ΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ Α.Μ.Θ ΚΑΒΑΛΑ Τ.Θ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 654 04 ΚΑΒΑΛΑ Τ.Θ. 1194 ΙΑΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α Α: Ω43Φ4691Ο8-5Α7 /ΝΣΗ: ιοικητικού - Οικονοµικού Καβάλα 08/10/2014 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων, Προµηθειών & Περιουσίας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ Α.Μ.Θ ΚΑΒΑΛΑ Τ.Θ ΤΗΛ: Πληροφορίες: Χρυσοχόου Κωνσταντίνος ΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού και επέκταση του δικτύου οπτικών ινών του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 Περί κώδικα ηµοσίου Λογιστικού 2. Τις διατάξεις του Ν. 496/74 Περί Λογιστικού των ΝΠ 3. Το Ν. 2286/95 Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων 4. Το Π.. 118/2007 Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..) 5. Το Ν. 1404/83 οµή και λειτουργία των ΤΕΙ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Το 673/ Υπηρεσιακό Σηµείωµα του κ. Μίζα Χαρίλαου (Α ΑΜ: 14REQ ). 7. Την αριθ. 18 / ( θέµα 03 ο ΕΗ ) πράξη της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. που αφορά την έγκριση δαπάνης Π Ε µε πρόχειρο διαγωνισµό συνολικού ποσού εβδοµήντα τριών χιλιάδων (73.000,00) ευρώ για την προµήθεια εξοπλισµού και επέκταση του δικτύου οπτικών ινών του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. (Α Α: 7ΧΝ74691Ο8-Β22 & Α- ΑΜ: 14REQ ). 8. Την υπ αριθ. Πρωτ. 2770/ περίληψη του (Α Α: Α Α: Ω43Φ4691Ο8-5Α7 & Α ΑΜ: 14PROC )

2 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια εξοπλισµού και επέκταση του δικτύου οπτικών ινών του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε εβδοµήντα τρείς χιλιάδες (73.000,00) ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (23%) και θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων έργου 2013ΣΕ Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία του ΤΕΙ Α.Μ.Θ, από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Π.Μ. 3. Επισυνάπτονται τα Παραρτήµατα: «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ» - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Τα Παραρτήµατα θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της ιακήρυξης αυτής. 4. Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να ζητήσουν τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα από το Τµήµα Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων, Προµηθειών και Περιουσίας του ΤΕΙ Α.Μ.Θ, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν να ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι την παραµονή της ηµεροµηνίας που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται: Για πληροφορίες που αφορούν τον διαγωνισµό, στο Τµήµα Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων, Προµηθειών & Περιουσίας, τηλ κ. Χρυσοχόου Κων/νο. Για πληροφορίες που αφορούν τις προδιαγραφές, στο Τµήµα Πληροφορικής, τηλ κ. Μίζα Χαρίλαο. Η διακήρυξη του παρόντος διαγωνισµού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Α.Μ.Θ, στο και σε εµφανές µέρος της υπηρεσίας µας.

3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σύµφωνα µε την αριθ. 18/ (θ.18ο) πράξη του Συµβουλίου του ΤΕΙ Καβάλας προκηρύσσεται πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια εξοπλισµού και ε- πέκταση του δικτύου οπτικών ινών του ΤΕΙ, συνολικού Προϋπολογισµού δαπάνης ,00, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και λοιπόν κρατήσεων. Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Προγράµµατος η- µοσίων Επενδύσεων έργου 2013ΣΕ Συντήρηση και ανάπτυξη δικτύου δεδοµένων και φωνής του ΤΕΙ Καβάλας. Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα πρέπει αφού υπογράψουν και σφραγίσουν την προσφορά τους να την παραδώσουν σε σφραγισµένο φάκελο που θα φέρει τα στοιχεία της επιχείρησης τους στο Τµήµα προµηθειών µέχρι τις 13/10/2014 και ώρα µµ. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές για όλες τις οµάδες ή για κάποιες από αυτές. Προσφορές γίνονται δεκτές µόνο για το σύνολο της ζητούµενης ποσότητας ανά οµάδα. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να καταθέτουν ανά οµάδα. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. Να αναφέρεται ρητά ότι οι προσφορές ισχύουν για 30 ηµέρες από την ηµερο- µηνία υποβολής τους. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών θα καθοριστεί στη σύµβαση εκτέλεσης έργου και δεν θα ξεπερνάει τις 45 ηµέρες από την υπογραφή της. Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας των εµπορευµάτων όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση αποστολής των εν εγγύηση χαλασµένων εµπορευµάτων, το κόστος αποστολής-επιστροφής στον χώρο του ΤΕΙ ΑΜΘ επιβαρύνει τον προµηθευτή. Στις προσφορές είναι απαραίτητο να αναγράφεται ο αύξων αριθµός που αντιστοιχεί στο είδος και αναγράφεται στην προκήρυξη, τα υπόλοιπα στοιχεία του είδους και η προσφερόµενη τιµή χωρίς και µε ΦΠΑ ανά τεµάχιο και για το σύνολο της ποσότητας. Ακολουθεί σε παράρτηµα ο κατάλογος των ζητούµενων ειδών. Ο Πρόεδρος Αθανάσιος Μητρόπουλος

4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΜΘ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙ- ΚΩΝ ΙΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΜΘ 1. Οµάδα Α Εξυπηρετητές (servers) & Σύστηµα αποθήκευσης Προϋπολογισµός: ,00 2. Οµάδα Β Μεταγωγέας δικτύου (switch) Προϋπολογισµός: ,00 3. Οµάδα Γ Σύνδεση µέσω οπτικής ίνας του εξοπλισµού του Grid µε τον κεντρικό κόµβο του ΤΕΙ. Προϋπολογισµός: 8.000,00

6 1. Οµάδα Α Προϋπολογισµός: ,00 a. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ (SERVERS): Τεµάχια 3 Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή & Σχόλια 1 Γενικά Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Να αναφερθεί το µοντέλο και η εταιρία κατασκευής Rack Mount Servers ποσότητα Να διαθέτουν Rack Rails & Cable Management Arm Ύψος σε U των προσφερό- µενων εξυπηρετητών Το προτεινόµενο σύστηµα αποθήκευσης πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εµβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. Να δοθεί το ISO Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας CE, FCC, TUV, IECEE, E- STAR. Να δοθούν. Τα βασικά τµήµατα του εξοπλισµού θα πρέπει να βρίσκονται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τους την χρονική στιγµή υποβολής της προσφοράς. ηλαδή δεν πρέπει να έχει σταµατήσει η παραγωγή τους ή να βρίσκονται στην κατάσταση End Of Life. Ο υποψήφιος προ- µηθευτής θα πρέπει να προσκοµίσει σχετικά στοιχεία από τον κατασκευαστή που να αποδεικνύουν την κατάσταση των τµηµάτων αυτών. 3 1U

7 Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή & Σχόλια 2 Μητρική (motherboard) Αριθµός θέσεων επεξεργαστή (CPU sockets) ανά server Προσφερόµενοι επεξεργαστές τύπου Intel XEON τουλάχιστον 6 πυρήνων ή άλλης αντίστοιχης τεχνολογίας Αριθµός επεξεργαστών ανά server Ταχύτητα επεξεργαστή 2.10GHz Ύπαρξη τουλάχιστον 3 PCIe slots ανά server Να υπάρχει η δυνατότητα για προσθήκη Internal Dual SD Card Module (να µην προσφερθεί) 3 Μνήµη (RAM) 3.1 Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη 768GB 3.2 Προσφερόµενη Μνήµη 64GB 3.3 Συχνότητα µνήµης (RAM) 1600MHz 3.4 Να προσφερθεί σε DIMMs των 8GB 3.5 Μνήµη χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας (Low Voltage) µε Ενσωµατωµένο κύκλωµα για τη διόρθωση λαθών (Registered ECC) 3.6 DIMM slots ανά server για µελλοντική αναβάθµιση Ελεγκτής σκληρών δίσκων δίσκοι Ο Server να υποστηρίζει 4 σκληρούς δίσκους. υνατότητα αλλαγής δίσκου εν ώρα λειτουργίας (hot plug) Ελεγκτής δίσκων τεχνολογίας SAS 6Gbps 1

8 Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή & Σχόλια 4.4 NV Cache 512MB Υποστήριξη hardware RAID levels 0,1,5,6,10,50,60 Ο server να προσφερθεί µε 2 σκληρούς δίσκους SAS σε RAID Ταχύτητα σκληρών δίσκων 15K RPM 4.8 Χωρητικότητα σκληρών δίσκων (µονάδας) 300GB 5 Ελεγκτές ικτύου Αριθµός θυρών Ethernet 10/100/1000 BaseT Nα υποστηρίζει PreeXecution Environment (PXE) Να υποστηρίζει Remote Wake on LAN Αριθµός θυρών Ethernet 10 Gbps BaseT Ελεγκτής διαχείρισης Ξεχωριστή θύρα τύπου Gigabit Ethernet (10/100/1000) για τη διαχείριση του συστή- µατος Να υποστηρίζεται υψηλού επιπέδου ασφάλεια µε τη λειτουργία Two-Factor Authentication. Επικοινωνία µε τον ελεγκτή µέσω SSH ή Telnet ή HTTP ή HTTPS Υποστήριξη ενεργοποίησης απενεργοποίησης του συστήµατος µέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης Υποστήριξη αποµακρυσµένης σύνδεσης µε αποθηκευτικό µέσο (Virtual Media) Υποστήριξη αποµακρυσµένης πρόσβασης σε γραφικό

9 Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση περιβάλλον (Virtual Console) Παραποµπή & Σχόλια Να υποστηρίζεται SNMP διαχείριση χωρίς να είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί SNMP Agent Ενσωµατωµένη στην κάρτα αποµακρυσµένης πρόσβασης, για σκοπούς Servicing, κάρτα µνήµης VFlash 8GB SD Card Να προσφερθεί λογισµικό διαχείρισης από τον κατασκευαστή 7 Λοιπά χαρακτηριστικά 7.1 Πολλαπλά τροφοδοτικά για εναλλασσόµενη παροχή ρεύµατος. Πλήρης λειτουργία του εξοπλισµού µε ένα τροφοδοτικό εκτός λειτουργίας 7.2 Ισχύς τροφοδοτικού 750 W υνατότητα αλλαγής µονάδας τροφοδοσίας εν ώρα λειτουργίας (hot plug) Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθµός των τροφοδοτικών Να διαθέτει εσωτερικό οπτικό µέσο DVD-RΟΜ SATA 8 Εγγύηση Συνολική εγγύηση συστήµατος για όλα τα µέρη και υποσυστήµατα από τον κατασκευαστή του Server Ανταπόκριση για το Hardware On-Site µετά από την διάγνωση της βλάβης συµπεριλαµβανοµένων των ανταλλακτικών και της εργασίας Να υπάρχει βεβαίωση του κατασκευαστή για την προσφερόµενη εγγύηση 5έτη

10

11 1 Γενικά b. Μεταγωγέας δικτύου (switch): τεµάχια 2 Περιγραφή / Προδιαγραφές Ελάχιστη Απαίτηση Απάντηση Παραποµπές & Σχόλια 1.1 Να αναφερθεί το µοντέλο και η εταιρία κατασκευής 1.2 Αριθµός Μονάδων Ο µεταγωγός θα πρέπει να συνοδεύεται από τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισµό για την εγκατάσταση σε standard rack 19 και καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος Το προτεινόµενο σύστηµα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εµβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή Να κατατεθεί πιστοποιητικό CE του Switch 1.8 ιαστάσεις του switch (ύψος σε U) 1U Να προσφερθεί µε τουλάχιστον 2 redundant hot-swappable power supplies Να προσφερθεί µε τουλάχιστον 2 fans Τα βασικά τµήµατα του εξοπλισµού θα πρέπει να βρίσκονται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τους την χρονική στιγµή υποβολής της προσφοράς. ηλαδή δεν πρέπει να έχει σταµατήσει η παραγωγή τους ή να βρίσκονται στην κατάσταση End Of Life. Ο υποψήφιος προµηθευτής θα πρέπει να προσκοµίσει σχετικά στοιχεία από τον κατασκευαστή που να αποδεικνύουν την κατάσταση των τµηµάτων αυτών. 2 Τεχνικές Προδιαγραφές 2.1 CPU memory 2GB 2.2 Flash memory 256MB 2.3 Packet Buffer memory 8MB 2.4 Αριθµός παρεχόµενων θυρών 1G/10G Base-T auto-sensing Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν

12 λειτουργία autonegotiation (speed, flow control) Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργία αυτόµατης εναλλαγής MDI/MDIX Να διαθέτει δυνατότητα προσθήκης θυρών 40G (module) υνατότητα στοίβαξης (stacking) µε χρήση αποκλειστικών (dedicated) θυρών Αριθµός συσκευών που µπορούν να συνδεθούν στην ίδια στοίβα (stack) Μέγιστη θεωρητική συνολική ταχύτητα διαµεταγωγής (throughput) Μέγιστος αριθµός υποστηριζόµενων VLAN Gbps Αριθµός MAC διευθύνσεων Ταχύτητα προώθησης πακέτων (packet forwarding rate) 476 Mpps 2.14 Port Mirroring 2.15 Υποστήριξη Jumbo Frames Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1q (VLAN tagging) Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1v (protocol based VLANs) Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p (traffic prioritization) Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (MSTP) και ΙΕΕΕ 802.1w (RSTP) 9000 bytes 2.20 Υποστήριξη per VLAN RSTP 2.21 Υποστήριξη Voice VLAN 2.22 Υποστήριξη 802.3ad 2.23 Υποστήριξη 802.3x (flow control) 2.24 Υποστήριξη 802.1ΑΒ (LLDP) 2.25 Υποστήριξη 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ae 2.26 Yποστήριξη IPv4/IPv Yποστήριξη RIPv1, RIPv2, OSPF, OSPFv2, OSPFv3, VRRP

13 2.28 IPv4 & IPv6 Static Routes IPv4 Dynamic Routes IPv6 Dynamic Routes OSPF routing interfaces RIP routing interfaces VLAN routing interfaces ARP entries NDP entries Port based QoS, Flow based QoS 2.37 L4 Trusted Mode (TCP/UDP) 2.38 RSPAN Να διαθέτει USB port & RJ-45 Management Port υνατότητα διαχείρισης από web Interface υνατότητα διαχείρισης µέσω σειριακής κονσόλας Υποστήριξη Telnet/SSH, SSL, SNMP v1/v2/v3, ΗΤΤΡ Υποστήριξη IGMP v1/v2/v3 Snooping 2.44 Υποστήριξη RMON groups 1,2,3, Υποστήριξη RADIUS, TACACS+, SNMP traps Σε συνδυασµό και διασυνδεόµενο µε δεύτερο ίδιο switch να υποστηρίζει διάταξη multi-link multi-chassis (active-active loop free) Υποστήριξη 802.3ΑX (LAG load balancing) 2.48 IP Address Filtering 2.49 Υποστήριξη LDAP Extensions 2.50 iscsi optimized 3 Εγγύηση Συνολική εγγύηση συστήµατος Lifetime Limited Hardware Warranty από τον κατασκευαστή Ανταπόκριση για το Hardware On- Site µετά από την διάγνωση της βλάβης

14 3.3 Να υπάρχει βεβαίωση του κατασκευαστή για την προσφερόµενη εγγύηση c. Σύστηµα Αποθήκευσης Storage Array: τεµάχια 1 Α/Α 1 Γενικά Περιγραφή / Προδιαγραφές Ελάχιστη Απαίτηση 1.1 Αριθµός Μονάδων Να αναφερθεί το µοντέλο και η εταιρία κατασκευής Τα βασικά τµήµατα του εξοπλισµού θα πρέπει να βρίσκονται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τους την χρονική στιγµή υποβολής της προσφοράς. ηλαδή δεν πρέπει να έχει σταµατήσει η παραγωγή τους ή να βρίσκονται στην κατάσταση End Of Life. Ο υποψήφιος προµηθευτής θα πρέπει να προσκοµίσει σχετικά στοιχεία από τον κατασκευαστή που να αποδεικνύουν την κατάσταση των τµηµάτων αυτών. Ύψος σε U του προσφερόµενου προϊόντος Το σύστηµα θα πρέπει να συνοδεύεται από ράγες και όλο τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισµό για την εγκατάσταση σε standard rack 19 ιαµόρφωση αποθηκευτικής συσκευής SAN υψηλής διαθεσιµότητας, 10G BaseT iscsi διασύνδεσης Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας του µηχανή- µατος 2 Ελεγκτής δίσκων ύο ελεγκτές δίσκων hot swap/plug µε αυτόµατο failover Θύρες διασύνδεσης 10G BaseT iscsi ανά ελεγκτή 2U Υποστήριξη RAID 0,1,10,5,6, DDP 2.4 Λανθάνουσα µνήµη ανά ελεγκτή δίσκων, υποστηριζόµενη από µπατα- 4GB Απάντηση Παραποµπές & Σχόλια

15 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Ελάχιστη Απαίτηση Απάντηση Παραποµπές & Σχόλια ρία για διατήρηση των δεδοµένων της σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας 2.5 υνατότητα ενεργής ενεργής (active active) λειτουργίας των ελεγκτών, µε mirroring µεταξύ της λανθάνουσας µνήµης τους 2.6 Υποστηριζόµενος αριθµός δίσκων στο προσφερόµενο σύστηµα υνατότητα επέκτασης µε προσθήκη υποσυστηµάτων δίσκων 2.8 Μέγιστος υποστηριζόµενος αριθµός δίσκων µε επέκταση (σε πλήρη σύνθεση) Υποστήριξη δίσκων SAS, NL- SAS,SSD καθώς και µίξη αυτών 2.10 Μέγιστος υποστηριζόµενος αριθµός virtual disks Να αναφερθεί ο µέγιστος αριθµός δίσκων ανά RAID group 2.12 υνατότητα επέκτασης ενός RAID group ενώ το σύστηµα είναι σε λειτουργία 2.13 υνατότητα επιδιόρθωσης ενός RAID group ενώ το σύστηµα είναι σε λειτουργία 2.14 υνατότητα ορισµού δίσκων ως hot spare 3 ίσκοι 3.1 Πλήθος προσφερόµενων σκληρών δίσκων Σκληροί δίσκοι, τεχνολογίας SAS 6Gbps 3.3 Χωρητικότητα κάθε σκληρού δίσκου (GB) Ταχύτητα περιστροφής δίσκων (rpm) 15Κ 3.5 υνατότητα αλλαγής δίσκου εν ώρα λειτουργίας (hot plug) 4 Λοιπά χαρακτηριστικά 4.1 Πολλαπλά τροφοδοτικά για εναλλασσόµενη παροχή ρεύµατος. Πλή-

16 Α/Α 4.2 Περιγραφή / Προδιαγραφές ρης λειτουργία του εξοπλισµού µε ένα τροφοδοτικό εκτός λειτουργίας υνατότητα αλλαγής µονάδας τροφοδοσίας εν ώρα λειτουργίας (hot plug) Ελάχιστη Απαίτηση 4.3 Ισχύς του κάθε τροφοδοτικού(w) Να προσφερθούν καλώδια τροφοδοσίας ρεύµατος, όσα και ο αριθµός των τροφοδοτικών Το σύστηµα θα πρέπει να συνοδεύεται από λογισµικό διαχείρισης Υποστηριζόµενα λειτουργικά συστήµατα: Microsoft Windows, VMware, Microsoft Hyper-V, Red Hat Linux, SUSE Linux, Citrix υνατότητα υποστήριξης των παρακάτω λειτουργιών: - Snapshots - Clones - Remote Replication - High Performance Tier Να µην προσφερθούν 5 Εγγύηση Απάντηση Παραποµπές & Σχόλια Συνολική εγγύηση συστήµατος για όλα τα µέρη και υποσυστήµατα από τον κατασκευαστή Ανταπόκριση για το Hardware On- Site µετά από την διάγνωση της βλάβης συµπεριλαµβανοµένων των ανταλλακτικών και της εργασίας Να υπάρχει βεβαίωση του κατασκευαστή για την προσφερόµενη εγγύηση 5 έτη

17 2. Οµάδα B Προϋπολογισµός: ,00 Μεταγωγέας ικτύου (switch): Τεµάχια 1 Α/Α Υποχρεωτική Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση 1 Αρχιτεκτονική: Αρθρωτή (Modular) αρχιτεκτονική µε δυνατότητα επέκτασης 1.1 µε την προσθήκη καρτών Ελάχιστος αριθµός θέσεων για τοποθέτηση καρτών επέκτασης που φέρουν θύρες συνδέσεων τοπικού δικτύου (LAN) Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) ισοδύναµες θέσεις για τοποθέτηση καρτών επέκτασης που φέρουν θύρες συνδέσεων 1.3 ευρείας περιοχής (WAN) Να διαθέτει τουλάχιστον µία (1) επιπλέον των παραπάνω υποδοχή για τοποθέτηση καρτών 1.4 επέκτασης γενικής χρήσης. Ροή αέρα σε διάταξη front-toback 1.5 Συµπαγής µηχανική σχεδίαση µε απαιτηση χώρου στο ικρίω- 1.6 µα 1 RU υνατότητα εγκατάστασης σε 1.7 ικρίωµα 19 Υποστήριξη κύριας και εφεδρικής τροφοδοσίας 220V AC Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας 400 Watt υνατότητα υποστήριξης 1.10 τρoφοδοσίας DC 2 Απόδοση: Ελάχιστο συνολικό Throughput 2.1 του κόµβου 250 Mpps Ελάχιστη ταχύτητα µεταγωγής 2.2 δεδοµένων 800 Gbps 2.3 Προσφερόµενη Μνήµη DRAM 2 GB Μέγιστη υποστηριζόµενη Μνή- 2.4 µη DRAM (GB) Να αναφερθεί Ελάχιστος αριθµός υποστηριζόµενων MAC διευθύνσεων Ελάχιστος αριθµός υποστηριζόµενων IPv4 εγγραφών στον πίνακα δροµολόγησης (routing table) Απάντηση Παραποµπές & Σχόλια

18 Ελάχιστος αριθµός υποστηριζόµενων IPv6 εγγραφών στον πίνακα δροµολόγησης (routing 2.7 table) 3 ιεπαφές: Να διαθέτει τουλάχιστον δεκαέξι (16) θύρες 10 Gigabit Ethernet, οι οποίες να µπορούν να υποστηρίξουν τα πρωτόκολλα 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-LRM, 1000BaseT, 1000Base-ZX, 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH µε απλή αλλαγή µετατροπέα. Να παραδοθούν οι παρακάτω µετατροπείς: ένα (1) 10GBASE-SR, δύο (2) 10GBASE-LR Να διαθέτει σύγχρονη θύρα για in band διαχείριση (Configuration & Management) τραχύτητας 10/100/1000 Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of band διαχείριση (Configuration & Management) µέσω τερµατικού τοπικού ή/και αποµακρυσµένου (µε χρήση modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται µε χρήση κωδικού (password) Υπηρεσίες τοπικού δικτύου (LAN) : Όλες οι θύρες Ethernet να υ- ποστηρίζουν IEEE 802.1q VLANs Υποστήριξη συνδυασµού εως και οκτώ θυρών 10 Gigabit Ethernet σε µια λογική σύνδεση ταχύτητας τουλάχιστον 80 Gbps Full duplex. Οι λογικές συνδέσεις να µπορούν να επιτευχθούν µεταξύ θυρών οι ο- ποίες δεν βρίσκονται απαραίτητα στην ίδια κάρτα επέκτασης Υποστήριξη συνδυασµού εως και οκτώ θυρών Gigabit Ethernet σε µια λογική σύνδεση ταχύτητας τουλάχιστον 8 Gbps Full duplex. Οι λογικές συνδέσεις να µπορούν να επιτευχθούν µεταξύ θυρών οι ο- ποίες δεν βρίσκονται απαραίτητα στην ίδια κάρτα επέκτασης

19 Αριθµός υποστηριζόµενων 4.4 VLANs 4000 Υποστήριξη ένταξης σε οµάδα µεταγωγέων µε στόχο την α- νταλλαγή και διαµοιρασµό 4.5 πληροφοριών για VLANs. Υποστήριξη αυτόµατου εντοπισµού λοιπών οµοειδών µεταγωγέων στην τοπολογία του 4.6 δικτύου Υποστήριξη αυτόµατου εντοπισµού µονόδροµων συνδέσεων, που προκύπτουν από βλάβη 4.7 στη φυσική σύνδεση Υποστήριξη του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.1d (Spanning Tree 4.8 Protocol) Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d ανά VLAN έτσι ώστε ανά φυσική σύνδεση να µπορούν να συνυπάρχουν πολλαπλά instances 4.9 του 802.1d αλγορίθµου. Υποστήριξη 802.1w, για ταχεία σύγκλιση σε περίπτωση αστοχίας του STP ανεξάρτητα µε την παραµετροποίηση των 4.10 timers. Υποστήριξη 802.1s, ώστε να µπορεί να επιτευχθεί L2 load balancing µε τη χρήση διαφορετικού 4.11 STP για κάθε VLAN 5 Υπηρεσίες δροµολόγησης : 5.1 Υποστήριξη IPv4 και IPv6 5.2 Υποστήριξη RIP Υποστήριξη OSPF και OSPF 5.3 on demand circuit (RFC 1793) 5.4 Υποστήριξη BGP4 5.5 Υποστήριξη IS-IS Υποστήριξη IPv6 και IPv6 δρο- µολόγησης βάση των πρωτοκόλλων RIP για IPv6 (RIPng) 5.6 και OSPF για IPv6 (OSPFv3) 5.7 Υποστήριξη ICMPv6 5.8 Υποστήριξη IPv6 Multicast Πιστοποίηση IPv6 Ready Logo Phase 2 για την υποστήριξη 5.9 λοιπών IPv6 υπηρεσιών Υποστήριξη Equal και Unequal 5.10 Cost Paths Load Balancing Υποστήριξη λειτουργίας DHCP 5.11 Server και DHCP Snooping Βασικές Υπηρεσίες Ασφαλείας 6 :

20 Πρόσβαση µε χρήση συνθηµατικών (passwords) Υποστήριξη IEEE 802.1x Υποστήριξη ρύθµισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν πρόσβαση µόνο σε συγκεκριµένους 6.3 σταθµούς εργασίας ανάλογα µε την MAC address που έχουν Υποστήριξη ελέγχου της κίνησης σε επίπεδο θύρας και σε 6.4 επίπεδο VLAN Υποστήριξη εκλογής ρίζας από το spanning-tree πρωτόκολλο µεταξύ δεδοµένων ελεγχόµενων 6.5 συσκευών υνατότητα προστασίας από επιθέσεις IP Spoofing και στο 6.6 MAC address table. Υποστήριξη δυναµικού ARP 6.7 inspection Υποστήριξη φιλτραρίσµατος της unicast κίνησης σε επίπεδο 6.8 MAC διεύθυνσης. Υποστήριξη επικοινωνίας µε RADIUS ή/και TACACS+ για 6.9 πιστοποίηση χρηστών Υποστήριξη ενσωµατωµένου SSH Client και λειτουργίας 6.10 SSH Server Υπηρεσίες Quality of 7 Service: Υποστήριξη 802.1p Class of Service (CoS) prioritization και IP DSCP (Differentiated Service 7.1 Code Point). Υποστήριξη Strict Priority 7.2 Queuing Υποστήριξη για µέχρι οκτώ ουρές προτεραιοτήτων ανά θύρα 7.3 Υποστήριξη διαµόρφωσης 7.4 προτεραιοτήτων ανά θύρα Υποστήριξη κατηγοριοποίησης (classification) και σήµανσης (marking) των πακέτων, βάση DSCP & IP ToS field στην κίνηση 7.5 κάθε θύρας Υποστήριξη κατηγοριοποίησης (classification) και σήµανσης (marking) των πακέτων µε βάση χαρακτηριστικά του πακέτου 7.6 στα επίπεδα 3 ή 4. Υποστήριξη εφαρµογής πολιτικής προτεραιοτήτων µε βάση 7.7

21 χαρακτηριστικά του πακέτου στα επίπεδα 3 ή 4. 8 Υπηρεσίες ιαχείρισης : Υποστήριξη SNMP, SNMP v2c 8.1 και SNMP v3 8.2 RMON (alarms & events) Υποστήριξη πρωτοκόλλου 8.3 Secure Shell SSH Υποστήριξη αναπαραγωγής της κίνησης που στέλνεται ή λαµβάνεται από µία ή περισσότερες θύρες ή VLANs, σε µία θύρα στον µεταγωγέα 8.4 (SPAN/Monitoring port). Υποστήριξη Network Time Protocol (NTP) 8.5 Συµβατότητα µε το κεντρικό σύστηµα διαχείρισης δικτυακών 8.6 συσκευών του Πανεπιστηµίου. Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά 8.7 µέσω command line interface 9 Αξιοπιστία : Υποστήριξη εν λειτουργία αντι- 9.1 κατάστασης δικτυακών καρτών υνατότητα διασύνδεσης µε δεύτερο όµοιο µεταγωγέα σε διάταξη virtual switch, ώστε το σύτηµα να εχει κοινή διαχείρηση µε µια MAC και µία IP διεύθυνση χωρίς STP instances και συνδιαστική ταχύτητα µεταγωγής 9.2 µεγαλύτερη του 1.5 Tbps 9.3 Υποστήριξη VRRP Επεκτασιµότητα θυρών µετά απο προσθήκη επιπλέον υ- λικού (όχι απαραίτητα ταυτόχρονα): Αριθµός θυρών Gigabit Ethernet, οι οι οποίες να υποστηρίξουν τα πρωτόκολλα 1000BaseT, 1000Base-ZX, 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH µε απλή αλλαγή µετατροπέα 8 Αριθµός θυρών 10 Gigabit Ethernet, οι οποίες να υποστηρίξουν τα πρωτόκολλα 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 8 10GBASE-LRM µε απλή αλλαγή 10.2 µετατροπέα 11 Προδιαγραφές Ασφαλείας: 11.1 IEC Προδιαγραφές ηλεκτροµαγνητικών εκποµπών:

22 12.1 FCC 15 Class A 12.2 VCCI Class A 12.3 CISPR22 3. Οµάδα Γ Προϋπολογισµός: 8.000,00 Σύνδεση µέσω οπτικής ίνας του εξοπλισµού του Grid µε τον κεντρικό κόµβο του ΤΕΙ. Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Ελάχιστη Απαίτηση Απάντηση Παραποµπές & Σχόλια 1 Γενικά Σύνδεση µέσω οπτικής ίνας του εξοπλισµού του Grid µε τον κεντρικό κόµβο του ΤΕΙ (µήκος απόστασης 600m). H τοποθέτηση θα γίνει εντός υφιστάµενου µεταλλικού καναλιού και όπου απαιτηθεί εντός πλαστικού σωλήνα, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση µικροκαλωδίου, εµφύσηση των οπτικών ινών, τοποθέτηση µικροϋλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρµα συνδέσεως, µονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιµών για πλήρη και κανονική λειτουργία. Το µήκος υπολογίζεται σε 600 µ. 1.1 Οπτικό καλώδιο 24 ινών SINGLEMODE για εγκατάσταση µε µικροσωλήνα µε αντίστοιχο µικροσωλήνα µήκος 600 µέτρα 1.2 Οπτικοί κατανεµητές µε πλαίσιο προσαρµοζόµενο σε ικρίωµα 19 (rack mounted) 24 ινών µε PIG- TAILS για οπτική ίνα τύπου SINGLE MODE, µε συνδετικά ά- κρα τύπου LC 1.3 Εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών 1.4 Συγκολλήσεις (splices) Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πραγµατοποιηθούν µε ευθύνη και εξοπλισµό του αναδόχου µετρήσεις σε όλο το υπό κατασκευήν δίκτυο.

23 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Ελάχιστη Απαίτηση Απάντηση Παραποµπές & Σχόλια Οι µετρήσεις που θα πραγµατοποιηθούν έχουν σκοπό : Τον έλεγχο της ποιότητας των συγκολλήσεων και τερ- µατισµών των Οπτικών Ι- νών. Την µέτρηση της απόσβεσης ανά µονάδα µήκους του εγκατεστηµένου καλωδίου σε (db/km). Αναγνώριση και εντοπισµό θέσης τυχών σφαλµάτων του δικτύου στο σύνολό του µετά την ολοκλήρωση του έργου των τερµατισµών. Οι µετρήσεις µε ποµποδέκτη θα πρέπει να είναι αµφίδροµες και θα δοθούν πιστοποιητικά µετρήσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή και πρόγραµµα ανάγνωσης των µετρήσεων 2 Καλώδια οπτικών ινών 2.1 LC to LC single mode 2m Ποσότητα G XFP LC LR 3.1 HP X130 10G XFP LC LR Transceiver 10GBase-LR interfaces για SWITCH HP Αριθµός µονάδων 2 Ο Πρόεδρος Αθανάσιος Μητρόπουλος

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050 Αθήνα,10/10/2014 Αρ. πρωτ.: 51730 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΠΡΟΜ. : 24/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΠΡΟΜ. : 24/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΠΡΟΜ. : 24/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) :

Διαβάστε περισσότερα

Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Του κύριου έργου Μεσοπρόθεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Περιεχόμενα Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 5 Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 6 Δ.1.1.1 Αρχιτεκτονική του Νέου ΟΠΣ 6 Δ.1.1.2 Ασφάλεια Δεδομένων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 82_/2014_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41419 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41419 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41419 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 1 / 56 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ηµεροµηνία: 09.04.2012 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων ΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες του έργου «Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

: 18 / 07 / 2014 . 146538 : 17 : 15351 : 213-2005169 : 210 6032 543 (6.000,00 ). 1) 2) 6) 25 / 07 / 2014 08:00 14:30

: 18 / 07 / 2014 . 146538 : 17 : 15351 : 213-2005169 : 210 6032 543        (6.000,00 ). 1) 2) 6)  25 / 07 / 2014 08:00 14:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: 7 ο Χλµ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: 3 Παλλήνη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση υποδομής δομημένης καλωδίωσης για data, voice και εν γένει ενοποιημένων επικοινωνιών (unified communications) καθώς και του συναφούς ενεργού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» (Β Φάση Κλειστού Διαγωνισμού) Αναθέτουσα Αρχή: ΗΔΙΚΑ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 21.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 6031 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για data και voice (Voip) και συναφούς ενεργού εξοπλισμού σε κτίρια του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η δομημένη καλωδίωση θα εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN, HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Γιάννης Κουκλινός e mail:

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: {Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη} Αναθέτουσα Αρχή: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: {Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη} Αναθέτουσα Αρχή: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Β8Β34691ΩΓ-ΦΚΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 1/10/2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/92/4863 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΩΨΜΗΝ-49Θ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ:ΩΨΜΗΝ-49Θ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Νοεμβρίου 204 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ πρωτ οικ 459 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Ηράκλειο, 5 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 121879/45953 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002945417 2015-07-30

15PROC002945417 2015-07-30 ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Αθήνα, 30/7/2015 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 80825 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002113428 2014-06-18

14PROC002113428 2014-06-18 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Ταχ. Κώδικας : 70013 Πληροφορίες: Νικ. Κ. Μανιουδάκης Τηλέφωνο: +302810 391766, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 04 /10/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 10430 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ: 14PROC002304066

ΑΔΑΜ: 14PROC002304066 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΑ4Ζ6ΣΙ-ΡΔΠ ΑΔΑΜ: 14PROC002304066 Πειραιάς, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Της Προµήθειας εξοπλισµού και υπηρεσιών για την εγκατάσταση του ERP (SAP) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., προϋπολογισµού ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (85.000

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού»

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα