ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΑΣΕΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Η/ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η 17 η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

2 ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΑΦΕΘΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΚΕΝΗ Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. 2

3 Η κοινοποίηση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο ενδέχεται να περιορίζεται από τη νομοθεσία σε ορισμένα κράτη. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και το περιεχόμενο αυτού δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά ή/και πρόσκληση για την απόκτηση ή/την εγγραφή προς απόκτηση Προσφερομένων Μετοχών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία του. Επομένως, το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο απευθύνεται μόνο στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, και δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδος, σε οποιοδήποτε κράτος όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία του, Συνεπώς, αντίγραφα ή αντίτυπα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός Ελλάδος από την Τράπεζα ή/και από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί κατ εντολή, για λογαριασμό ή σύμφωνα με τις οδηγίες της Τράπεζας, σε οποιοδήποτε κράτος, όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση, ταχυδρόμηση, ή κατ άλλο τρόπο διανομή δεν επιτρέπεται από την νομοθεσία αυτού του κράτους. Οι Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς που περιγράφονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν καταχωρηθεί (registered) ούτε πρόκειται να καταχωρηθούν, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών, σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, εφόσον μια τέτοια προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία του. Τέλος, το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει δηλώσεις και αναφορές που αφορούν στο μέλλον. Αυτές οι δηλώσεις και αναφορές περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ενδεικτικά αναφερόμενες ενότητες του παρόντος: «Παράγοντες Κινδύνου», «Αντικείμενο Δραστηριότητας», «Ο Τραπεζικός Τομέας και η Οικονομική Κρίση στην Ελλάδα», «Αποκτήσεις», «Πληροφορίες για τις Τάσεις και τις Προοπτικές της Τράπεζας» και «Στρατηγική». Από τη φύση τους, οι δηλώσεις και αναφορές που αφορούν στο μέλλον ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, και οι παράγοντες που περιγράφονται σε αυτές τις δηλώσεις και αναφορές θα μπορούσαν να διαφέρουν ουσιωδώς από τα πραγματικά αποτελέσματα και τις εξελίξεις. Ως προς αυτές τις δηλώσεις και αναφορές, η Τράπεζα έχει βασιστεί στην τρέχουσα αξιολόγησή της βάσει γεγονότων, συνθηκών, παραγόντων και δεδομένων που γνωρίζει κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Η Τράπεζα δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να προβεί σε δημόσια επικαιροποίηση ή διόρθωση οποιωνδήποτε δηλώσεων που αναφέρονται στο μέλλον, λόγω νέων πληροφοριών, επέλευσης νέων γεγονότων, αλλαγής συνθηκών ή καταστάσεων, ή άλλως. Συνεπεία αυτών των κινδύνων και αβεβαιοτήτων, οι δηλώσεις και αναφορές που αφορούν στο μέλλον και περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο ενδέχεται να μην επαληθευθούν. Επίσης, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως δεδομένο ότι οποιεσδήποτε ιστορικές τάσεις και γεγονότα που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο θα συνεχιστούν και στο μέλλον. Για όλους τους ανωτέρω λόγους οι επενδυτές δεν θα πρέπει να βασίζονται σε δηλώσεις και αναφορές που αφορούν στο μέλλον, οι οποίες προκύπτουν από την αξιολόγηση γεγονότων και συνθηκών που είναι σε γνώση της Τράπεζας κατά την ημερομηνία του παρόντος. Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. 3

4 ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΑΦΕΘΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΚΕΝΗ Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 9 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπεύθυνα πρόσωπα Τακτικός έλεγχος Επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες Πληροφορίες για την Τράπεζα Ιστορικό και Ανάπτυξη του Εκδότη Σημαντικά γεγονότα Επενδύσεις Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία για τις χρήσεις 2011, 2012 και Επενδύσεις σε Συμμετοχές για τις χρήσεις 2011, 2012 και Επενδύσεις για τις οποίες η Τράπεζα έχει αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις Επισκόπηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας Εισαγωγή O Τραπεζικός Κλάδος και η οικονομική κρίση στην Ελλάδα Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Τράπεζας Η Στρατηγική του Ομίλου Τραπεζικές δραστηριότητες Λιανική Τραπεζική (Retail Banking) Τραπεζική Επιχειρήσεων & Επενδυτική Τραπεζική Ομίλου (Group Corporate & Investment Banking) Capital Markets & Wealth Management Εργασίες στο εξωτερικό Άλλες δραστηριότητες Εναλλακτικά δίκτυα διανομής Αποκτήσεις Κατανομή Εσόδων Οργανωτική Διάρθρωση Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Όμιλος της Eurobank Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Ευρεσιτεχνίες και σήματα Κεφάλαια Πηγές Κεφαλαίων Ταμειακές Ροές Περιορισμοί στη Χρήση Κεφαλαίων Διαχείριση Κινδύνων Κεφαλαιακή Επάρκεια Πιστοληπτική Διαβάθμιση Παράγωγα Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις Πληροφορίες για τις τάσεις Προβλέψεις ή εκτιμήσεις κερδών 242 Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. 5

6 3.14 Διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα και ανώτερα διοικητικά στελέχη Διοικητικό Συμβούλιο Διαχειριστικά, εποπτικά όργανα και ανώτερα διοικητικά στελέχη Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Ελεγκτικές Μονάδες Εσωτερικός Έλεγχος Κανονιστική Συμμόρφωση Δηλώσεις μελών διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων καθώς και ανώτερων διοικητικών στελεχών Σύγκρουση συμφερόντων Αμοιβές και Οφέλη Τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρική διακυβέρνηση Εισαγωγή Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας Πρακτικές Υπάλληλοι Κύριοι μέτοχοι Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη Χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις του Ομίλου, τη χρηματοοικονομική του θέση και τα αποτελέσματά του Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2011 και Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσεων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Ισολογισμών της και Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων ταμειακών ροών χρήσεων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τις μεταβολές της Ενοποιημένης Καθαρής Θέσης των οικονομικών χρήσεων 2011 και Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2012 και Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσεων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Ισολογισμών της και Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων ταμειακών ροών χρήσεων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τις μεταβολές της Ενοποιημένης Καθαρής Θέσης των οικονομικών χρήσεων 2012 και Επιλεγμένες Οικονομικές, Στατιστικές και άλλες Πληροφορίες Μερισματική Πολιτική Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες Σημαντικές αλλαγές στην οικονομική θέση της Τράπεζας και του Ομίλου Πρόσθετες πληροφορίες Μετοχικό Κεφάλαιο Καταστατικό Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας Σημαντικές Συμβάσεις Πληροφορίες για τις Συμμετοχές Έγγραφα σε παραπομπή και στη διάθεση του κοινού Έγγραφα σε παραπομπή Έγγραφα στη διάθεση του επενδυτικού κοινού ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Δήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης Ίδια κεφάλαια & χρηματοοικονομικό χρέος Συμφέροντα των φυσικών & νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 388 Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. 6

7 4.4 Λόγοι της Αύξησης και χρήση αντληθέντων κεφαλαίων Οι όροι της Αύξησης Τιμή Διάθεσης Διαδικασία Διάθεσης των Προσφερομένων Μετοχών Διαδικασία Κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών Διάθεση Μετοχών της Διεθνούς Προσφοράς στους Ειδικούς Θεσμικούς Επενδυτές (Cornerstone Investors) Αναδοχή της Δημόσιας Προσφοράς Αναδοχή της Διεθνούς Προσφοράς Συμμετοχή του ΤΧΣ στην Αύξηση Πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές της Τράπεζας Δικαιώματα μετόχων Φορολογία Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς Δαπάνες έκδοσης Μείωση ποσοστού συμμετοχής (Dilution) Παράρτηµα 413 Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. 7

8 Σημαντική Σημείωση: στο τέλος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, και ειδικότερα στην ενότητα 5 «Παράρτημα», παρατίθεται γλωσσάριο επιλεγμένων όρων και συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. 8

9 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η κάτωθι εισαγωγή στο Περιληπτικό Σημείωμα απαιτείται προκειμένου να παράσχει καθοδήγηση στους αναγνώστες του Περιληπτικού Σημειώματος. Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης στα Περιληπτικά Σημειώματα, ορίζονται ως «Στοιχεία». Τα Στοιχεία αυτά αριθμούνται σε Τμήματα A E (A.1 E.7). Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιέχει όλα τα Στοιχεία τα οποία απαιτείται να συμπεριληφθούν ως περίληψη σε τέτοιου είδους κινητές αξίες και στον Εκδότη. Επειδή κάποια Στοιχεία δεν απαιτείται να αναφερθούν, ενδέχεται να υπάρχουν κενά στην αρίθμηση κάποιων Στοιχείων. Παρότι ενδέχεται για ένα Στοιχείο να απαιτείται να εισαχθεί στο Περιληπτικό Σημείωμα λόγω του είδους των κινητών αξιών και του Εκδότη, είναι πιθανό να μη δύναται να χορηγηθεί πληροφόρηση σχετικά με το Στοιχείο αυτό. Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται μια συνοπτική περιγραφή στο Περιληπτικό Σημείωμα με την αναφορά «Δεν συντρέχει». A.1 Προειδοποιήσεις: Ενότητα A Εισαγωγή και προειδοποιήσεις Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ότι αποτελεί εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Κάθε επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του σε κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου στο σύνολό του, Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο παραπεμφθεί σε δικαστήριο, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας κρατών μελών, να υποχρεωθεί να αναλάβει τα έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου πριν από την έναρξη της νομικής διαδικασίας, και Αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε μετάφρασής του αλλά μόνον αν το Περιληπτικό Σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές, όταν διαβάζεται μαζί με τα υπόλοιπα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, ή δεν παρέχει, όταν διαβάζεται με τα υπόλοιπα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, κύριες πληροφορίες ως βοήθεια στους επενδυτές που εξετάζουν να επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες. B.1 Νόμιμη και εμπορική επωνυμία του εκδότη. B.2 Έδρα και νομική μορφή του εκδότη, νομοθεσία βάσει της οποίας ενεργεί ο εκδότης και χώρα σύστασης. Ενότητα B Εκδότης και ενδεχόμενος εγγυητής Η νόμιμη επωνυμία του Εκδότη είναι «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός τίτλος του είναι «Eurobank Ergasias». Η Τράπεζα ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990 ως ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Μετά την απόκτηση του ελέγχου της Τράπεζας Αθηνών το 1998, η Τράπεζα απορροφήθηκε από την Τράπεζα Αθηνών το Μάρτιο του Η Τράπεζα ενεργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες, τα πιστωτικά ιδρύματα, τις λοιπές εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και τις εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα. Η Eurobank είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με αριθμό καταχωρήσεως (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.) (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07). Έδρα της Τράπεζας είναι ο Δήμος Αθηναίων. B.3 Περιγραφή της φύσης των τρεχουσών πράξεων και των κυριότερων δραστηριοτήτων του Η Eurobank είναι μια από τις τέσσερις Συστημικές Τράπεζες, η οποία δραστηριοποιείται στους βασικούς τομείς των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ο Όμιλος είναι οργανωμένος στους παρακάτω επιχειρηματικούς τομείς: Λιανική Τραπεζική Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. 9

10 εκδότη - και σχετικοί κύριοι παράγοντες αναφέροντας τις σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων που πωλήθηκαν ή/και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, και προσδιορισμός των κυριότερων αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ο εκδότης. Τραπεζική Επιχειρήσεων Διαχείριση Επενδύσεων (Wealth Management) Επενδυτική Τραπεζική και Προϊόντα Κεφαλαιαγοράς Διεθνείς Δραστηριότητες Οι λοιπές δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν κυρίως επενδυτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και των επενδύσεων σε ακίνητα, καθώς και τη διαχείριση μη-κατανεμημένου κεφαλαίου. Μετά την πώληση των δραστηριοτήτων στην Πολωνία και την Τουρκία, ο Όμιλος Eurobank δραστηριοποιείται εκτός Ελλάδος σε επτά χώρες με παρουσία στο Λουξεμβούργο, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Ουκρανία και την Κύπρο, μέσω 542 καταστημάτων και 34 επιχειρηματικών κέντρων (business centres), ενώ οι εργαζόμενοι στις χώρες αυτές αντιστοιχούν στο 50% του συνολικού εργατικού δυναμικού του. Για την περίοδο που έληξε στις , το 64,3% και το 35,7% των συνολικών λειτουργικών εσόδων του Ομίλου προέρχονταν από τις εγχώριες και τις διεθνείς δραστηριότητες, αντίστοιχα. B.4α Περιγραφή των σημαντικότερων πρόσφατων τάσεων που επηρεάζουν τον εκδότη και των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται. Η αναμενόμενη ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας με επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2014, θα σηματοδοτήσει το πέρας μιας περιόδου σημαντικής ύφεσης της Ελληνικής οικονομίας με εξαετή διάρκεια. Ως πυλώνες στήριξης της ανάπτυξης εμφανίζεται ο κλάδος του τουρισμού, η υλοποίηση των προγραμματισμένων αποκρατικοποιήσεων μέσω της έλευσης ξένων επενδύσεων, η επανεκκίνηση των σημαντικών έργων υποδομής, η αύξηση της απορροφητικότητας των πόρων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και η σταδιακή εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τους προμηθευτές του. Σύμφωνα με το Τμήμα «Οικονομικών Μελετών και Προβλέψεων» της Τράπεζας αναφορικά με την Κεντρική και Νοτιανατολική Ευρώπη, παρά τις αυξημένες αβεβαιότητες και κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αστάθειας, η πλειοψηφία των οικονομιών στην περιοχή αναμένεται να σημειώσει περιορισμένη ανάπτυξη, η οποία αναμένεται να αυξήσει τα επίπεδα της τραπεζικής δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση ότι δε θα υπάρξουν άλλες εξωτερικές δυσμενείς επιδράσεις στις οικονομίες της Ευρωζώνης. Οι βασικές εξαιρέσεις σε αυτή την προοπτική αναμένεται να είναι η Κύπρος, όπου η οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να βιώνει ύφεση για δεύτερη χρονιά και όπου εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθεροποίησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ και η Ουκρανία, όπου η τρέχουσα πολιτική και κοινωνική αναταραχή ενδέχεται να ασκήσει περαιτέρω πιέσεις στην οικονομική επίδοση της χώρας και, συνεπώς, στη χρηματοοικονομική επίδοση του εγχώριου τραπεζικού κλάδου. Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα (εξαιρουμένου του Νέου ΤΤ) παρέμειναν σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα με το 2012 παρά τη μείωση που σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2013, κυρίως λόγω της εφαρμογής του προγράμματος χρηματοδοτικής στηρίξεως στην Κύπρο από την Ε.Ε., το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. Οι αποκτήσεις του Νέου ΤΤ και της Νέας Proton Bank αύξησαν την καταθετική βάση του Ομίλου κατά 11,3 δισ. στις 30 Αυγούστου Κατά τη διάρκεια του 2014, οι καταθέσεις πελατών αναμένεται να αυξηθούν οριακά σε σύγκριση με το 2013, ως αποτέλεσμα της σταδιακής βελτίωσης στις μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα. Στις χώρες εκτός Ελλάδος όπου ο Όμιλος έχει παρουσία, οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν ελαφρά κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2013 και αναμένεται ότι θα παραμείνουν σχετικά σταθερές το Αναφορικά με την ποιότητα του ενεργητικού, τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα αυξήθηκαν το 2013, με χαμηλότερο ωστόσο ρυθμό σε σχέση με το 2012, λόγω της μικρότερης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί εντός του 2014 και κατά συνέπεια οι ετήσιες προβλέψεις απομείωσης δανείων για το 2014, αναμένεται να είναι μειωμένες σε σχέση με το Η ίδια τάση σχετικά με τις προβλέψεις απομείωσης δανείων αναμένεται και στις χώρες εκτός Ελλάδος όπου ο Όμιλος έχει παρουσία. Το χαμηλό επίπεδο εκταμιεύσεων νέων δανείων το 2013, σε συνδυασμό με την αποπληρωμή των υφιστάμενων χορηγήσεων, οδήγησε σε απομόχλευση του δανειακού χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα. Η τάση απομόχλευσης αναμένεται να σταθεροποιηθεί το 2014, με τις όποιες νέες χορηγήσεις να στοχεύουν κυρίως σε κερδοφόρους και εξαγωγικούς τομείς της Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. 10

11 ελληνικής οικονομίας. Στις χώρες εκτός Ελλάδος όπου ο Όμιλος έχει παρουσία, οι νέες χορηγήσεις αναμένεται να αυξηθούν οριακά το 2014 εξαιτίας της προβλεπόμενης οικονομικής βελτίωσης, με μοναδική ίσως εξαίρεση την Κύπρο λόγω της σχετικής οικονομικής κατάστασης. Από τον Ιούνιο του 2012 έως το Δεκέμβριο του 2013, ο Όμιλος μείωσε τη χρηματοδότησή του από το Ευρωσύστημα κατά 17 δισ., χάρη στα χρηματοδοτικά οφέλη από το συνδυασμό των θέσεων ρευστότητας της Τράπεζας, του Νέου ΤΤ και της Νέας Proton Bank, καθώς επίσης και από την αύξηση των καταθέσεων πελατών. Η χρηματοδότηση του Ομίλου από το Ευρωσύστημα αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κατά το Η παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά τα καθαρά έσοδα από τόκους το Ωστόσο, τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να βελτιωθούν το 2014, ως αποτέλεσμα της μείωσης του επιτοκίου χορηγήσεων της ΕΚΤ από το τέταρτο τρίμηνο του 2013 της συνεχιζόμενης μείωσης της χρηματοδότησης από τον ELA, των συνεργειών χρηματοδότησης που θα προκύψουν από το Νέο ΤΤ και της βελτίωσης του περιθωρίου των προθεσμιακών καταθέσεων. Τα έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν σημαντικά κατά τα τελευταία έτη, εξαιτίας της υψηλής εξάρτησής τους (ειδικότερα των προερχόμενων από τη διαχείριση χαρτοφυλακίων, την επενδυτική τραπεζική και τις ασφαλιστικές εργασίες) από το μακροοικονομικό περιβάλλον, τις επιδόσεις και τα επίπεδα δραστηριότητας των χρηματαγορών. Το 2014, τα έσοδα από προμήθειες αναμένεται να βελτιωθούν οριακά σε σχέση με το 2013, ως αποτέλεσμα της αναμενόμενης βελτίωσης του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Οι λειτουργικές δαπάνες του Ομίλου αναμένεται να συνεχίσουν την πτωτική τους τάση το 2014 τόσο μέσω της επίτευξης συνεργειών κόστους από τις Αποκτήσεις όσο και λόγω των λοιπών πρωτοβουλιών εξορθολογισμού του κόστους. Οι λειτουργικές δαπάνες του Ομίλου μειώνονται κάθε χρόνο από το 2008, η δε προοπτική για υποχώρηση θα είναι πλέον των συνεργειών κόστους που έχουν ανακοινωθεί σχετικά με τις Αποκτήσεις. Η εφαρμογή του προγράμματος συνένωσης με το Νέο ΤΤ και τη Νέα Proton, παρέχει ήδη σημαντικές συνέργειες, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση του Ομίλου. Συγκεκριμένα για το 2014 αναμένονται συνολικές ετήσιες συνέργειες 162 εκατ. καθώς και κόστη υλοποίησης αυτών περί τα 25 εκατ. Σημαντικό παράγοντα μείωσης κόστους θα αποτελέσει και η εξαγγελθείσα μείωση του δικτύου των καταστημάτων στην Ελλάδα, τα οποία αναμένεται να διαμορφωθούν στα 500 περίπου στο τέλος του 2014 (από 579 στις 31 Δεκεμβρίου 2013). Τέλος, το όφελος στις δαπάνες που προέκυψε από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που εφαρμόστηκε στους εργαζομένους της Eurobank και της Νέας Proton Bank στην Ελλάδα και το οποίο ολοκληρώθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2013, είναι 61 εκατ. κατ έτος. Η χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί, δεδομένου ότι το 2014 ενδέχεται να σηματοδοτήσει την έναρξη της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας, ωστόσο θεωρείται ότι θα συνεχιστεί η ανοδική τάση των «Αποτελεσμάτων προ προβλέψεων» που εμφανίζεται τα τελευταία 5 συναπτά τρίμηνα. Οι κύριοι κίνδυνοι και προκλήσεις το 2014 σχετίζονται με τη διατήρηση των υψηλών δεικτών ανεργίας στην Ελλάδα, με το αποτέλεσμα των αναμενόμενων μεταρρυθμίσεων στη φορολογία ακινήτων, με την επιτυχία των μεγαλύτερων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα και τον αντίκτυπό τους στην οικονομία. Το Μάρτιο του 2014 η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, η οποία κάλυψε το σύνολο σχεδόν των ελληνικών εμπορικών τραπεζών (93% περίπου του συνολικού ενεργητικού του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος) και συμπεριέλαβε δύο στοιχεία τα οποία οδήγησαν στην επικαιροποιημένη εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών σε ενοποιημένη βάση: (Α) τη διαγνωστική μελέτη των χαρτοφυλακίων των δανείων των τραπεζών που εκπόνησε ανεξάρτητα η BlackRock Solutions και η οποία περιλάμβανε τις αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου (CLPs) για τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών κατά την περίοδο Ιουνίου 2013 Δεκεμβρίου 2016 και (Β) μια συντηρητική προσαρμογή της εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου που προέβλεπαν τα σχέδια αναδιάρθρωσης των τραπεζών κατά το διάστημα Ιουνίου 2013 Δεκεμβρίου Για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου (CLPs) η Τράπεζα της Ελλάδος έλαβε υπόψη: (1) τις αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου για τα δάνεια που Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. 11

12 εμπεριέχουν ελληνικό κίνδυνο, όπως εκτιμήθηκαν από την BlackRock βάσει της χρονικής στιγμής ρευστοποίησης του ενεχύρου (on a when realised basis ), (2) τις αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου τριάμισι ετών για τα δάνεια που εμπεριέχουν κίνδυνο εξωτερικού, αφού λήφθηκαν υπόψη οι δεσμεύσεις προς τη DG Comp. και (3) τις αναμενόμενες ζημίες από την παραγωγή νέων δανείων στην Ελλάδα την περίοδο Ιουνίου 2013-Δεκεμβρίου Επιπρόσθετα, η Τράπεζα της Ελλάδος ακολουθώντας μια συντηρητική στάση, ζήτησε από τις τράπεζες να έχουν επαρκείς προβλέψεις ως το τέλος του 2016 έτσι ώστε να καλύψουν το 95% των ζημιών στη διάρκεια των δανείων υπό το βασικό σενάριο, το 85% υπό το δυσμενές σενάριο και τουλάχιστον το 52% των μη εξυπηρετούμενων δανείων όπως εκτιμήθηκε από την BlackRock υπό το βασικό σενάριο. Αναφορικά με την επάρκεια κεφαλαίων του Ομίλου, η Τράπεζα της Ελλάδος μετά την αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Τράπεζας και της Διαγνωστικής Μελέτης του 2013, ενημέρωσε την Τράπεζα το Μάρτιο 2014 σε σχέση με τις κεφαλαιακές ανάγκες του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, οι οποίες ανήλθαν σε εκατ., υπό το βασικό σενάριο, και σε εκατ., υπό το δυσμενές σενάριο, για την περίοδο από έως Η μελέτη της BlackRock ανέδειξε ότι οι αναμενόμενες ζημιές του δανειακού χαρτοφυλακίου, υπό το βασικό σενάριο, θα ανέλθουν από τον Ιούνιο του 2013 έως το Δεκέμβριο του 2016 σε 6,1 δισ. και κατά τη διάρκεια ζωής του χαρτοφυλακίου σε 9,9 δισ. (υπό την προσέγγιση υπολογισμού κατά τη χρονική στιγμή ρευστοποίησης του ενεχύρου on a when realized basis ). Η μελέτη ανέδειξε, επίσης, τις αναμενόμενες ζημιές του δανειακού χαρτοφυλακίου υπό ακραίο σενάριο, εκτιμώντας ότι θα ανέλθουν από τον Ιούνιο του 2013 έως το Δεκέμβριο του 2016 σε 7,0 δισ. και κατά τη διάρκεια ζωής του χαρτοφυλακίου σε 12,4 δισ. (υπό την προσέγγιση υπολογισμού κατά τη χρονική στιγμή ρευστοποίησης του ενεχύρου on a when realized basis ). Το ποσό το οποίο ενσωματώθηκε στην άσκηση προσομοίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος ανήλθε σε 9,5 δισ. υπό το βασικό σενάριο για την Ελλάδα υπό ακόμα συντηρητικότερη προσέγγιση (με προσαύξηση των παραμέτρων κινδύνου για το χρονικό διάστημα που καλύπτει η άσκηση από την ΤτΕ). Για το εξωτερικό οι αναμενόμενες ζημιές του δανειακού χαρτοφυλακίου, υπό το βασικό σενάριο, θα ανέλθουν από τον Ιούνιο του 2013 έως το Δεκέμβριο του 2016 σε 1,6 δισ. Η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ανέδειξε ότι οι αναμενόμενες ζημιές του δανειακού χαρτοφυλακίου, υπό το βασικό σενάριο, θα ανέλθουν από τον Ιούνιο του 2013 έως το Δεκέμβριο του 2016 σε 11,1 δισ. Η εν λόγω έκθεση ανέδειξε, επίσης, τις αναμενόμενες ζημιές του δανειακού χαρτοφυλακίου υπό το ακραίο σενάριο, εκτιμώντας ότι θα ανέλθουν από τον Ιούνιο του 2013 έως το Δεκέμβριο του 2016 σε 12,5 δισ. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Τράπεζα υπέβαλε το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης με αναπροσαρμογή των ενεργειών ενίσχυσης κεφαλαίων που είχαν συμπεριληφθεί στο αρχικό επιχειρηματικό σχέδιο, με επιπλέον θετική επίδραση στα εποπτικά της κεφάλαια ύψους 81 εκατ. Βάσει της αναθεώρησης αυτής, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημέρωσε την Τράπεζα στις ότι οι κεφαλαιακές της ανάγκες μειώνονται στο ποσό των εκατ. Η αύξηση κεφαλαίου για την άντληση εκατ., αναμένεται να αυξήσει το δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) του Ομίλου της κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες. Επιπλέον, ο Όμιλος εξετάζει ή εφαρμόζει ήδη μια σειρά επιπρόσθετων ενεργειών για την περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής του θέσης, όπως ενέργειες που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση το μετασχηματισμό ή τη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες θα δημιουργήσουν ή θα αποδεσμεύσουν κεφάλαια ή/και θα μειώσουν το σταθμισμένο ενεργητικό. Κατά την ο Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) διαμορφώθηκε σε 10,4%. Λαμβάνοντας υπόψη τις παραδοχές για α) ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Fairfax και β) την εφαρμογή της μεθόδου IRB για τον πιστωτικό κίνδυνο, η οποία προβλέπεται από τη Βασιλεία ΙΙ, για το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο του Νέου ΤΤ, ο pro-forma Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) διαμορφώνεται σε 11,3%. Περαιτέρω υπό την παραδοχή άντλησης εκατ. από την αύξηση, ο δείκτης των Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου (Core Tier I) κατά την , σε pro forma βάση θα διαμορφώνονταν σε 19,0%. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω παραδοχές pro forma, o Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. 12

13 δείκτης Common Equity Tier I και Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, υπολογιζόμενοι βάσει των απαιτήσεων πλήρους εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ (η οποία τίθεται σε εφαρμογή από ) θα διαμορφώνονταν, με στοιχεία σε 10,6%. Στο πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism-SSM) είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου από την ΕΚΤ, ενώ εντός του 2014 αναμένεται να ολοκληρωθεί και μια άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων από την ΕΚΤ σε συνεργασία με την EBA. Σχέδιο Αναδιάρθρωσης Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Προεγγραφής στις 28 Μαΐου 2012, η Τράπεζα υπέβαλε στις 31 Οκτωβρίου 2012 (μέσω του Υπουργείου Οικονομικών) Σχέδιο Αναδιάρθρωσης στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το Ν. 3864/2010. Καθώς αυτό το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης κατέστη μη αντιπροσωπευτικό των δραστηριοτήτων της Τράπεζας λόγω της ανακεφαλαιοποίησής της από το ΤΧΣ το 2013 και των αποκτήσεων του Νέου ΤΤ και της Νέας Proton Bank, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ζήτησε την υποβολή αναθεωρημένου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. Το αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στις 11 Απριλίου 2014 και από το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ στις 14 Απριλίου 2014, υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, στις 16 Απριλίου 2014 και αναμένεται να εγκριθεί από αυτήν έως τις 30 Απριλίου Το αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης περιέχει τις ακόλουθες κύριες δεσμεύσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018: μείωση των συνολικών δαπανών της Τράπεζας στην Ελλάδα (ελληνικές τραπεζικές και μη τραπεζικές δραστηριότητες) έως ότου το ποσό των συνολικών δαπανών δεν υπερβεί τα 800 εκατ. στη χρήση 2017, μείωση του κόστους καταθέσεων της Τράπεζας στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τάση που απεικονίζεται στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, ήτοι κατά περίπου 180 μονάδες βάσης πλέον του βασικού επιτοκίου αναφοράς σε σχέση με το 4 ο τρίμηνο του 2013 και αφού ληφθούν υπ όψιν οι εκάστοτε μακροοικονομικές συνθήκες και οι συνθήκες ρευστότητας έως τις , μείωση του δείκτη καθαρών δανείων προς καταθέσεις της Τράπεζας για τις ελληνικές τραπεζικές δραστηριότητές της σε 115% κατ ανώτατο όριο στις 31 Δεκεμβρίου 2017, μείωση του χαρτοφυλακίου αλλοδαπών στοιχείων ενεργητικού της Τράπεζας (το οποίο ορίζεται ως στοιχεία ενεργητικού που σχετίζονται με τις δραστηριότητες πελατών εκτός Ελλάδας, ανεξαρτήτως της χώρας στην οποία είναι καταχωρημένα (booked) τα στοιχεία ενεργητικού) στο ποσό των 8,77 δισ. κατ ανώτατο (υπό την επιφύλαξη περαιτέρω μείωσης στο ποσό των 3,5 δισ. κατ ανώτατο όριο, εάν η Τράπεζα λάβει πρόσθετη κρατική ενίσχυση άνω του 1,0 δισ.) έως τις 30 Ιουνίου 2018, πώληση ποσοστού κατ ελάχιστον 80% της συμμετοχής του Ομίλου στις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ζωής και γενικές), μείωση της συμμετοχής της Τράπεζας στην Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. σε ποσοστό 20% έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και πώληση του υπόλοιπου της συμμετοχής της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, πώληση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας σε μετοχές, ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης και υβριδικά ομόλογα (με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων), ούτως ώστε αυτό να μειωθεί σε ποσό χαμηλότερο των 35 εκατ. έως τις 21 Δεκεμβρίου 2015, δεσμεύσεις για τη μη παροχή στις αλλοδαπές θυγατρικές πρόσθετου μετοχικού κεφαλαίου ή κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης καθ υπέρβαση ενός συγκεκριμένου ορίου, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό επί του σταθμισμένου ενεργητικού της κάθε θυγατρικής με ανώτατο ποσοστιαίο όριο ανά θυγατρικής και με ξαίρεση τυχόν αλλαγές του εποπτικού πλαισίου της κάθε χώρας, για τη μη αγορά κινητών αξιών με πιστοληπτική διαβάθμιση κατώτερη των επενδυτικών ορίων (non-investment grade securities) και για τη θέσπιση ανώτατου ορίου στις αποδοχές των υπαλλήλων και διευθυντών της Τράπεζας, σε κάθε περίπτωση υπό τη επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. 13

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών των 1.902.786 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. (η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 20.667.000 ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει της Aπόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Περιεχόμενα I. Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 1.600.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα