R&TTE 1999/5/CE : - ~ τηλ: ~ φαξ: ~

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "R&TTE 1999/5/CE : - www.doorado.gr ~ τηλ: 2105551680 ~ φαξ: 2121219038 ~ e-mail: doorado@gmail.com"

Transcript

1 DS Ασύρµατο Πληκτρολόγιο (Ασύρµατος Ψηφιακός Επιλογέας) Επισηµάνσεις και Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης. Επισηµάνσεις Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για τη χρήση για το οποίο το προορίζετε, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο κεφάλαιο «Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Η Mhouse δεν είναι υπεύθυνη για ζηµιές που θα προκληθούν από µη σωστή µεταχείριση του προϊόντος, διαφορετική από αυτή που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε την ισχύουσα τοπική νοµοθεσία. Το πληκτρολόγιο πρέπει να κρατιέται σε επαρκή απόσταση από πηγές θερµότητας και γυµνές φλόγες οι οποίες µπορούν να προκαλέσουν ζηµιές, δυσλειτουργίες και επικίνδυνες καταστάσεις. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι µπαταρίες του πληκτρολογίου περιέχουν υλικά που χαρακτηρίζονται ως ρύποι: µην τα απορρίπτεται µε άλλα υλικά, αλλά συµµορφωθείτε µε την ισχύουσα τοπική νοµοθεσία. Ειδικές επισηµάνσεις που αφορούν την επιδιωκόµενη εφαρµογή του προϊόντος σχετικά µε την οδηγία R&TTE 999/5/CE : - Αυτό το προϊόν συµµορφώνεται µε τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο τµήµα της οδηγίας R&TTE αφορώντας τη χρήση του προϊόντος που προδιαγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Η χρήση του προϊόντος αυτού απαγορεύεται για χρήση διαφορετική από αυτές που έχουν καθοριστεί. - Το χρησιµοποιηθέν φάσµα ραδιοσυχνοτήτων είναι αντικείµενο εξέτασης σχετικά µε την τοπική νοµοθεσία. Πάντως, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανεπιφύλακτα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελβετία. - Εκείνοι που εγκαθιστούν το προϊόν σε χώρα που δεν προαναφέρεται είναι υπεύθυνοι ότι η συχνότητα λειτουργίας επιτρέπεται στην τοποθεσία που εγκαθίσταται Περιγραφή του προϊόντος και εφαρµογές Το πληκτρολόγιο DS (σχ. ) είναι ένα τηλεχειριστήριο το οποίο, αφού έχετε εισάγει τον απόρρητο κωδικό, επιτρέπει τον τηλεχειρισµό των συµβατών δεκτών ή πινάκων ελέγχου µηχανισµών κίνησης πορτών και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε αυτόµατα συστήµατα Mhouse. O απόρρητος συνδυασµός εισάγεται µέσω των 0 κουµπιών [Χ] του σχ. (από 0 έως 9), ενώ τα κουµπιά [Υ] του σχ. χρησιµοποιούνται για να σταλούν οι τύποι εντολών σε έναν αυτοµατισµό ή για να ελέγξουν διαφορετικούς συνδυασµούς (κουµπιά διαβίβασης εντολών). Ένα άλλο κουµπί [Ζ] του σχ. χρησιµοποιείται για να φωτιστούν τα κουµπιά σε περίπτωση που υπάρχει ελλιπής φωτισµός. Μια σειρά από µικρής διάρκειας ήχους (µπιπ) επιβεβαιώνει ότι η εντολή στέλνεται κατά τη διάρκεια της µετάδοσης. Το DS έχει ένα βαθµό προστασίας ΙΡ που το κάνει κατάλληλο για εξωτερική χρήση.

2 2. Προγραµµατισµός του DS από απόσταση Εάν υπάρχει άλλο τηλεχειριστήριο ήδη προγραµµατισµένο στο δέκτη, τότε το πληκτρολόγιο DS µπορεί να προγραµµατιστεί όπως περιγράφεται παρακάτω. Ωστόσο πρέπει να ανατρέξετε στις οδηγίες του υπάρχοντος τηλεχειριστηρίου για να εφαρµόσετε τον προγραµµατισµό από απόσταση. Σε περίπτωση που δεν τις έχετε διαθέσιµες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα Όµως, επειδή η διαδικασία προγραµµατισµού µπορεί να είναι διαφορετική, εξαρτώµενη από το προϊόν, το καλύτερο θα ήταν να ανατρέξετε στις πρωτότυπες οδηγίες. Ένα νέο πληκτρολόγιο DS µπορεί να προγραµµατιστεί χωρίς τη χρήση των κουµπιών του δέκτη. Αυτό που µόνο χρειάζεστε είναι ένα τηλεχειριστήριο που είναι ήδη σε λειτουργία ( παλαιό ). Το πληκτρολόγιο DS θα αποθηκεύσει τα χαρακτηριστικά του παλαιού, π.χ. αν το παλαιό τηλεχειριστήριο δουλεύει µε τον Τύπο και το νέο θα δουλεύει µε τον ίδιο τύπο. Σε αυτή την περίπτωση, κατά τη διάρκεια του προγραµµατισµού, µπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε κουµπί στα δύο τηλεχειριστήρια. Αν όµως το παλαιό δουλεύει µε τον Τύπο 2, πρέπει να πατήσετε το κουµπί που ανταποκρίνεται στην εντολή του παλαιού που θέλετε να αντιγράψετε και το κουµπί που στο DS θέλετε να αποθηκευτεί η ίδια εντολή. Εκτελέστε τα ακόλουθα στάδια έχοντας τόσο το παλαιό, όσο και το πληκτρολόγιο DS εντός της εµβέλειας του δέκτη τηλεχειρισµού. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ DS ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Πληκτρολογήστε τον απόρρητο κωδικό (η εργοστασιακή ρύθµιση είναι ) στο πληκτρολόγιο DS, µετά πιέστε ένα κουµπί διαβίβασης εντολών (Α ή Β ή C) για τουλάχιστον 5 και αφήστε το. Παράδειγµα 2 Πατήστε αργά το κουµπί στο παλαιό τηλεχειριστήριο φορές. Πληκτρολογήστε πάλι τον απόρρητο κωδικό στο πληκτρολόγιο DS, µετά πιέστε αργά ένα κουµπί διαβίβασης εντολών (το ίδιο µε το βήµα ) και αφήστε το. Σ αυτό το σηµείο το πληκτρολόγιο DS αναγνωρίζεται από τον πίνακα ελέγχου και θα αποκτήσει τα ίδια χαρακτηριστικά µε το παλαιό τηλεχειριστήριο. 4. Εγκατάσταση Προτού πραγµατοποιηθεί η εγκατάστασή του πληκτρολογίου DS, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί ένας έλεγχος της λειτουργικότητας και της αποτελεσµατικότητας του. Το σηµείο που θα εγκατασταθεί το πληκτρολόγιο DS θα πρέπει να µελετηθεί προσεκτικά. Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο DS σε τοίχο όπου µπορεί να στερεωθεί καλά και να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική διαβίβαση των εντολών. Εκτός του γεγονότος ότι θα πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στο δέκτη τηλεχειρισµού, αποφύγετε να το τοποθετήσετε κοντά ή, ακόµα χειρότερα, πάνω σε µεταλλικές κατασκευές επειδή αυτές πιθανόν να λειτουργήσουν σαν εµπόδιο. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όταν οι µπαταρίες θα έχουν µερικώς αποφορτιστεί η εµβέλεια µπορεί να µειωθεί κατά 25-0%. Αφού εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα, στερεώστε το DS σε κατάλληλο ύψος ως ακολούθως: Ξεβιδώστε τη βίδα συγκράτησης (σχ. 2). Αφαιρέστε τη βάση του πληκτρολογίου και βιδώστε το στον τοίχο (σχ. ). Αναρτήστε το πληκτρολόγιο στη βάση που έχει βιδωθεί στον τοίχο από το πάνω µέρος (σχ. 4). Ενώστε το πληκτρολόγιο µε τη βάση βιδώνοντας τη βίδα συγκράτησης (σχ.5).

3 5. Χρήση Το πληκτρολόγιο DS εκπέµπει ένα χαρακτηριστικό ήχο (µπιπ) κάθε φορά που ένα κουµπί πατιέται, επιβεβαιώνοντας την ενέργεια αυτή. Το πληκτρολόγιο DS διαβιβάζει εντολές µόνο µετά την εισαγωγή του απόρρητου κωδικού. Στη συνέχεια, µε το πάτηµα ενός από τα κουµπιά Α, Β ή C λειτουργεί όπως ένα απλό τηλεχειριστήριο. Το εργοστάσιο κατασκευής έχει εισάγει τον κωδικό, ο οποίος µπορεί να αντικατασταθεί οποιαδήποτε στιγµή θελήσετε, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κεφαλαίου 6 Αλλαγή κωδικού. O κωδικός µπορεί να αποτελείται από έως 0 ψηφία (δηλ. µπορεί να είναι είτε π.χ. ο µονοψήφιος αριθµός 5, είτε π.χ. ο δεκαψήφιος αριθµός ). Εάν κανένα κουµπί δεν πατηθεί µέσα σε 0s αφότου εισάγαµε τον απόρρητο κωδικό, τότε ο κωδικός θα πρέπει να ξαναεισαχθεί ώστε να διαβιβαστεί µία νέα εντολή. Εάν ο κωδικός δεν εισαχθεί σωστά, θα εκπεµφθούν ήχοι (µπιπ-µπιπ-µπιπ) όταν πατηθεί ένα από τα κουµπιά Α, Β ή C, δείχνοντας ότι ο κωδικός που έχει εισαχθεί είναι λάθος. Για να είναι ευκολότερη η εισαγωγή του κωδικού, τα κουµπιά µπορούν να φωτιστούν πατώντας το κουµπί [Ζ] (βλέπε σχ. ) 6. Αλλαγή Κωδικού Ο κωδικός µπορεί να αλλαχθεί οποτεδήποτε θελήσετε, αρκεί να γνωρίζετε τον ήδη υπάρχοντα κωδικό. Για να αλλαχθεί ο κωδικός, ενεργήστε όπως αναφέρεται στον πίνακα Β. ΠΙΝΑΚΑΣ Β : ΑΛΛΑΓΗ ΚΩ ΙΚΟΥ Πληκτρολογήστε τον υπάρχοντα κωδικό Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό (το πολύ 0 ψηφία) Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό ξανά (το πολύ 0 ψηφία) Θα ακουστούν ήχοι (µπιπ-µπιπ-µπιπ) εάν η εισαγωγή είναι επιτυχής, ειδάλλως θα ακουστούν 5 µπιπ που σηµαίνει ότι η εισαγωγή ήταν ανεπιτυχής ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εάν κάποιος επιθυµεί τη χρήση του DS χωρίς τη χρήση κωδικού, µπορεί να εισαχθεί ένας κωδικός χωρίς ψηφία, εάν στα παραπάνω βήµατα 4 και 6 του πίνακα Β δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο. Εάν ο κωδικός ξεχαστεί, µπορεί να αλλαχθεί επαναλαµβάνοντας τις ενέργειες του παραπάνω πίνακα, εισάγοντας όµως τον PUK code αντί του κανονικού κωδικού στο βήµα 2 του πίνακα Β. Κάθε ένα DS έχει το δικό του µοναδικό 0ψήφιο PUC code ο οποίος βρίσκεται στο εµπροσθόφυλλο του ξενόγλωσσου εγχειριδίου. 7. Αντικατάσταση µπαταριών Όταν η εµβέλεια του πληκτρολογίου µειωθεί σηµαντικά και/ή, όταν ενεργοποιείται, ακουστούν 0 γρήγορα µπιπ, αυτό σηµαίνει ότι οι µπαταρίες έχουν εξασθενήσει και πρέπει να αλλαχθούν. Το πληκτρολόγιο DS περιέχει 2 µπαταρίες λιθίου CR240. Εάν το DS χρησιµοποιείται σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες (χαµηλότερες των -0 ο C) είναι πιθανόν να ακουστούν οι ήχοι που υποδηλώνουν αλλαγή µπαταριών ακόµα και όταν οι µπαταρίες είναι ακόµα µερικώς φορτισµένες.

4 4 ) Ξεβιδώστε τη βίδα συγκράτησης 2) Αφαιρέστε το πληκτρολόγιο από τη βάση του ) Ξεβιδώστε το καπάκι των µπαταριών 4) Αντικαταστήστε τις παλαιές µπαταρίες µε νέες 5) Επανατοποθετήστε το καπάκι των µπαταριών 6) Αναρτήστε το πληκτρολόγιο στη βάση από το πάνω µέρος 7) Βιδώστε τη βίδα συγκράτησης 8. Συντήρηση και Απόρριψη Το DS δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη συντήρηση. Αυτό το προϊόν είναι κατασκευασµένο από διάφορα υλικά, µερικά από τα οποία µπορούν να ανακυκλωθούν, ενώ άλλα πρέπει να απορριφθούν. Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά µε τα υπάρχοντα συστήµατα ανακύκλωσης και απόρριψης που συµµορφώνονται µε την τοπική νοµοθεσία. Προσοχή: µερικά ηλεκτρονικά µπορεί να περιέχουν συστατικά που χαρακτηρίζονται ρύποι. Μην ρυπαίνετε το περιβάλλον. 9. Τεχνικά χαρακτηριστικά Το πληκτρολόγιο DS παράγεται από την Νice S.p.a. (TV) I, MHOUSE S.r.l. µέλος του Nice S.p.a. group. Η Νice S.p.a. στην προσπάθειά της να βελτιώσει τα προϊόντα της, έχει το δικαίωµα να τροποποιεί τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά οποιαδήποτε στιγµή χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση ο κατασκευαστής εγγυάται τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων του για το σκοπό που έχει ορίσει. Σηµείωση: Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται σε θερµοκρασία 20 ο C. Ασύρµατο Πληκτρολόγιο (Ασύρµατος Ψηφιακός Επιλογέας) DS Ψηφιακός επιλογέας µε ψηφιακό συνδυασµό για τον έλεγχο τεντών, ρολλών, Τύπος αυλοπορτών και αυτοµατισµών πορτών. Εφαρµοζόµενη τεχνολογία Κωδικοποιηµένη διαµόρφωση ραδιοκύµατος ΑΜ ΟΟΚ Συχνότητα 4.92MHz Κωδικοποίηση Κυλιόµενος κωδικός 64Βit (8 δισεκατοµµυρίων συνδυασµών) Ακτινοβολούµενη ενέργεια 0.000W περίπου Παροχή ρεύµατος 6V +20% -40% µε 2 µπαταρίες CR206 λιθίου 2 χρόνια, υπολογιζόµενη µε βάση τις 0 εντολές την ηµέρα, διάρκειας ιάρκεια µπαταρίας δευτερολέπτου και σε θερµοκρασία 20 ο C (η χαµηλή θερµοκρασία επηρεάζει την αποδοτικότητα των µπαταριών)

5 5 Αριθµός κωδικών Θερµοκρασία λειτουργίας ο C Καταλληλότητα για χρήση σε όξινο, µε αυξηµένη Όχι αλατότητα και εν δυνάµει εκρηκτικό περιβάλλον Βαθµός προστασίας ΙΡ44 (για εξωτερική χρήση) ιαστάσεις / Βάρος L 65 x H 95x D mm / 260g 0. ήλωση Συµµόρφωσης Το πληκτρολόγιο DS παράγεται από την Νice S.p.a. (TV) I, MHOUSE S.r.l. µέλος του Nice S.p.a. group. ήλωση CE σύµφωνα µε την Οδηγία 999/5/CE Αριθµός: 22/DS Ηµεροµηνία: 02/02/2005 Αναθεώρηση: 00 Ο υπογεγραµµένος Lauro Buoro δηλώνει ότι το ακόλουθο προϊόν: Όνοµα κατασκευαστή: NICE s.p.a. ιεύθυνση: Via Pezza Alta, 046 Z.I. Rustigne ODERZO ITALY Μοντέλο: DS Συµµορφώνεται µε τις βασικές διατάξεις του τµήµατος της Ευρωπαϊκής οδηγίας R&TTE 999/5/CE που αφορά τη χρήση για την οποία είναι προορισµένο το προϊόν αυτό. Oderzo, 02/02/2005 (Managing Director) Lauro Buoro

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

WG2-KIT ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

WG2-KIT ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ SKYLINK ΑΜ 100 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή και τον εξοπλισµό της πρέπει να τηρείτε πάντοτε κάποιες βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

CFN2M - CFN4M - CFN6M ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

CFN2M - CFN4M - CFN6M ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ CFN2M - CFN4M - CFN6M ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8:30 ΕΩΣ 23:00 μμ, τηλ. 6948 278 268 Μετά τις 16:30 καλώντας στο 210 940 4000 και πατώντας το 3. 365 ημέρες το χρόνο στην διάθεσή σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AAS 400. Περιεχόμενα. Συγχαρητήρια. Προσεκτικές οδηγίες. 1 Εισαγωγή σελ.6. 1.1 Μέθοδος χρήσης σελ.6. 1.2 Σύνολο προμηθειών σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AAS 400. Περιεχόμενα. Συγχαρητήρια. Προσεκτικές οδηγίες. 1 Εισαγωγή σελ.6. 1.1 Μέθοδος χρήσης σελ.6. 1.2 Σύνολο προμηθειών σελ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AAS 400 Περιεχόμενα Συγχαρητήρια Προσεκτικές οδηγίες σελ.3 σελ.3 σελ.5 1 Εισαγωγή σελ.6 1.1 Μέθοδος χρήσης σελ.6 1.2 Σύνολο προμηθειών σελ.6 1.3 Πληροφορίες απόρριψης σελ.7 2 Στοιχεία ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. TG2511_2521GR(gr-gr).book Page 1 Thursday, March 4, 2010 1:37 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Σελίδα 1 από 45

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Σελίδα 1 από 45 ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σελίδα 1 από 45 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 2.2 ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΩΝΕΣ 2.3 ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΩΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0

Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0 Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0 2 Εισαγωγή Σχετικά µε το σετ µικροφώνου-ακουστικού Με τα ακουστικά µε µικρόφωνο Nokia J, µπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς να χρησιµοποιείτε τα χέρια σας, ακόµα και

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG1611GR KX-TG1612GR KX-TG1711GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1611. Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1711. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC-300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC-300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο ή σκοπό διαφορετικό

Διαβάστε περισσότερα

Freevia 600 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Freevia 600 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Freevia 600 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης 5055572C ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ... 2 Ποια είναι η Somfy; 2 Υποστήριξη 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 Περιεχόμενο συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Τεύχος 1.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Υπηρεσίες δικτύου 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και µέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 7

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 1 Μπαταρία... 3 Οθόνη αφής... 3 Περιγραφή Πλήκτρων... 4

Εισαγωγή... 1 Μπαταρία... 3 Οθόνη αφής... 3 Περιγραφή Πλήκτρων... 4 Table of Contents Σχετικά µε το REMOTE 815... 1 Εισαγωγή... 1 Μπαταρία... 3 Οθόνη αφής... 3 Περιγραφή Πλήκτρων... 4 Ρυθµίζοντας το REMOTE 815... 6 Κύρια Σελίδα Ρυθµίσεων... 7 Χρησιµοποιώντας κάθε λειτουργία...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo Ελληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι δορυφορικοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 2690

Οδηγός χρήσης Nokia 2690 Οδηγός χρήσης Nokia 2690 Τεύχος 2.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Ξεκινώντας 5 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 5 Αφαίρεση της κάρτας SIM 5 Τοποθέτηση κάρτας microsd 5 Αφαίρεση της κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG1611_1711GR(gr-gr).book Page 1 Friday, January 14, 2011 3:28 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG1611GR KX-TG1612GR KX-TG1711GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG1611.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 -

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 - Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 2 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Τηλεχειριστήριο - 1... 6 Συνδέσεις... 7 Πρώτη εγκατάσταση - Συνδέσεις USB... 8 Δυνατότητες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 16-19 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 16 Aσύρµατο τηλέφωνο 17 Συσκευή βάσης (Calios A1) 18 Συσκευή βάσης (Calios) 19 Οθόνη Τα σύµβολα και η σηµασία τους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 16-19 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 16 Aσύρµατο τηλέφωνο 17 Συσκευή βάσης (Calios A1) 18 Συσκευή βάσης (Calios) 19 Οθόνη Τα σύµβολα και η σηµασία τους 03 Calios_el 19.03.2007 13:15 Uhr Seite 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5-7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 Πρόλογος 5 Υποδείξεις για τη χρήση 5-6 Υποδείξεις ασφαλείας 7 Περιβάλλον 7 Η συσκευασία 7 Μπαταρίες και συσσωρευτές 7 Το προϊόν 8-13

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C1-01/C1 02

Οδηγός χρήσης Nokia C1-01/C1 02 Οδηγός χρήσης Nokia C1-01/C1 02 Τεύχος 1.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Υποστήριξη 5 Ξεκινώντας 5 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 5 Πλήκτρα και µέρη 6 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα Αντιπροσωπεία Ελλάδας: AMIS SECURITY PRODUCTS Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816 Οδηγίες χρήσης Περιεχόµενα Εισαγωγή Επεξήγηση πλήκτρων χειρισµού σελίδα 2 Επεξήγηση ενδείξεων πληκτρολογίου σελίδα 3 Εµφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3

Class III. Normal. (Οδηγίες R&TTE 1999/5/CE): EMC EN 301 489-3 και RADIO EN 300 220-3 ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 1TX CRTX03/ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Master Επίτοιχος εβδοµαδιαίος χρονοθερµοστάτης χειµώνα / θέρους, µε 2 επίπεδα θερµοκρασίας t1 και t2, καθώς και αντιπαγωτικό t, επίσης είσοδο για σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C1-01/C1 02

Οδηγός χρήσης Nokia C1-01/C1 02 Οδηγός χρήσης Nokia C1-01/C1 02 Τεύχος 1.3 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Υποστήριξη 5 Ξεκινώντας 5 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 5 Πλήκτρα και µέρη 6 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X2 00

Οδηγός χρήσης Nokia X2 00 Οδηγός χρήσης Nokia X2 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Γενικές πληροφορίες 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Υπηρεσίες δικτύου 5 Κοινόχρηστη µνήµη 6 Κωδικοί πρόσβασης 6 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH БЪЛГАРСКИ MAGYAR ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 50234336 EΛΛΗVΙΚ LCD ÖÂÅÒÅÍ ÒÅËÅÂÈÇÎĞ LCD SZÍNES TELEVÍZIÓ ĞÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÇÀ ÓÏÎÒĞÅÁÀ HASZNÁLATI

Διαβάστε περισσότερα

GSM DECT. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.

GSM DECT. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. Οδηγίες χρήσης Ασύρματο τηλέφωνο GSM Αρ. µοντέλου KX-TW501GR GSM DECT Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Το τηλέφωνο αυτό έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε δίκτυο GSM - GSM900 και

Διαβάστε περισσότερα