9:30 11:10 Γεωφυσικές ιασκοπήσεις Geophysical Prospection (Προεδρείο-Chair: Σ. Παπαµαρινόπουλος, Γ. Τσόκας)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9:30 11:10 Γεωφυσικές ιασκοπήσεις Geophysical Prospection (Προεδρείο-Chair: Σ. Παπαµαρινόπουλος, Γ. Τσόκας)"

Transcript

1 Τετάρτη (Wednesday) 8/10 8:20 9:00 Εγγραφές Registration 5 ο Συµπόσιο της Ελληνικής Αρχαιοµετρικής Εταιρείας 5 th Symposium of the Hellenic Society of Archaeometry ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-PROGRAM 9:00 9:30 Έναρξη/Χαιρετισµοί Opening Ceremony 9:30 11:10 Γεωφυσικές ιασκοπήσεις Geophysical Prospection (Προεδρείο-Chair: Σ. Παπαµαρινόπουλος, Γ. Τσόκας) 9:30 9:50 D. Alexakis, A. Sarris, T. Astaras, L. Albanakis, K. Vouzaxakis, L. Karimali GIS, satellite imagery and geomorphological methodologies for the geoarchaeological research of Neolithic Thessaly (O01) 9:50 10:10 St. P. Papamarinopoulos, P. G. Stephanopoulos, M. G. Papaioannou, N. Polosmak, O. Volcova Searching for Indo-europeans in central Asia (O02) 10:10 10:30 P. I. Tsourlos and G. N. Tsokas Non destructive ERT survey at the south wall of Acropolis of Athens (O03) 10:30 10:50 G. N. Tsokas, P. I. Tsourlos, A. Stampolidis, Th. Katsonopoulou, S. Soter Investigations for the buried Roman road in the area of ancient Helike by means of resistivity tomographies (O04) 10:50 11:10 N. S. Spanoudakis, A. Vafidis, C. Bourbou, N. Alevras, M.Andrianakis Georadar survey in the Venetial and Byzantine fortification walls of Chania (O05) 11:10 11:30 ιάλειµµα καφέ Coffee break 11:30 13:10 Απόλυτες Χρονολογήσεις Absolute Dating (Προεδρείο-Chair: Ι. Λυριτζής, Γ. Φακορέλλης) 11:30 11:50 Ν. Λάσκαρης, Ι. Λυριτζής Περαιτέρω βελτίωση της µεθόδου χρονολόγησης ενυδάτωσης οψιανού SIMS-SS µε µοντελοποίηση της κατανοµής Η + κατά βάθος: κριτήρια καταλληλότητας δειγµάτων (O06) 11:50 12:10 D. Kondopoulou, E. DeMarco, E. Aidona Recent developments of archaeomagnetic studies in Greece (O07) 12:10 12:30 D. K. Koul, G. Adamiec Response of 110 o C TL and OSL emissions to various stimuli: a comparative study (O08) 12:30 12:50 Y. Facorellis Reliability of radiocarbon dating of lime mortars - An overview (O09) 12:50 13:10 I. Liritzis, C. T. Michael, N. Zacharias New potentials of alpha counting spectroscopy for the dating of ancient metals (O10) 13:10 14:10 ιάλειµµα φαγητού Lunch Break

2 14:10 15:10 Συνεδρία Αφίσας Ι Poster Session I (Γεωφυσικές ιασκοπήσεις, Απόλυτες Χρονολογήσεις, Γεωαρχαιολογία / Περιβάλλον, Χρωστικές, Αρχαία Τεχνολογία Geophysical Prospection, Absolute Dating, Geoarchaeology / Environment, Pigments, Ancient Technology) 15:10 16:10 Γεωαρχαιολογία/ Περιβάλλον Geoarchaeology/ Environment (Προεδρείο-Chair: Λ. Καραλή-Γιαννακοπούλου, Ι. Μπασιάκος) 15:10 15:30 Κ. Αθανασσάς, Ι. Φουντούλης, Ν. Ζαχαριάς, Ι. Μπασιάκος, Ζ. Καροτσιέρης Παράκτιες νεοτεκτονικές και ευστατικές µεταβολές στην υτική Μεσσηνία από την Κατώτερη Παλαιολιθική περίοδο ως σήµερα, βάσει γεωχρονολογήσεων φωταύγειας (Ο11) 15:30 15:50 G. Iliopoulos, N. Galanidou, S. Pergantis, V. Vamvakaki, N. Chaniotakis Identifying geochemical taphonomy of the osteological material from Katsampas rockshelter (Ο12) 15:50 16:10 K. Kouli, M. V. Triantaphyllou, T. Tsourou, O. Koukousioura, K. Pavlopoulos, M. D. Dermitzakis The coastal marsh of Vravron (Attiki, SE Greece): Reconstructing the paleoenvironment since 3000 BC (Ο13) 16:10 16:30 ιάλειµµα καφέ Coffee break 16:30 18:10 Χρωστικές Pigments (Προεδρείο-Chair: Β. Περδικάτσης, Ε. Αλούπη) 16:30 16:50 S. Sotiropoulou, V. Perdikatsis, Ch. Apostolaki, A. Karydas, A. Devetzi, V. Birtacha Lead pigments and related tools in Akrotiri- Thera. Provenance and elaboration techniques (Ο14) 16:50 17:10 V. Melfos, G. Stratouli Mineralogical characterization of pigments in Neolithic paintings: the case of Drakaina Cave, Kephalonia Island, Greece (Ο15) 17:10 17:30 Θ. Κατσαρός, Ι. Λυριτζής Ορυκτές και τεχνητές χρωστικές κατά Θεόφραστο τον Ερέσιο-έρευνα πεδίου και εργαστηριακές αναλύσειςεφαρµογή νέας µεθόδου στην ταυτοποίηση χρωστικών (Ο16) 17:30 17:50 H. Brecoulaki, D. C. Smith, G. Economou, M. Perraki, I. Kougemitrou, E. Stasinopoulou The panel paintings from Pitsa (Greece, 6th c. BC): A first analytical assessment of their materials and technique (Ο17) 17:50 18:10 E. Kouloumpi, A. P. Moutsatsou, A. V. Terlixi, M. Doulgeridis, G. Lawson A multi-method approach for tracing back the painters technique: An applied example on Tzankarolas The Worshipping of the Shepherds (Ο18) 18:10 18:30 E. Aloupi, I. Aslani, A.G. Karydas, V. Paschalis Venetian glass and glassy materials in El Greco s paintings from his early period in Crete (Ο19) 19:00 21:00 Cocktail (Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών American School of Classical Studies at Athens)

3 Πέµπτη (Thursday) 9/10 8:40 10:00 Παλαιοδίαιτα Palaeodiet (Προεδρείο-Chair: Α. Σαρπάκη, S. Fox) 8:40 9:00 M. Roumpou, C. Heron, G. Stratouli Detection and identification of organic residues dated to the Neolithic from Drakaina Cave, (Kephalonia), Greece (Ο20) 9:00 9:20 M. R. Belgiorno, A. Lentini Wine remains from Early-Middle Bronze Age Cyprus. The district of Limassol (Ο21) 9:20 9:40 Ε. Πετρουτσά, Σ. Κ. Μανώλης Ανάλυση σταθερών ισοτόπων άνθρακα και αζώτου σε κολλαγόνο ανθρώπινων και ζωικών οστών σε προϊστορικούς Ελληνικούς πληθυσµούς (Ο22) 9:40 10:00 C. Bourbou, B. T. Fuller, M. P. Richards The application of stable isotope ratio analysis for detecting dietary patterns in Greek Byzantine populations (7 th -13 th centuries AD) (Ο23) 10:00 11:20 Συνδυαστικές Μελέτες Combined Studies (Προεδρείο-Chair: Β. Κυλίκογλου, Ε. Κυριατζή) 10:00 10:20 E. Kiriatzi, M. Georgakopoulou, C. Broodbank Landscape approaches to pottery production and metallurgy: scientific study of the Kythera Island Survey finds (Ο24) 10:20 10:40 Y. A. Lolos, B. Gourley, A. Sarris, C. Hayward, C. Trainor, E. Kiriatzi, N. Papadopoulos Surveying the Sikyonian Plateau: integrated approach to the study of an ancient cityscape (Ο25) 10:40 11:00 B. Hayden, Ι. Μπασιάκος, Α. Σαρρής, Ν. Ζαχαριάς, Κ. Παυλόπουλος, Κ. Θεοδωρακοπούλου, Κ. Αθανασάς, Μ. Τριανταφύλλου, Κ. Κούλη, Ν. Παπαδόπουλος Μια διεπιστηµονική προσέγγιση του παλαιοπεριβάλλοντος και των πολιτισµικών-τεχνολογικών καταλοίπων στο Ίστρον, Κόλπου Μιραµπέλο, Α. Κρήτης (Ο26) 11:00 11:20 Ν. Ζαχαριάς, Μ. Καπαρού, Γ. Μαστροθεόδωρος, Α. Οικονόµου, Κ. Μπέλτσιος, Θ. Τσέλιος, Β. Αραβαντινός, Κ. Καλιγά,. Οικονόµου Τεχνολογική µελέτη των πυροµεταλλουργικών προϊόντων της ανασκαφής χώρου αφιερωµένου στη λατρεία του Ηρακλή,πλησίον των Ηλεκτρών Πυλών, (Καδµεία, Θήβα) (Ο27) 11:20 11:40 ιάλειµµα καφέ Coffee break 11:40 13:00 Σπήλαια Caves (Προεδρείο-Chair: Ν. Κυπαρίσση-Αποστολίκα, Α.Ι. Ντάρλας) 11:40 12:00 Ν. Κυπαρίσση-Αποστολίκα Σπήλαιο Θεόπετρας Νοµού Τρικάλων: Μια πρότυπη περίπτωση ανάδειξης σπηλαίου µε πρώιµη προϊστορική κατοίκηση (Ο28)

4 12:00 12:20 Α.Ι. Ντάρλας Γεωµορφολογική εξέλιξη και κατοίκηση των σπηλαίων της υτικής Μάνης κατά το Ανώτερο Πλειστόκαινο και το Ολόκαινο (Ο29) 12:20 12:40 Ε. Καµπούρογλου, Ι. Μπασιάκος, Ν. Ζαχαριάς, Ι. Μανιάτης Σπήλαιο Α Λουτρακίου Αριδαίας: Συνολική αποτίµηση των χρονολογικών και ιζηµατολογικών µελετών (Ο30) 12:40 13:00 A. Pantazidou, V. Lamprinou, A. Oikonomou Cyanobacteria associated with ancient sculptures and the abiotic parameters of Cave Nympholeptos, Greece (Ο31) 13:00 14:00 ιάλειµµα φαγητού Lunch Break 14:00 15:00 Συνεδρία Αφίσας ΙΙ Poster Session II (Παλαιοδίαιτα, Σπήλαια, Κεραµικά, Γυαλί, Μέταλλα Palaeodiet, Caves, Ceramics, Glass, Metals) 15:00 17:00 Κεραµικά Ceramics (Προεδρείο-Chair: Α. Hein, Ε. Νοδάρου) 15:00 15:20 A. Pentedeka Pottery exchange networks in Neolithic Thessaly (Ο32) 15:20 15:40 P. S. Quinn, P. M. Day, V. Kilikoglou, A. Sampson Keeping an eye on your pots: the provenance of Neolithic ceramics from Cyclops Cave, Youra, Greece (Ο33) 15:40 16:00 M. Dikomitou, M. Martinon-Torres Fabricating an island-wide tradition. Early and Middle Bronze Age red polished pottery from Cyprus (Ο34) 16:00 16:20 Ε. Νοδάρου, Χ. Ραθώση, Α. Κάντα, Α. Σπηλιωτοπούλου Προσκυνητές και αναθήµατα στο ιερό της Σύµης Βιάννου: Πετρογραφική ανάλυση των Μινωικών ζωόµορφων ειδωλίων (Ο35) 16:20 16:40 M.-C. Boileau, A. L. D Agata, J. Whitley Pottery technology and regional exchange networks in Early Iron Age Central Crete (Ο36) 16:40 17:00 N. S. Müller, A. Hein, V. Kilikoglou, P. M. Day Modelling thermal stresses in prehistoric cooking ware (Ο37) 17:00 17:20 ιάλειµµα καφέ Coffee break 17:20 18:40 Γυαλί Glass (Προεδρείο-Chair:. Ιγνατιάδου, Ν. Ζαχαριάς) 17:20 17:40 Α. Οικονόµου, Κ. Μπέλτσιος, Ν. Ζαχαριάς, Β. Αραβαντινός, Π. Τριανταφυλλίδης Ύαλοι της Ηπειρωτικής και Αιγιακής Ελλάδας των αρχαίων ιστορικών χρόνων (Ο38) 17:40 18:00 Π. Τριανταφυλλίδης, Ι. Καρατάσιος, Ε. Ανδρεοπούλου-Μάγκου Μελέτη γυάλινων αγγείων τεχνικής του πυρήνα από τη Ρόδο (Ο39)

5 18:00 18:20. Ιγνατιάδου, Ι. Ναζλής Micro-XRF ανάλυση σµάλτων σε χρυσά κοσµήµατα κλασικών χρόνων (Ο40) 18:20 18:40 P. Loukopoulou, A. Moropoulou A study of Byzantine gold glass tesserae (Ο41) 20:00 είπνο Συµποσίου Symposium Dinner Παρασκευή 10/10 8:40 9:40 Ύφασµα/ Χαρτί/ Ξύλο Textiles/ Paper/ Wood (Προεδρείο-Chair: Ε. Ιωακείµογλου, Γ. Μωραϊτου) 8:40 9:00 C. Margariti, D. D. Eastop, A. Moraitou, P. Wyeth The application of instrumental analytical methods of investigation on textiles excavated in Greece towards the development of an informed conservation strategy (Ο42) 9:00 9:20 M. Anziletou, D. Chatzipalamountzi, Y. Facorellis Study of the manufacturing technology of historical Japanese paper dresses and comparison with modern paper dresses of the 1960s (Ο43) 9:20 9:40 A. Alexopoulou, A. Paterakis, C. Sperantza, A. Kaminari Documentation and conservation of a wooden painted canopic chest (Ο44) 9:40 10:40 Λίθινα Lithics (Προεδρείο-Chair: Κ. Πολυκρέτη, Θ. Βάκουλης) 9:40 10:00 Α. Μοροπούλου, Α. Μπακόλας, Αικ. Θ. ελέγκου, Κ. Λαµπρόπουλος, Ν. Κατσιώτης Εφαρµογή θετικών επιστηµών σε αρχαιολογικές µελέτες στον Αιγιακό χώρο. Η περίπτωση της Ιαλύσσιας Ακρόπολης και της Ακρόπολης του Ερηµοκάστρου στη Ρόδο (Ο45) 10:00 10:20 S. A. Abd El-Rahim, M. K. Khallaf Deterioration and treatment techniques for archaeological limestone statues, at Sakkara, Egypt (Ο46) 10:20 10:40 E. Photos-Jones, A. J. Hall, Β. Περδικάτσης, Ε. ήµου, Ε. Χιώτης Τα όρια µύθου και πραγµατικότητας για θεραπευτικές γαίες της αρχαιότητας (Ο47) 10:40 11:00 ιάλειµµα καφέ Coffee break 11:00 12:20 Κονιάµατα - Mortars (Προεδρείο-Chair: Τ. Μοροπούλου, Ν. Μαραβελάκη) 11:00 11:20 N. Maravelaki, A. Galanos, I. Doganis, N. Kallithrakas-Kontos Pigmented plasters at the Acropolis of ancient Karthaia, Greece (Ο48) 11:20 11:40 M. Abd el Hady, H. A. M. Afifi Characterization of ancient plaster used in main entrance of Hawara pyramid in Al Fayoum, Egypt (Ο49)

6 11:40 12:00 Π. Πρόκος Συνθήκες ισορροπίας µειγµάτων αλάτων από θαλάσσια αερολύµατα στον αρχαιολογικό χώρο της ήλου (Ο50) 12:00 12:20 Ι. Καρατάσιος, Β. Κυλίκογλου, Π. Θεουλάκης Σχεδιασµός κονιαµάτων αποκατάστασης αρχιτεκτονικών µνηµείων (Ο51) 12:20-13:00 Μεθοδολογικές και Τεχνολογικές Καινοτοµίες I Methodological and Technological Innovations I (Προεδρείο-Chair: Α. Καρύδας, Α. Σαρρής) 12:20 12:40 J. Buxeda I Garrigós, M. Madrid I Fernández Individuals, assemblages and sampling in archaeometric studies. Can you trust your diversity? (Ο52) 12:40 13:00 Ch. Apostolaki, V. Perdikatsis, J. Piperakis A relational database for the study and evaluation of archaeometrical data (Ο53) 13:00 14:00 ιάλειµµα φαγητού Lunch Break 14:00 15:00 Συνεδρία Αφίσας ΙΙΙ Poster Session III (Ύφασµα/ Χαρτί/ Ξύλο, Λίθινα, Κονιάµατα, Μεθοδολογικές και Τεχνολογικές Καινοτοµίες Textiles/ Paper/ Wood, Lithics, Mortars, Methodological and Technological Innovations) 15:00 17:20 Μεθοδολογικές και Τεχνολογικές Καινοτοµίες IΙ Methodological and Technological Innovations IΙ (Προεδρείο-Chair: Α. Καρύδας, Α. Σαρρής) 15:00 15:20 M. Panagopoulos, P. Rousopoulos, C. Papaodysseus, D. Arabadjis, St. Tracy An information system for graphological identification of writers of ancient Greek inscriptions (Ο54) 15:20 15:40 Κ. Πολυκρέτη, Κ. Χριστοφίδης ιερεύνηση αξιοπιστίας της φωτογράφισης φθορισµού στο υπεριώδες στην ανίχνευση πλαστών αρχαίων αντικειµένων από µάρµαρο (Ο55) 15:40 16:00 A. Spyros, E. Kartsonaki, D. Anglos, U. Knuutinen Characterisation of natural resins and waxes from archaeological and historical contexts by NMR spectroscopy (Ο56) 16:00 16:20 A. G. Karydas, D. Sokaras, E. Aloupi, S. Sotiropoulou, N. Grlj, P. Pelicon, M. Zitnik, R. Schutz, W. Malzer, B. Kanngiesser Elemental x-ray micro-analysis with 3D spatial resolution as an advanced diagnostic tool (Ο57) 16:20 16:40 D. Sokaras, S. Karabayia, E. Bistekos, L. Georgiou, J. Salomon, M. Bogovac, A. Lagoyannis, S. Harissopulos, V. Kantarelou, E. Aloupi, I. Aslani, V. Paschalis, A.G. Karydas The new external ion-beam station at the Demokritos tandem 5.5 MV accelerator for complete elemental characterization of artworks and ancient artifacts (Ο58) 16:40 17:00 Ε. Φιλιππάκη, S. Ahmed Saleh, Ι. Μπασιάκος, Γ. Μπατής, Β. Αργυροπούλου Εφαρµογή αναγωγικού πλάσµατος εκκένωσης αίγλης σε ενάλια σιδηρά αντικείµενα: πρώτα αποτελέσµατα (Ο59)

7 17:00 17:20 ιάλειµµα καφέ Coffee break 17:20 19:00 Μέταλλα Metals (Προεδρείο-Chair: Γ. Παπαδηµητρίου, Γ. Βαρουφάκης) 17:20 17:40 M. Georgakopoulou, O. Kakavogianni, K. Douni, Y. Bassiakos Silver production in Early Bronze Age Attica: a technological study of litharge (Ο60) 17:40 18:00 G. D. Papadimitriou, P. E. Tsakiridis, E. E. Toumbakari, P. Skarvelis Microstructure and state of preservation of an ancient clamp from the northern colonnade of the Athens Parthenon (Ο61) 18:00 18:20 Ι. Ε. Μπασιάκος, Α. Παναγιωτοπούλου, Α.-Μ. Ζιάννη Η υπεροχή της Λακωνικής τεχνολογίας στην αρχαία σιδηρουργία: νέα δεδοµένα από την περιοχή Νεάπολης, Ν. Πελοπόννησος (Ο62) 18:20 18:40 A. Karatzani Morphological and technological investigation of Byzantine-Greek metal threads (Ο63) 18:40 19:00 S. Golfomitsou, A. G. Karydas, V. Kantarelou, C. Degrigny, D. Vella, Ch. Zarkadas Study of the Palace Armoury collection of Malta using XRF techniques (Ο64) 19:00 19:30 Απονοµή βραβείων και κλείσιµο συµποσίου Awards and closing ceremony (Προεδρείο-Chair: Π. Θέµελης, Ν. Ζαχαριάς)

8 ΑΦΙΣΕΣ POSTERS (Τετάρτη Wednesday 14:10 15:10) Γεωφυσικές ιασκοπήσεις Geophysical Prospection P01 P02 P03 P04 P05 P06 N. G. Papadopoulos, A. Sarris, C. Giapitsoglou Mapping the buried archaeological remains in the area of the old Turkish School of Rethymno (Crete, Greece) through the application of surface ERT and GPR techniques M. G. Papaioannou, St. P. Papamarinopoulos, P. Stefanopoulos Geophysical investigation in the Hermitage Museum in St. Petersburg A. Sarris, N. G. Papadopoulos, M. F. Papakonstantinou, V. Papathanasiou, X. Pipilou, V. Euaggeloglou Contribution of geophysical explorations in rescue excavations during road and railway construction works P. G. Stefanopoulos, St. P. Papamarinopoulos, X. Bafitis, L. Polymenakos, S. Van Der Leew Integrated geophysical prospecting in North France Γρ. Ν. Τσόκας, Α. Σαρρής, Α. Σταµπολίδης, Λ. Κολώνας Γεωφυσική εξερεύνηση στην αρχαία Ήλιδα P. Tsourlos, G. Tsokas, G. Vargemezis Imaging of the foundations of monuments using the electrical resistivity tomography technique Απόλυτες Χρονολογήσεις Absolute Dating P07 Ν. Ζαχαριάς, Ν. Κυπαρίσση, Ι. Μπασιάκος, Χ. Μιχαήλ Νέες χροννολογήσεις µε οπτική φωταύγεια της εισόδου του Σπηλαίου της Θεόπετρας P08 D. Gogou, G. Kitis, G. S. Polymeris, D. Afouxenidis, S. Rapti, G. I. Dallas, N. C. Tsirliganis Thermoluminescence properties of natural and artificially irradiated obsidian Γεωαρχαιολογία/ Περιβάλλον Geoarchaeology/ Environment P09 P10 P11 P12 P13 A. Bartsiokas A gross error in estimating average enamel thickness: implications for the Hominoid evolution Ι. Η. Μαργαρίτης, Ι. Ε. Μπασιάκος, Μ. ερµιτζάκης, Γ. Θεοδώρου Μελέτη του Ανώτερου Πλειστόκαινου της Ελλάδας µέσω της χρονολόγησης µε ESR απολιθωµένων κελυφών E. T. Stathopoulou, A. Filippidi, G. E. Theodorou, I. Panayides Preliminary study of the first possible elephant remain at Aghia Napa, Cyprus Κ. Θεοδωρακοπούλου, Σ. Αποστολάκου, Ν. Ζαχαριάς, Κ. Παυλόπουλος, Γ. Αποστολόπουλος, Α. Νικάκης, Ι. Μπασιάκος Γεωαρχαιολογικές έρευνες στο νεκροταφείο της αρχαίας Καµάρας, Άγιος Νικόλαος Κρήτης. Κ. Υφαντής,. Κ. Φουντουλάκη, Ν.. Υφαντής Το ύδωρ της Στυγός στα Αρκαδικά του Παυσανία: ερµηνεία της διαβρωτικότητάς του µε διεπιστηµονική προσέγγιση Χρωστικές Pigments P14 Θ. Κατσαρός, Ι. Λυριτζής Ληµνία Σφραγίς και Ληµνία Μίλτος: ένα δισυπόσαστο σώµα ή δύο διαφορετικά υλικά; Μία «εις βάθος» προσέγγιση του ζητήµατος

9 P15 P16 Θ. Κατσαρός, Ι. Λυριτζής Νέα αναλυτικά δεδοµένα και προβληµατισµοί γύρω από τη φύση της «µηλίας γης». Ήταν το «λευκό χρώµα» στην παλέτα του Απελλή το ορυκτό Anatase (TiO 2 ); Γ. Μαστροθεόδωρος, Κ. Μπέλτσιος, Ν. Ζαχαριάς Προσεγγίσεις τεχνητών αρχαίων σιδηρούχων χρωστικών P17 Κ. Πολυκρέτη, Κ. Χριστοφίδης Χαρακτηρισµός ζωγραφικών µέσων Βυζαντινών εικόνων της Κύπρου µε φασµατοσκοπία διαχεόµενης ακτινοβολίας ανάκλασης οπτικών ινών P18 L. Valianou, I. Karapanagiotis, E. Minopoulos, Sister Danilia, Y. Chryssoulakis Identification of pigments in post-byzantine icons- Cretan School Αρχαία Τεχνολογία Ancient Technology P19 G. P. Antoniou, A. N. Angelakis Sanitary and purgatory structures in ancient Greece P20 Ν. Μπρας, Ι. Κοτσιφάκος Μελέτη και ανβίωση του «Σύντονου»-Πειθαγορείου πειραµατικού µουσικού οργάνου-580 π. Χ. P21 Ε. Χιώτης Νεότερες απόψεις για το Αδριάνειο Υδραγωγείο και τη τεχνολογική σχέση του µε προγενέστερα Ελληνικά έργα ΑΦΙΣΕΣ POSTERS (Πέµπτη Thursday 14:00 15:00) Παλαιοδίαιτα Palaeodiet P22 Α. Μονιάκη, Σ. Μ. Βαλαµώτη Ερευνώντας το ρόλο της ρόβης στην προϊστορική διατροφή. Πειραµατικές προσεγγίσεις P23 M. Roumpou, D. Margomenou Northern Greek storage: study of storage practices using combined gas chromatography-mass spectrometry Σπήλαια Caves P24 Χ. Πέννος, Μ. Βαξεβανόπουλος, Α. Σύρος, Μ. Μυτελέτσης, Σ. Πεχλιβανίδου, Ι. Βλασταρίδης Γένεση και εξέλιξη των σπηλαίων στην περιοχή Καταρράκτες Σιδηρόκαστρου, Ν. Σερρών. Γεωαρχαιολογική προσέγγιση P25 K. C. Stamoulis, K. G. Ioannides Residence time of vadose water above the Perama Cave Κεραµικά Ceramics P26 M.-C. Boileau, T. Tartaron, and K. Sarri Local pottery production and interregional exchange in Middle Helladic Boetia: the evidence from Orchomenos P27 A. C. Charalambous, A. J. Sakalis, N. A. Kantiranis, L. C. Papadopoulou, N. C. Tsirliganis, J. A. Stratis Cypriot Byzantine glazed pottery: the study of Paphos workshops P28 A. Hein, V. Georgopoulou, V. Kilikoglou Virtual crash test dummies: computer simulations of dynamic loads during the use of transport amphorae

10 P29 E. Kiriatzi, A. Pentedeka, M. Georgakopoulou, W. Gauss, G. Klebinder-Gauss Feats of clay from Aegina: a diachronic investigation of a major potting centre in the Aegean P30 Γ. Κορδατζάκη Κεραµική για το ιερό κορυφής του Βρύσινα. Σύνθετες τεχνικές δράσεις και πολιτισιµκή πολυπλοκότητα στην Κρήτη της 2 ης χιλιετίας π. Χ. P31 Β. Μαστρογιαννοπούλου Αγγεία τύπου rechaud από το νεολιθικό οικισµό Φτελιάς Μυκόνου: αρχαιοµετρική και εθνοαρχαιολογική προσέγγιση P32 C. Papachristodoulou, K. Gravani, A. Oikonomou, K. Ioannides Characterization of red-slipped pottery from Hellenistic Cassope (NW Greece): a preliminary compositional study P33 A. Pentedeka, L. Spencer, E. Kiriatzi, A. Bevan, J. Connoly Investigating an island prehistoric landscape through ceramic analysis: the Antikythera survey project case Γυαλί Glass P34 P. Loukopoulou, I. Karatasios, P. Triantafyllidis Corrosion morphology of Hellenistic glass beads in relation to their manufacture technique P35 A. Moropoulou, E. T. Delegou, N. P. Avdelidis Diagnostic study of glass tesserae from the dome of Hagia Sofia Μέταλλα Metals P36 Y. Bassiakos, M. Georgakopoulou, O. Philaniotou Early Bronze Age copper production on the western Cycladic islands: the evidence from Kythnos and Seriphos P37 D. Kotzamani, V. Papazikoy, and I. Aslani The Paidousis silver tamata collection from the Benaki Museum: chemical characterization and technological issues P38 P39 P40 P41 P42 G. D. Papadimitriou Litharge: waste or useful raw material? An intriguing material revisited Ζ. Παπαδοπούλου, Μ. Χρυσοβέργη Η µεταλλουργία στη Σίφνο κατά την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού: νέα ευρήµατα από το νότιο τµήµα του νησιού Π. Ταρατόρη,. Μοσχονά-Κατσαρού, Α. Καρύδας Τρόπος κατασκευής της Μυκηναϊκής πανοπλίας των ενδρών P. E. Tsakiridis, C. Tsaimou, P. Oustadakis, G. D. Papadimitriou Investigation of ancient lead slags from Ari at Lavrion and related metallurgical recycling activities M. Giannoulaki, V. Argyropoulou, G. Michalakakos, Th. Panou, V. Kantarellou, A.G. Karydas, C. Zarkadas, D. Anglos, A. Giakoumaki, V. Perdikatsis, Ch. Apostolaki, A. Moundrea-Agrafioti, S. Poulimenea, P. Themelis Development of a systematic approach for the damage assessment of museum metal collections: the case study of Ancient Messene ΑΦΙΣΕΣ POSTERS (Παρασκευή - Friday 14:00 15:00) Ύφασµα/ Χαρτί/ Ξύλο Textiles/ Paper/ Wood

11 P43 I. P. Kotsifakos, N. Brass, V. Lampropoulos Preventive conservation for exhibition, display and storage conditions of Classical string instruments: the case of violins Λίθινα Lithics P44 S. A. Abdelrahim, N. A. Abd ElTawab Scientific and analytical study of Ankh Tefy Nekht tomb in Esna-Egypt P45 M. K. Khallaf Study of decay and restoration of stone sarcophagi at Anfoushi tombs, Alexandria, Egypt P46 Μ. Λούκµα, Γ. Τσεκµές, Σ. Αθανασιάδου, Κ. Σισµανίδης Εφαρµογή της µεθόδου laser στη συντήρηση λίθινων αντικειµένων από τα αρχαία Καλίνδοια (Καλαµωτό Θεσσαλονίκης) P47 F. S. Madkour, M. K. Khallaf Degradation and conservation of marble floors in archaeological buildings P48 Ε. Ε. Τουµπακάρη Σχεδιασµός τεχνητού λίθου για την κατασκευή αντίγραφων των µελών της δ. Ζωφόρου και των µετόπων της β. κιονοστοιχίας του Παρθενώνα και της ζωφόρου του Ναού της Αθηνάς Νίκης P49 Π. Τσόµπος, Α. Φωτιάδης, και Ε. Χιώτης Αρχαία λατοµεία ασβεστολίθου στη Λίµνη Περαχώρας Λουτρακίου Κονιάµατα - Mortars P50 H. A. M. Afifi Study the effect of oleozone for preserving stucco ornaments in Ol Mas Al Hageb Mosque, Cairo, Egypt P51 Eir. Ampatzioglou, I. Karatasios, B. Colston, D. Watt, V. Kilikoglou The effect of natural pozzolans in conservation mortars P52 A. Iordanidis, A. Asvesta, J. Garcia-Guinea, G. Karamitrou-Mentessidi Analytical study of ancient (6 th -4 th century BC) mortars from Aiani, ancient Upper Macedonia, Greece P53 Μ. Κούη,. Υφαντής, Ε. Χειλάκου, Α. Στράτης Μελέτη Ρωµαϊκού υδραγωγείου στο Άστρος Κυνουρίας P54 Μ. Τζιότζιου, Ι. Καρατάσιος, Α. Σωτηρίου, Β. Κυλίκογλου Τεχνολογική µελέτη Ρωµαϊκών κονιαµάτων από την Κεφαλλονιά Μεθοδολογικές και Τεχνολογικές Καινοτοµίες Methodological and Technological Innovations P55 P56 Γ. Αρτελάρης και Ι. Λυριτζής Ο προσανατολισµός των δηµοσίων κτιρίων της Εποχής του Χαλκού στη Μεγιδδώ, Ισραήλ B. Derham, P. Westlake, D. Anglos, A. Sarris, R. Jones Towards non- and micro-destructive analysis in archaeological and conservation science P57 V. Kantarelou, A. G. Karydas, D. Sokaras, C. Zarkadas, V. Argyropoulos, M. Giannoulaki, C. Degrigny, S. Golfomitsou, L. Mahfood, M. Azar, A. Almansour, A. Arafat, A. Giakoumaki, D. Anglos Development of micro-

12 P58 P59 P60 P61 XRF applications for the characterization of the surface on museum metal artefacts I. Liritzis Twelve thousand years of non-linear cultural evolution: the physics of chaos in archaeology (the Hellenic case) C. Papaodysseus, P. Rousopoulos, M. Panagopoulos, D. Arabadjis Akrotiri (Thera) wall-paintings were brown by means of geometric stencils Θ. Τσέλιος Στατιστική και αρχαιολογική έρευνα: η µελέτη των ζωόµορφων ειδωλίων από το ιερό κορυφής του Βρύσινα στην Κρήτη Ε. Φιλιππάκη Κ. Λ. Ξαπλαντέρης Μελέτη της δράσης του πλάσµατος µε την παράλληλη διέλευση ηλεκτρικού ρεύµατος σε διαβρωµένα µεταλλικά δοκίµια

Πέμπτη (Thursday), 21/10. Παρασκευή (Friday), 22/10. Σάββατο (Saturday), 23/10

Πέμπτη (Thursday), 21/10. Παρασκευή (Friday), 22/10. Σάββατο (Saturday), 23/10 Πέμπτη (Thursday), 21/10 13:00 14:00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ - REGISTRATION 14:00 15:00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - OPENING CEREMONY 15:00 15:30 Y. Bassiakos (invited) - Utilisation of indigenous rocks and mineral resources in

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 6 η ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Αθήνα, 4-5 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

SYMPOSIUM PROGRAM WEDNESDAY, 1 OCTOBER

SYMPOSIUM PROGRAM WEDNESDAY, 1 OCTOBER 4 th ARCH_RNT SYMPOSIUM PROGRAM UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE 17:00-18:00 REGISTRATION 18:00 18:30 OPENING CEREMONY 18:30 20:30 SPECIAL SESSION GEOARCHAEOLOGY I (J. Wright, P. Karkanas) 20:30 WELCOME COCTAIL

Διαβάστε περισσότερα

Andreas Charalambous

Andreas Charalambous Andreas Charalambous Address: Archaeological Research Unit, University of Cyprus, P.O. Box 20537, 1678 Nicosia, Cyprus Telephone number: 00357-22893560, Fax number: 00357-22895057 E-mail: anchar@ucy.ac.cy,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΕΦΕ 2005

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΕΦΕ 2005 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΕΦΕ 2005 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ: Νέες Τεχνικές Χρονολόγησης και Αρχαιοµεταλλουργία στην Πολιτιστική Κληρονοµιά (14/7/2005) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ, Οµάδα Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ Cultural Heritage Materials and Technologies

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ Cultural Heritage Materials and Technologies ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΏΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ Cultural Heritage Materials

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος Καθηγητή Πέτρου Θέμελη - Preface by Professor Petros Themelis 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος Καθηγητή Πέτρου Θέμελη - Preface by Professor Petros Themelis 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Επιμελητών Έκδοσης - Preface by the Editors 11 Πρόλογος Καθηγητή Πέτρου Θέμελη - Preface by Professor Petros Themelis 15 Κεφάλαιο 1: Χρονολογήσεις - Αυθεντικότητα Chapter 1: Dating

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμποσίου/ Conference Program

Πρόγραμμα Συμποσίου/ Conference Program Πρόγραμμα Συμποσίου/ Conference Program Πέμπτη, 16 Μαΐου/ Thursday, 16 th of May 8:30 Registration 9:00 Opening of the conference Integrated studies of material remains Ceramics I 9:30 D. Katsonopoulou,

Διαβάστε περισσότερα

16 th of May. 6 th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry 16 th -18 th of May 2013 Acropolis Museum, Athens Preliminary Program

16 th of May. 6 th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry 16 th -18 th of May 2013 Acropolis Museum, Athens Preliminary Program 8:30 Registration 9:00 Opening of the conference Integrated studies of material remains Ceramics I 16 th of May 9:30 D. Katsonopoulou, I. Iliopoulos, S. Katsarou, V. Xanthopoulou Craftsmanship of big storage

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Αρχαιοµετρίας, το οποίο εγκαταστά- Σχ. 1. Mετρητής υγρού σπινθηριστή Tri-carb 3170TR/SL χαµηλού υποβάθρου. Κέντρο Αρχαιοµετρίας 1

Το Κέντρο Αρχαιοµετρίας, το οποίο εγκαταστά- Σχ. 1. Mετρητής υγρού σπινθηριστή Tri-carb 3170TR/SL χαµηλού υποβάθρου. Κέντρο Αρχαιοµετρίας 1 Κέντρο Αρχαιοµετρίας Γενικά Η περιοχή της Ηπείρου και γενικότερα της Β.. Ελλάδας είναι πλούσια σε αρχαιολογικά ευρήµατα, αλλά και σε λόγια παράδοση. Η µελέτη όµως, τόσο των αρχαιολογικών ευρηµάτων από

Διαβάστε περισσότερα

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο (Ηράκλειο, 21-23 Ιουνίου 2014) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME El Greco: Τhe Cretan Years International Conference (Heraklion, 21-23 June

Διαβάστε περισσότερα

Athens and Attica in prehistory International conference Athens, 27-31 May 2015

Athens and Attica in prehistory International conference Athens, 27-31 May 2015 1 Athens and Attica in prehistory International conference Athens, 27-31 May 2015 Program H προϊστορία της Αθήνας και της Αττικής Διεθνές συνέδριο Αθήνα, 27-31 Μαΐου 2015 Πρόγραμμα Wednesday 27 May / Tετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της επίδοσης και Θέματα για το Μάθημα «Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών» 7ου εξαμήνου

Αξιολόγηση της επίδοσης και Θέματα για το Μάθημα «Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών» 7ου εξαμήνου Αξιολόγηση της επίδοσης και Θέματα για το Μάθημα «Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών» 7ου εξαμήνου Θέματα για το μάθημα Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών 7 ου εξαμήνου. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε με

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Γ. Γιαγκάκη

Αναστασία Γ. Γιαγκάκη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αναστασία Γ. Γιαγκάκη Κύρια Ερευνήτρια Τµήµα Βυζαντινών Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Προγράµµατα: «Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού Χώρου», «Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Διασκοπήσεις για την Χαρτογράφηση Αγωγών και Διαρροών

Ηλεκτρικές Διασκοπήσεις για την Χαρτογράφηση Αγωγών και Διαρροών Ηλεκτρικές Διασκοπήσεις για την Χαρτογράφηση Αγωγών και Διαρροών Δρ. Νίκος Παπαδόπουλος Εργαστήριο Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Basileis and poleis on the island of Cyprus The Cypriote Polities in their Mediterranean context

Basileis and poleis on the island of Cyprus The Cypriote Polities in their Mediterranean context The Bank of Cyprus Cultural Foundation in collaboration with the Archaeological Research Unit of the University of Cyprus cordially invite you to attend the οpening ceremony of the international symposium

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Σεμιναρίου: Μαρίζα Μαρθάρη The seminar is organized by Marisa Marthari

Οργάνωση Σεμιναρίου: Μαρίζα Μαρθάρη The seminar is organized by Marisa Marthari CYCLADIC SEMINAR ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤHE ARCHAEOLOGICAL SOCIETY AT ATHENS, 22 PANEPISTIMIOU ST. Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 22 Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015, 7 μ.μ. - Thursday, 30 April

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος- Αλέξιος Στεφανής, MSc, PhD

Νικόλαος- Αλέξιος Στεφανής, MSc, PhD Νικόλαος- Αλέξιος Στεφανής, MSc, PhD Λαμίας 12, 11523, Αθήνα T: +30 6972696802 F: +30 210 5385406 E: astefanis@teiath.gr ΘΕΣΗ Καθηγητής Εφαρμογών με εξειδίκευση στη Μελέτη, Παθολογία και Συντήρηση Παραδοσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Θέση : Μέλος ΕΤΕΠ. Επικοινωνία : Τηλέφωνο : +30 2610 997920 Fax : +30 2610 997944 E-mail : stefanop@upatras.gr

CURRICULUM VITAE. Θέση : Μέλος ΕΤΕΠ. Επικοινωνία : Τηλέφωνο : +30 2610 997920 Fax : +30 2610 997944 E-mail : stefanop@upatras.gr CURRICULUM VITAE Ονομα :Παναγιώτης Επώνυμο : Στεφανόπουλος Θέση : Μέλος ΕΤΕΠ Επικοινωνία : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου

Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου Ειδική Λειτουργική Επιστήµων Β Πρόγραµµα «Ελληνικός Κόσµος και Ανατολή» Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Τοµέας Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητος Τηλ. +30 210-7273681 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Logistics a Catalyst to Investments. Athens International Forum 20 October 2015 @ 17:30-21:00

Logistics a Catalyst to Investments. Athens International Forum 20 October 2015 @ 17:30-21:00 Athens International Forum 20 October 2015 @ 17:30-21:00 Logistics a Catalyst to Investments agenda Σε ένα ταχέως και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, τα Logistics αποτελούν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας και πρόσθετες πληροφορίες.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας και πρόσθετες πληροφορίες. Ημερίδα με θέμα «Έξυπνα ενεργειακά συστήματα για Αειφόρα Νοσοκομεία: Η εμπειρία του προγράμματοςgreen@hospital» θα πραγματοποιηθεί στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων στις 10.00 15.00 την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

SPP TRAINING SESSIONS GREECE

SPP TRAINING SESSIONS GREECE SPP TRAINING SESSIONS GREECE 7 training sessions took place in Greece over a period of 3 days in October and November in 2012. They were held at PEDA in Athens and the participants that attended all sessions

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ UNIFICATION OF ATHENS ARCHAEOLOGICAL SITES S.A.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ UNIFICATION OF ATHENS ARCHAEOLOGICAL SITES S.A. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. UNIFICATION OF ATHENS ARCHAEOLOGICAL SITES S.A. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ UNIFICATION OF ATHENS ARCHAEOLOGICAL SITES Κοινό Πρόγραμμα ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΠΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλία Μπάνου Επίκουρος Καθηγήτρια, Προϊστορική Αρχαιολογία

Αιμιλία Μπάνου Επίκουρος Καθηγήτρια, Προϊστορική Αρχαιολογία Αιμιλία Μπάνου Επίκουρος Καθηγήτρια, Προϊστορική Αρχαιολογία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο, 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

Anastasia G. Yangaki. Education

Anastasia G. Yangaki. Education INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH Anastasia G. Yangaki Senior Researcher Department of Byzantine Studies Institute of Historical Research Programmes: Historical Geography of the Helladic Region, Byzantium

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ: Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Κασσιανίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου Συντονίστρια του προγράμματος NARNIA

Βασιλική Κασσιανίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου Συντονίστρια του προγράμματος NARNIA Βασιλική Κασσιανίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου Συντονίστρια του προγράμματος NARNIA A Marie Curie Actions Initial Training Network funded by the FP7 People Programme FP7 People: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Pearls Center AUSTRALIAN SOUTH SEA PEARL COLLECTIONS

Pearls Center AUSTRALIAN SOUTH SEA PEARL COLLECTIONS Pearls Center AUSTRALIAN SOUTH SEA PEARL COLLECTIONS ΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ Η ελληνική παράδοση στο χώρο του κοσμήματος αρχίζει από την Κυκλαδική και την Μινωική περίοδο. Τον 9ο π.χ. αιώνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Ministry of Culture and Tourism: Greek cultural collections in national and european networks

Hellenic Ministry of Culture and Tourism: Greek cultural collections in national and european networks Hellenic Ministry of Culture and Tourism: Greek cultural collections in national and european networks Katerina Moutogianni Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

26.06 20:00 ახალგაზრდების III საერთაშორისო სამეცნიერო შეხვედრა

26.06 20:00 ახალგაზრდების III საერთაშორისო სამეცნიერო შეხვედრა 26.06 20:00 ახალგაზრდების III საერთაშორისო სამეცნიერო შეხვედრა 3η Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση Νέων The 3rd International Forum of Young Researchers ყველა ეპოქის დიდი ბერძნები - პრეზენტაცია ქართველი

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ. ΓΕΩΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ. ΓΕΩΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ. ΓΕΩΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΕΝΝΟΣ, Χ. 1,3, ΒΑΞΕΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1,2, Μ., ΣΥΡΟΣ 2, Α., ΜΥΤΕΛΕΤΣΗΣ 2, Μ., ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ 1,3, Σ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ιλιάδα Ι 212-217, μτφρ. N. Kαζαντζάκη - Ι.Θ. Κακριδή, οεδβ, αθήνα χ.χ. 018 τευχοσ 115

Ιλιάδα Ι 212-217, μτφρ. N. Kαζαντζάκη - Ι.Θ. Κακριδή, οεδβ, αθήνα χ.χ. 018 τευχοσ 115 αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ πῦρ ἐκάη καὶ φλὸξ ἐμαράνθη, ἀνθρακιὴν στορέσας ὀβελοὺς ἐφύπερθε τάνυσσε, πάσσε δ ἁλὸς θείοιο κρατευτάων ἐπαείρας. αὐτὰρ ἐπεί ῥ ὤπτησε καὶ εἰν ἐλεοῖσιν ἔχευε, Πάτροκλος μὲν σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΚΟΡΕΛΛΗ e-mail : yfacorel@teiath.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΚΟΡΕΛΛΗ e-mail : yfacorel@teiath.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΚΟΡΕΛΛΗ e-mail : yfacorel@teiath.gr Επίκουρος καθηγητής στο Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

GR: 1. Πολυγωνική/ ακανόνιστη μορφή φυσική πέτρα γνευσίτης: Δάπεδα πεζοδρόμιο/: 3.5-5 εκατοστά, 15m2 Πάχος 1 παλέτα, βάρους 1100-1200kg

GR: 1. Πολυγωνική/ ακανόνιστη μορφή φυσική πέτρα γνευσίτης: Δάπεδα πεζοδρόμιο/: 3.5-5 εκατοστά, 15m2 Πάχος 1 παλέτα, βάρους 1100-1200kg GR: Η πέτρα είναι το πρώτο φυσικό υλικό που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για την κατασκευή. Δίνει άνεση και ζεστασιά, μια αίσθηση της ειρήνης και της αρμονίας. Όμορφο και αποκλειστικό υλικό που αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

«Οι µικροί αρχαιολόγοι της Θράκης» σελίδα 0 από 10 Νατάσα Μιχαηλίδου, Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

«Οι µικροί αρχαιολόγοι της Θράκης» σελίδα 0 από 10 Νατάσα Μιχαηλίδου, Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης «Οι µικροί αρχαιολόγοι της Θράκης» σελίδα 0 από 10 Περιεχόμενα Εισαγωγικά...2 Α. Αρχαιολογικοί χώροι, Μνημεία και Μουσεία της Θράκης...3 Β. Χάρτης της Θράκης με σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος...5 Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

(University of Athens, Central Building / Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κεντρικό Κτίριο)

(University of Athens, Central Building / Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κεντρικό Κτίριο) PROGRAM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAM / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Wednesday 27 May / Tετάρτη 27 Μαΐου (University of Athens, Central Building / Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κεντρικό Κτίριο) 19.00-19.30 Welcome addresses / Χαιρετισμοί Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Session A: PALAEOENVIRONMENT 1 η Συνεδρία: ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Thursday 28 May Πέμπτη 28 Μαΐου 9.00 11.00 Session A: PALAEOENVIRONMENT 1 η Συνεδρία: ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Thursday 28 May /

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Ζυμή Επίκουρος Καθηγήτρια, Κλασική Αρχαιολογία

Ελένη Ζυμή Επίκουρος Καθηγήτρια, Κλασική Αρχαιολογία Ελένη Ζυμή Επίκουρος Καθηγήτρια, Κλασική Αρχαιολογία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο, 24100 Καλαμάτα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS School of Philosophy Teaching Timetable

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS School of Philosophy Teaching Timetable SPRING TERM 205 2nd Semester Courses Amph/class ΛΥ 02 American Fiction Monday 2:00 5:00 Tsimpouki Theodora 824 ΓΥ 04: Translation: Practical Applications Tuesday 5:00 8:00 Antonopoulou Eleni 824 ΓΥ 04

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και Τεχνολογία στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στον Κόσμο

Πολιτισμός και Τεχνολογία στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στον Κόσμο Πολιτισμός και Τεχνολογία στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στον Κόσμο Δ. Άγγλος, i M. Doerr, ii Δ. Καφετζόπουλος, iii Π. Πραστάκος, iv Π. Κουτσούκος, v Α. Σαρρής vi i ii iii iv v vi Πατρών Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως

Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως σε συνεργασία με την Α' ΕΠΚΑ-Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως Η Υπηρεσία Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ) δραστηριοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο της Ακροπόλεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΜΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ & ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ) ROMAN SEMINAR & INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH (NHRF)

ΡΩΜΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ & ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ) ROMAN SEMINAR & INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH (NHRF) ΡΩΜΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ & ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ) ROMAN SEMINAR & INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH (NHRF) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ» Αθήνα, 8 10 Οκτωβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩ Α ΝΝΑ Α Σ Λ Α ΝΗ Ε Λ ΕΝΗ Α ΛΟΥ ΠΗ-ΣΙΩΤΗ Α Ν ΡΕ Α Σ-ΓΕΡΜ Α ΝΟΣ Κ Α ΡΥ Α Σ ΒΑ ΣΙ Λ ΗΣ ΠΑ ΣΧ Α Λ ΗΣ

ΙΩ Α ΝΝΑ Α Σ Λ Α ΝΗ Ε Λ ΕΝΗ Α ΛΟΥ ΠΗ-ΣΙΩΤΗ Α Ν ΡΕ Α Σ-ΓΕΡΜ Α ΝΟΣ Κ Α ΡΥ Α Σ ΒΑ ΣΙ Λ ΗΣ ΠΑ ΣΧ Α Λ ΗΣ ΙΩ Α ΝΝΑ Α Σ Λ Α ΝΗ Ε Λ ΕΝΗ Α ΛΟΥ ΠΗ-ΣΙΩΤΗ Α Ν ΡΕ Α Σ-ΓΕΡΜ Α ΝΟΣ Κ Α ΡΥ Α Σ ΒΑ ΣΙ Λ ΗΣ ΠΑ ΣΧ Α Λ ΗΣ ιασφάλιση της ταυτότητας αρχαιολογικών αντικειµένων, έργων τέχνης και τεχνολογικά πιστών αντιγράφων µε

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE. challenges and reviews. Αθήνα. Athens. May. Technopolis City of Athens, Acropolis Museum

Συνέδριο CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE. challenges and reviews. Αθήνα. Athens. May. Technopolis City of Athens, Acropolis Museum Συνέδριο CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE challenges and reviews Αθήνα Athens 2015 May Technopolis City of Athens, Acropolis Museum Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 Τεχνόπολη, Αμφιθέατρο «Αθήνα 9,84» Monday, 25th

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικύρωση Πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης της Γ.Σ.Ε.Σ.

1. Επικύρωση Πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης της Γ.Σ.Ε.Σ. Διεύθυνση: 7 ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο 24100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

Monday 26 January2015

Monday 26 January2015 Πρόγραμμα Monday 26 January2015 09:30 10:00 Arrival of participants, Registration 10:00 10:30 Welcome and Introduction: Presentation of the Institution and group activities V. Georgoulias, D. Mavroudis

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.6/02-04-2014. Αιγάλεω, σήµερα την 02-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του πυριτίου στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τη χρήση του πυριτίου σε υλικά όπως

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητικό Συνέδριο. Ολυμπιακή Εκεχειρία. Student Forum. Olympic Truce. 2 ο Διεθνές. για την. 2 nd International. for

Μαθητικό Συνέδριο. Ολυμπιακή Εκεχειρία. Student Forum. Olympic Truce. 2 ο Διεθνές. για την. 2 nd International. for ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ HELLENIC-AMERICAN EDUCATIONAL FOUNDATION ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ATHENS COLLEGE - PSYCHICO COLLEGE 2 ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο για την Ολυμπιακή Εκεχειρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ II

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ II ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ Χρονολογία Ελλάδα - Αιγαίο 100.000 ως 20.000 Μέση και Νεότερη Παλαιολιθική 10.000 Μεσολιθική εποχή 7000 ως 6000 Έναρξη Νεολιθικής 5600 Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - CONFERENCE PROGRAM

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - CONFERENCE PROGRAM Συνέδριο «Η συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς: προκλήσεις και επαναπροσδιορισμοί» Conference «Conservation of cultural heritage: challenges and reviews» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - CONFERENCE PROGRAM Δευτέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ. Θετικές Επιστήμες και Αρχαιολογικά Υλικά: Οι φορείς της έρευνας συζητούν και προτείνουν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ. Θετικές Επιστήμες και Αρχαιολογικά Υλικά: Οι φορείς της έρευνας συζητούν και προτείνουν ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Θετικές Επιστήμες και Αρχαιολογικά Υλικά: Οι φορείς της έρευνας συζητούν και προτείνουν 3 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Θετικές Επιστήμες και Αρχαιολογικά Υλικά:

Διαβάστε περισσότερα

Στο Πλειόκαινο, περ. 3.500.000 χρόνια: πρώτη εμφάνιση ανθρώπου (Αφρική) -Τεταρτογενές - Πλειστόκαινο = από 2 εκατ. χρόνια-10.000 π.χ.

Στο Πλειόκαινο, περ. 3.500.000 χρόνια: πρώτη εμφάνιση ανθρώπου (Αφρική) -Τεταρτογενές - Πλειστόκαινο = από 2 εκατ. χρόνια-10.000 π.χ. Γεωλογικές Χρονολογίες (ιστορία της γης) Καινοζωϊκός Αιών -Τριτογενές = 65-2 εκατ. χρόνια πριν Τα τέλη του Τριτογενούς: Νεογενές = 20-5 εκατ. χρόνια πριν Τέλος Νεογενούς = Πλειόκαινο = 5-2 εκατ. χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες αποκαταστάσεως των μνημείων της Ακρόπολης. 1. Μελέτη Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων (τομ. 3 ος )

Μελέτες αποκαταστάσεως των μνημείων της Ακρόπολης. 1. Μελέτη Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων (τομ. 3 ος ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Μελέτες αποκαταστάσεως των μνημείων της Ακρόπολης 1. Μελέτη Αποκαταστάσεως των Προπυλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δρ Ιωάννης Θανόπουλος Οπτικές λαβίδες: Θεωρία και εφαρμογές με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ VIP Η σειρά γραφείων VIP, σχεδιάστηκε από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Δρομέας στο πλαίσιο της κατασκευής καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Costanza Dal Cin D Agata

Costanza Dal Cin D Agata Βιογραφικό Σημείωμα Costanza Dal Cin D Agata Μάρτιο 2015 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλ.: 28210 37074 γραφείο 6947 247660 κινητό e-mail: cdagata@isc.tuc.gr Ιστοσελίδα: www.unfiorealgiorno.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γεννήθηκε το 1977

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης για τη χρήση της ελιάς:

Πηγές πληροφόρησης για τη χρήση της ελιάς: Η χρήση της ελιάς σο στο Αιγαίο κατά την αρχαιότητα Μ. Ρούμπου 1, Β. Κυλίκογλου 2, N. Müeller 2 & Ν. Καλογερόπουλος 1 1 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Διατροφής, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 20/06/2015

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 20/06/2015 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 20/06/2015 θα ήθελα να εκφράσω το ενδιαφέρον μου για τη θέση ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κατά τη δεκαετία 2000-2010 η ΕΠΣΝΕ, παράλληλα προς τις σωστικές ανασκαφές και αυτοψίες της σε σπήλαια και θέσεις παλαιοανθρωπολογικού ενδιαφέροντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Διευθυντής στην Group `Y Consulting ΕΠΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Διευθυντής στην Group `Y Consulting ΕΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Διευθυντής στην Group `Y Consulting ΕΠΕ Ανάλυση Κύκλου Ζωής (L.C.A.) Τεχνική εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων

Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων Κωνσταντίνος Παπαοδυσσεύς Καθηγητής ΣΗΜΜΥ, Δημήτρης Αραμπατζής Δρ. ΣΗΜΜΥ Σολομών Ζάννος Υ.Δ. ΣΗΜΜΥ Φώτιος Γιαννόπουλος Υ.Δ. ΣΗΜΜΥ Μιχαήλ Έξαρχος Δρ. ΣΗΜΜΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Οργανικής Θέσης: ΚΖ ΕΠΚΑ Υπηρεσία όπου υπηρετώ: ΚΖ ΕΠΚΑ Τηλέφωνο: 23510 47883 23510 47884, kzepka@culture.gr

Υπηρεσία Οργανικής Θέσης: ΚΖ ΕΠΚΑ Υπηρεσία όπου υπηρετώ: ΚΖ ΕΠΚΑ Τηλέφωνο: 23510 47883 23510 47884, kzepka@culture.gr Ονοματεπώνυμο: Ε υ τ υ χ ί α Π ο υ λ ά κ η - Π α ν τ ε ρ μ α λ ή Βαθμός: Αρχαιολόγος Α Υπηρεσία Οργανικής Θέσης: ΚΖ ΕΠΚΑ Υπηρεσία όπου υπηρετώ: ΚΖ ΕΠΚΑ Τηλέφωνο: 23510 47883 FAX/ Email: 23510 47884, kzepka@culture.gr

Διαβάστε περισσότερα

Tasks and Deliverables. Professor Ioannis Hatzopoulos. Scientific responsible. University of Aegean. University of Aegean. Project Partner no 12

Tasks and Deliverables. Professor Ioannis Hatzopoulos. Scientific responsible. University of Aegean. University of Aegean. Project Partner no 12 European Union Directorate General for Regional Policy (E.R.D. Funds) Hellenic Republic Ministry of Economy & Finance (Public Investments Programme) NetWet 3 Project New forms of Territorial governance

Διαβάστε περισσότερα

25-29. Αθήνα. Συνέδριο. Μαΐου May CONSERVATION OF. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Μουσείο Ακρόπολης ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ CULTURAL HERITAGE

25-29. Αθήνα. Συνέδριο. Μαΐου May CONSERVATION OF. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Μουσείο Ακρόπολης ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ CULTURAL HERITAGE Συνέδριο CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE challenges and reviews ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ MINISTRY OF CULTURE, EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS Γ.Γ. Πολιτισµού - Γενική ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΙΑ Σ. Ροκίδη, Π. Γ. Κουτσούκος Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών & Ινστιτούτο Επιστηµών Χηµικής Μηχανικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην

Διαβάστε περισσότερα

Apostolos Sarris. Place of Birth: Chania, Crete Date of Birth: 02/02/1963. Family Situation: Married, 1 child

Apostolos Sarris. Place of Birth: Chania, Crete Date of Birth: 02/02/1963. Family Situation: Married, 1 child Apostolos Sarris May 25, 2005 Permanent Address Rethymno, Crete: Michail Papadaki 2, Rethymno 74100, Crete, tel. 28310-57020 Athens: Arkesilaou 15, Neos Kosmos, Athens, tel. 210-9224305, 210-9648820 Mobile:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα του 2014

Επιχειρηματικότητα Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα του 2014 Επιχειρηματικότητα Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα του 2014 Fasmatech Science and Technology SA Δρ. Μανώλης Ραπτάκης Σύνοψη Φάσματεκ ο δρόμος έως εδώ Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα στα 2010 s τι μάθαμε

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άγγελος Παπαδόπουλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άγγελος Παπαδόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Άγγελος Παπαδόπουλος Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 20 Οκτωβρίου 1975, Αθήνα Διεύθυνση επικοινωνίας: Λευκωσίας 22, Πλατεία Αμερικής, 112 53, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-8663294

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ

ΕΥΡΩ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΥΡΩ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΙΤΗ, 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

220m 2 In dark background

220m 2 In dark background 220m 2 In dark background Το διαμέρισμα βρίσκεται στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας της δεκαετίας του 1950, στο κέντρο των Αθηνών. This apartment is on the top floor of a 1950s building in the centre

Διαβάστε περισσότερα