EE-4061 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΥΔΓΙΑΗ & ΚΑΣΑΚΔΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EE-4061 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΥΔΓΙΑΗ & ΚΑΣΑΚΔΤΗ"

Transcript

1 EE-4061 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΥΔΓΙΑΗ & ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΒΑΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σκήκα Ηλεκηρονικής Σίηινο Μαζήκαηνο Ηιεθηξνληθή ρεδίαζε θαη Καηαζθεπή Κσδηθόο Μαζήκαηνο EE-4061 Θεσξία / Εξγαζηήξην Εξγαζηήξην Εμάκελν Δηδαζθαιίαο Δ Εμάκελν Πηζησηηθέο κνλάδεο 30 Ώξεο Δηδαζθαιίαο 2Ε Φόξηνο Εξγαζίαο 1 Τπνρξεσηηθό / Τπνρξεσηηθό Επηινγήο Τπεύζπλνο Δξ. Σζαθηξίδεο Οδπζζέαο Μαζήκαηνο Δηδάζθσλ Δξ. Σζαθηξίδεο Οδπζζέαο Επηθνπξηθό Δεκεηξίνπ ηαύξνο Πξνζσπηθό Σξόπνο Δηδαζθαιίαο Εξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο, Εξγαζίεο. Αμηνιόγεζε Εξγαζίεο Σειηθή Καηαζθεπή Πξναπαηηνύκελα - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ κοπός Η απόθηεζε νινθιεξσκέλεο ηερλνινγηθήο αληίιεςεο από ηνλ θνηηεηή ώζηε λα έρεη ηελ ηθαλόηεηα ζύλζεζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ βαζηζκέλσλ είηε ζε δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ εκπνξίνπ είηε ζε ηδηνθαηαζθεπέο βαζηζκέλεο ζηηο ηδηόηεηεο ησλ ηερληθώλ πιηθώλ θαη ζε θπζηθνύο λόκνπο. Μαθηζιακά Αποηελέζμαηα Έρνληαο νινθιεξώζεη επηηπρώο ην κάζεκα νη ζπνπδαζηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα: Να κπνξεί λα αλαγλσξίδεη παζεηηθά εμαξηήκαηα θαη ελεξγέο ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα θαηά ηε ζρεδίαζε ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ λα επηιέγεη ηα θαηαιιειόηεξα γηα ρξήζε εμαξηήκαηα επί ηε βάζε ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ πξνδηαγξαθώλ.

2 Να γλσξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο αλαδήηεζεο θαη αλεύξεζεο ειεθηξνληθώλ δηαηάμεσλ ζηελ αγνξά ή ζε εμεηδηθεπκέλα εξγαζηήξηα γηα ηελ πινπνίεζε θάζε είδνπο ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ Να είλαη ζε ζέζε λα πινπνηεί ηππσκέλα θπθιώκαηα κε ηε ρξήζε H/Y. Να κπνξεί λα πξνζνκνηώλεη βαζηθά ειεθηξνληθά θπθιώκαηα θαη λα βειηηζηνπνηεί ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Ανηικείμενα ποσ καλύπηονηαι ρεδηαζκόο ειεθηξηθώλ ζρεδηαγξακκάησλ κε ρξήζε πξνγξακκάησλ CAD. ρεδηαζκόο ηππσκέλσλ θπθισκάησλ κε ρξήζε πξνγξακκάησλ CAD Πξνζνκνίσζε ειεθηξνληθώλ ζρεδηαγξακκάησλ κε ρξήζε πξνγξακκάησλ CAD. Πξαθηηθέο ηερληθέο θαηαζθεπήο ηππσκέλσλ θπθισκάησλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ. Δργαζηηριακές Αζκήζεις Εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ πξαγκαηνπνηώληαο 13 εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη κηα θαηαζθεπή, εζηηαζκέλεο ζηα βαζηθόηεξα αληηθείκελα. Γιδακηικές και Μαθηζιακές δραζηηριόηηηες Οι μέθοδοι διδαζκαλίας περιλαμβάνοσν: Παξαδνζηαθή δηδαζθαιία κε δηαιέμεηο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ηερλνινγίεο πνιπκέζσλ θαη ην δηαδίθηπν, επίιπζε αζθήζεσλ, εξγαζηεξηαθέο επηδείμεηο, επηβιεπόκελεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, θαη εμνκνηώζεηο κε ρξήζε Η/Τ. Οι μαθηζιακές δραζηηριόηηηες περιλαμβάνοσν Υξήζε από ηνπο ζπνπδαζηέο εξγαζηεξηαθώλ νξγάλσλ θαη πιηθώλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη αλάιπζε αλαινγηθώλ - ςεθηαθώλ θπθισκάησλ, επίιπζε αζθήζεσλ, ρξήζε ινγηζκηθνύ γηα ζρεδίαζε θαη εμνκνίσζε θπθισκάησλ, αηνκηθή κειέηε θαη γξαπηέο εξγαζίεο. Βιβλιογραθία Δλληνική:

3 Ηιεθηξνληθή ζρεδίαζε-θαηαζθεπή & πξνζνκνίσζε ηππσκέλσλ θπθισκάησλ, Υαηδεγθάηδαο Α., Κνπηζηλνύ, Εθδόζεηο Γηαπνύιεο. & Α. - Κάηδεξ Υ. Ο.Ε., ρεδίαζε θαη Εμνκνίσζε Κπθισκάησλ κε Η/Τ, Υαηδεπξνθνπίνπ Μάξηνο, Εθδόηεο ΥΑΣΖΗΠΡΟΚΟΠΘΟΤ ΜΑΡΘΟ, 2004 Ξενόγλωζζη: An introduction to Semiconductor Microtechnology, D.V. Morgan, K. Board Wiley The MOS transistor, Yannis Tsividis McGraw Electronics Engineers handbook, D. Fink, D. Christiansen, McGraw Materials Science, J.C. Anderson, Keith D. Leaver, Rees D. Rawlings, and Patrick S. Leevers, Editions Nelson Thornes Ltd, 2003

4 ΔΔ-4061 Electronic Design & Construction BASIC INFORMATION Department Electronics Course Title Electronic Design and Construction Course Code EE-4061 Theory /Lab Lab Semester IV Semester ECTS Credit Units 30 Teaching Hours 2 Lab Working Load 1 Obligatory / By Choice Obligatory Unit Leader Dr. Tsakiridis Odysseus Teacher Dr. Tsakiridis Odysseus Assistants Dimitriou Stayros Teaching Lab Exercises, Assignments Assessment Assignments, Project Prerequisites - DESCRIPTION Aim The acquisition of integrated technological understanding by the student to have the ability to synthesis and optimization of electronic circuits based on available data or designs based on the properties of technical materials and physical laws. Learning Outcomes Having successfully completed the course students will be able to Recognize passive components and active electronic devices Have the opportunity in the process of designing electronic circuits to select the most appropriate equipment for use on the basis of technical and financial requirements To know the conditions of search and retrieval of electronic devices on the market or in specialized laboratories to implement any kind of electronic circuits To deliver printed circuits using P.C.

5 To be able to simulate basic electronic circuits and to optimize their operation Topics Covered Design of electrical drawings with the use of CAD programs Design of printed circuits with the use of CAD programs Simulation of electronic diagrams with the use of CAD programs Practices of techniques of manufacturing of printed circuits and electronic systems. Laboratory Exercises Laboratory training of students carrying 13 laboratory exercises focused on key items of theoretical courses. Training will be oriented on the following areas: Teaching and learning activities Teaching methods include: The teaching methods include traditional lecture material in classroom with the aid of multimedia and Internet, supervised hands-on exercises in the lab, use of software for design analysis and simulation of analog - digital circuits Student s activities include: Use of laboratory instruments and hardware material for construction, test & measurement and debugging of digital analog circuits in the lab, solving of exercises, use of computer software for design, analysis and simulation, self-study and assignments. Resources Ηιεθηξνληθή ζρεδίαζε-θαηαζθεπή & πξνζνκνίσζε ηππσκέλσλ θπθισκάησλ, Υαηδεγθάηδαο Α., Κνπηζηλνύ, Εθδόζεηο Γηαπνύιεο. & Α. - Κάηδεξ Υ. Ο.Ε., ρεδίαζε θαη Εμνκνίσζε Κπθισκάησλ κε Η/Τ, Υαηδεπξνθνπίνπ Μάξηνο, Εθδόηεο ΥΑΣΖΗΠΡΟΚΟΠΘΟΤ ΜΑΡΘΟ, 2004

6 An introduction to Semiconductor Microtechnology, D.V. Morgan, K. Board Wiley The MOS transistor, Yannis Tsividis McGraw Electronics Engineers handbook, D. Fink, D. Christiansen, McGraw Materials Science, J.C. Anderson, Keith D. Leaver, Rees D. Rawlings, and Patrick S. Leevers, Editions Nelson Thornes Ltd, 2003

Δξγαζίεο, Τειηθή Δμέηαζε. Τειηθή εμέηαζε 50%, Δξγαζηήξην 50% Η Δηζαγσγή ζηε Θεσξία θαη ηελ Δθαξκνγή ησλ Γηθηύσλ Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ.

Δξγαζίεο, Τειηθή Δμέηαζε. Τειηθή εμέηαζε 50%, Δξγαζηήξην 50% Η Δηζαγσγή ζηε Θεσξία θαη ηελ Δθαξκνγή ησλ Γηθηύσλ Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ. ΔΔ-6021 ΓΙΚΣΤΑ Η/Τ ΒΑΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σμιμα Ηλεκτρονικής Σίτλοσ Μακιματοσ ΔΙΚΣΤΑ Η/Τ Κωδικόσ Μακιματοσ ΕΕ-6021 Θεωρία / Εργαςτιριο Θεωρία + Εργαςτιριο Εξάμθνο Διδαςκαλίασ Σ Πιςτωτικζσ μονάδεσ 4 Ώρεσ Διδαςκαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΔ-6061 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΔΨΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

ΔΔ-6061 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΔΨΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΔΔ-6061 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΔΨΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΒΑΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Τμιμα Ηλεκτρονικής Τίτλοσ Μακιματοσ Μεκοδολογία τθσ επιςτθμονικισ ςκζψθσ -καινοτομία Κωδικόσ Μακιματοσ ΕΕ-6061 Θεωρία / Εργαςτιριο Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS ΚΕΝΣΡΟ ΤΝΕΧΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ (Α..Ο.Ε.Ε.) ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ (Specialization Program) BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS Ακαδημαϊκό Έηορ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΜΖ ΣΤΠΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΓΝΧΔΧΝ ΠΟΤ ΑΠΟΚΣΧΝΣΑΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Γηαηξηβή πνπ ππεβιήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (Υεηκεξηλό εμάκελν 2011-2012) Δπηβιέπσλ: Αλαζηάζηνο Παπαηζώξεο (1) Τίτλος πτυχιακής: Προσομοιωτικό εργαλείο διάδοσης ραδιοκυμάτων σε συχνότητες UHF.

Διαβάστε περισσότερα

Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ

Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ Ππόηαζη αξιοποίηζηρ ηος Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Μαθηζιακών Γπαζηηπιοηήηυν (LAMS) για ηην ςποζηήπιξη ηος έπγος ηυν Καθηγηηών- Σςμβούλυν ηος ΔΑΠ A proposal for the use of Learning Activity Management System

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL The After School Program is a program which extends beyond the school day and provides a supportive environment

Διαβάστε περισσότερα

DEGREE IN PHYSIOTHERAPY

DEGREE IN PHYSIOTHERAPY HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGION TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE (T.E.I.) OF WESTERN GREECE SCHOOL OF HEALTH & WELFARE PROFESSIONS Department of Physical Therapy DEGREE IN PHYSIOTHERAPY

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Internal Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

BANK OF CYPRUS ONCOLOGY CENTRE. Digital Radiography System TECHNICAL SPECIFICATION AND STATEMENT OF CONFORMITY WITH SPECIFICATIONS

BANK OF CYPRUS ONCOLOGY CENTRE. Digital Radiography System TECHNICAL SPECIFICATION AND STATEMENT OF CONFORMITY WITH SPECIFICATIONS BANK OF CYPRUS ONCOLOGY CENTRE Digital Radiography System February 2008 TECHNICAL SPECIFICATION AND STATEMENT OF CONFORMITY WITH SPECIFICATIONS 2 2008 DIGITAL RADIOGRAPHY SYSTEM FOR BOCOC Essential Information

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς

Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς ΣΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς Συνθήκες Κίνησης σε Ευφυζς Δίκτυο. ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ισάλλα Π. Καγηαλλά

Διαβάστε περισσότερα

HP Ελλάς : Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Κατάλογος Προγραμματισμένων Ανοικτών Σεμιναρίων : Ιούλιος - εκέμβριος 2015

HP Ελλάς : Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Κατάλογος Προγραμματισμένων Ανοικτών Σεμιναρίων : Ιούλιος - εκέμβριος 2015 400 HP SERVER (http://h10076.www1.hp.com/education/curr-proliant.htm) HE643s Introduction to HP ProLiant servers : This course provides essential ProLiant Gen8 training to System Administrators responsible

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) Υποέργο: 3 «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τίτλοσ: «Σχεδιαςμόσ, Ανάπτυξη και Αξιολόγηςη Σεναρίων Μικτήσ Μάθηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη.

ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη. ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη. Πποϋποθέζειρ ηηρ μάθηζηρ (R. Gagne) Δπηζθόπεζε: Πποζαπμοζμένο από «Gagne's Nine Commandments of Instruction». Απηή

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

Load Exchange Strategies for a Vehicle Routing Problem with Dynamic Pickups

Load Exchange Strategies for a Vehicle Routing Problem with Dynamic Pickups UNIVERSITY OF THE AEGEAN SCHOOL OF BUSINESS DEPARTMENT OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ENGINEERING Load Exchange Strategies for a Vehicle Routing Problem with Dynamic Pickups Michael Vitellas Supervisor: I.

Διαβάστε περισσότερα

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε "Κπβέξλεζε"),

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε Κπβέξλεζε), ρέδην Νφκνπ «Κχξσζε πκθσλίαο ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ Δηαηξεηψλ Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited θαη Μάηθξνζνθη Διιάο Αλψλπκε Βηνκεραληθή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Microsoft & Cisco Courses

Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Microsoft & Cisco Courses Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013 Microsoft & Cisco Courses MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 (σελ. 2-4) MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 (σελ. 5-7) MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2010/2013

Διαβάστε περισσότερα

Course Descriptions. Pre-requisite and core-requisite courses are listed under each course title.

Course Descriptions. Pre-requisite and core-requisite courses are listed under each course title. Course Descriptions The weight of each course is stated in terms of European Credit Transfer and Accumulation System Credits (ECTS Credits). The number of ECTS credits each course carries is based on the

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Σημείωση. Με ηελ επίζθεςε ζαο ζην site ηεο «Επηρεηξείλ», απνδέρεζηε αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο παξαθάησ όξνπο:

Νομική Σημείωση. Με ηελ επίζθεςε ζαο ζην site ηεο «Επηρεηξείλ», απνδέρεζηε αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο παξαθάησ όξνπο: Νομική Σημείωση Με ηελ επίζθεςε ζαο ζην site ηεο «Επηρεηξείλ», απνδέρεζηε αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο παξαθάησ όξνπο: Περιετόμενο. Τν web site ηεο Επηρεηξείλ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο αθνξνύλ ηηο ππεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Glossary of Terms and Definitions Greek

Glossary of Terms and Definitions Greek Glossary of Terms and Definitions Greek ITIL v3 Glossary, Greek translation of English v3 May 2007 Δπραξηζηήξηα Δθθξάδνπκε ηελ επγλσκνζύλε θαη ηηο επραξηζηίεο καο γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Stuart Rance θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιοποίεζε ηων Web 2.0 Επγαλείων ζε Ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζερ

Η Αξιοποίεζε ηων Web 2.0 Επγαλείων ζε Ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζερ Η Αξιοποίεζε ηων Web 2.0 Επγαλείων ζε Ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Εκπαίδεςζερ Μ. Γκοςνηούμα 1, Μ. Κοςκλαηδίδος 2 1 Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Μαθξηλίηζαο Πειίνπ gkountouma@yahoo.com 2 3 ν Πξφηππν

Διαβάστε περισσότερα

Χρημαηοδοηικά «Εργαλεία» Εσρωπαϊκών Ερεσνηηικών Προγραμμάηων

Χρημαηοδοηικά «Εργαλεία» Εσρωπαϊκών Ερεσνηηικών Προγραμμάηων ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΙΓΔΑΠ 1 ν Δζσηεξηθό εκηλάξην Δπηκόξθσζεο Πξνζσπηθνύ γηα πγρξεκαηνδνηνύκελα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Έξεπλαο Χρημαηοδοηικά «Εργαλεία» Εσρωπαϊκών Ερεσνηηικών Προγραμμάηων Αζμσορ (ΜΑ) Γεώπγιορ Κανηεπάκηρ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη Δνόρ E-learning Σςζηήμαηορ για ηην Δξ αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη

Ανάπηςξη Δνόρ E-learning Σςζηήμαηορ για ηην Δξ αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη 2 ο ΠΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 47 Ανάπηςξη Δνόρ E-learning Σςζηήμαηορ για ηην Δξ αποζηάζευρ Δκπαίδεςζη Μ.-Δ. Αγγελάκη 1, Γ. Καλλέρ 2, Ν. Τπύθυνα 3 Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, 1 epiangelaki@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Μέξνο Α (Ύιε Α Λπθείνπ) Φεθηαθή Ηιεθηξνληθή-Λνγηθέο Πύιεο Γηδάζθσλ: Αληώλεο Λαδάξνπ Τειέθσλν: 99616199

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα