘΡΟ 3 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Παράβαση οποιοδήποτε όρου εκ μέρους του συντηρητή, επιτρέπει στο Νοσοκομείο να προβεί στη διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης, πριν από την ημερομηνία λήξης της σχετικής σύμβασης, χωρίς καμία επιπρόσθετη οικονομική υποχρέωσης προς τον συντηρητή και με παράλληλη είσπραξης της εγγυητικής επιταγής. Για την επίλυση κάθε ασυμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων αρμόδια όργανα είναι τα δικαστήρια Αθηνών. Τα πιο πάνω ισχύουν και στις περιπτώσεις, που ενδεχόμενα παρατηρούνται φαινόμενα πλημμελούς προμήθειας ιατρικών αερίων ή καταστάσεις που να αποδεικνύουν αδιαφορία εκ μέρους του προμηθευτή, με αρνητικές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία του τμήματο ςιατρικών αερίων του Νοσοκομείο. ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Ο Προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει στο Νοσοκομείο υγρό οξυγόνο το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Ελληνική και Ευρωπαική Φαρμακοποιία : 97/23/εκ, 99/36/εκ, 93/42/εοκ και θα φέρει τις κατάλληλες σημάνσεις (Π, CE). Ιατρικό Οξυγόνο : O2 99.5%, CO2 300ppm, CO 5ppm, H2O 67ppm. Θα πρέπει : 1. Nα τηρεί όλες τις διαδικασίες μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης του εν ισχύ ADR για τα επικίνδυνα υλικά. 2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Ο Προμηθευτής θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του ρητά και δεσμευτικά τον χρόνο παράδοσης σε λειτουργία του συγκροτήματος υγρού οξυγόνου, μετά την 1

2 έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκομείου, το οποίο θα μεριμνήσει ώστε ο χώρος εγκατάστασης καθώς και η πρόσβαση σε αυτόν να είναι ελεύθεροι. Το Νοσοκομείο δεσμεύεται να μην προβεί σε μελλοντικές κατασκευές που ενδεχομένως να περιορίσουν είτε την αρχικά απρόσκοπτη προσβασιμότητα του συγκροτήματος από το βυτιοφόρο όχημα είτε να παραβιάζουν τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας αυτού. Σε διαφορετική περίπτωση, αναλαμβάνει το ίδιο τα έξοδα μεταφοράς του συγκροτήματος σε κατάλληλο χώρο και τα έξοδα σύνδεσης του με το δίκτυο διανομής οξυγόνου του Νοσοκομείου. Το συγκρότημα θα παραχωρηθεί έναντι μηνιαίου μισθώματος στο Νοσοκομείο για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ενώ η κυριότητα του θα παραμείνει στον ανάδοχο προμηθευτή, ο οποίος θα εγκαταστήσει τη δεξαμενή με δικά του έξοδα και φροντίδα σε βάση που έχει κατασκευάσει το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τα μέγιστα φορτία ΕΑΚ. Ο Προμηθευτής θα θέσει την δεξαμενή σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία. Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του συγκροτήματος υγρού οξυγόνου, ώστε να εξασφαλίζεται η προδιαγεγγραμμένη ποσότητα υγρού οξυγόνου στα όρια ευθύνης της εγκατάστασης του. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει τακτικά κα να συντηρεί το συγκρότημα ιδιοκτησίας του, η οποία θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, ανά έτος, έγγραφης έκθεσης ελέγχου και συντήρησης αυτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί κρυογονικών δεξαμενών. Το νοσοκομείο δεν φέρει ευθύνη για βλάβη που θα παρουσιαστεί στην δεξαμενή, εκτός και αν προκληθεί από επεμβάσεις μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. Σε έκτακτες περιπτώσεις βλαβών και τυχόν συμβάντα που προκαλέσουν πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου, ο Προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης, σε 24ώρη βάση και να έχει την δυνατότητα να επέμβει εντός έξι ωρών από την ώρα ειδοποίησης του. Επίσης είναι υποχρεωμένος να παρέχει κάλυψη σε ιατρικά αέρια στο Νοσοκομείο όλο το 24ώρο. Μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξης της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να αποξηλώσει και να απομακρύνει τον εξοπλισμό του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκομείου κα κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Τα έξοδα αποξήλωσης βαρύνουν τον προμηθευτή. 3. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Το Νοσοκομείο οφείλει να παρακολουθεί σε ημερήσια βάση τη στάθμη του υγρού οξυγόνου στην δεξαμενή και να ειδοποιεί τον ανάδοχο προς πλήρωση αυτής, υποβάλλοντας έγγραφη παραγγελία. Ως όριο ασφαλείας ορίζεται το 35% της πληρότητας της δεξαμενής. 4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Το υγρό οξυγόνο θα μεταφέρεται με βυτιοφόρο όχημα του αναδόχου προμηθευτή και θα παραδίδεται σο συγκρότημα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Νοσοκομείο οφείλει να διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή πρόσβαση του βυτιοφόρου οχήματος στο χώρο του συγκροτήματος. Η παράδοση του θα γίνεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής, εντός δύο εργάσιμων ημερών, κατόπιν εγγραφής κα σύμφωνης με το Π.Δ. 113/2010 παραγγελίας του Νοσοκομείου, συγκεκριμένης ποσότητας. Το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής θα κοινοποιείται στον προμηθευτή. 2

3 5. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Ο Προμηθευτής δεσμεύεται σε έκτακτες περιπτώσεις θα τροφοδοτεί το Νοσοκομείο το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να εξασφαλίζεται η προδιαγεγραμμένη ποσότητα οξυγόνου στα όρια ευθύνης του συγκροτήματος υγρού οξυγόνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρχει επιπλέον χρέωση ανά έκτακτη παράδοση. Η χρέωση αυτή θα πρέπει να αναφερθεί στην προσφορά του αυτή. 6. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ. Η μέτρηση θα γίνεται με πιστοποιημένο μετρητή του βυτιοφόρου σε m3 και αν για οποιονδήποτε λόγο απαιτηθεί, με ζύγιση (μια πριν και μια μετά τη παράδοση). Σε περίπτωση απόκλισης μεγαλύτερης από +2% μεταξύ της ζύγισης και του μετρητή του βυτιοφόρου θα ισχύει η ζύγιση. Σε περίπτωση που η ζύγιση πραγματοποιηθεί, κατά απαίτηση του Νοσοκομείου, θα διενεργηθεί σε πιστοποιημένη κατάλληλη γεφυροπλάστιγγα, εφόσον διαθέτει το Νοσοκομείο. Τα έξοδα ζύγισης θα βαρύνουν τον Νοσοκομείο εφόσον διαπιστωθεί πως το ζυγιζόμενο οξυγόνο είναι αυτό που αναφέρεται σαν παραδιδόμενη ποσότητα Σε αντίθετη περίπτωση θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Η χρησιμοποιούμενη γεφυροπλάστιγγα δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από ένα χιλιόμετρο. Οι συντελεστές μετατροπής για το οξυγόνο που θα ισχύουν προσεγγιστικά είναι οι παρακάτω: Υγρή Φάση(lt) Αέρια Φάση (m3) Υγρή Φάση (kg) ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Τα προσφερόμενα ιατρικά αέρια θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Ελληνική και Ευρωπαική Φαρμακοποιία: Ιατρικό Οξυγόνο : Ο2 99,5%, CO2 5ppm, H2O 67ppm Ιατρικό Άζωτο : N2 99,5%, CO2 5ppm, H2O 67ppm, O2 50pp Ιατρικό Πρωτοξείδιο: N2 Ιατρικό Διοξείδιο του Άνθρακα: Πεπιεσμένος Αέρας για ιατρική χρήση: Συνθετικός Ιατρικός Αέρας (τύπου) Respal : ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Οι παραδιδόμενες φιάλες ιατρικών αερίων θα πρέπει : 1. Nα πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαικής Κοινότητας και Ελληνικής Νομοθεσίας καθώς και τα προβλεπόμενα από την ΑΠ Β 10451/929/88 υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 370/Τεύχος Β'/9-6-88). 2. Να φέρουν ειδικά κλείστρα ασφαλή και σημάνσεις (χρωματισμένες και αναγραφόμενες ενδείξεις) σχετικές με την τυποποίηση των φιαλών και τα αέρια που περιέχουν, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ και την Υ.Α /929/88 ΦΕΚ370/Β/ όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη12502/206/89 (ΦΕΚ 466/Β/ ). 3

4 ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΙΑΛΩΝ Οι παραδιδόμενες φιάλες θα πρέπει να έχουν τους πιό κάτω χρωματισμούς : ΛΑΙΜΟΣ ΣΩΜΑ 1. Οξυγόνο Λευκός Λευκός 2. Άζωτο Μαύρος Λευκός 3. Πρωτοξείδιο του Αζώτου Μπλέ Λευκός 4. Ιατρικός Συνθετικός Αέρας Λευκός με μαύρη οριζόντια ρίγα στο λαιμό Λευκός 5. Διοξείδιο του Άνθρακα Γκρί Λευκός ΑΡΘΡΟ 8 : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ ΦΙΑΛΩΝ Οι παραδιδόμενες φιάλες θα πρέπει να έχουν τα πιό κάτω χαρακτηριστικά κλείστρων : ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΒΗΜΑ 1. Οξυγόνο Θυλυκό Δεξιόστροφο διαμέτρου 22,91mm 1,814mm 2. Άζωτο Aρσενικό Δεξιόστροφο διαμέτρου 21,7mm 1,814mm 3. Πρωτοξείδιο του Αζώτου Θυλυκό Δεξιόστροφο διαμέτρου 26 mm 1,50 mm 4. Ιατρικός Συνθετικός Αέρας Aρσενικό Δεξιόστροφο διαμέτρου 24 mm 2,00 mm 5. Διοξείδιο του Άνθρακα Aρσενικό Δεξιόστροφο διαμέτρου 21,7mm 1,814mm ΑΡΘΡΟ 9 : ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Οι φιάλες που παραδίδονται είτε είνα ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου είτε του προμηθευτή θα πρέπει να υπόκεινται κάθε φορά σε έλεγχο παραλαβής πριν την εμφιάλωση τους προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα τους, σύμφωνα με την ΑΠ 10451/929/88 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 370/Τεύχος Β'/9-6-88). Στίς περιπτώσεις που απαιτείται θα πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες : 1. Έλεγχος Υδραυλικής Δοκιμής 2. Αντικατάσταση Κλείστρου. Τα κλείστρα θα πρέπει να είναι κανούργια και να πληρούν τους κανόνες καλής λειτουργίας και ασφάλειας και τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ. 3. Τοποθέτηση και Αντικατάσταση καλύπτρου ασφαλείας κλείστρου φιάλης. 4. Χρωματισμός Φιάλης με το κατάλληλο κωδικό χρώμα όπως προβλέπεται από τον ΕΛΟΤ 5. Υποχρεωτική Καταστροφή ακατάλληλων φιαλών ιατρικών αερίων (βάσει της Υ.Α ΑΠ. Β 10451/929/88, Άρθρο 14ο), κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του Νοσοκομείου ώστε να προβεί στις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες καταστροφής και αντικατάστασης αυτών. Στην προσφορά του ο προμηθευτής θα αναφέρει το αντίτιμο των παραπάνω εργασιών για τις φιάλες ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου σε /φιάλη. Ο ανάδοχος προμηθευτής θα προβαίνει σε όλους τους αντίστοιχους ελέγχους για τις φιάλες ιδιοκτησίας του αχρεστήτως. 4

5 ΑΡΘΡΟ 10 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Ο ανάδοχος προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τις φιάλες ιατρικών αερίων σην Κεντρική Αποθήκη του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ύστερα από έγγραφη παραγγελία (σύμφωνα με το ΠΔ 113/2010). Ο χρόνος παράδοσης-παραλαβής από την ημερομηνία έγγραφης παραγγελίας για τα απαιτούμενα ιατρικά αέρια είναι: Δύο εργάσιμες μέρες, σε φιάλες ιδιοκτησίας της εταιρείας, με το σύστημα της 'ίσης ανταλλαγής' (παράδοση γεμάτης έναντι παραλαβή κενής) Πέντε εργάσιμες μέρες, σε φιάλες ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου Για το μείγμα των ιατρικών αερίων ο χρόνος παράδοσης από την ημερομηνία έγγραφης παραγγελίας του Νοσοκομείου, εξαρτάται από τη σύνθεση του μείγματος. Aν το Νοσοκομείο δεν διαθέτει επαρκή αριθμό φιαλων, τότε το προμηθευτής ανάδοχος θα παραχωρεί φιάλες έναντι μισθώματος με χρεώσεις ανά μήνα και ανά φιάλη το οποίο θα αναφέρει στην προσφορά του. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα άμεσης παράδοσης με επιπλέον χρέωση Σε περίπτωση που οι προς αναγόμωση φιάλες, ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου χρήζουν εργασιών οι οποίες περιγράφονται στο προηγούμενο άρθρο, ο χρόνος παράδοσης θα αυξάνεται ανάλογα με την απαιτούμενη υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 11 : ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Η διαδικασία παραλαβής κενών φιαλών και παράδοσης γεμάτων, σύμφωνα με την έγγραφη παραγγελία αυτών θα εκτελείται ως εξής : Xαλύβδινες Φιάλες, ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου, ο προμηθευτής ανάδοχος θα παραλαμβάνει τις προς αναγόμωση κενές φιάλες, τις οποίες θα επιστρέφει γεμάτες ακριβώς τις ίδιες σε επόμενη παράδοση, εφόσον μετά τον απαιτούμενο, κατά το νόμο έλεγχο, κριθούν κατάλληλες προς αναγόμωση. Στην περίπτωση που δεν είνα κατάλληλες προς αναγόμωση, ο προμηθευτής ενημερώνει εγγράφως το Νοσοκομείο, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες καταστροφής και αντικατάστασης αυτών. Xαλύβδινες Φιάλες, ιδιοκτησίας του Προμηθευτή, η παράδοση θα διενεργείται ώστε να τηρείται η αρχή της ίσης ανταλλαγης (o αριθμός των κενών χαλύβδινων φιαλών που παραλαμβάνονται από το Νοσοκομείο θα είναι ίσος με αυτόν των γεμάτων φιαλών που παραδίδονται). Για λόγους ασφαλούς διακίνησης, το Νοσοκομείο θα παραδίδει τις προς αναγόμωση φιάλες πάντα με ειδικό κάλυπτρο ασφαλείας του κλείστρου αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση ο προμηθευτής, αφού ενημερώσει το Νοσοκομείο, θα προχωρά στην τοποθέτηση νέου καλύπτρου, με την αντίστοιχη χρέωση. ΑΡΘΡΟ 12 : ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Για την διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των ιατρικών αερίων μέσω φιαλών, ο ανάδοχος προμηθευτής θα πρέπει σε κάθε παράδοση, να μπορεί να γνωστοποιήσει στο Νοσοκομείο τον αριθμό των φιαλών που βρίσκονται σε αυτό (είτε ιδιοκτητών, είτε χορηγημένων) αναφέροντας : 5

6 τον σειριακό αριθμό αυτών την ημερομηνία διενέργειας της τελευταίας υδραυλικής δοκιμής αυτών καθώς και την ημερομηνία λήξης του περιεχόμενου ιατρικού αερίου αυτών ΑΡΘΡΟ 13 : ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος θα ευθύνεται όσο διαρκεί η σύμβαση τεχνικής υποστήριξης για την ακριβή και πιστή τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου ή άλλων κανόνων που διέπουν τις εργασίες που θα εκτελεί ή την λειτουργία των καλυπτόμενων μηχανημάτων. Ο ανάδοχος θα φέρει ακέραια την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ζημιά που θα προκληθεί στο προσωπικό του, το προσωπικό του Νοσοκομείου, ή σε τρίτους και θα αποδεικνύεται εμπεριστατωμένα από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο, ότι οφείλεται σε Τεχνική παράληψη ή αμέλεια δική του ή των συνεργείων του. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων του και είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προκύψει στο προσωπικό του ή σε άλλα άτομα (προσωπικό του Νοσοκομείου επισκέπτες, ασθενής κλπ) εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύπτει το Νοσοκομείο για κάθε αξίωση που θα εγερθεί σε βάρος του εξ αιτίας των παραπάνω, ανεξάρτητα αν αυτά καλύπτονται ή όχι από τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχει συνάψει, να καταβάλει στο Νοσοκομείο κάθε ποσό το οποίο θα υποχρεωθεί τυχόν να καταβάλει εκείνο σε τρίτους από τις ίδιες παραπάνω αιτίες, αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες την υπεράσπιση του Νοσοκομείου για κάθε απαίτηση, αγωγή και μήνυση που θα εγείρεται ή υποβάλλεται εναντίον του από οποιονδήποτε που θα έχει σχέση με τις παραπάνω υποχρεώσεις και ευθύνες του Συντηρητή και γενικά θα αποζημιώνει το Νοσοκομείο για κάθε ζημιά. Το Νοσοκομείο εξαντλεί την υποχρέωση του πλήρως, με την καταβολή του τιμήματος της σύμβασης αυτής. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς ή βλάβης ή φθοράς του κτιρίου και των εγκαταστάσεων του, εφόσον αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του και θα είναι υποχρεωμένος για την πλήρη διόρθωση αυτών, με δική του δαπάνη και σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλους τους σχετικούς Νόμους με την εργασία (εργατική Νομοθεσία τις αμοιβές, ωράρια εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, υγεία, ασφάλεια εργατών κλπ) και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις προς το δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και προς κάθε τρίτο. Η ευθύνη του Προμηθευτή για όλα τα παραπάνω εκτείνεται μέχρι την ημερομηνία λήξης ισχύος της σύμβασης και ενδεχόμενες παρατάσεις. 6

7 Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες «επί ποινή αποκλεισμού» θα προσκομίσουν, εντός του Τεχνικού φακέλου, βεβαιώσεις επίσκεψης υπογεγραμμένες από τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου με τις οποίες θα βεβαιώνουν ότι έχουν επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και έλαβαν ιδία γνώση για αυτές. ΑΡΘΡΟ 2 Όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες «επί ποινή αποκλεισμού» θα προσκομίσουν, τουλάχιστον δύο (2) εντός του Τεχνικού φακέλου, βεβαιώσεις καλής προμήθειας ιατρικών αερίων σε Νοσοκομεία άνω των 400 κλινών. ΑΡΘΡΟ 3 Όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες «επί ποινή αποκλεισμού» θα προσκομίσουν, Υπεύθυνη Δήλωση Τεχνικής Υποστήριξης στο Νοσοκομείο στο Τμήμα των Ιατρικών Αερίων. ΑΡΘΡΟ 4 Όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες «επί ποινή αποκλεισμού» θα πρέπει να προσκομίσουν, τα ακόλουθα πιστοποιητικά και άδειες : 1. Άδεια Δυνατότητας Παραγωγής και Εμφιάλωσης από τον ΕΟΦ για κάθε ένα από τα προσφερόμενα ιατρικά αέρια συμφωνα με τις Αρχές και Κανόνες Καλής Παραγωγής όπως υπαγορεύνται από την απόφαση Δ.Σ. ΕΟΦ (ΦΕΚ 1586/Β'/ ). 2. Άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 3. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 : 2008 για εμφιάλωση, διανομή, και εμπορία ιατρικών αερίων : οξυγόνο, προτοξείδιο του αζώτου, διοξείδιο του ανθρακά, πεπιεσμένου αέρα, υγρού και αερίου ιατρικού αζώτου κλπ. 4. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 : 2008 για διανομή υγροποιημένων αερίων. 5.Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 : 2008 ΕΝ46002 για διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 13485/2003 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης Ε3/833/99 ή βάσει της ΔΥ 8δ 1348/2004 (ιδίως για αυτούς που δεν είναι ίδιοι παραγωγοί ιατρικών αερίων). 6. Πιστοποιητικό έγκρισης συστήματος ποιότητας από την ΕΒΕΤΑΜ αναφορικά με την Υδραυλικής Δοκιμής σύμφωνα με : - την οδηγία 2010/35/ΕΕ όπως ενσωματώνεται στην Ελληνική Νομοθεσία με την Υ.Α ιοκ. 1243/706/2011 (ΦΕΚ 2039/Β'/ ) και - ΑDR 2011 (ΦΕΚ 37/ ). 7

8 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ανά Τιμή Μονάδος και ανά Είδος Ιατρικού Αερίου) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ/ΔΟΣ Α. ΟΞΥΓΟΝΟ (ΥΓΡΟ - ΑΕΡΙΟ) 1 ΥΓΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ M ΑΕΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ σε φιάλες από 4, 4 εως 10,7 m3 ΑΕΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ σε φιάλες εως 4,3 m3 ΑΕΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ σε φιάλες από 1, 1 εως 2,1 m3 ΑΕΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ σε φιάλες εως 1 m3 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (1x5.300lt) ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Διαχείρηση και Παράδοση Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου (συμπερ. Τα Μεταφορικά Επικίνδυνου φορτίου) Διαχείρηση και Πλήρωση Φιαλών Ιατρικού Οξυγόνου M3 53,5 5 Μ3 8,6 2 ΦΙΑΛΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 12 ΜΗΝΙΑΙΩΣ 12 Μ ΦΙΑΛΗΣ Β ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ CO2 σε φιάλη εως και 15Κgr ΙΑΤΡΙΚΟ CO2 σε φιάλη από 15Κgr και άνω ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ (τύπου RESPAL) ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ σε φιάλη 35kg ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ Σε Κρυογενικά Δοχεία 150 & 360lt (ιδιοκτησίας του Ιδρύματος) KG KG M KG LT 10 8

9 6 ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ( ΕΡΓΑΣΤΗΡ. ΧΡΗΣΗΣ) Μ ΗΛΙΟ σε φιάλη Μ ΝS-NO (900ppm) N2 10lt (περιεχόμ. 1,5Μ3) για το Νεογνολογικό. Μ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΦΙΑΛΩΝ ΔΡΟΜ/ΓΙΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Διαχείρηση και Πλήρωση Φιαλών Ιατρικού CO2 Διαχείρηση και Πλήρωση Φιαλών Ιατρικού ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΑΕΡΑ (τύπου RESPAL) Διαχείρηση και Πλήρωση Φιαλών Ιατρικού ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (ιδιοκτησίας του Ιδρύματος) Μεταφορικά Πλήρωση Κρυογενικών Δοχείων Υγρού Αζώτου (ιδιοκτησίας του Ιδρύματος) ΦΙΑΛΗ 132 ΦΙΑΛΗ 56 ΦΙΑΛΗ 27 ΚG 43 ΔΡΟΜ/ΓΙΟ 35 Πιθανή ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ για ένα χρόνο μέχρι το ποσό των 200,000 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). Η ΠΡ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α. ΖΑΧΑΡΙΑ Πολ. Μηχανικός ΠΕ 9

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 Ο συντηρητής να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙOY E06) Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 Στην Αθήνα σήμερα 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΓΚΛ465ΦΘΘ-ΦΥ7 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 Μαϊου 2015 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12 / 15 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Τμήμα: 4900 Τηλ.: 49809 Φ. 604.2 / 12 / 15 Σ. 3045 Σαλαμίνα, 16 ΦΕΒ 15 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα