1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΩΡΕΑ 1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους Δωρεά, ανάκληση λόγω αποκτήσεως τέκνου Δωρεά υπό τρόπο, μη εκπλήρωση τρόπου, ανάκληση... 4 ΙΙ. ΠΩΛΗΣΗ 4. Πώληση, έλλειψη συμφωνίας για το τίμημα Πώληση ακινήτου, αναφορά χαμηλότερου τιμήματος από το καταβληθέν, αδικαιολόγητος πλουτισμός Πώληση κινητού σε 15ετή ανήλικο Πώληση, νομικό ελάττωμα Πώληση αλλότριου πράγματος σε καλόπιστο Πώληση, κίνδυνος Πώληση με αίρεση, κίνδυνος Πώληση, κίνδυνος, αποστολή Πώληση, πραγματικό ελάττωμα Πώληση, υπερβολικό τίμημα (ως πραγματικό ελάττωμα) Πώληση, πραγματικό ελάττωμα, υπαναχώρηση Πώληση ακινήτου ορισμένης έκτασης Πώληση, πλημμελής εγκατάσταση, κίνδυνος Πώληση, πλημμελής εγκατάσταση Πώληση είδους, ελαττώματα, αντικατάσταση Πώληση, πραγματικό ελάττωμα, παραγραφή, δόλια απόκρυψη Πώληση, πραγματικό ελάττωμα, παραγραφή, ένσταση Πώληση, πραγματικό ελάττωμα, προθεσμία ευθύνης Πώληση, έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας... 39

2 X Περιεχόμενα 23. Πώληση, εγγυήσεις, ευθύνη Πώληση ακινήτου, εγγύηση, ευθύνη Διαδοχικές πωλήσεις, αναγωγή, παραγραφή Πώληση με επιφύλαξη κυριότητας Πώληση με επιφύλαξη κυριότητας Πώληση με επιφύλαξη κυριότητας, κίνδυνος, περαιτέρω διάθεση, αδικοπραξία Πώληση με δοκιμή, κίνδυνος Πώληση, σύμφωνο εξωνήσεως Πώληση, σύμφωνο μεταπωλήσεως Α. Πώληση, σύμφωνο εξωνήσεως, δαπάνες αγοραστή Πώληση κινητού με πλειστηριασμό, κίνδυνος Πώληση ακινήτου με πλειστηριασμό, κίνδυνος Πώληση, δικαίωμα προτιμήσεως ΙΙΙ. ΜΙΣΘΩΣΗ 35. Μίσθωση ακινήτου, στοιχεία, τύπος Μίσθωση ακινήτου, τύπος, μεταγραφή Α. Μίσθωση, παραλαβή και χρήση μισθίου από μισθωτή Μίσθωση ακινήτου, παραχώρηση της χρήσεως Μίσθωση πράγματος, μισθωτής ο κύριος Μίσθωση αλλοτρίου, αδικαιολόγητος πλουτισμός, αδικοπραξία, διοίκηση αλλοτρίων Μίσθωση πράγματος, ελάττωμα, έλλειψη ιδιότητας Μίσθωση, έλλειψη ιδιοτήτων, καταστροφή μισθίου Μίσθωση, αλλαγή χρήσεως Μίσθωση, καταβολή μισθώματος Μίσθωση, μη επιτρεπόμενη υπομίσθωση, αδικοπραξία Μίσθωση, κίνδυνος υγείας, υποχρέωση ειδοποιήσεως Μίσθωση, νέος κτήτορας Μίσθωση κινητού, νέος κτήτορας Μίσθωση ακινήτου από επικαρπωτή, απόσβεση επικαρπίας Μίσθωση, ασφάλιση μισθίου κατά πυρκαγιάς Μίσθωση, καταγγελία για σπουδαίο λόγο... 79

3 Περιεχόμενα XI 51. Μίσθωση, αναμίσθωση Μίσθωση, νόμιμο ενέχυρο Μίσθωση, υπομίσθωση, νόμιμο ενέχυρο ΙV. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 54. Σύμβαση έργου, εφαρμοστέες διατάξεις Σύμβαση έργου, υπερημερία εργοδότη για παροχή υλικών Σύμβαση έργου, καταστροφή ύλης Σύμβαση έργου, συμφωνημένες ιδιότητες, υποκατάσταση Σύμβαση έργου, ελαττωματική κατασκευή Σύμβαση έργου, ανέφικτη έγκαιρη παράδοση Σύμβαση έργου, ελαττώματα, αδικοπραξία Σύμβαση έργου, αμοιβή, προϋπολογισμός, αδικοπραξία Κατασκευή πολυκατοικίας με αντιπαροχή, πώληση διαμερίσματος υπό κατασκευή, έκπτωση εργολάβου Σύμβαση έργου, αδικαιολόγητος πλουτισμός, διοίκηση αλλοτρίων, αμοιβή, αδικοπραξία Σύμβαση έργου, αδικοπραξία, παραγραφή Σύμβαση έργου, ενέχυρο εργολάβου, μισθοί εργατών V. ΜΕΣΙΤΕΙΑ 66. Μεσιτεία, αμοιβή, δαπάνες Μεσιτεία, αμοιβή, συμπεριφορά αντίθετη προς την καλή πίστη Μεσιτεία γάμου VΙ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 69. Προκήρυξη, ανάκληση Προκήρυξη, συμβολή περισσοτέρων στο αποτέλεσμα VΙΙ. ΕΝΤΟΛΗ 71. Εντολή, τύπος, αγορά ακινήτου, αδικαιολόγητος πλουτισμός

4 XII Περιεχόμενα 72. Εντολή, δαπάνες, ζημία εντολοδόχου, παρέκκλιση, διοίκηση αλλοτρίων Εντολή, υποκατάσταση, αδικοπραξία Εντολή, ευθύνη εντολοδόχου, ηθική βλάβη Εντολή, καταγγελία από εντολοδόχο Εντολή, ανάκληση, post montem Εντολή, θάνατος εντολοδόχου Συμβουλή, σύσταση, ευθύνη VΙΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ 79. Διοίκηση αλλοτρίων, ζημία διοικητή, ευθύνη Διοίκηση αλλοτρίων, ευθύνη, αδικοπραξία, αδικαιολόγητος πλουτισμός Διοίκηση αλλοτρίων, πλάνη διοικητή Α. Διοίκηση αλλοτρίων, παροχή διατροφής Διοίκηση αλλοτρίων, απόδοση στον κύριο, αδικαιολόγητος πλουτισμός IX. ΕΤΑΙΡΙΑ 83. Εταιρία, εισφορές, τύπος, μερίδια Εταιρία, μη εκπλήρωση εισφοράς, ευθύνη Εταιρία, διοίκηση Εταιρία, διοίκηση Α. Εταιρία, διοίκηση Εταιρία, διοίκηση, ευθύνη Εταιρία, κοινοπραξία, διοίκηση, ευθύνη Εταιρία, μεταβίβαση μεριδίου Εταιρία, είσοδος νέου εταίρου, ευθύνη Εταιρία, καταγγελία, αποκλεισμός, σπουδαίος λόγος X. ΚΟΙΝΩΝΙΑ 92. Κοινωνία, δικαιώματα σε καρπούς Κοινωνία, δικαίωμα συγχρήσεως Κοινωνία, διοίκηση από πλειοψηφία

5 Περιεχόμενα XIII 95. Κοινωνία, κανονισμός διοικήσεως από δικαστήριο Κοινωνία, ουσιώδεις μεταβολές, διοίκηση αλλοτρίων, α- δικαιολόγητος πλουτισμός Κοινωνία, αποκλεισμός λύσεως ΧΙ. ΔΑΝΕΙΟ 98. Δάνειο, παροχή ασφάλειας Δάνειο, υπερημερία οφειλέτη, ευθύνη, αδικοπραξία Δάνειο, αφερεγγυότητα οφειλέτη ΧΙΙ. ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ 101. Χρησιδάνειο, δικαιώματα υποχρεώσεις χρησαμένου και χρήστη Χρησιδάνειο, ελαττώματα Χρησιδάνειο, παραχώρηση σε άλλον Χρησιδάνειο, λήξη ΧΙΙΙ. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 105. Παρακαταθήκη, χρησιμοποίηση, ζημία Παρακαταθήκη, ευθύνη παρακαταθέτη Ανώμαλη παρακαταθήκη ΧΙV. ΕΥΘΥΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ 108. Ευθύνη ξενοδόχων, αδικοπραξία Ευθύνη ξενοδόχων, χρήματα Ευθύνη ξενοδόχων, νόμιμο ενέχυρο ΧV. ΙΣΟΒΙΑ ΠΡΟΣΟΔΟΣ 111. Ισόβια πρόσοδος, σύσταση, τύπος, παραγραφή Ισόβια πρόσοδος, όροι ΧVΙ. ΠΑΙΓΝΙΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ 113. Παίγνιο, στοίχημα, σχέσεις

6 XIV Περιεχόμενα 114. Παίγνιο, στοίχημα, σχέσεις Λαχείο, σχέσεις ΧVΙΙ. ΕΓΓΥΗΣΗ 116. Εγγύηση, τύπος, κύρια οφειλή, ευθύνη Εγγύηση, τύπος, ευθύνη Εγγύηση, τύπος Εγγύηση, συνεγγυητές Εγγύηση, δωρεά χρέους στον εγγυητή Εγγύηση, αναγωγή, υποκατάσταση Εγγύηση, ελευθέρωση εγγυητή Εγγύηση, ελευθέρωση εγγυητή Εγγύηση, σύγχυση Εγγύηση, σύγχυση ΧVΙΙΙ. ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ 126. Συμβιβασμός, τύπος, διάρρηξη Συμβιβασμός, ασφάλειες ΧΙΧ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 128. Αναγνώριση χρέους, τύπος Αναγνώριση χρέους, τύπος ΧΧ. ΕΚΤΑΞΗ 130. Έκταξη, σύσταση, σχέσεις Έκταξη, ανάκληση, ελαττώματα ΧΧΙ. ΑΝΩΝΥΜΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 132. Ανώνυμο χρέογραφο, δικαιοπρακτική ικανότητα Ανώνυμο χρεόγραφο, καταβολή ΧΧΙΙ. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ 134. Επίδειξη πράγματος, εγγράφου

7 Περιεχόμενα XV ΧΧΙΙΙ. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ 135. Αδικαιολόγητος πλουτισμός, νομή, ωφελήματα Αδικαιολόγητος πλουτισμός, ωφελήματα, παράνομη αιτία Αδικαιολόγητος πλουτισμός, αμεσότητα, επικουρικότητα Αδικαιολόγητος πλουτισμός, αντάλλαγμα, επικουρικότητα Αδικαιολόγητος πλουτισμός, αχρεώστητο Αδικαιολόγητος πλουτισμός, αχρεώστητο Αδικαιολόγητος πλουτισμός, αχρεώστητο Αδικαιολόγητος πλουτισμός, αιτία παράνομη Αδικαιολόγητος πλουτισμός, αισχρή αιτία Αδικαιολόγητος πλουτισμός, αντάλλαγμα, δωρεά πλουτισμού Αδικαιολόγητος πλουτισμός, επιβληθείς Αδικαιολόγητος πλουτισμός, ακυρώσιμη αμφοτεροβαρής σύμβαση Αδικαιολόγητος πλουτισμός, de facto σχέση εργασίας Αδικαιολόγητος πλουτισμός, τριμερής σχέση ΧΧΙV. ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ 149. Αδικοπραξία, καταλογισμός Αδικοπραξία, πρόστηση ακαταλογίστου Αδικοπραξία, καταλογισμός, ευθύνη εποπτεύοντος Αδικοπραξία, πολεοδομική παράβαση Αδικοπραξία, ΑΚ Αδικοπραξία, ζημία, περαιτέρω ζημία, ηθική βλάβη, πρόστηση Αδικοπραξία, αυτοδιακινδύνευση, προδιάθεση Αδικοπραξία, κάτοχος ζώου Αδικοπραξία, κατοικίδιο Αδικοπραξία, πρόστηση Αδικοπραξία, πτώση κτίσματος Αδικοπραξία, πτώση κτίσματος, υπαίτιος τρίτος Αδικοπραξία, σωματική βλάβη Αδικοπραξία, σωματική βλάβη

8 XVI Περιεχόμενα 163. Αδικοπραξία, σωματική βλάβη, ζημία, αυτοδιακινδύνευση Αδικοπραξία, θανάτωση προσώπου Αδικοπραξία, θανάτωση προσώπου Αδικοπραξία, χρηματική ικανοποίηση Αδικοπραξία, ψυχική οδύνη Αδικοπραξία, ψυχική οδύνη, αναιρετικός έλεγχος ΧΧV. ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ 169. Καταδολίευση δανειστών Καταδολίευση δανειστών, εικονικότητα απαλλοτριώσεως Καταδολίευση δανειστών, ενοχή είδους

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ...36 Άρθρο 1 - Πηγές του δικαίου...36 Άρθρο 2 - Αναδρομική δύναμη του νόμου...36 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ. Συνάντηση 5 η ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΩΡΕΑ - ΠΩΛΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Δωρεά Δωρεά είναι η σύμβαση με την οποία ο δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών 14 ης σειράς εκπαιδευομένων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης

Πρόγραμμα σπουδών 14 ης σειράς εκπαιδευομένων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ Πρόγραμμα σπουδών 14 ης σειράς εκπαιδευομένων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Αστικό δίκαιο 5 II. Πολιτική δικονομία 11 III. Εμπορικό δίκαιο 15 IV.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 17

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 17 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 13 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 17 ΜΕΡΟΣ 1ο 1) ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 61 Α) ΓΕΝΙΚΩΣ... 61 Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Ι ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ. ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθμίσεις Αστικού Κώδικα KEΦAΛAIO Α. Έννοια και στοιχεία της μίσθωσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Ι ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ. ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθμίσεις Αστικού Κώδικα KEΦAΛAIO Α. Έννοια και στοιχεία της μίσθωσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ Ι ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθμίσεις Αστικού Κώδικα KEΦAΛAIO Α Έννοια και στοιχεία της μίσθωσης 1. Έννοια μίσθωσης... Α. Γενικά... Β. Φύση μισθωτικής σύμβασης... Γ. Στοιχεία μίσθωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 13-14_DIKAIO.indd 143 30/11/2010 3:05:39 μμ Προϊδεασμός: Στα πλαίσια του κεφαλαίου αυτού θα γνωρίσουμε ειδικότερους κανόνες που διέπουν κάποιες συγκεκριμένες και πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Αστικό ίκαιο. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Λίνα Παπαδοπούλου. ΕΑΠ - ΕΟ 10 - Λίνα Παπαδοπούλου (Σύνολο διαφανειών: 84)

Αστικό ίκαιο. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Λίνα Παπαδοπούλου. ΕΑΠ - ΕΟ 10 - Λίνα Παπαδοπούλου (Σύνολο διαφανειών: 84) 1 Αστικό ίκαιο Λίνα Παπαδοπούλου Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ ΕΟ 10 Τµήµα Θ1 Επίκουρη Καθηγήτρια Συνταγµατικού ικαίου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Γενικές αρχές αστικού δικαίου Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2009. (Ο πρώτος αριθμός είναι της αποφάσεως και ο δεύτερος της σελίδας που δημοσιεύεται η απόφαση).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2009. (Ο πρώτος αριθμός είναι της αποφάσεως και ο δεύτερος της σελίδας που δημοσιεύεται η απόφαση). 665 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2009 (Ο πρώτος αριθμός είναι της αποφάσεως και ο δεύτερος της σελίδας που δημοσιεύεται η απόφαση). 666 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 667 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΕΥΧΟΣ Β

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σελ. 1. Εισαγωγή της Φορολογίας Χαρτοσήμου στην Ελλάδα... 67 2. ικαιολογητική βάση επιβολής του τέλους χαρτοσήμου... 67 3. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

I. Δικαιοπρακτική ελευθερία

I. Δικαιοπρακτική ελευθερία ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ανάγκης, ενώ δεν συντρέχουν. Στην περίπτωση αυτή, η καταστροφή του ξένου πράγµατος είναι παράνοµη και δηµιουργείται υποχρέωση αποζηµίωσης. 243 4. ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ Οι δικαιοπραξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤO Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 1 Ι. Έννοια... 3 ΙΙ. Οι θεωρίες για την εξάρτηση Το κριτήριο της προσωπικής εξάρτησης... 5 ΙΙΙ. Ο χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2015 2 3 ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1. Ιστορία της Δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. XIII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Σελ. IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. XIII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. XIII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XXXVII Α. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Σελ. XXXVII Β. ΑΛΛΟ ΑΠΕΣ Σελ. XXXIX ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1 1. Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2015 2 3 ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1. Ιστορία της Δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 2014 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ - ΣΧΟΛΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 2014 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ - ΣΧΟΛΙΩΝ Δικογραφία 2014 Ε1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 2014 1. Άρθρα - Μελέτες - Απόψεις.....213 2. Νομολογία: Πολιτικών Δικαστηρίων... 226 Ποινικών Δικαστηρίων... 376 Διοικητικών Δικαστηρίων.....387 Επιτροπής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. 4. Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. 4. Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 4. Γενικά Το πρόσωπο δεσμεύεται από τις πράξεις του και ευθύνεται γι αυτές, δηλαδή υφίσταται όλες τις δυσμενείς συνέπειες σε περίπτωση που οι πράξεις του προσβάλλουν έννομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΠΟΡΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 67 2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 1/2011 (Πρόεδρος: Γεράσιμος Τσούνης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Ελένη Κατσούλη, Εφέτες). (Δικηγόροι: Αναστάσιος Τελώνης, Αριστείδης Καρύδης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ...134. Πρόλογος... 7

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ...134. Πρόλογος... 7 Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Οι κανόνες δικαίου γενικά... 15 1.1 Έννοια και Στοιχεία του Δικαίου...15 1.2 Θετικό και Φυσικό Δίκαιο (Δικαιοσύνη)...17 1.3 Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο...17 1.4 Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ... 8. Ι. Το αντικείμενο του δικαίου διεθνών συναλλαγών...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ... 8. Ι. Το αντικείμενο του δικαίου διεθνών συναλλαγών... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... IX ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ... 8 Ι. Το αντικείμενο του δικαίου διεθνών συναλλαγών... 8 Α. Έννοια και ορισμός του δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Οι αριθμοί με τα μαύρα όρθια στοιχεία παραπέμπουν στις παραγράφους και οι αριθμοί με τα λευκά πλάγια στοιχεία παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.1.1. 1. Έννοια της συμβάσεως εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ουσιώδη στοιχεία (essentiallia negotii) που θέτει ο νόµος, ώστε να είναι νοµικά

ουσιώδη στοιχεία (essentiallia negotii) που θέτει ο νόµος, ώστε να είναι νοµικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ 1 1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 2 Η δικαιοπραξία, ως πράξη που θέτει ένα ατοµικό και συγκεκριµένο κανόνα δικαίου µέσω µίας ή περισσοτέρων δηλώσεων βουλήσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δ.Α.Π. Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ www.dap papei.gr FaceBook : ODE PAPEI info "NEW" Τμηματικό e mail : dap_ode@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ α) Ελληνικές... 37 β) Αλλοδαπές... 40

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ α) Ελληνικές... 37 β) Αλλοδαπές... 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ α) Ελληνικές... 37 β) Αλλοδαπές... 40 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ι. Έννοια και διακρίσεις της εταιρίας... 43 ΙΙ. Εταιρίες με την

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ζήτημα 1 ο 1) α) Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Β ορθά

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική πράξη: κάθε πράξη που πραγματοποιεί διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών και τελείται για την επίτευξη κέρδους μιας

Εμπορική πράξη: κάθε πράξη που πραγματοποιεί διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών και τελείται για την επίτευξη κέρδους μιας Εμπορική πράξη: κάθε πράξη που πραγματοποιεί διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών και τελείται για την επίτευξη κέρδους μιας επιχείρησης, δηλ. μιας οργανωμένης οικονομικά δραστηριότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε.-ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε.-ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε.-ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ) Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δέσποινα Κλαβανίδου

Διαβάστε περισσότερα