Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Αποχέτευσης - ΕΕΛ μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Αποχέτευσης - ΕΕΛ μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Θεσμικό Πλαίσιο, Λειτουργία ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ Σχετική νομοθεσία με εκτέλεση έργων στους ΟΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Βασικά Δεδομένα Σχεδιασμού ΕΕΛ Βασικά Δεδομένα Σχεδιασμού έργων Δικτύου Αποχέτευσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Διεθνής Πρακτική και Εφαρμογές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σχέδια Προκηρύξεων και Συμβάσεων επιλογής Συμβούλων Προσυμβατικής Διαδικασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Το θεσμικό πλαίσιο ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και συμβάσεις Παραχώρησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΡΙ TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 158

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Θεσμικό Πλαίσιο, Λειτουργία ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ Θεσμικό Πλαίσιο Έργων Αποχέτευσης και ΕΕΛ TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 159

4 Θεσμικό Πλαίσιο, Λειτουργία ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Το θεσμικό πλαίσιο των ΔΕΥΑ προσδιορίζεται στο Ν.1069/80 «Περί Κινήτρων για την Ίδρυση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης ( ΔΕΥΑ )» και κατά κανόνα, καλύπτουν πόλεις με πληθυσμό άνω των κατοίκων, εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου δραστηριοποιούνται η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ, αντίστοιχα. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης ( ΔΕΥΑ ) έχουν στην κυριότητά τους τα δίκτυα Ύδρευσης και είναι αρμόδιες για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία τους, σύμφωνα με το Ν.1069/80,όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της διαχείρισης των υδατικών πόρων η Ε.Ε. έχει θεσπίσει σημαντικά νομοθετικά εργαλεία όπως η Οδηγία - Πλαίσιο 2000/60 για μία κοινή πολιτική υδάτων στο χώρο της Ε.Ε., (ποταμών, λιμνών, παρακτίων και υπογείων υδάτων). Η Οδηγία 2000/60 η εφαρμογή της οποίας θα ολοκληρωθεί το 2015 δίνει προτεραιότητα στο πόσιμο νερό, καθιερώνει την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει " και ενθαρρύνει όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στην προστασία και διαχείριση των υδάτων. H Οδηγία 2000/60 ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τον ν. 3199/2003. Στόχος του νέου θεσμικού πλαισίου είναι ο εξορθολογισμός της υδατικής πολιτικής, η προσαρμογή της στην αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και εναρμόνισή της με τις άλλες συναφείς πολιτικές με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών της Χώρας μας. Είναι πλέον κοινή διαπίστωση ότι η προστασία του υδατικού περιβάλλοντος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ενοποίηση πολιτικών και ενεργειών που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας του νερού. Οι ΔΕΥΑ και γενικότερα οι επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης της χώρας μας έχουν σημαντική ευθύνη, τόσο όσον αφορά στην προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, όσο και στην προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι ΔΕΥΑ έχουν προτείνει ένα Γενικό Σχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Χώρας, που βασίζεται σε σύγχρονα και αποτελεσματικά μέτρα που στοχεύουν : Στην εφαρμογή Ενιαίας Διαχείρισης Υδατικών πόρων : α) Κεντρικά με τη δημιουργία Ενιαίου Δημόσιου Φορέα β) Περιφερειακά Στη συστηματοποίηση και την επέκταση της συλλογής και επεξεργασίας βασικών δεδομένων ποσότητας ( διαθεσιμότητας και χρήσης ) και ποιότητας των υδάτων. Στην καθιέρωση, στην πράξη, του νερού ως εθνικού αγαθού, που θα ανήκει στο κοινωνικό σύνολο και θα εξυπηρετεί τις αναπτυξιακές ανάγκες του. Στην καθιέρωση ως υδατικών πόρων των προ-επεξεργασμένων εκροών υγρών αποβλήτων και άλλων περιθωριακών υδάτων, που είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν. Στη θεσμοθέτηση ποιοτικών κριτηρίων κατά χρήση νερού, που θα λαμβάνει υπ όψη της τη νομοθεσία της Ε.Ε TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 160

5 Στον ορθολογικό προγραμματισμό των έργων υδατικών πόρων, σε ό,τι αφορά στη μελέτη, την αξιοποίηση και τη διαχείριση, όχι σε επίπεδο συνοικισμών, δήμων και νομών αλλά σε επίπεδο φυσικών ορίων πηγής και κυρίως υδρολογικής λεκάνης. Απόλυτη προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στα συλλογικά έργα και φυσικά στα έργα ύδρευσης. Στη θεσμοθέτηση μέτρων προστασίας των υδατικών πόρων από τη ρύπανση και γενικά τις ανεπιθύμητες ποιοτικές μεταβολές του νερού, στα πλαίσια του Ν. 1650/86. Στον καθορισμό της ουσιαστικής συμμετοχής και του ρόλου των ΟΤΑ- ΔΕΥΑ ως βασικών μονάδων έργων αξιοποίησης, χρήσης και προστασίας υδατικών πόρων, στο νέο αποκεντρωμένο θεσμικό πλαίσιο, που θα παρέχει απόλυτη προτεραιότητα στην ύδρευση. Σήμερα λειτουργούν 200 περίπου ΔΕΥΑ στη χώρα μας και καλύπτουν, με τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους (ύδρευση - αποχέτευση - επεξεργασία λυμάτων)μ 3,5 εκ. κατοίκους. H ΕΥΔΑΠ Το 1974 οι αρμοδιότητες για την υδροδότηση της Αθήνας που είχε ως τότε η εταιρεία ULEN, μεταβιβάζονται εξ ολοκλήρου στην Ελληνική Εταιρία Υδάτων (ΕΕΥ ), η οποία γίνεται ο αποκλειστικός πλέον φορέας διαχείρισης της ύδρευσης της πόλης. Το 1980 αλλάζει οριστικά το θεσμικό πλαίσιο που περιχαράκωνε τη διαχείριση της ύδρευσης και της αποχέτευσης της Αθήνας, στα όρια των αρμοδιοτήτων των δύο ανεξάρτητων μεταξύ τους οργανισμών, της ΕΕΥ και του ΟΑΠ αντίστοιχα. Οι δύο αυτοί οργανισμοί συγχωνεύονται στον ενιαίο πλέον φορέα διαχείρισης ύδρευσης και αποχέτευσης της Πρωτεύουσας, την ΕΥΔΑΠ. H ΕΥΑΘ Η Εταιρία Υδρεύσεως & Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης, Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., είναι υπεύθυνη για την υδροδότηση του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και τη συγκέντρωση και μεταφορά των αστικών λυμάτων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων. Προήλθε από τη συγχώνευση, το 1998, του Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ) και του Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΟΑΘ). TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 161

6 Σχετική νομοθεσία με εκτέλεση έργων στους ΟΤΑ (Ειδικά η νομοθεσία ΣΔΙΤ αναφέρεται στο Παράρτημα IV). ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114 ). Kύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ευρετήριο Περιεχόμενα. Δήμοι και κοινότητες Σύσταση και Αρμοδιότητες ( Άρθρα 1-18 ) Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές Εκλογή ( Άρθρα ) Αρμοδιότητες Άσκηση Αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων ( Άρθρα ) Διοίκηση Δήμων και Κοινοτήτων ( Άρθρα ) Οικονομική Διοίκηση ΟΤΑ Περιουσία ΟΤΑ Επιχειρησιακά Προγράμματα Έργα και Προμήθειες Απαλλοτριώσεις ( Άρθρα ) Τοπική Δημοκρατία ( ) Συνεργασίες Δήμων και Κοινοτήτων σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό Επίπεδο ( Άρθρα ) Διαδημοτική Συνεργασία Συμβάσεις Συμπράξεις ( Άρθρα ) Δημοτικά και Κοινοτικά Ιδρύματα Νομικά Πρόσωπα ( Άρθρα ) Επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Άρθρα ) Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις ( Άρθρα ) Ν.3414 /2005. Τροποποίηση του Ν.3310 /05 Μέτρα για τη Διασφάλιση της Διαφάνειας κατά τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Ν.3274 /2004. Περί Οργάνωσης και Λειτουργίας των Ο.Τ.Α ( Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» Ν.3299 /2004. Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ν.2286/ (ΦΕΚ 19 Α ). Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεων Συναφών Θεμάτων. ( άρθρο 2, παράγραφος 12 ) Ν.1418 /1984. «Δημόσια Έργα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ/ Διατάξεις περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθ /1993. ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΕΚΠΟΤΑ) N.2286/1995. Περί επιλογής Διαδικασιών για τη Σύναψη Συμβάσεων Προμηθειών ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 370/ 1995 : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο ( 93 /96 / ΕΕ ) όπως τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 105 /2000 ( 97 /52 /Ε.Κ ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 394 /96 : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Τομέα ( ΚΠΔ ). TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 162

7 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ ΑΡΙΘ. 60 /2007 ( ΦΕΚ 64 / ) : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004 /18 /ΕΚ «περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005 /51 /ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005 /75 /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Εγκύκλιος 27/1997 ΥΠΕΧΩΔΕ Π.Δ. 696/1974 (Β : Τεχνικές Προδιαγραφές) Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, σχετικά με την επεξεργασία των αστικών λυμάτων Ν-1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/ ) για την προστασία του περιβάλλοντος ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β/90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, Περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το Ν. 1650/1986 Εγκύκλιος 17/94 ΥΠΕΧΩΔΕ «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 69269/5387/90 Ν-3010 (ΦΕΚ 91/Α/ ) «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. Η.Π /2332 (ΦΕΚ 1022/Β/ ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002. ΚΥΑ 5673/400 (ΦΕΚ-192/Β/ ): «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων» ΚΥΑ 19661/1982 (ΦΕΚ-1811/ ): «Τροποποίηση της 5673/400/1999» ΚΥΑ 48392/939 (ΦΕΚ-405/Β/ ): «Συμπλήρωση της 19661/1982/1999» Υγειονομική Διάταξη ε1β/221/ (ΦΕΚ 138-τ.β ) «Περί διαθέσεων λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 163

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Βασικά Δεδομένα Σχεδιασμού ΕΕΛ και Δικτύου Αποχέτευσης Η παράθεση στοιχείων, στο παρόν παράρτημα, είναι ενδεικτική για την κατανόηση του παρόντος Οδηγού. Σε κάθε περίπτωση, οι τεχνικές προσεγγίσεις απαιτούν συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο. TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 164

9 Βασικά Δεδομένα Σχεδιασμού ΕΕΛ Για τον υπολογισμό της ΕΕΛ πρέπει: 1. Να προσδιοριστεί το συνολικό φορτίο που θα καθορίσει την δυναμικότητα της ΕΕΛ και τις παραμέτρους του συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης 2. Να επιλεγεί η μέθοδος και τεχνική επεξεργασίας που θα καθορίσει τις βασικές πάγιες επενδύσεις 3. Να επιλεγεί η μέθοδος διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων που θα καθορίσει τις περιβαντολογικές ενέργειες 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Για τον υπολογισμό της συνολικής δυναμικότητας η διαδικασία αυτή αρχίζει με την συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα για τις παραδοχές σχεδιασμού. Πίνακας ΙΙ.1, Παράθεση στοιχείων σχετικά με τις παραδοχές σχεδιασμού κεντρικής ΕΕΛ Παράμετρος ΜΟΝ. Παρούσα Φάση Α Φάση (25-ετία) Β Φάση (40-ετία) Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Ημερήσια παραγωγή λυμάτων/κάτοικο Ημερήσια παροχή λυμάτων Μέση ωριαία παροχή Μέγιστη ωριαία παροχή Παροχή αιχμής Διηθήσεις Εισροές Μέση παροχή (συμπ. εισροών) Μέγιστη παροχή (συμπ. εισροών) Παροχή αιχμής (συμπ. εισροών) κατ. l/κατ. m3/d m3/h m3/h m3/h l/s l/s m3/d m3/h m3/h l/s m3/h Χειμώνα ς Θέρο ς Χειμώνα ς Θέρο ς Χειμώνα ς Θέρο ς TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 165

10 Παράμετρος ΜΟΝ. Παρούσα Φάση Α Φάση (25-ετία) Β Φάση (40-ετία) Εξυπηρετούμενος πληθυσμός κατ. l/s Χειμώνα ς Θέρο ς Χειμώνα ς Θέρο ς Χειμώνα ς Θέρο ς Τα φορτία των εισερχομένων λυμάτων σε κάθε εποχή λειτουργίας της εγκατάστασης και σε κάθε φάση λειτουργίας της, προσδιορίζονται από: α) τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό β) την ειδική παραγωγή ανά άτομο και ανά ημέρα για το κάθε φορτίο Η ειδική παραγωγή των ρυπαντικών φορτίων για καθαρά αστικά λύματα προσδιορίζεται ως ακολούθως: Πίνακας ΙΙ.2 Ειδικά ρυπαντικά φορτία εισερχόμενων λυμάτων Ειδικό φορτίο ΒΟD5 Ειδικό φορτίο SS Ειδικό φορτίο TKN Ειδικό φορτίο P Kg/pe/d Kg/pe/d Kg/pe/d Kg/pe/d Οι παραπάνω ημερήσιες ειδικές παραγωγές των φορτίων, συνήθως προκύπτουν από τη βιβλιογραφία και τη διεθνή εφαρμογή σε ήδη λειτουργούσες ΕΕΛ. Με στοιχείο αναφοράς την ειδική παραγωγή ανά άτομο και τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό προκύπτουν τα ημερήσια ρυπαντικά φορτία εισόδου στο έργο. Στον ακόλουθο πίνακα δίνεται η ημερήσια φόρτιση της εγκατάστασης για το κάθε ρυπαντικό φορτίο. Πίνακας ΙΙ.3 Εισερχόμενα ρυπαντικά φορτία Ημερήσια φορτία BOD5 SS TKN P Μονάδες Παρούσα φάση Α φάση Β φάση Kg/d Kg/d Kg/d Kg/d Χ Κ Χ Κ Χ Κ Οι συγκεντρώσεις των εισερχόμενων ρυπαντικών φορτίων στην εγκατάσταση προκύπτουν από τον παρακάτω πίνακα. Πίνακας ΙΙ.4 Συγκεντρώσεις εισερχομένων φορτίων Παράμετρος ΒΟD5 SS Μονάδες Τιμή mg/l mg/l Παρούσα φάση Α φάση Β φάση Χ Κ Χ Κ Χ Κ TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 166

11 N total P mg/l mg/l TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 167

12 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΡΟΗΣ Η εγκατάσταση σχεδιάζεται με τις παρακάτω απαιτήσεις εκροής (αυτές που καθορίζονται στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για διάθεση σε ευαίσθητους αποδέκτες): Πίνακας ΙΙ.5 Συγκεντρώσεις εκροών παράδειγμα Παράμετρος Μονάδες Τιμή BOD5 mg/l 25 COD mg/l 125 SS mg/l 35 N total mg/l 10 Ν-ΝΟ3 mg/l 7 Ν-ΝΗ4 mg/l 2 P mg/l 2 DO mg/l 5 Ο βαθμός απορρύπανσης των λυμάτων που θα προκύψει από την εγκατάσταση με βάση τις παραπάνω απαιτήσεις ποιότητας εκροών θα είναι για τον κάθε ρυπαντή: Πίνακας ΙΙ.6 Συνολικά ποσοστά απομάκρυνσης βασικών ρυπαντών Απομάκρυνση BOD5 Π.χ.~90% Απομάκρυνση SS Π.χ. ~93% Απομάκρυνση N Π.χ. ~70% ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θερμοκρασία: Οι θερμοκρασίες λυμάτων για τις οποίες σχεδιάζεται η εγκατάσταση είναι: Χειμώνας: Καλοκαίρι: 0C...oC ph: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου, oι συνθήκες που επιτρέπουν την αποτελεσματική λειτουργία της βιολογικής βαθμίδας προϋποθέτουν τη διατήρηση του ph εντός του εύρους π.χ. 6,8-7,5. Τοξικότητα: π.χ. Λόγω της φύσης των εισερχομένων υγρών αποβλήτων απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία της βιολογικής βαθμίδας είναι η ύπαρξη μη τοξικών ουσιών. 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Παρατίθενται γενικές προσεγγίσεις και παραδείγματα. Ο βιολογικός καθαρισμός επιτυγχάνεται με τη βοήθεια δύο ειδών αντιδραστήρων: Αντιδραστήρες όπου η βιομάζα βρίσκεται σε αιώρηση (Suspended Growth reactors) και είναι οι δεξαμενές ενεργού λάσπης και των παραλλαγών της, οι αεριζόμενες ή μη λίμνες κ.λ.π. TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 168

13 Αντιδραστήρες όπου η βιομάζα επικολλάται σε σταθερή επιφάνεια (Fixed - film reactors) και είναι τα βιολογικά φίλτρα και οι βιοδίσκοι. Εκτός των παραπάνω μεθόδων υπάρχουν και άλλες μέθοδοι, κύρια φυσικοχημικές, που εφαρμόζονται είτε για την εξουδετέρωση - αφαίρεση ειδικών συστατικών των λυμάτων (π.χ. τοξικά, φωσφόρος κλπ.), είτε για τη βελτίωση της απόδοσης των φάσεων επεξεργασίας και τη διευκόλυνση της λειτουργίας του έργου (π.χ. χημικά υποβοηθούμενη καθίζηση, προσθήκη θρεπτικών κλπ.). Ως παράδειγμα αναφοράς παρουσιάζονται οι κύριες μέθοδοι επεξεργασίας που ενδείκνυται για εγκαταστάσεις μικρής έως μεσαίας δυναμικότητας. Βιολογικά Φίλτρα Η μέθοδος αυτή βιολογικού καθαρισμού μπορεί να αποδειχθεί σχετικά οικονομική, αν υπάρχει άφθονη διαθέσιμη έκταση κι άμεση λήψη αδρανών υλικών σαν υλικό πλήρωσης των φίλτρων. Τα βιολογικά φίλτρα διακρίνονται σε: Φίλτρα χαμηλής φόρτισης που σαν υλικό πλήρωσης έχουν πάντα χαλίκι και δεν γίνεται ανακυκλοφορία λυμάτων. Φίλτρα μέσης και υψηλής φόρτισης, που σαν υλικό πλήρωσης έχουν χαλίκι ή άλλα συνθετικά υλικά και απαιτούν υψηλούς ρυθμούς ανακυκλοφορίας για να μπορέσουν να πετύχουν μεγάλες αποδόσεις αυξάνοντας το κόστος άντλησης των λυμάτων. Σύμφωνα με στοιχεία της βιβλιογραφίας, μια εγκατάσταση που σαν βασική μέθοδο επεξεργασίας έχει τα βιολογικά φίλτρα καταλαμβάνει περίπου 4 φορές περισσότερη έκταση από μια αντίστοιχη εγκατάσταση με σύστημα ενεργού λάσπης, πλησιάζει περίπου το διπλάσιο κόστος, αλλά καταναλώνει γενικά λιγότερη ενέργεια και είναι σχετικά απλούστερη στη λειτουργία. Συστήματα ενεργού ιλύος Η μέθοδος ενεργού λάσπης είναι σήμερα η πλέον διαδεδομένη μέθοδος βιολογικής επεξεργασίας και αυτή που περιέχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές της ενεργού λάσπης όπως: Η κλασσική ή συμβατική μέθοδος, Η μέθοδος πλήρους μίξης, Η μέθοδος σταθεροποίησης με επαφή, Η κατά βήματα μέθοδος, Η παραλλαγμένη μέθοδος, Η μέθοδος υψηλής φόρτισης, Ο παρατεταμένος αερισμός, Η μέθοδος διαβαθμισμένου αερισμού, Ο αερισμός σε οξειδωτικές τάφρους, Οι αεριζόμενες λίμνες και Η μέθοδος καθαρού οξυγόνου. Η κάθε μία από τις παραπάνω μεθόδους εφαρμόζεται συνήθως ανάλογα με τις απαιτήσεις λειτουργίας, απόδοσης και ποιότητας εκροής. Σημειώνεται ότι το πλήθος των παραπάνω παραλλαγών οφείλεται και στις ιδιαίτερες μεθόδους και τον τεχνικό TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 169

14 εξοπλισμό που έχουν εφαρμόσει μετά από σειρά δοκιμών οι διάφοροι εξειδικευμένοι κατασκευαστικοί οίκοι. Τα συστήματα ενεργού λάσπης προσδιορίζονται από δύο κυρίως παραμέτρους. 1. Το φορτίο λάσπης δηλαδή ο λόγος εισερχόμενης τροφής (ΒΟD5) προς τους παραγόμενους μικροοργανισμούς. 2. Τη φόρτιση χώρου, δηλαδή kg BOD5 ανά m3 δεξαμενής αερισμού. Τα μειονεκτήματα της μεθόδου με ενεργό λάσπη είναι κατά κύριο λόγο τα παρακάτω: Σχετική πολυπλοκότητα στη λειτουργία Μεγάλοι όγκοι λάσπης, που μειώνονται όμως με τον παρατεταμένο αερισμό Ευαισθησία σε απότομη φόρτιση Σύστημα SBR (Sequencing Batch Reactor) Το σύστημα SBR είναι ένα σύστημα πλήρωσης/ επεξεργασίας/ εκκένωσης των δεξαμενών που λειτουργεί με τις διεργασίες και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων επεξεργασίας της ενεργού ιλύος. Οι μονάδες που απαρτίζουν το σύστημα SBR είναι όμοιες με εκείνες που σχεδιάζονται στα συμβατικά συστήματα ενεργού ιλύος. Ο αερισμός και η καθίζηση/ διαύγαση των επεξεργασμένων περιλαμβάνονται και στα δύο συστήματα. Ωστόσο η βασική διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων είναι ότι ενώ στα συμβατικά συστήματα οι διεργασίες γίνονται εν σειρά σε ξεχωριστές δεξαμενές, στα συστήματα SBR οι διεργασίες γίνονται διαδοχικά στην ίδια δεξαμενή. 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Οι συνηθέστεροι τρόποι διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από μία εγκατάσταση επεξεργασίας είναι: 1. Διάθεση σε υδάτινους αποδέκτες 2. Διάθεση στο έδαφος 3. Επαναχρησιμοποίηση Ο πιο συνηθισμένος τρόπος διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων από μία εγκατάσταση επεξεργασίας είναι η διάθεσή τους σε υδάτινους αποδέκτες. Οι όροι διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στους υδάτινους αποδέκτες καθορίζεται από νομοθετικές διατάξεις οι οποίες καθορίζουν τα όρια απόρριψης οπουδήποτε υγρού αποβλήτου επεξεργασμένου ή μη. Η διάθεση στους υδάτινους αποδέκτες (ποτάμια, λίμνες ή θάλασσα) γίνεται συνήθως με υποβρύχιους αγωγούς. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως πολύ ρηχά ποτάμια, είναι δυνατόν η απόρριψη των επεξεργασμένων λυμάτων να είναι επιφανειακή. Η διάθεση λυμάτων στο έδαφος εκτός από το ότι αποτελεί τρόπο τελικής διάθεσης των λυμάτων αυτών, μπορεί να έχει ιδιαίτερη σημασία σε πολλές περιπτώσεις λόγω της λιπαντικής ικανότητάς τους. Οι κυριότεροι παράγοντες που καθορίζουν το σχέδιο της διάθεσης των υγρών αποβλήτων για άρδευση είναι οι ακόλουθοι: 1. Υδραυλικό Φορτίο, με επιδίωξη να μην πραγματοποιείται επιφανειακή απορροή των λυμάτων 2. Οργανικές Ουσίες, με στόχο η ταχύτητα διάθεσης να μην είναι μεγαλύτερη από εκείνη που αντιστοιχεί στη μέγιστη οργανική φόρτιση που μπορεί να δεχτεί το έδαφος TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 170

15 3. Άζωτο, που θα πρέπει να απομακρυνθεί κατά την εδαφική διάθεση έτσι ώστε να μην περιέλθει στα υπόγεια ύδατα 4. Τοξικές Ουσίες, που αφορά μία ευρεία κατηγορία βαρέων μετάλλων και κυρίως τα Zn, Pb, Cu, Ni, Cd που έχουν ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο γιατί μπορεί να είναι τοξικά για τα φυτά αλλά και γιατί είναι δυνατόν να συσσωρευτούν στο έδαφος, να προσληφθούν από τα φυτά και να γίνουν τοξικά. 5. Παθογόνοι Μικροοργανισμοί, όπου η μόλυνση του υπόγειου νερού με παθογόνους μικροοργανισμούς δεν αποτελεί γενικά πρόβλημα, εκτός από την περίπτωση πάρα πολύ διαπερατών εδαφών. Η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων θεωρείται σήμερα σαν μια από τις πλέον αξιόπιστες λύσεις στο πρόβλημα της οικονομίας υδάτινων πόρων, με σύσταση για τριτοβάθμια επεξεργασία. Και αφορούν συνήθως Άρδευση καλλιεργειών, χώρων πρασίνου, γηπέδων, πάρκων κλπ, επαναχρησιμοποίηση για βιομηχανική χρήση, εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα κλπ.. Ενδεικτική Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή ΕΕΛ Στα επόμενα δίνεται συνοπτική ενδεικτική περιγραφή των βασικών τεχνικών σημείων σχεδιασμού εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού. Η κεντρική εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού του Δήμου.. σχεδιάζεται με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος στη μορφή του παρατεταμένου αερισμού σε οξειδωτικές τάφρους. Οι βιολογικές διεργασίες που θα επιτελούνται περιλαμβάνουν οξείδωση του οργανικού φορτίου με ταυτόχρονη νιτροποίηση και σταθεροποίηση της ιλύος, απονιτροποίηση καθώς και βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου. Οι διεργασίες νιτροποίησης και απονιτροποίησης θα γίνονται στην ίδια δεξαμενή (οξειδωτική τάφρος). Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους μονάδες: 1. Αντλιοστάσιο εισόδου. Στο αντλιοστάσιο εισόδου θα καταλήγει ο κεντρικός αγωγός συλλογής λυμάτων από το σύνολο των εξυπηρετούμενων οικισμών, όπως προέκυψαν από την προκαταρκτική μελέτη των δικτύων προσαγωγής. 2. Μονάδα εσχάρωσης. Η μονάδα θα αποτελείται από δύο κανάλια, το κανάλι της αυτόματης εσχάρας και το παρακαμπτήριο κανάλι της χειροκαθαριζόμενης εσχάρας. Θα εγκατασταθεί εντός του κτιρίου προεπεξεργασίας, το οποίο θα είναι εφοδιασμένο με απόσμηση. 3. Μονάδα εξάμμωσης λιποσυλλογής, με δίδυμο αεριζόμενο εξαμμωτή και λιποσυλλέκτη, η οποία θα εγκατασταθεί εντός του κτιρίου προεπεξεργασίας. 4. Μετρητής παροχής. 5. Μονάδα βιοεπιλογής, για τον έλεγχο της ανάπτυξης των νηματοειδών μικροοργανισμών. 6. Δύο (2) γραμμές βιολογικής βαθμίδας και πρόβλεψη για προσθήκη μίας ακόμα γραμμής μελλοντικά για την κάλυψη των αναγκών της Β φάσης. Έκαστη γραμμή θα περιλαμβάνει μία δεξαμενή βιολογικής αποφωσφόρωσης, μία δεξαμενή νιτροποίησης/απονιτροποίησης (τύπου οξειδωτικών τάφρων), μία δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης και τα αντλιοστάσια επανακυκλοφορίας και περίσσειας λάσπης. 7. Μονάδα χημικής αποφωσφόρωσης, εάν η βιολογική αποφωσφόρωση δεν επαρκεί για την επίτευξη του απαιτούμενου ορίου εξόδου για το φώσφορο. 8. Μονάδα χλωρίωσης και αποχλωρίωσης. TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 171

16 9. Μονάδα μετα-αερισμού. 10. Μονάδα επεξεργασίας της λάσπης που θα περιλαμβάνει την κατασκευή κτιρίου και την τοποθέτηση της μονάδας μηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης (αποτελούμενη από έναν μηχανικό παχυντή και μία ταινιοφιλτρόπρεσσα) και τις αντίστοιχες μονάδες παρασκευής, ωρίμανσης και δοσομέτρησης του πολυηλεκτρολύτη. 11. Αντλιοστάσιο στραγγιδίων. 12. Δίκτυα αγωγών μεταφοράς των λυμάτων, της λάσπης και των στραγγιδίων, δίκτυο πόσιμου νερού και δίκτυο βιομηχανικού νερού για την κάλυψη των αναγκών του έργου. 13. Δίκτυο μεταφοράς ενέργειας. 14. Το δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας του έργου για την άμεση πρόσβαση στις προτεινόμενες μονάδες. 15. Κτίριο διοίκησης. 16. Κτίριο ενέργειας, στο οποίο θα τοποθετηθούν οι μετασχηματιστές μέσης τάσης, το ηλεκτρο-παραγωγό ζεύγος καθώς και οι πίνακες αυτοματισμού και παρακολούθησης του έργου. 17. Οικίσκος χλωρίωσης/αποχλωρίωσης κλπ. Επιπλέον, π.χ. στο σχεδιασμό του έργου περιλαμβάνεται η μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας, η οποία θα κατασκευαστεί μελλοντικά, εάν απαιτηθεί, έτσι ώστε τα επεξεργασμένα λύματα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άρδευση. Η προτεινόμενη μονάδα περιλαμβάνει διυλιστήριο, τύπου traveling bridge για την απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών και μονάδα απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Ανάντη της τροφοδοσίας των διυλιστηρίων θα προστίθενται κροκιδωτικά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του διυλιστηρίου. TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 172

17 Βασικά Δεδομένα Σχεδιασμού έργων Δικτύου Αποχέτευσης Από την Προκαταρκτική Μελέτη προκύπτουν οι παραδοχές για τον προσδιορισμό ειδικών παροχών, υπολογισμού του δικτύου όπως: Η μέση ειδική κατανάλωση νερού ανά κάτοικο και ημέρα για το έτος ορίζοντα σχεδιασμού συνήθως περί τα 250λιτρα ανά κάτοικο και ημέρα. Ο συντελεστής υδατοκαναλώσης που κυμαίνεται περί 75%% επί της κατανάλωσης οικιακού ύδατος για τον προσδιορισμό της παροχής των οικιακών λυμάτων Ο συντελεστής ημερησίας αιχμής που συνήθως κυμαίνεται περί το 2-2,5 και εποχιακής αιχμής επί της μέσης ετήσιας παροχής π.χ. 1,2 ή παράθεση ανάλυσης σε πίνακα αν υπάρχει σημαντική διακύμανση και τα τοπογραφικά στοιχεία σχεδιασμού όπως αποστάσεις καταναλωτών κλπ. για τον υπολογισμό των δευτερευόντων και πρωτευόντων γραμμών. Με βάση τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από την τοπογραφία της περιοχής κάλυψης: Η διαίρεση της περιοχής σε ζώνες Τα στοιχεία δευτερεύοντος δικτύου στις ζώνες Τα στοιχεία συλλεκτηρίων αγωγών στις ζώνες και τα στοιχεία ροής των Τα στοιχεία φρεατίων ειδικών, κεντρικών, τυπικών κλπ. Τα στοιχεία επί μέρους και κεντρικών αντλιοστασίων και οι υποδομές τους Τα υλικά κατασκευής ανά κατηγορία ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ- ΕΕΛ Πίνακας ΙΙ.7, Κατάταξη των έργων επεξεργασίας Λυμάτων ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.7 : Κατάταξη έργων Επεξεργασίας Λυμάτων σύμφωνα με την Απόφαση 15393/2332 (ΦΕΚ 1022/Β/ ) Είδος Έργου ή δραστηριότητας Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και διάθεσης αστικών Λυμάτων με διάθεσή τους σε μη ευαίσθητο αποδέκτη Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και διάθεσης αστικών Λυμάτων με διάθεσή τους σε Κατηγορία 1η Υποκατηγορία 1η Υποκατηγορία 2η Κατηγορία 2η Υποκατηγορία ι.π < ι.π ι.π < ι.π η Υποκατηγορία 4η Παρατηρήσεις TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 173

18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.7 : Κατάταξη έργων Επεξεργασίας Λυμάτων σύμφωνα με την Απόφαση 15393/2332 (ΦΕΚ 1022/Β/ ) Είδος Έργου ή δραστηριότητας Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και διάθεσης αστικών Λυμάτων με διάθεσή τους σε μη ευαίσθητο αποδέκτη ευαίσθητο αποδέκτη ή στο έδαφος Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και διάθεσης αστικών Λυμάτων με διάθεσή τους για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα Μεμονωμένοι χώροι Επεξεργασίας και εναπόθεσης ιλύων από εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί (προς τις ΜΕΥΑ) α) εντός σχεδίου πόλεων και ορίων οικισμών Β) εκτός σχεδίου πόλεων και ορίων οικισμών Αγωγοί διάθεσης επεξεργασμένων Λυμάτων Κατηγορία 1η Υποκατηγορία 1η Υποκατηγορία 2η Κατηγορία 2η Υποκατηγορία ι.π < ι.π. - - Το σύνολο Αφορούν ΜΕΥΑ ι.π Αφορούν ΜΕΥΑ < ι.π. 3η - - Υποκατηγορία Το σύνολο η Παρατηρήσεις Συμπαρασύρονται από τις ΜΕΥΑ Συμπαρασύρονται από τις ΜΕΥΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 174

19 1. Προκαταρτική Μελέτη ΕΕΛ 2. Προμελέτη της ΕΕΛ 3. Μελέτη Περιβαντολογικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 4. Μελέτη Διάθεσης Επεξεργασμένων Αποβλήτων 5. Οριστική Μελέτη ΕΕΛ, που περιλαμβάνει σειρά επί μέρους μελετών όπως Τοπογραφική, Υδραυλική, Γεωτεχνική, Δομοστατική, Αρχιτεκτονική, Η/Μ, Δικτύων Υποδομής, Περιβάλλοντος χώρου και Πυροπροστασίας Δίκτυο Αποχέτευσης 1. Προκαταρτική Μελέτη για το Έργο Αποχέτευσης και εγκριτική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 2. Προμελέτη για το Έργο Αποχέτευσης και εγκριτική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Οριστική Μελέτη για το Έργο Αποχέτευσης, υποβολή στο ΥΠΕΣΔΔΑ για την οποία απαιτείται προέγκριση χωροθέτησης και έγκρισης περιβαντολογικών όρων ΕΕΛ. 4. Επικαιροποίηση της Οριστικής Μελέτης στην περίπτωση χρονικών καθυστερήσεων στην προετοιμασία και τις εγκρίσεις της χωροθέτησης και των περιβαντολογικών όρων. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 1. Άδεια Εγκατάστασης 2. Άδεια Διάθεσης 3. Οικοδομική Άδεια 4. Άδεια Λειτουργίας ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 1. Προκαταρτική Περιβαντολογική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) 2. Προέγκριση Χωροθέτησης 3. Απόφαση Έγκρισης Περιβαντολογικών Όρων (ΑΕΠΟ) Στα επόμενα εξειδικεύονται ορισμένα σημεία των ανωτέρω δεδομένων και ειδικότερα τα θέματα εγκρίσεων, γνωμοδοτήσεων και αδειών. Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) Η σχετική νομοθεσία ακολουθεί : Ν-1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/ ) για την προστασία του περιβάλλοντος ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β/90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, Περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το Ν. 1650/1986 TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 175

20 Εγκύκλιο 17/94 ΥΠΕΧΩΔΕ «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 69269/5387/90 Εγκύκλιο 50/95 ΥΠΕΧΩΔΕ «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων και αποχετευτικά δίκτυα οικισμών» Εγκύκλιο 9/96 ΥΠΕΧΩΔΕ «Περιεχόμενο φακέλου για την προέγκριση χωροθέτησης έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό 69269/5387/ Ν-3010 (ΦΕΚ 91/Α/ ) «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. Η.Π /2332 (ΦΕΚ 1022/Β/ ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002. Η.Π /703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/ ): «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις (Α 91). Κύριος σκοπός της διαδικασίας ΠΠΕΑ, είναι η βέλτιστη δυνατή χωροθέτηση του προτεινόμενου Έργου. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται διάφορες εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης και επιλέγεται μια ως η πιο ενδεδειγμένη. Η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα εξετάζοντας μια σειρά από παραμέτρους (δημογραφικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές, τεχνικές κλπ.). Συνεπώς αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό θέμα ο προσδιορισμός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των προτεινόμενων προς χρήση εκτάσεων (για τη μονάδα Επεξεργασίας και την τοποθέτηση των αντλιοστασίων του δικτύου μεταφοράς των Λυμάτων αφού το Έργο πρέπει να μελετάται συνολικά) Επίσης κατά τη διαδικασία της ΠΠΕΑ γίνεται μια πρώτη προσέγγιση και περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του Έργου και των επιπτώσεων που προκαλεί στις προηγούμενα εξεταζόμενες παραμέτρους. Ως βάση έναρξης της διαδικασίας, είναι η κατάταξη του Έργου σε μια από τις κατηγορίες της Η.Π /2332 (ΦΕΚ 1022/Β/ ), όπως προκύπτει από τον πίνακα ΙΙ.7. Σημειώνεται ότι οι κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί εντός και εκτός σχεδίου πόλεων και ορίων οικισμών, συμπαρασύρονται για την κατηγοριοποίησή τους από τη ΜΕΥΑ. Συνεπώς, το Έργο των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών και της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σύνολο για το οποίο πραγματοποιούνται όλες οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΠΠΕΑ και ΕΠΟ). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα του Έργου και αποφεύγονται λάθη κατά τη φάση κατασκευής του. Το γεγονός αυτό παρουσιάζεται στον πίνακα ΙΙ.7 κατηγοριοποίησης των έργων, σύμφωνα με την Η.Π.15393/2332 (ΦΕΚ 1022/Β/ ). Κάθε Έργο ή δραστηριότητα πρέπει να εξετάζεται κατά την περιβαλλοντική αδειοδότησή του (ΠΠΕΑ και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), η οποία αναφέρεται παρακάτω), σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνολικά μαζί με τα συνοδευτικά του και τα οποία θα πρέπει να περιέχονται στις αντίστοιχες ΠΠΕ και ΜΠΕ. Συνοδευτικά του κυρίως Έργου ή TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 176

21 δραστηριότητας θεωρούνται τα έργα ή δραστηριότητες που έχουν αθροιστικά τα παρακάτω χαρακτηριστικά: κατασκευάζονται, τροποποιούνται, εκσυγχρονίζονται ή βελτιώνονται για την εξυπηρέτηση του κυρίως Έργου ή δραστηριότητας, είναι απαραίτητα και/ ή προβλέπονται στη μελέτη σχεδιασμού του Έργου ή της δραστηριότητας ή είναι εργοταξιακές εγκαταστάσεις αυτών, απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, Στη συνέχεια, βάσει της κατηγορίας του Έργου, ακολουθείται η κατάλληλη διαδικασία ΠΠΕΑ. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τα περιεχόμενα της οποίας είναι τα ίδια για την 1η και 2η υποκατηγορία της 1ης κατηγορίας, που αφορούν τις περιπτώσεις των ΜΕΥΑ. Η τεχνική περιγραφή του προτεινόμενου Έργου στην ΠΠΕ, είναι στο επίπεδο της προκαταρκτικής μελέτης. Στη συνέχεια και βάσει του Ν.3010/2002, άρθρο 2, παραγ.6, εδάφιο γ, μετά την ολοκλήρωση της ΠΠΕΑ: είτε καλείται ο ενδιαφερόμενος φορέας να υποβάλλει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε), ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων είτε του γνωστοποιείται ότι δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση του Έργου ή της δραστηριότητας όπως προτάθηκε. Η διάρκεια ισχύος της θετικής γνωμοδότησης από την αρμόδια υπηρεσία, είναι τριών (3) χρόνων. TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 177

22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.8 : Διαδικασία ΠΠΕΑ για τα έργα της κατηγορίας Α της 4ης Ομάδας Διαδικασία Π.Π.Ε.Α. σύμφωνα με την ΗΠ.11014/703/Φ104 Υποβολή Αίτησης Εξέταση φακέλου από την Αρμόδια Υπηρεσία Αρμόδια Υπηρεσία Συνοδευτικά Αίτησης Εξέταση πληρότητας Διαβίβαση φακέλου για γνωμοδότηση Υποκατηγορία 1η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΠΕ σε 6 έντυπα αντίγραφα - Χάρτες Ηλεκτρονική μορφή αρχείων και χαρτών Υποκατηγορία 2η Υπηρεσία Περιβάλλοντος οικείας Περιφέρειας ΠΠΕ σε 6 έντυπα αντίγραφα - Χάρτες Ηλεκτρονική μορφή αρχείων και χαρτών Παρατηρήσεις - Τα περιεχόμενα της ΠΠΕ, καθορίζονται : Στην Εγκύκλιο 9/96 ΥΠΕΧΩΔΕ ιδιαίτερα αναλυτικά Στην ΗΠ.11014/703/Φ104 (ΦΕΚ332/Β/ ) Στο Ν-1650, άρθρο 4, παρ.10, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν-3010, παρ.10, εδ.β, άρθρου 2 Αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης, εντός 10 ημερών, η αρμόδια Υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τα επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία Σε κατά περίπτωση: συναρμόδια Υπουργεία και φορείς αρμόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού επίσης : στη Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ κατά περίπτωση στους Οργανισμούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ή στους Οργανισμούς του αρ.3 του Ν.2508/1997 εφόσον έχουν συσταθεί Σε κατά περίπτωση: συναρμόδιες Περιφερειακές ή Νομαρχιακές υπηρεσίες και φορείς (π.χ. ΝΕΧΩΠ-Δ/νση Γεωργίας, Δ/νση Πολεοδομίας κλπ) αρμόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων επίσης : κατά περίπτωση στους Οργανισμούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ή στους Οργανισμούς του αρ.3 του Ν.2508/1997 εφόσον έχουν συσταθεί Η διαβίβαση για γνωμοδότηση πραγματοποιείται εντός 10 ημερών από την υποβολή του φακέλου και αφού διαπιστωθεί η πληρότητά του. Οι φορείς στους οποίους έχει διαβιβαστεί η ΠΠΕ, διαβιβάζουν τη γνώμη τους στην αρμόδια Υπηρεσία, εντός 15 ημερών από την παραλαβή του φακέλου. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσκομίζει κατά την υποβολή του φακέλου μια ή περισσότερες από τις γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται από τις συναρμόδιες αρχές. Αν η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώσει ότι οι γνωμοδοτήσεις αυτές ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο του υποβαλλόμενου φακέλου, δεν προβαίνει στη διαδικασία διαβίβασης του φακέλου στην αντίστοιχη συναρμόδια υπηρεσία. TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 178

23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.8 : Διαδικασία ΠΠΕΑ για τα έργα της κατηγορίας Α της 4ης Ομάδας Διαδικασία Π.Π.Ε.Α. σύμφωνα με την ΗΠ.11014/703/Φ104 Ολοκλήρωση διαδικασίας ΠΠΕΑ ΠΠΕΑ Επικύρωση διαδικασίας Ενημέρωση πολιτών Υποκατηγορία 1η Υποκατηγορία 2η Η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει σε ΠΠΕΑ που συνίσταται : σε θετική γνωμοδότηση επί της ΠΠΕ ή σε αρνητική απόφαση επί της ΠΠΕ Από το Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ Από το Γενικό Διευθυντή της οικείας Περιφέρειας. Παρατηρήσεις Η ΠΠΕΑ πραγματοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία εντός 5 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας μεταβίβασης των γνωμοδοτήσεων των συναρμόδιων αρχών. Η θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση μαζί με το φάκελο της ΠΠΕ διαβιβάζονται στο(α) οικείο(α) Νομαρχιακό(α) Συμβούλιο(α) προκειμένου να λάβουν γνώση και να ενημερώσουν τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους. - TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 179

24 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Ακολουθεί το νομοθετικό πλαίσιο: Ν-1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/ ) για την προστασία του περιβάλλοντος ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β/90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, Περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το Ν. 1650/1986 Εγκύκλιος 17/94 ΥΠΕΧΩΔΕ «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 69269/5387/90 Εγκύκλιος 50/95 ΥΠΕΧΩΔΕ «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων και αποχετευτικά δίκτυα οικισμών» Ν-3010 (ΦΕΚ 91/Α/ ) «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. Η.Π /2332 (ΦΕΚ 1022/Β/ ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002. Αριθ /3281 (ΦΕΚ 1463/Β/ ): Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α κατηγορίας σύμφωνα με την υπ αρ. ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κλπ» (Β 1022). Η.Π /703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/ ): «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ... και άλλες διατάξεις (Α 91). Η.Π.37111/2021 (ΦΕΚ 1391/ ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/2002» Απόφαση υπ αρ /3028/1998 (ΦΕΚ-1289/Β/ ): «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων» Κύριος σκοπός της διαδικασίας ΕΠΟ (αφού πλέον έχει επιλεγεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες η βέλτιστη θέση χωροθέτησής του προτεινόμενου Έργου Διαδικασία ΠΠΕΑ) είναι η εκτενέστερη περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του Έργου, η αναγνώριση των επιπτώσεών του στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, καθώς και η περιγραφή των καταλληλότερων μέτρων πρόληψης, ώστε να αποφευχθούν ή να μειωθούν κατά το ελάχιστο οι παραπάνω δυσμενείς επιπτώσεις. Η διαδικασία της Ε.Π.Ο αποτελεί, όπως έχει ήδη επισημανθεί, το επόμενο στάδιο της διαδικασίας Π.Π.Ε.Α. όπου Το Έργο έχει ήδη πλέον κατηγοριοποιηθεί, από τη φάση της ΠΠΕΑ και Ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία με την ΠΠΕΑ, πραγματοποιείται η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 180

25 Για το σκοπό αυτό συντάσσεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), τα περιεχόμενα της οποίας είναι τα ίδια για την 1η και 2η υποκατηγορία της 1ης κατηγορίας, που αφορούν τις περιπτώσεις των ΜΕΥΑ. Η τεχνική περιγραφή του Έργου στη ΜΠΕ, βρίσκεται σε επίπεδο Προμελέτης. Η διαφοροποίηση στη διαδικασία, παρουσιάζεται, και σε αυτήν την περίπτωση, ως προς την αρμόδια υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για τη διενέργεια της Ε.Π.Ο Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας ΕΠΟ, παρουσιάζεται στον πίνακα ΙΙ.9 που ακολουθεί. Σημειώνεται ότι κατά τη εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, πραγματοποιείται και τοπογραφική αποτύπωση του προτεινόμενου Έργου (εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και αντλιοστάσια) Με βάση την κείμενη Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία θα περιλαμβάνει τα κάτωθι ενδεικτικά γενικά χαρακτηριστικά : Βασικά δεδομένα του Έργου : πλήρη στοιχεία για το γήπεδο/ αγροτεμάχιο στο οποίο πρόκειται να κατασκευαστούν τα προτεινόμενα αντλιοστάσια (ιδιοκτησιακό καθεστώς, αριθμός και εμβαδόν αγροτεμαχίου, αποτύπωση σε τοπογραφικό σχέδιο κλίμακας 1:500) τοποθεσία και φωτογραφίες γενικότερης περιοχής και οικοπέδου της εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικόπεδο και όμορα οικόπεδα, καθώς και όρια και εμβαδόν οικοπέδου που πρόκειται να κατασκευαστεί η εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ισοϋψείς καμπύλες ισχύοντες όροι δόμησης, με θεώρηση του αρμόδιου πολεοδομικού γραφείου Γενική διάταξη Έργου Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Τεχνικά χαρακτηριστικά του Έργου - βασικές κτιριακές εγκαταστάσεις : Κτίριο ελέγχου διοίκησης, Επιμέρους εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Σύστημα διαχείρισης αποστράγγισης όμβριων υδάτων TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 181

26 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.9 : Διαδικασία ΕΠΟ για τα έργα της 1ης κατηγορίας της 4ης Ομάδας Διαδικασία ε.π.ο σύμφωνα με την ΗΠ.11014/703/Φ104 Υποβολή Αίτησης Εξέταση φακέλου ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρμόδια Υπηρεσία Συνοδευτικά Αίτησης Εξέταση πληρότητας Διαβίβαση φακέλου για γνωμοδότηση Υποκατηγορία 1η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ ΜΠΕ σε 6 έντυπα αντίγραφα Χάρτες Θετική γνωμοδότηση (ΠΠΕΑ) Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ Ηλεκτρονική μορφή αρχείων/ χαρτών Υποκατηγορία 2η Υπηρεσία Περιβάλλοντος οικείας Περιφέρειας ΜΠΕ σε 6 έντυπα αντίγραφα - Χάρτες Θετική γνωμοδότηση (ΠΠΕΑ) Γενικού Διευθυντή της Περιφέρειας Ηλεκτρονική μορφή αρχείων/ χαρτών Παρατηρήσεις - Τα περιεχόμενα της ΜΠΕ, καθορίζονται : Στην ΗΠ.11014/703/Φ104 (ΦΕΚ332/Β/ ) Στο Ν-1650, άρθρο 4, παρ.10, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν-3010, παρ.10, εδ.β, άρθρου 2 Αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης, εντός 10 ημερών, η αρμόδια Υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τα επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία Εφόσον κριθεί σκόπιμο σε : συναρμόδια Υπουργεία και φορείς στη Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ στους Οργανισμούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ή στους Οργανισμούς του αρ.3 του Ν.2508/1997 εφόσον έχουν συσταθεί επίσης : στα οικεία Νομαρχιακά Συμβούλια για δημοσιοποίηση του φακέλου της ΜΠΕ Εφόσον το κρίνει σκόπιμο σε: συναρμόδιες Περιφερειακές ή Νομαρχιακές υπηρεσίες και φορείς κατά περίπτωση στους Οργανισμούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ή στους Οργανισμούς του αρ.3 του Ν.2508/1997 εφόσον έχουν συσταθεί επίσης : στα οικεία Νομαρχιακά Συμβούλια για δημοσιοποίηση του φακέλου της ΜΠΕ Η διαβίβαση για γνωμοδότηση πραγματοποιείται εντός 10 ημερών από την υποβολή του φακέλου και αφού διαπιστωθεί η πληρότητά του. Οι φορείς στους οποίους έχει διαβιβαστεί η ΜΠΕ, διαβιβάζουν τις παρατηρήσεις τους, εντός 35 ημερών ενώ στο ίδιο χρονικό διάστημα το οικείο Νομαρχιακό(α) Συμβούλιο(α) διαβιβάζουν τη γνωμοδότησή τους Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει το φάκελο της ΜΠΕ, μαζί με το φάκελο της ΠΠΕ, η σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας ΠΠΕΑ. Σε αυτήν την περίπτωση η υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα του φακέλου πριν την ολοκλήρωση της ΠΠΕΑ και εφόσον επακολουθήσει θετική γνωμοδότηση επί της ΠΠΕ, η ΜΠΕ διαβιβάζεται στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 182

27 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.9 : Διαδικασία ΕΠΟ για τα έργα της 1ης κατηγορίας της 4ης Ομάδας Διαδικασία ε.π.ο σύμφωνα με την ΗΠ.11014/703/Φ104 Ολοκλήρωσ η διαδικασίας ΜΠΕ ΕΠΟ Επικύρωση διαδικασίας Ενημέρωση πολιτών Υποκατηγορία 1η Υποκατηγορία 2η Έκδοση απόφασης έγκρισης ή μη των περιβαλλοντικών όρων Από τον Υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ και τους αρμόδιους κατά περίπτωση Υπουργούς Από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Παρατηρήσεις Η απόφαση έγκρισης ή μη περιβαλλοντικών όρων εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία εντός 15 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας μεταβίβασης των γνωμοδοτήσεων των συναρμόδιων αρχών. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων διαβιβάζεται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, στην κεντρική υπηρεσία περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση μαζί με το φάκελο της ΠΠΕ διαβιβάζονται στο(α) οικείο(α) Νομαρχιακό(α) Συμβούλιο(α) προκειμένου να λάβουν γνώση και να ενημερώσουν τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους. TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 183

28 Άδεια Εγκατάστασης Για την εγκατάσταση ή την επέκταση των δραστηριοτήτων απαιτείται Άδεια Εγκατάστασης. Οι άδειες αυτές χορηγούνται μόνο από την Αδειοδοτούσα Αρχή (Υπηρεσία Bιομηχανίας της Νομαρχιακής Aυτοδιοίκησης), σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2516 (ΦΕΚ Α' 159/8.8.97) ύστερα πάντοτε από αυτοψία της υπηρεσίας αυτής. Οι εκδιδόμενες κατά τον προαναφερθέντα νόμο αποφάσεις για χορήγηση αδειών εγκατάστασης περιέχουν όρους ή και περιορισμούς και επιβάλλουν στο φορέα την πραγματοποίηση ειδικών έργων, όπου απαιτείται, για την επίτευξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό του συγκερασμού της παραγωγικής δραστηριότητας με την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα και με τις υποδείξεις και εγκρίσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών κατά τις οικείες διατάξεις. Οι φορείς των εγκαταστάσεων υποχρεούνται κατά τη λειτουργία τους στην απαρέγκλιτη τήρηση των παραπάνω όρων και περιορισμών. Η Άδεια Εγκατάστασης ισχύει για ορισμένη χρονική διάρκεια, που δε μπορεί να υπερβεί την τριετία, με δυνατότητα παράτασης έως έξη χρόνια συνολικά από την αρχική αίτηση. Ο φορέας της άδειας εγκατάστασης υποχρεούται στη δημοσιοποίηση της ληφθείσας άδειας εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή της. Από τη δημοσιοποίηση θεωρείται ότι έλαβε γνώση κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση παραλείψεως δημοσιοποιήσεως της άδειας, αυτή θεωρείται ότι έχει ανακληθεί από τη λήξη της προθεσμίας δημοσιοποίησης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής ορίζονται από την Υπουργική Απόφαση Α.Π.Φ15/οικ.5242/248, και είναι κυρίως τα ακόλουθα: Ερωτηματολόγιο πλήρως συμπληρωμένο (χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή). Οικοδομική άδεια και θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομία σχεδιάγραμμα του χώρου για την χρήση αυτού. Μελέτη για την πρώην προέγκριση χωροθέτησης σύμφωνα με την ΚΥA 69269/90 (ΦΕΚ 678/Β/ ) και προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση, σύμφωνα με την Απόφαση Η.Π /703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/ ), Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις. Βεβαίωση χρήσης γης από τις αρμόδιες Πολεοδομικές Αρχές. Μελέτη επικινδυνότητας, αν χρειάζεται, σύμφωνα με την ΚΥA18187/272/1988 (ΦΕΚ 126/Β/3.3.88), όπως τροποποιήθηκε : ΚΥA /4607/93 (ΦΕΚ 532/Β/ ). Μελέτη διάθεσης αποβλήτων, σύμφωνα με την Ειβ/221/ Υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 138/Β/ ), όπως τροποποιήθηκε με την Υ. Διάταξη Γl/17831/71 (ΦΕΚ 986/Β/ ). Και σειρά άλλων ανάλογα με την εγκατάσταση. Άδεια Διάθεσης Ακολουθεί το παρακάτω νομικό πλαίσιο: την Οδηγία Ε.Ε. 91/271/91 - Άρθρο 12 σχετικά με αναγκαιότητα χορήγησης άδειας διάθεσης των επεξεργασμένων Λυμάτων, TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 184

29 την ΚΥΑ 5673/400 (ΦΕΚ-192/Β/ ) - Άρθρο 10 την ΚΥΑ 19661/1982 (ΦΕΚ-1811/ ): «Τροποποίηση της 5673/400/1999» την ΚΥΑ 48392/939 (ΦΕΚ-405/Β/ ): «Συμπλήρωση της 19661/1982/1999» την Υγειονομική διάταξη Ε1β/221/ (ΦΕΚ 138-τ.β ) «Περί διαθέσεων Λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» - Άρθρο 14 Υποβάλλεται αίτηση, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απαιτούμενη μελέτη (Μελέτη Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Λυμάτων), υποβάλλεται στην οικεία Νομαρχία Δ/νση Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Δημόσιας Υγείας Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου. Η άδεια εκδίδεται από τον οικείο Νομάρχη, μετά από κοινή εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών περιβάλλοντος και Υγιεινής του Νομού, εφόσον προηγουμένως διενεργήσουν σχετικό έλεγχο ότι η οργάνωση, κατασκευή και λειτουργία της προτεινόμενης ΜΕΥΑ συμφωνούν με την υποβληθείσα σχετική μελέτη και ότι τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι του Έργου. Οικοδομική Άδεια, η οποία ακολουθεί την κείμενη νομοθεσία και Άδεια Λειτουργίας, ακολουθώντας το ν.2516/97 (ΦΕΚ 159/ ) και την Απόφαση Φ15/ οικ.5239/245, TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 185

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Διεθνής Πρακτική και Εφαρμογές TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 186

31 Διεθνής Πρακτική και Εφαρμογές Η υλοποίηση Έργων ΣΔΙΤ διεθνώς Υπάρχουν χώρες όπως οι ΗΠΑ και ο ΚΑΝΑΔΑΣ αλλά και, αν και σε μικρότερη κλίμακα, η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, η ΓΑΛΛΙΑ, η ΓΕΡΜΑΝΙΑ και η Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ, όπου η υλοποίηση έργων μέσω ΣΔΙΤ είναι θεσμός. Μάλιστα στις ΗΠΑ αποτελεί ίσως εξαίρεση η υλοποίηση κλασσικών δημόσιων έργων μέσω αποκλειστικά Δημόσιας Χρηματοδότησης. Παράλληλα, οι διεθνείς οργανισμοί όπως η WORLD BANK και η ASIA DEVELOPMENT BANK, προωθούν μεγάλης κλίμακας εφαρμογές για την παροχή νερού και δικτύων αποχέτευσης- βιολογικών στις υπανάπτυκτες και αναπτυσσόμενες χώρες με αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, με σκοπό την ταχύτερη υλοποίηση των σημαντικών, για την ανάπτυξη των χωρών αυτών, έργων. Οι παλαιότεροι θα θυμούνται ότι και στην Ελλάδα είχε εφαρμοστεί το σχέδιο της ΟΥΛΕΝ που μαζί με την POWER, αλλά και τα έργα διάνοιξης του Ισθμού της Κορίνθου και της Αποξήρανσης της Κωπαϊδας ίσως απετέλεσαν τα πρώτα έργα ΣΔΙΤ στην Ελλάδα,. Συνεπώς, η διαθέσιμη πληροφορία ειδικά για έργα ύδρευσης, από τις χώρες αυτές, είναι αρκετή, όμως πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή γιατί διαφοροποιέιται από την αντίληψη της ΕΕ για τις ΣΔΙΤ. Στη βιβλιογραφία παρατίθενται αρκετές χρήσιμες σχετικές πηγές πληροφόρησης. Η υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ στην Ε.Ε. Τα έργα που υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ, έχουν ιδιαίτερη απήχηση στο σύνολο του Ευρωπαϊκού χώρου, ως σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο, γι αυτό η Ε.Ε. έχει κάνει αρκετές προσπάθειες ώστε να βοηθήσει στον καθορισμό των ΣΔΙΤ και να δώσει τις σωστές κατευθύνσεις, σε συμφωνία με την κοινοτική λογική. Η χώρα που επί 20 έτη έχει εφαρμόσει με αρκετή επιτυχία τη συνεργασία με ιδιωτικά κεφάλαια είναι η Μεγάλη Βρετανία. Αν και η Ε.Ε. δεν συνηγορεί στη χρήση κάποιας συγκεκριμένης μεθόδου υλοποίησης, παρ όλα αυτά η ουσιαστική χρήση για επενδύσεις στην υποδομή της Ένωσης απαιτεί τη χαλιναγώγηση όλων των βιώσιμων επενδυτικών μεθόδων και άρα είναι απαραίτητη. Το 2003 η Επιτροπή, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής, εξέδωσε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για πετυχημένα ΣΔΙΤ, ένα εργαλείο- οδηγό το οποίο δεν παρέχει πλήρη μεθοδολογία και δεν καθορίζει την πολιτική, αλλά παρέχει κατευθύνσεις μέσω ενός συνόλου κρίσιμων σημείων που επηρεάζουν την εξέλιξη πετυχημένων έργων/σχεδίων ΣΔΙΤ. Οι κατευθυντήριες οδηγίες εστιάζονται σε 4 σημαντικά θέματα: Εξασφάλιση ανοιχτής πρόσβασης στην αγορά και δίκαιος διαγωνισμός Προστασία δημοσίου συμφέροντος και μεγιστοποίηση προστιθέμενης αξίας στους πολίτες Καθορισμός του βέλτιστου επιπέδου επιχορήγησης της χρηματοδότησης τόσο για την υλοποίηση ενός βιώσιμου και σταθερού έργου όσο και για την αποφυγή όποιας πιθανότητας απρόσμενων κερδών ή απωλειών από επιχορηγήσεις. TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 187

32 Εκτίμηση του πιο αποτελεσματικού τύπου ΣΔΙΤ για συγκεκριμένο έργο με τις ανάλογες παραμέτρους: ισορροπημένη κατανομή κινδύνων, κατάλληλη διάρκεια, καθορισμός ευθυνών σε διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια. Οι ΣΔΙΤ είναι ένα εξελισσόμενο εργαλείο και πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις, να προσαρμόζονται στην ιδιαίτερη φύση του έργου και στους φορείς που συμμετέχουν. Συνεπώς η επιτυχημένη υλοποίηση μιας ΣΔΙΤ, απαιτεί μια πολύ αναλυτική κατανόηση πολλών θεμάτων. Η επιτυχία αλλά και η αποτυχία των μέχρι τώρα έργων ΣΔΙΤ, αποτελούν στοιχείο πολύτιμης γνώσης και τονίζουν την ανάγκη για: Λεπτομερή προετοιμασία και σχεδιασμό, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι η προσέγγιση μέσω ΣΔΙΤ έχει καλή σχέση οφέλους/κόστους και να είναι σταθερή Σταθερή υποστήριξη πολιτικού και δημόσιου τομέα πάνω στις στρατηγικές αποφάσεις που έχουν να κάνουν με ΣΔΙΤ. Ένα νομικό, ρυθμιστικό και οικονομικό συνδετικό πλαίσιο, που να υποστηρίζει την ανάπτυξη και την υλοποίηση της ΣΔΙΤ Πλήρη κατανόηση των αναγκών και των στόχων από τους Φορείς Η Ε.Ε. εκδηλώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ΣΔΙΤ τόσο μέσω του πλαισίου των επιχορηγήσεων (η οποία η ίδια παρέχει), όσο και ως φορέας των πόρων Συνοχής και Κατασκευών και επίσης ως φορέας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Αναδόμησης και Ανάπτυξης. Στα επόμενα παρουσιάζονται μερικές τυπικές περιπτώσεις τύπου συνεργασιών και έργων που έχουν υλοποιηθεί. TEC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 188

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ17ΛΚ-9ΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Μ17ΛΚ-9ΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Έκθεση έχει ως σκοπό την την πρόταση αναβάθμισης της Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ούτως ώστε η τελική εκροή να μπορεί να οδηγηθεί για επαναχρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3 ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΛΥΣ Τύπος Χαµηλή φόρτιση Μέση Φόρτιση Υψηλή Φόρτιση F/M Kg BOD 5 / kg SS.d F/M < 0,15 F/M < 0,07 0,15F/M> 0,4 Φορτίο BOD (Cv) Kg BOD 5 / m 3.d Cv

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Γεωγραφική θέση-έκταση

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Γεωγραφική θέση-έκταση Θέμα Εισήγησης «Αποχέτευση λυμάτων ΟΤΑ Λίμνης Ν. Πλαστήρα- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων». Σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Η λίμνη Πλαστήρα χρησιμοποιείται για άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο.5 Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο παρών Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Εργων ή Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (Μ.Ε.Α.Λ.) δίνει μια συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΚ-4Ρ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΚ-4Ρ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Γεωγραφική θέση-έκταση

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Γεωγραφική θέση-έκταση Θέµα Εισήγησης «Αποχέτευση λυµάτων ΟΤΑ Λίµνης Ν. Πλαστήρα- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων». Σκοπιµότητα υλοποίησης του έργου Η λίµνη Πλαστήρα χρησιµοποιείται για άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη)

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Αθήνα 2004 ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Δεκέμβριος 2006 Οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειοδότησης διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος. Διακρίνουμε 4 κατηγορίες: συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου.

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Οι τρεις βασικές διεργασίες οι οποίες διακρίνονται στην επεξεργασία των λυμάτων σε εργοστάσια τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS Η ΜΕΘΟΔΟΣ SBR Η μέθοδος SBR (Sequential Batch Reactor) για τη βιολογική επεξεργασία λυμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ Μαρία Λυμπινάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΨΟΡ1Θ-Τ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: 4ΑΓΨΟΡ1Θ-Τ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax : 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών.

συστήματα προαπονιτροποίησης είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη νηματοειδών μικροοργανισμών. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύστημα ενεργού ιλύος είναι το πιο διαδεδομένο και αποτελεσματικό σύστημα βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όσον αφορά τόσο στην ποιότητα εκροής όσο και στην οικονομία του. Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ" με κωδικό MIS 446896 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ με κωδικό MIS 446896 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Τα υγρά απόβλητα, αστικά και βιομηχανικά, και η διαχείρισή τους αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

& ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & Τηλέφωνο : 2132161352 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

& ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & Τηλέφωνο : 2132161352 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28-1-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ:ΔΥΓ2/οικ.9283 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ Σελίδα 1 από 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.- Τόπος Εγκατάστασης: Πόλη-Δημ. Διαμ.: ΣΚΙΑΘΟΣ περιοχή: ΞΑΝΕΜΟ Δήμος: ΣΚΙΑΘΟΥ Οδός:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Σχετ: Φ2489/2329,1296,761/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας Γραφείο Μελετών Βασίλειος Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ Γ. Παπανδρέου 18, 54645

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Συστάθηκε µε την 70/2011 απόφαση του Δ.Σ. Προέκυψε από τη συγχώνευση : v Της ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ7ΛΚ-27Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ7ΛΚ-27Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1.1 Εισαγωγή... 2 1.1.2 Δεδομένα σχεδιασμού... 2 1.1.3 Αιτιολόγηση και φιλοσοφία σχεδιασμού προτεινόμενης λύσης... 4 1.1.4 Γενική περιγραφή του έργου... 6 1.1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Ορεστιάδα, Ιανουάριος 2009 Νομοθετικό Πλαίσιο Οδηγία Πλαίσιο (1/2) Η έννοια της ολοκληρωμένης και αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Τ.Κ. : 33 100 Πληρ.: Τηλ.: 2265028347 Fax: 2265022157 ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 24/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 24/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 6/19-03-2012 Αριθμός Απόφασης 24/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 19 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε Εισηγητής: Κ. Σταµπεδάκης Τµήµα: R&D ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING S.A. 1 Περιεχόµενα Περιγραφή του προβλήµατος Συστήµατακενούγιατην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : <<Παρουσίαση της ηλιακής πλατφόρμας της μονάδος επεξεργασίας στραγγιδίων του ΧΥΤΑ Δομοκού >>

ΘΕΜΑ : <<Παρουσίαση της ηλιακής πλατφόρμας της μονάδος επεξεργασίας στραγγιδίων του ΧΥΤΑ Δομοκού >> ΘΕΜΑ : Χρήστος Παπαθανασίου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος λειτουργίας ΧΥΤΑ Δομοκού E-mail: aconhellas@hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Κατερίνη, Αριθ. Πρωτ. Σχετ: 30-05-2012 : 148931/6742 121283/5595 85087/3848

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Κατερίνη, Αριθ. Πρωτ. Σχετ: 30-05-2012 : 148931/6742 121283/5595 85087/3848 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΩ-Ψ0Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΩ-Ψ0Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 9. Διαχείριση λυμάτων 9Α. Παρουσίαση κατάστασης Το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης της Λάρισας, το δίκτυο ύδρευσης και η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ανήκουν στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των στόχων για την αειφορική ανάπτυξη του Δήμου Κέας που προτείνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠ) ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ Στέλλα Παναγούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ Ηλεκτρ/γος Μηχ/γος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Κολοκοτρώνη 32, Ρόδος 85100 τηλ.2241020970, fax:2241075350 e-mail: soti@otenet.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πολιτική Αειφόρος Ανάπτυξη

Πράσινη Πολιτική Αειφόρος Ανάπτυξη Πράσινη Πολιτική Αειφόρος Ανάπτυξη Ιάκωβος Παπαϊακώβου Γενικός Διευθυντής Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) Κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση του δημόσιου αποχετευτικού συστήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου,

ΘΕΜΑ 3 ο : Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Νέα μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, ιδιοκτησίας Διβινή Θρασύβουλου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 8/09-09-2011 Αριθμός Απόφασης 53/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 09 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Προς : Ως πίνακας αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αρ. Πρωτ.: Προς : Ως πίνακας αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMHMA Α Aθήνα Αρ. Πρωτ. 19.7.07 ΔΥΓ2/οικ. 94097 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Εισηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών έχουν επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος

Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος Ι. Πάσσιος ( ΓενικόςΔιευθυντήςΑνάπτυξης& Παραγωγής Έργων) Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUABIO SBR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AQUABIO SBR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12, Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Π. Καραγεώργος Θ. Σιάππας Τηλέφωνο :2231350922

Διαβάστε περισσότερα