ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 13-14_DIKAIO.indd /11/2010 3:05:39 μμ

2 Προϊδεασμός: Στα πλαίσια του κεφαλαίου αυτού θα γνωρίσουμε ειδικότερους κανόνες που διέπουν κάποιες συγκεκριμένες και πολύ σημαντικές στην οικονομική και κοινωνική ζωή ενοχικές σχέσεις. Θα εξετάσουμε ορισμένες ενοχικές σχέσεις που γεννιούνται από συμβάσεις (δωρεά, πώληση, δάνειο, χρησιδάνειο, εγγύηση, μίσθωση πράγματος, σύμβαση εργασίας, σύμβαση έργου, σύμβαση εντολής, παρακαταθήκη, μεσιτεία) και δυο ενοχές που δημιουργούνται από τον Νόμο (την ενοχή από αδικαιολόγητο πλουτισμό και την ενοχή από αδικοπραξία). Αντικείμενο του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου είναι οι ειδικές ρυθμίσεις που διέπουν τις ενοχές που δημιουργούνται από συμβάσεις, αλλά και ορισμένες ενοχές που δημιουργούνται από τον Νόμο. Οι πιο σημαντικές ρυθμίσεις του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου περιέχονται στα άρθρα του Αστικού Κώδικα. 1. ΔΩΡΕΑ 1 Δωρεά είναι η ετεροβαρής σύμβαση με την οποία ο δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει κατά κυριότητα ένα περιουσιακό αντικείμενο στον δωρεοδόχο, χωρίς αντάλλαγμα. Ο Νόμος (άρθρο 497εδ. α ΑΚ) απαιτεί να καταρτίζεται η δωρεά με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Ωστόσο, η δωρεά κινητού πράγματος ισχυροποιείται, εάν ο δωρητής παραδώσει το πράγμα στον δωρεοδόχο (497εδ. β ΑΚ). Ο δωρητής μπορεί με σχετική δήλωσή του προς τον δωρεοδόχο (509εδ. α ΑΚ) - να ανακαλέσει τη δωρεά, ιδίως εάν ο δωρεοδόχος επέδειξε αχαριστία προς αυτόν ή στενούς του συγγενείς (505ΑΚ). Ανάκληση μπορεί να γίνει και μετά τον θάνατο του δωρητή, από τους κληρονόμους του δωρητή, εάν ο δωρεοδόχος με πρόθεση θανάτωσε τον δωρητή ή τον εμπόδισε να ανακαλέσει τη δωρεά. Δεν μπορεί, πάντως, να γίνει ανάκληση μετά τον θάνατο του δωρεοδόχου (510εδ. β ΑΚ). 1. Βλ. ιδίως Απ. Γεωργιάδης Ενοχικό Δίκαιο-Ειδικό Μέρος, τ. Ι (2004) σ. 273 επ _DIKAIO.indd 145

3 146 MEΡΟΣ Β: Βασικά Στοιχεία Αστικού Δικαίου 2. ΠΩΛΗΣΗ 2 Η πώληση είναι μια σύμβαση η οποία ρυθμίζεται από τον Αστικό Κώδικα και καταρτίζεται καθημερινώς στις μεγάλες και στις μικρές, στις ασήμαντες και στις σημαντικές στιγμές της δράσης των προσώπων. Η σημασία της είναι τεράστια για την οικονομική ζωή της κοινωνίας. Πώληση είναι η (ενοχική) σύμβαση, με την οποία ο πωλητής έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα του πράγματος ή το δικαίωμα, που αποτελούν το αντικείμενο της πώλησης, και να παραδώσει το πράγμα, ενώ ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να πληρώσει το τίμημα που συμφωνήθηκε (513ΑΚ). H πώληση είναι υποσχετική και όχι εκποιητική δικαιοπραξία 3. Η πώληση κινητού πράγματος ή δικαιώματος σε κινητό πράγμα είναι άτυπη, ενώ η πώληση ακινήτου πράγματος ή δικαιώματος σε ακίνητο πράγμα είναι τυπική και απαιτείται για την τέλεσή της ως συστατικός τύπος συμβολαιογραφικό έγγραφο 4. Ο πωλητής έχει υποχρέωση να μεταβιβάσει στον αγοραστή το αντικείμενο της πώλησης ελεύθερο από κάθε νομικό ελάττωμα (514ΑΚ), εκτός εάν ο αγοραστής το γνώριζε ή υπάρχει αντίθετη συμφωνία. Νομικό ελάττωμα είναι κάθε δικαίωμα τρίτου που επιβαρύνει το πωλούμενο πράγμα λ.χ. δικαίωμα μισθώσεως, υποθήκη σε 1ακίνητο, ενέχυρο σε κινητό, κατάσχεση, δουλεία κ.λπ.. Εάν υπάρχει νομικό ελάττωμα, για το οποίο ευθύνεται ο πωλητής, ο αγοραστής δικαιούται να πράξει ένα από τα ακόλουθα: α) Να θέσει στον πωλητή προθεσμία να άρει το νομικό ελάττωμα, δηλώνοντάς του ταυτόχρονα ότι μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, υπαναχωρεί από την πώληση. β) Να προτείνει την κοινή απαλλαγή (δηλ. ο ίδιος να απαλλαχθεί από την υποχρέωση να καταβάλει το τίμημα και ο πωλητής να απαλλαχθεί από την υποχρέωση να μεταβιβάσει το πράγμα). γ) Να προσφέρει το τίμημα και να αξιώσει αποζημίωση, λόγω της ύπαρξης νομικού ελαττώματος. 2. Βλ. ιδίως Απ. Γεωργιάδης Ενοχικό Δίκαιο-Ειδικό Μέρος, τ. Ι (2004) σ. 35 επ., Ν. Τριάντος: Η πώληση κατά τον Αστικό Κώδικα (2005). 3. Αυτό σημαίνει ότι με τη σύμβαση της πώλησης ο πωλητής δεν μεταβιβάζει στον αγοραστή το πωλούμενο πράγμα ή δικαίωμα, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση για μεταβίβαση του πράγματος ή του δικαιώματος. Η μεταβίβαση γίνεται με νέα δικαιοπραξία, η οποία είναι εκποιητική και ρυθμίζεται αφενός στην περίπτωση της πωλήσεως πράγματος από τα άρθρα 1033 και 1034 ΑΚ,αφετέρου στην περίπτωση πωλήσεως δικαιώματος από τα άρθρα 455 και 470 ΑΚ. 4. Σχετικό είναι το άρθρο 369ΑΚ: «Συμβάσεις που έχουν αντικείμενο τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων πάνω σε ακίνητα απαιτείται να γίνονται ενώπιον συμβολαιογράφου» _DIKAIO.indd 146

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ: Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο 147 δ) Να υπαναχωρήσει από την πώληση και να αξιώσει εύλογη αποζημίωση για τη μη εκτέλεση της σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του πωλητή 5. Ομοίως ο πωλητής ευθύνεται -κατά κανόνα- για τα πραγματικά ελαττώματα του πωλούμενου πράγματος και για την έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων του πράγματος. Πραγματικό ελάττωμα του πωλούμενου πράγματος θεωρείται η προς το χειρότερο παρέκκλιση του πράγματος από την ομαλή κατάστασή του και καθετί που καθιστά το πράγμα ελαττωματικό κατ αντικειμενική κρίση για το σκοπό που προορίζεται στις συναλλαγές, εφόσον μειώνει ή αναιρεί ουσιωδώς την αξία ή τη χρησιμότητά του 6. Έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας υπάρχει όταν το πωλούμενο δεν έχει τις ιδιότητες που οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν ότι πρέπει να έχει 7. Στις περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή για έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων του πράγματος, ο αγοραστής δικαιούται να πράξει ένα από τα ακόλουθα: α) Να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες ο πωλητής οφείλει να συμμορφωθεί σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή. β) Να μειώσει το τίμημα. 5. Βλ. άρθρα 335, Παραδείγματα ύπαρξης πραγματικών ελαττωμάτων: 1) Ο Ν αγοράζει ένα διαμέρισμα από τον Π, το οποίο δεν έχει αποχέτευση. 2) Η Ψ αγοράζει από την οπωροπώλισσα Χ δύο κιλά ντομάτες, από τις οποίες όμως οι περισσότερες είναι σάπιες - χωρίς να το ξέρει η Ψ, γιατί η Χ τεχνηέντως τις έβαλε μέσα στη σακούλα-. 3) Ο Π πουλάει στον Χ ένα καινούριο αυτοκίνητο, του οποίου το ψυγείο είναι από την κατασκευή του τρύπιο. 7. Παραδείγματα ελλείψεως συμφωνημένης ιδιότητας:1) Η Κ πηγαίνει στο υποδηματοποιείο του Ι και του δηλώνει ότι θέλει να αγοράσει ένα ζευγάρι υποδήματα για περίπατο. Ο Ι της υποδεικνύει ένα συγκεκριμένο ζευγάρι υποδημάτων λέγοντάς της ότι είναι κατάλληλο για περίπατο. Η Κ το αγοράζει, αλλά αργότερα διαπιστώνει ότι τα υποδήματα αυτά δεν είναι κατάλληλα για περίπατο, παρά μόνο για χορό. 2) Ο Γ, καταρτιζόμενος σε Ι.Ε.Κ., θέλει να αγοράσει ένα εκλαϊκευμένο εγχειρίδιο (περίληψη) Αστικού Δικαίου ως βοήθημα για τις εξετάσεις του, επιθυμία που τη γνωστοποιεί στον βιβλιοπώλη Ρ, ο οποίος του παρουσιάζει ως το πιο κατάλληλο βοήθημα για τη χρήση αυτή έναν πεντάτομο σχολιασμένο Αστικό Κώδικα (έργο χρήσιμο για έναν επαγγελματία νομικό). Ο Γ το αγοράζει, αλλά ενώ προσπαθεί να το μελετήσει στο σπίτι του διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να κατανοήσει ταχέως και πλήρως το περιεχόμενό του. 3) Η Μ πηγαίνει στη λαϊκή αγορά και ζητεί να αγοράσει από την Φ δύο κιλά ντομάτες για σαλάτα η Φ βάζει δυο κιλά ντομάτες σε μια σακούλα, λέγοντάς της ότι είναι κατάλληλες για σαλάτα, αλλά όταν η Μ πηγαίνει στο σπίτι της διαπιστώνει ότι οι ντομάτες αυτές μόνο για σάλτσα είναι κατάλληλες. 4) Ο Ζ πωλεί στον Β ένα διαμέρισμα, το οποίο συμφωνείται να έχει μεμονωμένη θέρμανση, αλλά όταν το πωλούμενο παραδίδεται στον Β, αυτός διαπιστώνει ότι μόνο κεντρική θέρμανση διαθέτει _DIKAIO.indd 147

5 148 MEΡΟΣ Β: Βασικά Στοιχεία Αστικού Δικαίου γ) Να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα). Σ αυτή την περίπτωση ο αγοραστής οφείλει να επιστρέψει το πράγμα χωρίς ελαττώματα που προστέθηκαν από τον ίδιο καθώς και να δώσει στον πωλητή κάθε ωφέλημα που αποκόμισε από το πράγμα ο πωλητής οφείλει να επιστρέψει ό,τι δαπάνησε ο αγοραστής για το πράγμα -το τίμημα με τόκους, τα έξοδα της πώλησης κ.λπ.- (547ΑΚ). Αντίστοιχα δικαιώματα έχει ο αγοραστής στις περιπτώσεις που ο αγοραστής εγκατέστησε το πράγμα πλημμελώς ή δεν παρείχε στον αγοραστή τις σωστές οδηγίες για να το εγκαταστήσει (536ΑΚ). Εάν, όμως, ο αγοραστής παρέλαβε το πράγμα χωρίς επιφύλαξη, γνωρίζοντας το ελάττωμα ή την έλλειψη της συμφωνημένης ιδιότητας, θεωρείται πως το αποδέχθηκε (ανεπιφύλακτη παραλαβή). Τα δικαιώματα του αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας κατά κανόνα παραγράφονται μετά την πάροδο δύο (2) ετών, εάν το πωλούμενο είναι ακίνητο, και έξι (6) μηνών, εάν το πωλούμενο είναι κινητό, εκτός εάν ο πωλητής δόλια απέκρυψε το ελάττωμα ή την έλλειψη της συμφωνημένης ιδιότητας. Με κριτήριο τον τρόπο καταβολής του τιμήματος πωλήσεως διακρίνουμε την πώληση σε πώληση τοις μετρητοίς (όταν το τίμημα πρέπει να καταβληθεί αμέσως) και σε πώληση επί πιστώσει (όταν το τίμημα πρέπει να καταβληθεί μέσα σε ορισμένη προθεσμία). Πώληση υπό τον όρο της διατήρησης της κυριότητας λέγεται η πώληση κατά την οποία η μεταβίβαση της κυριότητας τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς εξόφλησης του τιμήματος 8. Αν ο αγοραστής καταστεί υπερήμερος ως προς την καταβολή του τιμήματος, ο πωλητής δικαιούται είτε να απαιτήσει το τίμημα είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση κι έπειτα να διεκδικήσει το πράγμα. Πώληση με δοκιμή ( ΑΚ) λέγεται η πώληση που τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισης του αγοραστή, που είναι ελεύθερος να εγκρίνει ή να αποποιηθεί 9. Ο αγοραστής έχει δικαίωμα να δηλώσει την έγκριση ή την απο- 8. Ο Σ αγοράζει από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων της εταιρείας OPEL στις Σέρρες ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, εμπορικής αξίας ευρώ επί πιστώσει και υπό τον όρο διατήρησης της κυριότητας από τον πωλητή. Συμφωνείται να πληρώσει αρχικά ευρώ και τα υπόλοιπα να εξοφλήσει σε τριάντα μηνιαίες δόσεις. Μολονότι το αυτοκίνητο παραδίδεται αυθημερόν στον αγοραστή, η κυριότητά του ανήκει στην πωλήτρια εταιρεία μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος. 9. Λ.χ. ο έμπορος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Ε παραδίδει στον Χ ένα αυτοκίνητο για να το οδηγήσει μερικές ημέρες και συμφωνείται ότι εντός της επόμενης εβδομάδας ο Χ θα προσέλθει για να καταβάλει το τίμημα και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του αυτοκινήτου, εάν το 13-14_DIKAIO.indd 148

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ: Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο 149 ποίησή του μέσα στην προθεσμία που έχει ταχθεί και εάν δεν έχει ταχθεί προθεσμία μέσα στην εύλογη προθεσμία που του τάσσει ο πωλητής. Στη σύμβαση της πωλήσεως μπορεί να συμπεριληφθεί σύμφωνο εξωνήσεως. Το σύμφωνο εξωνήσεως συνίσταται στο δικαίωμα του πωλητή να πάρει πίσω το πράγμα (δηλαδή να αγοράσει του πράγμα που πούλησε), αντί τιμήματος που έχει συμφωνηθεί. Ανταλλαγή είναι η σύμβαση με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα ενός πράγματος ή ένα δικαίωμα στον άλλο συμβαλλόμενο, ο οποίος έχει την αντίστοιχη υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα ενός άλλου πράγματος ή ένα άλλο δικαίωμα στον προαναφερθέντα. Άρθρο 573ΑΚ. Στην ανταλλαγή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την πώληση. Ο καθένας από τους συμβαλλομένους κρίνεται ως πωλητής για την παροχή που τον βαρύνει και ως αγοραστής για την παροχή που απαιτεί. Η ανταλλαγή είχε πολύ μεγάλη σημασία στις ανταλλακτικές -μη χρηματιστικές οικονομίες. Ο ρόλος της στη σημερινή οικονομική ζωή είναι πιο περιορισμένος, αλλά οπωσδήποτε υπαρκτός. 3. ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ 10 Στην καθομιλουμένη για τη μίσθωση πράγματος χρησιμοποιούμε τον ανακριβή όρο «ενοικίαση», ο οποίος όμως γραμματικά σχετίζεται μόνο με τις μισθώσεις κατοικίας. Η σημασία της μισθώσεως για την οικονομική και κοινωνική ζωή είναι τεράστια, δεδομένου ότι στη σημερινή κοινωνία πολλοί έχουν ανάγκη τη χρήση πραγμάτων, τα οποία δεν είναι δικά τους. Λ.χ. ο Α δεν έχει δικό του σπίτι, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να κατοικεί σε κάποιο σπίτι ο Β πήγε διακοπές σε νησί και χρειάζεται ένα αυτοκίνητο για να μετακινείται, αλλά είναι ασύμφορη η μεταφορά του δικού του Ι.Χ. αυτοκινήτου στο νησί ο εργολάβος Γ ανέλαβε την οικοδόμηση μιας οικίας έναντι αμοιβής, αλλά δεν έχει δικό του εκσκαπτικό μηχάνημα για τη διάνοιξη των θεμελίων κ.λπ. Μίσθωση πράγματος είναι η (ενοχική ) σύμβαση, με βάση την οποία ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει στον μισθωτή τη χρήση του πράγματος (μίσθιο) για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα 11 (574ΑΚ). αυτοκίνητο είναι τελικώς της αρεσκείας του, ή αλλιώς για να επιστρέψει το αυτοκίνητο. 10. Βλ. ιδίως Απ. Γεωργιάδης Ενοχικό Δίκαιο-Ειδικό Μέρος, τ. Ι (2004) σ. 309 επ. 11. Παράδειγμα: Ο Α έχει ένα σπίτι στο Σιδηρόκαστρο. Εκμισθώνει («ενοικιάζει») το σπίτι αυτό στον Β για εννέα χρόνια με μηνιαίο μίσθωμα («ενοίκιο») δρχ. και συμφωνείται ότι ο Β θα το χρησιμοποιήσει το σπίτι αυτό ως κατοικία. Η σύμβαση μεταξύ του Α και του Β ονομάζεται μίσθωση πράγματος (κατοικίας).ο Α καλείται «εκμισθωτής», ο Β «μισθωτής» και το σπίτι «μίσθιο». Το ποσό που κάθε μήνα πρέπει να πληρώνει ο μισθωτής στον εκμισθωτή λέγεται «μίσθωμα» _DIKAIO.indd 149

7 150 MEΡΟΣ Β: Βασικά Στοιχεία Αστικού Δικαίου Προσοχή στη χρήση των όρων! Εκμισθωτής=αυτός που παραχωρεί τη χρήση του πράγματος. Μισθωτής=αυτός που λαμβάνει τη χρήση του πράγματος και πληρώνει (το «νοίκι»). Μίσθωμα=το αντάλλαγμα (συνήθως χρηματικό) που δίνει ο μισθωτής (δηλαδή αυτό που λέμε «νοίκι»). Μίσθιο= το πράγμα του οποίου η χρήση παραχωρείται λ.χ. το σπίτι, το αυτοκίνητο, το μηχάνημα κ.λπ. Η μίσθωση πράγματος (όπως και η πώληση) είναι από εκείνες τις ενοχικές συμβάσεις που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία και εμφανίζονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα στην κοινωνική συμβίωση. Οι βασικοί κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν τα σχετικά με τη μίσθωση πράγματος βρίσκονται στον Αστικό Κώδικα (άρθρα ΑΚ). Yπάρχουν ειδικοί νόμοι που συμπληρώνουν τις παραπάνω διατάξεις όσον αφορά τις μισθώσεις κατοικιών 12 και τις εμπορικές μισθώσεις 13. Η μίσθωση πράγματος μπορεί να είναι α) ορισμένου χρόνου -όταν έχει συμφωνηθεί ρητά πόσο θα διαρκέσει- ή β) αόριστου χρόνου -όταν δεν έχει συμφωνηθεί ρητά πόσο θα διαρκέσει-. Η μίσθωση πράγματος είναι άτυπη σύμβαση 14. Στην πράξη όμως αποκτά σημασία η σύνταξη ενός ιδιωτικού εγγράφου, που θα αποδεικνύει τη μίσθωση και τους ειδικότερους όρους της μίσθωσης (μισθωτήριο) 15. Εάν η μίσθωση είχε συμφωνηθεί για περισσότερο από εννέα χρόνια, τότε για να αντιταχθεί απέναντι στον νέο κτήτορα πρέπει να καταρτισθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και να μεταγραφεί 16. Ο εκμισθωτής έχει την υποχρέωση να παραδώσει στον μισθωτή το μίσθιο κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση, δίχως πραγματικά ελαττώματα και χωρίς 12. Βλ. ν. 1703/1987, ο οποίος όμως έχει παύσει να ισχύει από , εκτός από το άρθρο 2 1 που ορίζει τον ελάχιστο χρόνο μίσθωσης (τριετία). 13. Βλ. π.δ. 34/ Κατ εξαίρεση, όμως, ειδικές διατάξεις νόμων ορίζουν ότι συγκεκριμένες κατηγορίες μισθώσεων πρέπει να περιβάλλονται με συστατικό τύπο, όπως λ.χ. οι μισθώσεις ακινήτων που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης από ιδρύματα κοινωφελών σκοπών (βλ. άρθρο 1 ν.δ. 462/1943), οι μισθώσεις πραγμάτων στις οποίες συμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο (βλ. άρθρο 80 ν. 2362/1995) κ.λπ. 15. Έτσι, εάν η μίσθωση καταρτισθεί εγγράφως, ο εκμισθωτής μπορεί πιο εύκολα να αποβάλει τον μισθωτή από το μίσθιο σε περίπτωση που καθίσταται δύστροπος και υπερήμερος ως προς την καταβολή του μισθώματος (δηλ. όταν δεν πληρώνει όπως οφείλει το μίσθωμα), πετυχαίνοντας την έκδοση διαταγής απόδοσης του μισθίου, και επίσης μπορεί πιο εύκολα να εισπράξει τα οφειλόμενα μισθώματα, πετυχαίνοντας την έκδοση διαταγής πληρωμής των μισθωμάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις η σύνταξη μισθωτηρίου ευνοεί και τον μισθωτή, όπως όταν συμφωνηθεί ότι σε περίπτωση εκποίησης του μισθίου από τον εκμισθωτή, ο νέος κτήτορας θα υπεισέλθει στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του μισθωτή μια τέτοια συμφωνία μπορεί να αντιταχθεί κατά του νέου κτήτορα, εφόσον η μίσθωση αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. 16. Μεταγραφή είναι η καταχώρηση της δικαιοπραξίας στο Υποθηκοφυλακείο _DIKAIO.indd 150

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ: Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο 151 ελλείψεις συμφωνημένων ιδιοτήτων. Εάν αθετήσει την υποχρέωσή του αυτή, ο μισθωτής έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος ή ακόμη και μη καταβολής του μισθώματος. Υπεκμίσθωση είναι η εκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή σε άλλον 17. Ο μισθωτής έχει δικαίωμα υπεκμίσθωσης του μισθίου, εκτός εάν συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή το αντίθετο 18. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να μεταχειρίζεται το μίσθιο με επιμέλεια, να κάνει καλή χρήση του μισθίου. Διαφορετικά, ο εκμισθωτής δικαιούται να καταγγείλει τη μίσθωση. Ο μισθωτής είναι επίσης υποχρεωμένος να πληρώνει το μίσθωμα στις συμφωνημένες ημερομηνίες. Διαφορετικά, καθίσταται δύστροπος και υπερήμερος ως προς την πληρωμή του μισθώματος, πράγμα που παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση. Καταγγελία της μίσθωσης είναι η πρόωρη λήξη της μίσθωσης α) με πρωτοβουλία του εκμισθωτή, όταν ο μισθωτής κάνει κακή χρήση του μισθίου ή έχει καταστεί δύστροπος και υπερήμερος ως προς την πληρωμή του μισθώματος, ή β) με πρωτοβουλία του μισθωτή, εάν ο εκμισθωτής δεν τήρησε την υποχρέωσή του να παραδώσει το μίσθιο χωρίς πραγματικά ελαττώματα και χωρίς έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων ή εφόσον δεν παρέδωσε εγκαίρως τη χρήση του μισθίου στον μισθωτή. Με καταγγελία του εκμισθωτή και την παρέλευση της οριζόμενης στον νόμο προθεσμίας λήγει η μίσθωση αόριστου χρόνου. Η καταγγελία της μίσθωσης λόγω μη πληρωμής του μισθώματος γίνεται με εξώδικη δήλωση του εκμισθωτή (η οποία συνήθως συντάσσεται από Δικηγόρο και επιδίδεται με Δικαστικό Επιμελητή) προς τον μισθωτή, με την οποία καλείται ο μισθωτής να καταβάλει μέσα σε ορισμένη προθεσμία (σε προθεσμία ενός 17. Η υπεκμίσθωση, αν ιδωθεί από την πλευρά του υπομισθωτή, καλείται και υπομίσθωση στην πράξη υπεκμίσθωση και υπομίσθωση καταλήγουν να σημαίνουν το ίδιο. Παράδειγμα: Ο Β εκμισθώνει την ένα σπίτι στον Ζ έναντι μηνιαίου μισθώματος 500 ευρώ και μέχρι την Το σπίτι αυτό το είχε μισθώσει ο Β από τον εκμισθωτή Α στις και μέχρι την έναντι μηνιαίου μισθώματος 400 ευρώ. Η σύμβαση μεταξύ Β και Ζ καλείται υπομίσθωση, ο Β υπεκμισθωτής και ο Ζ υπομισθωτής. Η μίσθωση μεταξύ Α και Β συνεχίζει να υφίσταται, ο Β αποδίδει στον Α το συμφωνημένο μεταξύ τους μηνιαίο μίσθωμα των 450 ευρώ, λαμβάνοντας από τον Ζ, ο οποίος έχει τη χρήση του μισθίου, μηνιαίο μίσθωμα 500 ευρώ. 18. Στο παραπάνω παράδειγμα, ο Β δεν μπορεί να εκμισθώσει το μίσθιο στον Ζ, εάν κατά τη σύναψη της μίσθωσης συμφωνήθηκε ότι ο Β δεν θα έχει δικαίωμα υπεκμίσθωσης του μίσθιου Δηλαδή ο κανόνας δικαίου που παρέχει δικαίωμα υπεκμίσθωσης στον μισθωτή είναι ενδοτικού δικαίου _DIKAIO.indd 151

9 152 MEΡΟΣ Β: Βασικά Στοιχεία Αστικού Δικαίου μήνα, εάν η μίσθωση συμφωνήθηκε για τουλάχιστον ένα έτος, ή σε προθεσμία δέκα ημερών, εάν η μίσθωση συμφωνήθηκε για διάρκεια μικρότερη από ένα έτος) τα οφειλόμενα μισθώματα και τα έξοδα της καταγγελίας. Εάν ο μισθωτής δεν εξοφλήσει ολοσχερώς τα οφειλόμενα, τότε η μίσθωση λήγει. Από τότε ο εκμισθωτής μπορεί να αποβάλει τον μισθωτή από το μίσθιο 19. Επισημαίνεται ότι η αξίωση του εκμισθωτή να λάβει το μίσθωμα υπόκειται στη βραχεία πενταετή παραγραφή του άρθρου 250ΑΚ. 4. ΔΑΝΕΙΟ 20 Το δάνειο είναι η (ενοχική) σύμβαση με την οποία ο ένας από τους συμβαλλόμενους (δανειστής, «δανειοδότης») μεταβιβάζει στον άλλον κατά κυριότητα χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα και αυτός (οφειλέτης, «δανειολήπτης») έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα πράγματα της ίδιας ποσότητας και ποιότητας (806ΑΚ). Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτει ότι το δάνειο, ως ενοχική σύμβαση συνέχεται στενότερα απ ό,τι η πώληση με την αντίστοιχη εκποιητική δικαιοπραξία (που στην περίπτωση του δανείου είναι η μεταβίβαση της κυριότητας των δανειζόμενων αντικαταστατών πραγμάτων, ενώ στην περίπτωση της πώλησης η μεταβίβαση κυριότητας του πωλούμενου πράγματος). Γι αυτό λέγεται ότι το δάνειο συνάπτεται με δόση 21. Το δάνειο μπορεί να είναι άτοκο, δηλαδή να συμφωνηθεί ότι ο δανειολήπτης δεν θα οφείλει τόκους παρά μόνο την κύρια οφειλή, ή έντοκο, δηλαδή να συμφωνηθεί ότι ο δανειολήπτης θα οφείλει και τόκους μαζί με την κύρια οφειλή. Το επιτόκιο για τον υπολογισμό των τόκων δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το ανώτατο επιτόκιο δικαιοπρακτικού τόκου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Το δάνειο μπορεί να είναι ορισμένου χρόνου (δηλαδή να συμφωνηθεί ρητά η ημερομηνία, στην οποία οφείλει ο δανειολήπτης να επιστρέψει τα αντικαταστατά πράγματα που έλαβε από τον δανειοδότη) ή αόριστου χρόνου (δηλαδή να μη συμφωνηθεί ρητά πότε θα επιστρέψει ο δανειολήπτης τα αντικαταστατά πράγματα που έλαβε από τον δανειοδότη). Στην περίπτωση του δανείου αόρι- 19. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εάν η μίσθωση αποδεικνύεται εγγράφως, τότε ο εκμισθωτής μπορεί να πετύχει μέσα σε λίγες ημέρες διαταγή απόδοσης του μισθίου και να εξώσει βίαια με τη συνδρομή της δημόσιας αρχής τον μισθωτή. 20. Βλ. ιδίως Απ. Γεωργιάδης Ενοχικό Δίκαιο-Ειδικό Μέρος, τ. Ι (2004) σ. 561 επ. 21. Άλλες ενοχικές συμβάσεις που συνάπτονται με δόση είναι ο αρραβώνας, το χρησιδάνειο και η παρακαταθήκη _DIKAIO.indd 152

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ: Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο 153 στου χρόνου, ο δανειολήπτης οφείλει να επιστρέψει το δάνειο στον δανειοδότη μέσα σε ένα μήνα αφότου ο δανειοδότης καταγγείλει τη μεταξύ τους σύμβαση δανείου (807εδ. α ΑΚ). Η καταγγελία της σύμβασης δανείου αόριστου χρόνου γίνεται συνήθως με εξώδικη δήλωση του δανειοδότη, η οποία συντάσσεται από Δικηγόρο και επιδίδεται στον δανειολήπτη με δικαστικό επιμελητή. Αν το δάνειο είναι άτοκο, ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να το αποδώσει και χωρίς καταγγελία (807εδ. β ΑΚ). Εξ αντιδιαστολής συνάγεται ότι ο οφειλέτης (δανειολήπτης) δεν δικαιούται, στις περιπτώσεις έντοκων δανείων, να αποδώσει το δάνειο χωρίς καταγγελία, διότι αυτό θίγει το δικαίωμα του δανειοδότη για λήψη τόκων. Εάν παρέλθει η ημερομηνία κατά την οποία είναι υποχρεωμένος ο δανειολήπτης να επιστρέψει το δάνειο (δηλαδή η συμφωνημένη ημερομηνία στην περίπτωση δανείου ορισμένου χρόνου ή ένας μήνας μετά την καταγγελία της συμβάσεως δανείου στην περίπτωση δανείου αόριστου χρόνου), ο δανειολήπτης καθίσταται υπερήμερος. Ο υπερήμερος δανειολήπτης οφείλει τόκους υπερημερίας, αλλά δεν έχει σε καμιά περίπτωση υποχρέωση να καταβάλει άλλη αποζημίωση (808 εδ. α ΑΚ). Συμφωνία μεταξύ δανειοδότη και δανειολήπτη ότι σε περίπτωση που ο δανειολήπτης καταστεί υπερήμερος ευθύνεται και για τη ζημία που θα υποστεί ο δανειοδότης λόγω της καθυστερήσεως αποδόσεως του δανείου είναι άκυρη (808εδ. β ΑΚ). Εάν κάποιος υποσχεθεί παροχή δανείου σε κάποιον άλλον, ο οποίος είτε ήταν (χωρίς να το γνωρίζει αυτός που υποσχέθηκε το δάνειο) αφερέγγυος είτε έγινε εκ των υστέρων αφερέγγυος (δηλαδή μετά την υπόσχεση δανείου), αυτός που υποσχέθηκε την παροχή δανείου δικαιούται να προβεί σε άρνηση εκπλήρωσής της. Παράδειγμα: ο Α γνωρίζει τον Β σε μια δεξίωση και μετά από εγκάρδια συζήτηση, κατά την οποία ο Β δήθεν εκμυστηρεύεται στον Α κάποια «περιστασιακά προβλήματα της επιχειρήσεώς του», ο Α υπόσχεται να του δανείσει ευρώ και σχετικώς καταρτίζεται εγγράφως η σχετική συμφωνία. Την άλλη ημέρα όμως, ο Γ πληροφορεί τον Α ότι: α) ο Β έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν έχει εμφανή περιουσιακά στοιχεία, β) οι Δ, Ζ και Ε είχαν δανείσει στον Β τεράστια ποσά, τα οποία ο Β δεν τους έχει επιστρέψει ακόμη. Ενόψει των ανωτέρω, ο Α δικαιούται να αρνηθεί την παροχή του δανείου στον Β. 5. ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ 22 Διαφορετική είναι η σύμβαση δανείου από τη σύμβαση χρησιδανείου. Με τη σύμβαση του χρησιδανείου, ο ένας συμβαλλόμενος («χρήστης») παραχωρεί στον άλλο («χρησάμενο») τη χρήση πράγματος χωρίς αντάλλαγμα και αυτός υποχρεούται να αποδώσει το πράγμα μετά από τη λήξη της σύμβασης (810ΑΚ). 22. Βλ. ιδίως Απ. Γεωργιάδης Ενοχικό Δίκαιο-Ειδικό Μέρος, τ. Ι (2004) σ. 572 επ _DIKAIO.indd 153

11 154 MEΡΟΣ Β: Βασικά Στοιχεία Αστικού Δικαίου Ο όρος «χρησιδάνειο» σπανίως χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη και αντί του όρου «χρησιδάνειο» χρησιμοποιείται ο όρος «δάνειο». Ανεξαρτήτως όμως της αντικατάστασης του όρου «χρησιδάνειο» από τον όρο «δάνειο», οι ρυθμίσεις των άρθρων ΑΚ διέπουν τα κατά νομική ακριβολογία χρησιδάνεια, αντί των άρθρων ΑΚ που διέπουν τα δάνεια. Επομένως, η γνώση της έννοιας του χρησιδανείου επιβάλλεται για λόγους γνώσεως των συνεπειών του Νόμου. Έτσι λ.χ. όταν ο Χ δίνει το αυτοκίνητό του στον φίλο του Ω, για να κάνει μια «βόλτα», «χρησιδανείζει» και δεν «δανείζει» το αυτοκίνητο στον Ω η κατάρτιση συμβάσεως δανείου θα σήμαινε ότι ο Χ υποχρεούται να μεταβιβάσει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο στον Ω και ο Ω, μετά την παρέλευση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, υποχρεούται να αποδώσει αυτοκίνητο αντίστοιχης αξίας στον Χ. Άλλα παραδείγματα χρησιδανείων: Ο Ν παραχωρεί τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή του στον Μ, για να συντάξει αυτός ένα έγγραφο. Ο Θ δίνει στον γείτονά του Κ τα εργαλεία του, για να επισκευάσει ο τελευταίος το αυτοκίνητό του. Ο λογιστής Λ δίνει στον συνάδελφό του Ο έναν τόμο φορολογικής νομοθεσίας, για ένα απόγευμα, προκειμένου ο Ο, μελετώντας, να βρει τη δέουσα λύση σ ένα πρόβλημα που απασχολεί πελάτη του. Το χρησιδάνειο διαφέρει από τη μίσθωση, κυρίως στο ότι ενώ στη μίσθωση η παραχώρηση της χρήσης του πράγματος γίνεται με αντάλλαγμα, στο χρησιδάνειο η παραχώρηση της χρήσης γίνεται χωρίς αντάλλαγμα. Αν στα παραπάνω παραδείγματα, ο Χ, ο Ν, ο Θ και ο Λ λάμβαναν κάποιο αντάλλαγμα από τον Ω, τον Μ, τον Κ και τον Ο για την παραχώρηση της χρήσης του αυτοκινήτου, του ηλεκτρ. υπολογιστή, των εργαλείων και του τόμου φορολ. νομοθ., αντίστοιχα, οι μεταξύ τους συμβάσεις δεν θα ήταν χρησιδάνεια, αλλά μισθώσεις πράγματος. Ο χρησάμενος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλεται στις αναγκαίες δαπάνες για τη συντήρηση του πράγματος (813ΑΚ), αλλά δεν ευθύνεται για φθορά ή μεταβολές του πράγματος που προέρχονται από τη συμφωνημένη χρήση (814ΑΚ). Είναι, ωστόσο, υποχρεωμένος να μην κάνει διαφορετική χρήση του πράγματος από αυτήν που συμφωνήθηκε ούτε να παραχωρεί τη χρήση του πράγματος σε άλλον, χωρίς την άδεια του χρήστη (815ΑΚ). Το χρησιδάνειο λήγει όταν παρέλθει ο χρόνος που συμφωνήθηκε ότι θα διαρκέσει η σύμβαση και, εάν δεν συμφωνήθηκε κάτι τέτοιο μόλις ο χρησάμενος κάνει χρήση του πράγματος ή περάσει ο χρόνος κατά τον οποίο μπορούσε να κάνει χρήση (816ΑΚ). Ο χρήστης μπορεί να απαιτήσει να του επιστραφεί το πράγμα, ακόμη και αν η σύμβαση δεν έχει λήξει, στις περιπτώσεις που ο χρησάμενος είτε χρησιμοποιεί το πράγμα αντίθετα προς τους όρους της σύμβασης είτε το χειροτερεύει είτε το παραχώρησε σε τρίτο, χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωμα, αλλά και στην περίπτωση που ο χρήστης χρειάστηκε επειγόντως το πράγμα και δεν μπορούσε να προβλέψει την ανάγκη αυτή (άρθρο 817ΑΚ). Εξάλλου, το χρησιδάνειο λήγει, μόλις πεθάνει ο χρησάμενος (818ΑΚ) _DIKAIO.indd 154

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ: Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο ΕΓΓΥΗΣΗ Εγγύηση είναι η (ενοχική) σύμβαση με την οποία ο εγγυητής αναλαμβάνει απέναντι στον δανειστή την ευθύνη ότι αυτός θα του καταβάλει συγκεκριμένη οφειλή, την οποία τού οφείλει ένα άλλο πρόσωπο (πρωτοφειλέτης). Η σύμβαση της εγγυήσεως προϋποθέτει την ύπαρξη τριών προσώπων: α) του πρωτοφειλέτη, ο οποίος έχει ενοχική υποχρέωση (προς τον δανειστή του), β) του δανειστή, ο οποίος έχει ενοχικό δικαίωμα έναντι του πρωτοφειλέτη, γ) του εγγυητή, ο οποίος αναλαμβάνει απέναντι στον δανειστή την ευθύνη ότι θα του καταβληθεί η οφειλή. Η εγγύηση είναι δικαιοπραξία τυπική, δεδομένου ότι για την έγκυρη σύστασή της απαιτείται ως συστατικός τύπος έγγραφο, αλλιώς είναι άκυρη. Όμως, η μη τήρηση του συστατικού τύπου (δηλαδή η έλλειψη του εγγράφου) θεραπεύεται εάν ο εγγυητής εκπληρώσει την οφειλή (849ΑΚ). ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ο Α οφείλει στον Β από σύμβαση δανείου ευρώ, ποσό το οποίο υποχρεούται να αποδώσει στον Β την Ο Γ (εγγυητής) εγγυάται προφορικά προς τον Β (δανειστή) ότι ο Α (πρωτοφειλέτης) θα του εκπληρώσει την οφειλή. Όταν έρχεται η ορισμένη ημερομηνία εκπλήρωσης της οφειλής, ο Α δεν καταβάλει το χρέος στον Β, οπότε σπεύδει ο Γ και το καταβάλλει αυτός. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η εγγύηση ανάμεσα στον Γ και στον Β είναι άκυρη, διότι δεν τηρήθηκε ο έγγραφος τύπος. Επειδή όμως ο εγγυητής Γ εκπλήρωσε για χάρη του πρωτοφειλέτη Α την παροχή, η ακυρότητα καλύπτεται και τελικά η εγγύηση θεωρείται έγκυρη και έχει όλες τις έννομες συνέπειες. Η εγγύηση είναι ενοχή παρεπόμενη της κύριας ενοχής μεταξύ πρωτοφειλέτη και δανειστή. Η ιδιότητά της αυτή συνεπάγεται τα εξής: α) Αν η κύρια ενοχή είναι άκυρη, είναι άκυρη και η εγγύηση (850εδ.α) 23. β) Ο εγγυητής ευθύνεται για την έκταση που έχει κάθε φορά η κύρια οφειλή, και ιδίως για τις συνέπειες του πταίσματος ή της υπερημερίας του πρωτοφειλέτη (851ΑΚ). γ) Ο εγγυητής μπορεί να προτείνει κατά του δανειστή τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, ακόμη κι αν αυτός παραιτηθεί από αυτές μετά από τη συνομολόγηση της σύμβασης (853ΑΚ),όπως λ.χ. την ένσταση εξόφλησης, την ένσταση παραγραφής κ.λπ.). δ) Ο εγγυητής δικαιούται να προβάλει κατά του δανειστή ένσταση διζήσεως 24, δηλαδή δικαιούται να αρνηθεί την καταβολή της οφειλής, 23. Κατ εξαίρεση, είναι ισχυρή η εγγύηση για οφειλή που συνομολογήθηκε από πρόσωπο ανίκανο ή περιορισμένα ικανό για δικαιοπραξία, αν ο εγγυητής εγγυήθηκε για το πρόσωπο αυτό γνωρίζοντας την ανικανότητά του (850εδ.β ΑΚ) 24. «Δίζησις» σημαίνει «έρευνα» _DIKAIO.indd 155

13 156 MEΡΟΣ Β: Βασικά Στοιχεία Αστικού Δικαίου ωσότου ο δανειστής επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση 25 κατά του πρωτοφειλέτη και αυτή αποβεί άκαρπη (856ΑΚ) 26. Ο εγγυητής, εφόσον εκπληρώσει την οφειλή του πρωτοφειλέτη, μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη, δηλαδή να αναζητήσει από τον πρωτοφειλέτη ό,τι κατέβαλε στον δανειστή, υποκαθιστάμενος έτσι στα δικαιώματα του δανειστή. Δικαίωμα αναγωγής δεν υπάρχει σε κάθε σύμβαση εγγυήσεως, αλλά πρέπει να συνάγεται από τη σχέση μεταξύ εγγυητή και πρωτοφειλέτη. Όταν υπάρχει δικαίωμα αναγωγής, ο εγγυητής το στερείται, εάν παρέλειψε να αντιτάξει βάσιμες ενστάσεις του πρωτοφειλέτη, που γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει (859ΑΚ). Εάν για την ίδια οφειλή εγγυήθηκαν περισσότεροι από ένας εγγυητές (συνεγγυητές), ευθύνονται αυτοί έναντι του δανειστή «εις ολόκληρον» δηλαδή ο δανειστής μπορεί να στραφεί κατ επιλογή εναντίον ενός εγγυητή και να απαιτήσει από αυτόν ολόκληρη την οφειλή. Εάν ένας εγγυητής ικανοποιήσει τον δανειστή έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: μπορεί να στραφεί κατά του πρωτοφειλέτη, εάν έχει δικαίωμα αναγωγής εναντίον του, συναγόμενο από τη μεταξύ τους σχέση, μπορεί σε κάθε περίπτωση να στραφεί κατά των άλλων συνεγγυητών και να απαιτήσει από αυτούς το τμήμα της παροχής που αναλογεί στον καθένα από αυτούς. Γι αυτό λέμε ότι οι συνεγγυητές απέναντι στον δανειστή ευθύνονται «εις ολόκληρον», αλλά μεταξύ τους ευθύνονται διαιρετά Υπενθυμίζουμε ότι αναγκαστική εκτέλεση είναι η διαδικασία ικανοποίησης του δανειστή από την περιουσία του οφειλέτη βάσει εκτελεστού τίτλου (απόφασης δικαστηρίου, διαταγής πληρωμής κ.α.) και με τη συνδρομή της δημόσιας αρχής. 26. Σε ορισμένες περιπτώσει ς που απαριθμούνται στο άρθρο 857ΑΚ ο εγγυητής δεν δικαιούται να προβάλει την ένσταση δίζησης. 27. Παράδειγμα: Ο Α οφείλει στον Δ δρχ., ποσό καταβλητέο την Οι Γ, Ε, Ζ εγγυώνται στον δανειστή Δ την εκπλήρωση της παροχής. Ο Α δεν εκπληρώνει την οφειλή και αναγκαστική εκτέλεση κατά της περιουσίας του αποβαίνει άκαρπη, οπότε ο Δ ζητεί την από έναν συνεγγυητή τον Ε, ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό, το οποίο μαζί με τους τόκους υπερημερίας και τα δικαστικά έξοδα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δρχ. Αυτός του το καταβάλλει. Τίθεται έπειτα το ζήτημα πως θα πάρει τα χρήματά του πίσω ο Ε: ι) εάν έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη Α, μπορεί να τα ζητήσει από αυτόν, ιι) ανεξάρτητα από το εάν έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του Α και εφόσον δεν έχει λάβει προηγουμένως από αυτόν ό,τι κατέβαλε στον Δ, ο Ε μπορεί να στραφεί κατά των συνεγγυητών Γ και Ζ και να ζητήσει από αυτούς το τμήμα της παροχής που αναλογεί στη μερίδα τους αφού το τμήμα της παροχής που αναλογεί στη μερίδα τους είναι το ένα τρίτο (1/3) της οφειλής, ο Ε μπορεί να ζητήσει από τον καθένα από αυτούς ποσό δύο εκατομμυρίων δραχμών ( Χ 1/3= δρχ) _DIKAIO.indd 156

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ: Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο 157 Πολύ συχνή είναι στις συναλλαγές η λεγόμενη «εγγυητική επιστολή», η οποία απευθύνεται από τον πρωτοφειλέτη προς μία Τράπεζα (της οποίας είναι συνήθως πελάτης) και με την οποία της ζητείται να πληρώσει ορισμένο χρηματικό ποσό σε κάποιον δανειστή, μόλις αυτός την οχλήσει. Η Τράπεζα (εφόσον ο πρωτοφειλέτης είναι φερέγγυος) αποδέχεται την επιστολή, οπότε αφού γίνει σχετική σημείωση πάνω σε αυτήν, ο πρωτοφειλέτης παραδίδει την εγγυητική επιστολή στον δανειστή, για τη διασφάλιση του ότι η οφειλή προς αυτόν θα εκπληρωθεί εμπρόθεσμα και προσηκόντως. Εάν ο δανειστής οχλήσει την Τράπεζα, αυτή υποχρεούται να πληρώσει το ποσό που αναγράφεται στην επιστολή, χωρίς να δικαιούται να ερευνήσει την εγκυρότητα της αξιώσεως του δανειστή. Μετά την πληρωμή του αναγραφόμενου στην εγγυητική επιστολή ποσού, ο πρωτοφειλέτης γίνεται οφειλέτης της Τράπεζας 28. Εξάλλου, πολύ συνηθισμένη είναι η σύναψη συμβάσεως εγγυήσεως στις περιπτώσεις συνάψεως δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών κ.λπ.) από Τράπεζες ως δανειοδότριες. Ως προϋπόθεση της συνάψεως δανείου η δανειοδότρια Τράπεζα απαιτεί τη σύναψη εγγυήσεως με τρίτον, ο οποίος θα εγγυηθεί υπέρ του δανειολήπτη. 7. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 29 Σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 657ΑΚ, είναι η σύμβαση με την οποία ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να παρέχει για ορισμένο ή αόριστο χρόνο την εργασία του στον εργοδότη και αυτός να του καταβάλει τον συμφωνημένο μισθό. Τις συμβάσεις εργασίας διακρίνουμε σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας και σε συμβάσεις ανεξάρτητης εργασίας, με κριτήριο το αν ο εργαζόμενος υπόκειται ή όχι στο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη. Διευθυντικό δικαίωμα είναι το δικαίωμα του εργοδότη να εποπτεύει και να ελέγχει την εργασία του εργαζομένου και να απευθύνει προς αυτόν εντολές, στις οποίες ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να υπακούει. Αναπόσπαστος όρος της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας είναι η υποχρέωση του εργαζομένου να υπόκειται στο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, ενώ αντίθετα στη σύμβαση ανεξάρτητης εργασίας ο εργαζόμενος δεν υπέχει τέτοια υποχρέωση. 28. Η εγγυητική επιστολή συνηθίζεται λ.χ. στην περίπτωση που ένας καταθέτης πρόκειται να καταβάλει από τον τραπεζιτικό λογαριασμό του μεγάλα ποσά σε δανειστές του και θέλει να αποφύγει τον κίνδυνο απώλειας (ή κλοπής) μετρητών. 29. Βλ. ιδίως Απ. Γεωργιάδης Ενοχικό Δίκαιο-Ειδικό Μέρος, τ. ΙΙ (2007) σ. 1 επ _DIKAIO.indd 157

15 158 MEΡΟΣ Β: Βασικά Στοιχεία Αστικού Δικαίου Παραδείγματα ανεξάρτητης εργασίας: Ο ελεύθερος επαγγελματίας-ελαιο-χρωματιστής Γ δέχεται να απασχοληθεί στην εξωτερική βαφή μιας οικοδομής από τον εργολάβο οικοδομών Ο, λαμβάνοντας αμοιβή 100 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης. Ο ελεύθερος επαγγελματίας-λογιστής Λ, ως ειδήμων, συμφωνεί με τον διαχειριστή της ομόρρυθμης εταιρείας «Ιωάννου & ΣΙΑ Ο.Ε.» να απασχοληθεί, χωρίς να δέχεται εντολές, στην απογραφή της εταιρικής περιουσίας, λαμβάνοντας αμοιβή για κάθε ώρα απασχόλησης 15 ευρώ. Ο ιδιώτης εκπαιδευτικός Ι παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητή, λαμβάνοντας από τον γονέα του αμοιβή 15 ευρώ ανά ώρα. Παραδείγματα εξαρτημένης εργασίας: Ο ελαιοχρωματιστής Γ απασχολείται, για δύο μήνες, από τις 8.00 ως τις στη βαφή οικοδομών από τον εργολάβο οικοδομών Ο, υποκείμενος στις εντολές του και λαμβάνοντας αμοιβή 40 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης. Ο λογιστής Λ παρέχει την εργασία του στο εργοστάσιο της ομόρρυθμης εταιρείας «Ιωάννου & ΣΙΑ Ο.Ε.», με καθημερινό και εβδομαδιαίο ωράριο και υποκείμενος στις εντολές των διαχειριστών της εταιρείας. Ο εκπαιδευτικός Ι, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών, εργάζεται στο Ιδιωτικό Γυμνάσιο του Χ, διδάσκοντας το μάθημα της Οικονομικής Θεωρίας, με συγκεκριμένο ωράριο και λαμβάνοντας ως μηνιαίο μισθό τον ελάχιστο προβλεπόμενο από τη σχετική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Οι συμβάσεις ανεξάρτητης εργασίας διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων ΑΚ, οι οποίες στην πλειονότητά τους είναι ενδοτικού δικαίου. Αντιθέτως, οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας διέπονται όχι μόνον από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, αλλά και από την Εργατική Νομοθεσία, η οποία, ιδίως ως προς την κατοχύρωση δικαιωμάτων του μισθωτού, είναι αναγκαστικού δικαίου, δηλαδή δεν μπορεί να παρακαμφθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση εργασίας είναι άτυπη σύμβαση. Εφόσον είναι ορισμένου χρόνου, λήγει μόλις παρέλθει ο συμφωνημένος χρόνος διάρκειάς της. Εάν είναι αορίστου χρόνου, η σύμβαση εργασίας λήγει με την καταγγελία της από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη (εργοδότη ή εργαζόμενο) ή με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων. Η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη ονομάζεται απόλυση, ενώ η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας από τον εργαζόμενο ονομάζεται παραίτηση. 8. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 30 Σύμβαση έργου είναι η σύμβαση με βάση την οποία ο εργολάβος έχει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο και ο εργοδότης να καταβάλει τη συμφωνημένη αμοιβή. Λ.χ. Ο επιχειρηματίας Φ αναθέτει στον λογιστή Ψ να κάνει απογραφή στην επιχείρηση του έναντι συνολικής αμοιβής 1000 ευρώ, η οποία θα καταβληθεί με την περάτωση του έργου. 30. Βλ. Ι. Δεληγιάννης: Σύμβαση Έργου (2004), Α. Βαλτούδης: Η σύμβαση έργου κατά τον ΑΚ (2010), Απ. Γεωργιάδης Ενοχικό Δίκαιο-Ειδικό Μέρος, τ. ΙΙ (2007) σ. 247 επ _DIKAIO.indd 158

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ: Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο 159 Η εννοιολογική διαφορά της σύμβασης εργασίας από τη σύμβαση έργου έγκειται στο ίδιο το αντικείμενο της σύμβασης αντικείμενο της σύμβασης εργασίας είναι η παροχή εργασίας του εργαζομένου προς τον εργοδότη, ενώ αντικείμενο της σύμβασης έργου είναι η εκτέλεση του έργου που αναθέτει ο εργοδότης στον εργολάβο. Παραδείγματα συμβάσεως έργου: Ο ελεύθερος επαγγελματίας-ελαιοχρωματιστής Γ συμφωνεί με τον εργολάβο οικοδομών Ο να βάψει εξωτερικά μια οικοδομή έναντι αμοιβής ευρώ. Ο λογιστής Λ, ως ειδήμων, συμφωνεί με τον διαχειριστή της ομόρρυθμης εταιρείας «Ιωάννου & ΣΙΑ Ο.Ε.» να ενεργήσει την απογραφή της εταιρικής περιουσίας, λαμβάνοντας αμοιβή 1500 ευρώ. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει το έργο ο ίδιος και δεν δικαιούται να υποκαταστήσει άλλον στην εκτέλεση του έργου. Η υποκατάσταση άλλου στην εκτέλεση του έργου είναι η λεγόμενη στις συναλλαγές «υπεργολαβία». Ωστόσο, ο παραπάνω κανόνας μπορεί να παρακαμφθεί εφόσον είτε ο εργοδότης και ο υπεργολάβος συμφωνήσουν ότι είναι δυνατή η υπεργολαβία είτε η υπεργολαβία επιτρέπεται από την ίδια τη φύση του έργου. Λ.χ. ο επιχειρηματίας Ε (εργοδότης) αναθέτει στον ελεύθερο επαγγελματία λογιστή Λ (εργολάβο) να συντάξει και να υποβάλει τη δήλωση φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους, έναντι αμοιβής 50 ευρώ, και ο Λ, λόγω φόρτου εργασίας, υποκαθιστά τον συνάδελφό του Μ (υπεργολάβο) στη σύνταξη και υποβολή της παραπάνω φορολογικής δηλώσεως. Σε περιπτώσεις που ο εργολάβος παραβεί τη σύμβαση με δική του υπαιτιότητα, ο εργοδότης έχει τα εξής δικαιώματα α) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, β) να απαιτήσει μείωση της αμοιβής του εργολάβου, γ) να ζητήσει αποζημίωση για μη εκτέλεση της σύμβασης Ο εργοδότης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις: αν ο εργολάβος δεν αρχίσει εγκαίρως την εκτέλεση του έργου ή αν, χωρίς υπαιτιότητα του εργοδότη, επιβραδύνει την εκτέλεση συνολικώς ή μερικώς με τρόπο που αντιβαίνει στη σύμβαση και καθιστά αδύνατη την έγκαιρη περάτωση του έργου (686ΑΚ). αν το έργο που εκτελέσθηκε έχει ουσιώδη ελαττώματα που το κάνουν άχρηστο ή αν του λείπουν οι συμφωνημένες ιδιότητες (689ΑΚ). αν ο εργολάβος κατέστη υπερήμερος (343εδ.β και 686εδ.β ΑΚ). Ο εργοδότης μπορεί να απαιτήσει μείωση της αμοιβής του εργολάβου, αν το έργο έχει επουσιώδη ελαττώματα αντί για μείωση της αμοιβής μπορεί να ζητήσει τη διόρθωσή τους από τον εργολάβο μέσα σε εύλογη προθεσμία (688ΑΚ). Το τελικό στάδιο στη σύμβαση έργου είναι η έγκριση του έργου από τον εργοδότη. Μόλις το έργο ολοκληρωθεί, ο εργοδότης διαπιστώνει εάν αυτό ανταποκρίνεται στη σύμβαση (δηλ. σε όσα έχουν συμφωνήσει με τον εργολάβο) και είτε το εγκρίνει είτε ασκεί τα δικαιώματα που έχει λόγω υπαίτιας παραβάσεως 13-14_DIKAIO.indd 159

17 160 MEΡΟΣ Β: Βασικά Στοιχεία Αστικού Δικαίου της συμβάσεως από τον εργολάβο. Μόλις γίνει έγκριση του έργου, ο εργολάβος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τις ελλείψεις του έργου, εκτός αν αυτές δεν μπορούσαν να διαπιστωθούν αμέσως με κανονική εξέταση του ή αν ο εργολάβος τις απέκρυψε με δόλο. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, οποτεδήποτε μέχρι να αποπερατωθεί το έργο (δηλαδή μπορεί οποτεδήποτε να πει στον εργολάβο «σταμάτα το έργο, δεν θα το κάνεις εσύ»). Εάν όμως ο εργοδότης καταγγείλει τη σύμβαση είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον εργολάβο την αμοιβή που συμφωνήθηκε, αφού αφαιρεθούν τυχόν ωφελήματα του εργολάβου από τη ματαίωση της εκτέλεσης της σύμβασης. 9. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ 31 Η εντολή που ρυθμίζεται στα άρθρα ΑΚ είναι μια ενοχική σύμβαση και δεν πρέπει να συγχέεται με όρους όπως «προσταγή», «διαταγή», διευθυντικό δικαίωμα, διαταγή-υπόδειξη εργοδότη κ.λπ. Σύμφωνα με το άρθρο 713ΑΚ, με τη σύμβαση της εντολής ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να διεξαγάγει χωρίς αμοιβή την υπόθεση που του ανέθεσε ο εντολέας. Λ.χ. ο Α δέχεται να πάει να αγοράσει από το περίπτερο τσιγάρα για τον άρρωστο φίλο του Β. Ο ελεύθερος επαγγελματίας λογιστής Λ παίρνει χρήματα από τον επιχειρηματία Ε, με τον οποίο έχει συνεργασία, για να πληρώσει το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων στον Ε. Ωστόσο, υπάρχει και η σύμβαση της έμμισθης εντολής, στα πλαίσια της οποίας ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να διεξαγάγει έναντι της συμφωνημένης, της νόμιμης ή της συνηθισμένης αμοιβής την υπόθεση που του ανέθεσε ο εντολέας. Παραδείγματα έμμισθης εντολής: Ο Γ αναθέτει στον δικηγόρο Δ να τον υπερασπίσει ως συνήγορός του ενώπιον ποινικού δικαστηρίου. Ο επιχειρηματίας Ρ αναθέτει στον λογιστή Λ την υποβολή δίμηνης δήλωσης ΦΠΑ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ στην ίδια υπηρεσία. 10. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 32 Παρακαταθήκη είναι η σύμβαση με την οποία ο θεματοφύλακας παραλαμβάνει από άλλον κινητό πράγμα για να το φυλάει, με την υποχρέωση να το απο- 31. Βλ. ιδίως Απ. Γεωργιάδης Ενοχικό Δίκαιο-Ειδικό Μέρος, τ. ΙΙ (2007) σ. 53 επ. 32. Βλ. ιδίως Απ. Γεωργιάδης Ενοχικό Δίκαιο-Ειδικό Μέρος, τ. Ι (2004) σ. 85επ _DIKAIO.indd 160

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ: Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο 161 δώσει όταν ζητηθεί. Ο θεματοφύλακας μπορεί να ζητήσει αμοιβή, μόνον όταν συμφωνηθεί ή συνάγεται από τις περιστάσεις (822ΑΚ). Είναι πολύ συχνή η σύναψη συμβάσεων παρακαταθήκης μεταξύ των θαμώνων-επισκεπτών ενός κέντρου διασκέδασης και του φορέα της επιχείρησης ή τρίτου, στους εκπροσώπους του οποίου παραδίδουν οι θαμώνες για φύλαξη τα οχήματά τους, τα πανωφόρια τους κ.λπ. 11. ΜΕΣΙΤΕΙΑ 33 Μεσιτεία είναι η σύμβαση με την οποία κάποιος υπόσχεται αμοιβή σε κάποιον άλλο (μεσίτη) για τη μεσολάβηση ή την υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη σύμβασης. Ο μεσίτης έχει δικαίωμα λήψεως αμοιβής μόνο αν η σύμβαση καταρτισθεί ως συνέπεια αυτής της μεσολάβησης ή υπόδειξης. Στις περιπτώσεις που καταρτίσθηκε προσύμφωνο, αλλά η οριστική σύμβαση ματαιώθηκε, ο μεσίτης έχει δικαίωμα να λάβει τη μισή αμοιβή. Μεσίτης αστικών συμβάσεων είναι το φυσικό πρόσωπο ή εμπορική εταιρεία που μεσολαβεί για τη σύναψη αστικών συμβάσεων, όπως η πώληση, η ανταλλαγή ακινήτων, η μίσθωση ακινήτων και η παραχώρηση ακινήτων με αντιπαροχή, ή υποδεικνύει ευκαιρία για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων (άρθρο 1 π.δ. 248/1993). Η μεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας, έναντι αμοιβής, για τη σύναψη των παραπάνω αμφοτεροβαρών συμβάσεων που αφορούν ακίνητα, επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπα που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν εγγραφεί στο οικείο επιμελητήριο, που αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (υπό την κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία του Υπουργού Εμπορίου). Συμφωνία για καταβολή μεσιτικής αμοιβής σε πρόσωπο που δεν είναι επαγγελματίας μεσίτης είναι άκυρη 34. Ο μεσίτης δεν δικαιούται να λάβει αμοιβή και για τους δυο συμβαλλόμενους. Η μεσιτεία για τη σύναψη γάμου («προξενητικό γάμου» με αμοιβή) είναι άκυρη (708ΑΚ). 12. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 35 Προκήρυξη είναι η μονομερής δικαιοπραξία με την οποία αυτός που προκηρύσσει αμοιβή για την εκτέλεση πράξης, ιδίως για την επίτευξη αποτελέσματος, οφείλει την αμοιβή σ αυτόν που την εκτέλεσε 709 εδ. α ΑΚ). Συνηθισμένη είναι η προκήρυξη επάθλου που πρόκειται να απονεμηθεί ύστερα από διαγωνισμό και δεσμεύει τον προκηρύξαντα μόνο αν περιέχει προθεσμία για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 33. Βλ. ιδίως Γ. Μαυρομάτης: Η μεσιτεία των αστικών συμβάσεων (2009), Απ. Γεωργιάδης Ενοχικό Δίκαιο-Ειδικό Μέρος, τ. ΙΙ (2007) σ. 88επ. 34. Βλ. ιδίως ΑΠ 190/2008, Αρμ 2009 σ Βλ. ιδίως Απ. Γεωργιάδης Ενοχικό Δίκαιο-Ειδικό Μέρος, τ. ΙΙ (2007) σ. 169 επ _DIKAIO.indd 161

19 162 MEΡΟΣ Β: Βασικά Στοιχεία Αστικού Δικαίου Οι προκηρύξεις επάθλων είναι ένα πολύ συνηθισμένο μέσο μάρκετινγκ. Η προκήρυξη μπορεί να ανακληθεί κατά το χρονικό διάστημα που δεν έχει περατωθεί η πράξη για την οποία έγινε, εκτός εάν ο προκηρύξας παραιτήθηκε από το δικαίωμα ανακλήσεως. Η ανάκληση πρέπει να γίνει με τον ίδιο τρόπο που έγινε η προκήρυξη ή με παραπλήσιο τρόπο ή με ιδιαίτερη ανακοίνωση 36. Προβλέπεται κατανομή (διαίρεση) της αμοιβής, εφόσον η πράξη έγινε από περισσότερους ταυτόχρονα (οπότε ο καθένας λαμβάνει ίσο τμήμα της προκηρυχθείσας αμοιβής) ή αν για την επίτευξη του αποτελέσματος συνετέλεσαν περισσότεροι (οπότε η προκηρυχθείσα αμοιβή κατανέμεται από τον προκηρύξαντα σ αυτούς κατά δίκαιη κρίση, ανάλογα με τη συμβολή του καθενός). Αν περισσότεροι του ενός εκτέλεσαν την πράξη, αλλά όχι ταυτόχρονα, την προκηρυχθείσα αμοιβή λαμβάνει αυτός που την εκτέλεσε πρώτος ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΚΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Εκτός από τις λεγόμενες «επώνυμες» μορφές συμβάσεων, τις οποίες αναφέρει ο Αστικός Κώδικας (δωρεά, πώληση κ.λπ.), η οικονομική ζωή έχει διαμορφώσει και άλλες συμβάσεις, οι οποίες έχουν μεγάλη σημασία και τυγχάνουν ευρείας εφαρμογής. Συνήθως, οι συμβάσεις αυτές έχουν χαρακτήρα μεικτό συνδυάζουν δηλαδή τη φύση και τα χαρακτηριστικά δύο ή και περισσότερων συμβάσεων του Αστικού Κώδικα. Ορισμένες από τις συμβάσεις αυτές διέπονται από τις ρυθμίσεις ειδικών νομοθετημάτων, ενώ άλλες ρυθμίζονται με τη συνδυασμένη εφαρμογή ρυθμίσεων του Αστικού Κώδικα για τις συμβάσεις. Τέτοιες σύγχρονες συμβάσεις που αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα στην οικονομική ζωή και ρυθμίζονται από ειδικά νομοθετήματα είναι οι εξής: Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 38, με την οποία ένα πιστωτικό ίδρυμα ή μια εταιρεία (εκμισθωτής), έχει την υποχρέωση να παραχωρήσει στον αντισυμβαλλόμενό της τη χρήση πράγματος (κινητού ή ακίνητου) για ορισμένο χρονικό διάστημα, με το δικαίωμα του μισθωτή να αγοράσει το μίσθιο πράγμα πριν ή κατά τη λήξη της σύμβασης. 36 Βλ. άρθρο 710ΑΚ. 37. Βλ. άρθρα ΑΚ. 38. Βλ. ιδίως Α. Βάρκα-Αδάμη: Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο (2009) σ. 187επ., της ιδίας: Μια συνοπτική θεώρηση της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, ΔΕΕ 1997 σ. 89επ., Γ. Βελέντζας: Δίκαιο της Οικονομίας ΙΙ (2007) σ. 102επ. Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης καθιερώθηκε στην Ελλάδα με τον ν. 1655/1986, ο οποίος τροποποιήθηκε με νεότερα νομοθετήματα (ν. 2367/1995,2250/1997, 2682/1999, 3483/2006) _DIKAIO.indd /11/2010 3:05:41 μμ

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ: Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο 163 Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) 39, με την οποία ο πράκτορας (τράπεζα ή ανώνυμη εταιρεία) αναλαμβάνει, με αμοιβή, την είσπραξη επιχειρηματικών απαιτήσεων του αντισυμβαλλομένου πελάτη της και τη διαχειριστική ή νομική παρακολούθησή τους. Συναφής με τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, αλλά με περιεχόμενο ειδικότερο, είναι η σύμβαση πώλησης επιχειρηματικής απαίτησης (forfaiting) 40, δηλαδή η σύμβαση με την οποία ένας εξαγωγέας πωλεί τις επιχειρηματικές απαιτήσεις του -οι οποίες προέρχονται από εξαγωγική δραστηριότητα και συνήθως ενσωματώνονται σε αξιόγραφα- στον αντισυμβαλλόμενό του (τράπεζα ή ειδική εταιρεία factoring). H σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης (time-sharing) 41, με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος (εκμισθωτής) αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρεί κατ έτος στον αντισυμβαλλόμενό του (μισθωτή) και για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση (3-60 έτη) τη χρήση τουριστικού καταλύματος και να του παρέχει συναφείς υπηρεσίες έναντι καταβολής του συμφωνημένου μισθώματος. Άλλες συμβάσεις με ιδιαίτερη σημασία για τον κλάδο των επιχειρήσεων και της διοίκησής του, που δεν διέπονται από ειδικά νομοθετήματα, αλλά ως μεικτές συμβάσεις διέπονται από τη συνδυασμένη εφαρμογή διατάξεων του Αστικού Κώδικα είναι οι εξής: Η σύμβαση διοίκησης επιχείρησης (σύμβαση management) 42, με την οποία ο επιχειρηματίας αναθέτει την οργάνωση και διοίκηση της επιχειρήσεώς του σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που καλείται διοικητής (manager) και διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία. Στη σύμβαση διοίκησης επιχειρήσεων τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την εντολή και τη σύμβαση έργου. Η σύμβαση διοίκησης επιχειρήσεων μπορεί να έχει ειδικό αντικείμενο, όπως λ.χ. την προώθηση πωλήσεων (marketing management), τη χρηματοδοτική διοίκηση (fi nance management) κ.λπ. 39. Βλ. ιδίως Α. Βάρκα-Αδάμη: Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο (2009) σ. 195επ., Γ. Βελέντζας: Δίκαιο της Οικονομίας ΙΙ (2007) σ. 129επ. Το ειδικό νομοθέτημα που διέπει τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων είναι ο ν. 1905/1990, που τροποποιήθηκε με τον ν. 2367/ Βλ. ιδίως Α. Βάρκα-Αδάμη: Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο (2009) σ. 203επ., Γ. Βελέντζας: Δίκαιο της Οικονομίας ΙΙ (2007) σ Η σύμβαση πώλησης επιχειρηματικών απαιτήσεων ρυθμίζεται από το ίδιο νομοθέτημα, με το οποίο ρυθμίζεται η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (ν. 1905/1990). 41. Βλ. ν. 1652/1986 και από τη σχετική βιβλιογραφία βλ. ιδίως Α. Βάρκα-Αδάμη: Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο (2009) σ. 205επ., Γ. Βελέντζας: Δίκαιο της Οικονομίας ΙΙ (2007) σ. 181επ. 42. Βλ. Α. Βάρκα-Αδάμη: Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο (2009) σ. 215επ _DIKAIO.indd /11/2010 3:05:41 μμ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Μ.Σ. Συνάντηση 5 η ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΩΡΕΑ - ΠΩΛΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Δωρεά Δωρεά είναι η σύμβαση με την οποία ο δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΩΡΕΑ 1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους... 1 2. Δωρεά, ανάκληση λόγω αποκτήσεως τέκνου... 3 3. Δωρεά υπό τρόπο, μη εκπλήρωση τρόπου, ανάκληση... 4 ΙΙ. ΠΩΛΗΣΗ 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014)

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα «Ασκήσεις Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (Εξετ. Περίοδος Σεπτεμβρίου 2014) Ζήτημα 1 ο 1) α) Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Β ορθά

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΨΙΛΟΝ 7 ΤΕΥΧΟΣ 131 (332) 5-11-2004 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1. Αρχές και πηγές Δικαίου Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΠΑΛΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΠΑΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΠΑΛΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ περί ΜΙΣΘΩΣΗΣ δύο (2) Γραφείων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η διακήρυξη μίσθωσης δύο (2) Γραφείων που ακολουθεί, θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω32ΞΩΡΜ-Υ5Ζ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Έννοια δικαίου... 1 2. Κανόνας δικαίου... 3 2.1 Έννοια κανόνα δικαίου... 3 2.2 Εφαρμογή κανόνα δικαίου... 4 2.3 Ερμηνεία κανόνα δικαίου...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι. ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Περιέχεται στα ΑΚ 496-946. Περιλαμβάνει κυρίως κανόνες που ρυθμίζουν τις επώνυμες συμβάσεις και άλλους γενεσιουργούς λόγους ενοχών. Αποδίδει προϊσχύσαν δίκαιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Θέμα: Ο Α, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας, είναι κύριος ενός οικοπέδου που βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ

Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 543 ΑΚ * Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ Ι. Προϋποθέσεις Η Οδηγία 1999/44/ΕΚ δεν προέβλεπε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις,

Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις, Οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στις επαγγελματικές μισθώσεις, Μεταβολές και επίδραση στις υφιστάμενες μισθώσεις. Γεώργιος Καλπακίδης, Προπτυχιακός φοιτήτης, Τµήµα Νοµικής, Ευρωπαϊκό Παν/µιο Κύπρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: α) Γρ. κ. Υπουργού β) Γρ. κ. Υφυπουργού γ) Γρ. κας Γεν. Γραμματέως

ΚΟΙΝ: α) Γρ. κ. Υπουργού β) Γρ. κ. Υφυπουργού γ) Γρ. κας Γεν. Γραμματέως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Κυριακοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ανώνυμος εταιρεία με τη επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ανώνυμος εταιρία χρηματοδοτικών μισθώσεων (στο εξής η ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 Τιμολόγηση Συναλλαγών 1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 25185/16-02-11 Ε. Τ. Α. Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ-41518 Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Φιλοφρόνηση, νομική δέσμευση... 1 2. Σχέση φιλοφροσύνης, αυτοδιακινδύνευση, απαλλακτική ρήτρα... 2 3. Σχέση φιλοφρονήσεως, αδικοπραξία, συντρέχον πταίσμα... 3 4. Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2011 ΑΔΑ: 4Α9Φ46ΨΖ2Ν-Ξ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210368-9042 και 210368-9043 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ρουσάκη Μ. Κούστα

Α. Ρουσάκη Μ. Κούστα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Απριλίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1041804/4022/819/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1092 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Α Γρ. Ι, Ι Ι ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 29 10 2014 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 10947 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας.

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χειρίστρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Επαναληπτικής Δημοπρασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Επαναληπτικής Δημοπρασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/νση : Κριάρη 40 (1 ος όροφος) Χανιά τ.κ.73135 Τηλ: 28213 41773 Fax:28213 41769 e-mail: schepitropi2@chania.gr Χανιά:08-11-12 Αριθμ. Πρωτ.:854

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Απλή Ετερόρρυθμη Εταιρεία Έννοια της ετερόρρυθμης εταιρείας κατά τον Ε.Ν.(Εμπορικό Νόμο) Σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 26 του Εμπορικού Νόμου ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η συσταινόμενη μεταξύ ενός ή πολλών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π Α Π Α Φ Ε Ι Ο ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ" Θεσσαλονίκη 23-8- 2013 Αριθ. Πρωτ. -727 - Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ- ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ- ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ = φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άστρος 14 2 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΩΣΣΕΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άστρος 14 2 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΩΣΣΕΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άστρος 14 2 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΩΣΣΕΤΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 1520 Τ.Κ. ΣΙΤΑΙΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: 22 001 Άστρος Πληρ: Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

478-480 ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

478-480 ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Άρθ. 478-480 Άρθρο 478. Υπόσχεση τρίτου προς τον οφειλέτη. Αν τρίτος υποσχέθηκε στον οφειλέτη ότι θα καταβάλει το χρέος του, σε περίπτωση αµφιβολίας ο δανειστής δεν αποκτά δικαίωµα από τη σύµβαση αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΕΝΦΙΑ

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΕΝΦΙΑ Θεσσαλονίκη 1-3-2016 Αριθ.πρωτ.219 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΕΝΦΙΑ Με αφορμή την σημερινή εκδήλωση του Συλλόγου Αθηνών για το ΕΝΦΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πρόλογος... 7

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πρόλογος... 7 Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Οι κανόνες δικαίου γενικά... 15 1.1 Έννοια και Στοιχεία του Δικαίου...15 1.2 Θετικό και Φυσικό Δίκαιο (Δικαιοσύνη)...17 1.3 Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο...17 1.4 Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 04/03/2015

NEXANS ΕΛΛΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 04/03/2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 1 Όροι Πωλήσεων Οι πωλήσεις της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΧΑΝS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.» (ΝΕΧΑΝS) διέπονται από τους εξής ουσιώδεις όρους, η αποδοχή των οποίων από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εξετάσεων Τελικής Εξεταστικής ΔΕΟ 10 Ακαδ. Έτος

Θέματα Εξετάσεων Τελικής Εξεταστικής ΔΕΟ 10 Ακαδ. Έτος Θέματα Εξετάσεων Τελικής Εξεταστικής ΔΕΟ 10 Ακαδ. Έτος 2013-2014 Υπάρχουν τέσσερα (4) θέματα και κάθε θέμα έχει δύο (2) ερωτήσεις. Θα πρέπει να απαντηθεί μία (1) ερώτηση από κάθε θέμα Όλα τα θέματα είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη. Ν 4146/2013: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Άρθρο 16 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. 1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 182/1999 (ΦΕΚ 171 Α / 25 Αυγούστου 1999)

Προεδρικό ιάταγµα 182/1999 (ΦΕΚ 171 Α / 25 Αυγούστου 1999) Προεδρικό ιάταγµα 182/1999 (ΦΕΚ 171 Α / 25 Αυγούστου 1999) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου 94/47/ΕΚ της 26 ης Οκτωβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Θέμα: «Δυνατότητες και τρόποι είσπραξης απαιτήσεων από συνδεδεμένους στην αποχέτευση»

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Θέμα: «Δυνατότητες και τρόποι είσπραξης απαιτήσεων από συνδεδεμένους στην αποχέτευση» ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΔΒ7ΩΞ0-ΔΜ5 Καναλλάκι:30-10-2015 Αριθμ. Πρωτ.:14238 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Λαμβάνοντας υπ όψιν: Την υπ αριθμ. 125/2015

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ"

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ" α. Έννοια του δικαίου 18 1. Ορισμός του δικαίου 18 2. Χαρακτηριστικά στοιχεία του δικαίου 18 3. Δίκαιο και ηθική 19 4. Δίκαιο και χρηστά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Διεύθυνση Λογιστικών Υπηρεσιών ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Τεύχος 5 από 5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 6 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 6 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1 Αριθ. Πρωτ. Γ31/3173 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 6 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1. Σύμφωνα με τον Α.Ν.1864/51

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 21/

Συνεδρίαση 21/ Συνεδρίαση 21/4.11.2011 Θέμα 2: Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα

Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα Η λειτουργία της εμπράγματης ασφάλειας Ο οφειλέτης η περιουσία του οποίου δεν επαρκεί για την ικανοποίηση όλων των δανειστών του μπορεί να ικανοποιήσει όποιον από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 14SYMV001875233 2014-02-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 22.374,00 Στη Χαλκίδα σήμερα την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 στο δημοτικό κατάστημα οδός Μεγασθένους και Ληλαντίων, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Π Ε Ρ Ι Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Η Σ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Σ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., με την υπ αριθ. 208/15.6.2016 ανακοίνωσή της που

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα