Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο περιβάλλον"

Transcript

1 ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο περιβάλλον Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Οι ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ατµοσφαιρικοί ρυπαντές προέρχονται α) από τις απεκκρίσεις των οργανισµών β) απευθείας από τη καύση των υγρών και στερεών καυσίµων γ) από τις βιολογικές λειτουργίες των οργανισµών δ) από τα µετεωρολογικά φαινόµενα 2. Οι ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ατµοσφαιρικοί ρυπαντές προέρχονται α) από την αναπνοή των ζώων και των φυτών β) από τη διάβρωση του εδάφους γ) από τα προϊόντα καύσης των ορυκτών καυσίµων µε την επίδραση ηλιακής ακτινοβολίας δ) από τα παράγωγα των αγροτικών καλλιεργειών 3. Με τον όρο ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ (SMOG) εννοούµε α) τον καπνό από τις καπνοδόχους των εργοστασίων β) τη σκόνη που φέρνει ο άνεµος πάνω από την πόλη γ) τη βροχή που πέφτει ανακατεµένη µε οξείδια του πυριτίου δ) τον καπνό, το διοξείδιο του θείου και τα αιωρούµενα σωµατίδια που εκπέµπονται από τις βιοµηχανίες και τις κεντρικές θερµάνσεις. 4. Η ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ δηµιουργείται α) από την περίσσεια αζώτου στην ατµόσφαιρα β) από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στα προϊόντα καύσης των κινητήρων γ) από τη δράση του οξυγόνου της ατµόσφαιρας δ) από τη σκόνη εξαιτίας της µη ασφαλτόστρωσης των δρόµων 47

2 5. Κύριο συστατικό της ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ είναι α) η σκόνη που αιωρείται µέσα στην ατµόσφαιρα β) η αµµωνία που διαλύεται στο νερό γ) το διοξείδιο του θείου δ) ο καπνός που ανακατεύεται µε την υγρασία 6. Η ΓΥΨΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ οφείλεται στην αντίδραση α) 2Η 2 + Ο 2 2Η 2 Ο β) Ν 2 + 3Η 2 2ΝΗ 3 γ) Ν 2 + Ο 2 2ΝΟ δ) Η 2 SΟ 4 + CaCΟ 3 CaSΟ 4 + Η 2 Ο + CΟ 2 7. Ο κύριος παράγοντας που δηµιουργεί την ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ από τα ΟΞΕΙ ΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ είναι α) η ηλιακή ακτινοβολία β) η λειτουργία των ανθρακωρυχείων γ) η καύση των απορριµµάτων 8. Ο ΑΜΙΑΝΤΟΣ εισπνεόµενος από εργάτες προκαλεί α) λευχαιµία β) υπέρταση γ) πνευµονία δ) καρκίνο των πνευµόνων 9. Κατά τη ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ η θερµοκρασία της ατµόσφαιρας από το έδαφος προς τα πάνω α) παραµένει σταθερή έως τα µέτρα β) πέφτει όσο µεγαλώνει το ύψος γ) αυξάνεται, αντί να ελαττώνεται από ένα ορισµένο ύψος από το έδαφος 10. ΚΙΝΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ είναι α) τα ορυχεία β) τα εργοστάσια γ) τα αυτοκίνητα δ) οι δεξαµενές καυσίµων 48

3 11. Οι κύριοι ΡΥΠΟΙ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ είναι α) το θείο β) ο καπνός γ) οι υδρογονάνθρακες, το µονοξείδιο του άνθρακα και τα οξείδια του αζώτου δ) η αιθάλη 12. Κατά το ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ α) δηµιουργούνται ατµοσφαιρικές συνθήκες κατάλληλες για την αύξηση του ΝΟ 2 β) εκπέµπονται µεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που εµποδίζουν την θερµική ακτινοβολία του εδάφους και αυξάνουν την θερµοκρασία του πλανήτη γ) µειώνονται οι εκτάσεις των τροπικών δασών 13. Το ΙΑΛΥΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟ στο νερό α) ελαττώνει την αλµυρότητά του β) αυξάνει τη θερµοκρασία του γ) είναι σπουδαίος παράγοντας για τη ζωή των υδροβίων οργανισµών 14. Οι ΑΕΡΟΒΙΟΙ ΑΠΟΙΚΟ ΟΜΗΤΕΣ µέσα στο νερό α) διασπούν τα λύµατα και αυξάνουν το ποσό του οξυγόνου. β) διασπούν τα λύµατα και µειώνουν το οξυγόνο γ) συνθέτουν πιο περίπλοκες ενώσεις από τα λύµατα χωρίς να επηρεάζουν το οξυγόνο δ) διασπούν τα λύµατα και βοηθούν την αναπνοή των ψαριών 15. Οι ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΙ ΑΠΟΙΚΟ ΟΜΗΤΕΣ α) βοηθούν στην αποφυγή της σήψης των οργανικών λυµάτων µέσα στο νερό β) µειώνουν την παραγωγή τοξικών ουσιών µέσα στο νερό, εξαιτίας των οργανικών λυµάτων γ) παράγουν θρεπτικές ουσίες χρήσιµες στα ψάρια δ) δηµιουργούν σήψη και παράγουν διάφορα τοξικά αέρια µέσα στο νερό 49

4 16. Η ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ µετρά α) την ποσότητα του οξυγόνου που χρησιµοποιείται από τους αερόβιους αποικοδοµητές σε πέντε ηµέρες και σε ορισµένο όγκο ακαθάρτων νερών στους 20 C. β) την ποσότητα του οξυγόνου που καταναλώνεται για την αναπνοή των ψαριών γ) την ποσότητα του οξυγόνου που παράγουν τα φύκια µέσα στο νερό δ) την ποσότητα του οξυγόνου που παράγεται από τους αερόβιους οργανισµούς 17. Η ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΟΞΥΓΟΝΟ αφορά α) τη διαλυτότητα του διοξειδίου του άνθρακα στο νερό β) τη διαλυτότητα των ανόργανων ουσιών στο νερό γ) την ύπαρξη των φυκών µέσα στο νερό δ) βραδέως βιοδιασπούµενες οργανικές ουσίες ή µη βιοδιασπούµενες ουσίες 18. Ο ΒΑΘΜΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ µιας θαλάσσιας περιοχής εκτιµάται κατά προσέγγιση από α) την απουσία ή παρουσία ενός ή περισσοτέρων οργανισµών β) το ph του νερού γ) τις ενδείξεις του θερµοµέτρου δ) τον βαθµό της αλµυρότητας του νερού 19. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ έχουµε όταν α) ένα µέταλλο αντιδρά µε άλλες χηµικές ουσίες β) η συγκέντρωση του µετάλλου υπερβεί ένα όριο, οπότε το µέταλλο προκαλεί δηλητηριάσεις και βλάβες στους οργανισµούς γ) ένα µέταλλο συγκεντρώνεται σε µεγάλα ποσά στα πετρώµατα 50

5 20. Η υπερβολική συγκέντρωση ΨΕΥ ΑΡΓΥΡΟΥ στον οργανισµό προκαλεί α) αιµόλυση β) αναιµία γ) καρκίνο δ) ηπατίτιδα 21. Η υπερβολική συγκέντρωση ΜΟΛΥΒ ΟΥ στον οργανισµό α) βοηθά στην παραγωγή ερυθρών αιµοσφαιρίων β) επιφέρει κυτταρικές αλλαγές στα ερυθρά αιµοσφαίρια και νευροψυχικές και χρωµατοσωµικές ανωµαλίες γ) βελτιώνει τις διανοητικές λειτουργίες 22. Οι ρυπάνσεις από ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ προέρχονται από α) τα απόνερα βιοµηχανιών παραγωγής γεωργικών προϊόντων β) την επέκταση των βοσκοτόπων γ) τη συλλογή και αποµάκρυνση των σκουπιδιών δ) τις διαβρώσεις των εδαφών 23. ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι η α) έλλειψη θρεπτικών συστατικών β) υπερβολική συγκέντρωση θρεπτικών συστατικών γ) ύπαρξη µεγάλης ποσότητας τοξικών ουσιών δ) ύπαρξη µεγάλης ποικιλίας οργανισµών 24. Τα ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΟΙ στο νερό α) αδρανοποιούνται β) ενεργοποιούνται γ) πολλαπλασιάζονται 51

6 25. Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ κάνει επικίνδυνα ορισµένα θαλασσινά επειδή α) συγκρατούν τους παθογόνους µικροοργανισµούς στο σώµα τους β) τρέφονται µε επιβλαβή για τον άνθρωπο φύκια γ) περιέχουν δηλητήρια στο σώµα τους. 26. Η ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ στους οργανισµούς α) προκαλεί το γρήγορο πολλαπλασιασµό τους β) προσβάλλει τα γονίδια τους γ) προκαλεί την αύξηση του πληθυσµού τους δ) τους κάνει περισσότερο ανθεκτικούς σε διάφορες ασθένειες 27. Το ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ που ρίχνεται µέσα στη θάλασσα α) αποτελεί λίπασµα για τα φύκια β) είναι τροφή για τα ψάρια γ) σκοτώνει τα θαλασσοπούλια, καταστρέφει το φυτοπλαγκτόν και άλλους υδρόβιους οργανισµούς δ) ευνοεί την εξάπλωση των καβουριών και των στρειδιών 28. Τα ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ προέρχονται από α) τα εργοστάσια β) τα σπίτια γ) τα χωράφια δ) τα χηµικά εργαστήρια 29. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ είναι νερά α) ανακατεµένα µε χώµατα β) που παρασύρουν κλαδιά και χαλίκια γ) µε λάδια, στερεά σώµατα και χηµικές ουσίες δ) µε καλάµια και χόρτα 52

7 30. Τα ΝΕΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΑΠΟ ΣΚΟΥΠΙ ΟΤΟΠΟΥΣ είναι α) κατάλληλα για πόσιµο νερό των ζώων β) κατάλληλα για άρδευση χωραφιών γ) κατάλληλα για βιοµηχανική χρήση δ) ακατάλληλα για κάθε χρήση 31. ΛΥΜΑΤΑ είναι α) διαυγή υγρά β) θολά υγρά, που περιέχουν 99,9% νερό και το υπόλοιπο είναι σύµπλοκα οργανικά και ανόργανα προϊόντα γ) υγρά αποτελούµενα από οργανικούς διαλύτες 32. Κύρια συστατικά των ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ είναι α) η άµµος και τα χαλίκια β) η ποικιλία των ανοργάνων αλάτων γ) το νερό και τα οργανικά συστατικά δ) το νερό και η άµµος 33. Κατά τον ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, τα λύµατα α) αναµειγνύονται µε χηµικές ουσίες ώστε να αποβληθεί το νερό β) υφίστανται ανάµειξη µε χαλίκια γ) αραιώνονται µε νερό δ) διέρχονται από ειδικές κατασκευές που συγκρατούν τα στερεά υλικά 34. ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ των λυµάτων είναι α) η βιοχηµική διάσπαση των λυµάτων διαµέσου αερόβιων ή αναερόβιων µικροοργανισµών β) η επεξεργασία των λυµάτων διαµέσου χηµικών ουσιών γ) ο εµπλουτισµός των λυµάτων διαµέσου οργανικών ουσιών δ) η ανάµειξη των λυµάτων µε άµµο 53

8 35. Σε ένα ΣΗΠΤΙΚΟ ΒΟΘΡΟ τα λύµατα α) αραιώνονται µε νερό β) υφίστανται καθαρισµό διαµέσου αναερόβιας επεξεργασίας γ) εµπλουτίζονται µε λάσπη δ) εµπλουτίζονται µε ανόργανα συστατικά 36. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΛΑΣΠΗ είναι α) η λάσπη των ιαµατικών πηγών β) η λάσπη των αλµυρών λιµνών γ) τα στερεά υπολείµµατα των λυµάτων µετά το δευτεροβάθµιο καθαρισµό δ) τα αέρια που παράγονται στους βόθρους 37. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ των λυµάτων έχουµε όταν τα λύµατα α) απορρίπτονται στη θάλασσα β) απορρίπτονται ανεπεξέργαστα στα χωράφια γ) αναµειγνύονται µε νερό δ) υφίστανται διήθηση, προσρόφηση από ενεργό άνθρακα, οξείδωση και αποστείρωση. 38. ΙΑΒΡΩΣΗ είναι α) οι προσχώσεις στο έλτα των ποταµών β) η παράσυρση, φθορά και καταστροφή του εδάφους που βρίσκεται στα ανώτερα στρώµατα του εδάφους γ) οι καθιζήσεις υλικών στους ποταµούς δ) η συσσώρευση φερτών υλικών από τα νερά της βροχής στις πεδιάδες 39. Η ΥΠΕΡΒΟΣΚΗΣΗ α) δηµιουργεί εδάφη κατάλληλα για βόσκηση β) βοηθά στην ανάπτυξη του γειτονικού δάσους γ) αναστέλλει τις δυσµενείς επιπτώσεις της όξινης βροχής δ) αλλάζει τη φυτική σύνθεση, καταστρέφει τις ρίζες των φυτών και ενισχύει την επίδραση των χειµάρρων 54

9 40. Η ΟΙΚΟΠΕ ΟΠΟΙΗΣΗ των δασικών µας εκτάσεων σχετίζεται µε την α) αύξηση του βιοτικού µας επιπέδου β) κερδοσκοπία πάνω στη γη γ) µείωση του ρυθµού οικοδόµησης στις αγροτικές περιοχές δ) ποιοτική αναδιάταξη των δασικών µας εκτάσεων 41. Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΟΜΗΣΗ διευκολύνει α) τον πολεοδοµικό σχεδιασµό β) τον εµπρησµό των δασών γ) την οίκηση στις αγροτικές περιοχές δ) την ανάπτυξη χώρων αναψυχής 42. ΒΙΟΑΕΡΙΟ είναι αέριο που παράγεται α) από τη ζυµωτική αναερόβια επεξεργασία των σκουπιδιών β) από τα φυτά του δάσους γ) από τα φυτά της θάλασσας 43. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ των σκουπιδιών είναι η απόθεση των σκουπιδιών α) µετά την απολύµανσή τους β) κατά στρώσεις και η επικάλυψή τους µε χώµα γ) σε υψικαµίνους δ) σε βαθιές θάλασσες 44. Η περιβαλλοντικά αποδεκτή ΚΑΥΣΗ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ γίνεται σε α) συλλεκτικά οχήµατα β) οικιακές συσκευές στο σπίτι γ) ειδικές εγκαταστάσεις µακριά από την πόλη 45. Τα ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ α) ρίχνονται στη θάλασσα β) καίγονται σε ειδικούς κλιβάνους γ) θάβονται µαζί µε άλλα σκουπίδια 55

10 46. Με τη λειτουργία των ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχει ο κίνδυνος α) άντλησης υπόγειων υδάτων β) παραγωγής διοξειδίου του θείου γ) παραγωγής αζώτου δ) διαρροής ραδιενέργειας στο περιβάλλον 47. Η ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΟΣ ΤΕΦΡΑ α) κατευθύνεται αποκλειστικά στους πόλους β) αιωρείται στην ατµόσφαιρα και σταδιακά κατακάθεται στο έδαφος γ) πέφτει αποκλειστικά στη θάλασσα 48. Η κυριότερη συµβολή της συνετής χρήσης των ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ στην παραγωγή τροφών είναι ότι α) δηµιούργησαν νέα είδη φυτών β) ευνόησαν την αύξηση του αριθµού των εντόµων γ) ευνόησαν την παραγωγή τροφίµων και καταπολέµησαν τα βλαβερά για την υγεία έντοµα 49. ΦΥΤΟΚΤΟΝΑ είναι χηµικές ουσίες που σκοτώνουν α) ζιζάνια φυτών β) κουνούπια γ) έντοµα 50. ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΩΜΕΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ είναι α) ουσίες κατάλληλες για χρήση στα τρόφιµα β) εντοµοκτόνα ιδιαίτερα επικίνδυνα γιατί ανθίστανται στη διάσπασή τους και εισέρχονται στις τροφικές αλυσίδες γ) φάρµακα που καταπολεµούν τις µολύνσεις δ) απολυµαντικά των σκουπιδιών 56

11 51. ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ είναι α) φάρµακα που απολυµαίνουν τις τουαλέτες β) φάρµακα που αποφράσσουν τις αποχετεύσεις γ) εντοµοκτόνα ιδιαίτερα τοξικά που διαταράσσουν τα οικοσυστήµατα και εξαφανίζουν πουλιά και ψάρια 52. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ σηµαίνει ότι α) οι οργανισµοί συσσωρεύουν ουσίες και συστατικά σε ποσότητες µεγαλύτερες από αυτές που βρίσκονται στο περιβάλλον β) οι οργανισµοί αυξάνουν τον πληθυσµό τους γ) οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των οργανισµών πολλαπλασιάζονται στους απογόνους τους δ) αυξάνεται το µέγεθος του σώµατος των ζώων 53. Μειονέκτηµα της ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ είναι α) η µικρή απόδοση της καλλιέργειας β) η ταχύτατη διάδοση ασθενειών γ) τα µεγάλα έξοδα εργασίας 54. Μειονέκτηµα της ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ είναι ότι χρειάζονται α) λιγότερα φυτοφάρµακα β) µεγάλες ποσότητες ενέργειας γ) µικρές εκτάσεις γης δ) µικρές ποσότητες νερού 55. Το ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ οφείλεται α) στην αύξηση του παραγοµένου οξυγόνου στην ατµόσφαιρα β) στην υπερβολική ποσότητα αζώτου στην ατµόσφαιρα γ) στην αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα που απορροφά την ανακλώµενη από το έδαφος ακτινοβολία και θερµαίνει τον πλανήτη δ) στην τήξη των πάγων στους πόλους 57

12 56. ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΟΖΟΝ είναι α) το όζον της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις β) προϊόν της φωτοχηµικής ρύπανσης στο κέντρο της πόλης γ) προϊόν της υψηλής θερµοκρασίας καύσης των κινητήρων δ) η ασπίδα που προστατεύει τη γη από την υπεριώδη ακτινοβολία 57. ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ είναι α) η ρύπανση που οφείλεται στο όζον β) η αραίωση του στρώµατος του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική γ) η έλλειψη όζοντος κατά τη φωτοχηµική ρύπανση δ) η εξαφάνιση του όζοντος στη διάρκεια της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 58. Τα ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ Η στο νερό α) σχηµατίζουν µονοµοριακό στρώµα που εµποδίζει την ανταλλαγή των αερίων µεταξύ ατµοσφαιρικού αέρα και νερού β) επιδρούν ευνοϊκά στις τροφικές αλυσίδες γ) συµβάλλουν στην αναπαραγωγή της θαλάσσιας ζωής δ) αυξάνουν τη φυσική αντίσταση των οργανισµών 58

13 Β. Ερωτήσεις αντιστοίχισης Αντιστοιχίστε τις έννοιες της στήλης Α µε τις αυτές της στήλης Β, µε ένα συνδετικό βέλος. 1. Α Β το SO 2 το CO το O 3 ο µόλυβδος α. είναι το κυριότερο συστατικό που ανιχνεύεται στη φωτοχηµική ρύπανση, γι αυτό και χρησιµοποιείται ως δείκτης της β. µπορεί να επηρεάσει επικίνδυνα την ψυχολογική και νευρική κατάσταση των παιδιών, καθώς και την πνευµατική τους επίδοση γ. είναι ο σπουδαιότερος δείκτης ατµοσφαιρικής ρύπανσης, γιατί είναι εύκολος ο προσδιορισµός του και επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία δ. δεσµεύει την αιµοσφαιρίνη και εµποδίζει την οξυγόνωση των ιστών 59

14 2. Α Β το φαινόµενο του θερµοκηπίου η όξινη βροχή το φαινόµενο El Ninio α. έχει ως συνέπεια µεγάλες καταιγίδες, αιφνίδιες πληµµύρες, ανοµβρίες, ξηρασίες, καταστροφικές κατολισθήσεις και καταστροφές στις καλλιέργειες και στα αλιεύµατα ορισµένων περιοχών β. έχει ως αποτέλεσµα την ανύψωση της στάθµης της θάλασσας, την τήξη των πολικών πάγων, τη µείωση των αποθε- µάτων του νερού, την απώλεια καλλιεργούµενων εκτάσεων γ. ρυπαίνει το έδαφος και τα νερά, διαταράσσει τη γονιµότητα και την καρποφορία της χλωρίδας και αποδυναµώνει τους µηχανισµούς των φυτών απέναντι στα παράσιτα 3. Α Β ρύπανση του περιβάλλοντος µόλυνση του περιβάλλοντος περιβαλλοντικά προβλήµατα α. αφορούν την υγεία, την οικονοµία, την προστασία του περιβάλλοντος και την αισθητική του β. αλλοίωση της σύστασης και της µορφής των χηµικών και βιολογικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος γ. η είσοδος µικροβίων επικίνδυνων για την υγεία, µέσα στο περιβάλλον 60

15 4. Α Β πρωτογενείς ρυπαντές δευτερογενείς ρυπαντές καπνοµίχλη φωτοχηµική ρύπανση α. δηµιουργείται σε µια περιοχή όταν επικρατούν SO 2, καπνός και αιωρού- µενα σωµατίδια που εκπέµπονται κυρίως από τη βιοµηχανία β. εκλύονται απευθείας από τη ρυπαντική πηγή και προέρχονται από τη καύση ορυκτών καυσίµων γ. απαιτεί για τον σχηµατισµό της, ηλιακή ακτινοβολία δ. προέρχονται από τους πρωτογενείς µε την επίδραση του ηλιακού φωτός 5. Α Β αιωρούµενα σωµατίδια όξινη βροχή γυψοποίηση των µαρµάρων οξείδια του αζώτου α. τα θειικά και νιτρικά οξέα που είναι διαλυµένα µέσα στο νερό της βροχής β. βασικές ενώσεις που µε την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας προκαλούν φωτοχηµική ρύπανση γ. σκόνη, τσιµέντο και καπνός που αιωρούνται στην ατµόσφαιρα δ. Το CaCO 3 µετατρέπεται σε CaSO 4 κατά την αντίδραση Η 2 SO 4 + CaCO 3 CaCO 4 + Η 2 O + CO 2 61

16 6. Α Β µόλυβδος αµίαντος θόρυβος λειχήνες α. µειώνεται σηµαντικά από τη βλάστηση β. εξαφανίζονται εκεί όπου υπάρχουν µεγάλες συγκεντρώσεις SO 2 γ. µονωτικό και άκαυστο υλικό που εισπνεόµενο προκαλεί καρκίνο των πνευµόνων δ. βαρύ µέταλλο που βλάπτει τον εγκέφαλο, τα νεύρα και είναι καρκινογόνο 7. Α Β µεταλλική τοξικότητα πολυχλωριωµένα διφενύλια θρεπτικές ουσίες αστικά λύµατα α. απαραίτητες για τη διατήρηση της ανάπτυξης και του µεταβολισµού β. προέρχονται από τις χρήσεις του νερού στις πόλεις γ. οργανικές τοξικές ουσίες που βρίσκονται στα απόβλητα των χηµικών βιοµηχανιών δ. σαν συνέπεια έχει την απορρόφηση και συσσώρευση συγκεντρώσεων µετάλλων στους ιστούς των οργανισµών 62

17 8. Α Β ευτροφισµός παθογόνοι µικροοργανισµοί µύδια και άλλα θαλασσινά κολοβακτήρια α. διηθούν µεγάλες ποσότητες νερού και συγκρατούν παθογόνους οργανισµούς β. είναι δείκτες της αστικής µόλυνσης σε περιοχές κολύµβησης γ. συνήθως αδρανοποιούνται στο θαλασσινό νερό δ. υπέρµετρη αύξηση των συγκεντρώσεων των θρεπτικών ουσιών µέσα στο νερό 9. Α Β βιοαέριο από σκουπίδια υγιεινοµική ταφή σκουπιδιών καύση σκουπιδιών α. γίνεται σε ειδικές εγκαταστάσεις για να µην ρυπαίνεται η ατµόσφαιρα β. ζυµωτική αναερόβια επεξεργασία γ. απόθεση των σκουπιδιών σε ειδικές εγκαταστάσεις που σκεπάζονται µε χώµα 10. Α Β άλεση και πολτοποίηση σκουπιδιών νοσοκοµειακά απορρίµµατα τεχνητή ραδιενέργεια α. οφείλεται στις πυρηνικές δοκιµές και στις εφαρµογές των ραδιοϊσοτόπων β. επεξεργασία που γίνεται µε κατάλληλες συσκευές στο σπίτι γ. απαιτούν ειδική επεξεργασία 63

18 11. Α Β οργανοχλωριωµένες ενώσεις βιολογική µεγέθυνση µονοκαλλιέργεια α. συσσώρευση των µη διασπούµενων παρασιτοκτόνων στους ιστούς σε ποσότητες µεγαλύτερες από τις αρχικές β. οµοιόµορφο αφύσικο περιβάλλον που δηµιουργεί τη διάδοση πολλών ασθενειών, µέσω παρασίτων γ. ιδιαιτέρως επικίνδυνα εντοµοκτόνα Γ. Ερωτήσεις διάταξης Βάλτε στη σωστή σειρά τις παρακάτω έννοιες ή διαδικασίες µε βάση 1. τη δηµιουργία θερµικής αναστροφής α) ανταλλαγή αερίων µαζών ανάµεσα στο ανώτερο ψυχρό στρώµα αέρος και στην κατώτερη θερµή µάζα β) εγκλωβισµός των ρύπων κάτω από το θερµό στρώµα αέρα, πάνω από την πόλη γ) δηµιουργία θερµού στρώµατος αέρα, πάνω από την πόλη 2. την πρόκληση ευτροφισµού σε κλειστούς θαλάσσιους κόλπους και λίµνες α) δυνατές βροχές β) λιπάσµατα που πέφτουν στα νερά, παρασυρόµενα από τις βροχές γ) υπερβολική ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού 64

19 3. την ανάκτηση ενέργειας από τα απορρίµµατα α) απορρίµµατα β) ανάκτηση ενέργειας γ) καύση 4. το φαινόµενο του θερµοκηπίου α) οι ακτίνες του ήλιου διαπερνούν την ατµόσφαιρα της γης και θερµαίνουν την επιφάνειά της β) ένα µέρος της θερµότητας εδάφους - ατµόσφαιρας εκπέµπεται στο διάστηµα εκτός κι αν εµποδιστεί από το CΟ 2 και άλλα αέρια γ) η θερµότητα της υπεριώδους ακτινοβολίας επιστρέψει στην ατµόσφαιρα της γης δ) όσο πιο µεγάλες είναι οι ποσότητες του CO 2 και των άλλων αερίων στην ατµόσφαιρα, τόσο πιο πολύ εµποδίζεται η θερµότητα της γης να διαφύγει στο διάστηµα. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης και κρίσης 1. Τι είναι η αιθαλοµίχλη; 2. Γιατί η καπνοµίχλη αναφέρεται και ως ρύπανση τύπου Λονδίνου; 3. Ποιες είναι οι κυριότερες πηγές παραγωγής των οξειδίων του αζώτου και των υδρογονανθράκων που προκαλούν την ατµοσφαιρική ρύπανση; 4. Γιατί το πεντελικό µάρµαρο της Ακρόπολης έπαθε τις τελευταίες δεκαετίες τόσες φθορές και αλλοιώσεις από την ατµοσφαιρική ρύπανση, όσες δεν έπαθε στο πέρασµα των αιώνων; 5. Ποιες είναι οι επιδράσεις του θορύβου στην υγεία του ανθρώπου; 6. Εξηγήστε το φαινόµενο της θερµοκρασιακής αναστροφής. 7. Τι είναι το φαινόµενο του θερµοκηπίου και ποιους κινδύνους συνεπάγεται. 8. Ποια είναι η διαφορά των όρων B.O.D. (βιοµηχανική απαίτηση σε οξυγόνο) και C.O.D. (χηµική απαίτηση σε οξυγόνο). 9. Πώς προκαλείται η θερµική ρύπανση. 65

20 10. Γιατί οι απορροφητικοί βόθροι είναι το χειρότερο µέσο διάθεσης των ακάθαρτων νερών. 11. Πώς µολύνονται τα νερά από τη ραδιενέργεια. 12. Γιατί παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η βιολογική λάσπη. 13. Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες των πυρκαγιών στις δασικές εκτάσεις. 14. Πώς γίνεται η υγειονοµική ταφή των σκουπιδιών. 15. Γιατί η ρύπανση του περιβάλλοντος εµφανίζεται µε ιδιαίτερη ένταση στα µεγάλα αστικά και βιοµηχανικά κέντρα. 16. Αναφέρετε µέτρα που συνδέονται µε την αποµάκρυνση του νέφους στις αστικές περιοχές. 17. Πώς προκαλείται η γυψοποίηση των µαρµάρων. 18. Τι είναι η αµιάντωση. 19. Ποια είναι η διαφορά του θορύβου από τους υπόλοιπους ρυπαντές. 20. Αναφέρετε επιδράσεις της µεταλλικής τοξικότητας. 21. Ποιο είναι το πρόβληµα µε τις εφαρµοζόµενες λιπάνσεις στις σύγχρονες γεωργικές καλλιέργειες; 22. Τι είναι ο ευτροφισµός σε ένα υδάτινο οικοσύστηµα. 23. Πού οφείλεται κατά µεγάλο µέρος η δυσάρεστη οσµή και το χρώµα των λυµάτων. 24. Που οφείλεται η διάβρωση του εδάφους. 25. Ποιες είναι οι συνέπειες της υπερβόσκησης. 26. Ποια είναι τα αποτελέσµατα των πυρκαγιών στο δάσος; 27. Γιατί τα ραδιενεργά κατάλοιπα αποτελούν την πιο επικίνδυνη µορφή ρύπανσης. 28. Ποιος είναι ο µηχανισµός ραδιενεργού µόλυνσης του ανθρώπου από το γάλα. 29. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις του DDT στην αναπαραγωγή των ψαριών και των πτηνών. 30. Ποια είναι και γιατί τα κυριότερα παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα. 31. Ποιος είναι ο ρόλος του στρώµατος του όζοντος στη στρατόσφαιρα. 32. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των όρων «ρύπανση» και «µόλυνση» του περιβάλλοντος. 66

21 33. Η αναπτυξιακή πολιτική των αναπτυγµένων κρατών είναι ή όχι υποκρισιακή και γιατί. 34. Πού είναι πιο έντονο το φαινόµενο του ευτροφισµού, στις λίµνες ή στις ανοικτές θάλασσες και γιατί. 35. Από πού και πώς προέρχεται το βιοαέριο. 36. Γιατί στις µονοκαλλιέργειες η χρήση πολλών χηµικών λιπασµάτων υποβαθµίζει τελικά το έδαφος. 37. Ποιες συνέπειες έχει η ρύπανση από πετρελαιοειδή στους θαλάσσιους οργανισµούς. 38. Πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των οικιακών απορριµµάτων. 39. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της φθίνουσας δασοκάλυψης στο λεκανοπέδιο της Αττικής; 40. Τι είναι, πως δηµιουργείται και πως αντιµετωπίζεται το νέφος στις αστικές περιοχές. 41. Τι σηµαίνει για τη ζωή η καταστροφή της στρατοσφαιρικής στοιβάδας του όζοντος και γιατί. 42. Πώς συνδέεται η αύξηση του CO 2 στην ατµόσφαιρα µε την άνοδο της στάθµης της θάλασσας. 43. Ποιο είναι το «κακό» και ποιο είναι το «καλό» όζον και γιατί. 67

22 68

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 39 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Σχολικό Έτος 2011-12 Μάθηµα : Ερευνητικές Εργασίες Α Λυκείου Α Τετράµηνο ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ : ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Οµάδα Εργασίας ΑΓΑΠΗΤΟΣ Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι (Βασικές έννοιες και όροι της οικολογίας και του περιβάλλοντος) ρ. Θεόδωρος Κουσουρής περιβαλλοντολόγος -Άβιο: Αυτό που δεν έχει ζωή, που δεν είναι ζωντανό. -Αβιοτικό περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει.

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει. ΡΥΠΑΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Η γη είναι ο µόνος από τους πλανήτες του Ηλιακού συστήµατος που εµφανίζει το φαινόµενο της ζωής. Το µοναδικό αυτό «προνόµιο» δηλαδή η ανάπτυξη και συντήρηση της ζωής στον πλανήτη µας οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΠΤΥΧΙΑΚΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Πτυχιακή εργασία της Μαρίας Παρίση Εισηγήτρια : ρ. Ελένη Γουµενάκη

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε 11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι φύλλο εκπαιδευτικών Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια της ρύπανσης του νερού και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 1 «Το Μoνοπάτι του Νερού» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για σχολεία A/ΘΜΙΑΣ (τάξεις: Α, Β, Γ, ) 2005-2006

ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 1  «Το Μoνοπάτι του Νερού» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για σχολεία A/ΘΜΙΑΣ (τάξεις: Α, Β, Γ, ) 2005-2006 ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 1 «Το Μoνοπάτι του Νερού» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για σχολεία A/ΘΜΙΑΣ (τάξεις: Α, Β, Γ, ) 2005-2006 ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 2 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου Κτιριακό Συγκρότηµα Αγ. Τριάδας Κόρθι, 84502

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Χηµείας. Εισαγωγή

Η ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Χηµείας. Εισαγωγή Η ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Χηµείας 1 Α.Σολοµανίδου, 1 Ι.Σακλά, 2 Κ.Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, 3 A.I.Μαρούλης 1 aggelina1984@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού Το νερό είναι µια ουσία άχρωµη, άοσµη, άγευστη και υγρή σε κανονικές συνθήκες. Αποτελεί το 70% του ανθρώπινου σώµατος και είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 5 1. Τι συμβαίνει στον πλανήτη μας; Αίτια της κλιματικής αλλαγής 6 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 36,6-5 16/02/2012 6 E. coli 17 18 19 o 16 . 29) 16/02/2012 17 20 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 22 16/02/2012 23 19 20 21 - 16/02/2012 22 44 - - 45 - - + 1 +

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προγράµµατα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.6.1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Επίδραση και αντιμετώπιση οξειδωτικού στρες στο δέρμα...4 Γήρανση του Δέρματος από το Περιβάλλον και Αντιμετώπισή της... 10 Φαρμακείο: Τραύματα Δέρματος - Πρώτες Βοήθειες... 19 Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝ ΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών.

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Γενικά Τα βιοµηχανικά απόβλητα αποτελούν µία από τις κυριότερες πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η βιοµηχανική δραστηριότητα παράγει υγρά απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και 1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και φυτικό βασίλειο εξαρτώνται πλήρως από το νερό, διότι

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον Επιπτώσεις στις βιοκοινωνίες

Φαινόμενα ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον Επιπτώσεις στις βιοκοινωνίες Φαινόμενα ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον Επιπτώσεις στις βιοκοινωνίες Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου 1, 141 23 Λυκόβρυση, e-mail : mdoula@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νερό και φύση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ. Η χηµική σύσταση του νερού. Οι ιδιότητες του νερού. Στόχοι. Πληροφορίες

Νερό και φύση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ. Η χηµική σύσταση του νερού. Οι ιδιότητες του νερού. Στόχοι. Πληροφορίες 03 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι Πληροφορίες Η χηµική σύσταση του νερού Να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές: Tη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Παράκτια Οικοσυστήματα

Παράκτια Οικοσυστήματα Παράκτια Οικοσυστήματα Χερσαία παράκτια οικοσυστήματα Αμμώδεις ακτές και αμμόλοφοι (θίνες) Βραχώδεις ακτές Παράκτια δάση και θαμνώνες Υγροτοπικά οικοσυστήματα Εκβολές και δέλτα ποταμών Λιμνοθάλασσες Έλη

Διαβάστε περισσότερα

Αβιοτικό περιβάλλον: Το σύνολο των αβιοτικών παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα). Οι βιότοποι.

Αβιοτικό περιβάλλον: Το σύνολο των αβιοτικών παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα). Οι βιότοποι. 1 of 10 A Άβιος: Αυτός που δεν έχει ζωή. Αβιοτικό περιβάλλον: Το σύνολο των αβιοτικών παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα). Οι βιότοποι. Αβιοτικό σύστημα: Το σύνολο των μη ζώντων

Διαβάστε περισσότερα