ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ Ζκδοςθ 1.0, 24/03/2009 URL εφαρμογισ Copyright Γ.Γ.Ε.Σ. 2009

2 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων 1 Γενικά για τθ διαδικαςία Εγγραφισ και Ριςτοποίθςθσ χριςτθ Διαδικαςία Δθμιουργίασ νζου Λογαριαςμοφ Αρχική ελίδα τησ Εφαρμογήσ Δημιουργία Νζου Λογαριαςμοφ Τποχρεωτικά Πεδία Ειςαγωγή τοιχείων Λογαριαςμοφ Ενεργοποίηςη νζου λογαριαςμοφ Μηνφματα λάθουσ δημιουργίασ νζου λογαριαςμοφ Ίδιο Όνομα Χρήςτη και Ίδιο Α.Φ.Μ. με μη Πιςτοποιημζνο Λογαριαςμό Ίδιο Α.Φ.Μ. με Πιςτοποιημζνο Λογαριαςμό Ίδιο Κινητό με Πιςτοποιημζνο Λογαριαςμό Διαδικαςία Ριςτοποίθςθσ νζου Λογαριαςμοφ Παραλαβή του Γραπτοφ Μηνφματοσ (SMS) με τον κωδικό πιςτοποίηςησ Πίνακασ Ελζγχου Πιςτοποίηςη του Λογαριαςμοφ Λίςτα Οκονϊν/Φορμϊν τθσ εφαρμογισ Οθόνη 2.1: Η αρχική ςελίδα τησ εφαρμογήσ... 4 Οθόνη 2.2: Οθόνη Δημιουργίασ Νζου Λογαριαςμοφ Τποχρεωτικά Πεδία... 5 Οθόνη 2.3: Οθόνη Δημιουργίασ Νζου Λογαριαςμοφ Ειςαγωγή τοιχείων... 6 Οθόνη 2.4: Οθόνη Επιτυχοφσ Δημιουργίασ Νζου Λογαριαςμοφ... 6 Οθόνη 2.5: Ενεργοποίηςησ... 7 Οθόνη 2.6: Επιτυχήσ Ενεργοποίηςη Λογαριαςμοφ... 7 Οθόνη 2.7: Ίδιο Όνομα Χρήςτη και Οθόνη 2.8: Ίδιο Α.Φ.Μ. με μη πιςτοποιημζνο λογαριαςμό... 9 Οθόνη 2.9: Ίδιο Α.Φ.Μ. με πιςτοποιημζνο λογαριαςμό Οθόνη 2.10: Ίδιο Κινητό με Πιςτοποιημζνο Λογαριαςμό Οθόνη 3.1: Σο Γραπτό Μήνυμα (SMS) Πιςτοποίηςησ Οθόνη 3.2: Πίνακασ Ελζγχου Χρήςτη Οθόνη 3.3: Πιςτοποίηςη Λογαριαςμοφ Οθόνη 3.4: Επιτυχήσ Πιςτοποίηςη Λογαριαςμοφ «Οδηγίεσ για τη δημιουργία και την πιςτοποίηςη Λογαριαςμοφ Επιχείρηςησ» ελίδα 2 από 13

3 1 Γενικά για τθ διαδικαςία Εγγραφισ και Ριςτοποίθςθσ χριςτθ Για να μπορζςει μία επιχείρηςη να δημιουργήςει και να υποβάλει Αίτηςη για τη χορήγηςη Κουπονιοφ Καινοτομίασ ςτα πλαίςια τησ δράςησ, θα πρζπει πρϊτα: Να δημιουργήςει Λογαριαςμό Χρήςτη Να πιςτοποιήςει τον Λογαριαςμό του, με βάςη Γραπτό Μήνυμα (SMS) που θα ςταλεί ςτο κινητό του. Η διαδικαςία περιλαμβάνει τα εξήσ βήματα: Ο χριςτθσ δθμιουργεί νζο Λογαριαςμό Χριςτθ (Registration) Ο χρήςτησ λαβαίνει για την ενεργοποίηςη του λογαριαςμοφ του. Ο χριςτθσ ενεργοποιεί τον λογαριαςμό του (πατϊντασ το link που περιζχει το ) Ο χρήςτησ λαβαίνει SMS με τον 8-ψήφιο Κωδικό Πιςτοποίηςησ του λογαριαςμοφ του Ο χριςτθσ πιςτοποιεί τον λογαριαςμό του, ειςάγοντασ τον Κωδικό Ριςτοποίθςθσ Αφοφ πιςτοποιηθεί, ο χρήςτησ μπορεί να δημιουργήςει Αίτηςη Βαςικοί κανόνεσ τθσ δράςθσ που λαμβάνονται υπόψθ ςτθ διαδικαςία εγγραφισ Δεν μπορεί θ ίδια επιχείρθςθ (ίδιο ΑΦΜ) να κάνει αίτθςθ για δφο Κουπόνια Καινοτομίασ. Κατά ςυνζπεια, κατά τη δημιουργία νζου Λογαριαςμοφ Χρήςτη: Πταν υπάρχει άλλοσ λογαριαςμόσ (μθ πιςτοποιθμζνοσ) με το ίδιο ΑΦΜ Ο χρήςτησ λαμβάνει προειδοποίηςη, αλλά μπορεί να ολοκληρϊςει την Εγγραφή του Πταν υπάρχει άλλοσ λογαριαςμόσ (πιςτοποιθμζνοσ) με το ίδιο ΑΦΜ Ο χρήςτησ λαμβάνει μήνυμα ότι δεν μπορεί να ολοκληρϊςει την Εγγραφή του. την περίπτωςη αυτή, εάν ο χρήςτησ θεωρεί ότι ο υπάρχον πιςτοποιημζνοσ Λογαριαςμόσ δεν δημιουργήθηκε από άτομο τησ επιχείρηςήσ του, μπορεί να επικοινωνήςει με το Γραφείο Αρωγήσ τησ δράςησ. Δεν επιτρζπεται δφο επιχειριςεισ να «μοιράηονται» τον ίδιο αρικμό Κινθτοφ Τθλεφϊνου για τθν «επίςθμθ» επικοινωνία τουσ με το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ. Κατά ςυνζπεια, κατά τη δημιουργία νζου Λογαριαςμοφ Χρήςτη: Πταν υπάρχει άλλοσ λογαριαςμόσ (μθ πιςτοποιθμζνοσ) με το ίδιο Κινθτό Ο χρήςτησ λαμβάνει προειδοποίηςη, αλλά μπορεί να ολοκληρϊςει την Εγγραφή του Πταν υπάρχει άλλοσ λογαριαςμόσ (πιςτοποιθμζνοσ) με το ίδιο Κινθτό Αυτό ςημαίνει ότι ο ςυγκεκριμζνοσ χρήςτησ ζχει ήδη χρηςιμοποιήςει το κινητό του για να παραλάβει Γραπτό Μήνυμα Πιςτοποίηςησ και με αυτό το μήνυμα ζχει ήδη πιςτοποιήςει άλλον Λογαριαςμό χρήςτη. Κατά ςυνζπεια, λαμβάνει μήνυμα ότι δεν μπορεί να ολοκληρϊςει την Εγγραφή του παρά μόνο εάν αλλάξει τον αριθμό του κινητοφ τηλεφϊνου. «Οδηγίεσ για τη δημιουργία και την πιςτοποίηςη Λογαριαςμοφ Επιχείρηςησ» ελίδα 3 από 13

4 2 Διαδικαςία Δθμιουργίασ νζου Λογαριαςμοφ 2.1 Αρχική ελίδα τησ Εφαρμογήσ Οκόνθ 2.1: Η αρχική ςελίδα τησ εφαρμογήσ Για τη Δημιουργία Νζου Χρήςτη αρκεί να πατηθεί το κουμπί «Δημιουργία Νζου Χρήςτη». «Οδηγίεσ για τη δημιουργία και την πιςτοποίηςη Λογαριαςμοφ Επιχείρηςησ» ελίδα 4 από 13

5 2.2 Δημιουργία Νζου Λογαριαςμοφ Υποχρεωτικά Ρεδία Οκόνθ 2.2: Οθόνη Δημιουργίασ Νζου Λογαριαςμοφ Τποχρεωτικά Πεδία Σα υποχρεωτικά πεδία τησ οθόνησ Δημιουργίασ Νζου Λογαριαςμοφ φαίνονται με ζνα θαυμαςτικό δίπλα από το αντίςτοιχο πεδίο τησ φόρμασ και με το μήνυμα λάθουσ ςτα δεξιά. «Οδηγίεσ για τη δημιουργία και την πιςτοποίηςη Λογαριαςμοφ Επιχείρηςησ» ελίδα 5 από 13

6 2.2.2 Ειςαγωγι Στοιχείων Λογαριαςμοφ Οκόνθ 2.3: Οθόνη Δημιουργίασ Νζου Λογαριαςμοφ Ειςαγωγή τοιχείων Μετά τη ςωςτή ειςαγωγή ςτοιχείων, ο χρήςτησ πρζπει να πατήςει το κουμπί «Ολοκλήρωςη» για να δημιουργήςει το Λογαριαςμό του. Η οθόνη επιβεβαίωςησ που λαμβάνει φαίνεται παρακάτω: Οκόνθ 2.4: Οθόνη Επιτυχοφσ Δημιουργίασ Νζου Λογαριαςμοφ «Οδηγίεσ για τη δημιουργία και την πιςτοποίηςη Λογαριαςμοφ Επιχείρηςησ» ελίδα 6 από 13

7 2.3 Ενεργοποίηςη νζου λογαριαςμοφ Οκόνθ 2.5: Ενεργοποίηςησ Σο μήνυμα που λαμβάνει ο χρήςτησ ςτο που δήλωςε κατά τη δημιουργία του λογαριαμοφ φαίνεται παραπάνω. Για να ενεργοποιήςει το λογαριαςμό του αρκεί να πατήςει ςτον υπερςφνδεςμο, οπότε και λαμβάνει το παρακάτω μήνυμα επιτυχοφσ ενεργοποίηςησ: Οκόνθ 2.6: Επιτυχήσ Ενεργοποίηςη Λογαριαςμοφ «Οδηγίεσ για τη δημιουργία και την πιςτοποίηςη Λογαριαςμοφ Επιχείρηςησ» ελίδα 7 από 13

8 2.4 Μηνφματα λάθουσ δημιουργίασ νζου λογαριαςμοφ Ίδιο Πνομα Χριςτθ και Οκόνθ 2.7: Ίδιο Όνομα Χρήςτη και Αν χρηςιμοποιηθεί «Όνομα Χρήςτη» και « » που ζχουν ήδη χρηςιμοποιηθεί κατά τη δημιουργία κάποιου άλλου λογαριαςμοφ, ο χρήςτησ λαμβάνει το ανάλογο μήνυμα λάθουσ και πρζπει να χρηςιμοποιήςει κάποιο διαφορετικό, αν θζλει να ςυνεχίςει. «Οδηγίεσ για τη δημιουργία και την πιςτοποίηςη Λογαριαςμοφ Επιχείρηςησ» ελίδα 8 από 13

9 2.4.2 Ίδιο Α.Φ.Μ. με μθ Ριςτοποιθμζνο Λογαριαςμό Οκόνθ 2.8: Ίδιο Α.Φ.Μ. με μη πιςτοποιημζνο λογαριαςμό Αν χρηςιμοποιηθεί Α.Φ.Μ. που ζχει ήδη χρηςιμοποιηθεί κατά τη δημιουργία κάποιου άλλου λογαριαςμοφ, ο οποίοσ όμωσ ΔΕΝ ζχει ακόμα πιςτοποιηθεί, ο χρήςτησ λαμβάνει προειδοποίηςη, αλλά μπορεί να ολοκληρϊςει την Εγγραφή του. «Οδηγίεσ για τη δημιουργία και την πιςτοποίηςη Λογαριαςμοφ Επιχείρηςησ» ελίδα 9 από 13

10 2.4.3 Ίδιο Α.Φ.Μ. με Ριςτοποιθμζνο Λογαριαςμό Οκόνθ 2.9: Ίδιο Α.Φ.Μ. με πιςτοποιημζνο λογαριαςμό Αν χρηςιμοποιηθεί Α.Φ.Μ. που ζχει ήδη χρηςιμοποιηθεί κατά τη δημιουργία κάποιου άλλου λογαριαςμοφ, ο οποίοσ ζχει πιςτοποιθκεί, ο χρήςτησ λαμβάνει προειδοποίηςη ότι δεν μπορεί να ολοκληρϊςει την Εγγραφή του. την περίπτωςη αυτή, εάν ο χρήςτησ θεωρεί ότι ο υπάρχον πιςτοποιημζνοσ Λογαριαςμόσ δεν δημιουργήθηκε από άτομο τησ επιχείρηςήσ του, μπορεί να επικοινωνήςει με το Γραφείο Αρωγήσ τησ δράςησ. «Οδηγίεσ για τη δημιουργία και την πιςτοποίηςη Λογαριαςμοφ Επιχείρηςησ» ελίδα 10 από 13

11 2.4.4 Ίδιο Κινθτό με Ριςτοποιθμζνο Λογαριαςμό Οκόνθ 2.10: Ίδιο Κινητό με Πιςτοποιημζνο Λογαριαςμό Αν ο χρήςτησ ζχει ήδη χρηςιμοποιήςει το κινητό του για να παραλάβει Γραπτό Μήνυμα Πιςτοποίηςησ λαμβάνει μήνυμα ότι δεν μπορεί να ολοκληρϊςει την Εγγραφή του παρά μόνο εάν αλλάξει τον αριθμό του κινητοφ τηλεφϊνου. «Οδηγίεσ για τη δημιουργία και την πιςτοποίηςη Λογαριαςμοφ Επιχείρηςησ» ελίδα 11 από 13

12 3 Διαδικαςία Ριςτοποίθςθσ νζου Λογαριαςμοφ 3.1 Παραλαβή του Γραπτοφ Μηνφματοσ (SMS) με τον κωδικό πιςτοποίηςησ ΠΡΟ ΧΡΗΣΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗ ΓΓΕΣ, ΜΕ ΑΦΜ ( ) Ο ΚΩΔΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ Α ΕΙΝΑΙ Οκόνθ 3.1: Σο Γραπτό Μήνυμα (SMS) Πιςτοποίηςησ Σο γραπτό μήνυμα (SMS) με τον κωδικό πιςτοποίηςησ που αποςτζλλεται ςτον αριθμό κινητοφ που δήλωςε κατά τη δημιουργία του λογαριαςμοφ του φαίνεται παραπάνω. 3.2 Πίνακασ Ελζγχου Οκόνθ 3.2: Πίνακασ Ελζγχου Χρήςτη Ο χρήςτησ ςυνδζεται ςτο πληροφοριακό ςφςτημα και βλζπει τον Πίνακα Ελζγχου, ςτον οποίο ενημερϊνεται οτι ο λογαριαςμόσ του δεν ζχει ακόμα πιςτοποιηθεί. Πατϊντασ ςτον αντίςτοιχο υπερςφνδεςμο, μπορεί να μεταφερθεί ςτην οθόνη πιςτοποίηςησ του λογαριαςμοφ. «Οδηγίεσ για τη δημιουργία και την πιςτοποίηςη Λογαριαςμοφ Επιχείρηςησ» ελίδα 12 από 13

13 3.3 Πιςτοποίηςη του Λογαριαςμοφ Οκόνθ 3.3: Πιςτοποίηςη Λογαριαςμοφ την οθόνη αυτή ο χρήςτησ ειςάγει τον 8-ψήφιο κωδικό που ζλαβε με το SMS Πιςτοποίηςησ και τα αντίςτοιχα ψηφία που φαίνονται ςτην εικόνα. Σο μήνυμα επιβεβαίωςησ που λαμβάνει για την πιςτοποίηςη του λογαριαςμοφ του φαίνεται παρακάτω: Οκόνθ 3.4: Επιτυχήσ Πιςτοποίηςη Λογαριαςμοφ «Οδηγίεσ για τη δημιουργία και την πιςτοποίηςη Λογαριαςμοφ Επιχείρηςησ» ελίδα 13 από 13

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2015

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2015 (Οδηγίες προς τον Αιτούντα) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διαδικασίας Εγγραφής... 3 2. Διαδικασία απώλειας κωδικού... 7 2 ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 1. Διαδικασίας Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.I. Παραδοτέο: Εγχειρίδιο Εφαρμογής Πίνακας Περιεχομένων Είσοδος στο Πληροφοριακό σύστηµα και ήλωση Στοιχείων... 4 Υποβολή Αίτησης Μετεγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φοιτητή Ως φοιτητής μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης αφού συνδεθείτε στην εφαρμογή επιλέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δημιουργία Λογαριασμού... 4 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης... 13 3. Διόρθωση αίτησης κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους της δράσης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 2 Σελίδα εισόδου... 3 Εγγραφή... 4 Σελίδα Εκτύπωσης Κουπονιού...

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στην πύλη ΕΡΜΗΣ και υποβολής αιτήματος έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών Έκδοση 1.0 σελίδα 1 / 11 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Η υπηρεσία αυτή δημιουργήθηκε για την εφαρμογή της Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1066 02.04.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ www.dimosdelfon.gr/egov ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Δελφών Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων 2 Αρχική Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Εγγραφή Χρηστών... 5 Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1. «Εγγραφή Νέου Χρήστη»... 5 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους της δράσης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 2 Σελίδα εισόδου... 3 Εγγραφή... 4 Ι. Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων Στελέχη Προσωπικού Παρόχου

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων Στελέχη Προσωπικού Παρόχου Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων Στελέχη Προσωπικού Παρόχου στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Σελίδα εγγραφής... 2 Φόρμα Εγγραφής Συμβούλου-Στελέχους

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής... 5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής... 6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα