Τειηθή εμέηαζε 50%, Δξγαζηήξην 50%

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τειηθή εμέηαζε 50%, Δξγαζηήξην 50%"

Transcript

1 EE ΦΤΙΚΗ ΒΑΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Τκήκα ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ Τίηινο Μαζήκαηνο ΦΥΣΙΚΗ Κωδηθόο Μαζήκαηνο ΔΔ-1011 Θεωξία / Δξγαζηήξην Θεωξία + Δξγαζηήξην Δμάκελν Γηδαζθαιίαο Α Πηζηωηηθέο κνλάδεο 6 Ώξεο Γηδαζθαιίαο 4Θ+2Δ Φόξηνο Δξγαζίαο 210 Υπνρξεωηηθό / Δπηινγήο Υπνρξεωηηθό Υπεύζπλνο Μαζήκαηνο Κωλζηαληίλνο Γ. Κνπξθνπηάο Γηδάζθωλ Κωλζηαληίλνο Γ. Κνπξθνπηάο Δπηθνπξηθό Πξνζωπηθό Τξόπνο Γηδαζθαιίαο Θεωξεηηθή Γηδαζθαιία, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Αμηνιόγεζε Τειηθή Δμέηαζε Τειηθή εμέηαζε 50%, Δξγαζηήξην 50% Πξναπαηηνύκελα ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ κοπός Τν κάζεκα ηεο Φπζηθήο απνηειείηαη από ζεωξεηηθό θαη εξγαζηεξηαθό κέξνο. Σθνπόο ηνπ ζεωξεηηθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζάγεη ηνπο ζπνπδαζηέο ζηνπο ζεκειηώδεηο λόκνπο ηεο Φύζεο θαη ζηελ αηηηνθξαηηθή εξκελεία θπζηθώλ θαηλνκέλωλ. Σην εξγαζηήξην Φπζηθήο νη ζπνπδαζηέο εμνηθεηώλνληαη κε κεηξεηηθέο κεζόδνπο, δηαηάμεηο θαη ηελ επεμεξγαζία πεηξακαηηθώλ δεδνκέλωλ κέζω ηεο εθηέιεζεο 13 πεηξακαηηθώλ αζθήζεωλ από επηιεγκέλα ζέκαηα ηεο Φπζηθήο. Μαθηζιακά Αποηελέζμαηα Έρνληαο νινθιεξώζεη επηηπρώο ην κάζεκα νη ζπνπδαζηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα: Καηαλννύλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο λόκνπο ηεο Φπζηθήο θαη ηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο. Καηαζηξώλνπλ κνληέια βαζηδόκελα ζε απινύο λόκνπο Φεηξίδνληαη όξγαλα κέηξεζεο θαη κεηξεηηθέο δηαηάμεηο Δπεμεξγάδνληαη πεηξακαηηθά δεδνκέλα

2 Ανηικείμενα ποσ καλύπηονηαι Σαλανηώζεις Αξκνληθή ηαιάληωζε κε θαη ρωξίο απνζβέζεηο. Σύλζεζε ηαιαληώζεωλ θαη δηαθξόηεκα. Δμαλαγθαζκέλεο ηαιαληώζεηο. Σπδεπγκέλνη ηαιαληωηέο θαη ηδηνηηκέο ζπζηήκαηνο ηαιαληωηώλ. Κύμαηα Δμίζωζε αξκνληθνύ θύκαηνο. Έληαζε θύκαηνο. Νόκνο απνξξόθεζεο. Απώιεηα. Ήρνο. Κπκαηηθά θαηλόκελα. Σπκβνιή θπκάηωλ θαη ζηάζηκα θύκαηα. Τξόπνη ηαιάληωζεο ζε θνηιόηεηεο ηξηώλ δηαζηάζεωλ. Ππθλόηεηα θαηαζηάζεωλ. Οπηική Αλάθιαζε, δηάζιαζε, νιηθή αλάθιαζε, νπηηθέο ίλεο. Φπζηθό θαη πνιωκέλν θωο. Γωλία Brewster. Πεξίζιαζε. Διζαγωγή ζηη ηαηιζηική Μητανική Βαζκνί ειεπζεξίαο θαη αμίωκα ηζνθαηαλνκήο. Σηαηηζηηθή Boltzmann θαη αξρέο ηεο Σηαηηζηηθήο Θεξκνδπλακηθήο. Σηαηηζηηθή έλλνηα ηεο εληξνπίαο Κβανηική Φσζική Φωηνειεθηξηθό θαηλόκελν. Νόκνο Planck. Φαηλόκελν Compton. Γπϊζκόο ηεο ύιεο. Δμίζωζε Scroedinger θαη απιέο εθαξκνγέο. Αξρέο ιεηηνπξγίαο Laser. Δργαζηηριακές Αζκήζεις Δξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε ηωλ θνηηεηώλ ζε 13 εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο εζηηαζκέλεο ζηα βαζηθόηεξα αληηθείκελα ηεο ζεωξεηηθήο δηδαζθαιίαο. Οη αζθήζεηο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο πάλω ζηα αθόινπζα πεδία: 1. Δπεμεξγαζία κεηξήζεωλ θαη ππνινγηζκόο κεηξεηηθνύ ζθάικαηνο 2. Αξκνληθόο ηαιαληωηήο. Μέηξεζε ζηαζεξάο ειαηεξίνπ 3. Μέηξεζε ηαρύηεηαο ήρνπ ζηνλ αέξα 4. Νόκνο απνξξόθεζεο θπκάηωλ 5. Μέηξεζε δείθηε δηάζιαζεο 6. Φωηνειεθηξηθό θαηλόκελν 7. Πεξίζιαζε θωηόο κε θξάγκα 8. Κίλεζε θνξηίωλ ζε καγλεηηθό πεδίν 9. Μεηαβαηηθά θαηλόκελα-φόξηηζε ππθλωηή 10. Φαζκαηνζθνπία 11. Νόκνο Malus 12. Ιδηόηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά δέζκεο laser 13. Δζηηαθή απόζηαζε θαθνύ Γιδακηικές και Μαθηζιακές δραζηηριόηηηες Οι μέθοδοι διδαζκαλίας περιλαμβάνοσν:

3 Παξαδνζηαθή δηδαζθαιία κε δηαιέμεηο, επίιπζε αζθήζεωλ, επηβιεπόκελεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. Βιβλιογραθία Δλληνική: 1. Halliday, Resnick, Krane Φπζηθή 2, 4 ε έθδνζε Γ&Α Πλεπκαηηθόο 2. Η. Ohanian Φπζηθή 2, Δθδόζεηο Σπκκεηξία 3. H. D. Young Παλεπηζηεκηαθή Φπζηθή Δθδόζεηο Παπαδήζε Ξενόγλωζζη: 1. M Alonso-E Finn: Fundamental University Physics, Vol I, II Addison Wesley Publishing Company (1981) 2. R Sherway: Physics for scientists and engineers Saunders College Publishing (1990)

4 EE PHYSICS BASIC INFORMATION Department ΔLECTRONICS Course Title PHYSICS Course Code EE-1011 Theory /Lab Theory+Laboratory Semester A ECTS Credit Units 6 Teaching Hours 4Theory + 2 Lab Working Load 210 Obligatory / By Choice Obligatory Unit Leader Konstantinos D. Kourkoutas Teacher Konstantinos D. Kourkoutas Assistants Teaching Lectures, Laboratory Assessment Final Exam Final Exam 50%, Laboratory 50% Prerequisites DESCRIPTION Aim The Physics course is consisting of a theoretical and a laboratory part. The aim of the theoretical part of the course is to introduce the students to the fundamental laws of Nature and the causal explanation of physical effects. In the Physics Laboratory the students become familiar with measuring methods, devices and experimental data processing by the training in 13 laboratory exercises focused on selected topics of the theory. Learning Outcomes Having successfully completed the module, the student will be able to: understand the relation between the laws of Physics and their technological applications. be able to construct models based on simple principles handle measuring instruments and devices

5 process experimental data Topics Covered Oscillations: Free harmonic oscillations and damped oscillations. Superposition of oscillations. Beats. Forced oscillations. Coupled oscillators and their eigenvalues. Waves: The harmonic wave equation. Wave intensity. Wave absorption law. Loss. Sound. Wave effects. Interference and standing waves. Oscillation modes in three dimensional cavities. Density of states Optics: Reflection, refraction, total reflection, optic fibers. The polarized light. Brewster angle. Diffraction Introduction to Statistical Mechanics: Degrees of freedom and the equipartition principle. Boltzmann statistics and the principles of Statistical Thermodynamics. Statistical Entropy Quantum Physics: Photoelectric effect. Planck s law. Compton effect. The duality of matter. Scroedinger equation and simple quantum mechanical applications. Laser principles Laboratory Exercises Laboratory training of students carrying 13 laboratory exercises focused on key items of theoretical courses. Training is oriented as follows: 1. Experimental data processing and error calculation 2. Harmonic oscillator. Measurement of a spring constant 3. Measurement of the sound velocity in the air 4. Wave absorption law 5. Index of refraction 6. Photoelectric effect 7. Light diffraction through grating 8. Motion of charged particles in magnetic fields 9. Transient effects. Capacitor charging 10. Spectroscopy 11. Light Polarization. Malus law 12. Properties and characteristics of the laser beam 13. Measurement of the focal length of a lens Teaching and learning activities

6 Teaching methods include: The teaching methods include traditional lecture material in class room, applications, exercises and supervised hands-on exercises in the lab Resources Halliday, Resnick, Krane Φπζηθή 2, 4 ε έθδνζε Γ&Α Πλεπκαηηθόο Η. Ohanian Φπζηθή 2, Δθδόζεηο Σπκκεηξία H. D. Young Παλεπηζηεκηαθή Φπζηθή Δθδόζεηο Παπαδήζε M Alonso-E Finn: Fundamental University Physics, Vol I, II Addison Wesley Publishing Company (1981) R Sherway: Physics for scientists and engineers Saunders College Publishing (1990)

EE-4061 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΥΔΓΙΑΗ & ΚΑΣΑΚΔΤΗ

EE-4061 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΥΔΓΙΑΗ & ΚΑΣΑΚΔΤΗ EE-4061 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΥΔΓΙΑΗ & ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΒΑΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σκήκα Ηλεκηρονικής Σίηινο Μαζήκαηνο Ηιεθηξνληθή ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή Κσδηθόο Μαζήκαηνο EE-4061 Θεσξία / Εξγαζηήξην Εξγαζηήξην Εμάκελν Δηδαζθαιίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζίεο, Τειηθή Δμέηαζε. Τειηθή εμέηαζε 50%, Δξγαζηήξην 50% Η Δηζαγσγή ζηε Θεσξία θαη ηελ Δθαξκνγή ησλ Γηθηύσλ Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ.

Δξγαζίεο, Τειηθή Δμέηαζε. Τειηθή εμέηαζε 50%, Δξγαζηήξην 50% Η Δηζαγσγή ζηε Θεσξία θαη ηελ Δθαξκνγή ησλ Γηθηύσλ Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ. ΔΔ-6021 ΓΙΚΣΤΑ Η/Τ ΒΑΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σμιμα Ηλεκτρονικής Σίτλοσ Μακιματοσ ΔΙΚΣΤΑ Η/Τ Κωδικόσ Μακιματοσ ΕΕ-6021 Θεωρία / Εργαςτιριο Θεωρία + Εργαςτιριο Εξάμθνο Διδαςκαλίασ Σ Πιςτωτικζσ μονάδεσ 4 Ώρεσ Διδαςκαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

EE3051 ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΙΚΡΟΔΛΔΓΚΣΩΝ

EE3051 ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΙΚΡΟΔΛΔΓΚΣΩΝ EE3051 ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΙΚΡΟΔΛΔΓΚΣΩΝ ΒΑΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σμήμα Ηλεκτρονικής Σίτλοσ Μαθήματοσ Ειςαγωγή ςτα ςυςτήματα μικροελεγκτών Κωδικόσ Μαθήματοσ EE3051 Θεωρία / Εργαςτήριο Θεωρία + Εργαςτήριο Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΔ-6061 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΔΨΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

ΔΔ-6061 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΔΨΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΔΔ-6061 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΔΨΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΒΑΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Τμιμα Ηλεκτρονικής Τίτλοσ Μακιματοσ Μεκοδολογία τθσ επιςτθμονικισ ςκζψθσ -καινοτομία Κωδικόσ Μακιματοσ ΕΕ-6061 Θεωρία / Εργαςτιριο Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

EE-5021 - ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΟ

EE-5021 - ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΟ EE-5021 - ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΟ ΒΑΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Σμιμα Ηλεκτρονικήσ Σίτλοσ Μακιματοσ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΟ Κωδικόσ Μακιματοσ ΕΕ-5021 Θεωρία / Εργαςτιριο Θεωρία + Εργαςτιριο Εξάμθνο Διδαςκαλίασ 5

Διαβάστε περισσότερα

EE-6051 Κεπαίερ και Αζύπμαηερ Εεύξειρ

EE-6051 Κεπαίερ και Αζύπμαηερ Εεύξειρ EE-6051 Κεπαίερ και Αζύπμαηερ Εεύξειρ ΒΑΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σμιμα Ηλεκτρονικής Σίτλοσ Μακιματοσ Κεραίεσ και Αςφρματεσ Ηεφξεισ Κωδικόσ Μακιματοσ EE-6051 Θεωρία / Εργαςτιριο Θεωρία + Εργαςτιριο Εξάμθνο Διδαςκαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

10 TH SCHOOL OF FUSION PHYSICS & TECHNOLOGY ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 10 Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ. Volos 9 13 May 2011

10 TH SCHOOL OF FUSION PHYSICS & TECHNOLOGY ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 10 Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ. Volos 9 13 May 2011 ΕΝΩΣΗ EURATOM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ASSOCIATION EURATOM HELLENIC REPUBLIC 10 TH SCHOOL OF FUSION PHYSICS & TECHNOLOGY ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 10 Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ Volos 9 13 May 2011

Διαβάστε περισσότερα

Βξόρνο πζηέξεζεο ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ

Βξόρνο πζηέξεζεο ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ Βξόρνο πζηέξεζεο ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη: ε εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηώλ κε κεξηθέο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο καγλεηηθέο ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ ε θαηαλόεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

FGP530 TECHNOLOGY AND QUALITY CONTROL OF MILK AND DAIRY PRODUCTS. CourseTitle. Undergraduate

FGP530 TECHNOLOGY AND QUALITY CONTROL OF MILK AND DAIRY PRODUCTS. CourseTitle. Undergraduate FGP530 TECHNOLOGY AND QUALITY CONTROL OF MILK AND DAIRY PRODUCTS Short Title: Full Title: TQCMDP CourseTitle Technology and Quality Control of Milk and Dairy Products Course Unit Code: FGP530 Course Unit

Διαβάστε περισσότερα

DEGREE IN PHYSIOTHERAPY

DEGREE IN PHYSIOTHERAPY HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGION TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE (T.E.I.) OF WESTERN GREECE SCHOOL OF HEALTH & WELFARE PROFESSIONS Department of Physical Therapy DEGREE IN PHYSIOTHERAPY

Διαβάστε περισσότερα

INSPECTORATE OF SECONDARY EDUCATION MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE SEPTEMBER 2012 SEMINAR LANGUAGE ASSESSMENT IN THE CLASSROOM

INSPECTORATE OF SECONDARY EDUCATION MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE SEPTEMBER 2012 SEMINAR LANGUAGE ASSESSMENT IN THE CLASSROOM INSPECTORATE OF SECONDARY EDUCATION MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE SEPTEMBER 2012 SEMINAR LANGUAGE ASSESSMENT IN THE CLASSROOM 2 Contents Pancyprian Examinations Purpose of assessment Formative summative

Διαβάστε περισσότερα

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words)

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words) TUESDAY 13/05/2014 Your Seminar Topic Please insert your information in the empty cell under the required item or prepare a separate Microsoft Word document. Your name and Professional title 2. Title of

Διαβάστε περισσότερα

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS ΚΕΝΣΡΟ ΤΝΕΧΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ (Α..Ο.Ε.Ε.) ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ (Specialization Program) BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS Ακαδημαϊκό Έηορ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Internal Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

ECE 445 Optical Fiber Communications Lecture 01 - Introduction

ECE 445 Optical Fiber Communications Lecture 01 - Introduction University of Cyprus Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 ECE 445 Optical Fiber Communications Lecture 01 - Introduction Stavros Iezekiel Department of Electrical and Computer Engineering University of Cyprus iezekiel@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία Κωδικός μαθήματος: ΥΑ0003 Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ Γ. Υ. ΦΑΡΡΑ ΙΟΤΛΙΟ 2011 2 Α. ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ 1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ λνκα : Ταξξάο Γεψξγηνο ηνπ Σξήζηνπ Έηνο γελλήζεσο : 1962 Ρφπνο γελλήζεσο : Αζήλα Νηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (T.E.I.) ΥΑΛΚΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 2012-2013 ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (T.E.I.) ΥΑΛΚΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 2012-2013 ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (T.E.I.) ΥΑΛΚΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 2012-2013 ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σελίδα 1 από 59 ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ 1. Διζαγωγή Ο ηφρνο ηνπ Σκήκαηνο Απηνκαηηζκνχ είλαη νη ζπνπδαζηέο λα απνθηήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΟΗ ΤΠΔΡΗΥΩΝ ΣΟΝ ΑΔΡΑ. Δμνηθείσζε κε πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο ππεξήρσλ θαη κειέηε ηεο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ:

ΓΙΑΓΟΗ ΤΠΔΡΗΥΩΝ ΣΟΝ ΑΔΡΑ. Δμνηθείσζε κε πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο ππεξήρσλ θαη κειέηε ηεο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ: ΓΙΑΓΟΗ ΤΠΔΡΗΥΩΝ ΣΟΝ ΑΔΡΑ [1] ΚΟΠΟ ΣΗ ΑΚΗΗ Δμνηθείσζε κε πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο ππεξήρσλ θαη κειέηε ηεο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ: ύζηεκα πνκπνύ-δέθηε Γηάδνζε ππεξήρσλ ζηνλ αέξα Αλάθιαζε ζε ζηεξεά ζώκαηα Μέηξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Accounting Program, S.M.E., T.E.I. CRETE

Accounting Program, S.M.E., T.E.I. CRETE 1 Accounting Program, S.M.E., T.E.I. CRETE European Credit Transfer System (ECTS), Undergraduate Program in Accounting, School of Management and Economics, Crete Institute of Technology, Heraklion, Crete,

Διαβάστε περισσότερα

Technological Educational Institute of Patras Department of Physiotherapy at Aigion

Technological Educational Institute of Patras Department of Physiotherapy at Aigion Technological Educational Institute of Patras Department of Physiotherapy at Aigion 1 Table of contents 1. What is Physical Therapy? 2. The Department of Physiotherapy 3. ECTS 4. Lectures 5. Practicals

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΤΕCHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE (T.Ε.Ι.) OF ATHENS FACULTY OF HEALTH AND WELFARE PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING DIPLOMA SUPPLEMENT

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΤΕCHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE (T.Ε.Ι.) OF ATHENS FACULTY OF HEALTH AND WELFARE PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING DIPLOMA SUPPLEMENT ΤΕCHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE (T.Ε.Ι.) OF ATHENS FACULTY OF HEALTH AND WELFARE PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING DIPLOMA SUPPLEMENT This Diploma Supplement model was developed by the European Commission,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ΣΠΔ ζηη Γιακςβέπνηζη Δκπαιδεςηικών Μονάδυν

ΦΑΚΔΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ΣΠΔ ζηη Γιακςβέπνηζη Δκπαιδεςηικών Μονάδυν ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» Φστώριο ΚΕΓΕ Δήμητρα, Λ. Ρόδοσ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 7 Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 7 Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ ΕΝΩΣΗ EURATOM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 7 Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ Βόλοςς 14--19 Απριιλίίου 2008 -- Παννεεπιισττήμιιο Θεεσσαλίίαςς (Αμφιθέατρα Μηχανολόγων & Χωροταξίας) ABSTRACTS 7

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN FACULTY OF HUMANITIES DEPARTMENT OF PRESCHOOL EDUCATION SCIENCES AND EDUCATIONAL DESIGN. study guide 2012-2013

UNIVERSITY OF THE AEGEAN FACULTY OF HUMANITIES DEPARTMENT OF PRESCHOOL EDUCATION SCIENCES AND EDUCATIONAL DESIGN. study guide 2012-2013 UNIVERSITY OF THE AEGEAN FACULTY OF HUMANITIES DEPARTMENT OF PRESCHOOL EDUCATION SCIENCES AND EDUCATIONAL DESIGN study guide 2012-2013 Rhodes 2012 Editors: Eleni Theodoropoulou, Associate Professor/Head

Διαβάστε περισσότερα

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία)

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία δηαδίδεηαη ην θσο ζε δηάθνξα νπηηθά κέζα (όπσο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN SCHOOL OF HUMANITIES DEPARTMENT OF PRESCHOOL EDUCATION AND EDUCATIONAL DESIGN

UNIVERSITY OF THE AEGEAN SCHOOL OF HUMANITIES DEPARTMENT OF PRESCHOOL EDUCATION AND EDUCATIONAL DESIGN UNIVERSITY OF THE AEGEAN SCHOOL OF HUMANITIES DEPARTMENT OF PRESCHOOL EDUCATION AND EDUCATIONAL DESIGN MASTER DEGREE «Didactic of Sciences and ICT in Education: Interscientific approach» ENVELOPE FOR THE

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΥΑΗΛ ΑΘΑΝΑΙΟΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΥΑΗΛ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΥΑΗΛ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Σόπνο γελλήζεσο Λακία Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Άγακνο Δπάγγεικα Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ΣΔΙ εξξώλ Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε Ρσκαλνύ 12 έξξεο E-mail: athanasiou@teiser.gr,

Διαβάστε περισσότερα