Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr"

Transcript

1 ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική επεξεργασία υλικού συνιστά σηµαντικό παράγοντα για την αποτελεσµατική πληροφόρηση των χρηστών. Η παρουσίαση αναφέρεται στην εξέλιξη των συστηµάτων θεµατικής επεξεργασίας των πληροφοριών και εστιάζει στο ρόλο των θησαυρών στον τοµέα της πληροφόρησης, στη χρήση τους στο διαδίκτυο και στο σηµασιολογικό ιστό. Ξεκινά µε µία σύντοµη αναδροµή στη δηµιουργία ελληνικών εργαλείων θεµατικής επεξεργασίας πληροφοριών και επικεντρώνεται στην τελευταία προσπάθεια συγκρότησης Ελληνικού Θησαυρού Επιστηµονικών Όρων στα πλαίσια του Συνδέσµου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τέλος, καταγράφονται τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση ενός ολοκληρωµένου ενιαίου θησαυρού από τις ελληνικές βιβλιοθήκες. Λέξεις-κλειδιά: θησαυροί, ευρετηρίαση, οργάνωση πληροφοριών, ορολογία, Ελληνικός Θησαυρός Επιστηµονικών Όρων, Web-TMS, προγράµµατα διαχείρισης θησαυρών. 1. Εισαγωγή Από τα τέλη του περασµένου αιώνα έγινε φανερή η ανάγκη θεµατικής οργάνωσης των τεκµηρίων, της γνώσης και των πληροφοριών που περιέχουν. Η ανάγκη αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη των πρώτων συστηµάτων θεµατικής οργάνωσης των τεκµηρίων. Τα συστήµατα αυτά ήταν αριθµητικά ή αλφαριθµητικά και χρησιµοποιήθηκαν για τη θεµατική ταξινόµηση και οργάνωση των πληροφοριών, αλλά και για την ταξιθέτηση των τεκµηρίων στα ράφια. Ο τοµέας της πληροφόρησης, στην επιστηµονική του διάσταση, συνεχώς αναζητά νέους τρόπους οργάνωσης και διάθεσης των πληροφοριών, ώστε να βελτιώνει την ποιότητα και την ποσότητα των πληροφοριών που ανακτά ο ενδιαφερόµενος χρήστης. Η αναζήτηση νέων µεθόδων θεµατικής απόδοσης της γνώσης και των πληροφοριών οδήγησε στο λεκτικό θεµατικό χαρακτηρισµό του περιεχοµένου των τεκµηρίων και των πληροφοριών. Η χρήση της φυσικής γλώσσας στη θεµατική απόδοση δηµιουργούσε προβλήµατα από τη χρήση διαφορετικών όρων για την απόδοση µίας συγκεκριµένης έννοιας ή όρων µε διαφορετική έννοια σε διαφορετικά πεδία γνώσης. Ως εκ τούτου παρουσιάστηκε επιτακτική η ανάγκη δηµιουργίας µίας τεχνητής γλώσσας, η οποία θα στηρίζεται στη φυσική γλώσσα, αλλά θα είναι απαλλαγµένη από τα προβλήµατα οµώνυµων και συνώνυµων όρων. Τα πρώτα λεκτικά συστήµατα θεµατικής απόδοσης ήταν οι κατάλογοι θεµατικών επικεφαλίδων, οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν παράλληλα µε τα ταξινοµικά συστήµατα. Στα συστήµατα αυτά, γνωστά ως «προσυνδυασµένα», οι όροι ευρετηρίασης συνδυάζονται κατά την ευρετηρίαση. Οι όροι είναι σύνθετοι, έχουν οριζόντια ανάπτυξη και οι σχέσεις µεταξύ των χρησιµοποιουµένων όρων δηλώνονται µε σύµβολα, µε τη θέση

2 2 των όρων σε κάθε αναγραφή και µε τη στίξη που τους συνδέει. Η θεµατική αναζήτηση είναι επιτυχής, αν η θεµατική επικεφαλίδα χρησιµοποιηθεί ως έχει και τα τεκµήρια που ανακτώνται είναι αυτά και µόνο που χαρακτηρίζονται από τη συγκεκριµένη θεµατική επικεφαλίδα. Η εξέλιξη της τεχνολογίας συνέβαλε στην αλµατώδη αύξηση των πληροφοριών. Η αποτελεσµατικότερη διαχείριση των πληροφοριών που παράγονται καθηµερινά στα επιστηµονικά πεδία αποτελεί σκοπό για την επιστήµη της πληροφόρησης. Η τεχνολογία έδωσε νέα µορφή στη λεκτική θεµατική απόδοση µε τη δηµιουργία των θησαυρών. Οι θησαυροί, ως ευρετήρια θεµατικών όρων, διευκολύνουν την οργάνωση βιβλιογραφικών καταλόγων, ευρετηρίων αλλά και των βάσεων πληροφοριών. Υιοθετούν τον επικρατέστερο όρο ως όρο ευρετηρίασης και αναζήτησης πληροφοριών µε παραποµπή σε συνώνυµους και σχετικούς όρους. Έχουν ιεραρχική δοµή και καθορίζουν σχέσεις µεταξύ των όρων, για να καταδείξουν όχι µόνο τη συνωνυµία και τη θεµατική συγγένεια, αλλά και σχέσεις γένους-είδους και όλου- µέρους. Σε ένα θησαυρό, η σύνδεση ενός όρου µε τους πλατύτερους ή ειδικότερους όρους της ιεραρχίας στην οποία ανήκει και µε τους σχετικούς όρους άλλων ιεραρχιών, καθώς και µε τον ορισµό των προσδιοριστών που χρησιµοποιούνται για να διαφοροποιηθούν οι πολύσηµοι όροι διευκολύνει τη θεµατική διεύρυνση της αναζήτησης, την εξειδίκευση και την ακρίβεια των πληροφοριών που ανακτώνται και επιτρέπει στο χρήστη να ρυθµίζει τον όγκο των πληροφοριών που ανακτά. Στην αρχή δοµήθηκαν θησαυροί σε δεδοµένα επιστηµονικά πεδία, αλλά στη συνέχεια αναπτύχθηκαν πολυθεµατικοί θησαυροί που καλύπτουν δύο ή περισσότερα πεδία γνώσης. Την δεκαετία του 90 αναπτύχθηκε η ελεύθερη αναζήτηση από κείµενο η βιβλιογραφικά πεδία των ηλεκτρονικών βάσεων πληροφοριών. Η σηµαντική αυτή εξέλιξη πρόσκαιρα φάνηκε να υποβαθµίζει τη σπουδαιότητα της θεµατικής οργάνωσης των πληροφοριών. Γρήγορα, όµως, διαπιστώθηκε ότι οι δύο αυτοί µέθοδοι ανάκτησης πληροφοριών λειτουργούν συµπληρωµατικά. Σύγχρονη εξέλιξη της θεµατικής κατηγοριοποίησης των πληροφοριών αποτελούν οι οντολογίες. Η ανάπτυξή τους οφείλεται -εν µέρει- στην έλλειψη θεµατικών εργαλείων που να καλύπτουν το σύνολο των επιστηµονικών πεδίων. Οι θησαυροί, σύµφωνα µε τους πληροφορικούς, είναι ένα πολλά υποσχόµενο εργαλείο στη χρήση των οντολογιών. 2. Ελληνική πραγµατικότητα Η θεµατική ευρετηρίαση στις ελληνικές βιβλιοθήκες υπήρξε και εξακολουθεί να αποτελεί ένα σηµαντικό ανασταλτικό παράγοντα στην οργάνωση των καταλόγων τους. Κύρια αιτία θεωρείται η έλλειψη βοηθηµάτων. Οι ελληνικές βιβλιοθήκες ήταν υποχρεωµένες είτε να χρησιµοποιούν ξενόγλωσσα βοηθήµατα ή να δηµιουργούν δικά τους εργαλεία.

3 3 Το πρόβληµα της θεµατικής απόδοσης του περιεχοµένου των τεκµηρίων των συλλογών των ελληνικών βιβλιοθηκών στην αρχή αντιµετωπίστηκε µε τη χρήση ξένων θεµατικών καταλόγων ή µε τη δηµιουργία θεµατικών επικεφαλίδων από µεµονωµένες βιβλιοθήκες. Η δηµιουργία καταλόγου θεµατικών επικεφαλίδων µεµονωµένα από κάθε βιβλιοθήκη οδηγούσε σε µία Βαβέλ επικοινωνίας, ανταλλαγής βιβλιογραφικών πληροφοριών και διαδανεισµού µεταξύ των ελληνικών βιβλιοθηκών. Αισιοδοξία προσέφερε στις ελληνικές βιβλιοθήκες η απόδοση στην ελληνική των θεµατικών επικεφαλίδων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των ΗΠΑ από την ΕΒΕ, καθώςκαι η δηµιουργία ενός ενιαίου ελληνικού καταλόγου θεµατικών επικεφαλίδων και αρχείων καθιερωµένων όρων. Πιεσµένες από την ανάγκη εκσυγχρονισµού της λειτουργίας τους, πολλές ελληνικές βιβλιοθήκες και µονάδες πληροφόρησης προχώρησαν στη συγκρότηση ελληνικών θησαυρών για να αντιµετωπίσουν τις αυξηµένες ανάγκες τους. Οι περισσότεροι από αυτούς ακολουθούν έναν ξένο θησαυρό στο επιστηµονικό πεδίο που ανήκει η βιβλιοθήκη. Από την προσπάθεια αυτή προέκυψαν σηµαντικά προϊόντα, όπως ο θησαυρός του ΙΑΤΡΟΤΕΚ, ο οποίος στηρίζεται στο θησαυρό της MEDLINE, ο θησαυρός οικονοµικών όρων του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών που στηρίζεται στον ΟΟΣΑ και άλλα. Η πολύ σηµαντική αυτή προσπάθεια οδηγεί σε θεµατική ανοµοιοµορφία ως προς τη συνεργασία µεταξύ των βιβλιοθηκών. ιαχρονικά, η ανάπτυξη ελληνικών εργαλείων θεµατικής οργάνωσης, αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών συνεχίστηκε από το ΕΚΤ µε τη µετάφραση και τον εµπλουτισµό στην ελληνική της 13ης συνοπτικής έκδοσης της εκαδικής Ταξινόµησης Dewey και συνεχίστηκε από τον ίδιο φορέα, στις αρχές του 2002, µε τη δόµηση του Ελληνικού Θησαυρού, εγχείρηµα που άφησε πολύτιµη εµπειρία και τεχνογνωσία, αλλά και καλλιέργησε προσδοκίες για ανάλογη συνέχεια. 3. Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστηµονικών Όρων Για τον εκσυγχρονισµό των ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών, σύµφωνα µε τις σύγχρονες εξελίξεις της θεµατικής απόδοσης του περιεχοµένου των συλλογών τους και των πληροφοριών που διαθέτουν, κρίθηκε απαραίτητη η συγκρότηση ενός θησαυρού. Για την υλοποίηση του έργου σε πιλοτικό επίπεδο συγκροτήθηκε η επιτροπή του Ελληνικού Θησαυρού Επιστηµονικών Όρων. Μέχρι σήµερα στο Θησαυρό έχουν εισαχθεί πάνω από 3000 όροι που ανήκουν σε 9 συνολικά Μικροθησαυρούς και σε 34 Ιεραρχίες, στα θεµατικά πεδία της Οικονοµίας, της Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Κοινωνιολογίας, των ιεθνών Σχέσεων και της Ψυχολογίας. Οι όροι του θησαυρού σταδιακά θα καλύψουν σε έκταση και βάθος τα επιστηµονικά πεδία του περιεχοµένου των συλλογών των βιβλιοθηκών της Κοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Πλαίσιο σύνταξης του θησαυρού απετέλεσε το πρότυπο 1321 του ΕΛΟΤ που αναφέρεται στη δηµιουργία µονόγλωσσων θησαυρών. Οι όροι του θησαυρού δοµούνται στην ελληνική γλώσσα. Σε όλους τους ελληνικούς όρους αποδίδονται και αντίστοιχοι αγγλικοί όροι, όπως αυτοί έχουν καθιερωθεί σε αντίστοιχους θησαυρούς ή σε άλλα ορολογικά εργαλεία, ακολουθώντας τις οδηγίες του προτύπου 5964 του ISO. Η παράθεση των αγγλικών όρων διευκολύνει το χρήστη που είναι εξοικειωµένος µε την αγγλική ορολογία στην αναζήτηση πληροφοριών.

4 4 Στη διαδικασία δηµιουργίας του θησαυρού αναζητήθηκαν οι θησαυροί που υπάρχουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Από την µελέτη των θησαυρών αυτών διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι καλύπτουν συγκεκριµένα επιστηµονικά πεδία. Οι πολυθεµατικοί είναι λίγοι, αλλά και αυτοί δίνουν έµφαση σε συγκεκριµένα επιστηµονικά πεδία. Ο θησαυρός της Unesco είναι πολυθεµατικός και χωρίζει τη γνώση σε ενότητες, «τους µικροθησαυρούς», και αυτούς, στη συνέχεια, σε ιεραρχίες. Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε ότι µπορεί να αποτελέσει τη βάση δηµιουργίας του Ελληνικού Θησαυρού Επιστηµονικών Όρων, ο οποίος θα εµπλουτίζεται και θα διευρύνεται µε τη βοήθεια θησαυρών, λεξικών και άλλων βοηθηµάτων που υπάρχουν στα επιµέρους επιστηµονικά πεδία. Το αποτέλεσµα είναι ένα νέο, ελληνικό εργαλείο θεµατικής επεξεργασίας και αναζήτησης πληροφοριών. Ως πρώτη ύλη, στη δηµιουργία του ελληνικού θησαυρού επιστηµονικών όρων, χρησιµοποιήθηκαν οι θεµατικές επικεφαλίδες της βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου, οι οποίες αναλύθηκαν στους όρους που τις συγκροτούσαν. Το έργο της επιτροπής του Ελληνικού Θησαυρού Επιστηµονικών Όρων εξελίχθηκε σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση των εργασιών της Επιτροπής: ιατυπώθηκαν οι κανόνες που θα διέπουν την κατασκευή του θησαυρού 1. Τέθηκαν οι προδιαγραφές του λογισµικού δόµησης του θησαυρού. Αναζητήθηκαν λογισµικά που πληρούσαν τις προδιαγραφές, προκειµένου να επιλεγεί το καταλληλότερο. Επιλέχθηκε το SIS-TMS που υποστήριζε η ερευνητική οµάδα του ΙΤΕ της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Οι κύριοι λόγοι της επιλογής του ήταν η ευχέρειά του στη διαχείριση του ελληνικού αλφαβήτου και η δυνατότητα αναπροσαρµογής του, σύµφωνα µε τις καταγεγραµµένες απαιτήσεις, αφού διέθετε τον πηγαίο κώδικα. Στη δεύτερη φάση, η επιτροπή επικέντρωσε την προσοχή της στην επεξεργασία των όρων για τη δηµιουργία του θησαυρού στην υπάρχουσα τότε έκδοση του λογισµικού, ενώ παράλληλα στήριζε την ερευνητική οµάδα του ΙΤΕ στην προσαρµογή του λογισµικού στις σύγχρονες απαιτήσεις µε τις απαραίτητες τροποποιήσεις. 2 Στην τρίτη και τελευταία 3 φάση, η επιτροπή επικέντρωσε την προσοχή της στην επεξεργασία των όρων, στην ενοποίηση των αρχείων της προηγούµενης φάσης, στη µεταφορά της βάσης στο νέο σύστηµα και στους απαραίτητους ελέγχους ποιότητας, ενώ, παράλληλα, έκανε τις απαραίτητες τροποποιήσεις και δοκιµές για 1. Τσάφου, Σ., Χατζηµαρή, Σ. και Κ. Τοράκη. ίγλωσσος ελληνικός θησαυρός θεµατικών όρων. Συλλογικός κατάλογος ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών, 7-8/5/ Τοράκη, Κ., Χατζηµαρή, Σ., Τσάφου, Σ., Γεωργάκη,. ηµιουργία ελληνικού θησαυρού επιστηµονικών όρων. Η αξιολόγηση των βιβλιοθηκών ως στοιχείο ποιότητας των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων. Πρακτικά 17ου Συνεδρίου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Ιωάννινα: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Χατζηµαρή Στέλλα, Τοράκη Κατερίνα και Σταµατία Τσάφου, Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστηµονικών Όρων. Ψηφιακό επιστηµονικό περιεχόµενο. 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Πάτρα 4-6 Νοεµβρίου 2009

5 5 την προσαρµογή και εξέλιξη του λογισµικού, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προγράµµατος, όπως είχαν προδιαγραφεί στη δεύτερη φάση. Το σύστηµα Web-TMS (Thesaurus Management System), όπως δηλαδή έχει εξελιχθεί το SIS-TMS, λειτουργεί πλέον σε γραφικό περιβάλλον διαδικτύου, στηρίζει τη δηµιουργία και διαχείριση πολύγλωσσων πολυθεµατικών θησαυρών και, στη συγκεκριµένη περίπτωση, δίγλωσσο, µε κυρίαρχη γλώσσα την ελληνική και γλώσσα αναφοράς την αγγλική. Οι δυνατότητες που παρέχονται από το σύστηµα, σε επίπεδο διαχείρισης θησαυρών, καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επιθυµητών λειτουργιών, που εκτείνονται από τη δηµιουργία, συντήρηση και επέκταση των θησαυρών, µέχρι την αναζήτηση, παρουσίαση και πρόσβαση µε πολλαπλούς τρόπους. Συγκεκριµένα, οι λειτουργίες που προβλέπονται από το σύστηµα είναι: Όροι (δηµιουργία νέου όρου, µετονοµασία, επεξεργασία, διαγραφή, προβολή όρου, µετακίνηση όρου σε ιεραρχία, αλφαβητική, συστηµατική, ιεραρχική και γραφική παρουσίαση όλων των όρων). Ιεραρχίες (δηµιουργία νέας ιεραρχίας, µετονοµασία, επεξεργασία, διαγραφή, αναζήτηση ιεραρχίας, αλφαβητική, συστηµατική, ιεραρχική και γραφική παρουσίαση όλων των ιεραρχιών). Μικροθησαυροί (δηµιουργία νέου µικροθησαυρού, µετονοµασία, επεξεργασία, διαγραφή, αναζήτηση µικροθησαυρού, αλφαβητική, συστηµατική, ιεραρχική και γραφική παρουσίαση όλων των µικροθησαυρών). Θησαυροί (αλλαγή τρέχοντος θησαυρού, διαχείριση, δηµιουργία, αντιγραφή θησαυρού, συγχώνευση θησαυρών, επιδιόρθωση δεδοµένων θησαυρού). Βάση δεδοµένων (διαχείριση βάσης δεδοµένων, δηµιουργία, επαναφορά, διαγραφή αντιγράφου ασφαλείας, επιδιόρθωση βάσης δεδοµένων). Χρήστες (νέος χρήστης, προβολή όλων των χρηστών, επεξεργασία, διαγραφή χρήστη, διαχείριση ρόλων χρηστών θησαυρού). Αναζήτηση και παρουσίαση Γενική εικόνα συστήµατος Οι χρήστες του συστήµατος διακρίνονται σε επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο εντάσσεται ο διαχειριστής του συστήµατος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλες τις λειτουργίες. Στο δεύτερο επίπεδο εντάσσεται η Επιτροπή Θησαυρού, η οποία είναι υπεύθυνη για την τελική αποδοχή και την ένταξη των όρων στο θησαυρό. Στο τρίτο επίπεδο εντάσσονται οι δηµιουργοί των όρων και, τέλος, στο τέταρτο επίπεδο, οι τελικοί χρήστες, που θα χρησιµοποιούν το θησαυρό για την αναζήτηση, τον εντοπισµό και την ανάκτηση πληροφοριών Εισαγωγή όρων στο σύστηµα Για τη δηµιουργία ενός όρου, αρχικά ζητείται η καθιέρωση και ένταξη του όρου σε υπάρχουσα ιεραρχία (ή και ιεραρχίες) και, στη συνέχεια, υποδεικνύονται οι σχέσεις του µε άλλους όρους και τα συµπληρωµατικά δεδοµένα που αφορούν στον υπό επεξεργασία όρο (εικ.1).

6 6 Εικ. 1. Εισαγωγική οθόνη του συστήµατος Κατά τη διαδικασία επεξεργασίας του όρου, οι δηµιουργοί µπορούν να εξετάσουν και να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά του όρου, όπως: τις σχέσεις στις οποίες συµµετέχει, τον ταξινοµικό του κωδικό, την αγγλική του απόδοση, τις πηγές αυτού του όρου κ.ά. Η δυνατότητα επεξεργασίας παρέχεται ή απαγορεύεται ανάλογα µε τα δικαιώµατα πρόσβασης του εκάστοτε χρήστη. Την ίδια φιλοσοφία ακολουθεί η διαδικασία επεξεργασίας ιεραρχιών ή µικροθησαυρών Αναζητήσεις Για την αναζήτηση των όρων προβλέπονται (εικ. 1) : Γρήγορη αναζήτηση Αναζήτηση µε επιλογή κριτηρίων Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης ενός όρου γενικά, αλλά και συγκεκριµένα, από οποιοδήποτε πεδίο ή συνδυασµό πεδίων, µε τη χρήση λογικών τελεστών, τεχνικών αποκοπής, εγγύτητας κ.ά. Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης έχουν το περιεχόµενο και τη µορφή που εµφανίζεται στη εικόνα (εικ. 2).

7 7 Εικ. 2. Τυποποιηµένη εµφάνιση των αποτελεσµάτων αναζήτησης Από την οθόνη των αποτελεσµάτων, οι χρήστες µπορούν, κάνοντας κλικ σε κάποιον όρο, να προβάλουν τη δοµή του (εικ. 3). Εικ. 3. Εµφάνιση της κάρτας του όρου 3.4 Παρουσίαση των όρων του Θησαυρού Τα σύστηµα επιτρέπει την αλφαβητική (εικ.4), ιεραρχική (εικ.5) και γραφική (εικ.6) παρουσίαση των όρων του θησαυρού. Η δυνατότητα για συστηµατική παρουσίαση, που προσφέρεται από το σύστηµα, δεν έχει υλοποιηθεί ακόµα. Κατά την παρουσίαση των όρων οι χρήστες µπορούν να κάνουν προβολή της παράστασης του επιλεγµένου όρου, αποθήκευση σε αρχείο ή εκτύπωση των παραπάνω αποτελεσµάτων πατώντας στους αντίστοιχους υπερσυνδέσµους, µετάβαση στις θέσεις του όρου σε µία ή περισσότερες ιεραρχίες στις οποίες ανήκει και επιστροφή στην αρχή της σελίδας.

8 Αλφαβητική παρουσίαση Στην αλφαβητική παρουσίαση, εµφανίζονται όλα τα δεδοµένα που αφορούν σε έναν περιγραφέα, καθώς και παραποµπές από τους µη περιγραφείς (µη προτιµώµενους όρους) προς τους περιγραφείς (προτιµώµενους όρους). Αναλυτικά τα στοιχεία που εµφανίζονται είναι: ΑΟ, Σ, ΟΚ, ΧΑ, ΠΟ, ΕΟ, ΣΟ, Πηγή ελληνικού και αγγλικού όρου. Εικ. 4. Αλφαβητική παρουσίαση Ιεραρχική παρουσίαση Στην ιεραρχική παρουσίαση, εµφανίζεται η θέση ενός όρου στην ιεραρχία ή τις ιεραρχίες όπου ανήκει. Τα διαφορετικά επίπεδα υπαγωγής στην ιεραρχία απεικονίζονται µε το σύµβολο «--». ίνεται και σε αυτήν την παρουσίαση η δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης.

9 9 Εικ. 5. Ιεραρχική παρουσίαση Γραφική παρουσίαση Στη γραφική παρουσίαση, εµφανίζεται όλο το δένδρο µίας ιεραρχίας, το οποίο περιλαµβάνει τους όρους και τη θέση τους στην ιεραρχία, καθώς και τους αντίστοιχους αγγλικούς, και αξιοποιεί τη χρήση διαφορετικών χρωµάτων για την παράσταση των σχέσεων µέσα στην ιεραρχία. (εικ.6).

10 10 Εικ.6. Γραφική παρουσίαση Το σύστηµα παρέχει αλφαβητικό ελληνικό ευρετήριο όρων µε την αντιστοιχία του στην αγγλική γλώσσα, και το αντίστροφο. 4. Ανάπτυξη θησαυρών και η χρήση τους από τις ελληνικές βιβλιοθήκες Η ανάπτυξη θησαυρών αποτελεί µία ιδιαίτερα δύσκολη και επίπονη πνευµατική εργασία, που απαιτεί καλή γνώση της γλώσσας, σφαιρική γνώση των θεµατικών πεδίων που εξετάζονται κάθε φορά και τεχνογνωσία στη δόµηση των θησαυρών. Η δυσκολία γίνεται εντονότερη στην περίπτωση της Ελλάδας, που δεν υπάρχει καθιερωµένη ορολογία σε πολλά επιστηµονικά πεδία. Η τεχνητή γλώσσα του θησαυρού στηρίζεται στη φυσική γλώσσα η οποία είναι ζωντανή και εξελίσσεται. Για το λόγο αυτό η δηµιουργία του θησαυρού απαιτεί µία συνεχή προσπάθεια. Το σύστηµα, που διαµορφώθηκε µε τις υποδείξεις και τη συνεχή αξιολόγηση των αποτελεσµάτων κατάρτισης του λογισµικού από την Επιτροπή του Ελληνικού Θησαυρού Επιστηµονικών Όρων, επιτρέπει τη συµµετοχή των επιµέρους βιβλιοθηκών στη δόµηση νέων όρων. Οι νέοι όροι εµπλουτίζουν, ενηµερώνουν και διατηρούν το θησαυρό. Ο θησαυρός είναι ένα ισχυρό εννοιολογικό και ορολογικό εργαλείο που φιλοδοξεί από τη µία να εξασφαλίσει την ανάπτυξη µίας ενιαίας γλώσσας οργάνωσης και ανάκτησης πληροφοριών για το Συλλογικό Κατάλογο, τους καταλόγους των ελληνικών βιβλιοθηκών, τις βάσεις δεδοµένων και τις ψηφιακές συλλογές και από

11 11 την άλλη να διευκολύνει την πρόσβαση στις παραπάνω πηγές από χρήστες του εσωτερικού και του εξωτερικού. Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων συνιστά ένα εργαλείο της ελληνικής γλώσσας, χρήσιµο για τις βιβλιοθήκες, για τους ερευνητές, για τους φορείς διαχείρισης της γνώσης, αλλά και για τους φορείς άσκησης πολιτικής κάθε µορφής. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει προσπάθειες δόµησης θησαυρών από διάφορους φορείς. Θα ήταν καλό να υπάρχει ενηµέρωση, κοινή δράση και συντονισµός, ώστε να προκύψει ένα ενιαίο αποτέλεσµα χρήσιµο για όλους. Εξάλλου, πέρα από τις προσπάθειες που γίνονται από φορείς, πρέπει να σηµειωθεί ιδιαίτερα το έργο που γίνεται από τα τµήµατα Βιβλιοθηκονοµίας στο πλαίσιο πτυχιακών και µεταπτυχιακών διπλωµατικών εργασιών, µε την επίβλεψη διδασκόντων, και το οποίο θα µπορούσε να αποτελέσει υλικό τροφοδότησης του θησαυρού, ακολουθώντας βέβαια τους σχετικούς κανόνες. Αυτή τη στιγµή ο θησαυρός εµπλουτίζεται µε όρους στα πλαίσια πτυχιακών εργασιών µε θέµατα το «νερό» και την «επιστήµη της πληροφόρησης». Ο σηµασιολογικός ιστός είναι η εξέλιξη που µετατρέπει τη σηµερινή µορφή του παγκόσµιου ιστού σε εργαλείο που αξιοποιεί τις δυνατότητες τόσο του ανθρώπου όσο και των µηχανών. Ο ορισµός και η χρήση τόσο των θησαυρών όσο και των οντολογιών είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση αυτή. Ο προσδιορισµός των εννοιών και των σχέσεων ανάµεσα στις έννοιες αποτελεί την απαραίτητη ορολογική βάση για την αξιοποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, η δηµιουργία θησαυρών εξασφαλίζει την ενιαία αντίληψη κατά την επεξεργασία και την ταυτοποίηση των όρων που χρησιµοποιούνται από την επιστηµονική κοινότητα και τις επιµέρους βιβλιοθήκες και, εποµένως, διευκολύνει την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ τους. Η χρήση ενός ενιαίου θησαυρού εξασφαλίζει την οµοιοµορφία της θεµατικής επεξεργασίας και οδηγεί στη δηµιουργία µίας ενιαίας γλώσσας ανάκτησης πληροφοριών. Περαιτέρω, όµως, οι θησαυροί χρησιµοποιούνται και διευκολύνουν τη διαχείριση των πληροφοριών σε κάθε τοµέα και ιδιαίτερα στο διαδίκτυο, ενώ η µετάβαση στις οντολογίες έχει ανάγκη τα απαραίτητα σηµασιολογικά στοιχεία για να διατυπωθούν οι ρόλοι και οι σχέσεις ανάµεσα στις έννοιες. Βιβλιογραφία 1. Aitchison, J., D. Bauden and A. Gilchrist Thesaurus construction and use: a practical manual. 4th ed. London: Aslib. 2. ISO & ISO : Terminology work Vocabulary, ISO Documentation - guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri, ISO Documentation - guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri, ISO 704: Terminology work -- Principles and methods, ΕΛΟΤ 402. Ορολογική εργασία Αρχές και µέθοδοι (υπό αναθεώρηση). 7. ΕΛΟΤ 132, Τεκµηρίωση-κατευθυντήριες οδηγίες για τη συγκρότηση και ανάπτυξη µονόγλωσσων θησαυρών. 8. ΕΛΟΤ & ΕΛΟΤ 561-2: Ορολογική εργασία Λεξιλόγιο, 2006, Τοράκη, Κατερίνα Θεµατική ευρετηρίαση και καθιέρωση ορολογίας στις τεχνικές βιβλιοθήκες: η εµπειρία στο ΤΕΕ. Ελληνική γλώσσα και ορολογία: 4 ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ,

12 Αθήνα, 30-31/10 και 1/ TorakiKaterina.pdf. [Πρόσβαση 27/8/2008]. 10. Τοράκη, Κατερίνα, Στέλλα Χατζηµαρή, Σταµατία Τσάφου και ανάη Γεωργάκη, ηµιουργία ελληνικού θησαυρού επιστηµονικών όρων. Η αξιολόγηση των βιβλιοθηκών ως στοιχείο ποιότητας των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων. Πρακτικά 17ου Συνεδρίου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Ιωάννινα: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. [Πρόσβαση 27/8/2008]. 11. Τοράκη, Κατερίνα 2009.Από το θησαυρό στην αντίστοιχη οντολογία: µια απόπειρα προσέγγισης σε ένα ειδικό θεµατικό πεδίο και τα ορολογικά ζητήµατα που προκύπτουν, 7 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας, Αθήνα, Οκτωβρίου Τσάφου, Σταµατία και Στέλλα Χατζηµαρή, Θησαυροί και θεµατική ευρετηρίαση στις Ελληνικές Βιβλιοθήκες. Το Management στις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες: Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. [Πρόσβαση 27/8/2008]. 15. Τσάφου, Σταµατία, Στέλλα Χατζηµαρή και Κατερίνα Τοράκη, ίγλωσσος ελληνικός θησαυρός θεµατικών όρων. Συλλογικός κατάλογος ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών, 7-8/5/ [Πρόσβαση 27/8/2008]. 16. Χατζηµαρή Στέλλα, Τοράκη Κατερίνα και Σταµατία Τσάφου, Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστηµονικών Όρων. Ψηφιακό επιστηµονικό περιεχόµενο. 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Πάτρα 4-6 Νοεµβρίου

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Χατζημαρή Στέλλα 1, Τοράκη Κατερίνα 2, Τσάφου Σταματία 1 1 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 2 ΤΕΕ {schatz, stsafou}@teiath.gr; toraki@tee.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. Τσάφου Σταματία Χατζημαρή Στέλλα Τοράκη Κατερίνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. Τσάφου Σταματία Χατζημαρή Στέλλα Τοράκη Κατερίνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Τσάφου Σταματία Χατζημαρή Στέλλα Τοράκη Κατερίνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζονται οι εξελίξεις στο πρόγραμμα δημιουργίας δίγλωσσου Ελληνικού Θησαυρού Θεματικών Όρων στα

Διαβάστε περισσότερα

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Θησαυροί και θεµατική ευρετηρίαση στις ελληνικές βιβλιοθήκες Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για τη θεµατική ευρετηρίαση χρησιµοποιούνται δύο κύριες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Α. Βασιλείου Η διαδικασία καθώς και οι μέθοδοι βελτιστοποίησης των υπηρεσιών πληροφόρησης έχουν απασχολήσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

*Σταματινα Τσάφου Στέλλα Χατζημαρή Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ Αθήνας Stamatina Tsafou Stella Chatzimari School of librarianship, TEI Athens, Greece

*Σταματινα Τσάφου Στέλλα Χατζημαρή Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ Αθήνας Stamatina Tsafou Stella Chatzimari School of librarianship, TEI Athens, Greece *Σταματινα Τσάφου Στέλλα Χατζημαρή Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ Αθήνας Stamatina Tsafou Stella Chatzimari School of librarianship, TEI Athens, Greece Θησαυροί και θεματική Ευρετηρίαση στις Ελληνικές Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

15. Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων: ένα εργαλείο για τη θεματική οργάνωση του περιεχομένου

15. Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων: ένα εργαλείο για τη θεματική οργάνωση του περιεχομένου 1 15. Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων: ένα εργαλείο για τη θεματική οργάνωση του περιεχομένου Διονύσιος Γιαννίμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων, ο πρώτος θησαυρός γενικού περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι:

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Όνοµα κόµβου URL Τοµέας Στοιχεία επικοινωνίας Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης http://www.emst.gr/ Μουσείο protocol@emst.culture.gr Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα "ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2 Πολιτική χρήσης θεµατικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής Καταλογογράφησης Γενικές αρχές θεµατικής καταλογογράφησης Κάθε βιβλιοθήκη δίνει σε κάθε τεκµήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ & ΘΗΣΑΥΡΟΙ

ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ & ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ & ΘΗΣΑΥΡΟΙ Στέλλα Μαρκαντωνάτου, Μαρίνα Βασιλείου, Όλγα Γιαννούτσου Περίληψη Οι οντολογίες και οι θησαυροί είναι τρόποι κωδικοποίησης της γνώσης συγκεκριµένου γνωστικού πεδίου. Οι καταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS. Οδηγίες κατάθεσης ηλεκτρονικών τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS. Οδηγίες κατάθεσης ηλεκτρονικών τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS Οδηγίες κατάθεσης ηλεκτρονικών τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας Περιεχόμενα Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου... 3 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el Σαράντος Καπιδάκης 1, Στέλιος Πιπερίδης 2, Πένυ Λαμπροπούλου 2, Μαρία Γαβριηλίδου 2 ( 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2 Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ)

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Εισαγωγή Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» αποτελεί το ιδρυµατικό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 3 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402

Τα νέα πρότυπα ΕΛΟΤ 561 και ΕΛΟΤ 402 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

Θησαυροί και συστήματα ανάκτησης πληροφοριών σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης. Χαρά Μπρίντεζη, Διονύσης Γιαννίμπας

Θησαυροί και συστήματα ανάκτησης πληροφοριών σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης. Χαρά Μπρίντεζη, Διονύσης Γιαννίμπας Θησαυροί και συστήματα ανάκτησης πληροφοριών σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης Χαρά Μπρίντεζη, Διονύσης Γιαννίμπας Εισαγωγή Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής τους, οι θησαυροί αξιοποιούνται στο πλαίσιο προηγμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας - Λίλιαν Βουδούρη. Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας http://www.mmb.org.gr/

Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας - Λίλιαν Βουδούρη. Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας http://www.mmb.org.gr/ Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας - Λίλιαν Βουδούρη Όνοµα κόµβου URL Τοµέας Στοιχεία επικοινωνίας Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας http://www.mmb.org.gr/ Βιβλιοθήκη library@megaron.gr Τα κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο. Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής. Μεταπτυχιακών Εργασιών

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο. Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής. Μεταπτυχιακών Εργασιών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής Μεταπτυχιακών Εργασιών Εισαγωγή Η φόρµα υποβολής αποτελείται από πέντε (5) οµάδες δεδοµένων: 1. Προσωπικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο. Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής ιδακτορικών ιατριβών

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο. Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής ιδακτορικών ιατριβών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής ιδακτορικών ιατριβών Εισαγωγή Η φόρµα υποβολής αποτελείται από πέντε (5) οµάδες δεδοµένων: 1. Προσωπικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εγχειρίδιο για την ενημέρωση του κόμβου «ΟΔΥΣΣΕΥΣ» μέσω του http://odysseusbo.culture.gr/ Αικ. Χαμπούρη Ιωαννίδου ΜΑ ΜSc, Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης

Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ!

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης χρηστών Σύντομο Ιστορικό της Βιβλιοθήκης Γενικές Οδηγίες Α. Συλλογές της Βιβλιοθήκης Β. Υπηρεσίες Γ. Πηγές Πληροφόρησης ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

THESAURUS OF GREEK EDUCA110NAL TERMINOLOGY SUMMARY

THESAURUS OF GREEK EDUCA110NAL TERMINOLOGY SUMMARY ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ1ΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ρ. Γούναρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δίνεται ο ορισμός και αναλύεται η σκοπιμότητα "κατασκευής" και χρήσης "γλώσσας τεκμηρίωσης". Δίνεται ο ορισμός του ΘΗΣΑΥΡΟΥ γενικά καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ»

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» «DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. Κατωµέρης Προκόπιος Katomeris@nlg.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. Κατωµέρης Προκόπιος Katomeris@nlg. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Κατωµέρης Προκόπιος Katomeris@nlg.gr Μάρτιος 2007 «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

2. Μορφές οργάνωσης των όρων στην επιστήμη της πληροφόρησης. Types of term organization in LIS. Διονύσιος Γιαννίμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Dionyssios Giannibas

2. Μορφές οργάνωσης των όρων στην επιστήμη της πληροφόρησης. Types of term organization in LIS. Διονύσιος Γιαννίμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Dionyssios Giannibas 1 2. Μορφές οργάνωσης των όρων στην επιστήμη της πληροφόρησης Διονύσιος Γιαννίμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην πορεία της μέχρι σήμερα, η επιστήμη της πληροφόρησης χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί σύνολα όρων για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Μαρία Γαβριηλίδου ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα Πολυγλωσσική Ελλάδα (1) Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρήση των Θησαυρών στις Οντολογίες

Η Χρήση των Θησαυρών στις Οντολογίες Η Χρήση των Θησαυρών στις Οντολογίες Σταματίνα Τσάφου*, Ματίνα Πολίτη** *stsafou@teiath.gr,** mpfatsa@gmail.com ή matina.politi@covidien.com Περίληψη Στις σύγχρονες μεθόδους θεματικής αναπαράστασης, οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 2.0 MICROSOFT WORD EXPERT ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το πρόγραμμα Microsoft Word Expert περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Υπολογιστικά Συστήµατα & Τεχνολογίες Πληροφορικής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Γιαννόπουλος, διδακτορικός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 2 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 1. Στόχοι Μέσα Βασικός στόχος του ΠΕΒΕ είναι η ενδυνάµωση της ερευνητικής δραστηριότητας και συνεισφοράς των µελών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4 κανόνες διαδανεισµού Κανόνες ιαδανεισµού / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ; Ιωάννινα : Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του «Ταξινομούμε»

Εγχειρίδιο Χρήσης του «Ταξινομούμε» Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φ.Π.Ψ., Τομέας Παιδαγωγικής Διευθυντής: Καθ. Χ. Κυνηγός Εγχειρίδιο Χρήσης του «Ταξινομούμε» Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Υπηρεσίες Πληροφόρησης από τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Σύγχρονες Υπηρεσίες Πληροφόρησης από τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους. Σύγχρονες Υπηρεσίες Πληροφόρησης από τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους. Γιάννης Κλαψόπουλος, Ph.D. Προϊστάµενος Υπηρεσίας Βιβλιοθήκης & Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Από το θησαυρό στην αντίστοιχη οντολογία: μια απόπειρα προσέγγισης σε ένα ειδικό θεματικό πεδίο και τα ορολογικά ζητήματα που προκύπτουν

Από το θησαυρό στην αντίστοιχη οντολογία: μια απόπειρα προσέγγισης σε ένα ειδικό θεματικό πεδίο και τα ορολογικά ζητήματα που προκύπτουν ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από το θησαυρό στην αντίστοιχη οντολογία: μια απόπειρα προσέγγισης σε ένα ειδικό θεματικό πεδίο και τα ορολογικά ζητήματα που προκύπτουν Κατερίνα Τοράκη Σε ένα σύστημα πληροφοριών, οι θησαυροί

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα