Ητυποποίησητηςορολογίας στοντοµέατηςπληροφόρησης: ανάγκηήυπερβολή;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ητυποποίησητηςορολογίας στοντοµέατηςπληροφόρησης: ανάγκηήυπερβολή;"

Transcript

1 Ητυποποίησητηςορολογίας στοντοµέατηςπληροφόρησης: ανάγκηήυπερβολή; Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζηµαρή 9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (Αθήνα, 7-9 Νοεµβρίου 2013)

2 Τιείναι;Καιπώςτολέµε; βιβλιοθηκονοµία, τεκµηρίωση, επιστήµητων βιβλιοθηκών, επιστήµη της πληροφόρησης ή επιστήµη της πληροφορίας ή επιστήµη των πληροφοριών; librarianship, documentation, library science, information science βιβλιοθηκάριοςήβιβλιοθηκονόµος, επιστήµοναςτης πληροφόρησης ή πληροφοριολόγος; librarian, information scientist τεκµήριοήέγγραφο, αρχείοήαρχειακόέγγραφοή τεκµήριο ή ιστορικό αρχείο; document, record, archive, archival document 2

3 Τιείναι;Καιπώςτολέµε; υπηρεσίαπληροφοριώνήπληροφόρησης; information service βιβλιογραφικέςαναφορές /παραποµπές; bibliographic references / citations εικόνα, σχήµα, διάγραµµα, σχέδιο, εικονογραφικότεκµήριοή εικονοτεκµήριο, εικονογράφηµα ή εικονογράφηση; icon, picture, illustration, figure, iconic document, design, plan, drawing βιβλιοθήκη, βιβλιοθήκητέχνης, µουσείοτέχνης, πινακοθήκη; library, art library, art gallery, art museum στρογγύλεµακαισφύρισµα, χερσάδα; rounding and backing (arrondir), holiday (congé) 3

4 Τιείναι;Καιπώςτολέµε; πληροφοριακόςγραµµατισµός / εγγραµµατοσύνη / αλφαβητισµός / πληροφοριακή παιδεία information literacy translatum (http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic= msg548577#msg548577) linkedin/ir ( epipaidevsis / information user education) 4

5 5

6 6

7 Πληροφοριακήσυµπεριφοράκαι χρήσειςτηςγλώσσας σχέση του αντικειµένου της πληροφόρησης µε την κοινότητα: µετουςχρήστεςγιατουςοποίουςέχεισχεδιαστείη βιβλιοθήκη να παρέχει υπηρεσίες µεεκείνουςµετουςοποίουςσυναλλάσεται (προµηθευτές, συγγραφείς, εκδότεςκ.ά.) ιδιαίτεραχαρακτηριστικά ιδιαίτερεςαπαιτήσεις ιδιαίτερηγλώσσα / ορολογία 7

8 Πληροφοριακήσυµπεριφοράκαι χρήσειςτηςγλώσσας πολιτισµικάκαιγλωσσικάζητήµατα γλώσσατωνβιβλιοθηκών (library jargon) 8

9 Πληροφοριακήσυµπεριφοράκαι χρήσειςτηςγλώσσας Έρευνα σε ευάλωτες κατηγορίες πληθυσµού και συγκεκριµένα σε ηλικιωµένους και αφροαµερικανούς ιατρικήπληροφόρηση προτίµησητης «γλώσσαςτουκαθιστικού» (living room language) έναντι της ιατρικής ορολογίας Παραδείγµατα: sugar για τον όρο diabetes pressure για τον όρο hypertension the blues για τον όρο depression 9

10 Πληροφοριακήσυµπεριφοράκαι χρήσειςτηςγλώσσας Έρευνα σε φοιτητές στη Νέα Ζηλανδία χρήσητηςφυσικήςγλώσσαςκατάτηναναζήτησηστα συστήµατα των βιβλιοθηκών χρησιµοποιούνσυχνάεκφράσειςτηςφυσικήςγλώσσας που δεν περιλαµβάνονται στη γλώσσα των βιβλιοθηκών προτείνονταιλύσειςώστεναβελτιωθείησχέσηανάµεσα στις βιβλιοθήκες και τους φοιτητές χρήστες 10

11 Πληροφοριακήσυµπεριφοράκαι χρήσειςτηςγλώσσας Έρευνα στο Πανεπιστήµιο του Berkeley όροιπουχρησιµοποιούνταιστοχώροτηςπληροφόρησης ποσοστόεπιτυχίας 52% στηνεύρεσητωνκατάλληλωνκαι σχετικών άρθρων κατά την αναζήτηση δενείναικατανοητάήκατανοούνταιµελανθασµένοτρόπο διάφορα ακρώνυµα και λογότυπα όροιόπως database, library catalog, e-journals, index, interlibrary loan, periodical or serial, reference, resource, θεµατικές κατηγορίες όπως humanities ή social sciences. είναικατανοητέςστουςχρήστεςεντολές όπως find books, find articles, καθώςκαιάλλοισυνδυασµοίµελέξειςαπότηφυσικήγλώσσα. 11

12 Πληροφοριακήσυµπεριφοράκαι χρήσειςτηςγλώσσας Έρευνα στη Μονάδα Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης ΤΕΕ, 2003 Συγκρίνονται οι όροι αναζήτησης που χρησιµοποιούν οι χρήστες οι αποδόσεις θεµατικών όρων για τις ίδιες έννοιες όπωςγίνονταιαπότηντεκµηρίωση TEE, απότουςκριτέςτωνάρθρωνγιατηνεπιστηµονικήέκδοσητωντεχνικών Χρονικών, όπωςεµφανίζονταισεθησαυρούςεπιστηµονικώνόρων (INSPECκ.ά.). Συµπεράσµατα προτίµηση στη χρήση της φυσικής γλώσσας, δεν ακολουθούνται κανόνες, ύπαρξη παραποµπών (καθιερωµένων και µη καθιερωµένων όρων) συµβάλλουν θετικά στο αποτέλεσµα. 12

13 ΧρειάζεταιΤυποποίηση; 10 λόγοιγιατηντυποποίηση (INFOTERM) η διασφάλιση ίσων ευκαιριών η φροντίδα για τον πελάτη (χρήστη) η διασφάλιση της ποιότητας η διαχείριση της πολιτισµικής και γλωσσικής ποικιλίας ηεξασφάλισηπροσβάσιµωνπληροφοριών, κ.ά. 10 καλοίλόγοιγιατηνορολογία δενµπορείναυπάρχειγνώσηχωρίςορολογία, σε οποιοδήποτε θεµατικό πεδίο ή σε οποιαδήποτε γλώσσα κτλ. 13

14 ΤυποποίησηκαιΠληροφόρηση ητυποποίησηαποτελείεκφρασµένηανάγκηγιατοπεδίο της πληροφόρησης απαραίτητηκαικατάτηδιατύπωσητωνσηµασιολογικών σχέσεων ανάµεσα στις διάφορες έννοιες, υπερβαίνοντας τη φυσική τοποθέτηση των αντικειµένων της βιβλιοθήκης που σχετίζονται µε κάποιο τρόπο µε τις έννοιες αυτές ευρετήρια θεµατικών όρων συστήµατα ταξινόµησης θησαυροί λεξιλόγια συστήµατα οντολογιών κτλ. Άλλοπληροφορίακαιάλλογλώσσα;!!! 14

15 ISO TC 46 Information and documentation τυποποίησητωνβασικώνδιεργασιώνπουσχετίζονται µε το θεµατικό πεδίο της πληροφόρησης και αφορούν βιβλιοθήκες, αρχεία, κέντρατεκµηρίωσηςκαι πληροφόρησης, εκδοτικούς οργανισµούς και µουσεία ISO 5127:2001 Information and documentation Vocabulary 15

16 ΕΛΟΤΤΕ 22 Πληροφόρησηκαι Τεκµηρίωση ΕΛΟΤ 1381:2013 Πληροφόρηση και τεκµηρίωση Λεξιλόγιο: βασικοί όροι τεκµήρια, φορείς δεδοµένων και τα µέρη τους ιδρύµατα τεκµηρίωσης και τα αποκτήµατά τους διεργασία τεκµηρίωσης χρήση των πληροφοριών και των τεκµηρίων διατήρηση τεκµηρίων νοµικές απόψεις της πληροφόρησης και τεκµηρίωσης Το ιεθνέςπρότυποπεριέχει 1100 κύριουςκαι 100 δευτερεύοντες µηπροτιµώµενους -όρους ΤοΕλληνικόΠρότυποπεριέχεισυνολικά 1416 όρους 16

17 17

18 Προβλήµατα σηµαντικάπροβλήµαταωςπροςτηναπόδοσηκαι εναρµόνιση των όρων ανάγκηαπόδοσηςστηνελληνικήόλωντωνξενόγλωσσων όρων του διεθνούς προτύπου τοπρότυποείναιπαλιό (2001), ήδηείναιυπό επεξεργασία / αναθεώρηση γιαπολλάαντικείµεναηεξέλιξηείναιραγδαία πολλέςαπότιςέννοιες δεν χρησιµοποιούνται πλέον ή δενείναιγνωστέςστηνελλάδα (π.χ. όροιόπως bay, book drop, study cabin) 18

19 υσκολίες πληµµελήςανάπτυξητηςορολογίαςστονκλάδοτηςβιβλιοθηκονοµίας δυσκολίαστηναπόδοσηξένωνόρωνοιοποίοιχρησιµοποιούνται ευρύτατα στο πεδίο παραγωγής µε την ξενόγλωσση µορφή τους (π.χ. online, cdrom) ανάγκηδηµιουργίαςνέωνόρων έλλειψηοργανωµένηςκαισυστηµατικήςσυνεργασίαςµεειδικούςαπό άλλους κλάδους ειδικήτεχνικήορολογία (σεθέµαταπληροφορικής, δικαίου, τέχνης, επεξεργασίαςχαρτιού, φωτογραφίας, τυπογραφίας, βιβλιοδεσίας) επιδιώχτηκε η συνεργασία µε ειδικούς άλλων κλάδων για την απόδοση των σχετικών όρων αναζητήθηκε η τρέχουσα ορολογία των τεχνικών και εργατών του κλάδου που αναφέρονται (βιβλιοδετών, µαστόρων κτλ.) 19

20 Αρχέςκαικανόνες σεβασµόςστηνορολογίατουειδικούθεµατικούπεδίου για κάθε κεφάλαιο προτίµησητηςφυσικήςγλώσσαςόπουήτανδυνατόν καταγραφήόλωντωνόρωνπουχρησιµοποιούνταιγια κάθε έννοια κανόνεςορολογίαςσύµφωναµετασχετικάελληνικά πρότυπα 20

21 Παραδείγµατα τιράζαντίτράβηγµακαιεκτύπωση impression (γαλλ. tirage) προφίλαιτήµατοςαντίκατατοµήαιτήµατος (request profile) δυνατότηταπατενταρίσµατοςαντίδυνατότητα κατοχύρωσης εφεύρεσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας (λόγω µεγάλου µήκους του όρου) patentability πληροφοριακόςδιάλογοςαντίσυνέντευξηµετοχρήστη reference interview: discussion between an information user and information staff to determine his or her exact requirements and to formulate an appropriate search strategy (γαλλ. entrevue de recherche) 21

22 Νέοιόροι Πολλοί νέοι όροι εντάχθηκαν στο πεδίο της πληροφόρησης πουυπάρχουνήδενυπάρχουνστηνελληνική ορολογία άλλων θεµατικών πεδίων σηµαντικήησυµβολήτηςτε21 22

23 Παραδείγµατα απαρχαίωση obsolescence περιοδεύουσαβιβλιοθήκη συλλογή η οποία παραµένει προσωρινά σε ένα σηµείο εξυπηρέτησης από το οποίο αποστέλλεται σε ένα άλλο και ούτω καθ εξής, σύµφωνα µε ένα προκαθορισµένο πρόγραµµα travelling library (γαλλ. bibliothèque itinérante) βιβλιοδόχος ή θυρίδα απόθεσης βιβλίων: κουτί ή αγωγός κύλισης που επιτρέπει στους χρήστες πληροφοριών να επιστρέφουν τεκµήρια χωρίς τη βοήθεια του προσωπικού bookdrop (γαλλ. boîte à livres) 23

24 Παραδείγµατα εφήµερα τεκµήρια που παράγονται για ένα συγκεκριµένο γεγονός ή σειρά γεγονότων και παύουν να εξυπηρετούν τον αρχικό τους σκοπό µετά από µια χρονική περίοδο ή σε αλλαγή περιεχοµένου ephemera (γαλλ. éphémères) Στον τοµέα της ταξινόµησης: µονοθεµατική / µονοκριτηριακήταξινόµηση monothetic classification (γαλλ. classification monothétique) πολυθεµατική / πολυκριτηριακήταξινόµηση polythetic classification (γαλλ. classification polythétique) διαζευκτικήταξινόµηση disjunct classification (γαλλ. classification par mots clés) συζευκτικήταξινόµηση conjunct classification (γαλλ. classification conjointe) 24

25 ΣυµβολήΕΛΟΤΤΕ 21 Ορολογία Γλωσσικοίπόροι κατασήµανση (designation) γένιαέννοια (γένος, genus) είδιαέννοια (είδος, species) ειδογονικήσχέση (σχέσηγένους είδους, generic relation) µεριστικήσχέση (σχέσηόλου-µέρους, partitive relation) γραµµοκωδικός (γραµµωτόςκωδικός, bar code) συσταδοποίηση (οµαδοποίηση, clustering/groupement) διαφύλλιση (περιδιάβασµα, φυλλοµέτρηµα, browsing) 25

26 Συµβολήτεχνιτώνκαιµαστόρων αναγεννηµένοχαρτί (reclaimed paper) κρακελάρισµα (cracking) κατσάρωµακαικαρούλιασµα (curling) συµπαγήςτοποθέτησησεράφια /συµπαγής καταχώρηση (compact shelving) εφαπτόµενητοποθέτησησεράφια /εφαπτόµενη καταχώρηση (back-to-back shelving) φατνωτήταξιθέτηση (bay shelving) 26

27 Καιάλλαζητήµατα... Ότανδενυπάρχουνδόκιµοιόροι holiday / congé (area of an adhesive covered surface which does not adhere properly to another surface) φευγάτο ή χερσάδα, τελικά αποδόθηκε ως χερσάδα ιαφορέςστηνκατασήµανσηεννοιώνσεσύγκρισηµεάλλαθεµατικά πεδία (π.χ. ορολογίας, πληροφορικής, αρχειονοµίας) ή και στο ίδιο το πεδίο στην καθηµερινή χρήση εικονογραφικότεκµήριο -εικονοτεκµήριο (iconic document) διαθέτης - ξένιος υπολογιστής (host) µητρώοτευχών -κάρντεξ (continuation record) Ειδικήενασχόλησηγιασυγκεκριµένεςοµάδεςεννοιώνκαιόρων (βιβλιογραφικήέρευνα, translatum, ΕΛΕΤΟ, ΤΕ21, ΑΣΚΤ, καλλιτέχνεςκτλ.), π.χ. graphic και iconic reference, citation, quotation κτλ. 27

28 28

29 Έργοαναγκαίο Ητυποποίησητης ορολογίαςστοντοµέατηςπληροφόρησης: ανάγκη ή υπερβολή; Όχι µόνο δεν είναι υπερβολή, αλλά είναι ανάγκη και οπωσδήποτε γνώση καθιέρωσητηςορολογίαςτουκλάδου εισαγωγήστηνεκπαιδευτικήδιαδικασία δηµιουργίαµηχανισµούγιατησυνεχήανατροφοδότηση βήµαδιαλόγουγιατησυγκρότησηενιαίουσώµατοςελληνικής ορολογίας στο πεδίο βιβλιοθηκονοµίας και πληροφόρησης βάσηδεδοµένων (MS Access) µεόλουςτουςόρουςστις 3 γλώσσες και µε τις αντιστοιχίες µεταξύ τους, χρήσιµο εργαλείο διαχείρισης της ορολογίας στο θεµατικό πεδίο της πληροφόρησης 29

30 Έργοσυλλογικό ΕΛΟΤΤΕ 22 Αλλά και καθοριστική συµβολή από: ΕΛΟΤΤΕ 21 ΕΛΕΤΟ Βιβλιοθήκες / Βιβλιοθηκονόµους Άτοµα διαφόρων ειδικοτήτων... Και χρήση πηγών από: ιαδίκτυο Βιβλία / Λεξικά / Βάσεις δεδοµένων... Ευχαριστούµε! 30

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Θησαυροί και θεµατική ευρετηρίαση στις ελληνικές βιβλιοθήκες Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για τη θεµατική ευρετηρίαση χρησιµοποιούνται δύο κύριες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η θεµατική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού µε το νέο

Η θεµατική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού µε το νέο Η θεµατική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού µε το νέο Περίληψη Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούµε στα εργαλεία θεµατικής ευρετηρίασης που έχουν αναπτυχθεί και που χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Πολιτισμικής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης Μουσειακών Εκθεμάτων. Παραδείγματα από το Αρχαιολογικό Μουσείο των Αβδήρων.

Σύστημα Πολιτισμικής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης Μουσειακών Εκθεμάτων. Παραδείγματα από το Αρχαιολογικό Μουσείο των Αβδήρων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Σύστημα Πολιτισμικής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης Μουσειακών Εκθεμάτων. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΒ Β329 - Συστήµατα θεµατικής πρόσβασης

ΤΑΒ Β329 - Συστήµατα θεµατικής πρόσβασης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΤΑΒ Β329 - Συστήµατα θεµατικής πρόσβασης Σηµειώσεις 5 ου εξαµήνου Κατερίνα Τοράκη 2006 2007 ΤΑΒ 329 Συστήµατα θεµατικής πρόσβασης/χειµ. Εξάµ. 2006-2007/ΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Χατζημαρή Στέλλα 1, Τοράκη Κατερίνα 2, Τσάφου Σταματία 1 1 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 2 ΤΕΕ {schatz, stsafou}@teiath.gr; toraki@tee.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2012-06-14 ICS: 01.020; 01.040.01

2012-06-14 ICS: 01.020; 01.040.01 2012-06-14 ICS: 01.020; 01.040.01 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1381 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Πληροφόρηση και τεκμηρίωση Λεξιλόγιο Information and documentation Vocabulary ΠΡΟΣΟΧΗ! Το παρόν έγγραφο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών.

Επισκόπηση ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Παναγιώτης Παπάζογλου, Β99040 Επισκόπηση ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών. Επιβλέπων καθηγητής : κος Σαράντος Καπιδάκης Αθήνα - Κέρκυρα 2003 1 ΑΝΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας. Διατριβή. Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Κατερίνα Τοράκη

Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας. Διατριβή. Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Κατερίνα Τοράκη Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Διατριβή Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος Κατερίνα Τοράκη Οργάνωση, δομή και χαρακτηριστικά της εικονικής βιβλιοθήκης Εποπτεύων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα θεματικής πρόσβασης σπουδή πάνω στην προσπάθεια αξιολόγησης

Συστήματα θεματικής πρόσβασης σπουδή πάνω στην προσπάθεια αξιολόγησης Συστήματα θεματικής πρόσβασης σπουδή πάνω στην προσπάθεια αξιολόγησης Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr Κέρκυρα, 28-5-2010 2 3 4 Verb classification in writing systems Some further graphemic classifiers (in

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυγλωσσικοί Θησαυροί Όρων : Ζητήματα Τεκμηρίωσης και Αναζήτησης. Χρύσα Καππή Δήμητρα Κονδύλη Χριστίνα Φρέντζου. ΕΚΚΕ Κείμενα Εργασίας 2001/16

Πολυγλωσσικοί Θησαυροί Όρων : Ζητήματα Τεκμηρίωσης και Αναζήτησης. Χρύσα Καππή Δήμητρα Κονδύλη Χριστίνα Φρέντζου. ΕΚΚΕ Κείμενα Εργασίας 2001/16 Πολυγλωσσικοί Θησαυροί Όρων : Ζητήματα Τεκμηρίωσης και Αναζήτησης Χρύσα Καππή Δήμητρα Κονδύλη Χριστίνα Φρέντζου ΕΚΚΕ Κείμενα Εργασίας 2001/16 Χρύσα Καππή, κοινωνική ψυχολόγος, ερευνήτρια, Ινστιτούτο Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων 6/10/2010. Λίνα Μπουντούρη - Φρήστος Παπαθεοδώρου. {boudouri,papatheodor}@ionio.gr

Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων 6/10/2010. Λίνα Μπουντούρη - Φρήστος Παπαθεοδώρου. {boudouri,papatheodor}@ionio.gr Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων Λίνα Μπουντούρη - Φρήστος Παπαθεοδώρου {boudouri,papatheodor}@ionio.gr Εργαστήριο Χηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Σμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ. Ειρήνη Π. Λουρδή

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ. Ειρήνη Π. Λουρδή ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ειρήνη Π. Λουρδή ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ Κέρκυρα 2010 2 ιδακτορική διατριβή Μεταδεδοµένα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση δεδομένων προερχόμενων από ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Αφροδίτη Μάλλιαρη

Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση δεδομένων προερχόμενων από ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Αφροδίτη Μάλλιαρη Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση δεδομένων προερχόμενων από ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Αφροδίτη Μάλλιαρη Εισαγωγή Αντικειμενικός σκοπός των βιβλιοθηκών ανεξαρτήτως είδους ήταν ανέκαθεν η εξυπηρέτηση των χρηστών,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό ελληνοαγγλικό βιβλιοθηκονομικό λεξικό. Online Greek-English Dictionary of Library and Information Science. Joanna Andreou.

Διαδικτυακό ελληνοαγγλικό βιβλιοθηκονομικό λεξικό. Online Greek-English Dictionary of Library and Information Science. Joanna Andreou. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διαδικτυακό ελληνοαγγλικό βιβλιοθηκονομικό λεξικό Ιωάννα Ανδρέου Στην Επιστήμη της Πληροφόρησης η δόκιμη απόδοση, προσαρμογή και ένταξη ξένων όρων στην ελληνική βιβλιοθηκονομική ορολογία γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Δ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα. υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους

Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα. υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους Ένωση Κολεγιακών και Ερευνητικών Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ (ACRL) Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους Εγκρίθηκε από το Συµβούλιο της ACRL,

Διαβάστε περισσότερα

NDLTD Networked Digital Library of Theses and Dissertations

NDLTD Networked Digital Library of Theses and Dissertations ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών Σποσδών «Πληροθορική» Μεηαπηστηαθή Γηαηρηβή Τίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Παηρώνσμο Μοντελοποίηση θεματικών επικεφαλίδων σε οντολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ISSN 1791-1184 ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ISSN 1791-1184 ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ISSN 1791-1184 ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Μια «ξενάγηση» στην ειδική συλλογή τεκµηρίων για την Τέχνη Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Σερρών έχει µια σηµαντική συλλογή α- πό βιβλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑ «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ελληνική πραγματικότητα: Οφέλη, προβλήματα και προοπτικές» Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008 Ξενοδοχείο Esperia Palace Η ορολογία ως βασικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα