9:30 11:10 Γεωφυσικές ιασκοπήσεις Geophysical Prospection (Προεδρείο-Chair: Σ. Παπαµαρινόπουλος, Γ. Τσόκας)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9:30 11:10 Γεωφυσικές ιασκοπήσεις Geophysical Prospection (Προεδρείο-Chair: Σ. Παπαµαρινόπουλος, Γ. Τσόκας)"

Transcript

1 Τετάρτη (Wednesday) 8/10 8:20 9:00 Εγγραφές Registration 5 ο Συµπόσιο της Ελληνικής Αρχαιοµετρικής Εταιρείας 5 th Symposium of the Hellenic Society of Archaeometry ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-PROGRAM 9:00 9:30 Έναρξη/Χαιρετισµοί Opening Ceremony 9:30 11:10 Γεωφυσικές ιασκοπήσεις Geophysical Prospection (Προεδρείο-Chair: Σ. Παπαµαρινόπουλος, Γ. Τσόκας) 9:30 9:50 D. Alexakis, A. Sarris, T. Astaras, L. Albanakis, K. Vouzaxakis, L. Karimali GIS, satellite imagery and geomorphological methodologies for the geoarchaeological research of Neolithic Thessaly (O01) 9:50 10:10 St. P. Papamarinopoulos, P. G. Stephanopoulos, M. G. Papaioannou, N. Polosmak, O. Volcova Searching for Indo-europeans in central Asia (O02) 10:10 10:30 P. I. Tsourlos and G. N. Tsokas Non destructive ERT survey at the south wall of Acropolis of Athens (O03) 10:30 10:50 G. N. Tsokas, P. I. Tsourlos, A. Stampolidis, Th. Katsonopoulou, S. Soter Investigations for the buried Roman road in the area of ancient Helike by means of resistivity tomographies (O04) 10:50 11:10 N. S. Spanoudakis, A. Vafidis, C. Bourbou, N. Alevras, M.Andrianakis Georadar survey in the Venetial and Byzantine fortification walls of Chania (O05) 11:10 11:30 ιάλειµµα καφέ Coffee break 11:30 13:10 Απόλυτες Χρονολογήσεις Absolute Dating (Προεδρείο-Chair: Ι. Λυριτζής, Γ. Φακορέλλης) 11:30 11:50 Ν. Λάσκαρης, Ι. Λυριτζής Περαιτέρω βελτίωση της µεθόδου χρονολόγησης ενυδάτωσης οψιανού SIMS-SS µε µοντελοποίηση της κατανοµής Η + κατά βάθος: κριτήρια καταλληλότητας δειγµάτων (O06) 11:50 12:10 D. Kondopoulou, E. DeMarco, E. Aidona Recent developments of archaeomagnetic studies in Greece (O07) 12:10 12:30 D. K. Koul, G. Adamiec Response of 110 o C TL and OSL emissions to various stimuli: a comparative study (O08) 12:30 12:50 Y. Facorellis Reliability of radiocarbon dating of lime mortars - An overview (O09) 12:50 13:10 I. Liritzis, C. T. Michael, N. Zacharias New potentials of alpha counting spectroscopy for the dating of ancient metals (O10) 13:10 14:10 ιάλειµµα φαγητού Lunch Break

2 14:10 15:10 Συνεδρία Αφίσας Ι Poster Session I (Γεωφυσικές ιασκοπήσεις, Απόλυτες Χρονολογήσεις, Γεωαρχαιολογία / Περιβάλλον, Χρωστικές, Αρχαία Τεχνολογία Geophysical Prospection, Absolute Dating, Geoarchaeology / Environment, Pigments, Ancient Technology) 15:10 16:10 Γεωαρχαιολογία/ Περιβάλλον Geoarchaeology/ Environment (Προεδρείο-Chair: Λ. Καραλή-Γιαννακοπούλου, Ι. Μπασιάκος) 15:10 15:30 Κ. Αθανασσάς, Ι. Φουντούλης, Ν. Ζαχαριάς, Ι. Μπασιάκος, Ζ. Καροτσιέρης Παράκτιες νεοτεκτονικές και ευστατικές µεταβολές στην υτική Μεσσηνία από την Κατώτερη Παλαιολιθική περίοδο ως σήµερα, βάσει γεωχρονολογήσεων φωταύγειας (Ο11) 15:30 15:50 G. Iliopoulos, N. Galanidou, S. Pergantis, V. Vamvakaki, N. Chaniotakis Identifying geochemical taphonomy of the osteological material from Katsampas rockshelter (Ο12) 15:50 16:10 K. Kouli, M. V. Triantaphyllou, T. Tsourou, O. Koukousioura, K. Pavlopoulos, M. D. Dermitzakis The coastal marsh of Vravron (Attiki, SE Greece): Reconstructing the paleoenvironment since 3000 BC (Ο13) 16:10 16:30 ιάλειµµα καφέ Coffee break 16:30 18:10 Χρωστικές Pigments (Προεδρείο-Chair: Β. Περδικάτσης, Ε. Αλούπη) 16:30 16:50 S. Sotiropoulou, V. Perdikatsis, Ch. Apostolaki, A. Karydas, A. Devetzi, V. Birtacha Lead pigments and related tools in Akrotiri- Thera. Provenance and elaboration techniques (Ο14) 16:50 17:10 V. Melfos, G. Stratouli Mineralogical characterization of pigments in Neolithic paintings: the case of Drakaina Cave, Kephalonia Island, Greece (Ο15) 17:10 17:30 Θ. Κατσαρός, Ι. Λυριτζής Ορυκτές και τεχνητές χρωστικές κατά Θεόφραστο τον Ερέσιο-έρευνα πεδίου και εργαστηριακές αναλύσειςεφαρµογή νέας µεθόδου στην ταυτοποίηση χρωστικών (Ο16) 17:30 17:50 H. Brecoulaki, D. C. Smith, G. Economou, M. Perraki, I. Kougemitrou, E. Stasinopoulou The panel paintings from Pitsa (Greece, 6th c. BC): A first analytical assessment of their materials and technique (Ο17) 17:50 18:10 E. Kouloumpi, A. P. Moutsatsou, A. V. Terlixi, M. Doulgeridis, G. Lawson A multi-method approach for tracing back the painters technique: An applied example on Tzankarolas The Worshipping of the Shepherds (Ο18) 18:10 18:30 E. Aloupi, I. Aslani, A.G. Karydas, V. Paschalis Venetian glass and glassy materials in El Greco s paintings from his early period in Crete (Ο19) 19:00 21:00 Cocktail (Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών American School of Classical Studies at Athens)

3 Πέµπτη (Thursday) 9/10 8:40 10:00 Παλαιοδίαιτα Palaeodiet (Προεδρείο-Chair: Α. Σαρπάκη, S. Fox) 8:40 9:00 M. Roumpou, C. Heron, G. Stratouli Detection and identification of organic residues dated to the Neolithic from Drakaina Cave, (Kephalonia), Greece (Ο20) 9:00 9:20 M. R. Belgiorno, A. Lentini Wine remains from Early-Middle Bronze Age Cyprus. The district of Limassol (Ο21) 9:20 9:40 Ε. Πετρουτσά, Σ. Κ. Μανώλης Ανάλυση σταθερών ισοτόπων άνθρακα και αζώτου σε κολλαγόνο ανθρώπινων και ζωικών οστών σε προϊστορικούς Ελληνικούς πληθυσµούς (Ο22) 9:40 10:00 C. Bourbou, B. T. Fuller, M. P. Richards The application of stable isotope ratio analysis for detecting dietary patterns in Greek Byzantine populations (7 th -13 th centuries AD) (Ο23) 10:00 11:20 Συνδυαστικές Μελέτες Combined Studies (Προεδρείο-Chair: Β. Κυλίκογλου, Ε. Κυριατζή) 10:00 10:20 E. Kiriatzi, M. Georgakopoulou, C. Broodbank Landscape approaches to pottery production and metallurgy: scientific study of the Kythera Island Survey finds (Ο24) 10:20 10:40 Y. A. Lolos, B. Gourley, A. Sarris, C. Hayward, C. Trainor, E. Kiriatzi, N. Papadopoulos Surveying the Sikyonian Plateau: integrated approach to the study of an ancient cityscape (Ο25) 10:40 11:00 B. Hayden, Ι. Μπασιάκος, Α. Σαρρής, Ν. Ζαχαριάς, Κ. Παυλόπουλος, Κ. Θεοδωρακοπούλου, Κ. Αθανασάς, Μ. Τριανταφύλλου, Κ. Κούλη, Ν. Παπαδόπουλος Μια διεπιστηµονική προσέγγιση του παλαιοπεριβάλλοντος και των πολιτισµικών-τεχνολογικών καταλοίπων στο Ίστρον, Κόλπου Μιραµπέλο, Α. Κρήτης (Ο26) 11:00 11:20 Ν. Ζαχαριάς, Μ. Καπαρού, Γ. Μαστροθεόδωρος, Α. Οικονόµου, Κ. Μπέλτσιος, Θ. Τσέλιος, Β. Αραβαντινός, Κ. Καλιγά,. Οικονόµου Τεχνολογική µελέτη των πυροµεταλλουργικών προϊόντων της ανασκαφής χώρου αφιερωµένου στη λατρεία του Ηρακλή,πλησίον των Ηλεκτρών Πυλών, (Καδµεία, Θήβα) (Ο27) 11:20 11:40 ιάλειµµα καφέ Coffee break 11:40 13:00 Σπήλαια Caves (Προεδρείο-Chair: Ν. Κυπαρίσση-Αποστολίκα, Α.Ι. Ντάρλας) 11:40 12:00 Ν. Κυπαρίσση-Αποστολίκα Σπήλαιο Θεόπετρας Νοµού Τρικάλων: Μια πρότυπη περίπτωση ανάδειξης σπηλαίου µε πρώιµη προϊστορική κατοίκηση (Ο28)

4 12:00 12:20 Α.Ι. Ντάρλας Γεωµορφολογική εξέλιξη και κατοίκηση των σπηλαίων της υτικής Μάνης κατά το Ανώτερο Πλειστόκαινο και το Ολόκαινο (Ο29) 12:20 12:40 Ε. Καµπούρογλου, Ι. Μπασιάκος, Ν. Ζαχαριάς, Ι. Μανιάτης Σπήλαιο Α Λουτρακίου Αριδαίας: Συνολική αποτίµηση των χρονολογικών και ιζηµατολογικών µελετών (Ο30) 12:40 13:00 A. Pantazidou, V. Lamprinou, A. Oikonomou Cyanobacteria associated with ancient sculptures and the abiotic parameters of Cave Nympholeptos, Greece (Ο31) 13:00 14:00 ιάλειµµα φαγητού Lunch Break 14:00 15:00 Συνεδρία Αφίσας ΙΙ Poster Session II (Παλαιοδίαιτα, Σπήλαια, Κεραµικά, Γυαλί, Μέταλλα Palaeodiet, Caves, Ceramics, Glass, Metals) 15:00 17:00 Κεραµικά Ceramics (Προεδρείο-Chair: Α. Hein, Ε. Νοδάρου) 15:00 15:20 A. Pentedeka Pottery exchange networks in Neolithic Thessaly (Ο32) 15:20 15:40 P. S. Quinn, P. M. Day, V. Kilikoglou, A. Sampson Keeping an eye on your pots: the provenance of Neolithic ceramics from Cyclops Cave, Youra, Greece (Ο33) 15:40 16:00 M. Dikomitou, M. Martinon-Torres Fabricating an island-wide tradition. Early and Middle Bronze Age red polished pottery from Cyprus (Ο34) 16:00 16:20 Ε. Νοδάρου, Χ. Ραθώση, Α. Κάντα, Α. Σπηλιωτοπούλου Προσκυνητές και αναθήµατα στο ιερό της Σύµης Βιάννου: Πετρογραφική ανάλυση των Μινωικών ζωόµορφων ειδωλίων (Ο35) 16:20 16:40 M.-C. Boileau, A. L. D Agata, J. Whitley Pottery technology and regional exchange networks in Early Iron Age Central Crete (Ο36) 16:40 17:00 N. S. Müller, A. Hein, V. Kilikoglou, P. M. Day Modelling thermal stresses in prehistoric cooking ware (Ο37) 17:00 17:20 ιάλειµµα καφέ Coffee break 17:20 18:40 Γυαλί Glass (Προεδρείο-Chair:. Ιγνατιάδου, Ν. Ζαχαριάς) 17:20 17:40 Α. Οικονόµου, Κ. Μπέλτσιος, Ν. Ζαχαριάς, Β. Αραβαντινός, Π. Τριανταφυλλίδης Ύαλοι της Ηπειρωτικής και Αιγιακής Ελλάδας των αρχαίων ιστορικών χρόνων (Ο38) 17:40 18:00 Π. Τριανταφυλλίδης, Ι. Καρατάσιος, Ε. Ανδρεοπούλου-Μάγκου Μελέτη γυάλινων αγγείων τεχνικής του πυρήνα από τη Ρόδο (Ο39)

5 18:00 18:20. Ιγνατιάδου, Ι. Ναζλής Micro-XRF ανάλυση σµάλτων σε χρυσά κοσµήµατα κλασικών χρόνων (Ο40) 18:20 18:40 P. Loukopoulou, A. Moropoulou A study of Byzantine gold glass tesserae (Ο41) 20:00 είπνο Συµποσίου Symposium Dinner Παρασκευή 10/10 8:40 9:40 Ύφασµα/ Χαρτί/ Ξύλο Textiles/ Paper/ Wood (Προεδρείο-Chair: Ε. Ιωακείµογλου, Γ. Μωραϊτου) 8:40 9:00 C. Margariti, D. D. Eastop, A. Moraitou, P. Wyeth The application of instrumental analytical methods of investigation on textiles excavated in Greece towards the development of an informed conservation strategy (Ο42) 9:00 9:20 M. Anziletou, D. Chatzipalamountzi, Y. Facorellis Study of the manufacturing technology of historical Japanese paper dresses and comparison with modern paper dresses of the 1960s (Ο43) 9:20 9:40 A. Alexopoulou, A. Paterakis, C. Sperantza, A. Kaminari Documentation and conservation of a wooden painted canopic chest (Ο44) 9:40 10:40 Λίθινα Lithics (Προεδρείο-Chair: Κ. Πολυκρέτη, Θ. Βάκουλης) 9:40 10:00 Α. Μοροπούλου, Α. Μπακόλας, Αικ. Θ. ελέγκου, Κ. Λαµπρόπουλος, Ν. Κατσιώτης Εφαρµογή θετικών επιστηµών σε αρχαιολογικές µελέτες στον Αιγιακό χώρο. Η περίπτωση της Ιαλύσσιας Ακρόπολης και της Ακρόπολης του Ερηµοκάστρου στη Ρόδο (Ο45) 10:00 10:20 S. A. Abd El-Rahim, M. K. Khallaf Deterioration and treatment techniques for archaeological limestone statues, at Sakkara, Egypt (Ο46) 10:20 10:40 E. Photos-Jones, A. J. Hall, Β. Περδικάτσης, Ε. ήµου, Ε. Χιώτης Τα όρια µύθου και πραγµατικότητας για θεραπευτικές γαίες της αρχαιότητας (Ο47) 10:40 11:00 ιάλειµµα καφέ Coffee break 11:00 12:20 Κονιάµατα - Mortars (Προεδρείο-Chair: Τ. Μοροπούλου, Ν. Μαραβελάκη) 11:00 11:20 N. Maravelaki, A. Galanos, I. Doganis, N. Kallithrakas-Kontos Pigmented plasters at the Acropolis of ancient Karthaia, Greece (Ο48) 11:20 11:40 M. Abd el Hady, H. A. M. Afifi Characterization of ancient plaster used in main entrance of Hawara pyramid in Al Fayoum, Egypt (Ο49)

6 11:40 12:00 Π. Πρόκος Συνθήκες ισορροπίας µειγµάτων αλάτων από θαλάσσια αερολύµατα στον αρχαιολογικό χώρο της ήλου (Ο50) 12:00 12:20 Ι. Καρατάσιος, Β. Κυλίκογλου, Π. Θεουλάκης Σχεδιασµός κονιαµάτων αποκατάστασης αρχιτεκτονικών µνηµείων (Ο51) 12:20-13:00 Μεθοδολογικές και Τεχνολογικές Καινοτοµίες I Methodological and Technological Innovations I (Προεδρείο-Chair: Α. Καρύδας, Α. Σαρρής) 12:20 12:40 J. Buxeda I Garrigós, M. Madrid I Fernández Individuals, assemblages and sampling in archaeometric studies. Can you trust your diversity? (Ο52) 12:40 13:00 Ch. Apostolaki, V. Perdikatsis, J. Piperakis A relational database for the study and evaluation of archaeometrical data (Ο53) 13:00 14:00 ιάλειµµα φαγητού Lunch Break 14:00 15:00 Συνεδρία Αφίσας ΙΙΙ Poster Session III (Ύφασµα/ Χαρτί/ Ξύλο, Λίθινα, Κονιάµατα, Μεθοδολογικές και Τεχνολογικές Καινοτοµίες Textiles/ Paper/ Wood, Lithics, Mortars, Methodological and Technological Innovations) 15:00 17:20 Μεθοδολογικές και Τεχνολογικές Καινοτοµίες IΙ Methodological and Technological Innovations IΙ (Προεδρείο-Chair: Α. Καρύδας, Α. Σαρρής) 15:00 15:20 M. Panagopoulos, P. Rousopoulos, C. Papaodysseus, D. Arabadjis, St. Tracy An information system for graphological identification of writers of ancient Greek inscriptions (Ο54) 15:20 15:40 Κ. Πολυκρέτη, Κ. Χριστοφίδης ιερεύνηση αξιοπιστίας της φωτογράφισης φθορισµού στο υπεριώδες στην ανίχνευση πλαστών αρχαίων αντικειµένων από µάρµαρο (Ο55) 15:40 16:00 A. Spyros, E. Kartsonaki, D. Anglos, U. Knuutinen Characterisation of natural resins and waxes from archaeological and historical contexts by NMR spectroscopy (Ο56) 16:00 16:20 A. G. Karydas, D. Sokaras, E. Aloupi, S. Sotiropoulou, N. Grlj, P. Pelicon, M. Zitnik, R. Schutz, W. Malzer, B. Kanngiesser Elemental x-ray micro-analysis with 3D spatial resolution as an advanced diagnostic tool (Ο57) 16:20 16:40 D. Sokaras, S. Karabayia, E. Bistekos, L. Georgiou, J. Salomon, M. Bogovac, A. Lagoyannis, S. Harissopulos, V. Kantarelou, E. Aloupi, I. Aslani, V. Paschalis, A.G. Karydas The new external ion-beam station at the Demokritos tandem 5.5 MV accelerator for complete elemental characterization of artworks and ancient artifacts (Ο58) 16:40 17:00 Ε. Φιλιππάκη, S. Ahmed Saleh, Ι. Μπασιάκος, Γ. Μπατής, Β. Αργυροπούλου Εφαρµογή αναγωγικού πλάσµατος εκκένωσης αίγλης σε ενάλια σιδηρά αντικείµενα: πρώτα αποτελέσµατα (Ο59)

7 17:00 17:20 ιάλειµµα καφέ Coffee break 17:20 19:00 Μέταλλα Metals (Προεδρείο-Chair: Γ. Παπαδηµητρίου, Γ. Βαρουφάκης) 17:20 17:40 M. Georgakopoulou, O. Kakavogianni, K. Douni, Y. Bassiakos Silver production in Early Bronze Age Attica: a technological study of litharge (Ο60) 17:40 18:00 G. D. Papadimitriou, P. E. Tsakiridis, E. E. Toumbakari, P. Skarvelis Microstructure and state of preservation of an ancient clamp from the northern colonnade of the Athens Parthenon (Ο61) 18:00 18:20 Ι. Ε. Μπασιάκος, Α. Παναγιωτοπούλου, Α.-Μ. Ζιάννη Η υπεροχή της Λακωνικής τεχνολογίας στην αρχαία σιδηρουργία: νέα δεδοµένα από την περιοχή Νεάπολης, Ν. Πελοπόννησος (Ο62) 18:20 18:40 A. Karatzani Morphological and technological investigation of Byzantine-Greek metal threads (Ο63) 18:40 19:00 S. Golfomitsou, A. G. Karydas, V. Kantarelou, C. Degrigny, D. Vella, Ch. Zarkadas Study of the Palace Armoury collection of Malta using XRF techniques (Ο64) 19:00 19:30 Απονοµή βραβείων και κλείσιµο συµποσίου Awards and closing ceremony (Προεδρείο-Chair: Π. Θέµελης, Ν. Ζαχαριάς)

8 ΑΦΙΣΕΣ POSTERS (Τετάρτη Wednesday 14:10 15:10) Γεωφυσικές ιασκοπήσεις Geophysical Prospection P01 P02 P03 P04 P05 P06 N. G. Papadopoulos, A. Sarris, C. Giapitsoglou Mapping the buried archaeological remains in the area of the old Turkish School of Rethymno (Crete, Greece) through the application of surface ERT and GPR techniques M. G. Papaioannou, St. P. Papamarinopoulos, P. Stefanopoulos Geophysical investigation in the Hermitage Museum in St. Petersburg A. Sarris, N. G. Papadopoulos, M. F. Papakonstantinou, V. Papathanasiou, X. Pipilou, V. Euaggeloglou Contribution of geophysical explorations in rescue excavations during road and railway construction works P. G. Stefanopoulos, St. P. Papamarinopoulos, X. Bafitis, L. Polymenakos, S. Van Der Leew Integrated geophysical prospecting in North France Γρ. Ν. Τσόκας, Α. Σαρρής, Α. Σταµπολίδης, Λ. Κολώνας Γεωφυσική εξερεύνηση στην αρχαία Ήλιδα P. Tsourlos, G. Tsokas, G. Vargemezis Imaging of the foundations of monuments using the electrical resistivity tomography technique Απόλυτες Χρονολογήσεις Absolute Dating P07 Ν. Ζαχαριάς, Ν. Κυπαρίσση, Ι. Μπασιάκος, Χ. Μιχαήλ Νέες χροννολογήσεις µε οπτική φωταύγεια της εισόδου του Σπηλαίου της Θεόπετρας P08 D. Gogou, G. Kitis, G. S. Polymeris, D. Afouxenidis, S. Rapti, G. I. Dallas, N. C. Tsirliganis Thermoluminescence properties of natural and artificially irradiated obsidian Γεωαρχαιολογία/ Περιβάλλον Geoarchaeology/ Environment P09 P10 P11 P12 P13 A. Bartsiokas A gross error in estimating average enamel thickness: implications for the Hominoid evolution Ι. Η. Μαργαρίτης, Ι. Ε. Μπασιάκος, Μ. ερµιτζάκης, Γ. Θεοδώρου Μελέτη του Ανώτερου Πλειστόκαινου της Ελλάδας µέσω της χρονολόγησης µε ESR απολιθωµένων κελυφών E. T. Stathopoulou, A. Filippidi, G. E. Theodorou, I. Panayides Preliminary study of the first possible elephant remain at Aghia Napa, Cyprus Κ. Θεοδωρακοπούλου, Σ. Αποστολάκου, Ν. Ζαχαριάς, Κ. Παυλόπουλος, Γ. Αποστολόπουλος, Α. Νικάκης, Ι. Μπασιάκος Γεωαρχαιολογικές έρευνες στο νεκροταφείο της αρχαίας Καµάρας, Άγιος Νικόλαος Κρήτης. Κ. Υφαντής,. Κ. Φουντουλάκη, Ν.. Υφαντής Το ύδωρ της Στυγός στα Αρκαδικά του Παυσανία: ερµηνεία της διαβρωτικότητάς του µε διεπιστηµονική προσέγγιση Χρωστικές Pigments P14 Θ. Κατσαρός, Ι. Λυριτζής Ληµνία Σφραγίς και Ληµνία Μίλτος: ένα δισυπόσαστο σώµα ή δύο διαφορετικά υλικά; Μία «εις βάθος» προσέγγιση του ζητήµατος

9 P15 P16 Θ. Κατσαρός, Ι. Λυριτζής Νέα αναλυτικά δεδοµένα και προβληµατισµοί γύρω από τη φύση της «µηλίας γης». Ήταν το «λευκό χρώµα» στην παλέτα του Απελλή το ορυκτό Anatase (TiO 2 ); Γ. Μαστροθεόδωρος, Κ. Μπέλτσιος, Ν. Ζαχαριάς Προσεγγίσεις τεχνητών αρχαίων σιδηρούχων χρωστικών P17 Κ. Πολυκρέτη, Κ. Χριστοφίδης Χαρακτηρισµός ζωγραφικών µέσων Βυζαντινών εικόνων της Κύπρου µε φασµατοσκοπία διαχεόµενης ακτινοβολίας ανάκλασης οπτικών ινών P18 L. Valianou, I. Karapanagiotis, E. Minopoulos, Sister Danilia, Y. Chryssoulakis Identification of pigments in post-byzantine icons- Cretan School Αρχαία Τεχνολογία Ancient Technology P19 G. P. Antoniou, A. N. Angelakis Sanitary and purgatory structures in ancient Greece P20 Ν. Μπρας, Ι. Κοτσιφάκος Μελέτη και ανβίωση του «Σύντονου»-Πειθαγορείου πειραµατικού µουσικού οργάνου-580 π. Χ. P21 Ε. Χιώτης Νεότερες απόψεις για το Αδριάνειο Υδραγωγείο και τη τεχνολογική σχέση του µε προγενέστερα Ελληνικά έργα ΑΦΙΣΕΣ POSTERS (Πέµπτη Thursday 14:00 15:00) Παλαιοδίαιτα Palaeodiet P22 Α. Μονιάκη, Σ. Μ. Βαλαµώτη Ερευνώντας το ρόλο της ρόβης στην προϊστορική διατροφή. Πειραµατικές προσεγγίσεις P23 M. Roumpou, D. Margomenou Northern Greek storage: study of storage practices using combined gas chromatography-mass spectrometry Σπήλαια Caves P24 Χ. Πέννος, Μ. Βαξεβανόπουλος, Α. Σύρος, Μ. Μυτελέτσης, Σ. Πεχλιβανίδου, Ι. Βλασταρίδης Γένεση και εξέλιξη των σπηλαίων στην περιοχή Καταρράκτες Σιδηρόκαστρου, Ν. Σερρών. Γεωαρχαιολογική προσέγγιση P25 K. C. Stamoulis, K. G. Ioannides Residence time of vadose water above the Perama Cave Κεραµικά Ceramics P26 M.-C. Boileau, T. Tartaron, and K. Sarri Local pottery production and interregional exchange in Middle Helladic Boetia: the evidence from Orchomenos P27 A. C. Charalambous, A. J. Sakalis, N. A. Kantiranis, L. C. Papadopoulou, N. C. Tsirliganis, J. A. Stratis Cypriot Byzantine glazed pottery: the study of Paphos workshops P28 A. Hein, V. Georgopoulou, V. Kilikoglou Virtual crash test dummies: computer simulations of dynamic loads during the use of transport amphorae

10 P29 E. Kiriatzi, A. Pentedeka, M. Georgakopoulou, W. Gauss, G. Klebinder-Gauss Feats of clay from Aegina: a diachronic investigation of a major potting centre in the Aegean P30 Γ. Κορδατζάκη Κεραµική για το ιερό κορυφής του Βρύσινα. Σύνθετες τεχνικές δράσεις και πολιτισιµκή πολυπλοκότητα στην Κρήτη της 2 ης χιλιετίας π. Χ. P31 Β. Μαστρογιαννοπούλου Αγγεία τύπου rechaud από το νεολιθικό οικισµό Φτελιάς Μυκόνου: αρχαιοµετρική και εθνοαρχαιολογική προσέγγιση P32 C. Papachristodoulou, K. Gravani, A. Oikonomou, K. Ioannides Characterization of red-slipped pottery from Hellenistic Cassope (NW Greece): a preliminary compositional study P33 A. Pentedeka, L. Spencer, E. Kiriatzi, A. Bevan, J. Connoly Investigating an island prehistoric landscape through ceramic analysis: the Antikythera survey project case Γυαλί Glass P34 P. Loukopoulou, I. Karatasios, P. Triantafyllidis Corrosion morphology of Hellenistic glass beads in relation to their manufacture technique P35 A. Moropoulou, E. T. Delegou, N. P. Avdelidis Diagnostic study of glass tesserae from the dome of Hagia Sofia Μέταλλα Metals P36 Y. Bassiakos, M. Georgakopoulou, O. Philaniotou Early Bronze Age copper production on the western Cycladic islands: the evidence from Kythnos and Seriphos P37 D. Kotzamani, V. Papazikoy, and I. Aslani The Paidousis silver tamata collection from the Benaki Museum: chemical characterization and technological issues P38 P39 P40 P41 P42 G. D. Papadimitriou Litharge: waste or useful raw material? An intriguing material revisited Ζ. Παπαδοπούλου, Μ. Χρυσοβέργη Η µεταλλουργία στη Σίφνο κατά την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού: νέα ευρήµατα από το νότιο τµήµα του νησιού Π. Ταρατόρη,. Μοσχονά-Κατσαρού, Α. Καρύδας Τρόπος κατασκευής της Μυκηναϊκής πανοπλίας των ενδρών P. E. Tsakiridis, C. Tsaimou, P. Oustadakis, G. D. Papadimitriou Investigation of ancient lead slags from Ari at Lavrion and related metallurgical recycling activities M. Giannoulaki, V. Argyropoulou, G. Michalakakos, Th. Panou, V. Kantarellou, A.G. Karydas, C. Zarkadas, D. Anglos, A. Giakoumaki, V. Perdikatsis, Ch. Apostolaki, A. Moundrea-Agrafioti, S. Poulimenea, P. Themelis Development of a systematic approach for the damage assessment of museum metal collections: the case study of Ancient Messene ΑΦΙΣΕΣ POSTERS (Παρασκευή - Friday 14:00 15:00) Ύφασµα/ Χαρτί/ Ξύλο Textiles/ Paper/ Wood

11 P43 I. P. Kotsifakos, N. Brass, V. Lampropoulos Preventive conservation for exhibition, display and storage conditions of Classical string instruments: the case of violins Λίθινα Lithics P44 S. A. Abdelrahim, N. A. Abd ElTawab Scientific and analytical study of Ankh Tefy Nekht tomb in Esna-Egypt P45 M. K. Khallaf Study of decay and restoration of stone sarcophagi at Anfoushi tombs, Alexandria, Egypt P46 Μ. Λούκµα, Γ. Τσεκµές, Σ. Αθανασιάδου, Κ. Σισµανίδης Εφαρµογή της µεθόδου laser στη συντήρηση λίθινων αντικειµένων από τα αρχαία Καλίνδοια (Καλαµωτό Θεσσαλονίκης) P47 F. S. Madkour, M. K. Khallaf Degradation and conservation of marble floors in archaeological buildings P48 Ε. Ε. Τουµπακάρη Σχεδιασµός τεχνητού λίθου για την κατασκευή αντίγραφων των µελών της δ. Ζωφόρου και των µετόπων της β. κιονοστοιχίας του Παρθενώνα και της ζωφόρου του Ναού της Αθηνάς Νίκης P49 Π. Τσόµπος, Α. Φωτιάδης, και Ε. Χιώτης Αρχαία λατοµεία ασβεστολίθου στη Λίµνη Περαχώρας Λουτρακίου Κονιάµατα - Mortars P50 H. A. M. Afifi Study the effect of oleozone for preserving stucco ornaments in Ol Mas Al Hageb Mosque, Cairo, Egypt P51 Eir. Ampatzioglou, I. Karatasios, B. Colston, D. Watt, V. Kilikoglou The effect of natural pozzolans in conservation mortars P52 A. Iordanidis, A. Asvesta, J. Garcia-Guinea, G. Karamitrou-Mentessidi Analytical study of ancient (6 th -4 th century BC) mortars from Aiani, ancient Upper Macedonia, Greece P53 Μ. Κούη,. Υφαντής, Ε. Χειλάκου, Α. Στράτης Μελέτη Ρωµαϊκού υδραγωγείου στο Άστρος Κυνουρίας P54 Μ. Τζιότζιου, Ι. Καρατάσιος, Α. Σωτηρίου, Β. Κυλίκογλου Τεχνολογική µελέτη Ρωµαϊκών κονιαµάτων από την Κεφαλλονιά Μεθοδολογικές και Τεχνολογικές Καινοτοµίες Methodological and Technological Innovations P55 P56 Γ. Αρτελάρης και Ι. Λυριτζής Ο προσανατολισµός των δηµοσίων κτιρίων της Εποχής του Χαλκού στη Μεγιδδώ, Ισραήλ B. Derham, P. Westlake, D. Anglos, A. Sarris, R. Jones Towards non- and micro-destructive analysis in archaeological and conservation science P57 V. Kantarelou, A. G. Karydas, D. Sokaras, C. Zarkadas, V. Argyropoulos, M. Giannoulaki, C. Degrigny, S. Golfomitsou, L. Mahfood, M. Azar, A. Almansour, A. Arafat, A. Giakoumaki, D. Anglos Development of micro-

12 P58 P59 P60 P61 XRF applications for the characterization of the surface on museum metal artefacts I. Liritzis Twelve thousand years of non-linear cultural evolution: the physics of chaos in archaeology (the Hellenic case) C. Papaodysseus, P. Rousopoulos, M. Panagopoulos, D. Arabadjis Akrotiri (Thera) wall-paintings were brown by means of geometric stencils Θ. Τσέλιος Στατιστική και αρχαιολογική έρευνα: η µελέτη των ζωόµορφων ειδωλίων από το ιερό κορυφής του Βρύσινα στην Κρήτη Ε. Φιλιππάκη Κ. Λ. Ξαπλαντέρης Μελέτη της δράσης του πλάσµατος µε την παράλληλη διέλευση ηλεκτρικού ρεύµατος σε διαβρωµένα µεταλλικά δοκίµια

16 th of May. 6 th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry 16 th -18 th of May 2013 Acropolis Museum, Athens Preliminary Program

16 th of May. 6 th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry 16 th -18 th of May 2013 Acropolis Museum, Athens Preliminary Program 8:30 Registration 9:00 Opening of the conference Integrated studies of material remains Ceramics I 16 th of May 9:30 D. Katsonopoulou, I. Iliopoulos, S. Katsarou, V. Xanthopoulou Craftsmanship of big storage

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμποσίου/ Conference Program

Πρόγραμμα Συμποσίου/ Conference Program Πρόγραμμα Συμποσίου/ Conference Program Πέμπτη, 16 Μαΐου/ Thursday, 16 th of May 8:30 Registration 9:00 Opening of the conference Integrated studies of material remains Ceramics I 9:30 D. Katsonopoulou,

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Ζαχαριάς Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαιομετρία

Νίκος Ζαχαριάς Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαιομετρία Νίκος Ζαχαριάς Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαιομετρία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο, 24100 Καλαμάτα Τηλ.: 27210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος Καθηγητή Πέτρου Θέμελη - Preface by Professor Petros Themelis 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος Καθηγητή Πέτρου Θέμελη - Preface by Professor Petros Themelis 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Επιμελητών Έκδοσης - Preface by the Editors 11 Πρόλογος Καθηγητή Πέτρου Θέμελη - Preface by Professor Petros Themelis 15 Κεφάλαιο 1: Χρονολογήσεις - Αυθεντικότητα Chapter 1: Dating

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη (Thursday), 21/10. Παρασκευή (Friday), 22/10. Σάββατο (Saturday), 23/10

Πέμπτη (Thursday), 21/10. Παρασκευή (Friday), 22/10. Σάββατο (Saturday), 23/10 Πέμπτη (Thursday), 21/10 13:00 14:00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ - REGISTRATION 14:00 15:00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - OPENING CEREMONY 15:00 15:30 Y. Bassiakos (invited) - Utilisation of indigenous rocks and mineral resources in

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE. challenges and reviews. Αθήνα. Athens. May. Technopolis City of Athens, Acropolis Museum

Συνέδριο CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE. challenges and reviews. Αθήνα. Athens. May. Technopolis City of Athens, Acropolis Museum Συνέδριο CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE challenges and reviews Αθήνα Athens 2015 May Technopolis City of Athens, Acropolis Museum Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 Τεχνόπολη, Αμφιθέατρο «Αθήνα 9,84» Monday, 25th

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - CONFERENCE PROGRAM

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - CONFERENCE PROGRAM Συνέδριο «Η συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς: προκλήσεις και επαναπροσδιορισμοί» Conference «Conservation of cultural heritage: challenges and reviews» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - CONFERENCE PROGRAM Δευτέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΚΟΡΕΛΛΗ e-mail : yfacorel@teiath.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΚΟΡΕΛΛΗ e-mail : yfacorel@teiath.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΚΟΡΕΛΛΗ e-mail : yfacorel@teiath.gr Επίκουρος καθηγητής στο Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

SYMPOSIUM PROGRAM WEDNESDAY, 1 OCTOBER

SYMPOSIUM PROGRAM WEDNESDAY, 1 OCTOBER 4 th ARCH_RNT SYMPOSIUM PROGRAM UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE 17:00-18:00 REGISTRATION 18:00 18:30 OPENING CEREMONY 18:30 20:30 SPECIAL SESSION GEOARCHAEOLOGY I (J. Wright, P. Karkanas) 20:30 WELCOME COCTAIL

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 139. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Οκτώβριος 2012 -

Nr. 139. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Οκτώβριος 2012 - Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνόπολης Αίθουσα «Δεξαμενές Καθαρισμού» Technopolis Purifier hall

Τεχνόπολης Αίθουσα «Δεξαμενές Καθαρισμού» Technopolis Purifier hall ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ POSTERS Τεχνόπολης Αίθουσα «Δεξαμενές Καθαρισμού» Technopolis Purifier hall ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ HISTORY THEORY ETHICS 1 Α. Γ. Σακελλαρίου Προκλήσεις στην Αραβική Χερσόνησο:

Διαβάστε περισσότερα

25-29. Αθήνα. Συνέδριο. Μαΐου May CONSERVATION OF. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Μουσείο Ακρόπολης ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ CULTURAL HERITAGE

25-29. Αθήνα. Συνέδριο. Μαΐου May CONSERVATION OF. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Μουσείο Ακρόπολης ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ CULTURAL HERITAGE Συνέδριο CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE challenges and reviews ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ MINISTRY OF CULTURE, EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS Γ.Γ. Πολιτισµού - Γενική ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Ο Υ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Θ Ε Ο Υ Λ Α Κ Η Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Τ Ε Ι Α Θ Η Ν Α Σ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Ο Υ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Θ Ε Ο Υ Λ Α Κ Η Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Τ Ε Ι Α Θ Η Ν Α Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Ο Υ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Θ Ε Ο Υ Λ Α Κ Η Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Τ Ε Ι Α Θ Η Ν Α Σ Βιογραφικό Σημείωμα - Θεουλάκης Παναγιώτης Ιανουάριος 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικύρωση Πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης της Γ.Σ.Ε.Σ.

1. Επικύρωση Πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης της Γ.Σ.Ε.Σ. Διεύθυνση: 7 ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο 24100

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 1992-1993 Επιστημονικός συνεργάτης με εντολή διδασκαλίας στο. Παν/μιο Erlangen, Γερμανία

Βιογραφικό Σημείωμα. 1992-1993 Επιστημονικός συνεργάτης με εντολή διδασκαλίας στο. Παν/μιο Erlangen, Γερμανία Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Βασίλης Ι. Περδικάτσης Ημερ. γέννησης: 23/2/1942 Τόπος γέννησης: Γιαννιτσά Διεύθυνση: Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλέφωνο: 28210 37618 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Curriculum Vitae Resume

Curriculum Vitae Resume Curriculum Vitae Resume Name: Vassilis Date of birth: February 23, 1942 Place of birth: Giannitsa, Greece Address: Department of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania 73100,

Διαβάστε περισσότερα

Apostolos Sarris. Place of Birth: Chania, Crete Date of Birth: 02/02/1963. Family Situation: Married, 1 child

Apostolos Sarris. Place of Birth: Chania, Crete Date of Birth: 02/02/1963. Family Situation: Married, 1 child Apostolos Sarris May 25, 2005 Permanent Address Rethymno, Crete: Michail Papadaki 2, Rethymno 74100, Crete, tel. 28310-57020 Athens: Arkesilaou 15, Neos Kosmos, Athens, tel. 210-9224305, 210-9648820 Mobile:

Διαβάστε περισσότερα

1 st CAA-GR Conference Institute of Mediterranean Studies Rethymno, 6-8 March 2014

1 st CAA-GR Conference Institute of Mediterranean Studies Rethymno, 6-8 March 2014 1 st CAA-GR Conference Institute of Mediterranean Studies Rethymno, 6-8 March 2014 2 Contents Timetable... Abstracts... Spatiotemporal Modelling, GIS and Remote Sensing... 1 Recording and Automated Methods

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. Ιωάννη Καραπαναγιώτη. Αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Α.Θ.

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. Ιωάννη Καραπαναγιώτη. Αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Α.Θ. Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Ιωάννη Καραπαναγιώτη Αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Α.Θ. Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2015 Ι. Καραπαναγιώτης 2 Όνομα: Θέση: Διεύθυνση: Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Nestor COMMUNICATIONS. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas

Nestor COMMUNICATIONS. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Nestor Volume37Issue4 April2010 Volume37Issue1 January2010 DepartmentofClassics,UniversityofCincinnati P.O.Box0226,Cincinnati,Ohio,45221 0226,U.S.A. http://classics.uc.edu/nestor nestor@classics.uc.edu

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 132. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry.

Nr. 132. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS AND ATTICA IN PREHISTORY

ATHENS AND ATTICA IN PREHISTORY ATHENS AND ATTICA IN PREHISTORY INTERNATIONAL CONFERENCE ATHENS, 27-31 MAY 2015 Program and abstracts www.prehistoricattica.org ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών HELLENIC

Διαβάστε περισσότερα

Andreas Charalambous

Andreas Charalambous Andreas Charalambous Address: Archaeological Research Unit, University of Cyprus, P.O. Box 20537, 1678 Nicosia, Cyprus Telephone number: 00357-22893560, Fax number: 00357-22895057 E-mail: anchar@ucy.ac.cy,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ARCH_RNT - Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ARCH_RNT - Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Τον Οκτώβριο του 2010, 65 εγγεγραμμένοι σύνεδροι παρουσίασαν 50 πρωτότυπες εργασίες στη διάρκεια του 2 ου Συμποσίου ARCH_RNT - Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες που διοργανώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 148. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry.

Nr. 148. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 2-4-1959 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Γυμνασιακές σπουδές ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (1971-1977). Πανεπιστημιακές σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATIONS. Volume 38 Issue 8 November 2011

COMMUNICATIONS. Volume 38 Issue 8 November 2011 Volume 38 Issue 8 November 2011 Department of Classics, University of Cincinnati P.O. Box 0226, Cincinnati, Ohio, 45221-0226, U.S.A. http://classics.uc.edu/nestor nestor@classics.uc.edu Editor: Carol Hershenson

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 145. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry.

Nr. 145. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

8 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 8 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ, VIII: ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(University of Athens, Central Building / Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κεντρικό Κτίριο)

(University of Athens, Central Building / Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κεντρικό Κτίριο) PROGRAM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAM / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Wednesday 27 May / Tετάρτη 27 Μαΐου (University of Athens, Central Building / Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κεντρικό Κτίριο) 19.00-19.30 Welcome addresses / Χαιρετισμοί Νίκος

Διαβάστε περισσότερα