(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 392/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2012/C 392/01) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Οι εξαγωγικές επιδοτήσεις δύνανται να επηρεάσουν αρνητικά τον ανταγωνισμό στην αγορά μεταξύ εν δυνάμει ανταγωνιστών προμηθευτών αγαθών και παρόχων υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας του ανταγωνισμού δυνάμει της Συνθήκης, καταδικάζει ανέκαθεν δριμύτατα τις εξαγωγικές ενισχύσεις στο εμπόριο εντός της Ένωσης και στις εξαγωγές εκτός της Ένωσης. Για να αποτραπεί η νόθευση του ανταγωνισμού από τις ενισχύσεις των κρατών μελών για την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, πρέπει να διασαφηνιστεί η εκτίμηση της Επιτροπής δυνάμει των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. 2. Η Επιτροπή έχει ασκήσει τις εξουσίες της για να ρυθμίσει τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν πραγματικές ή δυνητικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, όχι μόνο μεταξύ εξαγωγέων σε διάφορα κράτη μέλη (στις εμπορικές συναλλαγές εντός και εκτός της Ένωσης), αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων που δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης. Το 1997, η Επιτροπή προσδιόρισε τις αρχές για κρατική παρέμβαση στην ανακοίνωσή της προς τα κράτη μέλη, δυνάμει του άρθρου 93 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης στη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων ( 1 ) («η ανακοίνωση του 1997»). Η ανακοίνωση του 1997 προβλεπόταν να εφαρμοστεί για πέντε έτη από την 1η Ιανουαρίου Στη συνέχεια τροποποιήθηκε και η περίοδος εφαρμογής της παρατάθηκε κατά τα έτη 2001 ( 2 ), 2004 ( 3 ), 2005 ( 4 ) και 2010 ( 5 ). Επί του παρόντος ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου Από την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή της ανακοίνωσης του 1997, ιδίως κατά τη χρηματοπιστωτική ( 1 ) ΕΕ C 281 της , σ. 4. ( 2 ) ΕΕ C 217 της , σ. 2. ( 3 ) ΕΕ C 307 της , σ. 12. ( 4 ) ΕΕ C 325 της , σ. 22. ( 5 ) ΕΕ C 329 της , σ. 6. κρίση της περιόδου , προκύπτει ότι η πολιτική της Επιτροπής στον εν λόγω τομέα θα πρέπει να αναθεωρηθεί. 4. Οι κανόνες που προσδιορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση θα συμβάλουν στο να διασφαλιστεί ότι οι κρατικές ενισχύσεις δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ ιδιωτικών και κρατικών ή υποστηριζόμενων από το κράτος επιχειρήσεων ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων και να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ εξαγωγέων. 5. Στόχος της ανακοίνωσης είναι να παράσχει στα κράτη μέλη λεπτομερέστερες κατευθύνσεις σχετικά με τις αρχές στις οποίες η Επιτροπή σκοπεύει να βασίσει την ερμηνεία των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, καθώς και την εφαρμογή τους στην βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων. Επίσης, πρέπει να καταστήσει την πολιτική της Επιτροπής στον εν λόγω τομέα όσο το δυνατό πιο διαφανή και να διασφαλίσει την προβλεψιμότητα και την ίση μεταχείριση. Για τον σκοπό αυτό, καθορίζει τους όρους που πρέπει να πληρούνται όταν κρατικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά της βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων για εμπορεύσιμους κινδύνους. 6. Οι κίνδυνοι οι οποίοι κατά κανόνα δεν είναι εμπορεύσιμοι, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ανακοίνωσης. 7. Το μέρος 2 παρουσιάζει το πεδίο εφαρμογής της παρούσας ανακοίνωσης και τους χρησιμοποιούμενους σε αυτήν ορισμούς. Το μέρος 3 εξετάζει την εφαρμογή του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης και τη γενική απαγόρευση κρατικών ενισχύσεων για την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων για εμπορεύσιμους κινδύνους. Τέλος, το μέρος 4 προβλέπει ορισμένες εξαιρέσεις από τον ορισμό των εμπορεύσιμων κινδύνων και προσδιορίζει τους όρους για κρατική παρέμβαση στην ασφάλιση των προσωρινά μη εμπορεύσιμων κινδύνων. 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 2.1. Πεδίο εφαρμογής 8. Η Επιτροπή θα εφαρμόσει τις αρχές που ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση μόνο στην ασφάλιση εξαγωγικών

2 C 392/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστώσεων με περίοδο κινδύνου μικρότερη των δύο ετών. Όλα τα άλλα μέσα χρηματοδότησης εξαγωγών εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας ανακοίνωσης Ορισμοί 9. Για τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: Ως «συνασφάλιση» νοείται το ποσοστό των ασφαλισμένων απωλειών που δεν αποζημιώνεται από τον ασφαλιστή, αλλά αναλαμβάνεται από άλλον ασφαλιστή. Ως «περίοδος πίστωσης» νοείται η χρονική περίοδος που παρέχεται στον αγοραστή για να εξοφλήσει το αντίτιμο για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στο πλαίσιο συναλλαγής εξαγωγικών πιστώσεων. Ως «εμπορικοί κίνδυνοι» νοούνται κίνδυνοι που συμπεριλαμβάνουν: αυθαίρετη άρνηση αναγνώρισης μίας σύμβασης από έναν αγοραστή, δηλαδή οποιαδήποτε αυθαίρετη απόφαση ενός μη κρατικού αγοραστή να διακόψει ή να λύσει τη σύμβαση χωρίς νόμιμο λόγο, αυθαίρετη άρνηση ενός μη κρατικού αγοραστή να παραλάβει τα εμπορεύματα που καλύπτονται από τη σύμβαση χωρίς νόμιμο λόγο, αφερεγγυότητα ενός μη κρατικού αγοραστή και του εγγυητή του, παρατεταμένη αθέτηση υποχρέωσης, δηλαδή μη πληρωμή από έναν μη κρατικό αγοραστή και τον εγγυητή του οφειλής που προκύπτει από τη σύμβαση. Ως «ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων» νοείται το ασφαλιστικό προϊόν με το οποίο ο ασφαλιστής παρέχει ασφάλιση έναντι των εμπορικών και πολιτικών κινδύνων που συνδέονται με τις υποχρεώσεις πληρωμής σε μια εξαγωγική συναλλαγή. Ως «περίοδος κατασκευής» νοείται η περίοδος από την ημερομηνία της παραγγελίας μέχρι την παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών. Ως «εμπορεύσιμοι κίνδυνοι» νοούνται οι εμπορικοί και πολιτικοί κίνδυνοι με μέγιστη περίοδο κινδύνου μικρότερη των δύο ετών, για κρατικούς και μη κρατικούς αγοραστές στις χώρες που παρατίθενται στο παράρτημα. Όλοι οι άλλοι κίνδυνοι θεωρούνται μη εμπορεύσιμοι για τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης. Ως «πολιτικοί κίνδυνοι» νοούνται οι κίνδυνοι στους οποίους συμπεριλαμβάνονται: ο κίνδυνος ότι ένας δημόσιος αγοραστής ή χώρα εμποδίζει την ολοκλήρωση της συναλλαγής ή δεν πληρώνει εμπρόθεσμα, ο κίνδυνος που υπερβαίνει το πεδίο του ιδιώτη αγοραστή ή που δεν εμπίπτει στην ευθύνη του ιδιώτη αγοραστή, ο κίνδυνος να αθετήσει μια χώρα τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τη μεταφορά στη χώρα του ασφαλισμένου των ποσών που καταβλήθηκαν από αγοραστές που κατοικούν στη χώρα αυτή, ο κίνδυνος να προκύψει περίπτωση ανωτέρας βίας εκτός της χώρας του ασφαλιστή, που θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει εμπόλεμες καταστάσεις, στον βαθμό που οι σχετικές επιπτώσεις δεν έχουν ασφαλιστεί με άλλο τρόπο. Ως «ιδιωτικός ασφαλιστής πιστώσεων» νοείται εταιρεία ή οργανισμός πλην κρατικής ασφαλιστικής επιχείρησης που παρέχει ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων. Ως «ποσοστιαία εκχώρηση quota share» νοείται η αντασφάλιση που απαιτεί ο ασφαλιστής να μεταβιβάσει και ο αντασφαλιστής να αποδεχθεί ένα δεδομένο ποσοστό κάθε κινδύνου εντός καθορισμένης κατηγορίας εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από τον ασφαλιστή. Ως «αντασφάλιση» νοείται η ασφάλιση που αγοράζει ένας ασφαλιστής από άλλον ασφαλιστή με σκοπό τη διαχείριση του κινδύνου μέσω της μείωσης του δικού της κίνδυνου. Ως «περίοδος κινδύνου» νοείται η περίοδος κατασκευής συν την περίοδο πίστωσης. Ως «κάλυψη ενός μόνο κινδύνου» νοείται η κάλυψη για όλες τις πωλήσεις σε έναν αγοραστή ή για μία μόνο σύμβαση με έναν αγοραστή. Ως «κρατικός ασφαλιστής» νοείται η εταιρεία ή άλλος οργανισμός που παρέχει ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων με τη στήριξη ή για λογαριασμό κράτους μέλους, ή κράτος μέλος που παρέχει ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων. Ως «συμπληρωματική κάλυψη» νοείται η πρόσθετη κάλυψη άνω του πιστωτικού ορίου που έχει προσδιοριστεί από άλλον ασφαλιστή. Ως «ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το σύνολο του κύκλου εργασιών» νοείται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πιστώσεων εκτός των συμβολαίων που καλύπτουν έναν μόνο κίνδυνο δηλαδή ένα συμβόλαιο ασφάλισης πιστώσεων, το οποίο καλύπτει το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος των επί πιστώσει πωλήσεων των ασφαλισμένων, καθώς και απαιτήσεις πληρωμών από τις πωλήσεις σε πολλούς αγοραστές. 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 107 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΝ ΘΗΚΗΣ 3.1. Γενικές αρχές 10. Σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης «ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη μέλη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές». 11. Αν η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων παρέχεται από κρατικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εμπεριέχει κρατικούς πόρους. Η ανάμειξη του κράτους ενδέχεται να παρέχει στους ασφαλιστές ή/και τους εξαγωγείς επιλεκτικό πλεονέκτημα και θα μπορούσε συνεπώς να νοθεύσει ή θα απειλούσε να νοθεύσει τον ανταγωνισμό και να επηρεάσει τις μεταξύ των κρατών μελών συναλλαγές. Στόχος των αρχών που αναφέρονται κατωτέρω είναι να παρέχουν κατευθύνσεις σχετικά με το πώς θα αξιολογούνται τέτοια μέτρα δυνάμει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις Ενίσχυση προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις 12. Εάν κρατικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν ορισμένα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με ιδιωτικές επιχειρήσεις ασφάλισης πιστώσεων, ενδέχεται να υπεισέρχεται κρατική ενίσχυση. Τα πλεονεκτήματα ενδέχεται να λαμβάνουν διαφορετικές μορφές και να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα: α) κρατικές εγγυήσεις δανεισμού και ζημιών

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 392/3 β) απαλλαγή από την απαίτηση σύστασης επαρκών αποθεματικών και από τις λοιπές απαιτήσεις που απορρέουν από τον αποκλεισμό των εργασιών ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων για λογαριασμό ή με την εγγύηση του κράτους δυνάμει της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973, περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη δραστηριότητας πρωτασφαλίσεως, εκτός της ασφαλίσεως ζωής, και την άσκηση αυτής ( 1 ) γ) την απαλλαγή ή την εξαίρεση από τους συνήθως καταβαλλόμενους φόρους (π.χ. τους φόρους επί των εταιρειών και τους φόρους που επιβάλλονται στα ασφαλιστικά συμβόλαια) δ) τη χορήγηση ενισχύσεων ή την εισφορά κεφαλαίου από το κράτος ή άλλες μορφές χρηματοδότησης που δεν συνάδουν με την αρχή του ιδιώτη επενδυτή σε οικονομία της αγοράς ε) την παροχή από το κράτος υπηρεσιών σε είδος, όπως πρόσβαση και χρήση κρατικών υποδομών, διευκολύνσεις ή προνομιακές πληροφορίες, υπό όρους που δεν αντανακλούν την αγοραία τους αξία στ) την άμεση αντασφάλιση από το κράτος ή την άμεση κρατική εγγύηση αντασφάλισης υπό όρους ευνοϊκότερους από τους διαθέσιμους στην ιδιωτική αγορά αντασφαλίσεων, με αποτέλεσμα την υποτιμολόγηση της αντασφαλιστικής κάλυψης ή την τεχνητή δημιουργία ικανότητας η οποία δεν θα είχε παρασχεθεί από την ιδιωτική αγορά Απαγόρευση κρατικών ενισχύσεων για εξαγωγικές πιστώσεις 13. Τα πλεονεκτήματα των κρατικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων που απαριθμούνται ανωτέρω στο σημείο 12 όσον αφορά τους εμπορεύσιμους κινδύνους, επηρεάζουν το εμπόριο υπηρεσιών ασφάλισης πιστώσεων εντός της Ένωσης. Οδηγούν σε διακυμάνσεις στην ασφαλιστική κάλυψη που είναι διαθέσιμη για εμπορεύσιμους κινδύνους στα διάφορα κράτη μέλη. Τούτο νοθεύει τον ανταγωνισμό μεταξύ ασφαλιστών σε διάφορα κράτη μέλη και έχει δευτερεύουσες επιπτώσεις στις εντός της Ένωσης συναλλαγές ανεξάρτητα από το εάν επηρεάζονται οι εξαγωγές εντός της Ένωσης ή οι εξαγωγές εκτός της Ένωσης ( 2 ). Είναι απαραίτητο να καθορισθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να λειτουργούν κρατικές ασφαλιστικές εταιρείες εάν έχουν τέτοια πλεονεκτήματα σε σύγκριση με ιδιωτικές επιχειρήσεις ασφάλισης πιστώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν επωφελούνται κρατικής ενίσχυσης. Τούτο προϋποθέτει ότι δεν πρέπει να μπορούν να ασφαλίζουν εμπορεύσιμους κινδύνους. 14. Τα πλεονεκτήματα για τις κρατικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις ορισμένες φορές μετακυλίονται επίσης σε εξαγωγείς, τουλάχιστον εν μέρει. Τα πλεονεκτήματα του είδους αυτού ενδέχεται να νοθεύουν τον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές και να συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Ωστόσο, εφόσον πληρούνται οι όροι για την παροχή ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων για εμπορεύσιμους κινδύνους, οι οποίοι προσδιορίζονται στο τμήμα 4.3 της παρούσας ανακοίνωσης, η Επιτροπή θα θεωρήσει ότι δεν μετακυλίεται στους εξαγωγείς αθέμιτο πλεονέκτημα. 4. ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩ ΡΙΝΑ ΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 4.1. Γενικές αρχές 15. Όπως προαναφέρθηκε στο σημείο 13, εάν κρατικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν πλεονεκτήματα σε σύγκριση με ιδιωτικές επιχειρήσεις ασφάλισης πιστώσεων, όπως περιγράφεται στο σημείο 12, οι κρατικές αυτές επιχειρήσεις δεν πρέπει να ασφαλίζουν εμπορεύσιμους κινδύνους. Εφόσον κρατικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή θυγατρικές τους επιθυμούν να ασφαλίσουν εμπορεύσιμους κινδύνους, πρέπει να διασφαλίζεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνουν άμεσα ή έμμεσα κρατική ενίσχυση. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει κατά πρώτο λόγο να διαθέτουν συγκεκριμένο ποσό ιδίων κεφαλαίων (περιθώριο φερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου εγγυήσεως) και τεχνικά αποθεματικά (αποθεματικό εξισορρόπησης), και να έχουν λάβει την απαιτούμενη έγκριση σύμφωνα με την οδηγία 73/239/ΕΟΚ. Πρέπει επίσης να τηρούν τουλάχιστον χωριστό λογαριασμό διοίκησης και χωριστούς λογαριασμούς για την ασφάλεια εμπορεύσιμων και μη εμπορεύσιμων κινδύνων για λογαριασμό ή με τη βεβαίωση του κράτους, ώστε να αποδεικνύουν ότι δεν λαμβάνουν κρατική ενίσχυση για την ασφάλιση εμπορεύσιμων κινδύνων. Οι λογαριασμοί για επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασφαλίζονται για ίδιο λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας, πρέπει να συμμορφώνονται με την οδηγία 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991, για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ( 3 ). 16. Κάθε κράτος μέλος που παρέχει αντασφαλιστική κάλυψη σε μία επιχείρηση ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων υπό τη μορφή της συμμετοχής ή της εμπλοκής σε αντασφαλιστικές συμβάσεις του ιδιωτικού τομέα που καλύπτουν τόσο εμπορεύσιμους όσο και μη εμπορεύσιμους κινδύνους, θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι οι ρυθμίσεις του δεν συνεπάγονται χορήγηση κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο σημείο 12 στοιχείο στ). 17. Κρατικές ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να παρέχουν ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων για προσωρινά μη εμπορεύσιμους κινδύνους, εφόσον υπόκεινται στους όρους που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση Εξαιρέσεις από τον ορισμό των εμπορεύσιμων κινδύνων: προσωρινά μη εμπορεύσιμοι κίνδυνοι 18. Κατά παρέκκλιση του ορισμού των εμπορεύσιμων κινδύνων, ορισμένοι εμπορικοί και οι πολιτικοί κίνδυνοι τους οποίους διατρέχουν αγοραστές που είναι εγκατεστημένοι στις χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα θεωρούνται προσωρινά μη εμπορεύσιμοι στις ακόλουθες περιπτώσεις: ( 1 ) ΕΕ L 228 της , σ. 3. ( 2 ) Στην απόφασή του στην υπόθεση C-142/87 Βασίλειο του Βελγίου κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το Δικαστήριο απεφάνθη ότι όχι μόνο οι ενισχύσεις για εξαγωγές εντός της Ένωσης, αλλά και οι ενισχύσεις για εξαγωγές εκτός της Ένωσης ενδέχεται να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές εντός της Ένωσης. Και οι δύο τύποι πράξεων καλύπτονται από επιχειρήσεις ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων και οι ενισχύσεις για αμφότερες μπορούν συνεπώς να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό και το εμπόριο εντός της Ένωσης. ( 3 ) ΕΕ L 374 της , σ. 7. α) εάν η Επιτροπή αποφασίσει να διαγράψει προσωρινά μία ή περισσότερες χώρες από τον κατάλογο χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους που προσδιορίζεται στο παράρτημα, κάνοντας χρήση του μηχανισμού που περιγράφεται στο μέρος 5.2, εξαιτίας του γεγονότος ότι η ικανότητα της ιδιωτικής αγοράς ασφάλισης σε οιαδήποτε από τις χώρες αυτές δεν επαρκεί για να καλύψει όλους τους οικονομικά δικαιολογημένους κινδύνους στην οικεία χώρα ή χώρες

4 C 392/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) εάν η Επιτροπή, αφού λάβει γνωστοποίηση από κράτος μέλος, αποφασίσει ότι οι κίνδυνοι που διατρέχουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ( 1 ) και οι οποίες έχουν συνολικό ετήσιο εξαγωγικό κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. EUR, είναι προσωρινά μη εμπορεύσιμοι για εξαγωγείς στο κοινοποιούν κράτος μέλος γ) εάν η Επιτροπή, αφού λάβει γνωστοποίηση από κράτος μέλος, αποφασίσει ότι η κάλυψη ενός μόνο κινδύνου για πιστωτική περίοδο από τουλάχιστον 181 ημέρες έως λιγότερο από δύο έτη είναι προσωρινά μη εμπορεύσιμη για εξαγωγείς στο κοινοποιούν κράτος μέλος δ) εάν η Επιτροπή, αφού λάβει γνωστοποίηση από κράτος μέλος, αποφασίσει ότι, λόγω έλλειψης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, ορισμένοι κίνδυνοι είναι προσωρινά μη εμπορεύσιμοι για εξαγωγείς στο κοινοποιούν κράτος μέλος. 19. Για να ελαχιστοποιηθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, κίνδυνοι που θεωρούνται προσωρινά μη εμπορεύσιμοι σύμφωνα με το σημείο 18 μπορούν να καλυφθούν από κρατικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο σημείο Προϋποθέσεις παροχής κάλυψης για προσωρινά μη εμπορεύσιμους κινδύνους Ποιότητα κάλυψης 20. Η ποιότητα κάλυψης που προσφέρει κρατική ασφαλιστική επιχείρηση πρέπει να είναι συνεπής με τα πρότυπα της αγοράς. Ειδικότερα, μόνον οι οικονομικά αιτιολογημένοι κίνδυνοι, δηλαδή κίνδυνοι αποδεκτοί βάσει χρηστών αρχών ασφάλισης, μπορούν να καλυφθούν. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης πρέπει να ανέρχεται σε 95 % για τους εμπορικούς και τους πολιτικούς κινδύνους, ενώ η περίοδος αναμονής των αξιώσεων πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 90 ημέρες Αρχές ασφάλισης 21. Στην αξιολόγηση των κινδύνων πρέπει πάντα να εφαρμόζονται χρηστές αρχές ασφάλισης. Στο πλαίσιο αυτό, ο κίνδυνος μη χρηστών οικονομικά πράξεων δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμος για κάλυψη στο πλαίσιο καθεστώτων που τυγχάνουν κρατικής χρηματοδότησης. Όσον αφορά αυτές τις αρχές, τα κριτήρια αποδοχής κινδύνων πρέπει να είναι σαφή. Εάν υφίσταται ήδη επιχειρηματική σχέση, οι εξαγωγείς πρέπει να έχουν μια θετική εμπορική εμπειρία ή/και εμπειρία πληρωμών. Οι αγοραστές πρέπει να διαθέτουν καθαρό ιστορικό απαιτήσεων, να είναι αποδεκτό το ενδεχόμενο μη πληρωμής από τον αγοραστή και οι εσωτερικές ή/και εξωτερικές βαθμολογικές κατατάξεις τους να είναι επίσης αποδεκτές Κατάλληλη τιμολόγηση 22. Η ανάληψη του κινδύνου στην σύμβαση ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων πρέπει να καλύπτεται με κατάλληλο ασφάλιστρο. Για να ελαχιστοποιείται ο παραγκωνισμός των ιδιωτικών επιχειρήσεων ασφάλισης πιστώσεων, τα μέσα ασφάλιστρα στο πλαίσιο μέτρων που τυγχάνουν κρατικής χρηματοδότησης πρέπει να είναι υψηλότερα από τον μέσο όρο ασφαλίστρων που χρεώνονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις ασφάλισης πιστώσεων ( 1 ) ΕΕ L 124 της , σ. 36. για παρόμοιους κινδύνους. Η απαίτηση αυτή διασφαλίζει τη σταδιακή μείωση της κρατικής παρέμβασης, δεδομένου ότι με τη χρέωση υψηλότερου ασφαλίστρου διασφαλίζεται ότι οι εξαγωγείς στρέφονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ασφάλισης πιστώσεων μόλις τους το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς και ο κίνδυνος καταστεί εκ νέου εμπορεύσιμος. 23. Η τιμολόγηση θεωρείται κατάλληλη εφόσον χρεώνεται το ελάχιστο ασφάλιστρο ( 2 ) («προμήθεια ασφάλειας-safe-harbour») για την αντίστοιχη κατηγορία κινδύνου ( 3 ) όπως ορίζεται στον κατωτέρω πίνακα. Η προμήθεια ασφάλειας (safe-harbour) εφαρμόζεται, εκτός εάν προσκομιστούν από τα κράτη μέλη στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω ποσοστά δεν είναι κατάλληλα για τον εξεταζόμενο κίνδυνο. Για ασφαλιστήριο που συνδέεται με το συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών, η κατηγορία κινδύνου πρέπει να αντιστοιχεί στον μέσο κίνδυνο των αγοραστών που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο. Κατηγορία κινδύνου Ετήσια ασφάλιστρα ( 1 ) (% του ασφαλισμένου όγκου) Εξαιρετικός ( 2 ) 0,2-0,4 Καλός ( 3 ) 0,41-0,9 Ικανοποιητικός ( 4 ) 0,91-2,3 Ασθενής ( 5 ) 2,31-4,5 ( 1 ) Μπορεί να εξασφαλιστεί προμήθεια ασφαλείας (Safe harbour) για ασφαλιστική σύμβαση 30 ημερών διαιρώντας το ετήσιο ασφάλιστρο κινδύνου δια 12. ( 2 ) Η κατηγορία εξαιρετικού κινδύνου περιλαμβάνει κινδύνους που ισοδυναμούν με διαβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A- από την Standard & Poor s. ( 3 ) Η κατηγορία καλού κινδύνου περιλαμβάνει κινδύνους που ισοδυναμούν με διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας BBB+, BBB ή BBB- από την Standard & Poor s. ( 4 ) Η κατηγορία ικανοποιητικού κινδύνου περιλαμβάνει κινδύνους που ισοδυναμούν με διαβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας BB+, BB ή BB- από την Standard & Poor s. ( 5 ) Η κατηγορία ασθενούς κινδύνου περιλαμβάνει κινδύνους που ισοδυναμούν με διαβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας B+, B ή B- από την Standard & Poor s. 24. Για συνασφάλιση, ποσοστιαία εκχώρηση και συμπληρωματική ασφάλιση, η τιμολόγηση θεωρείται κατάλληλη εφόσον το ασφάλιστρο που χρεώνεται είναι τουλάχιστον 30 % υψηλότερο από το ασφάλιστρο για την (αρχική) κάλυψη που παρέχεται από έναν ιδιώτη ασφαλιστή πιστώσεων. 25. Στο ασφάλιστρο κινδύνου πρέπει να προστεθεί διοικητικό τέλος ανεξάρτητα από τη διάρκεια της σύμβασης προκειμένου η τιμολόγηση να θεωρείται κατάλληλη. ( 2 ) Για κάθε σχετική κατηγορία κινδύνου, το φάσμα ασφαλίστρων κινδύνου safe-harbour προσδιορίστηκε με βάση τις αποκλίσεις των συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (CDS) ενός έτους, λαμβανομένης ως βάση σύνθετης βαθμολόγησης που περιλαμβάνει και τους τρεις μεγαλύτερους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (Standard & Poor, Moody's και Fitch) κατά τα τελευταία πέντε έτη ( ), υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος των ποσοστών ανάκτησης για βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων είναι 40 %. Στη συνέχεια τα φάσματα προσδιορίστηκαν σε συνεχή βάση για να ανταποκρίνονται καλύτερα στο γεγονός ότι τα ασφάλιστρα κινδύνου δεν παραμένουν σταθερά με την πάροδο του χρόνου. ( 3 ) Οι κατηγορίες κινδύνου των αγοραστών βασίζονται στις διαβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας. Οι διαβαθμίσεις δεν απαιτείται να προέρχονται από ειδικούς οργανισμούς πιστοληπτικής διαβάθμισης. Είναι επίσης αποδεκτά τα εθνικά συστήματα διαβάθμισης ή τα συστήματα διαβάθμισης που χρησιμοποιούνται από τράπεζες. Για τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν δημόσια διαβάθμιση, θα μπορούσε να εφαρμοστεί διαβάθμιση βασιζόμενη σε επαληθεύσιμες πληροφορίες.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 392/ Διαφάνεια και υποβολή εκθέσεων 26. Τα κράτη μέλη πρέπει να δημοσιεύουν τα καθεστώτα που τέθηκαν σε εφαρμογή για τους κινδύνους που θεωρούνται προσωρινά μη εμπορεύσιμοι σύμφωνα με το σημείο 18 στους δικτυακούς τόπους των κρατικών ασφαλιστικών εταιρειών, με προσδιορισμό όλων των ισχυόντων όρων. 27. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τους κινδύνους που θεωρούνται προσωρινά μη εμπορεύσιμοι σύμφωνα με το σημείο 18 και καλύπτονται από κρατικές ασφαλιστικές εταιρείες. Τούτο οφείλουν να το πράττουν το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου του έτους που ακολουθεί την παρέμβαση. 28. Η έκθεση πρέπει να περιέχει πληροφορίες για τη χρήση του κάθε καθεστώτος, στις οποίες να συμπεριλαμβάνονται ο συνολικός όγκος των καθορισθέντων πιστωτικών ορίων, ο κύκλος εργασιών που ασφαλίστηκε, τα ασφάλιστρα που χρεώθηκαν, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν και πληρώθηκαν, τα ποσά που ανακτήθηκαν και οι διοικητικές δαπάνες του καθεστώτος. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τις εκθέσεις στον δικτυακό της τόπο. 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 5.1. Γενικές αρχές 29. Οι κίνδυνοι που προσδιορίζονται στο σημείο 18 στοιχείο α) μπορούν να καλυφθούν από κρατικές ασφαλιστικές εταιρείες, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο τμήμα 4.3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν απαιτείται γνωστοποίηση στην Επιτροπή. 30. Οι κίνδυνοι που προσδιορίζονται στο σημείο 18 στοιχεία β), γ) και δ) μπορούν να καλυφθούν από κρατικές ασφαλιστικές εταιρείες, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο τμήμα 4.3 και αφού κοινοποιηθούν στην Επιτροπή και εγκριθούν από αυτήν. 31. Η μη εκπλήρωση οιουδήποτε εκ των όρων που προβλέπονται στο τμήμα 4.3, δεν σημαίνει ότι η επιχείρηση ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων ή το καθεστώς ασφάλισης απαγορεύονται αυτομάτως. Εάν κράτος μέλος επιθυμεί να παρεκκλίνει από κάποιον από τους όρους ή εφόσον υπάρχει αμφιβολία σχετικά με το εάν σχεδιασθέν καθεστώς ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων πληροί τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα ανακοίνωση, το κράτος μέλος πρέπει να γνωστοποιήσει το καθεστώς στην Επιτροπή. 32. Η ανάλυση δυνάμει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων δεν προδικάζει ότι ένα συγκεκριμένο μέτρο είναι συμβατό με άλλες διατάξεις της Συνθήκης Τροποποίηση του καταλόγου χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους 33. Η Επιτροπή, για να προσδιορίσει εάν η έλλειψη επαρκούς ικανότητας στον ιδιωτικό τομέα αιτιολογεί την προσωρινή αφαίρεση χώρας από τον κατάλογο χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους, όπως ορίζεται στο σημείο 18 στοιχείο α), θα λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες κατά σειρά προτεραιότητας: α) συρρίκνωση της ιδιωτικής ικανότητας ασφάλισης πιστώσεων: συγκεκριμένα, η απόφαση ενός μεγάλου ιδιώτη ασφαλιστή να μην καλύψει κινδύνους για αγοραστές στην οικεία χώρα, σημαντική μείωση στο σύνολο των ασφαλισμένων ποσών ή σημαντική μείωση όσον αφορά τα ποσοστά αποδοχής για την οικεία χώρα εντός περιόδου έξι μηνών β) επιδείνωση των αξιολογήσεων δημοσίου χρέους: ειδικότερα, αιφνίδιες αλλαγές της πιστοληπτικής ικανότητας εντός εξάμηνης περιόδου, π.χ. πολλαπλές υποβαθμίσεις από ανεξάρτητους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, ή σαφής αύξηση των περιθωρίων της συμφωνίας ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS). γ) επιδείνωση των επιδόσεων του τομέα των επιχειρήσεων: ιδίως, απότομη αύξηση των χρεοκοπιών στην οικεία χώρα εντός εξάμηνης περιόδου. 34. Η Επιτροπή μπορεί να αναθεωρήσει τον κατάλογο των χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους μετά από γραπτό αίτημα τουλάχιστον τριών κρατών μελών ή με δική της πρωτοβουλία όταν η ικανότητα της αγοράς καθίσταται ανεπαρκής για να καλύψει όλους τους δικαιολογημένους οικονομικά κινδύνους. 35. Εάν η Επιτροπή προτίθεται να τροποποιήσει τον κατάλογο των χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους του παραρτήματος, θα διαβουλεύεται και θα ζητά πληροφορίες από κράτη μέλη, ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων και ενδιαφερόμενα μέρη. Η διαβούλευση και ο τύπος των ζητουμένων πληροφοριών θα ανακοινώνεται στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής. Η περίοδος διαβούλευσης δεν θα υπερβαίνει συνήθως τις 20 εργάσιμες ημέρες. Στην περίπτωση που, βάσει των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν, η Επιτροπή αποφασίζει να τροποποιήσει τον κατάλογο χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους, θα ενημερώνει τα κράτη μέλη γραπτώς και θα ανακοινώνει την απόφαση στον δικτυακό της τόπο. 36. Η προσωρινή αφαίρεση μιας χώρας από τον κατάλογο χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους θα ισχύει για τουλάχιστον 12 μήνες. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν την προσωρινά αφαιρεθείσα από τον κατάλογο χώρα και τα οποία υπογράφονται κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής μπορούν να είναι έγκυρα για μέγιστη περίοδο 180 ημερών μετά την ημερομηνία λήξης της προσωρινής αφαίρεσης. Μετά την εν λόγω ημερομηνία δεν μπορούν να υπογραφούν νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της προσωρινής αφαίρεσης, η Επιτροπή θα εξετάσει εάν πρέπει να παρατείνει την προσωρινή αφαίρεση της οικείας χώρας από τον κατάλογο. Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι η ικανότητα της αγοράς εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής για την κάλυψη όλων των οικονομικά δικαιολογημένων κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που ορίζονται στο σημείο 33, δύναται να παρατείνει την προσωρινή αφαίρεση της οικείας χώρας από τον κατάλογο, σύμφωνα με το σημείο Υποχρέωση γνωστοποίησης για εξαιρέσεις στο σημείο 18 στοιχεία β) και γ) 37. Από τα διαθέσιμα επί του παρόντος στοιχεία της Επιτροπής προκύπτει η ύπαρξη κενού της αγοράς όσον αφορά τους κινδύνους που προσδιορίζονται στο σημείο 18 στοιχεία β) και γ) και ότι οι εν λόγω κίνδυνοι είναι συνεπώς μη εμπορεύσιμοι. Πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπόψη ότι η έλλειψη κάλυψης δεν

6 C 392/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζεται σε κάθε κράτος μέλος και ότι η κατάσταση θα μπορούσε να μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου, καθώς ο ιδιωτικός τομέας ενδέχεται να εκδηλώσει ενδιαφέρον για το κομμάτι αυτό της αγοράς. Η κρατική παρέμβαση θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο για κινδύνους που διαφορετικά δεν θα καλύπτονταν από την αγορά. 38. Για τους λόγους αυτούς, όταν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να καλύψει τους κινδύνους που προσδιορίζονται στο σημείο 18 στοιχεία β) ή γ), πρέπει να προβαίνει σε γνωστοποίηση στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης και να αποδεικνύει στην γνωστοποίησή του ότι έχει έρθει σε επαφή με τους κύριους ασφαλιστές πιστώσεων και μεσίτες στο οικείο κράτος μέλος ( 1 ) και τους έχει παράσχει τη δυνατότητα να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι στο κράτος αυτό είναι διαθέσιμη η κάλυψη των εν λόγω κινδύνων. Εάν οι εν λόγω ασφαλιστές πιστώσεων δεν παράσχουν στο κράτος μέλος ή στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τους όρους κάλυψης και τους ασφαλιζόμενους όγκους για το είδος κινδύνων που επιθυμεί να καλύψει το κράτος μέλος εντός 30 ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης από το κράτος μέλος, ή εάν οι παρασχεθείσες πληροφορίες δεν αποδεικνύουν ότι είναι διαθέσιμη σ αυτό το κράτος μέλος η κάλυψη των εν λόγω κινδύνων, η Επιτροπή θα θεωρήσει τους κινδύνους προσωρινά μη εμπορεύσιμους Υποχρέωση γνωστοποίησης σε άλλες περιπτώσεις 39. Όσον αφορά τους κινδύνους που προσδιορίζονται στο σημείο 18 στοιχείο δ), το κράτος μέλος, στη γνωστοποίησή του στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης, οφείλει να αποδείξει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη κάλυψη για εξαγωγείς στο συγκεκριμένο κράτος μέλος λόγω κλυδωνισμού της προσφοράς στην ιδιωτική αγορά ασφαλίσεων, ιδίως λόγω απόσυρσης μεγάλης ασφαλιστικής επιχείρησης από εν λόγω κράτος μέλος, μειωμένης ικανότητας ή περιορισμένου φάσματος προϊόντων σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη. 6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 40. Η Επιτροπή θα εφαρμόσει τις αρχές της παρούσας ανακοίνωσης από την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, εξαιρουμένων των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο σημείο 18 στοιχείο α) και στο τμήμα 5.2 οι οποίες θα εφαρμοστούν από την ημερομηνία της έκδοσης της παρούσας ανακοίνωσης. ( 1 ) Οι ασφαλιστές πιστώσεων και οι μεσίτες με τους οποίους πραγματοποιήθηκε η επαφή θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικοί όσον αφορά τα προσφερόμενα προϊόντα (π.χ. ειδικευμένοι πάροχοι ασφάλισης έναντι ενός μόνο κινδύνου) και το μέγεθος της αγοράς που καλύπτουν (π.χ. να αντιπροσωπεύουν από κοινού ένα ελάχιστο μερίδιο 50 % της αγοράς).

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 392/7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατάλογος χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους Όλα τα κράτη μέλη Αυστραλία Καναδάς Ισλανδία Ιαπωνία Νέα Ζηλανδία Νορβηγία Ελβετία Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η αύξηση της "εξωστρέφειας" μπορεί να επιτευχθεί με: προώθησητωνεξαγωγώναγαθώνκαιυπηρεσιών, εκτέλεση τεχνικών έργων στο εξωτερικό, ανάληψη επενδύσεων στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ως κρατική ενίσχυση (βάσει του άρθρου 107, παρ. 1 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΣΛΕΕ) θεωρείται κάθε οικονομικό πλεονέκτημα προς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 17 Οκτωβρίου 2012 η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4402, 26.7.2013 Ν. 89(Ι)/2013 89(Ι) του 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ 1 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ Είναι πλέον κατανοητό από όλους ότι η αύξηση της "εξωστρέφειας" της Ελληνικής Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.1.2015 L 11/37 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/62 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον κίνδυνο ανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του ΕΟΠΥΥ, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ήτοι για

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή του Ο.Α.Ε.Π. στην αύξηση της εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας

Συμβολή του Ο.Α.Ε.Π. στην αύξηση της εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας 1 Συμβολή του Ο.Α.Ε.Π. στην αύξηση της εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας Η αύξηση της "εξωστρέφειας" της Ελληνικής Οικονομίας, μέσω της αποτελεσματικής προώθησης των εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Αντώνης Κ. Πετσέτας ΜΔΕ, Δικηγόρος ΚΔΕΟΔ - ΜοΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 20 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 267/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαρτίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (2008/C 155/02)

Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (2008/C 155/02) C 155/10 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (2008/C 155/02) Η παρούσα ανακοίνωση αντικαθιστά την ανακοίνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η αύξηση της "εξωστρέφειας" μπορεί να επιτευχθεί με: προώθηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, εκτέλεση τεχνικών έργων στο εξωτερικό, ανάληψη επενδύσεων στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΠ 4 ΔΠΧΠ 7 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια του προσωρινού σήματος θα είναι 7 ημερολογιακές ημέρες.

Η διάρκεια του προσωρινού σήματος θα είναι 7 ημερολογιακές ημέρες. Γλυφάδα, 14 Φεβρουαρίου 2014 Αγαπητοί συνεργάτες, Με σκοπό την απρόσκοπτη συνεργασία μας και την καλύτερη ενημέρωσή σας, παραθέτουμε τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από 1/3/2014 και σας γνωστοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 400/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3632 της 30ής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 400 Ο ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αναστολή δασμών που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων βαριών λαδιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-A ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Τα μέρη επιβεβαιώνουν πως αμφότερα αντιλαμβάνονται ότι: 1. Μια απαλλοτρίωση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση: α) περίπτωση άμεσης απαλλοτρίωσης συντρέχει όταν ορισμένη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3,

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3, Οδηγία 73/240/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί καταργήσεως των περιορισμών στο δικαίωμα εγκαταστάσεως στον τομέα της πρωτασφαλίσεως εκτός από την ασφάλιση ζωής Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 228

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/28.32016 Θέμα: Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25 η Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αναγνώριση και

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα