ΔΔ-6061 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΔΨΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΔ-6061 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΔΨΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ"

Transcript

1 ΔΔ-6061 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΔΨΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΒΑΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Τμιμα Ηλεκτρονικής Τίτλοσ Μακιματοσ Μεκοδολογία τθσ επιςτθμονικισ ςκζψθσ -καινοτομία Κωδικόσ Μακιματοσ ΕΕ-6061 Θεωρία / Εργαςτιριο Θεωρία Εξάμθνο Διδαςκαλίασ Ζκτο (6) Πιςτωτικζσ μονάδεσ 3 Ώρεσ Διδαςκαλίασ 2Θ Φόρτοσ Εργαςίασ 90 Υποχρεωτικό / Επιλογισ Υποχρεωτικό Υπεφκυνοσ Μακιματοσ Ηλίασ Στάυρακασ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδάςκων Ηλίασ Στάυρακασ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Επικουρικό Προςωπικό - Τρόποσ Διδαςκαλίασ Θεσξεηηθή Γηδαζθαιία Δξγαζίεο, Δμεηάζεηο Αξιολόγθςθ Πξόνδνο, Δξγαζίεο, Τειηθή Δμέηαζε Τειηθή εμέηαζε 100% Προαπαιτοφμενα Καλέλα ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ κοπός Το μάκθμα ςτοχεφει ςτο να δϊςει ςτουσ φοιτθτζσ τισ ελάχιςτεσ, αλλά απαραίτθτεσ γνϊςεισ ςε κζματα που αφοροφν α/ Τι είναι θ επιςτιμθ, ειςαγωγι ςτθν επιςτθμολογία. β/ Τι είναι θ επιςτθμονικι ζρευνα γ/ Tεχνολογικζσ καινοτομίεσ. δ/ Tθ γραφι και ςφνταξθ τεχνικϊν μελετϊν ε / Tο ςχεδιαςμό παρουςιάςεων ςτ / Τον τρόπο αναηιτθςθσ βιβλιογραφίασ Στο πλαίςιο του μακιματοσ κα περιγραφοφν τόςο οι διαδικαςίεσ όςο και τα αποτελζςματα τουσ για τθ μετατροπι μιασ ιδζασ ςε εμπορεφςιμο προϊόν ι υπθρεςία, νζα βελτιωμζνθ λειτουργικι μζκοδο παραγωγισ ι διανομισ ι ακόμθ ςε νζα μζκοδο παροχισ κοινωνικισ υπθρεςίασ. Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ, πζραν των τεχνολογικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων, και τισ απαιτοφμενεσ ςυμπλθρωματικζσ γνϊςεισ που ςχετίηονται με το ανωτζρω γνωςτικό πεδίο, ϊςτε θ προςαρμογι τουσ και θ απόδοςι τουσ ςτο χϊρο τθσ

2 αγοράσ εργαςίασ να είναι θ καλφτερθ δυνατι. Μαθηζιακά Αποηελέζμαηα Έρνληαο νινθιεξώζεη επηηπρώο ην κάζεκα ν θνηηεηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα: Σπληάζζεη Βηνγξαθηθό Σεκείσκα θαη λα ην πξνζαξκόδεη ζηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο Σπληάζζεη, λα κειεηά θαη λα αμηνινγεί ηερληθέο εθζέζεηο θαη κειέηεο Αλαδεηά, λα θαηεγνξηνπνηεί θαη λα κειεηά επηζηεκνληθά άξζξα ώζηε λα πξαγκαηνπνηεί βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε. Γλσξίδεη ηηο κεζόδνπο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Σπγθξίλεη πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα κε δηαζέζηκα ζεσξεηηθά κνληέια. Γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο θαζώο θαη ηα βαζηθά κνληέια αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο έξγσλ. Ανηικείμενα ποσ καλύπηονηαι Σύληαμε βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηνο Δηζαγσγηθέο έλλνηεο δηαρείξηζεο έξγσλ Τη νλνκάδνπκε δεκηνπξγηθόηεηα Τερληθέο αλάπηπμεο δεκηνπξγηθόηεηαο Ζ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο Σρέζε επηρεηξεκαηηθόηεηαο, δεκηνπξγηθόηεηαο θαη θαηλνηνκίαο Γηακόξθσζε πξνδηαγξαθώλ ζπζηεκάησλ θαη ρξνλνπξνγξακκαηηζκόο πινπνίεζεο έξγσλ Σπγγξαθή ηερληθήο κειέηεο θαη ηεθκεξίσζε Γεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ Καηεγνξίεο επηζηεκνληθώλ άξζξσλ - δεκνζηεύζεηο Κξηηήξηα αλαδήηεζεο επηζηεκνληθώλ άξζξσλ Βάζεηο δεδνκέλσλ βηβιηνγξαθίαο (εζληθέο δηεζλείο) Δπηινγή νξζώλ πξαθηηθώλ έξεπλαο Βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε Δργαζηηριακές Αζκήζεις Το μάθημα δεν έχει εργαζηηριακό μέρος. Γιδακηικές και Μαθηζιακές δραζηηριόηηηες Οι μέθοδοι διδαζκαλίας περιλαμβάνοσν: α/ Παξαδνζηαθή δηδαζθαιία κε δηαιέμεηο ζηηο νπνίεο ζα αλαπηύζζεηαη ην απαξαίηεην ζεσξεηηθό ππόβαζξν ησλ ελνηήησλ ηνπ καζήκαηνο. Σηηο δηαιέμεηο είλαη απαξαίηεηε ε

3 εθαξκνγή θαη ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ όπσο εμνκνηώζεηο θαη πεγέο από ην δηαδίθηπν. β/ Αηνκηθέο θαη Οκαδηθέο εξγαζίεο Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη θαη νκαδηθέο εξγαζίεο κε αληηθείκελν ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεσξεηηθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο. Δπηπιένλ ζα δίλνληαη ζηνπο θνηηεηέο αηνκηθέο εξγαζίεο κε ηελ νινθιήξσζε θάζε ζεκαηηθήο ελόηεηαο. Οι μαθηζιακές δραζηηριόηηηες περιλαμβάνοσν Φξήζε Ζ/Υ θαη ηνπ δηαδηθηύνπ από ηνπο θνηηεηέο γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηώλ θαη ηελ αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο θαζώο θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ νκαδηθώλ εξγαζηώλ γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο. Βιβλιογραθία Δλληνική: 1. Μεζνδνινγία ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο, Ση. Θενθαλίδεο, Δθδόζεηο Μπέλνπ, 2002, ISBN, Τα πξώηα βήκαηα ζηελ έξεπλα, Π. Λαηηλόπνπινο, Δθδόζεηο Κξηηηθή, 2010, ISBN Ζ ζύληαμε ηεο πηπρηαθήο δηαηξηβήο, Μηρ. Πεηξάθεο, Δθδόζεηο Σηακνύιεο, 2006, ISBN Πσο γίλεηαη κηα επηζηεκνληθή εξγαζία, Κ. Εαθεηξόπνπινο, Δθδόζεηο Κξηηηθή, 2005, ISBN

4 EE-6061 RESEARCH METHODOLOGY AND PRACTICES INNOVATION BASIC INFORMATION Department Electronics Module Title Research methodology and practices - innovation Module Code ΕΕ-6061 Theory /Lab Theory Semester Sixth (6) ECTS Credits 3 Teaching Hours 2 Theory Working Load 90 Obligatory / By Choice Obligatory Unit Leader Ilias Stavrakas (Assistant Prof.) Teacher Ilias Stavrakas (Assistant Prof.) Assistants - Teaching Lectures, Tutorials, Exercises, Exams Assessment Intermediate Exam, Exercises, Final Exam Final Exam 100% Prerequisites None DESCRIPTION Aim The module aims to provide to the students the minimum but necessary knowledge on issues related to: a/ Introduction to science b/ What is the scientific research (Doing research) c/ Technological Innovation d/ Writing and preparation of technical studies and technical texts e/ Presentation preparation f/ Literature survey This module also aims to provide the student the necessary knowledge in order to understand the process and its outcome in order to convert an idea into a marketable product or service, functional method of production or distribution - new improved - or even a new method of providing social services. The course will also provide the students with the required additional knowledge related to the above academic field, so their adjustment and performance at the market is more effective.

5 Learning Outcomes Having successfully completed the module, the student will be able to: Writing CVs and adapt to various requirements Prepare, study and evaluate technical reports and studies To search, to categorize and study scientific articles and to conduct literature survey. Be familiar with the methods of developing and implementing research activities. To compare the experimental results and match them to corresponding theoretical models. Be familiar with the basic principles of corporate research and the basic models of development and project management. Topics Covered Writing the CV Introductory concepts of project management What is creativity Development of creativity The concept of innovation Creativity and innovation Setting standards and specifications during system design for project implementation Writing technical studies and documentation Creating presentations Categories of scientific articles publications Literature survey (databases, national - international) Selection of research best practices Literature search Laboratory Exercises The course has no laboratory part. Teaching and learning activities

6 Teaching methods include: a / Traditional teaching with lectures during which the necessary theoretical background for the topics of the module will be discussed. In lectures new technologies such as simulations and internet sources will be used. b/ Individual Assignments b / Group projects Group work will be conducted during the module regarding the application of the theoretical part. In addition students will have to deal with individual assignments after the completion of each module. Student s activities include: Using a PC and the Internet the students will be guided to collect information and literature in the performance of a group work and to present their results. Resources 1. Methodology of science, St. Theophanidis, Mpenou Publications, 2002, ISBN, First steps in research, P. Latinopoulos, Kritiki Publications, 2010, ISBN Writing the thesis, M. Petrakis, Stamoulis Publications, 2006, ISBN How to conduct a scientific work, K. Zafiropoulos, Kritiki Publications, 2005, ISBN