Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων συνεργείου πρασίνου- νεκροταφείων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων συνεργείου πρασίνου- νεκροταφείων»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελ. : 16 /2013 Αρ.Πρωτ Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 Ταχ. Κώδ. : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Πληροφορίες: Μανωλίκας Δρόσος Τηλέφωνο: ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων συνεργείου πρασίνου- νεκροταφείων Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων συνεργείου πρασίνου- νεκροταφείων» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με την χαμηλότερη τιμή επί τιμολογίου της μελέτης, άνευ ΦΠΑ, συντεταγμένου από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου με τους ακόλουθους όρους: Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,58 με το ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το Η συντήρηση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο το αργότερο μέχρι ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (έναρξης αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής: α)προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού από ώρα 10:30πμ μέχρι 11:00πμ (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών). β)ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα δηλαδή την Δήμος Αλεξ/πολης-Λ. Δημοκρατίας Αλεξ/πολη. Σε περίπτωση απεργίας και ανωτέρας βίας ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της ανωτέρω συντήρησης, γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: α)εγγυητική επιστολή ίση με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης. β) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου. γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ, ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

2 δ) Οικονομική προσφορά ε) Ασφαλιστική ενημερότητα στ) Φορολογική ενημερότητα ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων έξι ευρώ (2.506,00 ), κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η κατακύρωση της συντήρησης θα γίνει σε αυτόν που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή επί του τιμολογίου, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληρεί τους όρους του τιμολογίου και της διακήρυξης από την επιτροπή αξιολόγησης. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ H εκτέλεση των εργασιών πρέπει να γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την εκτέλεση με την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων. Αλεξανδρούπολη 15 / 04 /2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Δ/ΝΤΡΙΑ Αλεξανδρούπολη 15 / 04 /2013 Ο Συντάξας ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Τεχνολόγος Γεωπόνος ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ ΔΡΟΣΟΣ Τεχνολόγος Δασοπόνος Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 16 /2013 ΜΕΛΕΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : ,00 Φ.Π.Α. 23% : 9.371,58 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : ,58

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η συγκεκριμένη μελέτη συντάσσεται, προκειμένου ο νέος Καλλικρατικός Δήμος Αλεξανδρούπολης, να συντηρήσει τους υπάρχοντες διαμορφωμένους χώρους πρασίνου, καθώς και αυτούς που θα δημιουργηθούν, με την επισκευή και συντήρηση των αγροτικών μηχανημάτων του. Η συντήρηση και η επισκευή τους κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των αγροτικών και λοιπών μηχανημάτων της υπηρεσίας πρασίνου και των κοιμητηρίων. Ο Δήμος μας έχει στην κατοχή του εκατόν ογδόντα τρία (183) συνολικά μηχανήματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται, αλυσοπρίονα διαφόρων τύπων, θαμνοκοπτικά, χλοοκοπτικά, φρέζες και τρακτέρ, τα οποία επισυνάπτουμε σε πίνακα αναλυτικά. Όλα τα παραπάνω μηχανήματα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής, χρειάζονται δε για την συντήρηση και επισκευή τους, τα αντίστοιχα και ανάλογα για κάθε περίπτωση ανταλλακτικά. Λόγω του ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι επισκευής να είναι πολύ μικροί, για το λόγο αυτό, η εκτέλεση των εργασιών πρέπει να γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης. Στην παρούσα μελέτη ισχύουν οι διατάξεις Π.Δ. 28/80 και ο Ν. 3852/2010. Οι σχετικές πιστώσεις αναγράφονται στο προϋπολογισμό του Δήμου επί τη βάσει των πραγματοποιθέντων δαπανών κατά το προηγούμενο έτος και τυχόν ειδικών προβλέψεων. Η σχετική πίστωση του Δήμου μας με τους κωδικούς αριθμούς για την συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων πρασίνου και κοιμητηρίων είναι: Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ( ) Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου , Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων νεκροταφείων 1.000, Αλεξανδρούπολη 15 / 04 / Ο Συντάξας ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ ΔΡΟΣΟΣ Τεχνολόγος Δασοπόνος

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝ. ΜΕΤ Ρ. ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ ΤΙΜ Η ΔΑΠΑΝΗ 1. Αλλαγή λαδιών κινητήρα χλοοκοπτικού Viking ΜΒ650Τ 5 25,00 125,00 (πέντε χλοοκοπτικά) 2. Λάδια κινητήρα λίτρα 5 17,00 85,00 3. Αλλαγή λαδιών κινητήρα χλοοκοπτικού Viking ΜΒ ,00 550,00 (είκοσι δύο χλοοκοπτικά) 4. Λάδια κινητήρα λίτρα 22 17,00 374,00 5. Αλλαγή λαδιών υδραυλικού Τρακτέρ FIAT 78HP 1 57,00 57,00 6. Λάδι υδραυλικού FIAT 78HP λίτρα 10 17,00 170,00 7. τεμ 27,00 Φίλτρο λαδιού τρακτέρ FIAT 78HP 1 27,00 8. τεμ 25,00 Φίλτρο πετρελαίου τρακτέρ FIAT 78HP 1 25,00 9. τεμ 740,00 Γρανάζια σασμαν τρακτέρ FIAT 78HP 2 370, τεμ 260,00 Ρουλεμάν σασμαν τρακτέρ FIAT 78HP 4 65, τεμ 216,00 Τσιμούχες σασμαν τρακτέρ FIAT 78HP 8 27, τεμ 450,00 Φορκέτα σασμαν τρακτέρ FIAT 78HP 1 450, τεμ 55,00 Πύρος σασμαν τρακτέρ FIAT 78HP 1 55, τεμ 300,00 Μετοβέτης τρακτέρ FIAT 78HP 1 300, τεμ 90,00 Λάδι 1 90, τεμ 125,00 Βαλβολίνη 1 125, Εργασίες επισκευής τρακτέρ FIAT ,0 1000,00 Μ Ο Ν

6 0 18. Αλλαγή λιπαντικού κιβωτίου ταχυτήτων Husgvarna 21hp 7 38,00 266,00 (επτά) 19. Λιπαντικό κιβωτίου ταχυτήτων λίτρα 14 20,00 280, Αλλαγή φίλτρων-μπουζί χλοοκοπτικών viking-husgvarna ,00 975,00 oleo mac- rover (τριάντα εννέα ) 21. Φίλτρο λαδιού τεμ 39 12,00 468, Φίλτρο αέρος τεμ 39 9,00 351, Φίλτρο καυσίμου τεμ 39 10,00 390, Μπουζί τεμ 39 10,00 390, Αλλαγή φίλτρων-μπουζί θαμνοκοπτικών-φρέζες vikinghusgvarna-still,κλπ , ,00 (εξήντα οκτώ) 26. Φίλτρο λαδιού τεμ 68 12,00 816, Φίλτρο αέρος τεμ 68 9,00 612, Φίλτρο καυσίμου τεμ 68 10,00 680, Μπουζί τεμ 68 10,00 680, Αλλαγή φίλτρων τρακτέρ SAME-VALPADANA-VIKING 8 25,00 200,00 -NEW HOLLAND κλπ. (οκτώ) 31. Φίλτρο λαδιού τεμ 8 25,00 200, Φίλτρο αέρος τεμ 8 20,00 160, Φίλτρο καυσίμου τεμ 8 20,00 160, Αντικατάσταση υλικών τριβής φρένων Τρακτέρ Valpadana 1 90,00 90, Ταμπούρα φρένων σετ 1 115,00 115, Σιαγώνες σετ 1 85,00 85, Αντικατάσταση βάσεις μαχαιριών χλοοκοπτικού Viking 5 32,00 160,00 (πέντε χλοοκοπτικά) 38. τεμ 5 12,00 60,00 Βάση μαχαιριού VIKING 39. Αντικατάσταση Κάρτερ καπάκι χλοοκοπτικού Viking 1 75,00 75, Καπάκι Κάρτερ χλοοκοπτικού Viking τεμ 1 90,00 90, Eπισκευή αντλίας λαδιού αλυσοπρίονου still MS171 (έξι 6 32,00 192,00 αλυσοπρίονα) 42. Aντλία λαδιού αλυσοπρίονου τεμ 6 65,00 390, Αλλαγή φίλτρων-μπουζί φυσητήρων husgvarna 225Β (τρεις 3 25,00 75,00 φυσητήρες) 44. φίλτρο καυσίμου τεμ 3 12,00 36, Φίλτρο λαδιού τεμ 3 9,00 27,00

7 46. Φίλτρο αέρος τεμ 3 10,00 30, Μπουζί τεμ 3 10,00 30, Αλλαγή ιμάντων χλοοκοπτικού Viking MP505 (δέκα 10 25,00 250,00 χλοοκοπτικά) 49. Ιμάντας χλοοκοπτικού τεμ 10 12,00 120, Ρύθμιση φρενών Τρακτέρ SAME 40hp 1 90,00 90, Αντικατάσταση ιμάντων χλοοκοπτικού γηπέδου Husgvarna 7 55,00 385,00 21hp (επτά) 52. Ιμάντας χλοοκοπτικού τεμ 7 63,00 441, Αντικατάσταση ντίζες συμπλέκτη-γκαζιού κλπ. 5 47,00 235,00 χλοοκοπτικού Viking MP650 (πέντε χλοοκοπτικά) 54. Ντίζα συμπλέκτη τεμ 5 23,00 115, Ντίζα γκαζιού τεμ 5 20,00 100, Αλλαγή φίλτρων-μπουζί αλυσοπρίονα husgvarna-still - solooleo 26 25,00 650,00 mac κλπ. (είκοσι έξι ) 57. φίλτρο καυσίμου τεμ 26 12,00 312, Φίλτρο λαδιού τεμ 26 9,00 234, Φίλτρο αέρος τεμ 26 10,00 260, Μπουζί τεμ 26 10,00 260, Αντικατάσταση αλυσίδες αλυσοπρίονων husgvarna-still 26 9,00 234,00 -oleo mac κλπ. (είκοσι έξι ) 62. τεμ 12 18,00 216,00 Αλυσίδα αλυσοπρίονου STIHL 63. τεμ 14 30,00 420,00 Αλυσίδα αλυσ/νου HUSQVARNA-OLEO MAC-SOLO 64. Επισκευή ενδιαμέσων κιβωτίων μετάδοσης κίνησης 2 95,00 190,00 χλοοκοπτικού Viking MP650 (δύο χλοοκοπτικά) 65. Έλεγχος ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αλυσοπρίονου still 1 37,00 37,00 MS Περιοδική λίπανση εμπρόσθιου άξονα και εξαρτημάτων 1 45,00 45,00 Τρακτέρ SAME 40hp 67. Γράσο λίτρα 1 12,00 12, Αντικατάσταση διατάξεων αυτοματισμού ( plc) Τρακτέρ 1 87,00 87,00 FIAT 90HP 69. Αντικατάσταση ηλ/κού συσσωρευτή τρακτέρ FIAT 90HP τεμ 1 110,00 110, Αντικατάσταση ένσφαιρων τριβέων ( ρουλεμάν) 1 60,00 60,00 χλοοκοπτικού Viking MP Ρουλεμάν τεμ 1 20,00 20, Αντικατάσταση εξαρτημάτων συστήματος διεύθυνσης 1 110,00 110,00 χλοοκοπτικού γηπέδου Husgvarna 21hp 73. Κρεμαργιέρα τεμ 1 150,00 150,00

8 74. Επισκευή ατέρμονος κοχλία διεύθυνσης Τρακτέρ SAME 1 135,00 135,00 40hp 75. Αντικατάσταση ακροφυσιών πετρελαίου Τρακτέρ FIAT 1 140,00 140,00 90HP 76. Αλλαγή φτερωτής κλαδοφάγου 1 57,00 57, Φτερωτή τεμ 1 160,00 160, Επισκευή κινητήρα κλαδοφάγου 1 138,00 138, Φλάντζα κεφαλής τεμ 1 25,00 25, Φλάντζα τεμ 1 17,00 17, Πιστόνι τεμ 1 115,00 115, Μπιέλα τεμ 1 90,00 90, Στρόφαλος τεμ 1 170,00 170, Ελατήρια πιστονιού τεμ 3 25,00 75, Βαλβίδες τεμ 2 34,00 68, Αλλαγή άξονα χλοοκοπτικού τρακτέρ 1 115,00 115, Άξονας τεμ 1 95,00 95, Αλλαγή ιμάντα κινητήρα τρακτέρ 1 60,00 60, Ιμάντας κινητήρα τεμ 1 70,00 70, Επισκευή κινητήρα χλοοκοπτικού τρακτέρ 1 170,00 170, Φλάντζα κεφαλής τεμ 1 33,00 33, Φλάντζα τεμ 1 24,00 24, Πιστόνι τεμ 1 65,00 65, Μπιέλα τεμ 1 115,00 115, Στρόφαλος τεμ 1 235,00 235, Ελατήρια πιστονιού τεμ 3 23,00 69, Βαλβίδες τεμ 2 52,00 104, Αλλαγή βαλβίδες χλοοκοπτικού Viking MP 650T ( δύο 2 115,00 230,00 χλοοκοπτικά) 99. Βαλβίδες τεμ 4 37,00 148, Φλάντζα τεμ 5 25,00 125,00

9 10 1. Αλλαγή κορδονιέρας χλοοκοπτικού Viking MP 650T (πέντε χλοοκοπτικά) 5 23,00 115, Κορδονιέρα τεμ 5 50,00 250, Αλλαγή τιμονιού χλοοκοπτικού Viking MP 650T (πέντε χλοοκοπτικά) 5 20,00 100, Τιμόνι τεμ 5 60,00 300, Αλλαγή τροχαλία κίνησης χλοοκοπτικού Viking MP 650T (πέντε χλοοκοπτικά) 5 25,00 125, Τροχαλία τεμ 5 50,00 250, Αλλαγή αντλίας λαδιού αλυσοπρίονου still MS171 (τρία αλυσοπρίονα) 3 22,00 66, Αντλία λαδιού τεμ 3 28,00 84,00 Λάδια λίτρα 6 8,00 48, Αλλαγή καρμπυρατέρ αλυσοπρίονου still αλυσοπρίονα) MS171 (δύο 2 15,00 30, Καρμπυρατέρ τεμ 2 110,00 220, Αλλαγή κορδονιέρας αλυσοπρίονου still MS171 (έξι αλυσοπρίονα) 6 15,00 90, Κορδονιέρα τεμ 6 43,00 258,00 Αλλαγή λάμας 40 εκ. αλυσοπρίονου solo 1 14,00 14,00 Λάμα αλυσοπρίονου solo τεμ 1 53,00 53,00 Αλλαγή μαχαιριών καταστροφέα ORSI FARMER 1 100,00 100,00 Μαχαίρια σετ 1 150,00 150,00 Αλλαγή μαχαιριών καταστροφέα 4706 ΝΗ 1 145,00 145,00 Μαχαίρια σε δύο κεφαλές σετ 1 640,00 640,00

10 Επισκευή ηλεκτρικά ψαλίδια μπαταρίας (έξι) 6 50,00 300,00 Αντικατάσταση σασμαν καταστροφέα ORSI FARMER 1 80,00 80, Σασμαν καταστροφέα ORSI FARMER τεμ , , Αντικατάσταση σασμαν χλοοκοπτικό τρακτέρ Viking 1 80,00 80, Σασμαν χλοοκοπτικό τρακτέρ Viking τεμ , , μετρ. Μεσινέζα για θαμνοκοπτικά 3,0 χιλ , ,00 μετρ Μεσινέζα (νήμα) για θαμνοκοπτικά 3,3 χιλ. 0 0, ,00 Μαχαίρια ηλεκτρικών ψαλιδιών τεμ 6 22,00 132, Αλλαγή κεφαλής θαμνοκοπτικών STILL - HUSQVARNA (πενήντα ένα) 51 25, , τεμ 51 38, ,00 Κεφαλή θαμνοκοπτικών STIHL-HUSQVARNA Επισκευή κινητήρα τριβέλα χειρός EFCO (μία τριβέλα) 1 70,00 70,00 Αλλαγή μαχαιριών φρέζας Viking XH ,00 60,00 Μαχαίρια σετ 1 200,00 200,00 Επισκευή κινητήρα ψεκαστικού ROBIN 1 105,00 105, Αλλαγή μαχαιριών τρακτέρ κουρευτικό γηπέδου (τρία) 3 115,00 345, Μαχαίρια τεμ 6 135,00 810,00 Αλλαγή μαχαιριών χλοοκοπτικών VIKING (πέντε) 5 20,00 100,00 Μαχαίρια τεμ 5 40,00 200,00 13 Αλλαγή λαδιού-φίλτρων-μπουζί γεννητριών Ηοnda G ,00 75,00

11 ,Honda TYPE EK2LCA 8HP, Mishubishi GM231 (τρεις γεννήτριες) Λάδια κινητήρα λίτρα 3 16,00 48,00 φίλτρο καυσίμου τεμ 3 12,00 36,00 Φίλτρο λαδιού τεμ 3 9,00 27,00 Φίλτρο αέρος τεμ 3 8,00 24,00 Μπουζί τεμ 3 10,00 30,00 Συντήρηση κομπρεσέρ MAKITA HR 4000 L 1 200,00 200,00 Συντήρηση κομπρεσέρ HITACHI Η45ΜR 1 180,00 180,00 Συντήρηση κομπρεσέρ HITACHI H65SB ,00 210,00 Συντήρηση κομπρεσέρ DEWALT W 1 200,00 200,00 ΣΥΝΟΛΟ + ΦΠΑ 23 % Γ. ΣΥΝΟΛΟ , , ,58 Αλεξανδρούπολη 15 / 04 /2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Δ/ΝΤΡΙΑ Αλεξανδρούπολη 15 / 04 /2013 Ο Συντάξας ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Τεχνολόγος Γεωπόνος ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ ΔΡΟΣΟΣ Τεχνολόγος Δασοπόνος

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 16 /2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΟΣ Οι απαραίτητες εργασίες ελέγχων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων, ορίζονται από τον εκάστοτε κατασκευαστή με γνώμονα τις συνθήκες εργασίας τους, τις ώρες λειτουργίας και τα διανυόμενα χιλιόμετρα κατά περίπτωση. Κατά μέσο όρο, τα διαστήματα ορίζονται ανά 50, 100, 250 και 500 ώρες λειτουργίας. Επίσης, μεταβολές των προγραμμάτων συντήρησης εφαρμόζονται για ορισμένα από τα μηχανήματα, όταν το περιβάλλον στο οποίο κινούνται και εργάζονται είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο ( π.χ. εντατική κοπή κλαδιών και χόρτου κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου, κλπ) Στις περιπτώσεις αυτές, τα προκαθορισμένα διαστήματα συντήρησης μειώνονται και μεταβάλλονται έτσι, ώστε να προλαμβάνονται φθορές και βλάβες. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις κυριότερες εργασίες τακτικής συντήρησης και εργασίες που εκτελούνται κατά την επισκευή βλαβών οι οποίες εκτελούνται στα παραπάνω αγροτικά μηχανήματα: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2. ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 3. ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 4. ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ 5. ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 6. ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 7. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΙΒΗΣ ΦΡΕΝΩΝ 8. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΝΆΖΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 9. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΆΣΕΙΣ ΜΑΧΑΙΡΙΏΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΏΝ 10. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΏΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΏΝ 11. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 12. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 13. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΆΡΤΕΡ ΚΑΠΆΚΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΎ 14. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ

13 15. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΕΡΑ 16. ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 17. ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΡΕΝΩΝ 18. ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 19. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 20. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 21. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 22. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 23. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 24. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΙΖΕΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ-ΓΚΑΖΙΟΥ ΚΛΠ. 25. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΥΣΊΔΕΣ ΚΑΙ ΛΆΜΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΊΟΝΩΝ 26. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 27. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 28. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 29. ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 30. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 31. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ( PLC) 32. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ( ΡΟΥΛΕΜΑΝ) ΓΕΝΙΚΑ 33. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ και οποιοδήποτε άλλων εργασιών προς αποκατάσταση βλαβών προκύψουν. Τιμή μονάδος: ( κατ αποκοπή) Ολογράφως: «Σαράντα χιλιάδες επτακόσια σαράντα έξι ευρώ και μηδέν λεπτά άνευ ΦΠΑ» Αριθμητικώς: # ,00 Ευρώ άνευ ΦΠΑ# Αλεξανδρούπολη 15 / 04 /2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Δ/ΝΤΡΙΑ Γ.Υ. Αλεξανδρούπολη 15 / 04 /2013 Ο Συντάξας ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Τεχνολόγος Γεωπόνος ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ ΔΡΟΣΟΣ Τεχνολόγος Δασοπόνος

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: 16 /2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου και νεκροταφείων. β) Τόπος εκτέλεσης εργασίας: όπου υποδεικνύεται από την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη ,00 ΕΥΡΩ χωρίς το Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 2ο Η εργασία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.»και του Ν. 3852/2010. ΑΡΘΡΟ 3ο Τα συμβατικά στοιχεία της υπό εκτέλεση εργασίας κατά σειρά είναι: β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς. γ) Συγγραφή υποχρεώσεων δ) Η τεχνική περιγραφή. ΑΡΘΡΟ 4ο Η κατά της υπογραφής της συμβάσεως κατατίθεται εγγυητική επιστολή όμοια του Π.Δ. & Δ. ή Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή αναγνωρισμένης Τράπεζας η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της εργασίας ποσού ίσου με το 5% του ενδεικτικού προϋπολογισμού. ΑΡΘΡΟ 5ο Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σ όλη τη διάρκεια της εργασίας και για κανένα λόγο και σε καμιά αναθεώρηση υπόκεινται. Η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την αποπεράτωση των εργασιών και εφ όσον δεν διαπιστώθηκε κανένα πρόβλημα, σχετικό με την εργασία. ΑΡΘΡΟ 6ο Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της ανάθεσης από την Οικονομική Επιτροπή, ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι) της εργασίας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

15 ΑΡΘΡΟ 7ο Ο χρόνος εγγυήσεως δηλ. ο χρόνος μετά την αποπεράτωση εργασιών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες ΑΡΘΡΟ 8ο Εάν ο ανάδοχος δεν παραδώσει τις συμβατικές ώρες εργασίας, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογο ποσοστό του ποσού δε της εγγυήσεως καταπίπτει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 9ο Η εργασία θα εκτελεστεί από έναν ανάδοχο ή και περισσότερους κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής οπότε όλες οι διατάξεις των ανωτέρω άρθρων θα είναι οι αυτές και θα ισχύουν καθ όλη τη διάρκεια της εργασίας και της συμβάσεως. ΑΡΘΡΟ 10ο Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και λάβει τις σχετικές παραγγελίες από την υπηρεσία πρασίνου. ΑΡΘΡΟ 11ο Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως, χαρτόσημα, μηχανόσημα προσφοράς, μελέτης και συμφωνητικού βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. εκ ποσοστού 2% ΑΡΘΡΟ 12 ο Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν από την εκτέλεση της εργασίας καθώς και ότι δεν προβλέφθηκε στην παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων, επιλύονται κατά τις διατάξεις του Ν. 28/80 και του Ν. 3852/2010. Αλεξανδρούπολη 15 / 04 /2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Δ/ΝΤΡΙΑ Γ.Υ. Αλεξανδρούπολη 15 / 04 /2013 Ο Συντάξας ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Τεχνολόγος Γεωπόνος ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ ΔΡΟΣΟΣ Τεχνολόγος Δασοπόνος

16 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ Αριθμός πλαισίου Αριθμός Καύσιμο Κυκλοφο ρίας 1. Αλατιέρα συρόμενη ρεμούλκας MOD Y80 2. Αλυσοπρίονο 334T Αλυσοπρίονο Αλυσοπρίονο Αλυσοπρίονο Αλυσοπρίονο 338XPT 7. Αλυσοπρίονο 435ΧΤΟRQ B ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 8. Αλυσοπρίονο με κοντάρι 325LD 9. Αλυσοπρίονο STIHL MS Αλυσοπρίονο STIHL MS Αλυσοπρίονο STIHL MS Αλυσοπρίονο STIHL MS Αλυσοπρίονο STIHL MS Αλυσοπρίονο STIHL MS Αλυσοπρίονο STIHL MS

17 16. Αλυσοπρίονο STIHL HT101 τηλεσκοπικό 17. Αλυσοπρίονο STIHL SUPER Αλυσοπρίονο STIHL K.M. 100R με κοντάρι 19. Αλυσοπρίονο STIHL K.M. 66R με κοντάρι 20. Αλυσοπρίονο STIHL με κοντάρι 21. Αλυσοπρίονο 22. Αλυσοπρίονο 23. Αλυσοπρίονο 240E 24. Αλυσοπρίονο 240E 25. Αλυσοπρίονο OLEO MAC 951 μοντ Αλυσοπρίονο OLEO MAC 932C ΣΥΝ. ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 27. Αλυσοπρίονο SOLO Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 28. Αποροφητήρας φυσητήρας STIHL 29. Αποροφητήρας φυσητήρας STIHL 30. Αποροφητήρας φυσητήρας 31. Αποροφητήρας φυσητήρας 32. Αποροφητήραςφυσητήρας 33. Αυλακωτήρας GARBIN MGS D A /68 SN 3G2/ /68 SN 3G2/ BVX BVX BVX Γεννήτρια παραγωγής ρεύματος ROBIN- SUBARU RG2800 INVERDER 35. Γεννήτρια παραγωγής ρεύματος HONDA G200 A ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 36. Γεννήτριες (τρεις ) παραγωγής ρεύματος MITSUBISHI A και Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 37. Γεννήτρια παραγωγής ρεύματος HONDA TYPE EK2LCA (Συνεργείο παιδικών χαρών) S/N ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

18 38. Ηλεκτρικό ψαλίδι μπαταρίας 39. Ηλεκτρικό ψαλίδι μπαταρίας 40. Ηλεκτρικό ψαλίδι μπαταρίας 41. Ηλεκτρικό ψαλίδι μπαταρίας 42. Ηλεκτρικό ψαλίδι μπαταρίας 43. Ηλεκτρικό ψαλίδι μπαταρίας 44. Θαμνοκοπτικό 333R Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 45. Θαμνοκοπτικό 343R 46. Θαμνοκοπτικό 343R 47. Θαμνοκοπτικό 343 R 48. Θαμνοκοπτικό 343 R 49. Θαμνοκοπτικό 343 R 50. Θαμνοκοπτικό 343 R 51. Θαμνοκοπτικό 343 R 52. Θαμνοκοπτικό 343 R 53. Θαμνοκοπτικό 343 RS/n 54. Θαμνοκοπτικό 343 RS/n 55. Θαμνοκοπτικό 343 RS/n 56. Θαμνοκοπτικό 345 R 57. Θαμνοκοπτικό 345 R Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 58. Θαμνοκοπτικό 345 R Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 59. Θαμνοκοπτικό R1525Y Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 60. Θαμνοκοπτικό 343 R 61. Θαμνοκοπτικό MASTER OLEO MAC 62. Θαμνοκοπτικό MASTER OLEO MAC

19 63. Θαμνοκοπτικό OLEO MAC Θαμνοκοπτικό πετονιάς Θαμνοκοπτικό STIHL F.S Θαμνοκοπτικό STIHL F.S Θαμνοκοπτικό STIHL F.S Θαμνοκοπτικό STIHL F.S Θαμνοκοπτικό STIHL F.S Θαμνοκοπτικό STIHL F.S Θαμνοκοπτικό STIHL F.S Θαμνοκοπτικό STIHL F.S Θαμνοκοπτικό STIHL FS Θαμνοκοπτικό STIHL FS Θαμνοκοπτικό STIHL FS Θαμνοκοπτικό STIHL FS Θαμνοκοπτικό STIHL FS Θαμνοκοπτικό STIHL FS Θαμνοκοπτικό STIHL FS Θαμνοκοπτικό STIHL FS Θαμνοκοπτικό STIHL FS Θαμνοκοπτικό STIHL FS Θαμνοκοπτικό STIHL FS Θαμνοκοπτικό STIHL HS Θαμνοκοπτικό STIHL HS Θαμνοκοπτικό STIHL HS Θαμνοκοπτικό STIHL K.M. 85 T S/N A F.D A F.D A F.D

20 88. Θαμνοκοπτικό STIHL Κ.Μ.55 R S/N 89. Θαμνοκοπτικό μισινέζα STIHL FS Καταστροφέας κορμών κομμένων δένδρων 91. Καταστροφέας BM 480Z BECCHIO & MANDRILE 92. Καταστροφέας ORSI FARMER Καταστροφέας ORSI FARMER Καταστροφέας κορμών κομμένων δένδρων 4706 NH Δ.Ε.ΦΕΡΩΝ 95. Καταστροφέας κορμών κομμένων δένδρων 96. Κλαδοφάγος LOBARDINI συρόμενος πετρελαίου Serial number 6616 Serial number IDSE13 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 97. Κομπρεσέρ ηλεκτρικό E MAKITA HR 4000 L 98. Κομπρεσέρ ηλεκτρικό HITACHI H65S82 Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 99. Κομπρεσέρ ηλεκτρικό HITACHI H45MR A ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 100. Κουρευτικό γηπέδου - εξάρτημα SECO MOD B.M. 27 Li 101. Κουρευτικό γηπέδου - εξάρτημα SECO MOD B.M. 23 Li 102. Κόφτης ασφάλτου STIHL T.S.700 E1 97/68/SH3YA202 (;) 103. Μαχαίρι αποχιονισμού VENIERI BOMBELLI Μπορντούρας 60/ HD 105. Μπορντούρας LDX με κοντάρι 106. Μπορντούρας LDX με κοντάρι 107. Μπορντούρας 323HD 60/ Μπορντούρας STIHL A/SAL 109. Μπορντούρας STIHL HL75K με κοντάρι 110. Μπορντούρας STIHL KM130R με κοντάρι 111. Μπορντούρας STIHL KM130R με κοντάρι

21 112. Μπορντούρας STIHL ΗS Μπορντούρας STIHL ΗS Μπορντούρας STIHL ΗS Πλατφόρμα ρυμουλκούμενη βαρέως τύπου 116. Τρακτέρ (Γεωργικός ελκυστήρας) CASTLE GARDEN 22HP 117. Τρακτέρ (Γεωργικός ελκυστήρας) VIKING NT6127KL 18HP 118. Τρακτέρ (γεωργικός ελκυστήρας) FIAT 119. Τρακτέρ (γεωργικός ελκυστήρας) FIAT 120. Τρακτέρ (γεωργικός ελκυστήρας) SAME 40 HP 121. Τρακτέρ (γεωργικός ελκυστήρας) VALPADANE 20 HP 122. Τρακτέρ (γεωργικός ελκυστήρας) γηπέδου 123. Τρακτέρ (γεωργικός ελκυστήρας) χλοοκοπτικό Hva cth Τρακτέρ (γεωργικός ελκυστήρας) χλοοκοπτικό Hva cth Τρακτέρ (γεωργικός ελκυστήρας) χλοοκοπτικό Hva cth Τρακτέρ (γεωργικός ελκυστήρας) χλοοκοπτικό Hva cth Τρακτέρ (γεωργικός ελκυστήρας) χλοοκοπτικό Hva cth Τρακτέρ (γεωργικός ελκυστήρας) χλοοκοπτικό Hva cth Τρακτέρ (γεωργικός ελκυστήρας) χλοοκοπτικό γηπέδου 130. Τρακτέρ (γεωργικός ελκυστήρας) χλοοκοπτικό γηπέδου 18HP TWIN POWER 131. Τρακτέρ (γεωργικός ελκυστήρας) χλοοκοπτικό γηπέδου Grillo Τρακτέρ( Γεωργικός ελκυστήρας) NEW HOLLAND T HP No Serial number CTH210XP/ Serial number C Serial number Serial number C Serial number Serial number Α.Μ Α.Μ Α.Μ Α.Μ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

22 133. Τριβέλα μηχανοκίνητη χειρός EFCO TR Τριβέλα εξάρτημα για BOB - CAT 135. Τριβέλα μηχανοκίνητη χειρός EFCO 136. Τσάπα εξάρτημα BOB - CAT (EMAK LE 1998) Φρέζα VIKING YH Φρέζα 6,0 HP ΕΧ17 ROBIN Φρέζα Mini Golf 5,0HP G 140. Φρέζα Mitsubishi G.M.231/P Φρέζα για τρακτέρ FARMER RS Φρεζάκι LOMBARDINI Φυσητήρας 225Β Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 144. Φυσητήρας 225Β Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 145. Φυσητήρας 225Β Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 146. Χλοοκοπτικό OLEO MAC MAX48TK Χλοοκοπτικό ROVER Χλοοκοπτικό R152/ Χλοοκοπτικό R152/ Χλοοκοπτικό R152/ Χλοοκοπτικό R152/ Χλοοκοπτικό R152/5V 153. Χλοοκοπτικό R152/5V 154. Χλοοκοπτικό R1525V 155. Χλοοκοπτικό R1525V 156. Χλοοκοπτικό R1525V 157. Χλοοκοπτικό R1525V 158. Χλοοκοπτικό VIKING MB 650 T M M M M

23 159. Χλοοκοπτικό VIKING MB 650 T 160. Χλοοκοπτικό VIKING MB 650 T 161. Χλοοκοπτικό VIKING MB 650 T 162. Χλοοκοπτικό VIKING MB 650 T 163. Χλοοκοπτικό VIKING MB Χλοοκοπτικό VIKING MB Χλοοκοπτικό VIKING MB Χλοοκοπτικό VIKING MB Χλοοκοπτικό VIKING MB Χλοοκοπτικό VIKING MB Χλοοκοπτικό VIKING M.B.505 M.P Χλοοκοπτικό VIKING M.B.505 M.P Χλοοκοπτικό VIKING M.B.505 M.P Χλοοκοπτικό VIKING M.B.505 M.P Χλοοκοπτικό VIKING M.B.505 M.P Χλοοκοπτικό VIKING M.B.505 M.P Χλοοκοπτικό VIKING M.B.505 M.P Χλοοκοπτικό VIKING M.B.505 M.P Χλοοκοπτικό VIKING M.B.505 M.P Χλοοκοπτικό VIKING MB Χλοοκοπτικό VIKING Μ.Β. 505 M.P Χλοοκοπτικό VIKING Μ.Β. 505 M.P Χλοοκοπτικό VIKING Μ.Β. 505 M.P Χλοοκοπτικό VIKING Μ.Β ,50HP 183. Ψεκαστικό μηχανοκίνητο ROBIN MOD. EY

24

25

ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων συνεργείου πρασίνου - νεκροταφείων

ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων συνεργείου πρασίνου - νεκροταφείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελ. : 18 /2014 Αρ. Πρωτ.: 32101/30-05-2014 Ταχ. /νση: Λ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 Ταχ. Κώδ. : 68100 ΑΛΕΞΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 68 /2015 Α.Π. 52212 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρθρο Αρθ.Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :27/2015 Α.Π. 25158 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 20 / 29753 2015 2015 ΠΡΟΜ «Προμήθεια ΗΘΕΙΑ: λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες : Τάτσιλη Αθανασία Τηλ.: 25510 64296 Α.Π.: 70663 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : Καθαρισμός ακτών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Αριθ.Διακ. 24/2015 Αρ.Πρωτ. 20.753 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Έργο: «Αγορά θερµοκηπίου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 41 / 67502 2013 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) & ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα μελέτη αφορά στη συντήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. Περιγραφή είδους

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.» Αρ. Μελέτης: 5/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Διακ. 17/13 ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ακτών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 19/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ -ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:13007 Ταχ. Δ/νση: Κάτω Τιθορέα 350.15 Τηλέφωνο: 22343-50113 FAX : 22343-50114 ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013»

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Πληροφορίες: Σταματίου Αντώνης Τηλ.: 23733-50221

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 174.

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 174. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ.Δ.Θ. ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 174.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 8/6/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 808

Αλεξανδρούπολη, 8/6/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 808 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ταχ/κή Δ/νση : Πλατεία Κύπρου 17 68100 Αλεξ/πολη Τηλέφωνο : 25510 88340

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. : Π17/2014 ΠΡΟYΠ:9.999,9 (µε Φ.Π.Α.) K.A. : 6264.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 32/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 459.336,12 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 15-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ.Πρωτ. 76000 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 15-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ.Πρωτ. 76000 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 15-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ.Πρωτ. 76000 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για τα αναφερόμενα στην 73/2014 μελέτη Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015" Αρ. Μελέτης: 46/2015 Αρ. Διακήρυξη:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

«ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν.3361/2005 ) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 75539 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια δέκα (10) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» ( συνοδευόμενα με κατάλληλη εργοστασιακή βάση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

«Προμήθεια δέκα (10) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» ( συνοδευόμενα με κατάλληλη εργοστασιακή βάση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Αθανασία Μόκαλη Τηλ: 2551064165 «Προμήθεια δέκα (10) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» ( συνοδευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013»

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Πληροφορίες: Σταματίου Αντώνης Τηλ.: 23733-50221

Διαβάστε περισσότερα