ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 74/2015 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΑΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ» ΣΑΤΑ ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΑΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥσελ. 1

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Το παρόν τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Οικοδοµικών Εργασιών, αποτελεί συµβατικό τεύχος σύµφωνα µε το οποίο θα εκτελεστεί το έργο και έχει συνταχθεί µε σκοπό να συµπεριλάβει όλες τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Θεσµοθετηµένα Εναρµονισµένα Πρότυπα, για όλες τις εργασίες και τα ενσωµατούµενα υλικά του έργου. Το παρόν τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση ΙΠΑ /ΟΙΚ /273/ του Υπουργείου Α.Α. ΥΠΟ.ΜΕ. Ι. η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2221/Β/ , µε θέµα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ηµόσια Έργα». Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείµενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαµβάνονται στο θεµατολόγιο αυτών εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hen) που έχουν θεσπισθεί µε τις σχετικές ΚΥΑ. Η ενσωµάτωση στο έργο υλικών µε σήµανση CE είναι επιβεβληµένη, ανεξαρτήτως αν τα άρθρα του Συµβατικού Τιµολογίου, η Τ.Σ.Υ. και οι λοιπές Συµβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι. Επισηµαίνεται ότι στη σειρά ισχύος των Συµβατικών Τευχών, το Τιµολόγιο Μελέτης προηγείται των Προδιαγραφών, οπότε σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρµογή τα αναγραφόµενα στο Περιγραφικό Τιµολόγιο Μελέτης του έργου. ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, µε ΕΤΕΠ Στο µέρος αυτό, όλα τα άρθρα (Επίσηµα και Νέα) του Τιµολογίου Μελέτης του έργου, αντιστοιχίζονται µε τον κωδικό των ΕΤΕΠ. Για τα Νέα άρθρα (Σχετικά) για τα οποία δεν υπάρχει ΕΤΕΠ, αντιστοιχίζονται στο Μέρος Β µε Συµπληρωµατικές Προδιαγραφές. ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ (ΣΧΕΤΙΚΑ) Στο µέρος αυτό περιλαµβάνονται, οι Συµπληρωµατικές Προδιαγραφές (ΣΠ) για τα Νέα άρθρα (Σχετικά) για τα οποία δεν υπάρχει ΕΤΕΠ. ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Στο µέρος αυτό περιλαµβάνεται ο Πίνακας των Θεσµοθετηµένων Εναρµονισµένων Προτύπων, για τα προϊόντα τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δοµικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας και οφείλουν να συµµορφώνονται µε τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν µεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστηµα Τυποποίησης και φέρουν την σήµανση CE. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΑΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥσελ. 2

3 ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, µε ΕΤΕΠ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ. ΤΙΜ. ΚΩ. ΝΕΤ Κωδ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501' + Ι. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΟΜΑ Α Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ηµιβραχώδες Ο Ο Α Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο εντός Ο Ο Α του ορίου των γενικών εκσκαφών Κατασκευή στρώσης άµµου σκύρων µεταβλητού πάχους Ο Ο Α23 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm Προσαρµογή στάθµης υφισταµένου φρεατίου επί ανακατασκευαζοµένου πεζοδροµίου ΟΙΚ Υ Ρ Ο Ο Β85 Γεωϋφασµα µη υφαντό βάρους 155 gr/m ΟΙΚ Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µή Υ Ρ 4.05 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΑΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥσελ. 3

4 ΟΜΑ Α Β : ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/ ΟΙΚ Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/ ΟΙΚ Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ Καµπύλοι ξυλότυποι απλής καµπυλότητας ΟΙΚ Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C ΟΙΚ (S500s) Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. οµικά πλέγµατα B500C (S500s) ΟΙΚ Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα Ο Ο Β C16/ Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα µε τη βάση τους. Ο Ο Β ΟΜΑ Α Γ : ΙΚΤΥΑ (Υ ΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) Κατά ΕΛΟΤ Πίλαρ οδοφωτισµού είκοσι αναχωρήσεων ΗΛΜ Αγωγός από σωλήνα PVC ονοµαστικής πίεσης 6 atm Φ Αγωγός από σωλήνα PVC ονοµαστικής πίεσης 6 atm Φ Αγωγός από σωλήνα PVC ονοµαστικής πίεσης 6 atm Φ ΠΡΣ Η2.2.1 ΠΡΣ Η2.2.3 ΠΡΣ Η2.2.5 Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm ΗΛΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΑΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥσελ. 4

5 Καλώδια τύπου E1VVU, R, S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V µε µόνωση από µανδύα PVC. ιατοµής 3 x 1,5 mm² Καλώδια τύπου E1VVU, R, S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V µε µόνωση από µανδύα PVC. ιατοµής 3 x 2,5 mm² ΗΛΜ ΗΛΜ Ράβδοι γειώσεως χάλκινοι Φ 14, 1,5µ Φωτιστικό επί ιστού, µαζί µε τον ιστό, στεγανό (ΙP65) µε LEDs συνολικής ισχύος 40W και ενσωµατωµένο LED driver ΣΧ ΑΤΗΕ 9342 ΣΧ. ΗΛΜ Φωτιστικό στεγανό (IP67) ενδοδαπέδιας τοποθέτησης µε συµµετρική δέσµη φωτισµού διατοµής Ψ235mm, µε LEDs συνολικής ισχύος 6W και ενσωµατωµένο LED driver ΣΧ. ΗΛΜ Φωτιστικό up & down light επίτοιχης τοποθέτησης, στεγανό (IP65), µε δύο λαµπτήρες HITTC CRI 35W και ένα φακό διαπλάτυνσης της δέσµης (wide lens). ΟΜΑ Α Γ : ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΧ. ΗΛΜ Επενδύσεις κατασκευών µε πελεκητή πέτρα Κίτρο 35εκ ΣΧ. ΟΙΚ & Επιστρώσεις µε βοτσαλωτό σκυρόδεµα πάχους 810εκ.και δύο διαφορετικών χρωµατισµών. Επιστρώσεις µε έγχρωµες πλάκες τσιµέντου 40 cm Οδηγοί τυφλών ΣΧ ΟΙΚ ΣΧ ΟΙΚ ιαµόρφωση σταµπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων ΟΙΚ ΟΜΑ Α Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η' ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Ξύλινοι σκελετοί για µή φέρουσες οροφές και στέγες. Από ξυλεία ελάτου πριστή ΟΙΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΑΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥσελ. 5

6 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm ΟΙΚ ΟΜΑ Α ΣΤ: ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών µε βερνικόχρωµα δύο ΟΙΚ συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου. Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξύλινων επιφανειών ΟΙΚ Κατασκευή ξύλινων καθιστικών επί βάσεως από σκυρόδεµα και επένδυση πέτρας Κιτρο χωρίς πλάτη ΣΧ ΟΙΚ ,ΟΙΚ 43.56, OIK Κάδος από µεταλλικά ελάσµατα ΠΡΣ Β11.12 ΙΙ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΜΑ Α Α: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση ΠΡΣ Γ1 χλοοτάπητα Ανάµιξη κηπευτικού χώµατος και άµµου ποταµού ΠΡΣ Γ ΟΜΑ Α Β: ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ένδρα κατηγορίας ΠΡΣ Θάµνοι κατηγορίας Θ ΠΡΣ Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α ΠΡΣ Ποώδη πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π ΠΡΣ Προµήθεια κηπευτικού χώµατος ΟΜΑ Α Γ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m ΠΡΣ Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΑΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥσελ. 6

7 Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m Ε Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,70 x 0,70 x 0,70 m Ε Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών Ε Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου lt Ε Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 151 lt 300 lt Ε Υποστήλωση δέντρων Για µήκος πασσάλου πάνω 2,50 m Ε ΟΜΑ Α : ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ6 ατµ Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 20 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ6 ατµ Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 25 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ6 ατµ Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 32 Αγωγός από σωλήνα PVC ονοµαστικής πίεσης 6 atm Φ 110 Φίλτρα άµµου, ονοµαστικής πίεσης 8 atm, απλού θαλάµου, Φ 1 1/2'' Η Η Η Η Η7.6.1 Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος Η Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές Η Με µηχανισµό ρύθµισης πίεσης. Φ 1'' Οικιακός προγραµµατιστής ρεύµατος Η Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 10" ηλεκτροβανών Η Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 30Χ40 cm, 4 ηλεκτροβανών Η Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 50Χ60 cm, 6 ηλεκτροβανών Η Στεγανό κουτί για προγραµµατιστές Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 10Χ1, Η Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΑΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥσελ. 7

8 ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ (ΣΧΕΤΙΚΑ) Άρθρο Σχ ΑΤΗΕ 9342 Ράβδοι γειώσεως χάλκινοι Φ 14, 1,5µ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 Γείωση από επιχαλκωµένη, µε χαλύβδινο πυρήνα, ράβδο, δηλαδή προµήθεια και έµπηξη στο έδαφος µιάς γειώσεως µήκους 1,5µ και διαµέτρου Φ 14 µε όλα τα µικρουλικά που χρειάζονται, κολλάρα γειώσεως κλπ. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ράβδου 1,5. Άρθρο Σχ ΗΛΜ Φωτιστικό επί ιστού, µαζί µε τον ιστό, στεγανό (ΙP65) µε LEDs συνολικής ισχύος 40W και ενσωµατωµένο LED driver. (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ103) Φωτιστικό σώµα ασύµµετρης κατανοµής φωτισµού προς τα κάτω (συµφώνα µε τους νοµούς κατά της φωτορυπανσης) κυλινδρικής µορφής, διατοµής 250, από χυτό αλουµίνιο EN AB47100 και εξηλασµένο αλουµίνιο ΕΝ AW6060, απαλλαγµένο από προσµίξεις χαλκού βαµµένο σε τρία στάδια και µε διπλό στρώµα ως εξής: 1ο ΣΤΑ ΙΟ: Χηµική επεξεργασία (µέθοδος BONDERITE) για καθαρισµό του αλουµινίου από ξένα στοιχεία. 2ο ΣΤΑ ΙΟ : Προπολυµερισµός. Εφαρµογή εποξικού βερνικιού για µέγιστη αντοχή στην οξείδωση και καλύτερη πρόσφυση της βαφής. 3οΣΤΑ ΙΟ: Πολυµερισµός και βαφή µε πολυεστήρικη πούδρα ιδιαίτερα ανθεκτικής στην ακτινοβολία UV (δεν ξεθωριάζει) και την διάβρωση ακόµα και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Επιπλέον, το φωτιστικό περιλαµβάνει ανταυγαστήρα από γυαλιστερό αλουµίνιο καθαρότητας 99,98% και διαχυτη από θερµοανθεκτικό γυαλί πάχους 8mm, ο όποιος συγκρατείται στο σώµα του φωτιστικού µε ανοξείδωτες βίδες ασφάλειας. Το φωτιστικό φέρει adaptor για την τοποθέτηση του σε κορυφή ιστού µε άνω απόληξη διατοµής ø 76mm και είναι προκαλωδιωµενο µε εύκαµπτο καλώδιο για την τροφοδοσία του, το όποιο στο ελεύθερο άκρο του φέρει στεγανό IP68 fast connector, έχει ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΑΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥσελ. 8

9 Α.Τ ενσωµατωµένο led driver και παρεµβυσµα σιλικόνης. Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά: ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ II. ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ IK09. ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΡ65. O ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει εκτός από τις τεχνικές προδιαγραφές του προς έγκριση φωτιστικού και τα απαραίτητα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν και να βεβαιώνουν αυτές τις προδιαγραφές (ISO κατασκευάστριας εταιρίας 9001:2008 κ.λ.π. σύµφωνα µε τις οδηγίες του επιβλέποντα). Μαζί µε το φωτιστικό περιλαµβάνονται λαµπτήρες 18 Accent leds 40W, 4200K Warm White, 240V. Ο ιστός είναι µεταλλικός, κυλινδρικής διατοµής Ø102mm, µε υπέργειο ύψος 4,15µ (συνολικό 4,70µ) περίπου, κατάλληλος για πάκτωση και κατασκευασµένος από γαλβανισµένο χάλυβα S235JR (Fe360B), σύµφωνα µε το πρότυπο UNI EN 10025, πάχους 3mm. Φέρει απόληξη ύψους 150mm και διατοµής Ø76mm. Είναι βαµµένος µε πολυµερισµό και διπλή στρώση βαφής µε πολυεστήρικη πούδρα ιδιαίτερα ανθεκτικής στην ακτινοβολία UV (δεν ξεθωριάζει) και την διάβρωση ακόµα και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Το βάθος πάκτωσης θα είναι 0,50µ. ενώ η βάση πάκτωσης θα έχει διαστάσεις 1*1*0,7µ (δεν περιλαµβάνεται στην τιµή του άρθρου). Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται όµως η προµήθεια και τοποθέτηση του εγκιβωτισµένου στη βάση εύκαµπτου πλαστικού αγωγού όδευσης καλωδίων (σπιράλ Φ60). Ο ιστός είναι εξοπλισµένος µε θυρίδα επίσκεψης και ακροκιβώτιο και ασφάλεια και είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τους κανονισµούς UNI EN 405, EN 40/31 και EN 40/33. Φέρει πιστοποίηση CE, ενώ η κατασκευάστρια εταιρία είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001:2008. Ο ιστός και το φωτιστικό σώµα θα είναι προµήθεια του ίδιου κατασκευαστή για να επιτευχθεί η απόλυτη προσαρµογή µεταξύ τους. Τιµή για την προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση 1 τεµαχίου, ήτοι ιστός, φωτιστικό και λαπτήρας Άρθρο Σχ ΗΛΜ Φωτιστικό στεγανό (IP67) ενδοδαπέδιας τοποθέτησης µε συµµετρική δέσµη φωτισµού διατοµής Ø235mm, µε LEDs συνολικής ισχύος 6W και ενσωµατωµένο LED driver. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΑΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥσελ. 9

10 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ103) Φωτιστικό ενδοδαπέδιας τοποθέτησης, διατοµής Ø235mm, µε συµµετρική ευρεία δέσµη 77º, µε κύκλωµα LED 4 Soft leds 6W, 3200K Warm White και σώµα από χυτό αλουµίνιο EN AB44100, απαλλαγµένο από προσµίξεις χαλκού, για µεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση. Είναι βαµµένο σε τρία στάδια και µε διπλό στρώµα ως εξής: 1ο ΣΤΑ ΙΟ: Χηµική επεξεργασία (µέθοδος BONDERITE) για καθαρισµό του αλουµινίου από ξένα στοιχεία. 2ο ΣΤΑ ΙΟ : Προπολυµερισµός. Εφαρµογή εποξικού βερνικιού για µέγιστη αντοχή στην οξείδωση και καλύτερη πρόσφυση της βαφής. 3οΣΤΑ ΙΟ: Πολυµερισµός και βαφή µε πολυεστήρικη πούδρα ιδιαίτερα ανθεκτικής στην ακτινοβολία UV (δεν ξεθωριάζει) και την διάβρωση ακόµα και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Συνοδεύεται από κατάλληλο κυτίο εγκιβωτισµού, έχει, ενσωµατωµένο LED DRIVER, διαχυτη απο αµµοβοληµένο αντιθαµβωτικό γυαλί, πάχους 19mm., ανταυγαστηρα από ανοδειωµενο αλουµινιο καθαροτητας 99.98%, εµπρόσθια κορνίζα από ανοξείδωτο ατσάλι INOX AISI316L ΠΑΧΟΥΣ 3mm η όποια συγκρατείται πάνω στο σώµα του φωτιστικού µε ανοξείδωτες βίδες ασφάλειας (ALLEN) και παρέµβυσµα σιλικόνης. Το φωτιστικό είναι προκαλωδιωµένο µε εύκαµπτο καλώδιο H07RNF µήκους 0.5m για την τροφοδοσία του έτσι ώστε να είναι έτοιµο να λειτουργήσει χωρίς να χρειάζεται να ανοιχτεί το φωτιστικό εξασφαλίζοντας έτσι τη στεγανότητα του (ΙΡ67). Στο ελεύθερο άκρο του το καλώδιο παροχής φέρει στεγανό ΙΡ68 FAST CONNECTOR ο οποίος είναι τοποθετηµένος µέσα στο κυτίο εγκιβωτισµού του φωτιστικού. Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά: Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στην επιφάνεια του φωτιστικού δεν υπερβαίνει τους 40 C. ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΕΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 5000Kg. ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ I. ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ IK10 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP67. Η κατασκευάστρια εταιρία είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001:2008. Τιµή για την προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση 1 τεµαχίου, ήτοι ενδοδαπέδιο φωτιστικό, ειδικά τεµάχια σύνδεσης του σωλήνα όδευσης καλωδίων µε αυτό («ταυ» από PVC ) και λαπτήρας LED. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΑΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥσελ. 10

11 Άρθρο Σχ ΗΛΜ Φωτιστικό up & down light επίτοιχης τοποθέτησης, στεγανό (IP65), µε δύο λαµπτήρες HITTC CRI 35W και ένα φακό διαπλάτυνσης της δέσµης (wide lens). (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ103) Στεγανό φωτιστικό, up & downlight, επιτοίχιας τοποθέτησης, µε συµµετρική άνω δέσµη φωτισµού ~37 και συµµετρική κάτω δέσµη φωτισµού 10, µε δύο λαµπτήρες HITTC CRI 35W G8,5/3300lm και τα αντίστοιχα ηλεκτρικά όργανα έναυσης. Το σώµα θα είναι κατασκευασµένο από χυτό αλουµίνιο EN AB44100 και ανοδειωµενο αλουµινιο ΕΝ AW6060, απαλλαγµένο από προσµίξεις χαλκού και βαµµένο σε τρία στάδια και διπλό στρώµα βαφής ως εξής: 1ο ΣΤΑ ΙΟ: Χηµική επεξεργασία (µέθοδος BONDERITE) για καθαρισµό του αλουµινίου από ξένα στοιχεία. 2ο ΣΤΑ ΙΟ : Προπολυµερισµός. Εφαρµογή εποξικού βερνικιού για µέγιστη αντοχή στην οξείδωση και καλύτερη πρόσφυση της βαφής. 3οΣΤΑ ΙΟ: Πολυµερισµός και βαφή µε πολυεστήρικη πούδρα ιδιαίτερα ανθεκτικής στην ακτινοβολία UV (δεν ξεθωριάζει) και την διάβρωση ακόµα και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Το φωτιστικό θα φέρει δύο ανταυγαστηρες από γυαλιστερό αλουµίνιο καθαρότητας 99,98%, δύο διαχυτες από θερµοανθεκτικό γυαλί πάχους 8mm, οι οποίοι συγκρατούνται στο σώµα του φωτιστικού µε ανοξείδωτες βίδες ασφαλείας και παρέµβυσµα σιλικόνης. Επιπλέον θα φέρει ενσωµατωµένα δυο ανεξάρτητα συστήµατα εναυσης, ένα για κάθε λαµπτήρα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανεξάρτητης αφής και σβεσης του καθενός. Η κάθε λυχνιολαβή θα επιδέχεται κλίση ± 15º. Το φωτιστικό είναι προκαλωδιωµενο µε εύκαµπτο παροχικο καλώδιο για την τροφοδοσία του, το όποιο στο ελεύθερο άκρο του φέρει στεγανό (ΙΡ67) FAST CONNECTOR. Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά: ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ IK08. ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ Ι. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP65. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΑΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥσελ. 11

12 Το φωτιστικό θα φέρει πιστοποίηση ENEC και η κατασκευάστρια εταιρία θα είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001:2008. Τιµή για την προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση 1 τεµαχίου, ήτοι φωτιστικό up & downlight, εύκαµπτο πλαστικό αγωγό όδευσης καλωδίων περίπου 3µ. (σπιράλ Φ30) εγκιβωτισµένο σε κατασκευές από σκυρόδεµα και δύο λαµπτήρες HITTC CRI 35W G8,5/3300lm. Άρθρο ΣΧ ΟΙΚ 43.56, ΟΙΚ73.33 Επενδύσεις κατασκευών µε πελεκητή πέτρα Κίτρο 4 5εκ. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαµάς) και οποιαδήποτε κατασκευής, µε πελεκητή πέτρα Κίτρο πάχους περίπου 4 cm και µε αρµούς το πολύ 1 mm, µε πλήρωση των κενών µε λεπτόρρευστο τσιµεντοκονίαµα των 600 kg και αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, µε ή χωρίς χρωστικές ή αρµόστοκο. Όλα τα τεµάχια είναι ορθογωνισµένα µε φυσική όχι µόνο την µπροστινή πλευρά, αλλά και όλες τις περιµετρικές πλευρές. Το πλάτος και το µήκος είναι σε τυχαίες διαστάσεις (περίπου: µήκος από 1545cm). Χρώµα : Μπεζ κίτρινο. Από το ίδιο υλικό θα υπάρχουν και φυσικές γωνίες που χρησιµοποιούνται στις γωνίες των κατασκευών και στις κολώνες της πέργκολας και για την κατασκευή ολόσωµων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων. Στις τιµές του άρθρου περιλαµβάνονται ανηγµένες όλες οι δαπάνες: αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, χρώµατα κλπ), η ειδική ρητινούχα κόλλα συναρµογής και επίστρωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υποδοµή, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρµολόγηση, ο τελικός καθαρισµός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών για την διέλευση υδραυλικών ή Η/Μ/ σωληνώσεων. η επί τόπου παραγωγή των τύπων κονιαµάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης ετοίµων κονιαµάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ9982, βιοµηχανικής προέλευσης µε σήµανση CE, η ενδεχόµενη χρήση χρωστικών ουσιών κονιαµάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της συνδετικής ύλης, ή/και τριµµάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε µίγµατα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 9982), ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΑΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥσελ. 12

13 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) για συµβατικό µέσο πάχος 4cm και πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. Άρθρο ΣΧ ΟΙΚ & ΟΙΚ Επιστρώσεις µε βοτσαλωτό σκυρόδεµα πάχους 8 10εκ. λευκού χρώµατος και αρµούς από ανοξείδωτες λάµες. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7359 Πρόκειται για στρώση σκυροδέµατος πάχους 810 εκ. που περιέχει επιλεγµένη σύνθεση από ποταµίσια αδρανή (βότσαλα) διαφόρων µεγεθών (από 1,80,7 εκ) και λευκού χρώµατος, τελικής επιλογής της Υπηρεσίας, χηµικά πρόσµικτα, ίνες προπυλενίου και χρωστικά ή λευκό τσιµέντο. Προηγείται ξέπλυµα µε νερό υπό πίεση και καλός καθαρισµός της επιφάνειας από υλικά που µπορεί να επηρεάσουν τη συγκόλληση, όπως σκόνη και υπολείµµατα. Ακολουθεί διαβροχή της επιφάνειας, αποφεύγοντας τη δηµιουργία λιµνάζοντος νερού και στη συνέχεια αστάρωµα της επιφάνειας µε το ειδικό τσιµεντοειδές αστάρι ενδεικτικού τύπου ή ισοδύναµου «GRAINFLOOR PRIMER» σε συνιστώµενο πάχος 12mm, µε κατανάλωση 1,5 έως 2 kg/m2. Μετά την ανάµιξη, τη διάστρωση και το κυλίνδρισµα του βοτσαλωτού σκυροδέµατος, ψεκάζεται οµοιόµορφα µε τον ειδικό αδρανοποιητή ενδεικτικού τύπου ή ισοδύναµου «GRAINFLOOR REVEAL» ενώ είναι ακόµη νωπό και εφαρµόζεται η διαδικασία της έκπλυσης από εξειδικευµένο συνεργείο, ούτως ώστε η άνω επιφάνεια του σκυροδέµατος να γίνει αδρή, έτσι ώστε να προβάλουν τα άνω µέρη των βοτσάλων, δηµιουργώντας την εντύπωση οµοιόµορφου βοτσαλωτού. Ακολουθεί βούρτσισµα της επιφάνειας για να διευκολυνθεί η αποκάλυψη των ανδρανών. Κατά την διάστρωση του σκυροδέµατος, στις θέσεις που υποδεικνύονται στη µελέτη, για την δηµιουργία αρµών διαστολής τοποθετούνται ξύλινοι πηχίσκοι οι οποίοι αφαιρούνται µετά το τέλος των εργασιών και τη θέση του παίρνουν ανοξείδωτες λάµες πάχους 4 mm και πλάτους όσο το πάχος του βωτσαλωτού δαπέδου οι οποίες περιλαµβάνονται στην τιµή. Τέλος αφού στεγνώσει η επιφάνεια (µετά από 23 ηµέρες, ανάλογα µε την εξωτερική θερµοκρασία), εφαρµόζεται το ειδικό σφραγιστικό υλικό ενδεικτικού τύπου ή ισοδύναµου GRAINFLOOR PROTECT», για την στεγανοποίηση του δαπέδου, µε ψεκασµό ή βούρτσα (κατανάλωση: gr/m2). Στην τιµή περιλαµβάνονται τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου του έργου και κάθε εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή σύµφωνα µε την παρούσα ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΑΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥσελ. 13

14 µελέτη και τις εντολές της επίβλεψης. Στην τιµή επίσης περιλαµβάνονται οι ανοξείδωτες λάµες των αρµών. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) Ποιοτικός έλεγχος Ο ποιοτικός έλεγχος έχει σκοπό να αποδείξει την καταλληλότητα της κατασκευής για τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε το έργο. Όλοι οι συστηµατικοί έλεγχοι των υλικών, των µεθόδων κατασκευής και των τελειωµένων προϊόντων θα γίνονται από τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ποιότητα, εµφάνιση, ασφάλεια και ανθεκτικότητα σε διάρκεια του κατασκευαζόµενου έργου. Όλες οι δαπάνες για τους παρακάτω ελέγχους καταβάλλονται από τον Ανάδοχο. Οι έλεγχοι που θα κάνει η Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο από την ευθύνη του για το έντεχνο της κατασκευής του έργου. Η Υπηρεσία έχει αρµοδιότητα να καθορίζει όλα τα επί µέρους ειδικά θέµατα, όπως προκύπτουν και αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή ή και σε άλλα θέµατα, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, αλλά είναι αναγκαία για τη πλήρη έντεχνη, ασφαλή, καλαίσθητη κλπ κατασκευή του έργου. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να σταµατά κάθε εργασία σκυροδέµατος, αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τους όρους της παρούσας προδιαγραφής ή και άλλων ειδικότερων προδιαγραφών που ισχύουν σε κάθε έργο σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης και τις συγκεκριµένες, για κάθε έργο οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διατάσσει την κατεδάφιση οποιουδήποτε τµήµατος, έργου από σκυρόδεµα, το οποίο δεν ήθελε κατασκευασθεί σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή και τους όρους δηµοπράτησης, ή ήθελε αποδειχθεί από τους προδιαγραφόµενους ελέγχους και δοκιµασίες όχι σύµφωνο προς τις απαιτήσεις της µελέτης και τις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, λόγω κακής εργασίας, ή χρήσης ελαττωµατικών υλικών ή ζηµιών, λόγω µη επαρκούς προσοχής και καθοδήγησης κλπ. Αυτή η κατεδάφιση θα γίνεται ακόµη κι αν η ελαττωµατική εργασία, έγινε σε γνώση ή από αµέλεια της Υπηρεσίας κατά την επίβλεψη του έργου. Κάθε δαπάνη ή ζηµιά από αυτή τη κατεδάφιση βαρύνει τον Ανάδοχο, εκτός αν για την εκτέλεση της ελαττωµατικής εργασίας υπάρχει έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, µε την οποία να τροποποιούνται οι συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΑΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥσελ. 14

15 Ο αναφερόµενος ποιοτικός έλεγχος είναι δειγµατοληπτικός και τον διενεργεί η Υπηρεσία ανεξάρτητα από τον ποιοτικό έλεγχο που εκτελεί ο Ανάδοχος για λογαριασµό του µε τον σκοπό να γίνουν αποδεκτά τα υλικά, η εργασία και οι κατασκευές τους από την Υπηρεσία. Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατόν η Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει τα αποτελέσµατα του εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Αναδόχου (σε όση έκταση και για όσο χρονικό διάστηµα επιθυµεί) για τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο. Τέτοια δυνατότητα πχ αναφέρεται σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος έχει εγκαταστήσει επί τόπου κατάλληλο εξοπλισµένο εργαστήριο σκυροδέµατος (µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό, το επιστηµονικό και βοηθητικό προσωπικό κλπ) και εφόσον η Υπηρεσία θεωρεί, κατά την απόλυτη κρίση της ότι τα αποτελέσµατα των δοκιµών και µετρήσεων εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανονισµούς κατά αδιάβλητο τρόπο. Επισηµαίνεται και πάλι ότι ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα του σκυροδέµατος δηλαδή για την αντοχή του, τη συµπεριφορά του στο χρόνο, την ανθεκτικότητά του σε ατµοσφαιρικές ή χηµικές προσβολές και γενικά για όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα ΤΣΥ καθώς και στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Ο ποιοτικός έλεγχος περιλαµβάνει τους ακόλουθους συστηµατικούς έλεγχους των υλικών, των µεθόδων κατασκευής και των τελειωµένων προϊόντων: Ι. Έλεγχοι µε τη βοήθεια µέτρησης δοκιµές των υλικών για την παραλαβή τους, έλεγχοι διαστάσεων, οπλισµού, κλπ ΙΙ. Οπτικοί έλεγχοι (επιθεώρηση) αναγνώριση των υλικών εξέταση των πιστοποιητικών συµµόρφωσης έλεγχος της αντιστοίχισης των µετρήσεων προς την µεθοδολογία που χρησιµοποιείται έλεγχος της καταλληλότητας του εξοπλισµού και της εξειδίκευσης του προσωπικού έλεγχος των οπλισµών, διάστρωσης σκυροδέµατος κλπ Άρθρο ΟΙΚ Σχ Επιστρώσεις µε έγχρωµες πλάκες τσιµέντου 40x40 cm Οδηγοί τυφλών Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316 Επιστρώσεις ειδικών ανάγλυφων πλακών τσιµέντου οδηγοί τυφλών πλευράς 40 cm και πάχους 3 έως 5cm, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας, χωρίς αρµούς, επί υποστρώµατος πάχους 2 cm, από τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΑΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥσελ. 15

16 0,04 m3 ασβέστου, µε τα υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m 2 ) Οι ειδικές, ανάγλυφες τσιµεντόπλακες θα φέρουν σήµανση CE και θα ακολουθούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις της υπ αρ / (ΦΕΚ 2621/Β/ ). Άρθρο ΣΧ. ΟΙΚ ,ΟΙΚ 43.56, OIK Κατασκευή ξύλινων καθιστικών επί βάσεως από σκυρόδεµα και επένδυση πέτρας Κιτρο χωρίς πλάτη Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5204 Κατασκευή καθιστικού µε δύο πλευρικές, οπλισµένες µπετονένιες βάσεις διαστάσεων 70*50cm, µε ειδική εγκοπή στην άνω πλευρά για την υποδοχή των ξύλινων καθισµάτων και επενδυµένες µε πελεκητή πέτρα ΚΙΤΡΟ τυχαίων διαστάσεων αλλά ελάχιστου πάχους 2cm, συνδεόµενες µεταξύ τους µε 4 δοκίδες πριστής ξυλείας, µε στρογγυλεµένες ακµές και επεξεργασµένη λεία επιφάνεια (χωρίς ακίδες), διατοµής 10x 10 x 180 cm, οι οποίες κοχλιώνονται στις µπετονένιες βάσεις µε κοχλιοφόρους ήλους από γαλβανισµένο χάλυβα και βερνικώνονται µε δύο χέρια µε έγχρωµο βερνίκι εµποτισµού ξύλου επιλογής της Υπηρεσίας. Στην τιµή περιλαµβάνεται όλα τα εν γένει υλικά και η εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης κατασκευής της µπετονένιας εδράσεως αυτών και της επένδυσής του. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΑΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥσελ. 16

17 ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΩΔ. ΦΕΚ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ 1 ΦΕΚ 1557Β/ οικ.15894/337, οικ.15914/340 2 ΦΕΚ 1794Β/ /406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409, 12398/ ΦΕΚ 1870Β/ οικ18174/393 4 ΦΕΚ 386Β/ /122 5 ΦΕΚ 427Β/ οικ6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε με ΚΥΑ 1783/64ΦΕΚ 210Β/ ) 6 ΦΕΚ 815Β/ /208 7 ΦΕΚ 917Β/ /29 8 ΦΕΚ 973Β/ /244 9 ΦΕΚ 210Β/ /63, 1781/62, 1783/64 10 ΦΕΚ 1091/ οικ8134/ ΦΕΚ 1162Β/ οικ8622/414, 8623/ ΦΕΚ 1100Β/ οικ8136/390, οικ8135/ ΦΕΚ 1263Β/ οικ624/416, οικ8625/ ΦΕΚ Β 1914 / ΦΕΚ Β 1914 / ΦΕΚ Β 1914 / (Παράρτημα Ι, Ισχύοντα hen) 6690 (Παράρτημα ΙΙ, hen που θα ισχύσουν προσεχώς) 6690 (Παράρτημα ΙΙΙ, ETAG) ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΕΡΑΙΑ 02/09/2015 Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΡΟΥΣΑ ΛΟΥΚΑϊ ΟΥ ΠΕ Αρχ. Μηχανικών Με βαθµό Ε ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ Π. Μηχανικών Με βαθµό ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΠΕ Π. Μηχανικών Με βαθµό B ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΑΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥσελ. 17

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 38/2015 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 74/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Αρ. Μελ. 23/2011 ΚΩ. ΣΑ. Ε0618, Κωδικός Πράξης ΣΑ 2013ΣΕ06180026 ΕΣΠΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 38/2015 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ Θέση: ΚΙΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΙΡΩΝ. Τιµολόγιο Μελέτης

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ Θέση: ΚΙΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΙΡΩΝ. Τιµολόγιο Μελέτης ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5-7 Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ Θέση: ΚΙΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΙΡΩΝ Τιµολόγιο Μελέτης Ηµεροµηνία : 20/2/2014 A.T.: 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.1.2 Φοροεκφορτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 18-8-2010 Έργο: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη»

Ηράκλειο 18-8-2010 Έργο: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» Ηράκλειο 18-8-2010 Έργο: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η παρούσα τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΝΙΚΑΙΑ. Τιµολόγιο Μελέτης

Θέση: ΝΙΚΑΙΑ. Τιµολόγιο Μελέτης ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5-7 Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Ο.Τ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΜΥΡΑ ΑΚΗ- Θέση: ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «Ηλεκτροφωτισµός οδών χωρίς κατασκευή νέου υπογείου δικτύου (Υπόλοιπα έργων Οδοποιίας) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ : «Ηλεκτροφωτισµός οδών χωρίς κατασκευή νέου υπογείου δικτύου (Υπόλοιπα έργων Οδοποιίας) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: «Ηλεκτροφωτισµός οδών χωρίς κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 790.000,00 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ) ΦΕΚ2221/Β30-07-2012... 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ... 10 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ηράκλειο, 18/8/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε/ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Αγία Παρασκευή Αττικής

Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε/ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Αγία Παρασκευή Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ε.Κ.Ε.Φ.Ε/ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Αγία Παρασκευή Αττικής ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟ : Υγρομονώσεις - επεμβάσεις, σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ. Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 100%

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ. Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 100% Αριθµός Μελέτης : 17/2014 : 1 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ Εργο : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ : ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 27/2015. Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 27/2015. Τιμαριθμική : 2012Γ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 27/2015 ΕΡΓΟ : ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 10 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 2 από 10 Τιμολόγιο Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 75.522.000,00 (µε ΦΠΑ) Νοέµβριος 2012. K:\A5740a\cons\tefhi\MAPS.doc 5740a/5209

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 75.522.000,00 (µε ΦΠΑ) Νοέµβριος 2012. K:\A5740a\cons\tefhi\MAPS.doc 5740a/5209 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000 περιοχή Νοσ. Παπαγεωργίου) έως Α/Κ Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200) (57.4)» 75.522.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 40.467.000,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013. K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 40.467.000,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013. K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο κόµβο Εσωτερικής Περιφερειακής µε Συµµαχική Οδό (περιοχή Α/Κ Κ16,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος Ιάσμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος Ιάσμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος Ιάσμου Αρ. Μελέτης: 103/2014 Έργο: Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων σε οικισμούς του Δήμου Ιάσμου Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Δήμος Ιάσμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Δήμος Ιάσμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος Ιάσμου Αρ. Μελέτης: 104/2014 Έργο: Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων σε οικισμούς του Δήμου Ιάσμου - Αναπλάσεις Κοινόχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

(Υπόλοιπα έργων Οδοποιίας) ΕΡΓΟ : «Ηλεκτροφωτισµός οδών χωρίς κατασκευή νέου υπογείου δικτύου (Υπόλοιπα έργων Οδοποιίας) Αρ. Μελέτης : 2 / 2014

(Υπόλοιπα έργων Οδοποιίας) ΕΡΓΟ : «Ηλεκτροφωτισµός οδών χωρίς κατασκευή νέου υπογείου δικτύου (Υπόλοιπα έργων Οδοποιίας) Αρ. Μελέτης : 2 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: «Ηλεκτροφωτισµός οδών χωρίς κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Περιγραφή Εργασιών 1.Οργάνωση έργου Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να απευθυνθεί σε όλους τους κοινωφελείς οργανισµούς ώστε να ενηµερωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣH - ΙΑΜΟΡΦΩΣH, ΠΑΡΟ ΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΛAΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Θέση: ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Ο ΟΙ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ. Φεβρουάριος 2013. K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ. Φεβρουάριος 2013. K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ EΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φ.ΠΧ1 Φ.ΠΧ2 Φ.ΠΧ3 Φ.ΠΧ4 Φ.ΠΧ5 Φ.ΠΧ6 Φ.ΠΧ7 Φ.ΠΧ8 Φ.ΠΧ9 Φ.ΠΧ10 Φ.ΠΧ11 Φ.ΠΧ12 Φ.ΠΧ13 Φ.ΠΧ14 Φ.ΠΧ15 Φ.ΠΧ16

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002645072 2015-03-17

15PROC002645072 2015-03-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΙΤΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Τ.: 1.1 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-32.02.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟ ΟΠΟΛΗ, ΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟ ΟΠΟΛΗ, ΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟ ΟΠΟΛΗ, ΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα