Οργάνωση και λειτουργία του θεσµού της αναδοχής ανηλίκων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οργάνωση και λειτουργία του θεσµού της αναδοχής ανηλίκων"

Transcript

1 Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού Οργάνωση και λειτουργία του θεσµού της αναδοχής ανηλίκων Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γιώργος Μόσχος Ειδική Επιστήµων: Σαµάνθα Στρατιδάκη ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το αρ. 103 παρ. 9 του Συντάγµατος και το ν. 3094/2003, έχει διαπιστώσει σοβαρά προβλήµατα όσον αφορά την υλοποίηση του θεσµού της αναδοχής ανηλίκων στη χώρα µας. Αναδεικνύονται στο παρόν τα προβλήµατα αυτά, µε επισήµανση της ανάγκης λήψης µέτρων εκ µέρους της Πολιτείας στην κατεύθυνση της διεύρυνσης και ενίσχυσης της εφαρµογής του. Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο της αποστολής της προάσπισης και προαγωγής των ικαιωµάτων του Παιδιού, από το 2003 µέχρι σήµερα, έχει διερευνήσει αναφορές, αλλά και διενεργήσει επισκέψεις σε µεγάλο αριθµό ιδρυµάτων παιδικής προστασίας, ενώ έχει συστηµατική συνεργασία µε φορείς και επαγγελµατίες του χώρου της παιδικής προστασίας. Η εµπειρία από την δραστηριότητά του αυτή καταδεικνύει ότι η αποµάκρυνση παιδιών από το οικογενειακό τους περιβάλλον, σε περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο για την προστασία τους, παραµένει, ουσιαστικά, ταυτόσηµη µε την τοποθέτηση τους σε ιδρύµατα, ακόµη και για παιδιά πολύ µικρής ηλικίας. Τούτο µάλιστα, παρά τις γνωστές, ευρύτατα καταγεγραµµένες αρνητικές συνέπειες του ιδρυµατισµού στην ψυχολογική και κοινωνική εξέλιξη των ενδιαφερόµενων παιδιών, και του σαφώς χαµηλότερου οικονοµικού κόστους της τοποθέτησής τους σε ανάδοχες οικογένειες. Ο θεσµός της αναδοχής διεθνώς και οµόφωνα αναγνωρίζεται ως η πλέον ενδεδειγµένη επιλογή, και σαφώς προτιµητέα σε σχέση µε την ιδρυµατική φροντίδα προκειµένου για τη φροντίδα παιδιών που χρειάζεται να αποµακρυνθούν από τη φυσική τους οικογένεια. Στη χώρα µας ωστόσο παραµένει, µέχρι σήµερα, υποβαθµισµένος και εφαρµόζεται ελάχιστα. 2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ιεθνής Σύµβαση για τα ικαιώµατα του Παιδιού [Ν.2101/92 (ΦΕΚ Α 192)], ως νοµικό κείµενο αυξηµένης τυπικής ισχύος, παρέχει ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο υποχρεούνται να κινηθούν ο νοµοθέτης και η διοίκηση για την υιοθέτηση και την υλοποίηση πολιτικών και µέτρων ενόψει της διασφάλισης των δικαιωµάτων των ανηλίκων. Όσον αφορά την αναδοχή, κρίσιµες είναι οι διατάξεις του άρθρου 9 (παρ.1) «Τα συµβαλλόµενα κράτη µεριµνούν ώστε το παιδί να µην αποχωρίζεται από τους γονείς του παρά τη θέλησή τους, εκτός εάν οι αρµόδιες αρχές αποφασίσουν, µε την επιφύλαξη 2

3 δικαστικής αναθεώρησης και σύµφωνα µε τους εφαρµοζόµενους νόµους και διαδικασίες, ότι ο χωρισµός αυτός είναι αναγκαίος για το συµφέρον του παιδιού», καθώς και του άρθρου 20: «κάθε παιδί που στερείται προσωρινά ή οριστικά το οικογενειακό του περιβάλλον ή το οποίο για δικό του συµφέρον δεν είναι δυνατό να παραµείνει στο περιβάλλον αυτό δικαιούται ειδική προστασία και φροντίδα εκ µέρους του Κράτους» (παρ.1). «Τα συµβαλλόµενα κράτη υποχρεούνται να προβλέπουν γι αυτό το παιδί µια εναλλακτική επιµέλεια σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία τους» (παρ.2) «αυτή η επιµέλεια µπορεί να έχει, µεταξύ άλλων, τη µορφή της τοποθέτησης σε µια οικογένεια, της KAFALAH του ισλαµικού δικαίου, της υιοθεσίας ή, σε περίπτωση ανάγκης, της τοποθέτησης σε ένα κατάλληλο για την περίσταση ίδρυµα για παιδιά» (παρ.3). Η παρ.3 προτάσσει ρητά την τοποθέτηση σε οικογένεια ως λύση στην οποία η Πολιτεία οφείλει να δίδει προτεραιότητα έναντι του ενδεχοµένου τοποθέτησης ενός παιδιού σε ίδρυµα, αφού η τελευταία χαρακτηρίζεται ως «περίπτωση ανάγκης» 1. Η ίδια άποψη διατυπώνεται στη Σύσταση (2005) 5 της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη-µέλη, σχετικά µε τα ικαιώµατα των Παιδιών που ζουν σε Ιδρύµατα Παιδικής Προστασίας, η οποία µνηµονεύει ρητά, µεταξύ των Γενικών Αρχών, ότι η τοποθέτηση του παιδιού σε ανάδοχη οικογένεια ή σε περιβάλλον οικογενειακού τύπου πρέπει να επιλέγεται, εφόσον είναι δυνατό, έναντι της τοποθέτησης σε ίδρυµα επισηµαίνοντας, συγχρόνως, ότι ακόµη και σε περιπτώσεις όπου η τοποθέτηση (σε ίδρυµα) ως «έσχατο µέτρο» κρίνεται αναγκαία, η επιτυχής και άµεση κοινωνική ένταξη ή επανένταξη του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Η Σύσταση (87) 6 περί Αναδόχων Οικογενειών της ίδιας Επιτροπής, συστήνει, επιπλέον, προς τις κυβερνήσεις των κρατών-µελών τη θέσπιση νοµοθετικών ρυθµίσεων και κανόνων προκειµένου ο θεσµός της αναδοχής να υλοποιείται βάσει αρχών οι οποίες να διασφαλίζουν πλήρως τα δικαιώµατα των ενδιαφερόµενων παιδιών. Θα πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι η Επιτροπή για τα ικαιώµατα του Παιδιού του ΟΗΕ, ύστερα από την εξέταση της 2 ης και 3 ης εθνικής έκθεσης της Ελλάδας για την εφαρµογή της ιεθνούς Σύµβασης για τα ικαιώµατα του Παιδιού, µεταξύ άλλων στις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της προς την Ελλάδα συστήνει στο Κράτος µέλος: «Να διαµορφώσει µια σαφή πολιτική αποιδρυµατοποίησης και αναδοχής προκειµένου να εξασφαλίσει ότι τα παιδιά που αποµακρύνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον λαµβάνουν επαρκή φροντίδα και προστασία, και να υιοθετήσει µέτρα προκειµένου να 1 Κ. Χρυσόγονος, Η αναδοχή ανηλίκου στα πλαίσια του συντάγµατος και της διεθνούς σύµβασης για τα δικαιώµατα του Παιδιού» στο Καλλινικάκη Θ, (επιµ) Ανάδοχη Φροντίδα, Ελληνικά Γράµµατα Αθήνα 2001, σελ

4 εξασφαλίσει την αποτελεσµατική λειτουργία, παρακολούθηση και αξιολόγηση των υφιστάµενων προγραµµάτων ιδρυµατικής φροντίδας και αναδοχής». Στην ελληνική νοµοθεσία, ο θεσµός της αναδοχής ανηλίκων ρυθµίζεται κυρίως από τις διατάξεις των άρθρων του ΑΚ, οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στο Κεφάλαιο «Αναδοχή Ανηλίκου» του άρθρου 12 του Ν.2447/96 (ΦΕΚ 278 Α ) Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου Νόµου «Υιοθεσία, Επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, κλπ», καθώς και του Π.. 86/09 (ΦΕΚ 114 Α ) «Οργάνωση και λειτουργία του θεσµού της αναδοχής ανηλίκων». Βάσει των παραπάνω διατάξεων του ΑΚ, η αναδοχή µπορεί να οριστεί ως ανάληψη της πραγµατικής φροντίδας ενός ανηλίκου από τρίτους (ανάδοχους γονείς), η οποία, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόµο, δεν συνεπάγεται µεταβολή στις έννοµες σχέσεις µεταξύ του ανηλίκου και της φυσικής οικογένειας ή του επιτρόπου του. Κύρια χαρακτηριστικά της αναδοχής, εποµένως, είναι η ανάληψη της πραγµατικής φροντίδας και όχι της επιµέλειας, και ο προσωρινός και συµπληρωµατικός χαρακτήρας της σε σχέση µε τη γονική µέριµνα και την επιτροπεία - και, κατ επέκταση, ο βοηθητικός ρόλος των αναδόχων γονέων στο πλευρό των φυσικών γονέων ή του επιτρόπου 2. Το Π..86/09, µεταξύ άλλων, ορίζει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας των αναδόχων (άρθρο 1) καθώς και τις προϋποθέσεις και την διαδικασία τοποθέτησης ενός ανηλίκου σε αναδοχή (άρθρα 2, 3). Ειδικότερα, προβλέπει ότι η τοποθέτηση ενός ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια πραγµατοποιείται µέσω κατάρτισης σύµβασης µεταξύ των φυσικών γονέων ή του φυσικού ή νοµικού προσώπου που έχει οριστεί ως επίτροπός του, βάσει των σχετικών διατάξεων του ΑΚ, ή µε δικαστική απόφαση. (άρθρο 2). Η συγγενική αναδοχή µνηµονεύεται ρητά ως προτιµητέα επιλογή σε κάθε περίπτωση (άρθρο 1 παρ.1, αρ.2 παρ.1,2). Και οι διατάξεις αυτές αναφέρονται ρητά στην ανάληψη της πραγµατικής φροντίδας και όχι της επιµέλειας του ανηλίκου, και συνεπώς στον συµπληρωµατικό και δυνάµει προσωρινό χαρακτήρα της αναδοχής, σε αντίθεση µε την ευρέως διαδεδοµένη στη χώρα µας αντίληψη για την αναδοχή ως προοίµιο ή υποκατάστατο της υιοθεσίας, που συνεπάγεται την αντικατάσταση της φυσικής από την ανάδοχη οικογένεια. Με το άρθρο 4 του ίδιου Π.. προβλέπεται η παροχή (της προβλεπόµενης από την ΥΑ του άρθρου 9 παρ.5 του Ν.2082/92) οικονοµικής ενίσχυσης για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του ανηλίκου σε αναδόχους µε δικαστική απόφαση ή µε σύµβαση, για όσο διάστηµα διαρκεί η αναδοχή. 2 Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ε (1997), Οικογενειακό ίκαιο ΙΙ, Θεσσαλονίκη 4

5 Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.1, η εποπτεία της αναδοχής ανατίθεται στις κατά τόπους Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας για τους ανηλίκους που έχουν υπό την προστασία τους, ή στις ιευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας, ή κατά περίπτωση, τα Τµήµατα Πρόνοιας των ιευθύνσεων Υγείας και Πρόνοιας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για τους ανηλίκους των οποίων η επιτροπεία έχει ανατεθεί σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Η αρµοδιότητα αυτή, έπειτα από την κατάργηση των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, έχει µεταβιβαστεί στις Περιφέρειες, σύµφωνα µε το άρ.186 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α ). Όσον αφορά την υλοποίηση του θεσµού της αναδοχής, έπειτα από την κατάργηση του Εθνικού Οργανισµού Κοινωνικής Φροντίδας (ΕΟΚΦ) µε το Ν.3106/03 (ΦΕΚ 30 Α ) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», η αρµοδιότητα για θέµατα υιοθεσιών και αναδοχών των υπηρεσιών του Οργανισµού, ανατέθηκε, µε την Υ.Α. Π1α/ οικ.84156/ , στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας «Αναρρωτήριο Πεντέλης», Παιδόπολη «ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» Καλαµακίου και Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ». Στις ίδιες Μονάδες ανατέθηκε µε την Υ.Α. Π1α/οικ.86970/ , η εφαρµογή των Προγραµµάτων Κοινωνικοπρονοιακού χαρακτήρα του Οργανισµού. Οι δύο πρώτες από τις Μονάδες αυτές αποτελούν πλέον Παραρτήµατα του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ». Επίσης, µολονότι βάσει των προαναφερόµενων διατάξεων του άρ. 5 του Π.. 86/09, η εποπτεία της αναδοχής ανατίθεται σε όλες τις κατά τόπους Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και κοινωνικές υπηρεσίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (και πλέον των Περιφερειών) στην πράξη µόνο οι προαναφερόµενες Μονάδες στην περιοχή της Αττικής υλοποιούν οργανωµένα προγράµµατα αναδοχής και διαθέτουν τη δυνατότητα παροχής της προβλεπόµενης οικονοµικής ενίσχυσης στους αναδόχους. Το ύψος των επιδοµάτων αναδοχής για ανηλίκους που βρίσκονται σε αναδοχή υπό την εποπτεία των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ρυθµίζεται στην Υπουργική Απόφαση Π1α/Γ.Π.οικ /ΦΕΚ 1163 / τεύχος Β και ειδικότερα ανέρχεται σήµερα σε 260 Ευρώ για υγιή παιδιά, 340 Ευρώ για παιδιά µε ελαφρές αναπηρίες, σε 340 Ευρώ για παιδιά µε προβλήµατα ψυχικής υγείας, παρεκκλίνουσα συµπεριφορά και µαθησιακές δυσκολίες, σε 450 Ευρώ για παιδιά µε βαριές αναπηρίες και σε 850 Ευρώ για παιδιά µε ειδικά νοσήµατα λοιµώξεις. Πάντως, ενώ µε βάση το ισχύον Π 86/09 η εποπτεία της αναδοχής ανατίθεται σε όλες τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και στις κοινωνικές υπηρεσίες των Νοµαρχιών (πλέον των Περιφερειών) της χώρας, δεν υπάρχουν προβλέψεις των διαδικασιών για την τοποθέτηση σε ανάδοχη φροντίδα ανηλίκων από τις τελευταίες, και αντίστοιχη πρόβλεψη για την καταβολή των επιδοµάτων αναδοχής στους ανάδοχους γονείς. 5

6 3. ΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑ ΟΧΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΧΩΡΟ Η αυξανόµενη αναγνώριση, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, των αρνητικών συνεπειών της ιδρυµατοποίησης στην ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, έχει αναδείξει διεθνώς την ανάγκη ανάπτυξης πολιτικών και υπηρεσιών για την υποστήριξη των φυσικών οικογενειών και την αποτροπή της αποµάκρυνσης των παιδιών από αυτές, και της προαγωγής εναλλακτικών µορφών παιδικής προστασίας, όπως η αναδοχή, για την αποτροπή της εισαγωγής παιδιών σε ιδρύµατα ή την ελαχιστοποίηση της διάρκειας παραµονής τους σε αυτά. Ιδιαίτερα υπογραµµίζεται η τάση πλήρους κατάργησης της εισαγωγής σε ιδρύµατα παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ο θεσµός της αναδοχής έχει εξελιχθεί ιδιαίτερα στις χώρες της Β. Ευρώπης. Ενδεικτικά, στη Μ. Βρετανία, στατιστικές ήδη από το δείχνουν ότι η αναδοχή αποτελούσε τη βασική επιλογή για τη φροντίδα παιδιών που αποµακρύνονται από την οικογένειά τους (64% τοποθέτησης σε αναδοχή έναντι 12% τοποθέτησης σε ιδρύµατα). Έκτοτε, ο θεσµός αναπτύχθηκε ακόµη περισσότερο, µε την πλήρη κατάργηση της εισαγωγής σε ιδρύµατα παιδιών κάτω των 3 ετών, και έντονη την τάση κατάργησης ιδρυµατικής φροντίδας για παιδιά κάτω των 10 ετών 4, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων. Σε γενικές γραµµές, η εισαγωγή σε δοµές παιδικής προστασίας - ως επί το πλείστον µικρές, οικογενειακού τύπου δοµές µε θεραπευτικό προσανατολισµό - περιορίζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις παιδιών κυρίως εφηβικής ηλικίας, τα οποία, λόγω σοβαρών προβληµάτων συµπεριφοράς ή άλλων διαταραχών παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες ένταξης και παραµονής στο πλαίσιο µιας οικογένειας. Σύµφωνα µε στοιχεία έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «άφνη», σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη της αναδοχής καταγράφονται επίσης τα τελευταία έτη στη ανία, όπου 4 στα 5 παιδιά που βρίσκονται εκτός της φυσικής τους οικογένειας είναι τοποθετηµένα σε ανάδοχη φροντίδα, αλλά και στην Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Γαλλία, την Πολωνία, τη Ρουµανία 5 κ.α. Όσον αφορά την υλοποίηση της αναδοχής, σύµφωνα µε τις διεθνείς τάσεις και πρακτικές όπως αυτές αποτυπώνονται στις κατευθυντήριες οδηγίες της ιεθνούς Οργάνωσης για την Αναδοχή (International Foster Care Organization), ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων µερών (αναδόχων 3 Β.Πολύζου, Τάσεις σχετικά µε την ανάδοχη φροντίδα στον ευρωπαϊκό χώρο, στο Καλλινικάκη Θ, (επιµ) Ανάδοχη Φροντίδα, Ελληνικά Γράµµατα Αθήνα 2001, σελ ). 4 Πηγή: Πρόγραµµα «άφνη» [Ευρωπαϊκή Ένωση/Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας] Πρακτικά ηµερίδας µε θέµα «Καλές πρακτικές αποϊδρυµατοποίησης παιδιών <5 ετών» (8/4/2005). 5 Πρόγραµµα «άφνη», Χαρτογράφηση του αριθµού και των χαρακτηριστικών των παιδιών 0-3 ετών που ζουν σε ιδρύµατα κοινωνικής φροντίδας στην Ευρώπη, Επιστ. Υπεύθυνη Προγράµµατος στην Ελλάδα: Ε.Αγάθωνος-Γεωργοπούλου. 6

7 οικογενειών, παιδιού, φυσικών γονέων, φορέα αναδοχής) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικών µε την αναδοχή, ενώ ιδιαίτερα τονίζεται ο ρόλος της αναδοχής ως θεσµού συµπληρωµατικού και υποστηρικτικού προς την φυσική οικογένεια, µε απώτερο στόχο την µείωση του κινδύνου οριστικής αποµάκρυνσης ή αποκοπής του παιδιού από αυτήν. Ανάλογες κατευθύνσεις, µε έµφαση στην ανάπτυξη ενός επαρκούς συστήµατος εποπτείας της αναδοχής και στη διατήρηση των δεσµών του παιδιού µε την φυσική του οικογένεια, εφόσον αυτό δεν έχει κριθεί επιβλαβές για το παιδί, περιλαµβάνονται, όπως µνηµονεύεται και παραπάνω, και στη Σύσταση (87) 6 της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη-µέλη. Περαιτέρω, στις περισσότερες δυτικές χώρες, η θέση των αναδόχων γονέων στο σύστηµα παιδικής προστασίας έχει αλλάξει σηµαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες, µε την ανάπτυξη της «επαγγελµατικής αναδοχής», η οποία έχει επηρεάσει τις επικρατούσες αντιλήψεις σχετικά µε τον θεσµό. Ως γενικές τάσεις, καταγράφονται η βελτίωση της λειτουργίας των φορέων υλοποίησης και εποπτείας της αναδοχής, η συστηµατοποίηση της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στους αναδόχους, η εξειδικευµένη συµβουλευτική υποστήριξη, η συστηµατική εκπαίδευση, η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των αναδόχων γονέων, οι οποίοι αναγνωρίζονται ως «συνεργάτες» των επαγγελµατιών που στελεχώνουν τους φορείς αναδοχής (σε ορισµένες χώρες οι µισθοί των αναδόχων είναι ανάλογοι εκείνων των κοινωνικών λειτουργών, ενώ στη Γαλλία οι υποψήφιοι ανάδοχοι εγγράφονται σε µητρώο εγκεκριµένων αναδόχων γονέων, προκειµένου να τους χορηγηθεί άδεια άσκησης της αναδοχής, η οποία ανανεώνεται κατόπιν επαναξιολόγησης κάθε πέντε χρόνια). Η διεύρυνση της επαγγελµατικής αναδοχής µε την παροχή µισθού, κοινωνικής ασφάλισης και ειδικής εκπαίδευσης, στις χώρες όπου εφαρµόζεται συµβάλλει σηµαντικά στην προσέλκυση νέων αναδόχων και στην ανάπτυξη του θεσµού, ιδίως όσον αφορά περιπτώσεις παιδιών µε σοβαρά και χρόνια προβλήµατα 6. 6 Β.Πολύζου, Τάσεις σχετικά µε την ανάδοχη φροντίδα στον ευρωπαϊκό χώρο, στο Καλλινικάκη Θ, (επιµ) Ανάδοχη Φροντίδα, Ελληνικά Γράµµατα Αθήνα 2001, σελ ). 7

8 4. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ο θεσµός της αναδοχής στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί ελάχιστα σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η σηµασία και τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα της αναδοχής έναντι της ιδρυµατικής φροντίδας - τόσο σε οικονοµικά µεγέθη για την Πολιτεία, όσο και από την άποψη του συµφέροντος των ενδιαφερόµενων παιδιών - µολονότι αναγνωρίζονται οµόφωνα από τους επαγγελµατίες και εκπροσώπους αρµοδίων φορέων της Πολιτείας, δεν φαίνεται να γίνονται αντιληπτά ή να αναγνωρίζονται στο πλαίσιο ανάπτυξης κοινωνικής πολιτικής, µε τρόπο που να αποτυπώνεται εµπράκτως στην οργάνωση των υπηρεσιών και στην κατανοµή των διαθέσιµων πόρων για την παιδική προστασία. Όπως αναφέρεται και παραπάνω, το ισχύον Π.. 86/09 προβλέπει τη δυνατότητα τοποθέτησης παιδιών σε ανάδοχες οικογένειες µε δικαστική απόφαση ή από τις κατά τόπους Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τις κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης (για τους ανηλίκους των οποίων η επιτροπεία έχει ανατεθεί σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) στις οποίες ανατίθεται η εποπτεία της αναδοχής και στις οποίες οι επιθυµούντες να γίνουν ανάδοχοι γονείς µπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση (άρθρα 3 και 5). Ωστόσο, οι παραπάνω προβλέψεις δεν εφαρµόζονται στην πράξη, καθώς η µεγάλη πλειοψηφία των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας αλλά και των αρµοδίων Κοινωνικών Υπηρεσιών δεν διαθέτουν την αναγκαία υποδοχή σε πόρους, στελέχωση και τεχνογνωσία για την υλοποίηση προγραµµάτων αναδοχής ή άλλης µορφής εξωιδρυµατικής αποκατάστασης των ενδιαφερόµενων παιδιών. Περαιτέρω, δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες ρυθµίσεις για την διάθεση και τη µεταφορά στις εν λόγω Μονάδες και κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης των κονδυλίων για την χορήγηση της προβλεπόµενης από το προαναφερόµενο Π.. οικονοµικής ενίσχυσης στους αναδόχους που αναλαµβάνουν τη φροντίδα ανηλίκων µε δικαστική απόφαση ή µέσω σύµβασης µε τους φυσικούς γονείς ή τον επίτροπο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο). Η εφαρµογή του θεσµού της αναδοχής µέσω δηµοσίων φορέων στην πράξη περιορίζεται πλέον στα Προγράµµατα που υλοποιεί το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ» (πρώην Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ»), στο οποίο έχουν ενταχθεί το «Αναρρωτήριο Πεντέλης» και η Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας» Καλαµακίου και αφορά αποκλειστικά παιδιά που ήδη υπάγονται την προστασία των Μονάδων αυτών. Ακόµη και όσον αφορά τις Μονάδες αυτές, σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία, ο αριθµός νέων αναδοχών είναι εντυπωσιακά µικρός: Ενδεικτικά, σύµφωνα 8

9 µε στοιχεία του Κέντρου Προστασίας Παιδιού «Η ΜΗΤΕΡΑ», που διαβίβασε προς τον Συνήγορο του Πολίτη η αρµόδια ιεύθυνση Προστασίας Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε το Π1α/ΓΠ 43338/ , σε απάντηση ερωτήµατος της Αρχής σχετικά µε τον αριθµό αναδοχών ανηλίκων µέσω Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας κατά τα έτη 2010 και 2011, υπήρχε µεν ένας ικανός αριθµός αναδοχών που είχαν πραγµατοποιηθεί σε περασµένα έτη και υποστηρίζονταν από τις Μονάδες αυτές, όµως όσον αφορά τις νέες αναδοχές που εγκρίθηκαν από τους τρεις κύριους δηµόσιους φορείς υλοποίησης του θεσµού: - για το έτος 2010: εγκρίθηκαν 2 νέες αναδοχές από την Κεντρική Υπηρεσία, 1 από το Παράρτηµα «Αναρρωτήριο Πεντέλης» και 8 από το Παράρτηµα «Παιδόπολη «ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» - Σύνολο: 11 νέες αναδοχές - για το έτος 2011, εγκρίθηκαν 4 νέες αναδοχές από την Κεντρική Υπηρεσία, 5 από το Παράρτηµα «Αναρρωτήριο Πεντέλης» και 2 από το Παράρτηµα «Παιδόπολη «ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» - Σύνολο: 11 νέες αναδοχές (Σύµφωνα µε στοιχεία από την Έκθεση Πεπραγµένων του Κέντρου που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, ο αριθµός ανέρχεται σε 10). Πέραν των παραπάνω φορέων, ορισµένα ιδρύµατα παιδικής προστασίας (ΝΠ ή ΝΠΙ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) υλοποιούν µε δική τους πρωτοβουλία, συνήθως σε µικρή κλίµακα, προγράµµατα αναδοχής για τα παιδιά που φιλοξενούν, σε συστηµατική ή περιστασιακή βάση, µέσω σύµβασης µε τους αναδόχους γονείς, αλλά χωρίς τη δυνατότητα παροχής σε αυτούς της προβλεπόµενης οικονοµικής ενίσχυσης. Ως συνέπεια της απουσίας υποδοµής και µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµού της αναδοχής, ιδίως όσον αφορά την άµεση τοποθέτηση παιδιών σε αναδοχή µε ενέργειες, η εισαγωγή σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας εξακολουθεί να αντιµετωπίζεται ως µοναδική επιλογή από τις κοινωνικές υπηρεσίες και τους εισαγγελικούς λειτουργούς στη µεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, µε εξαίρεση περιπτώσεις όπου υπάρχει κάποιο συγκεκριµένο πρόσωπο από το περιβάλλον του παιδιού στο οποίο µπορεί να ανατεθεί η άσκηση της επιµέλειάς του από τον αρµόδιο εισαγγελέα ή το δικαστήριο, παρά την πρόβλεψη ότι η αναδοχή προκρίνεται σε περιπτώσεις ανηλίκων εγκαταλελειµµένων, κακοποιηµένων ή παραµεληµένων καθώς και εκείνων που διαβιούν σε ιδρύµατα (Π.. 86/09, άρθρο 2). Υπογραµµίζεται ιδιαίτερα ότι παιδιά που µπορούν να τοποθετηθούν άµεσα σε ανάδοχες οικογένειες, αποφεύγοντας εντελώς την εµπειρία του ιδρύµατος, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, εισάγονται καταρχήν στις προαναφερόµενες Μονάδες 9

10 Κοινωνικής Φροντίδας, προκειµένου στη συνέχεια να τοποθετηθούν σε αναδοχή µέσω των προγραµµάτων των Μονάδων αυτών, µε χρονοβόρες διαδικασίες και µε συνέπειες, σε πολλές περιπτώσεις, την γεωγραφική αποµάκρυνση και αποκοπή τους από τον ευρύτερο συγγενικό και κοινωνικό τους περίγυρο. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγµα της απουσίας ενός µηχανισµού που να ανταποκρίνεται άµεσα στις ανάγκες των παιδιών αυτών, αλλά και των συνεπειών της απουσίας αυτής, αποτελεί το σοβαρότατο πρόβληµα της παρατεταµένης παραµονής εγκαταλελειµµένων βρεφών ή νηπίων σε δηµόσια µαιευτήρια ή νοσοκοµεία, έως ότου καταστεί δυνατή η τυπική εισαγωγή τους στις προαναφερόµενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, προκειµένου να αναζητηθούν στη συνέχεια κατάλληλες ανάδοχες οικογένειας µέσω των Μονάδων αυτών. Η καθυστέρηση αυτή έχει ολέθριες και συχνά µη αναστρέψιµες συνέπειες στην ψυχο-κοινωνική εξέλιξη των παιδιών αυτών, δεδοµένης της ηλικιακής τους φάσης η οποία καθιστά αναγκαία την παροχή εξατοµικευµένης φροντίδας και ιδιαίτερα σοβαρές τις επιπτώσεις της παραµέλησης και του ιδρυµατισµού. Ένα άλλο πρόβληµα αφορά την ευρεία αντίληψη της αναδοχής στη χώρα µας ως προοίµιο ή υποκατάστατο της υιοθεσίας, σε περιπτώσεις όπου η τελευταία δεν είναι άµεσα εφικτή. Σε πολλές περιπτώσεις, η φύση και ο κατ εξοχήν σκοπός της αναδοχής ως θεσµού επικουρικού προς την φυσική οικογένεια, ή ο δυνάµει προσωρινός χαρακτήρας της, όσον αφορά περιπτώσεις παιδιών τα οποία µπορεί να επιστρέψουν στην φυσική τους οικογένεια, παραβλέπονται ή δεν εξηγούνται επαρκώς από τους αρµόδιους επαγγελµατίες στους υποψήφιους αναδόχους, µε αποτέλεσµα παρερµηνείες και σύγχυση για τους αναδόχους αλλά και τους φυσικούς γονείς, και δηµιουργία κλίµατος ρήξης και αντιπαράθεσης ανάµεσα στην ανάδοχη και τη φυσική οικογένεια. Η αντίληψη αυτή περιορίζει επίσης σηµαντικά το φάσµα εφαρµογής του θεσµού, καθώς παιδιά που θα µπορούσαν να ωφεληθούν από βραχεία ή προσωρινή τοποθέτηση σε ανάδοχες οικογένειες, εισάγονται και παραµένουν σε ιδρύµατα, χωρίς η αναδοχή να εξετάζεται καν ως επιλογή για τη φροντίδα τους. Tο ισχύον θεσµικό πλαίσιο, το οποίο προϋποθέτει την ανάληψη της επιτροπείας του ανηλίκου από φορείς παιδικής προστασίας προκειµένου να πραγµατοποιηθεί αναδοχή (Π 86/09, άρ.5), λειτουργεί επίσης αποτρεπτικά προς την διεύρυνση της εφαρµογής του θεσµού ως προς τις περιπτώσεις αυτές. Τέλος, επισηµαίνεται ότι η µεγάλη πλειονότητα των παιδιών που διαβιούν στα ιδρύµατα παιδικής προστασίας τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα, παραµένουν σε αυτά για ιδιαίτερα µακρά χρονικά διαστήµατα ή και επ αόριστο, µέχρι και την ενηλικίωσή τους, λόγω απουσίας µέριµνας ή οργανωµένων προγραµµάτων στα ιδρύµατα αυτά, ή στις κατά τόπους κοινωνικές υπηρεσίες, 10

11 για την εναλλακτική αποκατάστασή τους. Η µέση διάρκεια παραµονής τους υπερβαίνει σηµαντικά τον ευρωπαϊκό µέσο όρο και υπολογίζεται σύµφωνα µε δηµοσιευµένη µελέτη του στα 7 περίπου χρόνια (στο δηµόσιο τοµέα 6,46 ενώ στον ιδιωτικό 7,03). Συνοψίζοντας, τα κυριότερα προβλήµατα και ελλείψεις όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση εφαρµογής του θεσµού της αναδοχής, εντοπίζονται ως εξής: Απουσία επαρκούς θεσµικού πλαισίου, ενιαίας πολιτικής εθνικής εµβέλειας, καθώς και της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοµής (σε πόρους, στελέχωση, τεχνογνωσία και εξειδίκευση των αρµοδίων επαγγελµατιών) για την διεύρυνση εφαρµογής του θεσµού της αναδοχής, µέσω της υλοποίησης σχετικών προγραµµάτων από τις κατά τόπους Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας ή τις αρµόδιες κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία. Απουσία επαρκούς θεσµικού πλαισίου και διαδικασιών για την άµεση τοποθέτηση σε ανάδοχες οικογένειες, µε εισαγγελική εντολή, παιδιών που χρειάζεται να αποµακρυνθούν από το οικογενειακό τους περιβάλλον επειγόντως ή για βραχεία χρονική περίοδο, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες ή την διαµεσολάβηση ιδρυµάτων παιδικής προστασίας. Απουσία πρόβλεψης διαδικασίας και διάθεσης κονδυλίων για την παροχή της προβλεπόµενης για τους αναδόχους οικονοµικής ενίσχυσης σε οικογένειες που αναλαµβάνουν την πραγµατική φροντίδα ανηλίκων µε εισαγγελική εντολή, ή µε δικαστική απόφαση, ή µε ενέργειες των κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Απουσία µέριµνας για την αποκατάσταση µέσω αναδοχής ή υιοθεσίας, µε ενέργειες των κοινωνικών υπηρεσιών των ιδρυµάτων παιδικής προστασίας ή της κοινότητας, της µεγάλης πλειονότητας των παιδιών που διαβιούν σε ιδρύµατα του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα και τα οποία δεν είναι εφικτό να επιστρέψουν στη φυσική τους οικογένεια, για την ελαχιστοποίηση της διάρκειας παραµονής τους στα ιδρύµατα. 7 Π.Αλτάνης, Χ.Οικονόµου (επιµέλεια), 2009 «Σχέδιο ράσης για την οριζόντια δικτύωση και τον συντονισµό των υπηρεσιών και φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης προς το παιδί». Μελέτη στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια», µε την ευθύνη της οργάνωσης «Το Χαµόγελο του Παιδιού». 11

12 Απουσία ρυθµίσεων για την εφαρµογή της αναδοχής ως αναµορφωτικού ή θεραπευτικού µέτρου (ανάθεση της υπεύθυνης επιµέλειας ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια, κατά το ν.3189/03, Άρθρο 1, ΠΚ 122 παρ. 1 στοιχ. γ και 123 παρ. 1 στοιχ. αντίστοιχα), την εποπτεία των αναδόχων οικογενειών και την διάθεση κονδυλίων για την παροχή σε αυτές της προβλεπόµενης οικονοµικής ενίσχυσης Απουσία εθνικών προδιαγραφών και πρωτοκόλλων διαδικασιών για την επιλογή, εκπαίδευση, πιστοποίηση και παρακολούθηση των αναδόχων οικογενειών από τους αρµόδιους φορείς, ώστε να παρέχονται εχέγγυα για την καταλληλότητά τους και τη διασφάλιση των συµφερόντων των ενδιαφερόµενων παιδιών σε κάθε περίπτωση και καθ όλη τη διάρκεια της αναδοχής. Απουσία ευρύτερης ενηµέρωσης της κοινής γνώµης και, σε µεγάλο βαθµό, ασάφεια όσον αφορά τη φύση και τους σκοπούς της αναδοχής, τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των αναδόχων, των φυσικών γονέων αλλά και των παιδιών σε αναδοχή, και για το πλαίσιο συνεργασίας των εµπλεκόµενων µερών (ανάδοχη οικογένεια, φυσική οικογένεια, παιδί, αρµόδιοι επαγγελµατίες) ως προς τη λήψη σχετικών µε την αναδοχή αποφάσεων. Πρόσφατες εξελίξεις Στο πλαίσιο προσπάθειας νοµοθετικής αναµόρφωσης και ενίσχυσης του θεσµού της αναδοχής, το Κεντρικό Επιστηµονικό Συµβούλιο για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Θυµατοποίησης και της Εγκληµατικότητας Ανηλίκων (ΚΕΣΑΘΕΑ), στις 16/11/11, απέστειλε προς τα συναρµόδια Υπουργεία Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ικαιοσύνης, ιαφάνειας & Ανθρωπίνων ικαιωµάτων: (α) Σχέδιο Προεδρικού ιατάγµατος προς αντικατάσταση του ισχύοντος Π.. 86/09, και (β) Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης µεταξύ των Υπουργών Εσωτερικών -Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης - ικαιοσύνης, ιαφάνειας & Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και Οικονοµικών, για την διαµόρφωση της υλοποίησης του θεσµού της αναδοχής, συνοδευόµενα από σχετικές Εισηγητικές Εκθέσεις. Για τις προτεινόµενες αλλαγές ελήφθησαν υπόψη προτάσεις Οµάδας Εργασίας που συγκρότησε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι της ιεύθυνσης Προστασίας Οικογένειας του Υ.Υ.Κ.Α., του Ε.Κ.Κ.Α., των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που υλοποιούν προγράµµατα αναδοχής, και του Συνηγόρου του Πολίτη. Μεταξύ άλλων προτεινόµενων αλλαγών, το νέο σχέδιο προεδρικού διατάγµατος διευρύνει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας των αναδόχων 12

13 γονέων ώστε κατάλληλα µεµονωµένα άτοµα (άγαµα, διαζευγµένα ή χήρα) να µη γίνονται ανάδοχοι γονείς µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως προβλέπεται σήµερα, αλλά όποτε αυτό εξυπηρετεί το συµφέρον του παιδιού, και αυξάνει το ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων αναδόχων (στο 65 ο έτος) ώστε να διευρυνθεί ο κύκλος των δυνάµει αναδόχων, ιδίως σε περιπτώσεις συγγενικής αναδοχής. Επίσης, η οικονοµική δυνατότητα των αναδόχων γονέων προβλέπεται πλέον να κρίνεται σε συνάρτηση µε την προβλεπόµενη σχετική κρατική ενίσχυση. Μια ιδιαίτερα σηµαντική πρόβλεψη που εισάγει το νέο σχέδιο Π.. αφορά τη δυνατότητα άµεσης τοποθέτησης ανηλίκου σε ανάδοχους γονείς που έχουν κριθεί κατάλληλοι από τους αρµόδιους φορείς και είναι εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Αναδόχων, σε περιπτώσεις όπου αρµόδια κοινωνική υπηρεσία βεβαιώνει ότι ο ανήλικος πρέπει να αποµακρυνθεί άµεσα από το περιβάλλον στο οποίο ζει, µε απόφαση του Εισαγγελέα Ανηλίκων, µέχρι την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, προκειµένου να αποφεύγεται η εισαγωγή των ενδιαφερόµενων ανηλίκων σε ιδρύµατα για το διάστηµα που µεσολαβεί. Στις περιπτώσεις αυτές, η ανάδοχη οικογένεια προβλέπεται να αρχίσει να λαµβάνει την οικονοµική ενίσχυση του άρθρου 6 του σχεδίου (άρθρου 4 του ισχύοντος Π..) µε την εκτέλεση της εισαγγελικής απόφασης. Το νέο σχέδιο παρέχει επίσης επιπρόσθετες εγγυήσεις για την καταλληλότητα των αναδόχων γονέων, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν κριθεί κατάλληλοι µε απόφαση του αρµόδιου φορέα και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Αναδόχων Γονέων Ανηλίκων. Ειδικότερα, το άρθρο 12 του Σχεδίου προβλέπει την σύσταση και τήρηση από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εθνικού Μητρώου Αναδόχων Γονέων Ανηλίκων», καθώς και την υλοποίηση δράσεων για την προσέλκυση, προετοιµασία, εκπαίδευση και υποστήριξη αναδόχων γονέων για την διεύρυνση της εφαρµογής του θεσµού σε όλη την επικράτεια. Σηµειώνεται ότι η σύσταση του εν λόγω Μητρώου προβλέπεται ήδη από το άρθρο 6 του ισχύοντος Π.. 86/09, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί µέχρι σήµερα Το νέο σχέδιο Π.. προβλέπει την περιοδική επαναξιολόγηση των προϋποθέσεων καταλληλότητας προκειµένου να διασφαλίζεται ότι αυτές συντρέχουν καθ όλη τη διάρκεια της αναδοχής, τον έλεγχο της καταλληλότητας των αναδόχων από αρµόδιο όργανο και στις περιπτώσεις αναδοχής µε σύµβαση, βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων και όχι απλώς βάσει επιλογής των φυσικών γονέων ή του επιτρόπου. Περαιτέρω, προβλέπει την πιο συστηµατική εποπτεία της αναδοχής -συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων αναδοχής 13

14 µε σύµβαση µεταξύ των αναδόχων και των φυσικών γονέων ή του επιτρόπου (φυσικού προσώπου) - και εισάγει διαδικασίες που παρέχουν εχέγγυα ότι η τοποθέτηση είναι επωφελής και διασφαλίζει τα δικαιώµατα του ενδιαφερόµενου ανηλίκου (άρθρο 11). Τέλος, όπως επισηµαίνεται και στη σχετική εισηγητική έκθεση, στο άρθρο 10 του εν λόγω Σχεδίου, υπό τον τίτλο «ικαιώµατα ανηλίκων σε αναδοχή», ο ανήλικος για πρώτη φορά αναγνωρίζεται ως φορέας και υποκείµενο συγκεκριµένων δικαιωµάτων, όπως του δικαιώµατος να ενηµερώνεται για τις ενέργειες που γίνονται για λογαριασµό του ανάλογα µε την ηλικία και την ωριµότητά του, του δικαιώµατος, εάν είναι άνω των 12 ετών, να εκφράζει τη γνώµη του για την ανάθεση της φροντίδας του σε συγκεκριµένους ανάδοχους γονείς και για θέµατα που αφορούν στη διαβίωσή του στην ανάδοχη οικογένεια, αλλά και γενικότερα τις ανάγκες και επιθυµίες του κατά τη διάρκεια της αναδοχής. Στα δικαιώµατα του ανηλίκου συµπεριλαµβάνεται επίσης το δικαίωµα επικοινωνίας µε το οικογενειακό του περιβάλλον, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η επικοινωνία αυτή έχει αποδεδειγµένα αρνητικές για αυτόν συνέπειες. Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε το υπ. αρ /14244/ έγγραφο προς την ιεύθυνση Προστασίας Οικογένειας του ΥΥΚΑ, ζήτησε ενηµέρωση για νεότερες εξελίξεις όσον αφορά την ψήφιση του παραπάνω Σχεδίου Π.., την σύσταση και τήρηση στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του «Εθνικού Μητρώου Αναδόχων Γονέων Ανηλίκων», καθώς και για τυχόν σχεδιασµό του Υπουργείου όσον αφορά τη διάθεση και µεταφορά κονδυλίων στις αρµόδιες κοινωνικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της προαναφερόµενης πρόβλεψης για οικονοµική ενίσχυση των αναδόχων που αναλαµβάνουν τη φροντίδα ανηλίκου µε εισαγγελική εντολή, δικαστική απόφαση ή µέσω σύµβασης, και των λοιπών προβλέψεων του προαναφερόµενου σχεδίου Π.. Σε απάντηση, η παραπάνω ιεύθυνση µε το υπ αρ. Π1α/ΓΠ 43338/ έγγραφο ενηµέρωσε την Αρχή µας ότι, κατόπιν της παραλαβής του εν λόγω Σχεδίου του ΚΕΣΑΘΕΑ, αποφάσισε να καλέσει σε νέα διαβούλευση τους φορείς του Υπουργείου που υλοποιούν προγράµµατα αναδοχής, προκειµένου να τεθούν τα ζητήµατα και οι προβληµατισµοί επί του σχεδίου αυτού, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι προτάσεις ορισµένων φορέων δεν είχαν ενσωµατωθεί στην τελική διαµόρφωσή του. Η εν λόγω ιεύθυνση του Υπουργείου, σύµφωνα µε τα παραπάνω, βρισκόταν στη φάση εκείνη στη διαδικασία επεξεργασίας του Σχεδίου προκειµένου να συνταχθεί τελικό κείµενο το οποίο θα υποβάλλονταν εκ νέου στα συναρµόδια Υπουργεία για έγκριση. 14

15 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Από τα παραπάνω στοιχεία και τις διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη προκύπτει µε σαφήνεια ότι ο ρόλος του θεσµού της αναδοχής στο σύστηµα παιδικής προστασίας στη χώρα µας παραµένει υποβαθµισµένος και περιθωριοποιηµένος, το φάσµα εφαρµογής του εξαιρετικά περιορισµένο, και οι διαδικασίες υλοποίησής του σε πολλές περιπτώσεις δύσκαµπτες και χρονοβόρες. Σε γενικές γραµµές, η αναδοχή εφαρµόζεται σε µικρή κλίµακα, ή συγκυριακά, ενώ συνήθως αντιµετωπίζεται ως δευτερογενές παράγωγο της ιδρυµατικής φροντίδας, όσον αφορά τα προστατευόµενα παιδιά ορισµένων ιδρυµάτων παιδικής προστασίας, και όχι ως προτιµητέα επιλογή για κάθε παιδί που χρειάζεται να αποµακρυνθεί από το οικογενειακό του περιβάλλον, όπως επιτάσσουν η ιεθνής Σύµβαση για τα ικαιώµατα του Παιδιού, οι συστάσεις διεθνών οργανισµών και η οµόφωνη εκτίµηση των ειδικών στον χώρο της παιδικής προστασίας διεθνώς. Η ανεπάρκεια θεσµικών προβλέψεων και κατάλληλης υποδοµής στις αρµόδιες κοινωνικές υπηρεσίες της κοινότητας για την άµεση τοποθέτηση ανηλίκων σε ανάδοχες οικογένειες και η προϋπόθεση της - έστω και τυπικής εισαγωγής τους σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, τα οποία θα πρέπει να αναλάβουν την επιτροπεία τους προκειµένου στη συνέχεια να εξεταστεί το ενδεχόµενο τοποθέτησής τους σε αναδοχή, συνεπάγονται σηµαντικές καθυστερήσεις και περιορίζουν σηµαντικά τις δυνατότητες αξιοποίησης του θεσµού, καθώς διάφορα πρακτικά, διαδικαστικά ή νοµικά εµπόδια µπορεί να είναι ανυπέρβλητα. Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί επιτακτική την ανάγκη νοµοθετικών ρυθµίσεων αλλά και λήψης των αναγκαίων µέτρων εκ µέρους της Πολιτείας για την διεύρυνση της εφαρµογής και την ενίσχυση του θεσµού της αναδοχής και την αναγνώρισή της στην πράξη ως επιλογή που θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να επιδιώκεται ενεργά και να προτιµάται έναντι της εισαγωγής παιδιών σε ιδρύµατα. Όσον αφορά τα παιδιά που εισάγονται ή που ήδη διαβιούν σε ιδρύµατα, θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να προβλέπεται και να επιδιώκεται ενεργά η τακτική αναθεώρηση της τοποθέτησής τους σε αυτά και η αποκατάστασή τους από τις κοινωνικές υπηρεσίες των ιδρυµάτων ή της κοινότητας, ως υποχρέωση των υπηρεσιών αυτών, προκειµένου να περιορίζεται στο ελάχιστο η διάρκεια παραµονής τους στο ίδρυµα και οι δυσµενείς της συνέπειες. Η διεύρυνση εφαρµογής του θεσµού της αναδοχής θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των δηµοσίων κοινωνικών υπηρεσιών ανά την επικράτεια όσον αφορά την αρµοδιότητα προστασίας παιδιών από κακοποίηση ή παραµέληση, καθώς το ζήτηµα της προστασίας των παιδιών είτε διαβιούν µε την 15

16 οικογένειά τους είτε χρειάζεται να αποµακρυνθούν από αυτή - δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται συγκυριακά ή αποσπασµατικά. Οι αρµοδιότητες σε σχέση µε τις οποίες θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών υπηρεσιών στην κοινότητα, περιλαµβάνουν τη συστηµατική παρακολούθηση παιδιών σε κίνδυνο κακοποίησης ή σοβαρής παραµέλησης, την ενεργό υποστήριξη οικογενειών µε σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήµατα, µε στόχο την αποτροπή της αποµάκρυνσης παιδιών από αυτές, και, εφόσον η αποµάκρυνση κριθεί αναγκαία, την άµεση εξέταση της δυνατότητας τοποθέτησης του παιδιού σε κατάλληλη ανάδοχη οικογένεια, ως προτιµητέα επιλογή. Αναγκαία προϋπόθεση είναι η επαρκής οργάνωση και στελέχωση των αρµοδίων υπηρεσιών, και η κατάλληλη επιµόρφωση των εµπλεκόµενων επαγγελµατιών, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την παιδική προστασία, συµπεριλαµβανοµένης της αναδοχής, ως αποκλειστικό ή κύριο αντικείµενο ευθύνης. Η περαιτέρω ανάπτυξη του θεσµού θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων την ευρύτερη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για τη φύση, τις διάφορες µορφές και τον σκοπό της, ιδίως όσον αφορά τη διάκρισή της από την υιοθεσία και τον δυνάµει προσωρινό χαρακτήρα της, καθώς και την διοργάνωση στοχευµένων προγραµµάτων προσέλκυσης, επιλογής και εκπαίδευσης υποψήφιων αναδόχων σε τοπικό επίπεδο. Αναγκαία για την διεύρυνση εφαρµογής του θεσµού προκειµένου να επωφελείται από αυτόν µεγαλύτερος αριθµός παιδιών, είναι η εισαγωγή νοµοθετικών και οργανωτικών ρυθµίσεων ώστε παιδιά τα οποία οι αρµόδιες κοινωνικές υπηρεσίες κρίνουν ότι πρέπει να αποµακρυνθούν επειγόντως από το οικογενειακό τους περιβάλλον λόγω κακοποίησης, παραµέλησης, ή σοβαρής κρίσης, να µπορούν να τοποθετηθούν σε ανάδοχες οικογένειες µέχρις ότου ληφθούν οριστικές αποφάσεις για την επιµέλειά τους. Σηµαντικό ρόλο µπορεί να παίξει η ανάπτυξη και άλλων ευέλικτων µορφών αναδοχής ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες, όπως: η βραχεία αναδοχή σε περίπτωση σοβαρού προβλήµατος ή κρίσης στην οικογένεια και η «ανακουφιστική αναδοχή», κυρίως όσον αφορά παιδιά µε χρόνια σοβαρά προβλήµατα ή αναπηρίες που διαβιούν µε τις φυσικές τους οικογένειες, για τη στήριξη των οικογενειών προκειµένου αυτές να καταφέρουν να διατηρήσουν τη φροντίδα τους. Τα παραπάνω θα µπορούσαν να επιτευχθούν µε την σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Αναδόχων Γονέων Ανηλίκων, µε τις διαδικασίες που προτείνονται στο σχέδιο προεδρικού διατάγµατος και την Κ.Υ.Α που έχει ήδη υποβάλλει στα αρµόδια Υπουργεία το ΚΕΣΑΘΕΑ. Μέσω της ύπαρξης αυτού του Μητρώου και της λειτουργίας του Ε.Κ.Κ.Α. ως κεντρικού οργάνου σε συνεργασία µε τις κατά τόπους αρµόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, θα µπορούν να εντοπίζονται άµεσα, σε 16

17 τοπικό επίπεδο, πολίτες που έχουν ήδη αξιολογηθεί και κριθεί κατάλληλοι να γίνουν ανάδοχοι γονείς, και συνεπώς, να εξετάζεται άµεσα, βάσει των διαθέσιµων στοιχείων για κάθε ατοµική περίπτωση, η καταλληλότητα της τοποθέτησης ενός παιδιού σε συγκεκριµένη οικογένεια, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες και χωρίς την αναγκαστική αποµάκρυνση του παιδιού από την περιοχή κατοικίας του και το κοινωνικό του περιβάλλον. Θα πρέπει επίσης να γίνει µνεία και µελέτη των παραµέτρων και κριτηρίων της έννοιας της «επαγγελµατικής αναδοχής», ιδίως σε σχέση µε ανηλίκους µε βαριές αναπηρίες ή άλλα χρόνια σοβαρά προβλήµατα, που χρήζουν µόνιµης και αυξηµένης φροντίδας και για τους οποίους είναι ιδιαίτερα δύσκολη έως αδύνατη η εξεύρεση οικογενειών για υιοθεσία ή αναδοχή, µε τα τρέχοντα δεδοµένα. Οι ιδιαίτερες δυσκολίες στις περιπτώσεις αυτές είναι αναγκαίο να αναγνωριστούν από την Πολιτεία και να δοθεί έµφαση στην παροχή περαιτέρω κινήτρων και υποστήριξης σε υποψήφιους αναδόχους - πέραν της προβλεπόµενης σήµερα αυξηµένης οικονοµικής ενίσχυσης για έναν περιορισµένο αριθµό αναδοχών που υλοποιούνται µέσω συγκεκριµένων φορέων - για την αποφυγή της δια βίου ιδρυµατοποίησης µεγάλου αριθµού παιδιών µε σοβαρές αναπηρίες που συχνά καταλήγουν σε ιδρύµατα χρονίως πασχόντων, χωρίς προοπτική αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, επισηµαίνεται ότι, παρά το γεγονός ότι για την ευρύτερη εφαρµογή του θεσµού της αναδοχής απαιτείται καλύτερη οργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών που είναι αρµόδιες για την υλοποίηση και εποπτεία της, βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας και εµπειρίας, το συνολικό κόστος της αναδοχής εκτιµάται ότι είναι κατά πολύ µικρότερο (τουλάχιστον κατά 1/3) από εκείνο της φιλοξενίας παιδιών σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας. Ενόψει των παραπάνω, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει: 1. Την άµεση προώθηση της ψήφισης του σχεδίου Π.. προς αντικατάσταση του υπάρχοντος Π.. 86/09, καθώς και του σχεδίου ΚΥΑ σε εφαρµογή των διατάξεών του, που υπέβαλλε το ΚΕΣΑΘΕΑ προς τα συναρµόδια Υπουργεία, για τη νοµοθετική ενίσχυση και αναµόρφωση του θεσµού της αναδοχής και τη βελτίωση των διαδικασιών υλοποίησής της. εν είναι σε γνώση της Αρχής εάν η περαιτέρω επεξεργασία των εν λόγω σχεδίων, η οποία, σύµφωνα µε ενηµέρωση από την ιεύθυνση Προστασίας Οικογένειας (του ΥΥΚΑ, και πλέον του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας), βρισκόταν σε εξέλιξη τον Μάιο του 2012, έχει πλέον ολοκληρωθεί. Ωστόσο, δεδοµένου ότι η διαδικασία διαβούλευσης που είχε προηγηθεί µε τον 17

18 συντονισµό του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η οποία οδήγησε στην διαµόρφωση των παραπάνω σχεδίων Π.. και Κ.Υ.Α. από το ΚΕΣΑΘΕΑ είχε ήδη σηµαντική χρονική διάρκεια, και για τη διαµόρφωση των εν λόγω σχεδίων είχαν ληφθεί υπόψη οι προτάσεις των αρµοδίων φορέων του ΥΥΚΑ, θεωρούµε ότι η διαδικασία περαιτέρω επεξεργασίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η ψήφιση και εφαρµογή των προτεινόµενων αλλαγών να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, δεδοµένης της οµόφωνης διαπίστωσης της επιτακτικής ανάγκης νοµοθετικής ενίσχυσης και αναµόρφωσης του θεσµού. 2. Την επίσπευση των διαδικασιών για την σύσταση του προβλεπόµενου στο άρθρο 6 του Π.. 86/09 (και στο άρθρο 12 του Σχεδίου αναθεώρησής του) «Εθνικού Μητρώου Αναδόχων Γονέων Ανηλίκων», το οποίο προβλέπεται να τηρείται από το Ε.Κ.Κ.Α. κατόπιν µεταβίβασης σε αυτό της σχετικής αρµοδιότητας του Ι.Κ.Π.Α., και στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα διαβαθµισµένης πρόσβασης φορείς που εφαρµόζουν τον θεσµό, για την διασφάλιση της καταλληλότητας των υποψηφίων αναδόχων, τον καλύτερο συντονισµό και εποπτεία της εφαρµογής του θεσµού σε πανελλαδικό επίπεδο και την δυνατότητα άµεσης τοποθέτησης, µε εισαγγελική εντολή, παιδιών σε κατάλληλες ανάδοχες οικογένειες καταχωρηµένες στο Μητρώο, αντί της εισαγωγής τους σε ιδρύµατα. 3. Την ενίσχυση διαφορετικών, ευέλικτων µορφών ανάδοχης φροντίδας - όπως π.χ. επείγουσα, βραχεία ή ανακουφιστική αναδοχή, µε στόχο να επωφελούνται από τον θεσµό παιδιά τα οποία χρειάζεται να αποµακρυνθούν προσωρινά από τη φυσική τους οικογένεια αλλά είναι εφικτό ή πιθανό να επιστρέψουν σε αυτήν, ή εκείνων που ανήκουν σε ευάλωτες/ευπαθείς οικογένειες ή/και κοινωνικές οµάδες. Οι περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς από εκείνες όπου η αναδοχή µπορεί να αποσκοπεί σε µακροχρόνια τοποθέτηση ενός παιδιού και, σε κάθε περίπτωση να υπάρχει σαφής και επαρκής ενηµέρωση όλων των ενδιαφερόµενων µερών. 4. Τη θέσπιση ειδικών προβλέψεων για την διεύρυνση εφαρµογής του θεσµού, όσον αφορά περιπτώσεις ανηλίκων µε αυξηµένες ανάγκες, όπως παιδιά και εφήβους που έχουν υποστεί κακοποίηση ή σοβαρή παραµέληση, παιδιά και εφήβους µε ψυχικές διαταραχές ή παραβατική συµπεριφορά, ή µε σοβαρά προβλήµατα υγείας ή αναπηρίες. Στις περιπτώσεις αυτές, πέραν της αυξηµένης οικονοµικής ενίσχυσης που ήδη προβλέπεται, αναγκαία είναι η παροχή γενικότερων κινήτρων καθώς και η επαρκής εκπαίδευση, προετοιµασία, παρακολούθηση και υποστήριξη των αναδόχων οικογενειών. Ειδικότερα ως προς την υλοποίηση της αναδοχής ως αναµορφωτικού ή θεραπευτικού µέτρου (κατά τα 122 και 123 ΠΚ αντίστοιχα), θα πρέπει να υπάρξουν ειδικές προβλέψεις τόσο για τον ορισµό των αρµοδίων 18

19 υπηρεσιών και τη διαδικασία που θα διενεργούν την επιλογή και εποπτεία των αναδόχων οικογενειών (έχει προταθεί να είναι οι υπηρεσίες επιµελητών των δικαστηρίων ανηλίκων σε συνεργασία µε τις κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης), όσο και για την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης προς τις ανάδοχες οικογένειες. 5. Τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και οργανωτικών µέτρων για την υλοποίηση παραπάνω προβλέψεων. Ειδικότερα επισηµαίνεται ότι: Η υλοποίηση προγραµµάτων αναδοχής από τις κατά τόπους Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας προϋποθέτει τη θέσπιση ελάχιστων προϋποθέσεων σε κάθε Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας προκειµένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες εφαρµογής προγραµµάτων αυτών, συµπεριλαµβανοµένης της διασφάλισης της αναγκαίας υποδοµής σε πόρους, στελέχωση σε επιστηµονικό προσωπικό ή κατάλληλη επιµόρφωση του υπάρχοντος προσωπικού και των υποψήφιων αναδόχων γονέων. Η εποπτεία της αναδοχής, ιδίως όσον αφορά την υλοποίηση νέων αναδοχών χωρίς την διαµεσολάβηση εισαγωγής των ενδιαφερόµενων παιδιών σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, προϋποθέτει την επαρκή στελέχωση των κατά τόπους κοινωνικών υπηρεσιών στις οποίες έχει ανατεθεί η αρµοδιότητα αυτή, καθώς και την επαρκή εξειδίκευση και επιµόρφωση των αρµοδίων επαγγελµατιών σε θέµατα παιδικής προστασίας. Η παροχή της προβλεπόµενης οικονοµικής ενίσχυσης και άλλων βοηθηµάτων στους αναδόχους που αναλαµβάνουν τη φροντίδα ανηλίκων µέσω σύµβασης µε τον επίτροπο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή µε δικαστική απόφαση ή εισαγγελική εντολή, προϋποθέτει τη µεταφορά και διάθεση κονδυλίων στις κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης αρµόδιες για την υλοποίηση και εποπτεία της αναδοχής και τις κατά τόπους Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, για τον σκοπό αυτό. Η διεύρυνση του θεσµού προς όφελος όσο γίνεται µεγαλύτερου αριθµού παιδιών περιλαµβάνει τη δυνατότητα χορήγησης του επιδόµατος αναδόχων και σε περιπτώσεις συγγενικής αναδοχής. Η πρόβλεψη αυτή - υπό προϋποθέσεις οι οποίες να διασφαλίζουν ότι δεν θα γίνεται κατάχρησή της - θα πρέπει να αξιολογηθεί υπό το πρίσµα των σηµαντικών πλεονεκτηµάτων της συγγενικής αναδοχής, η οποία αναγνωρίζεται και από την ισχύουσα νοµοθεσία ως προτιµητέα επιλογή, καθώς συµβάλλει στη διατήρηση ευρύτερων οικογενειακών και άλλων κοινωνικών δεσµών του παιδιού µετά την αποµάκρυνση από τους γονείς του. Βάσει των παραπάνω, η συγγενική αναδοχή, όπου είναι εφικτή, θα πρέπει να ενισχύεται ή, σε κάθε περίπτωση, να 19

20 µην παρεµποδίζεται λόγω οικονοµικής αδυναµίας του συγγενικού προσώπου που θα µπορούσε να αναλάβει την φροντίδα ενός παιδιού. 6. Την θέσπιση εθνικών προδιαγραφών και πρωτοκόλλων διαδικασιών για την υλοποίηση της αναδοχής όσον αφορά την επιλογή, την έγκριση καταλληλότητας και την πιστοποίηση των αναδόχων, καθώς και την εποπτεία της αναδοχής από τον αρµόδιο για τον συντονισµό της φορέα, όπως προβλέπουν και οι σχετικές διατάξεις του σχεδίου Π.. και του σχεδίου Κ.Υ.Α. για την διαδικασία εφαρµογής του θεσµού που έχει υποβάλλει το ΚΕΣΑΘΕΑ στα συναρµόδια Υπουργεία, προκειµένου να διασφαλίζεται κατά το µέγιστο δυνατό η καταλληλότητα των αναδόχων και η διασφάλιση των συµφερόντων των ενδιαφερόµενων παιδιών καθ όλη τη διάρκεια της αναδοχής. 7. Την εκπόνηση προγραµµάτων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας, καθώς και προσέλκυσης υποψηφίων αναδόχων, στους οποίους θα πρέπει να παρέχεται επαρκής και ακριβής ενηµέρωση για τη φύση και τον σκοπό του θεσµού, καθώς και επαρκής εκπαίδευση για την αντιµετώπιση δυσκολιών και προβληµάτων που µπορεί να ανακύψουν κατά τη διαδικασία της αναδοχής. Η εκπαίδευση και υποστήριξη των υποψήφιων (και ήδη εγκεκριµένων) ανάδοχων γονέων θα πρέπει να βασίζεται σε πρακτικές και µεθοδολογία που προκύπτουν από τη διεθνή εµπειρία και πρακτική και, ως εκ τούτου να παρέχεται από επαγγελµατίες που διαθέτουν σχετική εξειδίκευση και εµπειρία. Για τον σκοπό αυτό, σηµαντική θα ήταν και η αξιοποίηση της εµπειρίας των επαγγελµατιών που ήδη υλοποιούν προγράµµατα αναδοχής στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας όπου αυτά εφαρµόζονται. 8. Την θέσπιση ενός πλαισίου δικτύωσης και συνεργασίας των συναρµοδίων φορέων που εµπλέκονται στην υλοποίηση της αναδοχής, καθώς και των υπηρεσιών παιδικής προστασίας, υγείας, πρόνοιας και ψυχικής υγείας στην κοινότητα, σε τοπικό επίπεδο, για την διασφάλιση συνέχειας στη φροντίδα των παιδιών σε αναδοχή και την ολοκληρωµένη παροχή υποστήριξης σε αυτά και τις ανάδοχες οικογένειας. 9. Την δηµιουργία ειδικού λογαριασµού, στον οποίο θα µπορούν να κατατίθενται συναφείς χορηγίες δωρεές από ιδιώτες, µε στόχο την διεύρυνση των διαθέσιµων πόρων και την ευρύτερη δυνατή διάθεση οικονοµικής ενίσχυσης σε ανάδοχες οικογένειες που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις. Η διαχείριση του λογαριασµού αυτού θα µπορεί να γίνεται από το αρµόδιο Υπουργείο, το οποίο, σε ετήσια βάση, θα αποφασίζει για την κατανοµή των υπαρχόντων πόρων, µε βάση και τις ανάγκες που αποτυπώνονται από τις περιφερειακές κοινωνικές υπηρεσίες και τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας. 20

Η αναδοχή από την οπτική των κατοχυρωµένων δικαιωµάτων του παιδιού. ιαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού

Η αναδοχή από την οπτική των κατοχυρωµένων δικαιωµάτων του παιδιού. ιαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού Η αναδοχή από την οπτική των κατοχυρωµένων δικαιωµάτων του παιδιού. ιαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού Hµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ίλιον, Iανουάριος 2013 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ» ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για τις Υπηρεσίες του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2 ης Υγειον. Περιφ. Πειραιώς & Αιγαίου ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ» ΝΠΔΔ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 9 Ιανουαρίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6)

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ. (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: οµές προστασίας και φιλοξενίας παιδιών και εφήβων µε ψυχικές διαταραχές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Δικαιώματα του Παιδιού στον τομέα της Ψυχικής Υγείας» Κείμενο Εισήγησης Γιώργου Μόσχου, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού

«Τα Δικαιώματα του Παιδιού στον τομέα της Ψυχικής Υγείας» Κείμενο Εισήγησης Γιώργου Μόσχου, Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ημερίδα, 5 Φεβρουαρίου 2009 «Τα Δικαιώματα του Παιδιού στον τομέα της Ψυχικής Υγείας» Κείμενο Εισήγησης Γιώργου Μόσχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο ράση «Εθελοντισµός και ικαιώµατα του Παιδιού» Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ Ερωτηµατολόγιο Προσωπικά στοιχεία Επωνυµία φορέων/μκο:... Όνοµα (αριθµός τόµων που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου 1. Θα βοηθούσε η ανάπτυξη ενός συντονιστικού οργάνου για θέµατα οικογένειας και παιδιών (π.χ. Υπουργείο Οικογένειας, Παιδιού και Νεότητας) 2. Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Γεώργιος Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβουλος Solna, Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη ΗπόληSolna

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1. Νομοθεσία για την διαδικασία υιοθεσίας Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στην Διακρατική Υιοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού

Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», αρ. 3 παρ. 5 & Π 273/1999 «Κανονισµός Λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη», αρ. 7, παρ. 6) «ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 εκεµβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1500.2/60650/2014. Πληροφορίες: Σ.Στρατιδάκη

Αθήνα, 10 εκεµβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1500.2/60650/2014. Πληροφορίες: Σ.Στρατιδάκη Αθήνα, 10 εκεµβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1500.2/60650/2014 Σ.Στρατιδάκη Πληροφορίες: Προς: κο Σ. Κοκκινάκη, Προϊστάµενο ιεύθυνσης Πρόνοιας Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6/2013 ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΥτΥΚΑ, ΕΟΠΥΥ Α2 Θεσμοθέτηση του συστήματος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6/2013 ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΥτΥΚΑ, ΕΟΠΥΥ Α2 Θεσμοθέτηση του συστήματος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 24 Απριλίου 2015 09:00-15:00 - Αμφιθέατρο Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ/ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

eλiza www.eliza.org.gr

eλiza www.eliza.org.gr eλiza www.eliza.org.gr H ιστορία της ΕΛΙΖΑΣ είναι η αληθινή ιστορία ενός παιδιού που δεν πρόλαβε να ανοίξει τα φτερά του. Χωρισμένοι γονείς. Ένας πατέρας που της στάθηκε αλλά χάθηκε νωρίς. Μια άρρωστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΜΑ: ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά Υιοθετήθηκε στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC στις 27.9.2013 στις

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών».

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών». 25/08/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ιατρούς των οποίων τα πτυχία χορηγήθηκαν στα δέκα νέα κράτη-µέλη της Ε.Ε.» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ Ιούλιος 2013 Α) Η αναγκαιότητα υιοθέτησης ενός Εθνικού Σχεδίου ράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 25/09/2014 Αρ. Πρωτ. : 1156 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα Κ.Υ. ΥΔΔΑΔ

Διαβάστε περισσότερα

24/4/14 7/5/14 8. : http://dimosvolos.gr/ www.ygeia- pronoia.gr. http://dimosvolos.gr/.

24/4/14 7/5/14 8. : http://dimosvolos.gr/ www.ygeia- pronoia.gr. http://dimosvolos.gr/. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥ ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Ο ήµος Βόλου, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ.

1. Το Υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για την Ίδρυση και Λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ. Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ.: 602/10/21977 Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους Δήμους της Επικράτειας στο πλαίσιο των Πράξεων: «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ] Ηµερίδα ΤΕΕ «Επιτυχία σηµαίνει κανένα ατύχηµα» Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΚΑ Γρηγόρη Φελώνη Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2001 1 Το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Στο πλαίσιο της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας, η συζήτηση η οποία αφορά στην εκπόνηση πολιτικών προστασίας του παιδιού και της οικογένειας εστιάζει,

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα Καλής Πρακτικής στην Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας των εργαζοµένων - ΑΝΙΜΑ αµκε -

Παραδείγµατα Καλής Πρακτικής στην Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας των εργαζοµένων - ΑΝΙΜΑ αµκε - Παραδείγµατα Καλής Πρακτικής στην Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας των εργαζοµένων - ΑΝΙΜΑ αµκε - Στοιχεία Επιχείρησης Οργανισµού Επιχείρηση ή Οργανισµός ΑΝΙΜΑ αµκε-µκο Εταιρεία Αρωγής Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα