με τις διοξίνες PCB». Τα υπόλοιπα PCB δεν εμφανίζουν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "με τις διοξίνες PCB». Τα υπόλοιπα PCB δεν εμφανίζουν"

Transcript

1 L 32/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΑ 2006/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Φεβρουαρίου 2006 για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές όσον αφορά τις διοξίνες και τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 1, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 2002/32/ΕΚ ορίζει ότι απαγορεύεται η θέση σε κυκλοφορία και η χρήση των προϊόντων που προορίζονται για ζωοτροφές και τα οποία περιέχουν ανεπιθύμητες ουσίες σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας αυτής. (2) Ο όρος «διοξίνες», όπως αναφέρεται στην εν λόγω οδηγία, καλύπτει μια ομάδα 75 πολυχλωριωμένων διβενζο-παρα-διοξινών (PCDD) και 135 πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανίων (PCDF), 17 από τις οποίες εγείρουν τοξικολογικές ανησυχίες. Τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB) είναι μια ομάδα 209 διαφορετικών ουσιών που μπορούν να διαιρεθούν σε δύο ομάδες σύμφωνα με τις τοξικολογικές ιδιότητές τους: 12 ουσίες εμφανίζουν τοξικολογικές ιδιότητες παρόμοιες με τις διοξίνες και, ως εκ τούτου ονομάζονται συχνά «παρόμοια με τις διοξίνες PCB». Τα υπόλοιπα PCB δεν εμφανίζουν τοξικότητα παρόμοια με των διοξινών, αλλά έχουν διαφορετικά τοξικολογικά χαρακτηριστικά. (3) Κάθε ουσία της ομάδας των διοξινών ή των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB παρουσιάζει διαφορετικό επίπεδο τοξικότητας. Για να γίνει δυνατός ο υπολογισμός της συνολικής τοξικότητας των διαφόρων αυτών ουσιών, εισήχθη η έννοια των συντελεστών τοξικής ισοδυναμίας (TEF), προκειμένου να διευκολυνθείη αξιολόγηση του κινδύνου και ο ρυθμιστικός έλεγχος. Αυτό σημαίνει ότι τα αναλυτικά αποτελέσματα που αφορούν και τις 17 μεμονωμένες ουσίες της ομάδας των διοξινών και τις 12 ουσίες της ομάδας των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB εκφράζονται με βάση μια μετρήσιμη μονάδα: «συγκέντρωση ισοδύναμου τοξικότητας TCDD» (TEQ). ( 1 ) ΕΕ L 140 της , σ. 10 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2005/87/ΕΚ (ΕΕ L 318 της , σ. 19). (4) Στις 30 Μαΐου 2001 η επιστημονική επιτροπή τροφίμων (EET) εξέδωσε γνώμη σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB στα τρόφιμα, επικαιροποιώντας τη γνώμη της 22ας Νοεμβρίου 2000 για το εν λόγω θέμα με βάση τις νέες επιστημονικές πληροφορίες που είχαν προκύψει από την έκδοση της τελευταίας ( 2 ). Η ΕΕΤ όρισε ως ανεκτό όριο εβδομαδιαίας πρόσληψης (ΑΟΕΠ) για τις διοξίνες και τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB τα 14 pg WHO-TEQ/kg σωματικού βάρους. Οι εκτιμήσεις της έκθεσης δείχνουν ότι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της Κοινότητας προσλαμβάνει μέσω των τροφών ποσότητες που υπερβαίνουν το ΑΟΕΠ. Ορισμένες ομάδες του πληθυσμού σε κάποιες χώρες ενδέχεται να εκτίθενται σε μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω των ιδιαίτερων διατροφικών συνηθειών τους. (5) Περισσότερο από το 90 % της έκθεσης του ανθρώπου σε διοξίνες και σε παρόμοια με τις διοξίνες PCB προέρχεται από τα τρόφιμα. Τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης ευθύνονται συνήθως σε ποσοστό 80 % περίπου της συνολικής έκθεσης. Η έκθεση των σε διοξίνες και σε παρόμοια με τις διοξίνες PCB προέρχεται κυρίως από τις ζωοτροφές. Επομένως, οι ζωοτροφές, και σε ορισμένες περιπτώσεις το έδαφος, εγείρουν ανησυχίες ως πιθανές πηγές διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB. (6) Έχει ζητηθείαπό την επιστημονική επιτροπή για τη διατροφή των (ΕΕΔΖ) να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις πηγές μόλυνσης των ζωοτροφών από διοξίνες και PCB, συμπεριλαμβανομένων και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB, την έκθεση των που παράγουν είδη διατροφής στις διοξίνες και τα PCB, τη μεταφορά των στοιχείων αυτών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τον οποιονδήποτε αντίκτυπο των διοξινών και των PCB που υπάρχουν στις ζωοτροφές στην υγεία των. Η ΕΕΔΖ εξέδωσε τη γνώμη της στις 6 Νοεμβρίου Προσδιόρισε τα ιχθυάλευρα και τα ιχθυέλαια ως τις σοβαρότερα μολυσμένες πρώτες ύλες ζωοτροφών. Το ζωικό λίπος διαπιστώθηκε ότι είναι η αμέσως επόμενη πρώτη ύλη με τη σοβαρότερη μόλυνση. Όλες οι άλλες πρώτες ύλες ζωοτροφών ζωικής και φυτικής προέλευσης είχαν σχετικά χαμηλά επίπεδα μόλυνσης από διοξίνες. Η χορτονομή παρουσίαζε διάφορα επίπεδα μόλυνσης από διοξίνες, ανάλογα με την τοποθεσία, το βαθμό μόλυνσης με έδαφος και έκθεσης σε πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η ΕΕΔΖ συνιστά, μεταξύ άλλων, να δοθείέμφαση στον περιορισμό του αντίκτυπου των σοβαρότερα μολυσμένων πρώτων υλών ζωοτροφών στη συνολική μόλυνση της διατροφής. ( 2 ) Γνώμη της επιστημονικής επιτροπής τροφίμων σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB στα τρόφιμα, που εκδόθηκε στις 30 Μαΐου 2001 Επικαιροποίηση με βάση τις νέες επιστημονικές πληροφορίες που προέκυψαν μετά την έκδοση της γνώμης της ΕΕΤ της 22ας Νοεμβρίου 2000 (http:// europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out90_en.pdf).

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 32/45 (7) Μολονότι, από τοξικολογική άποψη, τα ανώτατα επίπεδα πρέπει να εφαρμόζονται στις διοξίνες και στα παρόμοια με τις διοξίνες PCB, έχουν οριστείανώτατα επίπεδα μόνο για τις διοξίνες και όχι για τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB, λόγω των τότε πολύ περιορισμένων διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με τον επιπολασμό τους. Εντούτοις, στο μεταξύ είναι διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία όσον αφορά την παρουσία των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB. (8) Σύμφωνα με την οδηγία 2002/32/ΕΚ, η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει τις διατάξεις σχετικά με τις διοξίνες μέχρι το τέλος του 2004 για πρώτη φορά, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα στοιχεία όσον αφορά την παρουσία διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB, ιδίως ενόψει της συμπερίληψης των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB στα ανώτατα επίπεδα που θα καθοριστούν. (9) Όλοι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών πρέπει να εξακολουθήσουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να πράξουν ό,τι απαιτείται προκειμένου να περιορίσουν την παρουσία διοξινών και PCB στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές. Η οδηγία 2002/32/ΕΚ προβλέπει αντίστοιχα ότι τα εφαρμοστέα ανώτατα επίπεδα πρέπει να επανεξεταστούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2006 το αργότερο με σκοπό τη σημαντική μείωσή τους. Δεδομένου του χρόνου που απαιτείται προκειμένου να συγκεντρωθούν επαρκή στοιχεία παρακολούθησης ώστε να καθοριστούν τέτοια σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα, το εν λόγω χρονικό όριο θα πρέπει να επεκταθεί. (10) Προτείνεται να οριστούν ανώτατα επίπεδα για το σύνολο των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB που εκφράζονται σε τοξικά ισοδύναμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), χρησιμοποιώντας τους TEF της ΠΟΥ, δεδομένου ότι αυτή είναι η καταλληλότερη προσέγγιση από τοξικολογική άποψη. Προκειμένου να εξασφαλιστείη ομαλή μετάβαση, πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν τα υπάρχοντα επίπεδα για τις διοξίνες για μια μεταβατική περίοδο, μαζίμε τα νεοορισθέντα επίπεδα για το σύνολο των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB. Το ξεχωριστό ανώτατο επίπεδο για τις διοξίνες (PCDD/F) θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται προσωρινά. Τα προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή των, τα οποία αναφέρονται στο σημείο 27α, πρέπει να συμμορφώνονται, κατά τη διάρκεια αυτής της προσωρινής περιόδου, με τα ανώτατα επίπεδα για τις διοξίνες και με τα ανώτατα επίπεδα για το σύνολο των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB. Θα ληφθεί μέριμνα ώστε την 31η Δεκεμβρίου 2008 να καταργηθείτο ξεχωριστό ανώτατο επίπεδο για τις διοξίνες. (11) Έχει πρωτεύουσα σημασία τα αποτελέσματα των αναλύσεων να καταγράφονται και να ερμηνεύονται κατά τρόπο ομοιόμορφο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμονισμένη προσέγγιση εφαρμογής των κανόνων σε όλη την Κοινότητα. Η οδηγία 2002/70/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2002, για καθορισμό των απαιτήσεων για τον προσδιορισμό των επιπέδων των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB στις ζωοτροφές ( 1 ), προβλέπει ότι ένα προϊόν που προορίζεται για τη διατροφή των θεωρείται ότι δεν συμμορφώνεται με το ορισθέν ανώτατο επίπεδο εάν το αναλυτικό αποτέλεσμα που επιβεβαιώνεται με διπλή ανάλυση και ( 1 ) ΕΕ L 209 της , σ. 15 οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2005/7/ΕΚ (ΕΕ L27της , σ. 41). υπολογίζεται ως μέσος όρος τουλάχιστον δύο ξεχωριστών προσδιορισμών υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο πέρα από κάθε λογική αμφιβολία, λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα μέτρησης. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για την εκτίμηση της διευρυμένης αβεβαιότητας ( 2 ). (12) Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/32/ΕΚ καλύπτει τη δυνατότητα καθιέρωσης ανώτατων επιπέδων ανεπιθύμητων ουσιών στα πρόσθετα ζωοτροφών. Δεδομένου ότι έχουν βρεθεί υψηλά επίπεδα διοξινών σε ιχνοστοιχεία, πρέπει να καθιερωθεί ένα ανώτατο επίπεδο για τις διοξίνες και το σύνολο των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB για όλα τα πρόσθετα που ανήκουν στη λειτουργική ομάδα ενώσεων ιχνοστοιχείων και τα ανώτατα επίπεδα πρέπει να επεκταθούν σε όλα τα πρόσθετα που ανήκουν στη λειτουργική ομάδα συνδετικών και αντισυσσωματικών ουσιών και στα προμείγματα. (13) Προκειμένου να ενθαρρυνθείμια δυναμική προσέγγιση όσον αφορά τη μείωση των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB που υπάρχουν στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές, ορίστηκαν επίπεδα δράσης με τη σύσταση 2002/201/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2002, για τη μείωση της παρουσίας διοξινών, φουρανίων και πολυχλωριωμένων διφαινυλίων στις ζωοτροφές και στα τρόφιμα ( 3 ). Τα εν λόγω επίπεδα δράσης είναι ένα εργαλείο με το οποίο οι αρμόδιες αρχές και οι υπεύθυνοι των σχετικών επιχειρήσεων μπορούν να δώσουν έμφαση στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδείκνυται να προσδιοριστεί μια πηγή μόλυνσης και να ληφθούν μέτρα για τη μείωση ή την εξάλειψή της. Δεδομένου ότι οι πηγές διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB είναι διαφορετικές, πρέπει να καθοριστούν ξεχωριστά επίπεδα δράσης για τις διοξίνες, αφενός, και για τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB, αφετέρου. (14) Η οδηγία 2002/32/ΕΚ προβλέπει τη δυνατότητα καθορισμού επιπέδων δράσης. Συνεπώς, τα επίπεδα δράσης πρέπει να μεταφερθούν από τη σύσταση 2002/201/ΕΚ στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2002/32/EK. (15) Είναι σημαντικό και αναγκαίο να περιοριστεί η έκθεση του ανθρώπου στις διοξίνες και τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB από την κατανάλωση τροφίμων, προκειμένου να εξασφαλιστείη προστασία των καταναλωτών. Δεδομένου ότι η μόλυνση των τροφίμων σχετίζεται άμεσα με τη μόλυνση των ζωοτροφών, πρέπει να υιοθετηθείμια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μείωση της επίπτωσης των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB μέσω της τροφικής αλυσίδας, ήτοι από τα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές μέσω των παραγωγής τροφίμων στον άνθρωπο. Ακολουθείται μια δυναμική προσέγγιση προκειμένου να μειωθούν δραστικά οι διοξίνες και τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές και, κατά συνέπεια, τα εφαρμοστέα ανώτατα επίπεδα πρέπει να αναθεωρηθούν εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου με στόχο τον καθορισμό χαμηλότερων επιπέδων. Ως εκ τούτου, θα ληφθεί μέριμνα ώστε, έως την 31η Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο, να μειωθούν τα ανώτατα επίπεδα για το σύνολο των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB. ( 2 ) Οι πληροφορίες για τους διάφορους τρόπους εκτίμησης της διευρυμένης αβεβαιότητας και για την τιμή της αβεβαιότητας μέτρησης περιέχονται στην έκθεση «Έκθεση σχετικά με τη σχέση μεταξύ των αναλυτικών αποτελεσμάτων, της αβεβαιότητας μέτρησης, των παραγόντων ανάκτησης και των διατάξεων της ΕΕ για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές» europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/reportsampling_analysis_2004_en.pdf ( 3 ) ΕΕ L67της , σ. 69.

3 L 32/46 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (16) Οι υπεύθυνοι των σχετικών επιχειρήσεων πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες να αυξήσουν την ικανότητα απολύμανσης, ώστε να εξαλειφθούν αποτελεσματικά οι διοξίνες και τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB από τα ιχθυέλαια. Πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες από τους υπευθύνους των σχετικών επιχειρήσεων προκειμένου να διερευνηθούν οι διάφορες δυνατότητες εξάλειψης των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB από τα ιχθυάλευρα και τα προϊόντα υδρόλυσης ιχθυοπρωτεϊνών. Όταν η τεχνολογία απολύμανσης θα είναι διαθέσιμη και για τα ιχθυάλευρα και τα προϊόντα υδρόλυσης ιχθυοπρωτεϊνών, οι εν λόγω υπεύθυνοι θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες να εξασφαλίσουν επαρκή ικανότητα απολύμανσης. Το σημαντικά χαμηλότερο ανώτατο επίπεδο για το σύνολο των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB, για το οποίο θα υπάρξει μέριμνα έως την 31η Δεκεμβρίου 2008, θα βασίζεται, για τα ιχθυέλαια, τα ιχθυάλευρα και τα προϊόντα υδρόλυσης ιχθυοπρωτεϊνών, στις τεχνικές δυνατότητες της πιο αποτελεσματικής, οικονομικά βιώσιμης διαδικασίας απολύμανσης. Όσον αφορά τις ιχθυοτροφές, το εν λόγω σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο θα καθοριστείμε βάση τις τεχνικές δυνατότητες της αποτελεσματικότερης, οικονομικά βιώσιμης διαδικασίας απολύμανσης για τα ιχθυέλαια και τα ιχθυάλευρα. (17) Η διαδικασία εκχύλισης που χρησιμοποιείται για την ανάλυση των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB έχει μεγάλη επίδραση στο αναλυτικό αποτέλεσμα, ιδίως για τα προϊόντα ανόργανης προέλευσης που προορίζονται για ζωοτροφές και, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστεί πριν από την ημερομηνία εφαρμογής η διαδικασία εκχύλισης που πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανάλυση των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB. ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2002/32/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 2 1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 4 Νοεμβρίου Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και της παρούσας οδηγίας. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, παραπέμπουν στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 4 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. (18) Συνεπώς, η οδηγία 2002/32/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Βρυξέλλες, 3Φεβρουαρίου (19) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των, Για την Επιτροπή Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Μέλος της Επιτροπής

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 32/47 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Το σημείο 27 του παραρτήματος I της οδηγίας 2002/32/ΕΚ αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: Ανεπιθύμητες ουσίες Προϊόντα προοριζόμενα για ζωοτροφές Μέγιστη περιεκτικότητα που αφορά ζωοτροφή με ποσοστό υγρασίας 12 % (1) (2) (3) «27α. Διοξίνες: σύνολο πολυχλωριωμένων διβενζοπαρα-διοξινών (PCDD) και πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανίων (PCDF), εκφραζόμενο σε τοξικά ισοδύναμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), εφαρμόζοντας τους συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας (TEF) της ΠΟΥ, 1997 (*) α) Πρώτες ύλες ζωοτροφών φυτικής προέλευσης εξαιρουμένων των φυτικών ελαίων και των υποπροϊόντων τους 0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/ β) Φυτικά έλαια και τα υποπροϊόντα τους 0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/ γ) Πρώτες ύλες ζωοτροφών ανόργανης προέλευσης 1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/ δ) Ζωικό λίπος, συμπεριλαμβανομένου του λίπους γάλακτος και αυγών ε) Άλλα προϊόντα από ζώα της ξηράς, συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και των αυγών και των προϊόντων τους 2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/ 0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/ στ) Ιχθυέλαια 6,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/ ζ) Ψάρια, άλλα υδρόβια ζώα, τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα τους εξαιρουμένων των ιχθυελαίων και των προϊόντων υδρόλυσης ιχθυοπρωτεϊνών που περιέχουν λίπος πάνω από 20 % (****) η) Προϊόντα υδρόλυσης ιχθυοπρωτεϊνών που περιέχουν λίπος πάνω από 20 % θ) Τα πρόσθετα καολινιτικός άργιλος, αφυδατωμένο θειικό ασβέστιο, βερμικουλίτης, νατρολίτης-φωνόλιθος, τεχνητά αργιλικά άλατα ασβεστίου και κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης που ανήκουν στη λειτουργική ομάδα συνδετικών και αντισυσσωματικών ουσιών ι) Πρόσθετες ύλες που ανήκουν στη λειτουργική ομάδα των ενώσεων ιχνοστοιχείων 1,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/ 2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/ 0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/ 1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/ ια) Προμείγματα 1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/ ιβ) ιγ) Σύνθετες ζωοτροφές, εξαιρουμένων των ζωοτροφών για γουνοφόρα ζώα και ζώα συντροφιάς και των ιχθυοτροφών Ιχθυοτροφές. Ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς 0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/ 2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/ 27β. Σύνολο διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB [σύνολο πολυχλωριωμένων διβενζο-παρα-διοξινών (PCDD), πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανίων (PCDF) και πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (PCB) εκφραζόμενο σε τοξικά ισοδύναμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), εφαρμόζοντας τους συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας (TEF) της ΠΟΥ, 1997] (*) α) Πρώτες ύλες ζωοτροφών φυτικής προέλευσης εξαιρουμένων των φυτικών ελαίων και των υποπροϊόντων τους 1,25 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**) β) Φυτικά έλαια και τα υποπροϊόντα τους 1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**) γ) Πρώτες ύλες ζωοτροφών ανόργανης προέλευσης 1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**) δ) Ζωικό λίπος, συμπεριλαμβανομένου του λίπους γάλακτος και αυγών 3,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

5 L 32/48 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) (2) (3) ε) Άλλα προϊόντα από ζώα της ξηράς, συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και των αυγών και των προϊόντων τους 1,25 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**) στ) Ιχθυέλαια 24,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**) ζ) Ψάρια, άλλα υδρόβια ζώα, τα προϊόντα και 4,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**) τα υποπροϊόντα τους εξαιρουμένων των ιχθυελαίων και των προϊόντων υδρόλυσης ιχθυοπρωτεϊνών που περιέχουν λίπος πάνω από 20 % (****) η) Προϊόντα υδρόλυσης ιχθυοπρωτεϊνών που περιέχουν λίπος πάνω από 20 % θ) Πρόσθετες ύλες που ανήκουν στις λειτουργικές ομάδες των συνδετικών και των αντισυσσωματικών ουσιών 11,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**) 1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**) ι) Πρόσθετες ύλες που ανήκουν στη λειτουργική 1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**) ομάδα των ενώσεων ιχνοστοιχείων ια) Προμείγματα 1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**) ιβ) ιγ) Σύνθετες ζωοτροφές, εξαιρουμένων των ζωοτροφών για γουνοφόρα ζώα και ζώα συντροφιάς και των ιχθυοτροφών Ιχθυοτροφές. Ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς 1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**) 7,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**) (*) TEF της ΠΟΥ για την αξιολόγηση του κινδύνου για τον άνθρωπο με βάση τα συμπεράσματα της συνεδρίασης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, Ιουνίου 1997 [(Van den Berg et al., 1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775]. (**) Ανώτατα όρια συγκεντρώσεων τα ανώτατα όρια συγκεντρώσεων υπολογίζονται υποθέτοντας ότι όλες οι τιμές των διαφόρων ουσιών κάτω του ορίου ποσοτικού προσδιορισμού είναι ίσες με το όριο ποσοτικού προσδιορισμού. (***) Το ξεχωριστό ανώτατο επίπεδο για τις διοξίνες (PCDD/F) θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται προσωρινά. Τα προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή των, τα οποία αναφέρονται στο σημείο 27α, πρέπει να συμμορφώνονται, κατά τη διάρκεια αυτής της προσωρινής περιόδου, με τα ανώτατα επίπεδα για τις διοξίνες και με τα ανώτατα επίπεδα για το σύνολο των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB. (****) Τα νωπά ψάρια που παραδίδονται άμεσα και χρησιμοποιούνται χωρίς ενδιάμεση επεξεργασία για την παραγωγή ζωοτροφών για γουνοφόρα ζώα δεν υπόκεινται στα ανώτατα επίπεδα, ενώ τα ανώτατα επίπεδα 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg προϊόντος και 8,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg προϊόντος εφαρμόζονται στα νωπά ψάρια που χρησιμοποιούνται για την άμεση σίτιση των συντροφιάς, των ζωολογικών κήπων και των τσίρκων. Τα προϊόντα, οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που παράγονται από τα εν λόγω ζώα (γουνοφόρα ζώα, ζώα συντροφιάς, ζώα ζωολογικών κήπων και ζώα τσίρκων) δεν μπορούν να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα και δεν μπορούν να χορηγηθούν για τη σίτιση εκτρεφόμενων τα οποία φυλάσσονται, παχύνονται ή αναπαράγονται για την παραγωγή τροφίμων.».

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 32/49 β) Το παράρτημα II της οδηγίας 2002/32/ΕΚ αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «Ανεπιθύμητες ουσίες Προϊόντα προοριζόμενα για ζωοτροφές Κατώτατο όριο δράσης που αφορά ζωοτροφή με ποσοστό υγρασίας 12 % Παρατηρήσεις και πρόσθετες πληροφορίες (π.χ. φύση των ερευνών που πρέπει να διενεργηθούν) (1) (2) (3) (4) 1. Διοξίνες: σύνολο πολυχλωριωμένων διβενζο-παρα-διοξινών (PCDD) και πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανίων (PCDF), εκφραζόμενο σε τοξικά ισοδύναμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), εφαρμόζοντας τους συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας (TEF) της ΠΟΥ, 1997 (*) α) Πρώτες ύλες ζωοτροφών φυτικής προέλευσης εξαιρουμένων των φυτικών ελαίων και των υποπροϊόντων τους β) Φυτικά έλαια και τα υποπροϊόντα τους γ) Πρώτες ύλες ζωοτροφών ανόργανης προέλευσης δ) Ζωικό λίπος, συμπεριλαμβανομένου του λίπους γάλακτος και αυγών 1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/ ε) Άλλα προϊόντα από ζώα της ξηράς, συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και των αυγών και των προϊόντων τους στ) Ιχθυέλαια 5,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/

7 L 32/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) (2) (3) (4) ζ) Ψάρια, άλλα υδρόβια ζώα, τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα τους εξαιρουμένων των ιχθυελαίων και των προϊόντων υδρόλυσης ιχθυοπρωτεϊνών που περιέχουν λίπος πάνω από 20 % 1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/ η) Προϊόντα υδρόλυσης ιχθυοπρωτεϊνών που περιέχουν λίπος πάνω από 20 % 1,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/ θ) Πρόσθετες ύλες που ανήκουν στις λειτουργικές ομάδες των συνδετικών και των αντισυσσωματικών ουσιών ι) Πρόσθετες ύλες που ανήκουν στη λειτουργική ομάδα των ενώσεων ιχνοστοιχείων ια) Προμείγματα ιβ) Σύνθετες ζωοτροφές, εξαιρουμένων των ζωοτροφών για γουνοφόρα ζώα και ζώα συντροφιάς και των ιχθυοτροφών

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 32/51 (1) (2) (3) (4) ιγ) Ιχθυοτροφές. Ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς 1,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/ 2. Παρόμοια με τις διοξίνες PCB [σύνολο πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (PCB) εκφραζόμενο σε τοξικά ισοδύναμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), εφαρμόζοντας τους συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας (TEF) της ΠΟΥ, 1997] (*) α) Πρώτες ύλες ζωοτροφών φυτικής προέλευσης εξαιρουμένων των φυτικών ελαίων και των υποπροϊόντων τους 0,35 ng WHO-PCB-TEQ/ β) Φυτικά έλαια και τα υποπροϊόντα τους 0,5 ng WHO-PCB-TEQ/. γ) Πρώτες ύλες ζωοτροφών ανόργανης προέλευσης 0,35 ng WHO-PCB-TEQ/ δ) Ζωικό λίπος, συμπεριλαμβανομένου του λίπους γάλακτος και αυγών 0,75 ng WHO-PCB-TEQ/ ε) Άλλα προϊόντα από ζώα της ξηράς, συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και των αυγών και των προϊόντων τους 0,35 ng WHO-PCB-TEQ/

9 L 32/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) (2) (3) (4) στ) Ιχθυέλαια 14,0 ng WHO-PCB-TEQ/ ζ) Ψάρια, άλλα υδρόβια ζώα, τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα τους εξαιρουμένων των ιχθυελαίων και των προϊόντων υδρόλυσης ιχθυοπρωτεϊνών που περιέχουν λίπος πάνω από 20 % 2,5 ng WHO-PCB-TEQ/ η) Προϊόντα υδρόλυσης ιχθυοπρωτεϊνών που περιέχουν λίπος πάνω από 20 % 7,0 ng WHO-PCB-TEQ/ θ) Πρόσθετες ύλες που ανήκουν στις λειτουργικές ομάδες των συνδετικών και των αντισυσσωματικών ουσιών 0,5 ng WHO-PCB-TEQ/ ι) Πρόσθετες ύλες που ανήκουν στη λειτουργική ομάδα των ενώσεων ιχνοστοιχείων 0,35 ng WHO-PCB-TEQ/

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 32/53 (1) (2) (3) (4) ια) Προμείγματα 0,35 ng WHO-PCB-TEQ/ ιβ) Σύνθετες ζωοτροφές, εξαιρουμένων των ζωοτροφών για γουνοφόρα ζώα και ζώα συντροφιάς και των ιχθυοτροφών 0,5 ng WHO-PCB-TEQ/ ιγ) Ιχθυοτροφές. Ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς 3,5 ng WHO-PCB-TEQ/ (*) TEF της ΠΟΥ για την αξιολόγηση του κινδύνου για τον άνθρωπο με βάση τα συμπεράσματα της συνεδρίασης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, Ιουνίου 1997 [(Van den Berg et al., 1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775]. (**) Ανώτατα όρια συγκεντρώσεων τα ανώτατα όρια συγκεντρώσεων υπολογίζονται υποθέτοντας ότι όλες οι τιμές των διαφόρων ουσιών κάτω του ορίου ποσοτικού προσδιορισμού είναι ίσες με το όριο ποσοτικού προσδιορισμού. (***) Η Επιτροπή θα αναθεωρήσει τα εν λόγω επίπεδα δράσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο ταυτόχρονα με την αναθεώρηση των ανώτατων επιπέδων για το σύνολο των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB.».

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0396 EL 22.02.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 2008R1333 EL 20.07.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0010 EL 30.12.2011 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 273/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10.10.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 273/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 273/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της3

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0142 EL 19.08.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 142/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 609/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12ης Ιουνίου 2013 για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 167. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 167. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0669 L 167 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1925 EL 21.12.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1925/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής

Διαβάστε περισσότερα

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 259/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 338 της 22.12.2005, σ. 1)

(EE L 338 της 22.12.2005, σ. 1) 2005R2073 EL 01.12.2011 003.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0401 EL 13.03.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 401/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2006 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται όποτε είναι δυνατόν η ίδια

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται όποτε είναι δυνατόν η ίδια L 70/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 401/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2006 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, 30.12.2006 L 404/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1924/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R1169 EL 19.02.2014 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

L 215/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2011

L 215/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2011 L 215/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 835/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Αυγούστου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1907 EL 12.10.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B C1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑīΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων

B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑīΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων 2004R0852 EL 28.10.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑīΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 17.1.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα