ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων συνεργείου πρασίνου - νεκροταφείων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων συνεργείου πρασίνου - νεκροταφείων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελ. : 18 /2014 Αρ. Πρωτ.: 32101/ Ταχ. /νση: Λ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 Ταχ. Κώδ. : ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Πληροφορίες: Μανωλίκας ρόσος Τηλέφωνο: ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων συνεργείου πρασίνου - νεκροταφείων Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση και Επισκευή µηχανηµάτων συνεργείου πρασίνου - νεκροταφείων» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή επί τιµολογίου της µελέτης άνευ ΦΠΑ, συντεταγµένου από τη /νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου µε τους ακόλουθους όρους: Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε ,88 µε το ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ήµου µας για το Η συντήρηση θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/80, του Ν. 3852/2010 και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν στον ήµο το αργότερο µέχρι ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.µ. (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής: α) Προσωπικά ή µε εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή ιαγωνισµού από ώρα 11:30 µέχρι 12:00 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών). β) Ταχυδροµικά στην παρακάτω διεύθυνση µέχρι την προηγούµενη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα δηλαδή την ήµος Αλεξ/πολης - Λ. ηµοκρατίας Αλεξ/πολη. Σε περίπτωση απεργίας ή ανωτέρας βίας ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, την ίδια ώρα. ΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις και οι συνεταιρισµοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της ανωτέρω συντήρησης, γραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

2 α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής αναγνωρισµένης τράπεζας ή ΤΠ ή ΤΣΜΕ Ε, ίση µε το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (µε το ΦΠΑ), δηλαδή ποσού 1.541,00. β) Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου. γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της επιχείρησης από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ και ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας διακήρυξης και ότι τα είδη και οι εργασίες που προσφέρει πληρούν τις ζητούµενες προδιαγραφές. δ) Ασφαλιστική ενηµερότητα ε) Φορολογική ενηµερότητα στ) Τεχνική προσφορά ζ) Οικονοµική προσφορά ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η κατακύρωση της συντήρησης θα γίνει σε αυτόν που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή επί του τιµολογίου, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τους όρους της µελέτης και της διακήρυξης από την επιτροπή αξιολόγησης. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύµβασης πρέπει να προσκοµίσει συγχρόνως και την απαιτουµένη κατά την παρ.7 του άρθρου 15 του Π 28/1980 εγγύηση καλής εκτέλεσης της εργασίας, η οποία ορίζεται σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατόν (5%) του προϋπολογισµού, µη συνυπολογιζοµένης της επιτευχθείσης έκπτωσης κατά την δηµοπρασία. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ H εκτέλεση των εργασιών πρέπει να γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Καλλικρατικού ήµου Αλεξανδρούπολης. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει εφάπαξ ή τµηµατικά ανάλογα µε την εκτέλεση µε την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιµολογίων. Ο Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 18 /2014 ΜΕΛΕΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : ,00 Φ.Π.Α. 23% : 5.762,88 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : ,88

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 18 /2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η συγκεκριµένη µελέτη συντάσσεται, προκειµένου ο Καλλικρατικός ήµος Αλεξανδρούπολης, να συντηρήσει και να επισκευάσει τα αγροτικά και κλπ. µηχανήµατα πρασίνου που διαθέτει. Η συντήρηση και η επισκευή τους κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία των αγροτικών και λοιπών µηχανηµάτων της υπηρεσίας πρασίνου και των κοιµητηρίων. Ο ήµος µας έχει στην κατοχή του εκατόν εβδοµήντα έξι (176) συνολικά µηχανήµατα στα οποία συµπεριλαµβάνονται, αλυσοπρίονα διαφόρων τύπων, θαµνοκοπτικά, χλοοκοπτικά, φρέζες και τρακτέρ γηπέδου, τα οποία επισυνάπτουµε σε πίνακα αναλυτικά. Όλα τα παραπάνω µηχανήµατα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής, χρειάζονται δε για την συντήρηση και επισκευή τους, τα αντίστοιχα και ανάλογα για κάθε περίπτωση ανταλλακτικά. Λόγω του ότι τα συγκεκριµένα µηχανήµατα του ήµου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι επισκευής να είναι πολύ µικροί, για το λόγο αυτό, η εκτέλεση των εργασιών πρέπει να γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Καλλικρατικού ήµου Αλεξανδρούπολης. Στην παρούσα µελέτη ισχύουν οι διατάξεις Π.. 28/80 και ο Ν. 3852/2010. Οι σχετικές πιστώσεις αναγράφονται στο προϋπολογισµό του ήµου επί τη βάσει των πραγµατοποιθέντων δαπανών κατά το προηγούµενο έτος και τυχόν ειδικών προβλέψεων. Η σχετική πίστωση του ήµου µας µε τους κωδικούς αριθµούς για την συντήρηση και επισκευή των µηχανηµάτων πρασίνου και κοιµητηρίων είναι: Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ( ) Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων ,00 συνεργείου πρασίνου Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων 1.000,00 νεκροταφείων Αλεξανδρούπολη 28 / 03 /2014 Ο Συντάξας ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ ΡΟΣΟΣ Τεχνολόγος ασοπόνος

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 18 /2014 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝ. ΜΕΤ Ρ. 1. Αλλαγή λαδιών κινητήρα χλοοκοπτικού Viking, husgvarna, oleo mac, rover (τριάντα επτά χλοοκοπτικά) 2. Καθαρισµός καρµπυρατέρ Viking -husgvarna, oleo mac, rover (τριάντα έπτα χλοοκοπτικά) 3. Ίσιωµα στροφάλου χλοοκοπτικών Viking ΜΒ 505(τέσσερα χλοοκοπτικά) 4. Αλλαγή λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων Husgvarna 21hp (πέντε) 5. Αλλαγή φίλτρων-µπουζί χλοοκοπτικών viking-husgvarnaoleo mac- rover (τριάντα επτά χλοοκοπτικά) 6. Αλλαγή φίλτρων-µπουζί θαµνοκοπτικών-φρέζες vikinghusgvarna-still,κλπ. (εξήντα) ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΑΠΑΝΗ 37 45, , ,00 925, ,00 460, ,00 250, , , , ,00 7. Αλλαγή φίλτρων τρακτέρ χλοοκοπτικά Viking κλπ. (πέντε) 5 45,00 225,00 8. Αντικατάσταση βάσεις µαχαιριών χλοοκοπτικού Viking 4 40,00 160,00 (τέσσερα χλοοκοπτικά) 9. Αντικατάσταση Κάρτερ καπάκι χλοοκοπτικού Viking (δύο 2 75,00 150,00 χλοοκοπρικά) 10. Eπισκευή αντλίας λαδιού αλυσοπρίονου still MS171 (δύο 2 50,00 100,00 αλυσοπρίονα) 11. Αλλαγή φίλτρων-µπουζί φυσητήρων husgvarna 225Β (τρεις 3 35,00 105,00 φυσητήρες) 12. Αλλαγή ιµάντων χλοοκοπτικού Viking MP505 (πέντε 5 35,00 175,00 χλοοκοπτικά) 13. Αντικατάσταση ιµάντων χλοοκοπτικού γηπέδου Husgvarna 4 55,00 220,00 21hp (τέσσερα) 14. Αντικατάσταση ντίζες συµπλέκτη-γκαζιού κλπ. 3 45,00 135,00 χλοοκοπτικού Viking MP650 (τρία χλοοκοπτικά) 15. Αλλαγή φίλτρων-µπουζί αλυσοπρίονα husgvarna-still - solooleo 20 40,00 800,00 mac κλπ. (είκοσι ) 16. Αντικατάσταση αλυσίδες αλυσοπρίονων husgvarna-still ,00 312,00 oleo mac κλπ. (είκοσι έξι ) 17. Επισκευή ενδιαµέσων κιβωτίων µετάδοσης κίνησης 1 95,00 95,00 χλοοκοπτικού Viking MP650 (ένα χλοοκοπτικό) 18. Έλεγχος ηλεκτρονικών κυκλωµάτων αλυσοπρίονου still 1 35,00 35,00 MS Αντικατάσταση ένσφαιρων τριβέων ( ρουλεµάν) 1 60,00 60,00

6 χλοοκοπτικού Viking MP Αλλαγή κορδονιέρας χλοοκοπτικού Viking MP 650T (δύο 2 23,00 46,00 χλοοκοπτικά) 21. Αλλαγή τροχαλία κίνησης χλοοκοπτικού Viking MP 650T 2 25,00 50,00 (δύο χλοοκοπτικά) 22. Αλλαγή αντλίας λαδιού αλυσοπρίονου still MS171 (τρία 3 22,00 66,00 αλυσοπρίονα) 23. Αλλαγή καρµπυρατέρ αλυσοπρίονου still MS171 (δύο 2 15,00 30,00 αλυσοπρίονα) 24. Αλλαγή κορδονιέρας αλυσοπρίονου still MS171 (τρία 3 15,00 45,00 αλυσοπρίονα) 25. Αλλαγή λάµας 40 εκ. αλυσοπρίονου solo 1 14,00 14, Αλλαγή µαχαιριών καταστροφέα ORSI FARMER 1 140,00 140, Αλλαγή µαχαιριών καταστροφέα 4706 ΝΗ 1 150,00 150, Επισκευή ηλεκτρικά ψαλίδια µπαταρίας (έξι) 6 50,00 300, Αλλαγή κεφαλής θαµνοκοπτικών STILL - HUSQVARNA 5 40,00 200,00 (πέντε) 30. Επισκευή κινητήρα τριβέλα χειρός EFCO (µία τριβέλα) 1 150,00 150, Αλλαγή µαχαιριών φρέζας Viking XH ,00 60, Επισκευή κινητήρα ψεκαστικού ROBIN 1 150,00 150, Αλλαγή µαχαιριών τρακτέρ κουρευτικό γηπέδου 3 140,00 420,00 (τρία τρακτέρ) 34. Αλλαγή µαχαιριών χλοοκοπτικών VIKING (πέντε 5 45,00 225,00 χλοοκοπτικά) 35. Αλλαγή λαδιού-φίλτρων-µπουζί γεννητριών Ηοnda G ,00 120,00,Honda TYPE EK2LCA 8HP, Mishubishi GM231 (τρεις γεννήτριες) 36. Συντήρηση κοµπρεσέρ MAKITA HR 4000 L 1 210,00 210, Συντήρηση κοµπρεσέρ HITACHI Η45ΜR 1 190,00 190, Συντήρηση κοµπρεσέρ HITACHI H65SB ,00 220, Συντήρηση κοµπρεσέρ DEWALT W 1 210,00 210,00 ΣΥΝΟΛΟ A + ΦΠΑ 23 % ΣΥΝΟΛΟ , , ,59 Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟ Ν. ΜΕΤ Ρ. 1. Λάδια κινητήρα χλοοκοπτικού Viking, husgvarna, oleo mac, rover (τριάντα επτά χλοοκοπτικά) 2. Λιπαντικό κιβωτίου ταχυτήτων Husgvarna 21hp (πέντε χλοοκοπτικά γηπέδου) 3. Φίλτρο λαδιού viking-husgvarna- oleo mac- rover (τριάντα επτά χλοοκοπτικά) 4. Φίλτρο αέρος viking-husgvarna- oleo mac- rover (τριάντα επτά χλοοκοπτικά) 5. Φίλτρο καυσίµου viking-husgvarna- oleo mac- rover (τριάντα επτά χλοοκοπτικά) 6. Μπουζί viking-husgvarna- oleo mac- rover (τριάντα επτά χλοοκοπτικά) 7. Φίλτρο λαδιού θαµνοκοπτικών-φρέζες viking-husgvarnastill,κλπ. (εξήντα) ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΑΠΑΝΗ λίτρα 37 14,00 518,00 λίτρα 5 17,00 85,00 τεµ 37 11,00 407,00 τεµ 37 8,00 296,00 τεµ 37 9,00 333,00 τεµ 37 10,00 370,00 τεµ 60 10,50 630,00

7 8. Φίλτρο αέρος θαµνοκοπτικών-φρέζες viking-husgvarnastill,κλπ. τεµ 60 9,00 540,00 (εξήντα) 9. Φίλτρο καυσίµου θαµνοκοπτικών-φρέζες viking-husgvarnastill,κλπ. τεµ 60 10,00 600,00 (εξήντα) 10. Μπουζί θαµνοκοπτικών-φρέζες viking-husgvarna-still,κλπ. τεµ 60 10,00 600,00 (εξήντα) 11. Φίλτρο λαδιού viking κλπ. (πέντε) τεµ 5 23,00 115, Φίλτρο αέρος viking κλπ. (πέντε) τεµ 5 18,00 90, Φίλτρο καυσίµου viking κλπ. (πέντε) τεµ 5 17,00 85, Βάση µαχαιριού viking (τέσσερα χλοοκοπτικά) τεµ 4 11,00 44, Καπάκι Κάρτερ χλοοκοπτικού Viking τεµ 1 85,00 85, Aντλία λαδιού αλυσοπρίονου still MS171 (δύο τεµ 2 63,00 126,00 αλυσοπρίονα) 17. φίλτρο καυσίµου husgvarna 225Β (τρεις φυσητήρες) τεµ 3 11,00 33, Φίλτρο λαδιού husgvarna 225Β (τρεις φυσητήρες) τεµ 3 9,00 27, Φίλτρο αέρος husgvarna 225Β (τρεις φυσητήρες) τεµ 3 9,00 27, Μπουζί husgvarna 225Β (τρεις φυσητήρες) τεµ 3 10,00 30, Ιµάντας χλοοκοπτικούviking MP505 (πέντε χλοοκοπτικά) τεµ 5 10,00 50, Ιµάντας χλοοκοπτικού Husgvarna 21hp (τέσσερα) τεµ 4 55,00 220, Ντίζα συµπλέκτη Viking MP650 (τρία χλοοκοπτικά) τεµ 3 22,00 66, Ντίζα γκαζιού Viking MP650 (τρία χλοοκοπτικά) τεµ 3 18,00 54, Φίλτρο καυσίµου husgvarna-still - solo-oleo mac κλπ.(είκοσι ) τεµ 20 11,00 220, Φίλτρο λαδιού husgvarna-still - solo-oleo mac κλπ. (είκοσι ) τεµ 20 9,00 180, Φίλτρο αέρος husgvarna-still - solo-oleo mac κλπ. (είκοσι ) τεµ 20 9,00 180, Μπουζί husgvarna-still - solo-oleo mac κλπ. (είκοσι ) τεµ 20 10,00 200, Αλυσίδα αλυσοπρίονου STIHL τεµ 12 16,00 192, Αλυσίδα αλυσ/νου HUSQVARNA-OLEO MAC-SOLO τεµ 14 27,00 378, Ρουλεµάν χλοοκοπτικού Viking MP505 τεµ 1 17,00 17, Κορδονιέρα Viking MP 650T (δύο χλοοκοπτικά) τεµ 2 48,00 96, Τροχαλία Viking MP 650T (δύο χλοοκοπτικά) τεµ 2 48,00 96, Αντλία λαδιού still MS171 (τρία αλυσοπρίονα) τεµ 3 26,00 78, Λάδια still MS171 (τρία αλυσοπρίονα) λίτρα 6 8,00 48, Καρµπυρατέρ still MS171 (δύο αλυσοπρίονα) τεµ 2 105,00 210, Κορδονιέρα still MS171 (τρία αλυσοπρίονα) τεµ 3 40,00 120, Λάµα 40 εκ. αλυσοπρίονου solo τεµ 1 50,00 50, Μαχαίρια καταστροφέα ORSI FARMER σετ 1 150,00 150, Μαχαίρια σε δύο κεφαλές καταστροφέα 4706 ΝΗ σετ 1 600,00 600, Μεσινέζα (νήµα) για θαµνοκοπτικά 3,0 χιλ. µετρ , , Μεσινέζα (νήµα) για θαµνοκοπτικά 3,3 χιλ. µετρ ,28 980, Μαχαίρια ηλεκτρικών ψαλιδιών (έξι) τεµ 6 18,00 108, Κεφαλή θαµνοκοπτικών STIHL-HUSQVARNA (πέντε) τεµ 5 35,00 175, Μαχαίρια Viking XH540 σετ 1 185,00 185, Μαχαίρια (τρία χλοοκοπτικά τρακτέρ) τεµ 3 135,00 405, Μαχαίρια VIKING (πέντε χλοοκοπτικά) τεµ 5 38,00 190, Λάδια κινητήρα γεννητριών Ηοnda G200,Honda TYPE λίτρα 3 15,00 45,00 EK2LCA 8HP, Mishubishi GM231 (τρεις γεννήτριες) 49. φίλτρο καυσίµου γεννητριών Ηοnda G200,Honda TYPE τεµ 3 11,00 33,00 EK2LCA 8HP, Mishubishi GM231 (τρεις γεννήτριες) 50. Φίλτρο λαδιού γεννητριών Ηοnda G200,Honda TYPE τεµ 3 9,00 27,00 EK2LCA 8HP, Mishubishi GM231 (τρεις γεννήτριες) 51. Φίλτρο αέρος γεννητριών Ηοnda G200,Honda TYPE τεµ 3 8,00 24,00 EK2LCA 8HP, Mishubishi GM231 (τρεις γεννήτριες) 52. Μπουζί γεννητριών Ηοnda G200,Honda TYPE EK2LCA 8HP, Mishubishi GM231 (τρεις γεννήτριες) τεµ 3 10,00 30,00

8 ΣΥΝΟΛΟ Β ,00 + ΦΠΑ 23 % 2.719,29 ΣΥΝΟΛΟ ,29 ΣΥΝΟΛΟ Α+Β ,00 + ΦΠΑ 23 % 5.762,88 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,88 Αλεξανδρούπολη 28 / 03 /2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ O /ΝΤΗΣ Αλεξανδρούπολη 28 / 03 /2014 Ο Συντάξας ΠΑΤΛΑΚΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τεχνολόγος Γεωπόνος ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ ΡΟΣΟΣ Τεχνολόγος ασοπόνος

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 18 /2014 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΟΣ Οι απαραίτητες εργασίες ελέγχων και συντήρησης των αγροτικών µηχανηµάτων, ορίζονται από τον εκάστοτε κατασκευαστή µε γνώµονα τις συνθήκες εργασίας τους, τις ώρες λειτουργίας και τα διανυόµενα χιλιόµετρα κατά περίπτωση. Κατά µέσο όρο, τα διαστήµατα ορίζονται ανά 50, 100, 250 και 500 ώρες λειτουργίας. Επίσης, µεταβολές των προγραµµάτων συντήρησης εφαρµόζονται για ορισµένα από τα µηχανήµατα, όταν το περιβάλλον στο οποίο κινούνται και εργάζονται είναι ιδιαίτερα επιβαρυµένο ( π.χ. εντατική κοπή κλαδιών και χόρτου κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου, κλπ) Στις περιπτώσεις αυτές, τα προκαθορισµένα διαστήµατα συντήρησης µειώνονται και µεταβάλλονται έτσι, ώστε να προλαµβάνονται φθορές και βλάβες. Ενδεικτικά, αναφέρουµε τις κυριότερες εργασίες τακτικής συντήρησης και εργασίες που εκτελούνται κατά την επισκευή βλαβών οι οποίες εκτελούνται στα παραπάνω µηχανήµατα πρασίνου: Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΑΛΛΑΓΗ ΛΑ ΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2. ΑΛΛΑΓΗ ΛΑ ΙΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ 3. ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 4. ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΙΑΦΟΡΙΚΩΝ 5. ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 6. ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 7. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΙΒΗΣ ΦΡΕΝΩΝ 8. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 9. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΕΙΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 10. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 11. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ 12. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 13. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΡΤΕΡ ΚΑΠΑΚΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 14. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑ ΙΟΥ 15. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΕΡΑ 16. ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 17. ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΡΕΝΩΝ 18. ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙ ΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 19. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 20. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 21. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 22. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 23. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 24. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΙΖΕΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ-ΓΚΑΖΙΟΥ ΚΛΠ. 25. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΥΣΙ ΕΣ ΚΑΙ ΛΑΜΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ 26. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 27. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ

10 28. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 29. ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 30. ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 31. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ( PLC) 32. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ( ΡΟΥΛΕΜΑΝ) ΓΕΝΙΚΑ 33. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ και οποιοδήποτε άλλων εργασιών προς αποκατάσταση βλαβών προκύψουν. Τιµή µονάδος: ( κατ αποκοπή) Ολογράφως: «Είκοσι πέντε χιλιάδες πενήντα έξι ευρώ και µηδέν λεπτά άνευ ΦΠΑ» Αριθµητικώς: # ,00Ευρώ άνευ ΦΠΑ# Αλεξανδρούπολη 28 / 03 /2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ O /ΝΤΗΣ Αλεξανδρούπολη 28 / 03 /2014 Ο Συντάξας ΠΑΤΛΑΚΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τεχνολόγος Γεωπόνος ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ ΡΟΣΟΣ Τεχνολόγος ασοπόνος

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 18 /2014 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων συνεργείου πρασίνου και νεκροταφείων. β) Τόπος εκτέλεσης εργασίας: όπου υποδεικνύεται από την υπηρεσία πρασίνου του ήµου Αλεξανδρούπολης. γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη ,00 ΕΥΡΩ χωρίς το Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 2ο Η εργασία διέπεται από τις διατάξεις του Π.. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.»και του Ν. 3852/2010. ΑΡΘΡΟ 3ο Τα συµβατικά στοιχεία της υπό εκτέλεση εργασίας κατά σειρά είναι: α) ιακήρυξη β) Προϋπολογισµός και τιµολόγιο της προσφοράς. γ) Συγγραφή υποχρεώσεων δ) Η τεχνική περιγραφή. ΑΡΘΡΟ 4ο Η κατά της υπογραφής της συµβάσεως κατατίθεται εγγυητική επιστολή όµοια του Τ.Π. &. ή Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. ή αναγνωρισµένης Τράπεζας η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της εργασίας ποσού ίσου µε το 5% του ενδεικτικού προϋπολογισµού (µη συνυπολογιζοµένης της επιτευχθείσης εκπτώσεως κατά την δηµοπρασία.). ΑΡΘΡΟ 5ο Οι τιµές µονάδος του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες σ όλη τη διάρκεια της εργασίας και για κανένα λόγο και σε καµιά αναθεώρηση υπόκεινται. Η πληρωµή θα γίνει µε ένταλµα που θα εκδοθεί µετά την αποπεράτωση των εργασιών και εφ όσον δεν διαπιστώθηκε κανένα πρόβληµα, σχετικό µε την εργασία. ΑΡΘΡΟ 6ο Αµέσως µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος της ανάθεσης από την Οικονοµική Επιτροπή, ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι) της εργασίας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. ΑΡΘΡΟ 7ο Ο χρόνος εγγυήσεως δηλ. ο χρόνος µετά την αποπεράτωση εργασιών ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες

12 ΑΡΘΡΟ 8ο Εάν ο ανάδοχος δεν παραδώσει τις συµβατικές ώρες εργασίας, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ανάλογο ποσοστό του ποσού δε της εγγυήσεως καταπίπτει υπέρ του ήµου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 9ο Η εργασία θα εκτελεστεί από έναν ανάδοχο ή και περισσότερους κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής οπότε όλες οι διατάξεις των ανωτέρω άρθρων θα είναι οι αυτές και θα ισχύουν καθ όλη τη διάρκεια της εργασίας και της συµβάσεως. ΑΡΘΡΟ 10ο Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύµβαση υποχρεούται να προσέλθει και λάβει τις σχετικές παραγγελίες από την υπηρεσία πρασίνου. ΑΡΘΡΟ 11ο Ατυχήµατα, ζηµιές, φόροι, τέλη, έξοδα δηµοσιεύσεως, χαρτόσηµα, µηχανόσηµα προσφοράς, µελέτης και συµφωνητικού βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και µόνο αυτόν χωρίς καµιά ευθύνη και υποχρέωση του ήµου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση υπέρ Τ.Α..Κ.Υ. εκ ποσοστού 2% ΑΡΘΡΟ 12 ο Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν από την εκτέλεση της εργασίας καθώς και ότι δεν προβλέφθηκε στην παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων, επιλύονται κατά τις διατάξεις του Ν. 28/80 και του Ν. 3852/2010. Αλεξανδρούπολη 28 / 03 /2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ O /ΝΤΗΣ Αλεξανδρούπολη 28 / 03 /2014 Ο Συντάξας ΠΑΤΛΑΚΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τεχνολόγος Γεωπόνος ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ ΡΟΣΟΣ Τεχνολόγος ασοπόνος

13 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ Αριθµός πλαισίου Αριθµός Καύσιµο Κυκλοφο ρίας 1. Αλατιέρα συρόµενη ρεµούλκας MOD Y80 2. Αλυσοπρίονο 334T Αλυσοπρίονο Αλυσοπρίονο Αλυσοπρίονο Αλυσοπρίονο 338XPT 7. Αλυσοπρίονο 435ΧΤΟRQ B ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 8. Αλυσοπρίονο µε κοντάρι 325LD 9. Αλυσοπρίονο STIHL MS Αλυσοπρίονο STIHL MS Αλυσοπρίονο STIHL MS Αλυσοπρίονο STIHL MS Αλυσοπρίονο STIHL MS Αλυσοπρίονο STIHL MS Αλυσοπρίονο STIHL MS Αλυσοπρίονο STIHL HT101 τηλεσκοπικό 17. Αλυσοπρίονο STIHL SUPER Αλυσοπρίονο STIHL K.M. 100R µε κοντάρι 19. Αλυσοπρίονο STIHL K.M. 66R µε κοντάρι 20. Αλυσοπρίονο STIHL µε κοντάρι D A

14 21. Αλυσοπρίονο 22. Αλυσοπρίονο 23. Αλυσοπρίονο 240E 24. Αλυσοπρίονο 240E 25. Αλυσοπρίονο OLEO MAC 951 µοντ Αλυσοπρίονο OLEO MAC 932C ΣΥΝ. ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 27. Αλυσοπρίονο SOLO Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 28. Αποροφητήρας φυσητήρας STIHL 29. Αποροφητήρας φυσητήρας STIHL 30. Αποροφητήρας φυσητήρας /68 SN 3G2/ /68 SN 3G2/ BVX Αποροφητήρας φυσητήρας 32. Αποροφητήρας-φυσητήρας 33. Αυλακωτήρας GARBIN MGS 125BVX BVX Γεννήτρια παραγωγής ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ρεύµατος ROBIN-SUBARU RG2800 INVERDER 35. Γεννήτρια παραγωγής ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ρεύµατος HONDA G200 A ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 36. Γεννήτριες (τρεις ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ παραγωγής ρεύµατος MITSUBISHI A και Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 37. Γεννήτρια παραγωγής S/N ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ρεύµατος HONDA TYPE EK2LCA (Συνεργείο παιδικών χαρών) 38. Ηλεκτρικό ψαλίδι µπαταρίας 39. Ηλεκτρικό ψαλίδι µπαταρίας 40. Ηλεκτρικό ψαλίδι µπαταρίας 41. Ηλεκτρικό ψαλίδι µπαταρίας 42. Ηλεκτρικό ψαλίδι µπαταρίας 43. Ηλεκτρικό ψαλίδι µπαταρίας 44. Θαµνοκοπτικό

15 333R Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 45. Θαµνοκοπτικό 343R 46. Θαµνοκοπτικό 343R 47. Θαµνοκοπτικό 343 R 48. Θαµνοκοπτικό 343 R 49. Θαµνοκοπτικό 343 R 50. Θαµνοκοπτικό 343 R 51. Θαµνοκοπτικό 343 R 52. Θαµνοκοπτικό 343 R 53. Θαµνοκοπτικό 343 RS/n 54. Θαµνοκοπτικό 343 RS/n 55. Θαµνοκοπτικό 343 RS/n 56. Θαµνοκοπτικό 345 R 57. Θαµνοκοπτικό 345 R Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 58. Θαµνοκοπτικό 345 R Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 59. Θαµνοκοπτικό R1525Y Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 60. Θαµνοκοπτικό 343 R Θαµνοκοπτικό MASTER OLEO MAC 62. Θαµνοκοπτικό MASTER OLEO MAC Θαµνοκοπτικό OLEO MAC Θαµνοκοπτικό πετονιάς Θαµνοκοπτικό STIHL F.S Θαµνοκοπτικό STIHL F.S

16 67. Θαµνοκοπτικό STIHL F.S Θαµνοκοπτικό STIHL F.S Θαµνοκοπτικό STIHL F.S Θαµνοκοπτικό STIHL F.S Θαµνοκοπτικό STIHL F.S Θαµνοκοπτικό STIHL F.S Θαµνοκοπτικό STIHL FS Θαµνοκοπτικό STIHL FS Θαµνοκοπτικό STIHL FS Θαµνοκοπτικό STIHL FS Θαµνοκοπτικό STIHL FS Θαµνοκοπτικό STIHL FS Θαµνοκοπτικό STIHL FS Θαµνοκοπτικό STIHL FS Θαµνοκοπτικό STIHL FS Θαµνοκοπτικό STIHL FS Θαµνοκοπτικό STIHL FS Θαµνοκοπτικό STIHL HS Θαµνοκοπτικό STIHL HS Θαµνοκοπτικό STIHL HS Θαµνοκοπτικό STIHL K.M. 85 T S/N 88. Θαµνοκοπτικό STIHL Κ.Μ.55 R S/N 89. Θαµνοκοπτικό µισινέζα STIHL FS Καταστροφέας κορµών κοµµένων δένδρων 91. Καταστροφέας BM 480Z BECCHIO & A F.D A F.D A F.D

17 MANDRILE 92. Καταστροφέας ORSI FARMER Καταστροφέας ORSI FARMER Καταστροφέας κορµών κοµµένων δένδρων 4706 NH.Ε.ΦΕΡΩΝ 95. Καταστροφέας κορµών κοµµένων δένδρων 96. Κλαδοφάγος LOBARDINI συρόµενος πετρελαίου Serial number 6616 Serial number Κοµπρεσέρ ηλεκτρικό E MAKITA HR 4000 L 98. Κοµπρεσέρ ηλεκτρικό HITACHI H65S82 Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 99. Κοµπρεσέρ ηλεκτρικό HITACHI H45MR A ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 100. Κουρευτικό γηπέδου εξάρτηµα SECO MOD B.M. 27 Li 101. Κουρευτικό γηπέδου εξάρτηµα SECO MOD B.M. 23 Li 102. Κόφτης ασφάλτου STIHL T.S.700 E1 97/68/SH3YA202 (;) 103. Μαχαίρι αποχιονισµού VENIERI BOMBELLI Μπορντούρας 323HD 105. Μπορντούρας 225LDX µε κοντάρι 106. Μπορντούρας 225LDX µε κοντάρι 107. Μπορντούρας 323HD IDSE13 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ / / Μπορντούρας STIHL A/SAL 109. Μπορντούρας STIHL HL75K µε κοντάρι Μπορντούρας STIHL KM130R µε κοντάρι 111. Μπορντούρας STIHL KM130R µε κοντάρι 112. Μπορντούρας STIHL ΗS Μπορντούρας STIHL ΗS Μπορντούρας STIHL ΗS Πλατφόρµα ρυµουλκούµενη βαρέως τύπου 116. Τρακτέρ (γεωργικός Serial number

18 ελκυστήρας) γηπέδου 117. Τρακτέρ (γεωργικός ελκυστήρας) χλοοκοπτικό Hva cth Τρακτέρ (γεωργικός ελκυστήρας) χλοοκοπτικό Hva cth Τρακτέρ (γεωργικός ελκυστήρας) χλοοκοπτικό Hva cth Τρακτέρ (γεωργικός ελκυστήρας) χλοοκοπτικό Hva cth Τρακτέρ (γεωργικός ελκυστήρας) χλοοκοπτικό Hva cth Τρακτέρ (γεωργικός ελκυστήρας) χλοοκοπτικό Hva cth Τρακτέρ (γεωργικός ελκυστήρας) χλοοκοπτικό γηπέδου 124. Τρακτέρ (γεωργικός ελκυστήρας) χλοοκοπτικό γηπέδου 18HP TWIN POWER 125. Τρακτέρ (γεωργικός ελκυστήρας) χλοοκοπτικό γηπέδου Grillo Τριβέλα µηχανοκίνητη χειρός EFCO TR Τριβέλα εξάρτηµα για BOB - CAT 128. Τριβέλα µηχανοκίνητη χειρός EFCO 129. Τσάπα εξάρτηµα BOB - CAT CTH210XP/ Serial number C Serial number Serial number C Serial number Serial number ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (EMAK LE 1998) Φρέζα VIKING YH Φρέζα 6,0 HP ΕΧ17 ROBIN Φρέζα Mini Golf 5,0HP G 133. Φρέζα Mitsubishi G.M.231/P Φρέζα για τρακτέρ FARMER RS Φρεζάκι LOMBARDINI Φυσητήρας 225Β Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 137. Φυσητήρας 225Β Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

19 138. Φυσητήρας 225Β Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 139. Χλοοκοπτικό OLEO MAC MAX48TK Χλοοκοπτικό ROVER Χλοοκοπτικό R152/ Χλοοκοπτικό R152/ Χλοοκοπτικό R152/ Χλοοκοπτικό R152/ Χλοοκοπτικό R152/5V 146. Χλοοκοπτικό R152/5V 147. Χλοοκοπτικό R1525V 148. Χλοοκοπτικό R1525V 149. Χλοοκοπτικό R1525V 150. Χλοοκοπτικό R1525V M M M M Χλοοκοπτικό VIKING MB 650 T 152. Χλοοκοπτικό VIKING MB 650 T 153. Χλοοκοπτικό VIKING MB 650 T 154. Χλοοκοπτικό VIKING MB 650 T 155. Χλοοκοπτικό VIKING MB 650 T 156. Χλοοκοπτικό VIKING MB Χλοοκοπτικό VIKING MB Χλοοκοπτικό VIKING MB Χλοοκοπτικό VIKING MB Χλοοκοπτικό VIKING MB Χλοοκοπτικό VIKING MB Χλοοκοπτικό VIKING M.B.505 M.P Χλοοκοπτικό VIKING M.B.505 M.P Χλοοκοπτικό VIKING M.B.505 M.P Χλοοκοπτικό VIKING M.B.505 M.P Χλοοκοπτικό VIKING

20 M.B.505 M.P Χλοοκοπτικό VIKING M.B.505 M.P Χλοοκοπτικό VIKING M.B.505 M.P Χλοοκοπτικό VIKING M.B.505 M.P Χλοοκοπτικό VIKING M.B.505 M.P Χλοοκοπτικό VIKING MB Χλοοκοπτικό VIKING Μ.Β. 505 M.P Χλοοκοπτικό VIKING Μ.Β. 505 M.P Χλοοκοπτικό VIKING Μ.Β. 505 M.P Χλοοκοπτικό VIKING Μ.Β ,50HP 176. Ψεκαστικό µηχανοκίνητο ROBIN MOD. EY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρθρο Αρθ.Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 68 /2015 Α.Π. 52212 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 20 / 29753 2015 2015 ΠΡΟΜ «Προμήθεια ΗΘΕΙΑ: λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :27/2015 Α.Π. 25158 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Έργο: «Αγορά θερµοκηπίου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 41 / 67502 2013 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. Περιγραφή είδους

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας» Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια ξυλείας» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : Καθαρισμός ακτών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Αριθ.Διακ. 24/2015 Αρ.Πρωτ. 20.753 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. : Π17/2014 ΠΡΟYΠ:9.999,9 (µε Φ.Π.Α.) K.A. : 6264.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες : Τάτσιλη Αθανασία Τηλ.: 25510 64296 Α.Π.: 70663 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Διακ. 17/13 ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ακτών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Έργο: «Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασµάτων» και Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 17 / 32219/ 2014 30-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 15-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ.Πρωτ. 76000 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 15-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ.Πρωτ. 76000 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 15-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ.Πρωτ. 76000 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για τα αναφερόμενα στην 73/2014 μελέτη Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ..Θ. ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 48 /2013 Αρ. Πρωτ.: 61561 ΕΡΓΟ: Συντήρηση επισκευή γεωτρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Ω2Ω93-1Ω6. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..3ης/4/2012.. της..10ης/2012.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΔΑ: Β4Ω2Ω93-1Ω6. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..3ης/4/2012.. της..10ης/2012.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..10η/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 3ης-4-2012 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..113/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 33 /2012 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

. KEN. 1 2 73.591,15

. KEN.   1 2 73.591,15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. KEN. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.6 & 23 της Υπουργικής Απόφασης 389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ 1 και 10, 4 παρ. 6

Διαβάστε περισσότερα

προµήθεια υλικών κατά 20% µε αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόµενης

προµήθεια υλικών κατά 20% µε αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόµενης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Βερµίου 2 & 1 ης Ιουλίου Πληρ:Μ.Μελιάδης Τηλ:2521 350 630 ράµα 24-08-2011 Τηλεοµοιοτυπία : 25210 23343 Ηλεκτ.ταχυδρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση Φαρµακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης ΤΗΛ.: 2221022281 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001871247 2014-02-14

14PROC001871247 2014-02-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν.Π...«ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» Κηφισιά :12-02-2014 Αρ. Πρωτ.:167 Αριθ. Μελέτης: 6/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ 14PROC001871247

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΆΡΘΡΟ 1 ο Ισχύουσες ιατάξεις

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΆΡΘΡΟ 1 ο Ισχύουσες ιατάξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΧΡΥΣΟ: 29-07-2015 Αρ. πρωτ. : 10880 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών» Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος του ήµου Εµµανουήλ Παππά

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΆΡΘΡΟ 1 ο Ισχύουσες ιατάξεις

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΆΡΘΡΟ 1 ο Ισχύουσες ιατάξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΧΡΥΣΟ: 20-10-2015 Αρ. πρωτ. : 15614 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών» Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος του ήµου Εµµανουήλ Παππά

Διαβάστε περισσότερα