Η Πξύηαλεο Κεξαπλνύ ζην πκβνύιην ηνπ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Πξύηαλεο Κεξαπλνύ ζην πκβνύιην ηνπ"

Transcript

1 ISSN τεύτος 19 Ιούλιος 2012 Σειεηή Απνθνίηεζεο ηνπ Γηεζλνύο Ιλζηηηνύηνπ Κύπξνπ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή θαη Γεκόζηα Τγεία Γεθαελλέα απφθνηηνη ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ Θχπξνπ γηα ηελ Ξεξηβαιινληηθή θαη Γεκφζηα γεία, πνπ ιεηηνπξγεί ζην ΡΔΞΑΘ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Πρνιή Γεκφζηαο γείαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Σάξβαξλη, παξέιαβαλ ηελ Ρεηάξηε, 25 Ηνπιίνπ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ επηπέδνπ Κάζηεξ, ζε εηδηθή ηειεηή απνθνίηεζεο πνπ δηνξγαλψζεθε ζηε Ιεκεζφ. Νη απφθνηηνη, πνπ πξνέξρνληαη απφ δέθα δηαθνξεηηθέο ρψξεο, νινθιήξσζαλ κε επηηπρία ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξεη ην Ηλζηηηνχην ζηελ Ξεξηβαιινληηθή γεία θαη ζηελ Δπηδεκηνινγία θαη Βηνζηαηηζηηθή. Ππλέρεηα ζηε ζει 6 Η Πξύηαλεο Κεξαπλνύ ζην πκβνύιην ηνπ Δπξσπατθνύ Ιλζηηηνύηνπ Καηλνηνκίαο θαη Σερλνινγίαο Ζ Ξξχηαλεο ηνπ Ρερλνινγηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Θχπξνπ, Θαζεγήηξηα Διπίδα Θεξαπλνχ Ξαπαειηνχ, επηιέγεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Ηλζηηηνχηνπ Θαηλνηνκίαο θαη Ρερλνινγίαο (EIT). Ζ ηηκεηηθή επηινγή ηεο Ξξπηάλεσο Θεξαπλνχ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ Θχπξν αθνχ ζα δηεπθνιχλεη ηελ επαθή ηεο θππξηαθήο παλεπηζηεκηαθήο θαη εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο κε ηηο επξχηεξεο επξσπατθέο πξσηνβνπιίεο ζηα ζέκαηα ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ΔΗΡ απνηειεί θεληξηθφ ππιψλα ηεο Πηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» θαη είλαη έλαο εθ ησλ ηξηψλ αμφλσλ ηνπ λένπ Ξξνγξάκκαηνο «Νξίδνληαο 2020». Πθνπφο ηνπ ΔΗΡ είλαη ε αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο, ζην πιαίζην ηνπ ιεγφκελνπ «ηξηγψλνπ ηεο γλψζεο» (knowledge triangle), νη ηξεηο πιεπξέο ηνπ νπνίνπ είλαη ε αλψηαηε εθπαίδεπζε, ε έξεπλα θαη ε βηνκεραληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία. λνηθηνί θαη δσξεάλ γηα ην θνηλφ παξακέλνπλ απφ ηελ Ξαξαζθεπή 27 Ηνπιίνπ Α 2012 νη ρψξνη ζηάζκεπζεο ηνπ Ρερλνινγηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Θχπξνπ ζην θέληξν ηεο πφιεο ηεο Ιεκεζνχ θαηά ηα Παββαηνθχξηαθα. Ρν Ππκβνχιην ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ έιαβε ηελ απφθαζε θαηά ηελ ζπλεδξία ηνπ ζηηο 18 Ηνπιίνπ θαη ελεκέξσζε ζρεηηθά ην Γήκν Ιεκεζνχ. Πε θνηλή δηάζθεςε ηχπνπ, ν Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Γξ. Γεκήηξεο Θνληίδεο θαη ν Γήκαξρνο Ιεκεζνχ θ. Αλδξέαο Σξίζηνπ αλαθνίλσζαλ ηελ απφθαζε δίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο πξαθηηθέο δηεπζεηήζεηο. Ξξφθεηηαη γηα ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο πνπ βξίζθνληαη ζην θηήξην Αλδξέαο Θεκηζηνθιένπο (παιηφ θηεκαηνιφγην) επί ηεο νδνχ Αζελψλ (ιφγσ ησλ νδηθψλ έξγσλ ε πξφζβαζε είλαη απφ ηελ νδφ Α. Θεκηζηνθιένπο, έλαληη Ππλέρεηα ζηε ζει 2 Αλνηθηνί θαη δσξεάλ γηα ην θνηλό νη ρ ώ ξ ν η ζ η ά ζ κ ε π ζ ε ο η ν π Σ Δ Π Α Κ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ΔΠΔΙ), δίπια απφ ην ππνθαηάζηεκα ηνπ Ππλεξγαηηθνχ Ρακηεπηεξίνπ Ιεκεζνχ, επί ηεο νδνχ Γηάγθνπ Ξνηακίηε, δίπια απφ ην πξψελ θηήξην Ρηνθή Θπξηάθνπ, επί ηεο νδνχ Πσθξάηνπο, θαη επί ηεο νδνχ Θηηίνπ Θππξηαλνχ, έλαληη πξψελ ηππνγξαθείνπ Γηνγέλνπο. Ππλέρεηα ζηε ζει 5

2 Σηκεηηθόο δηνξηζκόο Πξπηάλεσο ΣΔΠΑΚ ην Δπξσπατθό Ιλζηηηνύην Καηλνηνκίαο θαη Σερλνινγίαο Ππλέρεηα απφ ηελ πξψηε ζειίδα Απνηειεί πιένλ θνηλή απνδνρή φηη ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θφζκν, ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο βαζίδεηαη ζηε βηψζηκε, έμππλε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ παξακέλνληαο ηαπηφρξνλα αληαγσληζηηθνί ζε κηα παγθφζκηα νηθνλνκία ηεο γλψζεο, ε έξεπλα, ε αλψηαηε εθπαίδεπζε, ε θαηλνηνκία θαη ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ηνπο ζεσξνχληαη νη θηλεηήξηεο δπλάκεηο. Νη ζηφρνη ηνπ ΔΗΡ ζπλίζηαληαη ζηελ πξνψζεζε ηεο δηαζχλδεζεο απηήο. Ππγθεθξηκέλα, ην ΔΗΡ ζηνρεχεη ζηελ πξνζέιθπζε ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία απφ ην βηνκεραληθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ θφζκν κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο Θνηλνηήησλ Γλψζεο θαη Θαηλνηνκίαο (Knowledge and Innovation Communities KICs) ζε επηιεγκέλνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο, πνπ επί ηνπ παξφληνο είλαη ε βηψζηκε ελέξγεηα, νη θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη νη ηερλνινγίεο Ξιεξνθνξηθήο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα εξεπλεηέο, ζηηο βηνκεραλίεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίνη εξεπλεηέο πξέπεη λα έρνπλ ηηο ζρεηηθέο κεηαβηβάζηκεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγεηαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ν δηνξηζκφο ησλ δψδεθα λέσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Ηλζηηηνχηνπ Θαηλνηνκίαο θαη Ρερλνινγίαο αλαθνηλψζεθε ζηηο 24 Ηνπιίνπ κε ζρεηηθφ δειηίν ηχπνπ ηεο Δπηηξνπήο. Ζ Δπίηξνπνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ζέκαηα Δθπαίδεπζεο, Ξνιηηηζκνχ, Ξνιπγισζζίαο θαη Λενιαίαο, θα. Αλδξνχια Βαζηιείνπ ζε δειψζεηο ηεο εμέθξαζε ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζή ηεο γηα ηε ζχλζεζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, εθθξάδνληαο ηαπηφρξνλα ηε βεβαηφηεηα φηη ηα κέιε κέζα απφ ην έξγν ηνπο ζα ζπλεηζθέξνπλ ηφζν πξνο ηελ επίηεπμε ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ φζν θαη πξνο ηε γεληθή πξνζπάζεηα ηεο Δπξψπεο λα θαζηεξσζεί σο ρψξνο Θαηλνηνκίαο. Ζ Δπξσπαία Δπίηξνπνο αλαθέξζεθε ζηε ζηαδηνδξνκία ησλ λέσλ κειψλ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ επηζεκαίλνληαο φηη φινη δηαζέηνπλ εμαηξεηηθά θαιή δηεζλή θήκε ζηνπο ηνκείο ησλ επηζηεκνληθψλ ηνπο εηδηθνηήησλ. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Δπξσπατθνχ Ηλζηηηνχηνπ Θαηλνηνκίαο θαη Ρερλνινγίαο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επνπηεία ηεο πινπνίεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ θαη γηα ηελ επηινγή, ην ζπληνληζκφ θαη η ε λ α μ η ν ι φ γ ε ζ ε η σ λ «Θνηλνηήησλ Γλψζεο θαη Θαηλνηνκίαο», νη νπνίεο φπσο ήδε αλαθέξζεθε απνηεινχλ θεληξηθέο κνλάδεο θαηλνηνκηθήο δεκηνπξγίαο ζηε βάζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ δεκφζηνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Πην πιαίζην ησλ Θνηλνηήησλ, ηα παλεπηζηήκηα, ηα εξεπλεηηθά θέληξα θαη επηρεηξεκαηηθνί νξγαληζκνί εξγάδνληαη απφ θνηλνχ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ε- θαξκνγή ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ ζε ζέκαηα αηρκήο. Ρν Ππκβνχιην ηνπ Δπξσπατθνχ Ηλζηηηνχηνπ Θαηλνηνκίαο θαη Ρερλνινγίαο επνπηεχεη επίζεο ηελ εθαξκνγή ηεο Πηξαηεγηθήο γηα ηελ Θαηλνηνκία φπσο απηή δηακνξθψζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ε νπνία δηαιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηε δεκηνπξγία 600 λέσλ εηαηξηψλ θαη ηελ θαηάξηηζε 10 ρηιηάδσλ θνηηεηψλ επηπέδνπ Κάζηεξ θαη άιισλ 10 ρηιηάδσλ δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ ζε πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ ζα ζπλδπάδνπλ ηελ ηζρπξή επηζηεκνληθή γλψζε κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Η ζύλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ιλζηηηνύηνπ δεκνζηεύεηαη ζην 2

3 Παξνπζίαζε Καζεγήηξηαο Ολνπθξίνπ ζην Κνγθξέζν ησλ ΗΠΑ Γηα ηα ζέκαηα Δλέξγεηαο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην ε πνιχ εγθσκηαζηηθά ζρφιηα αλαθέξζεθαλ Κ κέιε ηνπ Ακεξηθαληθνχ Θνγθξέζνπ, δηεζλείο δηπισκάηεο θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε νκίισλ ελέξγεηαο ζηελ πξφζθαηε παξνπζίαζε ηεο Αληηπξπηάλεσο Αθαδεκατθψλ πνζέζεσλ ηνπ Ρ ε ρ λ ν ι ν γ η θ ν χ Ξ α λ ε π η ζ η ε κ ί ν π Θ χ - πξνπ Θαζεγήηξηαο Ρνχιαο Νλνπθξίνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 11 Ηνπιίνπ 2012, ζηελ Washington DC. Ξξνζθεθιεκέλε ηνπ German Marshall Fund (GMF) πνπ δηνξγάλσζε ην ελεκεξσηηθφ briefing ζην Θαπηηψιην, ε Θαζεγήηξηα Νλνπθξίνπ αλέιπζε ηηο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ θππξηαθή ΑΝΕ, αλαθέξζεθε ζηηο νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πηπρέο ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη επεζήκαλε ηηο γεσπνιηηηθέο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα. Κέζα απφ ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε, δηαθάλεθε φηη ππάξρεη επξεία πεπνίζεζε φηη ε Θχπξνο είλαη ζε ζέζε λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ελεξγεηαθνχ θφκβνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ. ΖΞΑ. Ζ Αληηπξχηαλεο Αθαδεκατθψλ πνζέζεσλ ηνπ ΡΔΞΑΘ, είρε ζεηξά επαθψλ θαη ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο κε ηνλ Dean of the School of Engineering and Applied Sciences Professor Vincent Poor, ηνλ Vice Dean Professor Pablo Debenedetti, Chair of the Department of Civil and Environmental Engineering Professor James Smith θαη ηελ Vice Provost for International Initiatives Diana Davies. Πηηο ζπλαληήζεηο απηέο ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξννπηηθψλ αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο, έξεπλαο θαη γεληθφηεξα ζέκαηα αθαδεκατθήο ζπλεξγαζίαο. Ρεο εηδηθήο ζπλάληεζεο πξνήδξεπζαλ ηα Διιεληθήο θαηαγσγήο κέιε ηνπ Θνγθξέζνπ John Sarbanes θαη Gus Bilirakis θαη ζην panel εηδηθψλ ζπκκεηείραλ καδί κε ηελ Θαζεγήηξηα Νλνπθξίνπ, ν Αλψηεξνο Πχκβνπινο ηνπ GMF Sir Michael Leigh, ν ηδξπηήο θαη Ξξφεδξνο ηεο PFC Energy θ. J. Robinson West θαη ν δηεπζπληήο ηνπ Gulf and Energy Policy Program ζην Washington Institute θ. Simon Henderson. Κε ηελ επθαηξία ηεο παξνπζίαο ηεο ζηηο ΖΞΑ, ε Θαζεγήηξηα Ρνχια Νλνπθξίνπ πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζην παλεπηζηήκην Princeton, έλα εθ ησλ θνξπθαίσλ εξεπλεηηθψλ παλεπηζηεκίσλ ησλ 3

4 Πξσηνβνπιίεο ΣΔΠΑΚ γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ κε θνξπθαία ακεξηθαληθά παλεπηζηήκηα ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ νηθνδνκεί ην Ρε- Π ρλνινγηθφ Ξαλεπηζηήκην Θχπξνπ κε ζεκαληηθά ακεξηθαληθά παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα, πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ρξίηε, 17 Ηνπιίνπ ζπλάληεζε εξγαζίαο κεηαμχ αληηπξνζσπεηψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ θαη ηεο Ξξεζβείαο ησλ ΖΞΑ ζηελ Θχπξν. Ζ ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλέρεηα ηεο πξφζθαηεο επίζθεςεο Θππξίσλ αθαδεκατθψλ ζε κεξηθέο εθ ησλ θνξπθαίσλ ζηνλ θφζκν παλεπηζηεκηαθέο Πρνιέο Petroleum Engineering, ζην πιαίζην δηεζλνχο πξνγξάκκαηνο επηζθέςεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ ησλ ΖΞΑ (International Visitors Program Petroleum Engineering Education). Πην πξφγξακκα απηφ έιαβαλ κέξνο κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο Ακεξηθαληθήο Ξξεζβείαο ε Αληηπξχηαλεο Αθαδεκατθψλ πνζέζεσλ Θαζεγήηξηα Ρνχια Νλνπθξίνπ θαη ν Θνζκήηνξαο ηεο Πρνιήο Κεραληθήο θαη Ρερλνινγίαο Αλ. Θαζεγεηήο Θξίζηεο Σξπζνζηφκνπ. Πηo πξψην κέξνο ηεο ζπλάληεζεο ηεο Ρξίηεο 17 Ηνπιίνπ εθ κέξνπο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ζπκκεηείραλ ε Αληηπξχηαλεο Αθαδεκατθψλ πνζέζεσλ Θαζεγήηξηα Ρνχια Νλνπθξίνπ θαη ν Θνζκήηνξαο ηεο Πρνιήο Κεραληθήο θαη Ρερλνινγίαο Αλ. Θαζεγεηήο Θξίζηεο Σξπζνζηφκνπ. Απφ ακεξηθαληθήο πιεπξάο παξεπξέζεθαλ νη θχξηνη Keith Peterson θαη Spyros Charitou. Πην δεχηεξν κέξνο ηεο ζπλάληεζεο παξεπξέζεθε θαη ν Αληηπξχηαλεο Νηθνλνκηθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Α- λάπηπμεο Θαζεγεηήο Αλδξέαο Αλαγησηφο. Θαηά ηε ζπλάληεζε, ε Αληηπξχηαλεο Νλνπθξίνπ θαη ν θ. Σξπζνζηφκνπ αλαθέξζεθαλ ζηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ησλ επαθψλ κε αμησκαηνχρνπο ησλ παλεπηζηεκίσλ Texas A&M, University of Texas at Austin, University of Oklahoma, University of Tulsa φπνπ κέζα απφ παξνπζηάζεηο, μελαγήζεηο ζε εξγαζηεξηαθνχο θαη δηδαθηηθνχο ρψξνπο θαη ζπδεηήζεηο, θαηέζηε ζαθέο φηη απνδίδεηαη εμαηξεηηθά κεγάιε έκθαζε ζηε δηαζχλδεζε ησλ Πρνιψλ κε ηε Βηνκεραλία, ηφζν ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ φζν θαη ζε ζρέζε κε ηα εξεπλεηηθά πεδία. Δπίζεο έγηλε αλαθνξά θαη ζηελ πνιχ επνηθνδνκεηηθή ζπλάληεζε κε ηελ Noble Energy. Ζ Αληηπξχηαλεο Νλνπθξίνπ επεζήκαλε φηη ην Ρερλνινγηθφ Ξαλεπηζηήκην Θχπξνπ, αμηνπνηψληαο ηφζν ην δεκφζην ηνπ ραξαθηήξα φζν θαη ηνλ ηερλνινγηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ, δεκηνπξγεί δπλαηφηεηεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηεο Θχπξνπ γηα εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηειερψλ, ηδηαίηεξα ηεο Βηνκεραλίαο ηεο Δλέξγεηαο, ζε έλα πςειφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Ξξφηεηλε ηελ θαζηέξσζε ππνηξνθηψλ ζε Θχπξηνπο απφθνηηνπο γηα ζπνπδέο ζηηο ΖΞΑ Ππλέρεηα ζηελ επφκελε ζειίδα 4

5 πλερήο πξνζπάζεηα γηα ζπλεξγαζίεο κεηαμύ ΣΔΠΑΚ θαη ακεξηθαληθώλ παλεπηζηεκίσλ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο Ππλέρεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζειίδα ζηνλ ηνκέα ηεο Δλέξγεηαο, είηε κέζσ άκεζσλ δηαπαλεπηζηεκηαθψλ ζπλεξγαζηψλ είηε κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Fulbright Commission. Δπίζεο ε Αληηπξχηαλεο θαη ν θ. Σξπζνζηφκνπ ζπδήηεζαλ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο πξεζβείαο δηάθνξνπο άιινπο ηξφπνπο δηαζχλδεζεο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ αθαδεκατθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ΡΔΞΑΘ κε ηα παλεπηζηήκηα ηεο Ακεξηθήο ζην ζεκαληηθφ πεδίν ηεο ελέξγεηαο, ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηαζχλδεζεο κε ηε βηνκεραλία. Ν Αληηπξχηαλεο Αλαγησηφο, αθνχ αλαθέξζεθε ζηελ έσο ηψξα ιεηηνπξγία ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ Θχπξνπ γηα ηελ Ξεξηβαιινληηθή θαη Γεκφζηα γεία ζε ζπλεξγαζία κε ηε Πρνιή Γεκφζηαο γείαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Harvard, εμέθξαζε ηελ εθηίκεζε φηη αληαιιαγέο αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ κέξνο απηψλ ησλ ζπλεξγαζηψλ. Ζ Αληηπξχηαλεο Νλνπθξίνπ επραξίζηεζε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Ακεξηθαληθήο Ξξεζβείαο γηα ηελ πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα επηζθέςεσλ ζηελ Ακεξηθή θαη δηαβεβαίσζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ γηα ζπλέρηζε θαη εδξαίσζε απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο ζε πνιιαπιά επίπεδα. Ν θ. Peterson αλαθέξζεθε ζηηο δηθέο ηνπο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δηαθφξσλ επη κέξνπο ζεκάησλ πνπ ζπδεηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ αξρηθψλ επαθψλ πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο πξνγξάκκαηνο επηζθέςεσλ ζηελ ΖΞΑ. Δπηβεβαίσζε ην ακεξηθαληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε ζηήξημε ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηε ζπλάληεζε θαη ραξαθηήξηζε σο πνιχ ζεηηθέο ηηο πξννπηηθέο γηα αλάπηπμε θαη εδξαίσζε θνηλψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. πλεξγαζίεο ΣΔΠΑΚ-Γήκνπ Λεκεζνύ Γηα δηεπθφιπλζε ζηάζκεπζεο θαη δηαθίλεζεο ζην θέληξν ηεο πφιεο Ππλέρεηα απφ ηελ πξψηε ζειίδα Ρν Ππκβνχιην ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ πήξε ηελ απφθαζε ιακβάλνληαο ππφςε αθελφο ηελ παξνπζία πεξηνξηζκέλσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη αθεηέξνπ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ γηα ζπκβνιή ζηελ άκβιπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ απαζρνιεί ην θνηλφ. Όπσο επεζήκαλε ν Γξ. Θνληίδεο, «ην Ππκβνχιην ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, επειπηζηεί φηη κε ηελ απφθαζε απηή ζα δηεπθνιχλεη ηνπο θαηνίθνπο, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο θαηά ηα Παββαηνθχξηαθα θαη ζα βειηηψζεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο πφιεο». Ν Γήκαξρνο Ιεκεζνχ θ. Αλδξέαο Σξίζηνπ, αθνχ επραξίζηεζε ην Ξαλεπηζηήκην γηα ηελ πξσηνβνπιία, αλαθνίλσζε ηελ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ παξαρψξεζε δέθα κνηνπνδειάησλ γηα ρξήζε απφ ηνπο θνηηεηέο ζην θέληξν ηεο πφιεο. Δπίζεο αλαθέξζεθε ζε πξφηαζε ηνπ Γήκνπ Ιεκεζνχ γηα ηελ αλάιεςε θνηλήο εθζηξαηείαο εμεχξεζεο ρνξεγψλ γηα αγνξά εθαηφ πνδειάησλ γηα ηνπο θνηηεηέο. Ν θ. Σξίζηνπ πξφζζεζε επίζεο φηη πξφζεζε ηνπ Γήκνπ είλαη ε δεκηνπξγία ζηαζκψλ ελνηθίαζεο πνδειάησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ θνληά ζε θηήξηα ηνπ ΡΔΞΑΘ ελψ φπσο είπε, ν Γήκνο ζα εμεηάζεη θαη ζεηξά πξνηάζεσλ πνπ έιαβε απφ ην θνηηεηηθφ φκηιν πνδειαζίαο ζε ζρέζε κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο πνδειαηνθίλεζεο ζην θέληξν ηε πφιεο. 5

6 Σειεηή Απνθνίηεζεο Γηεζλνύο Ιλζηηηνύηνπ Κύπξνπ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή θαη Γεκόζηα Τγεία Ππλέρεηα απφ ηελ πξψηε ζειίδα Ρνπο ηίηινπο παξέδσζε ν Γηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, Γξ John Evans, ελψ ηνπο απφθνηηνπο ραηξέηηζε ν Αληηπξχηαλεο Νηθνλνκηθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, Θαζεγεηήο Αλδξέαο Αλαγησηφο, ν νπνίνο εμήξε ην έξγν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, ραξαθηεξίδνληάο ην σο έλα εμαηξεηηθφ πξφηππν εξεπλεηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ Θχπξν. Ξξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζηελ ηειεηή ήηαλ ν Θαζεγεηήο Majid Ezzati, επηθεθαιήο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο Global Environmental Health ζην Imperial College ηνπ Ινλδίλνπ. Ν Θαζεγεηήο Ezzati αλέπηπμε ην ζέκα «Improving people s health in a changing world». Πηελ Ρειεηή απεχζπλε ραηξεηηζκφ θαη ν θ. Ξαχινο Φσηηάδεο, πξφεδξνο ηνπ Harvard Club of Cyprus. Πηελ Ρειεηή απνλεκήζεθαλ, εμάιινπ, βξαβεία ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ πξψηεπζαλ ζηα δχν πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Ρν Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Θχπξνπ γηα ηελ Ξεξηβαιινληηθή θαη Γεκφζηα γεία ιεηηνπξγεί ζην ΡΔΞΑΘ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Πρνιή Γεκφζηαο γείαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Harvard. Απνηειεί κηα δηεζλή εξεπλεηηθή, εθπαηδεπηηθή θαη ηερλνινγηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θαη δεκφζηα πγεία. Δγθαζηδξχζεθε απφ ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία θαη ην Ξαλεπηζηήκην Harvard γηα λα αληηκεησπίζεη ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο θαη δεκφζηαο πγείαο ηφζν ζηελ Θχπξν φζν θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ, ηεο βνξείνπ Αθξηθήο θαη ηεο Κέζεο Αλαηνιήο. Ρν Ηλζηηηνχην παξέρεη επθαηξίεο γηα έξεπλα, εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο θαη δεκφζηαο π- γείαο ζε θνηηεηέο, αθαδεκατθνχο θαη επαγγεικαηίεο. Ζ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ εζηηάδεηαη πξσηίζησο ζηελ βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο έθζεζεο ζε πεξηβαιινληηθνχο κνιπζκαηηθνχο παξάγνληεο θαη ηεο αλζξψπηλεο αζζέλεηαο. 6

7 Νέν εξεπλεηηθό εξγαζηήξην ζην Παλεπηζηήκην πλεξγαζία ηεο Microsoft κε ην Σκήκα Πνιπκέζσλ θαη Γξαθηθώλ Σερλώλ ηα ζεκαληηθή ζπκθσλία Κ ζπλεξγαζίαο ππνγξάθηεθε πξφζθαηα κεηαμχ ηνπ Ρερλνινγηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Θχπξνπ θαη ηεο Microsoft Cyprus, γηα ηε δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλνπ εξεπλεηηθνχ εξγαζηήξηνπ Ξαηρληδηψλ Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηψλ ζην Ρκήκα Ξνιπκέζσλ θαη Γξαθηθψλ Ρερλψλ. Ρν λέν εξγαζηήξην ζα έρεη ηελ επσλπκία Microsoft Computer Games and Entertainment Technologies Laboratory θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο ζην πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο θαη γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ζε εξεπλεηηθέο πεξηνρέο κε εθαξκνγέο ζηα παηρλίδηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, εηθνληθνχο θφζκνπο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, λέεο ηερλνινγίεο θαη ςπραγσγίαο. αιιειεπίδξαζεο Ζ Microsoft Cyprus ζα εληζρχζεη απηή ηελ πξνζπάζεηα κε ζεκαληηθή δσξεά εμνπιηζκνχ, φπσο Xbox, Kinect, Windows Phone, Windows 8 Tablets θαη πξνβνιήο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Ρν εξγαζηήξην, κε επηζηεκνληθή ππεχζπλε ηε Ιέθηνξα Γέζπνηλα Κηραήι, ζα ζηεγαζηεί ζην θηήξην Micrologic φπνπ ζηεγάδνληαη θαη άιια εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα ηνπ Ρκήκαηνο Ξνιπκέζσλ θαη Γξαθηθψλ Ρερλψλ. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Ρκήκαηνο Ξνιπκέζσλ θαη Γξαθηθψλ Ρερλψλ, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο Ξαλαγηψηεο Εαθείξεο επεζήκαλε φηη «ε ζπλεξγαζία κε ηελ Microsoft Θχπξνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ην Ρκήκα θαη γεληθφηεξα γηα ην Ξαλεπηζηήκην, ηφζν ζε δηδαθηηθφ φζν θαη ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν». Ν θ. Εαθείξεο αλέθεξε επίζεο φηη νη θνηηεηέο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο κέζσ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρνξεγήζεη ε Microsoft, φπσο αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα θηλεηά ηειέθσλα, ηερλνινγηψλ ςπραγσγίαο, ζπλεξγαδφκελσλ αιιειεπηδξαζηηθψλ ζπζθεπψλ θαη άιια. Πχκθσλα κε ηνλ θ. Εαθείξε, «ε εξεπλεηηθή απηή δξαζηεξηφηεηα, ζα απνηειεί γηα ηνπο θνηηεηέο κηα πνιχ θαιή έκπξαθηε εκπεηξία γηα ηελ κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία. Δπηπιένλ, έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζθνπνχο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε ζπλεξγαζία κε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ε πξνζέιθπζε δηεζλψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ρν Ρκήκα Ξνιπκέζσλ θαη Γξαθηθψλ Ρερλψλ επελδχεη ζεκαληηθά ζε έξεπλα θαη πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ». O Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Microsoft Θχπξνπ θ. Θσλζηαληίλνο Ινπθάο, αλέθεξε φηη «νη Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο έρνπλ δηηηφ ξφιν ζηελ εθπαίδεπζε: σο κέζν ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε θαζψο θαη σο δεμηφηεηα θαη γλψζε πνπ θαιείηαη ν θνηηεηήο λα αλαπηχμεη γηα λα είλαη αληαγσληζηηθφο ζηελ θνηλσλία ηνπ 21νπ αηψλα». Ν θ. Ινπθάο ππέδεημε φηη βαζηθή επηδίσμε ηεο Microsoft είλαη «λα ζηεθφκαζηε αξσγνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, φπσο ην Ρερλνινγηθφ Ξαλεπηζηήκην Θχπξνπ. Πε απηά ηα πιαίζηα είκαζηε πεξήθαλνη πνπ κπνξνχκε λα μεπεξλνχκε ηα ζηελά εκπνξηθά φξηα θαη λα ζηαζνχκε κε νπζηαζηηθφ ξφιν δίπια ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. Ζ Δθπαίδεπζε παξακέλεη έλαο απφ ηνπο πιένλ βαζηθνχο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο επηθεληξψλνπκε κε ζπλέπεηα ηηο δξάζεηο καο φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο αγνξάο ηερλνινγίαο θαη γεληθφηεξα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Θππξηαθήο νηθνλνκίαο». Ρν Ρκήκα Ξνιπκέζσλ θαη Γξαθηθψλ Ρερλψλ πξνζθέξεη πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηνπο ηνκείο ησλ Ξνιπκέζσλ θαη ησλ Γξαθηθψλ Ρερλψλ θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηα Γηαδξαζηηθά Ξνιπκέζα θαη ζην Πρεδηαζκφ θαη Αλάπηπμε Ζιεθηξνληθψλ Ξαηρληδηψλ θαη Γηαδξαζηηθψλ Ρερλνινγηψλ. 7

8 Σειεηή Βξάβεπζεο πξσηεπζάλησλ θνηηεηώλ ηεο ρνιήο Μεραληθήο θαη Σερλνινγίαο Ζ Πρνιή Κεραληθήο θαη Ρερλνινγίαο ηνπ Ρερλνινγηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Θχπξνπ βξάβεπζε γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ απηνλφκεζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, ηνπο πξσηεχζαληεο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη Φνηηήηξηεο ησλ ηξηψλ Ρκεκάησλ ηεο. Έρνπλ βξαβεπζεί νη δχν απνθνηηήζαληεο θνηηεηέο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία ζε θάζε θαηεχζπλζε, θαζψο επίζεο φισλ ησλ θνξέσλ ζηελ πξν- Θεφδνπινο Θαηηάκεο, Κέιε θαη νη θνηηεηέο 1νπ, 2νπ ζπάζεηα ηνπ Ρερλνινγηθνχ ηνπ Πσκαηείνπ Φίινη ηνπ ΡΔ- θαη 3νπ έηνπο θάζε Ρκήκαηνο Ξαλεπηζηεκίνπ Θχπξνπ γηα ΞΑΘ, Δθπξφζσπνη ησλ Σνξεγψλ, πνπ ζπγθέληξσζαλ ηελ πςειφηεξε επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή Γνλείο, Φνηηεηέο θαη Φνη- βαζκνινγία αλεμαξηή- ησο θαηεχζπλζεο. Ζ ζεκλή, αιιά εμαηξεηηθά πεηπρεκέλε ηειεηή βξάβεπζεο, αλαβάζκηζε ηνπ ηφπνπ. Ρελ ηειεηή ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο κεηαμχ άιισλ, ν Ξξφεδξνο θαη Κέιε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηήηξηεο. Ν Θνζκήηνξαο ηεο Πρνιήο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο Θξίζηεο Σξπζνζηφκνπ, ζηελ πξν- πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 21 ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, ε ζθψλεζή ηνπ αλέθεξε κεηαμχ Ηνπλίνπ 2012, ζην Μελνδνρείν Αληηπξχηαλεο Αθαδεκατθψλ άιισλ φηη, ηα ηξία Ρκήκαηα CURIUM PALACE, ζε κία θαηάκεζηε αίζνπζα, γεγνλφο πνπ πνζέζεσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, ην Κέινο ηεο 1εο Γηνηθνχζαο ηεο Πρνιήο θαιχπηνπλ ηνκείο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αηρκή ηεο θαηαδεηθλχεη ηελ θαζνιηθή Δπηηξνπήο θαη λπλ Κέινο ηερλνινγίαο θαη απνηέιεζαλ ηε εθηίκεζε ηεο θνηλσλίαο γηα ην πνιχπιεπξν έξγν πνπ επηηειεί ε Πρνιή, θαζψο θαη ην αδηάιεηπην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζηήξημε ηεο Ππκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ρκήκαηνο Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ θαη Δπηζηήκεο θαη Κεραληθήο ιηθψλ, Θαζεγεηήο βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο νλνκαζίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. Θαηάθεξαλ λα πξνζθνκίζνπλ ζεκαληηθά πνζά εξεπλεηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο κεηέρνληαο ζε εξεπλεηηθνχο δηαγσληζκνχο πςειήο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηφζν ζηελ Θχπξν φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, κε απνηέιεζκα ην ΡΔΞΑΘ λα εληαρζεί ζηνλ παγθφζκην ράξηε ησλ Ξαλεπηζηεκίσλ κε ζεκαληηθή θαη επηηπρεκέλε έξεπλα. Κεηά ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Ππλέρεηα ζηελ επφκελε ζειίδα 8

9 Βξαβεία ρνιήο Μεραληθήο θαη Σερλνινγίαο Ππλέρεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζειίδα πεξηνρή ηεο Θχπξνπ, ε Πρνιή επεμεξγάδεηαη πξφηαζε γηα δεκηνπξγία Ρκήκαηνο Σεκηθψλ Κεραληθψλ, ην νπνίν ζε ζπλεξγαζία κε ηα πθηζηάκελα Ρκήκαηα θαη Πρνιέο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ζα κπνξέζεη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εμφξπμε, επεμεξγαζία θαη δηαλνκή ηνπ αεξίνπ. Έλα Ρκήκα κε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο Κεραληθήο ρεκηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνζαλαηνιηζκέλν ζηα ζέκαηα Δλέξγεηαο, Βηνρεκηθήο θαη Σεκηθήο Κεραληθήο, εμεηδηθεπκέλν ζε πιηθά ελέξγεηαο θαη βηνυιηθά, ζα απνηειέζεη ζεκαληηθή πξνζζήθε ζηε Πρνιή πνπ ζα ηεο επηηξέςεη λα έρεη ελεξγφ ξφιν ζηηο πξνθιήζεηο πνπ αλαθχνληαη ζηνλ ελεξγεηαθφ νξίδνληα θαη ζε άιινπο ηνκείο ηερλνινγηθήο αηρκήο. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ρερλνινγηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ, Γξ. Γεκήηξεο Θνληίδεο, ραηξέηεζε ηελ παξνπζία ζηελ εθδήισζε ησλ Δπαγγεικαηηθψλ θαη Δπηζηεκνληθψλ Ππλδέζκσλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ Δηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζρεηηθνχο θιάδνπο. Πεκείσζε ην γεγνλφο φηη ε Πρνιή Κεραληθήο θαη Ρερλνινγίαο, πνπ γηα αξθεηφ θφζκν ζεσξείηαη θαη σο ε λαπαξρίδα Πρνιή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, δηαηεξεί θαη εληζρχεη ηνπο δεζκνχο ηεο κε ηε Βηνκεραλία θαη ηα αλαγλσξηζκέλα Δπαγγεικαηηθά Πψκαηα πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζεη ην φθεινο ησλ θνηηεηψλ ηεο θαη αλαθνίλσζε φηη, εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα νινθιεξψλεηαη θαη ε θαηαζθεπή ησλ λέσλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Ρκήκαηνο Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ θαη Κεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο, επί ηεο νδνχ Διεπζεξίαο, πξνζδίδνληαο απμεκέλεο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηέο δπλαηφηεηεο ζην Ρκήκα, ην νπνίν θαηά ηελ θεηηλή Ρειεηή Απνθνίηεζεο, ζα παξαδψζεη ηνπο πξψηνπο Γηδαθηνξηθνχο Ρίηινπο ηνπ ΡΔΞΑΘ, ηζηνξηθή εμέιημε γηα ην Ξαλεπηζηήκην. Ζ Αληηπξχηαλεο Αθαδεκατθψλ πνζέζεσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, Θαζεγήηξηα Ρνχια Νλνπθξίνπ ζε ζχληνκν ραηξεηηζκφ πνπ απεχζπλε, ζεκείσζε φηη νη πξψηνη απφθνηηνη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ έηπραλ πνιχ επλντθήο απνδνρήο απφ αθαδεκατθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο θνξείο θαη ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο κε επηηπρία ζε θνξπθαία Ξαλεπηζηήκηα. Γήισζε ηελ πξνζήισζε ηεο Πρνιήο ζηε ζπλερή αλαβάζκηζε θαη επηδίσμε ηεο αξηζηείαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, θαζψο θαη ηελ αδηάιεηπηε κέξηκλα γηα ηελ πνξεία ησλ απνθνίησλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην ΡΔΞΑΘ, ηνλίδνληαο κε αηζηνδνμία ηελ πξνζδνθία γηα επηηπρεκέλε ζπλέρεηα. Αθνινχζεζε ε απνλνκή βξαβείσλ θαη αξηζηείσλ ζηνπο πξσ ηεχζαληεο θνηηεηέο/ θνηηήηξηεο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο Νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο πνπ βξαβεχζεθαλ, εθηφο απφ ην ρξεκαηηθφ βξαβείν πνπ επγεληθά πξνζέθεξαλ νη ρνξεγνί (εηαηξίεο, ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνί), παξέιαβαλ θαη πηζηνπνηεηηθφ βξάβεπζεο «αξηζηείν», γηα ηελ εμαίξεηε επίδνζε ζηα καζήκαηα, ηελ επηκέιεηα, ηελ αθνζίσζε αιιά θαη ην ηδηαίηεξν ελδηα- Ππλέρεηα ζηελ επφκελε ζειίδα 9

10 ρ ν ι ή Μ ε ρ α λ η θ ή ο θ α η Σ ε ρ λ ν ι ν γ ί α ο Οη πξσηεύζαληεο ηεο αθαδεκατθήο ρξνληάο Ππλέρεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζειίδα Πξσηεύζαληεο Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Βξαβείν απφ ηελ Θνζκεηεία ηεο Πρνιήο Κεραληθήο θαη Ρερλνινγίαο, γηα ηελ πξσηεχζαζα απφθνηην ηνπ Θιάδνπ Ζιεθηξνιφγσλ Κεραληθψλ ζηε Φνίβηα Νηθνιάνπ. Βξαβείν απφ ηελ Θνζκεηεία ηεο Πρνιήο Κεραληθήο θαη Ρερλνινγίαο γηα ηελ πξσηεχζαζα απφθνηην ηνπ Θιάδνπ Κεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηψλ θαη Ξιεξνθνξηθήο, ζηε Θενδνζία Παλαγηώηνπ. ηελ πξσηεχζαζα θνηηήηξηα ηνπ Γεχηεξνπ έηνπο Ππνπδψλ Μαξία Αξγπξνύ. Βξαβείν απφ ηελ εηαηξεία Vert et Blanc Enterprises Ltd γηα ηνλ πξσηεχζαληα θνηηεηή ηνπ Ξξψηνπ έηνπο Ππνπδψλ Γηαλλάθε Αλδξένπ. Πξσηεύζαληεο Φνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Δπηζηήκεο θαη Μεραληθήο Τιηθώλ Βξαβείν απφ ηελ Θνζκεηεία ηεο Πρνιήο Κεραληθήο θαη Ρερλνινγίαο γηα ηνλ πξσηεχζαληα απφθνηην ηνπ ηκήκαηνο Αβξαάκ Αβξαάκ. Βξαβείν απφ ην Institute of Engineering and Technology γηα ηνλ απφθνηην ηνπ Ρκήκαηνο Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ θαη Δπηζηήκεο θαη Κεραληθήο ιηθψλ κε ηε δεχηεξε θαιχηεξε επίδνζε ζηνλ Αλδξέα Κνπιέξκν. Βξαβείν απφ ην Πχλδεζκν Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ Θχπξνπ γηα ηνλ πξσηεχζαληα θνηηεηή ηνπ Ρξίηνπ έηνπο Ππνπδψλ Φνίβν Φξάγθνπ. Βξαβείν απφ ηελ εηαηξεία Chr. Mavromati (Pumps) Ltd γηα ηνλ πξσηεχζαληα θνηηεηή ηνπ Γεχηεξνπ έηνπο Ππνπδψλ Υάξε Γεσξγίνπ. Βξαβείν απφ ηελ εηαηξεία Vert et Blanc Enterprises Ltd γηα ηελ πξσηεχζαζα θνηηήηξηα ηνπ Ξξψηνπ έηνπο Ππνπδψλ Νηθνιέηηα Πξαζηίηε. Βξαβείν πνπ ρνξεγήζεθε απφ ηελ εηαηξεία Sprel Ltd γηα ηελ απφθνηην κε ηε δεχηεξε θαιχηεξε επίδνζε ηνπ Θιάδνπ Ζιεθηξνιφγσλ Κεραληθψλ ζηε Ξέληα Αλδξένπ. Βξαβείν απφ ην Institution of Engineering and Technology γηα ηε θνηηήηξηα κε ηε δεχηεξε θαιχηεξε επίδνζε ηνπ Θιάδνπ Κεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηψλ θαη Ξιεξνθνξηθήο Οξζνδνμία Μηηζή. Βξαβείν απφ ηελ Αξρή Ρειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ γηα ηνλ πξσηεχζαληα θνηηεηή ηνπ Ρξίηνπ έηνπο Ππνπδψλ, Πέηξν Υαξαιάκπνπο. Βξαβείν απφ ηελ εηαηξεία Ransford Properties Ltd γηα Ππλέρεηα ζηελ επφκελε ζειίδα 10

11 Βξαβεία ρνιήο Μεραληθήο θαη Σερλνινγίαο Ππλέρεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζειίδα Πξσηεύζαληεο Φνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο Βξαβείν απφ ηελ Θνζκεηεία ηεο Πρνιήο Κεραληθήο θαη Ρερλνινγίαο γηα ηνλ πξσηεχζαληα απφθνηην ηνπ Ρκήκαηνο Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ θαη Κεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο, Αλδξέα Καξαζάββα. Βξαβείν απφ ην Πχιινγν Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ Θχπξνπ γηα ηελ απφθνηην ηνπ Ρκήκαηνο Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ θαη Κεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο κε ηε δεχηεξε θαιχηεξε επίδνζε Υξπζηάιια Κπξηάθνπ. Βξαβείν απφ ηελ εηαηξεία Miltiades Neophytou Civil Engineering Contractors & Developers Ltd γηα ηνπο εμίζνπ πξσηεχζαληεο ηνπ Ρξίηνπ έηνπο Ππνπδψλ, Γεψξγην Πηαχξνπ θαη Γηάλλε Βαξβάξε. Βξαβείν απφ ηελ εηαηξεία Iacovou Brothers Constructions Ltd γηα ηελ πξσηεχζαζα θνηηήηξηα ηνπ Γεχηεξνπ έηνπο Ππνπδψλ Αγγειίλα Υξηζηνδνπιίδνπ. Βξαβείν απφ ηνλ Πχλδεζκν Ρνπνγξάθσλ θαη Αγξνλφκσλ Κεραληθψλ Θχπξνπ, γηα ηνλ πξσηεχζαληα θνηηεηή ηνπ Ξξψηνπ έηνπο Ππνπδψλ Βαζίιε Καινγήξνπ. MEDNET - Δμαζθάιηζε ρξεκαηνδόηεζεο ζηελ πξόζθιεζε ησλ ζηνρεπκέλσλ ηξαηεγηθώλ Έξγσλ MED ην πιαίζην ηεο 2εο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηά- Π ζεσλ Πηξαηεγηθψλ Έξγσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηαθξαηηθήο Ππλεξγαζίαο Κεζνγεηαθνχ ρψξνπ MED ην Ρκήκα Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ θαη Κεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο (ΞΝΚΖΓΔ) ηνπ Ρερλνινγηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Θχπξνπ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζε θαη ζα ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο ζην πξφγξακκα «Mediterranean Network for Custom Procedures and Simplification of Clearance in Port» (Γίθηπν Ππλεξγαζίαο γηα ηηο Γηαδηθαζίεο Κεηαθνξάο θαη ηελ Απινπνίεζε απηψλ ζηνπο ιηκέλεο ηεο Κεζνγείνπ), κε ην αθξψλπκν MEDNET. Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ) αλέξρεηαη ζε 391,750 επξψ. Δπηθεθαιήο εηαίξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ζπλνιηθφ π/π 6.45 εθαηνκκχξηα επξψ είλαη ην RAM - Rete Autostrade Mediterranee S.p.a, ελψ ζην πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ 19 εηαίξνη απφ επξσπατθέο ρψξεο φπσο ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία, ε Διιάδα, ε Πινβελία, ε Αιβαλία, ε Γαιιία, ε Κάιηα, ε Θξναηία θαη ε Θχπξνο. Καδί κε ην ΡΔΞΑΘ, ζην εηαηξηθφ ζρήκα κεηέρεη απφ θππξηαθήο πιεπξάο θαη ην Maritime Institute of Eastern Mediterranean πνπ εδξεχεη ζηε Ιεκεζφ. Νη εξγαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εζηηάδνπλ ζηελ βέιηηζηε αλάπηπμε εθαξκνγψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νκαιή θαη σθέιηκε δηαθίλεζε θνξηίσλ ζηα ιηκάληα κε ηε ρξήζε κνληέισλ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο ιηκέλσλ θαη ηε κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ ζπληειεζηψλ φπσο ε αλάιπζε θνξηίνπ θαη ε θνζηνιφγεζε παξακέηξσλ πινπνίεζεο εξγαζηψλ. Δπηζηεκνληθφο πεχζπλνο ηνπ έξγνπ γηα ην ΡΔΞΑΘ είλαη o Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο θαη Ξξφεδξνο ηνπ Ρκήκαηνο ΞΝ- ΚΖΓΔ Γηφθαληνο Γι. Σαηδεκηηζήο. 11

12 Ο ξόινο θαη νη ππεξεζίεο ηνπ Κέληξνπ Γισζζώλ πλέδξηα, εκηλάξηα & Δθδειώζεηο Πξνο ηνπο θνηλσληθνύο θαη παξαγσγηθνύο θνξείο επηθεληξψζεθε ζηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ζπλεξγηψλ κεηαμχ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ θαη ηεο Εδώ μπορείηε να δείηε ηο πρόγραμμα για όλες ηις διοργανώζεις Νέα γήπεδα futsal ζην Αζιεηηθό Κέληξν ΓΟ Κπνξείηε ηψξα λα απνιακβάλεηε κε θίινπο ην αγαπεκέλν ζαο άζιεκα, ζην Αζιεηηθφ Θέληξν ΓΠΝ, ζηελ παξαιηαθή ιεσθφξν ηεο Ιεκεζνχ. Ρν Θέληξν ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επζχλε ηνπ Γξαθείνπ Αζιεηηζκνχ ηνπ ΡΔΞΑΘ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Ιεκεζνχ. Νη εγθαηαζηάζεηο πξνζθέξνληαη γηα ρξήζε ηφζν απφ ηα κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο φζν θαη απφ ην επξχηεξν θνηλφ. Νη εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ γήπεδα futsal, θαιαζφζθαηξαο θαη αληηζθαίξηζεο κε δσξεάλ ρψξν ζηάζκεπζεο. Κραηήζεις ζηο μεηά ηις ηο απόγεσμα. Γηα ηνλ θαηάινγν ρξεψζεσλ επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα Ρ ηο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο κε ηνλ Δπηρεηξεκαηηθφ Θφζκν πξνο ηνπο θνηλσληθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο ηνπ ηφπνπ, παξνπζίαζε ην Θέληξν Γισζζψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ζε ελεκεξσηηθή εκεξίδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ρζεο ζηνλ ππαίζξην ρψξν ηνπ θηεξίνπ ηεο πεξεζίαο Έξεπλαο, Γηεζλψλ θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ. Ρελ εθδήισζε ραηξέηηζε ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαζχλδεζεο κε ηελ Θνηλσλία ηνπ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, θ. Ρψλεο Αλησλίνπ, ν νπνίνο αθνχ εμήξε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ επηηειεί ην Θέληξν Γισζζψλ θαη ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο κε ηνλ Δπηρεηξεκαηηθφ Θφζκν, αλαθέξζεθε θαη ζηελ αλάγθε αλάπηπμεο ηεο νπζηαζηηθήο δηαζχλδεζεο θαη ακθίδξνκεο σθειηκφηεηαο κεηαμχ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ θαη ηεο θνηλσλίαο. Πηελ εθδήισζε έγηλε ελεκέξσζε γηα ην ξφιν θαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο κε ηνλ Δπηρεηξεκαηηθφ Θφζκν απφ ηελ πεχζπλε ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο, Ιεηηνπξγφ Έξεπλαο θα Ονδίηα Ξαπιίδνπ, ε νπνία Βηνκεραλίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, έγηλε ζχληνκε αλαθνξά απφ ηνλ Ππληνληζηή ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο θ. Γηψξγν Θφθνπ γηα ηηο δξάζεηο θαη ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζεί ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο, θαζψο θαη γηα ηηο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθεξζνχλ απφ ηα Ρκήκαηα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ πξνο ζηνπο θνηλσληθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο ηνπ ηφπνπ. Αθνινχζεζε εθηελήο παξνπζίαζε απφ ηελ θα Κάξσ Λενθχηνπ, Δπίθνπξε Θαζεγήηξηα ζην Θέληξν Γισζζψλ, γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Θέληξνπ Γισζζψλ. Ηδηαίηεξα, ε θα Λενθχηνπ αλαθέξζεθε ζηα πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο γισζζψλ γηα επαγγεικαηίεο, ηα νπνία είλαη πξνζαξκνζκέλα γηα εηδηθνχο ζθνπνχο κε ηε ρξήζε ησλ πην ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθκάζεζε θαη δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ πξνζθν- Ππλέρεηα ζηελ επφκελε ζειίδα 12

13 Βξαβεία ζε θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο Πνιηηηζηηθή Υαξηνγξάθεζε Λεκεζνύ 2012 Κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ καθξνρξφληνπ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ πνιηηηθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ην Ππληνληζηηθφ Ππκβνχιην Ξνιηηηζηηθψλ Φνξέσλ Ιεκεζνχ, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη 30 πνιηηηζηηθέο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ηεο πφιεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην εξγαζηήξη Νπηηθήο Θνηλσληνινγίαο θαη Κνπζεηνινγίαο ηνπ Ρερλνινγηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Θχπξνπ θαη ην Γήκν Ιεκεζνχ, πξνβαίλεη ζηελ Ξνιηηηζηηθή Σαξηνγξάθεζε ηεο πφιεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο Ξνιηηηζηηθήο Σαξηνγξάθεζεο άξρηζε κε ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη εκπινθή φισλ ησλ ζρεηηθψλ παξαγφλησλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ. Γηα πςειέο επηδόζεηο ζε καζήκαηα μέλσλ γισζζώλ Ππλέρεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζειίδα Ρα βξαβεία απνλεκήζεθαλ ζηνπο πην θάησ ξά πνιπεπηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ επηθνηλσλίαο απφ ην Θέληξν Γισζζψλ απεπζχλεηαη θνηηεηέο: Άλλα νθνθιένπο (Ρκήκα Δπηζηήκεο θαη ζε επαγγεικαηίεο παξαγσγηθψλ θιάδσλ φπσο Ρερλνινγίαο Ξεξηβάιινληνο): Θαιχηεξε επίδνζε ζην κάζεκα ησλ Γαιιηθψλ ν Ρνπξηζκφο, ε Λαπηηιία, νη πεξεζίεο γείαο, ν Ρξαπεδηθφο θαη ν Γηθεγνξηθφο ηνκέαο, θ.α. Λάδαξνο Ραθαήι Κνπδέιε (Ρκήκα Ξνιπκέζσλ θαη Γξαθηθψλ Ρερλψλ): Βξαβείν Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Ξνιηηηζκνχ Διεάλα Υαηδεθπξηάθνπ (Ρκήκα Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ θαη Κεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο): Θαιχηεξε επίδνζε ζην κάζεκα ησλ Γεξκαληθψλ Υξπζηάιια Κπξηάθνπ (Ρκήκα Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ θαη Κεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο): Έπεηηα, ζπλερίδεη κε ηε δεκηνπξγία ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ: ζπλεληεχμεηο κε νξγαλψζεηο, ζπλεληεχμεηο κε θαιιηηέρλεο, εζεινληέο θαη πνιηηηθά πξφζσπα, θαη έξεπλεο ζρεηηθέο κε άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα. Νη εξεπλεηέο βξίζθνληαη ηψξα ζηε δηαδηθαζία ζπιινγήο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ην είδνο, ηνλ θιάδν, ηελ απνζηνιή, ηηο ηάζεηο, ηα εκπφδηα θαη ηα πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο (φπσο θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ, ππνδνκέο, αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο. ρξεκαηνδφηεζε, επηθνηλσλία) θαζψο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην φιν φξακα γηα ην κέιινλ ηεο πνιηηηζηηθήο δσήο ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα. Ζ Γηεπζχληξηα ηνπ Θέληξνπ Γισζζψλ Γξ. Παιψκε Ξαπαδήκα Πνθνθιένπο, ζε εθηελή παξνπζίαζή ηεο επηθεληξψζεθε ζηε ζεκαζία θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ επηπέδσλ Γισζζνκάζεηαο ζηελ απνηειεζκαηηθή ζηειέρσζε ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο. Ζ Γξ. Ξαπαδήκα Πνθνθιένπο απεχζπλε, κεηαμχ άιισλ, αλνηθηή πξφζθιεζε ζηνπο θνηλσληθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο γηα ζπλεξγαζία θαη δήηεζε ηε ζπκβνιή ηνπο γηα ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ, ψζηε λα ζηνρεχνπλ ζηηο ζεκεξηλέο θαζεκεξηλέο γισζζηθέο αλάγθεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. Ρέινο, δφζεθαλ ζπκβνιηθά ρξεκαηηθά βξαβεία πνπ επγεληθά πξνζέθεξαλ ρνξεγνί (Alliance Française Ιεκεζνχ, ν επηρεηξεκαηίαο Ιάκπεο Γ. Θσλζηαληηλίδεο, ν Θψζηαο Ιαλίηεο, Δπίηηκνο Ξξφμελνο ηεο Γεξκαλίαο ζηελ Θχπξν θαη ην Ηλζηηηνχην Θεξβάληεο Ιεπθσζίαο) πξνο θνηηεηέο πνπ δηαθξίζεθαλ θαηά ηε ιήμαζα αθαδεκατθή ρξνληά γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο. Αθνινχζεζε δεμίσζε. Θαιχηεξε επίδνζε ζην κάζεκα ησλ Γεξκαληθψλ Κσλζηαληίλνο Καξανιήο (Ρκήκα Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ, Βηνηερλνινγίαο θαη Δπηζηήκεο Ρξνθίκσλ): Θαιχηεξε επίδνζε ζην κάζεκα ησλ Ηζπαληθψλ 13

14 Μάζηεξ ζηε Γξαθηζηηθή Δπηθνηλσλία Από ην Σκήκα Πνιπκέζσλ θαη Γξαθηθώλ Σερλώλ ν Ρκήκα Ξνιπκέζσλ θαη Γξαθηθψλ Ρερλψλ Ρ ηνπ Ρερλνινγηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Θχπξνπ κε ελζνπζηαζκφ αλαθνηλψλεη φηη ζηελ πξφζθαηε ζπλεδξία ηεο Ππγθιήηνπ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, εγθξίζεθε ε έλαξμε Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο επηπέδνπ Κάζηεξ ζηε Γξαθηζηηθή Δπηθνηλσλία, γηα ην Πεπηέκβξην ηνπ Ρν Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα ζηε Γξαθηζηηθή Δπηθνηλσλία έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο επείγνπζεο αλάγθεο γηα πςειά εηδηθεπκέλνπο ζρεδηαζηέο/ηξηεο, γξαθίζηεο/ηξηεο πνπ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο εξγαζίαο έσο ην αλψηεξν επίπεδν δηαρείξηζεο ησλ ζρεηηθψλ επαγγεικάησλ. Νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηνπ MA Γξαθηζηηθήο Δπηθνηλσλίαο φρη κφλν αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραλίαο, αιιά ηθαλνπνηνχλ θαη ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ θιάδνπ θαη ησλ ππνςήθησλ ζπνπδαζηψλ πνπ αλαδεηνχλ ζαθή εζηίαζε θαη αλάπηπμε ηφζν ζηηο ζεσξεηηθέο ηνπο γλψζεηο φζν θαη ζηηο πξαθηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Ρν πξφγξακκα παξέρεη νινθιεξσκέλε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εμάζθεζε θαζψο θαη δηεξεχλεζε ησλ δεκηνπξγηθψλ, ζρεδηαζηηθψλ θαη ηερληθψλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη ζηελ νπηηθή επηθνηλσλία. Γίλεηαη έκθαζε ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε, έξεπλα θαη αλάιπζε, θαζψο επίζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο αλεμάξηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηε ζπλεξγαζία, γηα επίηεπμε εμεηδηθεπκέλνπ θαη εμαηνκηθεπκέλνπ δεκηνπξγηθνχ έξγνπ ζε έλα επξχ θάζκα πεξηερνκέλνπ θαη εθαξκνγψλ. Βξάβεπζε κεηαδηδαθηνξηθνύ εξεπλεηή ζε δηεζλέο επηζηεκνληθό πλέδξην O Syam S. Andra, κεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Γξ Θσλζηαληίλνπ Σ. Καθξή (Δπίθνπξνπ Θαζεγεηή Ξεξηβαιινληηθήο γείαο θαη Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ξνηφηεηαο Λεξνχ & Ξεξηβαιινληηθήο γείαο) βξαβεχηεθε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζίαζε ζην δηεζλέο ζπλέδξην «Ξξνζηαζία θαη Απνθαηάζηαζε Ξεξηβάιινληνο ΣΗ» (PRE ΣΗ) κε ην «Βξαβείν ηνπ Λένπ Δπηζηήκνλα». Ρν ζπλέδξην έιαβε ρψξα ζηε Θεζζαινλίθε, Διιάδα απφ 3 έσο 6 Ηνπιίνπ Ζ έξεπλα πνπ παξνπζίαζε ν Γξ Andra, σο εθπξφζσπνο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο απνηεινχκελε απφ ηνπο Γξο Θ. Σ. Καθξή, Γ. Κπφηζαξε, Ξ. Σαξηζηάδε θαη Σ. Θαιχβα, εζηηάζηεθε ζηελ θαηαλφεζε πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ πνπ απειεπζεξψλνπλ ζην πφζηκν λεξφ αξζεληθφ, ην νπνίν αξρηθά είλαη δεζκεπκέλν ζε κηθξνβηαθφ-ρεκηθφ κείγκα (scales-biofilms conglomerates) ησλ ζσιελψζεσλ πφζηκνπ λεξνχ. Ζ κε ζπζηεκαηηθή ηφζν ρξνληθά φζν θαη ρσξηθά απειεπζέξσζε ζην πφζηκν λεξφ ηνπ αξρηθά πξνζξνθεκέλνπ ζε ζσιελψζεηο αξζεληθνχ θάησ απφ νξηζκέλεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη έπεηηα απφ αξθεηά ρξφληα ζα εγθπκνλνχζε θηλδχλνπο νξαηνχο γηα ηε δεκφζηα πγεία. Κηα άιιε πξφζθαηε αλαγλψξηζε γηα ηνλ Γξ Andra θαη ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ξνηφηεηαο Λεξνχ & Ξεξηβαιινληηθήο γείαο, ήηαλ ε επηινγή ηνπ σο «Early Career Researcher» απφ ην European Science Foundation (ESF). 14

15 Δθδήισζε Καισζνξίζκαηνο Φνηηεηώλ IAESTE ε κεγάιε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ην Κ βξάδπ ηεο Ξέκπηεο 19 Ηνπιίνπ 2012 ε εθδήισζε ππνδνρήο θαη θαισζνξίζκαηνο ησλ μέλσλ θαη Θππξίσλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα αληαιιαγψλ IAESTE (THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL EX- PERIENCE). Ζ Θππξηαθή Δζληθή Δπηηξνπή IAESTE ηδξχζεθε ην 1980, ελψ απφ ην 2011 ηελ εζληθή δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέιαβε ην Ρερλνινγηθφ Ξαλεπηζηήκην (ΡΔΞΑΘ), ην νπνίν έρεη εγγξάςεη ηελ IAESTE Θχπξνπ σο κε θεξδνζθνπηθφ Πσκαηείν. Θαηά ηελ πξψηε ρξνληά, πνπ ην πξφγξακκα ζπληνλίδεηαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ΡΔΞΑΘ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 39 θηλεηηθφηεηεο απφ 20 ρψξεο. Ξαξεπξέζεθαλ επίζεο ν Δζληθφο Γξακκαηέαο ηεο IAESTE Θχπξνπ Γξ Σαξάιακπνο Σξπζνζηφκνπ, ν Ρακίαο θ. Σάξεο Ιεσλίδνπ (Ππλεξγαηηθφ Ρακηεπηήξην (Κέγαο Ιεκεζνχ ρνξεγφο ΗΑESTE Θχπξνπ), κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (εθπξφζσπνη απφ Ξαλ/κην Θχπξνπ, Ξαλ/κην Λεάπνιηο θαη Ξαλ/κην Ιεπθσζίαο, ΠΑΙΑ, ΔΡΔΘ), ε νκάδα Δζεινληψλ ΗΑΔSTE Kχπξνπ θαη εθπξφζσπνη ησλ ΚΚΔ. Ζ εθδήισζε μεθίλεζε κε θαισζφξηζκα απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ ΓΠ ΗΑΔSTE Kχπξνπ θαη Αληηπξχηαλε Νηθνλνκηθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο Θαζεγεηή Αλδξέα Αλαγησηφ. Πηε ζπλέρεηα έγηλε παξνπζίαζε βίληεν κε ζθνπφ ηε γλσξηκία κε φινπο ηνπο θνηηεηέο, ελψ αθνινχζσο θνηηεηέο κνηξάζηεθαλ κε ην θνηλφ ηελ πνιχηηκε εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ θαηά ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζε εηαηξείεο ηεο Θχπξνπ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα ηνπ Γξαθείνπ IAESTE. Θαηά ηελ εθδήισζε, 27 μέλνη θνηηεηέο απφ 19 ρψξεο πνπ απαζρνινχληαη ζε εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο ζηελ Θχπξν θαζψο θαη 12 Θχπξηνη πνπ ζα εξγνδνηεζνχλ ζε εηαηξείεο ζην εμσηεξηθφ γλσξίζηεθαλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο εξγνδφηεο. H βξαδηά ζπλέρηζε κε πνιηηηζηηθφ έλζεην απφ ηνλ Ιανγξαθηθφ Όκηιν Ιεκεζνχ, ελψ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ρφξεςαλ ζπξηάθη θαη έκαζαλ βήκαηα θππξηαθψλ ρνξψλ. Ρν πάξηη νινθιεξψζεθε κε κνπζηθφ πξφγξακκα απφ Dj θαη δεμίσζε. Ζ IAESTE Θχπξνπ επραξηζηεί ηνπο εξγνδφηεο, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηνπο εζεινληέο θαη ηνπο θνηηεηέο γηα ηελ παξνπζία θαη ηε ζηήξημή ηνπο ζην πξφγξακκα ΗΑΔSTE. Θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο IAESTE Θχπξνπ πεξηιακβάλνπλ εθδξνκέο ζε φιε ηελ Θχπξν. 15

16 Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα STEELCOR Δξεπλεηηθή Τπνδνκή γηα Μειέηε ηεο Γηάβξσζεο ηνπ Οηθνδνκηθνύ Υάιπβα θαη ηε Βειηίσζε ηεο Γνκηθήο Αθεξαηόηεηαο Κππξηαθώλ Κηηξίσλ ην Έξγν ζπλεξγάδνληαη ην ΣΔΠΑΚ, ην Μεηζόβην θαη ην ΔΣΔΚ ρεη μεθηλήζεη ην εξεπλεηηθφ έξγν ζηηο 18/4/2012 Έ κε ηίηιν Δξεπλεηηθή πνδνκή γηα Κειέηε ηεο Γηάβξσζεο ηνπ Νηθνδνκηθνχ Σάιπβα θαη ηε Βειηίσζε ηεο Γνκηθήο Αθεξ α η φ η ε η α ο Θ π π ξ η α θ ψ λ Θηηξίσλ (αξ. ΛΔΑ ΞΝΓΝΚΖ/ ΛΔΘΞ/0311/29) πνπ ρξεκαηνδνηείηε απφ ην Ίδξπκα Ξξνψζεζεο Έξεπλαο κέζα ζην πιαίζην ηεο δέζκεο πξνγξακκάησλ γηα έξεπλα, ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία Ππληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο θαη Ξξφεδξνο ηνπ Ρκήκαηνο Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ θαη Κεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο ηνπ Ρερλνινγηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Θχπξνπ Γηφθαληνο Γι. Σαηδεκηηζήο. Ρν έξγν απνηειεί ζπλεξγαζία ΡΔΞΑΘ (Ρκήκα Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ θαη Κεραληθψλ Γεσπιεξνθνξηθήο), Δζληθνχ Κεηζφβηνπ Ξνιπηερλείνπ (Πρνιήο Σεκηθψλ Κεραληθψλ) θαη Δπηζηεκνληθνχ Ρερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θχπξνπ θαη έρεη δηάξθεηα 30 κήλεο. Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζηηο πεληαθφζηεο ρ η ι η ά δ ε ο ( ). Δ π ξ ψ Πηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ ΡΔΞΑΘ πέξαλ ηνπ Γξ. Σαηδεκηηζή ζπκκεηέρνπλ νη Γξ. Εήλσλ Αρηιιίδεο, Γξ. Καξίιηα Ξαλαγηψηνπ, Γξ. Θπξηάθνο Θεκηζηνθιένπο θαη Γξ. Θπξηάθνο Λενθιένπο. Πηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Δζληθνχ Κεηζφβηνπ Ξνιπηερλείνπ ζπκκεηέρνπλ νη Θαζεγήηξηα Καξία Ιντδίδνπ θαη Γξ. Δπαγγειία Ξαπιάηνπ. Ρν ΔΡΔΘ εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή θ. Σξηζηφδνπιν Σαηδενδπζζέσο. Ρν εξεπλεηηθφ έξγν ζα αλαπηχμεη λέα εξγαζηεξηαθή ππνδνκή θαη ζα κειεηήζεη ζπζηεκαηηθά ηε δηάβξσζε ηνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, ζηνρεχνληαο ζηε βειηίσζε ηεο δνκηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ Θππξηαθψλ θηεξίσλ. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ςεθηαθή ραξηνγξάθεζε ηεο Θχπξνπ ζε πεξηνρέο πςειήο επηθηλδπλφηεηαο ιφγσ δηάβξσζεο ηνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο. Ρνλίδεηαη φηη ε εξγαζηεξηαθή ππνδνκή ζα είλαη θνηλσθεινχο ρξήζεσο θαη ζα ζπκπεξηιακβάλεη ζαιάκνπο δηάβξσζεο αιαηνλέθσζεο θαζψο θαη κεραλή θφπσζεο. Ρν ελ ιφγσ έξγν ππνζηεξίδνπλ κεηαμχ άιισλ νξγαληζκψλ ν Γήκνο Ιεκεζνχ, ν Γήκνο Ξάθνπ, ην Ξαλεπηζηήκην FRED- ERICK θαη ν Πχιινγνο Ξνιηηηθψλ Κεραληθψλ-ΠΞΝΙΚΖΘ. Ζ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ είλαη ε 16

17 Γηεζλέο ελδηαθέξνλ γηα ηε δεκόζηα νκηιία τοσ Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας στο ΤΕΠΑΚ Δ μαηξεηηθά κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζίαζε ε δεκφζηα νκηιία ηνπ Γηνηθεηή ηεο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο ηεο Θχπξνπ θ. Ξαλίθνπ Γεκεηξηάδε ηελ Ξέκπηε 28 Ηνπλίνπ ζην Ρερλνινγηθφ Ξαλεπηζηήκην Θχπξνπ. θηνξείν Δηδήζεσλ, ηνπο ηδησηηθνχο ηειενπηηθνχο θαη ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο θαη ηνλ εκεξήζην Ρχπν. Ρν παξφλ ηνπο έδσζαλ θαη αληαπνθξηηέο δηεζλψλ εηδεζενγξαθηθψλ πξαθηνξείσλ (Reuters θαη Bloomberg) νη νπνίνη έζηειιαλ δσληαλέο αληαπνθξίζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ νκηιία είρε σο ζέκα «Ξξνθιήζεηο θαη Ξξννπηηθέο ηεο Θππξηαθήο Νηθνλνκίαο» θαη δφζεθε ζην θαηάκεζην ακθηζέαηξν «Ξεχθηνο Γεσξγηάδεο». Ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ Γηνηθεηή θαη ηνπ άθξσο επηθαηξηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ζέκαηνο, ε εθδήισζε έηπρε επξείαο δεκνζηνγξαθηθήο θάιπςεο απφ ην Κεηά ηελ νκηιία ηνπ, ν θ. Γεκεηξηάδεο απάληεζε ζε πνιιέο εξσηήζεηο πνπ ππέβαιαλ κέιε ηνπ αθξναηεξίνπ, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ βνπιεπηέο, αθαδεκατθνί, επηρεηξεκαηίεο, ζηειέρε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη θνηηεηέο. Οαδηνθσληθφ Ίδξπκα Θχπξνπ, ην Θππξηαθφ Ξξα- Ξαξαθνινπζείζηε ηελ εθδήισζε φπσο βηληενζθνπήζεθε ζην Ζ εθδήισζε δηνξγαλψζεθε απφ ην Ξαλεπηζηήκην ζε ζπλεξγαζία κε ην Πσκαηείν «Φίινη ηνπ ΡΔΞΑΘ» θαη ην ΔΒΔΙ. Ρεο νκηιίαο ηνπ θ. Γεκεηξηάδε πξνεγήζεθαλ ραηξεηηζκνί απφ ηελ Ξξχηαλε ηνπ ΡΔΞΑΘ, Θαζεγήηξηα Διπίδα Θεξαπλνχ -Παπαηλιού, τον Πρόεδρο του ΕΒΕΛ κ. Φιλόκυπρο Ανδρέου και τον Πρόεδρο ηνπ Πσκαηείνπ θ. Άξγε Κάξθαξε. 17

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Νλνκαηεπψλπκν: ΣΑΡΕΗΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ηνπ ΒΑΠΗΙΔΗΝ Ζκ/ληα Γελλήζεσο: 14-8-51 Γηεχζπλζε θαηνηθίαο : ΣΑΙΑΠΡΟΑ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Νλνκαηεπψλπκν: ΣΑΡΕΗΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ηνπ ΒΑΠΗΙΔΗΝ Ζκ/ληα Γελλήζεσο: 14-8-51 Γηεχζπλζε θαηνηθίαο : ΣΑΙΑΠΡΟΑ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Νλνκαηεπψλπκν: ΣΑΡΕΗΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ηνπ ΒΑΠΗΙΔΗΝ Ζκ/ληα Γελλήζεσο: 14-8-51 Γηεχζπλζε θαηνηθίαο : ΣΑΙΑΠΡΟΑ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ Ρειέθσλν: 2310792687 FAX: 2310512122 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ : Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Απνινγηζηηθό Γειηίν Σύπνπ. 20 Χρόνια Τμήμα Μάρκεηινγκ και Επικοινωνία Εκπαίδευζη, Έρευνα, Συμμεηοχή

Απνινγηζηηθό Γειηίν Σύπνπ. 20 Χρόνια Τμήμα Μάρκεηινγκ και Επικοινωνία Εκπαίδευζη, Έρευνα, Συμμεηοχή Απνινγηζηηθό Γειηίν Σύπνπ 20 Χρόνια Τμήμα Μάρκεηινγκ και Επικοινωνία Εκπαίδευζη, Έρευνα, Συμμεηοχή Με κεγάιε πξνζέιεπζε, ραξά θαη ζπγθίλεζε ην ηκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 12 ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΣΔΤΥΟ 12 ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΣΔΤΥΟ 12 ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 1. ΔΤΚΑΙΡΔ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ρέδηα Δλίζρπζεο Νεαληθήο θαη Γπλαηθείαο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο Tν πνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Ρνπξηζκνχ, αλαθνηλψλεη ηηο πξφζθιεζεηο γηα ππνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α 1. Νη απφθνηηνη ηνπ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα Νρεκάηωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαπαλεπηζηεκηαθή ζπλεξγαζία

Γηαπαλεπηζηεκηαθή ζπλεξγαζία ISSN 1986-4221 www.cut.ac.cy τεύχος 23 Νοέμβριος 2012 Δπίζθεςε ηνπ λένπ Πξέζβε ησλ ΗΠΑ ζην Παλεπηζηήκην Ν λένο Ξξέζβεο ησλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ Ακεξηθήο, θχξηνο John Koenig πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε ηνπ επίζθεςε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network - Hellas

Enterprise Europe Network - Hellas Enterprise Europe Network - Hellas Ελληνικό δίκηςο κένηπων ολοκληπωμένηρ ςποζηήπιξηρ επισειπήζεων Μέλορ ηος εςπωπαϊκού δικηύος Enterprise Europe Network European Commission Enterprise and Industry Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Αζαλαζία Νηθνιαΐδνπ Αλώηεξε Λεηηνπξγόο Δθπαίδεπζεο Tει.: 00357 22800788 Fax:00357 22427560 E-mail: anicolaidou@moec.gov.cy 1 H πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Σ Η Δ Π Ι Η Μ Η Τ Ν Α Ν Σ Η Η Μ Δ Σ Ο Ν Ν Δ Ο Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο Π Α Ι Γ Δ Ι Α Κ Α Ι Π Ο Λ Ι Σ Ι Μ Ο Τ

Π Ρ Ω Σ Η Δ Π Ι Η Μ Η Τ Ν Α Ν Σ Η Η Μ Δ Σ Ο Ν Ν Δ Ο Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο Π Α Ι Γ Δ Ι Α Κ Α Ι Π Ο Λ Ι Σ Ι Μ Ο Τ ISSN 1986-4221 www.cut.ac.cy τεύχος 31 Μάιος 2013 RSCy2013 1ο Γιεθνέρ Σςνέδπιο Τηλεπιζκόπηζηρ και Γεωπληποθοπικήρ ζηο Πεπιβάλλον Κε κεγάιε επηηπρία νινθιεξώζεθαλ νη εξγαζίεο ηνπ πξώηνπ δηεζλνύο Ππλεδξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ Σνλ Ηνχλε ηνπ 1993 δηνξγαλψζεθε ζηελ Πάηξα, απφ ηελ Κίλεζε «ΠΡΟΣΑΖ», ε 1 ε Παλειιαδηθή πλάληεζε Φνξέσλ γηα ηελ Πξφιεςε ησλ Δμαξηεζηνγφλσλ Οπζηψλ. Καηά

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Θεόδσξνο Α. Αλησλαθόπνπινο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην Θεσξεηηθήο Ηιεθηξνηερλίαο θαη Παξαγσγήο Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα