10 Data Network Πινακες Συμμορφωσης ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΑΠΟ 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10 Data Network Πινακες Συμμορφωσης ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΑΠΟ 13"

Transcript

1 10 Data Network Πινακες Συμμορφωσης Διακήρυξη : ΧΧΧΧ-ΧΧΧ Αντικείμενο : Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών δεδομένων (Data Network) ΔΕΔΔΗΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΑΠΟ 13

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ MPLS ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1A ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2A ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3A ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4A ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5A ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6A ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1B ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2B ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3B ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4B ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5B ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6B ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΦ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΦ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ MPLS Μ/Κ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ WAN AGGREGATION ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MPLS KEY SERVER ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μ/Κ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET FIREWALL ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μ/Κ ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1, 2, 3, 4, 5, 6 & Μ/Κ ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6 & Μ/Κ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5, ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ WIFI & ΥΠΟΔΟΜΗ BYOD ΣΗΜΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (WIFI ACCESS POINTS) ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (WLAN CONTROLLER) ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (FIREWALL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BYOD ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (FIREWALL) ΣΗΜΕΙΩΝ 5Β, 6Β ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ DDOS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΕΝΙΑΊΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET/WWW TEXNΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ / ΔΙΑΝΟΜΗΣ / ΚΟΡΜΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 167 2/173

3 Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Στους πίνακες που αναγράφεται αριθμός μονάδων, αυτός έχει υπολογιστεί με βάση την αρχική εκτίμηση για το πλήθος σημείων ανά κατηγορία. Σε περίπτωση που το πλήθος αυτό διαφοροποιηθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, προσαρμόζεται ανάλογα και ο αριθμός μονάδων που θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος. 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Οι απαντήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες. Να υπάρχει μόνο μία (1) προτεινόμενη λύση. Οι χειρόγραφες απαντήσεις, οι διορθώσεις, τα σβησίματα, τα ξέσματα, οι παραλείψεις λόγω «copy and paste» μεταξύ τεχνικής και οικονομικής προσφοράς συνεπάγονται τον αποκλεισμό της εταιρείας για την συγκεκριμένη προσφορά. Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες και ο προτεινόμενος εξοπλισμός να αναλύονται με σαφείς παραπομπές και να αναφέρονται σε επίσημα φυλλάδια (προκειμένου για τον εξοπλισμό). Σε κάθε απάντηση της εταιρείας να υπάρχει και παραπομπή της. Να υπάρχει σχετική βεβαίωση της εταιρείας ότι αναλαμβάνει τη συνολική ευθύνη της πλήρους ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3/173

4 υλοποίησης του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη και στα παραρτήματά της. Να υπάρχει δήλωση του υποψηφίου ότι δεσμεύεται για την τήρηση του 4. απορρήτου για όλες τις πληροφορίες που θα περιέλθουν σε αυτόν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του Έργου. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ρητά αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται, κατά την αιτιολογημένη κρίση της αναθέτουσας αρχής, επουσιώδεις. Σε κάθε περίπτωση απορρίπτονται προσφορές οι οποίες δεν προσφέρουν το σύνολο του εξοπλισμού, του 5. λογισμικού και των υπηρεσιών που ζητούνται από τη διακήρυξη, δεν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσφέρουν συντήρηση με ανταλλακτικά τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που ζητείται, υποστήριξη, εκπαίδευση και οι οποίες παρεκκλίνουν του χρονοδιαγράμματος του έργου, ή δεν παρέχουν τις ζητούμενες παραμέτρους SLA με βάση το παράρτημα SLA. 4/173

5 Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δεν συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών επιστρέφονται σφραγισμένοι. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων απαιτήσεων της παρούσας οι υποψήφιοι οφείλουν να προτείνουν και εφόσον επιλεγούν να υλοποιήσουν την τεχνικά αρτιότερη λύση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής του έργου. Ειδικά αποκλείεται 6. προσφορά που δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφόμενες στην παρούσα διακήρυξη λειτουργικές απαιτήσεις, ενώ γίνεται δεκτή προσφορά που θα τροποποιήσει τις τεχνικές απαιτήσεις προς τα άνω, εφόσον αποδεδειγμένα το λειτουργικό αποτέλεσμα είναι καλύτερο. Κάθε υποψήφιος δύναται να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες και να προβεί σε επιτόπιες μετρήσεις προκειμένου να αποκτήσει 7. πλήρη εικόνα για την φύση και το αντικείμενο που καλείται να καλύψει το παρόν έργο. Ουδείς δύναται να επικαλεστεί εκ των υστέρων άγνοια στοιχείων που θεωρεί ότι 5/173

6 επηρεάζουν την λύση του ή το κόστος της προσφοράς του, έστω και αν δεν μνημονεύονται ρητά στην παρούσα διακήρυξη. Ο προσφερόμενος Εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος (χρόνος ανακοίνωσης μικρότερος από 60 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της 8. προσφοράς του Αναδόχου και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσής του την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς). Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για τον προσφερόμενο εξοπλισμό 9. σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) και σε ηλεκτρονική μορφή (αντίγραφο). Ο Aνάδοχος θα ενημερώνεται εγγράφως κατά τη διάρκεια της συμβάσεως από τον υπεύθυνο της σύμβασης 10. για τις ακριβείς επιμέρους ποσότητες για είδη και υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες που τυχόν θα προκύψουν για τον ΔΕΔΔΗΕ Σε περίπτωση δημιουργίας νέου σημείου, ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιήσει την 11. Αναθέτουσα Αρχή για την ημερομηνία ολοκλήρωσης τως εργασιών του, ώστε ο ΔΕΔΔΗΕ να προχωρήσει στην τμηματική παραλαβή 6/173

7 του σημείου Σε περίπτωση κατάργησης νέου σημείου, ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή για την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών του. Σε περίπτωση κατάργησης ενός σημείου ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του ευθύνη να συλλέγει το εξοπλισμό που του ανήκει και έχει εγκαταστήσει στο σημείο για την υλοποίηση του έργου. Σε περίπτωση μεταβολής κατηγορίας ενός σημείου (αναβάθμιση στην επόμενη κατηγορία), ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή για την ημερομηνία ολοκλήρωσης τως εργασιών του, ώστε ο ΔΕΔΔΗΕ να προχωρήσει στην τμηματική παραλαβή του σημείου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια τροφοδοσίας, ADSL splitters, καλώδια διασύνδεσης Ethernet connectors κλπ.) 7/173

8 Ο ανάδοχος οφείλει να προσφέρει πλατφόρμα 16. διαχείρισης δικτυακών συσκευών υποδομών όπως προδιαγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 8/173

9 1.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ MPLS ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1A Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Να αναφερθεί ο 1. κατασκευαστής και το μοντέλο 2. Αριθμός μονάδων 30 Αρθρωτή (Modular) 3. αρχιτεκτονική με δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη καρτών Να διαθέτει τουλάχιστον 4. δύο (2) υποδοχές για τοποθέτηση καρτών επέκτασης Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) επιπλέον των 5. παραπάνω, υποδοχή για τοποθέτηση καρτών υποστήριξης εφαρμογών Δυνατότητα εγκατάστασης 6. σε ικρίωμα 19. Να συμπεριληφθεί το κατάλληλο rack mount kit. Συνολικό Throughput του κόμβου (64-byte packets) Απόδοση δρομολογητή σε επίπεδο WAN Bandwidth με ενεργοποιημένες υπηρεσίες Προσφερόμενη Μνήμη DRAM Μέγιστη υποστηριζόμενη Μνήμη DRAM Προσφερόμενη Μνήμη FLASH Μέγιστη υποστηριζόμενη Μνήμη FLASH Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών ομοειδών δρομολογητών ή >= 200 kpps >= 15 Μbps >= 512 MB Να αναφερθεί >= 256 MB Να αναφερθεί ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 9/173

10 μεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου. Υποστήριξη IEEE 802.1q 14. VLANs και 802.1q VLAN trunking Υποστήριξη συνδέσεων 15. VDSL και ADSL2/ADSL2+ Υποστήριξη Express RTP και 16. TCP header compression Υποστήριξη PPP, Multilink 17. PPP 18. RIP, RIPv.2 OSPF, OSPF on demand 19. circuit (RFC 1793) και OSPF NSSA 20. BGP v4 IPv6 και IPv4/IPv6 Dual 21. Stack IPv6 Static Routing και 22. IPv6 Multicast Multiprotocol BGP 23. Extensions for IPv6 Υποστήριξη OSPF for IPv6 24. (OSPFv3) και RIP for IPv6 (RIPng) Υποστήριξη Equal και Unequal Cost Paths Load 25. Balancing για IPv4 και IPv6 κίνηση 26. Υποστήριξη VRRP 27. Υποστήριξη NHRP DHCP Server, DHCP Client/Proxy Client, DHCP 28. Relay και DHCP static mapping 29. Υποστήριξη DHCPv6 Relay Υποστήριξη χρήσης φίλτρων ελέγχου και περιορισμού της κίνησης (access control lists - ACLs) 30. με βάση τις IP διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, 10/173

11 ICMP κ.λ.π.) και τις εφαρμογές (protocol numbers). 31. Υποστήριξη IPv6 ACLs Υποστήριξη φίλτρων 32. περιορισμού με βάση τη MAC διεύθυνση Υποστήριξη χρήσης φίλτρων για αποτροπή 33. spoofing και DoS (Denial Of Service) επιθέσεων και ενεργειών. Υποστήριξη περιορισμών προσπέλασης (Access 34. Control) βασισμένων στο χρόνο (time based) Υποστήριξη GRE, L2TP και 35. IEEE 802.1Q Tunnelling 36. Υποστήριξη L2TP security Υποστήριξη ενσωματωμένων 37. λειτουργιών stateful Firewall Δυνατότητα υποστήριξης λειτουργίας IPS χωρίς την 38. προσθήκη επιπλέον hardware Υποστήριξη Internet Key 39. Exchange Security Protocol Υποστήριξη IPSEC DES, 40. 3DES και AES κρυπτογράφησης Υποστήριξη Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), 41. Group Encrypted Transport (GETVPN) ή λειτουργικά ισοδύναμο RADIUS ή/και TACACS+ ή 42. λειτουργικά ισοδύναμο Υποστήριξη 43. διαλειτουργικότητας με Certificate Authority (CA) Υποστήριξη Network 44. Address Translation (NAT) 45. Υποστήριξη RTP header 11/173

12 compression Υποστήριξη PIMv1/v2 ή 46. λειτουργικά ισοδύναμου για IPv4 και IPv6 Υποστήριξη IGMP v2, v3 και 47. IGMP snooping 48. Υποστήριξη Multicast BGP Υποστήριξη τεχνικών Queuing (όπως Weighted Fair Queuing, Priority Queuing, Low Latency queuing και Custom 49. Queuing ή άλλες λειτουργικά ισοδύναμες) με σκοπό τον ορισμό προτεραιοτήτων στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών Υποστήριξη μηχανισμών διασφάλισης απαιτούμενου Bandwidth από άκρο σε άκρο σε δίκτυο ευρείας 50. περιοχής (WAN) για κάθε ανεξάρτητη εφαρμογή (CAR, RED, WRED ή άλλων λειτουργικά ισοδύναμων) Υποστήριξη marking, 51. policing και shaping Resource Reservation 52. Protocol (RSVP) Υποστήριξη καθορισμού ανεξάρτητης πολιτικής δρομολόγησης, για 53. δεδομένα διαφορετικών εφαρμογών (policy routing) τόσο για IPv4 όσο και για IPv6 κίνηση Υποστήριξη QoS 54. λειτουργιών για IPv6 κίνηση. 55. Υποστήριξη IEEE 802.1p 56. SNMP, SNMP v2c, SNMPv3 Υποστήριξη SNMP πάνω 57. από VPNs 58. RMON (alarms & events) 12/173

13 Υποστήριξη IP Service Level Agreement (SLA) με υποστήριξη κατ ελάχιστον των λειτουργιών: 59. ICMP Jitter, ICMP Echo UDP jitter, UDP echo TCP connect Υποστήριξη NetFlow, 60. Flexible NetFlow ή λειτουργικά ισοδύναμου Υποστήριξη Telnet, TFTP, 61. ΝΤΡ και SNTP Υποστήριξη διαχείρισης 62. τοπικά μέσω command line interface Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) θύρες Gigabit 63. Ethernet (10/100/1000 Mbps) autosensing Nα διαθέτει κατάλληλο 64. δομοστοιχείο VDSL2/ADSL2+ Να διαθέτει κατάλληλο 65. δομοστοιχείο SHDSL Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα τύπου USB για 66. χρήση εξωτερικού χώρου αποθήκευσης (Flash Storage) Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα (console) τύπου RJ- 45 ή USB για out-of-band 67. διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού. UL , EN , 68. IEC CFR, Part 15, EN , EN EN55022 Class A, CISPR Class A, EN Σε περίπτωση που το 71. σημείο μεταπέσει στην κατηγορία 2Α, ο 13/173

14 προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τις λειτουργικές απαιτήσεις σε επίπεδο απόδοσης και bandwidth γραμμών διασύνδεσης της κατηγορίας 2Α με βάση τον Πίνακα Γραμμών Διασύνδεσης. Σε κάθε σημείο της κατηγορίας 1 θα εγκατασταθεί μία (1) μόνο μονάδα CPE, η οποία θα παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες στο σημείο 14/173

15 1.2.2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2A Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Να αναφερθεί ο 1. κατασκευαστής και το μοντέλο 2. Αριθμός μονάδων 68 Αρθρωτή (Modular) 3. αρχιτεκτονική με δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη καρτών Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) υποδοχές για τοποθέτηση καρτών 4. επέκτασης που φέρουν θύρες συνδέσεων ευρείας περιοχής (WAN) και/ή καρτών φωνής (voice). 5. Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19 Συνολικό Throughput του κόμβου (pps) Απόδοση δρομολογητή σε επίπεδο WAN Bandwidth με ενεργοποιημένες υπηρεσίες Προσφερόμενη Μνήμη DRAM (ΜΒ) Μέγιστη υποστηριζόμενη Μνήμη DRAM (ΜΒ) Προσφερόμενη Μνήμη FLASH (ΜΒ) Μέγιστη υποστηριζόμενη Μνήμη FLASH (ΜΒ) Ζητείται με τροφοδοσία AC, 220V Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών ομοειδών δρομολογητών ή μεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου. >= >= 25 Μbps >= 512 >= 2048 >= 256 >= 4096 Υποστήριξη IEEE 802.1q 14. VLANs & trunking 15. Υποστήριξη PPP, Multilink ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 15/173

16 PPP 16. RIP, RIPv.2, Triggered RIP OSPF και OSPF on demand 17. circuit (RFC 1793) 18. BGP v4 IPv6 και IPv4/IPv6 Dual 19. Stack IPv6 Static Routing και 20. IPv6 Multicast 21. OSPF for IPv6 (OSPFv3) 22. RIP for IPv6 (RIPng) Υποστήριξη Equal και 23. Unequal Cost Paths Load Balancing 24. Υποστήριξη NHRP DHCP Server, DHCP 25. Client/Proxy Client, DHCP Relay Υποστήριξη χρήσης φίλτρων περιορισμού προσπέλασης και δρομολόγησης κατά βούληση του διαχειριστή του συστήματος [λειτουργία ως packet filter με βάση τις 26. IP διευθύνσεις παραλήπτη και αποστολέα, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κ.λπ.) και τις εφαρμογές (protocol numbers)] Υποστήριξη φίλτρων 27. περιορισμού με βάση τη MAC διεύθυνση Να διαθέτει ενσωματωμένο SSH v1 Client και 28. υποστήριξη για SSH v1 Server RADIUS ή/και TACACS+ ή 29. λειτουργικά ισοδύναμο Υποστήριξη Network 30. Address Translation (NAT) 31. Yποστήριξης 16/173

17 ενσωματωμένων λειτουργιών stateful Firewall Δυνατότητα υποστήριξης λειτουργίας IPS χωρίς την 32. προσθήκη επιπλέον hardware Δυνατότητα υποστήριξης 33. Internet Key Exchange Security Protocol Δυνατότητα υποστήριξης 34. IPSEC DES και 3DES κρυπτογράφησης Υποστήριξη 35. διαλειτουργικότητας με Certificate Authority (CA) Υποστήριξη Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), 36. Group Encrypted Transport (GETVPN) ή λειτουργικά ισοδύναμο Υποστήριξη τεχνικών Queuing (όπως Weighted Fair Queuing, Priority Queuing και Custom Queuing ή άλλες 37. λειτουργικά ισοδύναμες) με σκοπό τον ορισμό προτεραιοτήτων στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών Υποστήριξη μηχανισμών διασφάλισης απαιτούμενου Bandwidth από άκρο σε άκρο σε δίκτυο ευρείας 38. περιοχής (WAN) για κάθε ανεξάρτητη εφαρμογή (GTS, FRTS, CAR, RED ή άλλων λειτουργικά ισοδύναμων) Resource Reservation 39. Protocol (RSVP) Υποστήριξη καθορισμού 40. ανεξάρτητης πολιτικής δρομολόγησης, για 17/173

18 δεδομένα διαφορετικών εφαρμογών (policy routing) 41. Υποστήριξη IEEE 802.1p SNMP και SNMP v2c, 42. SNMPv3 Υποστήριξη SNMP πάνω 43. από VPNs 44. RMON (alarms & events) Υποστήριξη Telnet, TFTP, 45. ΝΤΡ και SNTP Υποστήριξη διαχείρισης 46. τοπικά μέσω command line interface Υποστήριξη HTTP 1.1 Web 47. Server και Web Client Να διαθέτει τουλάχιστον δύο θύρες Gigabit Ethernet 48. (10/100/1000 Mbps autosensing) Να διαθέτει τουλάχιστον 49. δύο (2) θύρες USB γενικής χρήσης Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of band 50. διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού. Nα διαθέτει κατάλληλο 51. δομοστοιχείο VDSL2/ADSL2+ Να διαθέτει κατάλληλο 52. δομοστοιχείο SHDSL Δυνατότητα υποστήριξης 53. υπηρεσιών Voice over IP Η323 & SIP IEC EN EN EN EN Σε περίπτωση που το σημείο μεταπέσει στην 58. κατηγορία 3Α, ο προσφερόμενος εξοπλισμός 18/173

19 θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τις λειτουργικές απαιτήσεις σε επίπεδο απόδοσης και bandwidth γραμμών διασύνδεσης της κατηγορίας 3Α με βάση τον Πίνακα Γραμμών Διασύνδεσης. Σε κάθε σημείο της κατηγορίας 2Α θα εγκατασταθεί μία (1) μόνο μονάδα CPE, η οποία θα παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες στο σημείο 19/173

20 1.2.3 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3A Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Να αναφερθεί ο 1. κατασκευαστής και το μοντέλο 2. Αριθμός μονάδων 8 Αρθρωτή (Modular) 3. αρχιτεκτονική με δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη καρτών Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) υποδοχές για τοποθέτηση καρτών 4. επέκτασης που φέρουν θύρες συνδέσεων ευρείας περιοχής (WAN) και/ή καρτών φωνής (voice). 5. Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19 Συνολικό Throughput του κόμβου (pps) Απόδοση δρομολογητή σε επίπεδο WAN Bandwidth με ενεργοποιημένες υπηρεσίες Προσφερόμενη Μνήμη DRAM (ΜΒ) Μέγιστη υποστηριζόμενη Μνήμη DRAM (ΜΒ) Προσφερόμενη Μνήμη FLASH (ΜΒ) Μέγιστη υποστηριζόμενη Μνήμη FLASH (ΜΒ) Ζητείται με τροφοδοσία AC, 220V Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών ομοειδών δρομολογητών ή μεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου. >= >= 25 Μbps >= 512 >= 2048 >= 256 >= 4096 Υποστήριξη IEEE 802.1q 14. VLANs & trunking 15. Υποστήριξη PPP, Multilink ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 20/173

21 PPP 16. RIP, RIPv.2, Triggered RIP OSPF και OSPF on demand 17. circuit (RFC 1793) 18. BGP v4 IPv6 και IPv4/IPv6 Dual 19. Stack IPv6 Static Routing και 20. IPv6 Multicast 21. OSPF for IPv6 (OSPFv3) 22. RIP for IPv6 (RIPng) Υποστήριξη Equal και 23. Unequal Cost Paths Load Balancing 24. Υποστήριξη NHRP DHCP Server, DHCP 25. Client/Proxy Client, DHCP Relay Υποστήριξη χρήσης φίλτρων περιορισμού προσπέλασης και δρομολόγησης κατά βούληση του διαχειριστή του συστήματος [λειτουργία ως packet filter με βάση τις 26. IP διευθύνσεις παραλήπτη και αποστολέα, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κ.λπ.) και τις εφαρμογές (protocol numbers)] Υποστήριξη φίλτρων 27. περιορισμού με βάση τη MAC διεύθυνση Να διαθέτει ενσωματωμένο SSH v1 Client και 28. υποστήριξη για SSH v1 Server RADIUS ή/και TACACS+ ή 29. λειτουργικά ισοδύναμο Υποστήριξη Network 30. Address Translation (NAT) 31. Yποστήριξης 21/173

22 ενσωματωμένων λειτουργιών stateful Firewall Δυνατότητα υποστήριξης λειτουργίας IPS χωρίς την 32. προσθήκη επιπλέον hardware Δυνατότητα υποστήριξης 33. Internet Key Exchange Security Protocol Δυνατότητα υποστήριξης 34. IPSEC DES και 3DES κρυπτογράφησης Υποστήριξη 35. διαλειτουργικότητας με Certificate Authority (CA) Υποστήριξη Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), 36. Group Encrypted Transport (GETVPN) ή λειτουργικά ισοδύναμο Υποστήριξη τεχνικών Queuing (όπως Weighted Fair Queuing, Priority Queuing και Custom Queuing ή άλλες 37. λειτουργικά ισοδύναμες) με σκοπό τον ορισμό προτεραιοτήτων στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών Υποστήριξη μηχανισμών διασφάλισης απαιτούμενου Bandwidth από άκρο σε άκρο σε δίκτυο ευρείας 38. περιοχής (WAN) για κάθε ανεξάρτητη εφαρμογή (GTS, FRTS, CAR, RED ή άλλων λειτουργικά ισοδύναμων) Resource Reservation 39. Protocol (RSVP) Υποστήριξη καθορισμού 40. ανεξάρτητης πολιτικής δρομολόγησης, για 22/173

23 δεδομένα διαφορετικών εφαρμογών (policy routing) 41. Υποστήριξη IEEE 802.1p SNMP και SNMP v2c, 42. SNMPv3 Υποστήριξη SNMP πάνω 43. από VPNs 44. RMON (alarms & events) Υποστήριξη Telnet, TFTP, 45. ΝΤΡ και SNTP Υποστήριξη διαχείρισης 46. τοπικά μέσω command line interface Υποστήριξη HTTP 1.1 Web 47. Server και Web Client Να διαθέτει τουλάχιστον δύο θύρες Gigabit Ethernet 48. (10/100/1000 Mbps autosensing) Να διαθέτει τουλάχιστον 49. δύο (2) θύρες USB γενικής χρήσης Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of band 50. διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού. Nα διαθέτει δυο κατάλληλα 51. δομοστοιχεία 2 VDSL2/ADSL2+ Να διαθέτει κατάλληλο 52. δομοστοιχείο SHDSL Δυνατότητα υποστήριξης 53. υπηρεσιών Voice over IP Η323 & SIP IEC EN EN EN EN Σε περίπτωση που το σημείο μεταπέσει στην 58. κατηγορία 4Α, ο προσφερόμενος εξοπλισμός 23/173

24 θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τις λειτουργικές απαιτήσεις σε επίπεδο απόδοσης και bandwidth γραμμών διασύνδεσης της κατηγορίας 4Α με βάση τον Πίνακα Γραμμών Διασύνδεσης. Σε κάθε σημείο της κατηγορίας 3Α θα εγκατασταθεί μία (1) μόνο μονάδα CPE, η οποία θα παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες στο σημείο 24/173

25 1.2.4 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4A Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Να αναφερθεί ο 1. κατασκευαστής και το μοντέλο 2. Αριθμός μονάδων 5 Αρθρωτή (Modular) 3. αρχιτεκτονική με δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη καρτών Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) υποδοχές για τοποθέτηση καρτών 4. επέκτασης που φέρουν θύρες συνδέσεων ευρείας περιοχής (WAN) και/ή καρτών φωνής (voice). 5. Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19 Συνολικό Throughput του κόμβου (pps) Απόδοση δρομολογητή σε επίπεδο WAN Bandwidth με ενεργοποιημένες υπηρεσίες Προσφερόμενη Μνήμη DRAM (ΜΒ) Μέγιστη υποστηριζόμενη Μνήμη DRAM (ΜΒ) Προσφερόμενη Μνήμη FLASH (ΜΒ) Μέγιστη υποστηριζόμενη Μνήμη FLASH (ΜΒ) Ζητείται με τροφοδοσία AC, 220V Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών ομοειδών δρομολογητών ή μεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου. >= >= 25 Μbps >= 512 >= 2048 >= 256 >= 4096 Υποστήριξη IEEE 802.1q 14. VLANs & trunking 15. Υποστήριξη PPP, Multilink ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 25/173

26 PPP 16. RIP, RIPv.2, Triggered RIP OSPF και OSPF on demand 17. circuit (RFC 1793) 18. BGP v4 IPv6 και IPv4/IPv6 Dual 19. Stack IPv6 Static Routing και 20. IPv6 Multicast 21. OSPF for IPv6 (OSPFv3) 22. RIP for IPv6 (RIPng) Υποστήριξη Equal και 23. Unequal Cost Paths Load Balancing 24. Υποστήριξη NHRP DHCP Server, DHCP 25. Client/Proxy Client, DHCP Relay Υποστήριξη χρήσης φίλτρων περιορισμού προσπέλασης και δρομολόγησης κατά βούληση του διαχειριστή του συστήματος [λειτουργία ως packet filter με βάση τις 26. IP διευθύνσεις παραλήπτη και αποστολέα, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κ.λπ.) και τις εφαρμογές (protocol numbers)] Υποστήριξη φίλτρων 27. περιορισμού με βάση τη MAC διεύθυνση Να διαθέτει ενσωματωμένο SSH v1 Client και 28. υποστήριξη για SSH v1 Server RADIUS ή/και TACACS+ ή 29. λειτουργικά ισοδύναμο Υποστήριξη Network 30. Address Translation (NAT) 31. Yποστήριξης 26/173

27 ενσωματωμένων λειτουργιών stateful Firewall Δυνατότητα υποστήριξης λειτουργίας IPS χωρίς την 32. προσθήκη επιπλέον hardware Δυνατότητα υποστήριξης 33. Internet Key Exchange Security Protocol Δυνατότητα υποστήριξης 34. IPSEC DES και 3DES κρυπτογράφησης Υποστήριξη 35. διαλειτουργικότητας με Certificate Authority (CA) Υποστήριξη Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), 36. Group Encrypted Transport (GETVPN) ή λειτουργικά ισοδύναμο Υποστήριξη τεχνικών Queuing (όπως Weighted Fair Queuing, Priority Queuing και Custom Queuing ή άλλες 37. λειτουργικά ισοδύναμες) με σκοπό τον ορισμό προτεραιοτήτων στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών Υποστήριξη μηχανισμών διασφάλισης απαιτούμενου Bandwidth από άκρο σε άκρο σε δίκτυο ευρείας 38. περιοχής (WAN) για κάθε ανεξάρτητη εφαρμογή (GTS, FRTS, CAR, RED ή άλλων λειτουργικά ισοδύναμων) Resource Reservation 39. Protocol (RSVP) Υποστήριξη καθορισμού 40. ανεξάρτητης πολιτικής δρομολόγησης, για 27/173

28 δεδομένα διαφορετικών εφαρμογών (policy routing) 41. Υποστήριξη IEEE 802.1p SNMP και SNMP v2c, 42. SNMPv3 Υποστήριξη SNMP πάνω 43. από VPNs 44. RMON (alarms & events) Υποστήριξη Telnet, TFTP, 45. ΝΤΡ και SNTP Υποστήριξη διαχείρισης 46. τοπικά μέσω command line interface Υποστήριξη HTTP 1.1 Web 47. Server και Web Client Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις θύρες Gigabit 48. Ethernet (10/100/1000 Mbps autosensing) Να διαθέτει τουλάχιστον 49. δύο (2) θύρες USB γενικής χρήσης Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of band 50. διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού. Να διαθέτει κατάλληλο 51. δομοστοιχείο SHDSL Δυνατότητα υποστήριξης 52. υπηρεσιών Voice over IP Η323 & SIP IEC EN EN EN EN Σε περίπτωση που το σημείο μεταπέσει στην κατηγορία 5Α, ο 57. προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τις λειτουργικές απαιτήσεις σε επίπεδο 28/173

29 απόδοσης και bandwidth γραμμών διασύνδεσης της κατηγορίας 5Α με βάση τον Πίνακα Γραμμών Διασύνδεσης. Σε κάθε σημείο της κατηγορίας 4Α θα εγκατασταθεί μία (1) μόνο μονάδα CPE, η οποία θα παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες στο σημείο 29/173

30 1.2.5 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5A Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Να αναφερθεί ο 1. κατασκευαστής και το μοντέλο 2. Αριθμός μονάδων 9 Αρθρωτή (Modular) 3. αρχιτεκτονική με δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη καρτών Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) υποδοχές για τοποθέτηση καρτών 4. επέκτασης που φέρουν θύρες συνδέσεων ευρείας περιοχής (WAN) και/ή καρτών φωνής (voice). Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) επιπλέον των παραπάνω 5. υποδοχή για τοποθέτηση καρτών επέκτασης γενικής χρήσης. Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) επιπλέον των παραπάνω, υποδοχή για 6. τοποθέτηση καρτών υποστήριξης εφαρμογών όπως φωνητικό ταχυδρομείο και video surveillance 7. Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19 Συνολικό Throughput του κόμβου (pps) Απόδοση δρομολογητή σε επίπεδο WAN Bandwidth με ενεργοποιημένες υπηρεσίες >= >= 35 Μbps Προσφερόμενη Μνήμη 10. >= 512 DRAM (ΜΒ) Μέγιστη υποστηριζόμενη Να 11. Μνήμη DRAM (ΜΒ) αναφερθεί 12. Προσφερόμενη Μνήμη >= 256 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 30/173

31 FLASH (ΜΒ) Μέγιστη υποστηριζόμενη Να 13. Μνήμη FLASH (ΜΒ) αναφερθεί Να δοθεί redundant 14. τροφοδοτικό (εσωτερικό ή εξωτερικό) Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών 15. ομοειδών δρομολογητών ή μεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου. Υποστήριξη IEEE 802.1q 16. VLANs και 802.1q VLAN trunking Υποστήριξη Express RTP και 17. TCP header compression Υποστήριξη PPP, Multilink 18. PPP 19. RIP, RIPv.2 OSPF, OSPF on demand 20. circuit (RFC 1793) 21. BGP v4 IPv6 και IPv4/IPv6 Dual 22. Stack IPv6 Static Routing και 23. IPv6 Multicast Υποστήριξη Equal και Unequal Cost Paths Load 24. Balancing για IPv4 και IPv6 κίνηση Υποστήριξη OSPF for IPv6 25. (OSPFv3) και RIP for IPv6 (RIPng) 26. Υποστήριξη VRRP Υποστήριξη Next Hop 27. Resolution Protocol (NHRP) DHCP Server, DHCP 28. Client/Proxy Client, DHCP Relay, DHCPv6 Relay Υποστήριξη χρήσης φίλτρων ελέγχου και 29. περιορισμού της κίνησης (access control lists - ACLs) με βάση τις IP διευθύνσεις 31/173

32 αποστολέα και παραλήπτη, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κ.λ.π.) και τις εφαρμογές (protocol numbers). 30. Υποστήριξη IPv6 ACLs Υποστήριξη φίλτρων 31. περιορισμού με βάση τη MAC διεύθυνση Υποστήριξη περιορισμών προσπέλασης (Access 32. Control) βασισμένων στο χρόνο (time based) Υποστήριξη GRE, L2TP και 33. IEEE 802.1Q Tunnelling 34. Υποστήριξη L2TP security Υποστήριξη υποστήριξης ενσωματωμένων 35. λειτουργιών stateful Firewall Δυνατότητα υποστήριξης λειτουργίας IPS χωρίς την 36. προσθήκη επιπλέον hardware Υποστήριξη υποστήριξης 37. Internet Key Exchange Security Protocol Υποστήριξη υποστήριξης 38. IPSEC DES, 3DES και AES κρυπτογράφησης Υποστήριξη Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), 39. Group Encrypted Transport (GETVPN) ή λειτουργικά ισοδύναμο RADIUS ή/και TACACS+ ή 40. λειτουργικά ισοδύναμο Υποστήριξη 41. διαλειτουργικότητας με Certificate Authority (CA) Υποστήριξη Network 42. Address Translation (NAT) Υποστήριξη τεχνικών 43. Queuing (όπως Weighted 32/173

33 Fair Queuing, Priority Queuing, Low Latency queuing και Custom Queuing ή άλλες λειτουργικά ισοδύναμες) με σκοπό τον ορισμό προτεραιοτήτων στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών Υποστήριξη μηχανισμών διασφάλισης απαιτούμενου Bandwidth από άκρο σε άκρο σε δίκτυο ευρείας 44. περιοχής (WAN) για κάθε ανεξάρτητη εφαρμογή (CAR, RED, WRED ή άλλων λειτουργικά ισοδύναμων) Υποστήριξη marking, 45. policing και shaping Resource Reservation 46. Protocol (RSVP) Υποστήριξη καθορισμού ανεξάρτητης πολιτικής δρομολόγησης, για 47. δεδομένα διαφορετικών εφαρμογών (policy routing) τόσο για IPv4 όσο και για IPv6 κίνηση Υποστήριξη QoS 48. λειτουργιών για IPv6 κίνηση. 49. Υποστήριξη IEEE 802.1p SNMP, SNMP v2c, SNMPv3 50. και SNMP πάνω από IPv6 Υποστήριξη SNMP πάνω 51. από VPNs 52. RMON (alarms & events) Υποστήριξη IP Service Level Agreement (SLA) με υποστήριξη κατ ελάχιστον των λειτουργιών: 53. ICMP Jitter, ICMP Echo UDP jitter, UDP echo TCP connect 33/173

34 Υποστήριξη NetFlow, 54. Flexible NetFlow ή λειτουργικά ισοδύναμου Υποστήριξη Telnet, TFTP, 55. ΝΤΡ και SNTP Υποστήριξη διαχείρισης 56. τοπικά μέσω command line interface Να διαθέτει τουλάχιστον τρείς θύρες Gigabit 57. Ethernet (10/100/1000 Mbps autosensing) Να παρέχεται δυνατότητα επέκτασης των θυρών 58. Gigabit Ethernet με την προσθήκη επιπλέον καρτών Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) θύρες USB για 59. χρήση εξωτερικού χώρου αποθήκευσης (Flash Storage) Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα (console) τύπου RJ- 45 ή USB για out-of-band 60. διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού. Να διαθέτει ειδικό 61. δομοστοιχείο SHDSL Δυνατότητα υποστήριξης 62. υπηρεσιών Voice over IP Η323 & SIP UL , EN , 63. IEC CFR, Part 15. EN , EN EN55022 Class A, CISPR Class A, EN Σε περίπτωση που το σημείο μεταπέσει στην κατηγορία 6A, ο 66. προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τις λειτουργικές απαιτήσεις σε επίπεδο 34/173

35 απόδοσης και bandwidth γραμμών διασύνδεσης της κατηγορίας 6A με βάση τον Πίνακα Γραμμών Διασύνδεσης. Σε κάθε σημείο της κατηγορίας 5A θα εγκατασταθεί μία (1) μόνο μονάδα CPE, η οποία θα παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες στο σημείο 35/173

36 1.2.6 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6A Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Να αναφερθεί ο 1. κατασκευαστής και το μοντέλο 2. Αριθμός μονάδων 6 Αρθρωτή (Modular) 3. αρχιτεκτονική με δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη καρτών Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) υποδοχές για τοποθέτηση καρτών 4. επέκτασης που φέρουν θύρες συνδέσεων ευρείας περιοχής (WAN) και/ή καρτών φωνής (voice). Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) επιπλέον των παραπάνω 5. υποδοχή για τοποθέτηση καρτών επέκτασης γενικής χρήσης. Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) επιπλέον των παραπάνω, υποδοχή για 6. τοποθέτηση καρτών υποστήριξης εφαρμογών όπως φωνητικό ταχυδρομείο και video surveillance 7. Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19 Συνολικό Throughput του κόμβου (pps) Απόδοση δρομολογητή σε επίπεδο WAN Bandwidth με ενεργοποιημένες υπηρεσίες >= >= 35 Μbps Προσφερόμενη Μνήμη 10. >= 512 DRAM (ΜΒ) Μέγιστη υποστηριζόμενη Να 11. Μνήμη DRAM (ΜΒ) αναφερθεί 12. Προσφερόμενη Μνήμη >= 256 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 36/173

37 FLASH (ΜΒ) Μέγιστη υποστηριζόμενη Να 13. Μνήμη FLASH (ΜΒ) αναφερθεί Να δοθεί redundant 14. τροφοδοτικό (εσωτερικό ή εξωτερικό). Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών 15. ομοειδών δρομολογητών ή μεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου. Υποστήριξη IEEE 802.1q 16. VLANs και 802.1q VLAN trunking Υποστήριξη Express RTP και 17. TCP header compression Υποστήριξη PPP, Multilink 18. PPP 19. RIP, RIPv.2 OSPF, OSPF on demand 20. circuit (RFC 1793) 21. BGP v4 IPv6 και IPv4/IPv6 Dual 22. Stack IPv6 Static Routing και 23. IPv6 Multicast Υποστήριξη Equal και Unequal Cost Paths Load 24. Balancing για IPv4 και IPv6 κίνηση Υποστήριξη OSPF for IPv6 25. (OSPFv3) και RIP for IPv6 (RIPng) 26. Υποστήριξη VRRP Υποστήριξη Next Hop 27. Resolution Protocol (NHRP) DHCP Server, DHCP 28. Client/Proxy Client, DHCP Relay, DHCPv6 Relay Υποστήριξη χρήσης φίλτρων ελέγχου και 29. περιορισμού της κίνησης (access control lists - ACLs) με βάση τις IP διευθύνσεις 37/173

38 αποστολέα και παραλήπτη, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κ.λ.π.) και τις εφαρμογές (protocol numbers). 30. Υποστήριξη IPv6 ACLs Υποστήριξη φίλτρων 31. περιορισμού με βάση τη MAC διεύθυνση Υποστήριξη περιορισμών προσπέλασης (Access 32. Control) βασισμένων στο χρόνο (time based) Υποστήριξη GRE, L2TP και 33. IEEE 802.1Q Tunnelling 34. Υποστήριξη L2TP security Υποστήριξη υποστήριξης ενσωματωμένων 35. λειτουργιών stateful Firewall Δυνατότητα υποστήριξης λειτουργίας IPS χωρίς την 36. προσθήκη επιπλέον hardware Υποστήριξη υποστήριξης 37. Internet Key Exchange Security Protocol Υποστήριξη υποστήριξης 38. IPSEC DES, 3DES και AES κρυπτογράφησης Υποστήριξη Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), 39. Group Encrypted Transport (GETVPN) ή λειτουργικά ισοδύναμο RADIUS ή/και TACACS+ ή 40. λειτουργικά ισοδύναμο Υποστήριξη 41. διαλειτουργικότητας με Certificate Authority (CA) Υποστήριξη Network 42. Address Translation (NAT) Υποστήριξη τεχνικών 43. Queuing (όπως Weighted 38/173

39 Fair Queuing, Priority Queuing, Low Latency queuing και Custom Queuing ή άλλες λειτουργικά ισοδύναμες) με σκοπό τον ορισμό προτεραιοτήτων στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών Υποστήριξη μηχανισμών διασφάλισης απαιτούμενου Bandwidth από άκρο σε άκρο σε δίκτυο ευρείας 44. περιοχής (WAN) για κάθε ανεξάρτητη εφαρμογή (CAR, RED, WRED ή άλλων λειτουργικά ισοδύναμων) Υποστήριξη marking, 45. policing και shaping Resource Reservation 46. Protocol (RSVP) Υποστήριξη καθορισμού ανεξάρτητης πολιτικής δρομολόγησης, για 47. δεδομένα διαφορετικών εφαρμογών (policy routing) τόσο για IPv4 όσο και για IPv6 κίνηση Υποστήριξη QoS 48. λειτουργιών για IPv6 κίνηση. 49. Υποστήριξη IEEE 802.1p SNMP, SNMP v2c, SNMPv3 50. και SNMP πάνω από IPv6 Υποστήριξη SNMP πάνω 51. από VPNs 52. RMON (alarms & events) Υποστήριξη IP Service Level Agreement (SLA) με υποστήριξη κατ ελάχιστον των λειτουργιών: 53. ICMP Jitter, ICMP Echo UDP jitter, UDP echo TCP connect 39/173

40 Υποστήριξη NetFlow, 54. Flexible NetFlow ή λειτουργικά ισοδύναμου Υποστήριξη Telnet, TFTP, 55. ΝΤΡ και SNTP Υποστήριξη διαχείρισης 56. τοπικά μέσω command line interface Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) θύρες Gigabit 57. Ethernet (10/100/1000 Mbps autosensing) Να διαθέτει τουλάχιστον δυο (2) επιπλέον θύρες 58. Fast Ethernet (10/100 Mbps) Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) θύρες USB για 59. χρήση εξωτερικού χώρου αποθήκευσης (Flash Storage) Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα (console) τύπου RJ- 45 ή USB για out-of-band 60. διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού. Δυνατότητα υποστήριξης 61. υπηρεσιών Voice over IP Η323 & SIP UL , EN , 62. IEC CFR, Part 15. EN , EN EN55022 Class A, CISPR Class A, EN Σε κάθε σημείο της κατηγορίας 6Α θα εγκατασταθούν δύο (2) μονάδες CPE, σε διάταξη 65. υψηλής διαθεσιμότητας, οι οποίες θα παρέχουν όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες στο σημείο. Κάθε μονάδα CPE θα συνδέεται με τις 40/173

41 απαραίτητες γραμμές WAN και Internet. 41/173

42 1.2.7 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1B Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Να αναφερθεί ο 1. κατασκευαστής και το μοντέλο 2. Αριθμός μονάδων 11 Αρθρωτή (Modular) 3. αρχιτεκτονική με δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη καρτών Να διαθέτει τουλάχιστον 4. δύο (2) υποδοχές για τοποθέτηση καρτών επέκτασης Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) επιπλέον των 5. παραπάνω, υποδοχή για τοποθέτηση καρτών υποστήριξης εφαρμογών Δυνατότητα εγκατάστασης 6. σε ικρίωμα 19. Να συμπεριληφθεί το κατάλληλο rack mount kit. Συνολικό Throughput του κόμβου (64-byte packets) Απόδοση δρομολογητή σε επίπεδο WAN Bandwidth με ενεργοποιημένες υπηρεσίες Προσφερόμενη Μνήμη DRAM Μέγιστη υποστηριζόμενη Μνήμη DRAM Προσφερόμενη Μνήμη FLASH Μέγιστη υποστηριζόμενη Μνήμη FLASH Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών ομοειδών δρομολογητών ή μεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου. >= 200 kpps >= 15 Μbps >= 512 MB Να αναφερθεί >= 256 MB Να αναφερθεί 14. Υποστήριξη IEEE 802.1q ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 42/173

43 VLANs και 802.1q VLAN trunking Υποστήριξη συνδέσεων 15. VDSL και ADSL2/ADSL2+ Υποστήριξη Express RTP και 16. TCP header compression Υποστήριξη PPP, Multilink 17. PPP 18. RIP, RIPv.2 OSPF, OSPF on demand 19. circuit (RFC 1793) και OSPF NSSA 20. BGP v4 IPv6 και IPv4/IPv6 Dual 21. Stack IPv6 Static Routing και 22. IPv6 Multicast Multiprotocol BGP 23. Extensions for IPv6 Υποστήριξη OSPF for IPv6 24. (OSPFv3) και RIP for IPv6 (RIPng) Υποστήριξη Equal και Unequal Cost Paths Load 25. Balancing για IPv4 και IPv6 κίνηση 26. Υποστήριξη VRRP 27. Υποστήριξη NHRP DHCP Server, DHCP Client/Proxy Client, DHCP 28. Relay και DHCP static mapping 29. Υποστήριξη DHCPv6 Relay Υποστήριξη χρήσης φίλτρων ελέγχου και περιορισμού της κίνησης (access control lists - ACLs) με βάση τις IP διευθύνσεις 30. αποστολέα και παραλήπτη, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κ.λ.π.) και τις εφαρμογές (protocol numbers). 43/173

44 31. Υποστήριξη IPv6 ACLs Υποστήριξη φίλτρων 32. περιορισμού με βάση τη MAC διεύθυνση Υποστήριξη χρήσης φίλτρων για αποτροπή 33. spoofing και DoS (Denial Of Service) επιθέσεων και ενεργειών. Υποστήριξη περιορισμών προσπέλασης (Access 34. Control) βασισμένων στο χρόνο (time based) Υποστήριξη GRE, L2TP και 35. IEEE 802.1Q Tunnelling 36. Υποστήριξη L2TP security Υποστήριξη ενσωματωμένων 37. λειτουργιών stateful Firewall Δυνατότητα υποστήριξης λειτουργίας IPS χωρίς την 38. προσθήκη επιπλέον hardware Υποστήριξη Internet Key 39. Exchange Security Protocol Υποστήριξη IPSEC DES, 40. 3DES και AES κρυπτογράφησης Υποστήριξη Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), 41. Group Encrypted Transport (GETVPN) ή λειτουργικά ισοδύναμο RADIUS ή/και TACACS+ ή 42. λειτουργικά ισοδύναμο Υποστήριξη 43. διαλειτουργικότητας με Certificate Authority (CA) Υποστήριξη Network 44. Address Translation (NAT) Υποστήριξη RTP header 45. compression Υποστήριξη PIMv1/v2 ή 46. λειτουργικά ισοδύναμου για 44/173

45 IPv4 και IPv6 Υποστήριξη IGMP v2, v3 και 47. IGMP snooping 48. Υποστήριξη Multicast BGP Υποστήριξη τεχνικών Queuing (όπως Weighted Fair Queuing, Priority Queuing, Low Latency queuing και Custom 49. Queuing ή άλλες λειτουργικά ισοδύναμες) με σκοπό τον ορισμό προτεραιοτήτων στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών Υποστήριξη μηχανισμών διασφάλισης απαιτούμενου Bandwidth από άκρο σε άκρο σε δίκτυο ευρείας 50. περιοχής (WAN) για κάθε ανεξάρτητη εφαρμογή (CAR, RED, WRED ή άλλων λειτουργικά ισοδύναμων) Υποστήριξη marking, 51. policing και shaping Resource Reservation 52. Protocol (RSVP) Υποστήριξη καθορισμού ανεξάρτητης πολιτικής δρομολόγησης, για 53. δεδομένα διαφορετικών εφαρμογών (policy routing) τόσο για IPv4 όσο και για IPv6 κίνηση Υποστήριξη QoS 54. λειτουργιών για IPv6 κίνηση. 55. Υποστήριξη IEEE 802.1p 56. SNMP, SNMP v2c, SNMPv3 Υποστήριξη SNMP πάνω 57. από VPNs 58. RMON (alarms & events) Υποστήριξη IP Service Level 59. Agreement (SLA) με υποστήριξη κατ ελάχιστον 45/173

46 των λειτουργιών: ICMP Jitter, ICMP Echo UDP jitter, UDP echo TCP connect Υποστήριξη NetFlow, 60. Flexible NetFlow ή λειτουργικά ισοδύναμου Υποστήριξη Telnet, TFTP, 61. ΝΤΡ και SNTP Υποστήριξη διαχείρισης 62. τοπικά μέσω command line interface Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) θύρες Gigabit 63. Ethernet (10/100/1000 Mbps) autosensing Nα διαθέτει κατάλληλο 64. δομοστοιχείο VDSL2/ADSL2+ Να διαθέτει κατάλληλο 65. δομοστοιχείο SHDSL Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα τύπου USB για 66. χρήση εξωτερικού χώρου αποθήκευσης (Flash Storage) Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα (console) τύπου RJ- 45 ή USB για out-of-band 67. διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού. UL , EN , 68. IEC CFR, Part 15, EN , EN EN55022 Class A, CISPR Class A, EN Σε περίπτωση που το σημείο μεταπέσει στην κατηγορία 2B, ο 71. προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τις λειτουργικές 46/173

47 απαιτήσεις σε επίπεδο απόδοσης και bandwidth γραμμών διασύνδεσης της κατηγορίας 2B με βάση τον Πίνακα Γραμμών Διασύνδεσης. Σε κάθε σημείο της κατηγορίας 1Β θα εγκατασταθεί μία (1) μόνο μονάδα CPE, η οποία θα παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες στο σημείο 47/173

48 1.2.8 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2B Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Να αναφερθεί ο 1. κατασκευαστής και το μοντέλο 2. Αριθμός μονάδων 9 Αρθρωτή (Modular) 3. αρχιτεκτονική με δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη καρτών Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) υποδοχές για τοποθέτηση καρτών 4. επέκτασης που φέρουν θύρες συνδέσεων ευρείας περιοχής (WAN) και/ή καρτών φωνής (voice). 5. Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19 Συνολικό Throughput του κόμβου (pps) Απόδοση δρομολογητή σε επίπεδο WAN Bandwidth με ενεργοποιημένες υπηρεσίες Προσφερόμενη Μνήμη DRAM (ΜΒ) Μέγιστη υποστηριζόμενη Μνήμη DRAM (ΜΒ) Προσφερόμενη Μνήμη FLASH (ΜΒ) Μέγιστη υποστηριζόμενη Μνήμη FLASH (ΜΒ) Ζητείται με τροφοδοσία AC, 220V Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών ομοειδών δρομολογητών ή μεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου. >= >= 25 Μbps >= 512 >= 2048 >= 256 >= 4096 Υποστήριξη IEEE 802.1q 14. VLANs & trunking 15. Υποστήριξη PPP, Multilink ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 48/173

49 PPP 16. RIP, RIPv.2, Triggered RIP OSPF και OSPF on demand 17. circuit (RFC 1793) 18. BGP v4 IPv6 και IPv4/IPv6 Dual 19. Stack IPv6 Static Routing και 20. IPv6 Multicast 21. OSPF for IPv6 (OSPFv3) 22. RIP for IPv6 (RIPng) Υποστήριξη Equal και 23. Unequal Cost Paths Load Balancing 24. Υποστήριξη NHRP DHCP Server, DHCP 25. Client/Proxy Client, DHCP Relay Υποστήριξη χρήσης φίλτρων περιορισμού προσπέλασης και δρομολόγησης κατά βούληση του διαχειριστή του συστήματος [λειτουργία ως packet filter με βάση τις 26. IP διευθύνσεις παραλήπτη και αποστολέα, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κ.λπ.) και τις εφαρμογές (protocol numbers)] Υποστήριξη φίλτρων 27. περιορισμού με βάση τη MAC διεύθυνση Να διαθέτει ενσωματωμένο SSH v1 Client και 28. υποστήριξη για SSH v1 Server RADIUS ή/και TACACS+ ή 29. λειτουργικά ισοδύναμο Υποστήριξη Network 30. Address Translation (NAT) 31. Yποστήριξης 49/173

50 ενσωματωμένων λειτουργιών stateful Firewall Δυνατότητα υποστήριξης λειτουργίας IPS χωρίς την 32. προσθήκη επιπλέον hardware Δυνατότητα υποστήριξης 33. Internet Key Exchange Security Protocol Δυνατότητα υποστήριξης 34. IPSEC DES και 3DES κρυπτογράφησης Υποστήριξη 35. διαλειτουργικότητας με Certificate Authority (CA) Υποστήριξη Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), 36. Group Encrypted Transport (GETVPN) ή λειτουργικά ισοδύναμο Υποστήριξη τεχνικών Queuing (όπως Weighted Fair Queuing, Priority Queuing και Custom Queuing ή άλλες 37. λειτουργικά ισοδύναμες) με σκοπό τον ορισμό προτεραιοτήτων στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών Υποστήριξη μηχανισμών διασφάλισης απαιτούμενου Bandwidth από άκρο σε άκρο σε δίκτυο ευρείας 38. περιοχής (WAN) για κάθε ανεξάρτητη εφαρμογή (GTS, FRTS, CAR, RED ή άλλων λειτουργικά ισοδύναμων) Resource Reservation 39. Protocol (RSVP) Υποστήριξη καθορισμού 40. ανεξάρτητης πολιτικής δρομολόγησης, για 50/173

51 δεδομένα διαφορετικών εφαρμογών (policy routing) 41. Υποστήριξη IEEE 802.1p SNMP και SNMP v2c, 42. SNMPv3 Υποστήριξη SNMP πάνω 43. από VPNs 44. RMON (alarms & events) Υποστήριξη Telnet, TFTP, 45. ΝΤΡ και SNTP Υποστήριξη διαχείρισης 46. τοπικά μέσω command line interface Υποστήριξη HTTP 1.1 Web 47. Server και Web Client Να διαθέτει τουλάχιστον δύο θύρες Gigabit Ethernet 48. (10/100/1000 Mbps autosensing) Να διαθέτει τουλάχιστον 49. δύο (2) θύρες USB γενικής χρήσης Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of band 50. διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού. Nα διαθέτει κατάλληλο 51. δομοστοιχείο VDSL2/ADSL2+ Να διαθέτει κατάλληλο 52. δομοστοιχείο SHDSL Δυνατότητα υποστήριξης 53. υπηρεσιών Voice over IP Η323 & SIP IEC EN EN EN EN Σε περίπτωση που το σημείο μεταπέσει στην 58. κατηγορία 3Β, ο προσφερόμενος εξοπλισμός 51/173

52 θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τις λειτουργικές απαιτήσεις σε επίπεδο απόδοσης και bandwidth γραμμών διασύνδεσης της κατηγορίας 3Β με βάση τον Πίνακα Γραμμών Διασύνδεσης. Σε κάθε σημείο της κατηγορίας 2Β θα εγκατασταθεί μία (1) μόνο μονάδα CPE, η οποία θα παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες στο σημείο 52/173

53 1.2.9 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3B Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Να αναφερθεί ο 1. κατασκευαστής και το μοντέλο 2. Αριθμός μονάδων 9 Αρθρωτή (Modular) 3. αρχιτεκτονική με δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη καρτών Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) υποδοχές για τοποθέτηση καρτών 4. επέκτασης που φέρουν θύρες συνδέσεων ευρείας περιοχής (WAN) και/ή καρτών φωνής (voice). 5. Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19 Συνολικό Throughput του κόμβου (pps) Απόδοση δρομολογητή σε επίπεδο WAN Bandwidth με ενεργοποιημένες υπηρεσίες Προσφερόμενη Μνήμη DRAM (ΜΒ) Μέγιστη υποστηριζόμενη Μνήμη DRAM (ΜΒ) Προσφερόμενη Μνήμη FLASH (ΜΒ) Μέγιστη υποστηριζόμενη Μνήμη FLASH (ΜΒ) Ζητείται με τροφοδοσία AC, 220V Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών ομοειδών δρομολογητών ή μεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου. >= >= 25 Μbps >= 512 >= 2048 >= 256 >= 4096 Υποστήριξη IEEE 802.1q 14. VLANs & trunking 15. Υποστήριξη PPP, Multilink ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 53/173

54 PPP 16. RIP, RIPv.2, Triggered RIP OSPF και OSPF on demand 17. circuit (RFC 1793) 18. BGP v4 IPv6 και IPv4/IPv6 Dual 19. Stack IPv6 Static Routing και 20. IPv6 Multicast 21. OSPF for IPv6 (OSPFv3) 22. RIP for IPv6 (RIPng) Υποστήριξη Equal και 23. Unequal Cost Paths Load Balancing 24. Υποστήριξη NHRP DHCP Server, DHCP 25. Client/Proxy Client, DHCP Relay Υποστήριξη χρήσης φίλτρων περιορισμού προσπέλασης και δρομολόγησης κατά βούληση του διαχειριστή του συστήματος [λειτουργία ως packet filter με βάση τις 26. IP διευθύνσεις παραλήπτη και αποστολέα, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κ.λπ.) και τις εφαρμογές (protocol numbers)] Υποστήριξη φίλτρων 27. περιορισμού με βάση τη MAC διεύθυνση Να διαθέτει ενσωματωμένο SSH v1 Client και 28. υποστήριξη για SSH v1 Server RADIUS ή/και TACACS+ ή 29. λειτουργικά ισοδύναμο Υποστήριξη Network 30. Address Translation (NAT) 31. Yποστήριξης 54/173

55 ενσωματωμένων λειτουργιών stateful Firewall Δυνατότητα υποστήριξης λειτουργίας IPS χωρίς την 32. προσθήκη επιπλέον hardware Δυνατότητα υποστήριξης 33. Internet Key Exchange Security Protocol Δυνατότητα υποστήριξης 34. IPSEC DES και 3DES κρυπτογράφησης Υποστήριξη 35. διαλειτουργικότητας με Certificate Authority (CA) Υποστήριξη Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), 36. Group Encrypted Transport (GETVPN) ή λειτουργικά ισοδύναμο Υποστήριξη τεχνικών Queuing (όπως Weighted Fair Queuing, Priority Queuing και Custom Queuing ή άλλες 37. λειτουργικά ισοδύναμες) με σκοπό τον ορισμό προτεραιοτήτων στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών Υποστήριξη μηχανισμών διασφάλισης απαιτούμενου Bandwidth από άκρο σε άκρο σε δίκτυο ευρείας 38. περιοχής (WAN) για κάθε ανεξάρτητη εφαρμογή (GTS, FRTS, CAR, RED ή άλλων λειτουργικά ισοδύναμων) Resource Reservation 39. Protocol (RSVP) Υποστήριξη καθορισμού 40. ανεξάρτητης πολιτικής δρομολόγησης, για 55/173

56 δεδομένα διαφορετικών εφαρμογών (policy routing) 41. Υποστήριξη IEEE 802.1p SNMP και SNMP v2c, 42. SNMPv3 Υποστήριξη SNMP πάνω 43. από VPNs 44. RMON (alarms & events) Υποστήριξη Telnet, TFTP, 45. ΝΤΡ και SNTP Υποστήριξη διαχείρισης 46. τοπικά μέσω command line interface Υποστήριξη HTTP 1.1 Web 47. Server και Web Client Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) θύρες Gigabit 48. Ethernet (10/100/1000 Mbps autosensing) Να διαθέτει τουλάχιστον 49. δύο (2) θύρες USB γενικής χρήσης Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of band 50. διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού. Nα διαθέτει κατάλληλο 51. δομοστοιχείο VDSL2/ADSL2+ Να διαθέτει κατάλληλο 52. δομοστοιχείο SHDSL Δυνατότητα υποστήριξης 53. υπηρεσιών Voice over IP Η323 & SIP IEC EN EN EN EN Σε περίπτωση που το σημείο μεταπέσει στην 58. κατηγορία 4Β, ο προσφερόμενος εξοπλισμός 56/173

57 θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τις λειτουργικές απαιτήσεις σε επίπεδο απόδοσης και bandwidth γραμμών διασύνδεσης της κατηγορίας 4Β με βάση τον Πίνακα Γραμμών Διασύνδεσης. Σε κάθε σημείο της κατηγορίας 3Β θα εγκατασταθεί μία (1) μόνο μονάδα CPE, η οποία θα παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες στο σημείο 57/173

58 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4B Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Να αναφερθεί ο 1. κατασκευαστής και το μοντέλο 2. Αριθμός μονάδων 40 Αρθρωτή (Modular) 3. αρχιτεκτονική με δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη καρτών Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) υποδοχές για τοποθέτηση καρτών 4. επέκτασης που φέρουν θύρες συνδέσεων ευρείας περιοχής (WAN) και/ή καρτών φωνής (voice). 5. Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19 Συνολικό Throughput του κόμβου (pps) Απόδοση δρομολογητή σε επίπεδο WAN Bandwidth με ενεργοποιημένες υπηρεσίες Προσφερόμενη Μνήμη DRAM (ΜΒ) Μέγιστη υποστηριζόμενη Μνήμη DRAM (ΜΒ) Προσφερόμενη Μνήμη FLASH (ΜΒ) Μέγιστη υποστηριζόμενη Μνήμη FLASH (ΜΒ) Ζητείται με τροφοδοσία AC, 220V Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών ομοειδών δρομολογητών ή μεταγωγέων στην τοπολογία του δικτύου. >= >= 25 Μbps >= 512 >= 2048 >= 256 >= 4096 Υποστήριξη IEEE 802.1q 14. VLANs & trunking 15. Υποστήριξη PPP, Multilink ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 58/173

59 PPP 16. RIP, RIPv.2, Triggered RIP OSPF και OSPF on demand 17. circuit (RFC 1793) 18. BGP v4 IPv6 και IPv4/IPv6 Dual 19. Stack IPv6 Static Routing και 20. IPv6 Multicast 21. OSPF for IPv6 (OSPFv3) 22. RIP for IPv6 (RIPng) Υποστήριξη Equal και 23. Unequal Cost Paths Load Balancing 24. Υποστήριξη NHRP DHCP Server, DHCP 25. Client/Proxy Client, DHCP Relay Υποστήριξη χρήσης φίλτρων περιορισμού προσπέλασης και δρομολόγησης κατά βούληση του διαχειριστή του συστήματος [λειτουργία ως packet filter με βάση τις 26. IP διευθύνσεις παραλήπτη και αποστολέα, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα (UDP, TCP, ICMP κ.λπ.) και τις εφαρμογές (protocol numbers)] Υποστήριξη φίλτρων 27. περιορισμού με βάση τη MAC διεύθυνση Να διαθέτει ενσωματωμένο SSH v1 Client και 28. υποστήριξη για SSH v1 Server RADIUS ή/και TACACS+ ή 29. λειτουργικά ισοδύναμο Υποστήριξη Network 30. Address Translation (NAT) 31. Yποστήριξης 59/173

60 ενσωματωμένων λειτουργιών stateful Firewall Δυνατότητα υποστήριξης λειτουργίας IPS χωρίς την 32. προσθήκη επιπλέον hardware Δυνατότητα υποστήριξης 33. Internet Key Exchange Security Protocol Δυνατότητα υποστήριξης 34. IPSEC DES και 3DES κρυπτογράφησης Υποστήριξη 35. διαλειτουργικότητας με Certificate Authority (CA) Υποστήριξη Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), 36. Group Encrypted Transport (GETVPN) ή λειτουργικά ισοδύναμο Υποστήριξη τεχνικών Queuing (όπως Weighted Fair Queuing, Priority Queuing και Custom Queuing ή άλλες 37. λειτουργικά ισοδύναμες) με σκοπό τον ορισμό προτεραιοτήτων στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων εφαρμογών Υποστήριξη μηχανισμών διασφάλισης απαιτούμενου Bandwidth από άκρο σε άκρο σε δίκτυο ευρείας 38. περιοχής (WAN) για κάθε ανεξάρτητη εφαρμογή (GTS, FRTS, CAR, RED ή άλλων λειτουργικά ισοδύναμων) Resource Reservation 39. Protocol (RSVP) Υποστήριξη καθορισμού 40. ανεξάρτητης πολιτικής δρομολόγησης, για 60/173

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41419 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41419 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41419 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 1 / 56 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αρ. πρωτ. 71/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ (ROUTERS) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ. Αρ. πρωτ. 71/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ (ROUTERS) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. πρωτ. 71/27-01-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ (ROUTERS) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ7Λ7-ΓΒ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Περιστέρι, 6/6/2013. Αρ. Πρωτ.: 111400

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ7Λ7-ΓΒ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Περιστέρι, 6/6/2013. Αρ. Πρωτ.: 111400 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 6/6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Αριθμός μονάδων >= 5

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Αριθμός μονάδων >= 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα:09.2.206 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 27262 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 9990086 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου Πληροφορίες: Θεολόγος Τσιγάρος Τηλ. 2241099166 Φαξ:2241099044 rhodes_ype@aegean.gr Μυτιλήνη : 2/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 25/11/2010 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 148428/1 12 2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μοντέλο Κατασκευαστής Αριθμός μονάδων Αρχιτεκτονική: Να διαθέτει πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα

Διαβάστε περισσότερα

: 18 / 07 / 2014 . 146538 : 17 : 15351 : 213-2005169 : 210 6032 543 (6.000,00 ). 1) 2) 6) 25 / 07 / 2014 08:00 14:30

: 18 / 07 / 2014 . 146538 : 17 : 15351 : 213-2005169 : 210 6032 543        (6.000,00 ). 1) 2) 6)  25 / 07 / 2014 08:00 14:30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: 7 ο Χλµ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: 3 Παλλήνη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής χωρίς Φ.Π.Α..

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής χωρίς Φ.Π.Α.. Να αναρτηθεί στο διαδίκτυο Αθήνα, 11.07.2014 Α.Π. : 3041 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ ΕΥΗ- ΣΑΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Τηλέφωνο: 210 3664793-210 3664796 ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Περιεχόμενα Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 5 Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 6 Δ.1.1.1 Αρχιτεκτονική του Νέου ΟΠΣ 6 Δ.1.1.2 Ασφάλεια Δεδομένων και

Διαβάστε περισσότερα

««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Π.Α.»

««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Π.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3-12-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Μακρανδρεου Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4202 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΙΚΤΥΟΥ CPV: 32424000-1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΙΚΤΥΟΥ CPV: 32424000-1 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΙΚΤΥΟΥ CPV: 32424000-1 Α. Data Center Switch (Κεντρικοί Μεταγωγείς) Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Nα αναφερθεί ο κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΙΛΑ 50100 ΚΟΖΑΝΗ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Ζητούµενα Είδη του Έργου (Συσκευές, Υλικά, Εργασίες, Υπηρεσίες) Α/Α ΕΙ ΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προµήθεια, εγκατάσταση και παραµετροποίη

Πίνακας 1. Ζητούµενα Είδη του Έργου (Συσκευές, Υλικά, Εργασίες, Υπηρεσίες) Α/Α ΕΙ ΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προµήθεια, εγκατάσταση και παραµετροποίη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πάτρα : 21/11/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ: 35419 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τµήµα : Οικονοµικό(Γρ.Προµηθειών)

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 999100816 Πάτρα: Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για κατάθεση

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές»

«Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές» Πειραιάς 24-05-2005 «Τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση πιλοτικού συστήματος ασύρματης διάδοσης δεδομένων μέσω διαδικτύου σε κτίρια του ΥΕΝ, ΑΕΝ και Λιμενικές Αρχές» 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Η ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο

Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο Εισαγωγή Ένα δίκτυο αποτελείται από ενεργά και παθητικά στοιχεία. Στα παθητικά στοιχεία εντάσσονται τα καλώδια και τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 2β: Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς

Τεύχος 2β: Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 1 Η ΦΑΣΗ Τεύχος 2β: Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφοράς Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Μ. Νικολούδη Τηλ.: 210-8110762 Fax: 210-8110772 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4 ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4413 -- 20 Οκτωβρίου 2017 Προμήθεια μονάδας ελέγχου πρόσβασης (Firewall) σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝ/Α4 ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 4463 ΑΑΥ Φ.815.1/3516/16/Σ.4328/29/ 08/2016/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ ΔΠ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 2α: Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης

Τεύχος 2α: Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 1 Η ΦΑΣΗ Τεύχος 2α: Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΘΗΡΑ, 27-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 654 04 ΚΑΒΑΛΑ Τ.Θ. 1194 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. 654 04 ΚΑΒΑΛΑ Τ.Θ. 1194 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α Α: Ω43Φ4691Ο8-5Α7 /ΝΣΗ: ιοικητικού - Οικονοµικού Καβάλα 08/10/2014 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων, Προµηθειών & Περιουσίας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Fax: 210-8253760 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 25/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

20 GE + 4 GE Combo SFP + 2 10G Slots L3 Managed Stackable Switch

20 GE + 4 GE Combo SFP + 2 10G Slots L3 Managed Stackable Switch GTL-2691 Έκδοση υλικού (h/w): 1 Modules are to be ordered separately. 20 GE + 4 GE Combo SFP + 2 10G Slots L3 Managed Stackable Switch The LevelOne GEL-2691 is a Layer 3 Managed switch with 24 x 1000Base-T

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Εισαγωγή Πρότυπο τριών Διαστάσεων Λειτουργίας Μοντέλο Διαχείρισης FCAPS Το Δίκτυο του Ε.Μ.Π. Περιβάλλον Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Εισαγωγή Πρότυπο τριών Διαστάσεων Λειτουργίας Μοντέλο Διαχείρισης FCAPS Το Δίκτυο του Ε.Μ.Π. Περιβάλλον Εργαστηριακών Ασκήσεων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Εισαγωγή Πρότυπο τριών Διαστάσεων Λειτουργίας Μοντέλο Διαχείρισης FCAPS Το Δίκτυο του Ε.Μ.Π. Περιβάλλον Εργαστηριακών Ασκήσεων Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr www.netmode.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Τεχνικής Προσφοράς

Πίνακες Τεχνικής Προσφοράς Πίνακες Τεχνικής Προσφοράς ΟΜΑΔΑ 1 (Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Χρηστών) ΠΙΝ.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Επεξεργαστής Intel Core i3-6100 ή μεταγενέστερο 2. Μητρική με Socket 1151

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2. Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2. Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682 Aπό: Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Διεύθυνση: Αγίας Φιλοθέης 21 Τ.Κ: 10556 Aθήνα Γραφείο: Διαχείρισης Έργων Email: e.papagiannis@iaath.gr Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα και το ιαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

ιαδίκτυα και το ιαδίκτυο (Internetworking and the Internet) ιαδίκτυα και το ιαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν µεταξύ τους Πως συνδέονται ανοµοιογενή δίκτυα µεταξύ τους Εικονικά κυκλώµατα συνδεδεµένα σε σειρά ιαδικτύωση

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050 Αθήνα,10/10/2014 Αρ. πρωτ.: 51730 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 24 Οκτωβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 291534 (10781) 332196 (12353)

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050 Αθήνα,10/10/2014 Αρ. πρωτ.: 51730 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: Πρωτόκολλα Επικοινωνίας ιαδικτύου. Εξάµηνο: 3ον. Κεφάλαιο 8 ον : ΕπίπεδοΕφαρµογής (Application Layer) Στεργίου Ελευθέριος

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: Πρωτόκολλα Επικοινωνίας ιαδικτύου. Εξάµηνο: 3ον. Κεφάλαιο 8 ον : ΕπίπεδοΕφαρµογής (Application Layer) Στεργίου Ελευθέριος ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τµήµα: Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΜΑΘΗΜΑ: Πρωτόκολλα Επικοινωνίας ιαδικτύου Εξάµηνο: 3ον Κεφάλαιο 8 ον : ΕπίπεδοΕφαρµογής (Application Layer) Υπεύθυνος Μαθήµατος: Στεργίου

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 1

Γ-1-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Γ-1-1 ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» στη διακήρυξη Φ.965/56/6551420/Σ.3218 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΤΜΗΜΑ IV 17 Οκτ 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ Εισαγωγή Οι προδιαγραφές του υλικού που ακολουθούν, έχουν βασιστεί στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και στα Προγράμματα σπουδών Πληροφορικής για το Γυμνάσιο και το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Διαχείριση Ασφαλείας (ΙΙ) Πρωτόκολλα & Αρχιτεκτονικές Firewalls Anomaly & Intrusion Detection Systems (IDS)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Διαχείριση Ασφαλείας (ΙΙ) Πρωτόκολλα & Αρχιτεκτονικές  Firewalls Anomaly & Intrusion Detection Systems (IDS) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Διαχείριση Ασφαλείας (ΙΙ) Πρωτόκολλα & Αρχιτεκτονικές email Firewalls Anomaly & Intrusion Detection Systems (IDS) Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr www.netmode.ntua.gr 30/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέρκυρα, 07/11/2016 6 η Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 21013 ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.:2661360868 FAX:2661081086

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : Α/Α : EA1/2017 Α.Π : KY/

Αθήνα : Α/Α : EA1/2017 Α.Π : KY/ Αθήνα : 13.11.2017 Α/Α : EA1/2017 Α.Π : KY/2017-1175 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 3 δρομολογητών (routers), 2 firewalls και υπηρεσιών παραμετροποίησης τους για την αναβάθμιση ενεργού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3ος όροφος Τ.Κ. 38333 Βόλος Βόλος, 21-01-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 39/21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA ATZENTA Ασφάλεια Ασύρματου Δικτύου Ενσωμάτωση στα ήδη υπάρχοντα συστήματα ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» (Β Φάση Κλειστού Διαγωνισμού) Αναθέτουσα Αρχή: ΗΔΙΚΑ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 6: Αρχιτεκτονική TCP/IP

Μάθημα 6: Αρχιτεκτονική TCP/IP Μάθημα 6: Αρχιτεκτονική TCP/IP 6.1 Συσχέτιση OSI και TCP/IP Η αρχιτεκτονική TCP/IP ακολουθεί ένα πρότυπο διαστρωμάτωσης παρόμοιο με το μοντέλο OSI. Η αντιστοιχία φαίνεται στο σχήμα 6.1. Η ονομασία της

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

3-Slot Gigabit Modular L2 Managed Switch

3-Slot Gigabit Modular L2 Managed Switch MSL-3S79 Έκδοση υλικού (h/w): 1 Modules are to be ordered separately. 3-Slot Gigabit Modular L2 Managed Switch The MSL-3S79, is a multi-port Layer 2 managed switch with 3 slots for 8-port Gigabit Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΣΗΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΣΗΛ , FAX: ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΣΗΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΣΗΛ , FAX: , Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΣΗΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΣΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Ν ο 75/2010 ΠΡΟΦΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Εισαγωγή: Το Internet, Μοντέλο Διαχείρισης FCAPS, Ανασκόπηση TCP/IP, Στατιστικές, Ονοματοδοσία στο Internet Β.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Εισαγωγή: Το Internet, Μοντέλο Διαχείρισης FCAPS, Ανασκόπηση TCP/IP, Στατιστικές, Ονοματοδοσία στο Internet Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Εισαγωγή: Το Internet, Μοντέλο Διαχείρισης FCAPS, Ανασκόπηση TCP/IP, Στατιστικές, Ονοματοδοσία στο Internet Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr www.netmode.ntua.gr 13/10/2014 Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A4 ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A4 ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λάρισα, 08 Ιουνίου 2017 Αρ.Πρωτ: 3932 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001748705 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/1832 2013-11-29 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14SYMV001931313 2014-03-18 ΣΥΜΒΑΣΗ 30.206,38 ΕΥΡΩ Για την Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

48 GE + 2 GE SFP Web Smart Switch

48 GE + 2 GE SFP Web Smart Switch GSW-4876 Version: 3 48 GE + 2 GE SFP Web Smart Switch Το GSW-4876 είναι ένα έξυπνο Layer 2 Web Smart Switch από την LevelOne και είναι εξοπλισμένο με 48 x 10/100/1000 Base-T και 2 SFP (διαμοιραζόμενες)

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Β. Μάγκλαρης 14/12/2015.

Β. Μάγκλαρης 14/12/2015. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ευφυείς Προγραμματιζόμενες Δικτυακές Υποδομές (Ι) Κίνητρα για Software Defined Networking SDN Το Πρωτόκολλο OpenFlow Εφαρμογές σε Κατανεμημένες Υπολογιστικές Υποδομές Β. Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή στα πρωτόκολλα TCP/IP και το INTERNET 2.1. Μέσα μετάδοσης, φυσικές διευθύνσεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή στα πρωτόκολλα TCP/IP και το INTERNET 2.1. Μέσα μετάδοσης, φυσικές διευθύνσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.0. Επισκόπηση 1.1. Δίκτυα υπολογιστών 1.2. Πρωτόκολλα δικτύων υπολογιστών 1.3. Το πρόβλημα της διαχείρισης 1.4. Μοντέλα και πρότυπα διαχείρισης 1.5. Τρόποι διακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ : Εισαγωγή στην IPv6 τεχνολογία

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ : Εισαγωγή στην IPv6 τεχνολογία Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ : Εισαγωγή στην IPv6 τεχνολογία Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Περιεχόμενα Αναφορά στις βασικές αρχές του IPv6 Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘ. ΠΡΟΓΡΑΜ. & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ηράκλειο, 26-09-2013 Θέµα: «Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού για την συντήρηση και διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Ασφάλεια Δικτύων Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Περίμετρος Δικτύου Αποτελεί κρίσιμο ζήτημα η περιφρούρηση της περιμέτρου δικτύου Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης Προϋπολογισμός: 5.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Wi-Fi Ηotspot ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Wi-Fi Ηotspot ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Wi-Fi Ηotspot ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ οι επιβάτες αξιοποιούν τον χρόνο που ταξιδεύουν μαζί σας 1 EΙΣΑΓΩΓΗ E-mails, αγορές online, chat με φίλους και συναδέλφους, Facebook και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τίτλος Έργου Ανάπτυξη διαδικτυακών ερευνητικών υποδομών

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τίτλος Έργου Ανάπτυξη διαδικτυακών ερευνητικών υποδομών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου Ανάπτυξη διαδικτυακών ερευνητικών υποδομών Αντικείμενο ιαγωνισμού Προμήθεια μεταγωγέων τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 04/08/2015 Αρ. πρωτ. 914 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.700,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 6 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Ποιότητα Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ : Τεχνολογία MPLS

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ : Τεχνολογία MPLS Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ : Τεχνολογία MPLS Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Εισαγωγή MPLS τεχνολογία MPLS switching MPLS Virtual Private Networks MPLS

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθήματος

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθήματος Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθήματος Ερώτηση: EAM1. Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά δεν αποτελεί κριτήριο κατηγοριοποίησης δικτύων. Κλίμακα Τεχνολογία μετάδοσης Πλήθος τερματικών εντός του δικτύου Ερώτηση:

Διαβάστε περισσότερα

24 GE + 2 GE SFP L2 Managed Switch

24 GE + 2 GE SFP L2 Managed Switch GEL-2670 Έκδοση υλικού (h/w): 1 24 GE + 2 GE SFP L2 Managed Switch The LevelOne GEL-2670 is an intelligent L2 Managed Switch with 24 x 1000Base-T ports and 2 x 100/1000BASE-X SFP (Small Form Factor Pluggable)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΠΡΟΜ. : 24/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΠΡΟΜ. : 24/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΠΡΟΜ. : 24/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) :

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 9: Συγκριτική Παρουσίαση βασικών τεχνολογιών VPN

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 9: Συγκριτική Παρουσίαση βασικών τεχνολογιών VPN Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 9: Συγκριτική Παρουσίαση βασικών τεχνολογιών VPN Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιοργάνωση: : Σύµβουλος Πληροφορικής & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ε Α Αθήνας ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μέρος 3 ο : Θέµατα ικτύωσης Εισηγητές: Ζάχος Κωνσταντίνος, Λιάσκας Ταξιάρχης, Παπαϊωάννου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer)

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Μοντέλα υπηρεσιών του επιπέδου δικτύου Προώθηση έναντι δρομολόγησης (forwarding vs routing) IP: Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1. 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής 1.3 Αριθμός Τεμαχίων 1.4 Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΟΜΑΔΑ 1 (Μηχανογραφικός εξοπλισμός χρηστών)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΟΜΑΔΑ 1 (Μηχανογραφικός εξοπλισμός χρηστών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Ειδών /Προϋπολογισμού της Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικός Διάλογος)

Πίνακας Ειδών /Προϋπολογισμού της Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικός Διάλογος) Πίνακας Ειδών /Προϋπολογισμού της Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικός Διάλογος) Πίνακες Ομάδων/Προϋπολογισμού ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 154.180,00 Ομάδες - Είδη Περιγραφή Προυπολογισμός Ομάδα 1 Άλλα Εκτυπωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 1. Τεχνικές Προδιαγραφές 2. Προϋπολογισμός 3. Έντυπο προσφοράς τεχνικών προδιαγραφών 4. Προϋπολογισμός Προσφοράς

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 1. Τεχνικές Προδιαγραφές 2. Προϋπολογισμός 3. Έντυπο προσφοράς τεχνικών προδιαγραφών 4. Προϋπολογισμός Προσφοράς ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. Τεχνικές Προδιαγραφές 2. Προϋπολογισμός 3. Έντυπο προσφοράς τεχνικών προδιαγραφών 4. Προϋπολογισμός Προσφοράς ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΙΨ646Ψ8Ζ6-Ε10 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14SYMV001833193 2014-01-20 ΣΥΜΒΑΣΗ Στο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σήμερα την 30/12/2013 και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 06/04/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 06/04/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 06/04/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ.: 2678 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Ασύρματη Ζεύξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών Διδάσκων: Απόστολος Γκάμας (Διδάσκων ΠΔ 407/80) Ενδεικτική Λύση 3 ης Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Draytek Vigor 2700VG Annex A

Draytek Vigor 2700VG Annex A Draytek Vigor 2700VG Annex A Από το Forum του http://www.adslgr.com/forum Όπως βλέπουμε η σύνδεσμολογία του είναι απλή και αφού το τοποθετήσουμε κάπου (είναι λίγο μεγάλο σε μέγεθος και μιάζει με σαλάχι)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ Προηγμένα Εργαλεία Διαχείρισης στα Εθνικά Ερευνητικά & Εκπαιδευτικά Δίκτυα - National Research & Education Networks NRENs (II) Κατανεμημένες Δικτυακές και Υπολογιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 07 ΑΠΟ 13

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 07 ΑΠΟ 13 Διακήρυξη : ΧΧΧΧ-ΧΧΧ Αντικείμενο : Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών δεδομένων (Data Network) ΔΕΔΔΗΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 07 ΑΠΟ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών (CODEC) ήχου μέσω δικτύου IP

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών (CODEC) ήχου μέσω δικτύου IP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών (CODEC) ήχου μέσω δικτύου IP (Audio over IP Contribution CODECS). ΜΑΪΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP

Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP Ημερομηνία παράδοσης 2 εβδομάδες μετά την έναρξη της άσκησης 1. Γενικά για το TCP/IP Η ομάδα πρωτοκόλλων TCP/IP επιτρέπει σε υπολογιστές όλων των μεγεθών, από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Υπολογιστές και Τεχνολογία Επικοινωνιών Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον

Κεφάλαιο 2. Υπολογιστές και Τεχνολογία Επικοινωνιών Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον Κεφάλαιο 2 Υπολογιστές και Τεχνολογία Επικοινωνιών Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον Εισαγωγή Μέσα αποθήκευσης Δίκτυα υπολογιστών Βάσεις δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών Σύνολο από υπολογιστές ή συσκευές διασυνδεδεμένες

Διαβάστε περισσότερα

Παραλαβή του διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΔΕΘ-HELEXPO:

Παραλαβή του διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΔΕΘ-HELEXPO: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. :3005 Θεσσαλονίκη, 18.12.2015 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ\ΕΙΧΗΜΥΘ»

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ\ΕΙΧΗΜΥΘ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17068 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα