ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ"

Transcript

1 CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β Χανιά, Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών του CO 2 από τη χρήση των συµβατικών καυσίµων αποτελεί ένα σηµαντικό θέµα σήµερα που σχετίζεται µε την επίταση του φαινοµένου του θερµοκηπίου και τις κλιµατικές αλλαγές. Στη Κρήτη αν και υπάρχουν εκτιµήσεις της ΕΗ σχετικά µε το ύψος των εκποµπών του CO 2 από τις ηλεκτροπαραγωγικές της µονάδες που καταναλώνουν βαρύ και ελαφρύ πετρέλαιο, δεν υπάρχουν µέχρι σήµερα στοιχεία σχετικά µε τις συνολικές εκποµπές CO 2 από τη χρήση συµβατικών καυσίµων. Στη παρούσα εργασία γίνεται υπολογισµός των συνολικών εκποµπών CO 2 στην Κρήτη το 2000 από το τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής και τη κατανάλωση συµβατικών καυσίµων στα κτίρια, στη βιοµηχανία και τις µεταφορές. Όπως προκύπτει η κατά κεφαλήν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη είναι µικρότερη από το µέσο όρο της χώρας και οι εκποµπές CO 2 στην Κρήτη είναι αρκετά µικρότερες (ανά κάτοικο) από το µέσο όρο της χώρας. Προκύπτει επίσης διαφορετική κατανοµή των εκποµπών CO 2 στην Κρήτη, στους διάφορους τοµείς, από τη κατανοµή των εκποµπών του σε όλη τη χώρα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι εκποµπές CO 2 σχετίζονται άµεσα µε τη χρήση συµβατικών καυσίµων, άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου σε διάφορες δραστηριότητες όπως: α) Ηλεκτροπαραγωγή β) Βιοµηχανία γ) Κτίρια δ) Μεταφορές Το διαφορετικό επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης αλλά και το είδος των παραγωγικών και άλλων δραστηριοτήτων σε µία περιοχή συνεπάγεται διαφορετική κατανάλωση συµβατικών καυσίµων και συνεπώς διαφοροποίηση στο επίπεδο των εκποµπών CO 2 ανά άτοµο. Στην Κρήτη δεν παρατηρείται κατανάλωση λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή ενώ πολύ µικρή κατανάλωση υγραερίου. Από τα συµβατικά καύσιµα, µεγάλη χρήση παρατηρείται στο µαζούτ, στο ντήζελ κίνησης και θέρµανσης και στους διάφορους τύπους της βενζίνης. Στην εργασία αυτή για τον υπολογισµό των εκποµπών του CO 2 ακολουθήθηκε η εξής µεθοδολογία. Σε κάθε ένα τοµέα από τους τέσσερις προαναφερθέντες καταγράφηκε η κατανάλωση συµβατικών καυσίµων. Στη συνέχεια µε τη χρήση κατάλληλων συντελεστών υπολογίστηκαν οι εκποµπές CO 2. εν έγινε καταγραφή της κατανάλωσης υγραερίου, που είναι πολύ µικρή και εκτιµήθηκε ότι δεν επηρεάζει περισσότερο από 1% τις συνολικές εκποµπές CO 2 στο νησί. Επίσης, δεν λήφθησαν υπ όψη οι εκποµπές CO 2 από τη καύση ξύλου και πυρηνόξυλου δεδοµένου ότι τα καύσιµα αυτά είναι βιοµάζα.

2 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ CO 2 ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟ Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη γίνεται: α) Με δύο σταθµούς παραγωγής στα Χανιά και το Ηράκλειο που χρησιµοποιούν συµβατικά καύσιµα (πετρέλαιο) β) Με διάφορα αιολικά πάρκα που βρίσκονται στην Ανατολική πλευρά του νησιού γ) Με δύο µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς που βρίσκονται στο Νοµό Χανίων Στο πίνακα 1.1 φαίνεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη το 2000, ενώ στο πίνακα 1.2 οι ετήσιες εκποµπές CO 2 από τη λειτουργία των συµβατικών σταθµών της ΕΗ στην Κρήτη. ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΟ 2000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΟ 2000 (GWh) Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 1022,730 47,82 ΣΥΝΟΛΟ ΞΥΛΟΚΑΜΑΡΑΣ 911,369 42,61 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 934,109 90,43 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 203,772 9,53 ΜΙΚΡΑ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 1,021 0,048 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ ΑΠΕ 204,793 9,57 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΗ (t/year) (2000) ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩ Ν ΣΤΕΡΕΩΝ SO2 NOx CO CO2 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ 553, , ,5 366, ,4 ΞΥΛΟΚΑΜΑΡΑ 89,7 212, ,5 29, ,7 ΣΥΝΟΛΟ KΡΗΤΗΣ 643, , ,

3 2. CO 2 ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ Ο συνηθέστερος τρόπος θέρµανσης των κτιρίων στη Κρήτη είναι µε τη χρήση πετρελαίου θέρµανσης. Χρησιµοποιείται επίσης η βιοµάζα, κυρίως το ξύλο, ή το ελαιοπυρηνόξυλο αλλά δεδοµένου ότι η βιοµάζα έχει ουδέτερη επίπτωση στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, δεν καταγράφονται οι εκποµπές CO 2 από αυτήν. Το 2000 υπολογίστηκε ότι καταναλώθηκαν για τη θέρµανση κτιρίων t πετρελαιου θέρµανσης και οι αντίστοιχες εκποµπές CO 2 ήταν t 3. CO 2 ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ Το καύσιµο που χρησιµοποιείται κυρίως για βιοµηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες σε διαφόρων τύπων λέβητες είναι το βαρύ πετρέλαιο. Χρησιµοποιείται επίσης ευρύτατα το ελαιοπυρηνόξυλο, οι εκποµπές του οποίου όπως προαναφέρθηκε δεν υπολογίζονται. Το 2000 καταναλώθηκαν στη βιοµηχανία t πετρελαίου και παρήχθησαν t CO CO 2 ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ Στις µεταφορές, τα συµβατικά καύσιµα χρησιµοποιούνται υπό τη µορφή πετρελαίου κίνησης και διαφόρων τύπων βενζίνης. Στη Κρήτη παρατηρείται σηµαντική ετήσια αύξηση των διαφόρων καυσίµων στο τοµέα των µεταφορών. Υπολογίστηκε ότι το 2000 το σύνολο των διαφόρων καυσίµων στις µεταφορές ήταν t και η παραγόµενη ποσότητα CO 2 ήταν t. 5. CO 2 ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Οι συνολικές εκποµπές CO 2 στη Κρήτη από τα συµβατικά καύσιµα είναι το άθροισµα: α) των εκποµπών της ηλεκτροπαραγωγής β) των εκποµπών της βιοτεχνίας βιοµηχανίας γ) των εκποµπών του τοµέα των µεταφορών δ) των εκποµπών από τα κτίρια ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ CO 2 ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (t CO 2 το 2000) ραστηριότητα Εκποµπές % Ποσοστό Ηλεκτροπαραγωγή ,00 Βιοτεχνία-Βιοµηχανία ,35 Μεταφορές ,33 Κτίρια ,32 Σύνολο Σύνολο από µη-ηλεκτροπαραγωγικές δραστηριότητες

4 Στο πίνακα 5.1 φαίνονται οι επιµέρους και οι συνολικές εκποµπές CO 2 στην Κρήτη. Παρατηρούµε ότι ο κύριος όγκος των εκποµπών οφείλεται στην ηλεκτροπαραγωγή και στη συνέχεια στις µεταφορές, στα κτίρια και τέλος στη βιοµηχανία και βιοτεχνία. 6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Οι άξονες στους οποίους µπορεί να στηριχθεί στο µέλλον η µείωση των εκποµπών CO 2 στην Κρήτη είναι τρεις και περιλαµβάνουν: α) Επεµβάσεις στη προσφορά Ενέργειας β) Επεµβάσεις στη ζήτηση Ενέργειας γ) Πραγµατοποίηση αναδασώσεων Οι επεµβάσεις στη προσφορά ενέργειας περιλαµβάνουν: 1 ον ) Τη µεγαλύτερη χρήση του υγραερίου 2 ον ) Την περαιτέρω ανάπτυξη και χρήση των Α.Π.Ε. 3 ον ) Τον εκσυγχρονισµό του συµβατικού συστήµατος ηλεκτροπαραγωγής 4 ον ) Τη χρήση συστηµάτων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού/ θερµότητας/ ψύξης Οι επεµβάσεις στη ζήτηση ενέργειας περιλαµβάνουν: 1 ον ) Τη χρήση συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας και συστηµάτων Α.Π.Ε. στον οικιακό, τον εµπορικό και το δηµόσιο τοµέα 2 ον ) Τη χρήση συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας και συστηµάτων Α.Π.Ε. στο βιοµηχανικό τοµέα 3 ον ) Την εξοικονόµηση καυσίµων µε χρήση πιο αποδοτικών οχηµάτων και τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων (βιοαιθανόλη, βιοντήζελ, Η 2, κ. αλ.) Τέλος, η πραγµατοποίηση αναδασώσεων έχει σαν αποτέλεσµα την απορρόφηση CO 2 από την ατµόσφαιρα κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, που αντισταθµίζει την εκποµπή CO 2 στην ατµόσφαιρα. 7. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στο πίνακα 7.1 παρουσιάζεται η σύγκριση ορισµένων δεικτών µεταξύ της Κρήτης και του συνόλου της χώρας. Στο πίνακα 7.2 φαίνεται η κατανοµή CO 2 στην Κρήτη και στο σύνολο της χώρας ανά είδος δραστηριότητας.

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Παραγωγή Η.Ε. ( ) κάτοικο Συντελεστής εκποµπών CO 2 Εκποµπές CO 2 ανά κάτοικο ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ kwh , α gr CO2 kwh t CO2 κάτοικο έτος ,44 9,56 ( α εκτίµηση) ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2 % ΚΑΤΑΝΟΜΗ CO 2 ΑΝΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (2000) ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ Ηλεκτροπαραγωγή Βιοµηχανία 1,35 20 Κτίρια 8,32 8 Μεταφορές 37,33 21 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1. Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας συµβάλλουν σήµερα σε ποσοστό περίπου 10% στην παραγωγή Η.Ε. στην Κρήτη, ποσοστό που αναµένεται να υπερβεί το 20% µέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Ταυτόχρονα, οι νέοι σταθµοί παραγωγής Η.Ε. στην Κρήτη στον Αθερινόλακο και στο Νοµό Ρεθύµνης αναµένεται να χρησιµοποιούν µηχανές µε υψηλούς βαθµούς απόδοσης (σε σχέση µε τους αεριοστρόβιλους που λειτουργούν σήµερα). Συνεπώς, στο προσεχές µέλλον αναµένεται να µειωθούν οι αέριοι ρύποι ανά παραγόµενη KWH στην Κρήτη. 2. Η παραγωγή Η.Ε. ανά κάτοικο στην Κρήτη παραµένει περίπου χαµηλότερη κατά 25% από την Ηπειρωτική Ελλάδα χωρίς να υπάρχουν τέτοιες διαφορές στο Α.Ε.Π. Αυτό, µάλλον, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ύπαρξη µόνο λίγων και µικρών βιοµηχανιών στην Κρήτη. 3. Ο συντελεστής εκποµπών CO 2 ανά παραγόµενη KWH είναι αρκετά χαµηλότερος στην Κρήτη από ότι ο µέσος όρος στην Ελλάδα. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στη µεγάλη χρήση του λιγνίτη για ηλεκτροπαραγωγή στην Ηπειρωτική Ελλάδα, που είναι ένα αρκετά ρυπογόνο καύσιµο. 4. Ο συντελεστής εκποµπών CO 2 ανά κάτοικο στην Κρήτη είναι πολύ χαµηλότερος από το µέσο όρο της χώρας: 5.44 t CO t CO2 στην Κρήτη, έναντι στην Ελλάδα κάτοικο * έτος κάτοικο * έτος Οι λόγοι γι αυτό το γεγονός είναι πολλοί, µεταξύ των οποίων: α) Οι χαµηλές εκποµπές CO 2 στην ηλεκτροπαραγωγή στην Κρήτη

6 β) Το σχετικά ήπιο κλίµα και, συνεπώς, οι µικρότερες απαιτήσεις για θέρµανση των κτιρίων στην Κρήτη γ) Οι σχετικά λίγες και µικρές βιοµηχανίες που υπάρχουν στην Κρήτη, σε σχέση µε την Ηπειρωτική χώρα. δ) Το γεγονός ότι η βιοµάζα (πυρηνόξυλο) χρησιµοποιείται σε µεγάλο βαθµό από τις βιοµηχανίες στην Κρήτη 5. Η ποσότητα των εκποµπών CO 2 ανά κάτοικο στην Κρήτη και στην Ελλάδα παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: α) Και στην Κρήτη όπως και στην Ελλάδα, το ποσοστό των εκποµπών του CO 2 που οφείλεται στην ηλεκτροπαραγωγή είναι ελαφρά υψηλότερο του 50% (53% και 51% αντίστοιχα) β) Οµοίως, το ποσοστό των εκποµπών του CO 2 που οφείλεται στα κτίρια είναι το ίδιο περίπου (8,32% έναντι 8% αντίστοιχα) γ) Το ποσοστό των εκποµπών του CO 2 που οφείλεται στις µεταφορές είναι υψηλότερο στην Κρήτη (37,33% έναντι 23%), ενώ το ποσοστό που οφείλεται στη βιοµηχανία είναι υψηλότερο στην Ελλάδα (21% έναντι 1,35%) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Γ. Βουρδουµπά, Ν. Ζωγραφάκη, Κ. Τσιράκη, Σ. Γιαβάση, «Εκτίµηση Αέριων Ρύπων από τη Χρήση Συµβατικών Καυσίµων στη Κρήτη εδοµένα, Ποσότητα, Σύσταση», Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα υτικής Κρήτης, Χανιά, Κρήτη, Οκτ ιακουλάκη, Λ. Παπαγιαννάκης, Γ. Μαυρωτάς, «Συγκριτική Ανάλυση Εκποµπών CO 2 στην Ελλάδα και τη Κοινότητα», στο 4 ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας: Λέσβος, 1995, σελ Λ. Παπαγιαννάκης, Α. Ζερβός, «Το Φαινόµενο του Θερµοκηπίου Ελληνικές Στάσεις και Αντιστάσεις», στο 4 ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας: Λέσβος, 1995, σελ Α. Χαραλαµπόπουλος, «Περιβαλλοντικό Κόστος/Όφελος από τη διείσδυση της Συµπαραγωγής Θερµότητος και Ηλεκτρισµού στην Ελλάδα», στο Συνέδριο Cogeneration of Ηeat and Ρower : Αθήνα, 1993, σελ Α. Χαραλαµπόπουλος, «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Ηλεκτροπαραγωγή στη Κρήτη», 3 ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας: Λέσβος, 1993 σελ Σ. Μοιρασγεντής,. ιακουλάκη, Λ. Παπαϊωάννου, «Το Κόστος των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Ηλεκτροπαραγωγής σε Αυτόνοµα Συστήµατα», 4 ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Λέσβος, 1995, σελ Ιστοσελίδα της ΡΑΕ: «www.rae.gr», Στοιχεία ΥΠΕΧΩ Ε, έτους 2001 για τις εκποµπές CO 2 στην Ελλάδα. 9. B. Hector, Cost Effectiveness of Measures for the Reduction of Net Accumulation of CO 2 in the Atmosphere, Biomass Bioenergy, vol. 15, pp Γ. Βουρδουµπά, «ηµιουργία ασικών Φυτειών στη Κρήτη Αρδευόµενων µε Επεξεργασµένα Αστικά Λύµατα και οι Επιπτώσεις στο Φαινόµενο του Θερµοκηπίου», Συνέδριο HELECO1999: Θεσσαλονίκη, 3-6/6/99, Πρακτικά, σελ Γ. Βουρδουµπά, Ν. Ζωγραφάκη, «Η Ενεργειακή Κατάσταση στην Κρήτη και οι υνατότητες Επενδύσεων στον Ενεργειακό Τοµέα», Εισήγηση ΤΕΕ/Τ Κ στο Money Show: Χανιά, Κρήτη, 22 Σεπτεµβρίου Kaldellis, J.K. et al, Air Pollution and Energy Consumption in Greece, from the Conference, Protection and Restoration of the Environment #3, at TUC, pp

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2010 19 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ Σαμιωτάκης Αντώνιος Τσίτουρα Μαριάννα Τσούτσος Θεοχάρης Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη Οµάδα Εργασίας: Βουλουβούτης Αλέξανδρος, Χ.Μ. Κουρίδης Χαρίτων, Μ.Μ. Κουφοδήµος Γεώργιος, Μ.Μ. Μπεζεργιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας «Επίπτωση της Διείσδυσης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενεργείας της Κρήτης» Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού

Μελέτη ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού Μελέτη ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού Σοφία-Ναταλία Μποέμη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Σεφέρη 2, ΤΚ 30100, Αγρίνιο. Email: boemi@aix.meng.auth.gr, τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό ξενοδοχειακό δυναμικό Τεχνικές προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία

Ελληνικό ξενοδοχειακό δυναμικό Τεχνικές προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία Ελληνικό ξενοδοχειακό δυναμικό Τεχνικές προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία Άγις Μ. Παπαδόπουλος 1, Σοφία Ναταλία Μποέμη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών *

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών * Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία * 4.1 Στόχοι για τη µείωση των εκποµπών σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και ελλαδικό επίπεδο 4.1.1 Το διεθνές και το ευρωπαϊκό πλαίσιο κλιµατική αλλαγή Κατά τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ομάδας Εργασίας. Δημήτριος Αλ. Κατσαπρακάκης Μύρων Μονιάκης Νικόλαος Πασαδάκης Ιωάννης Σκιάς

Μελέτη Ομάδας Εργασίας. Δημήτριος Αλ. Κατσαπρακάκης Μύρων Μονιάκης Νικόλαος Πασαδάκης Ιωάννης Σκιάς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Σκοπιμότητα εισαγωγής φυσικού αερίου στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη Μελέτη Ομάδας Εργασίας Δημήτριος Αλ. Κατσαπρακάκης Μύρων Μονιάκης Νικόλαος Πασαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε διώροφη πολυκατοικία με τη χρήση του λογισμικού Τ.Ε.Ε. Κ.Εν.Α.Κ.»

«Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε διώροφη πολυκατοικία με τη χρήση του λογισμικού Τ.Ε.Ε. Κ.Εν.Α.Κ.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΜΠΑ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Με θέμα: «Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Λιάµπας Ν. 1 και Νικολάου Κ. 2 1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση του αποτυπώµατος διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) των ελληνικών νοµών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τοµέα το 2010

Εκτίµηση του αποτυπώµατος διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) των ελληνικών νοµών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τοµέα το 2010 Εκτίµηση του αποτυπώµατος διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) των ελληνικών νοµών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τοµέα το 2010 1. Εισαγωγή Η παρούσα έρευνα, η οποία πραγµατοποιήθηκε από οµάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή της Κρήτης

Εισαγωγή του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή της Κρήτης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Εισαγωγή του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή της Κρήτης ΟΡΕΣΤΗΣ Α. ΣΟΦΟΣ Φεβρουάριος 2013 Η εργασία αυτή είναι αφιερωμένη στους γονείς μου για την στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΙΟΒΕ εκέµβριος 2011 Στην ερευνητική οµάδα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9 «Οι στατιστικές είναι χρήσιμες μόνο όταν διαφωτίζουν την ανθρώπινη υπόσταση» Paul Krugman, Νόμπελ Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή κατανάλωση και εκπομπές CO 2 από την παραγωγή θέρμανσης χώρων και νερού στην Ελλάδα.

Ενεργειακή κατανάλωση και εκπομπές CO 2 από την παραγωγή θέρμανσης χώρων και νερού στην Ελλάδα. Ενεργειακή κατανάλωση και εκπομπές CO 2 από την παραγωγή θέρμανσης χώρων και νερού στην Ελλάδα. Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχ. Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Γενικός Γραμματέας β της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για την Κοινότητα Οίας στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1 Περίληψη... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ -Σχέδιο ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια

ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ -Σχέδιο ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Municipality of Minoa Pediadas ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΤΚ 70006 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑ Α Επικεφαλής Ζαχαρίας Καλογεράκης ήµαρχος Υπηρεσιακά στελέχη:

Διαβάστε περισσότερα

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 EXPOLINK 07 ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και επιπτώσεις στο περιβάλλον Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 «Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα» Σπύρος Παλαιογιάννης Χημικός, ΜΒΑ Αντιπρόεδρος ΙΕΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση της αγοράς Θέρμανσης και Ψύξης στην Ελλάδα

Παρούσα κατάσταση της αγοράς Θέρμανσης και Ψύξης στην Ελλάδα Παρούσα κατάσταση της αγοράς Θέρμανσης και Ψύξης στην Ελλάδα Παραδοτέο D3 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy development for improving RES- H/C

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια για το Δήμο Μαλεβιζίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια για το Δήμο Μαλεβιζίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα