3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88"

Transcript

1 E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, Ν. 214/88 Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 214 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΕΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΣΟΚΟ- ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΘΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΉς ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Νοσηλευτικής και Συνοπτικός Μαιευτικής Νόμος του τίτλ 5 2 Εις τον παρόντα Νόμον, εκτός εάν από το κείμενον προκύπτη Ερμηνεία, διάφορος έννοια «Δημοκρατία» σημαίνει την Δημοκράτίαν της Κύπρου «εγγεγραμμένος αδειούχος εξ επαγγέλματος βοηθός ιδιωτικών κλινικών» σημαίνει βοηθόν ιδιωτικών κλινικών εγγεγραμμένον εις το δυνάμει του παρόντος Νόμου τηρούμενον Μητρώον Αδειούχων εξ επαγγέλματος Βοηθών Ιδιωτικών Κλινικών «εγγεγραμμένη μαία» σημαίνει μαίαν εγγεγραμμένη ν εις το δυνάμει του παρόντος Νόμου τηρούμενον Μηιρώον Μαιών «εγγεγραμμένος νοσοκόμος» σημαίνει εγγεγραμμένον νοσοκόμόν πρώτου επιπέδου ή εγγεγραμμένον νσσοκόμον δευτέρου επιπέδου «εγγεγραμμένος νοσοκόμος πρώτου επιπέδου» και «εγγεγραμμένος νοσοκόμος δευτέρου επιπέδου» σημαίνει νοσοκόμόν εγγεγραμμένον εις το δυνάμει του παρόντος Νόμου τηρούμενον Μητρώον Νοσοκόμων Πρώτου Επιπέδου ή Μητρώον Νοσοκόμων Δευτέρου Επιπέδου, αντιστοίχως «εγγεγραμμένος πρακτικός νοσοκόμος ή βοηθητικός νοσοκόμος» σημαίνει πρακτικόν ή βοηθητικόν νοσοκόμόν εγγεγραμμένον εις το δυνάμει του παρόντος Νόμου τηρούμενον Μητρώον Πρακτικών Νοσοκόμων και Βοηθητικών Νοσοκόμων «ειδική άδεια» σημαίνει άδειαν εκδιδομένην δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 23 «Έφορος» σημαίνει το πρόσωπον το διοριζόμενον υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου* «σπουδαστής νοσοκόμος» και «σπουδάστρια μαία» σημαίνει πρόσωπον εγγεγραμμένον εις την Νοσηλευτικήν Σχολήν του Υπουργείου Υγείας, ή εις οιανδήποτε άλλην σχολήν ανεγνωρισμένη ν εν Κύπρω διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, και εκπαιδευόμενον εν αυτή ως νοσοκόμος ή μαία, αντιστοίχως

2 Συμβούλιον Νοσηλευτικής. τ ε λ ο ύ μ ε ν ο ν ε κ Ν. 214/ «Συμβούλιον» σημαίνει το διά του άρθρου 3 καθιδρυόμενον Συμβούλιον Νοσηλευτικής και Μαιευτικής τηρουμένων όμως των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 10 «Σύνδεσμος» σημαίνει τον διά του άρθρου 15 καθιδρυόμενον Παγκύπριον Σύνδεσμον Νοσοκόμων «Υπουργός», σημαίνει τον Υπουργόν Υγείας. ΜΕΡΟΣ II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 3. (1) Καθιδρύεται Συμβούλιον Νοσηλευτικής και Μαιευτικής απο _ (α) Πέντε εγγεγραμμένων νοσοκόμων πρώτου επιπέδου κατεχόντων θέσιν εις την δημοσίαν υπηρεσίαν της Δημοκρατίας, εκ των οποίων είς δέον να προέρχεται από την νοσηλευτικήν εκπαίδευσιν, είς από την γενικήν νοσηλευτικήν, είς από την ψυχιατρικήν νοσηλευτικήν, μία να είναι εγγεγραμμένη μαία και είς να είναι επισκέπτης υγείας* (β) τεσσάρων εγγεγραμμένων νοσοκόμων πρώτου επιπέδου υποδεικνυομένων υπό του Συνδέσμου, απάντων διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου: Νοείται ότι διά την πρώτη ν συγκρότηση» του Συμβουλίου τα κατά την παράγραφον (β) διοριζόμενα μέλη του Συμβουλίου, επιλέγονται μεταξύ των εγγεγραμμένων νοσοκόμων πρώτου επιπέδου και κατέχουν την θέσιν των μέχρι του διορισμού των δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 16 υποδεικνυομένων προσώπων. (2) Το Συμβούλιον εκλέγει έν εκ των μελών αυτού ως Πρόεδρον διά μυστικής ψηφοφορίας. (3) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου, υποχρεούμενος να το πράξη τη αιτήσει τριών μελών του Συμβουλίου, και προεδρεύει αυτών, εν περιπτώσει δε απουσίας του Προέδρου τα παριστάμενα μέλη εκλέγουν έν εξ αυτών όπως προεδρεύση της συνεδριάσεως. (4) Ο Πρόεδρος και τέσσαρα έτερα μέλη ή εάν ο Πρόεδρος δεν είναι παρών οιαδήποτε πέντε μέλη του Συμβουλίου αποτελούν απαρτίαν. (5) Το Συμβούλιον αποφασίζει διά πλειοψηφίας των παρόντων μελών του, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή αναλόγως της περιπτώσεως ο Προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει δευτέραν ή νικώσαν ψήφον. (6) Εν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου ή ετέρου μέλους του Συμβουλίου, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, τηρούμενης της υπό του εδαφίου (1) προβλεπομένης συνθέσεως του Συμβουλίου, να διορίση έτερον πρόσωπον ίνα ενεργή ως Πρόεδρος ή μέλος, αναλόγως της περιπτώσεως, εν όσω διαρκεί η τοιαύτη απουσία ή το κώλυμα. (7) Το Συμβούλιον δύναται να ενεργή ανεξαρτήτως χηρείας οιασδήποτε θέσεως αυτού. (8) Το Συμβούλιον ρυθμίζει, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, τα της συγκλήσεο>ς των συνεδριάσεων αυτού, την κατ' αυτάς ακολουθούμενη ν διαδικασίαν και την τήρησιν πρακτικών. (9) Τα μέλη του Συμβουλίου ενασκούσι το λειτούργημα των διά περίοδον δύο ετών από της ημερομηνίας του διορισμού των. (10) Άπαντα τα μέλη του Συμβουλίου δύνανται να παραιτηθώσι της θέσεως των διά της υποβολής εγγράφου παραιτήσεως προς τον Υπουργόν.

3 3559 Ν. 214/88 (11) Εάν το υπό εξέτασιν υπό του Συμβουλίου θέμα αφορά εγγραφή ν ή πειθαρχικήν διαδικασίαν εναντίον νοσοκόμου δευτέρου επιπέδου της γενικής ή ψυχιατρικής νοσηλευτικής, τότε,συμμετέχει μετά δικαιώματος ψήφου εις το Συμβούλιον, επιπροσθέτως προς τα κατά το εδάφιον (ί) του παρόντος άρθρου μέλη του Συμβουλίου, και είς νοσοκόμος δευτέρου επιπέδου της γενικής ή, αναλόγως της περιπτώσεως, της ψυχιατρικής νοσηλευτικής, διοριζόμενος υπό του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκαστος δυνάμει του παρόντος εδαφίου διορισμός ισχύει διά περίοδον δύο ετών. Ο διοριζόμενος δύναται να παραιτηθή της θέσεως του διά της υποβολής εγγράφου παραιτήσεως προς τον Υπουργόν. / ΜΕΡΟΣ III ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 4. (1) Ο Έφορος τηρεί Εγγραφή εις (α) Μητρώον Νοσοκόμων Πρώτου Επιπέδου εν τω καθωρισμένω ITO**»* κ τυπώ αποτελούμε νον (ι) εξ ενός μέρους περιλαμβάνοντος τα ονόματα των εγγεγραμμένων νοσοκόμων πρώτου επιπέδου γενικής νοσηλευτικής (ιι) εξ ενός μέρους περιλαμβάνοντος τα ονόματα των εγγεγραμμένων νοσοκόμων πρώτου επιπέδου ψυχιατρικής νοσηλευτικής (ιιι) εκ τοιούτων άλλων μερών ως ήθελε καθορισθή. (β) Μητρώον Νοσοκόμων Δευτέρου Επιπέδου εν τω καθωρισμένω τύπω αποτελούμενον (ι) εξ ενός μέρους περιλαμβάνοντος τα ονόματα των εγγεγραμμένων νοσοκόμων δευτέρου επιπέδου γενικής νοσηλευτικής (ιι) εξ ενός μέρους περιλαμβάνοντος τα ονόματα των εγγεγραμμένων νοσοκόμων δευτέρου επιπέδου ψυχιατρικής νοσηλευτικής (ιιι) εκ τοιούτων άλλων μερών ως ήθελε καθορισθή. (γ) Μητρώον Μαιών εν τω καθωρισμένω τύπω περιλαμβάνον τα ονόματα απασών των εγγεγραμμένων μαιών, (δ) Μητρώον Αδειούχων εξ επαγγέλματος Βοηθών Ιδιωτικών Κλινικών εν τω καθωρισμένω τύπω αποτελούμενον ^ (ι) εξ ενός μέρους περιλαμβάνοντος τα ονόματα των εγγεγραμμένων Αδειούχων εξ επαγγέλματος Βοηθών Ιδιωτικών Κλινικών οι οποίοι πληρούν τας προϋποθέσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 10 (ιι) εξ ενός μέρους περιλαμβάνοντος τα ονόματα των εγγεγραμμένων Αδειούχων εξ επαγγέλματος Βοηθών Ιδιωτικών Κλινικών οι οποίοι πληρούν τας προϋποθέσεις του εδαφίου (2) του άρθρου 10 (ιιι) εκ τοιούτων άλλων μερών, ως ήθελε καθορισθή. Νοείται ότι έκαστον των ως άνω μερών δύναται να υποδιαιρήται εις τμήματα, ως ήθελε καθορισθή. (ε) Μητρώον εν τω καθωρισμένω τύπω περιλαμβάνον τα ονόματα απάντων των Πρακτικών. Νοσοκόμων και Βοηθητικών Νοσοκόμων οι οποίοι πληρούν τας προϋποθέσεις του εδαφίου (4) του άρθρου 10*

4 Γνοκττοποίησις αλλαγής διευθύνσεως. Δημοσίευσις Αντιγράφων των Μητρώων. Άσκησις Νοσηλευτικής ή Μαιευτικής. Ν. 214/ (2) Η εγγραφή προσώπου εις Μητρώον ή μέρος Μητρώου δεν αποκλείει την εγγραφήν του εις έτερον Μητρώον ή μέρος Μητρώου εάν ικανοποιούνται οι προς τούτο απαιτούμενοι όροι εγγραφής. (3) Ο Έφορος τηρεί ενημερωμένα άπαντα τα Μητρώα διενεργών εις αυτά τας αναγκαίας μεταβολάς αναφορικώς προς την διεύθυνσιν ή τα προσόντα των εγγεγραμμένων προσώπων και απαλείφων εκ του οικείου Μητρώου το όνομα παντός προσώπου το οποίον απεβίωσεν ή έπαυσε να κατέχη τα απαιτούμενα προς εγγραφήν προσόντα ή του οποίου το όνομα δέον όπως διαγραφή εκ του οικείου Μητρώου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 5. (1) Οσάκις πρόσωπον εγγεγραμμένον εις Μητρώον αλλάζη διεύ^ θυνσιν, οφείλει να γνωστοποιή αμελλητί εις τον Έφορον την νέαν αυτού διεύθυνσιν. (2) Ο Έφορος δύναται να καλέση δι' επιστολής αποστελλόμενης εις την εν τω οικείω Μητρώω αναγραφομένην διεύθυνσιν, παν εγγεγραμμένον πρόσωπον όπως γνωστοποίηση εις αυτόν την τυχόν νέαν διεύθυνσιν του και εάν ουδεμία απάντησις ληφθή εντός εξ μηνών από της αποστολής της επιστολής, ο Έφορος δύναται, τη εγκρίσει του Συμβουλίου, να απάλειψη εκ του Μητρώου το όνομα του τοιούτου προσώπου. (3) Παν πρόσωπον του οποίου το όνομα απαλείφεται συμφώνως προς το εδάφιον (2) του παρόντος άρθρου έκ τίνος Μητρώου δύναται να ζητήση επανεγγραφήν του ονόματος του διά της υποβολής αιτήσεως προς τούτο και εν τοιαύτη περιπτώσει ο Έφορος προβαίνει εις την επανεγγραφήν, εάν ο αιτών εξακολουθή να κατέχη τα απαιτούμενα δι' εγγραφήν προσόντα. 6. Εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους δέον όπως δημοσιεύεται υπό του Εφόρου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας πλήρως ενημερωμένος κατάλογος των εγγεγραμμένων εις έκαστον Μητρώον προσώπων και αντίτυπον της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας του έτους κατά το οποίον εδημοσιεύθη ο τελευταίος κατάλογος αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξιν εις πάσαν νομική ν διαδικασίαν περί του ότι τα εν αυτή κατονομαζόμενα πρόσωπα είναι εγγεγραμμένοι νοσοκόμοι, εγγεγραμμένοι μαίαι ή αδειούχοι εξ επαγγέλματος, βοηθοί ιδιωτικών κλινικών ή πρακτικοί νοσοκόμοι ή βοηθητικοί νοσοκόμοι, αναλόγως της περιπτώσεως, και η απουσία εκ τοιούτου αντιτύπου του ονόματος οιουδήποτε προσώπου αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξιν ότι το τοιούτο πρόσωπον δεν είναι εγγεγραμμένον: Νοείται ότι, εν περιπτώσει προσώπου όπερ ενεγράφη εις το οικείον Μητρώον μετά την ως είρηται τελευταίαν δημοσίευσιν, πιστοποιητικόν υπογεγραμμένο ν υπό του Συμβουλίου αποτελεί απόδειξιν ότι το τοιούτο πρόσωπον είναι εγγεγραμμένος νοσοκόμος, εγγεγραμμένη μαία ή αδειούχος εξ επαγγέλματος, βοηθός ιδιωτικών κλινικών ή πρακτικός νοσοκόμος ή βοηθητικός νοσοκόμος, αναλόγως της περιπτώσεως. 7. (1) Ουδέν πρόσωπον δύναται να ενάσκηση την νοσηλευτικήν ή μαιευτικήν εκτός εάν είναι (α) εγγεγραμμένος νοσοκόμος πρώτου επιπέδου και ενασκή την κατηγορίαν νοσηλευτικής η οποία αναφέρεται εις το μέρος του Μητρώου εις το οποίον είναι εγγεγραμμένος ή εγγεγραμμένη μαία, αναλόγως της περιπτώσεως (β) εγγεγραμμένος νοσοκόμος δευτέρου επιπέδου και ενασκή την κατηγορίαν νοσηλευτικής η οποία αναφέρεται εις το μέρος του

5 356! Ν. 214/88 (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) Μητρώου εις το οποίον είναι εγγεγραμμένος και εφ' όσον ενασκεί ταύτη ν υπό την επίβλεψιν εγγεγραμμένου νοσοκόμου πρώτου επιπέδου ή εγγεγραμμένου πρακτήρος ιατρού σπουδαστής νοσοκόμος ή σπουδάστρια μαία, εφ' όσον ενασκεί την νοσηλευτικήν ή μαιευτικήν, αναλόγως της περιπτώσεως, υπό την επίβλεψιν εγγεγραμμένου νοσοκόμου πρώτου επιπέδου ή εγγεγραμμένης μαίας, αντιστοίχως, ή εγγεγραμμένου πρακτήρος ιατρού και συμφώνως και εν τη εκτελέσει εκπαιδευτικών προγραμμάτων της σχολής εις ην φοιτά απηλλαγμένον της εγγραφής εις Μητρώο ν δυνάμει του άρθρου 12" κάτοχος ειδικής αδείας εγγεγραμμένος πρακτήρ ιατρός εγγεγραμμένος αδειούχος εξ επαγγέλματος βοηθός ιδιωτικών κλινικών, εφ' όσον ενασκεί νοσηλευτικήν υπό την επίβλεψιν εγγεγραμμένου πρακτήρος ιατρού ή εγγεγραμμένου νοσοκόμου πρώτου επιπέδου ή εγγεγραμμένης μαίας (η) εγγεγραμμένος Πρακτικός Νοσοκόμος ή Βοηθητικός Νοσοκόμος. (2) Ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων εμποδίζει οιονδήποτε πρόσωπον να εκτελή, υπό την επίβλεψιν εγγεγραμμένου πρακτήρός ιατρού ή εγγεγραμμένου νοσοκόμου πρώτου επιπέδου ή εγγεγραμμένης μαίας, βοηθητικά καθήκοντα, τα οποία δεν αποτελούν άσκησιν νοσηλευτικής εν τη εννοία του παρόντος Νόμου, όπως η μέτρησις θερμοκρασίας, πιέσεως και σφυγμών, ο καθαρισμός της κλίνης και του δαπέδου του δωματίου του ασθενούς, η επιμέλεια της προσωπικής καθαριότητος του ασθενούς, η γενική καθαριστής του χειρουργείου, των χειρουργικών εργαλείων και του ιματισμού χειρουργείου, ή άλλα παρόμοιας φύσεως απλά βοηθητικά καθήκοντα. 8. (1) Παν πρόσωπον δικαιούται να εγγραφή εις το Μητρώον Νοσοκόμων Πρώτου Επιπέδου, εάν ικανοποιή το Συμβούλιον ότι (α) Συνεπλήρωσε το εικοστόν έτος της ηλικίας του (β) είναι καλού χαρακτήρος (γ) είναι πολίτης της Δημοκρατίας: (δ) Νοείται ότι πρόσωπον καίτοι μη ον πολίτης της Δημοκρατίας, εφ' όσον κατέχει τα εν τω παρόντι άρθρω αναφερόμενα προσόντα, εγγράφεται τη υποβολή αιτήσεως εγγραφής υποβαλλομένης εις το Συμβούλιον, εάν τούτο πεισθή περί της γνησιότητος της αιτήσεως αυτού και εάν πληροί τας κάτωθι προϋποθέσεις: (α) Ετέλεσε μετά πολίτου της Δημοκρατίας έγκυρον πολιτικόν ή θρησκευτικόν γάμον, όστις και υφίσταται κατά την ημέραν της υποβολής και της εγκρίσεως της αιτήσεως του, και (β) έχει την συνήθη αυτού διαμονήν εν Κύπρω: Νοείται περαιτέρω ότι το Συμβούλιον δύναται να διάταξη την διαγραφήν ονόματος προσώπου τινός εκ του Μητρώου, εάν πεισθή ότι αι ως άνω αναφερόμενοι προϋποθέσεις έπαυσαν να υφίστανται κατέχει πιστοποιητικόν ή δίπλωμα νοσηλευτικής χορηγούμενον υπό της Νοσηλευτικής Σχολής του Υπουργείου Υγείας ή Εγγραφή εις το Μητρώον Νοσοκόμων Πρώτου ή Δευτέρου Επιπέδου.

6 Ν. 214/ οιασδήποτε ετέρας σχολής, κολλεγίου ή ιδρύματος όπερ ήθελε κηρυχθή διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν εισηγήσεως του Συμβουλίου, ως ανεγνωρισμένον προσόν διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου: Νοείται ότι, εφ' όσον πρόκειται διά πιστοποιητικόν ή δίπλωμα νοσηλευτικής σχολής, κολλεγίου ή ιδρύματος του εξωτερικού, τούτο κηρύσσεται ως ανεγνωρισμένον προσόν, ως ανωτέρω, υπό την προϋπόθεσιν ότι αναγνωρίζεται εξ ίσου εις την χώραν εις την οποίαν ανήκει η εν λόγω σχολή, κολλέγιον ή ίδρυμα (ε) δεν έχει διαγραφή το όνομα του εκ του εν λόγω Μητρώου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14(1)(α) του παρόντος Νόμου. (2) Παν πρόσωπον δικαιούται να εγγραφή εις το Μητρώον Νοσοκόμων Δευτέρου Επιπέδου, εάν ικανοποιή το Συμβούλιον ότι (α) Συνεπλήρωσε το δέκατον όγδοον έτος της ηλικίας του (β) είναι καλού χαρακτήρος (γ) είναι πολίτης της Δημοκρατίας: Νοείται ότι πρόσωπον καίτοι μη ον πολίτης της Δημοκρατίας, εφ' όσον κατέχει τα εν τω παρόντι άρθρω αναφερόμενα προσόντα, εγγράφεται τη υποβολή αιτήσεως εγγραφής υποβαλλομένης εις το Συμβούλιον, εάν τούτο πεισθή περί της γνησιότητος της αιτήσεως αυτού και εάν πληροί τας κάτωθι προϋποθέσεις: (α) Ετέλεσε μετά πολίτου της Δημοκρατίας έγκυρον πολιτικόν ή θρησκευτικόν γάμον, όστις και υφίσταται κατά την ημέραν της υποβολής και της εγκρίσεως της αιτήσεως του, και (β) έχει την συνήθη αυτού διαμονήν εν Κύπρω: Νοείται περαιτέρω ότι το Συμβούλιον δύναται να διάταξη την διαγραφήν ονόματος προσώπου τινός εκ του Μητρώου, εάν πεισθή ότι αι ως άνω αναφερόμενοι προϋποθέσεις έπαυσαν να υφίστανται (δ) κατέχει πιστοποιητικόν ή δίπλωμα νοσηλευτικής χορηγούμενον υπό της Νοσηλευτικής Σχολής του Υπουργείου Υγείας το οποίον το καθιστά ικανόν διά την άσκησιν πρακτικών νοσηλευτικών καθηκόντων ή χορηγούμενον υφ' οιασδήποτε ετέρας σχολής, κολλεγίου ή ιδρύματος όπερ ήθελε κηρυχθή διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν εισηγήσεως του Συμβουλίου, ως ανεγνωρισμένον προσόν διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου: Νοείται ότι, εφ' όσον πρόκειται διά πιστοποιητικόν ή δίπλωμα νοσηλευτικής σχολής, κολλεγίου ή ιδρύματος του εξωτερικού, τούτο κηρύσσεται ως ανεγνωρισμένον προσόν, ως ανωτέρω, υπό την προϋπόθεσιν ότι αναγνωρίζεται εξ ίσου εις την χώραν εις την οποίαν ανήκει η εν λόγω σχολή, κολλέγιον ή ίδρυμα* (ε) δεν έχει διαγραφή το όνομα του εκ του εν λόγω Μητρώου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου Ι4(1)(α) του παρόντος Νόμου.

7 3563 Ν. 214/88 (3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) και της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2), το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται εις εξαιρετικός περιπτώσεις, τη. εισηγήσει του Συμβουλίου, να επιτρέψη τη εγγραφήν εις το σχετικόν Μητρώον παντός προσώπου το οποίον, καίτοι δεν είναι πολίτης της Δημιοκρατίας, κατέχει τα λοιπά προσόντα τα οποία αναφέρονται εις τα ως είρηται εδάφια, διά τοιαύτην περίοδον ως το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν εν εκάστη περιπτώσει καθορίσει. 9. (1) Παν πρόσωπον δικαιούται να εγγραφή εις το Μητρώον Μαιών, εάν ικανοποιή το Συμβούλιον ότι (α) Συνεπλήρωσε το εικοστόν έτος της ηλικίας του (β) είναι καλού χαράκτηρος (γ) είναι πολίτης της Δημοκρατίας: Νοείται ότι πρόσωπον καίτοι μη ον πολίτης της Δημοκρατίας, εφ' όσον κατέχει τα εν τω παρόντι άρθρω αναφερόμενα προσόντα, εγγράφεται τη υποβολή αιτήσεως εγγραφής υποβαλλομένης εις το Συμβούλιον, εάν τούτο πεισθή περί της γνησιότητος της αιτήσεως αυτού και εάν πληροί τας κάτωθι προϋποθέσεις: (α) Ετέλεσε μετά πολίτου της Δημοκρατίας έγκυρον πολιτικόν ή θρησκευτικόν γάμον, όστις και υφίσταται κατά την ημέραν της υποβολής και της εγκρίσεως της αιτήσεως του, και (β) έχει την συνήθη αυτού διαμονήν εν Κύπρω: Νοείται περαιτέρω ότι το Συμβούλιον δύναται να διάταξη την διαγραφήν ονόματος προσώπου τινός εκ του Μητρώου, εάν πεισθή ότι αι ως άνω αναφερόμεναι προϋποθέσεις έπαυσαν να υφίστανται (δ) κατέχει πιστοποιητικό ν ή δίπλωμα μαιευτικής χορηγούμενον υπό της Νοσηλευτικής Σχολής του Υπουργείου Υγείας ή ετέρας σχολής, κολλεγίου ή ιδρύματος όπερ ήθελε κηρυχθή διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν εισηγήσεως του Συμβουλίου, ως ανεγνωρισμένον προσόν διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου: Νοείται ότι εφ* όσον πρόκειται διά πιστοποιητικόν ή δίπλωμα νοσηλευτικής σχολής, κολλεγίου ή ιδρύματος του εξωτερικού, τούτο κηρύσσεται ως ανεγνωρισμένον προσόν, ως ανωτέρω, υπό την προϋπόθεσιν ότι αναγνωρίζεται εξ ίσου εις την χώραν εις την οποίαν ανήκει η εν λόγω σχολή, κολλέγιον ή ίδρυμα* (ε) δεν έχει διαγραφή το όνομα του εκ του εν λόγω Μητρώου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14(1)(α) του παρόντος Νόμου. (2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται εις εξαιρετικός περιπτώσεις, τη εισηγήσει του Συμβουλίου, να επιτρέψη την εγγραφήν εις το Μητρώον Μαιών παντός προσώπου το οποίον, καίτοι δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας, κατέχει τα λοιπά προσόντα τα αποία αναφέρονται εις το ως είρητάι εδάφιον, διά τοιαύτην περίοδον ως το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν εν εκάστη περιπτώσει καθορίσει. Εγγραφή εις το Μητρώον Μαιών.

8 Εγγραφή εις το Μητρώον Αδειούχων' εξ επαγγέλματος Βοηθών Ιδιωτικών Κλινικών και το Μητρώον Πρακτικών Νοσοκόμων και Βοηθητικών Νοσοκόμων. Ν. 214/ {1) Παν πρόσωπον δικαιούται να εγγραφή εις το Μητρώον Αδειούχων εξ Επαγγέλματος Βοηθών Ιδιωτικών Κλινικών, εάν ικανοποιή το Συμβούλιο ν ότι (α) (β) (γ) (δ) Συνεπλήρωσε το εικοστόν έτος της ηλικίας του είναι καλού χαράκτη ρος είναι πολίτης της Δημοκρατίας: Νοείται ότι πρόσωπον καίτοι μην ον πολίτης της Δημοκρατίας, εφ' όσον κατέχει τα εν τω παρόντι άρθρω αναφερόμενα προσόντα, εγγράφεται τη υποβολή αιτήσεως εγγραφής υποβαλλομένης εις το Συμβούλιον, εάν τούτο πεισθή περί της γνησιότητος της αιτήσεως αυτού και εάν πληροί τας κάτωθι προϋποθέσεις: (α) (β) Ετέλεσε μετά πολίτου της Δημοκρατίας έγκυρον πολιτικόν ή θρησκευτικόν γάμον, όστις και υφίσταται κατά την ημέραν της υποβολής και της εγκρίσεως της αιτήσεως του, και έχει την συνήθη αυτού διαμόνήν εν Κύπρω: Νοείται περαιτέρω ότι το Συμβούλιον δύναται να διάταξη την διαγραφήν ονόματος προσώπου τινός εκ του Μητρώου, εάν πεισθή ότι αι ως άνω αναφερόμενοι προϋποθέσεις έπαυσαν να υφίστανται έχει ασκήσει εις την πράξιν κατά κύριον επάγγελμα, νοσηλευτικήν ή μαιευτικήν υπό την επίβλεψιν εγγεγραμμένου πρακτήρος ιατρού, ή εγγεγραμμένου νοσοκόμου πρώτου επιπέδου ή εγγεγραμμένης μαίας αποδεδειγμένως διά συνεχή περίοδον τουλάχιστον τριών ετών αμέσως προ της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου: Νοείται ότι Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται να προβλέψωσιν περί υποχρεώσεως παντός προσώπου εγγραφόμενου δυνάμει του παρόντος εδαφίου να παρακολούθηση τοιαύτα μορφωτικά μαθήματα, ως ήθελε καθορισθή και/ή να παρακαθήση επιτυχώς εις εξετάσεις, ως ήθελε καθορισθή. * (ε) δεν έχει διαγραφή το όνομα του εκ του εν λόγω Μητρώου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14(1)(α) του παρόντος Νόμου. (2) Παν πρόσωπον το οποίον ικανοποιεί το Συμβούλιον ως* εν τω εδαφίω (1) προνοείται, αλλά η χρονική περίοδος η αναφερομένη εν τη παραγράφω (δ) του εδαφίου (1) είναι μεγαλύτερα των δέκα ετών, δεν υπόκειται εις τας προνοίας του εν λόγω εδαφίου περί παρακολουθήσεως μορφωτικών μαθημάτων και ή παρακαθήσεως εις εξετάσεις, δύναται, όμως, προαιρετικώς να παρακολούθηση τα τοιαύτα μαθήματα. (3) Παν πρόσωπον το οποίον πληροί τας προϋποθέσεις του εδαφίου (1) θα εγγράφηται εις το Πρώτον Μέρος του Μητρώου Αδειούχων εξ επαγγέλματος Βοηθών Ιδιωτικών Κλινικών το προνοούμενον υπό της υποπαραγράφου (ι) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, και παν πρόσωπον πληρούν τας προϋποθέσεις του εδαφίου (2) θα εγγράφηται εις το Δεύτερον Μέρος του ιδίου Μητρώου το προνοούμενον υπό της υποπαραγράφου (ιι) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 4.

9 'ί565 Ν. 214/88 (4) Παν πρόσωπον δικαιούται να εγγραφή εις το Μητρώον Πρακτικών Νοσοκόμων και Βοηθητικών Νοσοκόμου το προνοούμενον υπό της παραγράφου (ε) του εδαφίου (Ί) του άρθρον 4, εάν ικανοποίηση το Συμβούλιον ότι κατά την ημερομηνίαν δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου ήτο Πρακτικός Νοσοκόμος ή Βοηθητικός Νοσοκόμος και κατείχεν οργανικήν θέσιν η οποία κατά την ως άνω ημερομηνίαν εμφαίνεται εις τον Κρατικόν Προϋπολογισμών. (5) Πάσα αίτησις διά εγγραφή ν εις το Μητρώον Αδειούχων ες επαγγέλματος Βοηθών Ιδιωτικών Κλινικών ή το Μητρώον Πρακτικών Νοσοκόμων και Βοηθητικών Νοσοκόμων δέον όπως υποβληθή εις τον Έφορον εντός περιόδου τριών μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου. (6)(α) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, αναφορά εις Συμβούλιον αναφορικώς προς αδειούχους εξ επαγγέλματος βοηθούς ιδιωτικών κλινικών ή πρακτικούς νοσοκόμους ή βοηθητικούς' νοσοκόμους σημαίνει το Συμβούλιον το καθιδρυόμενον δυνάμει του παρόντος εδαφίου και αποτελούμενον (ι) εξ ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας υποδεικνυομένου υπό του Υπουργού ο οποίος και θα ενεργή ως Πρόεδρος* (ιι) εκ δύο εγγεγραμμένων νοσοκόμων πρώτου επιπέδου υποδεικνυομένων υπό του Συνδέσμου, (ιιι) εξ ενός εκπροσώπου του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου υποδεικνυομένου υπ'αυτού (ιν) εξ ενός προσώπου έχοντος νομικήν κατάρτισιν υποδεικνυομένου υπό του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας, απάντων διοριζομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου (β) Ο Πρόεδρος και τρία έτερα μέλη ή εάν ο Πρόεδρος δεν είναι παρών οιαδήποτε τέσσαρα μέλη του Συμβουλίου του καθιδρυομένου δυνάμει του παρόντος εδαφίου αποτελούν απαρτίαν (γ) Αι διατάξεις των εδαφίων (3) και (5) έως (10) του άρθρου 3 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, επί του Συμβουλίου του καθιδρυομένου δυνάμει του παρόντος εδαφίου. 11. Πάσα αίτησις διά εγγραφήν εις το Μητρώον Νοσοκόμων Πρώτου ή Δευτέρου Επιπέδου ή το Μητρώον Μαιών ή δι* έκδοσιν ειδικής αδείας δέον όπως υποβάλληται εις Έφορον όστις θα θέτη ταύτη ν ενώπιον του Συμβουλίου και το Συμβούλιον, αφού αποφασίση επί του θέματος, θα κοινοποιή την απόφασίν του εις τον Έφορον προς εκτέλεσιν. 12. Ανεξαρτήτως των εν τοις άρθροις 8 και 9 διαλαμβανομένων παν πρόσωπον, όπερ επισκέπτεται την Δημοκρατίαν κατόπιν προσκλήσεως ή τη αιτήσει του Υπουργού Υγείας διά να εκτέλεση οιανδήποτε εργασίαν εν τη ιδιότητι αυτού ως νοσοκόμου ή μαίας, δικαιούται να ενάσκηση την νοσηλευτικήν ή μαιευτικήν άνευ εγγραφής και άνευ αδείας ασκήσεως επαγγέλματος μόνον εν σχέσει προς την εργασίαν ταύτην, διά τοιαύτην περίοδον και υπό τοιούτους όρους ως το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν επιβάλει. 13. Πάσα καταχώρησις εν οιωδήποτε Μητρώω, ήτις αποδεικνύεται προς ικανοποίησιν του Συμβουλίου ότι επετεύχθη διά δόλου ή ψευδούς παραστάσεως, διαγράφεται εκ του τοιούτου Μητρώου και πάσα καταχώρησις αποδεικνυομένη ως εσφαλμένη διορθούται: Νοείται ότι δέον όπως εντίθηται εν τω Μητρώω και υπογράφηται υπό του Προέδρου του Συμβουλίου σημείωσις αναφορικώς προς τους λόγους πάσης τοιαύτης διαγραφής ή διορθώσεως. Αίτησις εγγραφής εις Μητρώον. Απαλλαγή εκ της εγγραφής: Δόλιαι ή εσφαλμένοι καταχωρήσεις.

10 Ν. 214/ Πειθαρχικά αδικήματα. ΜΕΡΟΣ IV ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 14. (1) Εάν εγγεγραμμένος νοσοκόμος, εγγεγραμμένη μαία ή εγγεγραμμένος αδειούχος εξ επαγγέλματος^ βοηθός ιδιωτικών κλινικών ή εγγεγραμμένος πρακτικός νοσοκόμος ή βοηθητικός νοσοκόμος ή κάτοχος ειδικής αδείας καταδικασθή δι' οιονδήποτε ποινικόν αδίκημα όπερ, κατά την γνώμην του Συμβουλίου, ενέχει ηθικήν αισχρότητα ή είναι, κατά την γνώμην του Συμβουλίου, ένοχος επονειδίστου ή ανέντιμου ή ασυμβιβάστου προς το επάγγελμα διαγωγής, το Συμβούλιον δύναται (α) (β) (γ) (δ) να διάταξη την διαγραφήν του ονόματος του εκ του οικείου Μητρώου ή του δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 23 τηρουμένου καταλόγου* να απαγόρευση την άσκησιν του επαγγέλματος του νοσοκόμου ή της μαίας ή του αδειούχου εξ επαγγέλματος βοηθού ιδιωτικών κλινικών ή Πρακτικού Νοσοκόμου ή Βοηθητικού Νοσοκόμου διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον το έν έτος' να δίατάξη τον νοσοκόμον ή την μαίαν ή τον εγγεγραμμένον αδειούχον εξ επαγγέλματος βοηθόν ιδιωτικών κλινικών ή εγγεγραμμένον Πρακτικόν Νοσοκόμον ή Βοηθητικόν Νοσοκόμον να καταβάλη οιονδήποτε ποσόν μη υπερβαίνον τας πεντακόσιας λίρας να επίπληξη τον νοσοκόμον ή την μαίαν ή τον εγγεγραμμένον αδειούχον εξ επαγγέλματος βοηθόν ιδιωτικών κλινικών ή τον εγγεγραμμένον Πρακτικόν Νοσοκόμον ή Βοηθητικόν Νοσοκόμον. (2) Η έναρξις της διαδικασίας προς επιβολήν οιασδήποτε των εν τω εδαφίω (1) προνοουμένων ποινών δύναται να γίνη (α) (β) (γ) υπό του Συμβουλίου αυτεπαγγέλτως: υπό του Συμβουλίου του Παγκυπρίου Συνδέσμου Νοσοκόμων τη αιτήσει, κατόπιν αδείας του Συμβουλίου, οιουδήποτε προσώπου έχοντος παράπονον εκ της διαγωγής του νοσοκόμου ή της μαίας ή τ_ου εγγεγραμμένου αδειούχου εξ επαγγέλματος βοηθού ιδιωτικών κλινικών ή του εγγεγραμμένου Πρακτικού Νοσοκόμου ή βοηθητικού Νοσοκόμου. (3) Το Συμβούλιον εν τη διεξαγωγή ερεύνης δυνάμει του παρόντος άρθρου κέκτηται τας αυτάς εξουσίας και διεξάγει ταύτην κατά τον αυτόν ως έγγιστα τρόπον ως δικαστήριον συνοπτικής διαδικασίας. (4) Πάσα απόφασις του Συμβουλίου έν τη ενασκήσει της πειθαρχικής δικαιοδοσίας του θα λογίζηται ως διάταγμα δικαστηρίου ασκούντος συνοπτικήν διαδικάσίαν και θα εκτελήται κατά τον αυτόν τρόπον ως και διάταγμα του δικαστηρίου τούτου. (5) Εις το Συμβούλιον, κατά την ενάσκησιν της πειθαρχικής δικαιοδοσίας του, μετέχει πρόσωπον έχον νομική ν κατάρτισιν οριζόμενον υπό του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας. ΜΕΡΟΣ V ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ Παγκύπριος 15. Καθιδρύεται Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσοκόμων συγκείμενος εξ Σύνδεσμος απάντων των εγγεγραμμένων νοσοκόμων πρώτου επιπέδου, των ασκού Νοσοκομων.. Λ *, ντων το επάγγελμα εν τη Δημοκρατία.

11 3567 Ν. 214/ (.1) Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, ουχί βραδύ- Συμβούλιον τερον των τεσσάρων μηνών από της ενάρξεως τηο ισνύος του παρόντος Παγκυπριου Νομού, και ο ίΐροεόρος του Συμβουλίου του Ιΐαγκυπριου Συνδέσμου Νοσοκόμων. Νοσοκόμων, ουχί βραδύτερον της 31ης Ιανουαρίου εν εκάστω δευτέρω επομένω έτει συγκαλεί τακτική ν γενικήν συνέλευσιν απάντων των εγγεγραμμένων νοσοκόμων πρώτου επιπέδου των ασκούντων το επάγγελμα εν τη Δημοκρατία εις χρόνον και τόπον καθοριζόμενον υπ" αυτού. (2) Περί της εις το εδάφιον (1) αναφερομένης γενικής συνελεύσεως αποστέλλεται εις άπαντα τα δικαιούμενα, όπως παρασχώσιν εις ταύτην και ψηφίσωσιν, πρόσωπα πρόσκλησις αναφέρουσα τον τόπον και χρόνον της τοιαύτης συνελεύσεως. Η τοιαύτη ιςρόσκλησις αποστέλλεται ουχί περισσότερον των δέκα τεσσάρων και ουχί ολιγώτερον των οκτώ ημερών από της ημερομηνίας της,συνελεύσεως: Νοείται ότι τυχαία παράλειψις αποστολής προσκλήσεως εις νοσοκόμον ή η υπό τίνος νοσοκόμου μη λήψις τοιαύτης προσκλήσεως δεν καθιστά άκυρους τας εργασίας της τοιαύτης συνελεύσεως: Νοείται περαιτέρω ότι αντί της ως άνω αναφερομένης αποστολής προσκλήσεων δύναται να γίνη δημοσίευσις εις δύο τουλάχιστον ημερησίας πρωινός εφημερίδας τηρούμενης της ως άνω εν τω παρόντι εδαφίω αναφερομένης προθεσμίας. (3) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Συνδέσμου ή, εν περιπτώσει απουσίας ή ανικανότητος αυτού ή μη υπάρχοντος Προέδρου, μέλος οριζόμενον υπό της γενικής συνελεύσεως προεδρεύει της συνελεύσεως, τεσσαράκοντα δε εγγεγραμμένοι νοσοκόμοι πρώτου επιπέδου, προσωπικώς παρόντες, συνιστώσιν απαρτίαν: Νοείται ότι, εάν εντός ημισείας ώρας από της καθωρισμένης ώρας δεν σχηματισθή απαρτία, η συνέλευσις αναβάλλεται διά την αυτήν ώραν και ημέραν της επομένης εβδομάδος και εις τον αυτόν τόπον, οπότε είκοσι νοσοκόμοι παρόντες συνιστώσιν απαρτίαν. (4) Αι αποφάσεις εφ' απάντων των θεμάτων λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των παρόντων και ψηφιζόντων νοσοκόμων, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον. (5) Η τακτική γενική συνέλευσις του Συνδέσμου προβαίνει μεταξύ άλλων εις την εκλογήν: (α) Επτά εγγεγραμμένων νοσοκόμων πρώτου επιπέδου οίτινες θα αποτελώσι το Συμβούλιον του Παγκυπριου Συνδέσμου Νοσοκόμων (β) τεσσάρων εγγεγραμμένων νοσοκόμων πρώτου επιπέδου διά να εκπροσωπώσι τον Σύνδεσμον εις το Συμβούλιον: Νοείται ότι εν περιπτώσει κενώσεως καθ' οιονδήποτε τρόπον της θέσεως εις το Συμβούλιον μέλους υποδεικνυομένου δυνάμει της παραγράφου (β) το Συμβούλιον του Συνδέσμου υποδεικνύει προς το Υπουργικόν Συμβούλιον διά διορισμόν εις την κενωθείσαν θέσιν τον επιλαχόντα κατά την ως άνω εκλογήν εάν υπάρχη ή, εν περιπτώσει μη υπάρξεως επιλαχόντος, έτερον εγγεγγ ραμμένο ν νοσοκόμον πρώτου επιπέδου, όστις θα κατέχη την θέσιν μέχρι της λήξεως της θητείας του μέλους εις την θέσιν του οποίου διωρίσθηγ

12 Ν. 214/ Διαδικασία και λήψις αποφάσεων υπο του Συμβουλίου του Παγκυπρίου Συνδέσμου Νοσοκόμων. 'Εκτακτος γενική συνέλευσις. Συνδρομή εις τον Σΰνδεσμον. 17. (1) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου του Συνδέσμου διαρκεί μέχρι της διενεργείας των επομένων εκλογών. (2) Το Συμβούλιον του Συνδέσμου εκλέγει εκ των ιδίων αυτού μελών τον Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, Γραμματέα και τον Ταμίαν αυτού. (3) Πέντε μέλη του Συμβουλίου του Συνδέσμου αποτελούσιν απαρτίαν. (4) Αι αποφάσεις του Συμβουλίου του Συνδέσμου λαμβάνονται κατά πλεισψηφίαν των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδριάσεως κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον. (5) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Συνδέσμου συγκαλεί τας συνεδριάσεις του τοιούτου Συμβουλίου και οφείλει να συγκάλεση συνεδρίασιν τη εγγράφω αιτήσει τριών τουλάχιστον μελών αυτού, εν τη οποία καθορίζονται οι σκοποί της τοιαύτης συνεδριάσεως, και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού εις τας οποίας παρευρίσκεται και, τούτου απόντος ή κωλυομένου, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος και, εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος τούτου, τα παρόντα μέλη εκλέγουσιν ένα εξ αυτών δια να προεδ ρεύση. (6) Το Συμβούλιον του Συνδέσμου ρυθμίζει τας εργασίας αυτού, τα της συγκλήσεως των συνεδριάσεων αυτού και την κατά τας συνεδριάσεις ακολουθητέαν διαδικασίαν. 18. (1) Το Συμβούλιον του Συνδέσμου συγκαλεί έκτάκτον γενικήν συνέλευσιν του Συνδέσμου, οσάκις κρίνη τούτο σκόπίμον ή υποχρεωτικώς τη εγγράφω αιτήσει του ενός τετάρτου των μελών του Συνδέσμου και εν πάση περιπτώσει ουχί ολιγότερων των είκοσι. (2) Εάν το Συμβούλιον του Συνδέσμου εντός τριάκοντα ημερών από της υποβολής της τοιαύτης αιτήσεως δεν προβή εις την προσήκουσαν σύγκλησιν της τοιαύτης συνελεύσεως, τεσσαράκοντα νοσοκόμοι εκ των υποβαλόντων την αίτησιν δύνανται να συγκαλέσωσιν έκτάκτον γενικήν συνέλευσιν. (3) Η αίτησις εκθέτει τον σκοπόν της τοιαύτης συνελεύσεως, υπογράφεται δε υπό των υποβαλόντων ταύτην. (4) Αι διατάξεις των εδαφίων (2), (3), πλην της επιφυλάξεως αυτού, και (4) του άρθρου 16 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, επί πάσης γενικής συνελεύσεως συγκαλουμένης δυνάμει του παρόντος άρθρου. (5) Εάν εντός ημισείας ώρας από της καθωρισμένης ώρας δεν σχηματισθή απαρτία, η έκτακτος γενική συνέλευσις διαλύεται. 19. (1) Το Συμβούλιον του Συνδέσμου δύναται να επιβάλη επί των εγγεγραμμένων νοσοκόμων πρώτου επιπέδου ετησίαν συνδρομήν, το ύψος της οποίας καθορίζεται υπό της τακτικής γενικής συνελεύσεως του Συνδέσμου. (2) Συνδρομή πληρωτέα δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να διεκδικηθή δι' αγωγής και να εισπραχθή ως χρέος οφειλόμενον προς το συμβούλιον του Συνδέσμου και, άνευ επηρεασμού της υποχρεώσεως αυτού προς πληρωμήν της τοιαύτης συνδρομής, ουδείς νοσοκόμος δικαιούται να προσέλοη εις οιανδήποτε συνέλευσιν του συνδέσμου συγκαλόυμένην δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή να είναι υποψήφιος δι' εκλογήν εις το Συμβούλιον του Συνδέσμου, εκτός εάν πλήρωση πρώτον την δυνάμει του παρόντος Νόμου πληρωτέαν υπ' αυτού συνδρομήν.

13 3569 Ν. 214/ Το Συμβούλιον του Συνδέσμου εξετάζει τα κατωτέρω αναφερόμενα θέματα και προβαίνει εις τοιαύτας ενεργείας επ' αυτών, ως ήθελε θεωρήσει σκόπιμον: (α) Προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος (β) καταρτίζει οιασδήποτε επιτροπάς διά την καλυτέραν εκτέλεσιν των αρμοδιοτήτων του* (γ) μεριμνά διά την προαγωγήν και βελτίωσιν του επιπέδου της 1 νοσηλευτικής και της υγείας εν τη Δημοκρατία (δ) επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις επί της κειμένης νομοθεσίας της αφορώσης εις το επάγγελμα του νοσοκόμου (ε) ασκεί την διαχείρισιν της περιουσίας του Συνδέσμου (στ) συμμετέχει εις το Διεθνές Συμβούλιον Νοσοκόμων και εις οιανδήποτε άλλην διεθνή οργάνωσαν. ΜΕΡΟΣ VI. ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 21. Όστις (α) Διά ψευδών ή δολίων παραστάσεων προκαλεί ή αποπειράται να προκαλέση την εγγραφήν εαυτού ή οιουδήποτε ετέρου προσώπου εις το Μητρώον Νοσοκόμων Πρώτου ή Δευτέρου Επιπέδου ή εις το Μητρώον Μαιών ή εις το Μητρώον αδειούχων εξ επαγγέλματος Βοηθών Ιδιωτικών Κλινικών ή εις το Μητρώον Πρακτικών Νοσοκόμων και Βοηθητικών Νοσοκόμων ή τον τηρούμενον δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 23 κατάλογον, (β) εσκεμμένος και ψευδώς παριστά εαυτόν ώς εγγεγραμμένον νοσοκόμον πρώτου ή δευτέρου επιπέδου ή εγγεγραμμένην μαίαν ή εγγεγραμμένον αδειούχον εξ επαγγέλματος Βοηθόν Ιδιωτικών Κλινικών ή εγγεγραμμένον ΤΙρακτικόν Νοσοκόμον ή Βοηθητικόν Νοσοκόμον ή κάτοχον ειδικής αδείας ή λαμβάνει ή χρησιμοποιεί οιονδήποτε τίτλον, όνομα, χαράκτη ριστικόν ή προσθήκην δι'ης συνάγεται τούτο, (γ),, ασκεί ή μετέρχεται την νοσηλευτικήν ή μαιευτική ν κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου, (δ) ων εγγεγραμμένος νοσοκόμος τιρώτου ή δευτέρου επιπέδου ή εγγεγραμμένη μαία ή εγγεγραμμένος αδειούχος εξ επαγγέλματος Βοηθός ιδιωτικών Κλινικών ή εγγεγραμμένος Πρακτικός Νοσοκόμος ή Βοηθητικός Νοσοκόμος ή κάτοχος ειδικής αδείας και, ενώ του απηγορευθη η άσκησις του επαγγέλματος, κατά την διάρκειαν της τοιαύτης απαγορεύσεως ασκεί η μετέρχεται την νοσηλευτικήν ή μαιευτικήν, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας λίρας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας. 22. (1) Το Υπσυργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς δημοσιευόμενους εν τη επίσημω εφημερίδι της Δημοκρατίας διά την ρύθμισιν παντός θέματος όπερ δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού και διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου. Αρμοδιότητες του Συμβουλίου τουσυνδέσμου. Ποινικά αδικήματα και ποιναί. Κανονισμοί

14 ^ Ν. 214/ (2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητος των διατάξεων του εδαφίου (1), Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να (α) ρυθμίζωσι την δεοντολογίαν του επαγγέλματος του νοσοκόμου, της μαίας και του αδειούχου εξ"επαγγέλματος βοηθού ιδιωτικής κλινικής (β) ρυθμίζωσι την άσκησιν της πειθαρχικής εξουσίας του Συμβουλίου, την λειτουργίαν του κατά την άσκησιν αυτής, την ενώπιον του διαδικασίαν και τον τρόπον λήψεως των αποφάσεων του* (γ) καθορίζωσι τα υπό του παρόντος Νόμου προνοούμενα τέλη (δ) προνοώσι διά την διατήρησιν και βελτίωσιν του επιπέδου της νοσηλευτικής και μαιευτικής εν τη Δημοκρατία* (ε) προνοώσι διά την λειτουργίαν, οργάνωσιν και λειτουργίαν της Νοσηλευτικής Σχολής του Υπουργείου Υγείας και ιδία διά τον καθορισμόν των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τους όρους εισδοχής των σπουδαστών, την εκλογήν, την πειθαρχίαν, αξιολόγηση*, εξέτασιν, παροχήν πιστοποιητικών ή διπλωμάτων καθώς και τον καθορισμόν μορφωτικών μαθημάτων και εξέτασιν των αδειούχων εξ επαγγέλματος βοηθών ιδιωτικών κλινικών και σ,τιδήποτε άλλο σχετικόν ή παρεμφερές θέμα. Διαφύλαξις. 23. (1) Παν πρόσωπον, όπερ κατά την ημερρμηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου (α) ήτο εγγεγραμμένον εις το υπό του άρθρου 4(1)(αχι) του καταργηθέντος Νόμου προβλεπόμενον γενικόν μέρος του Μητρώου Νοσοκόμων, εγγράφεται εις το υπό του άρθρου 4(1)(α)(ι) προβλεπόμενον μέρος του Μητρώου Νοσοκόμων Πρώτου Επιπέδου (β) ήτο εγγεγραμμένον εις το υπό του άρθρου 4(1)(α)(ιι) του καταργηθέντος Νόμου προβλεπόμενον συμπληρωματικό ν μέρος του Μητρώου Νοσοκόμων, εγγράφεται εις το υπό του άρθρου 4(ί)(αχιι) προβλεπόμενον μέρος του Μητρώου Νοσοκόμων Πρώτου Επιπέδου (γ) ήτο εγγεγραμμένον εις το υπό του άρθρου 4(1)(α)(ιιι) του καταργηθέντος Νόμου προβλεπόμενον συμπληρωματικόν μέρος του Μητρώου Νοσοκόμων, εγγράφεται εις το υπό του άρθρου 4(1)(α)(ι) προβλεπόμενον μέρος του Μητρώου Νοσοκόμων Πρώτου Επιπέδου (δ) ήτο εγγεγραμμένον εις το υπό του άρθρου 4(1)(α)(ιν) του καταργηθέντος Νόμου προβλεπόμενον συμπληρωματικόν μέρος του Μητρώου Νοσοκόμων, εγγράφεται εις το υπό του άρθρου 4(1)(β)(ι) ή 4(1)(β)(ιι) προβλεπόμενον μέρος του Μητρώου Νοσοκόμων Δευτέρου Επιπέδου, αναλόγως των προσόντων αυτού* (ε) ήτο εγγεγραμμένον εις το υπό του άρθρου 4(1)(β) του καταργηθέντος Νόμου προβλεπόμενον Μητρώον Μαιών, εγγράφεται εις το υπό του άρθρου 4(1)(γ) προβλεπόμενον Μητρώον Μαιών. (2) Ο Έφορος, εάν του δοθώσι προς τούτο οδηγίαι υπό του Συμβουλίου, εκδίδει ειδικήν άδειαν νοσοκόμου ή μαίας εις οιονδήποτε πρόσωπον όπερ κατείχε τοιαύτην άδειαν δυνάμει του άρθρου 10 του καταργηθέντος Νόμου, και ο Έφορος θα τηρή, δημοσιεύη και αναθεωρή κατάλογον των ούτως ειδικώς αδειούχων προσώπων κατά τον αυτόν τρόπον, ως προνοείται διά τα Μητρώα.

15 3571 Ν. 214/88. (3) Εν τω παρόντι άρθρω «καταργηθείς Νόμος» σημαίνει τον διά άρθρου 24 καταργούμενον περί Νοσοκομίας και Μαιευτικής Νόμον. 24. (1) Ο περί Νοσοκομίας και Μαιευτικής Νόμος καταργείται. (2) Άπαντες οι Κανονισμοί οι εκδοθέντες, τα Διατάγματα τα εκδοθέντα και οι διορισμοί οι γενόμενοι, δυνάμει του διά του εδαφίου (1) καταργηθέντος Νόμου, λογίζονται ως εκδοθέντες, εκδοθέντα ή γενόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα ισχύωσι καθ' ην έκτασιν δεν είναι αντίθετοι προς τον παρόντα Νόμον. 25. (1) Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι εις ημερομηνίσ.ν ορισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως αυτού δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της. Δημοκρατίας: Νοείται ότι η ως προείρηται ημερομηνία δεν δύναται να ορισθή αργότερον των έξ μηνών από της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου εις την έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας. του Κεφ ίου Κατάργησις Κεφ του ' Εναρξις ισχύος.

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.E., Παρ. Ι, Αρ. 2338, 22.7.88 Ν. 132/88 Ο περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόµος του 1988 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Πρώτον Eισαγωγικαί διατάξεις

Μέρος Πρώτον Eισαγωγικαί διατάξεις Εκλογικός νόμος Μέρος Πρώτον o Eισαγωγικαί διατάξεις Συνοπτικός τίτλος Ερμηνεία Μέρος εύτερον o Eκλογικαί περιφέρειαι Μέρος Τρίτον o ικαίωμα του εκλέγειν Kτήσις δικαιώματος Στέρησις του δικαιώματος Άσκησις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 24/72, 15/78, 88/87, 194/91, 16(Ι)/95, 94(Ι)/95, 100(Ι)/95, 5(Ι)/97, 139(Ι)/99, 10(Ι)/2000, 84(I)/2001, 108(I)/2004, 253(I)/2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 90/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρον 1ον. Σύστασις Επωνυμία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρον 1ον. Σύστασις Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρον 1ον Σύστασις Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείον με έδραν τας Αθήνας και υπό την επωνυμίαν «ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 29/77 Ο περί Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόµος του 1977 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρο 62 Νομ. 1566/1985 (ΦΕΚ Α' 67) οι διατάξεις του νόμου αυτού εγαρμόζονται ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 774 3 Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: της 13-2-36 Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπόψη τον Νόμον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟΝ. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΥΚΗΤΑΙΜΙΑΣ ΑΠΟ Trichosporon asashii ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑ- ΣΤΑΛΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ ΤΗΣ ΜΕΘ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟΝ. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΥΚΗΤΑΙΜΙΑΣ ΑΠΟ Trichosporon asashii ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑ- ΣΤΑΛΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ ΤΗΣ ΜΕΘ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ 1ου τόμου, 2ου τεύχους (1956) ACTA MICROBIOLOGICA (Χ + 7) ΕΚΔΟΤΩΝ H E L L E N I C A ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Κ.Δ. Αθηνών Αριθμός Άδειας 217/1988

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 559/77 Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 1956 υπογραφείσης συμβάσεως επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (C.M.R.) και του Πρωτοκόλλου υπογραφής (ΦΕΚ 78/Α/12-03-77)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ O περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Eπίσημη Eφημερίδα της Kυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Aριθμός 7 (I) του 1998 NOMOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο(Ι): 28.11.86 29.10.99 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία. Τυπώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1

Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1 Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών 1 [ όπως κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585 της 27/29 Σεπτεμβρίου 1945 : περί κυρώσεως του εν Αγίω Φραγκίσκω υπογραφέντος Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών (ΦΕΚ Α 242) και τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 1/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1990 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 702 Ν. 41(Ι)/95 Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191)

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) Αρθρο 0 Α.Ν. 1846 14/21 Ιουνίου 1951 (Α 179). Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Κατά το άρθρον 37 ΝΔ 2961/1954 (Α 197): "Καταργείται

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α ) (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε)

Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α ) (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε) Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α ) (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε) Οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις σημειώνονται ως εξής: α) Π.Δ. 294/1980 (ΦΕΚ 81 Α ) β) Π.Δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184 Α ) γ) Π.Δ. 188/1985 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα