Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών διαβασικών πετρωµάτων Παρεκκλησιάς Κύπρου για εφαρµογές σε σκυρόδεµα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών διαβασικών πετρωµάτων Παρεκκλησιάς Κύπρου για εφαρµογές σε σκυρόδεµα"

Transcript

1 Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών διαβασικών πετρωµάτων Παρεκκλησιάς Κύπρου για εφαρµογές σε σκυρόδεµα Θεόδωρος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 1, Ιάκωβος ΣΤΕΦΑΝΟΥ 2, Ευτυχία ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ 3, Γεώργιος ΑΛΕΒΙΖΟΣ 4 Λέξεις κλειδιά: Οφιολιθικό Σύµπλεγµα Τροόδους, Αδρανή υλικά, Φυσικοµηχανικές ιδιότητες, ιαβασικά πετρώµατα, Σκυρόδεµα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: είγµατα διαβασικών πετρωµάτων από την περιοχή Παρεκκλησιάς Κύπρου που ανήκουν στο νότιο τµήµα του οφιολιθικού συµπλέγµατος Τροόδους µελετήθηκαν ως προς την ορυκτολογική τους σύσταση, και προσδιορίστηκαν φυσικοµηχανικά τους χαρακτηριστικά. Η ορυκτολογική ανάλυση που έγινε µε µεθόδους περιθλασιµετρίας ακτίνων-χ (XRD), πετρογραφίας και ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σάρωσης (SEM), έδειξε ότι τα διαβασικά πετρώµατα αποτελούνται κυρίως από πλαγιόκλαστα, αµφιβόλους, χλωρίτες, ζεόλιθους και σε µικρές αναλογίες χαλαζία, µαγνητίτη και σιδηροπυρίτη. Οι έλεγχοι των αδρανών υλικών έδωσαν τιµές για δείκτες κρούσης και απότριψης (Los Angeles) γύρω στο 15 για µέγεθος υλικού από 8-20 mm, ενώ οι τιµές του προσδιορισµού δείκτη αντοχής σε κρουστικό φορτίο (AIV) κυµαίνονται γύρω στο 7%. Οι αντοχές των κυβικών δοκιµίων σκυροδέµατος για διάστηµα 28 ηµερών έδωσαν τιµές για αναλογίες τσιµέντου αδρανών 1:3 γύρω στο 30 MPa, ενώ για αναλογίες τσιµέντου αδρανών 1:5,6 γύρω στο 34 MPa. Οι δοκιµές των δοκιµίων που είχαν εµβαπτιστεί για 28 ηµέρες σε θαλασσινό νερό, για αναλογίες τσιµέντου αδρανών 1:3 έδωσαν τιµές γύρω στο 30 MPa, ενώ για αναλογίες 1:5,6 τιµές που κυµαίνονται γύρω στο 32,5 MPa. Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι τα ορυκτολογικά και ιστολογικά τους χαρακτηριστικά αποτελούν τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τις φυσικοµηχανικές τους ιδιότητες. ABSTRACT: The study presented in this paper was carried out on diabasic samples of Parekklisia area of Cyprus from the southern part of Troodos ophiolite complex. These rocks comprise a major source of local crushed rock aggregates. Mineralogical and physico mechanical properties of representative samples were determined. These are typical diabase rocks very fine grained with ophitic texture and consist mainly of plagioclase, amphiboles, chlorites, zeolite and in minor percentages quartz, magnetite and pyrite. The Los Angeles and AIV values are 15% and 7% approximately. The uniaxial compressive strength of cubic specimens with cement/aggregate ratio of 1:3 and 1:5,6 is in the range of 30 MPa. The results were compared with typical acceptance limits in international usage and they reveal that all diabasic samples found to be suitable for production of crushed rock aggregates for concrete production as well as their mineralogy and texture are the main factors affect their physicomechanical properties. 1 Καθηγητής, Τµήµα Μηχ. Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2 Μηχανικός Ορυκτών Πόρων 3 ρ. Γεωλόγος, Τµήµα Μηχ. Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, 4 Επίκ. Καθηγητής, Τµήµα Μηχ. Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης,

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εξέλιξη της έρευνας των οφιολιθικών συµπλεγµάτων, από τη σκοπιά των βιοµηχανικών εφαρµογών των πετρολογικών τύπων που περιλαµβάνουν, ακολουθεί σε παγκόσµιο επίπεδο µία συνεχώς ανερχόµενη πορεία. Οι βασικοί και υπερβασικοί λιθότυποι χρησιµοποιούνται ευρέως ως αντιολισθηρά αδρανή οδοποιίας, αδρανή σκυροδεµάτων, σκύρα σιδηροτροχιών κ.ά. (π.χ. French & Crammond 1980, Ρηγόπουλος κ.ά. 2005, Τσικούρας κ.ά. 2005). Σκοπός της µελέτης αυτής είναι η αξιολόγηση ορυκτολογικών και φυσικοµηχανικών ιδιοτήτων των διαβασικών πετρωµάτων της περιοχής Παρεκλησιάς για την καταλληλότητά τους ως αδρανή υλικά στο σκυρόδεµα. Μια από τις κυριότερες χρήσεις των αδρανών είναι στην παραγωγή σκυροδέµατος. Τα αδρανή, εκτός των άλλων, προσφέρουν αξιόλογα πλεονεκτήµατα και από τεχνικής άποψης στο σκυρόδεµα. Επηρεάζουν θετικά τη στατική συµπεριφορά των κατασκευών από σκυρόδεµα, εξασφαλίζουν µεγάλη σταθερότητα όγκου και µεγαλύτερη διάρκεια ζωής των κατασκευών σε σχέση µε την περίπτωση χρήσης µόνο τσιµεντοκονιάµατος. Το 70-80% του σκυροδέµατος αποτελείται από αδρανή, γεγονός που συµβάλλει στο να διατηρείται χαµηλό το κόστος του σκυροδέµατος, επειδή τα αδρανή είναι σχετικώς φθηνά υλικά, τόσο ως πρώτη ύλη όσο και ως διαδικασία παραγωγής. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τα αδρανή στο σκυρόδεµα είναι ο ΚΤΣ-97 (Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος) και το Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 408 (Θραυστά αδρανή για συνήθη σκυροδέµατα). Σύµφωνα µε το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο Αδρανών Σκυροδέµατος ΕΛΟΤ ΕΝ ως αδρανή µπορούν να χρησιµοποιηθούν τεχνητά και ανακυκλωµένα αδρανή. Επιπλέον, το νέο πρότυπο εισάγει την ονοµατολογία του αδρανούς, την ορυκτολογική και πετρογραφική εξέταση. (Τσούτσικα Π. κ.α., 2005). ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η στρωµατογραφική σειρά του oφιολιθικού συµπλέγµατος του Τροόδους αποτελείται, ακολουθώντας τη σειρά από τα στρωµατογραφικά κατώτερα προς τα ανώτερα, από τα εξής πετρώµατα: πλουτώνια (ακολουθία µανδύα, σωρειτικά), φλεβικά, ηφαιστειακά και χηµικά ιζήµατα (Σχήµα 1). Στην περίπτωση του Τροόδους το σύστηµα πολλαπλών φλεβών εµφανίζεται σε ολόκληρη σχεδόν την έκταση της οροσειράς, σχηµατίζοντας ένα ελλειπτικό δακτύλιο που περιβάλλει τα πλουτώνια πετρώµατα του Ολύµπου και περιβάλλεται από τα έκχυτα ηφαιστειακά πετρώµατα. Τα πετρώµατα του συστήµατος πολλαπλών φλεβών είναι λεπτοκρυσταλλικά έως µεσοκρυσταλλικά. Η σύσταση των φλεβών είναι βασαλτική έως δολεριτική, η διεύθυνση τους είναι βορειοδυτική νοτιοανατολική και η διάταξη τους είναι σχεδόν κατακόρυφη, εκτός από τις περιοχές που έχουν επηρεαστεί µεταγενέστερα από τεκτονισµό.(υπουργείο Γεωργίας, 2002). Στην ευρύτερη περιοχή δειγµατοληψίας εµφανίζονται υπερβασικά και βασικά εκρηξιγενή πετρώµατα του οφιολιθικού συµπλέγµατος του Τροόδους, σερπεντινίτες, χαρτζβουργίτες, γάββρους και διαβάσες. Η περιοχή της λατοµικής ζώνης, όπου έγινε η δειγµατοληψία των αδρανών καλύπτεται από το σύστηµα πολλαπλών φλεβών, που αποτελείται κυρίως από δολερίτη, διαβάση και µικρογάββρο. Στην περιοχή αυτή λειτουργούν τρεις λατοµικές µονάδες: «Kythreotis Holdings Ltd», «Medcon Constructions Ltd» και «Skyramont Ltd». Σύµφωνα µε τους Bates and Jackson (1980), ο όρος διαβάσης αναφέρεται σε φλεβικό πέτρωµα το οποίο έχει σαν κύρια ορυκτά τους πυροξένους και πλαγιόκλαστα. Ο ίδιος όρος καλύπτει και ελαφρά µεταµορφωµένα πυριγενή βασικά πετρώµατα όπου οι πυρόξενοι έχουν εξαλλοιωθεί 2

3 Σχήµα 1: Στρωµατογραφική σειρά του οφιολιθικού συµπλέγµατος του Τροόδους σε αµφίβολους. Τα φλεβικά πετρώµατα του σχηµατισµού πολλαπλών φλεβών του οφιολιθικού συµπλέγµατος Τροόδους διαχωρίζονται στους ακόλουθους τύπους πετρωµάτων: δολεριτικά, διοριτικά, διαβασικά, και σε µικρό ποσοστό βασαλτικά. (Υπουργείο Γεωργίας, 2002). Η λατοµική περιοχή από όπου προέρχονται τα προς εξέταση αδρανή υλικά απέχει 20 χιλιόµετρα περίπου, βορειοανατολικά της πόλης της Λεµεσού, λιγότερο από 3 χιλιόµετρα από το όριο της οικιστικής ζώνης της κοινότητας Παρεκκλησιάς δυτικά του δρόµου που οδηγεί προς το χωριό Κελλάκι, και ανήκει διοικητικά στην επαρχία Λεµεσού. Η περιοχή των λατοµείων µπορεί να χαρακτηριστεί σαν ηµιορεινή, µε χαµηλότερα υψόµετρα γύρω στα 250 µέτρα στα νότια, και ψηλότερα γύρω στα 450 µέτρα προς τα βόρεια. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Τέσσερα αντιπροσωπευτικά δείγµατα αδρανών υλικών συλλέχτηκαν από διαφορετικές θέσεις της λατοµικής περιοχής Παρεκκλησιάς, συνολικού βάρους 200kg. Από κάθε δείγµα, ένα µέρος λειοτριβήθηκε, σε κοκκοµετρία -200mesh, προκειµένου να γίνει η εξέταση µε την µέθοδο της περιθλασιµετρίας ακτίνων Χ (XRD), όπου χρησιµοποιήθηκε το περιθλασίµετρο ακτίνων-χ τύπου D500 της SIEMENS. Επίσης έγιναν λεπτές και στιλπνές τοµές, προκειµένου να εξετασθούν µικροσκοπικά µε το πολωτικό µικροσκόπιο και το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης (S.E.M). Τα δείγµατά εξετάστηκαν στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης JEOL 5400, συνδεδεµένο µε σύστηµα µικροανάλυσης EDS INCA ENERGY 300 της εταιρίας OXFORD. 3

4 Για τον προσδιορισµό του βαθµού καταλληλότητας των διαβασικών πετρωµάτων ως αδρανών υλικών, πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω εργαστηριακές δοκιµές: 1.Αντοχή σε φθορά και κρούση κατά Los Angeles. Για παρασκευή σκυροδέµατος ανθεκτικού σε επιφανειακή φθορά ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ορίζει τιµή Los Angeles όχι µεγαλύτερη από 40.(Los Angeles, ASTM C 131,ΣΚ-345,ΕΛΟΤ ΕΝ ). 2. είκτης αντοχής σε κρουστικό φορτίο ( ΑΚΦ). Οι προδιαγραφές της δοκιµής αφορά σε υλικά που περνούν από κόσκινο 14mm κατά BS και παραµένουν σε ένα κόσκινο των 10mm. (AIV, BS 812: Part 112). 3. οκιµή φθοράς από τριβή κατά Micro-Deval, που εκτελείται σε υγρές συνθήκες και σύµφωνα µε την προδιαγρφή Micro-Deval, ΕΛΟΤ EN Αντοχή σε µονοαξονική θλίψη σε κυβικά δοκίµια σκυροδέµατος σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Σ. και τσιµέντο χαµηλών αλκαλίων ανθεκτικό στα θειικά άλατα (EN CEM Ι 52,5N). Το συγκεκριµένο τσιµέντο είναι προϊόν της «Τσιµεντοβιοµηχανίας Βασιλικού» που δραστηριοποιείται στην Κύπρο. Επίσης συνεκτιµήθηκαν οι δείκτες πλακοειδούς, Flakiness Index (ΕΛΟΤ ΕΝ 933-3, BS 812), οι δείκτες αποσάθρωσης Magnesium Sulfate Value (ΕΛΟΤ , ACTM C88), οι τιµές υδαταπορροφηκότητας (Water Absorption), το φαινόµενο ειδικό βάρος και οι τιµές παιπάλης µε τη µέθοδο µπλε του µεθυλενίου Methylene Blue Value (ΕΛΟΤ 933-9), που παραχωρήθηκαν από την εταιρεία «Skyramont Ltd». ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Από τη µακροσκοπική εξέταση που έγινε διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ένα συµπαγές ολοκρυσταλλικό µικροκοκκώδες πέτρωµα χρώµατος σκούρου πράσινου. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της περιθλασιµµετρίας ακτίνων-χ, τα κύρια ορυκτολογικά συστατικά είναι: αλβίτης, ακτινόλιθος, λωµοντίτης, κλινόχλωρο και δευτερογενή είναι: ο σιδηροπυρίτης, ο µαγνητίτης, ο χαλκοπυρίτης και ο χαλαζίας (Σχήµα 2). Η περιεκτικότητα των επιµέρους ορυκτολογικών φάσεων, τόσο των κυρίων όσο και των επιµέρους ορυκτολογικών συστατικών, δίνεται στον Πίνακα 1. Μικροσκοπικά πρόκειται για τυπικούς διαβάσες όπου παρουσιάζουν οφειτικό ιστό, καθ όσον τα επιµήκη πλαγιόκλαστα παρουσιάζουν πλέγµα όπου τα διάκενα πληρούνται από ακτινόλιθο (Σχήµα 3Α ). Η επί τοις εκατό ορυκτολογική σύσταση των τεσσάρων δειγµάτων ποικίλει. Η περιεκτικότητα του αλβίτη κυµαίνεται από 39-42,2%, του ακτινόλιθου από 9,4-24,5%, του λωµοντίτη από 15-20,7% και του κλινόχλωρου από 6,1-17,2%. Σε µικρότερες αναλογίες κυµαίνονται τα ποσοστά των δευτερογενών ορυκτολογικών συστατικών. Ο σιδηροπυρίτης συµµετέχει σε ποσοστά µεταξύ 2-3,2%, ο µαγνητίτης από 1,7-4,2%, ο χαλκοπυρίτης από 0,9-5,1%, και ο χαλαζίας από 0,7-7,1%. Στο Σχήµα.3.Β, µικροφωτογραφία λεπτής τοµής από το πολωτικό µικροσκόπιο διερχοµένου φωτός διακρίνονται οι κύριες ορυκτολογικές φάσεις ακτινόλιθος και αλβίτης. Λόγω του πολύ µικροκοκκώδους ιστού και της εξαλλοίωσης που έχουν υποστεί τα κυρίως ορυκτολογικά συστατικά των δειγµάτων, έγινε παρατήρηση στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης (Scanning Electron Microscope), όπου µε συνδυασµό στοιχειοµετρικής ανάλυσης µε EDS έγινε πιστοποίηση όλων των ορυκτολογικών φάσεων. 4

5 Lin (Counts) Cl Lau Cl Ab Ab Ab, Cl Ab Lau, Ab Ab Ab Qz, Lau Ab Ab Ab, Py Ch Ab, Mt Ab Mt, Py, Cl Mt, Cl Cl Mt, Ab Cl Ch Ab Ab = Albite = tinolite Lau = Laumontite Cl = Clinochlore Py = Pyrite Mt = Magnetite Ch = Chalcopyrite Qz = Quartz Mt Theta - Scale Σχήµα 2. Ακτινογράφηµα περιθλασιµετρίας ακτίνων-χ. Ab: Αλβίτης, : Ακτινόλιθος, Lau: Λωµοντίτης, Cl: Κλινόχλωρο, Py: Σιδηροπυρίτης, Mt: Μαγνητίτης, Ch: Χλωρίτης, και Qz: Χαλαζίας. Πίνακας 1 : Ποσοτική ορυκτολογική ανάλυση Ορυκτά (%) ειγµα1 είγµα2 είγµα3 είγµα4 Αλβίτης Ακτινόλιθος Λωµοντίτης Κλινόχλωρο Σιδηροπυρίτης Μαγνητίτης Χαλκοπυρίτης Χαλαζίας Για το σκοπό αυτό στιλπνές τοµές των δειγµάτων µας επιγραφιτώθηκαν και εξετάστηκαν µε οπισθοσκεδαζόµενη εικόνα (back scattering image). Στο Σχήµα 3.Γ παρατηρούµε την επιφάνεια στιλπνής τοµής και τις αντίστοιχες στοιχειοµετρικές 5

6 αναλύσεις των σηµείων 1, 2, και 3. Το φάσµα 1 είναι τυπική EDS ανάλυση του λωµοντίτη, το φάσµα 2 του αλβίτη και το φάσµα 3 του ακτινόλιθου. Οι στοιχειακές αναλύσεις των σηµείων 4 και 5 έδειξαν ότι πρόκειται για µαγνητίτες. A Γ B 6

7 Σχήµα 3: (Α) Οφειτικός ιστός. Μικροφωτογραφία από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο µε οπισθοσκεδαζόµενη εικόνα. (Β) Μικροφωτογραφία λεπτής τοµής σε πολωτικό µικροσκόπιο (Χ Nicols) : Ακτινόλιθος, Ab: Αλβίτης. (Γ) Οπισθοσκεδαζόµενη εικόνα από στιλπνή τοµή µε στοιχειακές EDS αναλύσεις, και αντίστοιχα φάσµατα 1,2,3. Τα σηµεία 4 και 5 είναι µαγνητίτες. 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ Οι µηχανικές παράµετροι του πετρώµατος προσδιορίστηκαν µε βάση τα αποτελέσµατα των δοκιµών : αντοχή σε φθορά από τριβή και κρούση Los Angeles (ASTM C 131), αντοχή σε φθορά Micro-Deval, (EN ), αντίσταση σε κρούση AIV, (BS 812: Part 112). Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων δίδονται στον Πίνακα 2. Επίσης δείκτες πλακοειδούς, Flakiness Index (ΕΛΟΤ ΕΝ 933-3, BS 812), δείκτες αποσάθρωσης Magnesium Sulfate Value(ΕΛΟΤ , ACTM C88), τιµές Πίνακας 2: Αποτελέσµατα µηχανικών ιδιοτήτων πετρώµατος είγµα είκτης Los Angeles (LA30%) είκτης Micro-Deval (MDE%) είκτης αντίσταση σε κρούση (AIV%) 1 I6 19,04 7, ,86 7,1 7

8 ,58 8, ,34 7,9 Υδατο-απορροφητικότητας (Water Absorption), φαινόµενο ειδικό βάρος και τιµές παιπάλης µε τη µέθοδο µπλε του µεθυλενίου Methylene Blue Value(ΕΛΟΤ 933-9), που παραχωρήθηκαν από την εταιρεία «Skyramont Ltd» και σύµφωνα µε τα πρότυπα CYS ΕΝ12620, ΕΝ13043 και δίδονται στον Πίνακα 3. Τα αδρανή στην δοκιµή Los Angeles υφίστανται συγχρόνως φθορά από τριβή και κρούση µε σηµαντικότερη αυτής της κρούσης. Σύµφωνα µε το ASTM C 131, αδρανή µε τιµές Los Angeles µικρότερες από 30% µπορούν να χρησιµοποιηθούν για σκυρόδεµα. Οι τιµές των διαβασικών πετρωµάτων κυµαίνονται από 14% έως 16%. Οι τιµές A.I.V. επηρεάζονται από τα εγγενή χαρακτηριστικά των πετρωµάτων όπως ιστός, πετρογραφία, γεωλογικοί παράγοντες (Ramsay et al 1974). O Fookes (1984) αναφέρει ότι οι τιµές A.I.V. πρέπει να είναι µικρότερες από 20%, ενώ οι προδιαγραφές BS 812 (1992) αναφέρουν ότι µέγιστη τιµή A.I.V. για χρήση αδρανών σε σκυρόδεµα είναι 50%. Οι τιµές των δειγµάτων µας κυµαίνονται από 7,1 έως 8,2 και πληρούν κατά πολύ όλες τις προδιαγραφές. Όπως αναφέρεται από τους Johnson and DeGraff (1988) η υφή ενός πετρώµατος είναι ένας σύνθετος παράγοντας που επηρεάζει την τριβή και το θρυµµατισµό του. Το πορώδες, η µικρο-υφή και η εξαλλοίωση ελαττώνουν την ανθεκτικότητα των αδρανών. Η επιφανειακή δε υφή των αδρανών επηρεάζει σηµαντικά την συνοχή των αδρανών µε το τσιµέντο (French, 1991). Μια τραχεία επιφάνεια επιτρέπει καλύτερη συνοχή από µια λεία επιφάνεια. (Bell, 1998). Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο της επιφάνειας των αδρανών, τα δείγµατά µας παρουσιάζουν µια ιδιαίτερα τραχεία επιφάνεια (Σχήµα 4.Α) Οι τιµές της δοκιµής Micro Deval κυµαίνονται από 17,86% έως 19,04% και είναι αρκετά υψηλοί. Εν τούτοις παρατηρώντας την µικροτραχύτητα του υλικού µας µετά τη δοκιµή Micro Deval παρατηρούµε ότι η επιφάνεια εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα τραχεία και αυτό, φαίνεται στο Σχήµα 4.Β. Πίνακας 3: Φυσικοµηχανικές ιδιότητες, ( εδοµένα εταιρείας «Skyramont Ltd») Α/ Α είκτης πλακοειδούς Υδατοαπορροφητικότητα Φαινόµενο ειδικό βάρος Αποσάρθρω ση Παιπάλη MB10 FL< 20 WA4 (%) (gr/cm3) MS25 (%) (g/kg) ,1 2,6 18 1, ,5 14 1, ,9 2,6 12 2,4 4 9,6 3 2,7 23 2, ,7 2,5 16 2,6 6 9,1 2,9 2,5 23,4 1,7 7 8,8 3,2 2,6 17 1,5 8

9 A B Σχήµα 4: (Α) Μικροφωτογραφία επιφάνειας διαβασικών αδρανών. (Β) Επιφάνεια των ίδιων αδρανών µετά τη δοκιµή Micro Deval. Προκειµένου να µελετηθεί η συµβατότητα µεταξύ αδρανών και τσιµέντου παρασκευάστηκαν συνολικά 9 κυβικά δοκίµια διαστάσεων 15Χ15Χ15 cm, εκ των οποίων τα πέντε είχαν αναλογία τσιµέντου προς αδρανή 1:3 και τα υπόλοιπα τέσσερα είχαν λόγο τσιµέντου αδρανών 1:5,6. Για την πρώτη περίπτωση χρησιµοποιήθηκαν 9,36 kg τσιµέντου, 5,9 λίτρα νερού και 28,1 kg αδρανών υλικών, ενώ στη δεύτερη περίπτωση χρησιµοποιήθηκαν 5 kg τσιµέντου, 3,15 λίτρα νερού και 28,1 kg αδρανών υλικών. Η κοκκοµετρία των αδρανών που χρησιµοποιήθηκε δίνεται στο Σχήµα 5. Τα πρώτα τέσσερα δοκίµια τοποθετήθηκαν σε πόσιµο νερό για 28 ηµέρες εκ των οποίων τα δύο(δοκίµια 1,2) έχουν αναλογία τσιµέντου-αδρανών 1:3 ενώ τα άλλα δύο (δοκίµια 3,4) έχουν αναλογία τσιµέντου-αδρανών 1:5,6. Τα υπόλοιπα πέντε δοκίµια τοποθετήθηκαν σε θαλασσινό νερό για 28 ηµέρες εκ των οποίων τα τρία (δοκίµια 5,6,7) έχουν αναλογία τσιµέντου-αδρανών 1:3 ενώ τα άλλα δύο (δοκίµια 8,9) έχουν αναλογία τσιµέντου-αδρανών 1:5,6. Στο Πίνακα 4 δίνονται οι αντοχές των κυβικών δοκιµίων σε µονοαξονική θλίψη. Πίνακας 4: Αντοχές κυβικών δοκιµίων µετά από παραµονή 28 ηµερών σε νερό οκίµιο Λόγος Τσιµέντου- Αδρανών Αντοχές (Mpa) Είδος νερού Μέτρο ελαστικότητας (Mpa) 1 1:3 28,63 Πόσιµο 4674,5 2 1:3 31,74 Πόσιµο 4030,1 3 1:5,6 32,58 Πόσιµο 3474,2 4 1:5,6 36,50 Πόσιµο 3928,1 5 1:3 29,97 θαλασσινό 3581,8 6 1:3 30,67 θαλασσινό 3527,6 7 1:3 30,00 θαλασσινό 3475,1 9

10 8 1:5,6 32,49 θαλασσινό 3765,1 9 1:5,6 32,69 θαλασσινό 3242,6 Κοκκοµετρική καµπύλη του δείγµατος Επί τις % διερχόµενο Κόσκινα: 0.25, 1, 2, 4, 8, 16, 31.5 mm Σχήµα 5: Κοκκοµετρική κατανοµή αδρανών. Το δοκίµιο (4) παρουσιάζει την πιο µεγάλη αντοχή (36,50 Mpa) έχει σχεδόν 4 Mpa διαφορά από το αµέσως επόµενο που είναι το δοκίµιο 9, ενώ το δοκίµιο µε την µικρότερη αντοχή είναι το εκείνο µε αναλογία τσιµέντου-αδρανών 1:3 (βλέπε Πίνακα 4). Παρατηρούµε επίσης ότι υπάρχουν διαφορές µεταξύ των δοκιµίων της ίδιας σειράς. Αυτές οι διαφορές στην αντοχή θραύσης των δοκιµίων της ίδιας σειράς είναι αναµενόµενες. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η ορυκτολογική σύσταση, τα ιστολογικά χαρακτηριστικά, ο βαθµός εξαλλοίωσης, αποσάθρωσης και παραµόρφωσης, αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν τις φυσικοµηχανικές ιδιότητες και συνεπώς την καταλληλότητα των αδρανών υλικών για χρήση τους σε διάφορες εφαρµογές (Hartley 1974, Ramsay et al 1974, Smith & Collis 2001, Ρηγόπουλος κ.α 2005). Τα διαβασικά πετρώµατα Παρεκκλησιάς είναι ελαφρά µεταµορφωµένα και έχουν υποστεί υδροθερµική εξαλλοίωση. Τα ανωτέρω τεκµηριώνονται από την κοινή παρουσία των ορυκτών ακτινόλιθου και χλωρίτη. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 σε δείγµατα µε υψηλή περιεκτικότητα σε ακτινόλιθο παρατηρείται µικρή συγκέντρωση σε χλωρίτη ενώ αντίθετα σε δείγµατα µε µεγάλες περιεκτικότητες σε χλωρίτη µειώνονται αντίστοιχα οι περιεκτικότητες σε ακτινόλιθο. Η παρουσία του ασβεστούχου ζεολίθου λωµοντίτη είναι αποτέλεσµα της υδροθερµικής εξαλλοίωσης των πλούσιων σε ασβέστιο πλαγιόκλαστων όπως είναι ο ανδεσίτης και το λαβραδόριο, τα οποία εξαλλοιώθηκαν σε αλβίτη έως ολιγόκλαστο, που είναι πλούσια σε νάτριο και φτωχότερα σε ασβέστιο, πλαγιόκλαστα. Το ασβέστιο που απελευθερώθηκε κατά τη διαδικασία αυτή οδήγησε στο σχηµατισµό του ασβεστούχου ζεολίθου λωµοντίτη (Wilson, M.J.,1974). Οι αντοχές των δοκιµίων µε την αναλογία τσιµέντου-αδρανών 1:5,6 έχουν καλύτερες αντοχές, δηλαδή 32,5 έως 36,5 MPa από αυτές που έχουν αναλογία 1:3, και κυµαίνονται από 28,6 έως 31,5 MPa. Από τα αποτελέσµατα µας αυτά συµπεραίνουµε ότι η σύνθεση που προτάθηκε από την τσιµεντοβιοµηχανία 10

11 Βασιλικού µε αναλογία τσιµέντου-αδρανών 1:5,6 δίνει καλύτερα αποτελέσµατα από τη µελέτη σύνθεσης µε αναλογίες τσιµέντου-αδρανών 1:3, και είναι επιπλέον οικονοµικότερη. Επιπρόσθετα επισηµαίνεται ότι µετά την παραµονή των δοκιµίων µας για διάστηµα 28 ηµερών, µέσα σε θαλασσινό νερό, δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές στις αντοχές τους, από αυτές των δοκιµίων που βρίσκονταν για το ίδιο διάστηµα, µέσα σε πόσιµο νερό. Συνεκτιµώντας τα αποτελέσµατα των φυσικοµηχανικών ιδιοτήτων των αδρανών υλικών και τα αποτελέσµατα των αντοχών των δοκιµίων µονοαξονικής θλίψης προκύπτει, ότι τα αδρανή υλικά από την περιοχή Παρεκκλησιάς Κύπρου είναι κατάλληλα για την παρασκευή σκυροδέµατος και βρίσκονται εντός των ελληνικών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών σκυροδέµατος. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστούµε την εταιρεία «Skyramont Ltd» και τον Μηχανικό Ορυκτών Πόρων Θρασυβούλου Χαράλαµπο ο οποίος µας προµήθευσε τα αδρανή υλικά και τα αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών. Ευχαριστούµε επίσης την «Τσιµεντοβιοµηχανία Βασιλικού ΛΤ» και το µεταλλειολόγο µηχανικό Ανδρέα ηµητρίου, προϊστάµενο ελέγχου ποιότητας ο οποίος µας προµήθευσε το τσιµέντο και µας πρότεινε τη συνταγή σκυροδέµατος της εταιρείας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bates, R.L., J.A. Jackson,. Glossary of Geology. Falls Church, VA. American Geological Institute (1980) 751 p. Bell, F.G., Engineering Geology, 3 rd ed. Blackwell, Oxford (1998) 359 pp Fookes, P.G., 1984 An introduction to concrete in the Far East Part 1. Concrete, French, W.J., Concrete petrography: a review. Quarterly Journal of Engineering Geology 24, (1991) Hartley, A., A review of the geological factors influencing the mechanical properties of road surface aggregates. Quarterly Journal of Engineering Geology 7, (1974) Johnson, R.B., DeGraff, J.V., Principles of Engineering Geology. Wiley, New York (1988) 497 pp. Ramsay, D.M., Dhir, R.K., Spence, I.M., The role of rock and clast fabric in the physical performance of crushed-rock aggregate. Engineering Geology 8 (1974) Ρηγόπουλος Ι., Ποµώνης Π., Τσικούρας Β., Χατζηπαναγιώτου Κ., «ιερεύνηση καταλληλότητας βασικών οφιολιθικών πετρωµάτων της περιοχής Μικροκλεισούρας Γρεβενών για χρήση τους ως αντιολισθηρών αδρανών και σκύρων βάσης σιδηροτροχιών», 2 ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονοµικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχηµείας, Θεσσαλονίκη, (2005). Smith, M.R., Collis, L. (Eds), Aggregates: Sand, Gravel and Crushed Rock Aggregates for construction Purposes, Geological Society, Engineering Geology Special Publication 17. The Geological Society, London (2001) 339 pp. Τσούτσικα Π., Σολδάτος Τ., Τσιραµπίδης Α., Κορωναίος Α., 2 ο Συνέδριο της Επιτροπής Οικονοµικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχηµείας,, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος (2005). 11

12 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης, «ελτίο Αρ.10 Η Γεωλογία της Κύπρου», Λευκωσία, (2002). Wilson, M.J., Hydrothermal formation and alteration of laumontite in hornblende shists near Huntly, Aberdeenshire. Mineralogical Magazine,Vol 39, (1974) pp. 12

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ Α ΡΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση κονιαµάτων υδραυλικής ασβέστου που παρήχθησαν από ασβεστολιθικές πρώτες ύλες της Κρήτης και έλεγχος της µηχανικής τους συµπεριφοράς

Σύνθεση κονιαµάτων υδραυλικής ασβέστου που παρήχθησαν από ασβεστολιθικές πρώτες ύλες της Κρήτης και έλεγχος της µηχανικής τους συµπεριφοράς Σύνθεση κονιαµάτων υδραυλικής ασβέστου που παρήχθησαν από ασβεστολιθικές πρώτες ύλες της Κρήτης και έλεγχος της µηχανικής τους συµπεριφοράς Θ. Μαρκόπουλος Καθηγητής, ιευθυντής Εργαστηρίου Πετρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, αποσάθρωση, κρυστάλλωση αλάτων

Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, αποσάθρωση, κρυστάλλωση αλάτων Μελέτη της Αποσάθρωσης των Αδρανών µε Στόχο τη Βελτίωση της Ανθεκτικότητας του Παραγόµενου Σκυροδέµατος A Study of the Weathering of Aggregates Aiming at the Improvement of the Durability of Concrete Ρεβέκκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΘΕΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟ : ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΜΟΥΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΣΟΜΕΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π. Μ. Σ.) «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ» ΘΕΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΟΜΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΦΡΟΑ ΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΟΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΦΡΟΑ ΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΟΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΦΡΟΑ ΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΟΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ του ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΑΣΟΝΑ Υποβληθείσα στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 1, Ευτυχία ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ 2, Παυλίνα ΡΟΤΟΝΤΟ 3. Λέξεις κλειδιά: δοµικά υλικά, ρωµαϊκά κονιάµατα, Villa dei Quintili

Θεόδωρος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 1, Ευτυχία ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ 2, Παυλίνα ΡΟΤΟΝΤΟ 3. Λέξεις κλειδιά: δοµικά υλικά, ρωµαϊκά κονιάµατα, Villa dei Quintili Κονιάµατα επεµβάσεων στον αρχαιολογικό χώρο του µνηµειώδους συγκροτήµατος Villa dei Quintili, Via Appia Antica, Ρώµη. Mortars used for intervention in the archeological site of Villa dei Quintili, Via

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αγόρος Βασίλης Θέμα: Δοκιμές κάμψεως τριών σημείων σε νέα μη εμπορική μηχανή με σύστημα καταγραφής των ανηγμένων παραμορφώσεων. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Τίτλος ιπλωµατικής Εργασίας «Γεωχηµική - Ορυκτοχηµική µελέτη του παλυγκορσκίτη της περιοχής Βεντζίων Γρεβενών» Αθανάσιος. Βλαµίδης Εξεταστική Επιτροπή Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΡΟΚΗΠΙΑΣ-ΜΙΤΣΕΡΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΩΝ Α ΡΑΝΩΝ

ΤΑ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΡΟΚΗΠΙΑΣ-ΜΙΤΣΕΡΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΩΝ Α ΡΑΝΩΝ 2 ο ΣΥΝΡΙΟ ΤΗΣ ΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΟΝΟΜΙΗΣ ΓΩΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΥΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΩΧΗΜΙΑΣ ΘΣΣΑΛΟΝΙΗ ΟΤΩΒΡΙΟΣ 25 ΣΛ. 337-346 ΤΑ ΜΠΝΤΟΝΙΤΙΑ ΥΛΙΑ ΠΡΙΟΧΗΣ ΑΓΡΟΗΠΙΑΣ-ΜΙΤΣΡΟΥ ΝΗΣΟΥ ΥΠΡΟΥ ΑΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΑΦΡΟΒΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σκυρόδεμα CYS EN 12620. Ασφαλτομίγματα CYS EN 13043. Κονιάματα CYS EN 13139. Θεμελιώσεις οδοστρωμάτων, επιχωματώσεις CYS EN 13242

Σκυρόδεμα CYS EN 12620. Ασφαλτομίγματα CYS EN 13043. Κονιάματα CYS EN 13139. Θεμελιώσεις οδοστρωμάτων, επιχωματώσεις CYS EN 13242 Σκυρόδεμα CYS EN 12620 Ασφαλτομίγματα CYS EN 13043 Κονιάματα CYS EN 13139 Θεμελιώσεις οδοστρωμάτων, επιχωματώσεις CYS EN 13242 Απρίλιος 2009 περιεχόμενα σελίδα Πρόλογος... 3 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία :

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία : Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία : Μελέτη της επίδρασης της χρήσης οργανικών επικαλύψεων στην επιφάνεια σκυροδέματος έναντι της διάβρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΩΣ ΑΔΡΑΝΗ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΩΣ ΑΔΡΑΝΗ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΕΙ ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Βλαπτικότητας Δολομιτικών Αδρανών Λόγω Αλκαλο-Ανθρακικής Αντίδρασης Evaluation of Alkali-Carbonate Reactivity of Dolomitic Aggregates

Μελέτη Βλαπτικότητας Δολομιτικών Αδρανών Λόγω Αλκαλο-Ανθρακικής Αντίδρασης Evaluation of Alkali-Carbonate Reactivity of Dolomitic Aggregates 6ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 2-2/0/ 200, Πάφος, Κύπρος Μελέτη Βλαπτικότητας Δολομιτικών Αδρανών Λόγω Αλκαλο-Ανθρακικής Αντίδρασης Evaluation of Alkali-Carbonate Reactivity of Dolomitic Aggregates

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ ΟΜΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ ΟΜΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών. Σκληρός Βασίλειος Πάτρα, 2013. Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών. Σκληρός Βασίλειος Πάτρα, 2013. Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή Διερεύνηση των συνθηκών σχηματισμού των εμφανίσεων μαγνησίτη Βάβδου και Γερακινής (Κεντρική Χαλκιδική) και μελέτη αξιοποίησης του σε περιβαλλοντικές εφαρμογές. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ»

«ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ» ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΖΩΓΡΑΥΙΑ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ» Εξεταστική Επιτροπή Ζαχαρίας Αγιουτάντης, Καθηγητής (Επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Διερεύνηση ποιοτικών χαρακτηριστικών δομικών λίθων μνημείων Ρόδου και σύγκριση παραμέτρων συνθετικού λίθου που χρησιμοποιείται στη συντήρηση Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΡΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΦΟΡΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ Δηλγεράκη Ζωή Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θωμάς Μπεχλιβάνος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ν. Χουσίδης, E. Ρακαντά, Γ. Μπατής Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΑΓΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΟΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΟΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΟΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Γ. ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Δρ Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Επιβλέπων Καθηγητής: Σ. ΤΣΙΒΙΛΗΣ Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΑΙ ΖΑΡΟΣΙΤΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΑΙ ΖΑΡΟΣΙΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΑΙ ΖΑΡΟΣΙΤΗ Κατσιώτη Μ., Λιότση Ε., Μπούρα Π., Κατσίρη Α. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο KEY WORDS (ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ): Sewage sludge,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΞΕΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΞΕΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΞΕΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα